Gekozen is snel concreet te worden met een laagdrempelig project. Twee info-avonden werden elk bezocht door plm 150 mensen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gekozen is snel concreet te worden met een laagdrempelig project. Twee info-avonden werden elk bezocht door plm 150 mensen."

Transcriptie

1 Mondiaal Platform VERSLAG Platformvergadering 5 maart 2012 Aanwezig: Hans Voorthuis, Henk Streppel, Janny Stolte, Cor de Leeuw, Angelique Jeulink, Ben Horstink, Otto Hettinga (eerste deel), Joop Hendriks (vervangt Diny Landeweerd), Mieke van Ee (verslag), Gerda van Diejen, Bertus Bauer Gast: Toyfa Aliyeva Mka: Jan Tijhuis, Bertus Stevens, Edo Horstman, Peter Heijke, Bert Brouwer 1. Opening met speciaal welkom aan vervanger en gast. 2. Verslag 12 december 2011 N.a.v. wat verder ter tafel kwam - Gerda van Diejen vanuit Vluchtelingenwerk: Aansluitend aan de zorg van wethouder Horstman om de achterstandsgezinnen meldt Gerda dat Vluchtelingenwerk doende is met preventieve schuldhulpverlening; samenwerking zal worden gezocht met diaconieën. - Otto Hettinga vanuit EnergieRijkVoorst meldt dat het KlimaatNetwerkVoorst na rijp beraad is opgeheven. Voor een deel vinden de KNVdoelstellingen een plek in ERV; om de iets breder gerichte gedachten van KNV te verwezenlijken is er nu tekort aan menskracht. 3. EnergieRijkVoorst informatie van Otto Hettinga Het initiatief voor het KlimaatNetwerkVoorst (zie opmerking nav verslag 12 december) kwam voort uit de films die het Platform vertoonde: The Age of Stupid, vervolg op An Inconventient Truth. Dit KNV bracht voort het ERV. Het ERV telt een 30tal vrijwilligers. Een regiegroep funktioneert als bestuur; men hoopt half april te komen tot de oprichting van de geplande coöperatie met bestuur, werkgroepen, commissies. Te denken aan werkgroepen zonnepanelen / vergisting / p.r., communicatie Gekozen is snel concreet te worden met een laagdrempelig project. Twee info-avonden werden elk bezocht door plm 150 mensen. Voor de zonnepanelen op eigen dak hebben zich 180 mensen gemeld. Als motivatie is er, naast het financiële aspect, ook het besef van de noodzakelijke duurzaamheid. De verwachting is dat er 100 per saldo gaan meedoen. Een lokale installateur komt langs om de mogelijkheden te bekijken en doet een offerte op maatwerk. De prijs is scherp, service wordt geleverd terwijl de panelen op afstand worden gemonitoord. Het is de bedoeling dat ze 30 à 35 jaar meegaan. Er is niet gezocht naar de 1

2 goedkoopste leverancier, maar naar goede panelen met snelle service en garantie. Blijft daarbij binnen Europa. ERV kent 3 pijlers: energiebesparing (gas en electra) energieopwekking (nu op eigen dak; later misschien collectieve projecten mogelijk waarbij bv stroom kan worden geleverd vanaf daken van boerenschuren; de wetgeving staat dat nog niet toe) nb de zon als bron ligt in een gemeente als Voorst meer voor de hand dan wind. energiebewustzijn, waarbij ook gemeenschapsgevoel, sociale adhesie een rol spelen. Meespelers, faciliterend alsook financieel bijdragend: Goed Wonen / VAR / Rabobank / Van Dalen Installatietechniek BV / Gemeente Voorst Er is duidelijk belangstelling vanuit de agrarische wereld Rol van de gemeente: meedenkend, facilitering, financiele bijdrage voor o.m. professioneel advies. Samen met ERV wordt energiebesparing in bestaande bouw opgepakt. Indirect stemt de gemeente in met de ERVdoelstelling: in 2030 is 50% van alle energie die in de gemeente Voorst wordt gebruikt afkomstig van duurzame energiebronnen. Binnen het Platform zelf is er de Werkgroep Energie. Deze houdt zich o.m. bezig met beleidszaken (zoals bij de vaststelling ambitieniveau tav klimaat- en energiebeleid / gemeentelijk aanvragen van SLOK dwz subsidie lokale initiatieven / mede beoordeling resultaten duurzaamheidsmeter). Zowel de Werkgroep Energie als ERV zien voorlichting als uitermate belangrijk. Afspraak voor overleg van deze beiden wordt gemaakt. 4. Website Gemeente Voorst toelichting Angelique Jeulink De website van de gemeente is vernieuwd. Het Mondiaal Platform is te vinden via: - Wonen - Zorg en Welzijn - Welzijn Daar staat nu de tekst van de laatst uitgegeven folder inclusief de namen van de Platformleden Plus Werkplan 2012 en het Memorandum Verder zijn er 10 vindplaatsen als je na meteen aanklikt Mondiaal Platform / zoeken. Overal waar het MP in staat genoemd, is er dan een melding van. Je krijgt dan o.m. Programma Sociaal Voorst, waarin is opgenomen Reglement Bestuurscommissies, dat voor o.a. het Platform geldt. Hulde aan Angelique, mede-opsteller van deze site! 2

3 5. Vrouwendag 8 maart Toyfa Aliyeva Internationale Vrouwendag is een herdenking van de eerste staking van vrouwen 100 jaar geleden op 8 maart in New York. Er werd gedemonstreerd tegen de voor vrouwen slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Toyfa vertelt hoe in haar land van herkomst Azerbadjan - op de 8 e maart de vrouwen vrij krijgen van hun mannen: die zorgen dan voor eten enz. Er worden ook kaartjes gestuurd en het is tevens Moederdag waarop de kinderen cadeaus geven. Er is ook Mannendag (23 februari). Eigenlijk is e.e.a. pas na W.O. II begonnen in Azerbadjan, toen deel van de Soviet Unie. In de Multiculturele Vrouwenpraatgroep waar Toyfa al 5 jaar deel van uitmaakt, zijn vele nationaliteiten vertegenwoordigd. Ieder land heeft zo zijn eigen feesten en die worden samen gevierd: lentefeest, Ramadan, Nieuwjaar. De vrouwenpraatgroep is uitgenodigd door de vrouwen van Nijbroek om te vertellen over de verschillende vormen van 8 maart viering. 6. Fair Trade stand van zaken Er is overleg gaande met de Ondernemersvereniging en met de Kring van Werkgevers Voorst. Janny Stolte en Bertus Bauer zullen op 11 april in een vergadering van de Ondernemersvereniging uitleg geven over opzet en bedoeling van Fair Trade. Op 23 augustus is er een basis-overleg met belanghebbenden. Op 1 november (in de FairTrade week) is een thematische platformavond gepland. Dit kan een grootscheepse start worden van een Fair Trade campagne. Belangrijk is steun van het gemeentebestuur, zoal niet materieel toch zeker immaterieel. 7. Nota Duurzaam Voorst te vinden - gemeenteraad - vergaderstukken - raadsinformatiesysteem - vergaderingen - 12 maart 2012 Ronde Tafel Gesprekken Nota Duurzaam Voorst (ikoontje rechts ervan geeft vervolg aan) 3 onderdelen: - Raadsvoorstel Nota Duurzaam Voorst Nota Duurzaam Voorst plus bijlage Aandachtspunten uit de sorteeranalyse - Uitvoeringsplan met 4 bijlagen betreffende de Duurzaamheidsmeter: Score ambtelijk vastgesteld Duurzaamheidsmeter plus antwoorden MP commentaar en: Status SLOKprojecten 3

4 Op 12 maart komt e.e.a. aan de orde in het Ronde Tafel Gesprek waarvoor het Platform is uitgenodigd vanwege het commentaar bij de gemeentelijke antwoorden op de Duurzaamheidsmeter. NB Een RTG dient om de raadsleden die moeten beslissen (in de raadsvergadering van 26 maart) inzicht te geven in de materie. In dit gesprek is inspraak van anderen (nu dus ook MP) mogelijk; in de raadsvergadering niet meer. We zullen ons in deze inspraakmogelijkheid beperken tot enkele hoofdpunten. Wijzen op de mogelijkheid van inzet van de gemeente voor de doelen van fair trade. Zonder dat de gemeente Fair Trade Gemeente hoeft te worden. Wij zien de bezwaren die daaraan kleven ook wel. Maar heel belangrijk naar buiten toe dat de gemeente de intentie aangeeft aan deze doelen te werken; zoals al op diverse punten gebeurt. Gemist wordt een structureel budget voor duurzaam bouwen. Hoe gaat dat verder als de termijn van SLOK (landelijke subsidie) is afgelopen? Er is vaagheid over het wel of niet berekenen van CO2 productie (de Nota zegt doen we niet ; de Meter zegt ja. Het Platform is voorstander van ja. PM Binnen de gemeentelijke organisatie is een klankbordgroep duurzaamheid opgericht: vrijwilligers met een voorhoede - functie. Zij doet jaarlijks minstens 6 voorstellen waarbij aandacht wordt besteed aan de 3 P s. Separaat wordt toegestuurd een voorstel van de inspraak. 8. LTO voorbereiding thematische platformvergadering 19 april Zoals elke thematische platformvergadering is ook deze openbaar. Maar deze keer geen p.r. er omheen. Eventueel later eens een grootse activiteit, maar nu gaat het vooral om het vergroten van eigen inzichten. Meldt dus wel de datum bij je achterbannen. LTO zal uitleg geven over het 10jarenplan. En zo mogelijk ism mensen van veeteelt en tuinbouw aangeven wat men van het Mondiaal Platform verwacht. Omgekeerd zal het Platform enkele vragen voorleggen (Henk Streppel bereidt die voor) die bedoeld zijn een beeld te verkrijgen van hoe er wordt gewerkt. Wat wordt er geproduceerd, en hoe? Separaat worden deze vragen ook toegestuurd. 9. Ieders activiteiten Gerda van Diejen (Vluchtelingenwerk) - een project van informeren over energiegebruik, in groepsverband, stopt; informatie 1 op 1 bij betrekken van een woning, werkt beter - preventieve schuldhulpverlening (zie hierboven bij pt Verslag 12 december); te denken bv aan wegwijs maken bij aanvraagformulieren e.d. - er wordt gewerkt met beelden/foto s van activiteiten waardoor nieuwkomers beter bekend raken met mogelijkheden. 4

5 Henk Streppel (MOV) - werkt aan een project met gehandicapten op de Philippijnen; het accent ligt op de vraag hoe we hier zelf eigenlijk omgaan met gehandicapten; parochianen hierin betrekken - samen met ZWO en IKVPaxChristi wordt een theatergroep uitgenodigd, 9 juni, van mensen die reisden door Israëk en de Palestijnse gebieden. Details volgen in de media Mieke van Ee (IKVPaxChristi) - theateravond met ZWO en MOV; zie bij MOV - aandacht voor 9 mei De Dag van Europa; gewerkt wordt aan een debatavond - in de Vluchtelingenweek juni een kraam op de vrijdagmarkt en h-a-h collecte 2-7 juli voor Stichting 999, de kampen in het buiten land Janny Stolte (Wereldwinkel) gelukkig met de nieuwe winkel; volgens de burgemeester diamant in het winkelbestand ; de eerste weken zijn in elk geval al heel positief verlopen (de magere februarimaand!); even hier genoeg werk aan dus landelijke acties op dit moment laten rusten Cor de Leeuw (Diakonie Wilp) er zijn nieuwe diakenen na een vacante periode; nieuwe plannen zijn wel in de maak, maar even eerst op gang komen Hans Voorthuis (Diakonie Twello) met 12 andere kerken in de gemeente Voorst is Naastenhulp Voorst in leven geroepen; men kan een beroep doen op 1 centraal meldpunt waarvan -adres en tel.nr worden gegeven o.m. in een folder die op allerlei punten wordt aangeboden; hulpvraag voor schrijnende gevallen kan hetzij door Naastenhulp worden geboden, hetzij worden doorgeleid naar hulpverleningsinstanties. Joop Hendriks (ZWO Twello) - t.b.v.3jaar lopend project P3W (vrouwenwerk op Papua) is 25 februari een talentenveiling gehouden dwz men kan zaken en diensten aanbieden, die worden geveild en door liefhebbers gekocht (van taarten tot wandelingenbegeleiding in Deventer); opbrengst er zal weer een Paasgroetenactie worden gehouden; - kerkgangers kunnen dubbele kaarten; de ene stuur je naar een in Nederland; de gevangene zelf kan ook weer een kaart verzenden Bertus Bauer (NIVON) Het werk van NIVON speelt zich vnl af op landelijk nivo: vakantie eenoudergezinnen, cursussen enz. 10. Wat verder ter tafel komt Angelique meldt dat 11 scholen gaan meedoen aan de Zwerfvuilactie april 11. Rond half tien sluit Bertus de vergadering met dank aan allen 5

6 6

- Tevens wordt gewerkt aan een budgetteringsproject

- Tevens wordt gewerkt aan een budgetteringsproject Mondiaal Platform VERSLAG vergadering 12 april 2011 Aanwezig: Bertus Bauer, Gerda den Diejen, Mieke van Ee (verslag), Otto Hettinga, Angelique Jeulink, Diny Landeweerd, Cor de Leeuw, Janny Stolte, Henk

Nadere informatie

Samenwerken en verbinden

Samenwerken en verbinden Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsbeleid Heemstede 2012-2016 Naam: Rolf Heynen, Eddy Satoer Milieudienst IJmond Versie: 4.4 1 Inhoudsopgave / Leeswijzer Ten geleide (door wethouder Botter) pag. 3 Inleiding

Nadere informatie

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Zuinig met energie Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Oktober 2014 INHOUSOPGAVE 1. Samenvatting... 3 2. Waarom een campagne?...

Nadere informatie

Borne, 1 maart 2011.

Borne, 1 maart 2011. Borne, 1 maart 2011. Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl telefoon 074 2668588 Onderwerp Jaarverslag

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716 1. Inleiding In november 2011 is, als vervolg op een burgerinitiatief, raadsbreed de Motie 9 Glashelder aangenomen (veranderd in

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

VISIE DUURZAAMHEID juni 2012

VISIE DUURZAAMHEID juni 2012 VISIE DUURZAAMHEID juni 2012 Visie Duurzaamheid Ten Boer juni 2012 p 2 1 Inleiding Met het einde van het jaar 2011 is de periode afgelopen waarvoor het Milieubeleidsplan 2008-2011 (MBP) is geschreven.

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden PERSOONLIJK Rinus Zebregts heeft 30 jaar ervaring in de energiewereld. Daarbij, zegt hij, heeft hij energie over. Deze energie zet hij graag in om met mensen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei 2013 - Terugblik: - Waarom

Nadere informatie

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept)

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) Catharinaparochie, Oosterhout December 2014 VOORWOORD In deze decemberversie van het Parochieplan presenteren we als bestuur en team van de Catharina-parochie het

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 mei 2006 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Vaststelling verslag van de vergadering van

Nadere informatie

ALLE INWONERS TELLEN MEE

ALLE INWONERS TELLEN MEE ALLE INWONERS TELLEN MEE Een notitie voor het gemeentebestuur van Katwijk met voorstellen op het gebied van inkomen, schulden en maatschappelijk herstel van kwetsbare inwoners. Platform Kocon Katwijk,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord pag. 2. Inleiding pag. 3-4 Aanleiding Vraagstelling en belang van dit onderzoek Uitwerking

Inhoudsopgave. Voorwoord pag. 2. Inleiding pag. 3-4 Aanleiding Vraagstelling en belang van dit onderzoek Uitwerking Inhoudsopgave Voorwoord pag. 2 Inleiding pag. 3-4 Aanleiding Vraagstelling en belang van dit onderzoek Uitwerking Hoofdstuk 1 Methodiek pag. 5-7 1.1 Inleiding 1.2 De berekening van een huurprijs 1.3 Berekening

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 31 mei 2013 Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570 572 217, Email: info@deventerenergie.nl

Nadere informatie

Wmo-special, nummer 9 voor kaderleden PCOB

Wmo-special, nummer 9 voor kaderleden PCOB Wmo-special, nummer 9 voor kaderleden PCOB PCOB Telefoon (038) 422 55 88 E-mail info@pcob.nl Website www.pcob.nl PCOB Wmo-special, nummer 9, februari 2011 Inhoud Kanteling Wmo: iedereen doet mee... 3 Nieuwe

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009 Leeswijzer Bij deze evaluatie is gekozen om de kernpartners betrokken bij huiselijk geweld en het huisverbod zelf een stukje t.b.v. de eerste

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie