VAPblad. Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAPblad. www.vap-onderwijs.nl. Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs"

Transcriptie

1 54e jaargang 4e kwartaal 2008 nr. 357/2008 Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs VAPblad

2 Orgaan van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs Dagelijks Bestuur Jouke de Jong, voorzitter Reiger AL Raalte Wim Boevé, vice-voorzitter Beelaertspark 22, 2731 AC Benthuizen Henk Reuvekamp, secretaris Nijverheidsstraat 12, 8263 AL Kampen Eric van Steen, penningmeester Vossenberg 9, 4841 JB Prinsenbeek Rabobank t.n.v. VAP Redactie Jack Adriaans Ed van den Bosch Hans Kleinsmann Eric van Steen Arnold Zadelberg Redactie-adres Vossenberg 9, 4841 JB Prinsenbeek Telefoon Hoewel de redactie streeft naar betrouwbaarheid, kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de gepubliceerde informatie. De eigen publicaties mogen verspreid worden mits bronvermelding plaatsvindt. Ledenmutaties Nijverheidsstraat 12, 8263 AL Kampen Opgave advertenties aan het redactie-adres. Abonnementsprijs 75,- per jaar. Opmaak: Vormplus, Vlaardingen Druk: Stout grafische dienstverlening, Vlaardingen 54e jaargang 4e kwartaal 2008 nr. 357/2008 ISSN X

3 Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs

4 Inhoudsopgave VAN DE VOORZITTER Het is licht in huis 3 VAN HET BESTUUR Kerst- en nieuwjaarswens 4 VAN DE REDACTIE Gevolgen nieuwe regels financiële verslaglegging 5 Jeugdherinneringen 9 Garanties spaargeld en verrekening schulden 10 Deugen de bestuursleden wel? 11 Indexering pensioenen 11 Bos-belasting en Balkenende-bonus 12 Betaal op tijd en voorkom boete 13 Vooringevulde aangifte inkomstenbelasting Liberalisering van de energiemarkt vraagt om een professionele inkoopstrategie 14 VAR of VUR 15 In 6 stappen naar een nieuwe organisatiecultuur 16 Rouwverlof op het werk 16 Tips bij spellingcontrole 16 Aanmelden nieuwe leden 17 VAN DE RAYONS Impressie van de rayonvergaderingen 19 UIT DE CURSUSHOEK Impressie themadag 23 Evaluatie VAP-themadag 24 Resultatenoverzicht evaluatie VAP-themadag 25 BOEKBESPREKING Management van professionele organisaties, door David H. Maister 26 In de bolderkar met Foppe 27 LEDEN Ledenmutaties 28 2

5 VAN DE VOORZITTER Het is licht in huis Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten wit. Een maagdelijke laag sneeuw reflecteert de zon de kamer in. Ik heb een geplande thuiswerkdag. Buiten is het koud. De ANWB heeft weer iets nieuws geïntroduceerd: het spitsalarm. Het lijkt nog te werken ook. Het afgelopen weekend waren er maar liefst negen doden te betreuren door de gladheid. De financiële crisis is nog lang niet uitgeraasd, maar inmiddels wel van de voorpagina s verdrongen door de economische crisis. De werkloosheid daalt minder snel, het aantal vacatures daalt, het oude middel van de werktijdverkorting is weer van stal gehaald. In het voortgezet onderwijs liggen bonden en werkgevers met elkaar overhoop. Het loonbod van 7% in twee jaar ligt ruim boven de inflatie en daarmee wordt een stukje achterstand ingelopen. Maar ja, dan moeten ze het eerst wel eens worden over de werkdruk. ABN-AMRO en Fortis zijn gered maar willen niet samensmelten. Het ABP kan de indexering van de pensioenen nog niet garanderen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Afscheid van vertrekkend bestuurslid Ria Sullot. Is het dan alleen maar ellende in Nederland? Nee natuurlijk niet. Om bij het VAP-bestuur te beginnen, mochten we in kleine kring afscheid nemen van bestuurslid Ria Sullot. In haar plaats kon ik begin november 2007 Frits Wesselman uit rayon B welkom heten in het landelijk bestuur. De daling van de werkgelegenheid in de private sector komt voor het onderwijs best wel goed uit. In onzekere tijden is een overheidsbetrekking een veiliger haven. De vacatures die de wegvliedende grijze golf achterlaat, worden zo nog vervult ook. Door het Convenant Leerkracht worden de (nieuwe) docenten gemiddeld genomen beter betaald en hebben ze een beter perspectief. Over Leerkracht gesproken. Ook op deze plaats een woord van dank aan allen die hebben bijgedragen aan het succes van de themadag op 25 november, die met dank aan Eric van Steen goed georganiseerd was. Zo konden de maar liefst 133 deelnemers dat aan den lijve ondervinden. Ondanks dat we konden opschalen naar de grootste beschikbare zaal van Aristo, moest een aantal aanmeldingen worden afgewezen. Een eerste indruk van de evaluatieformulieren heeft Eric in dit VAPblad opgenomen. Met name collega Wim Boevé wil ik even apart noemen. Hij heeft deze complexe materie voor mij althans een stuk verhelderd. Daarmee heb ik ook de keerzijde van Leerkracht te pakken. Geen van de VAP-leden heeft gevraagd om deze extra werkzaamheden. Het doorrekenen van de varianten. Het inschatten van de financiële haalbaarheid op (middel)lange termijn. Het volgen van de themadag. Het verwerken van RJ660 in de jaarrekening, al dan niet gepaard gaande met een extreme verhoging van de BAPO-voorziening. Het wordt ons allemaal in de schoot geworden. Kortheidshalve verwijs ik naar mijn impressie van de themadag elders in dit blad. Al met al komt er genoeg op ons af, maar het kan altijd nog stukken erger. Je zult maar in 3

6 Congo wonen, in Irak of Afghanistan. Dan voel je geen werkdruk, maar zie je hongerende kinderen. Mensen die als enig doel zien elkaar te vermoorden. Mensen die ver staan van de Kerstgedachte. Die door de ellende het licht niet meer zien. Die leven in duisternis. En wij? Vieren wij Kerst met nog duurder eten en drinken? Schieten we weer voor miljoenen de lucht in? Geven we vele miljarden uit aan banken die willens en wetens grote risico s namen? Hoe ver staan wij van de Kerstgedachte? Het is licht in huis. Ik hoop oprecht dat het overal een beetje lichter mag worden met Kerst. Ik wens u licht in uw huis. Geniet van de rust. Laad uw batterij weer op. En lees dit VAPblad, het is de moeite waard. Jouke de Jong VAN HET BESTUUR Kerst- en nieuwjaarswens Zo vaak zoeken we naar woorden, vangen we wat beroert in taal, herscheppen, grijpen, her-verwoorden, maar begrijpen nooit totaal. Soms schuilen we in woorden, bouwen ons een huis van taal, dromen dat we samen horen, maar blijven elk in ons verhaal. Gelukkig zijn er ook nog woorden, die we zonder meer verstaan, omdat ze goede wil verwoorden en tussen mensen bruggen slaan. Wij schrijven u vandaag deze woorden: een speelse tocht van taal naar taal, en wat u daarin voor goeds mocht horen, wij wensen u het allemaal. Het bestuur van de VAP wenst zijn leden fijne kerstdagen en vooral een gezond

7 VAN DE REDACTIE Gevolgen nieuwe regels financiële verslaglegging Inleiding Vanaf het verslagjaar 2008 vervallen voor onderwijsinstellingen de bestaande richtlijnen voor het jaarverslag en gelden voor de inrichting daarvan de inrichtingsvereisten van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de adviezen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, die worden gepubliceerd in de zogeheten RJ-bundel. De RJ-bundel bevat voorschriften en modellen voor het jaarverslag van zowel commerciële bedrijven als niet-commerciële organisaties en instellingen. Vanaf de editie 2007 (die geldt voor jaarverslagen vanaf het verslagjaar 2008) is een nieuw hoofdstuk opgenomen, RJ 660, met daarin specifieke bepalingen en modellen voor onderwijsinstellingen, die gelden vanaf het verslagjaar In algemene zin kan gesteld worden dat toepassing van de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen leidt tot een sterke beperking van het aantal voorzieningen. Alleen voorzieningen gericht op personele verplichtingen, zoals jubileumuitkeringen en seniorenregelingen, zijn toegestaan binnen de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen. Verder kan voor de kosten voor groot onderhoud onder de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen nog worden gekozen voor activering daarvan of voor onttrekking aan een daartoe gevormde onderhoudsvoorziening. De internationale trend op verslaggevinggebied is dat groot onderhoud steeds vaker wordt geactiveerd en afgeschreven hetgeen op termijn vermoedelijk zal leiden tot afschaffing van de mogelijkheid tot het vormen van een onderhoudsvoorziening. De integrale toepassing van de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen leidt in het VO tot problemen. Thans blijkt dat zodanig omvangrijke voorzieningen op de balans zouden moeten worden gecreëerd vanuit het eigen vermogen, dat voor veel schoolbesturen geconcludeerd zou kunnen worden dat de continuïteit voor de langere termijn niet gewaarborgd lijkt. Schooldoen blijft hetzelfde, maar verandering van administratieve voorschriften verandert een hele sector binnen één jaar van rijk in arm. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van de komst van de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen en alle betrokkenen bij OCW, de VO-raad en public accountants beamen dit inmiddels ook. Deze nieuwe wijze van presenteren van vermogen toont de relativiteit van balanscijfers aan, terugkijkend naar de recente landelijke discussies over het oppotgedrag van schoolbesturen in het voorgezet onderwijs. In het vervolg van dit artikel worden de belangrijkste gevolgen van de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen kort beschreven. Vervolgens wordt de eigen interpretatie binnen Ons Middelbaar Onderwijs inzake de toepassing hiervan toegelicht. Belangrijkste gevolgen toepassing nieuwe regels verslaglegging Voorziening voor jubilea Onder de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen is het verplicht een voorziening voor jubileumuitkeringen op te nemen indien een uitkering bij jubileum in de CAO is geregeld. De voorgeschreven berekening leidt thans tot een voorziening voor jubileumuitkeringen met een omvang van circa 2% van de personele bekostiging. De hoogte van deze voorziening zal zich in de komende 25 jaar structureel bewegen in de richting van circa 1,3% van de personele lumpsum. 5

8 De hierbij gehanteerde uitgangspunten/aannames zijn: Berekening op basis van contante waarde tegen een rentepercentage van 5%; Berekening op basis van blijfkans (het aandeel medewerkers waarvan verwacht wordt dat zij het ambtsjubileum binnen OMO halen); In de berekening is geen rekening gehouden met toekomstige loonstijgingen vanuit de veronderstelling dat de ontwikkeling van het loonprijspeil via de bekostiging wordt gecompenseerd; Jaarlijkse instroom en uitstroom van gemiddeld aantal medewerkers (= gemiddelde instroom afgelopen 6 jaar); Het totaal aantal personeelsleden blijft gelijk; Instroom vindt plaats in de jongste leeftijdscategorie en uitstroom vindt plaats op pensioenleeftijd, vervolgens evenredig over de leeftijdscategorieën verdeeld. Voorziening voor seniorenregelingen Op basis van de nieuwe richtlijnen dient, analoog aan de benadering voor de vorming van een voorziening voor jubileumuitkeringen (zie hiervoor), een voorziening voor ouderenregelingen te worden getroffen. Deze voorziening bestaat uit de financiële vertaling van het volgens de CAO(-OMO) op te eisen recht op werktijdverkorting met doorbetaling van loon. Vanuit de CAO-VO gaat het hier om de BAPO en in het kader van de CAO-OMO geldt hier de OMO Seniorenregeling (OSR). De berekening op basis van dezelfde uitgangspunten voor de bepaling van de voorziening voor jubilea (zie hiervoor) leidt bij OMO tot een voorziening voor OSR per 1 augustus 2008 van circa 30% van de personele lumpsum. De hoogte van deze (statische) voorziening zal zich in de komende 25 jaar structureel bewegen in de richting van circa 20% van de personele lumpsum. Gevolgen De vorming van de hierboven genoemde nieuwe voorzieningen resulteert in een gelijke onttrekking aan het eigen vermogen. Het gevolg hiervan zou zijn dat het weerstandsvermogen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs direct onder de 10% en de solvabiliteit onder de 30% uit zou komen. Een weerstandsvermogen onder de 10% is onwenselijk, omdat hiermee de vermogenspositie onder de door de Minister van OCW gehanteerde ondergrens komt. Dit kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat de OMO-scholen onder verscherpt toezicht door de Inspectie komen te staan, dan wel dat negatieve beeldvormingaspecten omtrent de continuïteit van het schoolbestuur een rol gaan spelen. Een solvabiliteit onder de 30% heeft consequenties voor het aantrekken van vreemd vermogen bij de bank (op termijn zou sprake kunnen zijn van het duur moeten lenen van geld ter voorfinanciering van bouwprojecten). Zoals in de inleiding gezegd: dat kan, mag en (zie hierna) hoeft niet de uitkomst zijn van de op handen zijnde verandering van de administratieve voorschriften. Het is een landelijk probleem dat het tref fen van met name een voorziening voor seniorenregelingen (BAPO/OSR) leidt tot een sterke reducering van eigen vermogen binnen de scholen. De discussie over het vormen van deze voorziening is landelijk opgepakt met participatie vanuit de VO-raad. Eigen visie Ons Middelbaar Onderwijs op toepassing Zoals eerder gezegd zal de calculatorische benadering van de verplichting uit hoofde van de OSR zich in de komende jaren stabiliseren op een niveau van circa 20% van de personele lumpsumbekostiging. Rekening houdend met de eerder geschetste problematiek kiest de 6

9 Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs ervoor om de structurele omvang van de verplichting voor de OSR op te vangen in de exploitatie. Het uitgangspunt hierbij is dat er rekening gehouden wordt met een stabiele overheidsbekostiging, waarvan een vast deel beschikbaar zal zijn voor de dekking van seniorenregelingen. Uitsluitend voor de tijdelijke hogere kosten van de vergrijzing ter hoogte van 10% van de personele lumpsum wordt een voorziening getroffen. Deze voorziening zal zich de komende jaren als volgt ontwikkelen: % personele lumpsum nu 0ver 5 jaar over 10 jaar over 15 jaar over 20 jaar over 25 jaar Voorziening 10% 3% 1% 1% 0% 0% Nu ervoor wordt gekozen een voorziening te vormen voor het deel van de verplichting OSR wat uitstijgt boven het stabilisatieniveau, bedraagt de ontstane ruimte in de exploitatie in de komende 5 jaren bij benadering 1,4% van de personele lumpsum per jaar (zijnde de afloop van de voorziening gedurende de komende 5 jaren met 7%). Dit bedrag wordt jaarlijks via de resultaatbestemming weer toegevoegd aan het eigen vermogen. Inmiddels heeft OCW de problematische gevolgen van integrale toepassing van de nieuwe regelgeving op dit onderdeel onderkend. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de Minister de beschreven denklijn heeft overgenomen. De mogelijkheid wordt nu geboden om bij het bepalen van de hoogte van de voorziening OSR/BAPO rekening te houden met toekomstige lumpsumvergoedingen. Voor de omvang van het structurele deel van de bekostiging dat bedoeld is voor het afdekken van kosten van seniorenregelingen (oorspronkelijk een opslag van 1,7% in de personele bekostiging) behoeft geen voorziening te worden getroffen. Op basis van eigen calculaties blijkt dat de structurele jaarlast van de seniorenregelingen in het VO overeenkomen met circa 2,6% van de personele bekostiging. Voor dit deel wordt binnen OMO derhalve geen voorziening gevormd, gelet op de verwachte continuïteit van bekostiging door de overheid. De keuze voor de hoogte van het percentage is namelijk arbitrair vanuit de lumpsumgedachte. Een belangrijke conclusie, die in dit kader tevens getrokken kan worden, is dat de beschikbaar gestelde bekostiging voor de bevordering van arbeidsparticipatie van oudere werknemers in het voortgezet onderwijs structureel te laag is. Egbert den Engelsman concerncontroller hoofd Beleid & Control Ons Middelbaar Onderwijs 7

10 Exact e-synergy Onze overtuiging, uw toekomst! Nobel, dé Exact-specialist in het onderwijs, met oplossingen op het gebied van Finance, Facility Management, Document Management en Workflow Management. e-synergy is dé frontoffice oplossing van Exact, die alle bedrijfsprocessen integreert in één centraal systeem. Via het internet/intranet kan, onafhankelijk van tijd en plaats, alle informatie over klanten, projecten, artikelen of medewerkers worden geraadpleegd. Doordat e-synergy volledig geïntegreerd kan worden met de bestaande administratieve software, beschikt u over 1 omgeving waarin iedereen samenwerkt! Meer weten? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Nobel voor een vrijblijvende afspraak of demonstratie. Dit kunt u doen door contact op te nemen met onze sales afdeling op , of via 8 Gooimeer DE Naarden t f Rietveldenweg 72 Postbus AC s-hertogenbosch t f

11 Jeugdherinneringen In een infobulletin van een school las ik onlangs onderstaande tekst. Omdat de inhoud voor de, laten we zeggen, Bapo gerechtigden onder ons herkenbaar is, wil ik u deze niet onthouden. Bob Dylan zong het al in 1963: The times they are a-changin. Als visionair protestzanger bedoelde hij totaal iets anders dan de opsomming hieronder. Ik moest er gewoon aan denken toen ik van een vriend het lijstje kreeg. Het lijstje werd door hem gebruikt op een verjaardag om de jarige, die 50 werd, welkom te heten in de CDEH, de Club Der Echte Helden. Oordeelt u zelf of hij dit verantwoord deed. Of doe er uw voordeel mee, als u nog in de opvoedfase zit. Toen je geboren werd, moest je waarschijnlijk het meeste werk zelf doen. Je moeder pufte wel mee, maar je moest mooi zelf de weg zien te vinden. Jij zat vervolgens in auto's zonder veiligheidsstoeltje, gordel, airbag of side impact protection system: het enige dat je beschermde was een miniem stukje blik. Je bedden en speelgoed waren geschilderd met verf vol lood en cadmium en af en toe hapte dat zo heerlijk weg. Boven aan de trap van je ouderlijk huis was geen hekje; als je te ver ging kukelde je heel eenvoudig naar beneden. Als je wakker werd in bed hoorde niemand dat, ook niet als er echt iets was en babyfoons moesten nog worden uitgevonden. Flessen met gevaarlijke stoffen en alle flessen en potjes uit de apotheek kon je gewoon met je handjes en toen nog beperkte motoriek openen. Poorten en deuren gingen ook gewoon dicht, en als je met je vingers er tussen zat, had je pech want dan waren ze gewoon weg. Op de fiets zat je achterop met je gat op de bagagedrager en probeerde je je krampachtig vast te houden aan de schroefveren van het zadel voor je. Weer die vingertjes. Een helm droeg je nog niet eens op een bromfiets, laat staan op een fiets. Je hoofd moest maar tegen een stootje kunnen. Water dronk je uit de kraan, niet uit zo n mooie, dure blauwe fles. Was dat water in die tijd eigenlijk wel voldoende ontdaan van bacteriën en ander gevaarlijk spul? Het brood dat je at stond stijf van de conserveringsmiddelen: na twee weken was een Bums of een King Corn nog net zo vers als toen je hem kocht in de winkel. Kleur en smaakstof fen waren er in jouw jeugd ook toen al, want zo rood, groen of geel als de limonades toen waren, zie je ze nu echt niet meer. En wat er verder zoal in zat stond ook niet op het etiket. Je kauwgom legde je 's avonds op je nachtkastje en stak je 's morgens weer even zo vrolijk in je mond. Op school hadden ze maar één maat bank en bovendien had die zo'n heerlijk gevaarlijke klep. Weer waren je vingertjes in het geding. De schoenen die je kreeg waren meestal al ingedragen door broer, zus, neef of zo, en ook je fiets was of te groot of te klein. Je fiets had ook geen versnellingen en als een band kapot was leerde je vader je zo snel mogelijk om hem zelf te plakken. Je ging 's morgens soms al vroeg van huis en je kwam terug als de straatverlichting al aan was. Niemand wist waar je was in de tussentijd en de woorden GSM en mobieltje moesten nog worden uitgevonden. Het bos of het park, waar je naar toe ging, was een leuke plek om te spelen en geen vieze mannetjes verzamelplek, toch? 9

12 Als je naar een vriendje ging, liep je er gewoon naar toe, je hoefde niet aan te bellen en ook geen afspraak te maken. En je vader of je moeder ging al zeker niet met je mee: je was toch zeker geen mietje. Je verorberde kilo s koekjes en snoepjes en kreeg brood met veel boter misschien wel roomboter - en werd toch niet dik. Je dronk uit dezelfde fles als je vrienden en niemand werd er ziek van. Je had ook geen Playstation, Nintendo, X-box, 64 televisiezenders, videofilms, DVD, surround sound, eigen televisie, computer of internet. Wat jij had waren gewoon vrienden en misschien een enkel vriendinnetje. De televisie-uitzendingen begonnen pas om uur. Dan kwam er een uurtje wat leuks voor de kinderen en oh wee als je daarna durfde op te staan om op een knopje van een andere zender te drukken. Voor de jongeren onder ons: die zaten toen nog aan het toestel vast. Pa bepaalde wat en hoe lang je daarna nog keek. Nu is het bij jou waarschijnlijk andersom. Je hebt je gesneden, misschien wel botten gebroken, hebt tanden uitgevallen en er werd niemand voor naar de rechter gesleept. Dat waren gewoon, zoals pa en moe zeiden, 'ongelukjes' en, als je pech had, kreeg je soms nog een pak slaag toe: Had je je er maar niet mee moeten bemoeien of niet zo stom moeten zijn! Als je ruzie had, ging je met elkaar op de vuist en sloeg je elkaar soms groen en blauw, en er was geen volwassene die zich er druk over maakte, laat staan dat er een lieveheersbeestje op je jas kroop. Pedagogisch verantwoord speelgoed maakte je zelf: met stokken (niet met honkbalknuppels) sloeg je naar ballen, je bouwde een zeepkist en merkte onder aan de heuvel dat je de rem vergeten was. Oei, dat waren weer een paar tanden. Je voetbalde met je vriendjes op straat, en alleen wie goed was mocht mee doen; wie niet goed genoeg was moest maar blijven kijken en Ieren omgaan met teleurstellingen. Op jouw school en in jouw klas zaten ook domme kinderen. Zij gingen en kwamen op dezelfde tijd als jij en ze kregen dezelfde lessen. Soms deden ze een klas gewoon nog een jaar en daarover waren ook geen discussies op ouderavonden. De meester had namelijk altijd gelijk. Je smeerde zelf je boterhammen, maar wel met een grote mensen mes daar gaan weer een paar vingers -, en als je ze vergeten was kon je op school niets kopen! Als je de korst niet opat, had je gewoon een beetje meer honger de rest van de dag. Je ging helemaal zelf met de fiets naar school, ook hartje winter bij min vijftien. Over klimaatverandering gesproken! En als je moeder aan de huisdeur nog naar je zwaaide voelde je je alweer dat mietje! Als je kattenkwaad had uitgehaald, waren je ouders het natuurlijk eens met de politie. Ze kwamen nog wel om je te halen, maar niet om je er uit te lullen. Ed van den Bosch Garanties spaargeld en verrekening schulden In ons land bestaat het depositogarantiestelsel. Deze regeling zorgt ervoor dat u een bepaald bedrag van maximaal ,- per persoon per financiële instelling vergoed krijgt als de bank failliet gaat. Van het bedrag tussen ,- en ,- is de vergoeding 90%. De vergoeding is dus maximaal ,-. Onlangs heeft het kabinet de garantie verhoogd tot ,-. Let wel, dit is een tijdelijke maatregel. 10

13 Een niet zo bekend aspect van het stelsel is de verrekening. Dat wil zeggen dat als u schulden heeft bij dezelfde bank waar u ook spaarrekeningen heeft lopen deze met elkaar moeten worden verrekend. Daarbij moet u dan denken aan hypotheekschuld en consumptieve kredieten. Heeft u dus een hypotheek van ,- bij een bank en bij dezelfde bank ook een spaarrekening van bijvoorbeeld ,- dan wordt uw schuld alleen maar lager ( ,-). Iets om rekening mee te houden en een goede reden om de gelden te spreiden. Hans Kleinsmann Bron: Mijn Rendement Deugen de bestuursleden wel? Als ze vriendelijk zijn, noemen we ze slap als ze zakelijk zijn, heten ze dictators als ze ernstig zijn, zijn het zuurpruimen als ze hard werken, zijn het uitslovers als ze weinig uitvoeren, zijn ze waardeloos als ze jong zijn, hebben ze geen ervaring als ze oud zijn, weten ze het altijd beter ais ze met iedereen een praatje maken, zijn het kletsmajoors als ze niet praten, zijn ze verwaand als ze anderen bij het werk betrekken, zijn ze te lui om het zelf te doen als ze het niet doen, zijn het baantjesjagers, bang voor concurrentie. Kortom: Bestuursleden moeten zo wijs zijn als Salomo zo geduldig als Job zo dikhuidig als een olifant zo buigzaam als een riet zo krachtig als een eik zo gevoelig als een kruidje-roer-me-niet ze moeten kunnen praten als Brugman zwijgen als het graf en werken als een paard. Bron: onbekend Indexering pensioenen Door de kredietcrisis komt de indexering van de pensioenen op de tocht te staan. Dit heeft niet alleen invloed op de pensioenen van de huidige gepensioneerden maar ook op het indexeren van de tot nu opgebouwde tegoeden van de werkende. Voor 1996 was de indexering geregeld en werd het vermogen van het ABP niet belegd in aandelen, de premie was gebaseerd op het beleggen zonder risico. 11

14 In de jaren 80 werd de bruto pensioenpremie door de overheid bewust te laag vastgesteld. Door het lager vaststellen van de bruto pensioenpremie werden de loonkosten voor ambtenaren en semiambtenaren verlaagd. Dit had een positief effect op de staatsschuld en het begrotingstekort van de overheid. Het werknemersaandeel van de pensioenpremie wijzigde slechts marginaal. Het tekort aan dekking dat hierdoor ontstond werd bij de privatisering in 1996 tegen de kapitaaldekking voor invaliditeitspensioen weggestreept. Ambtenaren en semi-ambtenaren hadden na die datum nog wel recht op invaliditeitspensioen maar de financiering geschiedt sinds die tijd op basis van een omslagstelsel. Om van de willekeur van het overheidsbeleid af te zijn was iedereen blij met de privatisering van het ABP. In 1996 is het bestuur van het ABP overgedragen aan een stichting. De invloed van de overheid is sindsdien beperkt. Het bestuur van het ABP wordt gevormd door zes vertegenwoordigers van de werknemers en zes vertegenwoordigers van de werkgevers. Met het beleggen in aandelen verwacht men een beter beleggingsresultaat te bereiken. Mocht dit niet zo zijn en er wordt een slechter beleggingsresultaat behaald komt de indexering van de pensioenen onder druk te staan. Als het beleggingsresultaat, zoals verwacht, een beter resultaat oplevert kunnen de premies omlaag. Het grootste deel van de premies wordt betaald door de werkgevers. Zij hebben dan ook het meeste baat bij het beleggen in aandelen. Immers als het genomen risico leidt tot negatieve resultaten komt de indexering onder druk te staan en zijn de deelnemers de dupe. Bij een gunstig resultaat daalt de premie waardoor de loonkosten voor de werkgevers in verhouding het hardste dalen. De zekerheid van een inkomen met koopkrachtbehoud is na pensionering voor de gemiddelde deelnemer belangrijker dan af en toe een iets lagere premie. Voor de huidige gepensioneerden heeft het beleggen in aandelen met uitzicht op een hoger rendement op de lange termijn helemaal geen zin, zij profiteren immers niet van een incidenteel lagere premie voor het pensioen terwijl hun koopkracht onder druk komt te staan als de beleggingsresultaten tegenvallen. Gepensioneerden, die al voor 1996 recht hadden op pensioen, hebben betaald voor een waardevast pensioen maar zijn voor hun koopkrachtbehoud afhankelijk geworden van de beursontwikkeling. Wordt het niet eens tijd om het beleggingsbeleid binnen het bestuur van het ABP te evalueren? Jack Adriaans Bos-belasting en Balkenende-bonus Het kabinet wil vanaf 2011 een heffing, ook wel Bos-belasting genoemd, invoeren waardoor ouderen mee gaan betalen aan hun eigen AOW. Deze treft mensen met een totaal pensioen vanaf euro die geboren zijn na 31 december In relatie hiermee kunnen 62-jarigen die doorwerken komend jaar alvast in aanmerking komen voor een doorwerkbonus om de pijn van de toekomstige belasting te dempen. Ook wie na zijn 65e aan de slag blijft, kan deze bonus incasseren. De doorwerkbonus wordt uitgekeerd via een in te voeren nieuwe belastingkorting, vergelijkbaar met de arbeidskorting voor ouderen. Het financiële voordeel is dus meteen te zien 12

15 voor doorwerkers. De bonus loopt op naar mate langer doorgewerkt wordt. De 65-jarigen krijgen een hogere belastingkorting dan 62-jarigen. Pensioengerechtigden die aan de slag blijven krijgen een lagere bonus omdat zij in een lager belastingtarief vallen. De bonus wordt berekend over inkomsten boven de 8867 euro. Wie minder verdient dan dat, werkt zo weinig, naar het oordeel van het kabinet, dat het stimuleren om door te werken geen zoden aan de dijk zet. De bonus wordt maximaal berekend over inkomsten tot euro. De maximaal te innen bonus kan oplopen tot 4591 euro. De invoering van deze nieuwe arbeidskorting, ook wel Balkenende-bonus genoemd, kost de schatkist 3 miljoen euro in De jaren daarna kost de maatregel 3,5 miljoen euro doordat meer mensen (langer) zullen gaan werken en aanspraak willen maken op de bonus. Vanaf 2011 volgt dan de pijn van wat de houdbaarheidsbijdrage genoemd wordt. Feitelijk wordt de tweede belastingschijf voor 65-plussers niet meer volledig geïndexeerd, zodat deze schijf korter wordt en mensen eerder in het tarief van de derde schijf vallen. Zij die geboren zijn voor 1 januari 1946 ontsnappen volledig aan de AOW-heffing maar kunnen wel in aanmerking komen voor de doorwerkbonus. Hans Kleinsmann Betaal op tijd en voorkom boete Wat houdt het nieuwe boetebeleid in? Betaalt u de omzet en/of loonheffingen te laat, dan krijgt u automatisch een boete. Dit leidt tot veel irritaties bij organisaties en bedrijven. Staatssecretaris De Jager van Financiën is daarom van plan het boetebeleid te versoepelen.in de toekomst blijft een boete achterwege als de omzet en/of loonheffing alsnog binnen maximaal zeven dagen wordt betaald en een organisatie of bedrijf de voorgaande keer welop tijd heeft betaald. Bij een tweede verzuim bedraagt de boete 2% met een minimum van 50,-. Bent u stelselmatig te laat dan kunt u een boete verwachten van maximaal 4537,-. Het nieuwe boetbeleid gaat voorzover nu bekend in per 1 januari Hans Kleinsmann Vooringevulde aangifte inkomstenbelasting 2008 Als particulier belastingplichtige die digitaal aangifte doet, kunt u volgend jaar als extra service via internet een gedeeltelijk vooringevuld aangifteprogramma downloaden. Door het voorinvullen wordt, althans volgens de fiscus, ook de kans op fouten in het aangifte - en verwerkingsproces verkleind. De fiscus verwacht dat zo n 1,5 miljoen mensen een volledig vooringevulde aangifte kunnen downloaden. Zij hoeven dan hun aangifte alleen nog maar van een elektronische handtekening te voorzien. Zaken als belastbaar loon, ingehouden loonheffing, WOZ-waarde zijn dan al ingevuld. Ook de informatie van banken wordt opgenomen. Hans Kleinsmann Bron: Mijn Rendement 13

16 Liberalisering van de energiemarkt vraagt om een professionele inkoopstrategie Vanaf het moment van de liberalisering van de energiemarkt is duidelijk geworden dat het professioneel inkopen van energie noodzakelijk is. Het automatisch verlengen van leveringscontracten met bestaande leveranciers is zeer onverstandig, evenals het afwachten tot het eind van de contractperiode (meestal einde van het jaar). Het ontwikkelen van een goede strategie voor de inkoop van energie levert (veel) geld op. Bij overheidsopdrachten komt er nog de verplichting om Europees aan te besteden bij. Omdat de inkoop van energie (gas en elektriciteit) in veel gevallen boven de drempel van Europees aanbesteden zal liggen, volgt onderstaand het proces van de openbare procedure binnen het besluit Aanbestedingen Overheidsopdrachten (BAo). Het inkoopproces stap voor stap Een eerste stap in het proces is het opstellen van het programma van eisen (specificatie). Het aantal aansluitingen en het totaalverbruik moet bekend zijn. Deze gegevens haalt u uit facturen of vraagt u op bij de huidige leverancier. Vooral het aantal aansluitingen moet worden gecontroleerd omdat het niet de eerste keer zal zijn dat bij een groot aantal aansluitingen deze informatie niet meer klopt. U betaalt dan vaste kosten voor aansluitingen die niet (meer) bestaan. Een ander aspect dat uw kosten gunstig kan beïnvloeden is de wijze waarop u de facturatie wilt laten uitvoeren. Door verzamelfacturen te vragen of de facturen digitaal te verwerken bespaart u aanzienlijk op proceskosten. Daarnaast speelt ook het afnamepatroon nog een rol bij de prijsbepaling. De tweede stap is het opstellen van de aanbestedingsstrategie. Is het volume groot genoeg om een interessante marktpartij te zijn of kunt u misschien een combinatie maken met een andere instantie? Dit kan een onderwijsinstelling zijn of een gemeente. Adviesbureaus hebben vaak tegelijkertijd aanbestedingen lopen voor meerdere opdrachtgevers zodat u ook daarbij kunt aanhaken. Let bij het aanhaken bij een andere partij wel op de procedure die wordt gevolgd. Met name de wijze waarop prijzen tot stand komen maakt of een aanbesteding succesvol is of niet. De derde stap is het opstellen van het beschrijvend document met daarin de selectie en gunningseisen. Er kunnen minimumeisen worden gesteld aan de leveranciers maar het belangrijkste is toch het prijsaspect. Omdat energieprijzen de afgelopen jaren flink zijn gestegen en er verdere stijgingen worden verwacht geven veel afnemers de voorkeur aan een vaste prijs voor de hele looptijd van de opdracht. Dit lijkt een zekere koers maar zeker bij Europees aanbesteden wordt hiermee een groot risico gelopen. De prijsontwikkeling van een vat olie over een periode van 12 maanden kan erg schommelen. De prijs is het afgelopen jaar gestegen van ruim 70 euro naar 110 euro met een piek van bijna 150 euro. Als u bij een Europese aanbesteding een vaste prijs vraagt en de sluitdatum van de procedure valt gelijk aan het moment van een piek in de prijs, zit u voor lange tijd gebonden aan een veel te hoge prijs. Natuurlijk kan dat omgekeerd ook gebeuren dat u het toeval treft van een prijsdal en daardoor langere tijd profiteert van lage prijzen. Echter op deze wijze aanbesteden is niet professioneel en is meer gokken op het goede moment dan inkopen via een goed doordachte strategie. Pieken en dalen kunnen vaak zomaar ontstaan bijvoorbeeld door weersinvloeden waardoor energiewinningsgebieden (even) stilliggen of door een toevallig kortstondig terugvallende vraag. De prijzen reageren daar direct op. In uw inkoopstrategie moet u dit toevalsef fect uitsluiten. 14

17 Prijsstrategie Inkopen van energie is dus geen gokspelletje maar verdient een professionele aanpak. Bij gas wordt gewerkt met prijsformules en bij elektriciteit met rekenformules. Bij de prijsvaststelling voor gas wordt gebruik gemaakt van variabele prijsformules die gekoppeld zijn aan de prijsontwikkelingen van stook- en/of gasolie. De prijsontwikkelingen van stook- en/of gasolie over een bepaald aantal maanden bepalen de leveringstarieven. De aangeboden marge op de formules (toeslag of een korting) door leveranciers wordt aanbesteed. Daarnaast wordt de mogelijkheid gevraagd deze variabele prijsformule op een moment naar keuze om te zetten in vaste prijzen. De variabele prijsformules kunnen worden omgezet naar vaste prijzen. Bij elektriciteit wordt gewerkt met rekenformules. Ook hier wordt de aangeboden marge op de formules door leveranciers aanbesteed. Een belangrijk verschil is dat de rekenformules op enig moment moeten worden omgezet naar vaste prijzen. Met de aangeboden marges wordt een prijsvergelijk gemaakt tussen de offertes van de leveranciers. Om het gokelement uit te sluiten worden vroegtijdig afspraken gemaakt bij welke prijsniveaus wordt overgegaan tot zogenaamde prijsclicks. Dat zijn de momenten waarop voordeel gehaald wordt uit (tijdelijke) dalingen of de keuze wordt gemaakt om over te gaan op vaste prijzen om verdere prijsstijgingen te vermijden. Conclusie De verwachting is dat de inkoopprijzen voor gas en elektriciteit de komende jaren verder gaan stijgen. Dit zal gepaard gaan met (tijdelijke) pieken en dalen van de kostprijs van de grondstof (aardolie). De professionele inkoper sluit het gokelement bij de inkoop van energie uit en maakt gebruik van de (tijdelijke) voordelen die zich in de markt voordoen. Dit vraagt wel veel marktkennis en het dagelijks volgen van de prijsontwikkelingen van de factoren die de kostprijs beïnvloeden. Hans Kleinsmann Bron: Schoolfacilities VAR of VUR Freelancers, interimmers en zelfstandigen kunnen vanaf nu ook aan de slag met een Verklaring Uniforce Registratie (VUR). Het UWV, de Belastingdienst en de Uniforce Groep hebben daartoe een overeenkomst getekend. Daarmee is de VUR een nieuwe officiële landelijke arbeidsvorm voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers. Volgens de ondertekenaars vormt de VUR een perfecte invulling voor het grijze gebied tussen een arbeidsovereenkomst als werknemer en zelfstandig ondernemersschap. Veel mensen hebben moeite met een VAR omdat daarbij het hemd van het lijf wordt gevraagd en het beperkend werkt bijvoorbeeld naar nieuwe opdrachtgevers toe. De VUR is een lossere vorm van een arbeidsovereenkomst. Vooral specialisten op het gebied van financiële dienstverlening, personeelsbeleid, automatisering en interim-management worden vaak ingehuurd om hun kennis en ervaring. De VUR is geen nieuwe fiscale arbeidsvorm met een wettelijke (dus landelijke) basis naast de VAR. Het gaat om een product van een individuele aanbieder. Hans Kleinsmann Bron: PZ nieuws en tips 15

18 In 6 stappen naar een nieuwe organisatiecultuur 1. Benoem welke cultuur er is en welke gewenst is. Waar staat u en waar wilt u naar toe. 2. Snoei op selectieve wijze; bepaal welke principes van de oude cultuur behouden blijven en welke niet. 3. Formuleer de kernwaarden voor de nieuwe cultuur en koppel deze aan de doelstellingen van de organisatie. 4. Voer een informatiebeleid; leg uit waarom de vernieuwing een noodzaak is en er geen weg terug is. 5. Betrek het personeel actief bij de vernieuwing. Koppel de beoogde cultuur zoveel mogelijk aan de persoonlijke beleving van de medewerkers. 6. Waardeer en spreek mensen aan volgens de nieuwe gedragspraktijken. Hans Kleinsmann Bron: PZ nieuws en tips Rouwverlof op het werk Rouwverlof op de werkvloer is nog een zeldzaamheid. Werkgevers zouden veel meer open moeten staan voor rouwverlof als een werknemer een naaste verliest. Nu worden verdriet en verlies door mensen veel te veel verwaarloosd en heeft het onvoldoende verwerken van het overlijden een schadelijke invloed op de gezondheid. Daar ligt een taak voor managers en leidinggevenden. En bij uitstek voor de bedrijfsarts. Zij zouden zich er van moeten vergewissen wat rouw en rouwverwerking inhoudt en wat er met mensen gebeurt. Een van de gevolgen van rouw is dat er een waardeverschuiving plaatsvindt. Mensen gaan meer relativeren, sommige dingen worden belangrijker, andere zaken krijgen door het verlies ineens minder gewicht. Daar zouden collega s en leidinggevenden meer rekening mee moeten houden. Rouwverlof zou niet aan een vaste periode gebonden moeten zijn. Je kunt daar niet heel strak een bepaalde termijn voor afspreken. Aldus een pleidooi voor het meer toestaan van rouwverlof door werkgevers door Marinus van den Berg, verpleeghuispastor en deskundige op het gebied van verlies en rouwverwerking. Hans Kleinsmann Bron: De Twentsche Courant Tubantia Tips bij spellingscontrole U kent ze vast wel, die rode en groene kringellijntjes in uw tekstverwerker die foute woorden en/of zinconstructies aangeven. En natuurlijk bent u daar alert op, want u wilt geen taal- en typefouten in uw teksten. Soms markeert Microsoft ook woorden in de tekst die wél correct zijn. Voorbeelden daarvan zijn: uw naam (als die niet toevallig overeenkomt met een woord uit het Nederlandse woordenboek), merknamen, vakjargon of woorden uit uw hobbyof werksfeer, Engelse of anderstalige woorden die u gebruikt in de Nederlandse tekst, etc. Vooral als u dergelijke correcte woorden vaak gebruikt is het handig om ze toe te voegen aan het woordenboek van uw tekstverwerker: 16

19 klik op een rood onderstreept woord met de rechter muisknop en kies in het snelmenu de optie Toevoegen aan woordenboek. De rode kringellijn verdwijnt direct. typ het toegevoegde woord nog eens en zie dat dit nu geen rode onderstreping krijgt. Na verloop van tijd dus geen rode onderstrepingen meer, tenzij u een typefout maakt. Hans Kleinsmann Bron: Mijn Rendement Aanmelden nieuwe leden De jaarlijkse contributie bedraagt slechts 110,-. Voor een bureaulidmaatschap bedraagt de contributie 350,- per jaar. Daarbij kunnen vijf functionarissen van dezelfde organisatie lid van de VAP zijn. Sluit u aan bij dit netwerk van professionals. U kunt u aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen naar de secretaris van de VAP: H. Reuvekamp, Nijverheidsstraat 12, 8263 AL KAMPEN, of faxen naar: , t.a.v. H. Reuvekamp. (Kijk voor meer informatie over de VAP op: Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam m/v* Functie Werkzaam bij Adres instelling Postcode en woonplaats instelling Telefoon instelling/school Adres privé Postcode en woonplaats privé adres Voorkeuradressering privé/school Datum * s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 17

20 18

21 VAN DE RAYONS Impressie van de rayonvergaderingen Rayon G donderdag 23 oktober 2008 in Eindhoven voorzitter: Fred van Loenen secretaris: Mariëtte May G Aanwezig zijn 13 personen. Richtlijnen financieel jaarverslag Met de invoering van de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs, die nauw samenhangt met de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), krijgen we er een hele vijver met paarse krokodillen bij. Het betreft onder meer de voorziening voor de Bapo en een voorziening voor ambtsjubilea. De voorziening Bapo was ons bekend. Voorzover Bapo wordt gespaard en niet opgenomen, wordt in de huidige systematiek een dotatie gedaan aan de voorziening. Maar dat is straks niet meer het geval. Voor elk personeelslid moet in de vijf jaren vóór het bereiken van de 52-jarige leeftijd een voorziening worden gevormd waaruit alle Bapoverplichtingen kunnen worden bekostigd. Wegstrepen tegen de Bapovergoeding - die onderdeel is van de lumpsumvergoeding - mag niet. Wel is het geoorloofd een inschatting te maken van het deelnemerspercentage en binnen het kader van de RJ een factor 1,25 van het jaarsalaris van de betrokkenen op te nemen. Het betekent dat veel scholen in 2008 een inhaalslag moeten maken, waardoor het exploitatieresultaat zwaar onder druk zal komen staan. De verschuiving van eigen vermogen naar voorzieningen (= vreemd vermogen) gaat ten koste van de hoogte van het weerstandsvermogen. Voor scholen met bijvoorbeeld een grote (hypothecaire) lening wordt het moeilijker om de door de bank geëiste solvabiliteit te behouden. Deloitte heeft een rekenmodel gemaakt voor de Bapovoorziening. Enkele collega s beschikken hierover. Ook Ernst & Young heeft een rekenmodel ontwikkeld. De vergadering heeft weinig begrip voor de verplichting om een voorziening voor ambtsjubilea te vormen, omdat de jaarlijkse kosten hiervan peanuts zijn voor een gemiddeld bestuur Enkele collega s stellen voor om tegelijk met de invoering van stelselwijziging tevens de vordering op het Ministerie van de balans af te voeren. Dit dient via de resultaatbestemming te lopen, maar bij een collega is vorig jaar op last van de accountant een rechtstreekse vermogensmutatie gedaan! De (ontwikkelingen t.a.v. de ) CAO en het Convenant Leerkracht Het afketsen van de CAO-VO maakt het begroten van de loonkosten niet eenvoudiger. Evenmin weten we hoeveel geld de individuele - scholen gaan krijgen voor de uitwerking van het Convenant. Omdat de loonruimte van de CAO al in de GPL is meegenomen, zouden de loonkosten wel begroot moeten worden alsof de CAO al is goedgekeurd. Het geld voor 19

22 de inkorting van de schalen is nog niet in de GPL opgenomen, maar zal naar verwachting voor 100% worden gecompenseerd; voor de functiemix komt eveneens bekostiging. De meeste aanwezige collega s zijn van mening dat de eerste tranche voor de functiemix niet zal worden teruggevorderd als de doelstellingen niet worden behaald. Geen van de aanwezigen verwacht grote actiebereidheid bij de stakingen; tevens is de verwachting dat de bonden en de VO-raad snel om tafel zullen gaan voor de salarisverhogingen, zodat deze nog in de maand december 2008 kunnen worden uitbetaald. De onderhandelingen over de werkdruk zullen waarschijnlijk wel worden vooruitgeschoven. De afspraken hierover zouden toch pas 1 augustus 2009 ingaan. De Europese aanbesteding van de schoolboeken De scholen van enkele collega s laten zich in de aanbestedingsprocedure bijstaan door Loyalis en door Pro Mereor. De kans dat een school geen enkele aanbieder krijgt op de aanbestedingsvraag wordt klein geacht. De afschaffing van de pseudo-ww premie en de gevolgen voor eigen risicodragers Hier lijkt sprake te zijn van een misverstand. Door het afschaffen van het Participatiefonds zijn alle scholen voor 25% eigen risicodrager geworden; de rest wordt verevend door het Ministerie. Hiervoor wordt een bedrag ingehouden op de lumpsumbekostiging. Als werknemers de pseudo-ww premie niet meer hoeven te betalen, dan verhoogt dit de loonkosten. Maar stijgende loonkosten zijn tot op heden altijd voor 100% gecompenseerd in de GPL. Tevens komt het eigenrisicodragerschap voor de Wia aan de orde. De school van een van de aanwezige collega s wordt binnenkort eigenrisicodrager met dien verstande, dat dit risico wordt herverzekerd. De kosten hiervan zijn gelijk aan de UWV bij de huidige instroom. Zodra enkele (huidige) zieken uitkeringskosten gaan veroorzaken, dan zijn die in de nieuwe verzekering meegenomen en wordt de nieuwe verzekeraar voordeliger dan UWV. De betref fende collega heeft een bestand gemaakt voor de berekening van de WGApremie. Rayon E vrijdag 26 september 2008 voorzitter: Jan Hagedoorn notulist: Lineke van Baarsen E Aanwezig zijn 23 leden. Gast De landelijke voorzitter van de VAP, Jouke de Jong, woont de vergadering gedeeltelijk bij in het kader van zijn plan om kennis te maken met de VAP-Rayons. 20

23 Wetenswaardigheden CFI-regelingen en informatievoorziening CFI De GPL is aanzienlijk opgetrokken. Omdat er ook meer uitbetaald moet worden zullen de scholen hier niet beter van worden maar waarschijnlijk quitte spelen. De cfi-regelingen staan op de website van de VAP onder actueel. Er komt geld voor het verbeteren van kwaliteit van de organisatie en het onderwijs: 56,00 per leerling. Europese aanbesteding boekenfonds Er is een strijd gaande tussen de uitgevers, die ook meedoen aan de aanbestedingen (zoals Malmberg) en de grote boekencentrales, zoals Van Dijk Educatie. Gratis schoolboeken geldt alleen voor de rijke ouders. Voor de anderen wordt het bedrag ad 316 verrekend met de Tegemoetkoming Studiekosten. Rond 15 december 2008 zal het bedrag aan de ouders worden uitbetaald. Het verdient aanbeveling de facturen/eenmalige machtigingen gelijktijdig te verzenden. CAO-aanpassingen i.v.m. actieplan leraren en CAO-VO De VO-raad voert naar de mening van de vergadering hierin een zwabberend beleid en verliest daardoor zijn geloofwaardigheid. Er gaan 22 lesuren af maar de norm van 1659 uur blijft gelijk. Of de klassen moeten groter of men moet op een andere manier gaan lesgeven. Een andere manier van lesgeven vraagt om andere gebouwen en investeren in mensen. Wees alert voor de gevolgen van het toedelen van een les van LC/LD leraren in de bovenbouw. Men heeft dan recht op een hogere bekostiging. Zal in de toekomst het probleem van minder docenten wegvallen tegen minder leerlingen? Kijk ook voor het toedelen van lessen op Overlopende vordering OCW De helft van de aanwezige collega s heeft de vordering afgeboekt. Hierdoor is het weerstandsvermogen van de verschillende scholen niet te vergelijken. Het merendeel van de accountants zegt: afboeken. De ROC s hebben bijna allemaal de vordering afgeboekt. Volgens de accountant hoort de vordering niet op de balans thuis, omdat er geen reële waarde aan deze vordering kan worden toegekend. Hoogte Bapo-voorziening Het is veel werk om alle personele verplichtingen te registreren. De OMO neemt het alleen op de balans op indien de lasten hoger zijn dan de inkomsten. Aanpassing Lumpsum De site van de VO-raad geeft aan, dat de dekking voor de Gemiddelde Personeelslast moet worden gezocht in 2007/8 en 2008/9. Neem ook de verhoging mee in de begroting, anders kom je niet uit met je geld. De materiële vergoeding blijft tegenvallen. Dit moet een aandachtspunt zijn in het landelijk bestuur van de VAP. Verwerking subsidies lerarenbeurs Meer uren studieverlof betekent minder taakuren. De subsidie is voor de school, niet voor de docent. 21

24 ILT / leerlingontwikkelingen / vavo-leerlingen per 1 oktober 2008 De signaallijst IBG is niet altijd goed. Omdat het problemen met de bekostiging kan opleveren, moet het wel worden gecontroleerd. Vavo-leerlingen worden nog volledig bekostigd. Wat gebeurt er op het terrein van de WGA-verzekeringen Herverzekeren hangt af van het profiel van de school. Het getuigt van goed werkgeverschap als een collectieve IPAP-verzekering gratis aan het personeel wordt aangeboden. Als personeelsleden zichzelf niet hebben verzekerd, wordt door de vergadering als ongewenst ervaren. Als je namelijk bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid niet voldoende kan bijverdienen val je na een paar jaar terug op het sociale minimum. Binnen de CAO-VO is men bij werknemers vanaf 53 jaar met 10 jaren in het onderwijs verplicht wachtgeld te betalen tot de werknemer 65 jaar wordt. Vergoeding sportvelden Hiermee wordt door de gemeentes verschillend mee omgegaan. Een aantal gemeentes vergoedt 8 weken en de overige weken moeten door de scholen worden betaald. Tweede correctie De meeste scholen betalen de tweede correctie (gebruteerd). Slechts weinig scholen hebben de vergoeding afgeschaft. Eén collega geeft aan, dat zij geen brutering meer hebben, maar 2,00 per leerling uitbetalen. Vergoeding dienstreizen De aanwezige scholen vergoeden niet meer dan de vergoeding die in de CAO-VO is genoemd. Opbrengstkaart inspectie Datum is dit jaar 10 oktober. Dit is veel eerder dan voorgaande jaren. Door de leden van deze vergadering wordt hierop geen actie ondernomen. Men heeft het voor kennisgeving aangenomen. Teveel betaalde IPV-premies Een aantal scholen heeft een scan laten doen op basis van no cure - no pay en hebben een behoorlijk bedrag op hun rekening gestort gekregen. Leerlingmutaties begin schooljaar Een collega is geconfronteerd met meer dan 10% leerlingmutaties in het begin van het nieuwe schooljaar. Dit geeft vooral problemen bij het bestellen van het boekenpakket. Het gaat om de afwijking van de prognose vanaf start schooljaar tot 1 oktober. Een oplossing is de leerlingen bij het 3e rapport te laten kiezen en hun pas na de herfstvakantie de mogelijkheid te geven deze keuze te wijzigen. Presentatie personeels- en salarissysteem Centric Er volgt een presentatie van het personeels- en salarissysteem van Centric. De conclusie na afloop van de presentatie was: nuttig en interessant. 22

VAPblad. www.vap-onderwijs.nl. Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs

VAPblad. www.vap-onderwijs.nl. Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs 56e jaargang 4e kwartaal 2010 nr. 365/2010 Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs VAPblad www.vap-onderwijs.nl Orgaan van de vereniging van administratief personeel

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Maart 2010. Pensioenbulletin PFP 1

Pensioenbulletin. Maart 2010. Pensioenbulletin PFP 1 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Maart 2010 PFP goed hersteld van crisis Bestuurslid Peter van der Graaf: Zonder risico geen betaalbaar pensioen Veranderingen rond de AOW Waarom verschilt

Nadere informatie

Hoe laat je mensen het beste communiceren met intelligente computersystemen? A B P W E R E L D 3 1 0

Hoe laat je mensen het beste communiceren met intelligente computersystemen? A B P W E R E L D 3 1 0 Hoe laat je mensen het beste communiceren met intelligente computersystemen? A B P W E R E L D 3 1 0 Vanaf de Bestuurstafel Groot vermogen, lage dekkingsgraad De pensioenpremie werd door ABP per 1 augustus

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Vakantie verjaart straks sneller

Vakantie verjaart straks sneller Vakantie te veel/te weinig 6 Advies over banksparen 10 Wat is een gangbaar salaris? 15 Vast is wel zo handig! 17 U krijgt vast wel eens te maken met Banksparen is nog niet echt populair Het is natuurlijk

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

88% van de mensen heeft geen idee! ILONA: Editie 3. Toch maar eens kijken hoe ik er straks voor sta...

88% van de mensen heeft geen idee! ILONA: Editie 3. Toch maar eens kijken hoe ik er straks voor sta... Editie 3 2011 Lees en bewaar! Deze krant gaat over jouw pensioen dus over jouw toekomst. WAAR LEEF JE VAN ALS JE NIET MEER WERKT? 88% van de mensen heeft geen idee! UPO brengt uitkomst. Zie pagina 30 LIFE

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Doe mee aan onze. fotowedstrijd! Maak kans op een Flip Mino HD Camera

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Doe mee aan onze. fotowedstrijd! Maak kans op een Flip Mino HD Camera Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief Bestuursleden Erik van Dam en Edgar Geervliet: Het vertrouwen in het Abbott pensioenfonds is gerechtvaardigd: dekkingsgraad al boven de 105% Als de

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Is er nog toekomst voor pensioen?

Is er nog toekomst voor pensioen? Is er nog toekomst voor pensioen? Doe de pensioencheck! Misverstanden over pensioen MAG IK U UITNODIGEN? INHOUD Pensioen. Voor de meeste mensen geen gemakkelijk onderwerp. Iets voor later. Iets voor anderen.

Nadere informatie

Je zit goed bij ANBOS!

Je zit goed bij ANBOS! Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Je zit goed bij ANBOS! Jouw partner in business! Gids voor de (startende) ondernemer Herkend, bekend, zichtbaar Onderscheidend door kwaliteit Meer dienstverlening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

Pensioennieuws. We moeten zo snel mogelijk boven de rode streep komen. De toekomst van uw pensioen

Pensioennieuws. We moeten zo snel mogelijk boven de rode streep komen. De toekomst van uw pensioen De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2012 van ARCADIS Pensioenfonds. De actuele situatie van het pensioenfonds kunt

Nadere informatie

Reeducatief. IN CONTROL MET RISICOMANAGEMENT FISCALE MOGELIJKHEDEN EN RISICO S BIJ EEN ONTSLAGSITUATIE VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.

Reeducatief. IN CONTROL MET RISICOMANAGEMENT FISCALE MOGELIJKHEDEN EN RISICO S BIJ EEN ONTSLAGSITUATIE VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Reeducatief. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Interview. COBY ZANDBERGEN CIBAP Het ontwikkelen van onze studenten in een veranderende samenleving, ook qua beroepsperspectief, is wel onze belangrij kste

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Bestuur wijkt wijkt af af van van beleidskader. We We leven leven steeds langer. Nieuwe pensioenportal op op komst.

Pensioenbulletin. Bestuur wijkt wijkt af af van van beleidskader. We We leven leven steeds langer. Nieuwe pensioenportal op op komst. Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Mei 2011 Bestuur wijkt wijkt af af van van beleidskader Pensioen is niet is niet zonder risico risico We We leven leven steeds langer Nieuwe pensioenportal

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Sociaal akkoord over AOW-leeftijd

Sociaal akkoord over AOW-leeftijd jaargang 13 nummer 6 juni 2010 De toekomst van de secretaris 4 Bezoek van de fiscus 6 Profiteren van LinkedIn 12 Bestuursverkiezingen 17 Vrijwel ieder bestuur heeft een secre- Als uw organisatie te maken

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

magazine Data leergangen in 2013: Bevlogen in het Onderwijs Meer doen! met minder in het Onderwijs Controlling in het Onderwijs Basis / Executive

magazine Data leergangen in 2013: Bevlogen in het Onderwijs Meer doen! met minder in het Onderwijs Controlling in het Onderwijs Basis / Executive nummer 1 januari 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Data leergangen in 2013: Bevlogen in het Onderwijs Meer doen! met minder

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

NVLT MAGAZINE. In dit nummer o.a. In Kort dit nummer o.a. Samenvatting pensioenakkoord StvdA

NVLT MAGAZINE. In dit nummer o.a. In Kort dit nummer o.a. Samenvatting pensioenakkoord StvdA NVLT MAGAZINE Algemeen informatie bulletin voor luchtvaarttechnici 6e JAARGANG september 2010 In dit nummer o.a. NVLT Bezoekadres: Stationsplein 326 Gebouw 144 kamer 225 1117CK Schiphol Oost Telefoon 020-3483492

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie