reeks kollektieven de opbrengstkosten voor stroovlas ongeveer het dubbele en zelfs in enkele gevallen het drievoudige waren van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "reeks kollektieven de opbrengstkosten voor stroovlas ongeveer het dubbele en zelfs in enkele gevallen het drievoudige waren van"

Transcriptie

1 Tvï Getawiw«MaWe*hwu», * WS5. YLEKDE BAÖSUJW^ VOOR ONZE VLASSERS VLASPROEFVELD 933 VAN HET BFAGSOH VLASBAZENVERBOND Ook dit jaar werd daarme verr gegaan er ia met al noodige voorsorg ec-n vlasproefveld aangelegd te Bisseghem op e halt uur afstand Kortrijk. De resultat, die wij in dan loop va» vets l jaar bekom hebb tezam met resultat r vorige jar, bewijz, dat wij op goe wag zijn om zekere praktische finitieve konklusies op te rakk, die onschatbare waar wille» *i}b voor d e vlasteelt -nijverheid. Sr moet hier nochtans opgemerkt worn, dat het sukces onse proev, juiitheid onae konklusies meer Jan e? in wsj gestuurd wern door varschill accinteels dooh onvermijlijke factor, zooala slecht weer, regsn, hagel, ziekt iosekt. Het ia duilijk, sselfs tonr reking te houn met bovgoem oorzak geeltelijke mislukking, dat we hier staan voor e uiterst licaat werk, dat leer gekomplikeard t» lange duur te, wearvoor methodisch gewerkt moet worn. Da proev worn voortgezet op perceel, die juist voldo zijn voor opevolg vlasbewerking, ssooals reeds gedaan werd la 933. Ditgevolge «uil onkost ev groot zijn ook weer tot e minimum gebracht Het zij ona echter toegestaan naar aanleiding hier op te merk, dat uitzonrlijke versnippering-, betrekkelijk kleine hoeveelh, >iie bewerkt moet worn het groote aantal er, verr lorg, die besteed moet worn aan juist mogelijke bewerking, e kompltkatie veroorzak, die maakt dat vooral«onkost bij lange na niet voldo z.ija voor onkost al die bewerking ; zoodo ia het Vlasbazverbond verplicht»elf meer gellijk tusachea te kom la ze proev. Pe Stostbaro nlichting.raadgeving, flinke mewerking ve-n dlrekte\ir het plantverelingsstatlon vaw het Hooger Landbouwinstituut Getnbloux, Heer Journée, alsme prachtige hulp StaaUlandbouwkundige r provincie West-Vlaanr Heer Pauwels mak, dat wij e maximum garanties bezitt e goe uitslag. Om zooveel mogelijk alle oorzak missing uit te schakel, t ein onrzoeking te beperk tot eige faktorec, die nvloed kunn uitoef om juistheid zekerheid r resultat te varhoog, hebb wij als proefveld e evormig stuk laad uitgekoz, homoe e samstelling, dat zelf bewerking had onrgaan tevs zelf voorvrucht gehad had. De onrzoeking hebb betrekking op vijf voorname factor. A. Varleteitsproev (vergelijk proev met verschill buitlandsche verel vlassoort.) De volg soort, wern voorzi. Riga, Blanda, Ggaotha, Perfecta, Lira), Furperbloel, Concurrt, Kostromabrand. Onze vorige proev hebb on» n staat gesteld reeds voor goed verschill verel soort, waar m zeer veel goeds verteld had, uit te schakel, daar ze niet past, voor onze grond ot voor het speciale karaüter onze vlasvezel bereid ingsnijverheld, on.: J. W. S. T. jochow"«petkuser Leln, Hohhelmer Welszblühr Leln, Eckdorfer Frithfla^hs, Bxello, Her- Srttfi. Al"»«".HplJftnfJseh. z. Anre soort integel Wern behoun. omdat uit onze proev geblek was, dat - ze goed of interessant- "war; teiii ze verr te kunn nagaan, z. Als gevolg onze proev, die vlassers met groote aandacht 9n belangstelling volg, ls m er toe overgegaan om zelf ook sommige verel soort te proheer. alles wtjst er op, dat dit gebruik 2leh verr zal versprein tot groot voorel vlasteelt -nijverheid. De voorzie perceel zull e minimum oppervlakte hebb ier 8 a. 85 ca., welke oppervlakte juiat past voor hoeveelheid stroovlas, die noodzakelijk is voor verre bewerking als rot zwingel. Bovgoem soort zull gebruikt worn, tewijl het Rigazaad gom wordt als getuige. Uitvoering r onrzoeking«!!. Het zaai ia geschied op rechthoekige naast elkaar geleg perceel ; noodige voorzorg wern gom om ier perceel af te zonr het er naast gelege door e gang met e minimum breedte SO cm. Tein iere er.perimteele vergissing te vermijn, die veroorzaakt zou kunn worn door invloea bemesting of kuituur da aangrz veln werd voorzi, dat e periferisch geelte r perceel niet in aanmerking gom zou worn. Na het zaai zal ler perceel nog in drie gelijke el vereld worn in lgte, door in breedte ijzerdran te spann ; dit wordt gedaan om met meer zekerheid net gemidld rmt ier stuk te kunn opmak. Tijns het slijt, zal het rmt n stroovlas ier zer drie geelt ier perceel afzonrlijk vastgesteld worn. De kunstmatige rootputt zull speciaal ingericht afgeslot worn, tein in beste voorwaarn het strikte minimum stroovlas. noodig voor het rot Twinkel, te kunn behanl. li. Zaadproduktie. Alhoewel ekonomlsche produktie hst zaad ge kele onmidlijk verband heeft met tot nu toe onrnom proev met proev, die voor het seizo 933 voorzi zijn, vertoont zij niettemin «zoo rechtstreeks ekonomlach verband met liet probleem aanpassing r»uii^nlandsche soort aan Belgische,.;rond, dat zij niet uit het oog verlor mag worn, doch noodzakelijkerwijze e inte- /reerd doel uitmaakt e volledig programma. nrdaad zou aanpassing r! hel kwee;; nieuwe rass, die uit- :or,rlijk «oed zijn voor onze kuituur, lieel haar belangrijkheid verliez, indi het jns daarna onmogelijk zou zijn in België Vist noodige zaad te lever. Dit el onrzoeking is toever- rouwd aan direkteur het planteo ;.-e> i;t)ingrstation het Landbouwinsti- <: Gembloux. Heer Journée. iu-t hot oog op ze onrzoeking za! et Vlnsba.zt-nverbond aan M. Journée e Hoeveelheid zaad zn, die voldo ia voor bezaaiing vao e proefveld ~cn are, dit volg soort : G.ga-ntha, Perfecta, Liral Purperbloei. die verel soort zijn. Verr heeft het vlashaz verbond zich verbonn voor nog te mak onrzoe- -..ng, in het Kortriiksche zelf grond voor behoun vonr zulke soort zaad. die het nstituut Oembloux zou gev, zich te belast met expertise het v*rk liet stroovlas vezel, die oori zoudr-n kom proefveln ".ornbloux tevs aan dit nstituut alle mogelijke dist te bewijz, die het zou kunn vrag tein onsnom onrzoeking tot e goed ein te breit g. (t vervolgt > MOELJKHEDEN BJ HET YERVOEK VAN STROOVLAS Dist het Belgisch. Vlasbaseiiverbond X. Vertraging bij het vervoer,,wneer e wagon stroovlas te lang onrweg is, dan moet er binn»oht dag aankomst ze wagou. (W klacht ingedid worn bij Nationale Maatschappij Belgische Spoorweg. Er moet dan teraelfrtijd e aanvraag ingedid worn om teruggave e vijfti geelte vervoerprijs voor iere dag vertraging buit reglemtaire termijn. Wanneer er scha is gekom aan het stroovlas, welke scha veroorzaakt werd door het te lang onrweg zijn wagons, dan moet er voor het volledige loss da wagon e expertise gedaan worn op officieels daarvoor voorzie formuiter spoorweg,. dit voor twee experts. 2 Niet aangekom wajtms. Wanneor er e wagon stroovlas niet aangekorat ls, jnget er aanstonds e klacht ingedid worn bij Spoorweg, talnda Spoorweg toe te lat e onrwals in te stell, waar ze wagon geblev ls. X» die moet vermeld worn : plaats datum vemndlng. het nummer wagon het aantal kiioe. Natuurlijk moet er in wulk«gevall gean vervoer betaald worn ; wel kan er dan e verxoek ingedid worn voor betaling schavergoeding. S Te kort «w vtmk Wanneer meq. «JMakoQut vindt, d»t er maar weinig stroovlaa op wagon is, allewina niet het gewicht, dat op vrachtbrief vermeld ataat dan moet m da wagon op statie weg. Dit is vooral va«groot belang sert invoering vlaspremie in Frankrijk, want alle kant kom er bij oa» klacht binn over hét geweldig cseur» sommige f^^&chs boehfi. teaelwto «oaveel mogelijk ptemm%; i^ K. Hierbij mag ook niet uit het oog verlor worn, dat da jpsanseh» Spoorweg verplicht is volgs ha*r reglemt, vóór verzding r wagons, ever te gaan tot weging er tein vervoerprijs te «una berek. Ditgevolge ls Jus bet gewicht, dat op vrachtbriev vermeld staat, zelfs wanueer m het er zelf op gezet heeft, het officieele gewicht, ook la gerechtszak bij mogelijke geschill met Frarache boer. Wanneet m gewicht te kort komt, dan kan m volg schavergoeding elsch. a) e«n vergoeding voor het te kort vlas, berekd teg prijs dag het stroovlas ; b) e geeltelijke terugbetaling vervoerprijs, namelijk vervoerprijs, die aangerekd werd voor het tekort vlas. 4 Het weg vao vla& Br toag door vlassera niet uit bet oog verlor worn, dat het weg stroovlas op publieke baskul niet minste bewijskracht heeft noch tegover Spoorweg noch tegover verkoopers, in. geval er e geschil uit voorkomt, dat voor 4e rechtbank komt. Alle het weg op statie heeft bewijskracht. $ Loss bü rereaweer. Waaceer er wagons stroovlas»ankom in geweldig regweer, soodat bet onmogelijk i«t» loss, ook &2 weg* slechte toestand r we^, <Ua moet toch staaageid of < chom»ge > betaald worn,; neer loetermijn verstrek is. Artikel 26 Algemee Bepaling zegt, dat hét staangeld moet tw^epaat worn, indi d-ï oorzaak dé vêrtraging iii het lan of het loss vreemd is aan dé dist Spoorweg. Regwer is nlet" a.anzl als overmacht. n gansch bijzonre gevall echter stqrmwer over e ganscbe streek ian iere zaak toch onrzocht worn door Spoorweg. Wij hebb bij vroegere gevall steeds onrvonn, dat er in zulke gevall, ook bij gewoon weer, toch nog iets gedaan kan worn ; in veel gevall bekwam wü zelfa volledige voldoiiig. Het ou spreekwoord zei reeds: «Baat het niet dan schaadt het niet! daarom is het goed steeds voor zulke gevall e verzoekschrift in te di bij Spoorweg, tein terugbetaling te bekom het staangeld. Wanneer er bij onze vlasser» gevall voorkom als hierbov beschrev zijn dan kunn zij het beste zich tot ons wn daar we plan zijn regelmatig rgelijke vervoerkwesties te behanl. Wij kunn al het noodige do om voldoing te bekom, adres : Belgisch Vlasbazverbond, 0, Lange Stestraat, Kortrijk. DE RUSSSCHE VXASNWVJEBJOSn) GEDURENDE HET TWEEDE TFJARKNPLAN (Vervolg 28»tel) E probleem waar oplossing het het doel het twee vijfjarplan beheerscht, is het conctratieprobleem r vlasteelt. E typische kteek Kusaische vlasbouw was groote verbrokkeling r gronn onr honrd duizn kleine vlasboerkeus. De kollektivisatie bracht daar e»n eerste veranring Sn. E onrzoek door Sowjetstaat zelf doorgevoerd gaf, voor 993 be- 3tuursomschrijvingcn die 97,5 % r gezamtlijke vlasoppervlakte uitmaakt, voor 93 volgd beeld : Terwijl 620 zer bestuursomschrijving niet meer dan 23 % r vlasoppervlakte besloeg, bedroeg ze voor 373 overige omschrijving 77 %. Echter is het niet uitsluitd aan ze verbrokkeling te wijt dat toestand in laatste jar nog verscherpt is onr opzicht organisatie bestuur, Onrtussch zou conctratie gedur het twee vijfjarplan zoodanig worn doorgedrev dat totale vlasuitzaai reeds in 937 hoogsts in 350 bestuursomschrijving zou vereld zijn. Nevs regionale groepeering zou ook e vakkundige conctratie geschi, die t doel heeft landbouwbedrijv e gespecialiseer proiduktie alsme ee hoogstmogelijke opbrgst per hektaar te waarborg, vooral daar waar landbouwbedrijv worn beinvloed door medinging e anre akkervrucht teg het vlas. Al ze omstandigh moet er toe bijdrag betrachte verminring r fabrikatiekost door te voer. Door e grootere verminring zer kost zal weg naar verhoog produktie zelf gevonn worn, financieele basis zal sterker brcer worn waardoor dan het noodige midl bij hand ligt om intsivieering r vlasopbrgst te bereik volgs het vijfjarplan voorzi. Asnleidiug daartoe was beslist reeds vroegere jar merkbaar, maar bijzonr sert 93. Echter bleek dat aangew midl ontoereikd zijn om e verminring r fabrikatiekost naaf verhouding door te drijv. M had voorzi dat kost prijs voor verbouw stroovlas op helft zou kom in kollektiev tegover ze n afzonrlijke onafhankelijke boerbedrijv. Echter zijn ze verwuchting r»ict in vervuiling gekom. Zelfs bestallg m volgs eig.sovjetrusalsche nlichting dat n e ransohe reeks kollektiev opbrgstkost voor stroovlas ongeveer het dubbele zelfs in kele gevall het drievoudige war xtaf&tlktitoer- het vijf jaarplan bepaald was. X>ése sterk -overdrev onkost zijn in eer- st: tmijf. toe te schrijv aan e ontoereik Arbeidsprestatie : e arbeirsgeest zonr ijver zonr toewijding. - Zeker ar wern in laatste jar v-sui het-eerste vijfjarplan reeds in groot getalie landbouw maouies aangewd, maar dit ging niet gepaard met e evredig nuttig rmt tegover n hannarbeid, omdat eerzijds steeds scherper mangel bestond aan gekwalifieer arbeirs, omdat anrzijds groote gebrek naaleu ontstonn in bestuursorganisatie Relf, waardoor omgrijke beweging ingezet door Sovjetregcering om fabrikatiekost te verminr schipbreuk leed er kel ingebeel voorel waivn. Zelfswern Sovjetrussische zij gevall aangehaald dat monige leir e kollektief vlasbedrijf niet eons juist zijn.eig toegewez vlasstrppk k, lant staan dat ze leir bomgesteldheid zou kn het hem toevertrouwd grondgebied. Soms siju bedrijfsleirs d«zer vlasdomein nauwelijks op hoogte elemtaire beginsel dor landbouwtokniek voor vlasteelt. En het gebeur veelal dat e verhoog produktie kol bereikt werd met e kostelijker wetschappelijke metho, wat natuurlijk het prijsniveau ongunstig beïnvloe. n het twee vijfjarplan daarteg gaat het om moeilijkh op te ruim die Soivjetsta&t juist door e te groot aangeleg intsivieéring zelf heeft in -weg gelegd om vóór alles arbeidskost te verminr door e hoogere arbeidsprestatie niet ijver toewijding. Heeds n eerste jar het twee vijfjarplan moet kost tegover 93 ongeveer met e vijf verminr 8n e nog grootere inzinking r landbouwkost moet bij Staatsbedrijv bereikt worn. t vervolgt SOVJET-RUSLAND. Met verwonring werd het nieuws vernom dat Sowjets vóór korte dog eige duiz ton (KOOO ongeveer) vlas klodn zoun verkocht hebb. Er zou in hoofdzaak spraak zijn klodn. Niettemin ls die tijding elgermate verrassd nadat zoo dikwijls, luins verme betrouwbare bronn was herhaald geweest dat Russ slechts over e uiterst gering overschot beschikt. E teek dat verrassing niet al te geweldig geweest is dat m voor d<? herhaling dit feit niet vreest. De overhedan dring sterk aan op bespoediging uitaaal. Deze laatste zal nkelijk niet grooter zijn dan in 9S2. M schrijft aan Russ het inzicht toe alle poging in te spann orn e betere verzorging r kwaliteit te verkrijg. De mekanisatie zou verr doorgedrev worn door het opricht e aantal nieuwe zwingclfnbrlek-. Ons dunks kan m rustig afwacht wat er al die plann terecht komt. De prijz zijn zonr veranring: «Hl p. st goud fob voor BKKO. Er valt op te merk dat het kerkhof aan het ititelu r sta-d geleg is aan lanu paalt. ANTWOORD. Gij zljt, «g^.jnaieflft; niet verplicht tot geiuezaina afsluiting, riet om r dat het kerkhof aan het uitein r stad geleg is iraijr omdat or tot yedwonge afsluiting verelaohtv -.vordt, eigdomm dio vnu wpbiuuilzeti of minsts gebouw afhang.... Weliswaar kan eier in st voorgoborchton zijn gebuur dwing bij te drag in opbouw- herstellingskost vat; o afsluitlngamum, di tot scheiding huiz alsme op plaats hovon; die huiz gebouw afhang. Maar, in uw geval, is er kwestie afsluiting e kerkhof lanlijke eigdomm. De bepaling r wet mag niet uitgebreid worn, omdat zij ee uitzonring uitmaakt. Daaruit volgt, dat kost n afsiuitlngsmuur, weikeu stad wil opricht, zonr twijfel t laste voll v»n stad. n st dorpon, worn meestal kerkhov door gemete-overheid eigaars afgeslot. Kerkhov zijn iinzonr tusschkonwt (r aanpal mets buit n hanl. () Voeg wij daarbij dat, volgs e oud fransoh creet, ook in voege in België, kerkhov moet afgeslot worn, bij midl mur twee meter hoogte Uransch dooreet 23 prairlal «n X). Zie lasgelijkü n. 7G wat afstann betreft, voor het bouw bij kerkhov.» mijn RccKf? OVER MUREN getrokk Uit «WELK S MJ* RECHT» «<H>t> AND RE KODENBACH, Dv,ctor in ««cht, Fleftbeaorjer Wj Jfcjohttank eerst «wk*. Gt AFSU3TNGSMURKN N : STAD EN VOORGEBORCHTE?» VERPLCHTNG N DE AFSLUTNGS- KOSTEïf BJ TB DKAGEN. k woon jn tie stad wtleên afsluitwgsrouur bouw kli tot scheidsmuur tuasoh mijn eigdom het huis mijn gebrnir. Omdat er kwestie is e lang kostelijk muur weigert gebuur tussch te kom in koet oprichting. Hij beweert dat hij Zich mag vergoeg mij het el zijn grond af te staan, zoodanig dat muur grond gansch mijn eigdom zoun zijn. Kan mijn gebuur verplichting afsluiting ontgaan, door het afstaan het noodige el zliner grond? ANTWOORD. - Ne. Hechtbanker. neoö ze bewering verworp. Er bestaat ee ware verplichting voor n gebuur n afsluiting bij micül var e geme muur me te werk of bij te drag, telks het e eigdom geldt afhang gebouw, in 5t«i (., i voorgeborcht. Tassch afgezonr V f fshlitir S net verplichtd. De verplicht afsluitins in stedon voorgeborcht heeft het opbaar nut opbare veiligheid voor hoofdzakelijke grondslag. Tot verplicht afsluiting wordt er ook vereischt dat eigdomm aan elkanr pal. Oeer.e veroiichtetuie afsluiting, wanneer er tussch eigdomm e weg bestaat. De muur afsluiting v.-oi-df fn st voorgeborcht opgericht voor helft op ier eigdom. De scheidslijn bei eigdomm zal e.erst stipt bepaald worn. De helft r xlikte n muur zal zoo juist mogelijk n grond ip.-ier gebuur innem, zoodo dat "e bein meer grond dan helft afsta De verplichting bij te ld ra g in kost afsluitingsmur in stad voorgeborcht ls opbare or. dat wil zesg, dat m gie overekomst mac- sluit, die met ze wettelijke verplichting- zou tegstrijdig zijn : ze tegstrijdige overekomst zou nietig zijn. Uw gebuur kan ze verplichting op reerlei wijze ontgaan, zelfs niet. bij mirii vrijwillige overlating het non.iee el zijn grond. Aldus besli.-t trn minste, hot grootste geelte d e Rechtspraak. " Maar wij ran u aan, vooraleer bouwwerk aan te g, n gebuur aan te man, bi-, aanbevol brief, om sam e schriftelijk akkoord te ti eff. Geeft hij ge gevolg op «we vraag, gij moogt hem gerust dagvaarn om te hoer zegg voor recht dat hii ve-plichf is noodige schikking met u té nem voor n bouw, dat, zooniet, muur zal opgericht worn door ccn onrneme" door Rechtbank tc boem, op gc- mee kost, volgs vc.reischt bepaald door gemeteverorning heeft aller kost zijn vorrbaar bij kel vertoon r kwittantie. M weet immers dat alle kost on eereloon wegs vereffing r gemeheid verplicht afsluitinpsmure-i ter, laste vall eik me-éigonoar ier voor Vle helft. ASMJTNGSMTJU BUTEN STAü. S ER EEN AFSTAND VERETSCHT? BETALNG DER KOSTEN. k woon in e lanlijke gemc-te wil mijn erf afsluit bij midl ee- i muur. Moet ik, bij het bouw, ge,. - stand lat het naburig erf? moet gebuur in kost niet tusschkom? ANTWOORD. Regel is dat er ge afstand moet gelat worn voor afsluiting, uitgom wat betreft gracht (zit- n. 4) groe haag (zie n. 6). Gij hoeft dus, bij het bouw uw eig muur. ge afstand te lat. Gij moogt beginn bouw, juist af dc scheidslijn, op uw grond. Daar er gee gtxlivonge afsluiting in lanlijke gemet bi>itaat, moet uw gebuur in ze kost niet tussche.nkomun,.. KERKHOF. HOSTEN TEN LASTE DER STAD. HOOGTE. De stad waar ik woón, vergroot hr:ar kerkhof :-"Cfï is zinns dat el bij midl eeh muur af te «luit.» het waar dat ik als gebuur (daar mijn land eiaan paalt) kan gedwong worn tot beta-.ling heltt r kont n afslnitlngemuur t (Dalloa 867, 3, «). () Zie nochtans vonnis Lyon at--868 SURGCRMJCE STAND YROUWRN GEN Gabriel Delille. Noordstraal lg, MALDEGEM. GEBOORTEN : Noël,».v. Georgias De Vliegor Juliana Matthys, Kleitkalsei ; Antoinette, d.v. Ré Buysse Bertha Meire, Kleitkalsei ; Willi, z. Juliaan Caboor cti Regina Ryckaei-t, Brlelweg«) ; vonna, d, v..hioom Longueville Alle«Jpps, Thysksslra&t ; Willy, z.v. De Costor or. Hela De Vlteger, ^oemestraat. OVER.JDENS : Amalie Gramms, hülshomistor, ;,7 jaar. echtg. Bernard Compovnoiie,.Papiugloo. BEltOFTEN : Augustus Van Severon, landmeter t kadaster, 34 Jaar, Maria Standaert, z.b.. 26 jaai-, bein alhier ; Omor De Baets, landbouwer, 24 jaar, [.journ De ßueta, landbouwster, 2 jaar, bein alliier ; Prunt De Clerck, poeinier, 2S jaar, Marcella Debbaut, naalster, 23 aar, bein alhier. HUWTSLJKEN : Eus Vercruyss«Maria De la Meilleure ; Gaston Tas Maria Lipps. APKGE3L GEBQORTBN : De Busschere Robrecht. z.v. Caraiel Zuima De R«u. Wei ; V»n l.andschoot Christiana d.v. Orner Magdala Steyaevt, Dorp ; Vermeive ftoger 7,.v. K.iymond Livina Dauws, Blskkeveld : Gobeyn Magda d.v. Omer Judith Nolteboom. Ouweg ; Sierans Christin» i. Ktfcmiel Maria Van Vlaanr, Kalleatraat; Willems Georges z. Richard Gabrlelle Cauwels, Broekelk ; Ryckaert George* v. Ré Maria. Lipps, Veka. OVERUJDENS : De Vos Dlan» 3 j. il.v. Prunt ra Versluys, KalUfUMt ; V»n Walle Petrus. 77 j. wedr Aiuelia De Vi\eger, Moerwege ; De Vuyst Alfred, 48 j. Murkel : Cnuwela Albert 2 j., Dorpïtraat ; Standaert Rosalie S3 j. wed. Petrus Aesaert, Killesti oat, Î3ELOPTEN : Bral Cyriel met Tlwbreur A ift.ipa,»te Mald^em : Basalô Qerard met,pä } Bruycker Gerpiaij.a...,ÈeÙioo ; V*n Hijfte Clemt, St. Laureyhs, met German«Van Voor ; Van Heucke Emlel. tc Knca jflaere, met Do Bäcker Martha ; De Walsohe-Tlieôfiel met Àsknatis Elisabeth, Vüvoor : ^safre flemii. te St, Amandsbergr met Willems Clara ; Verborgt Herm met Stul Mnrs<! HUWEl..iVrt.:-; : nhoore ^eo met Decocl: Sylvia : De.ove Màurits met Hautekeete hae^e Maria : Decock Andreas met Bert Magdala ; N.Hteboom Maurits met Ver- Maria ; Van Hijfte Clemt met Van Voori;n German» : Van Heucke Bmiel met De Backet- Martha. EEKLOO. HUWELJKEN : De Vridt Amaat met De Coninck Alma ; Engels Lueiaan met jotijîueville Diana ; Lamms Alfons met Mart«Germaine : Basslé Gérard, Agem met lie Bruycker Germaine ; De Kesel Frans. Lembeke, met Buysse Margaretha. STERFGEVAUJSN : Van Voor Anna d.. Zuidmoer»tTaat ; Tack Carlos, 3 j.. Kerkstraat Rooze : Van Hecke Maria. 74 j. Brugacne straat ; Van Lancker Juliana, 78 j. echtg. P. Dhondt, Gtsche steweg. GEBOORTEN: Van Overberghe Roger, Statiestraat ; Willems Juliaan, Zandstraat ; Van Doossclaere Ré, wijk Blommek* ; Van Voor Anna, Zuidmoeratr. ; Suiitz Hela. Kerkstr. Rooze ; De Geeter Erna, Oostveldstraat ; Van Hauwegem Edward, Thleltersteweg ; Neyt Omer, 25uidmoerstr. BA8SEVELDE. GEBOORTEN : Adclin W em3 z. Prunt E!za Claeys, SL Laureins, ^Boteri-.oel; ; "Juliaan Jacqué z.v. Hri Clara Cnlsyn, Landsdijk ; Juliaan De Mangeleer z.v. Jules Angelina Roesbeke, Vt ; Ma riette Verbcke d.v. Maurlts Augusta De Sm t ter, Hoogevorst ; Robert Van Velro, z.v. Theofie) Zulma De Pachter, Kaprijkestraat ; Mariette Kelsse d v. Richard Maria De Zutter, Vt ; Christian» DhaeBe, d.v. Maurice Augusta Van Zele, Sint Ar/na ; Arsène Meuicbroeck z.v. Hri Maria Van Parys, Landsdijk. OVERLLfDENS Stefanie Van iamme, 77 j. wed, Theofiel De Zutter, Hasselstraat ; Kirmin Dhauwe, 30 j. echtg. Clara Temmerir.an, landsdijk ; Mariette Keisse, dag, d.v. Richard, Vt ; Juli Bekaert, jaar, z.v. Francies, Assestraat. ; Sldonia De Docker, 73 j. echtg. Eduardus Van Acker, Dorp. BEl,OFTEN : Hricus Pauwela inet Martha. Waut ers ; Albert Simocns, Brugge, Germaine Steyaert ; Maurits Meulcwaetcr, mét Germaine Van Laeke ; Marcellus Stevs, Oost-Eekloo, met Elodia Bovyn ; Leon Hovyn rnet Marie Theresia Dhaeze, Oost- Eekloo ; Georges Andries met Cellna Van Wynüberge ; Raymond Van Veire met ilela Claeys, Bouchaute. HUWELJKEN : Cyriel Vorhaeghe, Ertvel, met Julia Lipps ; Maurice Van \Vyn::berghe, Oost-Eckloo, met Germaine Van Wynsberfhe : Karei Van n Berghe Wnchtebeke, met Bertha Christin ; Hci r-.-aivvels mot Martha Wnuters ; Albert Sij nios, Brugge, met Oermaine Steyaert ; ; Maurits Meulewaeter met Germaine Val> Laelcc. j THELT. GEBOORTEN : Franz lleilebuyck, z. Cunstant rma Van liooghe, 2 wijk Lief Je ; Simonne Bruyiieei, d.v. Juli Goliove Verhuist, Fabriekstraat ; Maurii ce Biebuyck z.v. Achiel nn Zulrna Van! Waile, 8 wijk Marialoop - Silveer Maes, z.v. Maurice Anna Missànt, stew. Eeghem; André tan Raes z.v. Odiel Madà p>, Clercq, 6 wijk Polrstraat. : HUWELJK.Marcel De Rammelaere JosephineArickx, bein alhier. OVERLJDENS ; Maria Van Dàele, 73 j. wed. De Waegcnaere Alfons, Hospitaal : Hri Gilewie, 82 J echtg. Lemelgre Emma,. ṛ > wijk Ondank ; Carron Golleve, 20 j. d.v. llonri Diunon Augusta, overl te Le* ; Marie Van Wallcghem, 88 j. d.v. Eduard Meile Kral t Qeloove. MNdEER lorsscm su HST VBU..\ rbf VAN OE CLUS: -HET OUVH»T NO 0 Vit, VVSN VvO» MJJ4 VJUBHt> KOMt -, WC - WANT HJ S 6E.N BESTE N DB OLtÄ. HtC - ina* «- HC - H HAN NV»T MNS îlfn HÛ8D MBB» WNOBNr* 4 wïnoasjot QEBOORTEN : Frida Bogaert, Kloosterstraat ; Roliert Vandvwslle, Scheeweghe ; Willy Deriemaecker, Ondank ; Ulchisl Vermeul, Wilnburg-; Allna Vereoutere, Sebeeweg-he ; Vrlellnck, Perstalls ; Georges Coopman. Wilnburg ; R^bert Scherrctvs, Wilnburg ; Otta Van Me, l?yp» ; M»rla Vancanwberghe, Boekhout : l.i:;otte Van Lier, Rixito : ChiisUna Soauwacrt. Hoogeweg ; Geoivette Waelcns, Wildonburg Susan na WSUe, Diepeatr.; Qeorgettr Van Eoo. Witte buil» ; Cecllift Vancauwber^ ghe, Rysberghs: Georgctte Vanstehtiyse. Barrferk. HUWBXJJKEN : ïaicleo Vancauwberghe met Allda Vaneeooo ; August Depnepe met Urbanle Davrle*«; Dantet t Kist met rma Cogghe ; Uaroel Vtncauwbergbe EUwbeth Spriet; Jull Vereoutere me» ZtUma Malisse. OVERUJDENS : Jan Swanckaert, 84 j. wed. Emma Vankcers, Tutselstraat ; Hri Bonna 65 ^ St. Jan ; Leoo Vmthoi> nout, R ra., St, Eloy; Enielie Dury 4» ). echtg. Hri Vanmoortele. Koïijnlioek ; Robert Sebwnsns. 8 d. Wilnburg; Aftgèle Vandaele 30 j. <Lv. BMmnrxt Hortes l*maigre, Hekke. BLANKEN BEK O H K. GKBOORTEN : WauUr» Uiiiui», Uytkerke : Ohsjrle Maleln», Wetsduyn* ; Rosseel LowJk, Slachthuisstraat ; Helbo Jacquoline, Wd urn«; Beert Jacques. tle Smet Naeyeriaan ; D«m««y Slmonne. Wduyne. OVERUJDENS : Vansevtr EMwond, 53 j., eehtg. Cornette Martha, Uytkerke ; Van Kersschaever Martha, 2«j., Seb. Vernleuwestraat ; De Rycker Marcel, 9 j., Vrtjheldstr. HUWELJKEN : Konlngs Rayroond met Maert» Simonn* ; Thomas. Arthur, Brufr sel, met DHer aimoune. BELOFTE : Vanabuwehe Gaston. Uyt kerke, met Hacke Suzahnë, i i - i : ARDOYK. BKLOJ.-TEN : Decoutere Marcel msl Maria, Coolscarop? Muyll* Maurlc«Git», met De wulf Uarfo; Dtereks Robert met Verfailllt rma: Duyck Cvriel met Van Moeft Paula, OeUcamp : Degry se Joaeph niet Vanhecke tfdl* ; Declerek Alfons met Van Robaya Zulma. GEBOORTEN : Crop Maria, d.v. Julcii Oloet Manl«. Veldstr. ; Cnsier Maria, d.v. Arthur Van Poucke Cm ra. Tasxche ; Lamrocrtyn Willy, jt.v. Cyriol Macrtcns Juliïus, Stevre ; De Bruyno Yvette d.v. Maurlce Defriysc Elvira, BeiKlinKmolatr. ; Verhol!«Andrc z.v. Aehiel on Demeulaerc liarnl!!!». Karjit; Paityn André z.v. Reml Vanleibt-rpho Allda, Veld ; Coysman Georges. r.v. Alidor Van Helle Martha, Bergmol. OVERUJDENS Devos rrancou 74 }., echtg. Caïier Romanle. Ondank ; Meseure Uucte, «4 j. wed. Vonvel Hri, Marktplein ; Montcyne Mathll, 72 J. wed, Mandcville Hri, Kortrljkatrnni - HOOFT NVE BEGONAS bij vrouw Alfons OE j,le-van DEN BUSHCHE, Brlelatraat, nr 62 n alle kleur groot- t voorhundt-n. Oadlge prijz. E lief! tuintje geeft heel n zomer blijheid. p.23 FAlXJJLKT ÜK «KOWUNSCHK VOLKSZETLNÜ n Keul is ultpeversfilma Qaerresliaus, die ook Koelni^che Volksseituog uitgaf, in fnllllet gegaan. De Bchulischcrs hlekieti e virgaring waarop werd ultegeiet dat s» toestand niets met politiek op godsdist te mak heeft Reeds n 930 was er e ficit fr. De ncsuirtlbs werd to voorkom door krediet * Deutsche Bank Dan wevd e N. opgericht snel fr. kapitaal. Maar stichters war strooi mann, on nadi wern nog bedrieglijke hanling gepleegd, wcdat bij eureglatratl«5.000.oo. nog & fr, overblev. De maatschappij w.vi weldra e belangrijk bedrag verschuldigd aan DeuUcli«bank in April.. bedroeg vorring dtr schullschers 2 mlllio w«er dan het aktief. De verteswoordiyer r Duttsche Bank wu v<u: ge akkoord wet, aoodal d«zaak voor het gerecht komt. HA U-SPOOK WAG.V& Te.r.jBvtlg«aigiee vertnlnd»- rin* vin het relx per spoor itleod«het beheer naar nieuwe midl uil t* sl«tt om dt lo*rist ao.n te urekw. De vroejeto ra»taurstlow;i!ea» di««l&cht* voor r»lïlgtrs ie Se kindse, dl«nu in prooi Kelolie aohterblljvor. Daarum richtte m «jn oog op 3«klasce ralsijter*. 5 n WK) i» m op het gedacht gokom. eerst n Tuchecho-Stowaklje, Pol «n Rumome, bnr-w»gou.i n te rkht waar d«rinzi»«t» e maai niet draak kunn tebruik, nadat gewone relxlgera op sera* uiige nternaliomie trein eerst tot spijewags wart:n toegelat. Na Mdn-Europeewhe Stat velgn * dalijk Frankrijk Nerlsujd. En un slotte rijn or ook op h«t B»,ijv»ch»pot«-.wagon»-var» n omloop gebrauht, «oodat welh*a»t op MM ïiioorweji gewon«ralitigvrt sieh e vorfrl^ching sull kuon veraohafleo. "KEN MXmmXtkiTté- OBVAL TE.OMVKX. Het b namelijk dit vun e!5-jarij m«l» jc, dut verpleegd wordt in hel WestmlnsUt Hospitaal, Ze zest dat r» Roseinoiry Tatry Jiaet, e school lit-wiohl in Southampton. waar re bij luiar tante woon. Zs sou niet haar vnr r.aar <onn gekom «jtt, cti sou llcli duar veiz«erd hebtron met door téit gla eu liciiirtvam op e«n dak te valleit. De portie heeft echter b«y.jn/!»n Uat <j«"pses ev<> " schoot niet bestaat e» d» zoogereg tnnlc niet gevotuiin. Ook kwt var het meisje h.isr niet bezoek. HT AMKRKA. Te St-Chnrle», in n «ta.it lllnios Amerika «overl OwiiU Pauwela, gebor t» Wouin n 872 reed» 33 Jaar n Ainer rlka gevestigd. Talrijke Bolg woonn n lijkdist bit. To Gesco, Staat niinol» Amerika ia overl Frana Catour, 0 jaar oud. HU was gebor in Belgle, doch plaats w*rd niet opgegev. Uw«onqemdkkeii «w zullaii typ yce VA* e N ALLE. A P O T H B K E l i Dé doos 8 poers Afr. Dc doos 24 poers fr. -0«doos 48 poers 20fr. iatö&meen pot APOTHEEK TUYPENS re SMT-MKLAA3-WAAS

2 t Getrouwe Malghem», 4 Juni 938. Rechtbank -""**" DE MOORD VAN WEPON Voor het assishof Nam Maandag viel da uitspraak in dw vreeselijke misdaad. Teg algeme» verwachting tot eiers groote verwonring heeft betichte Duponchel, bij mon zijn verdiger Mr. Devos, bekd dar tï lijn ze gruwelijke moord. Zaterdag avond reeds had hij ze verklaring aan ïljn advokaat afgelegd «n er het verhaal misdaad aan toegevoegd, welk» verklaring hij Zondag herhaal in aanwezigheid zijn anr verdiger, oud-minister Bovesse. Het is op aandring ze bel advokat dat hij einlek tot bektt» was overgegaan. Na het verhaal Mr. Devos, herhaalt do beschuldig zelf voor het hof zijne bektis eu da toedracht da moord. Waarna burgerlijke partij nog kele woorn zegt fr. schavergoeding vraagt. De jury antwoord bevestigd op twee gestel vrag. Mr. Bovesse neemt daarna nogmaals het woord, hij herhaalt nogmaals n strijd die hij gevoerd heeft evals Mr. Devos, die op bektt» Duponchel zou uitloop, vraagt t slotte aan d e jury dat ze bektis het berouw n misdadiger zou nzi niet te liard zijn tn haar vonnis. De jury trekt zich terug voor weinig tijd komt terug cm het vonnis uit te spek. Duponchel wordt tot levslang dwangarbeid verooreld. DB MOORD OF THEOFEL DE WAELB. Dinsdag versche Rabay voor Kamer Beschuldiging het Hof Beroep te Gt, bijgestaan door zijn verdiger. Na nzage het dossier het rekwlsitorium het opbaar ministerie die verzding vroeg Rabay voor het Assishof Wt-Vlaanr, vaardig het Hof e bevel niet-vervolgtng uit werd betichte onmidllijk in vrijheid gesteld. Hef Rouwhuis CLAES Vla anrs traat, 8, GENT Telefoon S.76 Bflzorgt volledigst«rouw n 24 or. Verw veranr. Kom op aanvraag t huize met collectie, zelfs n provincie. vjc. ZESDE BLADZJDE -war -: e«el4;dlt;w<jrttóè! fd Mfffctjt geschiedèï ïenkelè TOtnrmrtf^ VEE8MOKKELAARSBENDE VOOB DE VTKBSOHAAB. De rechtbank Brugge «al op Zaterdag 0 Juni, taak behanl t laste 36 aangehoune veesmokkelaars, die thans la hot geg te Brugge opgeslot zijn. Het onrsoek over aaak was zeer ingewikkeld werd door onrzoeksrecht«r Van Hoy, zeer behdig geleld. Slechts er«keie, op heaterdaad betrapt«veesmokkalaais ging tot bektiss over. Deie taak dit ook als e vermaning aan onze Noorrfcoer te worn beschouwd. mmers, meer dan e aanzili k landbouwer * misschi teg wil dark door onachtzaamheid ln zaak betrokker, evoudig om gesmokkel runddler in zijn weln te hebb opgehoun of lat grèx. Het spreekt «elf dat om hiervoor aam sprakelijk te wllla moet landbouw«ln ze zaak gemgd brgmi in dat dj oveir " lngellcht war. VKESMOKKELAKM. Op 22 Oktober werd door tolbeambt e vrachtauto opgemerkt die uit Nerland «hilksgewljze varks binn bracht Van smokkelaars werd slechts zekere B. herkd. Deze verklapte zijn mat, aldus moest L. Leon, uit Gistel, De D. Louis, uit Damme ; D. Omer, uit Midlburg Van R. Louis, uit Oostkerke, voor rechtbank verschijn. B. zelf werd buit <le zaak gesteld daar hij tegover het beheer geldwez zijn schuld vereffd had. Wat vier beklaagn aangaat vraagt ooreling tot e geldboete fr., raad dit beheer hun solldalrlijke verooreling tot e geldboete fr. zijn het dubbel voor waar gesmokkel dier, bevs veroorel Ung tot betaling eer geldsom frank, zijn veronrstel waar geslok varks. M. Verougstraete wijst op onjuiste verklaring n aanklager B., die beweert dat het.vee binn gevoerd werd met auto L., terwijl het geblek is dat die wag te Lophem ln herstelling was. Deschepper Vann Bussche wijz anrzijds op onbetrouwbaarheid r beschuldiging B., welke door ge kel ernstige getuigis worn gestaafd. WOONSTSCHENNS. T. De Sm., " Melre, had op 27 September.. e pint te veel gedronk. Laat in n nacht k.wr3& hij huiswaarts, maar misliep zich kwstn" terecht op e anr hof, alwaar hij " eigaars wakker maakte. Deze hieln De S. aan, die staan houdt dat hij zich misloop had niet was gekom om te stel, gelijk eigaars het mlsscü n en. De rechtbank verwijst hem tot 5 dag geg 82 fr. boete. SLMME BEENHOUWER. Bij Gus:aaf W., behouwer te Merxem, had e dame al verscheine keer opgemerkt dat zij haar gewicht vleesch niet kreeg. De behouwer werd afgeg, to hij op r kilo 800 gram te weinig had gewog. Zijn bascuu! had langs n e kant e schaal, langs n anr e plavei. Schaal plavei wog wel ev zwaar, doch plavei was e stuk af tn behouwer beweer dat hij verbet had het stuksk erbij te legg. Hij werd verooreld tot 350 frank boete. TOMBOLA ZONDER VERGUNNNG. a..., vrouw.., R..., all uit Me, hadn aldaar e tombola ingericht waarin e fiets te verlot viel. Maar ze hadn verwaarloosd e aanvraag in te di bij het stadsbestuur. De eerste verkocht n fiets terwijl overig zich met n verkoop tombolabriefjes bezig hieln. Vooraleer ze doorgiug kwam Rijkswacht alles in beslag nem. Ter zitting wijst het Opbaar Ministerie erop dat het uiterst nuttig i3 door dagblan aan belanghebbn bekd te mak, dat rgelijke tombolas wanneer zij niet ingericht zijn t bate e liefdadigheidsfeest zonr toelating het stadsbestuur te. hebb aangevraagd, strg verbon zijn. De eerste wordt verooreld tot 35 fr. boete, overig 82 fr., voorwaarlijk uitgom voor laatste. BEDREGNG. Hdrik Van Cavlje, uit Ti, was es naar Hansbeke gekom, gewapd met e revolver, had er Karei De Clerek Raat Turnhout mee bedreigd. Hij wordt verwez tot maand gegisstraf 82 fr. boete of 8 dag. BERGEN. Vrijdag morg wern batt hervat het tragisch ongeval op Groote Markt, waarbij var zoon Van Hauwer, het lev inschot heer Jules André, zoodanig gekwetst werd, dat hij thans nog in behanling is in het gasthuis. Vooreerst hoort m n skundige Destrebecq, aangesteld door verdiging. Daarna komt Mr Jacquemotte, orgaan r burgerlijke partij aan t woord. Het is bewez dat Guyaux verantwoorlijk ls voor het ongeval dat hij veroorzaakte. Hij vraagt dan ook voor weduwe Van Hauwer e som fr., t titel stoffelijke sn fr. t titel zelijke schaloosstelling. Voor Jules André eischt hij onrschel- ijk t zelfn titel, ee som fr fr. De rechtbank heeft uitspraak verschov tot op Wosdag 2 Juni a.s. NAKLANK VAN DE JZERBEDEVAART TN 930, M herinnert zich dat in Augustus 930, drie vliegers bevaart naar.iet Jzergkteek te Dixmul Btoor- J door vlugschrift bov verzamel pelgrims uit ta werp. Deze vliegers Labrique, Lag range De-, n. ef < *«f? c f P? B 9nW9geOWB fllt»k4ina. MBn tik" té Veurne, TOOMie.v boetstraffelijke «echt- Zonneslag Stukloop Hutd V^ctan n Stukzitlfln bij Wielrljii verzacht «n geest Tt, r nfc.h, A-oth.Wt maar rechtbank achtte ze aanstelling onontkelijk daar zij oorel dat het komiteit ge scha had gel. Het komiteit ging hierteg in beroep. Het beroepshof te Gt bekrachtig onontkelijkheid burgerlijke partij veroorel vliegers elk tot 80 fr. boete. Het komiteit voorzag zich in verbreking. Thans heeft het verbrekingshof het arrest het Beroepshof bekrachtigd. We mofe bestätig, dit tot groote vreug fs*l\. autossug«. liefhebbers,, dtt groote! vluchjjmeer meer ln bt. laqgstelliijg- v dërï?èrhebbfers kom. Bewijs;i Dourdan Bruèfee^mtëel^dan 3000 duivj ÖSürdan Bwèrnem ->700 duiv, Dourdan Malgem 890 duiv, Orleans Beernem bij 300 duiv. Al ze vlucht war dus e sukses zonr weerga, zoowel op gebied elneming als inleg. Wat ook fel tn t oog springt la dat kele liefhebbers Malgem omligg zich fel wist to klasseer, zich stilaan als gevrees fonsdpelevs ontpopp waaronr we voornamelijk mog vemoim : Cyriel CAUWELS Malgem met zijn prachtige uitslag op Dourdan te Malgem, Camiel VAN LANDSCHOOT, eves Malgem, die met 6 duiv op n Beernemsch Dourdan 5 prijz behaal. André GEYSSENS Sysseele, die achterevolgs op Dourdan te Beernem te Malgem op Orleans, eves te Beernem, groote poel wist weg te kap. Zijn blauw dulvinnetje vooral is e primus mag werkelijk kampioduif uit streek goemd worn, want op ze drie vlucht te saai, dua op twee Dourdans Orleans, vloog het niet minr dan 3000 frank (series inbegrep). Dit s dua waarlijk iets eigs, -, geloof ons maar, daarme zal hij nog niet stopp. Dan hebb we nog Emicl SPEGELAE- RE Malgem, die te beginn met n Dourdan te Brugge waar hij in doublage Malgem 4 prijz haal, Dourdan te Beernem, i prijz, Dourdan te Eekloo twee prijz velo, Orleans te Beernem, 5 prijz met regulateur pdule. Op al ze vlucht te sam speel hij met 20 duiv behaal daarme iti prijz, wat waarlijk iets buitgewoons mag goemd worn. Bijzonrlijk met wind op kop zijn zijne duiv op fondvlucht waarlijk ongaakbaar. We aanzteu Emlel Spiegelaere Anrdé Geysss dan ook voor twee sterkste fondspelers uit streek. Wie het anrs nkt kome het met uitslag bewijz. Wij will dan ook eerst zijn om al ze overwinnaars harte geluk te wsch hop harte dat ze hunne zegepral mog voortzett, zoodo bewijz dat er ook bij ons duiv zitt die kunn opweg teg ze e Brlcoux, e Tretnerie of anre beroemdh inzake duivsport. N. B. Er zijn liefhebbers die er belang schijn bij te hebb, met uit te strooi dat het niet hetzelf duifje ls André Geysss, die drie Zondag nae groote poel won. Deze alweters beruht we echter dat ze t zijn huize alle dag uitslag kunn gaan nazi, tein di onnoozei praat, die naar afgunst riekt, es voor goed n kop in te drukk. Emiel Spiegelaere behaal ze week te Eekloo uit Dourdan, 5 3 prijs met Velo; Orleans Beernem : S, 9, 4, 20ste 37 prijs met Regulateur, Pdule 300 frank in geld. Prachtig. Raymond MATTHYS, Oelem. VELOS aangeslag tn douan. Schrijft of wdt U ELSABETHLAAN, 83 BRÜGGE De grootste keus *t land Ballon-velos ; heer- dames Route- Koers- Halfkoers- Luxe- Kinrvelos in alle moll. Schoone rijwiel 330 fr. Schriftelijke waarborg: 0 jaar op kar, 2 jaar op rollemt jaar op bann. Bijzonre keus NAAMACHEENEN het gek merk SAPHER. s Zondags op tot i uur. Sp.v.x. ^TtrttlTfrrlfïïrrT iw+ftff Afslag! Kóopt"- Meubel rechtstreeks ln- Morne Meubelfabriek DAJMME ; BOlÜb&^RSTBLAAT, ïi-76.fu&xóp;; Door onze morne electrlsche inrichting kunn wij alles 20 t honrd min lat dan elrs. Alles eig fabrikatle! aan echte krisisprijz! Komt onze uitgebrei ttoonstellingshal uitstalling zi. Bijzonre voorwaarn voor voortverkoopers. EFZOEKT ONZE MAGAZJNEN. VRAAGT ONZE REZGER. * NEUW GENT S KOSTÜMEN ZJN ZEER PRACHTG EN NET OÜÜR. HOEK LANGE MUNT GROOT KANON, GENT. Sp.25 WERKLOOZENSTEUN! Voor rechtbank te Antwerp stond terecht 49-Jarlge diamanthanlaar Joz. Huygs, die 93 tot Maart 933 t naele het Fonds voor Werkioozsteun, som 6.55 fr. had opgestrek. Huygs is eigaar het huis dat hij bewoont dat ge hypothek draagt, Hii heeft twee huurrs, die fr. huishuur betal. Zijn echtgoote maakt thuiü -igaartjea, waarme zij 50 tot 60 fr. per lulzdtal verdit. Tslotte hebb 3 ohtgoot Huygs ge kinr. Buit het oteungeld het Krisisfonds had Huygs e vast nkom per maand, «lat 000 fr. overtrof. De rechtbank veroorelt n werkloozeeigaar, bij verstek, tot maand gegisstraf 82 fr. boete. Hij zal bovdi fin het opbaar ministerie, dat optrad najns het ministerie Arbeid Maatschappelijke Voorzorg e schaloosstel- :ng 6.55 fr. te beutlcn hebb VALSCHHUDEN. - Ee brouwe-ij uit i curne, had klacht neergelegd tejj «r.rer gewez gast, Pieter R., wegs hterhouding 3074,-5 fr. P. had daar oor valsche afleveringsbons moet mak.i valsche handteeks zett. P krijgt -aann 8 dag geg moet -tduister som terugbetal Knopt niet aan rond i leurrs of vreemlln- g. Spaart 50 0/0 met! uwe Corsett buikbann rechtstreeks op maat te bestell bil het ) HUS Juline Sclieühouf Alles eig fabrikaat 6, Brabantdam, 8 Dampoortatraat, it CENT d Volkorbrood VAN ROSCAM. t Eerste Vlaanr. Naar voedingsleer, Geesheer De Lille Lagae. CENTRALE BAKKERJ ROSCAM l.ourues.straa, «6 GENT (weg nnar l.ours) Telefoon Dépot: vèerdamslraat, 5. GENT. «M bestelt t huize. v» GEMEENTE MALDEGEM. DONCK. OP MAANDAG 5 JUN (2e Sinksdag) ter gelegheid oping r hetbc-rg bij Arthui- De Jaegher, smid te Donck, aan kerk, krulbollüig, 75 fr. prijz het inieggelil. erbij, aan 2 frank per man. Lotn voor maat. Zuivere boll, niet grooter dair 9 cm. Bollini: voor vrouwvolk aan frank. Begin om vier ure. Ook heb ik eer aan het geacht publiek te iat.cn -.vet dat ik h af e winkel op, voor velos alle anre verlakte goer. Zeer matige prijz. k gelast mij ook met alle smewerk, nieuw- roparati. Vririeiüke aanbeveling. 24 ARTHR DE JAEGHER. EEDE BJ MALDEGEM. Aanstaan Dinsdag ter gelegheid r kermis zal e groote wegrit voor nieuweling plaats hebb. Afstand 40 km. op goe weg. 500 frank prijz met nog verscheine schoone premi. De commissie i 3 niet verantwoorlijk voor ongevall. nschrijving bij A. Standaert, L. Raeman D. Verstraete. Wegrit om 5 ur e zeer stipt, De Commissie. Gieonle MALDEGEM, Kleit, Doorn. Js;trlijltsche prijskamp met krulbol op ZüJdag 8 Juni 933 bij Maurits Dhooge- (Jkers), 500 fr. prijz. nleg 5 frank per ;ian. Begin om 3 ur. Bol!>n tot 23 cm. 2G -Het Bestuur. OEDELEM (VlicKcndo Pcer(l) Tergelc-<;ijnheid r Kermis, op - Juni Groote Krulbolling met 5^0 fr. prijz l.ij Wed. H\:vs, A. Van r Mo^re, L. Stevs. De prijz zijn als volst :t> Ofr. ">0 fr. voor t grootste KOtal e zelf gemete minsts 2 man. 50 fr. voor het meeste getal eer zelf groep of club, minsts 20 man. er mag zijn -.aat mebrg. Bolp.n worn op <le ban gegev. nleg 5 fr. per man. GEMEENTE MALDEGEM. Wamiostraat, Rastraat. Groote monsterprijskamp met krulbol, 00Ü frank gowaa"borgd «p Zondag 8 Juni 033 bij Bernard Verbeke, Victor Van Poucke, August Leliaert. nschrijving bij al herbergiers. nschrijving niet later dan tot 3 ure. Na 3 ure wordt niemand meer aanvaardt. Prijz vereld als volgt: 300, fr. Boll tot 23 cm. zuiver loop. nleg 0 frank per peleton 2 man. De commissie is niet verantwoorlijk voor ongevall. Het Bestuur : 26 De Verelg Jonkh. Velodrom Op ZONDAG 4 JUN 93 Prachtig«KOERSEN v o o r ONAFHANKELiJKEN e n JUNORS Programm«: Poort op,30 u. liegirt om 3 u. _ Prijz : 4, S 6 fr. Werklooz, op vertoon hunner kaart, a kinr min dan 2 jaar, frank tomryop elke plaat».. OMNUM voor Juniors bestaan uit achtervolging, Snelheid Puntkofers tussch CLOVS. Antonius DF.CLERCK, Norbert DECL.ERCQ, AEYENBÉRGHE, SCHOONACKERS, cna. DEGRAEVE UUSCSHAERT. 2. ACHTERVOLGNG : Lem«re-Marteiui teg M«ey»-Lamb«rt, 3. SNELHED : Deprest teg Keghels ; 4. ACHTERVOLGNG : Kampio Verhaègh teg Vlerick { 5. AFVALLNG : VeHernans, Debbaut, Houssiaux Vlerick Km. Ploegkoers voor ONAFHANKELJKEN t Cyriel VERTUYFT Waarschoot Fred VERHAEGHEN Sleidiage Vitus LEMEL St. Laureins Gerard MARTENS, Zomergera Kamiel MAEYENS, Zwijnaer ~ Armand LAMBERT, Oostwinkel Maurits DEPREST Beernem Pier VELLEMANS, Gt Cyriel DEBBAUT, Malgem Ré VLERCK, Gt Egi KEGELS, Gt LouU HOUSSLAUX, Gt De koers worn opgeluisterd dooi MUZEK. Het bestuur is niet verantwoorlijk voor ongevall. Hier nog kele rn era die h ZtmOag ataeoimt oau koamaa ta 4«a TB- LODBOM VAN MALDEGEM, Bov link» nw r«chu : Aatoulu» Deelarek, Theofiel Schoonackera, Arm. Lambert.. Midn : André Degruve. L«rigi onr : Busschaert, Louis Houaalau* Clovla Haubourdlng. " VKtJoDROM HÉt^MAUJKQJÉM A. X OP H abndag ls h«t einlijk n daffl T <f RUWEJ OERS te JZEWUKX waarnaar honrn nog es hoer- OP DNSDAG 6 JTS Mt n, Bpörtljefhebber^ verlang, t^h^ee«, Je--JCypaiLsd kfk^bls^ JuS^^^^^^n^p^i* * véir be^lnllilng aang " uur (HoU. af 3, in n VELODROM MALD) - tijd) le prlj» <Mundua Heerrijwiel» f»- GEM, e strijd lever om het meeste chonx door Fa. K»aa t«midlburg, schap zooals nog maar zeln, om niet ia Voor Junior Mnvong 3 uur (HolL tijd) zegg nog nooit, beleefn. lc prijs fra 460 plus beker geschonk Eerst hebb we e omnium voor cmzê door Knveewee-aigarfabtlek. JUNORS, daar all omzeggs «v * Varr fra 2000 plus premi, 24 sterk zijn, mag m zich aan ets buite.- E KT VEL DE gewoon moois verwacht. > t Was Zondag koera voor Beroepgrljr» Daarr,* hebb.wog.e 4-tal omnluira te E rt vel. Fred Haemerlinck, Don Frevoor ONAï HANKELJKEN, waarin eix, lo voor dc dames, ging ook es zi. H! in zijn tpeciaiuolt leg zijn hardste tege ^,, e( mee cn Ja cn won natuurlljk want strever zal tc kamp hebb. ; maar eg naar ult 8l ag :. HAEMERLNCK 38 km. in 4 u. 6 m.: 2. Raea, 3. Roels, 4. Vcrnlcrs, 5. Coot», 3. Als sint volgt dan e Ploegkoers voor ONAFHANKELJKEN die waarlijk belooft iets nog nooït gezi te worn. Zie m» r gelfjk rbëgeêteri"hóibu "iio7ly7 B. W Dlrnef, «r on«h» 0i»m Cn Q Vaneooghc, li. Dewlnter, 2 LampMrt. TE HKMXEM Ook hier ging Don Predo es kijk ot es welke ploeg er aan elnem : VERSTUYFT-VERHAEGHEN, beslist e r sterkste ploeg Vlaanr, wart werkelijk is hier wilskracht met mar t,.v OB - -,,,, gekoppelj, want waar Vcrstuyft nooit o. fl z u meekunn, waarlijk, h*j toon es tc meer aan al zijne medinger» *!jn uchteru iel. De uitalag werd don :. HAEMERJ^CK 50 km. ln 4 u. 24 min. ; 2. Gerard Deamet op 2 L ; 3, Deryck op 2 min. ; 4. Huys, 5. Roels, 6. Houtman, Rolus, 8. Vromans, 9. Gernaoye, 0. Deputtcr,. Royns z. KAMPOENSCHAP DEB ONAFHANKELJKEN.. GUSTAAF DANNEE^S dc 50 km. in laatste koers te Malgem niet opzag ia 4 u. 50 min. ; 2. Monty op 2 lgt, 3. Hor- Berocparljrs t leer te gev, heeft h, kraet op 3 lgt ; 4. Goosss in 4 u. heslist zijn );ans op n palm. E prach-j5i min. 2 s. ; 5. Garnlcr, 6. Van Puyveldi-, koppel. 7. Trekels, 8 Decrolx, 9. Cappello, 0. Da MAEYENS LAMBEP.T. Die nam ze:- Cnluwé,. Pansard, 2 Ooolncrt z g.goeg, war.t dc rappe Maeye geko - n e Gtaar Danneels legt er dus op n<--ld snn <i< n macht- : f.iimbert moet aan om e heel groot kampio te wordon, ploeg zijn die tot alles bekwaam is. t Zr.t verl jaar won hij het Kamplonooit begev wil, s Fred Verhaegh e<a r subhemste pistlers het land. Zal hij ook h Zondag winn, hij in Malgem onklopbare? LEMERË-Ger. MARTENS. - Viius i» erg ziek geweest t is waar... op baan marcheert hij nog niet te best, maar... pas op voor h Zondag... want dat hij goed rijn zal ls t uitgemaakte zaak, gekoppeld aan Gerard Marts, die er in zijn MARA-AALTEU (Savooi) Uitslag r Bolling bij Arthur Van n Bran:. Petrus Desmet Felix Tranz, l. Victor Vermeii e cn Alexanr Verdonc!, 3. Gebroers De Bel ; 4. Marcel Poelvoor met Jul. Van d.e Putte. Hartelijk dank aan elnemers. SNT-LAUREN9. Prijsbolling bij Wed. A. Van Killegem op Zondag 4 Juni 933. Prijz 200 fr: nleg 3 frank per man. Prijz bij bov 200 frank inleg. n geval stecht wer 25 frank vooruit. Zuivere boll tot met 20 ctimeter diameter alle geldig. Begin te 4 ure GEMEENTE MALDEGEM, Uoncksch Heirweg. Op Zondng 23 April vier volg Zon dag, seriebolling bij Remi vherlet. Series 6 man. M speelt om uur namiddag. Het bestuur s ni-t verantwoorlijk voor gebeurlijke ongevall. Afkamping Juni om 4 ure., 24 Gemete MALDEGEM, Groot Burkel. Jaarlijksche groote schieting op don 4n Juni. Sinks, bij Raymond Scherrs. 400 fr. on 200 fr. gratis 300 in verscheine prijz. nleg 3 fr., terug 0 fr. De schieting zal opgeluisterd worn door het muziek. Op n 5 Juni, twee Sinksdag, groote bolling, 500 fr. gewaarborgj. nleg 5 frank pei man. Alle boll zijn toegelat. Begin om 4 ure. Nams het Bestuur, 24 Raymond Scherrêna. GEMEENTE OEDELEM Hoogstraat Op Zondag Juni 933, bij Camiel Zv terman, groote Clubbolling daarna B - ling voor iere met 200 fr. prijz. M speelt met boll r baan. Milil!!lii!!iiilili!!lllll!i!!!!!ll!ililllll!lii!ll!iiP VERWERJ m i m C E S VERWEN EN NlEUWWAS3Ctf ^j,:^jy! CHE jl eöz. S, ST-JACOBSSTBAAT, 3, B B U G G È U Ï7S. Hulz te Gt: Kalanrberg, Kortrijksche Stiweg. ls^, Te Eekloo: 2, Molstraat, Richard Lampaert. Malgem : Marktplata, Ölaeys-Gayne. Vhoii rout: O. Verkeyn, Statiestraat, 6. Roeselaere: A. De Poorter, Zuidstraat, Thlelt: Sint-Mlohleletroat. Goer worn aangom zonr prlj»verhooging bt) Mr BOLLHJ, MARKl BRESKKNB DENST AUTOBUS. vs8!ll!liil!il!!llll!!illl!l!illllllllllllllllllll!!li!ll!llil!llillllilli!lltilh :.i.s ran ui k niet iivt mins-, verwon: n moest die kerels bloem wegkap Natuurlijk het ware h harte gejoi. DEPRESf-DEWAELE. Nog ea e ploeg die, prachtig nezit, want ook hier zal rappe Deprest in Dewaele e ferme treinlooper vinn. Nog e ploeg die er nv t zaj-verlorloöp eri schoon werk <-- ver zal. DEBBAUT-VLERCK. Debbaut is n n laatst tijd veel verbeterd Vlerick. Ne hem hoev we niet yeel te zegwant iere weet dat dit werkelijk e flinke kracht is, in elk geval e heel goed pisterijr. f)ie eindig öp e eereplaata. KEGELS-HOUSSAUX. Keghels «hier goeg gekoiitl -want reeda meer dan?s wist hij in Malgem alsook te Beeioem, Knesselacre Gt te winn. Op Malgem kermis verl jaar nog won hij er ook baankoers voor Juniors rnet e puik voorsprong. Wat Housslau* betreft... Louis ls altijd e r rapste rners zijn tijd geweest naar t zepg zijne supporters^ rijdt hij we<c als in n tijd SterDecloedt aire grootp koers. Ook met ze ploe» r i * DEMVTZEB, prachtig twee ln d* KOKDK na TALK. M gellove er nota te osman dat do Grooto lrija Oosteo verr& wordt op Zaterdag 24 Juni. Al beete Belgische baanrljra vsa ons land rull >r pertij *ijn, het U«t ge twijfel of Oost zal nog nooit zoon volkstoeloop gezi hebb. Alfons Schepers zal Dinsdag of Wosdag avond n n Vslodrom Hint Trui n ee poging do om het Belgisch uurrekord neer te hal. t 2!ou ou olet verwonr mo?bt ook het werejdrrttord dat op naaxa staat O««ar Bgg eraan Keléowant Fone U toch zulk e groot kampio. Waartte. vwadaaf -T Naar tat VELO- DROM r» SCAUOKGEM nattt«tt^c VELODROM BEERNEM Op ZONDAG M jrun Grooie PLOEGKOKU met al 4«Beate «l O N N S t i y a i X r bflme Vlaa»4ani Projremmai. Snelheid tussches twee «{Hint Vraotott to (Jousmzu ; 2. Achterrolfln* Oaatga S00M tefta Heorl Devea Achtervolging : Kadott AJtoM Van Ootngem teg DebrabaedoMMarobba 4, AfvaUing tusscheo Veritaegheo, Devotr «o XHMk 5. ~ M Km, Ptovgkowi ta t met volg kepp«la A. VAN OOTEGKM R. VAN OOTEOEM Oer. WOMAN O. DEUR AB AND KR HL VEKHAEGHKN OMtott BOOSS M. STROBBB A. DECLF.BCK OOD8.-SBN8 K«nrl DKVOS DE CLOEDT FKYS DEVOLDKB DAS Deur opea om ijo u. Begta om art. ngang S fr. per taan. Kinrea S itaak. De elnemer* wie we nog tfaaa tret hebbea gtltavea on* tpoedlg voor t» aorg tein m op ie piakk kunn drukk. vaadaag r Xaar DROM ran MAJDKGKM awtuturujk chap r Juniors, nu dit r Onafhanlteik, wie weet... toekomd jaar mlf- ^ehi dit r Beroepsrljra. Wij wach hef hem ln elk geval, want Gustaaf ia ecu doorbrave jong dfre zijn Bllel tzeerste ter harte neemt. RONDE VAN VAUCLU8E Dez Frunsch baankoers gaf voor uitslag :. SPECHER, 2. M. Bulla. 3. Hardw quegt, 4, Archambaud, 5. Siemoski, ti. Seiisel, 7.Mólinari, 8. Kutzbach. DE STER DER JUNORS Algfmee Rangschikking:. DEFOORDT 4 p. ; 2. Demeersman 5 p.; 3. Goris Alb. 8 p. ; 4. Janses 22 p. ; i, Romaln Maes 24 p. ; 6. Beeckman Van rppe, 8. Demeyer Vlierlnck,, Palman,. Boelaert, 2. Van Oata De Kee, 4. Michaux Aubroeckx, 6. Van Houtte, 7. Doeye z. TE WESTENDE Uitslag n Juniorskoers :. T JONCK, 2. Beeckacrt, 3. Hespeel, 4. David, 5. Van Ronselé, 6. Everaert, 7. Van Wephe 8. Vandc])Utte, 9. Baert z. Danr tomain Gljssels in ROKÏ VKLOOROM VAN MALD EO XX ï m n m r i s s i ^ j land* grootste Bekampio es éaar MÜgtm met.euzprogranuna, dat wellicht eea kel grootstad la aeo tijd km fr. prijz Het U lurv l eea mm prijz Het Crtterlvun Wlelergtorl, eea eakta Na* tloneje Oelag!. Criterium Parlje-RobaaU ta omnium drie reekes tumch vijf win» nea er : J. Van Hevel, Roosm, Rebry, R. GlJsneU 3ylv, Mae*. 2. Achtervolging tuasch Jac A»rt*-Vaa Slembroeck, 3»iüuyv-Eïü. Daerols iü Cd. Van Hevel-Mortier. 3. Het Criturlum t Meetjesland ta esn omnium 3 reeks tussch Vltue Lemelr«, Ger. Marts Vsrituyft. i. Het Nationaal Criterium dar u m (X km. n 5 klassemt) met elf ttteldn» g Berotpacecnors voornoemd. 5. Omnium Clubkampiosch^p lon. ver Erover > (9 reeks), tumobea Al* fred Verbaegh ea Arm and Lambert 6. Groots Prijs Jtmet De LU*. 00 kak ploegkoers n & klaaeemt met T TOlgee< koppels: """" BON BS B Q*. MABTENS J. VAN HTTVTX VAN 8LEMBROEUK tomain GJSSEXS Cyr. VERSTOTÏT Jan AERTS Vltue LEMKBX REBRY SylT. MAE8 DEMUTZER Em. DBOBOX Od. VAN HEVEL MOBTEKB Gezi het kostelijk programma zull da ngangsprljz 8 0 frank tljn. Haimins Emlirocali«Kampio Vertrleat. Vloert all. Groot klein : CTRMN HALLVNOH, Ï7, To^ komststr., GENT. Depothour» gtrrr. r. dan alle mag m zich aan e onge - dig strijd verwacht. De Poort v n n Volodrom worn geojid om,30 TK ZEKBR/GGE bij Juniors Cv 9 DOLESLAGERS Zondag eerste, Edmó l LAEVS r, DECLECQ achtste BJ, m begint om 3 ure stipt. Gelieve < ichaert neg. ï Omver Erover zooveel mogeüjk op tijd te kom. Dit t a minste zal verzeker e mooie planlp hebb, want volk zal er zijn. geloof a maar. WVNGENE (St. ietersveld) Tors Op 5 Juni, 2 Sinx, groote Baankoeiv voor Juniors, o m2 ure, gaamd «GROOTC PRJS BELRADO, Afatand 00 km. gor e baan, met 2000 fr. vereld in 5 prljzi. Alsook Palm trui aan n eerst, > ker voor Clusb Beker voor Constrr. teurs. nschrijving mits 5 frank bij fïerani De Meester. RONDE VAN TALË Algeme klassemt:. ALFRED BNDA met u. 0 m Demuysere ; 3. Piemontesl ; 4. Bovet ; 5. Grandl ; 6. Moretti -284)8 7. Geyer ; 8. Stopel Clpriani ; 0. Erba (lite afzon. lljke) ; De Vlaming Loncke s 34ste met 2 u. 8 m. 36 sec. Onze twee kerels hebb het er waarlijk prachtig afgebracht, want is 2 plaats Demuysere ets zeer puiks, ook eereplaats die x>ncke Vn verscheine ritt behaal (hij behaal zelfs twee verwlnnlngep K di vermeld te worn /as eigc club die 3 aangekom reriers tel, hoe wonr, we hebb d ^ leker niet. Zijn er daar misschi twee mr.~ ton twee gewicht? En waarom ia het ilat we uitslag z lcoers niet n <<; sportblan vinn? Naar we hoorn reed Edmond Claeys r donr goed cn was minsts zoo goetl ils overwinnaar die ook n e pulka!ag was. Lambert ed e gruwelijke v moest opgev. Busschaert kruyeercl De puike Gtschc onafhankelijke Giutaf Danneels, heeft zijne vergunning voo. Beroepsrijr aangevraagd. OEDELEM (Vlieg Feerd) Op Mapndog 5 Juni (2e Sinx dag) koera voor alle beginneling, gegev door L. Mahout, C. Landuyt H. Vergauwe. 300 fr. prijz premies. nschrijving bij 0> Landuyt. Begin om S ure stipt. Trui Het Nieuwsblad aan n eerst. GEMEENTE KOOLSOAMP Op Zondag Juni 033 Groote Prijs City-Sport, voor beginneling onr 30! jaar. 00 fr. prijz. Begin te 8.80 U. De koers wordt geloop onr regla»! mt don W. /. W. KAPKYCKE (Kerxelnar) Op Zondag 4 Juni (Sinks) koer* root Jongeling onr 4 Jaar 30 km. 200 tr. prijz talrijke premi bsgln 3,$0 u, Maandag S Juni koora voor alla beginneling 600 fr. prijz, talrijke premi. palm aan n overwinnaar. RUYSSELEÜE Op Maandag 2 Juni, groote koers voor Juniors, 00 km. met fr. prijz. Schaal voor clubs met 3 ronners. Begin om 2,80 u. Zondag Juni, Kleine Prijs sglarett Belga voor Beginllng, 800 fr. prlj- z. De-beginneling meer dan 20 Jaar mog niet me rijn. Begin om 8,30 u. ST. KRUS TE BHUGGE. fet is dus op Juni voor 2 maal dat Grooto Prijs St. Kruis verredén wordt. Van nu af mog wij verklar.dat, ze koers weer veel suk3es tegemoet gaat want reeds 40 onzer beste baanrljra zijn ingeschrev. Toekom week zull wij do volledige lljat r hlgschrev medccl. E ding wet we echter reed* beslist: dat la dat het op di dag n St. t uis weer spann zal t volk. 8TEENBRUGQE Zondag 4 Juni. lers voor beginneling onr 20 jaar, met 375 fr. prijz premi. nschrijv : Baron Ruzettelaan. Raymond MATTHY8, Oelem. EL F O HET VOLMAAKSTE RJWEL! Wordt nagemaakt, maar niet geëvaard AGENT voor KNESSELAERE.: ACH. DK LOOF. OEDELEM : M. BEUZELNCK. BALGERHOEKE : VAN GNNEBERGHK. SOMERGEM : GERARD MAERTENS. MOERKERKS : EtTG. DE JAEGER,

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke î «t Getrouwe MaWegfcei»» 33 Sept, 19à4. VfcÉK "KLA>SsUri» : DUVENNEU Of< ONZE KAMriQENEXDAQ 26 OCTOBER W34 stell veel GROOTE KAMPOENEN huboe duiv tec.toon schk on» e boa. voor e Jonge duif. 1. APOTHEEK

Nadere informatie

LIEBIG BLOKJE goeff / liter bouillon voor 60 centiem

LIEBIG BLOKJE goeff / liter bouillon voor 60 centiem ZONDAC II WEËI 1!)6 VIJFDE BLADZIJDE. TWEEDE DEEL Geeskundige Voorlichting door Volksonrwijs. Vervol* 0. EKN REEKS ZEER NUTTIG 11X1EK K.SV RAGEN. Brief Nr 146 Aalst, Mevrouw C. Te Aalst is er reeds e kern

Nadere informatie

Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad.

Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. HEEMKUNDIGE KRING HET AMBACHT IIALDEGEM ZONDAG 22 OCTOBER 1933. 40 CENTIEMEN. ABONNEMENTSPRIJS i Voor België (1 jaar) 20 frank Buinland 35 frank Vereenigdc Stan., 2 dollar AANKONDIGINGEN (per regel) Gewone

Nadere informatie

ààm&q BERICHT Deze week I«er te Uekloo Kerkstraat, verloren een portefeuille, inhoudende aenzeivlgheidskaurt,

ààm&q BERICHT Deze week I«er te Uekloo Kerkstraat, verloren een portefeuille, inhoudende aenzeivlgheidskaurt, < 't t/vvt.usw' Mniitagtinni» 'il Oft. 1935 M ZEVENDE ààm&q BLADZIJDE. BERICHT Deze week I«er Uekloo Kerkstraat, verlor e porfeuille, inhoudde azeivlgheidskaurt, andere papier papier geld. Deze die zu

Nadere informatie

ouran Weekblad, voor het eiland l:jrk. -2e J_8a_rg~8_n~g._ G 10_,_M_E_I_l_91_3_. \Joor de Jeugd. \7erzegeld met den Heiligen Geest.

ouran Weekblad, voor het eiland l:jrk. -2e J_8a_rg~8_n~g._ G 10_,_M_E_I_l_91_3_. \Joor de Jeugd. \7erzegeld met den Heiligen Geest. _No 7_0 -- T,_E_R_D_A G 10_,_M_E l_91_3_, e i ouran Weekblad, voor eiland l:jrk Dit blad verschijnt s Zaterdags Pri d d v per ne maan 85 cts, franco per post 40 cts, bij vooruitbetalg E abonnemt voor Buitland

Nadere informatie

"ABOMEMENTSPRIJS VOORAF BETAALBAAR Aankondigingen Rek la men \onnissen enz NIEUWS- & AANKONDIGINSBLAD. van Temsche & omliggende Plaatsen ""-^:

ABOMEMENTSPRIJS VOORAF BETAALBAAR Aankondigingen Rek la men \onnissen enz NIEUWS- & AANKONDIGINSBLAD. van Temsche & omliggende Plaatsen -^: Zatixrdag S3 Juli IV 3 O. Zevtiüe AANKONDIGINGEN: "ABOMEMENTSPRIJS VOORAF BETAALBAAR Aankondigg Rek la m \onniss z Voor Temsche Pr 3 Voor n Buil Fr 3 5 O Voor anre lann mils cilioogg *an (Ie vdgskoslcn

Nadere informatie

len zesjarig meisje opnaiichly

len zesjarig meisje opnaiichly Prijs per nummer. voor België ts ctiem, voor n Vreem 5 ctiem Telefoon üed. 247 -» Adm, SM4 Wosdas: 4 cember ll^>? REDACTIE hoogpoori, 29, GEHT Ongeekdo briev ror» l niet goieh. Beriehn over werkstaldnj

Nadere informatie

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg zou biyft E of ln door ongetwyfpld WcstEuropeesch aldus Gemetegiro 102 e JAARGANG No 33334 *** HOOFDKANTOOR: NZ VOORBURGWAL 6573 AMSTERDAM Telefoon 46878 (5, lijn) BJKANTOREN: 'sgravhage, Stationsweg 10,

Nadere informatie

40 CENTIEMEN. Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. Het Nonster van Los Ness.

40 CENTIEMEN. Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. Het Nonster van Los Ness. ZONDAG 2 JANUAR 94 40 CENTEMEN ABONNEMENTSPRJS i Voor België ( jr) 20 frnk Buitlnd,,, 5 (rnk Vereif d StUn, 2 dollr AANKONDGNGEN s (per regel) Gewone Notrieele fr 00 Klee nkondigg» 25 Voor groo herhl nkondigg

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Met jeep Jeanne naar Japan

Met jeep Jeanne naar Japan Zaterdag 2 en zondag 3 juli 2011 Weekblad over en voor werk, met beste jobaanbiedingen www.jobat.be INTERIM Vraag naar buitenlanrs stijgt blz. 4 JOBSTUDENTEN 1 op 10 werkt in het zwart blz. 9 ANSEEL &

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie 247 - Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij

Nadere informatie

Zondag voor de eerste keer Wereldlichtjesdag Bussum. werkers van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuw

Zondag voor de eerste keer Wereldlichtjesdag Bussum. werkers van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuw De krant www.bussumsnieuws.nl Wosdag 4 cember 2013 600 BStarters USSUMS IEUWS in HuizeN Patria Jan Zegering Hadrs stt na 32 jaar als raadslid Laat IJs maar beginn 3 11 BUSSUM - Woonzorgctrum Patria aan

Nadere informatie

-6% Het 'Lente-akkoord' Pagina. Het Nieuwe Werken. Hannie Kroesen, Regionale Toezicht Organisatie. Angeline Anthony, Belastingdienst.

-6% Het 'Lente-akkoord' Pagina. Het Nieuwe Werken. Hannie Kroesen, Regionale Toezicht Organisatie. Angeline Anthony, Belastingdienst. -6% Magazine voor de led van de NCF Uitgave 8 - Juni 2012 Het Nieuwe Werk PAG 6 INTERVIEW PAG 20 Hannie Kroes, Regionale Toezicht Organisatie Het 'Lte-akkoord' Pagina 12 OOK NCF PAG 23 Angeline Anthony,

Nadere informatie

Brandweer Marknesse zoekt collega s

Brandweer Marknesse zoekt collega s D O R P S K R A N T M A R K N E S S E SLUIS4 e 3j ea aj ra ga ar ng g a n g n u mn mu em r m7 e r 1 w o ew nos ed na sg d2a 8 g N6 Os Ve pe tme mb be er r 2 0 0 67 Nico Boer benoemd tot erelid SVM Brandweer

Nadere informatie

Als we eens konden achterhalen welke gevoelens het Christuskindje bezielden bij den aanvang van zijn aardse loopbaan '

Als we eens konden achterhalen welke gevoelens het Christuskindje bezielden bij den aanvang van zijn aardse loopbaan ' «Jaar (1 ) Zondag Januari 12 Weekblad TEMSE JANUARI 12 Nieuwblad Teme i EN NIEUWS- EN ij 0 Fr ANNOÏÏCENBLAD KASTEELSTfiAAT 2 DRUKKER J SCHUERMAN - Verantw Uitg4r AL BUUAERT Feetdag Drie Koning In het latijn

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden N r 3. 20 Maart 1937. BELGISCHE KBEWEGING USSION ISYNDÏCdU. ibclcjqut 3YNDIKAUEJ KOMWISSItl WON BtL<l OFFICIEEL ORGAAN DER SYNDIKALE KOMMISSIE WÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊËÊmÊmÊÊimmm BEHEER EN REDAKTIE

Nadere informatie

September 1914-november 1918: vier jaar bezetting

September 1914-november 1918: vier jaar bezetting 283 September 1914-november 1918: vier jaar bezetting België, dat sinds oktober 1914 nagenoeg volledig door de Duitse legers bezet was, werd bestuurd door een Duitse gouverneur-generaal. Tijdens de vier

Nadere informatie

Gezien de belangrijkheid van het onderwerp vragen wij de leden, vrlendeu en ken. kunnen onderweg aansluiten

Gezien de belangrijkheid van het onderwerp vragen wij de leden, vrlendeu en ken. kunnen onderweg aansluiten "nlwl 9Ü5 *éhss mm ZONDAG 81 MAART 10S4. VMFDK BLADZJDE TWEEDE DEEL- UT RUSELEDE., Reeds hebben or verscheden;? lezers van 't Getrouwo Maldoghum mj gevraagd: wanneer zet gt] uwe vertellng van grootmoeder

Nadere informatie

Klusjesteam Loosdrecht van start

Klusjesteam Loosdrecht van start NieuwsSter In samwerking met weekblad wijdemer weekblad voor Wijdemer Kapitein Tornado toch in De Magneet Eerder kon wethouder Zagt aan Jan Hele Mullers ge toestemming gev om gebruik te mak van het gebouw

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST 1808. 1900. J. L. STUGER EZN.

VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST 1808. 1900. J. L. STUGER EZN. VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST 1808. 1900. EENE GESCHIKTE HANDLEIDING OM DEN TEGENWOORDIGEN TOESTAND VAN HET DISTRICT C O R O N I E UIT HET WARE OOGPUNT TE BESCHOUWEN

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 INHOUD Inleiding 1 - De stichting van de houthandel P.Stoffel Czn 2 - Financiering 3 - Intern en extern vervoer 4 - Bedrijsleiding

Nadere informatie

de AANSLAG! Een Meervoudige Kijk op de Fiscaliteit Hertoghs Ga voor Goud! aan het woord Niet-Fiscalisten Kantoorinterview Fiscale Bedrijvendag 2010

de AANSLAG! Een Meervoudige Kijk op de Fiscaliteit Hertoghs Ga voor Goud! aan het woord Niet-Fiscalisten Kantoorinterview Fiscale Bedrijvendag 2010 Een uitgave van Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur Nr 2 2009/2010 Een Meervoudige Kijk op Fiscaliteit Fiscale Bedrijvendag 2010 Ga voor Goud! Niet-Fiscalisten aan het woord Kantoorinterview

Nadere informatie

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

de AANSLAG! The Show Must Go On! Mazars De fiscale bijdrage aan een betere toekomst Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview

de AANSLAG! The Show Must Go On! Mazars De fiscale bijdrage aan een betere toekomst Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview Een uitgave van Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur Nr 1 2009/2010 The Show Must Go On! Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview KPMG Meijburg & Co De fiscale bijdrage

Nadere informatie