DOARPSBLED FOAR WYTGAARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSBLED FOAR WYTGAARD"

Transcriptie

1 DOARPSBLED FOAR WYTGAARD

2 - INT. HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF GEBR. VELLINGA B.'l' Foar afte RUWFOER Û.O.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En fansels ek foar alle soarten krêttfoer dy't it bêste by jo basis-rantsoen passe, kinne jo terjochte by: GEBR. VELLINGA B. ~ Easterein-Wommels Ek foar alle transporten yn binnen- en bûtenlan Bestel en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk BM Wytggaard Tel W deheus brokklng /wudijs samen voor resultaat

3 Gerritsma8tate centrum voor cultuur i.e.b.* "in eigen beheer dus niet gesubsidieerd of gesponsord Marwertsterdyk CA Wirdum (Fr.) telefoon Centrum \loor cultuur landelijk gelegen tussen Wytgaard en Wlrdum... Expositieruimte voor bekende en onbekende kunstenaars en amateurs Regelmatig exposities. huisconcerten, recitals, presentaties, toneel... Gezellige ruimtes te huur voor cursussen besloten feestjes, vergaderingen. organisatie in overleg en op maat... Bàbovka (Tsjechisch gebak) op bestelling Itverbaar Openingstijden: -dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van 14,00 tot uur -bezoek exposities ook op afspraak mogelijk Toegangsprijs: -verschillend per projekt Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag uur Fricoweg IE uur zaterdags: 9005 PC Wergea uur tel uur maandags gesloten. fax

4 2 Foar in better boeket BLOMMEN nei R Gercama Haedstr iitte 10 Reduzum Tel Wenst U bloemen of aaîdappelen per zak: 's-morgens gebeld, 's-avonds gebracht, voor Uw gemak! Ook woensdagmiddag geopend Voordat u naar een ander rent, kijk eerst eens bij: 9vfarty's rrrend *originele dames- en herenkleding *kado- en decoratieartikelen *houten speelgoed *zelfgemaakte geld- en wenskaarten *sieraden, sjaaltjes, sokjes enz. *glaswerk open:dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.30 tot maandagavond van tot uur Marty de Ruiter Legedyk 26, Wirdumtel:

5 3 Dorpsb/ad "ft Havenpypke". Blz. Op deze pagina. 31 e jaargang, nr Van de redactie. Febr./inaart Burgerlijke Stand. Verschijnt 6 keer perjaar. 9 Ta Oantink.en. Redactie-adres: 12 Doarpsbelang. Meekeshof 77, 16 Oer de Skossen BD Wytgaard 20 School nieuws. Tel. : Ysclub Pier Thomas. lc'-mail adres: 25 Merke. a./aspers(a)chello.nl 17 Gebedsgenêzer. 28 L.M.K. Redactie: 33 Jew. Joz. B. Roorda 35 W.W.S. E.deJong M. Hoekstra-Siemonsma 39 Klaver Aas. G.Jaspers-Mo/let 41 Ozd. A.D.Hofstra 44 Een stukje natuur. H.Boomsma 47 Ingezonden. 49 Oude Kronieken. Administratie: 55 Agenda. (Ook voor adreswijzigingen. opzeggingen, aanmeldingen). 56 Weekenddiensten. A.D.Hof~tra, Meekesho[ 77,9089 BD Wytgaard, Tel. : Abonnementen: De redactie is niet ]25,-- per jaar. verantwoordelijk l'()or Buitenland.:fl32, 50 per Jaar en de inhoud van ingezolllosse nrs.: voor leden.fl2, -- en den kopij. Naam en voor niet leden.fl..f,--. adres van de inzeilder Betaling:viajaarlijkse toe dient altijd bij de red gezonden acceptgirokaarten. bekend te zljll. INZENDEN KOPIJ VOLGENDE NUMMER Vóór l a ril Bij aanlevering op diskette graag uitdraai tekst bijvoegen.

6 4 schoonheidssalon en zonnestudio TERRA De Finne CA Wytgaard telefoon Sixmastins He Stiens telefoon Uw leverancier in huishoudelijke artikelen en speelgoed DE BOER \Vinkclcentrum Camminghaburen Lieuwenburg Telefoon LEEUWARDEN Schrans 94/96 Telefoon LEEUWARDEN

7 VAN DE REDAKTIE. 5 In het vorige nummer stond een afbeelding van een boerderijlje in de sneeuw bij Wytgaard. Toen dit nummer verscheen, leek het er nog niet op, dat wij deze winter mei deze neerslag te maken zouden krijgen. Volgens de sneeuwgeleerden sneeuwt het maar heel weinig in onze streken. Nu hebben we in anderhalve maand al een paar keer een witte wereld kunnen beleven, met al het aparte daarvan: andere en minder scherpe vormen van de dingen om ons heen,en ook dofjère geluiden. Er is minder verkeer, stille en rust vallen op. Dat kan soms heel tijdelijk zijn, want als er in zo 'n periode ook nog een glanzende vloer gelegd wordt, waar eerst water was, dan komt er weer meer leven. U~ iisbaan hot in pear drokke dagen meimakke en yn 'e geast.ion Pier Thomas is der werfûl striden. Dêroer mear yn dit nûmer. Dat er onder de (eventueel) witte daken meer leefl in deze tijd blijkt ook wel uit de activiteiten van LMK. De afgelopen maand hadden \I'e weer de gebnlikelijke twee toneelavonden in de Twirre. Deze keer kwam de ploeg met een klucht die bij \leien wel in de smaak ge rallen zal zijn. In dit nummer ook aandacht voor de rijke historie \'an LMK: groepsfoto's met LMK- "pommeranten" uit de eersle helft ran de vorige eeuw. Verder in dit nummer het gebruikelijke nieuws en rubrieken, ten bewijze dat hel gewone leven ook in dit eerste/aar ran deze eeuii' doorgaat (het nulde hebben we al gehad!). WIJ hopen dat u allen een ongeschonden en goed leesbaar nummer in de bus krijgt. Wat de inhoud betrefi: Hooplikjout illêzen wat genoegen, en striele de ferhalen wat waarmte ut, want dêrfan ha wy noch wo/ferlet yn dizze tiid.

8 6 1}urJlerlii e. an~ Getrouwd: 29 December, Gerda Minke Adema en Roelof Brinksma, Buorren 31. Geboren: 3 Januari, Guido, zoon van Jacob Veenema en Liesbeth Kempe, broertje van Melissa, Heechein 20, Akkrum. Zilveren huwelijksjubileum: 23 januari, Jappie en Ytsje Mulder-':-ongbloed vierden hun 2S-jarige trouwdag. Allen van harte gefeliciteerd. Overleden: 1J December, de oud-wytgaardster Johanna Douma. Zij overleed in verpleeghuis Dukdalf te Harlingen op 82-jarige leeftijd. 11 December, Wytze Foppe Joma in verpleeghuis Dukdalf te Harlingen. Hij bereikte ook de leeftijd van 82 jaar. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Nieuwe bewoners: Niels Overzet, Pûndyk S. Harry en Jannie Veenstra-Ydema, de Finne 2. Pieter en Jolanda de Roos en zoon Rick (l,s jaar), de Finne 4. Hedzer en Ykje Tiemersma, de Finne 8. Marian en Sjoerd Hoekstra en dochter Doriene (2,S jaar), de Finne 10. Allen van harte welkom.

9 7 Nieuw abonnee: Niels Overzet. Fam. De Roos. Fam. Tiemersma. FaJU. Hoekstra. Bij mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst hebben velen aan mij gedacht met een telefoontje, kaartje, bloemetje enz. Daarvoor mijn hartelijke dank Anne Hoekstra. Beste Wytgaarders. Langs deze weg wil ik jullie vertellen dat ik per 8-1-'01 niet meer de medicijnen van dokter rondbreng in Wytgaard. Dit i.v.m. mijn verhuizing naar Wergea. De medicijnen worden nu door Lenie en Trudie Joma rondgebracht Mijn nieuwe adres is: Anneke Visser, Kerkbuurt 10H, 9005 PB Wergea.,06-20l62620 Bedankt voor alles! Groetjes, Anneke. LYTS MAR KRIGEL. Het toneelseizoen is succesvol afgesloten met het kluchtig blijspel "In skat fan in muoike". Wij hopen dat u genoten heeft van onze beide toneelstukken. Onze speciale dank gaat uit naar Tineke Kelder die voor ons een prachtig toneeldoek geschilderd heeft. Graag zien wij u het volgend seizoen terug. Bestuur LMK

10 8 Leuke kleding voor leuke prijsjes ~nel{e yr-kleding \1\ Greale Buorren AE Wirdum Telefoon ~oetiek Di Openings lijden Ma Geslolen envan Wo 9.30 lol en van lol X Vrijelijdskleding voor kinderen en volwassenen. Do en van lol X Kleine kadooljes (speelgoed) Vrij vanaf X Haaraccessoires Za vanaf X Ondergoed Vanaf Zaterdag 2/12/ tot X Panly's/kousjes X Kledingreparalie's Opeoio,'li,deo ( Maandag Urn Woensdag 8, & ( & Vrijdag & ,:;0 Zaterdag r'---"",,~v\/ ~f\rv~ ~~,

11 9 Ta oantinken: Wvtse loma As wy it printsje. dat makke is ta oantinken fan dizze keapmanlboer goed besjogge, dan wurdt al goed oanjûn hoe't hy wie. Leafst by syn fee. Wylst hy it skiepke fuorret, kriget it laam de kàns om har gerak te krijen, wat mem(?)skiep oars net gewurde lit. It siet der al jong yn dat harmeljen, fan hûs ut meikrigen. Heit Tsjeard Noldus harmele en buorke en ek ornke Wytse (Tekstra) siet yn de feehandel As skoaljonge al moams betiid de boer op sa maitiidsdei om lammefelien of om mei de knineharmel wat te fertsjinjen. Sa wie syn Iibben. De feemerk freeds yn Ljouwert en earder yn syn tiid, tiisdei nei Snits. Dan wiene der by 't maitiid foarhirme ek noch de boelguodden. Tuskentroch thus de buorkerij, de hushàlding of de streek op nei de klanten. In drok Iibben, dat foar Wytse in protte kanten hie. Doe't hy mei Trude Haringsma yn 1944 troude, wermen hja earst yn 'e Berehuskes, om nei wat jierren, op Gerritsma State oan 't Marwird mear romte en earmslach te hawwen foar it fee. Se wermen krekt bûten de Wytgaarder grinzen, mar Wytse is Wytgaarder bleaun. Hy sette rum lange jierren yn foar iisklup "Pier Thomas" en waard beneamd as earelid. (t ferhuzjen nei Buorren 12 yn 1985, soene wat noflike jienen jaan kirme, as syn frou net siik wie, dy't er septimber 1994 misse moast. Mar dochs koene hja ein april har gouden troudei fiere. Ek it Sll11 wêzen fan himsels waard minder, benammen it sjen. lt gong thus net mear. Hy koe yn 't fersoargingshûs Nij Friesmahiem te Grou opnommen wurde. Nei rom 5 jier dêre is er begjin desimber noch oerbrocht nei 't ferpleechhûs Dukdalf te Hams, wêr't hy nei in deimarmich op 11 desimber ferstoam is. Mei famylje en soad doarpsgenoaten dy't de utfeart meimakken is er freed 15 desimber nei it lêste rêstplak brocht. J.Roorda

12 10. bouwbedrijf Ht~ ~_I~_?~~~:. -j ' 1 _I _ ~ ~ ==::J-----.J I' ----:;--' \ 1' Brédyk BV Wytgaard Tel. (058) Fax (058) * Woningbouw * Renovatie b.v. - Een nieuwe kap - Vernieuwing van uw vloer - Vernieuwing van oude kozijnen - Vervangen van oude plafonds - Etc * Uitbreiding b.v - Aanbouw van een serre - Aanbouw van een garagefberging - Vergroting van uw slaapkamer of douche d.m. v. een dakkapel - Etc. * Stallen bouw b.v. - Nieuw bouw - Uitbreiding stallen - Sta] imichting - Erfverhardingen - Etc * Bouwadvies b.\' - Begeleiding bij het verkrijgen van een bouwvergunning - Het krijgen van een hogere isolatie-waarde - Oplossingen van constructies - Welke materialen, waar toe te passen - Etc.. * Utiliteitsbouw,. Uw traditionele bouwer

13 VAN DERWERFF, ZONDER OMWEG Het vervoeren, opslaan en distribueren van goederen is ons vak. Wij doen dat al meer dan 80 jaar. Van der Werff Logistics staat voor een flexibele inzet, logistieke diensten en het snel en efficiënt werken op basis van hoge kwaliteitseisen. ~RFF It Dok 8, 8447 GL Heerenveen. Tel. (0513) , fax (0341) LOGISTICS Internet:

14 12 Feriening Doarpsbelang Wytgaerd NIEUWS VAN DOARPSBELANG FEBRUARI/MAART 2001 Op vrijdag 16 maart om uur zal de jaarvergadering voor leden van Dorpsbelang worden gehouden in ons café Omke Wopke. De agenda wordt tegen die tijd bij u thuis bezorgd. Wij zijn met de vijf dorpen van de gemeente Leeuwarden nog aan het onderhandelen met de Openbare Bibliotheek over de vooitgang hiervan. De bibliobus komt inmiddels helaas niet meer. Wij hopen binnenkort in een goede ruimte van start te kunnen gaan met een wisselcollectie van boeken. Wij streven er naar om dan een ochtend (o.a. voor de schoolkinderen) en een avond open te zijn voor de uitleen. Voor dit (leuke) werk zijn echter nog wel wat VRIJWILLIGERS nodig. Hebt u hier belangstelling voor, dan kunt u zich opgeven bij Dorpsbelang (tel ). Wij hopen u eind februari definitief te kunnen inlichten over de vooitgang van de bibliotheek. De gemeente Leeuwarden houdt elke twee jaar een steekproefsgewijze enquête onder 9000 huishoudens in Leeuwarden. Inmiddels heeft Dorpsbelang het rapport over november 1999 ontvangen. Opvallend positief is de uitkomst in Wytgaard. De bevolking van ons dorp kent weinig ergernissen, ze denkt gemiddeld over de openbare ruimte, stank- en lawaaioverlast en verkeer en is positiever dan de gemiddelde Leeuwarder over de (kleine) criminaliteit. Over voorzieningen zijn Wytgaardsters over het algemeen zeer tevreden, met uitzondering van de streekbusverbindingen, een kinderdagverblijf en spee1- en ontrnoetingsmogelijkheden voor de jeugd tot 17 Jaar. (Samenvatting ter inzage bij Doarpsbelang). Gelukkig kunnen wij nog een (nieuw) bordje van Simmer 2000 kiijgen voor ons toekomstige dorpsarchief1

15 13 Ledenvergaderim:: op dinsdag 6 maart 2001 Plaats: Duhoux Aanvang: uur Agenda 1. Opening 2. Notulen 3. Mededelingen en ingekolnen stukken 4. Financieel verslag 5. Verslag van de kascommissie 6. Benoeming van de kascommissie 7. Vaststelling contributie en vergoeding voor het jaar 200 I voorstel: contributie f 40,-- per persoon vergoeding f 2.750,- 8. Bestuursverkiezing: aftredend: Th. Kootstra (niet herkiesbaar) Kandidaat: H. Hiemstra Ge BUOtTen Rondvraag 10. Sluiting Het bestuur Betaling contri butie voor het jaar 2002 Voor een gezin bedraagt dit f 80,- Alleenstaanden f 40,-- Kinderen tot 18 jaar betajen geen contributie, daama f 40,-- Bankrekening van de uitvaattvereniging: Gaame betaling voor 10 maart a.s.: daarna volgt inning per kwitantie. verhoogd met incassokosten. Penningmeester: Th. Kootstra P.S. vergeet niet om wijzigingen door te geven (zoals verhuizing, geboorte, enz.) Zijn b.v. kinderen niet ingeschreven bu de vereniging, dan draagt de vereniging hiervoor geen risico bu een voorkomend sterfgeval.

16 14 Wie rekenen kan koopt olie bij Jan! Uw adres voor: PETROLEUM - HUISBRANDOLIE - DIESELOLIE en FLESSENGAS J. DE RUITER's Oliehandel Mariahof 10 - LEEUWARDEN - Telefoon Ambachtelijke Slagerij (jer6en en!jlnne/(ç J{oe!&tra Wij slachten uitsluitend Piemotese (rundvlees) en eerste klas varkensvlees Eigen worstmakerij Onze specialiteit: gerookte droge worstjes Greate Buorren 19 tel

17 15 ~ttn CC IhlttnlID~ ~~[J)IE cdl(q)rf1p~cc lidttrfl1l1 mru mrrir.irje~~ Zaalaccommodatie voor al Uw: * vergaderingen * feestavonden * jubilea * recepties * sportavonden Inlichtingen en reservering bij de beheerster: W. de Ruiter-Talsma ; Twirre:

18 16 Oer deskossen As men it boek lêst "Yn streken", dat yn 1999 utjûn is by it 80-jierrich bestean fan de "Bond van ijsclubs", dan komt jin wer in bulte yn 't sin ut eardere tiden. Is it net sa, as der iis leit skynt in minske te feroarjen, komt der wat los wat tiden fêst siet. Dat hat yn àlde tiden fêst noch mear spile as tsjintwurdich. Doe koe men by sterk iis yn koarte komme, troch it koal1ste paad te nimmen, wat oars net mooglik wie. Mar der hat ek altyd striid west, want de belangen fan de ien wiene wer oars as fan de oare. Sa moast de skipfeart sa lang mooglik trochgean, mar ek de reedrider woe it gerak ha.. Hjoed de dei wekket de "ijswegencentrale" oer it iis as de toerrider op redens tochten meitsje kin. Liket it derop dat de winter trochsette sil, -en dat kin de waallllannen al aardich knap en fier foarut sizze (?) -, dan kol1ulle de gemeenten en provinsje der al rillegau mei dat it meallen en 6fstreamen ferbean wurdt. Boppedat wordt de Iytse skipfeart stillein en bliuwt it soal foar de gruttere boaten iepen. Dat hat net altyd sa west. Foarhinne wiene der binneskippers en mei de skûtsjes en beul1tsjinsten moast sa lang mooglik fearn wurde, want it gong om in stikje brea en ekonomyske belangen woegen swierder as dy fan de reedrider, dy't der in dei op ut woe. Wy seagen it yn 'e Swette dat yn us bemejierren in drok farwetter hie. In moai stikje iis waard troch de iisbrekker brutsen, mei yn 't sok in beurtskipper. Wy lêze yn 't boek fan de "Bond van ijsclubs" dat iisklupbestjoeren neat net rouwich wiene dat it iis stikken hàlden waard, want dan bleaunen de minsken op de iisbanen. It leit der ommers sa hinne, as it iis bûtenut fertroud en goed te riden is, der gjin minsk mear op de baan rydt. Soms sakke it iis fan lànssleatten yn of it wie bomiis, as it wetter by eastewyn nei de see ta Ofstre3lllde. Dall wie 't wel' dien om op redens nei skoalle ta te riden. Nim de winter fan 1929, dy wurdt yn it boek ek nealnd en de (alder)àldsten sil it noch wol heuge. Ein '28 soe der gjin winter komme, sa't Iike. Mar op 9 jannewaris fan it oare jier pakte it ta. Men tocht, - en dat wiene gjin waallllannen, Wallt dy wiene der doe noch net - dit sil fêst net sa lang duorje. Dus it iis mei iisbrekkers stikken hàlde, want it ferkear oer it wetter moast trochgean. Mal" al rillegau

19 17 moast men it oerjaan, de winter hàlde oan mei lege temperatueren en dat duon"e ta yn maart. Sa nei skoalle koene wy dan noch wol oer de Swette nei de stêd ta ride, sa oer Skinke Skàns ta yn de stêd. Mar it gong wol oer de skossen. De skerpe kanten wiene der sa stadichoan wol öfriden, dat it like wat op in baan. Mar dêr bûten wie it net te riden. De winter fan '29 wie in droege winter, dus sûnder snie. It kröke wol ris wat, mar dêr bleau it dan ek by. De greiden hiene der slim fan te lij en, dat koe men de simmer dêrop goed sjen, it wiene allegear deade toppen en yn de fûchskeme siet yn augustus noch it iis! De stringe oarlochswinters joegen wol in protte snie en byinoar wiske bulten snie fan 1979 yn febrewaris sil de measten noch wol heuge. Sa sjogge wy, eltse winter is wer oars en hoe sil "jûkelburd" it fan it jier der öfbringe? J.Roorda Oer us Krystbeam Sa tsjin de Krystdagen komt de gemeente yn aksje om ek yn 'e doarpen in krystbeam del te setten Sa ek yn Wytgaard. Tongersdei 7 desimber kaam de gemeente mei grut ark en manmachtich opsetten. Mei alle soarch waard de beam omheech takele en fêst setten. Der siet foar de mannen fèst wol in slokje oan by ürnke Wopke! It stie prachtich moai, doe't de jûns de lampkes as stjerkes baarnden. Mar de waargoaden gean stikem hanen gong. Fûle stoann op tiisdei 12 desimber en de wyn lake om us krystbeam en lei him moarns betiid tsjin de flakte. Wat in mislearring! Mar de gemeente stiet net foar in bytsje en ril1egau stie it spul wer omheech en sa koe ek yn Wytgaard it jier 2000 mei in krystbeam öfsluten wurde l

20 18 zullen wij die respecteren Ot: dood I~ l:'l:'11 onderwerp \\'<lar we nle{ mak\..l lljk over praten Toch I~ he! \'t'('tji1(1lg on' nu al 111C'r(J\,er na te dt nkl:'n \Vanl u kunl \ an ~3.)g \. owknnl(:f\ dat IJ ;;ITak" nlel dl:' llll\ "all kllf)1 krq2.tn dit' IJ zou W('IlSl'll Ol dji uw nabe~laal1den \ ('()r on\ er\\ acht!;' 111 twendt' problemen I..c)men ti: "taê:ln Als u lid wordl \."JO ee" Uil, êlart\,e.enlgmg, h(~n 1I zich ge'en zorgt'n Ie HlakE'n Dt' \ t'len'~lng re'gt'h po \. t'rzorg\ de LJI\\'aan. UITVAARTVERENIGING "Gedenkt te sterven" Wirdum, Swichum en Wytgaard Bovendien wordt:'1'l al U"" wen~en gf:'r 5peCleerd H~ bqzcmder Ol uitgebreid die ook zijn Et:n 1I1!\<lartq'rl;'nIS"1R ht't'11 geen commercl(.'( 1 dnt:'1 rl1ir.1r I' t:'r ()m hel bt':jllg \"JO de leden u: tx IIJr1I~t n U,\ bl:'langen en die \ Jll de n.:jl)\.:qjanden. Een zcjrg minder. Bel vandaag nog VOOr mt'er mfurtnallt' o\"er dl:' voordelen vjn hel I,dmaat~chap van een uilvaarlyerelllging Bel me! dl:' heer Th KOO!5tra tel:

21 19 Voor een uniek stukje vlees naar SLAGERIJ SIXMA Haedstriitte 66 Reduzum Tel Eigen aankoop - Eigen weiderij - Eigen slachterij en verwerking 's Maandags de gohele dag open Voor aankoop van: - Radio en TV - Schotel voor satelliet-ontvangst - Wasmachines en andere elektrische huishoudelijke artikelen C :J IluorrCl1 25 'l0x9 1II1 Wytgaard Tel l~ 1'c13r de man die het zelf ook repareren kan... Schotel-demonstratie mogelijk!

22 20 NIEUWS VAN DE T.J. RüüRDASKÜALLE. Nieuwe verwarming. In de voorjaarsvakantie wordt er een nieuwe centrale verwarming in de school aangelegd. We hebben nu 20 jaar hete luchtverwarming gehad, met roosters in de vloer, maar we stappen nu over op een ander soort verwarming. De hete luchtverwarming verbruikte heel veel gas en heeft nooit echt goed voldaan. In sornrrllge ruimtes was de temperatuur bijna niet te regelen. We hopen dat het straks met de nieuwe verwarming beter gaat en dat die ook zuiniger is. Schoolplein. Het is de bedoeling dat het komend halfjaar het schoolplein wordt ingericht met enkele nieuwe speelelementen, zodat er dan voor de kinderen meer te beleven is. Hoewel, ze vervelen zich nu ook niet met voetbal, sta-bal, bal tegen de muur, spelen in de zandbak, enz. Door de nieuwe veiligheidsmaatregelen moet er onder de speeltoestellen vajdempings-materiaal komen, dus houtsnippers of zand of rubber tegels. Leerlingaantal. Op dit moment zitten er 75 kinderen op de school. Aan het eind van het schooljaar zijn dat er 79. In groep 8 zitten maar 5 kinderen, dus die gaan straks van school en dan komen er in de loop van het volgend schooljaar 11 kinderen bij, zodat de school op naar de 85 leerlingen gaat. Dus dit gaat maar goed. Zwangerschapsverlof. Juf Hinke Richtsje Miedema gaat per 31 maart met zwangerschapsverlof. Zij en Jan velwachten in mei hun eerste baby. Ze is al druk bezig met de uitzet en wieg bekleden, enz. Het is de bedoeling dat juf Hinke Richtsje na de zomervakantie weer terug komt en woensdags, donderdags en vrijdags bij ons blijft werken. Gelukkig maar, want het bevalt haar goed bij ons op school en wij vinden haar een prettige collega die het ook goed met de kinderen kan vinden.

23 21 Bruiloft. We hebben straks in mei groot feest, want juf Sandra gaat trouwen met Edwin en wel op vrijdag II mei. Ze zijn al druk bezig met de voorbereidingen dus dat zal allemaal wel lukken. In dit SOO1t tijden is het maar goed dat er geen man in het team zit, want er wordt heel wat gepraat over zwangerschappen en bruiloften. Wat wil je ook met 4 oudere leerkrachten die dit allemaal al hebben meegemaakt. Kopiëren. Op school staat een kopieerapparaat waar ook de mensen uit het dorp onder schooltijd op mogen kopiëren. De prijs per kopie is F 0, 10 cent. Naast de kopieermachine staat een spaarpot waar u het geld in kunt doen. Bovendien willen wij graag dat u het even opschrijft in de bruine map die er bij ligt. Verder is het een kwestie van vertrouwen. Wij rekenen er op dat iedereen die hier kopieert er ook voor betaalt. Batterijen / cartridges. Op school staat een ton voor lege batterijen, waar u ze zo in kunt doen. Verder willen wij heel graag de lege inktpatronen uit uw printers. Ook die hele grote uit inkt jet printers. De school kan de batterijen en de inktpatronen inleveren en krijgt daar punten voor. Op die punten kunnen wij materiaal voor de school kopen. Dus breng het spul maar bij ons. KJed ingactie. In april! mei heeft de school weer een kledingactie. Op dit moment is de precieze datum nog niet bekend, maar die komt wel weer bij de winkel te hangen. De kleding gaat naar het buitenland, naar die landen die dit goed kwmen gebruiken. De opbrengst is voor een deel voor een goed doel en voor een deel voor de school. Dus wilt u uw oude kleding en uw oude schoenen/ laarzen bewaren tot wij de kledingactie hebben. Vakantiedata. Voorjaarsvakantie: Paasvakantie: Meivakantie: zat. 3 maart t/m zon. I I maart. vrij. 13 april t/m ma. 16 april. zat. 28 april t/m zon. 6 mei.

24 22 YSCLUB "PIER THOMAS" Na een aantal jaren zonder ijs was het dan dit seizoen eindelijk weer eens zover dat er gereden kon worden. Eerst al in de kerstvakantie en vervolgens nog eens in de 3 e week van januari. Op 18 januari 200 I werden de eerste wedstrijden voor de schoolkinderen gehouden. Er werd zeer hard gereden en wellicht zit er een nieuwe Ids Postrna of Tonny de Jong bij. Groep 1 en 2 heeft vooraf gereden. Daar waren alleen maar winnaars. De uitslagen van groep 3 tlm 8 waren als volgt: Groep 3 en 4 jongens Groep 3 en 4 meisjes I" prijs Erik Nutrna 1e prijs Rixt Feersma Hoekstra 2" prijs Jan Douwe Joma 2 e prijs Marit vld Velde Groep 5 en 6 jongens Groep 5 en 6 meisjes Ie prijs Willem Ypma I e prijs Klaske Feersma Hoekstra 2 e prijs Sietse Jan Bouma 2 e prijs Tjitske Hemstra Groep 7 en 8 jongens Groep 7 en 8 meisjes Ie prijs Pieter Jan Boersma IC prijs Lisa de Vries 2" prijs Sjoerd vld Werf 2 c prijs Wytske Jongbloed,s Avonds was er een estafette voor leden vanaf de basisschool. Andre de Vries was gevraagd als starter. De omstandigheden waren geweldig. Geen wind en het sneeuwde een beetje, prachtig winters weer. Er hadden zich 19 leden opgegeven en er werd gereden voor geldprijzen. Om uur kon de wedstrijd beginnen. De bocht aan de kant van Andringa was vrij scherp, daar vlogen dus ook enkele leden uit de bocht. Na de warme chocolademelk, was om uur de prijsuitreiking in café Ornke Wopke. 9

25 De uitslag was als volgt: 23 ] e prijs 2 c prijs 3" prijs Aent Mulder Aen Wiebren JongbJoed Edward Joma Luci Joma Manit Roorda Catrien Joma Geert Jelle DUkstra Pieter Deelstra Cees Verbeek LET OP!! Yde Santema heeft besloten om na 35 jaar trouwe dienst het bestuur van de ijsclub vaarwel te zeggen. Dit kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is op 3 maart 200 I om uur een afscheidsfeestje in de foyer van de Twine. Alle leden zijn hierbij van harte welkom. We rekenen op jullie komst. Het bestuur I sl " rij v.l.n.r' Tjitske Hemstra, Klaske Feersma-Hoekstra, Wytske Jongbloed, Lisa de Vries, Kees Verbeek, Pieter Jan Boersma, Sietse Jan Bouma. 2 dé rij vl.n.r Willem Ypma, Erik Nutma, Rixt Feersma-Hoekstra, Marit vd Velde Voor zittend: Jan Douwe Joma. Foto geleverd door Age Jan Joma.

26 24 SIETSE JfJRNI1 I1 AGRI SERVICE WURDUM WERPSTERDYK 9, 9088 BZ WURDUM TEL. (058) MOBIEL OPEN INGSTIJDEN MAGAZIJN: ma Urn vr. : uur uur zaterdag : gehele dag EMMAKADE 45 LEEUWARDEN TEL

27 25 Hollywood in Wytgaard Zoals inmiddels bij iedereen bekend is dit het thema voor de komende Merke op ] 7 en 18 augustus. Dit thema geldt voor zowel het vrijdagavondprogramma, de optocht als de straatversiering. Films genoeg, dus ook voldoende inspiratiebronnen voorhanden. Vorig jaar is de straatversiering voor velen een makkie geweest, dus verwachten we dat er dit jaar weer bruisend aan gewerkt gaat worden. Onze kommisje is inmiddels met 3 nieuwe leden aangevuld en hiermee weer kompleet. De voorbereidingen voor de merke zijn in volle gang, ons enthousiasme is in ieder geval groot, wij verwachten van jullie hetzelfde. Veel succes' De Merkekommisje JUBILEUM Het jaar 200] wordt een feestelijk jaar. We vieren met ons allen 75 jaar reumabestrijding en 25 jaar emancipatie van de reumapatiënt. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt waar we trots op kunnen zijn. Maar het is nog geen tijd om op onze lauweren te rusten. Dit jubileumjaar gaan we benutten om veel publieke aandacht voor reuma te verkrijgen. Want hoewel bijna anderhalf miljoen mensen in Nederland aan reuma lijden, is reuma bij velen nog een 'onbekende ziekte'. Reumapatiënten stuiten daardoor vaak op onbegrip waardoor de last van hwl cluonische aandoening nog zwaarder wordt. Overkoepelend thema van het lustrumprogramma is daarom: 'Reuma betekent meer dan je denkt'. Er is een cojlecteweek van 19 maart tlm 24 maalt 200]. Ook is er een documentaire in maart op de tv over reuma. Hannie Jaspers.

28 26 ~~ optiklus ~ OPTIKLUS FRIESLAND voor al uw onderhoud aan huis, zoals kleine verbouwingen, schilder- en tegelwerk, het plaatsen van badkamers, keukens, etc. Wij begroeten u graag als klant. Roelof Brinksma. Buorren 31 te Wytgaard tel: VOOR WONINGVERBETERING DUS, OPTIKLUS!!! l schilderwerken - binnen- en buitenschilderwerk - wand-afwerking - beton-renovatie - beglazingen Arjenspölle AN Wirdum Telefoon

29 27 Ook dit seizoen heeft de Activiteitencommissie een voorstelling van Tryater geboekt. Op zaterdagavond 17 februari a.s. speelt Tryater het stuk "de Gebedsgenêzer". Het is de allerlaatste keer dat het stuk dit seizoen op de planken gebracht wordt. We hopen dat u weer van de partij bent. U kunt kaarten reserveren op te1.nr \~1~~%!é' ~n1:~:~:~:if~:~:~' genêzingen oan slim sike minsken troch hànoplizzing fan de hielmaster. De trije personaazjes fertelle elk op eigen wize oer it bysûndere taling fan Gavin, wat hy dêr my docht en wat dat elk fan harren docht. Se fertelle ek alle trije oer in yngripend foarfal ut it priveelibben fan Gavin en Grace. Mar, ha se it wol allegear oer itselde? Wat is wier en wat net? Kin ien wierheid ferskillende gesichten ha? Yn dit stik wurd it komplekse libben fan in artyst Ofskildere, dy't folslein yn 'e ban is fan syn talint en dêr uteinlik gjin kontrole mear oer hat. Aanvang uur Entree f 20,00 ~

30 28

31 29 Foto's: Lyts Mar Krigel. Bovenste foto: Foto werd twee jaar na oprichting gemaakt, waarschijnlijk tijdens een reisje op 4 september 192 I. Achter v.l.n.r.: Wietze v.d. Zweep, Jan loma, Amoldus Hoekstra, Watze v. Balen, Sjoerd v. Balen, Symen v.d. Zee, Anne HoekstTa. Voor v.l.n.r.: Broer v.d. Meer, Johannes Vliegendehond, Cees v.d. Zweep, Watze Roorda, Anton v.d. Zee, Kees Hoekstra, Sietse Overdijk. Onderste foto: Foto werd gemaakt ter gelegenheid van het 12Y2 jarig bestaan van L.M.K. Hoogst waarschijnlijk is bij het vieren van dit lustrum het vaandel geïntroduceerd. Staande v.l.n.r.: Tjibbe v.d. Zee, Ivo Vliegendehond, Jan Andringa, Dirk Ypma, Bauke Vliegendehond, Klaas v.d. Zee, Jisk Bijlsma, TjalJing v. Balen, Dirk v.d. Zee, l1loldus Hoekstra. Zittend v.l.n.f.: Watze Roorda, Kees Hoekstra, Rients de Vries, Doris v. Balen, Anton v.d. Zee. Deze beide foto's zijn beschikbaar gesteld door mevr. M.Ypma-de Jong te Sneek F_mmlsje 75 JI... doe", eleng Wytg..", /11 Wilt u nog eens genieten van alle mooie liedjes uit de revue: "Wytgaard, Wytgaard, sterk van aard"? Dat kan' I Voor f 20,00 kunt u deze cd kopen in de winkel van Sybesma. Woont u te ver? Bestellen kan ook, door f 20,- over te maken op girorekeningnummer t.n.v doarpsbelang Wytgaard. Wij zorgen dan dat de cd naar u wordt toegezonden. De Rewliekommisje

32 30 I?1r ANDRING7I J l transrort J. O. ANDRINGA Buorren Bl WYTGAARD alle transporten 'Nij houjen ons ook * speciaal veevervoer "-- aa"b~'j()len V'Jor VERHUIZINGEN Telefoon Klassieke Homeopathie Jerien van den Haak Buorren BH Wijtgaard tel

33 31 Wol kinne... net "oan"kinne! ft minskdom kin in prolle, dat allegearferwurke wurde moat, Dan tink ik wol gau ris: spt it hjir en dêr nette koart? Net alles wat in minske kin, kin er yn itlibben te plak krije. De praktyk is somtiden sa ienfàldich, mar moat ûnder dat kinnen soms slim lije. De utfjmsels bin 'fakenliids sa grut, en kin sa ta heilfàn de minske wêze. Mar troch it al mar misbrûken, kin men al sa faak oer slimme rampen lêze. Wy wille ornaris wol hoe 't it heart, mar il rinl wol ris ut é hàn, Dan tinkt men sa no en dan, wêr sltno einliks it sûnefèrstàn. Oeral bin' rigels en wellen foar, as eltsenien him/har dêr ris no oan haldl. Dan bin' wy]est op de goede wei, dat jildt dan wolfoarjong en àld. Sa giet it yn 'tlyts en ek yn 't grut" stiene tspninoar oer de wràldmachten. Mellen, mei wreed ullochte wapens, it al olnet oankinnenfan har krachten. Men sjocht yn, dit kin sa net duorje, no mar ris ophàlde mei al dat ûnrant. ft opromjen is al in hiel karwei, hoe krije wy al dat spul no oan 'e kant') Mear kinne en wolle dan men oan kin, hat safoar en nei mannichien opbrutsen. Hàldt it dêrom mar op dy middenwei, wis is dêr ek de natoer by belutsen. JR.

34 Welke hypotheek adviseur biedt u extra speelruimte voor uw nieuwe woning? Rabobank Leeuwarden e.o. Huis & Hypotheekadvies Kantoor Wergea. Telefoon

35 33 JEU(GD CILUIBS Hallo iedereen, Om te beginnen willen wij jullie graag nog een gelukkig 2001 wensen!! Ook in dit jaar zullen wij als bestuur proberen er een gezellig jaar van te maken. Voor een gedeelte is dat alweer gelukt, want het nieuwjaarsbal was weer supergezellig en er werd doorgefeest tot in de late uurtjes. Bij binnenkomst stond er voor iedereen een glaasje champagne klaar, er zijn er maar liefst 11 flessen doorheen gegaan! (dit om een lichte indicatie te geven hoe druk het was.) Een ander jaarlijks terugkerend fenomeen, wat we ook al achter de rug hebben, is het kerstballenbal, waarbij het de bedoeling is dat iedereen in galakleding komt. En op een enkeling na was dit ook het geval. De meeste heren zagen er piekfijn uit en ook de dames hadden zichzelf weer overtroffen. Zo werden er ook weer een koning en een koningin van het bal gekozen. De jury bestond uit het voltallige JCW-bestuur. Nynke Postma uit Reduzum werd als koningin gekroond en Reinier Visser als koning. Om half acht ging iedereen naar huis om zich klaar te maken voor de avond, die voor velen in Grou zou eindigen. Ook carnaval staat binnenkort weer voor de deur. Op 24 februari kunnen jullie weer verkleed in het jeugdhonk verschijnen. En op 28 april is het weer tijd voor Wytbeat. Pigmeat, Luie Hond en Daylight (drive-in) zullen hopelijk voor een gezellige sfeer zorgen. Er ligt weer genoeg in het verschiet. Het belooft dus weer een spetterend jaar te worden, het zal in ieder geval niet aan ons liggen. Antony, Aant, Johan, Geartsje, Catrien, Aen Wybren en Wietze

36 Frl_.I;)UITER DE Tel. voor erf en tuin Overijsselsestraatweg T8 REDUZUM Mob * ERFVERHARDINGEN - ZAND - GRIND * WOUDGROND - RODE MIJNSTEEN * TUINMEUBELEN - TUINVERLICHTING * TUINHOUT - ACCESSOIRES * BESTRATINGEN - SIERGRIND Geopend: dinsdag Urn vrijdag: / uur VAN MAART T/M JULI / uur zaterdags: uur

37 35 w.w.s. SLAATJESACTIE Op zaterdag 23 december werd de slaatjesactie weer gehouden in Wirdum, Swichum en omstreken. De slaatjesactie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een traditioneel gebeuren voor de kerstdagen en is niet meer weg te denken uit het spreekwoordelijk straatbeeld. Het aantal bestelde salades is in de loop der jaren explosief gegroeid. Zo moesten dit jaar om en bij de 450 salades van groot tot klein worden gemaakt. De positieve reacties van de mensen op de salades worden door de wind meegedragen en ieder jaar worden meer salades besteld. De bestellingen komen hierdoor al uit onder meer: Hylaard, Boksum, Deinum, Warren, Wergea, Grou, Heerenveen, Reduzum en Tijnje. Deze mensen halen echter zelf de salade op omdat het voor ons en de bezorgers ondoenlijk is qua organisatie en tijd daar te bezorgen. Om iedereen dit jaar op tijd van de bestelde salades te kunnen voorzien, zijn wij om uur in de gekoelde keukens van Krikke begonnen met het maken van de salades. Krikke had ook dit jaar alles keurig geregeld van salade tot verpakkingsmateriaal en hij stelt de keuken en koelcellen belangenloos tot onze beschikking. Het maken van de salades ging in rap tempo en dat moest ook wel daar de eerste vrijwilligers rond uur voor de bezorging zouden komen. Toen wij klaar waren met de laatste salades waren de bezorgers met de eerste ronde van bezorging op weg. Vele mensen worden bij de eerste ronde niet thuis getroffen en vandaar dat er altijd nog een tweede ronde volgt. Voor de mensen die dan niet thuis zijn geldt dat de salades opgehaald kunnen worden tot uur in de kantine van v.v. W.W.S. te Wirdum of bij café Omke Wopke in Wytgaard. Dankzij de bezorgers, Krikke en u (bestellers en giftgevers) was ook dit jaar de actie een zeer geslaagde! Wij, de Activiteiten Commissie v.v. W.W.S. bestaande uit: Tjeerd de Jong, Michel en Richard Zeinstra, Femke en Sepkje Koopmans, Peter Kuperus, Sjouke Joma en Henk Grovestein, "wensen u allen een gezond en gelukkig Nieuwjaar"

38 36 Vervanging is in 85% van alle schades niet nodig. Bovendien worden Glas Weld reparaties geheel door alle verzekeraars vergoed. Zonder eigen risico of no claim verlies, mits glasschade is meeverzekerd. Vervangen kost meestal het 'Eigen Risico'. Kies voor reparatie: Glas-Weid repareert 85% van alle voorruit-schades komt binnen 2 werkdagen in actie werkt volgens 'no cure-no pay' repareert op uw verblijfplaats geeft levenslange garantie *.~ Schade?? (gratis) Uw expert: Peter Boomsma (mobiel)

39 37 Wytgaard heeft een eigen peuterspeelzaal. Wanneer uw kindje I Y2 jaar is geworden, mag u hemihaar opgeven. Dat kan bij de leidster Ytsje MuideL tel: Uw kindje wordt dan met 2 jaar geplaatst in volgorde van aanmelden. Soms is er even een wachtlust en dan kan het wat langer duren. Zodra uw kjl1d aan de beurt is neemt de leidster contact met u op. Ook voor eventuele andere vragen kunt u bij haar terecht. Werkgroep "It Pjutteplak". BLOEMEN WORKSHOP GJotiJg van dar Wgrlt AyBrlWQI 73 S008 SJ Raduzum (FA) raas - YDoIjaarsschJkkJng Tgl: /1 Fllx: ~04 Gedurende de maand aprilgeefik op de J'DJgendc dijla workshops: Di.l1.lidi(qavond 3 april aanvarlg 19:30 uur WocnsdagiJVOlld 4 aprjj aanvang 13:30 uur Voor inlichtingen en opgave tu_~en 17:00 uur cn :19:00 uur b!1 Gjet~e yan der Werft:, tel:

40 VERTAALBUREAU ITLJOCHT (Beëdige) oersetl:ings en tolketsjinsten fanut en nei hast alle ta len. W.R. Fisherstrjitte BH Wurdum Ti 11. (058) Faks (058) Lid NGV Frysk Dutsk Fransk Ingelsk Poalsk Deensk Russysk Spaansk Sweedsk Italjaansk Tsjechysk Slowaaksk Nederlansk en oare talen r4l4 ELEKTRO lüu SPECIALIST

41 39 SCHUTJASSEN "KLAVER AAS" Uitslag Grutte Troast Poedel 1'1< 1stc 1stc Jacob Hoogland Kees Straatsma Trees Hemstra Johannus Hoogland.lochem Douwenga Hans Overdijk 2 dc Wijlie de Bruin 2 dc Bareld Siksma 2 de Piet Joma Klaas Keizer Wietze de Jong Hennan Santema..,de ]Jc -""\dc.) Willern Rietdijk Bert de Ruiter,) Jeroen Hemstra Albert Jan Terpstra Freddy Hemstra Douwe Leistra Uitslag Grutte Troast Poedel r::h~ I" Istc Hilly Hoogland Johannus Hoogland Willem Hell1stra Yde Santerna Hennan Santerna Bert de Ruiter 2 dc Wietze de Jong 2 de Hans Ypma 2 de Piet Terpstra Ale Terpsu'a Anton Joma Gerard Joma 3 de Willie de Bruin dc 3 Marijke van Balen ]dc Albert Jan Terpstra Jelle de Jong Lies de Jong Wiebe Keizer Uitslag (Kerstparti.i). Grutte Troast Poedel I>1c JSic Aant de Haan Hennan Tijl 1"'e Jochem Douwcnga Johalillus Duhoux Margriet dè Jong Hennan Santema 2& Freddy Hemstra 2 de Lies de Jong 2 de Willem Hemstra Bert de Ruiter Tinie de Jong Tinus Bosma 3 de Rein Jonker ]dc Kees Straatsma 3 dc Jan de Bruin Jannie Schuwman Wietze de Jong Jappie Schuunnan Uitslag Grutte Troast Poedel Istc Jochem Douwenga Ist. Robbie Galama I'lc Jet TerpslTa Wielze de Jong Yde Santema Lies de Jong 2 dc Douwe Leistra 2 dc Anton Joma 2<lc Ginie de Jong Piet Joma Aaltje Santema Hilly Hoogland ]& ]do Ale Terpstra Hans Ypma 3& Al bert JanTerpstra Piet Terpstra Jelle de Joug Hennan Sanlerna Volgende kaartavonden zijn op lo en 24 februari, 10 en 24 maart en 7 en 21 april.

42 40 Zoekt u een garantie voor kwaliteit en betrouwbaarheid, let dan op _IIF-vignet Het woord 'AF' wil namelijk zeggen,dat U met een Erkend Schllders- en Glazenzettersbedrijf te maken heeft Dat wil zeggen:gediplomomeerde vakmensen,die regelmatig worden bij geschoold glasheldere,goed controleerbare offerters garantie op het werk en een onafhankelijke Geschillencommissie i.g.v. meningsverschil gezonde bedrljfsvoering,dus IIquiditlet en ervaring in werkplanning nette werkwijze en oplevering en toch een billijke prijs! Kortom,de Erkend Schilder/Glaszetter laat U niet barsten Zijn werk is in een woord :AF Dekemawei 18 SCHILDER GLASlETIER EPPIE VEENSTRA 8834 XB BAARD BEHANGER Telefoon SCHILDERWERKEN Fax I,~---. Auto spuiten1 Wij zijn gespecialiseerd in autospuiten. Dit gebeurt in een ultra moderne spuit/moffel kabine. Interesse?? Vraagt vrijblijvend prijsopgave!! Autobedrijf Hoekstra Van Aylvaleane 19, 9027 BM Hijlaard ~BDVAG ~ &5 r'. "

43 41 OZD - ROEMENIË Reisverslag naar Ozd. Roemenië en de lotenactie bestemd voor wegverharding. Afgelopen jaar zijn we in november weer naar Ozd geweest. Het doet ons altijd weer goed om de mensen daar te ontmoeten en te proberen hen een klein beetje ondersteuning te geven. De predikant van Ozd, Joeri en zijn vrouw Adèle, waar we altijd te gast waren, zijn inmiddels naar een andere gemeente vertrokken. We waren nu te gast bij een echtpaar waarvan de vrouw enkele jaren als au pair in Houten, Utrecht was. We konden dan ook rustig de Nederlandse taal gebruiken. Tijdens de openluchtdienst in juli in Wirdum is er een collecte gehouden voor de kerkrestauratie in Ozd en die heeft toen bijna f 1.000,-- opgebracht. Tezamen met giften van andere personen uit Wirdum, Wytgaard en Ternaard en een eigen bijdrage van de dorpelingen uit Ozd, is de buitenkant van de kerk neties gerestaureerd Totale kosten waren ongeveer ,--. Het landklimaat van midden Roemenië geeft dikwijls extremen met het weer. Z~in de laatste paar jaren vooral in het voorjaar erg nat geweest, het afgelopen jaar was het erg droog. Hierdoor is de voedselvoorraad voor het vee erg schaars. Er zijn veehouders die of een aantal koeien verkopen, of aankoop van vee uitstellen. Door de droogte is er veel nieuw ingezaaid luzerne niet opgekomen. Naar verhouding was dit voor hen een vrij forse investering. Trouwens, een veehouder vroeg mij: "wil je mee naar de markt om een paar koeien te kopen?". Dat was niet tegen dovenmansoren gezegd, en het lukte ook om twee koeien te kopen. Wie schetst mijn verbazing, de twee koeien krijgen een touw om de hals en dan gaan zij dwars over de heuvels, ongeveer 15 km. lopend naar huis. De reis duurde ongeveer 5 uren. Dan ook nog te bedenken dat ze 's morgens ook al lopend naar de markt zijn gegaan. Deze koeien waren bestemd voor twee broers die met hulp van geleend geld van onze stichting een keurige voerligboxstal hebben gebouwd voor 24 koeien, waarvan ze voorlopig met 12 koeien beginnen. Een leuke uitdaging.

44 42 De melkprijs is met 5 ct. subsidie ongeveer 30 ct. Voor hen is dit een goede prijs. Alleen de uitbetaling van het melkgeld duurde soms wel 4 maanden. Voor enkele veehouders was de maat vol en die hebben de inelktankauto gekaapt en de chauffeur naar huis gestuurd. Na veertien dagen kwam al het melkgeld en daarmee kregen ze de auto weer telug. Sindsdien wordt het melkgeld regelmatig uitbetaald. Naast dat we voor belangstellenden voorlichting geven over veevoeding, ben ik met een aantal veehouders naar een K.I.-station geweest, om met hen geschikte stieren uit te zoeken voor inseminatie. Je probeert hen uit te leggen op welke kenmerken van de stieren je moet letten. Er wordt namel(jk nog veel met natuurlijke dekking gedaan met stieren waarvan niets bekend is. [n vier dorpen zijn nu vier nieuwe gebouwen gerealiseerd en een aantal hebben bestaande bedrijven uitgebreid. Met deze gebouwen en de aankoop van vee is totaal nu een bedrag uitgeleend van ca ,--, hetgeen ze renteloos in 5 of 10 jaar moeten telugbetalen, afhankelijk van de situatie. Het telugbetaalde geld wordt weer gebluikt voor nieuwe investeringen, hoofdzakelijk voor jonge boeren. De bekende jaarlijkse lotenactie voor Ozd in feb IUari - maart is dit jaar bestemd voor ca. 800 meter wegverharding in het dorp. Dit weggedeelte dat nog gewoon modder is en bij natte omstandigheden veel overlast geeft, wordt met gebroken steen verhard. De totale kosten zijn ,-- waarvan de stichting in Houten ,- betaald en het comité Friesland - Ozd heeft ,-- toegezegd. Dit bedrag kunnen we met lotenverkoop en het reeds aanwezige geld in kas opbrengen. De andere ,-- wordt door het Nederlandse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking betaald. Wij hopen en vertrouwen erop dat ook dit jaar weer spontaan loten gekocht worden. Er zijn ook weer leuke prijzen te winnen. Namens comité Friesland - Ozd. Simon en Gina Turkstra.

45 43 Foto rechts: "De kerk van Ozd" Foto onder: "De nieuwe stal in Ozd"

46 44 LEZERS SCHRIJVEN... Een stukje natuur - Geluid Het schijnt dat de eerste zintuigen die zich ontwikkelen in een baby de geur en het gehoor zijn, en dat het daarom geuren en geluiden zijn die je eerste herinnering vormen, terwijl mensen de neiging hebben om zich hun eerste herinneringen als beelden voor te stellen. Pas als je een bepaalde geur of geluid weer ervaart, wordt de herinnering gewekt. Vaak is die gekoppeld aan een bepaalde plaats en stemming. Als ik 's ochtends vroeg het geluid van hordes kwetterende huismussen hoor, dan ervaar ik weer mijn slaapkamer in het huis van mijn oma. Zij had allerlei klimplanten op de muren groeien die keurig om de ramen heen waren gesnoeid en daar zaten ze in. Om de ervaring helemaal terug te halen moet ik de geur van lavendel erbij hebben (dat deed ze in de laden bij de kleren) en op de achtergrond het geluid van rangerende stoomtreinen (tsoef---tsoef---tsoef---klang-klang-klang-klang-klang). Het zal duidelijk zijn dat deze laatste totale ervaring zich nooit meer voordoet. Stoomtreinen kan ik helemaal vergeten en lavendel doe ik zelf niet in de laden (wie nog wel?). Alleen het geluid van de mussen is redelijk overeind gebleven. Zelfs nu hoor ik buiten mussen aan het kwetteren, en later in het voorjaar, als ze wat meer opgewonden raken en ze gaan uitzoeken wie de grootste vrijrechten heeft, zal het veel feller en luider klinken. En daar kunnen ze wat van - mussen - ik heb ze zelf niet geteld, maar het schijnt dat ze vaker paren dan welk ander soort vogel ook, en wel tot 200 keer per dag' Het is geen wonder dat er wel eens ruzie uitbreekt in de groep. Dan zie je twee mannetjesmussen al vechtend en kwetterend in de takken tekeer gaan, en als cartoonfiguren soms zelfs uit de boom vallen om op de grond verder te rollen in de stof. Maar het geluid van mijn oma's mussen was oorverdovend en dat soort volume wordt niet vaak meer bereikt. Waarschijnlijk omdat huizen tegenwoordig veel beter afgetimmerd en geïsoleerd zijn en veel minder nestgelegenheid bieden is het aantal mussen sterk verminderd. Het is misschien geen wonder dat in de

47 45 middeleeuwen de mus het symbool van lust en promiscuïteit was, ze hadden toen volop gelegenheid het vrijgedrag van de mussen door alle spleten en kieren in huis in de gaten te houden. Dat is er nu niet meer bij en met dubbele beglazing en isolatie materiaal is het zelfs moeilijker de vogels te hóren als je binnen zit. Wat dat betreft krijgen moderne baby's waarschijnlijk heel andere eerste herinneringen dan mensen van mijn generatie, en ze zullen in het algemeen minder vaak iets met de natuur te maken hebben. Niet dat dat erg is voor de persoon zelf. Mijn stoomtreinen deden niet onder voor mijn mussen, als het ging om hun vermogen om mij terug te nemen in de tijd, en voor het oproepen van een geliefde plek uit je babytijd is het gepiep van een gsm net zo effectief als het gepiep van een huismuis, en misschien wel gezonder ook - hoewel de meningen daarover verdeeld zijn. Op zich zijn de geluiden en geuren uit de natuur er nog wel. Het verdragend, iets melancholieke geluid van overvliegende ganzen leent zich er volgens mij uitstekend voor in je diep onderbewuste geprent te raken en in het voorjaar is de opgewekte en doordringende roep van de grutto een van de meest ontroerende geluiden in de natuur die ik ken. Het gevaar zit 'm in het feit dat je dingen alleen kan missen als je weet dat ze ooit hebben bestaan. Wie mist het ongelooflijke, loeiende geluid van de roerdomp nog? Ik niet, want ik heb hem nooit gekend, maar er zullen ooit mensen zijn geweest die dachten: waar is nou die roerdomp gebleven? Toch is het verlies van deze natuurlijke geluiden doodzonde want ze hebben een belangrijk voordeel boven door mensen handen gemaakte geluiden, ze blijven eeuwig hetzelfde. De elektrische -en dieseltreinen van tegenwoordig maken heel andere geluiden dan mijn stoomtreinen, en over 45 jaar zullen de gsm's heel anders klinken dan nu, maar elk vogeltje zingt zoals het gebekt is - en houdt dat ook lang vol. De middeleeuwse mus kwetterde net zo als die rond het huis van mijn oma en als de ene die nu toevallig voor mijn raam zit. Daar heb je pas wat aani Jan Borwell

48 - HET BESTE IIDRES 1I00R III1KKUNDIG ONDERHOUD, JUlNLEG Of UITBREIDING III1N: oelektra 011erwanning 0Zinkwerk o Sanitair o Gasleidingen odakbedekk.ing o Waterleiding ojlflloerleidingen 08ellelliging Zonwering Yerheek Timmer-et! ot!derltotldgwerket! Voor al uw buitenzonwering op maat gemaakt en geplaatst Zoals: Knikarmschermen Screens Uitvalschermen Markiezen Rolluiken Garagedeuren Ook binnenzonwering op maat gemaakt en geplaatst Zoals: Lamellen Horren Ro Igordijnen Jaloezieën Bredyk 173, 9088 BW Wirdum Tel Fax

49 I INGEZONDEN,----- Als je spijt hebt van gisteren en bang bent voor morgen, probeer dan vandaag nog gelukkig te zijn. Het heeft weinig zin in het verleden te staren, te piekeren over wat is misgegaan. Je kunt blijven treuren en door blijven zeuren, je maakt het verleden toch niet ongedaan. Oh, had je destijds maar kunnen vennoeden, een deel slechts van al wat je nu zeker weet, Wat zouden veel dingen dan anders gegaan zijn, maar gedaan is gedaan en je deed wat je deed. Je kan toch vandaag niets veranderen aan vroeger, je kunt wel leren van vroeger voor thans. Al wat je verkeerd hebt gedaan ligt in het verleden, dat kun je verbeteren, vandaag is je kans. Oh, wees niet zo dom en verschuif niet naar morgen, je weet niet eens ofje 'morgen' wel haalt. Je hebt al zo dikwijls je plannen verschoven, je hebt al zo roekeloos veel dagen gefaald. Je leert uit het verleden maar staat in het heden. Vandaag doe ik het beter, maar dan blijft nog de vraag: wat doe ik met 'morgen', daarover geen zorgen, want morgen is 'morgen' gewoon weer vandaag. Ida Molenaar-van Balen.

50 48 r r=~r= 1j()()~f3~'" I.I,ne centnlm ~ Lcnne tudlc I:.n 1l.ltuu.-liJh. ()()h. ~"()()n IAL-lif) * ALI2f)UIC* ~ILV~ l\ulû L bij ()n~ te.-echt I I I I I I het moet klikken... tussen bruid en bruidegom... én fotograaf GR~l\S m\n\ a\~um.. x ~en roe selectie foto.s\e \0\0 I s 'J an de._r:'0 o..,.,\... bea hoekstra Himpenserdyk 15, 9085 SZ Teerns...

51 49 De Burgerlijke Stand uit het jaar 1919 van de gemeente Leeuwarderadeel vermeldt de volgende gegevens: Geboren: 29 Januari: Freerk, z.v. Jan de Boer, 27 jaar, veehouder en Rigtje de Visser te Swichum. Overleden: 29 Januari: Thomas de Wal, 41 jaar, gardenier e.v. Geeske Walstra. Geboren: 17 Februari: Romkje, d.v. Dirk RooIvink, 34 jaar, arbeider en Elske Hoekstra. 25 Februari: Sijbe, z.v. Jacob Pieters Schaap, 40 jaar, veehouder en Grietje Slim te Wirdwn. Geboren: 2 Maalt: Sjoerd, z.v. Jouke V.d. Werff, 44 jaar, arbeider en Wilhelmina Jonitsma. 15 Maart: Auke Aan, z.v. Age Jongbloed, 27 jaar, veehouder en Tjitske Algera. 19 Maalt: Grietje, d.v. Pieter Renia, 35 jaar, arbeider en Bieuwkje Venerna. Overleden: 4 Maart: Neeltje, 1 jaar, d.v. Johannes Keizer, arbeider en Lieuwkje de Vries. Geboren: 6 April: Wierd, z.v. Jochum Visser, 31 jaar, timmerman en Foekje Feenstra van Wirdum. 9 April: Tjibbele, Z.v. Wabe Heeringa, 37 jaar, huisschilder en Lemke V.d. Werf te Wirdum. Gehuwd; 26 April: Eelke de Jong, 41 Jaar, werkman te Sint Nicolaasga en Tjistske Hamstra te Wijtgaard.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Nieuwsbrief t Binerke Jaar / 5

Nieuwsbrief t Binerke Jaar / 5 Nieuwsbrief t Binerke Jaar 2015-2016 / 5 16 februari 2016 Deze keer weer een Binerke boordevol informatie voor u als ouders. We geven al vast een vooruitblik op het nieuwe jaar wat betreft de formatie,

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 Agenda 21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 mei ma 23-5-16 studiemiddag KIJK groep 1 en 2 vrij wo 25-5-16 Schoolfotograaf do 26-5-16 juffen- en meestersfeest (om 13.00 uit) juni do 2-6-16 kunstroute

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Mei 2014 NIEUWSBRIEF

Mei 2014 NIEUWSBRIEF Mei 2014 NIEUWSBRIEF Engels in groep 1/2 a Ik (Jolanda) heb als module voor de Taalcursus die we volgen Engels op de basisschool gekozen. Het is erg leuk om met de kleuters Engelse lessen te doen. Ze vinden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Vanuit de directie Gevonden voorwerpen In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 2017 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Jaargang 18, nummer 4, 21 december 2012

Jaargang 18, nummer 4, 21 december 2012 Informatiebulletin Uitgave van de C.B.S. De Noordster, t Kort Morn 2, 9072 AK Nij Altoenae Tel: 0518-402494 Bijbelverhalen: Jaargang 18, nummer 4, 21 december 2012 Week 2: 7 t/m 13 januari 2013 Dat belooft

Nadere informatie

DOARPSBLED FOAR WYTGAARD

DOARPSBLED FOAR WYTGAARD DOARPSBLED FOAR WYTGAARD 3 Dorpsblad "It Havenpypke". 31 e jaargang, nr. 179. Okl./Nov. 2000. Verschijnt 6 keer perjaar. Redactie-adres: Meek.eshof 77, 9089 BD Wytgaard Te/.:058-2551067. E-mail adres:

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Koninginfo. Voorwoord IN DIT NUMMER

Koninginfo. Voorwoord IN DIT NUMMER Koninginfo Bezoek- en postadres Tsjerk Hiddesstraat 4 9291 AX KOLLUM 0511-451948 0511-451946 (kleuterafdeling) directie@kjschool.eu www.kjschool.eu 14 maart 2016 Jaargang 22 nr. 15 IN DIT NUMMER 1. Voorwoord

Nadere informatie

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, HET WAREN TWEE GEWELDIGE WEKEN!

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, HET WAREN TWEE GEWELDIGE WEKEN! Roerdompstraat 76 6601DL Wijchen Jaargang 24 No. 35 5 juni 2015 Inforedactie: Thea Wilbrink Tel: (024) 6452881 Fax: (024) 6452879 www.paulus-school.nl E-mail: directie@paulus-school.nl inforedactie@paulus-school.nl

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. juni - juli 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 231 juni juli 2009 Verschijnt

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

korenmail Vragenlijsten Inzamelingsactie voedselbank Jaargang 15, nr. 1 16 januari 2015 Aan deze editie werkten mee: In dit nummer:

korenmail Vragenlijsten Inzamelingsactie voedselbank Jaargang 15, nr. 1 16 januari 2015 Aan deze editie werkten mee: In dit nummer: Jaargang 15, nr. 1 16 januari 2015 PCBS De Korenaar Staringlaan 53 7314 LN Apeldoorn Redactie: Emmy Verheul, Teuni Gerritsen, Maarten Kleiman, Annemieke ten Haaken korenaar@pcboapeldoorn.nl http://korenaar.apeldoorn-onderwijs.nl

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken dec. - jan. 2012 ! 2 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek ASJEMENOU Foto s U kunt foto s van de opening van de Kinderboekenweek, het voorlezen door groep 8 bij de kleuters en de 1e opa en oma middag, vinden op onze website in het album Kinderboekenweek. Kinderboekenweek

Nadere informatie

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend.

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend. 10 december 2014 Agenda voor de komende 2 weken Do 11 De wensboom is geopend t/m 18 december. Voor schooltijd mogen de kinderen een wens kopen, versieren en in de boom hangen voor 0,50. Dit bedrag gaat

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

Koninginfo. Voorwoord. Koffie drinken

Koninginfo. Voorwoord. Koffie drinken Koninginfo Bezoek- en postadres Tsjerk Hiddesstraat 4 9291 AX KOLLUM 0511-451948 0511-451946 (kleuterafdeling) directie@kjschool.eu www.kjschool.eu 26 augustus 2016 Jaargang 23 nr. 1 IN DIT NUMMER 1. Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 4 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Kanjertraining Zoals u ongetwijfeld weet werken we op school van groep 1 t/m 8 met

Nadere informatie

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 19 februari 2016, nummer 9

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 19 februari 2016, nummer 9 Agenda Nieuwsbrief 2015-2016 twintigste jaargang, 19 februari 2016, nummer 9 Di. 23 febr. Ma. 29 febr. / zon. 6 mrt. 1e Rapport mee Voorjaarsvakantie Di. 8 mrt. 10 Minutengesprekken, groepen 1 t/m 7 Kijkochtend

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Aan de ouders, Zending Bijbelverhalen Startweek (week 34/35/36) De natuur Wijsheid

Aan de ouders, Zending Bijbelverhalen Startweek (week 34/35/36) De natuur Wijsheid Aan de ouders, De vakantie is weer voorbij, wij zijn blij dat iedereen weer gezond terug is op school. Afgaande op alle vakantieverhalen heeft iedereen een prima vakantie gehad. De komende maand staat

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.21 december 2016

Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Inhoud: - Rabobank clubkas campagne - Agendatips - Speelotheek gesloten op.. - Jaarvergadering - Donateurs bedankt - Website - Adreswijzigingen/mailadressen - Oproep vrijwilligers

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

LEREN VOOR EEN BETERE TOEKOMST Augustus 2013.

LEREN VOOR EEN BETERE TOEKOMST Augustus 2013. LEREN VOOR EEN BETERE TOEKOMST Augustus 2013. Hallo allemaal, In deze nieuwsbrief onze mooie ervaringen van onze reis van 7 juni tot en met 15 juni. Een speciale reis, omdat in deze week de twee nieuwe

Nadere informatie

Kunstweek Piet Mondriaan

Kunstweek Piet Mondriaan Agenda Do 18 apr Studiemiddag kinderen vrij vanaf 13.00 uur Vr 19 apr Boerderijschool klas 3/4 Ma 22 apr Klassen 4, 5 en 6 atletiek bij Archeus Do 25 apr 12.30 afsluiting Mondriaan weken, ouders welkom!

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 juni - juli 2011 Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 10 23 januari 2015

Nieuwsbrief nr. 10 23 januari 2015 Nieuwsbrief nr. 10 23 januari 2015 Agenda 26 januari Centrale aanmelddag nieuwe leerlingen (15.30-17.00 uur en 19.00-20.30 uur) 20.00 uur vergadering Schoolcommissie 27 januari Workshop groep 5 t/m 8 Waar

Nadere informatie

Openingstijden Het Madeliefje. Openingstijden het Krummelhûs. Openingstijden Het Kraaiennest. Openingstijden De Wegwijzer. Openingstijden De Stroekeld

Openingstijden Het Madeliefje. Openingstijden het Krummelhûs. Openingstijden Het Kraaiennest. Openingstijden De Wegwijzer. Openingstijden De Stroekeld Openingstijden Het Madeliefje Maandag t/m vrijdag 7.30-18.00 uur Openingstijden het Krummelhûs Di-Do- en vrijdag 7.30-18.00 uur Openingstijden Het Kraaiennest Maandag t/m Vrijdag 7.30-18.00 uur Openingstijden

Nadere informatie

Info- en bewaarboekje. Zaterdag 19 maart van uur. U komt toch ook?

Info- en bewaarboekje. Zaterdag 19 maart van uur. U komt toch ook? Info- en bewaarboekje Rommelmarkt 2016 Zaterdag 19 maart van 9.00-13.00 uur U komt toch ook? Het wordt weer een onvergetelijke dag! Zet de datum alvast in uw agenda en geef voor 4 maart op waarmee u kunt

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. Ze belt naar een kinderdagverblijf. Is er een plaats vrij? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Antwoorden Thema 6 Wonen

Antwoorden Thema 6 Wonen Antwoorden Thema 6 Wonen Luisteren Oefening 2 1 b Hun etage is te klein. 2 een grote woonkamer twee slaapkamers een tuin of een balkon een nieuw huis in of vlakbij het centrum wonen 3 a maximaal 250.000

Nadere informatie

Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2015-2016 15 januari 2016

Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2015-2016 15 januari 2016 Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2015-2016 15 januari 2016 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 e.vansteen@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Wist u dat? Verjaardagen Opbrengst

Nadere informatie

Wij feliciteren alle leerlingen en leerkrachten die jarig zijn geweest in mei. We hopen dat jullie een super gezellige verjaardag hebben gehad!

Wij feliciteren alle leerlingen en leerkrachten die jarig zijn geweest in mei. We hopen dat jullie een super gezellige verjaardag hebben gehad! Het Josephientje! Jaargang 12 nr. 9 mei 2017 AGENDA 8 mei start piramide project Ziek en Gezond 8 mei OV vergadering 11 mei luizencontrole 12 mei Actiedag 12 mei Juf Erna jarig 15 mei MR vergadering 15

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen Over De Veenbrug Jaargang 16, nummer 8 30 november 2015 Nog vier nachtjes slapen Kind op maandag Week 49 30/11-04/12 Thema: Er komt een tijd We beginnen deze adventstijd met verhalen over Jesaja. Hij leeft

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

De vakantie is dan wel voorbij, de zon schijnt (gelukkig) nog steeds. Wilt u uw kind ingesmeerd naar het kindcentrum brengen? Alvast bedankt!

De vakantie is dan wel voorbij, de zon schijnt (gelukkig) nog steeds. Wilt u uw kind ingesmeerd naar het kindcentrum brengen? Alvast bedankt! Na 6 weken schoolvakantie konden alle kinderen weer naar school. Op het schoolplein stonden allemaal schoolborden waar kinderen op mochten schrijven. Schooljaar 2016-2017, Ik hoop dat... Het is leuk om

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 oktober 2014

Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Belangrijke data - Oud papier: 11 oktober: Fam. Wilbrink (Jonathan) en Fam. Leegwater (Daan) - Oud papier: 25 oktober: Fam. Wijdenes (Luuk) en Fam. Neeteson Lemkes (Anna) - Vrijdag

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

06-182 088 02. 06-247 590 72

06-182 088 02. 06-247 590 72 September 2014 Beste ouders, Zit u ook alweer helemaal in het normale ritme? Op de diverse locaties zijn we nog aan het genieten van een heerlijke zomervakantie, maar de gang van zaken van alle dag dringt

Nadere informatie

Namens alle meesters en juffen: gefeliciteerd en een leuke dag toegewenst!

Namens alle meesters en juffen: gefeliciteerd en een leuke dag toegewenst! Jaargang 21 nummer 7 Vrijdag 5 december 2014 Agenda 5 19 december 2014 maandag 8, en 15/woensdag 10 en 17 december en donderdag 11 en 18 december donderdag 18 december vrijdag 19 december Bijbelrooster

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie