Activiteitenverslag. Schoutetstraat Mechelen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag. Schoutetstraat 2 2800 Mechelen. info@igemo.be www.igemo.be"

Transcriptie

1 2013 Activiteitenverslag Schoutetstraat Mechelen

2 Inhoud 1 IGEMO-FICHE IGEMO Activiteiten 7 2 BELEID EN STRATEGIE 9 Missies 9 Doelstellingen 9 Ambities op lange termijn 10 3 DIENSTVERLENING DOOR IGEMO Basisdienstverlening Het organiseren van intergemeentelijke overlegplatformen Het formuleren van adviezen over (boven)gemeentelijke beleidsplannen Technische adviesverlening inzake milieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit Vertegenwoordiging belangenbehartiging Communicatie en informatieverstrekking Netwerking - contactpersonen Leefmilieu - Algemeen Duurzaamheidscoaches interne milieuzorg Milieubeleidsplannen en jaarprogramma s Structurele ondersteuning milieudienst duurzame ontwikkeling Gebiedsontwikkeling - Algemeen Structurele ondersteuning dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening Hinderlijke inrichtingen Opmaak milieuvergunningen Inventariseren en digitaliseren van milieuvergunningen Milieutoezicht en handhaving Zonaal overleg milieu/politie Energie Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) Huishoudelijke energiescans - plaatsing rookmelders Sociale dakisolatie Thermografische dakopnames Thermografisch onderzoek van woningen Gezamenlijke aankoop van fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers, dakisolatie Energieboekhouding en -zorgsysteem Klimaatgebouw Klimaatschool Energieaudits Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie Energieprestatiecertificaten REG Openbare Verlichting Klimaatactieplan & klimaatneutrale organisatie Convenant of Mayors Energiewinkels Samenaankoop gas en electriciteit voor bedrijven Bodem Sanering stookolietanks 24 2 IGEMO activiteitenverslag 2013

3 3.7. Water Realisatie van IBA s Inventarisatie en actie-, herstel- en beheersplan grachten en waterlopen 3 de categorie Afkoppelingsprojecten Natuur en groen Harmonisch groen- en parkbeheer Duurzaam bosbeheer Duurzaam bermbeheer Beheer van landschappelijk waardevolle dreven Landschap Landschapsontwikkelingsplan Trage wegen en wandelnetwerken Actieplan ontsnippering natuurlijke entiteiten Mobiliteit Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan Knelpuntenonderzoek en actieplan luchtverontreiniging door verkeer d.m.v. CAR Vlaanderen Milieuvriendelijke voertuigen Alternatieve brandstoffen Parkeerstudies Milieuverantwoord productgebruik Reductie van bestrijdingsmiddelen Afvalpreventie Thuiscomposteren Actie compostscholen Zwerfvuilcampagne Afvalarme en duurzame buurtfeesten Ondersteuning subsidiebeleid afvalpreventie voor Mechelse scholen Noord-Zuid Fairtrade project: Doe de Max en brochure Eerlijk duurt het langst Duurzame ontwikkeling Doelgroepencampagne ik leef verstandig Netwerk en informatieservice voor scholen en buitenschoolse kinderopvang Educatief aanbod (lespakketten en spelen) voor scholen en buitenschoolse kinderopvang Campagne Verstandige school Wedstrijd Schoonste School Theater Het Zwarte Goud en Muziektheater Klimaatquiz De duurzaamste student ter wereld Workshop Het Huis uit Netwerk en informatieservice voor verenigingen en buurten Duurzame evenementen Infomomenten, doe-opstellingen en animatie Duurzaam verbouwen Ruimtelijke planning Structuurplannen/masterplannen Ruimtelijke uitvoeringsplannen Haalbaarheidsstudies Milieueffectenrapporten Geografische Informatie Systemen Register onbebouwde percelen Duffel 41 IGEMO activiteitenverslag

4 3.17. Bedrijfshuisvestingsbeleid Ontwikkeling van bedrijventerreinen KMO-zone Itterbeek, Duffel KMO-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver KMO-zone De Hutten, Berlaar KMO-zone Winning, Puurs KMO-zone Klein Boom, Putte KMO-zone Woestijnstraat, Bornem KMO-zone Gansbroekstraat, Puurs Activering onbenutte bedrijventerreinen Onderhandelingsteams Activeringsteams Bedrijvencentrum Itterbeek, Duffel Bedrijventerreinmanagement Wonen Ontwikkeling van woonprojecten Woonproject Papenhof, Mechelen Woonproject Maenhoevevelden, Sint-Katelijne-Waver Woonproject Graanmolens, Sint-Amands Woonproject Grote Heide, Bonheiden Haalbaarheidsstudies Wonen langs Dijle & Nete De interlokale vereniging Lokaal woonbeleid: een woonplan en woonoverleg De Woonwinkel: wooninfo, advies en begeleiding voor alle inwoners Woonkwaliteit: technisch advies, controles en ondersteuning Leegstand: opsporen, oplossen en beheren Concrete resultaten in Hybride woonmarkt Publieke gebouwen en infrastructuren Projectmanagement Buitenschoolse kinderopvang, Sint-Amands Minnelijke verwervingen N11 Berlaar en Putte Dorpskernvernieuwing Elzestraat, Sint-Katelijne-Waver Procesmanagement Stationsomgeving, Mechelen Procesbegeleiding onteigeningsprocedure Denaeyer, Willebroek Welzijn op het werk IGDPBW Plaatselijk aangestelde Preventie & Bescherming Werkgroepen Opleidingen verzorgd door de GIDPBW Ongevallen Veiligheidscoördinatie 64 Renata Sedmakova 4 IGEMO activiteitenverslag 2013

5 4 STRUCTUUR EN ORGANISATIE Vennoten Personeel Bestuur Algemene Vergadering Raad van Bestuur Directiecomité Statutaire adviesorganen beheerscomité interne overlegfora Beheerscomité Preventie & Bescherming Beheerscomité Wonen langs Dijle & Nete Kredietcommissie FRGE Adviescomité Milieu Adviescomité Ruimtelijke Ordening Beleidsmatige overlegorganen Conferentie van Burgemeesters Conferentie van OCMW-voorzitters Ambtelijke overlegorganen Overlegplatform met milieuambtenaren Overlegplatform met ambtenaren stedenbouw en ruimtelijke ordening Atrium Overlegplatform met communicatieambtenaren Klankbordgroep ik leef verstandig Intergemeentelijk overlegplatform GIS-ambtenaren Intergemeentelijke werkgroep Code voor infrastructuuren nutsleidingen langs gemeentewegen Overlegfora Vlinter Koepelvereniging van Vlaamse intercommunales voor Streekontwikkeling MICOM Milieucommissie VVSG Plattelandscommissie VVSG Technische werkgroep PDPO Waterschappen Klankbordwerkgroep Water VVSG VLACO SOM Regionaal Landschap Rivierenland Resoc Mechelen Interlokale vereniging GASAM VVSG Commissie Huisvesting VVSG werkgroep Code voor infrastructuur- en nutsleidingen langs gemeentewegen VVSG werkgroep GIS AGIV Tijdelijke werkgroep GRB en Tijdelijke werkgroep MRB-wegen Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 75 IGEMO activiteitenverslag

6 IGEMO-fiche Naam: Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving Afkorting: IGEMO Maatschappelijke zetel: Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen Telefoon: Fax: Website: Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon met de rechtsvorm van een dienstverlenende vereniging in de zin van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking. Maatschappelijk doel: Het bevorderen van de duurzame ontwikkeling voor samenhangende beleidsdomeinen waarbij zowel ecologische, sociale als economische aspecten aan bod komen. Activiteiten: Administratief/juridisch en technisch/wetenschappelijke basisdienstverlening op het vlak van leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit Ecologische dienstverlening Sociaaleconomische dienstverlening Dienstverlening inzake sensibilisatie en communicatie Preventie en bescherming Oprichtingsakte: BAV 2 juni 1973 (KB 25 oktober 1973/B.S. 23 juni 1973) Statutenwijzigingen: BAV 19 juni 1978 (KB 2 mei 1979/B.S. 29 augustus 1980) BAV 13 juli 1979 (KB 5 november 1980) BAV 26 mei 1981 (MB 21 januari 1983) BAV 24 juni1988 (MB 19 april 1989/B.S. 30 november 1993) BAV 3 mei 1991 (MB 15 mei1996/b.s. 30 november 1993) BAV 29 oktober 1993 (MB 15 mei 1996/B.S. 30 november 1993) BAV 26 maart 1999 (MB 13 augustus 1999/B.S. 24 april 1999) BAV 29 juni 2001 (MB 12 oktober 2001/B.S. 18 juli 2001) BAV 21 juni 2002 (MB 25 oktober 2002/B.S. 27 juli 2002) BAV 26 april 2003 (MB 10 oktober 2003 B.S. 22 mei 2003) BAV 5 december 2003 (MB 20 januari 2004/B.S. 31 december 2003) BAV 25 juni 2004 (MB 18 oktober 2004/B.S. 14 juli 2004) BAV 22 juni 2007 (MB 7 november 2007/B.S. 19 juli 2007) BAV 26 juni 2009 (MB 18 januari 2010/B.S. 24 juli 2009) BAV 28 juni 2013 Gecoördineerde statuten: BAV 28 juni 2013 Inschrijvingen: Ingeschreven in het register voor intergemeentelijke samenwerkingsvormen onder het nummer I3 Rekeningnummer: BTW-nummer: BE RSZ-nummer: IGEMO activiteitenverslag 2012

7 1 Inleiding 1.1 IGEMO De intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving, afgekort IGEMO, werd op initiatief van diverse gemeenten in de regio opgericht op 2 juni Deze vereniging profileerde zich in de regio als een streekontwikkelingsintercommunale, actief op diverse lokale beleidsdomeinen: afvalbeheer, milieu- en natuurbeleid, grondbeleid en economische expansie Ingevolge het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking werd IGEMO noodgedwongen grondig herschikt. Op 26 april 2003 besliste de Buitengewone Algemene Vergadering van IGEMO tot de vennootschapsrechtelijke overdracht van de bedrijfstak afvalbeheer naar een nieuwe opdrachthoudende vereniging. Daartoe werd de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen, afgekort IVAREM, opgericht. IGEMO werd geherdefinieerd tot een dienstverlenende vereniging die de bevordering van de duurzame ontwikkeling van de regio tot doel heeft. De Buitengewone Algemene Vergadering van IGEMO besliste in zitting van 26 april 2003 tevens tot de verlenging van het samenwerkingsverband tot 26 april Minstens tot deze datum maken de volgende lokale besturen en organisaties deel uit van IGEMO: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek, Provincie Antwerpen en IVAREM. 1.2 Activiteiten Streekbeleid en duurzame ontwikkeling lopen als een rode draad doorheen het beleid en de dienstverlening van IGEMO. De activiteiten van IGEMO zijn in functie van de ontwikkeling van de regio en situeren zich binnen de 3 dimensies van duurzame ontwikkeling: de ecologische, de economische en de sociale dimensie (people planet profit). Grosso modo kunnen de activiteiten van IGEMO op de volgende structurele wijze worden omschreven: Basisdienstverlening De deelnemende gemeenten kunnen gebruik maken van een aantal basisdiensten op het vlak van leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit Deze basisdiensten zijn van velerlei aard: juridische adviesverlening, technisch/wetenschappelijke ondersteuning, informatieverstrekking, vertegenwoordiging op fora en worden op eenvoudig verzoek kosteloos door IGEMO aan de gemeenten geleverd. Dienstverlening inzake milieu, energie & duurzame ontwikkeling IGEMO beschikt over een brede expertise inzake milieu, in ruime betekenis (natuur, water, energie, mobiliteit ). Deze deskundigheid situeert zich op zowel het technisch/wetenschappelijk als het administratief/juridisch vlak. Op contractuele basis verzilvert IGEMO deze expertise in opdrachten en projecten die ten aanzien van zowel lokale besturen als andere doelgroepen worden gerealiseerd. IGEMO activiteitenverslag

8 Dienstverlening inzake doelgroepenbeleid Sensibilisatie en communicatie op het vlak van duurzame ontwikkeling vormen een belangrijke pijler binnen het dienstenaanbod van IGEMO. Eenieder kan een beroep doen op de diensten van IGEMO voor de realisatie van een brede waaier aan projecten, campagnes en instrumenten. Dienstverlening inzake ruimtelijke ordening IGEMO heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van de streek. Inzake ruimtelijke ordening maakt IGEMO streefbeeldstudies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, haalbaarheidsstudies e.d. op. Dienstverlening inzake projectontwikkeling Als ontwikkelaar van bedrijventerreinen en woonprojecten wil IGEMO haar steentje bijdragen tot betaalbare ruimte om te ondernemen en betaalbaar wonen in een aangename omgeving. IGEMO levert een grote maatschappelijke meerwaarde door duurzaamheidsprincipes maximaal te integreren in haar ontwikkelingsprojecten. In haar streven naar een regio waar het goed is om te leven, stelt IGEMO als beleidsvoorbereider, planner en uitvoerder haar kennis en expertise met betrekking tot open ruimteprojecten (natuur- en landschapsontwikkeling) ter beschikking van de lokale besturen. Dienstverlening inzake proces- en projectmanagement Lokale besturen kunnen voor de realisatie van publieke bouw- en/of infrastructuurprojecten een beroep doen op IGEMO, zowel in het kader van proces- als projectmanagement. Dienstverlening inzake lokale economie IGEMO legt zich toe op het stimuleren van goed ondernemerschap. Zowel in haar rol van beheerder van bedrijventerreinen als in haar taakstelling op het vlak van parkmanagement ondersteunt IGEMO de regionale en lokale economische ontwikkelingen en het ondernemersbeleid. Dienstverlening inzake lokaal woon- en huisvestingsbeleid Lokale besturen zijn de regisseur van het woon- en huisvestingsbeleid. IGEMO ondersteunt en treedt op als uitvoerder van dit lokaal beleid. De dienstverlening van IGEMO strekt zich uit van visievorming en planning tot adviesverlening, controle en informatieverstrekking. Dienstverlening inzake welzijn op het werk De lokale besturen in de regio nemen deel aan de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. IGEMO verleent dienaangaande advies en bijstand op het gebied van welzijn op het werk. 8 IGEMO activiteitenverslag

9 2 Beleid en strategie Het bestuur, de directie en het personeel van IGEMO vinden het belangrijk om op een planmatige wijze het beleid en de strategie van de intercommunale te benaderen. Leidraad daartoe vormen de ondernemingsstrategie en het strategisch beleidsplan. De intercommunale IGEMO is een vereniging met visie. Dit vertaalt zich in een duidelijke missie en ambitieuze doelstellingen: Missie De missie van IGEMO luidt: het is onze missie om het instrument bij uitstek van lokale besturen te zijn, hen te helpen excellente overheden te zijn en een betekenisvolle bijdrage te leveren tot een duurzaam beleid op het vlak van wonen, werken en leven en de taken en opdrachten efficiënt, resultaatsgericht en deskundig uit te voeren tot tevredenheid van onze klanten. Doelstellingen De statutaire opdracht van IGEMO is doorvertaald in de volgende strategische doelstellingen: Strategische doelstelling 1: Het verstrekken van een dienstverlening aan lokale besturen op het vlak van wonen, werken en leven (ruimte, mens en bestuur) Strategische doelstelling 2: Het initiëren, coördineren en realiseren van een duurzame leefomgeving Strategische subdoelstelling 2.1.: Het realiseren van een milieu- en klimaatvriendelijke leefomgeving en het bevorderen van duurzaam gedrag en handelen Strategische subdoelstelling 2.2.: Het realiseren van een mensvriendelijke en aangename leefomgeving en het bevorderen van ontspanning, recreatie, sport- en cultuurbeleving IGEMO activiteitenverslag

10 Strategische doelstelling 3: Het initiëren, coördineren en realiseren van een duurzaam ruimtelijk beleid Strategische subdoelstelling 3.1.: Het realiseren op een duurzame wijze van ruimte om te ondernemen en het bevorderen van werkgelegenheid Strategische subdoelstelling 3.2.: Het realiseren op een duurzame wijze van ruimte om te wonen en het bevorderen van betaalbaar wonen Strategsiche subdoelstelling 3.3.: Het realiseren op een duurzame wijze van ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen Strategische doelstelling 4: Het realiseren op een duurzame wijze van een sociaal beleid, met o.a. aandacht voor wonen, werken en leven. Ambities op lange termijn IGEMO heeft de volgende ambities, gerangschikt volgens prioriteit en met opgave van het belang dat het bestuur, de directie en het personeel aan iedere ambitie hechten: IGEMO wil als verlengd lokaal bestuur voor dienstverlening de geprefereerde partner zijn voor de lokale deelnemers (25 %) IGEMO wil als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de lokale besturen de evidente partner (zowel forum als realisator) zijn voor grensoverschrijdende samenwerking (25 %). IGEMO wil in het arrondissement Mechelen de belangrijkste publieke actor inzake duurzame streekontwikkeling zijn (25 %). IGEMO wil als duurzame vereniging dat lokale besturen zowel voor zichzelf als hun doelgroepen duurzame ontwikkeling als een rode draad aanvaarden en hanteren (15 %). IGEMO wil als dynamische, innovatieve vereniging met de streek als topregio voor wonen, werken en leven bestempeld worden in Vlaanderen (10 %). 10 IGEMO activiteitenverslag 2013

11 3 Dienstverlening door IGEMO 3.1. Basisdienstverlening De dienstverlening van IGEMO wordt opgesplitst in enerzijds een basisdienstverlening en anderzijds een projectmatige dienstverlening. De opzet van de basisdienstverlening is een aanspreekpunt voor de gemeentelijke deelnemers te zijn bij de uitvoering van hun dagdagelijkse taken met betrekking tot milieu, natuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit. De dienstverlening is dan ook samengesteld in functie van de noden en behoeften die gedetecteerd worden bij de gemeenten. Op volgende diensten kunnen de gemeentelijke deelnemers een beroep doen: Het organiseren van intergemeentelijke overlegplatformen IGEMO wil met deze dienstverlening intergemeentelijke gespreksplatformen aanbieden aan de gemeentelijke beleidsverantwoordelijken en ambtenaren betrokken bij het beleid inzake milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. De doelstellingen die hierbij nagestreefd worden, zijn het realiseren van informatiedoorstroming, het uitwisselen van ideeën en het stimuleren van samenwerking. IGEMO biedt de volgende overlegplatformen aan: - het Adviescomité Milieu; - het Adviescomité Ruimtelijke Ordening (voorheen: Streekbeleid); - een overlegplatform met milieu-/duurzaamheidsambtenaren; - een overlegplatform met stedenbouwkundige ambtenaren (Atrium); - een overlegplatform met communicatieambtenaren; - de klankbordwerkgroep ik leef verstandig ; - een overlegplatform met GIS-ambtenaren; - een werkgroep Code voor infrastructuur- en nutsleidingen langs gemeentewegen. Buiten het raamwerk van de vermelde beleidsdomeinen doch binnen het financieel kader van de basisdienstverlening organiseert IGEMO: - de Conferentie van burgemeesters; - de Conferentie van OCMW-voorzitters Het formuleren van adviezen over (boven)gemeentelijke beleidsplannen IGEMO ondersteunt de gemeenten bij het formuleren van gemeentelijke adviezen over bovenlokale beleidsplannen. Gemeenten kunnen eveneens advies vragen over gemeentelijke beleidsplannen die niet in samenwerking met IGEMO opgemaakt worden. IGEMO activiteitenverslag

12 Technische adviesverlening inzake milieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit Gemeenten kunnen een beroep doen op IGEMO voor volgende adviezen: - ondersteunen van de gemeente bij het formuleren van een advies met betrekking tot milieu- en natuurvergunningsaanvragen, bodemsaneringsprojecten ; - advies bij milieuvergunningsdossiers opgemaakt door de gemeente; - advies bij interpretatie en toepassing van de wetgeving inzake milieu, natuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit; - screening van gemeentelijke verordeningen en reglementen inzake milieu, natuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Deze vragen kunnen schriftelijk (via brief, fax of ) of telefonisch doorgegeven worden. In onderling overleg wordt bepaald binnen welke tijdspanne het advies verstrekt zal worden. De basisdienstverlening is enkel aanspreekbaar voor de gemeentelijke diensten. Rechtstreekse vragen van de bevolking worden niet beantwoord. Vragen van de bevolking kunnen, via de gemeentelijke diensten, doorgegeven worden aan IGEMO Vertegenwoordiging belangenbehartiging IGEMO treedt op als belangenbehartiger van de lokale besturen. Nieuwe beleidstendensen en -ontwikkelingen worden nauwgezet opgevolgd. IGEMO maakt standpuntnota s en visieteksten op, voert besprekingen met administraties en kabinetten, overlegt met koepel- en adviesorganisaties IGEMO vertegenwoordigt en ondersteunt lokale besturen in haar contacten met hogere overheden en derden. Dit behelst zowel de vertegenwoordiging op bovengemeentelijke overlegplatformen als de ondersteuning als expert tijdens overlegmomenten Communicatie en informatieverstrekking IGEMO zet een waaier aan communicatiemiddelen in om zowel de lokale besturen als de diverse doelgroepen (inwoners, bedrijven, verenigingen ) te informeren omtrent haar activiteiten en de projecten die in opdracht van de lokale besturen gerealiseerd worden. De website geeft een volledig overzicht van de dienstverlening van IGEMO. Particulieren en bedrijven vinden er alle mogelijke informatie terug over bouwkavels, woningen, bedrijfspercelen, kantoren, garages, bedrijfsruimten die IGEMO te koop of te huur aanbiedt. Ook andere productinformatie (leningen, scans ) wordt via de website bekendgemaakt. IGEMO verspreidt 2x per jaar een huis-aan-huis informatieblad met nuttige info over haar activiteiten en projecten. 12 IGEMO activiteitenverslag 2012

13 Gemeentelijke mandatarissen en personeelsleden worden zowel omtrent relevante beleidsmatige ontwikkelingen als de projectmatige dienstverlening geïnformeerd via diverse kanalen: - de digitale IGEMO-nieuwsbrief; - de digitale IGEMO-mailings; - periodieke rondgang (Colleges van Burgemeester en Schepenen). In functie van specifieke beleidsaangelegenheden of dossiers verstrekt IGEMO toelichtingen aan adviesraden, belangengroeperingen Netwerking - contactpersonen IGEMO beoogt een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening die beantwoordt aan de noden en behoeften van de lokale besturen. Daarom is het belangrijk dat IGEMO voortdurend voeling houdt met de lokale besturen. Dit impliceert: - het streven naar een goede, vertrouwenswekkende relatie; - het peilen naar en bewaken van de klantentevredenheid; - het detecteren van de specifieke noden en behoeften. Het bestuur, de directie, het management en de medewerkers nemen deze opdracht ter harte. Regelmatig vinden overlegmomenten plaats, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Specifiek voor de ecologische dienstverlening heeft IGEMO voor elke gemeente een contactpersoon aangesteld. Deze IGEMO-medewerker onderhoudt regelmatige contacten met zowel de beleids- als de administratief verantwoordelijken. IGEMO activiteitenverslag

14 3.2. Leefmilieu - Algemeen Duurzaamheidscoaches interne milieuzorg In 2008 werd de samenwerkingsovereenkomst Duurzaam gemeentelijk beleid tussen het Vlaamse Gewest en de gemeenten hernieuwd. Deze overeenkomst loopt van 1 januari 2008 tot 31 december In het kader van deze overeenkomst ontwikkelde IGEMO een zeer ruim projectaanbod ter ondersteuning van de gemeenten. De samenwerkingsovereenkomst en het projectaanbod van IGEMO leidden in 2008 (vanaf 1 juli) tot een intensieve samenwerking met 7 gemeenten. Deze samenwerking omvat voornamelijk initiatieven op vlak van milieuvriendelijk energiebeheer, interne milieuzorg, milieubeleidsplanning en duurzaam leven en dit voor de doelgroepen gemeentepersoneel, burgers, scholen, verenigingen en buurten. De afgelopen jaren werden 7 gemeenten o.a. ondersteund door een duurzaamheidscoach. De duurzaamheidscoach vervult een aantal specifieke taken: - De duurzaamheidscoach is de coördinator inzake het opmaken van het milieujaarprogramma. - De duurzaamheidscoach neemt de trekkers- en coördinatiefunctie waar aangaande interne milieuzorg, wat er toe moet leiden dat de gemeente komt tot structurele veranderingen in functie van meer duurzaamheid in haar bedrijfsvoering. - De duurzaamheidscoach bewerkstelligt een goede relatie met zijn/haar gemeente, kent de noden en behoeften die zich stellen en zoekt waar mogelijk mee naar een gepaste oplossing. In het kader van de overeenkomst tussen IGEMO en de gemeenten ter ondersteuning van de Samenwerkingsovereenkomst betekent dit dat in 2013 een duurzaamheidscoach actief was in de gemeenten Berlaar, Duffel, Lier, Mechelen, Putte (tot 30 juni 2013) en Willebroek Milieubeleidsplannen en jaarprogramma s IGEMO begeleidt gemeenten in de opmaak van een milieubeleidsplan. Deze begeleiding op maat van de gemeente omvat: - een grondige doorlichting van het aflopende milieubeleidsplan; - overleg met de betrokken diensten en beleidsverantwoordelijken; - redactie van een ontwerpplan; - het organiseren van participatie en inspraak; - de eindredactie van het definitieve (hernieuwde) gemeentelijk milieubeleidsplan. 14 IGEMO activiteitenverslag 2012

15 De opmaak van een milieujaarprogramma omvat een verslag van de stand van uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid en een overzicht van de activiteiten die men wenst uit te voeren. Tijdens de opmaak van het milieujaarprogramma wordt er ook extra aandacht besteed aan de betrokkenheid van gemeentelijke personeelsleden. In 2013 maakte IGEMO milieujaarprogramma s op voor de gemeenten Berlaar, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Sint-Amands en Willebroek Structurele ondersteuning milieudienst duurzame ontwikkeling Gemeenten kunnen een beroep doen op IGEMO voor een intensieve ondersteuning van de milieudienst bij structurele afwezigheid (langdurige ziekte, ontslag, loopbaanonderbreking ) van de milieu- of duurzaamheidsambtenaar. Ondersteuning behelst zowel aanwezigheid in de gemeente als administratieve opvolging van dossiers bij IGEMO. In 2013 ondersteunde IGEMO de milieudiensten van de gemeenten Duffel en Willebroek. IGEMO activiteitenverslag

16 3.3. Gebiedsontwikkeling - Algemeen Structurele ondersteuning dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening De gemeentelijke diensten stedenbouw, ruimtelijke ordening of openbare werken kunnen een beroep doen op IGEMO voor een tijdelijke ondersteuning van de werking van de dienst. Soms ontstaat er binnen deze dienst een voorlopig personeelstekort. IGEMO kan dan op maat van de gemeente een geschikte medewerker ter beschikking stellen die de nodige deskundigheden heeft om de specifieke vraag op te vangen. IGEMO heeft reeds ondersteuning geboden aan de gemeenten Willebroek, Berlaar en Sint-Katelijne-Waver. IGEMO bood in 2013 ondersteuning aan de gemeente Berlaar naar aanleiding van een tijdelijk personeelstekort binnen de dienst openbaar en gemeentelijk domein. Dit omvatte zowel de procesmatige als de projectmatige ondersteuning van de dienst. De project- /procesmanager stond in voor de ondersteuning van de afdeling in het algemeen en de leidinggevende in het bijzonder Hinderlijke inrichtingen Opmaak milieuvergunningen De exploitatie van gemeentelijke inrichtingen gaat soms gepaard met activiteiten die volgens de milieuwetgeving meldings- of vergunningsplichtig zijn. IGEMO biedt ondersteuning bij de opmaak van meldings- of vergunningsaanvragen of staat in voor de volledige opmaak van het aanvraagdossier Inventariseren en digitaliseren van milieuvergunningen Gemeenten kunnen een beroep doen op IGEMO voor het verder aanvullen van alle historische milieuvergunningen in de gemeentelijke vergunningendatabank. In samenwerking met een interne medewerker van de milieudienst wordt de historiek van elk milieuvergunningsdossier samengesteld en de gegevens ingevoerd in de databank. IGEMO stelt hiervoor een personeelslid deeltijds ter beschikking. De praktische uitvoeringsmodaliteiten worden bepaald in overleg met de gemeente. Botond Horvath 16 IGEMO activiteitenverslag 2013

17 Milieutoezicht en handhaving Gemeenten kunnen inzake milieuhandhaving een beroep doen op de intergemeentelijke milieutoezichthouder van IGEMO. De toezichthouder staat garant voor een deskundige en neutrale uitvoering van de toezichtstaken. De intergemeentelijke toezichthouder kan de toezichtstaken in de gemeente volledig overnemen indien de gemeente bv. zelf niet over een gemeentelijke toezichthouder beschikt. Hij/zij kan ook aanvullend ingezet worden om de gemeentelijke toezichthouder te ondersteunen in zijn of haar opdrachten. De gemeente kan beroep doen op IGEMO voor: - proactieve controles; - reactieve controles; - controles naar aanleiding van een milieuvergunningsaanvraag; - organiseren van informatieavonden voor bedrijven; - aanschrijven van de inrichtingen; - opmaak van een proces-verbaal; - opvolging van de genomen maatregelen Een ondersteuningstraject kan worden uitgewerkt op maat van de behoeften van de gemeente. In 2013 trad IGEMO op als milieutoezichthouder in de gemeenten Putte en Sint-Amands Zonaal overleg milieu/politie Het toezicht en de handhaving inzake leefmilieu in de gemeente ligt voornamelijk in de handen van zowel de milieudienst als de lokale politie. Een goed toezichts- en handhavingsbeleid vergt bijgevolg zeer duidelijke afspraken tussen beiden. Met de organisatie van zonale overlegstructuren tussen de lokale politie en de gemeentelijke milieudienst wenst IGEMO een gestructureerd periodiek overleg te verwezenlijken tussen de betrokken gemeentelijke diensten en de lokale politie. IGEMO staat in voor de administratieve organisatie van de zonale overlegstructuur (uitnodiging, opmaak agenda, mailing, locatie, secretariaat ) en coördineert en begeleidt deze overlegmomenten. De concrete invulling van het forum geschiedt in samenspraak met de gemeentelijke vertegenwoordigers en de vertegenwoordigers van de lokale politie. IGEMO activiteitenverslag

18 3.5. Energie Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) In 2006 besliste de federale regering om de energiefactuur van de gezinnen op een structurele manier te doen dalen en werd het FRGE daartoe opgericht. Dankzij dit fonds kan iedereen (die in een aangesloten gemeente woont) een goedkope lening krijgen (jkp 2 %) voor energiebesparende ingrepen en het uitvoeren van een energieaudit in de woning. Sinds september 2008 vervult IGEMO de rol van Lokale Entiteit voor dit fonds. In die hoedanigheid verzorgt en coördineert IGEMO het volledige krediettraject voor de deelnemende gemeenten. Dit omvat werving, verwerking van aanvragen, volledige administratieve afhandeling van dossiers, toewijzing van kredieten en uitbetaling en opvolging van terugbetalingen. In 2013 bood IGEMO deze dienst aan in de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. In totaal werden er al 1433 leningen goedgekeurd voor een totaal bedrag van , Huishoudelijke energiescans - plaatsing rookmelders Inzake de openbare dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiebeheer nam de Vlaamse regering in haar besluit van 2 maart 2007 een nieuwe actieverplichting voor de distributienetbeheerder op, namelijk het uitvoeren van energiescans. Een energiescan is een doorlichting van een woning naar energieverbruik en besparingspotentieel toe. Tijdens de scan voert een energiesnoeier (sociale tewerkstelling) kleine energiebesparende maatregelen uit. De gemeenten Berlaar, Duffel, Lier, Putte en Sint-Amands vertrouwden deze opdracht toe aan IGEMO. In 2011 werd de dienstverlening uitgebreid met scans van het opvolgingstype. Deze kunnen enkel uitgevoerd worden bij mensen die reeds een scan van het normale type hadden. Vanaf 2013 werden er op vraag van sociale huisvestingsmaatschappijen tijdens de uitvoering van de energiescan ook rookmelders geplaatst in hun woningen. In 2013 realiseerde IGEMO 480 scans. Tijdens deze scans werden in totaal 398 rookmelders geplaatst Sociale dakisolatie In 2013 werd het project sociale dakisolatie verder uitgewerkt. Er werd één dakisolatie uitgevoerd en de voorbereidende energiescans en rapporten werden opgemaakt voor nog eens een 80-tal woningen/dossiers, die hun afwikkeling zullen kennen in de volgende jaren. Deze dossiers komen voornamelijk voort uit de samenwerking met het OCMW van Lier. 18 IGEMO activiteitenverslag 2013

19 Thermografische dakopnames Gemeenten kunnen een beroep doen op IGEMO om het warmteverlies van woningen in beeld te brengen. Zo kunnen ze inwoners sensibiliseren omtrent hun energieverbruik en de isolatiekwaliteit van hun woning. IGEMO biedt ook ondersteuning bij de organisatie van een gezamenlijke aankoop van dakisolatie waardoor de burger effectief tot actie kan overgaan Thermografisch onderzoek van woningen Via een thermografisch onderzoek kan niet alleen het warmteverlies via de gevels in kaart gebracht worden. Ook warmteverliezen, die bijvoorbeeld het gevolg zijn van slecht geïsoleerde leidingen, kunnen gedetecteerd worden. IGEMO beschikt hiervoor over een thermografische camera en opgeleid personeel om dergelijke opnames te maken. Na elk onderzoek wordt een rapport opgemaakt met de thermografische foto s en een aantal verbeteringsvoorstellen. De gemeenten communiceren over dit aanbod via de gemeentelijke informatiekanalen. Inwoners staan zelf in voor de kost van het onderzoek. In 2013 voerde IGEMO 21 thermografische onderzoeken uit bij particulieren Gezamenlijke aankoop van fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers, dakisolatie IGEMO biedt ondersteuning bij de organisatie van een gezamenlijke aankoop van zonnepanelen, dakisolatie Door geïnteresseerde inwoners te groeperen, kan er onderhandeld worden met leveranciers, aannemers of handelaars voor goede voorwaarden. Inwoners worden ook geholpen bij de keuze voor een kwaliteitsvolle installatie of materiaal. Bij een groepsaankoop is het de stuurgroep (een groep geïnteresseerde inwoners) die de keuze maakt voor de leverancier/aannemer/handelaar Energieboekhouding en -zorgsysteem IGEMO volgt voor gemeentelijke gebouwen het energieverbruik op via een energieboekhouding en -zorgssyteem. Het doel van een energieboekhouding is het verzekeren van een periodieke monitoring van meetgegevens inzake het elektriciteitsverbruik, gasverbruik en waterverbruik van de gemeentelijke gebouwen, infrastructuren en domeinen. Dit gebeurt met het oog op het tijdig opsporen van onregelmatigheden en het treffen van maatregelen inzake het rationeel gebruik van energie en water. De resultaten worden periodiek teruggekoppeld naar de gemeente (telefonisch of via een overleg). Voor elk gebouw wordt een jaarrapport opgemaakt. Dit geeft een overzicht van het energie- en waterverbruik van het voorbije jaar en de evolutie van het verbruik ten opzichte van vorige jaren. Indien mogelijk wordt er een verklaring gegeven voor een stijging of daling van het verbruik. Daarnaast worden ook een aantal concrete voorstellen gedaan om energie en/of water te besparen in het gebouw. In elk gebouw wordt ook een plaatsbezoek uitgevoerd, om zo concrete energiebesparende voorstellen te kunnen doen. In 2013 volgde IGEMO 47 gebouwen op in de gemeenten Berlaar, Duffel, Lier, Putte, Sint-Amands en Willebroek. IGEMO activiteitenverslag

20 Klimaatgebouw De actie Klimaatgebouw daagt het personeel van een gemeentelijke gebouw uit om gedurende de zes wintermaanden 8 % minder energie te verbruiken t.o.v. het vorige jaar. IGEMO ondersteunt bij de sensibilisatie en informeert over mogelijke structurele aanpassingen Klimaatschool IGEMO ondersteunt scholen die hun energiegebruik willen doen dalen. De actie Klimaatschool wil een permanente gedrags- en handelswijziging bekomen van alle actoren in een school (directie, onderwijzend personeel, diverse diensten, leerlingen ) ten aanzien van energiegebruik. De gebouwbeheerder kan met deze actie de vinger leggen op energetische onvolkomenheden aan het schoolgebouw zelf en zo actie ondernemen. In kader van de actie voert IGEMO een energiescreening uit in de school (rondgang) en een doorlichting van de energieboekhouding. Tevens wordt een klimaatgroep opgestart en een sensibiliserende actie gevoerd voor alle actoren (E-strijd). In 2013 werd deze actie afgerond in 3 basisscholen in Sint-Katelijne-Waver Energieaudits Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie kan worden bespaard in een gebouw. Een energieaudit onderwerpt zowel de gebouwschil als de technische installaties aan een gedetailleerd onderzoek. Er worden ook beelden gemaakt met een thermografische camera. Op basis van de facturen en de aanwezige installaties maakt IGEMO een analyse van het huidige energieverbruik. Het resultaat is een auditrapport met een opsomming van maatregelen die kunnen getroffen worden op vlak van gebouwconcept, isolatie, ventilatie, verlichting, verwarming, gebruikersgedrag Afhankelijk van het doel van de audit (advies bij bestaand gebouw of herbouw/verbouwing) zullen bepaalde aspecten uit het rapport meer of minder uitgediept worden Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie Een haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie is wettelijk verplicht voor alle nieuw op te richten gebouwen met een oppervlakte groter dan 1000 m². De bedoeling van deze studie is de bouwheer te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen Energieprestatiecertificaten Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft een score weer van het energieverbruik per oppervlakte-eenheid van het gebouw. Tegelijkertijd worden er aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van de energieprestatie. In het kader van de Europese 20 IGEMO activiteitenverslag 2013

21 richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen moesten publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m² op 1 januari 2009 over een (EPC) beschikken. Voor gebouwen kleiner dan 1000 m² maar groter dan 500 m² is een EPC verplicht vanaf 1/1/2013 verplicht. Vanaf 1/1/2015 is een EPC ook verplicht voor gebouwen groter dan 250 m². Gemeenten of OCMW s die woningen verkopen of verhuren, dienen ook voor deze woningen een EPC te laten opmaken. IGEMO beschikt over energiedeskundigen met de nodige bekwaamheidsbewijzen om energieprestatiecertificaten op te maken. In 2013 hernieuwde IGEMO de EPC s van 39 gebouwen in de gemeenten Berlaar, Duffel, Lier, Willebroek en Sint-Amands. Tevens werd voor de gemeente Duffel één nieuw EPC opgemaakt REG Openbare Verlichting In 2013 ondersteunde IGEMO de gemeenten Berlaar, Putte, Duffel, Sint-Amands en Willebroek bij het realiseren van een energiebesparing op het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting. IGEMO voerde eerst een analyse uit van het energieverbruik van de openbare verlichting. Vervolgens werd voor verschillende types wegen (invalswegen, woonwijken, landelijke wegen) een traject afgelegd. Voor elk type weg werd eerst een proefproject of testzone uitgewerkt waar een deel van de openbare verlichting gedoofd werd tijdens de nacht. Na uitvoering en evaluatie van het proefproject werd dit uitgebreid naar de overige wegen van hetzelfde type, tot uiteindelijk alle wegen aan de beurt kwamen. Het project startte in 2009 en werd in 2013 afgerond. Alle voorziene aanpassingen werden uitgevoerd. De deelnemende gemeenten bespaarden tussen 10 % en 15 % op het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting Klimaatactieplan & klimaatneutrale organisatie IGEMO kan een gemeente begeleiden bij de uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid. Dit kan o.a. door de opmaak van een klimaatactieplan (al dan niet kaderend in de de campagne klimaatneutrale organisatie ). Hiertoe maakt IGEMO een broeikasgasinventaris op voor de gemeentelijke gebouwen en activiteiten. Via de broeikasgasinventaris wordt de uitstoot als gevolg van gebouwen, dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer in kaart gebracht. Op basis van deze inventaris wordt d.m.v. een participatietraject een klimaatactieplan opgesteld samen met de gemeentelijke diensten. Dit actieplan bevat maatregelen om de gemeentelijke uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In 2013 begeleidde IGEMO de gemeenten Berlaar, Duffel, Lier en Willebroek bij de opmaak van de broeikasgasinventaris en een klimaatactieplan. De gemeente Putte werd ondersteund bij het opmaken van een broeikasgasinventaris. IGEMO activiteitenverslag

22 Convenant of Mayors Energie- en klimaatbeleid is voor tal van lokale besturen één van de prioritaire thema s voor de komende jaren. Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie en biedt een belangrijk ondersteunend kader om de ambities op het vlak van een lokaal energie- en klimaatbeleid kracht bij te zetten. In Vlaanderen kwam een zeer sterke dynamiek tot stand met betrekking tot het Burgemeestersconvenant. Steeds meer besturen zijn overtuigd van de kansen die het Burgemeestersconvenant biedt. Diverse regio s hebben (onder impuls van intergemeentelijk samenwerken) de stap gezet om het convenant te ondertekenen of zijn bezig met de voorbereiding ervan. In 2013 erkende de Europese Commissie IGEMO als territoriaal coördinator. Een territoriaal coördinator staat in voor een strategische aansturing van het proces, waaronder ook technische ondersteuning en medewerking in het zoeken naar (Europese) subsidiemogelijkheden. IGEMO bouwde de voorbije jaren heel wat ervaring op in de ondersteuning van het gemeentelijke lokaal energie- en klimaatbeleid (eigen diensten, doelgroepenwerking, wonen, netwerking met bedrijven ). Daarom werden in 2013 verdere voorbereidingen getroffen om een lokaal en regionaal ondersteuningstraject uit te werken voor de IGEMO-regio Energiewinkels Om een vlotte dienstverlening inzake energie aan burgers aan te bieden, ondersteunt IGEMO de gemeenten aan de hand van een energiewinkel. De verschillende initiatieven rond energie worden zoveel mogelijk geïntegreerd binnen één service. Hierbij worden zowel lokale, regionale, Vlaamse als federale initiatieven gecommuniceerd, ondersteund en/of versterkt. Vanuit de energiewinkel kunnen verschillende initiatieven opgenomen worden: informatieverstrekking, loketwerking, front- en back-office ondersteuning voor gemeenten, integrale acties naar burgers, communicatie en ondersteunende instrumenten. Indien van toepassing wordt gestreefd naar een geïntegreerde werking met woonwinkels/woonwijzers. In 2013 nam IGEMO initiatieven m.b.t. energiewinkels of projecten met ondersteuning naar energie toe voor de gemeenten Berlaar, Duffel, Lier, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Amands en Willebroek. Concreet werden sinds november 2013: 85 burgers uit de gemeenten Berlaar, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Amands en Willebroek geholpen bij het screenen van hun energiefactuur; 342 burgers van Berlaar (80), Duffel (91), Sint-Katelijne-Waver (82) en Willebroek (89) geholpen bij hun inschrijving in de groepsaankoop groene stroom; organisatie van infoavonden i.v.m. zonneboeilers en daksiolatie voor de gemeenten Sint-Amands, Duffel, Berlaar en Willebroek (145 geïnteresseerden); back- en frontoffice gegeven aan de verschillende gemeenten en Energiepunt Mechelen. 22 IGEMO activiteitenverslag 2012

23 Samenaankoop gas en electriciteit voor bedrijven In samenwerking met haar aangesloten gemeenten organiseerde IGEMO voor de eerste maal een groepsaankoop energie (elektriciteit en gas) voor alle bedrijven in regio Mechelen. IGEMO werd hierin bijgestaan door Zero Emission Solutions, een gespecialiseerd energieadviesbureau. Met deze groepsaankoop werd er ingespeeld op de vrije energiemarkt die door de energiebehoeften te bundelen het mogelijk maakt te onderhandelen over een betere afnameprijs met de leveranciers. Het grote voordeel voor bedrijfsleiders is dat ze amper tijd moeten vrijmaken en zelf niet de markt op moeten gaan om te onderhandelen met leveranciers. De groepsaankoop kaderde binnen de initiatieven rond bedrijvenparkmanagement (zie ook ) en het stimuleren van duurzaam ondernemen. In totaal schreven 128 bedrijven (276 aansluitingen) zich in voor de groepsaankoop. Zij vertegenwoordigden een verbruik van bijna MWh. De bedrijven werden verdeeld in loten naargelang hun verbruiksprofiel. Per lot werd de leverancier gekozen met het beste prijsvoorstel. De winnende leveranciers voor elektriciteit waren Watz en Elexys. Voor gas waren dit Octa+ en Electrabel. Naast een individueel analyserapport kregen de ingeschreven bedrijven ook een op maat gemaakt contractvoorstel met een prijsvergelijking tussen hun huidige prijs en het voorstel van de goedkoopste leverancier. Via de groepsaankoop sloten 63 bedrijven een nieuw contract af (152 aansluitingen) met een totaal jaarverbruik van MWh. De effectief gerealiseerde besparing bedraagt gemiddeld 21 % (gas en elektriciteit), in totaal of gemiddeld per bedrijf Voornamelijk de bedrijven met een jaarlijkse meteropname en een verbruik lager dan 100 MWh elektriciteit of gas besparen tussen de 26 en 34 %. Ook de bedrijven die geen nieuw contract ondertekenden, hebben op basis van de mogelijke besparingen onderhandelingen gevoerd met hun huidige leverancier en alsnog een besparing gerealiseerd buiten de groepsaankoop. IGEMO activiteitenverslag

24 3.6. Bodem Sanering stookolietanks IGEMO ondersteunt gemeenten bij de organisatie van een gezamenlijke sanering van stookolietanks. Door geïnteresseerde inwoners te groeperen, kunnen goede voorwaarden bedongen worden. In 2013 namen de gemeente Puurs en de stad Mechelen deel aan een samensanering stookolietanks. Meer dan 250 inwoners namen deel aan deze actie en er werd een interessante korting van 50 % op de saneringskosten bedongen Water Realisatie van IBA s Woningen, gelegen in de zgn. Rode Zone van de zoneringsplannen, zijn verplicht om hun afvalwater te zuiveren via een Installatie voor Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). De saneringsplicht ligt in principe bij de eigenaar. Maar het Vlaams Gewest stimuleert gemeenten om deze taak over te nemen o.a. door het verlenen van een subsidie per IBA. IGEMO biedt gemeenten, die IBA s in eigen beheer willen plaatsen en beheren, een totaaloplossing aan voor de rode punten. Dit doet IGEMO o.m. via de planning, de realisatie en het beheer van IBA s. In 2013 werden in de gemeenten Duffel, Lier en Putte 79 IBA s geplaatst waaronder zowel ondergrondse compactsystemen (sinds 2009) als bovengrondse extensieve installaties (sinds 2011). Sinds de start van het project brengt dit het totaal op 358. In Duffel werd het project in 2013 afgerond. Onder begeleiding van IGEMO plaatste de gemeente Duffel in totaal 90 IBA s geplaatst voor 105 rode punten. Slechts 6 eigenaars weigerden i.k.v. het project een waterzuivering te laten plaatsen. Drie woningen bezaten reeds vooraf een eigen waterzuivering. Voor de overige 6 woningen was de plaatsing tijdens de duurtijd van het project niet aangewezen wegens leegstand, verbouwingen, technische redenen 24 IGEMO activiteitenverslag 2013

25 Inventarisatie en actie-, herstel- en beheersplan grachten en waterlopen 3de categorie Op basis van een inventarisatie van de bestaande toestand en alle infrastructuren van de waterlopen maakt IGEMO een actieplan op. Dit actieplan bevat aanbevelingen naar herstel, beheer en sensibilisatie. De opmaak van een actie-, herstel- en beheersplan op maat van de grachten en waterlopen is essentieel om een onderbouwd en efficiënt beheer van waterlopen uit te werken op lokaal niveau. IGEMO maakte al een actieplan op voor de grachten en waterlopen in de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Lier, Sint-Amands en Willebroek Afkoppelingsprojecten In het kader van de Vlarem en een gewestelijke stedenbouwkundigeverordening is het verplicht om bij nieuwbouw en verbouwingen het hemelwater te scheiden van het afvalwater. Ook bij bestaande woningen is dit verplicht van zodra een gescheiden riolering aangelegd wordt. IGEMO ondersteunt de gemeenten bij de realisatie van de afkoppeling door een afkoppelingsdeskundige ter beschikking te stellen en/of door een aangepaste communicatie inzake afkoppeling te voeren. Het realiseren van dergelijke maximale afkoppeling bij bestaande woningen vergt een specifieke aanpak. Deze is erop gericht gericht de hinder en kosten voor de bewoners zo laag mogelijk te houden. Een goede begeleiding van de burgers is onontbeerlijk voor een goed resultaat. In 2014 zal IGEMO in uitvoering van een contract dat in 2010 door de gemeente Putte afgesloten werd en overgenomen door Aquafin als afkoppelingsadviseur optreden voor het project Lierbaan. In 2013 werden de voorbereidende gesprekken gevoerd met Aquafin en de gemeente Putte Natuur en groen Harmonisch groen- en parkbeheer Een Harmonisch Park- en Groenbeheersplan ontwikkelt, aan de hand van de identificatie en de studie van het park, een visie met doelstellingen. Deze leidt uiteindelijk tot praktische beheerrichtlijnen voor de volgende 20 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de veelzijdigheid van elk park en gezocht naar een duurzame samenhang tussen mens-, natuur- en milieugerichte beleids- en beheersmaatregelen. Een belangrijk onderdeel is participatie waarbij gebruikers en buurtbewoners bevraagd worden naar hun visie en ideeën rond het park. Het plan wordt opgemaakt conform de richtlijnen van het Agentschap Natuur en Bos. Gemeente Bonheiden Bornem Sint-Katelijne-Waver Domein Parkdomein Sluyts Recreatiedomein Breeven Kasteeldomein Sint-Michielsdomein IGEMO activiteitenverslag

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven. Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1 3120 Tremelo

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven. Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1 3120 Tremelo Milieubeleidsplan 2011-2015 Tremelo COLOFON Opdrachthouder: Uitvoerders: Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven Frieda Stroobans Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT

Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT I Inleiding 1 Achtergrond INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 3 4 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Conclusie 44

Inhoudsopgave. Conclusie 44 KLIMAATPLAN ANTWERPEN Januari 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Aanpak Antwerps klimaatbeleid 4 1. Klimaatdoelstelling en visie voor de stad Antwerpen 4 1.1 Doelstellingen van het Antwerps klimaatbeleid

Nadere informatie

Milieubeleidsplan Kapellen

Milieubeleidsplan Kapellen Milieubeleidsplan Kapellen 2010 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 A. Milieubeleidsplanning : algemeen juridisch kader... 5 B. Milieubeleidsplanning op verschillende niveaus... 5 B.1. Gew estelijk

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

Beleidsbrief Wonen 2007-2012

Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Inhoud 1. Situering 2. Provinciaal woonbeleid 2.1.Ondersteuning lokaal woonbeleid en dienstverlening 2.1.1. Intergemeentelijke huisvestingsdiensten/woonwinkels 2.1.2. Provinciaal

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Lokaal Klimaatplan Gent 2008-2020. 105 acties voor een klimaatneutrale stad

Lokaal Klimaatplan Gent 2008-2020. 105 acties voor een klimaatneutrale stad Lokaal Klimaatplan Gent 2008-2020 105 acties voor een klimaatneutrale stad INHOUD 0. Inleiding...3 Richting CO2-neutraal...3 Plan van aanpak Lokaal Klimaatplan Gent...4 Wat is de Vlaamse situatie?...5

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Herk-de-Stad

Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Herk-de-Stad Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Herk-de-Stad Sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors MAART 2013 1 SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de Stad Herk-de-Stad Dit

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2006-2010

Milieubeleidsplan 2006-2010 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan 2006-2010 Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg 617 1620 DROGENBOS 1731

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 Chapter: Inleiding BELEIDSNOTA 2013-2018 LUBBEEK TERUG OP DE SPOREN 2 Inleiding... 4 Politie en veiligheid... 6 Brandweer en civiele bescherming... 9 Openbare

Nadere informatie

WOONPLAN OPWIJK. (2 november 2012_versie voor gemeenteraad) Woonplan Opwijk_ versie dd.02/11/2012 voor gemeenteraad 1

WOONPLAN OPWIJK. (2 november 2012_versie voor gemeenteraad) Woonplan Opwijk_ versie dd.02/11/2012 voor gemeenteraad 1 WOONPLAN OPWIJK (2 november 2012_versie voor gemeenteraad) Woonplan Opwijk_ versie dd.02/11/2012 voor gemeenteraad 1 Voorwoord Voor Opwijk is woonbeleid een beleidsoptie waar veel belang aan gehecht wordt.

Nadere informatie

S WOON TUDIE 2012-2013. 'Wonen langs Dijle en Nete'

S WOON TUDIE 2012-2013. 'Wonen langs Dijle en Nete' S WOON TUDIE 2012-2013 'Wonen langs Dijle en Nete' Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte, Sint-Katelijne-Waver Ontwerp 28 maart 2012 WoonStudie_WLDN_versie 2012-03-28 Blz. 1 WoonStudie_WLDN_versie 2012-03-28

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2014 Activiteitenverslag 2014 2 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2014 Drieëntachtigste boekjaar Jaarvergadering 24 juni 2015

Nadere informatie

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Mei 2015 INHOUD A. INLEIDING... 3 1 Achtergrond... 3 2 Ambitie en visie van de gemeente... 4 3 Opbouw en uitvoering plan... 4 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. 1. Inleiding Het denken over lokale aanspreekpunten wonen, water en energie

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Bilzen 2012-2020

Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Bilzen 2012-2020 Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Bilzen 2012-2020 Acties voor de uitvoering van het sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan 2011-2020

Gemeentelijk klimaatactieplan 2011-2020 Gemeentelijk klimaatactieplan 2011-2020 sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors Met steun van: 1 2 Inhoud 1. Doelstellingen van dit klimaat actieplan... 5 1.1. Achtergrond... 5 1.2. Ambitie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2012. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2012. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2012 Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Algemeen infokader Oppervlakte: 8.818 ha Aantal inwoners op 1 januari 2012: 72.881 inwoners Adres: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 RESOC Mechelen Jaarverslag 2011 1 Woord vooraf Het Streekpact, officieel voorgesteld op 16 januari 2008, vormt de consensus over de richting die de 13 lokale besturen van het arrondissement

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 2 Activiteitenverslag IMEA 2013 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jaarvergadering 25 juni

Nadere informatie