Beste ouders en verzorgers,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste ouders en verzorgers,"

Transcriptie

1 Beste ouders en verzorgers, In de Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we de afgelopen periode veel tijd hebben gestoken in de zoektocht naar een nieuw onderwijsconcept. Als team hebben we gekozen voor een onderwijsconcept dat vernieuwend is en tegemoetkomt aan passend onderwijs. Het concept dat we hebben gekozen is een totaal onderwijsconcept volgens het principe van Wittering.nl en we worden begeleid door Ton van Rijn; onderwijsadviseur en ervaringsdeskundige van het onderwijsadviesbureau onderwijs, gewoon doen. Wittering.nl in Rosmalen is een unieke basisschool met eigentijds onderwijs. In 2004 is deze school nieuw gestart met als doel dit onderwijs uit werken, begeleid door onderwijsadviesbureau KPC-groep. Ton van Rijn is altijd schoolleider geweest van deze school en heeft de opstart, start en verdere ontwikkeling geleid. Inmiddels is Ton gestopt en heeft hij zijn eigen bedrijf waarmee hij scholen begeleidt. In Nederland zijn er meerdere scholen die deze vorm van onderwijs hanteren. Ze doen dat op verschillende manieren en in verschillende vormen. In onze zoektocht naar het juiste concept hebben we ons eerst vooral afgevraagd waarom we dit moeten doen. Die waaromvraag is heel belangrijk, door deze te beantwoorden komt er een gegronde reden om ons onderwijs te veranderen. Waarom willen we veranderen? Het antwoord op deze vraag is niet simpel en bestaat uit meerdere redenen die we onderscheiden in 5 delen. 1. Uitgaan van verschillen tussen kinderen: onderwijs verandert. De eerste reden is het kind zelf en dan vooral de verschillen tussen kinderen. Er wordt nu heel anders naar onderwijs gekeken dan vroeger. Dat heeft verschillende redenen, waarvan we een aantal belangrijke noemen. Bijvoorbeeld alle kennis over hersenen, de manieren van leren van de mens, de kennis over het opvoeden van kinderen (pedagogiek), de kennis over hoe we effectief iets aan kinderen kunnen leren (didactiek) en de ervaringen en dus kennis over betrokkenheid en motivatie. We kunnen niet anders dan uitgaan van verschillen bij kinderen en elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en tempo. Dit betekent, dat we elk kind accepteren zoals hij of zij is en hen helpen in hun ontwikkeling en op zoek gaan naar hun talenten. Dat is passend onderwijs. 2. Nieuwe inzichten, onderwijs voor de toekomst. De tweede reden is dat kinderen nu opgroeien in een heel andere wereld. Ze hebben heel andere vaardigheden nodig. Natuurlijk blijven de vakgebieden en de basisdomeinen lezen, schrijven, rekenen en spelling heel belangrijk, maar de zogenoemde 21 e -eeuwse vaardigheden zijn nodig voor de toekomst in een wereld die voortdurend en steeds sneller verandert. Ons onderwijs vraagt dus heel wat anders, bijvoorbeeld hulp bij de manier waarop je iets leert en in veel mindere mate de overdracht van kennis. Inmiddels weten we dat kinderen op verschillende manieren leren, we moeten dus stimuleren hun eigen talent te gebruiken door creativiteit in te zetten, door te doen, te experimenteren en te ontdekken. We moeten gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden zoals techniek en ICT. Doen is het nieuwe denken.

2 3. De toekomst van CBS De Pölle. De derde reden heeft te maken met de school zelf. De school is meer dan 85 jaar oud en heeft een belangrijke plek in de gemeenschap. Dat willen we voor De Pollen behouden, ook in de toekomst. Daarom moet er geïnvesteerd worden in de school, niet alleen praktisch, maar ook onderwijsinhoudelijk. Voor een kleine school is dat heel moeilijk en daarom moeten we zorgen dat we uniek zijn, uitdaging bieden en tegemoetkomen aan moderne wensen. Op deze manier kunnen we ons profileren. 4. De uitdaging van een kleine school. De vierde reden heeft te maken met de formatie en de specifieke problematieken waar een kleine school mee te maken heeft. Doordat we een kleine school zijn en dus afhankelijk van een lager leerlingenaantal, moeten we creatief zijn bijvoorbeeld in onze financiële huishouding en in de formatie. De grenzen daaraan zijn steeds meer helder afgebakend. Wanneer het leerlingenaantal verandert of andere zorgvragen ontstaan heeft dat vaak consequenties. We willen een concept waaraan we bij krimp of stijging of de veranderende invulling van passend onderwijs geen concessies hoeven te doen aan de uitgangspunten en de invulling van ons onderwijs. 5. Eisen van de inspectie. De vijfde reden heeft te maken met de eisen die aan een school worden gesteld. We moeten voldoen aan eisen van de inspectie en ons onderwijs moet worden getoetst aan kerndoelen en referentieniveaus. Voor de inspectie is niet alleen het onderwijsresultaat belangrijk. Sinds 2015 kijkt de inspectie naar 5 punten, elk punt heeft meerdere indicatoren: 1. Het onderwijsresultaat, de cognitieve eindresultaten, zijn daarbij belangrijk. 2. Het onderwijsproces, waarbij het didactisch handelen heel belangrijk is. 3. Het schoolklimaat, waarbij de veiligheid belangrijk is. 4. De kwaliteitszorg en ambitie, waarbij de kwaliteitscultuur heel belangrijk is. 5. Het financieel beheer. De inspectie beoordeelt in zeer zwak, zwak, voldoende en goed. Wanneer de school op alle indicatoren voldoende scoort en de indicatoren kwaliteitscultuur en didactisch handelen goed zijn, praten we van een goede school. Van de punten cognitieve eindresultaten, didactisch handelen en veiligheid mag er één onvoldoende zijn om geen zwakke school te zijn. Er zijn nog hele slagen te maken en we hebben als school een hele weg te gaan. Door te kiezen voor dit nieuwe onderwijsconcept kunnen we deze slagen maken. Het concept gaat uit elk kind verschillend is. Het gaat dus niet, zoals in het traditionele onderwijs, uit van lijnen waarbij moet worden omgegaan met verschillen. Binnen het concept hebben we veel mogelijkheden om ons onderwijs in te richten op de individuele onderwijsbehoeften en leervragen van de kinderen. Het concept biedt alle mogelijkheden nieuwe inzichten te verwerken, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Bovendien is technisch, creatief en expressief onderwijs onderdeel. Het onderwijs is klaar voor de toekomst en sluit goed aan bij de wensen en de kracht van een kleine school, zoals CBS De Pölle. Het concept voldoet aan alle indicatoren van de inspectie, is randvoorwaardelijk, sluit aan op het identiteitspaspoort en past binnen het beleidskader van de stichting.

3 Wat gaat er veranderen? Een nieuw onderwijsconcept brengt ook met zich mee dat dingen anders gaan en ook anders moeten. Wanneer we als school uitgaan van verschillen bij kinderen, kunnen we ze ook niet langs dezelfde meetlat leggen en dat betekent dat er veel moet veranderen. Een volkomen gekantelde setting van het onderwijs, waarin het kind werkelijk centraal staat en waar we kinderen niet meer met elkaar vergelijken, waar we uitgaan van verschillen en een geheel andere leeromgeving en waarin de leerkracht een andere rol heeft. Dat betekent bijvoorbeeld dat de rol van de leerkracht verandert, dat het onderwijs niet klassikaal en frontaal is, dat kinderen mogen ontdekken, mogen ervaren en mogen onderzoeken en dat kinderen invloed hebben op hun onderwijs. Ze mogen zelf reflecteren en corrigeren; zelfregulering. Ze leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de dingen die ze doen, ze krijgen de ruimte om hun eigen leervragen te ontwikkelen en die taken uit te voeren die op dat moment het best bij ze past. Dit is zeker niet vrijblijvend. Zelf mogen kiezen betekent dat je leert waarom je keuzes maakt. In het concept speelt de opvoeding, de pedagogiek, een belangrijke rol. Opvoeden doe je samen, kind, ouders en school. Bijna alles op school heeft daar mee te maken. Er worden daarom natuurlijk duidelijke afspraken gemaakt en niet alleen met de leerling, maar ook met u als ouders of verzorgers. Een nieuw onderwijsconcept betekent ook dat er heel bewuste keuzes gemaakt worden. Keuzes die anders zijn dan keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Maar elke keuze heeft een gegronde reden en past binnen de visie van de school. Uitgangspunt Het leerproces van leerlingen staat centraal en zij bepalen mede wat ze willen leren. De leeromgeving met allerlei leerbronnen en de leerorganisatie zijn zodanig ingericht dat leerlingen optimaal kunnen profiteren van de leerbronnen. Ze leren dus wanneer er een behoefte is aan kennis, omdat ze een probleem op moeten lossen, ze hebben het voor iets anders nodig of ze willen gewoon iets weten. Het leren gaat dan vaak snel, heel diep en moeiteloos, er is dan sprake van intrinsieke motivatie. Om te leren hebben ze bepaalde kennis nodig. Kennis Er zijn drie soorten kennis: inzichten, vaardigheden en feiten. Inzichten komen vooral aan bod bij het werken aan de kernconcepten. De vaardigheden komen aan bod bij de basisdomeinen zoals taal en rekenen. De leerkracht is het rolmodel en doet voor, de leerlingen oefenen de vaardigheden op een goede manier om verkeerde of omslachtige routines te voorkomen. Feiten leren de kinderen door de inzichten en vaardigheden te gebruiken. Zo worden ze toegerust in het vinden, selecteren en

4 waarderen van informatie en vanuit intrinsieke motivatie, afhankelijk van de belangstelling zal een leerling feiten leren. Pedagogische aanpak De pedagogische doelen hebben te maken met de houding of attitude van het kind. Binnen het werken met kernconcepten passen een aantal van deze doelen. De visie hierop ontstaat uit de manier waarop de school omgaat met autonomie, competentie, veiligheid, relatie, structuur en cultuur. Wat zijn kernconcepten? Kernconcepten zijn verzamelingen van aan elkaar gerelateerde inzichten die de verschijnselen in de natuur, techniek en de samenleving verklaren. Deze inzichten geven kinderen een sterke basis voor het functioneren in de samenleving. Er zijn twee groepen kernconcepten: 1. Natuur en techniek: Energie. Waarom werkt iets? Materie. Waar is iets van gemaakt? Groei en leven. Wat is leven? / Hoe groeit of ontwikkelt zich iets? Evenwicht en kringloop. Waarom zien we steeds hetzelfde patroon? 2. Mens en samenleving: Macht. Wie is de baas? Binding. Waar hoor ik bij? Communicatie. Hoe breng ik mijn boodschap over? Tijd en ruimte. Hoe groot is onze wereld? / Waarom is iets gebeurd? Bij kernconcepten: zijn de basisdomeinen taal, rekenen, creatieve vakken, motoriek en Engels geïntegreerd. werken we niet meer vanuit het jaargroepensysteem, maar kijken we naar hoe een kind zich ontwikkelt. werken we groepsoverstijgend vanuit drie basisgroepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw, dit noemen we units. werken we vanuit een uitdagende start in een uitdagende leeromgeving. zoeken we steeds weer naar nieuwe leerbronnen. zijn we als heel team verantwoordelijk voor alle kinderen, met één eindverantwoordelijke als aanspreekpunt. hebben we geen methodes, maar zetten onderdelen van methodes daar in waar het nodig is. geeft de leerkracht geen klassikale instructie, maar werkt met kleinere groepen kinderen. bepaalt het dagritme rust en regelmaat, daarom wordt een continurooster met 5 gelijke-dagen gebruikt.

5 Hoe gaan we veranderen of hoe ziet het er in de praktijk uit: Volgend jaar willen we starten met het nieuwe concept. Daarvoor moeten een aantal randvoorwaarden gecreëerd worden: 1. We gaan voortaan werken in 3 units. Unit 1: de onderbouw, we starten hier met groep 1, 2 en 3 Unit 2: de middenbouw, we starten hier met groep 4, 5 en 6 Unit 3: de bovenbouw, we starten hier met groep 7 en 8 2. We werken in een 5 gelijke-dagen rooster, waarbij unit 1 de woensdag middag vrij heeft: Kinderen lunchen dus op school. De schooltijden zijn van 8:30 uur tot 14:15 uur. 3. Kind, ouders en school delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 4. Het jaar is verdeeld in vier kwartalen. De organisatie is een kwartaalorganisatie. Dat wil zeggen, dat veel onderdelen elk kwartaal terugkomen. In het eerste jaar is er elk kwartaal één kernconcept van elk 9 weken, een ouderinformatieavond met of zonder het kind waarin de ontwikkeling wordt besproken, een thema-avond met ouders en het team, een kwartaalevaluatie voor het team en een kwartaalafsluiting met de kinderen. 5. In elk kwartaal zijn er twee studiedagen, waarvan een halve dag wordt besteed aan de voorbereiding van het kernconcept en een halve dag aan het pedagogisch klimaat. Wat doen de kinderen: Kinderen oefenen 1/3 e deel van de dag routines en vaardigheden, inzichten en feiten. Kinderen ontwikkelen zelfverantwoordelijk gedrag. Kinderen ontwikkelen een sterke, nauwkeurige werkhouding, waarbij ze aandacht hebben voor werkverzorging en goed omgaan met alle materialen (o.a. opruimen). Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun dagindeling. Kinderen leren in doelen te denken. Kinderen leren hun werk en hun leeromgeving te respecteren en hun gedragingen die daarbij horen te ontwikkelen. Kinderen krijgen kansen om keuzes te maken en hun voorkeuren en hun talenten te ontwikkelen. Kinderen leren op een goede manier initiatieven te nemen, waarbij ze overleggen en samen met leerkrachten kansen benutten. Een schooldag De dag begint met een inloop vanaf 8:20 uur, vanaf dan mogen de kinderen al dan niet onder begeleiding van ouders de school in. Om half negen start elke unit met een stil moment met aansluitend een kring. Deze kring heeft een belangrijke functie want hier wordt gedeeld, informatie uitgewisseld en verteld wat er deze dag gaat gebeuren. Tijdens de dag mogen kinderen zelf keuzes maken wanneer ze hun taken uitvoeren, ze leren zelf plannen en organiseren. De leerkracht begeleidt. Soms is het nodig dat een leerkracht een kleine groep instructie geeft. Elke leerling is dus met zijn eigen taak en uitdaging bezig, soms alleen en soms samen met anderen. De schooldag wordt aan het eind weer afgesloten met een kring.

6 Continurooster In het voorgaande heeft u kunnen lezen waarom we ons onderwijs willen veranderen en waarom we juist voor dit concept hebben gekozen. Eén van de onderdelen van het concept is het 5 gelijke dagen rooster. Hierbij gaan de kinderen naar school van 8:30 uur tot en met 14:15 uur. Unit 1 houdt de woensdagmiddag vrij. Wij beseffen dat dit een grote verandering is die ook van invloed is op de ritmes thuis. Ondanks dat willen we u graag uitleggen waarom we hier veel waarde aan hechten. Een 5 gelijke dagen rooster geeft meer rust. De schoolse situatie wordt niet meer onderbroken. Voor kinderen is de schoolse situatie anders dan de situatie thuis. Kinderen hoeven zich niet opnieuw op te laden in de middag, dit is van invloed op de concentratie. Er is meer leerrendement. Wanneer de concentratie laag is, is er weinig tot geen leerrendement. Er ontstaat continuïteit in de dagritmes op school. Het inspanningsmoment is eerder afgelopen. Naast deze voordelen zijn er nog meer te noemen die wij belangrijk vinden: Voor CBS De Pölle is een 5 gelijke dagen rooster een uitkomst. Omdat er kinderen ver van school wonen, hoeven ze niet 4 keer per dag deze reis af te leggen. Het unieke onderwijsconcept kan een reden zijn om te kiezen voor De Pölle, het 5 gelijke dagen rooster is voor veel ouders een toegevoegde waarde. Kinderen gaan iets langer naar school dan voorheen, maar zijn eerder vrij. Dit wordt gecompenseerd met vrije dagen. Hiermee ontstaat ruimte voor studiedagen maar ook bijvoorbeeld het schoolkamp. Het team krijgt eveneens meer ritme, rust en continuïteit en kan door een heldere planning haar tijd, ook buiten de lesuren, inzetten waarvoor het bestemd is. We bieden een oplossing voor de wens van sommige ouders t.a.v. het overblijven. Kinderen hoeven minder vaak per dag deel te nemen aan het verkeer. Het eten in de klas heeft ook voordelen: Samen eten bevordert het sociaal proces van de groep. Voeding en gezond leven is een belangrijk onderdeel van het onderwijs.

7 Tot slot Behalve het onderwijsconcept zijn er meer ontwikkelingen wat de school betreft. Op dit moment zijn er concrete plannen voor een verbouwing en renovatie van de school en daarbij moet u niet denken aan alleen een likje verf. Het onderwijsconcept is hierop van grote invloed. Het is dé kans om ons mooie oude gebouw van binnen klaar te maken voor modern onderwijs. Het nieuwe concept biedt ook mogelijkheden om te kijken naar welke nieuwe leermiddelen nodig zijn en hoe kan ICT een geïntegreerd onderdeel kan worden van onderwijs. We kunnen ons vragen stellen zoals hoe ziet ons schrijfonderwijs eruit, moeten we onze kinderen leren typen, hoe is techniek, hoe is expressie of hoe zijn de creatieve vakken onderdeel van ons onderwijs? Wanneer we starten met het nieuwe onderwijsconcept, starten we dus ook een nieuwe ontwikkeling. Dat wil zeggen dat het concept zich binnen de school moet ontwikkelen. Dat kost tijd. Voor het implementeren van een nieuw onderwijsconcept moet toch enkele jaren worden uitgetrokken. We begrijpen dat het allemaal bij elkaar een ingrijpende verandering is, maar zoals eerder genoemd hebben we als team heldere redenen waarom we dit willen. Toch kunnen we ons voorstellen dat er vragen zijn. Deze vragen willen we graag beantwoorden. Daarom is er op dinsdag 24 mei om 19:30 uur een ouderinformatieavond. Vanaf 19 uur is er een inloop met koffie en thee. Op deze avond zal ook Ton van Rijn aanwezig zijn. We hopen dat we met hem veel vragen kunnen beantwoorden. We zouden het fijn vinden als u nu al vragen heeft deze ook te stellen. Persoonlijke vragen mogen uiteraard per mail, maar ook voor een gesprek staan wij altijd open. Verder willen wij u attenderen op de begeleidende brief namens de oudergeleding van de MR. Met vriendelijke groet, Team De Pölle

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Betreft: Informatiebrief nieuwe school

Betreft: Informatiebrief nieuwe school Betreft: Informatiebrief nieuwe school Inleiding Voor u ligt de tweede gezamenlijke nieuwsbrief over de voortgang van onze nieuwe school! Het is een uitgebreide nieuwsbrief geworden met veel informatie

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos Informatie voor ouders en verzorgers Andere tijden in het onderwijs Opzet van deze bijeenkomst Waarom andere tijden? Traject tot nu toe Wat is het,

Nadere informatie

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017 Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie 7 februari 2017 Doel van deze bijeenkomst 1. Ouders informeren (IKC - traject - visie - tijdpad) 2. Duidelijkheid geven omtrent de verbouwing 3. Vragen

Nadere informatie

Een nieuwe school, een nieuw onderwijsconcept

Een nieuwe school, een nieuw onderwijsconcept Een nieuwe school, een nieuw onderwijsconcept Inleiding In deze brochure presenteren wij u het onderwijsconcept voor onze nieuwe school. U leest hier in het kort hoe wij tot dit nieuwe concept zijn gekomen

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Januari 2015 1 INHOUD De identiteit van het Kleurenorkest... 3 Het Didactische uitgangspunt:... 4 Natuurlijk Leren... 4 De Pedagogische PIJLERS:... 6 NLP: taalkracht...

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Pilots Toezicht Schoolbezoek met gezamenlijke observaties

Pilots Toezicht Schoolbezoek met gezamenlijke observaties Pilots Toezicht 2020 Schoolbezoek met gezamenlijke observaties Toezicht in verandering https://www.youtube.com/watch?v=-gu58xzdpvu 2 Meer info in de nieuwsbrief http://www.onderwijsinspectie.nl/nieuwsbrieven/2014/12/e-nieuwsprimair-onderwijs-2014.html#toezicht%20in%20transitie

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel

Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel Datum: 20 december 2011 Aanwezig: Janny Hakkers, Colinda van Milligen, Gezien Stam Afwezig met kennisgeving: Jan-Matthijs Hulsman, Marianne

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn.

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn. Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het is geschikt om vaardigheden uit de klas toe te passen buiten de schoolse context. Zelfstandig werken en leren bijvoorbeeld.

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Waarom moeten de schooltijden veranderen, het gaat toch al jaren goed zo? Het klopt dat de schooltijden al vele jaren onveranderd zijn. Maar intussen is

Nadere informatie

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om.

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om. Reflectie op de deeltaken; start bekwaam INTERPERSOONLIJK COMPETENT Je zorgt ervoor dat er in de groep een prettig leef- en werkklimaat is. Je geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke

Nadere informatie

Naam leerling: Jongen/meisje: Geb. datum: Adres: Gezinssamenstelling: School: Groepsverloop: Groepsleerkracht(en): Intern begeleider:

Naam leerling: Jongen/meisje: Geb. datum: Adres: Gezinssamenstelling: School: Groepsverloop: Groepsleerkracht(en): Intern begeleider: Groei werkdocument Ondersteuningsteam op schoolniveau Samenwerkingsverband Aan den IJssel Centrum voor jeugd en gezin Capelle aan den IJssel / Krimpen aan den IJssel / Zuidplas Versie 3 gedateerd augustus

Nadere informatie

Betreft: Eerste informatiebrief nieuwe school

Betreft: Eerste informatiebrief nieuwe school Betreft: Eerste informatiebrief nieuwe school Inleiding Voor u ligt de eerste gezamenlijke informatiebrief van de en de Overkant. Middels deze brief willen wij de ouders van beide scholen informeren over

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw.

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. onderwijs Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. April 2012 2 Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Visie basisschool De Grasspriet

Visie basisschool De Grasspriet Visie basisschool De Grasspriet Kernwaarden? Welbevinden en relatie Ontwikkelen van talenten Zelfstandigheid autonomie Uitdagingen Samen leren en werken Betrokkenheid Welbevinden en relatie Ik ben uniek

Nadere informatie

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Bij het begeleiden van leeractiviteiten kun je twee aspecten aan het gedrag van leerkrachten onderscheiden, namelijk het pedagogisch handelen en het didactisch handelen.

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Geboorte (...) Opbrengstgericht werken (2) Belangrijke data

Geboorte (...) Opbrengstgericht werken (2) Belangrijke data Jaargang 10, nummer 5 11 nov. 2016 Nieuwsbrief van GBS De Schatgraver In dit nummer GEBOORTEBERICHT 1 OPBRENGSTGERICHT 1 WERKEN BELANGRIJKE DATA 1 SCHOOLCONCEPT 2 KIJKOCHTEND 2 SCHOONMAAKROOSTER 2-4 PLEINWACHTROOSTER

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Basisschool 't Warmelinck

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Basisschool 't Warmelinck RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Basisschool 't Warmelinck Plaats : Aalten BRIN nummer : 08BQ C1 Onderzoeksnummer : 291808 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich.

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich. Waarom vinden wij deze kernwaarden belangrijk voor de leerlingen van de Driesprong? Hoe organiseren we ons onderwijs gebaseerd op onze overtuigingen? Wat voor soort onderwijs geven wij op de Driesprong?

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel A. Visie en schoolconcept van CB de IJsvogel Onze Missie: De IJsvogel, hier gebeurt t! Op De IJsvogel wordt gewerkt met een vernieuwend onderwijsconcept

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte Stichting OZHW voor PO en VO zoekt per 22 augustus 2016 voor de openbare basisschool de Dolfijn in Zwijndrecht voor de onderbouw 0,4 fte Bestemd voor medewerkers van OZHW PO en VO en voor externe geïnteresseerden

Nadere informatie

Wittering.nl EEN NIEUWE BASISSCHOOL IN BEELD

Wittering.nl EEN NIEUWE BASISSCHOOL IN BEELD Wittering.nl EEN NIEUWE BASISSCHOOL IN BEELD Anderhalve eeuw onderwijservaring even opzij zetten en met alle kennis waarover we nu beschikken een totaal nieuwe basisschool ontwerpen, kan dat? Ja, dat kan.

Nadere informatie

Koers in zicht! Visie, werken in units Kernconcepten

Koers in zicht! Visie, werken in units Kernconcepten Astrid van den Hurk Koers in zicht! Visie, werken in units Kernconcepten De Toverbal, Venray Hoe leren kinderen? De wereld rondom ons In ons hoofd De boekenwereld op school 2. Bostypen Men onderscheidt

Nadere informatie

t Kapelke Nieuwsbrief

t Kapelke Nieuwsbrief t Kapelke Nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 12 april nummer 7 Beste ouders, U ontvangt hierbij de 7de nieuwsbrief van dit schooljaar. Studiedag 26 mei. Op donderdag 26 mei is ere en studiemiddag gepland.

Nadere informatie

Leren leren in onze school. Ons praktijkverhaal

Leren leren in onze school. Ons praktijkverhaal Leren leren in onze school Ons praktijkverhaal Leren leren leren De leerkracht coacht leerlingen die hun eigen leerproces in handen leren nemen. G.V. BASISSCHOOL ST.-MICHIEL 3600 GENK-Winterslag Beginsituatie

Nadere informatie

WAAROM? Informatieblad Onderwijs Anders

WAAROM? Informatieblad Onderwijs Anders Informatieblad Onderwijs Anders Nog krap zeven maanden en dan zal het onderwijs op de Barchschole anders vorm gegeven worden. We hebben inmiddels veel kennis opgedaan, we zijn allemaal een of twee keer

Nadere informatie

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Spelen, werken, leren op het Slingertouw

Spelen, werken, leren op het Slingertouw Spelen, werken, leren op het Slingertouw Leer mij het zelf te doen. Opvoeden is jezelf overbodig maken Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. (Afrikaans spreekwoord)

Nadere informatie

de Lutte protocol Continurooster

de Lutte protocol Continurooster de Lutte protocol Continurooster Juni 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Waarom een continurooster?...3 3. Uitwerking continurooster 3 3.1 regels en afspraken voor het eten en drinken..4 3.2 de lunch.4

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Juni 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een continurooster 3. Uitwerking continurooster 3.1. Regels en afspraken voor het eten en drinken 3.2. De lunch 3.3. Buiten/binnen

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

*Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan school van 8.30-12.15 uur) * geen verplicht overblijven, maar lunch met TSO of thuis

*Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan school van 8.30-12.15 uur) * geen verplicht overblijven, maar lunch met TSO of thuis OVERZICHT DISCUSSIE SCHOOL- EN OPVANGTIJDEN De volgende modellen zijn door de werkgroep bekeken: 1. Huidige model Schooltijden: 8.30 11.45 en 12.45-15.00 uur *Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan

Nadere informatie

Kijk op kernconcepten

Kijk op kernconcepten Kijk op kernconcepten Deze whitepaper is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het werken met kernconcepten of overweegt om deze wijze van werken in school in te voeren. Na lezing weet u: wat

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Mijn visie; mijn manier van handelen en

Mijn visie; mijn manier van handelen en Mijn visie; mijn manier van handelen en ideeën over hoe kinderen ontwikkelen, leren en zouden moeten leren op school. Mariska Gerritsen, Docent beeldende vorming Fontys Tilburg Onderwijs Mijn visie op

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Egelantier Soest 31 mei & 1 juni 2016 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. SBO De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. SBO De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT SBO De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 07MI C1 Onderzoeksnummer : 291747 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Een balans zoeken. Wat is mogelijk voor onze school. Kijkend naar de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze kinderen.

Een balans zoeken. Wat is mogelijk voor onze school. Kijkend naar de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze kinderen. Datum:29-05-2012 Bijeenkomst klankbordgroep Slim Fit Welkom Terug blik Slim Fit: Achtergronden en informatie. Moverende bewegingen: De school werkt opbrengstgericht. Kwaliteit meten. Een dynamisch project;

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 1 Welkom en introductie Irma Verkerk, directeur 2 Andere schooltijden: waarom? Eef Niezing, college van bestuur 3 Ondernomen stappen (proces) tot nu toe Irma Verkerk, directeur

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Toekomstige rol van de inspectie: vernieuwd toezicht, klaar voor de 21 ste eeuw.

Toekomstige rol van de inspectie: vernieuwd toezicht, klaar voor de 21 ste eeuw. Toekomstige rol van de inspectie: vernieuwd toezicht, klaar voor de 21 ste eeuw. CPS Nationaal congres taal en lezen 15 oktober 2015 Herman Franssen Inspecteur primair onderwijs Inhoud Belangrijkste veranderingen

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Nieuwsbrief 2 16 september 2013 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Infomorgens Vorige week gaf juf Joanne een informatiemorgen voor de ouders van groep

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Juni 2016 1 protocol continurooster Voorwoord De school hanteert vanaf het schooljaar 2016 2017 een continurooster. Een continurooster wil zeggen dat alle kinderen tussen de middag

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Evt. andere schooltijden 17 april 2012

Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Aandachtspunten 2011-2012 Aangekondigd op de algemene ouderavond: Tijd voor andere schooltijden? Onderzoek naar mogelijkheden Onderzoek naar belangstelling Team en

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

Onderwijs in de 21 e eeuw. Ouderavond PCB de Rank Alphen aan den Rijn 15 februari 2016 Ineke van Sijl

Onderwijs in de 21 e eeuw. Ouderavond PCB de Rank Alphen aan den Rijn 15 februari 2016 Ineke van Sijl Onderwijs in de 21 e eeuw Ouderavond PCB de Rank Alphen aan den Rijn 15 februari 2016 Ineke van Sijl Wat kunt u verwachten? Doelen van de avond - Inzicht krijgen in noodzaak onderwijsvernieuwing in relatie

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Activiteitenbeleid 2013

Activiteitenbeleid 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Pedagogisch beleid TintelTuin De 6 competenties Visie Activiteitenbeleid binnen het (dag)programma Laat zien

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Huiswerkbeleid OBS de Bouwsteen Waarom geven we huiswerk? Welk huiswerk geven we? Welke rol hebben ouders? Welke rol heeft school? Inleiding Na een discussie in

Nadere informatie

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model.

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Directie, Team en MR zijn voornemens om het 5 gelijke dagen schoolrooster in te voeren. Wij willen u hierover tijdens de ouderavond op 23 februari informeren. Hieronder

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 WELKOM EINDDOEL VAN DEZE AVOND - Weet ik wat andere schooltijden zijn en een continurooster is; - Weet ik wat de voordelen en nadelen zijn; - Weet ik welke verschillende

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 8 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Franciscusbericht. De Franciscusschool blijft de Franciscusschool én de Esch blijft de Esch, maar.samen zijn wij

Franciscusbericht. De Franciscusschool blijft de Franciscusschool én de Esch blijft de Esch, maar.samen zijn wij Maart 2014 Franciscusbericht Naam Onderwijsgemeenschap Franciscus/ de Esch Nieuws maart 2014 Franciscusschool Esch Konot De Franciscusschool blijft de Franciscusschool én de Esch blijft de Esch, maar.samen

Nadere informatie

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Aanleiding voor deze avond Signalen van team en ouders (tevredenheidsonderzoek) Tendens binnen de Groeiling Veranderingen in de maatschappij Doel van deze avond Informatie

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Respons enquête schooltijden

Respons enquête schooltijden 12 februari 2016 26 e jaargang nr 23 Weekjournaal 16 februari Open dag! 17 februari Studiedag team; alle kinderen vrij 18,22,23 febr. 10-minutengeprekken groepen 1 t/m 7 26 februari Meesters en juffendag

Nadere informatie

In het kleuteronderwijs is dat al zo, in leerjaar 3 wordt hierop voortgebouwd. Early childhood education besteedt daar ook aandacht aan.

In het kleuteronderwijs is dat al zo, in leerjaar 3 wordt hierop voortgebouwd. Early childhood education besteedt daar ook aandacht aan. STAKEHOLDERS CONFERENTIE donderdag 11 augustus 2011 Methodeontwikkeling - 3 (MO-3) Stellingen Eens Weet Oneens 1. Het onderwijs moet aansluiten bij de situatie waar kinderen naar de universiteit gaan.

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT basisschool De Casembroot Plaats : Sint-Annaland BRIN nummer : 18TS C1 Onderzoeksnummer : 291527 Datum onderzoek : 19 januari 2017

Nadere informatie

Inzoomen op het onderwijs

Inzoomen op het onderwijs Inzoomen op het onderwijs U bent van harte uitgenodigd voor de onderwijsavond op 17 november Op deze avond wordt ingezoomd op het onderwijs dat het team voor ogen heeft voor de nieuwe school. - Locatie:

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

WELKOM. Ouder informatie avond 28 juni 2011

WELKOM. Ouder informatie avond 28 juni 2011 WELKOM Ouder informatie avond 28 juni 2011 Programma Terugblik Schooljaar 2011-2011 Vooruitblik Schooljaar 2011-2012 Terugblik Kwaliteitszorg Informatiesysteem Eduscope volledig ingevoerd. leerlingadministratie-

Nadere informatie