reeks kollektieven de opbrengstkosten voor stroovlas ongeveer het dubbele en zelfs in enkele gevallen het drievoudige waren van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "reeks kollektieven de opbrengstkosten voor stroovlas ongeveer het dubbele en zelfs in enkele gevallen het drievoudige waren van"

Transcriptie

1 Tvï Getawiw«MaWe*hwu», * WS5. YLEKDE BAÖSUJW^ VOOR ONZE VLASSERS VLASPROEFVELD 933 VAN HET BFAGSOH VLASBAZENVERBOND Ook dit jaar werd daarme verr gegaan er ia met al noodige voorsorg ec-n vlasproefveld aangelegd te Bisseghem op e halt uur afstand Kortrijk. De resultat, die wij in dan loop va» vets l jaar bekom hebb tezam met resultat r vorige jar, bewijz, dat wij op goe wag zijn om zekere praktische finitieve konklusies op te rakk, die onschatbare waar wille» *i}b voor d e vlasteelt -nijverheid. Sr moet hier nochtans opgemerkt worn, dat het sukces onse proev, juiitheid onae konklusies meer Jan e? in wsj gestuurd wern door varschill accinteels dooh onvermijlijke factor, zooala slecht weer, regsn, hagel, ziekt iosekt. Het ia duilijk, sselfs tonr reking te houn met bovgoem oorzak geeltelijke mislukking, dat we hier staan voor e uiterst licaat werk, dat leer gekomplikeard t» lange duur te, wearvoor methodisch gewerkt moet worn. Da proev worn voortgezet op perceel, die juist voldo zijn voor opevolg vlasbewerking, ssooals reeds gedaan werd la 933. Ditgevolge «uil onkost ev groot zijn ook weer tot e minimum gebracht Het zij ona echter toegestaan naar aanleiding hier op te merk, dat uitzonrlijke versnippering-, betrekkelijk kleine hoeveelh, >iie bewerkt moet worn het groote aantal er, verr lorg, die besteed moet worn aan juist mogelijke bewerking, e kompltkatie veroorzak, die maakt dat vooral«onkost bij lange na niet voldo z.ija voor onkost al die bewerking ; zoodo ia het Vlasbazverbond verplicht»elf meer gellijk tusachea te kom la ze proev. Pe Stostbaro nlichting.raadgeving, flinke mewerking ve-n dlrekte\ir het plantverelingsstatlon vaw het Hooger Landbouwinstituut Getnbloux, Heer Journée, alsme prachtige hulp StaaUlandbouwkundige r provincie West-Vlaanr Heer Pauwels mak, dat wij e maximum garanties bezitt e goe uitslag. Om zooveel mogelijk alle oorzak missing uit te schakel, t ein onrzoeking te beperk tot eige faktorec, die nvloed kunn uitoef om juistheid zekerheid r resultat te varhoog, hebb wij als proefveld e evormig stuk laad uitgekoz, homoe e samstelling, dat zelf bewerking had onrgaan tevs zelf voorvrucht gehad had. De onrzoeking hebb betrekking op vijf voorname factor. A. Varleteitsproev (vergelijk proev met verschill buitlandsche verel vlassoort.) De volg soort, wern voorzi. Riga, Blanda, Ggaotha, Perfecta, Lira), Furperbloel, Concurrt, Kostromabrand. Onze vorige proev hebb on» n staat gesteld reeds voor goed verschill verel soort, waar m zeer veel goeds verteld had, uit te schakel, daar ze niet past, voor onze grond ot voor het speciale karaüter onze vlasvezel bereid ingsnijverheld, on.: J. W. S. T. jochow"«petkuser Leln, Hohhelmer Welszblühr Leln, Eckdorfer Frithfla^hs, Bxello, Her- Srttfi. Al"»«".HplJftnfJseh. z. Anre soort integel Wern behoun. omdat uit onze proev geblek was, dat - ze goed of interessant- "war; teiii ze verr te kunn nagaan, z. Als gevolg onze proev, die vlassers met groote aandacht 9n belangstelling volg, ls m er toe overgegaan om zelf ook sommige verel soort te proheer. alles wtjst er op, dat dit gebruik 2leh verr zal versprein tot groot voorel vlasteelt -nijverheid. De voorzie perceel zull e minimum oppervlakte hebb ier 8 a. 85 ca., welke oppervlakte juiat past voor hoeveelheid stroovlas, die noodzakelijk is voor verre bewerking als rot zwingel. Bovgoem soort zull gebruikt worn, tewijl het Rigazaad gom wordt als getuige. Uitvoering r onrzoeking«!!. Het zaai ia geschied op rechthoekige naast elkaar geleg perceel ; noodige voorzorg wern gom om ier perceel af te zonr het er naast gelege door e gang met e minimum breedte SO cm. Tein iere er.perimteele vergissing te vermijn, die veroorzaakt zou kunn worn door invloea bemesting of kuituur da aangrz veln werd voorzi, dat e periferisch geelte r perceel niet in aanmerking gom zou worn. Na het zaai zal ler perceel nog in drie gelijke el vereld worn in lgte, door in breedte ijzerdran te spann ; dit wordt gedaan om met meer zekerheid net gemidld rmt ier stuk te kunn opmak. Tijns het slijt, zal het rmt n stroovlas ier zer drie geelt ier perceel afzonrlijk vastgesteld worn. De kunstmatige rootputt zull speciaal ingericht afgeslot worn, tein in beste voorwaarn het strikte minimum stroovlas. noodig voor het rot Twinkel, te kunn behanl. li. Zaadproduktie. Alhoewel ekonomlsche produktie hst zaad ge kele onmidlijk verband heeft met tot nu toe onrnom proev met proev, die voor het seizo 933 voorzi zijn, vertoont zij niettemin «zoo rechtstreeks ekonomlach verband met liet probleem aanpassing r»uii^nlandsche soort aan Belgische,.;rond, dat zij niet uit het oog verlor mag worn, doch noodzakelijkerwijze e inte- /reerd doel uitmaakt e volledig programma. nrdaad zou aanpassing r! hel kwee;; nieuwe rass, die uit- :or,rlijk «oed zijn voor onze kuituur, lieel haar belangrijkheid verliez, indi het jns daarna onmogelijk zou zijn in België Vist noodige zaad te lever. Dit el onrzoeking is toever- rouwd aan direkteur het planteo ;.-e> i;t)ingrstation het Landbouwinsti- <: Gembloux. Heer Journée. iu-t hot oog op ze onrzoeking za! et Vlnsba.zt-nverbond aan M. Journée e Hoeveelheid zaad zn, die voldo ia voor bezaaiing vao e proefveld ~cn are, dit volg soort : G.ga-ntha, Perfecta, Liral Purperbloei. die verel soort zijn. Verr heeft het vlashaz verbond zich verbonn voor nog te mak onrzoe- -..ng, in het Kortriiksche zelf grond voor behoun vonr zulke soort zaad. die het nstituut Oembloux zou gev, zich te belast met expertise het v*rk liet stroovlas vezel, die oori zoudr-n kom proefveln ".ornbloux tevs aan dit nstituut alle mogelijke dist te bewijz, die het zou kunn vrag tein onsnom onrzoeking tot e goed ein te breit g. (t vervolgt > MOELJKHEDEN BJ HET YERVOEK VAN STROOVLAS Dist het Belgisch. Vlasbaseiiverbond X. Vertraging bij het vervoer,,wneer e wagon stroovlas te lang onrweg is, dan moet er binn»oht dag aankomst ze wagou. (W klacht ingedid worn bij Nationale Maatschappij Belgische Spoorweg. Er moet dan teraelfrtijd e aanvraag ingedid worn om teruggave e vijfti geelte vervoerprijs voor iere dag vertraging buit reglemtaire termijn. Wanneer er scha is gekom aan het stroovlas, welke scha veroorzaakt werd door het te lang onrweg zijn wagons, dan moet er voor het volledige loss da wagon e expertise gedaan worn op officieels daarvoor voorzie formuiter spoorweg,. dit voor twee experts. 2 Niet aangekom wajtms. Wanneor er e wagon stroovlas niet aangekorat ls, jnget er aanstonds e klacht ingedid worn bij Spoorweg, talnda Spoorweg toe te lat e onrwals in te stell, waar ze wagon geblev ls. X» die moet vermeld worn : plaats datum vemndlng. het nummer wagon het aantal kiioe. Natuurlijk moet er in wulk«gevall gean vervoer betaald worn ; wel kan er dan e verxoek ingedid worn voor betaling schavergoeding. S Te kort «w vtmk Wanneer meq. «JMakoQut vindt, d»t er maar weinig stroovlaa op wagon is, allewina niet het gewicht, dat op vrachtbrief vermeld ataat dan moet m da wagon op statie weg. Dit is vooral va«groot belang sert invoering vlaspremie in Frankrijk, want alle kant kom er bij oa» klacht binn over hét geweldig cseur» sommige f^^&chs boehfi. teaelwto «oaveel mogelijk ptemm%; i^ K. Hierbij mag ook niet uit het oog verlor worn, dat da jpsanseh» Spoorweg verplicht is volgs ha*r reglemt, vóór verzding r wagons, ever te gaan tot weging er tein vervoerprijs te «una berek. Ditgevolge ls Jus bet gewicht, dat op vrachtbriev vermeld staat, zelfs wanueer m het er zelf op gezet heeft, het officieele gewicht, ook la gerechtszak bij mogelijke geschill met Frarache boer. Wanneet m gewicht te kort komt, dan kan m volg schavergoeding elsch. a) e«n vergoeding voor het te kort vlas, berekd teg prijs dag het stroovlas ; b) e geeltelijke terugbetaling vervoerprijs, namelijk vervoerprijs, die aangerekd werd voor het tekort vlas. 4 Het weg vao vla& Br toag door vlassera niet uit bet oog verlor worn, dat het weg stroovlas op publieke baskul niet minste bewijskracht heeft noch tegover Spoorweg noch tegover verkoopers, in. geval er e geschil uit voorkomt, dat voor 4e rechtbank komt. Alle het weg op statie heeft bewijskracht. $ Loss bü rereaweer. Waaceer er wagons stroovlas»ankom in geweldig regweer, soodat bet onmogelijk i«t» loss, ook &2 weg* slechte toestand r we^, <Ua moet toch staaageid of < chom»ge > betaald worn,; neer loetermijn verstrek is. Artikel 26 Algemee Bepaling zegt, dat hét staangeld moet tw^epaat worn, indi d-ï oorzaak dé vêrtraging iii het lan of het loss vreemd is aan dé dist Spoorweg. Regwer is nlet" a.anzl als overmacht. n gansch bijzonre gevall echter stqrmwer over e ganscbe streek ian iere zaak toch onrzocht worn door Spoorweg. Wij hebb bij vroegere gevall steeds onrvonn, dat er in zulke gevall, ook bij gewoon weer, toch nog iets gedaan kan worn ; in veel gevall bekwam wü zelfa volledige voldoiiig. Het ou spreekwoord zei reeds: «Baat het niet dan schaadt het niet! daarom is het goed steeds voor zulke gevall e verzoekschrift in te di bij Spoorweg, tein terugbetaling te bekom het staangeld. Wanneer er bij onze vlasser» gevall voorkom als hierbov beschrev zijn dan kunn zij het beste zich tot ons wn daar we plan zijn regelmatig rgelijke vervoerkwesties te behanl. Wij kunn al het noodige do om voldoing te bekom, adres : Belgisch Vlasbazverbond, 0, Lange Stestraat, Kortrijk. DE RUSSSCHE VXASNWVJEBJOSn) GEDURENDE HET TWEEDE TFJARKNPLAN (Vervolg 28»tel) E probleem waar oplossing het het doel het twee vijfjarplan beheerscht, is het conctratieprobleem r vlasteelt. E typische kteek Kusaische vlasbouw was groote verbrokkeling r gronn onr honrd duizn kleine vlasboerkeus. De kollektivisatie bracht daar e»n eerste veranring Sn. E onrzoek door Sowjetstaat zelf doorgevoerd gaf, voor 993 be- 3tuursomschrijvingcn die 97,5 % r gezamtlijke vlasoppervlakte uitmaakt, voor 93 volgd beeld : Terwijl 620 zer bestuursomschrijving niet meer dan 23 % r vlasoppervlakte besloeg, bedroeg ze voor 373 overige omschrijving 77 %. Echter is het niet uitsluitd aan ze verbrokkeling te wijt dat toestand in laatste jar nog verscherpt is onr opzicht organisatie bestuur, Onrtussch zou conctratie gedur het twee vijfjarplan zoodanig worn doorgedrev dat totale vlasuitzaai reeds in 937 hoogsts in 350 bestuursomschrijving zou vereld zijn. Nevs regionale groepeering zou ook e vakkundige conctratie geschi, die t doel heeft landbouwbedrijv e gespecialiseer proiduktie alsme ee hoogstmogelijke opbrgst per hektaar te waarborg, vooral daar waar landbouwbedrijv worn beinvloed door medinging e anre akkervrucht teg het vlas. Al ze omstandigh moet er toe bijdrag betrachte verminring r fabrikatiekost door te voer. Door e grootere verminring zer kost zal weg naar verhoog produktie zelf gevonn worn, financieele basis zal sterker brcer worn waardoor dan het noodige midl bij hand ligt om intsivieering r vlasopbrgst te bereik volgs het vijfjarplan voorzi. Asnleidiug daartoe was beslist reeds vroegere jar merkbaar, maar bijzonr sert 93. Echter bleek dat aangew midl ontoereikd zijn om e verminring r fabrikatiekost naaf verhouding door te drijv. M had voorzi dat kost prijs voor verbouw stroovlas op helft zou kom in kollektiev tegover ze n afzonrlijke onafhankelijke boerbedrijv. Echter zijn ze verwuchting r»ict in vervuiling gekom. Zelfs bestallg m volgs eig.sovjetrusalsche nlichting dat n e ransohe reeks kollektiev opbrgstkost voor stroovlas ongeveer het dubbele zelfs in kele gevall het drievoudige war xtaf&tlktitoer- het vijf jaarplan bepaald was. X>ése sterk -overdrev onkost zijn in eer- st: tmijf. toe te schrijv aan e ontoereik Arbeidsprestatie : e arbeirsgeest zonr ijver zonr toewijding. - Zeker ar wern in laatste jar v-sui het-eerste vijfjarplan reeds in groot getalie landbouw maouies aangewd, maar dit ging niet gepaard met e evredig nuttig rmt tegover n hannarbeid, omdat eerzijds steeds scherper mangel bestond aan gekwalifieer arbeirs, omdat anrzijds groote gebrek naaleu ontstonn in bestuursorganisatie Relf, waardoor omgrijke beweging ingezet door Sovjetregcering om fabrikatiekost te verminr schipbreuk leed er kel ingebeel voorel waivn. Zelfswern Sovjetrussische zij gevall aangehaald dat monige leir e kollektief vlasbedrijf niet eons juist zijn.eig toegewez vlasstrppk k, lant staan dat ze leir bomgesteldheid zou kn het hem toevertrouwd grondgebied. Soms siju bedrijfsleirs d«zer vlasdomein nauwelijks op hoogte elemtaire beginsel dor landbouwtokniek voor vlasteelt. En het gebeur veelal dat e verhoog produktie kol bereikt werd met e kostelijker wetschappelijke metho, wat natuurlijk het prijsniveau ongunstig beïnvloe. n het twee vijfjarplan daarteg gaat het om moeilijkh op te ruim die Soivjetsta&t juist door e te groot aangeleg intsivieéring zelf heeft in -weg gelegd om vóór alles arbeidskost te verminr door e hoogere arbeidsprestatie niet ijver toewijding. Heeds n eerste jar het twee vijfjarplan moet kost tegover 93 ongeveer met e vijf verminr 8n e nog grootere inzinking r landbouwkost moet bij Staatsbedrijv bereikt worn. t vervolgt SOVJET-RUSLAND. Met verwonring werd het nieuws vernom dat Sowjets vóór korte dog eige duiz ton (KOOO ongeveer) vlas klodn zoun verkocht hebb. Er zou in hoofdzaak spraak zijn klodn. Niettemin ls die tijding elgermate verrassd nadat zoo dikwijls, luins verme betrouwbare bronn was herhaald geweest dat Russ slechts over e uiterst gering overschot beschikt. E teek dat verrassing niet al te geweldig geweest is dat m voor d<? herhaling dit feit niet vreest. De overhedan dring sterk aan op bespoediging uitaaal. Deze laatste zal nkelijk niet grooter zijn dan in 9S2. M schrijft aan Russ het inzicht toe alle poging in te spann orn e betere verzorging r kwaliteit te verkrijg. De mekanisatie zou verr doorgedrev worn door het opricht e aantal nieuwe zwingclfnbrlek-. Ons dunks kan m rustig afwacht wat er al die plann terecht komt. De prijz zijn zonr veranring: «Hl p. st goud fob voor BKKO. Er valt op te merk dat het kerkhof aan het ititelu r sta-d geleg is aan lanu paalt. ANTWOORD. Gij zljt, «g^.jnaieflft; niet verplicht tot geiuezaina afsluiting, riet om r dat het kerkhof aan het uitein r stad geleg is iraijr omdat or tot yedwonge afsluiting verelaohtv -.vordt, eigdomm dio vnu wpbiuuilzeti of minsts gebouw afhang.... Weliswaar kan eier in st voorgoborchton zijn gebuur dwing bij te drag in opbouw- herstellingskost vat; o afsluitlngamum, di tot scheiding huiz alsme op plaats hovon; die huiz gebouw afhang. Maar, in uw geval, is er kwestie afsluiting e kerkhof lanlijke eigdomm. De bepaling r wet mag niet uitgebreid worn, omdat zij ee uitzonring uitmaakt. Daaruit volgt, dat kost n afsiuitlngsmuur, weikeu stad wil opricht, zonr twijfel t laste voll v»n stad. n st dorpon, worn meestal kerkhov door gemete-overheid eigaars afgeslot. Kerkhov zijn iinzonr tusschkonwt (r aanpal mets buit n hanl. () Voeg wij daarbij dat, volgs e oud fransoh creet, ook in voege in België, kerkhov moet afgeslot worn, bij midl mur twee meter hoogte Uransch dooreet 23 prairlal «n X). Zie lasgelijkü n. 7G wat afstann betreft, voor het bouw bij kerkhov.» mijn RccKf? OVER MUREN getrokk Uit «WELK S MJ* RECHT» «<H>t> AND RE KODENBACH, Dv,ctor in ««cht, Fleftbeaorjer Wj Jfcjohttank eerst «wk*. Gt AFSU3TNGSMURKN N : STAD EN VOORGEBORCHTE?» VERPLCHTNG N DE AFSLUTNGS- KOSTEïf BJ TB DKAGEN. k woon jn tie stad wtleên afsluitwgsrouur bouw kli tot scheidsmuur tuasoh mijn eigdom het huis mijn gebrnir. Omdat er kwestie is e lang kostelijk muur weigert gebuur tussch te kom in koet oprichting. Hij beweert dat hij Zich mag vergoeg mij het el zijn grond af te staan, zoodanig dat muur grond gansch mijn eigdom zoun zijn. Kan mijn gebuur verplichting afsluiting ontgaan, door het afstaan het noodige el zliner grond? ANTWOORD. - Ne. Hechtbanker. neoö ze bewering verworp. Er bestaat ee ware verplichting voor n gebuur n afsluiting bij micül var e geme muur me te werk of bij te drag, telks het e eigdom geldt afhang gebouw, in 5t«i (., i voorgeborcht. Tassch afgezonr V f fshlitir S net verplichtd. De verplicht afsluitins in stedon voorgeborcht heeft het opbaar nut opbare veiligheid voor hoofdzakelijke grondslag. Tot verplicht afsluiting wordt er ook vereischt dat eigdomm aan elkanr pal. Oeer.e veroiichtetuie afsluiting, wanneer er tussch eigdomm e weg bestaat. De muur afsluiting v.-oi-df fn st voorgeborcht opgericht voor helft op ier eigdom. De scheidslijn bei eigdomm zal e.erst stipt bepaald worn. De helft r xlikte n muur zal zoo juist mogelijk n grond ip.-ier gebuur innem, zoodo dat "e bein meer grond dan helft afsta De verplichting bij te ld ra g in kost afsluitingsmur in stad voorgeborcht ls opbare or. dat wil zesg, dat m gie overekomst mac- sluit, die met ze wettelijke verplichting- zou tegstrijdig zijn : ze tegstrijdige overekomst zou nietig zijn. Uw gebuur kan ze verplichting op reerlei wijze ontgaan, zelfs niet. bij mirii vrijwillige overlating het non.iee el zijn grond. Aldus besli.-t trn minste, hot grootste geelte d e Rechtspraak. " Maar wij ran u aan, vooraleer bouwwerk aan te g, n gebuur aan te man, bi-, aanbevol brief, om sam e schriftelijk akkoord te ti eff. Geeft hij ge gevolg op «we vraag, gij moogt hem gerust dagvaarn om te hoer zegg voor recht dat hii ve-plichf is noodige schikking met u té nem voor n bouw, dat, zooniet, muur zal opgericht worn door ccn onrneme" door Rechtbank tc boem, op gc- mee kost, volgs vc.reischt bepaald door gemeteverorning heeft aller kost zijn vorrbaar bij kel vertoon r kwittantie. M weet immers dat alle kost on eereloon wegs vereffing r gemeheid verplicht afsluitinpsmure-i ter, laste vall eik me-éigonoar ier voor Vle helft. ASMJTNGSMTJU BUTEN STAü. S ER EEN AFSTAND VERETSCHT? BETALNG DER KOSTEN. k woon in e lanlijke gemc-te wil mijn erf afsluit bij midl ee- i muur. Moet ik, bij het bouw, ge,. - stand lat het naburig erf? moet gebuur in kost niet tusschkom? ANTWOORD. Regel is dat er ge afstand moet gelat worn voor afsluiting, uitgom wat betreft gracht (zit- n. 4) groe haag (zie n. 6). Gij hoeft dus, bij het bouw uw eig muur. ge afstand te lat. Gij moogt beginn bouw, juist af dc scheidslijn, op uw grond. Daar er gee gtxlivonge afsluiting in lanlijke gemet bi>itaat, moet uw gebuur in ze kost niet tussche.nkomun,.. KERKHOF. HOSTEN TEN LASTE DER STAD. HOOGTE. De stad waar ik woón, vergroot hr:ar kerkhof :-"Cfï is zinns dat el bij midl eeh muur af te «luit.» het waar dat ik als gebuur (daar mijn land eiaan paalt) kan gedwong worn tot beta-.ling heltt r kont n afslnitlngemuur t (Dalloa 867, 3, «). () Zie nochtans vonnis Lyon at--868 SURGCRMJCE STAND YROUWRN GEN Gabriel Delille. Noordstraal lg, MALDEGEM. GEBOORTEN : Noël,».v. Georgias De Vliegor Juliana Matthys, Kleitkalsei ; Antoinette, d.v. Ré Buysse Bertha Meire, Kleitkalsei ; Willi, z. Juliaan Caboor cti Regina Ryckaei-t, Brlelweg«) ; vonna, d, v..hioom Longueville Alle«Jpps, Thysksslra&t ; Willy, z.v. De Costor or. Hela De Vlteger, ^oemestraat. OVER.JDENS : Amalie Gramms, hülshomistor, ;,7 jaar. echtg. Bernard Compovnoiie,.Papiugloo. BEltOFTEN : Augustus Van Severon, landmeter t kadaster, 34 Jaar, Maria Standaert, z.b.. 26 jaai-, bein alhier ; Omor De Baets, landbouwer, 24 jaar, [.journ De ßueta, landbouwster, 2 jaar, bein alliier ; Prunt De Clerck, poeinier, 2S jaar, Marcella Debbaut, naalster, 23 aar, bein alhier. HUWTSLJKEN : Eus Vercruyss«Maria De la Meilleure ; Gaston Tas Maria Lipps. APKGE3L GEBQORTBN : De Busschere Robrecht. z.v. Caraiel Zuima De R«u. Wei ; V»n l.andschoot Christiana d.v. Orner Magdala Steyaevt, Dorp ; Vermeive ftoger 7,.v. K.iymond Livina Dauws, Blskkeveld : Gobeyn Magda d.v. Omer Judith Nolteboom. Ouweg ; Sierans Christin» i. Ktfcmiel Maria Van Vlaanr, Kalleatraat; Willems Georges z. Richard Gabrlelle Cauwels, Broekelk ; Ryckaert George* v. Ré Maria. Lipps, Veka. OVERUJDENS : De Vos Dlan» 3 j. il.v. Prunt ra Versluys, KalUfUMt ; V»n Walle Petrus. 77 j. wedr Aiuelia De Vi\eger, Moerwege ; De Vuyst Alfred, 48 j. Murkel : Cnuwela Albert 2 j., Dorpïtraat ; Standaert Rosalie S3 j. wed. Petrus Aesaert, Killesti oat, Î3ELOPTEN : Bral Cyriel met Tlwbreur A ift.ipa,»te Mald^em : Basalô Qerard met,pä } Bruycker Gerpiaij.a...,ÈeÙioo ; V*n Hijfte Clemt, St. Laureyhs, met German«Van Voor ; Van Heucke Emlel. tc Knca jflaere, met Do Bäcker Martha ; De Walsohe-Tlieôfiel met Àsknatis Elisabeth, Vüvoor : ^safre flemii. te St, Amandsbergr met Willems Clara ; Verborgt Herm met Stul Mnrs<! HUWEl..iVrt.:-; : nhoore ^eo met Decocl: Sylvia : De.ove Màurits met Hautekeete hae^e Maria : Decock Andreas met Bert Magdala ; N.Hteboom Maurits met Ver- Maria ; Van Hijfte Clemt met Van Voori;n German» : Van Heucke Bmiel met De Backet- Martha. EEKLOO. HUWELJKEN : De Vridt Amaat met De Coninck Alma ; Engels Lueiaan met jotijîueville Diana ; Lamms Alfons met Mart«Germaine : Basslé Gérard, Agem met lie Bruycker Germaine ; De Kesel Frans. Lembeke, met Buysse Margaretha. STERFGEVAUJSN : Van Voor Anna d.. Zuidmoer»tTaat ; Tack Carlos, 3 j.. Kerkstraat Rooze : Van Hecke Maria. 74 j. Brugacne straat ; Van Lancker Juliana, 78 j. echtg. P. Dhondt, Gtsche steweg. GEBOORTEN: Van Overberghe Roger, Statiestraat ; Willems Juliaan, Zandstraat ; Van Doossclaere Ré, wijk Blommek* ; Van Voor Anna, Zuidmoeratr. ; Suiitz Hela. Kerkstr. Rooze ; De Geeter Erna, Oostveldstraat ; Van Hauwegem Edward, Thleltersteweg ; Neyt Omer, 25uidmoerstr. BA8SEVELDE. GEBOORTEN : Adclin W em3 z. Prunt E!za Claeys, SL Laureins, ^Boteri-.oel; ; "Juliaan Jacqué z.v. Hri Clara Cnlsyn, Landsdijk ; Juliaan De Mangeleer z.v. Jules Angelina Roesbeke, Vt ; Ma riette Verbcke d.v. Maurlts Augusta De Sm t ter, Hoogevorst ; Robert Van Velro, z.v. Theofie) Zulma De Pachter, Kaprijkestraat ; Mariette Kelsse d v. Richard Maria De Zutter, Vt ; Christian» DhaeBe, d.v. Maurice Augusta Van Zele, Sint Ar/na ; Arsène Meuicbroeck z.v. Hri Maria Van Parys, Landsdijk. OVERLLfDENS Stefanie Van iamme, 77 j. wed, Theofiel De Zutter, Hasselstraat ; Kirmin Dhauwe, 30 j. echtg. Clara Temmerir.an, landsdijk ; Mariette Keisse, dag, d.v. Richard, Vt ; Juli Bekaert, jaar, z.v. Francies, Assestraat. ; Sldonia De Docker, 73 j. echtg. Eduardus Van Acker, Dorp. BEl,OFTEN : Hricus Pauwela inet Martha. Waut ers ; Albert Simocns, Brugge, Germaine Steyaert ; Maurits Meulcwaetcr, mét Germaine Van Laeke ; Marcellus Stevs, Oost-Eekloo, met Elodia Bovyn ; Leon Hovyn rnet Marie Theresia Dhaeze, Oost- Eekloo ; Georges Andries met Cellna Van Wynüberge ; Raymond Van Veire met ilela Claeys, Bouchaute. HUWELJKEN : Cyriel Vorhaeghe, Ertvel, met Julia Lipps ; Maurice Van \Vyn::berghe, Oost-Eckloo, met Germaine Van Wynsberfhe : Karei Van n Berghe Wnchtebeke, met Bertha Christin ; Hci r-.-aivvels mot Martha Wnuters ; Albert Sij nios, Brugge, met Oermaine Steyaert ; ; Maurits Meulewaeter met Germaine Val> Laelcc. j THELT. GEBOORTEN : Franz lleilebuyck, z. Cunstant rma Van liooghe, 2 wijk Lief Je ; Simonne Bruyiieei, d.v. Juli Goliove Verhuist, Fabriekstraat ; Maurii ce Biebuyck z.v. Achiel nn Zulrna Van! Waile, 8 wijk Marialoop - Silveer Maes, z.v. Maurice Anna Missànt, stew. Eeghem; André tan Raes z.v. Odiel Madà p>, Clercq, 6 wijk Polrstraat. : HUWELJK.Marcel De Rammelaere JosephineArickx, bein alhier. OVERLJDENS ; Maria Van Dàele, 73 j. wed. De Waegcnaere Alfons, Hospitaal : Hri Gilewie, 82 J echtg. Lemelgre Emma,. ṛ > wijk Ondank ; Carron Golleve, 20 j. d.v. llonri Diunon Augusta, overl te Le* ; Marie Van Wallcghem, 88 j. d.v. Eduard Meile Kral t Qeloove. MNdEER lorsscm su HST VBU..\ rbf VAN OE CLUS: -HET OUVH»T NO 0 Vit, VVSN VvO» MJJ4 VJUBHt> KOMt -, WC - WANT HJ S 6E.N BESTE N DB OLtÄ. HtC - ina* «- HC - H HAN NV»T MNS îlfn HÛ8D MBB» WNOBNr* 4 wïnoasjot QEBOORTEN : Frida Bogaert, Kloosterstraat ; Roliert Vandvwslle, Scheeweghe ; Willy Deriemaecker, Ondank ; Ulchisl Vermeul, Wilnburg-; Allna Vereoutere, Sebeeweg-he ; Vrlellnck, Perstalls ; Georges Coopman. Wilnburg ; R^bert Scherrctvs, Wilnburg ; Otta Van Me, l?yp» ; M»rla Vancanwberghe, Boekhout : l.i:;otte Van Lier, Rixito : ChiisUna Soauwacrt. Hoogeweg ; Geoivette Waelcns, Wildonburg Susan na WSUe, Diepeatr.; Qeorgettr Van Eoo. Witte buil» ; Cecllift Vancauwber^ ghe, Rysberghs: Georgctte Vanstehtiyse. Barrferk. HUWBXJJKEN : ïaicleo Vancauwberghe met Allda Vaneeooo ; August Depnepe met Urbanle Davrle*«; Dantet t Kist met rma Cogghe ; Uaroel Vtncauwbergbe EUwbeth Spriet; Jull Vereoutere me» ZtUma Malisse. OVERUJDENS : Jan Swanckaert, 84 j. wed. Emma Vankcers, Tutselstraat ; Hri Bonna 65 ^ St. Jan ; Leoo Vmthoi> nout, R ra., St, Eloy; Enielie Dury 4» ). echtg. Hri Vanmoortele. Koïijnlioek ; Robert Sebwnsns. 8 d. Wilnburg; Aftgèle Vandaele 30 j. <Lv. BMmnrxt Hortes l*maigre, Hekke. BLANKEN BEK O H K. GKBOORTEN : WauUr» Uiiiui», Uytkerke : Ohsjrle Maleln», Wetsduyn* ; Rosseel LowJk, Slachthuisstraat ; Helbo Jacquoline, Wd urn«; Beert Jacques. tle Smet Naeyeriaan ; D«m««y Slmonne. Wduyne. OVERUJDENS : Vansevtr EMwond, 53 j., eehtg. Cornette Martha, Uytkerke ; Van Kersschaever Martha, 2«j., Seb. Vernleuwestraat ; De Rycker Marcel, 9 j., Vrtjheldstr. HUWELJKEN : Konlngs Rayroond met Maert» Simonn* ; Thomas. Arthur, Brufr sel, met DHer aimoune. BELOFTE : Vanabuwehe Gaston. Uyt kerke, met Hacke Suzahnë, i i - i : ARDOYK. BKLOJ.-TEN : Decoutere Marcel msl Maria, Coolscarop? Muyll* Maurlc«Git», met De wulf Uarfo; Dtereks Robert met Verfailllt rma: Duyck Cvriel met Van Moeft Paula, OeUcamp : Degry se Joaeph niet Vanhecke tfdl* ; Declerek Alfons met Van Robaya Zulma. GEBOORTEN : Crop Maria, d.v. Julcii Oloet Manl«. Veldstr. ; Cnsier Maria, d.v. Arthur Van Poucke Cm ra. Tasxche ; Lamrocrtyn Willy, jt.v. Cyriol Macrtcns Juliïus, Stevre ; De Bruyno Yvette d.v. Maurlce Defriysc Elvira, BeiKlinKmolatr. ; Verhol!«Andrc z.v. Aehiel on Demeulaerc liarnl!!!». Karjit; Paityn André z.v. Reml Vanleibt-rpho Allda, Veld ; Coysman Georges. r.v. Alidor Van Helle Martha, Bergmol. OVERUJDENS Devos rrancou 74 }., echtg. Caïier Romanle. Ondank ; Meseure Uucte, «4 j. wed. Vonvel Hri, Marktplein ; Montcyne Mathll, 72 J. wed, Mandcville Hri, Kortrljkatrnni - HOOFT NVE BEGONAS bij vrouw Alfons OE j,le-van DEN BUSHCHE, Brlelatraat, nr 62 n alle kleur groot- t voorhundt-n. Oadlge prijz. E lief! tuintje geeft heel n zomer blijheid. p.23 FAlXJJLKT ÜK «KOWUNSCHK VOLKSZETLNÜ n Keul is ultpeversfilma Qaerresliaus, die ook Koelni^che Volksseituog uitgaf, in fnllllet gegaan. De Bchulischcrs hlekieti e virgaring waarop werd ultegeiet dat s» toestand niets met politiek op godsdist te mak heeft Reeds n 930 was er e ficit fr. De ncsuirtlbs werd to voorkom door krediet * Deutsche Bank Dan wevd e N. opgericht snel fr. kapitaal. Maar stichters war strooi mann, on nadi wern nog bedrieglijke hanling gepleegd, wcdat bij eureglatratl«5.000.oo. nog & fr, overblev. De maatschappij w.vi weldra e belangrijk bedrag verschuldigd aan DeuUcli«bank in April.. bedroeg vorring dtr schullschers 2 mlllio w«er dan het aktief. De verteswoordiyer r Duttsche Bank wu v<u: ge akkoord wet, aoodal d«zaak voor het gerecht komt. HA U-SPOOK WAG.V& Te.r.jBvtlg«aigiee vertnlnd»- rin* vin het relx per spoor itleod«het beheer naar nieuwe midl uil t* sl«tt om dt lo*rist ao.n te urekw. De vroejeto ra»taurstlow;i!ea» di««l&cht* voor r»lïlgtrs ie Se kindse, dl«nu in prooi Kelolie aohterblljvor. Daarum richtte m «jn oog op 3«klasce ralsijter*. 5 n WK) i» m op het gedacht gokom. eerst n Tuchecho-Stowaklje, Pol «n Rumome, bnr-w»gou.i n te rkht waar d«rinzi»«t» e maai niet draak kunn tebruik, nadat gewone relxlgera op sera* uiige nternaliomie trein eerst tot spijewags wart:n toegelat. Na Mdn-Europeewhe Stat velgn * dalijk Frankrijk Nerlsujd. En un slotte rijn or ook op h«t B»,ijv»ch»pot«-.wagon»-var» n omloop gebrauht, «oodat welh*a»t op MM ïiioorweji gewon«ralitigvrt sieh e vorfrl^ching sull kuon veraohafleo. "KEN MXmmXtkiTté- OBVAL TE.OMVKX. Het b namelijk dit vun e!5-jarij m«l» jc, dut verpleegd wordt in hel WestmlnsUt Hospitaal, Ze zest dat r» Roseinoiry Tatry Jiaet, e school lit-wiohl in Southampton. waar re bij luiar tante woon. Zs sou niet haar vnr r.aar <onn gekom «jtt, cti sou llcli duar veiz«erd hebtron met door téit gla eu liciiirtvam op e«n dak te valleit. De portie heeft echter b«y.jn/!»n Uat <j«"pses ev<> " schoot niet bestaat e» d» zoogereg tnnlc niet gevotuiin. Ook kwt var het meisje h.isr niet bezoek. HT AMKRKA. Te St-Chnrle», in n «ta.it lllnios Amerika «overl OwiiU Pauwela, gebor t» Wouin n 872 reed» 33 Jaar n Ainer rlka gevestigd. Talrijke Bolg woonn n lijkdist bit. To Gesco, Staat niinol» Amerika ia overl Frana Catour, 0 jaar oud. HU was gebor in Belgle, doch plaats w*rd niet opgegev. Uw«onqemdkkeii «w zullaii typ yce VA* e N ALLE. A P O T H B K E l i Dé doos 8 poers Afr. Dc doos 24 poers fr. -0«doos 48 poers 20fr. iatö&meen pot APOTHEEK TUYPENS re SMT-MKLAA3-WAAS

2 t Getrouwe Malghem», 4 Juni 938. Rechtbank -""**" DE MOORD VAN WEPON Voor het assishof Nam Maandag viel da uitspraak in dw vreeselijke misdaad. Teg algeme» verwachting tot eiers groote verwonring heeft betichte Duponchel, bij mon zijn verdiger Mr. Devos, bekd dar tï lijn ze gruwelijke moord. Zaterdag avond reeds had hij ze verklaring aan ïljn advokaat afgelegd «n er het verhaal misdaad aan toegevoegd, welk» verklaring hij Zondag herhaal in aanwezigheid zijn anr verdiger, oud-minister Bovesse. Het is op aandring ze bel advokat dat hij einlek tot bektt» was overgegaan. Na het verhaal Mr. Devos, herhaalt do beschuldig zelf voor het hof zijne bektis eu da toedracht da moord. Waarna burgerlijke partij nog kele woorn zegt fr. schavergoeding vraagt. De jury antwoord bevestigd op twee gestel vrag. Mr. Bovesse neemt daarna nogmaals het woord, hij herhaalt nogmaals n strijd die hij gevoerd heeft evals Mr. Devos, die op bektt» Duponchel zou uitloop, vraagt t slotte aan d e jury dat ze bektis het berouw n misdadiger zou nzi niet te liard zijn tn haar vonnis. De jury trekt zich terug voor weinig tijd komt terug cm het vonnis uit te spek. Duponchel wordt tot levslang dwangarbeid verooreld. DB MOORD OF THEOFEL DE WAELB. Dinsdag versche Rabay voor Kamer Beschuldiging het Hof Beroep te Gt, bijgestaan door zijn verdiger. Na nzage het dossier het rekwlsitorium het opbaar ministerie die verzding vroeg Rabay voor het Assishof Wt-Vlaanr, vaardig het Hof e bevel niet-vervolgtng uit werd betichte onmidllijk in vrijheid gesteld. Hef Rouwhuis CLAES Vla anrs traat, 8, GENT Telefoon S.76 Bflzorgt volledigst«rouw n 24 or. Verw veranr. Kom op aanvraag t huize met collectie, zelfs n provincie. vjc. ZESDE BLADZJDE -war -: e«el4;dlt;w<jrttóè! fd Mfffctjt geschiedèï ïenkelè TOtnrmrtf^ VEE8MOKKELAARSBENDE VOOB DE VTKBSOHAAB. De rechtbank Brugge «al op Zaterdag 0 Juni, taak behanl t laste 36 aangehoune veesmokkelaars, die thans la hot geg te Brugge opgeslot zijn. Het onrsoek over aaak was zeer ingewikkeld werd door onrzoeksrecht«r Van Hoy, zeer behdig geleld. Slechts er«keie, op heaterdaad betrapt«veesmokkalaais ging tot bektiss over. Deie taak dit ook als e vermaning aan onze Noorrfcoer te worn beschouwd. mmers, meer dan e aanzili k landbouwer * misschi teg wil dark door onachtzaamheid ln zaak betrokker, evoudig om gesmokkel runddler in zijn weln te hebb opgehoun of lat grèx. Het spreekt «elf dat om hiervoor aam sprakelijk te wllla moet landbouw«ln ze zaak gemgd brgmi in dat dj oveir " lngellcht war. VKESMOKKELAKM. Op 22 Oktober werd door tolbeambt e vrachtauto opgemerkt die uit Nerland «hilksgewljze varks binn bracht Van smokkelaars werd slechts zekere B. herkd. Deze verklapte zijn mat, aldus moest L. Leon, uit Gistel, De D. Louis, uit Damme ; D. Omer, uit Midlburg Van R. Louis, uit Oostkerke, voor rechtbank verschijn. B. zelf werd buit <le zaak gesteld daar hij tegover het beheer geldwez zijn schuld vereffd had. Wat vier beklaagn aangaat vraagt ooreling tot e geldboete fr., raad dit beheer hun solldalrlijke verooreling tot e geldboete fr. zijn het dubbel voor waar gesmokkel dier, bevs veroorel Ung tot betaling eer geldsom frank, zijn veronrstel waar geslok varks. M. Verougstraete wijst op onjuiste verklaring n aanklager B., die beweert dat het.vee binn gevoerd werd met auto L., terwijl het geblek is dat die wag te Lophem ln herstelling was. Deschepper Vann Bussche wijz anrzijds op onbetrouwbaarheid r beschuldiging B., welke door ge kel ernstige getuigis worn gestaafd. WOONSTSCHENNS. T. De Sm., " Melre, had op 27 September.. e pint te veel gedronk. Laat in n nacht k.wr3& hij huiswaarts, maar misliep zich kwstn" terecht op e anr hof, alwaar hij " eigaars wakker maakte. Deze hieln De S. aan, die staan houdt dat hij zich misloop had niet was gekom om te stel, gelijk eigaars het mlsscü n en. De rechtbank verwijst hem tot 5 dag geg 82 fr. boete. SLMME BEENHOUWER. Bij Gus:aaf W., behouwer te Merxem, had e dame al verscheine keer opgemerkt dat zij haar gewicht vleesch niet kreeg. De behouwer werd afgeg, to hij op r kilo 800 gram te weinig had gewog. Zijn bascuu! had langs n e kant e schaal, langs n anr e plavei. Schaal plavei wog wel ev zwaar, doch plavei was e stuk af tn behouwer beweer dat hij verbet had het stuksk erbij te legg. Hij werd verooreld tot 350 frank boete. TOMBOLA ZONDER VERGUNNNG. a..., vrouw.., R..., all uit Me, hadn aldaar e tombola ingericht waarin e fiets te verlot viel. Maar ze hadn verwaarloosd e aanvraag in te di bij het stadsbestuur. De eerste verkocht n fiets terwijl overig zich met n verkoop tombolabriefjes bezig hieln. Vooraleer ze doorgiug kwam Rijkswacht alles in beslag nem. Ter zitting wijst het Opbaar Ministerie erop dat het uiterst nuttig i3 door dagblan aan belanghebbn bekd te mak, dat rgelijke tombolas wanneer zij niet ingericht zijn t bate e liefdadigheidsfeest zonr toelating het stadsbestuur te. hebb aangevraagd, strg verbon zijn. De eerste wordt verooreld tot 35 fr. boete, overig 82 fr., voorwaarlijk uitgom voor laatste. BEDREGNG. Hdrik Van Cavlje, uit Ti, was es naar Hansbeke gekom, gewapd met e revolver, had er Karei De Clerek Raat Turnhout mee bedreigd. Hij wordt verwez tot maand gegisstraf 82 fr. boete of 8 dag. BERGEN. Vrijdag morg wern batt hervat het tragisch ongeval op Groote Markt, waarbij var zoon Van Hauwer, het lev inschot heer Jules André, zoodanig gekwetst werd, dat hij thans nog in behanling is in het gasthuis. Vooreerst hoort m n skundige Destrebecq, aangesteld door verdiging. Daarna komt Mr Jacquemotte, orgaan r burgerlijke partij aan t woord. Het is bewez dat Guyaux verantwoorlijk ls voor het ongeval dat hij veroorzaakte. Hij vraagt dan ook voor weduwe Van Hauwer e som fr., t titel stoffelijke sn fr. t titel zelijke schaloosstelling. Voor Jules André eischt hij onrschel- ijk t zelfn titel, ee som fr fr. De rechtbank heeft uitspraak verschov tot op Wosdag 2 Juni a.s. NAKLANK VAN DE JZERBEDEVAART TN 930, M herinnert zich dat in Augustus 930, drie vliegers bevaart naar.iet Jzergkteek te Dixmul Btoor- J door vlugschrift bov verzamel pelgrims uit ta werp. Deze vliegers Labrique, Lag range De-, n. ef < *«f? c f P? B 9nW9geOWB fllt»k4ina. MBn tik" té Veurne, TOOMie.v boetstraffelijke «echt- Zonneslag Stukloop Hutd V^ctan n Stukzitlfln bij Wielrljii verzacht «n geest Tt, r nfc.h, A-oth.Wt maar rechtbank achtte ze aanstelling onontkelijk daar zij oorel dat het komiteit ge scha had gel. Het komiteit ging hierteg in beroep. Het beroepshof te Gt bekrachtig onontkelijkheid burgerlijke partij veroorel vliegers elk tot 80 fr. boete. Het komiteit voorzag zich in verbreking. Thans heeft het verbrekingshof het arrest het Beroepshof bekrachtigd. We mofe bestätig, dit tot groote vreug fs*l\. autossug«. liefhebbers,, dtt groote! vluchjjmeer meer ln bt. laqgstelliijg- v dërï?èrhebbfers kom. Bewijs;i Dourdan Bruèfee^mtëel^dan 3000 duivj ÖSürdan Bwèrnem ->700 duiv, Dourdan Malgem 890 duiv, Orleans Beernem bij 300 duiv. Al ze vlucht war dus e sukses zonr weerga, zoowel op gebied elneming als inleg. Wat ook fel tn t oog springt la dat kele liefhebbers Malgem omligg zich fel wist to klasseer, zich stilaan als gevrees fonsdpelevs ontpopp waaronr we voornamelijk mog vemoim : Cyriel CAUWELS Malgem met zijn prachtige uitslag op Dourdan te Malgem, Camiel VAN LANDSCHOOT, eves Malgem, die met 6 duiv op n Beernemsch Dourdan 5 prijz behaal. André GEYSSENS Sysseele, die achterevolgs op Dourdan te Beernem te Malgem op Orleans, eves te Beernem, groote poel wist weg te kap. Zijn blauw dulvinnetje vooral is e primus mag werkelijk kampioduif uit streek goemd worn, want op ze drie vlucht te saai, dua op twee Dourdans Orleans, vloog het niet minr dan 3000 frank (series inbegrep). Dit s dua waarlijk iets eigs, -, geloof ons maar, daarme zal hij nog niet stopp. Dan hebb we nog Emicl SPEGELAE- RE Malgem, die te beginn met n Dourdan te Brugge waar hij in doublage Malgem 4 prijz haal, Dourdan te Beernem, i prijz, Dourdan te Eekloo twee prijz velo, Orleans te Beernem, 5 prijz met regulateur pdule. Op al ze vlucht te sam speel hij met 20 duiv behaal daarme iti prijz, wat waarlijk iets buitgewoons mag goemd worn. Bijzonrlijk met wind op kop zijn zijne duiv op fondvlucht waarlijk ongaakbaar. We aanzteu Emlel Spiegelaere Anrdé Geysss dan ook voor twee sterkste fondspelers uit streek. Wie het anrs nkt kome het met uitslag bewijz. Wij will dan ook eerst zijn om al ze overwinnaars harte geluk te wsch hop harte dat ze hunne zegepral mog voortzett, zoodo bewijz dat er ook bij ons duiv zitt die kunn opweg teg ze e Brlcoux, e Tretnerie of anre beroemdh inzake duivsport. N. B. Er zijn liefhebbers die er belang schijn bij te hebb, met uit te strooi dat het niet hetzelf duifje ls André Geysss, die drie Zondag nae groote poel won. Deze alweters beruht we echter dat ze t zijn huize alle dag uitslag kunn gaan nazi, tein di onnoozei praat, die naar afgunst riekt, es voor goed n kop in te drukk. Emiel Spiegelaere behaal ze week te Eekloo uit Dourdan, 5 3 prijs met Velo; Orleans Beernem : S, 9, 4, 20ste 37 prijs met Regulateur, Pdule 300 frank in geld. Prachtig. Raymond MATTHYS, Oelem. VELOS aangeslag tn douan. Schrijft of wdt U ELSABETHLAAN, 83 BRÜGGE De grootste keus *t land Ballon-velos ; heer- dames Route- Koers- Halfkoers- Luxe- Kinrvelos in alle moll. Schoone rijwiel 330 fr. Schriftelijke waarborg: 0 jaar op kar, 2 jaar op rollemt jaar op bann. Bijzonre keus NAAMACHEENEN het gek merk SAPHER. s Zondags op tot i uur. Sp.v.x. ^TtrttlTfrrlfïïrrT iw+ftff Afslag! Kóopt"- Meubel rechtstreeks ln- Morne Meubelfabriek DAJMME ; BOlÜb&^RSTBLAAT, ïi-76.fu&xóp;; Door onze morne electrlsche inrichting kunn wij alles 20 t honrd min lat dan elrs. Alles eig fabrikatle! aan echte krisisprijz! Komt onze uitgebrei ttoonstellingshal uitstalling zi. Bijzonre voorwaarn voor voortverkoopers. EFZOEKT ONZE MAGAZJNEN. VRAAGT ONZE REZGER. * NEUW GENT S KOSTÜMEN ZJN ZEER PRACHTG EN NET OÜÜR. HOEK LANGE MUNT GROOT KANON, GENT. Sp.25 WERKLOOZENSTEUN! Voor rechtbank te Antwerp stond terecht 49-Jarlge diamanthanlaar Joz. Huygs, die 93 tot Maart 933 t naele het Fonds voor Werkioozsteun, som 6.55 fr. had opgestrek. Huygs is eigaar het huis dat hij bewoont dat ge hypothek draagt, Hii heeft twee huurrs, die fr. huishuur betal. Zijn echtgoote maakt thuiü -igaartjea, waarme zij 50 tot 60 fr. per lulzdtal verdit. Tslotte hebb 3 ohtgoot Huygs ge kinr. Buit het oteungeld het Krisisfonds had Huygs e vast nkom per maand, «lat 000 fr. overtrof. De rechtbank veroorelt n werkloozeeigaar, bij verstek, tot maand gegisstraf 82 fr. boete. Hij zal bovdi fin het opbaar ministerie, dat optrad najns het ministerie Arbeid Maatschappelijke Voorzorg e schaloosstel- :ng 6.55 fr. te beutlcn hebb VALSCHHUDEN. - Ee brouwe-ij uit i curne, had klacht neergelegd tejj «r.rer gewez gast, Pieter R., wegs hterhouding 3074,-5 fr. P. had daar oor valsche afleveringsbons moet mak.i valsche handteeks zett. P krijgt -aann 8 dag geg moet -tduister som terugbetal Knopt niet aan rond i leurrs of vreemlln- g. Spaart 50 0/0 met! uwe Corsett buikbann rechtstreeks op maat te bestell bil het ) HUS Juline Sclieühouf Alles eig fabrikaat 6, Brabantdam, 8 Dampoortatraat, it CENT d Volkorbrood VAN ROSCAM. t Eerste Vlaanr. Naar voedingsleer, Geesheer De Lille Lagae. CENTRALE BAKKERJ ROSCAM l.ourues.straa, «6 GENT (weg nnar l.ours) Telefoon Dépot: vèerdamslraat, 5. GENT. «M bestelt t huize. v» GEMEENTE MALDEGEM. DONCK. OP MAANDAG 5 JUN (2e Sinksdag) ter gelegheid oping r hetbc-rg bij Arthui- De Jaegher, smid te Donck, aan kerk, krulbollüig, 75 fr. prijz het inieggelil. erbij, aan 2 frank per man. Lotn voor maat. Zuivere boll, niet grooter dair 9 cm. Bollini: voor vrouwvolk aan frank. Begin om vier ure. Ook heb ik eer aan het geacht publiek te iat.cn -.vet dat ik h af e winkel op, voor velos alle anre verlakte goer. Zeer matige prijz. k gelast mij ook met alle smewerk, nieuw- roparati. Vririeiüke aanbeveling. 24 ARTHR DE JAEGHER. EEDE BJ MALDEGEM. Aanstaan Dinsdag ter gelegheid r kermis zal e groote wegrit voor nieuweling plaats hebb. Afstand 40 km. op goe weg. 500 frank prijz met nog verscheine schoone premi. De commissie i 3 niet verantwoorlijk voor ongevall. nschrijving bij A. Standaert, L. Raeman D. Verstraete. Wegrit om 5 ur e zeer stipt, De Commissie. Gieonle MALDEGEM, Kleit, Doorn. Js;trlijltsche prijskamp met krulbol op ZüJdag 8 Juni 933 bij Maurits Dhooge- (Jkers), 500 fr. prijz. nleg 5 frank per ;ian. Begin om 3 ur. Bol!>n tot 23 cm. 2G -Het Bestuur. OEDELEM (VlicKcndo Pcer(l) Tergelc-<;ijnheid r Kermis, op - Juni Groote Krulbolling met 5^0 fr. prijz l.ij Wed. H\:vs, A. Van r Mo^re, L. Stevs. De prijz zijn als volst :t> Ofr. ">0 fr. voor t grootste KOtal e zelf gemete minsts 2 man. 50 fr. voor het meeste getal eer zelf groep of club, minsts 20 man. er mag zijn -.aat mebrg. Bolp.n worn op <le ban gegev. nleg 5 fr. per man. GEMEENTE MALDEGEM. Wamiostraat, Rastraat. Groote monsterprijskamp met krulbol, 00Ü frank gowaa"borgd «p Zondag 8 Juni 033 bij Bernard Verbeke, Victor Van Poucke, August Leliaert. nschrijving bij al herbergiers. nschrijving niet later dan tot 3 ure. Na 3 ure wordt niemand meer aanvaardt. Prijz vereld als volgt: 300, fr. Boll tot 23 cm. zuiver loop. nleg 0 frank per peleton 2 man. De commissie is niet verantwoorlijk voor ongevall. Het Bestuur : 26 De Verelg Jonkh. Velodrom Op ZONDAG 4 JUN 93 Prachtig«KOERSEN v o o r ONAFHANKELiJKEN e n JUNORS Programm«: Poort op,30 u. liegirt om 3 u. _ Prijz : 4, S 6 fr. Werklooz, op vertoon hunner kaart, a kinr min dan 2 jaar, frank tomryop elke plaat».. OMNUM voor Juniors bestaan uit achtervolging, Snelheid Puntkofers tussch CLOVS. Antonius DF.CLERCK, Norbert DECL.ERCQ, AEYENBÉRGHE, SCHOONACKERS, cna. DEGRAEVE UUSCSHAERT. 2. ACHTERVOLGNG : Lem«re-Marteiui teg M«ey»-Lamb«rt, 3. SNELHED : Deprest teg Keghels ; 4. ACHTERVOLGNG : Kampio Verhaègh teg Vlerick { 5. AFVALLNG : VeHernans, Debbaut, Houssiaux Vlerick Km. Ploegkoers voor ONAFHANKELJKEN t Cyriel VERTUYFT Waarschoot Fred VERHAEGHEN Sleidiage Vitus LEMEL St. Laureins Gerard MARTENS, Zomergera Kamiel MAEYENS, Zwijnaer ~ Armand LAMBERT, Oostwinkel Maurits DEPREST Beernem Pier VELLEMANS, Gt Cyriel DEBBAUT, Malgem Ré VLERCK, Gt Egi KEGELS, Gt LouU HOUSSLAUX, Gt De koers worn opgeluisterd dooi MUZEK. Het bestuur is niet verantwoorlijk voor ongevall. Hier nog kele rn era die h ZtmOag ataeoimt oau koamaa ta 4«a TB- LODBOM VAN MALDEGEM, Bov link» nw r«chu : Aatoulu» Deelarek, Theofiel Schoonackera, Arm. Lambert.. Midn : André Degruve. L«rigi onr : Busschaert, Louis Houaalau* Clovla Haubourdlng. " VKtJoDROM HÉt^MAUJKQJÉM A. X OP H abndag ls h«t einlijk n daffl T <f RUWEJ OERS te JZEWUKX waarnaar honrn nog es hoer- OP DNSDAG 6 JTS Mt n, Bpörtljefhebber^ verlang, t^h^ee«, Je--JCypaiLsd kfk^bls^ JuS^^^^^^n^p^i* * véir be^lnllilng aang " uur (HoU. af 3, in n VELODROM MALD) - tijd) le prlj» <Mundua Heerrijwiel» f»- GEM, e strijd lever om het meeste chonx door Fa. K»aa t«midlburg, schap zooals nog maar zeln, om niet ia Voor Junior Mnvong 3 uur (HolL tijd) zegg nog nooit, beleefn. lc prijs fra 460 plus beker geschonk Eerst hebb we e omnium voor cmzê door Knveewee-aigarfabtlek. JUNORS, daar all omzeggs «v * Varr fra 2000 plus premi, 24 sterk zijn, mag m zich aan ets buite.- E KT VEL DE gewoon moois verwacht. > t Was Zondag koera voor Beroepgrljr» Daarr,* hebb.wog.e 4-tal omnluira te E rt vel. Fred Haemerlinck, Don Frevoor ONAï HANKELJKEN, waarin eix, lo voor dc dames, ging ook es zi. H! in zijn tpeciaiuolt leg zijn hardste tege ^,, e( mee cn Ja cn won natuurlljk want strever zal tc kamp hebb. ; maar eg naar ult 8l ag :. HAEMERLNCK 38 km. in 4 u. 6 m.: 2. Raea, 3. Roels, 4. Vcrnlcrs, 5. Coot», 3. Als sint volgt dan e Ploegkoers voor ONAFHANKELJKEN die waarlijk belooft iets nog nooït gezi te worn. Zie m» r gelfjk rbëgeêteri"hóibu "iio7ly7 B. W Dlrnef, «r on«h» 0i»m Cn Q Vaneooghc, li. Dewlnter, 2 LampMrt. TE HKMXEM Ook hier ging Don Predo es kijk ot es welke ploeg er aan elnem : VERSTUYFT-VERHAEGHEN, beslist e r sterkste ploeg Vlaanr, wart werkelijk is hier wilskracht met mar t,.v OB - -,,,, gekoppelj, want waar Vcrstuyft nooit o. fl z u meekunn, waarlijk, h*j toon es tc meer aan al zijne medinger» *!jn uchteru iel. De uitalag werd don :. HAEMERJ^CK 50 km. ln 4 u. 24 min. ; 2. Gerard Deamet op 2 L ; 3, Deryck op 2 min. ; 4. Huys, 5. Roels, 6. Houtman, Rolus, 8. Vromans, 9. Gernaoye, 0. Deputtcr,. Royns z. KAMPOENSCHAP DEB ONAFHANKELJKEN.. GUSTAAF DANNEE^S dc 50 km. in laatste koers te Malgem niet opzag ia 4 u. 50 min. ; 2. Monty op 2 lgt, 3. Hor- Berocparljrs t leer te gev, heeft h, kraet op 3 lgt ; 4. Goosss in 4 u. heslist zijn );ans op n palm. E prach-j5i min. 2 s. ; 5. Garnlcr, 6. Van Puyveldi-, koppel. 7. Trekels, 8 Decrolx, 9. Cappello, 0. Da MAEYENS LAMBEP.T. Die nam ze:- Cnluwé,. Pansard, 2 Ooolncrt z g.goeg, war.t dc rappe Maeye geko - n e Gtaar Danneels legt er dus op n<--ld snn <i< n macht- : f.iimbert moet aan om e heel groot kampio te wordon, ploeg zijn die tot alles bekwaam is. t Zr.t verl jaar won hij het Kamplonooit begev wil, s Fred Verhaegh e<a r subhemste pistlers het land. Zal hij ook h Zondag winn, hij in Malgem onklopbare? LEMERË-Ger. MARTENS. - Viius i» erg ziek geweest t is waar... op baan marcheert hij nog niet te best, maar... pas op voor h Zondag... want dat hij goed rijn zal ls t uitgemaakte zaak, gekoppeld aan Gerard Marts, die er in zijn MARA-AALTEU (Savooi) Uitslag r Bolling bij Arthur Van n Bran:. Petrus Desmet Felix Tranz, l. Victor Vermeii e cn Alexanr Verdonc!, 3. Gebroers De Bel ; 4. Marcel Poelvoor met Jul. Van d.e Putte. Hartelijk dank aan elnemers. SNT-LAUREN9. Prijsbolling bij Wed. A. Van Killegem op Zondag 4 Juni 933. Prijz 200 fr: nleg 3 frank per man. Prijz bij bov 200 frank inleg. n geval stecht wer 25 frank vooruit. Zuivere boll tot met 20 ctimeter diameter alle geldig. Begin te 4 ure GEMEENTE MALDEGEM, Uoncksch Heirweg. Op Zondng 23 April vier volg Zon dag, seriebolling bij Remi vherlet. Series 6 man. M speelt om uur namiddag. Het bestuur s ni-t verantwoorlijk voor gebeurlijke ongevall. Afkamping Juni om 4 ure., 24 Gemete MALDEGEM, Groot Burkel. Jaarlijksche groote schieting op don 4n Juni. Sinks, bij Raymond Scherrs. 400 fr. on 200 fr. gratis 300 in verscheine prijz. nleg 3 fr., terug 0 fr. De schieting zal opgeluisterd worn door het muziek. Op n 5 Juni, twee Sinksdag, groote bolling, 500 fr. gewaarborgj. nleg 5 frank pei man. Alle boll zijn toegelat. Begin om 4 ure. Nams het Bestuur, 24 Raymond Scherrêna. GEMEENTE OEDELEM Hoogstraat Op Zondag Juni 933, bij Camiel Zv terman, groote Clubbolling daarna B - ling voor iere met 200 fr. prijz. M speelt met boll r baan. Milil!!lii!!iiilili!!lllll!i!!!!!ll!ililllll!lii!ll!iiP VERWERJ m i m C E S VERWEN EN NlEUWWAS3Ctf ^j,:^jy! CHE jl eöz. S, ST-JACOBSSTBAAT, 3, B B U G G È U Ï7S. Hulz te Gt: Kalanrberg, Kortrijksche Stiweg. ls^, Te Eekloo: 2, Molstraat, Richard Lampaert. Malgem : Marktplata, Ölaeys-Gayne. Vhoii rout: O. Verkeyn, Statiestraat, 6. Roeselaere: A. De Poorter, Zuidstraat, Thlelt: Sint-Mlohleletroat. Goer worn aangom zonr prlj»verhooging bt) Mr BOLLHJ, MARKl BRESKKNB DENST AUTOBUS. vs8!ll!liil!il!!llll!!illl!l!illllllllllllllllllll!!li!ll!llil!llillllilli!lltilh :.i.s ran ui k niet iivt mins-, verwon: n moest die kerels bloem wegkap Natuurlijk het ware h harte gejoi. DEPRESf-DEWAELE. Nog ea e ploeg die, prachtig nezit, want ook hier zal rappe Deprest in Dewaele e ferme treinlooper vinn. Nog e ploeg die er nv t zaj-verlorloöp eri schoon werk <-- ver zal. DEBBAUT-VLERCK. Debbaut is n n laatst tijd veel verbeterd Vlerick. Ne hem hoev we niet yeel te zegwant iere weet dat dit werkelijk e flinke kracht is, in elk geval e heel goed pisterijr. f)ie eindig öp e eereplaata. KEGELS-HOUSSAUX. Keghels «hier goeg gekoiitl -want reeda meer dan?s wist hij in Malgem alsook te Beeioem, Knesselacre Gt te winn. Op Malgem kermis verl jaar nog won hij er ook baankoers voor Juniors rnet e puik voorsprong. Wat Housslau* betreft... Louis ls altijd e r rapste rners zijn tijd geweest naar t zepg zijne supporters^ rijdt hij we<c als in n tijd SterDecloedt aire grootp koers. Ook met ze ploe» r i * DEMVTZEB, prachtig twee ln d* KOKDK na TALK. M gellove er nota te osman dat do Grooto lrija Oosteo verr& wordt op Zaterdag 24 Juni. Al beete Belgische baanrljra vsa ons land rull >r pertij *ijn, het U«t ge twijfel of Oost zal nog nooit zoon volkstoeloop gezi hebb. Alfons Schepers zal Dinsdag of Wosdag avond n n Vslodrom Hint Trui n ee poging do om het Belgisch uurrekord neer te hal. t 2!ou ou olet verwonr mo?bt ook het werejdrrttord dat op naaxa staat O««ar Bgg eraan Keléowant Fone U toch zulk e groot kampio. Waartte. vwadaaf -T Naar tat VELO- DROM r» SCAUOKGEM nattt«tt^c VELODROM BEERNEM Op ZONDAG M jrun Grooie PLOEGKOKU met al 4«Beate «l O N N S t i y a i X r bflme Vlaa»4ani Projremmai. Snelheid tussches twee «{Hint Vraotott to (Jousmzu ; 2. Achterrolfln* Oaatga S00M tefta Heorl Devea Achtervolging : Kadott AJtoM Van Ootngem teg DebrabaedoMMarobba 4, AfvaUing tusscheo Veritaegheo, Devotr «o XHMk 5. ~ M Km, Ptovgkowi ta t met volg kepp«la A. VAN OOTEGKM R. VAN OOTEOEM Oer. WOMAN O. DEUR AB AND KR HL VEKHAEGHKN OMtott BOOSS M. STROBBB A. DECLF.BCK OOD8.-SBN8 K«nrl DKVOS DE CLOEDT FKYS DEVOLDKB DAS Deur opea om ijo u. Begta om art. ngang S fr. per taan. Kinrea S itaak. De elnemer* wie we nog tfaaa tret hebbea gtltavea on* tpoedlg voor t» aorg tein m op ie piakk kunn drukk. vaadaag r Xaar DROM ran MAJDKGKM awtuturujk chap r Juniors, nu dit r Onafhanlteik, wie weet... toekomd jaar mlf- ^ehi dit r Beroepsrljra. Wij wach hef hem ln elk geval, want Gustaaf ia ecu doorbrave jong dfre zijn Bllel tzeerste ter harte neemt. RONDE VAN VAUCLU8E Dez Frunsch baankoers gaf voor uitslag :. SPECHER, 2. M. Bulla. 3. Hardw quegt, 4, Archambaud, 5. Siemoski, ti. Seiisel, 7.Mólinari, 8. Kutzbach. DE STER DER JUNORS Algfmee Rangschikking:. DEFOORDT 4 p. ; 2. Demeersman 5 p.; 3. Goris Alb. 8 p. ; 4. Janses 22 p. ; i, Romaln Maes 24 p. ; 6. Beeckman Van rppe, 8. Demeyer Vlierlnck,, Palman,. Boelaert, 2. Van Oata De Kee, 4. Michaux Aubroeckx, 6. Van Houtte, 7. Doeye z. TE WESTENDE Uitslag n Juniorskoers :. T JONCK, 2. Beeckacrt, 3. Hespeel, 4. David, 5. Van Ronselé, 6. Everaert, 7. Van Wephe 8. Vandc])Utte, 9. Baert z. Danr tomain Gljssels in ROKÏ VKLOOROM VAN MALD EO XX ï m n m r i s s i ^ j land* grootste Bekampio es éaar MÜgtm met.euzprogranuna, dat wellicht eea kel grootstad la aeo tijd km fr. prijz Het U lurv l eea mm prijz Het Crtterlvun Wlelergtorl, eea eakta Na* tloneje Oelag!. Criterium Parlje-RobaaU ta omnium drie reekes tumch vijf win» nea er : J. Van Hevel, Roosm, Rebry, R. GlJsneU 3ylv, Mae*. 2. Achtervolging tuasch Jac A»rt*-Vaa Slembroeck, 3»iüuyv-Eïü. Daerols iü Cd. Van Hevel-Mortier. 3. Het Criturlum t Meetjesland ta esn omnium 3 reeks tussch Vltue Lemelr«, Ger. Marts Vsrituyft. i. Het Nationaal Criterium dar u m (X km. n 5 klassemt) met elf ttteldn» g Berotpacecnors voornoemd. 5. Omnium Clubkampiosch^p lon. ver Erover > (9 reeks), tumobea Al* fred Verbaegh ea Arm and Lambert 6. Groots Prijs Jtmet De LU*. 00 kak ploegkoers n & klaaeemt met T TOlgee< koppels: """" BON BS B Q*. MABTENS J. VAN HTTVTX VAN 8LEMBROEUK tomain GJSSEXS Cyr. VERSTOTÏT Jan AERTS Vltue LEMKBX REBRY SylT. MAE8 DEMUTZER Em. DBOBOX Od. VAN HEVEL MOBTEKB Gezi het kostelijk programma zull da ngangsprljz 8 0 frank tljn. Haimins Emlirocali«Kampio Vertrleat. Vloert all. Groot klein : CTRMN HALLVNOH, Ï7, To^ komststr., GENT. Depothour» gtrrr. r. dan alle mag m zich aan e onge - dig strijd verwacht. De Poort v n n Volodrom worn geojid om,30 TK ZEKBR/GGE bij Juniors Cv 9 DOLESLAGERS Zondag eerste, Edmó l LAEVS r, DECLECQ achtste BJ, m begint om 3 ure stipt. Gelieve < ichaert neg. ï Omver Erover zooveel mogeüjk op tijd te kom. Dit t a minste zal verzeker e mooie planlp hebb, want volk zal er zijn. geloof a maar. WVNGENE (St. ietersveld) Tors Op 5 Juni, 2 Sinx, groote Baankoeiv voor Juniors, o m2 ure, gaamd «GROOTC PRJS BELRADO, Afatand 00 km. gor e baan, met 2000 fr. vereld in 5 prljzi. Alsook Palm trui aan n eerst, > ker voor Clusb Beker voor Constrr. teurs. nschrijving mits 5 frank bij fïerani De Meester. RONDE VAN TALË Algeme klassemt:. ALFRED BNDA met u. 0 m Demuysere ; 3. Piemontesl ; 4. Bovet ; 5. Grandl ; 6. Moretti -284)8 7. Geyer ; 8. Stopel Clpriani ; 0. Erba (lite afzon. lljke) ; De Vlaming Loncke s 34ste met 2 u. 8 m. 36 sec. Onze twee kerels hebb het er waarlijk prachtig afgebracht, want is 2 plaats Demuysere ets zeer puiks, ook eereplaats die x>ncke Vn verscheine ritt behaal (hij behaal zelfs twee verwlnnlngep K di vermeld te worn /as eigc club die 3 aangekom reriers tel, hoe wonr, we hebb d ^ leker niet. Zijn er daar misschi twee mr.~ ton twee gewicht? En waarom ia het ilat we uitslag z lcoers niet n <<; sportblan vinn? Naar we hoorn reed Edmond Claeys r donr goed cn was minsts zoo goetl ils overwinnaar die ook n e pulka!ag was. Lambert ed e gruwelijke v moest opgev. Busschaert kruyeercl De puike Gtschc onafhankelijke Giutaf Danneels, heeft zijne vergunning voo. Beroepsrijr aangevraagd. OEDELEM (Vlieg Feerd) Op Mapndog 5 Juni (2e Sinx dag) koera voor alle beginneling, gegev door L. Mahout, C. Landuyt H. Vergauwe. 300 fr. prijz premies. nschrijving bij 0> Landuyt. Begin om S ure stipt. Trui Het Nieuwsblad aan n eerst. GEMEENTE KOOLSOAMP Op Zondag Juni 033 Groote Prijs City-Sport, voor beginneling onr 30! jaar. 00 fr. prijz. Begin te 8.80 U. De koers wordt geloop onr regla»! mt don W. /. W. KAPKYCKE (Kerxelnar) Op Zondag 4 Juni (Sinks) koer* root Jongeling onr 4 Jaar 30 km. 200 tr. prijz talrijke premi bsgln 3,$0 u, Maandag S Juni koora voor alla beginneling 600 fr. prijz, talrijke premi. palm aan n overwinnaar. RUYSSELEÜE Op Maandag 2 Juni, groote koers voor Juniors, 00 km. met fr. prijz. Schaal voor clubs met 3 ronners. Begin om 2,80 u. Zondag Juni, Kleine Prijs sglarett Belga voor Beginllng, 800 fr. prlj- z. De-beginneling meer dan 20 Jaar mog niet me rijn. Begin om 8,30 u. ST. KRUS TE BHUGGE. fet is dus op Juni voor 2 maal dat Grooto Prijs St. Kruis verredén wordt. Van nu af mog wij verklar.dat, ze koers weer veel suk3es tegemoet gaat want reeds 40 onzer beste baanrljra zijn ingeschrev. Toekom week zull wij do volledige lljat r hlgschrev medccl. E ding wet we echter reed* beslist: dat la dat het op di dag n St. t uis weer spann zal t volk. 8TEENBRUGQE Zondag 4 Juni. lers voor beginneling onr 20 jaar, met 375 fr. prijz premi. nschrijv : Baron Ruzettelaan. Raymond MATTHY8, Oelem. EL F O HET VOLMAAKSTE RJWEL! Wordt nagemaakt, maar niet geëvaard AGENT voor KNESSELAERE.: ACH. DK LOOF. OEDELEM : M. BEUZELNCK. BALGERHOEKE : VAN GNNEBERGHK. SOMERGEM : GERARD MAERTENS. MOERKERKS : EtTG. DE JAEGER,

3 w msr.ir. VKAAG AAN inv BREFDRAGER T GETROUWE. MAJKGHEM VER P08T TOT JONDE 938 AAN 0.90 PB> HET MEEST VERSPREDE WEEKBLAD N VLAANDEREN GESTCHT DOOR : VCTOR DE LUXE, Oud-Volksvertegwoordiger. HOOFDOPSTELLER : JOZEF DE LLLE, Kamerlij. BREF- EN TELEGRAMADRES DRUKKERJ DE LLLE MALDEGEM Telefoon Nr. loetcheckreklng 52; ABONNEMENTSPRJS : Binnland : tot «n 933 : 0.90 fr. Buitland, per jaar : fr. S. Amerika Canada : fr. AANKONDGNGEN : Vraag uitgebreid TAREF. PRUS PER NUMMER : 35 et». ZONDAG 4 JUN933 23ste ZONDAG. 44e JAARGANG. Kl \! K M<X,t N K>EN-PAKT. >..,. i;-i v.-. :;?ac.h!lg Uekcut Piet r Hem in Haagseiie K,st Bov MuMOlinl Hall*. T weed s Mac Donalü vïln Engeland. Dto Hitier Duitsohland. Oadtr Dflladier Frankrijk. E^Sftlittttlliiilïiilf lll)lllèhslslf SHilllllftllttliUtlif kstjktlilllllflllisf SfeiilllllllltllllSlfilillillï^E DE WEEK TE SAMEN GEVAT «& r VoicuacM bealullea «Ê Köuit d*i» VrljdagsBprg «^MtóKi- - - te h**r w*ikloozeu opleggeld mag gev, lat nieuwe w ligg owic horstelle?, water«uitdiep ea,dijk ophoogei, gronn oiii finn, c-iixoovoorts.»» # M weet dat ülaat dit vroeger niet wil verstaan. k heb er driemaal het woord voor gom«n n Kamet, gfzeid.- < Mfiar hoe krankzinnig f!! Ge geeft 800 miljo om da ssisschc". met ledige hann te zi staan, «oniinlgén half verhongerd, het wate toch dulzdmoal beter, dat u zet aan gemetebestur; legt op, op n werkloossteun n Staat tot dte mscbeo «volledig dagloon giet hebt er het werk mee gedaan, dat dcr» nooit zou uitgevoerd worn.» k wa» do eigo om het te zegg n Kamer, ik herhaal het in Afellngeu Commissies k zag wel dat ministers Jaspar Poullet er ric-n grond begrep. -» Zir.hler otllcieie tekst hetge ie uitgevaardigd hebb : Art. 8. Do provinciën, gemet opbare bestur kunn arbeidskracht opelsch do werklooz welks giet tegemoetkoming het Natlooaal Crisisronds vóór het uitvoer werk welke normaal niet worn toevertrouwd aan privaatonrneming of welke sleohts worn uitgevoerd met het doel aan werklooz e bazigheid te verschaf f, aldus het aanlegg weg, herstellingswerk aan wegis, het uitdiep <ler waturloojre», gezondmaking moerass, ontginning woun heigronn, do herbebosschlng». (Het uitdiep wutorloop heeft minister Poullet erhijgtvoepd omdat k zoo dikwijls Ëe sprak.) Het betrokk opbaar bestuur of betrokk opbare nstelling dit tegemoetkoming het Nationaal Crisisfonds met t hoogste ti per honrd te verhoog. Do arbeidsduur wordt berekd rwijze dat werklooz eo vergelding ont- SlllillllllilllllilliilllliilM^ geu welke gelijk staat met het loon in streek uitbetaald voor «soortgelijk.werk. Art fc>dji: ;werjtlc»om dte. zonr lifét^ge jredén, te beantwoorn aan dan öprónds varbeurd il voor e. perio Minsts één maand t hoogste ze«tneand. Deze sanctie wordt toegepast door d«bevoeg cctnmlsle reclamaties. Beroep kan worn ingesteld bij provldclale kommissie beroep, n bet geval voorzi bij artikel 65 het koninklijk besluit 3 Mei 933 houn wijziging het regiem r werklooz, bij n beheerraad h<h Nationaal OilssUfomls. Art. 0. Worn insgelijks beroofd tegemoetkoming het Nationaal Crlslsfonds binn grz bepaald bij artikel 9 werklooz minr dan 2 jaar oud welke niet met oppassdheid voor h ngerlchtc door n gouverneur r provincie aartgom leergang zoun volg, Art.. E besluit door n Koning getroff op voordracht n Minister Binnlanddchc Zak n Mltvls- U>r Arbeid Nijverheid zal uitvoering verzeker artikel 8 tot 0. Let op. Deze besluitwet is volledig nieuw, we moet goed, woord na woord nagaan, wat ministers er gemaakt hebb. Wij hebb altijd gesprok e volledig dagloon, zij sprok e volledig uurloon. Zij zegg : «De arbeidsduur wordt berc kd dat het loon gelijk komt met dit r streek.» WJ nk dat ze dit als volgt zull uitlegg : Waar bijvoorbeeld het con r streek 4 frank per uur ia, zal e werklooze die met het werkopleggeld r gemete 24 frank trekt, 6 uur kunn te werk gestold worn. En e werklooze die met het werkopleggeld 20 frank trekt, zal 5 uur te werk gesteld kunn worn. Dat te niet juist wat we gevraagd hebb To we Dinsdag op het Ministerie Binnénlandschc Zak war, troppel er e heele groep suni christ werkli-vertegwoordigers, om te bel tt dat * p «; S? K &g.n.vak LOLKilCS N tanukmi lku VELO, Dit zijn do vier moedige wielrijrs Aersëele, zegi, Ronse «n Lobbek», die tijns maand Mei reis Aerseelo-Lourdôs, 2250 Km. per velo aflegn. Ferdinand De Vrlese Aersee le (x), leir d«groep, die reed««8 jar telt, werd daarvoor feestelijk in xfjn gemete gevleord bij gijn tarugkomst, r ourdomspsio 5 t honrd af- 3 getrokk wern. s Morgs hadn ze liet gelez m kan begrijp dat het scheef zat. Zij hadn volmacht help stemm, zij waréif dtis verantwoor!.,.* voor hetge volg, i Zij hebb e uur lang gedreigd gewikt gewog, op het laatste oogehbllk heeft ministerraad toegegev,;, ourdomspsio allelijk 5 têo honrd verminrd lijk al r st. i / Dat is hoofdtoon r koninklijke; besluit tot op h versch. Waarbij komt dat instelling die staatstcelageri krijg CO t honrd worn ingchoudvi?, e half t honrd crislsbelastln^ wordt bijgehev. *» Grof geschat zou er op ze wijze -70Ü miljo gewonn of uitgespaard zijn. Ministers Poullet Jaspar hebb hef. door da radio Wosdag-avond in-, t Vlaamsch Fransch moet goedpraters Het land bezwer met gelatheid besluitwett op te nem, wil m voorkom dat frank valt. Ze hebb er bijgevoegd dat ze buit zo 700 miljo in eerstvolg nog 200 miljo zull uitspar. dag ivi»moténdl)«mh il^t ^DMtMbÜnd,! EÜanS rijk, Engelöntf-iéii ïltaloe. ) fh i 5 Met soldat is het niet meer om do. Dat sl ministers nu toch ook. Wie het met soldat zou lat aankom op e nieuw wereld-oorlog teg Duitschland talië, is uitzinnig. Begrijpt m nu dat hest onr ministers raloos zitt. Hoe zoun ^ij dat kunn goedprat, dat zc daag onze arme msch aan alle zijn a.trekk intussch o frank aan ler soldaat hang? Wanneer we dit zegg is dit «magogie» ons is, ofte gemakkelijke volksvleieiij. Het les alle naakte waarheid. Wij zi evoudig porr dan Brussel. Wij zijn dieper voor langer tijd om het welzijn oaze msch bekommerd. Wij will onze msch gelukkig, zon r durn angst voor oorlog, zonr hec gevaar n oorlog, zeer gevaarlijk, ge zi niemand weet wie hem wint Wij willer onze msch gelukkig zonr n verplettern geldlast r oorlogsvoorbereiding Zijn wij dan niet beste varlanr: wanneer wij dat wsch willlangs strikt wetteltjk weg? * * * Dat pakt r Vier-Mogdh-. n is of wordt daag of morg geteekj, meldt m. Eerst was het opgesteld ; dat viermogdli min of meer e herziing r verdrag toeliet, dat wil zegg : grswijziging toeliet. De kleine lann, die ontstaan zijn uit vereling Oostrijk-Hcngarije, voornamelijk Vougo-Slavie Tcheco Slowakije, vered met Roemie in e drieledige Kleine-Entte, sprong op hun peerdj én besprak sam e nota te zn aan Parijs : dat vrldscl.ap voor goed uit was, indi Frankrijk aldus herziing r verdrag liet gebeur. Pol riep nog luir dan Kleine-Entte Frankrijk die hulp ze kleine stat niet ka;i rv, heeft artikei 6 uit het Vier-mogdh-pakt in r haast zoo veranrd dat klein hun geschrei stak. De crisis is sertdi niet verscherpt. De ministers konn moest in November, zoo goed als daag wet hóe toestand het land was. Nu trekk ze wel wedn, loon, p sio vergoeding af, legg ze Wel nieuwe belasting. Ze hebb dus hun kiesstrijd niet op e eerlijke wijze gevoerd, wanneer ze schrev dat ze niets ging aftrekk. " Wij moet het zegg. «Dat» was volksvleierij. Het doet ons leed. Eerlijkheid zou voor alles moet geln. Ook n n kiesstrijd. Ja, daar nog gestrger dan ergs elrs. JOZEF DE LLLE, Volksvertegwoordiger UT DE VOLJttACHTWETTEN DER REGEEBNG. Verminring Krediet op beg rooting.. Alle kredicl die op begrooting ingeschrev zijn, worn met 20 t. h. verminrd, uitgom ze voor uitvoering werk bezoldiging het personeel. De krediet voor bestuurskost onrgaan e verminring 0 t. h. Binn acht of veerti dag zul{én dc nieuwe Koninklijke Besluit verschij Over valsche aangift om toelag Wijziging do crisisbelasting. n om nog 200 miljo te klopp. Bijvoorbeeld verhooglag r recht op brevett Met gegisstraf acht dag tot hoogd toegepast al? het bedrag vai n Staat te bekom. De crisisbijdrage wordt met /2 t. h. ver uitvinding, nazicht r stoomtuig e jaar wordt gestraft hij dio wets hoofd- bijkom bezoldiging vergoeding fr.bereikt. motor, kost naturalisatie. - wilcns e valsche of onvolledige verklaring De ministerraad met dat tegwoordig doet. Dit is niet toepassing op bljwedn, wedn anre vergoeding het nazicht soms meer aan n Staat kost Hij wordt voor rechtbank gedaagd voor dan het opbrgt. teruggave ontg somm. het Staatsperson, of op psio». Wijziging militaire psio wege n Staat voorzorgskass. * 0 ourdomsvergoeding. Over onvrijwülgo werkloosheid. Juist lijk verl week n hun schrif De frontatreprte begint eerste Voorwaarn voor het aanvaarn le telijk oproep tot het land,, vinn we in maand nadat rechthebb 45 jaar bereikt heeft, tzij hij ze maar later aa.- Behoor tot het beroep of streek n. het verslag dat 0 nieuwe besluitwett voorafgaat, ge woord, ge kel woord gevraagd had. waarvoor kaa werd opgericht; tussch ovet militaire uitgav.. Verzekering feeg oudatdom vroegtijdige dood. in hanl of nijverheid hebb gewerkt ( jaar ou,d zijn ; t minste e jaar Wanneer ze schamele ourdooosp slotjes aftrekk, om het aan machlnege-, ; De kostelooze ourdomsrtetoeslag maann voor arbeirs onr 8 wer cn fort te hang, zoun - ministers toch moet durv uitleg gév. kostelooz? weduwertetoeslag worn jaar) ; met 5 t.b. verminrd. n Belgie woonachtig zijn ; Zoo niet moet we besluit dat *è op.het maximum n kostelooz ourdomsrtetoeslag wordt verled wan- het geg zit of- in e Rljksweldadig- Van Belgische nationaliteit zijn; die in -.lit gebied raloos zitt. V. De tijd dat ze met wap-. mêf bezetting in Rijnland af Roergebied tót neer nkomst niet meer bedrag dani heidsgesticht, mag ge lid zijn. M mag,400 frank ale aanvrager niet gehuwd maar één aangomep kas el uitmak. overwonn Dultschland zoun onr t n is; knie houn, is lang voorbij fr. zoo aanvrager gehuwd is, De basis wordt berekd naar mogelijkheid werkloosheid te kk ln gewone Daarop is gevolgd tijd, dat ze wapn om Duitachland ons zeiv af. te,050 frank voor ier aanvrager die met familiel samwoont. tijn. Bij bestaan aangom kass worn bijgedrag verdubbeld. Wie houn. - De toeslag wordt geweigerd als het inkom.meer bedraagt.dan 2,800 frank, 4,200,fr gedur 3 we k ntet betaalt, wordt ult-.doch dat begint op zijn beurt belachamjjt: H,klink, <>r ff. : Wes t-europa - haast ^dtó» nu ^^wiè [JgfgM De Ontwaplnga-confertle Geve geraakt nog altijd maar ge stap voorwaarts. Ze zal uit aandacht verdwijn door Eltonomische Confertie te Lonn, waar presint Roosevelt hoopt dat lann zich zull verstaan wer hun grsversperring zull opheff in plaats grz nauwer toe te sluit. Veronrstel dat ze Confertie lukt. dan zou het misschi kunn, dat wereld zachtjes aan uit crisis loskomt. Doch lukt ze dan al? Kwestie duurt ze ge twee jaar, lijk Ontwapingsconfertie? En t twee wordt ze dan al nageleefd Want dc zoogaamd gelukte conferties Oslo Ouchy zijn niet es onrtee kd geraakt door lann die er akkoord war besluit zijn trouws in wer kelijkheid door ge kel r lann toe gepast. Om niet n ndruk te lat dat m nieuwe nkomrecht leg, voer m belaste vergunning in. Dat was elkaar niet belieg doch elkaar bedrieg. <,,. D 22 November 932, vijf dag voor ;.JCaroer,klezlng, kreg alle kinr in aangom schol e briefje mee, uv)t, vogond«tekst: «De Regeerlng, welke uit aan-...ita&nda,,verkiezing voortkomt, zal tot... ^plicht hebb alle* te do wat moge- ^ajk la om krisls te overwinn, zoi. r toevluoht tot nieuwe belasting, dio prljsverhooglng levsduurte zoun teweegbrg, sonr verminring wedd n, loon, patoeo an argioadlogeti tn te voeran.» gat»»«<!, «oor al * katholieke minister»..wkpwman;; j4e,\ïöön..toi fr fif.: öl ^loo-ifr.; ;,-:; :. U. 2) Het inkom wie niet meer werk% voor e bedrag 2800, 200 of 400 f, Voor echtgoot«die haar psio aai - vraagt voor 65 jaar, worn die nkomst met helft verminrd. 3) Het inkom het huis dat aanvi. - ger betrekt, e kadastraal inkom heeft minr dan 000, 505- of 2500 f., voor gemet met minr dan 5000, var; 5000 tot of meer dan inwonc goeding, Uitgezonrd kinrtoeslag Bij het terzelfrtijd uitoef twee betrekking door n Staat bezoldigd, wordt bezoldiging voor. bijkomstige bediing met 50 t.h. verminrd. Wordt ze door n Staat niet betaald, dan wordt Staatswed, dus hoofdbediing, verminrd met e bedrag 50 t.h. r bijkomstige wed. Deze verminring bebb nochtans ge invloed op het psio. Als er twee echtgoot zijn die elk e staatsambt uitoef, dan wordt wed ecn^goote met 50 t.h. verminrd Met Juni zal tot herziing wed n overgegaan worn. E persoon die e wed o psio e of meer vergoeding trekt, mag aan vergoeding niet méér krijg dan 40 t.h wed of het psio. Daarbij kom niet n aanmerking ver goeding voor werkelijke labt kinrtoeslag. Tslotte zull voor maand Juni maar 95 t.h. uitbetaald worn wadn na afhouding voorzie verminring. Voor het laatste halfjaar 933 wor n staatspsio verminrd met 5 t.h. uitgom ze hoogere officier. De toelage 0 t.h. in 932 in voege gebracht wordt afgeschaft. maar nfseteiï^nadilih hèt acfïterstaiiige vergo. De Boldat moet ge bijdrage betal zoolang ze onr waps zijn. Het nationaal crisisfonds geeft aan kas e toelage, gelijk aan dip twee rnr gestorte bijdrag. Vergoeding. Om werklooz verg :eding te ontg most mea lid zijn sinds minsts één jaar. uls hij ge anr huis bezit. Evzoo e M kan na n wachttijd naar e an opbrgst lanrij voor 500, 750.f re kas overgaan zonr nieuw wacht- ÏOOO fr. Deze twee te sam mog als hoi - ijd te moet doormak. De soldatlist ste bedrag vrijstelling voor telt echter niet mee voor n wacht- bewoon e huiz niet overschrijn. i ujd. Er wordt ge vergoeding betaald voor Deze vrijstelling vall weg als het t-s talè inkom grooter is dan 2800, 4200 it lloo fr. Nochtans wordt kostelooze ie - tetoeslag verled aan wie 5 jaar la g gestort heeft, als nkomst minr z a dan 5000 afstammeling onbemu., ld zijn. De kostelooze ourdomsrtetoeslag k: a niet verled worn aan volg pc., son: te 3 eerste dag werkloosheid elk 3ar. De uitbetaal vergoeding mag niet ooger zijn dan twee rn het nor ale loon. Dit wordt verhoogd op drie vier- J voor wie var, moer of drie kinr te onrhoun heeft. Kunn ge vergoeding bekom : De werkonbekwam, verzekern -neer dan jaar oud, die niet, t minste, ) Deg die aangeslag zijn vo<r. onrd vijftig dag hebb gewerkt aanvull personeele belasting. gedur twaalf maann voorafgaan 2) Die e persoon in eig dist hebb< ; le ; gehuw vrouw, die volledig werkoos zijn ; verzekern die in staking 3) Die e auto voor liun eig gebru k a in lock-out verkeer ; die werkloos zijn buttig ; tgevolge werkstaking met bun toetemmlng uitgeroep ; werklooz die 4) Die e huis bewon met e kada - traal inkom hooger dan of 2 0 :e nieuwe bezigheid will aanvaarn ; fr. voor gemet min dan 5000, v. j le werklooz die niet als werkvragers ngeschrev zijn in n officieel arbelds tot of meer dan inwone.. 5) Die in vijf jar vóór indiing va :j iist ; werklooz die naar het leger liun aanvraag in hun onrneming e b - taald persoon gebezigd hebb of t mi, ;aan. ste fr. als bedrijfskapitaal gebruiktei 5 Elke gemete moet bij e werkloozg?cu kele bezigheid hebb verricht, als onds aangeslot zijn. Aè niet onbekwaam war, of e vrij t- - Hoofdvergoeding het Nationaal roep, lastgeving of dist hebb u.t-il Crisisfonds. geoefd. E dagelljksche tegemoetkoming Het bedrag het verplichte onrhol d. t hoogste 9 frank voor gezinshoofn wege bemidl afstammeling wordt, 3n ongehuwn 25 jaar oud of meer; n toeslag afgetrokk. Als bemidl kinr worn aanzi O ge die meer dan 0.000, of 5.0*-> fr. inkom hebb, naar gelang het aant.l inwoners r gemete. Deze sor m worn met 25 t. h. vermi - rd, als (le echtgoot nsgelijks ours heeft die ourdomsrte giet. Voor aanvragers die met anre pe v son samwon, wordt toeslag vastgesteld op 5^ t.h. ze n gehuwn aanvrager. Fonds gebreltklg verminkt. n ze categorie zijn niet begrep : Zij die voor ge beroepsopleiding ot heropleiding vatbaar zijn ; Die e vergoeding wegs beroepsziekt giet, of e vergoeding bekom voor e arbeidsongeval ; De oorlogsverminkt die e invaliditeitspsio giet : De gehuw vrouw die e vergoeding bekom voor eer, oorzaak die het huwelijk voorafgaat ; Zij die gebrekkig zijn door e eig vri> willige daad of e misdrijf ; De spelers cn dronkaards, die gekd slecht gedrag zijn. Om e psio te bekom moet m Belg zijn cn in Belgie verblijv, tussch 4 40 jaar oud, behoeftig voor 40 t.h. arbeidsonbekwaam zijn, zich will onrwerp aan e bedrijfsopleiding in e inrichting of bij e.troon. Degén die fr. voor ongehuwn minr dan 25 jaar ; 7 voor gehuw vrouw, geeltelijk werkloos, die ge gezinshoofd zijn ; 6 fr. 6 tot 8 jaar ; 3 fr. 4 tot 6 iaar ; -2 aanvull dagelijksche tegemoetkoming of 2 fr. 6 tot 8 jaar, vol- :s gemet;, 2 of 3 fr. voor overig, insgelijks volgs gemet. De dagelijksche basistegemoetkoming het Nationaal Crisisfonds vall, voor 5 t. h., t laste gemet, voor 5 t.h. t laste kas verzekering. Gezinstoelftg wege het Crisisfonds. Voor vrouw-huishoudster 4 frank; voor kinr onr - jaar 3 fr., tot 6 voor schoolgaan dc werkonbekwam. Staat behoeftigheid. Wordt aanzi als zijn in staat behoeftigheid in e gemete als Mal gem, (le allestaan werklooze die ge 00 r. per week verdiont, of ge 80 fr. als hij minr is dan 25 jaar ; het gezin 2 person, dat ge 0 fr. per week verdit; daarbij e vermeerring 7 fr. per dag voor elk kind our dan 4 jaar 5 fr. voor ze minr dan 4 jaar die t laste zijn. Als inkomst worn gerekd loon, gezinstoelagcn, alle anre verdist. Wie volgs ze bepaling niet behoeftig ls, heeft ge recht op tegemoetkoming wege het crisisfonds. tegwoordig e psio giet Wordt werklooze op e onjuiste opgave meer dan 40 jaar oud zijn, kunn het behoun betrapt,-dan wordt hij zijn steun tot ein 937, als ze minr Zijh dan 65 jaar. beroofd VQ.9Ï. t minste drie maann. steun het Crisisfonds ; Do psio zooals ze vroegei- toegekd lij&èdrankgelegertheid uitbat, of war verminr met B-,t.h <;;, j fe\oa tót,e gezin waar eén lid «jk^rattitgélegheid uitbaat; hetzelf Bezoldiging \- het Siaatëpérfgunel. apjitf het rondvt ; spelers dronkaards; De toelage 0 t.h. aan ÜeÉjïtaatsJïersoneel Semeer dan 65 jaar zijn als ze ge 50 da- wordt afgeschaft. De kinrtoeslag g gewerkt hebb gedur het laatste beloopt 5, 20, 85, fr. voor op-jaar; zij die e schuld te goed hebb evolg kinr. Voor rechter» e- ze niet opvorr. n het rekhof, af het r kind : 20, 20, 340 fr. Er wordt e verminring S t.h. toegepast op bndo-weddaa ea op alle ver- Er ls ge bijkomstige toelage voor echtgoote die e loon verdit, die hanl drijft, die in n landbouw werkzaam la ot haar man geschein leeft. GENEESKUNDGE VOORLCHTNG DOOR VOLKSONDERWJS Vervolg Nr T BESCHOUWNGEN RONDOM VLHESCHVERGFTGNG. We zijn in onze poging do msch te leln naar natuurvoeding gelukkig dat we erme ook ontsnapp aan het gevaar bedorv vleescb te et. Mig belangstell in kultureele betractiting wees me op dat feit gezi in laatste wek er zoovele ziek ja doon geweest zijn door het et bedorv vleescnsoort. E paar jaar gel in mijn eerste voorlichtingsless waarin ik wetschappelijk dc studie r voeding uitezette heb ik meermal op het gift in veroud vleesch in ziek vleesch gewez. Het is zelfs zóó waar dat vooral te Zomer versch gezond vleesch na e drietal dag kiem gift bevatt kan. Het vleesch is gunstige bom om vuilniskiem te kweek. Als fruit eo grote bedorv is dat ziet m m werpt het weg. Als vleesch eol* ter bedorv is dat ziet m niet altijd mui riekt m niet altijd. Want kunst vleeschbereidiog (als dat e kunst heet mag) is rwijze geslep geworn dat m zelfs verdacht vleesch toch aangaam smakd mak kan.-de niach wordt aldui geplaatst voor het onvermijlijke. k heb als regel gelanceerd : acht maal m?er fruit, grote volkor dan vleesch of visch. n anre woorn dierlijke spijs bijzaak. Het iaal is gansch vleeschlooa Wie nu vleesch koopt neme acht e betrouwbaar winkel te bezoek waar het niet alleën gaat om veel geld te winn maar waar het ook gaat om kllt tevr te stell door immer zuiver goed verzorgd vleesch te verkoop. Uit gebeur feit vleaschvergiftiglng kan m veel te leer hebb. Als in e huisgezin plots e lid ziek valt, braakt, buikkramp heeft, aan t dol wil, werkelijk slecht er uit ziet bij pooz, hoeft m e dokter te roep. Doch vooraf wat te do, want er mag niet veel tijd verlor gaan. Als m bevroed dat onpasselijkheid voortspruit uit het gom eetmaal, plotse zieke vroeger gezond zijn, m vleesch- of.vleeschkonserv heeft geget, dan tracht m t eerste, zieke, te do brak, Jleh geve slokjes faïiw warm water pn stekê vinger in keel. BJ vermo an"vergiftiging m kan niet bra.kèn;laat : melk kan in maag ëh daraii giftëtoff hèütrjulbèei-eta. Obltvèel citrtë#watei?*{s goed Heet linnthee met honing dan goed te bed toegekt zal do zweet. Zweet ls ln-mer goed. De dokter aangekom zal m hem verteller. wat m geget heeft, dat m vroeger nooit ziek is geweest, dat m vroeger immer goe stoelgang had z. Uit al gegevs cn uit het uitwdig onrzoek moet dokter zi te besluit. De omgeving moet hem dus goed inlicht. Verr vertell of in omgeving ook ge msch plots ziek geworn zijn. Want zooals het gebeurd is heeft m onlangs twee plotse ziek geopereerd appdicitis of ontsteking het wormgewijs aanhangsel hetge niet noodlg was. was kel e vleeschvergiftiglng Het E vergiftiging nu vastgesteld zijn hoeft m zieke veel te drink te gev om giftstotf uit te drijv. k b vorig jaar geroep geweest bij e paar hespverglftiring, hesp ln stad gekocht. k heb die li veel looggradige sapp do drink,, vruchtsapp zooals appel- druivsap. Vergiftiging zijn doorgaans zure vergiftiging in het bloed, m moet er dus looggradige spijz tegover stell. Looggradige voeding biedt plantaardige Natuur. n haar vindt m immer heeling. 000 n e weekblad verschijnd aan do zee*- kust beroept m zich op mijn persoon om es duchtig verkoop bedorv vleesch te bekamp in hoogere officieel* midns wekroep te lanceer. Het is beslist e noodzakelijkheid duobtige tuchtmaatregel te treff tegover zulke verkoopers het niet te lat bij iiitsluiter process die op 20 fr. boet uitloop. Het veeartslj-korps zou nauwere opdracht moet krijg fabrumue an gekonserveerd vleesch na te gaan zelfs winkels ter ste vooral te kontrolleer. Doch daar ligt echter niet knoop gezon maatregel. Wat er moet gebeur is het volk zelf inpreek hun oog te op voor voedingsvraagtsukk opdat bat niet verslaafd meer wez aan dierlijk spijs, kel keuze voedsels zou nem dat het vooraf betrouwt. Wat heeft Amerika gewonn gehad mat tegover alle sterke drank politie-maatregeler) te treff? Niets! Anrsom, het Amerlkaansch Volk heeft zich doodgedronk aan verbone ingesluikte alkohotdrankeii. Het gaat er om e Volk te leer, het te treff in zijn geest opdat het zelf wetedat alkohol leidt naar geestelijke lichamelijke vroege dood. Wat baat heftige opgeleg bestrijding met allerlei insp-tirinu-n geslachtsziek in (ie wereld? Niettegstaan klimt hun aantal! Als het volk niet opgekweekt wordt ln meer zelijkheid te lev, au grondr slag opvoeding niet veranrd wordt, als het soldatlev ge gelegheid meer gev zal los te lev, als het volk zich niet meer dwaas zal drink et, dan zull geslachtealektcn verdwijn. Wat baat het groote gebouw te zett teg kankerbestrijding, wat baat het voordracht te gev dat m kankor vroegtijdig moet lat bestral of uitsnijn, als grondslag kanker die te vinn is in ontaar prikkel voeding niet bestr wordt 7 Om ge doon door vleeschvergiftiglng meer te hebb moet m in zijn eig persoon werk. Moet ze bewust zijn dat het lichaam* n msch opgebouwd is om vooral te gedij op plantaardige spijs. Zie vervolg 8e bladgijd*

4 «t Oeütmws Mnlghein», 4 Juni 033. VAN VER EN BJ BEN ONWEDER. BJ e onwer la Zondag namiddag bov Brussel eea wolkbreuk losgebarst, zoodat rioleeiïng het water niet konn vervoer vcrt-c-hehe lagere stadsgeelt overstroomn. Do pompiers moest bijgeroep worn om kelrs leeg w pomp. k was Duitscher» ^^foefti w r, tmlnsto in t gedacht vail dè UjRroovers. Want het bleek ze zich vergist hadn cn het lijk n veldwachter gom hebb voor dit e r Duitschers. M nkt dat lijk door Te Aunaer viel bliksem Zaterdag Dultschers geroofd zijn in e auto weggebracht. Er is ln alle geval e nauw- namiddag op n tor Sinte Walburcakerk, vernietig n toi bracht anre scha aan. keurig onrzoek ingesteld. Erger was het te Krulsliautem. Daar werd TE TONGEREN onrnam varkskoopman Fotiwé e plezierritje met e landbouwer Jules Nuyts door n bliksem getroff is, niettegstaan auto, sam mot twee vrin. Maai- te beste geeskundige zorg, aan gevolg Rixlng liep auto door e zwking teg e boom te pletter. Fouwé was op slag overl. De bliksemsloeg nog op tal anre plaats in, zonr echter al te groote scha te veroorzak. dood, e zijn vrin zoo erg gekwetst dat hij kort nadi overleed. De r kwam er gelukkig af zonr ergo kwetsur. TE SELZAETE gorankte Willem De Bock vau Gt n-twist met Clemtine Van -aticker, distmeid, bij zoovorre dat hij zijn revolver op haur afvuur, zonr haar (e troff Daarop kwam do patroon toegeloop. maar werd door e kogel n hot hart getroff was op slag dood. E verbruiker werd ook aan don arm gekwetst De moorrnaar heeft zich zelf bij Gtsche politie geg gegev. TE OORDEGEM geraakte autogoleir Debols het stuur vpn zijn vrachtwag kwijt, waardoor ze op trajnlljn terecht kwam dan in e gracht werd geslingerd. Achter op n autt> zat drie werkli, <«er geslingerd erg gekwetst wern. De scha aan n vrachtauto koopwar beloopt frank. DJS SLUKHANDEL AAN )r n het land Waas neemt het smokkel vee over grs met n dag toe. Ge nacht gaat voorbij of er doet zich e treff voor tussch tolbeambt smokelaar». De veebewnarplsat.i De Cllngs «taan nooit ledig. n dun nacht op Zondag hebb te! teks s*n paar tolbeambt kels koal kunn in beslag nam. Ook te Kemseke- Waas warn viar koel aangeslag welke da amokkalaara beproefn over U brgsa. Hat «BdkkalM mat auto-camions sohjjnt (Urfe wmln^anl oco niet ta o*un s*g- («n ioo goed als gedaan te sijn. Dit is te dankn san dé gtoole egg met ijaaran pinn waarme tolbeambt gewapd zijn dl* au voor <le voertuig kunuan w*rp*n T* Meerdonok galukta hit n toldimtt *»&* kod v»* aan ta slaan welk* dwars door twt -»»ld 4» grs werd owr-ï^drcr-i «n twee pofing w«rd tfangawd m*t svsa tering auksas- Verl w*ek wern t* D* ding«8 koetan opbaar rcrkco&t. BJMTOCUl Dtaadag rond d«n middag k«au anlrtssh Royar toilet Aas»- btovmrt mat tw** kacsamdas naar hola, Dat a» sr f**ro btj war moet m nl*t vrij, als m weet dat xe klas war. Maar aan Santpoort werd Pollet aangarw&oa door «*n vrachtauto dan tannamar D*loo< Brugge. De arm* jouged w»s letterlijk borstkas ngedrukt. Hij wartf in ailsrhaast naar het militair* hospitaal overgebracht, maar is er kort nadi ov*rl*d«n. komt Höigelsche soldat, die ze duai TB tobaacuuerb w*rd op da kermis ia 94 verstopt, liever dan M aan n «Ata Ai*r»flv«r»org»r door nd!a*ttwta aan vijand uh ta l*v*r*n. gavallao. Hij werd n roobtartrm opgo- * obsurd *s aan hoofd *n borat gekwetst. TE JJ/.ENDXJKK in Zeeland s Zondag HJ h<»oft sijn lav t* dank aan twee avond op Kanonhofste schuur staltanwnar», dl* haai konn b»vrlj<j»n *n LLn# door brand varnield. Twee achapeu, inqvift hads.riji. «ta rund «n iandbouwalaam. nïjd ln n fftta^mém.v a&daao-jartgrkim*»» braoé g«bl*va»i.r;t!h:, iv(...<.«-n if».-»m aaunr*eu bij overaukan d* atoaat TB KBOJMMKNOB c Holland vloog «M m«r aobogi U gasn d«or * auto^a- s*a *l*ctrbkh«.tr*ln uit d» riggels doordater sea wlitwl verkeerd lag. Er * groot* ittttiaètt» t* frond* gmttngard. Hij liap*«h ma-.. TB frtkutvpoort werkte Degruyter *M d* «laoidoiululaldiag, maar kwam aan d*a hoogspanningsdraad «n bleef *r aaahangeö. BOJ koe nog e kr*et slak, waarop eun brood«toejaloopao kwam in ham kon awldsn. Na langa pogtegui is hel gelukt hem aaa 4»a dood t* oottrakkan, ho*w»l si ja *auw*o *«n hardan aehok hebb gekreg. TE ANTWERPEN schoot zekere Vandaoboaaoba d* vrouw Louis* Gllne n*«r. 4* m» Jaar «ut ham had sam garwoocd, naar ha«voor *** Artatai wak«bad i» alaa *a hardnekkig walg*»4* opu*aw b*-»»kkiagao aap ta kboopan. D* moordaaaar fc*«ft lioh («rang gag*t*n. TK ANTWERPEN din Fordfabriek bij het douanebeheer klacht in wegs h*t vtrdwiju«n talrijk* ond*rd*al*o autos, dl* ond*r bewaking stoad*n tolbeambt. Er werd e*n onrxo*k ngefteld, dat aan het licht braoht dat da sohuldig* * douanier was. HJ nam voorwerp m*d* *n overhandigd* zc aan tm vrid, dl* ijaordraalar waa. BJ hul»- M«ktD4r wn voor frank gmtotan v«orw*rp*«aangmtacail TB ANTWERPEN was amüs LooU &000 fr. gastolso le^ klaoht neer bij do politie. Het bleek dat s* door n hulsbaas f**tol*o w*rd»n, terwijl t«ou m*t dl*n* rswnr naar d* oin*ma waa Na **n langdurig* oervrajin«verklaard* d* dl*f dat hij het geld weggestok had n achtera te schuin* buis zijn velo. Het geld werd inrdaad op ze plaats weergevonn. TE ANTWEBPEN werd e Hollandsch cocatne-imokkelaar aangehoun. Hij had e hoeveelheid cocaln* bij slch met e waar.000 fr. N ANTWERPEN werd e Pool aangehoun, die uit Holland naar hier was overgewaaid, omdat hij ginr op weinig treffelijke manier bij post e brief had wet af t* hal die rijksmark nhield. D e bedriegerij werd s anrdaags vastgesteld, to rechtmatige eigonaar n brief kwam afhal. Er wei-n dan ook onmidilijk uitgebreid* opzoeking tn gang gezet, het -duur niet lang eer bedrieger te Antwerp kon geknipt worn. -- TE WUESTWEZEL zijn tolbeambt erin geslaagd na e raz achtervolging e verdaohto vrachtuuto aan te houn. E nzitt kon nog ontvlucht, maar anre werd aangehoun. Tn do auto lag twee duizd kgr hollandsche ver- boter. Ze werd op grs opbanr kocht bracht fr. op. TE HOESTADE geraakte zekere Callebaut liet stuur zijn vrachtauto kwijt, waardoor hij op het voetpad terecht kwam. E jong e meisje wern daarbij zoo erg- aanger, dat liet meisje op slag lood was jongon in stervsgevaar verkeert, het waarschijnlijk niet zal overlev. TE LER werd autoltamion landbouwer Verhoev, die naar markt reed, aan e onbewaakt overweg door e mililair trein aanger 300 meter ver me;,eslecpt. De uutogeleir was op slag dood. Verhoev (la anre inzitt wern zeer erg gekwetst, TE LOMMEÏ, bracht e groepje smokkelaars eige kalver over vaart. E r mann kon echter niet zwemm zou door zijn kameran met e koord «ver do vaart getrokk worn. Maar als hij te midn vaart was, brak do koord smokkelaar verdwe ln diepte. Op het geroep anre mann kwam tolbedin tocgmonp, cn hieln smokkelaars kalver vast. E schipper haal don drkeling bov, doch ze had reeds n laatet am ultgeblaaan. DERDE BLADZJDE TE CANNE (Limburg) wern in 97 twee Duitsche officier hia»»* terzelfrtijd als n veldwachter r gemete. Over kele dog sm^e w vast dat er op het kerkhof,jjunl ^ TE BRUSSEL gebon twee agt n burgerkteodij aan e dronkaard die e kind mishanl-je, het los te lat. Doch do man ging agt te lijf. zoodat e r agt moest tusschkomcn om hem naar het poütlebureel te brg. Daar weiger hij op gestel vrag te antwoor n stel zich zeer woest aan. Er is e strg onrzoek geopd. TE BRUSSEL reed Corneüle Depunt Haeltert, met zijn paarnspan in vaart, doordat het paard verschrikte. D drkeling werd spoedig hulp gebon, maar toch heeft hij het avontuur niet kunn overlev. N BRUSSEL liet e vrouw aankondiging verschijn om aanel te ne m in e hanlszaak. Maar als ze het geld ia hann had Het ze zich niet meer hooi. Alzoo troggel ze fr. af. Maar do politie heeft die hanlwijze ontkt cn zoekt opllchtster op. TE VLVOORDE werd e taxi, waar lu vijf person zat, door e heerauto aanger. De u*l werd volledig vernield. Alle inzittn bei wags, neg ln aantal, liep min of meer ernstige kw*taar op. Ge is nochtans levsgevaarlijk gekwetst. TE 8.NT-FETEKÜ-JEEUW wart in *«d zivlar h*t lijk ontkt n U^arigan Kamlat B*lio, dia sinds r«-ac2k*id*aa da«*a v*mlit was. Hat lijk sat tosaeh tw** bakk vast, *n er wua **n duiker noodlg om het te bevrijn. TE MABCNELLE loste Germoln Coel dri* revolverschot naar vrouw Anna DUllsn, dl* niet g*troff werd. >* dar warü aangtboudan. TB MARC HE werd het lijk gevonn n boscbwachter Rasquin, die door vijf «lag n schel was ngedrukt. De ongelukkig* is waarschijnlijk door e wildstroopar vermoord. Tï ATH w*rd **c persoon Dlaadag- QMht door d* gdarm *saar zijn papl*- r*n»maagd. Maar hij xetta hst op loopeo. E*n gdarm tett» hem per velo aohterna, maar als hij hem bijna ingehaald had, werd hij door n kerel plotseling neergeschot. Da moornaar la voortvluchtig. TE EUGES bij Berg heeft m bij e afbraak e heel hoop gewer, iiabels, bajonett, cn kogels ontkt. Hei.torlsels schadiit siaattr ei- sijn ajanhtan<tri* liobtg«wood«n our reizigers. TB LKXANOE s bliksem op **n ktrktor ngeslag. Hlf richtte voor 2SM0 fr. scha aan. TB PARJS heeft e groot el d» toeschouwer* bij opvoering het stuk < Eiechlsl > waarin het Joodsch* kairnkur nogal Mherp U afgetaekd, hun protest door roep «n fluit ta knan geg*v*n. TE HÓBAAJS heeft e Algerijn zijn ou vridin duudgeschou-n, waarme hij tw«e jaar sam*n had geleefd. Hij had daarna tw** maann ln het hospitaal v«rblevta, waarna slj walgard* nog met ham sam t* gaan won, om wilke weigering bij aijn vrl*ndln «voudlg met drie revolverkogels doodschoot. Hij ls aangehoun, TE STRAATSBURG werd e brandkast-inbreker op heeterdaad <ioor poli- Us betrapt terwijl hij e brandkast opbrak op werf r verstei kingswei-kli,. HJ had wel voorzichtigheid gehad elsctrlsche leiding door te snijn, maai werd toch door toezichtera verrast. t s e taliaan, die bek dat hij slnneoa was d* plaats versterking» > werk te «tel voor e buitlandse.: ag*nt N ZUU-FRANKBUK heeft e ln storting in e kolmijn twee arbeir:: gedood. BU K)WAA heeft aan Pool ln e vlaag sinneloosheid sijn vrouw net e ijzaran staal het hoofd ingeslag. TE TOULOU9E, evals te Parijs, hebb stunt geeskundige faculteit geweigerd e schriftelijk exam n wiskun te doorstaan. Zij hebb dan ook teg examperio tot staking beslot. TE ROUVROY in Frankrijk werd bij begrafis e verongelukt Pool. ach mijnwerker, e ongewscht -Poól opgeleid. Maar daarop volg e coi.iu,onistische optocht. E troep mijnwerkers trokk naar t gemetehuis, gooin er da ruit uit. TE BANTZG s Saat afgetr, als gevolg op zegepraal natlonaalsoclalist bij do laatste verkiezing. Hij zal loop zak afhanl totdat e nieuwe regeering zal gevormd zijn. TE GRENADA heeft politie tijns huiszoeking e hoeveelheid bomm ontkt. Zevti extremist wern aangehoun. n e huis te Saragossa wern 53 bomm gevonn. De bewoners wern dan ook aangehoun. Te Madrid heeft politie beslag gelegd op e briefwisseling onr anarchist. Toch werd spoorwegbrug Mediosuelto opgeblaz., zoodat ze volkom vernield is. TE ORLEANS is e hevige brand Uitgebrok ln e fabriek lervernia, vermoelijk door het wegwerp e brann sigaret. Er is voor e miljo frank scha. TE BERLJN ls Vrijdag e vreeselijkc brand uitgebrok in groote -fabrieksgebouw r tirma Zeisj-kon. Na weinig tyda reeds war acht afellng Berlijmïche pompiers ter plaatse. E gansch nacht moest ze arbein eer ze het vuur meéstor war, intussch war 2200 m2. gebouw totaal vernield. De brand brak uit in do afeling voor verzding sloeg dalijk naar magazijn over. De ijzer douron dlo afellng schein, smolt door geweldige hitte < gav aldus aan vlamm vrij spel. De scha, die nog liiét JÏMÏLAAN wscht Mussollnl e zeer aanzilijk moet zijn, is door verzekev stadion! fpzl opricht evals te Rome. "?N,e i)e UEERSCHÜ AX #-0v p Heeftajoet toeschouwers kunn bevatrek t teg het volg jaar gereed e groep Belersohe pionniers door t sneimiwv.il verrast, waardoor er twèé- f gedood lïijft vorsc-hoine gewond wern. N ZUD-TALE heeft liet zoodanig NABJ STUTTGART zijn e boer gehageld, dat e groot el n oogst o boerin in het optn veld door n blilctam getroff off sla«gadood. verwoest ls. Rond Eerrara lag hagel 20 o*nwm*ter dik. - ^ i itfiet 25iarig Priestersciiapii PSissiearLefd E. Paler De Pauw J... j!. Fatsr Ranaat D«PiauW t Jaar zfyner prlmtarwqding, 2 Juli 0O&. Nota. Wg wqtaa al d* aobtbarc nars *n nrlandvn Putar Ds pauw opmerkuam m.ak*n op *»n Uit, waarover d* goeds Patar ln zijn bri*v*n. cwtfgt, maar dat wij niettemin met veel gegheid, bewonring will aanhal. Dit jaar nog, mag Pater Da Pauw het Jubelfeest vier 26 Jaar primuraohap *n evveel Jar onverdrot mlsslaarbald. Tmnrr* op 2 Juli t jaar 908 werd hij tot priester gewijd nauwelijks **n paar maann later, tn September reeds, onttrok hij tlsh aan d* gegheid zijner bloedverwant, vrlandan «tl k*n,nl»**n, an verliet sijn* g*- iiafd* gtkboortostrc««om ach« te gaan voor do Phlllpptjnach««Hann. Daar hadn d* Patnri Schaut, hat Jaar t* vor, e nieuw missiegebied böxet M kan best begrijp dat het missiewerk er na e jaar nog in zijn begtnperiod* was dat Pater Da Pauw terecht mag gerekd worn onr baanbrekers het apostolaat ndie gewest, onr groep koe missionariss, die daar het zaad gestrooid hebb, -waaruit nu na 25 Jar arbeid, zoo taltijk«heerlijk* missiepost sijn opgeschot : vruoht hun «woeg-an, ja, maar ook steun geb eij mil gift da vel* weldoers uit het varland. n hoeverre onz* elmoedige missionaris hieraan meegeholp heeft, -kan iere weli radqa ;uit.tfl(rjjk*lbr.i*.yw^,we.f* jn, dit blad ware tuaach regels zijn lief toer,. rijke weelrige natuur r warm* lann. N 7ANZG ontstond e hevig gevecht tusschcn nazis Duitschriiational waarbij 3 person zwaar gekwetst wern. Volgs e dagblad zou politie Hitlerian geholp hebd. TE HHJ)ÉSHEM stortte e natio-,iaal-socinlistisch propagandavliegtuig t gron, tgevolge n storm. De piloot werd zwaar gewond elge passagier gedood. N OOSTENRJK zijn tgevolge stuntwoellng alle universiteit geslot. TE NNSBRUCK hadn gevecht plaats tussch. Nazis Heimwehr. Daarbij wern 30 person gewond e aantal Nazis aangehoun. N ZWTSERLAND werd e referdum gehoun om wedn hot Staatspersoneel met 7 /2 t.h. te verlag, hetge e besparing zou oplever. Hat voorstel werd met e kleine meerrheid verworp. Het gevolg daar is dat er bij sommig vrees bestaat dat Zwitserland wel zou kun gedwong zijn n goun standaard te verlat. N JOUGO-SLAVE hebb drie geg het gevonn gekreg om in gegis valsche munt te mak. Ze hadn zich het noodige materiaal wet te verschaff werkt s nachts terwijl anre geg sliep. Met valsche munt liet ze gegbewaarrs allerlei voor h koop. Deze hadn vervalsching niets gemerkt. Tslotte wern geg-valschmunters toch gesnapt. N BULGARE duurt strijd r politieke partij steeds voort. Thans werd e Macedouier ta Sofia ln volle jlooii geschot. De moornaars straat wern BREF V5Ü&?A3Blf tob "^JUm" Pugo, Geachte Weldoers, Vóór kel tijd versche in «t Getrouwe foto Kruistochtevsgroep E. K. Pugo, k las er onr dat ik geschrev had naar Belgie om geld te le. k ontg daar juist e brief dat het gele geld opgezonn s : gelukkig heb ik het kunn le zonr intrest. Dat geid moet di om Uw kerkje te verstevig te vergroot. Wij zijn nu volop bezig met material bije te brg. k had gerekd e Broer te krijg voor t werk, doch ik heb misrekd, daarom b ik verplicht geweest Francisco Moracami (e Japannees, die in Tubas woont) aan te nem voor onrneming. Natuurlijk laat ze zich goed betal, doch ik kan hem niet miss, er is niemand is Pugo die t werk do kan. Met Paasch-Maandag mak wij t kerkje leeg verhuiz n school om daar H. Mis op te drag. Vloer wann (tot op hoogte vsters) die nu in hout zijn kom ln cemt, t kerkje wordt vor 8 meters verlgd, zoodat wij e nieuw koor met nieuwe sakrlstlj bidplaats voor Eerw. Zusters moet bijbouw. Uw kerkje wordt j dus met e r vergroot wij zull nog wat plaats bijwinn op het oksaal, dat ook merkelijk vermeerrd wordt, s Zondags moet wij het vol Jongs stek gedur VToajgml*. Als alles dus zal af eljn, zull wij ruim e r meer plaats hebb dan vroeger. Veel geluk heb ik toch niet met t bouw ; lk had. ook g*x*kand dat da autobaan sou voltooid geweest zijn om oo cemt «n ljsar tot ln Pugo ta kunn vervoer, doch lk heb werom misrekd : weg la au afgeslot op e 3 kilometers Pugo, zoodat wij verplicht zijn material daaraf per kar tot Pugo te do vervoer, t ge natuurlijk veel meer kost. En toch gev wij het niet op. Sint Jozef (die u e tital Jar gel t go*d gedacht heeft ngegev geld te zn voor uw kerkje ln Pugo) blijft ev maohtlg om U nu t zelf goed gedacht te gev. Ton anre, ik ban er overtuigd dat gij all wilt dat uw kerkje verstevig-d wordt, liever dan het t lat opet door wil mier ; dat uw kerkje moet vergroot worn, strekt zeker te uwer eer. Wacht kunn wij ook niet, gevel» reeda zoo geweldig opgevret dat tor dreigt in te vall. Dus vooruit ;, moest Sint Jozef soms wat traag zijn om mij geld te zn, Ons Lieve Vrouwkan aal hem wel e duwk gev, dat hij zich wat moet haast. Uw gans ah dankbare la J. M. F.. De Pauw. zling. Einlijk in t jaar 929 krijgt hij < hulp elge landgoot, missiezusters, na gedur ^ 22 Jar in hot verre verlate Pugo, alle uf soms in gezelschap e anr pater zijne beste kracht toegewijd te hebb aan redding r ziel zijn arme dorpsgoot. uud verslet vóór jar reeft hij nooit, ge klag gekd ; had hij gebrek aan geld voor t wel r ziel zijn parochian, dan. troostte hij zioh met gedachte: t zal er wel kom. Voor onze lezers, die Pater De Pauw niet kn, weze hier ge2egd dat hij e kristelijk boergezin afstam, waaronr drie zon priester, hij missionaris. Ursel, twee ur Malgem, was zijne geboorteplaats t Getrouwe werd verzocht om te ijver voor h>et nieuwe kerkje dat Pater De Pauw verlang te bouw. Er was fr. noodig die som werd verzameld. We zull nu geerne werhelp ; missie-lief groeit aan het hert wordt ruimer om te gev... bidn gev, zich zelf wat ontzegg om te help wordt door n Heer dubbel gezegd. H. Trees je, algemee patrones r missie, zal met Sint Jozef Ons Lieve Vrouwk ons aanstuw om n priest-jubilaris te vier met ruime ift. E ijverige missionaris heeft veel hulp noodig omdat hij zijne krach t overvloe besteed aan het heil r ziel, verbetering beoogt bij lie nieuwe krist. N CACERES (Spanje) werd e stiergevecht gehoun niettegstaan bet verbod r regeering. De burgerlijke wacht wil d etoeschouwers uitedrijv, to plots hoofdman door e revolverschot gekwetst werd. De politie op ook het vuur, zoodat t slotte drie person gedood drie anre gekwetst wern. TE BUiAREST werd e lanigaar tijns e pi«ces door zijn tegpartij geschot. Hij is ernsig gewond. Te Alep land Duitcshe vliegster TE PRAEUS in-griekland zijn 300 soldat door liet et bedorv visch vergiftigd. Zij zijn naar militaire hospital gebracht, waar er reeds e overl ia. Voor talrijke anr blijft er weinig lioop over. N CARO ontplofte e bom voor woning n. vroeger min s; r - nt. Gelukkig werd niemand gekwetst. Dit is ieeds neg aanslag sert e jaar. N KWANGO (Congo) is e nieuwe negeropstand uitgebrok. Volgs gerucht zoun e inlundsche ziekverpleger e bo door opstanling omgebracht zijn. Reeds zou troepmacht naar ze streek worn saamgetrokk. Het heet echter dat gouverneur Leopoldstad over di opstand nog niets veruoiieu heeft. N OEGANDA ia e groep 6 blanke. jagers gedur het laatste halfjaar op olifnntjacht geweest. Ze was in dist regeering -var: Oegnt.du, dn- akl-.i wil beproev scha die olifant aan planterij teweeg brg, te verminr. De 6 jagers hebb niet minr dan 500 olifant gedood. En voor eik slagtand die ze bij regeering aanbrg, ontg zij e premie 223 fr. M kan dus zelf uitmak wat ze eraan verdid hebb Toch blijv er nog g-qcg ; diertjes over om veel scha te blijv do aan n landbouw, zoodat rogeering,>e. ;pieuwe jacht in t zicht stelt.., N OOST-AFUOy.wordt het, layd door leeuw geheel nnvelli» hebb reeds 2 nlanrs weggesleurd gedood. Daai-o.i <" wapd gaan. maar uit n groep /an djri* ot vier man. N RUMENE is e autobus door e verkeer beweging in e vallei gestort. Zev person war op slag dood, veertig wern zwaar gewond. TE KATTOWTZ in Pol hebb 500 arbeirs die geeltelijk werkloos zijn ditgevolge ge steun ontg, beslot in werkplaats te blijv ge voedsel te nem totdat hunne eisch ingewilligd zull zijn. Ze vorm ongeveer (-- helft het personeel hunne werkplaats. N FNLAND verwacht m zich wegs onlust aan e regeeringskrisis. De regeerlng zou het ontslag e militair overste eisch, die roo socialistische vlagg had verwijrd, terwijl presint houding r officier verdigt. OP DE BONN-ELANDEN heeft e ontploffing in e technisch bedrijf 200 arbeirs gedood of gewond. N TARRAGONA zijn aldaar verblijv zigeuners zoodanig aan het vecht geraakt, dat er vier doon blev. NABJ YSLAND is e Fransche schoer aan ngrond geloop. Hij werd door e Yslandsch vaartuig weggebrach, maar tijns het slep brak brand uit aan boord zoodat bemanning ln sloep moest gaan. TE ALEP.land Duitsche vliegster mej. von Etzdorf, die op weg was naar Japan. Maar haar vliegtuig stortte neer, zoor dat ze er het lev bij inschoot. N NDE is vast Ghandl geëindigd, iere is verwonrd ov.r zulk uithoudingsvermog. Binn kele dag n,t m dat hij bespreking met zijn partijgoot zal hervatt, hoewel zijn plann nog niets gekd s. N CANADA ontploft elge dynainietpatron aan boord e schip op n Sint Laurs. E persoon werd gedood anre bemanttingskopp wern gered. N BRTSCH NDE. Tijns e L-taklng te Calcutta wern 2 politiemann vodgestok zes gewond. Twee honrd -arson zijn aangehoun, nadat poli-.ernanc hun vuurwaps hadn afge-, vuurd ooa hun «t*b U raddaa. De eerste maann zijn verblijf op da Phlllpptjnaoh«E3Lann. wijding voor hem toevertrouw christ, zijn werkijver onrnemingsgeest ln n >dierwt Onz Liev Heer. Hij vraagt om geld, maar het ls niet om aan zijn eig eig got te verschaff, maar voor zijn werk, voor zijn kerk]«dat hij dankbaar het cuwe» noemt. Beseff we ea wat het is, 25 jaar missielev. We wet het wel, missionaris zoekt ge waarering of lofbetuigtng bij da mseh, zijn loon la hat ziel aan God t* kunn gevaoo. Maar wij mog dat wel as inzi, wat best, onzer broers allemaal verricht voor Onz Liev Heer, om ons zeiv op te wekk wat meer te do. Dat al weldoers dus vridin Pater De Pauw hunne geb verdubbelopdat God n moedig zling nog lang, moge bescherm zijn werk milddadig zeg. En zoun wij ze schoone gelej gheid lat voorbijgaan zonr n go Pater e feestg<eschk ta zn e caau naar zijn hsrt namelijk e mil gift voor het kerkje Pugo, waar hij nu is. t,s oriais, Ja, er valt zoo- veel te gev, maar als Meer Pastoor zijn jubilé viert, gaat m toch vooraf es ln beurs, voor zijn geschk. Zull we hetzelf niet do voor Pater De Pauw, jubdeor prlestet-mlsstonaris? - * Pater De Pauw «t Getrouwe Malgem > lez. Hier hebt g* ham ln da schoonste plaats zijn huisje. N AMERKA ging presint Roosevelt met n minister Woodln dla echtgoote e pleziertochtje mak met het jacht n presint. Binst n tocht stak echter e geweldig onweer op, dat het jacht tot twee maal omsloeg. Het duurd* verscheine ur eer het gevaar gewek was. TE NniANAPOWS had e wedstrijd plaats, gedur nwelk niet minr dan 6 autos op e afsluitingsmuur botst. De uitslag die botsing was dat tw** rners er het lev bij verlor. TE KANSAS City, hebb 2 rooi dochter n bankier Mc Cory «ot* vcerd. Zij eisch e losprijs i Har, verbi pers of politie ta waarschuw. De var broer hébo met ontvoerrs onrhanld «a zijn overegekom voor e losprijs dollar. Twee ur later was het meisje ongeerd tehuis. N ANDHBA heeft e ndische bankier ter gelegheid zijn 60st verjaardag, zijn gewicht in ele metal elgestet aan arm vereld. Dit spruit uit het bijgeloof, dat zulks oplegt als m our dan 60 jaar wil worn. Dulz person woonn vlerdaagsche godsdistige viering bij, waarna uitellng plaats had. OP SACHALN (Japan) heeft in e koolmijn e mijnontplofflug plaats gehad, waardoor zev mijnwerkers aan hun *lnd* kwam. N DE CHrNEESCHE ZEE zijn meer dan 20 passagiers door zeeschuimers geg gom. Ze hadn zich als gewone passagiers ingescheept, maar verplichtt op zeker ooegnblik bemanning onr rsvolverbedrelglng naar e bepaal plaats te stev. Daar kwam anre schuimers aan boord, plunrn het schip nam 20 passagiers als gijzelaars mee. TE NANKNG wern zes bandiet terecht gesteld, die bij klaarlicht dag e stout roofoverval kadn gepleegd. Ze werp ter dood gebracht op plaats hun misdaad, hun lijk blev ligg tot voorbeeld anre boev. NABJ CORUNA ia e Spaansche vlsschersboot gekanteld an d* vijf opvarn Tsr&ronksa. R ui G 8. :E i8 le in t, «ta le r-ynvj.

5 m m ct Getrouwe Matghaiu», 4 Juni 933. TWEEDE BLAlMfcUDE. UT DN LANDE Ul r ZOMERGtM We vernem dat Jonge heer t)e Jaeger juvdré, Kloefkapperetraat. in Hoogere Brugsche Schilrschool, zijn bekwaamheidsdirloma met groote onrscheiding heeft bakom. We wsch hem hiervoor harte geluk. t Oitie kranige pompiers hebb zicii werom onrschein in e brand welke uitbrak aan Hansbeke-Brug. n eeh niint-,mum vak; tijd war ze ter plaatse koun doör hun beslist optr n brand spoedig beperk. Dit bewijst werom noodzakelijkheid e gelijk spuiterkorps, wat we gelukkig bezitt, Donrdag, Ö. H. Heemlrt, had herkiezing plaats het Bestuur n Plautseüjksn Bond r Kroostrijke Gezinn. De verkiezing gaf ti volgn uitslag. (Het stemmaantai is dit al stemm behaald voor te begev bediing op 30 kiezers). Voorzitter: Mr Em. De Smet, 68 st. ; Eerste onrvoorzitter Dr A. Lampaert. 52 st.; twee4e oudérvoorzltter : Dr R. Van r HaeghcS 50 st.; schrijver: Mr Jos. Vauoutrlvé "78 st.; pningmeester: Mr Aug. Termcint 78 st.; bestuursl: M.M. Hey Ach., GO st; Van Heckê Hrl 5 st; Van r Auw^rhleül J., 44 art. Demey 44 st. We gev ze cijfers omdat ze welsprekd zijn. Deze kiezing had meer om het lijf dan e kele bestuursverkiezing «VoX popuil» sprak hier duilijk ovér sommige feit sert laatste gemetekiézlng voorgevall. Diezelf «stem s Volks j sprak hier ook k.aar zijn afkeuring uit over liet feit dat e paar l het Bestuur moestan daaruit geweerd worn; óihswlue politiek, welke politiek uit n Bond dit verbann te zijn. We gev hier e uittreksel uit «Het Volk» wan Gt. We zull het commteer in eon volgd artikel. «Die bloel bond werd hier gesticht in 923, door M. Vfx""*rlve. voorzitter n gewestelijk bond propagam voor n provincial bond. Sam met het voorloopig bestuur, wist htj n bond op te lein tot e r flinkste plaatselijke afeling r provincie. Als propagandist is hij teveos stichter mig bond in t omligg als dusdanig werd hij verl jaar door het hoofdbestuur gecoreerd. Mocht het vernieuw bestuur voort vruchtbaar wérk lever t voorele n bond tan bate r kroostrijke geziiuteh. De aanplakbrlev onze kermis hang reeds te lez, alsook ze feestelijkh op Béké, bij inhuldiging da kerk n wakker pastoor Schoorman. Pier n Tootter kwam zijn vrid Cherelke Dop tegén. «Zeg, Oharelj» zei Pier. «k heb gister uw vrouw ontmoet, maar ze heeft mij niet gezi. * Ja. k weet het,» antwoord Charel, «ze heeft het mij gezeid.ls Antwerpsche Garage, 29. Antwerpsche steweg, Sint Am&ndsberg, nieuwe twee-hands-autos, alle herstelling, go«d < goedkoop. Agtschap: Geral Motors Rault. TelefdonalSfeeSa. -tjfif.i.j et-iis VrtKS J ; Vandaag trekt Zomergetm zoo groot als wirih in gezelschap Vltus Lemelw Kinrvoifur Kinrstoel, Loopparkeri, Wieg. Groote keus aan fabrieksprijz bij BA2AB LE- DEGANCK, Rechtover het standbeeld Leganck. EECLOO. t.x.! HEDEN BESTE ADRES: tftftma VALCKF. & DHtTLST Boelaai-straat, 4-43, EECLOO GROOTHANDEL in DAK- VENSTER- SERRE- SPEGELGLAS. TELEFOON 4. t.x.02 UT HANSBEKE Bij landbouwer Vermeire in Hamniestraat, is verl Zondag omstreeks acht ure in n voormiddag brand uitgebrok in <le.stalling. Aanstonds sneln gulmr ter hulp, met vereonig krachran, werd stryd teg het vernielênd elemt n.obdlg aangevat. Ook brandweer Somerghem werd opguroep, maar to?.<ter plaatse kwam, was het vuur reeds t volle bemeesterd. Panrd vee, behalve e nuchter kalf, werd-m gered Maar do voorhann zijn zwijr.er. verr, prooi d"r vlamm. Onr buroi, welke -dch bijzonr onrschein hebb, noem wij Jul. Van Ooteghem, Ré Van Teper. huurkn&p. Nardje Deckers. boer Mims Cyr Tl«Sèhrijver, Gust Mnrtpns zuster t?n Maurlce Dobbelaere Zonr het onverschrokk optr r eebunin, cinrr het M-aohtlg gedote, totaal in vlamm ot> Than* is rle schoone ou boeiwonine ïtpsnasrd geblev. De naneflehte scha is door ver/ekerint gekt Es tp meer la het j-nree^woord bewaarheid : nabiie eeburc-n ziin beter dan vprr-p bloedverwant. Waarhe dafter " Naa* rt VELO DROM v»n MALDEGEM natuurlijk!! UT ROUCHAUTE. Aan bezoeker* hot Krlnisstirand. Tlipime wordt ter knis gebracht drtt (ie p.-nigp wog. die naar badplaats dc schorr toegelat is, n rechtsch onrweg H l rechtsch kanaaldijk. V<m af ilcn duiker, omtrt halfweg, mag.p dijk overal worn bewanld. bov-hadiircn r glooiing het ltnnnal, «lat gebeurt door het verplaats «er ste. is door Rollanrlschp wet si-nnv verlion strafbaar. iéwfd maar dringd verzopk hiervoor ce nanleidirc te gev. Df Burgemopster Bouchautp Get. : J. ngels. Bovstaan bericht werd dus kbaar rremaakt, moeilijkh omtrt het krisisstrand zijn dus opgelost bezoekers zijn weeral zoo talrijk als vorig jaar. HET VRJWEL verevoudigt het versnellingsmanoeuver. MATHS EMY 4, inet vrljwiel. Agt Oost-Vl. : Groote Garage. Slnt-Amand, Atitwerpsche stwg., 234, Slnt- Amandsberg. Gt. tx Meubels Afsla«! Koopt met 0 jaar waarborg >. Eetplaats 975 fr. ; Slaapkamers 450 fr. ; Salons 750 fr. Clubzetels 295 fr : gewone op ressort 95 fr.; E-ager 250 fr. ; stoel af 23 fr. MAGAZJN «DE EKTAK», Statiestraat. 3 nevs t Vregerecht, TEKLOO. WERKHUS : KAASTRAAT -3. Wij lever aan voortv<?rkoopers. Bijzon g- vom waard.-n. Vraagt onze reiziger. t,x. UT WAARSCHOON-; De «e na anre onzer trouwe bedin komt aan beurt om vera^ep^ut te worn. Wij vernem met goeg dat thans aan n heer Victor-^atthya-Vaj» Waesberghc, uit n gekfi goudsmidawinkel uit Statiestraat alhier, burgerlijke medalle 3e klas is verled voor meer dan 25 jar trouw dioivst, als ontger-beelcr het armbestuur, sert eige jar veranrd in kommissie opbar onrstond.- Dat dc familie Matthys stèetls e toonbeeeld s geweest plichtbesef, bowljst dat zijn var daarna zijn broer, wi hij opgevolgd heeft, insgelijks wegs evveel jar trouw dist als ontger-beeter wern gekoreerd. Wij wsch n vrid Victor, wel.ee onr anr goed gekd is in getöischutterswercld, harte geluk met bekom onrscheiding, hop dat hij nog lange Jar zijn ambt moge bek.c. Wie geluk mag sprek dat is n slachter Jules Braeckman het hoekje, die tojn hij Maandag 2ljn ron tehuis kwam niet weinig verschoot, to hij gewaar werd dat h(j zijne portefoel met 2000 frank verlor was. Seffs langs n Dam op zijn e stapp teruggekeerd, op zoek naar n verlor schat, doch vruchteloos. Natuurlijk zat echtgoot in volle verdriet over t verlies dier zuurgewonn cant gav reeds all moe^ op. toon n Dinsdag rond n middag ur werd opgestok : het was Hermina, weduwe Cvriel Do Beir, ee joviale boerin n Dam. die n ponk had gevonn, welke zoodra zij hoor zegg-, wie n verliezer was, in zev haast har velo pakte om het geld terug te bezors aan n slachter Brseckman, die, onnoodig gezegd, in n hoogst hemel was. niet wist hoe zhn dank betuig; echter wil eerliike vindster gee beloanin* hoor. zij Verklaart zich reeds voldcwnd beloond te acht door het aanschouw r stral wezs bel echtsoot-sn Rraeckman. welke 2, doör hare eerlhke daad. uit hunne begrhoelhke diepe neerslachtigheid kwam te redn. ntussch snreekt lereed met all lof over treffeliikheld zer evoudige boerin, aan welke treffeliikheld wii overigs ge oogbllk hadn eetwiifeld, welke e^n schoon voorbeeld daarstalt, bijzonrlijk voor hare onee kinr. Deze week kon E. H. pastoor Beke e slecht oogbllk belev, had het moet tegslaan. Van zijne nieuwe pastorij kom met zijne auto, te weeg zijnon draai te nem om op staatsbaan te kom, werd hij langs achter aanger door e auto welke uit richting Gt kwam. De inzittn bei autos bekwam gelukklglljk ge letsel war allelijk door n schrik meer of min ontredrd. De aanrijn auto moest wegs nwdige pijn ter" behanling in ee autoklltiiek overgebracht worn. Gedicht uit ou doos. Smeekgebed e er jonge dochter, welke al buit tand was, toch zoo gaarne zou trouw, doch aan ge v>t kon gerak : O Heer, aanhoor mijn klag, Gij schiept t Heelal uit n niet, Laat mij toch oor ets vrag, Tot t still mijn verdriet. Gij naanit aan Adam. n eerstgebor s nachts, e ribbe uit zijn lijf, j ^ : k bid U, H «r r Heer,", Zöp wvurlg.ais ik"-.ma>u- kan, mijn. ribb, Cyriei Verstuyft heeft er moed op, want met Fred Verhaegh heeft hij z Zondag in n Velodrom Malgem heel vee! kans op winn. Ge moet niet vrag hoe Cyriei zich wer zal Gbche Autosckool BESTUUR : R. MORTER. Lange Me.re, 2, Kouter, Gt. ïel. 939SB Dag- Avond- Zondagless, gekd 8! voor gelijk volledig onrricht Gering schoolgeld slechts es te be- H tal. Zondagleerganp te Kortrljk : 2, M Gtschesternwee. tx P UT SwE DNGE Sinx, verrijzis het wer Sinx. dag ontspanning verzet. Dit alles zal wel toepasselijk zijn op Sleine. Wij hebb immers e groot ballonfeest gepaard met Vlaamsclw Kermis, met, als slot : Avondvuurwerk. Voor elke ballon dip opgelat wordt is, zooals gemeld, iets speciaals : Al wat uit ballons neerkomt, natuurlek op het feestterrein neerkom zal, is voor z^n die het grabbel. Met uitzonring ballons met rallyo voor wielrijrs, is er aan ler ballon e grabbel wedstrijd verbonn. Ook zal er alle halve ur ee schoone buitgewone verrassing zijn voor al z welke zich af 8 ure tot aan hét aanstek het avondvuurwerk op het plein zull bevinn. Deze verrassing zal natuurlijk ge ct kost voor aanwezig, maar e ware verrassing zijn voor winners. Als slot dit feest dat uiterst prachtig belooft te ziin, is er s avonds e prachip vuurwerk. Het feestterrein zal elektrisch «"ir-*>t " : i r- mrpöte radiostukk?.u-- l heel n avond d (. aanwezig hunne feeststemmine verhoop.. Hf*li>i 7,ondai* doet Ramnlo Verliaegh n rt Velodrom MadoKem e «ohttvolfring - Vl^rk. Wii d!e n Ver laeeh e«n sterk a"hervol>ter zi. nk dat hi.i winn zal. Vlerick ïk natuurll.il e anr gedacht. UT EECLOO. Saeoch. porte-monnales, valiez, zijn neres zoo goedkoop als in het Huis RORLS-LAMPAERT, Statiestraat, 5, EECf.OO, Assortimt laatste moll! Ziet lp uitstalling t.x UT SNT JAN. H is Grostraat met zwar waarop met fijn ballast grint aangevuld beginn n wijk «Do Zonne» aldus voortgaan. Het hoogst noodige werk is thans uitgevoerd. De overtollige aar be zijn ls door twee knappe arbeirs weggeruimd opdat het water gemakkelijk zou kunn vloei naar n aanpaln gracht De samwerking het gemetebestuur met het polrbestuur heeft uitvoering dat werk op touw gezet. Trapsgewijze zal verbetering dier straat voortgezet worn tot aan het Bisdom. De Burgemeester Charles Van Damme, is groote voorstanr r verbetering weg zal er me - orr- nanr rlp gellijke nkomst gemete zulks toelat TOMAAT UT EECLOO. Kinr- Heerkleeding wordt voore^ llget ter trouw gekocht bij do gek. Magazijn DE DRE KONNGEN (Hul», Copps-Braet) Groote Markt, 5, EEC.ÓÖ., Ziét onze kostum Deml-salsons. Gemaakt an maatwerk. t.x. G R O WJ HEBBEN GROOTSTE KEUZE KOSTÜMEN AAN Df. NEUW F. PRJZEN 295 tot 750 H. SAVELKOUL N. BRABANTSTR. G NT. M.! W f CiSUlf^DEGEM OemMoteraad Dcmrdag laatat. AUe le Punt Sluitingsuur. De Krlate Volkspartij had aangevraagd het politieuur vast te stell op midrnacht. n vorige zitting werd dit terloops besprok «n alle l op één na vonn dit voorstel aannemelijk. Thans echter wanneer te stemm viel waron l r meerrheid TE- GEN het voorstel op één na. Raadslid Seyrmeve ed uitschijn dat het sluitingsuur op 2 uur voorelig was voor herbergiers, die toch ook lastbetalers zijn dat daarme ook d e geheime schkers /.oun verdwijn. Het voorstel werd verworp met 7 tegon 4. meerrheid tegvn minrheid met uitzonring don heer Van Poucke die met Volkspartij stem. Grondafstand Kerkhof. Twee vierkante meters worn afgestaan aan don heer Alfons De Bolr. Koepokinting. Het tett r pokk wordt opgedrag aan n heer dokter Dhoudt Malgem. Stapelplaats kaai te Balgerhoeke, Toelating tot het bouw magazijn. De voorberein werk zijn reeds in gang. Raadslid Seynaeve vraagt wanneer, voor hoeveel aan wi die voorberein werk zijn toegewez. Het Schepcollege geeft ge voldod antwoord waarop e langdurige soms nijp bespreklug volgt, geleld door heer Seynaeve. Dit punt blijft onopgektoard. Tslotte wordt opbare aanbesteding goedgekeurd voor het optrekk magazijn. Gkteek Gebroers Van Raemdonck. Dit fonds krijgt 50 frank. Artesiaansche Putton. Machtiging wordt verled tot onrhanl met vakmann voor het aanlegg ze putt. N. B. Het ware voor onze nwoners zeer nuttig dp raadszitting bij te won. Dan zoun ze t minste uit eerster hand te wet kom wat zooal n gemete wordt gedaan misdaan. De Krist Volkspartij. Arm and Lambert Oostwinkel»chs crack, neomt het ze maal op teg <e Onafhankeiijk het zou ons niet verwonr moest hij h in n Velodrom MaWcrcem met zijn ploegmaat Cfttntel Maeys, n ploegkoers winn. Sleedt aan Je sphi HUS PH. VAN KERCKVOORDE Voor prachtigste kleeding voor Heer Jongeling. Vergelijkt sierlijke moll in mijne uitstalling. Paletots Complets op maat voor Datnes. KOORNMAKT, 6 O E N T. LAKENS VOOB BUJARDS. ts. UT SNT LAURENS Sert ettelijke jar bestaat alhier e Bestuur r Vier Verelg Watering gekoz door Groote ngelann. Dat Bestuurt teit vier l heeft voor Voorzitter n Heer Jan Claeys. Dat Voorzitterschap ls hem door Groote ngelann toegekd geworn, geszins uit hoof zijne hooge jar maar vooral om zijn lever stipte naleving zijn taak. De waterafleiding alhier dit tot voorbeeld anr. T gepast tij worn watergang verdiept, gekulscht op hunne breedte gehoun. Uit buiz yvorn hinrpal vqpr nrlugge ^egvoering het water iil^-dan gymd,, nieuwe buiz gelegd waar mén ee in^ zakking n grond ontmoet. ^ n zijn wierk wordt Vö^ittêr grsotelijks bijgestaan door i^(%? vaü stlv^, Rostijöe die zich ook talrijke jar offert; aan het Beheer r Watering. Mocht bei nog heilvolle jar hupne zding kunn volbrg,, moehtizlj rgelijke opvolgers vinn is voorzeker innige wsch vel. Vltus Lemeire krijg we einlijk h Zondag weer es in n Velodrom Malgem aan n slag. Hij heeft bepaald zljti kans met Marts als maat. NUTTG ADRES: Electrlcltelts-plaatslng levering Radio Motor Batterij B. DE HULSTEKS, Kaaistraat te EECLOO. Tel. 62. UT EECLOO. T. B. Zondag 4 Juni (Sinks). Onze l die met n speclal trein naar Beauraing- Bouillon gaan, vertrekk om 5.29 ure zijn terug thuis 29 minut over midrnacht. Maandag 2e Sinksdag: Wanling naar n Bevn Hazelaar Lembeeksche bossch. Pic-nic. Vertrek om.30 ure aan kliniek, Oostveldstraat. Zal Clovls Haubourdin h ZondaX zijne 6 tegstrevers n n Velodrom Malgem kunn vloer? Dit will we zi. Supporters op post. SCHOENEN BRUGSCHESTBAAT, 44, EEC.OO. Fijne Tres<-«s af fr. t.x. Kcni«- KngelKch PEPERMTN ^Rumnb* 5 SNUF VOO! inetlsverstopping Jioofdpijn. kortamig (f!uw verzwakking vermoeidheid?. Te verkrijg «nkp in best» winkels raagt wel het doos v mei het haantje UT KNESSELARE Verl Zondag werd onze onrpastoor E. H. O. Houtappel ingehaald als pastoor te Vurste. E heele groep uit Knesselare woon het feest bij. Spijtig dat het zoo n wankelbaar wer was. De VurBtaars hadn nochtans goed hun best gedaan om te versier e schoon stoet in te richt, We wsch onz geacht oudonrpastoor goed heil in zijn nieuwe parochie. - Zondag 8 Juni wordt hier op ons plein e voetbalmatch gespeeld voor e bekor tussch het elftal Aalter, kampio D. S. F. C. Assebrouck, kampio B. r gewest Brugge. De beker wordt geschonk door Assebrouck welke inrichter is n match. Begin om 8 ure. ^Ean elge gelegheid om es het voetbalsport te zi-datwe hier reeds zoo lang móest misa; TROUWERS." vérzuim niet uw foto tq lat mak op uw trouwdag, want nadièti komt lifet ér rrtoellljk. Gaat bij M, HOOFT, fotograaf, KNESSELARE. Op aanvraag gaat m t huize voor trouwgroep op te nem. NEN HEELEN HOOP COUPONS MANSSTOFFEN in alle kleur aan echte krlsisprijz wacht op liefhebbers! bij Thflel EGOEtMONT-VAN DEN BULCKK Collegestr., 8, EEC>00. Komt es zi! P Donrdag- op Markt met kraam rcrhio\er <loudc-u Leeuw) t.a.v. UT OEDÈLEMFL (Niet onz gewon corresponnt) Vrijdag laatstl had eon buitgewone Gemeteraadszitting plaats ter bespreking Gemeteheg rooting 935, Reeds war daartoe twee vergaring belegd maar op «onrlinge manier werd telks zitting verschov,. niet-. tegstaan ook telks veel belangstel- ling was. Deze maai zou dc zitting zeker doorgaan daar e speciale Jsommissaris, M. Claeys Brugge door het Ptwlntiaal Bosluur afgevaardigd zich aan dë groe tafefzou bijzett om Begrootiiig te help opmak. Buit don heer Raes, gewez burteme03ter. war alle l aanwezig. Na la:xge geweldige dlskussles tussch meerrheidspartij twee gewez schepon, hfièr Raeman on Schatteman, wern volg belasting gestemd: 5 fr. op hondën (met 8 teg 2 stomm, Mme Van Rumbeke stemt medé met meerrheid) ; 5 fr. op ler rijwiel, niet 8 teg 2 stemm ; opctiem worn verhoogd 80 tot 00. Het raadslid Raeman, die zijn programma hardnekkig verdigd wil aantoon dat ze verhoogingon niet noodlg zijn, wordt meermal onrbrok. «- GROOTE MAOA7.8JNEN EDM. DE SMET LANGE MUNT, 44» G E N f, Ttoonstelling r laatste ZOMERNEU WGHEDEN voor DAMES KNDEREN. STORSEN MEUBELSTOFFEN, t.25 UT SYSSEELE. Dinsdag avond omstreeks 0.30 ure gebeur alhier nabij d«hofste Mr J. Roelof, e ernstig auto-ongeval. E«n autobus» in vólle snelheid op e boom gebotst De schok was hevig. Verscheine person wern gekwetst waaronr twee zeer érg. De auto was erg beschadigd. Naar we vernem zal er tot Julf ee H. Zding gepredikt worn door E. H. Peters Remptorist. iaf LANG GEKEND voor kleine prij» «n groote keus. Behangpepier. Huls WNSEL. Dampoort«tr.. 57 GENT Tel t.28 Ti E ERE n T c e d Ü n «J Olifanl DONKER9TKEG, 2 O E N T De grootste keus. De laagst«prijnea. t.x. UT AAKSELE..Nog Loai4ear«Uigeia> Wij gev het portret moedige wielrijrs die hier prachtig zijn ingehaald gewaeat, op eerste bladzij. E anr weekblad r streek gaf ook verslag over dit heerlijk feest, alsook over aanranding die wij ook vermeld hebb. De berichtgever ls bewonrswaardig om zljti «tnatttgttjmwd* doolt wat -nte«r> recht* W-wafctKeldmi»Mè* W*l i^hlera ootrgtm jitótóar^ Waarom feit verdraai overdrijv? Doch wat wilt ge, iemand die sinds M^wefTitwgBV" HWKWttMrtwp-^goett^iwMft nagelat bij elke onetgheld of Melngsverschll, olie op het vuur te giet zoodo telks gemoer heeft opgehitst in plaats zijn etzae te gebruik om kalmte vre te do heersch. Dames, juffrouw. Voor Zomer Kermiss vindt U mortte ho boodlghedon tn het HTTS DE MAE RE, Tjwice Munt,, GENT. De groote omzet brgt steeds nieuwe modéll bij. Keurigste keus aan geringe pri.lzjïïi. Wie er emaal koopt. toopt er no^. UT OOSTKERKE. Zondag.. is aemetc in blij feestviering.opgeesan. ter geleeheid (la plechtige inhuldiging n heer Arthur joobuyck. als burgemeester r gemete. Do neezeton hadn hulz strat feestelijk stemmig versierd met vlagg, wimpels, gedicht praalbog. Ban prachtige stoet, behelz hlstorieh^^ro opcelulsterd door e -tal praalwags, tooir door dp bnvlag strat, opgeluisterd door d P Kath. Harmonie Heyst. Op Dorpplaats ont vinr? nieuwe ^"rgemeeter tal hulblllkon vprscheine bloemtuil wern hem aangebon. Het feest was vereerd met aanwezigheid il->n heer arrondisscmtskommlsearls dp viering werd beslot met muziekfeest verlichting. V i s s c h e r s g e r i e f Volledige éssortêerlng MAGAZJNEN SCHAUTTEET STATESTRAAT 22 KAASTRAAT 8 E E C L O O.. Ook alle Hondcngerief. t.x UT OOSTENDE. Bij d<> Garnaalvlsschers. Naar aanleiding staking.bij garnaalvlsschers als protest teg n nvoer Hollandsche garnaal, hadn ze beslot ge garnaal meer te verkoop aan n kooper Neyt. Deze had zich echter garnaal wet aan te schaff door e tusucheirpersoon. Maar dé visschcrs wern het tijdig gewaar weigern n garnaal te lever. Ze betaaln koopsom terug aan n kooper-tusschpersoon. Maar daarop weigern koopers voor n garnaal, die eerst aan 3 fr. per kgr. verkocht werd, neer te gev dan.50 fr tot 2 fr. Doch visscher8 lost hunne waar niet, zoo blev 3000 kgr. onverkocht. Ze hebb nu beslot zelf e inrichting voor verkoop in t lev te roep hun garnaal naar Brussel te verzn. UT THELT. Vreemling. Volgs optelling zijn er alhier 7S person woonachtig, welk* niet behoor tot belglsehe nationaliteit. Deze verel zich als volgt: Fran ichon 25 ; Oostrijkers 4 ; Zwitsers 5 ; talian 6 ; Nerlanrs 9 ; Amerlli.-.n : Evigclschin ; Duitschers ; Hongar 4; Luxemburgers t : Chüieez ; zonr gek nationaliteit 2. UT OUDENBURG. T. B. Sinks Sinks (4-5 Juni) prachtige fletarels. Bezoek aan Kortryk, Doornik, Beloell, Leas, z. (Trein Torhout-Kortrijk). Knapzak, lidmnatschapkaart. paspoort fletsvlag niet vei-get. Ziet uw flets flink na, H. Mis te 5 u. 5. Vertrek onmidlijk na H Mis. Zaterdag 0 on Zondag Juni. Ltuiddng te Oost. Zie Toerisme nr 0, blï Kermis Donrdag 5 Juni te 6.30 ure voormiddags bezoek aan Spin-vveverij onr leiding n heer M. Vanoutrlve, bestuurr. Somkomst in t lokaal te 9.5 ure. s Avonds te 8.30 ure n t lokaal, cetelllg samzijn. Wie verl jaar daar wa*, xa! er opnieuw zijn. Do lldkaart zuil strg gceischt worn. 2tondag 8 Juni. elneming oan dan Toerlstmarrch ti WostAlaanr. Adlnkerke-Mlddokerke. 30 km, Oostduinkerkc-Midlkerke. 20 tn. Zie Toerisme Nr 0, blz. 3S&. rnschruvlng n t loktial. Donrdag 29 Juni fletsrels naar Brugse. Bezoek aan morne drukkerij «Excelsior» dn verschill kerk. Vertrek aan t lokaal te ure. Zondag 2 Juli. nutotocht naar mooie West-Vlaamaclie berp. Vertrek aan t lokaal te 7 ure. Otfceonheld tot Mls-hoor te Ynorcn te 9 ure. fischrijvingspvijï 6 fr. T.B.ere, t ral wn uiterst an.nt;ptvimi reis ziln. Gelieve snoedlg in té schrijd» om ille verre schlkklncon te kunn treff, hoe meer in^p^chrewnon, hoe min er tal te betal vall. Dinsdntr 2 Juli, autotocht naur Bru*- tre, Gu!nsi)(irpr>P«-P9t. T.Bers horiunert u Juli 32. Vertrek nan t loknai t* 7 ure s avonds. Meer dn/u-over n do plaatselijke weekblan Zaterdag 30 Juli fleisrel» naar Veurne (Processie) cn De Panne. Vertrek aan t lokaal te 9 ure. Loler meer daarover. Onze liverlffo srozetvrrkooner Jan Hout- «kier H ze week laffelljk anngfvnlipn iloor * cobuur. Jan werd reliik nrs t«>ïe»ak<>ld. maar ls thans «tmi dn beterhand. < Ofrwht heeft d P rnn* ti haftdén. Vanaf Juni dit voor 5 maann * alle verkeer op bitan Wyng*n*-Thlelt mdarbrokxn. UT ZEEBRUOGE. Kroostrijke Gezinn. Omdat het crisistijd s zijn onrc rtcht bedreigd. Er is inaar één midl om voor groote gezinn te behoun wat ze hebb bekom : namelijk te lat zi dut we. e, macht.*yn.4 «n. will blijv. Nu moet we on» berein-«ax**** «rer» echeti te veiwéilljton "tóè<lra " ehiliperio door k maar dat gaav niet *oa g* otu.ajet helpt niet.aan.wetgever* te t«m«n»aa>r!ge ;ttw bestuudatagati^n»«ija^ «laetottu - ".x m Mann, vrouw, ktnran, «! onze families moet op bres staan. We moet op straat dur komnn, on* lat«n zi! n het opbaar moet «ij hun recht verdig! Wij moet vooruit! All naar Blankberghe op Juni. all aanwezig op vcrg»d«rhig n n optocht!! Waartteon daa* * rtaar n ^T.O DROM MALDEGEM natuurlijk! NAAlt SLUS OP 8 JUN. De belangstelling voor don NEDERLANDs;.tiir..\ VH-RBKOlSDBRNaaOAG te Sluis op 8 (ler, s z.-er groot. Niet alleon hv West-V!aiUi;!s>i on, uiaar ook n Oosi-Vlanr.- i, cn zelfs verclor op. worn maatregel getroff om don heolon dag in Zeeland iv-nd to reiz. Hel program is evoudig : s voormiddag«om.30 uur wordon Vlaamsclie strljdlle- U!ii vottolkt tloor Zangverelglng Slnb- Cecilia uit Brugge. s Namiddags om 3 uur Hollandsche tijd, (hier 2.40 u.) grijpt do vergaring plaats in het oplucht-theater, geleg ls ou vesting itad. Ook hier zal zangvorecniging Sint Cecilla uit Brugge, alsook fanfare Sluis, afwiueltng brg tuaaelwn d e spreekbeurt. B nleind woord zal gesprok worn door Prof. Dr. d» Werf, uit Oostburg. Daarna worn twee korto revoering gehoun door Noord-Nerlandsché «prekers. Voor Zuld-N«dorl»nU «uil het woord voer : Dr Borma art Mter l>urldan. Dl revoering»uil ler maar hoogsts twintig minut dur. Mter Samyn sal e kort slotwoord toestur, Doe«dag is e-r go»trljd. zooali wij zulk«in Vlaanr gewoon zijn. Hef * «Verbroering«!», e gelegheid om knis te mak met onze Noord-Nar- nndache broers. Daarom moet elnem «roep eraan houn zoolang mosrelljk n gelegheid te blijv, snood«ie gelegheid tc *oeft«n, ora n seeprek te kom«n met nwoners uit JSockind, met h over n Vlaamsch- Nfttlonaiea tyroot-nerlandaobon strijd to sprek. Uit Brugge zal e speciale boot, Vlaamseh» Leeuw cn Oranje-bl^pje-bleu n top, naar Sluis var. Vertrek uit Brugge, om 9 uur. V«rtr«k uit Sluis om 6 uur. Prij«he terug 7 frank. Fietsers, dieper uit t land, kunn tol Bruggé Hjn dan met da boot verr op., Dcgon die wsch d c rol» per boot t* do geliev uiterlijk Dlnwlog 3 Juni ta verwittig op hot a res : tl)c Noordse»», Vli!iui:sch HtiU, Halléstr.Aiit, 4, Brujrg». Degon di c aan d«.tost verblijv, of die pti tr«ln of ram te Knokkc ïoun uiuikonun,»ulhtn kans hebb om uit Knokke, Herborg «Het Lusthof», Llppalaan, 82 per autobus naar Sluis te rijn. Prijs he terug : 4.50 B T» verwittig voor» Juni. bij n ho«r ALLAR*, Pamitlcrlaan, 3, Knokte a-zcc. De fléuers moet ull*«n liun rijwiel latan loon aan Belgigohe douane rnogèn zoo verr doorrijn waar *«witled. De auto.«hoev flcohta e vrijgelei te vrag aan d«belgische douane, «n kurni dan standplaat«nem voor het douanebureel te Sluis, zonr verre pleegvorm. Ge bijzonre formaliteit dus vereucht, voor autos komd» ovtr Wextkappell*. Do anre auto«moet iioh volledig ia regel steltan. Antoniu» Declerrk ed e bmai feoer«op plats Aap grm ook xoo gord rijn * *B0 laar BSTAAW M L U O EN Kapital Keservea U ROYALE BELCE.CVBU ongevall verzek»r{ng*n. AGENTSCHAPPEN to<t te vertrouw, Schrijv : 0, Qeldmunt, GENT. Telefoon tjt. SCHOOLKAA -2 GBNT Tel..96.5^,, M«ub«ls Ter Do«si. MATRASSEN lil.. f «RECHTOVER DE KERK n n li «>> m Vlamm«<tr. r eerw. p. jezihtkn. D n U v i u E Croole Keus. > Voord«!»««prijx. Go^eKwaltfeii. MARCEL COUCKE UT RUÏSSELEDR ( t Schijnt dal er in n omtrek langvingers hulz. Want n kerk, evals to Caneghem cn Doomkerlce, wern ojferblokkcn opgebrok on n inhoud natuurlijk op zak gestok. n Ruyaseledi! zal bult echter niet groot gowesat zijn. want dc offerblokk war juist twee dag voordi geledigd. Zaterdag nacht werd bij Ern. Verhalle, op n hoek markt, o groote ruit ingcaniot met e^n stuk dakpan. De dar heeft e revolver e aantal kardoez megom s erme aan n haal gegaan. -X SLKTSKN in t groot voor winjtllors voortverkoopors aan buitgewoon vnorellge prijz. Komt U overtuig! Huis ROELS-LAMPAERT, St»tl^«tmat, 5. EEC- LOO overouds repdw gekd n gansch streek. t.x. UT WENDUYNE Maandag 5 Juni wordt het zomerselzii met plechtige zeewijdlng geopd. Deze heeft plaats na Hoogmis 9 ure. De prachtige processie het H. Kruis zal opgeluisterd worn door muzlek Wduynr ^n do boy-scouts Brugge.?< Engeltiche VerniSH, Kleur. Ciniill N T SCHEEPKEN, St-Ellsnbetligravht. 36 GENT. Huls qesticht n 845 Burgstrmit ïlbim. t.3 Rood bloed TEOBROMA geeft rood bloed aan oud cn jong. Apotheek DE MOOR, Burgstraat, GENT. Alle apoth. 4 fr. ds fleech. t.x. UT HEYST. Door einlijk«goedkeuring r gemeteverkiezing eig tijd geledon, ts het thans tot samstelling e schepcollege gekom, dat n opposltlo staat met dé ou meerrheidspartij don vroegoron burgemeester. Ditgevolge heeft ze, zooals e echte gtleman n Eulk geval do zou, zijn ontslag aan ddn minister Binnlandsche zak toegezonn. >4 SUKER J- on KOFFEBKANDKRU ROMMEL, Opvolg, Anuuid Engel», Statlesti. 7, KHOXJO, Van pver oud» gnprexe-.i : UT GOES. De nieuwe minliitcr Binnlandacba Zak, mr. J&eob Adriaan Wil, wart 7 Januari 879 ta Goes gebor. Htj beaoobt in n Haag het gymnasium, promoveer- <le n 905 in recht, AU Jong advokaat vestl^da mr. Da Wild«zich ln zijn geboortestad, doch verhuis na drie Jaar naar don Haag. Sinds 98 had bij onafgebrok zitting n Twee Ka- KKRCHT AAN WNKELERS. iscni on voor goed... Dc magazijn ED, OOETH ALS-DE SUTTKR, Boelaerstnat, W>-(2, BEKLOO, verkoop uitsluitd in t groot SAJï:TTE- on BREGOEDEUEK t l DE HONDE VAN FRANKRJK ln luxe-autocar door prachtigste strek Frankrijk LOURDES L8EUX. Heis dag. Vertrek 4 Juni. PrlJ» 750 frs. Alles nbegrep. Vraag uitgebreid programma aan Reisbureau CLAE8. Vlaan- dcimliaal, 6. GENT. Tel Of AL UVE A.ANKOO^ Ome TERUGGAVE.ZEOCLÜ DKLHAZE «DE LEEUV, K..!l,...UNiiK TE DUUGGK. Hel volkrijk kwartier Sto Annu, bereidt zich voor, om op Maandag 26 Juni -.vaardig n honrdst verjaardag te vier vrouw Polifter Cardlnael, weduwe Pleter Andrle, won Peperstraat, 42. Ze is gebor te Brugge op 27 Juni 888. Uit haar huwelijk zijn 8 kinr gesprot waar nog 4 ln lev. Er zijn 52 kleinkinr overklelnklnr, Haar echtgoot, overl n 002, was barbier n het krljgahospltaal. De honrdjarige vrouw die nwoont bij hare jongste dochter haar schoonzoon Louis Flortal, varetaat ziet nog all good, doch «preekt wat moeilijk. ZJ gaat nog zonr hulp to bed Bouwt voorcteeli«! WONNG- on N*USTRE-BOÜW ALFONS SMJlZ ZONEN MOLENSTRAAT - KKC.OO - Tel, ÏM. Alge oo aanneming vtin MetaerlJ Sohrijnwork Plans, ontwerp bestek op aanvraag. Bouwt niet zondor onze refercles on voorwaarn te kn. Bouwt voorelig : goedkoop EN uglijk t,*. ALGEMEENR OPRUMNG DOOR VOL- LEDGE AFBRAAK ONZER MAGAZJ- NEN. KA- 2 0 h 3 0 ^ ALLES MOKT WEG, ZELFS MET VEHLÉ»! BEELDEN,flOlOUWGARNTUREN, VAZEN. LAVA50-GAKNTUUEN, DËK8. FANTASE-ARTKELEN, z. KOMT KEZEN, HET S SLECHTS VOOR EENGE DAGEN. fcj f \ C A T T C D STATESTRAAT, 85 B E K L O O r i t u b t l m a g a z u n e n U t L A t v \ (nevs t vregerecht). Ook eige SCHOONE NEUWE KNDERVOTUREN aan J prijs Okkasies!

6 SOKDAG 4 JUN 988 NieuwHtkttdânuH Mekantek* W«r«M UT 8 EEN ALGEMKEW ÏCHT OP HJCT»BAADLOOS * fltzendlngs- 8TATOH YAM BÎY8&ELKDE. HET RADOSTATON VAN BCYSfiKUO». ere ln onze»trek herinnert *leh nog lael goed d* oprichting d* «tor» RuyMeteda t tooai* m n dan rouumond goesnd worn. Dat waa da oprichting aan poat draadlooit t*l*grefi*, dia oam aah*nm*naoh n verbinding kon»tall vooral met Nocrd-Amerika. Zuid Europa #n het Ooatan. da 8 mut, die elk 284 m. hoog ktfn, <U«o»n als dragers a«n dubbel* antna. Daar- SMit bestaat da»lactrlnoh* srtahtlng d* c*nral*, dl* d* telegramm n da antna moet zn, draadlooa naar <» bestemmingsplaats overbrg*n. U*n moet wet*n dat d* telegramm nlat n Kuyaaele hu vertonn worn. Dit geaohiedt ta BruM*i, waar m laag* *aa on4«grot»a- *eh kabel naar Ruyaa*le gesonn worn. E»n vsrtoun leugram m*t da melding «Vla Balradlo» wordt Aldus»«rwt naar Bruss«! varaonn. Vandaar gaat het naar d* b**t*mn>lag»plaau, per draad naar Ruy»- Mltd*, draadloos af dit station. Hat station is voonlts fw** ulttdlsgaant*nn*n : dit dl*nt om bij febwirlïjks braak aas d* ee, d* anr* t* kunn b*- nattigan. Bvioo heeft d* poat tw** e!*ctrleobe leiding. e*n* Langartrvgga an Mn* Zeabrufig*. Zoodat b*t tan alotta yftouaob ultg**k>un la dat d* poat volledig. ia da ooaoogaliikbatd komt da uitzding t* Naast s* langa gol-lnrlchtlng werd later * post m»t kort* golv*n opgericht. Deze * «zoogaamd«poet met < g*- rlohte» golv. Dat bet**k*nt dat *«poat ar vooral op log*richt a ons land in verbinding ta it*u*n m*t **n bepaald* mi tot Maart 932, dit s op e jaar tijd*, wern door da lange golv woorn verzonn, «n door korte gol v«n Natuurlijk n telegramstijl. Nuast d* draadloos* Ulegraphl* la het cantnuu Ruyssaled* thans ook voor draadloos* t*l*phonla ngericht. Voorhe moest alla draadlooze telefoongesprek k mat overaeescto* lann over Engeland geachl. Vanaf het oogbllk, dat er goeg belangstelling was, s in Ruyasal*da dan ook **n tclephonlseh* nrichting opgesteld. TWEEDE DEEL DEVENUE BLADZJDE Ruy»«el«d* is slmhts e uitzldngspoat D daaraan beantwoorn ontgpoat ls opg*rloht t* XJekerke bij Bruaael. Ws sljn bijgevolg op het oogbllk roar draad)ook* talaphonle an télégraphié T*n g**n vreem lann oe*r afh^kehjk.. v,,, -,, - *"» A ï i t y DEZE PAAT OEErr EEN ZCHT OP DE MACHNEKAMER, VAN DEN LANGE-GOL VEN-ZENDER, TE RUYSSELEDE. Slllil!)lli!i!ll!!l!illi!iiil!l!l!ll!K CORSKAANSCHK BANHETERJ Op Corsica werd bandiet Spada, die 2 Jaar lang schrik dor streek was, zonr tegweer aangehoun. Daarme la Corsica bevrijd n stoutmoedigste«bandiet dl» bet n laatste jar gekd heeft. Zijn eerste moord dateert 922, waarna hij goodzaakt was r schuiloord in dichtbegroei afgeleg plaats te zoek. Verr pleeg hij nog 9 moorn, waaronr 8 0 pontrouwe vridinn 0 op polltii.tr.n. Zijn elgii lljkc werkkring lag t Noord- Oost Ajaceio. Corsicas hoofdstad. Hoewel hij niet bauwd waa ook daarbult- gaan. mmer wi l hij alle hinrlag, die hem irelegd wern, te ontwijk. Zelfs expeditie ui-mui- duizn gdarm in 932 levoi-d ni<--.ip. Het. ichlj.-il thans dat Spada n - moe was Altnans versche hij ongewnricnd n hol Un ) Cossla, waar hij zich zonr sin? of yfiot door gdarmei) Het oplein SMOKKELAARSBENDEN De politie Duisburg Hamburg, sam met Nerlandsche douane, zijn er in gelukt e beruchte amokkelanrsbdc te ontkk. Reeds zijn 7 person aangehoun. De b maskte "ebrulk gepantser autos, om tabak koffie in Duitschland binn te smokkel. E viertal smokkelnutos wern n beslag gom, drie te Duisburg e te Hamburg, De smokkelaars kwam bije in e garage aan grs, die ais overlaadstatlon dist ed. EEN STADON TE ROME Te Rome zal e Olympisch stadion gebouwd worn, dat plaats zal bi aan 30 tot 40 duizd person. Het zal e Marathontor bevatt f.4 m. hoogte. Het terrein voor wedsrljn zal 70 m. >p 20 m. groot zijn. Met werk, die lire zull kost, zal ze maand begonn worn. Alles zal moet klaar zijn teir Manrt 93» WtHan 9n Besluit BOUWPKEAKN. Tgevolge geldgebrek ls het voor n dist goedkoope woning op het oogblik onmogelijk bouwprni uit te betal. mmers, ze uitbetaling moest geschi uit e bedrag 75 miljo frank, gom uit leing aan to gaan door Nat, maatschappij goedkoop«woning. Doch tgevolge n finantieei toestand, is ze leing nog niet uitgeschrev, terwijl het voor schatkist onmogelijk ls da preml te verschiet. Echter mog belanghebbn zekerheid hebb dat hun voldoing zal gegev wórn zoo dra flnantleele toestand zul^s mogelijk maakt M weet dat bouwpre^ ml*n nog slechts veriod worn aan g wier woning opgetrokk bewoond was vóór Januari 983, mits dat d* aanvraag vóór n opbouw ngedid was. vraamd* atraok. De gvrioht kort* golv di«n voor telegramm naar Congo r, dat aldus dcor gebrek aan onrtöeking ge kracht waa. Het eerste Zuid-Amerlka, vooral Argtlnl*. gevolg z mieslag is dat aan n B be*ld werkdadlgheid betrokk ambtaar, directeur-geraal draadloos* Ulsgraflsche ctrale Blsqueret, n dist r ourdomspan Ruyta*!a kan m zich gemakkelijk vorman door ze geges : Maart tswaar. xijs titel, maar zal naar e sloén wordt onttrokk. Hij behoudt wél onr- Landbouwers! De Havercyiinrs Boonbrekers VERSCHUERE werkd mot riem n ploots Engrag, pletter brek alle gran gelijk welke; ving weinig onrhoud,, worn geleverd om rechts of links te werk volgs begeerte met poulles tot 5Q0 grootte. ïf Ze gev hoegaamd ge grawivc nieer zijn te bekom iu 4 versöiill typon. Vraagt aan kllt die ze gebruik, ^ wilt ze erover nk Prljfc op aanvraag. CONSTltUCTlEBHDRJF CHARLES VERSCHUERE TEL. 60 UOELAAR STRAAT, EEGLÖO. Vx Wacht niet tot morg ; DtWé Sh VOORNAAMSTE PONTEN VAN DE WET OP DE ARBEDSOxNGEVALLEN. Als arbeidsongeval wordt beschouwd, e plots voorval waardoor e werkman e lichamelijk letsel overkomt, gedur ter zake e arbeidsoverekomst. Het woord t gedur» moet breed geïnterpreteerd worn, terwijl woorn «ter zake» beteek, dat er met uilvoering r arbeidsoverekomst eig verband moet zijn. Zoo zal b.v. e ongeval binst rustur als e arbeidsongeval kunn beschouwd worn. Alle patioons vall onr wet ; e uitzonring vorm onrneming die niet t minste 2 maann per jaar e werkman bezig. Voor betrokk patroons vall alle werkli onr toepassing r wet ; ook leerjongs, zelfs als ze ge loon verdi, ook bedin met min dan fr. bezoldiging. E uitzonring is voorzi voor huisknecht huismein behalve in het hoevebedrijf. Zijn. ook uitgezonrd voerrs private autos. - Welke ongevall worn vergoed? Alle ongevall spijts mogelijke font die e werkman zou bedrev hebb. E gewil daad patroon of werkman maakt natuurlijk uitzonring, daar het dan veeleer e misdrijf wordt. Op welke basis worn vergoeding berekd ï * Als basis dit liet loon het voorgaan Jaar. Voor leerjongs minrjarig wordt als basis gom het werkelijk verdi loon, met als maximum 3600 fr. Voor, e blijv werkonbekwaamheid echter wordt vergoeding berekd op basis het normale loon toegekd aan miijst verdi meerrjarig. Het bedrag r vergueding vorschilt naarnate werkonbekwaamheid volledig of onvolledig, tijlijk of blijvd is of zoo dood het gevolg het ongeval is. Er wordt toegekd : voor tijlijke geeltelijke onbekwaamheid : 50 t.h. het basis-loon ; voor tijlijke volledige onbekwaamheid 50 tot 66 t.h. ; voor blijv onbekwaamheid : 66 t.h. n geval onbekwaamheid tijlijk is, wordt vergoeding dagelijks uitbetaald ; s zij blijvd, dan gebeurt uitbetaling jaarlijks ; in geval doolijk afloop wordt er uitbetaald 750 fr. als bogravingskost ce rte aan echtgoot berekd op basis 30 t.h. het loon. T slotte dit er nog op gewez dat : ) arbeidsongevall moet aangegev worn bij n arbeidsinspecteur bij n vrerechter het gebied waar het ongeval zich voordoet ; zake arbeidsongevall-vergoeding, binst 3 2) dat herziing e vonnis in Landbouwbelang; ia Cofltlngtwteering n Door e KB. onlangs *; >; ; *s - - * TJB. m i versch, wordt invoer vaq^slkj, jy.éni ais runrs, varks, schap,.-.boters afhankelijk gesteld aan bljzónfa machtiging het mlnisurl* Landbouw midnstand. De invoer m*lk v/ordt dus insgelijks gecontingteerd. Om toelating te bekom tot, invoer melk, moet m ze voortaan aan het mlnla terle vau Landbouw aanvrag. X>e seizovermeerring melkproduktie heeft e nieuwe daling prijz veroorzaakt. Da prijz zijn tegwoordig over bet algeme lager dan in bet eerste trimester 932. Niettegstaan maatregel regeering wordt dl productieprijs op verre na nog uiet gekt De markt boter is ln laatste maann sterk beïnvloed door Vermeerring voortbrgst in Australië Nieuw- Zeeland. n Ncord-Europeesche lann ib productie daarteg verminrd ; dit als gevolg lag* prijz. Da afzet trekt zich meer «n meer op d* Bngeische -markt sam, door maatregel d*.^luiere lann om n invoer te beperk. De prijz zijn zoo laag gevall als m in tal jar nog niet btleefd beeft, daarom do vel* lann al wat in hunne macht is om het blnnlandsoh verbruik te b*vordér. FAMLEVERGOEDNGEN.,LT Volgs wet zijn Staat, Provinci» Gemet* v«rpllcht aan htm werkli io DÈ TENTOONSTELLNG VAN CHCAGO. Verl Zaterdag werd se geopd met kinrtoeslag te verzeker. ZJ zijn echter e reusachtlg optocht door «trat nlat gebonn bij e compsatiekas aiin VÜö- grootstad. Deze Zaterdag waa als officieel» feeötdag verklaard, te sluit, maar moet dan rechtstreeks zóodat het za- gezinsvergoeding betal aan belanghebbn. n w*lk geval ze niet minr mag klev volledig stil lag. Roosevelts afgevaardig, minister zijn dan het maximum door wet bepaald. -financi, las e boodschap n jpreelnt voor, waarin ze verklaar dat SOLDATENVEROOEDNa ttoonstelling e midl was om Zeer belangrijk. internationale vridschapsbann ta verstevig ; hetge groot belang ls, daar BJ aanvraag om vergoeding voor meer dan 8 maann dist moet belanghejb-" het zelfs voor e land als Vereig b *r duilijk bijvoeg dat het geldt Stat niet meer mogelijk la zich vie e aanvraag om hot gadache bodrag te overige lann afgezonrd te houn. bekoman. Staat het er niet bij, dan wordt ; De ttoonstelling ia er ee «E is t.h. - d* vergoeding niet uitbetaald. eeuw vooruitgang». 2!«zal vijf maann dureu. Zevti lann zijn er op ver- NET GETEEKENDE WETTEN. Man weet dat e ambtaar het Mi tegwoordigd totale lgte alle nlat*ri* e niet geteekd besluit had lat verschijn betreff ourdoms heeft niet minr dan dollar ge- ^afellng bedraagt 30 Km. De inrichting psio d*r ours begoe kinkost. <! D*j ttoonstelling geeft e overzicht n teclmlach vooruitgang r laatste 00 jaar op alle gebied. Ze is e her- nkhig Chicagoa ontwikkeling kleine dorpje met. slechts kele hutt ;tot groote ndustriestad die Ze teg- - woordlg ls, met haar drie half mlluo geschikt dist overgeplaatst worn. nwoners. M weet dat voornaamste Er zull waarschijnlijk e aantal besluit met betrekking tot het verle varj ondarhoudsrt "moet herzi worn. -nijverheid Chlcago ze is het opgelegd vleesch. - Het juiste oogbllk oping werd aangegev door ster Arcturus i(dit ls vaste ster of zon, die buit onze zon het dichtst bij aar ls). E llcht- straal d! e ze ster uitgaat, heeift 40 jaar noodig om aar te bereik, zoover s afstand tussch bei hemellicham. (Het licht legt Km. per secon af). Zulk e lichtstraal werd door KV- zeer sterke lz opgeg sehakehle aldus het contakt elektrische leiding ln. Het aangean electrisohe daard zou opgev. Het Witte Huis ofte Amerikaansch parlemt is heel al meing Roosevelt toegedaan, zoodat ook dollar op het oogblik goudbasis losgeraakt ia Het eerste gavolg dat daar verwacht wordt la e nieuw* d»- llng- Amerikaansche munt De r waarom Rooeevelt op e nieuwe waardaling zijn munt aanstuurt, achljnt het vergemakkelijk te zijn n vervaldag 6 JunL M weeft mmera dat schulnar altijd voorel bal uit waar- verlichting was hot teek officieeie oping r ttoonstelling. KOBTRJK. -Sä Met _ Witte tarwe 75 a 80; rogga 86 a 60 ; haver 70 a 78 ; paarboon 80 a 90; gerst 68 ; tarwebloem 4 Koobt Sert OVERPRODUCTE n Noord-Nerland is oogst inlandache ssmei 48 i gorte aemal 06 ; V&Mtfc4t<* ^r6tèft-- sr.tsslfsïi«joo cvmvloadlg,..jée?..dat. niet minr. verminring het geld. Daarbij stelt aardappalan 6 a 0; boter kgr. 5,50 ; ïauaiorfban" Mo.iac i2o wafrift && fö diftng Wb Aniertkaansob«mant dit eier 0,28 a 0,28; voerbeet 8; Turkspha. jfcrpre ;jlata 0 53,60 : idj,< sisuiiiantlno S0 -, ilandotat «* e^iif.iuv aisddc.iaa pjield zijn, Jdtè Q^vfttiw^bk^war^ En, dit.> s WWg/n&Ar e ^féffi geaéefté^n^tfélfö^ kanütadndri internationale - UjnzSad vreemd 8 ; <L lnlandseh.-uolijn» eoönomiscbe cón-.wdkoek, Waiidsch: 87;, ^^awarik»-, ciie nwtmrêrtcocbt leraakt/ Eri ld«nmtófl«; «fpefihisaa eeti Voordfcl fd. coco 98 ; ld. arachi 95. terwijl werklooz honger lijn! zijn als stabilisatie ter sprake komt ; Veemarkt 328 dier. mldnprljs E anr gevolg het loslat lev. per kgr. koel 50, 3.75 ; reera n Goun Standaard ls, dat Amerikaansche schuln niet meer ln goud betaalbaar zijn. Bij Amerikaansche schuln Cors et zijn ook oorlogsachuln aan Amerika megerekd. De officieeie disi is gevestigd bij D.MATRASSEN ; met" levslange wadirbonjl M»h-4S*n óbni*: JVeSflflUÖóe-. Dampoort* H l* ÖEtiT. tet UWi- Oïtr*l vrtrtrkoa fir» WAAROM? PRNSELJKE VERLOVNG groeit het vertrouw in ALGEMEENE BANKVEREENGNG (vroeger Bank voor Oogt-Vlaanr) N FRANKRJK. Miss Barbara Hutton, dochter n eigaar wereldberoem groote Woolworth-company, die in bijna alle lann reusachtige warhuiz heeft, is na vele tegsprak tslotte «echt» verloofd met prins Alexis Udivaridi, ex-zooveelste echtgoot bek filmster Gloria Swanson. Mis3 Barbara Hutton wordt «getaxeerd» op 0 millio pond sterling. Zij heeft te Parijs haar huwelijksuitzet besteld, welke grootste, kostbaarste mooiste zal worn die ooit ter wereld is gom Het huwelijk zal omstreeks 20 Juni worn Teslot. Chro riieer Alle toebehoort voor Autos, Mulos, Velos, Badinrichting, Stov, Lepels Vorkett, z. worn gedaan in boste voorwaarn door het Huis PROSPER VAN DE VELDE-DE REU Nikkeleer, Chromeer, Emallleer BOELAARSTRAAT. 85. EECLOO. Tel. 26 x. i. R O G G E \HoQgstr. 78, GENÏ Lßosch jtterij FULMHN. *. STAATSMNSTER VAN CAUWELAERT BJ PRESDENT ROOSEVELT n n loop zijn verblijf te Washington werd Staatsminister Fr. Van Cauwelaert door Presint Roosevelt ontg. Ter eeie n Vlaamsche staatsman die gast r Belgische Ambassa was, werd door n Engelsch Ambassaur aldaar, ook e tgst gehoun. VERJAARDAG VAN DEN PAUS. Z. H. n Paus heeft Dinsdag zijn 76n verjaardag gevierd. Ge kele officieeie ceremonie heeft te di opzichte plaats gegrep. Overtalrijlce telegramm gelukwsch zijn n H. Var alle kant toegekom. De troep het Vatlkaan war voor gelegheid in hun groot uniform op wacht werd pauzelijke vlag gehescli. N HET OOSTEN Einlijk is het tussch China Japan toch tot e wapstilstand gekom. Hij werd Wosdag te Tanghoe door militaire afgevaardign onrteekd. Japan heeft natuurlijk zijn wil opgedrong als voorwaarn gesteld mllitarlsatie do streek t zuin n groot Chineesch muur, ontbinding het Chineesche vrijwilligerskorps. Het spoorwegverkeer tussch Peking \nghai zal hervat worn. VOLMACHT AAN DE FRANS CHE REGEËRNG De regeeringsvolmacht schijn waarachtig aan or n^ató. m gerucht niagj&cdor^cns zowsok^ Fransche minister-prglldwit DaladiWr ^atf zin zijn e volmacht ^tat parlemt Hij zogt d t zulue V.volmacht ginr noodig is, Juist als,htei- : blf óïia," öfti het land to redn uit dè T finanttéé!e--siitfêilljkh waarin het op het oogblik Verkeert. Zooals m weet s in Fransche begrooting e tekort meer dan 4 milli ard <<*» -H OH is lieel ;-.ekor allesbehnlv sehittis-cj-d GELDZAKEN Of.-. >V< liebnlnq VERWOESTE GEWESTEN. -tiwjtwebkkxno JUK W R n. 8 wint ftmak R.0883 n. T R n. * R. «9009 n. «R n. 7 go.ooo De anre nummera dier reska, alaook al da nummers r raeka 967» aua «itlaaerbaar aan 250 frank. LOTENU5ENNGEN. HAAN» JTUNÏ Verwoeste Oww. 4 tb. 93 (0000) S&000 Brussel Schaarbeek 897 (UXX) 0 Verw. Gew. 5 t.h. 9» LOOO.OOO 0 Antwerp 903 loaooo 20 Verw. Gew. 5 th. 928 toooooo 20 Kongo Lotleing 5 th TOMBOLA VAN DE BRUSSELSCHB WERELDTENTOONSTELLNG. Mad. stas, hoofd-infirmi*r* in het gasthuis Chatelineau, heeft het lot fr. n tombola r ttoonstelling Brussel gewonn. Mad. stas is weduwe moer twee kinr. HET NDEX-NUMMER Het nxcijfer op 5 Mei.. bedroeg voor gansch het land 70, tegover 709 n April. Voor provinciën bedroeg het: Antwerp 77 ; Brabant 700 ; West- Vlaanr 707; Oost-Vlaanr 686; Hegouw 76 ; Luik 685 ; Limburg 708; Luxemburg 690 ; Nam 708 ; Voor da groote st agglomeratt: Antwerp 736 ; Brussel 78; Gt 670; Luik 692. Stabilisatie-inx voor gansch het land fr. DB BANK VAN DE MDDENSTAND TE LEDEBEKG. Voor rechtbank versch Karei Dlerickx, gewez bebtuurr-beheerr, Jules Vervaecke, Jozef Qaevers, gewez beheerrs, Maurita Van Gaver, beticht drie eerst vaischheid ln geschrifte, gebruik valsohe stukk, misbruik vertrouw te hebb gepleegd belangrijke somm, vier e aantal «schoorstewissels > in omloop te hebb gebracht. Door hanling drie eerst werd e ontvreemding fr. gepleegd voor ruim fr. aan schoorstewissels wern in omloop gebraoht door d*n vier betaald met tusschkomst Dlerlckx. Door Mr Van n Bossche, die zich aanstel als burgerlijke partij nams likwierrs e groep ponnt, werd teg d* vier beticht betaling gevraagd e som frank. Na rekwlsitorium pleidooi verdigers werd zaak verdaagd voor uitspraak. DE GOUDEN STANDAARD N AMERKA Presint Roosevelt heeft «belult gom, waardoor Amerika n goun Stan- LOTERJEN. De bewering dat speelzucht toeemt met onzekerheid r economische toestann schijnt niet all grond ontbloot, want nooit n ersche ta- üaansche loterij beter zak dan dit op het oogblik het geval is. Dit geldt ook voor Spanje, dat sam met talië zooveel?cld uit Zuid-Frankrijk afvoert, dat overh er op gaan zijn lett. En thans geeft ook Sovjet Rusland e loterij uit, sam met e binnlandsche leing op 0 jaar, in verband met het Twee Vijfjarplan. En e leing nog wel aan 0 th. rte. MUNTSTABLSATEE. n aanstaan Lonnsche confertie ^al er ze kwestie, die belangrijkste is die op dagor staat vooral wat pond dollar aangaat, niet veel terecht kom. T minste als m mag geloov gerucht die ron do die heet hun oorsprong te vinn bij bevoegd h op dat gebied. Engeland stelt ze stabilisatie mmers afharkelijk regeling r oorlogsschuln. terwijl Amerika met zijn dollarval redding r schulnar hel hooghoun r prijz bedoel hetge althans op dit oogbllk nog geszins bereikt werd. HET NORMAN-PROCES. Te Washington wordt het proces teg d e Morgan-bank e r grootste Amerikaansche bank, beschuldigd politieke drukking,onr zeer groote belangstelling voortgezet Niettegstaan het verzet Morgans advokaat, werd e lijst gepubliceerd ongeveer 60 vooraanstaan persoonlijkh die Morgan leing hebb ontg om zijn politiek in te volg. Daarin kom o.a. nam voor Norman Davls, geraal Dawes, ook oudpresint Coolldge, e.a. Deze onthulling hebb het vertrouw r bevolking ln tal politieke leirs geschokt. Zoo voer ze immers politiek zonr ets anrs dan het belang do bevolking op t oog te hebb, voor hun eig bewering! DE ZAAK OUSTRC Maandag werd in Frankrijk zaak Oustrlc behanld, die vaischheid beschuldigd weid. n zijn rekwlstorium eischto advokaatgeraal e strge straf teg Oustric Boist, alhoewel hij zich bereid verklaar, verzachtdb omstandigh te aanvaar Èperffi advokaat Oustric beantvöbwj>het rekwistorluni.terwijl twecle,..advokaat don bankier uitweid ovër wettelijkheid kasbons evoudig voorzi beginletters. Sink s Komt... Kiest... U hoeft niet naar naaister te wacht? Onze groote omzet brgt steeds nieuwe moll bij aan echte crisisprijz! MODEPALES overgebracht naar HOEK BOTERMARKT EECLOO. Huia Maorioe VERBEST-VERSTRAKTE Uitgelez k*us Gemaakte Dameskleer. Mantels, Klnrpaletots, Puli-overs, Kous, Man»- tin Vrouwhemn, Fijne Lingerie, z. Alles kan ook op maat geleverd. Alle herstel wordt in onze werkhuiz gedaan. Komt Donrdag kijk. Vj. MARKTEN. MALDEGEM. 29 Mei kgr. boter 5-6; eier 0,25-0,20 ; 78 vlggs ; 5 melkkoei ; 8 kalf vaarz ; 6 runrs ; 2 vette beest ; aardappel 5-0. EECLOO. Markt Juni kg. boter 4-6 fr. ; 40,000 eier 0,25-0,26 ; 240 vlgga fr.; aardappel 0,5 r. ZOMEBOEM. 80 Met Boter 8 a 6 ; eier 0.2S. AALTER. 8 Mei kg*, boter 4,50 a 6,50; eier 0,28 a 0,27; 230 vigegns 75 a 225 fr. BRUGGE. 27 Mei. Tarwe 80 ; rogge 54 ; brouwersgerst 68 ; voergerst 65 ; Voergerst, flauwere kwaliteit 88-60; haver ; bo 80-86; erwt 25 ; mais 54. lijnzaad 40; aardappel 7 ; hooi (wel) 20 a 25 ; hooi (klaver) 25 a 30 ; hooi (luzern) 30 a 35 ; stroo (tarwe) 6 a 8 ; stroo (rogge) 6 a 8 ; haver 2-4 ; gerst 3-4; voerbeet 4 a 6 ; boerboter 2 a 5 ; eier 0,25 a 0,80. BRUGGE. Veemarkt Btier op voet 8,75 a 4,75, geslaoht 8 a 9 verkocht 82, 22 o«b a 6 9,75 a,25 ; verk vette koel 8,75 a 5 8,00 a 9,80 verkocht veerz B a 6 an 9,TS a,50 fr. verkocht 90. ANDERLECHT. Markt Juni. 835 kalver 4,50 a 8,50 fr.; 2399 dier aangevoerd gedur week. ANDERLECHT. ~ 8 Mei. 924 oaa 4,00 a 6,25 ; SOS stier 8,25 a i7s ;» 7 koei 8,25 a 5,00 f r. 38 melkkoei 200 a 8800 verkocht 88. ANDERLECHT. 80 Met 2428 varks 4,28 a 4,78 ; 64 geslacht 8. 8 ; stier 29, 4,50 ; oss 28, 8 fr. Gevogelte wild z. konijn per kgr. 7 ; kieks stuk 4 ; bn 0 a 2 ; duiv 3,50; en 6 ; ganz 26 fr. Nitrate Chili X05 ; ammoniak sulfaat 34; lijnzaad olie 200; suikerijboon ou 50 ; ld. nieuwe 60. Grot fruit Karotea 3 ; boon 2 erwt 2,50 ; tomat 9 ; bloemkool stuk : Appels 2,50 a 4 ; druiv 20. Groe vell per kgr. konijn 5 fr. geit (stuk) 8; schap 8,0 ; koel 2,85, veerz 3 ; stier 2,80 ; oss 8,20 ; kalvers 3,50. VLASMARKT. Over het algeme was bedrijvigheid op d* vlasmarkt minr dan verloope week, vrag ln lage witte vlass war wat verminrd, doch! in midnsoort Bche het wat beter te zijn. De orrs voor Engelsche spinnerij rijn wat verbeterd, prijz dag tot dag? Waarom? Stelt 0 es met ons in betrekking of vraagt het aan ons klionteel U zult het antwoord hebb St-Baafsplaats, 8, Gt ; Statiestraat, tfl Eecloo, Groote Markt, Maigu Hulphuiz bijkantor in bijzonrste plaats Oost-Vlaanr. hebb «e lichte v*rhooglng linelhedsrekokd De vlieger Laulhe heeft met e nieuw drlemotorig vliegtuig Air Union, n afstand Lonn-Parijs, 870 km. in één uur 6 minut afgelegd, d.w.z. met «gemidl- De advokaat Boist houdt e zulver-technisch-juridlsch pleidooi, na afloop waar jury beraadslaag ontkne-vi antwoord op gestel vrag. > «trlc Boist «Jn d«s vrijgesprok. onrgaan. Voor. Gtsche spinner:i-ti >o>- wat meer geelverd ; voor Frankrijk zijn orrs wat beter dan verloope wek^n. De noteeriug zijn vólg : Per 00 kgr Veldroote 500 a 550 ; blauw vlas 475 a 000 ; wittevlass Leiroote a 675 ; 2 soort 650 a 750, eerste soort 750 a 900 ; midnsoort 700 a 00 ; kettingsoort 00 a 400 ; eri allerbeste 900 a 2200 ; bestemd voor Engelsche spinnerij. Fer kgr. Vuile klodn 0,25 a fr. ; gezwingel klodn,75 a 2,50 ; natur 2,70 a 3,75 ; kammerllng 3,50 a 4,50 ; vlas r Leie 0,30 a,5. ROESELAERE. 30 Mei. Tarwe 76 : rogge 53; haver 72; mais plata 62; clnquantino 65; boekweit 05; voergerst 60, zomergerst 75 ; wlntergerst 75 ; erwt 98 ; paarboon 95 ; lijnzaad 03 ; lijnmeel 93,50 ; vlas ln stroo 80 a 90 ; geakkerd 85 ; aardappel roo ster 25 ; ndustries 7 ; klaverzaad 00 ; stroo tarwe 5; rogge 3 ; haver 20 ; welhool 20 ; klaverhooi 25 ; luzernhooi 25 ; suikerijboon besch. «O ; nieuwe 63 ; koolzaadolie 340 ; lijnzaadolle 200; nitraat 06 ; ammoniak 84 cyanami 86,50 ; kalksalpeter 96 ; phosfaat,90; fertiphos 86 ; nitrouchou 86 ; thomasslakk (scaries! op wag Charleroi,48 ; viggs per kgr. 7 a 7,50 ; boter 5 a 6 ; eier stuk 25 a 26 ; ou hn kgr. 6 ; kieks kgr. 7 ; konijn 3,50 ; vell kgr. 6,60 ; ou duiv koppel 8 ; Jong* duiv ld. 6,50 fr. ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!ii;ii!ni:!iiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie Kosfum voor Heer Kinr Overgroot«keus laatste nieuwigh laagste prijz. Deml-salsons Fantasiebroek Werkkleer, alle soort. Alles gemaakt of op maat. Ho Klakk Fantalsie-Hemn HU8 VERSTRAETB Kerkplein, 7 EECLOO. s Zondags op. Vjc. TUNNELBOUW. Te Rotterdam moest e nieuwe verbinding daargesteld worn tussch bei Maasoevers. Daarvoor h**ft d* gemeteraad ge brug gestemd, maar beslot, naar het voorbeeld n Soheltunnel te Antwerp, e doorgang onr Maas te lat bouw. De kost z Maastunnel worn geschat op guln of daaromtrt frank. nelh*ld 392 kilometer per uur. Er \ zes passagiers aan boord. J c:,\ lub r

7 «t CWawuw» aialdogheun», 4 Jual vijf bladzijp» ma. PLAATSELJK NEUWS JEERSTK JUN KLKK4. (Stukga) Frisse he lelies, mooio roz, Heb k uit mn tuin gokoz f Als e eerste Junlgroet., Neergezet voor Jesus voot! Kom«dhotllge Goest mo la, Met ülju reine hemelgav, Pat ik Jesus Hert vareer Alle dag meer meer! Dat ltc uls n roo roze Vcur dit Hert vol lief bloze, Onverwelkbaar, do rein Steeds itjn leliebloem mag zijn! Uit bloem verzekea Van Vrouwe De Lillc. GFTEN. Voor het kerkje Pater De t auw ; 50 fr. uit Malgem ; 0 tr. uit n. offerblok L Trcesje s kapellek, waaronr 0 tr. aangeduid was voor dc missles, ter corc viui H. Xrecsje uit dank; S.4U r. uit Houselueru ter eeie vun H. Trcesja o.-ii gezing te bekoinon. GEBUEKUUEN EN VE.YUNKTEN. T ein la voldo aan «c..«vcaag n "haor Gouverneur r provincie worilon peraou die our toepassing vall wet l December luïè. op gebt ckkig verminkt, als zo voor 00 u/0 ln valled on teva vouudig werkloos ziju, verzocht zidti te lat opschrijv op het Gemeeutesecretariont, tv-n. laatste op 0 Juni Hal Gemeciitubeatijui. DEZE WEEK WOENSDAG werd vrouw Weduwe Do Smcdt-Cuelaere wet haar tijarig dochtertje op straat gezel door dan broer don verslag burgermeester Cuolaore vn verbleef n h nacht unr n bloot hemel. Voor weduwe kindje it het iets vroesclljks, gezi ze aldus uit hun gewez eigdom zijn gezet. Mon herinnert zich dat weduwe De SmcUt lu t Getrouwe vun 22 Jnnuari heeft s;osclire\vn dat h. Klchttrd Cuolcnaerc tl«*«woniii;: *i.n mail had wet te koopun op zijn sterfbed, voor fr. terwijl docnmt: meer dan tweemaal dum waar had b. Cu leua«ro verklnnrdo dat zij nooit zou moet verhur hebb. T. *. TAK MALDEGEM. Op Juni fietstocht naar Oost. Dcol nem a&a T.B.-Landdug. Vertrek op markt om 9 ure ; knapsak me. AfstuJU 74 lun. Voor program. to Ooatcn zie «Tootiauie BURGEMEESTESUENOE3NOEN. Dwc week txidiltr. bult twee lu verging overl of onwlttj^eveiido burmeeatere» drl«otftioer.ungou plaats, namelijk ln gemet : VHJtliige» in Umburg, Bl&ba» ln Hïnegouw «n Fauvlll> ln Luxibui-g. Van dc vrooger 0 gemol gemet, t is ti zegg : Hcyat, Westin. Moll, SSelataele, Arbru, Drhoutcm. Keetcr, Dlxniudc, Neufcbatu cn Malgem. ge boeming. Wat Noufchatcau betreft, kiezing» nog niet goed gekeurd cn do wet zegt nochun» diu sou gcmctekleïlng binn do 80 dag moet goed- of njfeekcurd worn. We hebban l onrvonn dat bet nnw U. la Neufchateau moeton ze or ook M aardig gedacht krijg. De ou raad zatclt daar nog altijd voort - Wat loyst botte ft, irni: zegt-dat in d«minrheid égevellcnburgemeester, nu. dintta«u goedgekeurd. zijn ontauig heeft ngedid. Dit is t mliwto rlddortlik.,, OBMüaKNTl? JUWJRCm Hodsii Ztiudag 4 Juni. bolllng voor. wli-n da < Luatlgo Z-amlbolraclub» bij Alb. Braet. Gezi dc hmtate prijskamp t eolzo«u zal bij al anro overtreff. Begin ora 4 ure. Hst Bestuur. 24 x HUS TK HUREN, Oun Aarnburgschcn weg, Nr 3. Zich to wn: zelf straat, Nr. 2Sjt DB TSH? MB POLTEK. X VERLOBEN : brutr.-geel BAND- OVERDMivSKli rtssr.-êwiel auto, tusschcn Malgem Brugge. Toi-ug te besorg : Gran Vanncrie Flsnrfria, SUtiepleln. 72, MALDEGEM. 34 O S.-ii.O.ti. MAi.DKGEM. Op Zondag 8 Juni Ocolnemlng aan het vlaggefeoat vau O.S., Oosuütker. De reis zal geschi per luxe-autobus aan 0 fr. per man. Nadnre nlichting volg. De vrouw klndorcm kunn ook do reu me mak. Plaats beperkt, zoodus tijdig )"".rvirl iviti. Het aatao dér ieitmlssj ls nakd. s begrooting r gepiete ataat elr èei} bedrag ngeschrev, daaromtrt hetzelf als t Jaar te vor. Vroeger werd het gemetegeld alle besteed voor Malgemsche kermis September. Noch Kleit, noch -Donek got er. Nu zull al kormisseji er giet, vun groot tot klein, naar volgs gewichtigheid, uitgerekd hoeveel iere kermis in gemetekaa komt. (taks dans, z.) Het Juiste bedrag dat ier kormia-komii teit zal ontg, zui nadat het ls goedgekeurd, publiek bekd worn gemaakt, Daar eerste kermis Kroono kormls is on ze binn e drietal wek reeds voorkomt, zal er zoo spoedig mogelijk worn beslist. Hoe zal mon aan toelage r gemete galak? Éénvoudig, Alle nu of reeds vroeger bestaan of nieuwe kermlskommlssles voor elke wijk stoll zich ln betrekking met gemetelijke kommissie door t schepcollege aangesteld, vrag om toelage hun toegekd. Do gemetekommiseie biystmin uit drie man, stelt zich in betrekking mot wijkkommissie. De gemcontekommissle heeft kel tot doel te controlecr dat het geld door gemete nuttij: aan volksfeest wor besteed. Verr is ere wijkkommissie vrij. Wij zull e voorbeeld nem: Akkers kermis, ste Zondag September. n n loop Augustus, tein het feestprogramma sam te stell, vergart kommissie n Akker zooals alle Jar. Ze is vrij onafhankelijk. Dit Jaar zal kommissie zegg : Wij kunn nu ook toelage d e gemete bekom, wie ons gaat zich met gomete-kommissle in betrekking stelt? Ofwel will wij gcmetckommlssie es ultnoodlg op ee onzer vergaring? Do l kommissie dan Akker zoek hét beste midl, «chlkkon reet het geld Kcmecnte dit of dat te do gg het voor aan gemetecoinm!s:?ic, tlle welwilld ondérzoekt het geld overhandigt. Dus heol simpel. Dit voorbeeld geldt voor alle kormteesn r gansche gemete. Er zull drie gemetekarmus plaats hebb. D»ze zijn : De Kleltsehe Zomerkermis (Juli). Malgem kermla (September), do Kerm!«Donck. Dan volgt con twee kategorfa Of bijzonre kermiss. Deüe zijn : Moléntjes-kermifl. Akkerskermls. Vonsholkerml8, Nieuw-»(rn.tkermls Wosteln kermis. Dan e r kategorle met al wijk straat kermiss, beginn met Kroone-kern tot Warmestraat kermis. Nog es goed herhaald : Het viör ere korml» s vrtl, Juist zooali vroacer. Wie toelage verlangt, vrage het aan gemete-kommlsle. die aangesteld zal worn. BUURTWEGEN! 8. ONDERZOEK. Het College Burgemeester Schep r gemete Malgem brgt belanghebbn ter knis dat, ngevolge beslissing n gemeteraad in dagreking vun twee twintigst April nngtl honrd drie rtig hound«inschrijving n n atlas r buurtweg ecn verbindingsweg tusech * Bloomestrnat t «Kapelaanstraat» over ieroeel nr 9, 8. 7 plan. 2 n ttl-n nr 452,, 53,^54,.^26 525), plann betrekkelijk z weg "^dargelegd r-ljn op het geineteisecretar Haat, alwaar belanghebbn er k- 8ip tjkwnn.eu... n.«mi;ajl«werkdag tus- schoa 9 oö terevoorrtilddaisp.itè rek af htot mot eerst Augustus nektlcn honrd drie rtig. De opmorklngcn of bezwar waartoe dit ontwerp zou kunn aanleiding gev, di schriftelijk of mondoiins, tot het Schepcollege gericht te worn, welk College met het onrzoek «commodo et incomodo» gelost ls, waar het proces-verbaal gehoun onrzoek zal K-eslotcn worn op Dinsdag, eerst Au gustus negti honrd drie rtig, om elf ure voormiddag. De&a week is het S maann gel dat het kteaing was. Van ze gelegheid heeft uittr burgemeester gebruik gemaakt om in Warmestraat e preok te houn on te roep : «De nieuwe partij heeft nog niets gedaan ik zeg, ze zal nooit iets do». Daarvoor loopt hij nu sert maann naar Gt Brussel, smeekt op zijn knieën om burgemeester t e mog blijv, om te dwarsboom al wat do nleuwo partij wil uitvoer. Hij weet? wanneer hij weg is, d-at nieuwe partij haar hann vrij heeft om door te werk; hij weet dat msch dan geruit zull zijn vredo zal heersch, maar hij wil ge vre, wil gean rust, maar onrecht! Laat ons 8 maann die voorbij zijn ontl. <> Op 9 October, na e walgn strijd r ou partij, behaal «nieuwe partij», onr baming «Katholieke Vlaam sche Volkspartij» volstrekte meerrheid. (Zc riep dat we ge kel gekoze ging hebb!!! we hadn op één slag do meerrheid). De ou partij lag kele das zich zelf. doch tê^ n tin das kwam ze wser bile cn ïocht herzocht naar... ONRECHT Ze ging kiezing do verbrek. De ugnieterij die zo zelf had uitgestok, omkooperli 00 kiezer», werd als Eruwel opgegfv, om tot hun ON- RKCHT te gerak. E «ezamtulk stuk werd gote^kd door (le «pracht msch M weet, kandidat r ou litst hadn zich zelf zoo evnoemd. Vüfir het nublek had gee alle n n transch Hstriid ooit ziin naam onr e f-.nkol o-rm durv zett. Nu moest ze wel. nu kon het niet ooeeteakd. Drie maann lanfc duur strijd, of het herklezlne of ge herklezinar sine ziin. tot elnlhk on «Januari 933 het RECHT zeservler wn kleztng werd goed gekeurd Daarme war S maann naar vaantje». Nu moert m n&ar dén heer Gouverneur om n eerst geme.-nteraad saameeroep te tcrue. Dit geschied op 23 Januari,. Onze drie aobepan wern trekoz, maar h. Cuetaere wil schep niet ln dist stell. En na weerom klacht op Wacht bli n heer Gou verneur wern eerst liftlf Februari drie scheper«n n dist gesteld, Daarme war vier maann varloop M verwachtte nu burgemeesters-boeming. Die kwam niet De schep zett hun wervne in zonr e nieuw bureemeester. Maar hotst telks op hardnekkig» tearwerklntr rmlemakeril wesre dan h. Cuelaere. De (retroff beilisflns wern niet wteeofénd hoch ulteavoerd. Mon moest telks waer naar n h. Gouverneur om n h. Cuelaere te dwing te teek. "ZelfK briefwissel ne met het Provin tiaal Bestuur over het zoo noodler werk verbeterinsr r ihe, heeft hii eerst na bevel hoogerhand, geteekd. Ononhou dind «man klacht over n h. Cuelaere n<iar do Provlntle on daarna slechta schoorvoetd teekant hl), maar nooit alles. Onr briev die ze week dan toch wern verzonn s er ook e aa.n iton h -Tan Stiyijol, hoofdon^erwlteer te Kielt. TTet «pheoèivéoit&ire; hkd rte sriétchool be- QBNCGSKUNDGE BUMUkO» O. Plantaardige spijs die b«dorr la m weg, schrijf k hooger, omdat m rotheid ziet Tooh moet iiv, zooels vroeger reeds geleerd, er op wijz dat alle grote dat rauw got wordt flink gewassch moet zijn zelfs aangeran kele ur gedompeld in wat zout water. Dat la om alle uitwdig vuil voortkom het land te verwijr. Zelta vooraleer e appel rauw te eb ls het gowonscht ze met e nett handdoek af te wrijv. En vooral altijd et met propere hann. En nu ete u maar kommerloos zooveel fruit cn grote als u wil. Het volkorbrood of natuurbrood dat tegwoordig uiterst lekker is woze e aanlokking op tafel. geesheer Delllle Lagae. VERVOLG ZEKENVRAGEN Brief Nr 232 Avlaleur, Frankrijk, E. d. Br, Sinds drie jaar b ik gekweld met e velziekto. k moest er altijd veel zalf aan strijk kreeg pill. Ze jeukt geweldig. Na e drie maand verpleging verdwijnt ze doch komt ier jaar terug. Vorig jaar kreeg ik e serie inspuiting. Dit jaar la ze erg teruggekeerd zie ln <lat zalv nspuiting niet help. ANTWOORD: Om e rgelijke velzlekte te gez hoeft u e ommekeer in bloed. Laat alle inspuiting var betrouw u kel op natuurlijke verpleging die traag maar zeker u gez zal. k heb ln mijn vroegere antwoorn goegzaam gewez op waterwasschlnpvm, zonban, fruit- grot die u vooral help moet. Hoofdzaak ls het, het overtollig keukzout weg te lat, zoo weinig mogelijk vleesch vtsch te et, ge azijn, ge zuwprikkel voeding. Doch voedt u rijkelijk met selr, porei, ajuin, tomat, zurkel, sla, dampaardapp»- l, grotsoep, citro, appel, tarwebrood, honing, honingkoek, fritt in plantvefc, linnthee, Elkoffie. Niet bang zijn e flink zonbad te nem. Dez zomer luchtig gekleed. Als vleesch neme u kel gekookt. Ge bouillon. Ter rappe zuivering drinke u, zoo u dat in Frankrijk kunt bekom, veel appelsap. (Nektar in natuurwinkels). Natuurkost waaronr dus zekerlijk Rauwgrote ia beste inspuiting, Brief Nr 233 Amerika Fr. D, Pijn ln rug door slepd Rhumatijsm. ANTWOORD : Giet zon op n rug. Werkelijk aanhoun met op don rug te heet zonr echter niet bang te zijn e flinke kou wreef te gev. Onrverstaan m^uurvoeding betracht. U herinnere zich : op nuchter maag glasje lauw warm water cn e rauw appel et. Veel selr. Brief 234 Brussel D. B 40 jaar oud, rekplichtige kan goed schrijv. Echter als ik in het bijzijn iemand vreemds of hooge person mijn handteek moet zett, begint mijn hand te bev. ANTWOORD : uw geval 6 e zielkundig aard. Zelfgezing moet u help. Als u terug in rgelijke omstandigh komt moet u vooraf nk: «nu weze k kalm schrijf normaal! En u zult het kunn. Brief Nr 235 Roeselare L. ).. Als getrouwe lezer «t Getrouwe Maldcghem» moet ik u vooreerst mijn hest dank stur, omdat ik door uwe raadgeviiïgêh-eh less, mne volle gezond- Tocht. b*vond«n dat n kind eedur held herwonn -heb, bij- zooverre dat k, BfcN NEUWE BOLDERS MAAT- SCHAPPJ «gostlcht op n Akker bij Artlnir Van Hoocke. Talrijke l Het zich reeds nschrljvon. Ook staat e flink bestuur ann hoofd r nieuwe maatschappij die n naam reeg vos «Ons Goeg Op n 4n Zoiuiag Juni zal eerste bolling plaats hebb. VOORLOOPGE BEKKNÜSL-VKNG. n dc maand Juli, waarschijnlijk n rn Zondag, zal gelijk verl jaar e athletlsch feost op n Aklt,»- plaats vinn. Snellt^jion, loopkuors, api Ui^cn verre feestelijkh. Programma volgt. DE VLAAMSCE KERMS r Koninklijke Fanfar St-Cecllla zal don Zondag 6 Augustus gevierd worn niet don 30 Juli. P2* X VERMST jonge geschelpte DUF, ring Terug bezorg bij Louis WLLEMS, mits goo btlooning. OiiUergeteckun beveelt zich aan voor iiot witt gevels het smer panndak vuist. Verzorgd werk. BONTE Marcol, Karrcweg. Malgem. p26 VERANDERNG VAN ADRES : De lorlogltiimtjutü Juwcelbiuil R. DE.VETS ls overgebracht vun nr 2 naar 37 n Eestraat. p.24 Laatste Nieuw; VOOR T ZOMERSEZOEN NACEl & SDERS LievBauwfinsi» aals. CENT KOSTUMEN N ENGSLSCHE STOFFE VANAF 250 FR. ALTJD OVERGROOTS KEUS VAN ZWARTE KOSTUMEN PRESTERKLUER5N OP MAAT. p.34 FEEST/AAL CECUA, NEUWSTRAAT. Prograinnui vuil 3, on 5.Juni ) DE SCHRK DEK BERGEN,cowboy met TOM TYLER on ittanke DARRO. 2) DE TARTAREN, prachtig Russisch drama (8 doel). 3) KOMEK (2 ol). Ter gelegheid Sinks ls het e praclh-piogranuna. DE TARTAREN is e r mooie Russische film,welke iininei ons publiek in boekrule spanning houn, DE TARTAREN toont ona n strijd e lljdond volk leg n overweldiger. DE TARTAREN zal door iero filmliefhebber met veel belangstelling gezi wordwn. Aang; Zaterdagom 7.30 ure. Zondag om 2.30 an 7 ure. Maandag om 7 ure. ngang 3 on 4 frank. Volg week : ) HET GJtlEM DER GAZ X (drama) 2) EEN STOUTMOEDGE SLAG (cowboy). 3) BA BETTE KN V\K ÜÜM (kon,lek; Aldus bekd gemaakt te Malgem, op Wosdng, e rtigst Mei neg ti honrd drie rtig. Namons. het College : De secretaris, De Burgomcsster (get.) J. Vormeersch (get) H. Cuelaere VULNSDENST. Vele mcnschcn klag over gebrek in n vullnlsdlst. De aandacht het pu bliek wordt gevestigd op het bestaan reglemt waaraan in n vervolgo strg hand zal worn gehoun. Het s vastgcsteld door n gemeteraad 20 October 924 aigekondlgd n 24 Juni 928 Art. 52 Hot is verbon op straat of op allo anre el vatl n opba r weg. vuilnis, belr, keukafval, te worp, of in het algeme alle ding die kunn schalijke uitwaseming veroorzak of n opbar weg bevuil. Het vervoer belr, n het bebouw geelte r gemete, ls verbon n Zaterdag middag tot n Maandag middag. De te vervoer ale of belr zal in dicht geslot bolrkulp of aalkorel, die niet kunn verliez op hunn doorweg, moet bevat worn. Art. 53. De bakk vuilnis on keukafval welke bewoners n Dinsdag n Zaterdag voormiddag, vóór 0 ure, voor hunne woning mop stell, moet teg n gevel r huiz geplaatst worn rwijze ze het verkeer niet hinr ZJ zull door straatvagers geledigd worn daarna door bewoners worn weggom. n ge geval zull bakk nè zonsonrgang op straat mog staan. Art. 54. Het water dat gedid heeft tot het schur het voetpad moet door n persoon, die geschuurd heeft, naar greppels worn geleld daarna tot aan n rloolrooster worn gevoerd. Hot schur r voetpan moet vóór 0 ure voormlddag gedaan worn. Art. 55. Het is verbon modr, zand, vuilnis, drekstoffon of welkdanlgon afval door riol te duw. n tijd droogte moet het vag r strat, zelfs door bijzondor gedaan, voorafgegaan worn door ee voldo besproeiing, om het stuiv to belett. Art. 58. Het is verbon, b!,i vrieswer, water op n opbar weg to werperi, t ein glljbanon te vermijn. Ook is het verbon sneeuw of ija, afkomstig hofplaats, in strat te werp. AANBESTEDNG BOUWEN VAN EEN LANDGOED. voor reking mijnheer Th. Degersem Carels, nyveraar, gt. Joris t Distel. Plann lastboek t«bevrag ;bij J, CALLANT, ArchijtepjprLgfQmei Opbare aanbesteding,zkl 0 Juni. " ~T BÉEjR. op DAMES! ONDULATON PERMANENTE of blijvondo haargolving kunt U ln ongeveer twee ur tljds bekom door bemidling het nleuwsto «WELLA»-APPARAAT. GEZUSTERS VEK8TUYF, NOORDSTRAAT. 88 Telefoon (2 MALDEGEM. khsur door ta h. Jan f«n-bol aan *t werk was,<reated on> Bchol fo reinig«".., dat er ook twee wltneert Wnst. «choolur in zlln hof do grasp aan het uitstek w»r. Enkele ur na.dt kreeor t schepcol We «brief n h..tan Strvbol, dat hll BéhoVn niet meer zou relnlsf wn t schoncouea-r maar voor emand anrs moest zore. t SchcoHeere dacht: beter iemand anrs ervoor betnl. die kinr w lessvm doet verlett, e Vwastlft die met Stember kon geregeld worn, want roclernt zeeswn dat ire dl» het relnlevn r schol lieeft aanvaard, dit werk moet uitvoer tot het eln^r t sohooliaar. De h. Jan St.rvbol wordt daar 300 fr. voor betaald. Er werd door f scheocolleere geantwoord aan d«n h. Strvbol. dat hll di rtlnlglrur voort te do tot het groot verlof. Ook zo brief welaer n ulttrdvry burgemeester te verdin inttissch strooi m te Kielt t vertelselk rond dat tie schol niet meer gereinigd moest worn. Eerst nadat «klacht daarover werd «rezondan aan n h. Gouverneur heeft "*-huri»emeoster tooh n bref> v»r7ond>p. Set.srt hun aaistelline riep schep R gemeteran bije. Er hadn 20 zitting t schcollege plaats: h. Cuelaere was 3 maal afwseisr ^n liep 2 maal weg. Het book r b^r^drlaslntr drr schepcolleges sert half Februari he helst 0 maal meer blacbrlhpn dan dit hetzelf tiïdstip verl jaar. Het heeft zware arbeid gekost voor schep eer finivntleele toestand ietwat opgeklaard was begrooting kon worn voorgelegd. Met ingieurs r orovincie s overal, waar het noodlcste werk lae. rondgegaan. De nlans n Kattewegcl zijn klaar gemaakt ze rloleering schoone voetjvin ln het Westeink. M is aan het herstell r kalsel op Vaeko. Mon is be?ig do aar te nem naast a> grintweg trech f <?rs to grav opdat het water zou weg kunn. Het herstel r teekwnschool is gereed gemaakt. De kapel op t kerkhof wordt hersteld, ook n duiker n dc Bogaerstraat. Zoodra m aan n Kattewegel beginn kan, zull oudste voetpan worn uitgebrok door goe verg, terwijl ste r voetpan naar don Kattewegel zull g-aan. De material voor het herstel d^n Barbaraweg zijn aangeschaft. Daar komt e kalsel lil plaats e grint Alhoewel h. Cuelaere het bij hoog bij laag uitschreeuwt zes jaar lang te zull teg werk, zoo zweert «nieuwe partij a edrachtig e massa werk te verricht. ere weet het nu «OM TEGEN TE WERKEN WL CUELENAERE BURGE- MEESTER BLJVEN». Volk Malgem, Vlaamsche volk, n welk land lev wij of in welke eeuw? ZAL BRUSSEL BENOEMEN OFWEL HEM WEN HET TOEKOMT EN DE GEMEEN- TE N RUST EN ORDE VOORREK!,MG ZAL BESTUREN EN DOEN BLOEEN, OFWEL HEM WEN HET NET TOE- KOMT EN DE OPENTLTJ K BEKENT TE WLLEN AANBLJVEN OM TEGEN TE WERKEN? En gij, volk Malgem, hobt gij gestemd om teggewerkt t 0 worn of om n oun slter terug binn uw mur te zi? De groote meerrheid r Maldogemsche bevolking is eon rechtvaardig volk stem OlSCht RECHTVAARDGHED, dit is : burgemeester r meerrheid. M! heeft niet gekoz om gemete te lat zooals zo is, maar om e beter bestuur, e beter burgemeester, ge burgemeester dtc teg zijn eig gemete is, zooals h. Cuelaere. Daarom wierp m hem op 9 October eruit De wil r meerrheid r bevolking mout geëerbiedigd worn! O. niettegstaan mijne 60 jar, mij als e/v.tjrige! jongheid bevind: Mag k zoo vrij zijn, U, voor e vrid mij eige raadgeving te vrag ; niettegstaan ik al uwe less bijna bult k, is het voor zekere ziek toch meer overtuigd. Reeds bijna e paar jar is die man aan t krassel met maag (35 jaar oud) Nu laatst heeft hij hem wer do onrzoek met X-stral volgs n behanl dokter zijn het zweertjes op maag. Hij schrijft voor : volledige rust in bed ; melk, eier paperij. Moet er niets meer gebeur? ANTWOORD: ndi er werkelijk maagzwer zijn n loeidan vorm ls melk eier papsoort niet slecht. Doch we wet meer: die voels kunn verstop titig bijbrg bevatt ge mineral vitamin goeg. De zieke moet ook hetvolg et : grotsoep uit allerlei grot zonr vet gekookt (echter ge boon rvoch erwt) ; appelsi- ev citrosap ; soms e drup pelglasje druivsap ; e ongekookte pap Ktaur Rauwkost Tarwevlokk ( uur geweekt in melk) ; uitstekd is gemal geperste wortel om er het sap uit te.nem. Het wit ei weze in sneeuw-schuim gesleg. Na ler maal tijd e heet water handdoek-kompres op maagstreek legg. Brief Nr 236 Wetter O. L. k zou graag gazett bekom waar- n sprake is over hoog bloedsdruk. ANTWOORD : die zijn uitgeput. Echter weze dit e verheugd nieuws dat kortelings e boek verschijnt waarin al mijn bijzonrste bijdrag zull gedrukt zijn NASCHRFT: n ln Wosdag r maand ontg we te Gt, Kortrijkstr tot,30 uur. Herinnering voor verre ziek : we ontg te Malgem alle dag i tot tot 2,30 uur, n Wos Vrijdag uitgom. Des Zondags kel voormiddags. De Natuurwinkels te Waarschoot, Koe kelare, Meerdree leper zijn reeds in voll gang. M vrage tegwoordig naar het natuurbrood dat zóó heerlijk s. * n ** a ** a *t"ttttttt»«t»tai»i>»moaatam^ij. MOOEEKRUTSWOOBJXBAADSELS ZOEKEN S DE FURE VAN DEN DAG MAAR DE VROUW LAAT AL DE BOEKEN EN GAZBTEBN FLNK OP ZJ. / BNSTDEN SNOEPT ZE LEKKERE KOEKEN ZET FJN KOFFE, SOTS DAAJRBJ / 7 F. O. JACOBS STOKERJ. i m m i n i M M M t i M u m m M i i m t t m m m i l B HEEREN, JONGELNGEN! WAAROM NOG LANGER EN ELDERS ZOE""EN? KOSTUMEN - DEM-SASOM5 in Je Zwarfe Lieve Vrouw GEKOCHT, ZJN GOED, STERK EN AAN DE LAAGSTE PRJZEN DKR STAD 7, ZUVELBBUG (brug op 40 ra. t Groot Kanon) G E N T Er ia maar ingang: juist aan brug. 5 0/0 aan Oudstrijrs ; Z.A.B. Kroostrijke Gezinn. djc. DE T.B. MET EEN 8 WAGONS LANGE TREN NAAR BOÜLLON OP HEDEN ZONDAG 4 JUN. Vertrekstatieo: Brugge, Stebrugge, Sysseele, Donk, Malgeim, Agem, Balgerhoeke, Eekloo, Waarschoot, Sleidinge, Evergem, Wonlgem, Lembeke, Caprycke, Baasovel, Bouchoute, Asse, Selzaete, Ertvel, Terdonck, Langerbrugge, Gt ALGEMEENE SCHKKNGEN VOOR DE KES. ) De voorloopige kaart voor treinreis wordt ingewisseld in statie vertrek teg finitieve reiskaart af e half uur voor t vertrek n trein, uitgom te Brugge Gt waar anre schikking gom worn. Het bewijs voor tramrels moet reizigers in hun bezit houn. De reiskaart, vak he, wordt niet afgegev te Beauraing, doch te Paliseul. T ein het uitstapp t«bespoedig uurregeling Btipt te kunn volg, worn reizigers verzocht ln te stappan waar het statiepersoneel hun zal aanwijz in acht gom dat to Brugge plaats gom wordt voor aan n trein vervolgs in verschill stations volg rijtuig gebruikt worn. Do 4 of 5 laatste wagons n 8 wagonsbuig trein blijv geslot voor reizi gers welke te Gt over- nstapp, 2) Te Beauraing wordt bezoek gebracht aan Bevaartplaats. Vervolgzoo H, Mis om 0.30 ure. Na Mis bezoek aan t kasteel, vergezeld eon gids. Er is midl om het middagmaal te nem in het Hotel du Nord, aan 0 tot 5 frank per persoon, (m spreekt er vlaamsch), groep worn aanbevol zoo mogelijk op voorhand het getal op te gev 4an R. Vanrbeke, Malgem, die dan oe noodige schikking zal nem, Te Beauraing vertrekk om 2.40 ure naar Paliseul, alwaar onmidlijk overstapp op speciale trams welke juist nevs spoorbaan zull gereed staan. Te Bouillon bezoek aan stad, langs Semoia naar Belvedère, bezoek aan t kasteel verdors kleine bezoek in n omtrek Bouillon. Vertrek per tram aan statie Bouillon om 8.40 ure naar Paliseul, alwaar overstapp op n gereedstaann trein, UURTABEL : Hereis 4.35 Brugge 4.4 Stebrugge VERMAKELJKHEDEN CNEMA SPLENDD, MALDEGEM. Hon Zaterdag om 7.30 uur. Zondag 4.30 tot 0.30 uur. 2d e Sinks om 7 uur. ) ZJN GROOTSTE OPOFFERNG LTT.AN HARVEY). J L? V»EN BODEM DES AFGRONDS, (Wllllam Desmont), Volg week: ) EEN HART. TWEE LEFDEN (Marcella Albani) ; 2) DOUGLAS SLAAKT DEEL met EARLE DOUGLAS. OP HEDEN ZONDAG, feest voor l «Vermaak na Arbeid». Paspoort lidkaarteu niet verget. Brielstraat. N r 66. p.26.3 W CNEMA «OUD BRUGGE», BRUGGE. Week 2 tot 8 Juni. Klankdagblad Pafché Nathna 2. Charlot Pafclne (Charlot leert schaats). 3. CONDUSEZ-MO, MADAME. TE TOUL verniel e brand ti legerwags in militaire autobergplaats richtte voor e miljo frank scha aan. Waarhe daag? Naar dén VELO DROM MALDEGEM natuurlijk!! Coiffeurs Coiffeus DE Coiffeurcirale PETERS levert alle nstallatie-artikels boodigh, aan prijzon buit concurrtie goe hoedanigheid in volle vertrouw. Voor alle inlichting w m zich : STERRE- STRAAT,, EEC- LOO (uitgevd op Markt) of m vrage bezoek reiziger. d.x. Voor uwékeükeh! gebruikt BEERNGEN K O L E N VertegiCoorJiger Door het Arrondissemt EECLOO: M. WLLEMS, 7, Dampoortsbaai, ST. KMS bij BRUGGE. d< Donk Malgem Agepi,.... Baigerhoeke Eekloo Waarschoot Sleidinge Evergem Wonlgem Lembeke-Eekloo Kaprijke Bassevel Bouchoute Asse Zelzate Ertvel Terdonck Langerbrugge Overstapp te Gt-St-Pieters te Wonlgem bij terugreis. 6.8 Gt-St-Pieters A A Beauraing V 20.2» A Bouillor- Paliseul V 0.36 Terugreis.7 :.2 p.59 : P-39, 0.34 ; p. s :49 0: bij he V 3.R6 A AUTO-TAXS ZES ZTPLAATSEN Reiz uitstapp aan.50 fr..75 fr. kilometer ; mijne kllt zijn verzekerd teg ongevall. VAN EETVELDE-DHAVELOOSE 22, NEUWSTRAAT, Telefoon 224, MALDEGEM, p.25 GEMEENTEBESTUUR MALDEGEM Het College Burgemeester Schep r gemete Malgem brgt belanghebbn ter knis dat er e onrzoek «commo et incomrfiodo» geopd is in het Gemetesecretariaat, betr tkkelijk volg beslissing gom door n ge meteraad in zijn zitting Zaterdag, 20 Mei Wijziging r gemetelijke verorning op wogeifis, bouwwerk woning. Aan Titel 3, wordt bijgevoegd : «Hoofdstuk 0 : LUCHTDRADEN. «Art. 7bis. Het is verbon luchtdra- «n te bezitt in nabijheid dui «vhokk, zonr gepaste voorzor- «g te hebb gom, die kunn be- «lett dat duiv er teg aanvlie- «g gevaar loop zich te bezeer.» 2. _ wijziging r gemetelijke taks-verorning op het op strat op weglswerk. Artikel e r thans in voege zijn taksverorning wordt gewijzigd al3 volgt: «Voor all opbar weg die geheel of geeltelijk NAAR BESTAANDE AFLJ- NNGSPLANNEN zal worn geopd of verbreed z.» Aan artikel zes r zelf verorning wordt weggelat : «DEZE TAKS MOET NET BETAALD WORDEN ALS DE VER- BREEDNG ALLEENLJK VERWEZEN- LJKT WORDT NAARMATE DE BOU- WNGEN.» De belanghebbn kunn n tekst zer beslissing inzage nem op het gemetesecretariaat, alle werkdag 9 tot ure voormiddag. Dc bezwar teg goedkeuring ivoormel beslissing mog schriftelijk aan het Schepcollege gedaan worn voor 0 Juni aanstaan, ofwel, monlings gedaan worn bij opmaking het proces-verbaal gehoun onrzoek, welke zal plaats hebb op het gemetesecretariaat, n ZATERDAG, 0 JUN 933, OM URE VOORMDDAG. AUTO-LEERGANG. Te Malgem wordt door * HET HOO- GER TECHNSCH AUTO-NSTTUUT» ln zaal café «DE BOTERMARKT» Marktplaats, e AUTOLEERGANG ngericht. NSCHRJVNGEN : Maandag 5 Juni (2a Sinksdag) om 0 uur voormiddag ln het lokaal. De less worn verr ler Zaterdagavond 7 tot 9 uur gegev. Duur r kursus: 20 WEKEN. Leergeld: 90 fr. in ééns te betal of in vied betaling 25 fr. De lessin worn op e gansch nieuwe metho gegev, praktische less vooral zijn bijzonr ingericht: leerling moet zelf storing opzoek krijg voortdurd verschill stukk ln hand;n. «HET HOOGER TECHNSCH AUTO- NSTTUUT beschikt over e,mom materiaal dat ge kel anre autoscliool bezit. De less worn door zeer ervare professor gegev, onr toezicht n- gieurs.- E prachtig waarvol diploma wordt op het eind don leerfrang afgeleverd «HET HOOGER TECHNSCH AUTO- NSTTUUT zoekt ge winstbejag, kel haar leerling ervare autogeleljers mekanlekers te vorm. Deze leergang s vooral aan te prijz aan landbouwers, die over e trakteur beschikk. omdat ze na het voleindig n leergang met meer knis vati zairsn hun moteur zull behanl veel onkost yermljn. "Zöowel zij die ge begrip hehb Van het Automobielvak als zij die zich er will in volmak, kunnjn met welslag vrucht doz. kursug volg,^ p.24 VlUJE BEROEPSSCHOOL, BRUGGE. Oudieerliiigbond r Vrije lieroopsschool Brugg». Op Sinksdag 4 Juni wordt ln lokal Vrije Beroeps3chool, Bouveriestraat, 83, te Brugge voor eerste maal ln onze Provincie e Technisch Congres gehoun. Daartoe worn in het bijzonr uitgoodigd alle oudleerlingan die aan d e Vrije Beroepsschool Brugge Dag- Avond- of Normaalleergang gevolgd hebb. Te.5 ure : ALGEMEENE VERGADE- RNG met voordracht door Mr. P. Seghers over : De Crisis in verband met het Beroepsonrwijs. s Namiddags officieele OPENNG da TENTOONSTELLNG werk door oudleerling vervaardigd gedur hunn vrij tijd door Mr. P. Vlaemminck, Directeur Geraal het Technisch Onrwijs in België. Nams n Oudleerlingbond. J. MATTHYS, Voorzitter. E M E L «D H O N T laat U wet dat hij zich komt te vestig als gediplomeerd kleermaker in BLOE-,MEST RAAT, 59, MALDEGEM. Verzorgd nauwkeurig werk, Gematig prijz. p.23 Vrilijke aanbeveling. VRJE BEROEPSSCHOOL, BRUGGE. Het Bestuur r Vrije Beroepsschool laat wet dat NEUWE GEBOUWEN voor het publiek toegankelijk zijn op MAANDAG 5 JUN (Twee Sinksdag) 0 tot 2 uur 2 tot 5.30 uur. De werkplaats zull in volle bedrijvigheid zijn. KOOPT n het oud gekd huls WED. H. DE CLERCK, Noordstraat, 95, MALDE- GEM. Matrass in windhaar, af 300 fr., 2 jaar garantie ;.volle af 22 fr. kilo, kapok, flocon, pluim, z. aan allergeiladigste prijz: Wasscli verslaan matrass. Verrs: alles wat MEU- BELEN GLEERS aangaat. SPAART GELD aan beste vooreligste voorwaarn bij d f. ALGEMEENE SPAAR- HYPOTHEEKBANK. Agt VLAAMSCH ZAKENKANTOOR JORS: VAN EENAÈME, MALDEGEM. PANOS - MUZEK P H O N O G R A A F S R O M B A U X - F L A M E N T DE DOKTER ZE: Patit drink t heelo jaar Da echte Chicorei Eeukelaar. U. Malleborgplaats, 3, BRUGGE. TeL 576 d.48 3S.a.v Speciale Bi euk- cn Buikbann. Toestell teg alle mlsgioeiing rug of kromme be. i Geperfectionneer Kunstarm jn be. ELASTEKE KOUSEN voor arspatt onzichtbaar woschbaar. CHs NGHELS (zoon) BegUugracht, 70, GENT. (Tram ; of 3). Let wel op t adres Op aanvraag begeeft m zich t huize. Grasloniias HUS P. STOPPELAERE Burgstraat 96. GENT. 0 OFGEREEDSCHAP d.x.a.v HOFSEUBELEN. d.*.

8 t <iclpouive Aluldoghei»», 4 Jmd 933. DENSTREGELNG DER TRENEN-EN TRAMS VAN 5 ME TOT EN MET 7 OCTOBER 933. tmssg m i UNl 033 ACvTRB, bij Mi. H. BCH TNO OKNT ST-VETEBS KEOLOO nt, St. Flater» oiig Steweg irlakerke clooweg iatraat ntbrugge, Zuid ntbrugge, Noord nt, HeirnJsse, nt. Dampoort nt, Mul \ >o4elgem 8.0Ö o.io JB » G , L_ 2, m s , BR^GQE , ^ S, * 2.29 BRUGGE ROESEAEBE KORTRJK (He terug) Brugge SU 8.02 St. MichieU liopht 5J28 xw 8.0«8.09 Zelglieui Velghem Thourout Llohtervel Glta Bever CF Roeselare X Rumboke t loja, " JONG Persknipsels. S NU ALLES OPGERUMD, uitverkocht weggegev, gestol, afgeperst «n geroofd? iljn do blank nu overal weggetrapt, uligo* lach, opgelicht, vernerd n doodgeslag? 0 nee, niet xo tomber. Daar «it nog Wwur meer $a)az«r M zj/n klein», bruin«por tugei breeduit op e»t«l onvervalst* ko oni n Afrika n Azid, waar mon wel he* spelletje overal hoeft prober t«ftp*!, maar wiir het gewoon niet doorging omdat dl«fortuçu terugtloeg,»n h*rd ook. En nu wordt «r gevraa-jd, of dat zomaar k*n. U er dan ge UNO om «dl«trrn«, verdrukte alav d«redn Hand toe te»tok? s er ge Washington om «von Ytrvtar* lijk to kuch m«i dat betoomd«kuchje, wearvoor Beig «n Nerlanr«haattfg <k fca over or (r«kk«n? Temlotte U ook Por* tugal maar o«n kitin land «n du» kunn w«daar ge dictator* duin tn goon kolonla- lut *n goon onrdrukking d«t lat we over «an d«9mta «tat«n, waarteg niet te vecht valt. tobbon monoor Saltier xiln Portu9e«#fl dan torn«geheim wapan ccnter d«hand, ton mystorlevt* macht, waarnr*» *J d«be- Uit «De Post» 23 september 962 Editoriaal Wout Welllnck moelafs in New York «n Washington bult do d«ur houn f Ach nee, er it niets geheim» aan. Mono«r Salaxar heeft alle Mn doodgawon«boerwijsheid tar hand g«nom«n : al» je niet ophoudt, «la k («rug. MJ hot/t ««n not«tot Washington gericht, die in simp«!«woorn hierop neerkomt ; «Wm> xo goed op t«houd«n met dat gemodd«f «n dl«ntrige» rond ofu«koloniën, anr* zogg w» d«huur do Axer op tr we uit do NATO». Aldus iprak meer Salezar «n n Washington zitt x«nog naar lucht t» happ. Want h«t s helemaal g««n gebruik, dat ««n klein land zulke nuchter» hartig«laai spr««kt teg oompje. Het it in stri d roet alle regels, dat zon klein land x«gt : cchop me nog Mn keer ik do«niet meer m«e. Het U reed* lang gewoonte, dat m«n ncd«rig met oomp]«gaat prat«n, xich laat verkop«n verran waar m bljxlt «n vrolg» braaf]«bllj.t m««- lop«n n oompje» gareel. OU do mag m alll/d rek op «lovd woordje e«n of andor«lagero ambtaar n Wathlngton of mli«chl wel e«n»choudorktopj«««n tur.nody-n««f. En U dat niet heerlijk? Zoudan w«dan nog vasthoun aan itompzlnnlg* b«grlpp«n als recht of verplichting of wat dan ook? M««r Salaxar nkt er anrs over. En oompje zwijgt perplex. Want dl«azor zijn tiiotte e onmubara schakel n het militair«luchtverkeer tuss Verig Stat Europa. En alk«divisi«s kostbaar voor d«nato, die toch el zov««l divisies ie kort komt. Daarom daarom alle, lieve vrin, iit Portugal nog vredig op xi)n koloniale stoel. O* zwart» terrorist in Angola zijn brousso w«er ngejaagd niemand geeft e kik. Soekarnos gangster» moet met led«og tooxi, ho«n hun eig«n ndonosië Portugal xljn kolonie Timor handhaaft niemand verroert c«n vin. Maneer Salaxar heeft al(«on maar gezegd, dat hij sljn Portugez niet voor Amerika wil lat vacht, al» Amerika voortgaat met Portugal» belang af te krak, zoal» het belang N«d«rland België heeft afgekraakt. Ge»n man je ct, zolang Amerika d«vijann Portugal over kuif «trljkt. En Washington he«ft d«boodtchap begrep. Zo kinrlijk ««nvoudig is dat. De Amerikaanse buitlandse politiek De huidige wei te/ie poitl«k heeft au grc>dv!ag vr«io th prijie te bewa- Te (K i da Rutt»lip. voorwaart» ;«:t, iet Amerika itsp achteruittmmeri, woarstd bieci zou do vre in tfevfter br*>noon. Zulke politiek l» er «gebelgd word» ciccr lafaard» verradtn. AmonkA t» btïd eik stev.npune in w«r«m aan h«t kommuni&m«op te cffar, zclsng dit maar ge nalig» e«:o<v>rnijch«woer»),>g heefl. De err-erikadnsa politiek > m.a *. e aem polittek, niet geb»s««rd op mor waerosn tiio het weit xev n>oet kynnan itell te^mver het a mcrefe kom rrkfmme. Ai»n óo. drêiqwh.ié r wereldoorlog vrorot het imtsie wat c*n nog rest «an rielekracht cceeo^fcrd. Wt maakt onze vrijheid niei rie tteunpifwr uit gon» Cf\t mwmjh harvl 7 Welnu, die vrijhoid die oria zo l», wordt voor e berd tnj«ntce>~> verkwanseld. Dit atei U wil US A. Europ4 al» mftchr to vernietig. Hun bod&elir>g is voldcutxfe bewej te VAL TA on te POTSDAM, tmnt do 8oriijn»e biokke, t»rlög in Laai on {n Zuld Viatn-jn». En it berltjriie muur niet h«t tragikhe bewlj» iiet armrikaönie verraad rvittche»luwmid? Uit gebrek aan belang-»telling voor Europa ddt Amerika Oo»t- BerlJjn vall..de Ru»»n kn <Je*e amerikaante geestesgeïteldheid mak er gunjtig gebruik om nleuwa aanval ie onrnem. Oe we»ter»e Jtaot»! i zoun al Ung moet wet dat do r wereldoorlog reed» vijfti jaar gol ceo aang nam. dot dit workelljk eoa oorlog ts. Overal i» het nternationaal kcmmuni»rr>e in eet ie (CUBA, ALG6RH, 8ERLUN, AMGO-A, LAOS. ZU0-VETNAM,- NDONSSE). Vcchtarï kommunut niat aan hol front, dan vacht za achter»cherm door hun prco^janda, die fania»ti»che proportie» j>eeft aangom. Terwijl do kommunht overal guerdlastrijr» oplein zich voorberein om het Well to wurg, verjtikkan dc Amerikan in hun weel. Zij lev gon» onvertchillig tegover het kommuni»me. Wat k«n Arrmi ika in homelinoom Berlijn»Cl.sl. Oaar i» toch met» aan verlor. Oe weinig dia bewoon op weiko gevaarhjke glijbaan Amerika zich thans bevindt kunn niet» onrnom want zij bezitt niet gcnngjto inviood. Dc macht, dat is do»iaat. sindikaton. da ndustrie, manunoetorganisaties bureaukratie. Het k<ipita?isnsch materialisme heeft elke geestelijke weerstd gebrok zowel in Europa als in da U.S.A. Derhalve meet het verdwijn. Want wanneer we moed miss om nog te strijdsn, n is hef ein nabij. E volk dat weigert voor het eig varland ie» rijn is onrgang nabij. En is Hongarije of Berlijn ge europees grondgebied? Wanneer wo dan zi hoe belachelijk houding AmerJka fs n do Serlijnse kwestie, dan wet we dat het ein niet ver af is. De amerikaanse vree» is ongegrond want permante revolutie is boste taktiek voor do Russ. Tot wereldoverheersir.g. Slacht» wanneer Amerika inziet dat het oorlcg i* kan er iets veranr. Want in oorlog zal het West tminste aanvall. Welnu, Amerika heeft zich steeds in fsieve houding terlfggetrokk. s het te verwonr dat do Russ dans lein? De dag dat wij, Westerling, in da guerrillastrijd ge gelov als het beste wap teg het komrr.unisme, die dag zal e keerpunt betek voer gans vrije wereld. TBOR. LSEZ «NATON BELGQUE» Lecteurs qui comprez le français, ne manquez pas dacheter N A T O N B E L G Q U E chaque semaine - 5 francs le numéro PRX POUR LES ABONNEMENTS Tuit normal Belgique Tarit sou li Belgique Tarit Tarif étranger candcstiimprimes nitc () 6 mots toit 24 n» 05 F 200 F 2 mol* soit 52n" 95 F 500 F 30 F 245 F 80 F 345 F ( J La tarif clanstinité intéresse les lecteurs français. Dans ce cas le journal est voyé dans une lettre fermée veloppe scellée. A verser au C.C.P «Jeune Europe» - Bruxelles. Het Algeme Ner lands-suid Afrikaans Verbond (A N.S A.) vorzoekt ons te will meel dat op Zaterdag 27 oktober cm 20 u. door haar e bal georganiseerd wordt in do zaal Tirolerhof te Borsbeek. De inkom s vastgesteld op 25.- fr. Daar het A.N.S.A. op hel viak bescherming het Europees elemt in Zuid-Afrika op hct2eif standpunt s!aat als wij, kunn wij ze lezers aanran ze veriging in do mate liet mogelijke te steun. EUROPESE STELLNGNAMEN VAN DE DEUTSCHE RECHS PARTE (D.R.P.) Hulp aan onrontwikkel gebi : Met aile geweld moei wij er ons teg verzett dat hulp aan onrontwikkel gebi uitgroeit tot e soort Transatlantische lastvertffing. ndi hanlsbalans U.S.A. ficitair is, dan is het zeer zeker niet alle omdat ze zich uitputt in levering wapmateriaal te onz gunste: En indi m ons zegt dat wij nspanning U.S.A. op dat gebied moet verlicht, dan wordt ook ze eis ongeloofwaardig daar wij erzijds zoun moet betal, do U.S.A. dan anrzijds orme kapital in Europa kom inverster waarmee ze ons zull doodkonkurrer. Wat ons betreft, hebb wij in dit opzicht ge less Amerika te ontg. Reeds sert vijf geraties verl wij praktische hulp aan onrontwikkel gebi. Wij hebb ge jonge gouvernantes nodig, zelfs als ze Knedy het. Atoombewaping : Het is e voor ons onverdraaglijke gedachte dat het lot heel Europa moet afhang het feit of Amerika al dan niet bereid zal zijn tot allerlaatste inzet. Deze kwestie kan ailéén door s kontint zelf uitgemaakt worn. Daarbij is het ons eves duilijk dat m ge atoomwaps bezit cm er gebruik tc mak, maar kel om door hun bezit tegstanr duilijk te mak dat in geval e aanval zijn kant ook voor hem het risiko zelfmoord niet is omgeslot. Voor ons Duitsers is het echter aangewez ui tors terughound te zijn. Het moet ons voldo zijn dat anre Eurooese stat, DE MET ONS N HETZELFDE SCHUTJE ZT- TEN. atoombewaping bezitt. Betrekking met het Oost : Wij moet aan het Oost, d. w. z. aan Sowjetunie duilijk mak dat e overekomst met Europa, met bedoeling e echta koexisttie, e nevelkaarlev vrij werzijdse ar.gst voor h op duur voorliger uitvalt dan e^n akkoord met U.S.A. op basis het status-quo. Het is e dwing noodzakelijkheid e beslissd gesprek te voer ever vraag of het verdwijn amerikaanse militaire grs dwars door Europa niet e integrerd el moet zijn oplossing die voor Europa e toestand mogelijk maakt dis niet met voortdurd levsgevaar verbonn is. Kroetsjef heeft november 95ó tot september 9Ó0 rti maal aangelxxf het ro leger uit satellietstat terug te trekk. Steeds volg hierop e angstgeschreeuw als ig antwoord. Maar zolang wij bang zijn om zonr Amerika voort te lev moet wij togelijk alle hoop op e mogelijk herveriging uitschakel. Want zolang het Ro leger in Oostgebi staat kan er e herveriging ge spake zijn. Maar het ro leger zal daar zolang blijv als amerikan in West Europa staan, wij european h daarbov nog bidn smek om er toch to blijv. Betrekking onr Europese volker : De amerikan kunn zeer goed lev zonr dar er e duitse herveriging tot stand komt. Europa echter is op lange termijn zonr ze herveriging niet leefbaar. Gelukkig verdwijnt franse angst voor e duitse hegemonie in Europa. Moet wij nu onzerzijds e franse hegemonie vrez? Dit hangt kel alle ons zelf af. Op industrieel terrein bestaat hiervoor ge kel gevaar op voorwaar dat wij minsts ev hard werk els frans. Maar, zal m opmerk, do frans zull door hun atoommacht toch e hegemonie over ons kunn uitoef. Ook ze opmerking gaat niet op. Het is onzinnig to veronrstell dat e fransman met gedachte zou spel zijn eig streek radio-aktief te besmett door e atoombom op Duitsland af te werp. EN ZELFS DAN ZOU DE HEGEMONE VAN EEN EUROPESE BUURSTAAT DE MET ONS N HETZELFDE SCHUTJE ZT EN DT OOK WEET, ONENDG VEEL BETER TE VEDRAGEN ZJN DAN DE VAM HET AMERKAANS KONTNENT, WiENS BEUNGEN GEENSNDS MET DE ONZE STROKEN. Politieke struktuur het toekomstig Europa : Wij bekn ons tot het SOCALSME, in dio zin dat het individu tegover gemeschap verplichting heeft, gemeschap tegover het individu. Wij wijz het Bolsjewisme af. Maar wij zijn eves tot c!e vaststelling gekom dat westelijke sociale orning niet meer op morele princiep prestatie verantwoorlijk berust. Daartegover stell v/ij het principe Socialistische staat in Pruissische betekis er, d. w. z. DE DE PLCHT TEGE- NOVER DE GEMEENSCHAP HOGER STELT DAN DE ELLENÖOGENVRJHED VAN HET ND- VDU. EEN STAAT, DE NA HERWAARDERNG VAN ALLE WAARDEN GEEN PRVLEGE VAN KLASSE OF VAN BEZT ERKENT, MAAR ALLEEN HET PRVLEGE VAN HET KARAK- TER EN HET PRESTEREN N DENST VAN DE VCLKSGEMEENSHAP. Besluit : Of wij ons angst e kom atoomoorlog kunn vrijmak of niet hdngt niet Moskou of Washington af. maar alle ons zelf. Europa wordt nog niet Russisch als het weigert e amerikaanse kolonie te worn. Terugtrekking alle troep die ons Europa bezet hebb ons Duitsland vereld houn, zelfbescherming Europa door Naticnaal-Eurcpese legereh, zijn ge eis die e bereidzijn tot zelfmoord, maar juist tot overlev uitdrukk. Onze eïs onze bektis : EEN VRJ DUTSLAND N EEN BLOKKEN- VRJ S HET ONDERPAND VOOR EEN N VRJHED LEVEN VAN DE EUROPESE VOLKEREN. VRJ VAN ANGST EN VRJ VAN VREEMDE HEERSCHAPPJ. DUTSLAND AAN CE DUTSERS, AAN DE EUROPEANEN. Bovstaan uittreksels wern vertaald uit ie brochure : «Weg und Will s National Deutschlands» door Adolf v Thadn, leir D. R. P. meonrtekaar het protokol Vetie, sam met onze kameraad Jean Thiriart (zoals m weet heeft het rtek dit protokol aan Thiriart kele maann gegis in België gekost). Ons kemmtaar, voor zover ze tekst nog kommtaar verlang : Het gaat hier om e duilijke bektis tot Europa e onverdacht Duits nationalist. Zuiver cbjektief nk, vrij alle resstimt of nostalgie beheerst ze brochure. ndi alle Europese nationalist, ik nk hier in eerste plaats aan Vlaamse op zelf wijze zich losmak alles dominer eig kleinere problematiek, eerst gezameïijk grote problem konn oploss, dan zou het Jonge, het Zuivere Europa weidra oprijz uit co huidige modrpoel lafheid, kapitulaties. EERST OVERLEVEN, DAN PLAATSELJKE PROBLEMEN OPLOSSEN. HET HUS BRANDT. EERST BLUSSEN, LATER AAN BNNENHUSNRCHTNG DENKEN. Kart MARCKE. De brochure «WEG UND WLLEN DES NATONALEN DbUTSCULANDS» Adolf xion Thaddcn is te verkrijg leg storting fr. 25. op P.C.R JONG - Brussel. Zij wordt dan franco toezestuurd. WAT S EN WAT WL DE JONGE BEWEGNG /n / K / K w \7 >/ Pour leurope à lheure du stin Le combat la rnière chance: VENT DE PARATRE LA REVOLUTON NATONALE EUROPEENNE Prix: 25 francs 48 pages au C.C.P «Jeune Europe» - Bruxelles NEDERLANDSTALGE UTGAVE DER «JONG-» ORGANSATE Wordt te koop gesteld n alle kiosk bij alle dagblad verkopers 0 nummers 50 F - 3,75 Gld. 20 nummers 00 F 7,50 Gld. Te stort op Postreking JONG - Brussel Postgiro Tijmon BALK Mzn - Groning (Vervolg Nr 4) EKONOMSCHE POLTEK E coördinerd economisch organisme moet blls» «ver Rljk»nve»tering. Hiertoe dit het «PLANNNGBUREAU aan ta duin dat advies xal gev na gelijke studie over d» mogelijkh tot ekonomische ekspansie. Elk r Volksgemeschapp dit eve«n» over e ckrgeujk planningbureau te beschikk, met d«adviez hier moet door ctrale ekonomische raad reking gehoun wern. Daardoor» het uitgeslot dat «r e«n»treek zal bevoorligd wern tegover e anre. Er kan uitsluitd reking gehoun worn met algeme economische belang, die primer op dl«verschill strek, daar e sterke EUROPESE EKONOME grondslag vormt Europes«onafhankelijkheid d«nvloed die het zal hebb in d«wereldconjunktuur. DE RJKSVERDEDGNG A) EKONOMSCHE MAATREGELEN x- Alle buit-europese onrneming gaan over in europees baxit. De vorige eigaar» onrneming wern hiervoor n relijk«mat«schaloos gesteld. Bult europet«nvestering kunn ehket geduld worn ndi verworv winst ze onrneming «uropees eigdom blijv. Europa zal alles n het werk stell om door midl investering, technische «n morele hulp, (zijn natuurlijk verlgstuk) het Afrikaan» Contint op peil te brg. Het U nu reeds duilijk dat Afrikan uiteinlijk beroep zull do op hun geestelijk vars, European, om h uit huidig«chaos te bevrijn.. Nochtans zal ze hulp niet zonr gelijke waarborg toegestaan worn. 6) MLTARE MAATREGELEN E Europee» leger onr Mn oppercommando. ~ E morne bewaping, gaand«tot fsieve atoomstrijdmacht geleverd door europos«industrie door europese geleern technici ontwerp. Op dit gebied zal ge kele buitlandse steun worn toegestaan. De divisies zull in mate het mogelijke ééntallg gehoun worn, evals het bevel, op divisiiveau. > De militaire opleiding xal zolang dur als vereist is voor het vorm hoogwaardige soldat. D«opvo waar het leger zal els overgedrag worn aan ARBEDSDENST die tak algeme sociaal balang op zich xal nem, legerdist voorafgaat. C) DPLOMATEKE MAATREGELEN Europa xal U.N.O. verlat. De U.N.O. is nog slecht» e instrumt in hann europe«svljandige blekk, wordt beheerd door person die ge kele morele waarborg bi. Het bewijs daar werd reeds geleverd door het voer, met schanlijkste midl, e U.N.O.-oorlog teg het Katangase volk; betrouwbaarste bondgoot Europa in zwart Afrika, door het gabrek aan moraliteit door schaamteloze leug die door U.N.O.-secretaris geraal verspreid wern. De diplomatieke betrekking met Afro-Aziatische macht zull automatisch verbeter na het tot stand kom e nieuwe Europese MACHTSFAKTOR, daar reed» t overvloe bewez werd dat ze volker kel eerbied hebb voor e bestaan MACHT, slechts verachting voor hem die zo macht vrijwillig prijsgeeft. De Zuid-Amorikaanse stat, die uil Europese kolonie» ontstaan, zijn rull alle nodige diplomatieke technische hulp toegewez krijg bevrijd worn uit Dollarslavernij. SLOTWOORD Het voortbestaan Europese beschaving, allo waarn die Europeërs hebb verworv aan wereld hebb meegeeld wordt meer bedreigd dan doorsneems er zich rekschap geeft. De samrwering r buit- anti-europese macht heeft bijna haar hoogtepunt bereikt. Wie dit niet ziet, na al wat ze laatste jar ontrukt werd aan e zwak vereld Europa, af Oostgebi ln 945, tot met Kongo Nieuw-Guinea, t nale bewoners ze gebi, bewijst politiek onrijp te zijn. Onze ige kans op overlev ligt n e snelle verwezlijking bovstaand programma, waar eerste stadia : Eén leger, é4n buitlands politiek beleid, één ekonomische koördinatle, onmidllijk moet doorgevoerd worn. De Jong-Europa-Kommandos zijn numeriek nog niet sterk goeg om e besliss invloed n da schaal te werp. Kwalitatief groeper zij echter reeds belangrijke l elite r Europese volkor. Zij zijn vastbeslot huidige snelle groei ontwikkeling beweging op te drijv tot hun programma integraal verwezlijkt is. fcnga E U R O P A J O V E N E U R O P A J U N G E S J U N G E S G O V A N E G O V A N E J O N G E U R O P A E U R A F R K A VERA LNDHOLM P.O. BOX 249 STOCKHOLM 2 SUEDE CALLE MAYOR, ESTUDO No MADRD 3 ESPANA POSTAMT WEN 8 (Werierthorgasse) POSTFACH OSTERRECH K. KOHL Hinnburgstr. 28 LANGENHAGEN HAN - DEUTSCHLAND c/o G. N. CASELLA POSTALE 056 M L A N O T A L A e/o O. N. VA D PETRA, 84 R O M A T A L A Tijmon BALK Min. Eyssoniusstraa» 5 GRONNGEN NEDERLAND POSBUS 72 KEMPTON PARK (TRANSVAAL) AFRQUE DU SUD 2.SC B BM ÏS *UT zi.oe l J» 30M ZL XUS 2X» S , ,2 20, &2S ao « » AETE EKGLOO (be terug) a J 90S JÏÏ Z Z S9 2, l&m » & S J.7 WM JO * S sua ^ ^5 SL J X ^ JS S5 2X40 0 X07 2J XL46.7 X & JRJ ÏL6J X SJ l&m «M» a&oo 8 X80 8J &88 & OM 3J ^ &8 0X X43 8.4«îAsi X65 aim SMS J D B r - W A B B U K D (jmaa ai tams)» J *» 7J0 &S l&st lfcso 7JSB &68 T X » 9JSt 8.06 CUO,, ,88 SOM 8.9 X Q. SÜÓ ifljoe l&m *.03, X32 llytt KX8S i V * S , < i i lls X6,M S iekloo. 2 Rijdt Donrdag«. A d«trein achatraat, Waeystraat ; St. Laurelna Qochelaarlerdijk;Waterland Ouman Zandstraat. t i - i! UKSEL 80MKR0EM (he terog) <feo ^ J X M l t n J ge, Gtpoort ; Assebrouck, Zevekote ; irie Pikkels, D Hoorn, Zeldonk ; 3 5 Oetlelem, Knesaelaré; irdaele, Vier Linn, Veldstraat ; Somergarn, Nest - 8. Vertrekt op Zon- Feestdag ta Assebrouak :dag te Brugge. 5. Rijdt op Zon- feestdag EDDELBURG-AABDENBÜKU (He Terug;) Aarnburg Midlburg Moerkerke (Dorp) St. Kruis ( Capelle) St. Krula (Doornhut) St. Kruis (Kerk) Brugge (St-Kruisp.) A. aterdagslö minut later, tanvraagt? : Sinte Krule (.ettburg, Dreef) g. Vaart,D Hoorn) , ,20 Ï X Moer- t ijao, ze. stu- 2 eel -a von n 3 (27 Somorgem, Motje SomeiKom, Dreef Somergi, Cerk Somorgem, Kerk Somergem, Dreef Somergem, Motje Somergem, Kruisstraat Lovtlegem, Kerk, Loverulegem, Brug Vinrhoute, Bierstal F.vergem, Werkhuiz Mariakerke, Brug Mariakerke, Depot riemt, Palinghulz Gejat, BL PtetWMUU* C.G X.V2 iz.n 3.z< 4.«in.ui id.ti xi.vo , G » «Z , / , : J52 mo« : n > V J2.4 2, M2.3^,53 2, « X ÏSLÏ8 W.02 iwaiios , , » ,6 lo.io 0.-±i lïj.tf ij.uo iij.iu S ;!,32 Z i >-<> U< ! > , tl! Hifi. ; u i , Eecloo, statie rcecloo, Markt Eecloo, Vaart Agem, Kruipuit Ursel, Kerk (He Ursel, stelplaats A Ursel, Stelplaats Aalter, Vaart Aa.lter, statie Aalter, statie Aalter, Markt Rttysseledo dorp A A A A /TEt-RÜ Y8SELKDE terug) S X V A (XS J A Agem, Kruipuit Eecloo, Vaart Eecloo, Markt Eecloo, statie A Ruyssele dorp Aalter, Markt Aalter, statie Aalter, statie Aalter, Vaart Ursel stelplaats Ursel stelplaats Ursel, Kerk Alle trein stopp ook op aanvraag te : Eecloo Gro Boomgaard, Brugsche straat Hoogebrug ; Agem Meiboom, Argtina, Zweepe ; Ureel Kapelstraat, Weeghem Bareel ; AalUr Barreel, Oeadtr merl«, Looetr»«t, Bezemrtraat; Ruysaele Pl»takk«r. Woon«2«f niet 2. SMulWoaattog*. or» n it il it u el.k r- «iy et ie id sn liet iw ar el" oe,0 a 4 ÎSt t rk :bt ; an sin» dt; i

9 Getrouwe Malghem», 4 Juni 933. TWAALFDE BLADZJDE. KLENE GEDPLOMEERD CHAUFFEUR ZOEKT PLAATS voor voltuur of camion. Voor inlichting bureel t blad L24 ZEKE, aan beterhand, verlangt te hur op n buit, in e rustig«gezon omgeving, e kamer op het ge- lijkvlocrs óf op het le verdiep, met kost : (psion). Schrijft prijs ligging aan L.22! Bureel blad. X GEVRAAGDG : bij Dokter DEBRA- BANDERE, Koningstraat, 4, GENT : ecne ftige MED,.lie reeds gedid heeft. VVENSCHT 0 e goe okkasle-auto i voorelig te koopeh of te vetwlsselsn, wdt U tpt het buis LEON BAKKER-LEi CORTE. Boelaarstr. 8. EEKLOO. foon 248. Tele- X ERNSTGE ZAAK N VOEDNGS- WAREN, CHOCOLADE BONBONS OVER TE NEMEN. Zaak ta voll bloei, ruk bestaan, aan zeer voordoellge voorwaarn. Moet niet volledig afbetaald worn. Ge buzonsre knis noodig. Bijzonr aanbevol aan ernstige bultlteci. Schrijv Postbus 26 GENT. 28 GEMEENTE MDDELBURG. Onrgeteek elt het geacht publltót me, dat hij af toekom week e nieuwe smidse opt Hïj beveelt zich aan voor: beslaan paarn, mak stov alle jzerwerk. Zeer verzorgd werk matige prijs. VrilHlte aanbeveling. LAMMENS CVREL, DORP, MDDELBURG. 23 HALT : LEEST HER! DE TJD VAN T KUSCHEN KOMT AAN dus ook tij. voor het kuiseh uwer matrass. Laat ze waasch, verslaan, of vernieuw in het OUD GEKEND HUS WED. H. DE CLERCK KNDEREN, NOORDSTRAAT, 9fl, MALDEGEM. De matrase worn op aanvraag s morgs afgehaald s avond» teruggebracht. Huis vertrouw. Concurreer prijz«ook verkoop aan allergetiadlgste prijz wol, kapok, flocon, windhaar, pluim, z. alles wat matrass betreft Oud gekd hoi» vertrouw. Ook alles wat meubel glelers aangaat. u jcerameke VLOEREN PATENCEN FACADEN in alle kleur. ;ugranto-pompst«lever plaats BAUTERS. Mouleatraatje EECLOO. (45!SL 3 Wol Kato «Sjoor bxeimachi, steeds stock in 2/28 j,j3/28 tegv vooreügbte prijz. Op aanvraag wordt U kosteloos kleur- Ktaart prijslijst opgestuurd door N. tf«de Nachtegaal!, Brelgoedfabrlek, HANteDEL N BREGARENS, Eynestraat, 23, te KAUDENAARDE KOOPT UWE MATRAS8EN in volla vertrouw voorellgste prijs il r W. f t B t ^ v -. v u r y c W. VAN L4NPSCHOQT-DE LLLE, MATRASSffiNFABREK CLKYT, MALDEGEM, HaUedreef, FR. per dag meer met ons gewaarb. Bretaachl B A P D E fi Onze maobl zijn oudb gekd als d* beste steeds da beste geblev, door öhaar laatste verbetering die ge andftr m«rk bezit Zij werk vlugger brek mln naaln. Meer dan 00 machl n ;voorraad, voor fijn, grof fantaslewertc. j Vraag kosteloos ka.taloog, 0 jaar werk «verzekerd per kontrakt Kosteloos aanleer. SP. CADUQUE, J a, Astridlaan, GENT USt Plet, Brabantstraat, 04, BRUSSEL ; ïivan Maerlantstraat, Nr 9, te ANTWEK- JrFEN ; Recollettstraat, 28, KORTRJK. ysbbt toebehoort voor alle toepassing. - EMALLE NCRUSTE ELO in kleur voor muurbekleedihg. ETERNT-BUZEN voor schouw waterleiding. ETERNT- BALKEN j voor zolring. ; PXERRTE ; voor lelectrlclteits-plaataing. f fa. Dtians-Piesss KOOPT uwe matrass, slaapkamers,! kinrvoitur, tapijt, Balatum, tolle cirée, z., z,, in t oud - gexd. magazijn bi) DE CANDT-FERS, Markt; 6, MAL- DEGEM. 53 Door sterfgeval te KOOP: MOTO Gillet, 3 /2, sporttype 8, éclairage, 2 zitsels, go staat MOTO F. N, S /2, type 3, latera), 2 aitsels, go staat, aan voorellge prijz, bij P. DE ROO, Gtscheeteweg, MALDEGEM GEVRAAGD: NAARSTGE AGEN-! TEN voor alle slag verzekering, booge kommissiën. Worn op hoogte geeteld.,>. Oldsaeie te koop: HANGAAR 8x8 Schrijv Bureel t blad R.24. m. in cemtplat, met ijzergebint. Zijwann S m.hoog. nrijpoort 3 m. breed. GEVRAAGD : AGENTEN voor levsverzekering, tegwoordig werk behou- EEKLOO. 24 Alles nieuw. Adres : Baverschootstraat, 57 n, ge borg te stort, schoons bijverdiste. Schr.: Algeme Toezicht, Gestichtstraat. 84, GENTBRUGGE. 24 Schoon jonge ZEUGEN te KOOrEN, ras Clemt De Roo. bij Emiel DE SLOO- VER, Akkers, 2, MALDEGEM. 2.5.x i! BOELAARSTÏAAT, S9 E E O L O O. - Tel. 32 Op ELKE gemete vraagt meo VERKOOPERS voor welgek PETROOL a SNCO» beste on iulverste in ons land. Alle boodigh daartoe worn KOSTELOOS verschaft Om inlichting zich te bevrag Dij CH ClAEYS & C 74, KORTR.JKSCHE STEEmVEC, STEEN BRUGGE Tel. Oost 230 Tel BruRge 33.«34 t WoUslee» 20. GENT dicht n Vrridagsmarlct, bij R. VAN KANEGEM, zijn er beste luchtbann aan 30 fr. Pneus aan 50 fr., z., voor moto, auto, camions tractor. Huis vertrouw. Eig te Gt! Tel a.v. ( ENTRALE MAMMOUTH BROEERJ De Baerlaers THEO ENGELS-VAN HERZEELE, A A L T EB Bestel h nog voor gansch maand Juni WTTE LEGHORN KUKENS aan matige prijz. 27 Gewaarborg lichts okkasie AUTOS F, N.. CTROEN. FAT, RENAULT koopt m voorellgst beet ln officteele Garage F. N., nevs Cinema Zwart Huls, Knlpèrstr., 87, Brugge. Gebr. R. A. Van Hauteghem. Tel Vraagt nlichting over vrachtwag F, N., gemaakli voor onze weg. Prijz buit konkurrtie. (26 TE KOOP EN PER OKKASE : Groote BLOKWAGEN, draagkracht 7000 kgr. CAMON met overkte kap, draagkracht 2000 kgr. aan zeer voorellge voorwaarn. Zich wn bij : METALUNON. jzerhanl. Markt. MALDEGEM. 25 nnemers. Verlang prijs opgave bouw twee heerhulz aan Slnt-Ptetcrsstatle. Bestek: 80,000 frank. nlichting PATTYN, O. Bouwijnstraat 22, GENT. 26 Jules De Backer Verlmigghe Café St-Axnand, Antw. steweg, 5, St-Amandsberg. Telef Te bekom alle 4 dag nieuwe ÏER- LANDSCHE AAKDEN, alle soort aan TOOiVteelige prijz verkucht ln garantie. X BUTENGEWONE OKKASE: TE KOOP: AUTO FAT, Humberto, 54, laatste mol 8/0 H.P., 4 plaats, 4 ur, 2 vergwiel met bann, alles zoo goed als nieuw. Gadige prijs. Telefoon Beernem AUTOS F. N. super sport 30, 2/4 pl. gesl fr. RENAULT, 7 P.C 4 d 4 rem fr. FAT, 509, 2 ur, 4 pl fr. MOTOS Gillet, Sarolea, ndlan, z. Steeds 20 autos motos in stok. Z. w. alle dag Zond. morg. L. STROBBE, K. Karelstr., 47, Gt. Aankoop, ruil. aan zeer voorellge voorwaarn op eigdomm, op vast termijn of met jaardooding. Groote kleine kapital beschikbaar, te bekom in eerste acht dag. Groote geheimhouding. Zich te wn: ZAKENKANTOOR BOELAARSTRAAT, 96, EECLOO. Spreekdag: s Maandags Donrdags 9 tot 2 uur 2 tot 4 uur Coiff eurs Volledige NSTALLATES J voor Toebehoort, Reukwerk, z. CC tç f ÇENERAi^P^FÇt^lilB (aan Bagatt^nstr.) Tel SÏJöi DE THEORE r noodwdigheid eer sterkere dosi3 potaachbemestlng wordt meer meer bevestigd door praktische proefveln, welke in all e strek het land aangelegd worn fr. Fabriek Clobzetels biedt aan partikuller aan prijs t groot: clubzetels in gewaarborgd ler ( af 95 fr. ; in velours 35 fr. Di-canapé ln ter 490 fr., in velours 295 fr. Groote clubzetel ler Groote keus. Gewaarborgd werk. NEUWLAND, 40, GENT. x VERZEKERDE GENEG op 48 UREN Mond Klauwzeer door Produkt Ad. GACONS, Apoth. Kerkstr. 84. LEDEBERG hg Gt Let wel op adres. 20 jaar onrvinding. x ANTMAGNETSCH ZEKERHEDS- CJFERHORLOGE CHRONOGRAA voor sport 38 F, r. duivllefhebbers. 55Fr. Binnwerk ste kwaliteit 0 jaar waarborg Toezding teg remboursemt HORO-SUSSE Uur.ve.rkcn ht t groot 2, ree «Plantes B R U S S E L D A M E N Gechroomeerd 53 fr. Luxe-chromeering 80 fr. Opgelegd goud 0 fr. PREME TOT 5 JUL. - VRAAGT GRA- TS KATAJ-OOG. 36 B O L D E R S DKKE PLATTE BO^ LEN ln ROODE POK in alle mat. Gaaiboll. Wil pasboll. Pokhout voor bolldraalers in boom of blokk. Voortverkoopers gevraagd AD. DflONT. Britanlelaan 4, GENT - (SlntrPieters- Slatle) x X WAT GJ ELDERS NET VNDT, koopt het bij Algem. jzerhanl Goun Zaag, Slulzek, 5, GENT. Bijzonre prlizr^ v.nr voorfverkoopers a.v. MODERNE ZONNESCHERM ïiiniunw HENR TERNY EN A. BRAET BLOEMESTRAAT, Nr MALDEGEM, 26 stilt asnsfocas geest droog nat zut, katrlonsewfèl, vervell kliev aan bann voet, baard«velzlekt. Zeer voorelig ts het tereelfrtijd gebruik te mak r Bloedzuiver Pill. Prijs: 5 fr. zaljt 5 fr. dooa Pill. Qp aanvraag per post gésóna. mits iplep 0.50 fr.. Apotheek BAETSLE, EUaahetbJaaex, O GENT (St-Pletere etatie) s KOOPERS AUTOS Wilt gij goed «n voorelig bedid worn ln uw aankoop ot herstelling ; wdt U dan bij n offloleel Ford-agt uwer streek, waar gij echt«stukk kunt bekom. Voitur ln alle moll ; 8 4 cyllnr, laatste moll camion, 2 «o 3 Ton; alles to beste voorwaarn. Ook altijd voorzi goed* occasie voitur camlona; vraagt monstratie* OOH MOTO CYCLSTEN Voor aankoop motos, vraagt het geprez merk SarolSa, lage prijz beate conditie«,-bij n Hoofd-Agt FBJtfA W. DK WAELE MEUW8TRAAT, U M A L D E G EÉ 37 Voor- alles wat betreft N A A M ACH S - N E N, wdt m zich steeds in volle vertrouw bu ALF. DE TAJEYE ZOON MARKT, Nr 50, GENTSCHE STEEN- WEG, Nr 87, MALDEGEM. Herstelling vergstukk aller merk. 32 NEEMT EEN ABONNEMENT OP < T GETROUWE MALDEGHEM» TANDARTS W A. DE WND Boelaerstraat 3 EEKLOO RAADPLEGNGEN ier DNSDAG DONDERDAG ZATERDAG 0 tot 4 bot. D DONDERDAG yan 830 tot 4 anr Gespecialiseerd in plaaüooze gebitt goun kapsuleo. Het inzett alle TANDEN GEBTTEN op elke wijze, met WAARBORG. Pijnloos trekk. Behanling alle mond- tandziekt. PARASOLS voor HOVNGEN TERRASSEN Ont>reekl» aar Keus meer dan,300 Pararols in nieuwste kleur. PAVLLONS R. DE SPLENTER GROENSEL3AKKT. 9 GENT. X NEEMT UW HEKKEN WNKELERS. EN MEljEMENSCHEN. Twijfel goekt niet meer, maar gaat naar Gér, HMSCHOOT, HARTENS, Nr 92, Statiestraat, MALDEGEM; daar vindt U jaar-in, jaaivult, altijd beste Polrsche eetaardappel, eigheimer roo star, voor provisie, alsook nu reeds kleisxa beeslaardappel. Leua : levert da,besta goedkoopst*. Bij hem ook té bekom: Anthraclt alle soort huiskol. Ver bij altijd spoedig t«buis besteld aa3jt. Aan Je Garagist Voortverkoopers Qost-VlaamJer. O W^UWLOP plaatst t Uw inaiohte e. voorraad bann ln,4* tnageitjn v«n bat bul* : S t a n d e CAX.SSTDS Fourniture* Gerale«8, BOR,trXpr^TBAÄJT, GENT Tei. HU waar U m as«m«**tgebrulkt* afm«tlgg«b)-abtobaan verkrijg kunt. 3.5.x CHRUFMACtaENEN i einjagton. Unrwood, ^ Rekmachi XiU.Occie. Fernand DE WOLF & CM Magel2iÄar23, GENT. Tel 832 Agt DEAL «n ERKA AGENTONi-, (GEVRAAGD in da bal Vla^nrsçjr. a t. Vel worn geroep, maax Mn kele uitverkor!.. Alle forpedo geeft voldoing aan mluloeb.valortjrs. geheel* wereld sart 25 Jaran. Voor Torpedo alte vindt gü >i" echt«verwlsseltngitukk bij alle velokantears, waar ook. De Torpedo draagt op n as n arm, {xét geponeerd* merk. De verwlsselstukk drag het merk $V«n B. MJS Milliocn vereld n 05 irroote lot 5 mtuloeo, 2 mul, mlll, s. «Un EDER ^AAR TE WNNEN Door godor ENKEXJS MAANDEN af 8 FRANK PER MAAND t«spar wordt gu reeds j eerste storting af, eigaar f e door n BELGSCHEN STAAT GEWAARBORGDE OBLGATE, { neemt onmidllijk el aan 48 JAABLJKSCHE LOTNGEN Gij kunt niets verliez, vermits ge terzelfrtijd spaart. GJ KUNT ENKEL WNNEN. Vraag nog h, ZONDER EENG E VERBNTENS Uwerzijds, do KOS- TELÓOZE verklar nota aan be- langrijkste Belgische Vnootschap : N. CÓMPTOR VAN BUTLAERK 38, WETSTRAAT, 38, B R U 8 S E of aan baar vertegwoordiger: M. RCHABD ROELS 77, OUDE GENTWEG MALDEGHEM. 26 VOORRAAD KOLEN UT WNTERSLAG Algeme Vertegwoordiger: A. VAN DE KERCKHOVE, BRUGGE. 4,- PREDJKHEERENRE. -e Tel /ÎQôt*,e00fapijri nigraine eww y nu w koortó ^eetv tvcxaeelige gevolg! A p o t h e e k, D E P O O R T E P t S 6, O R O o r e M A R K T : v 5 / / v / r H / M L A A S - W A A *..jokjg ttvl "-if.lk t n Sï ï y y»t 8taat 8r u ta - d06n ln «ev»l «rij nxt ee breuk aangetast te UW gebuur t ^ V, t0 P«n? Ne. Naar g«*et grijp? Nog min. W4t dfia T «S ONMDDE.JK UW DOKTKB RAADPLEGEN, :»et la d«elgate persoon in wl u betrouw mocht hebb,! Wil» m s e n n e n ; koopt dan nooit ge band, doch laat u opereer. Sleohte alawannear ope- j :raue u afschrikt ot dat er beletsels sljn welke uw geesheer bij bet onrsoek [ *ou bestatlgd hebb, dan, om alle gevaar verknopte breuk te vermijn, i jttoet gij onmldlijk «we breuk binn houn bu midl e go band.! Ei J n j daarvoor bijzonr ingericht do ons uiterste best om e band te i smak welke voor uw geval paai. Gelijk, wanneer, titj n ZK.mdag, moogt \. u tot btj ons kom. Raadpleging stjn koetakxw. : i i n g e n S Hoeveel badraagt niet h»t getal klnte waarteg onophoulijk moet ge- Ü «roep worn «Houdt u recht». Honrd* mal herhal xlah k w a a d S ^ mak strekk tot niets, ««ne minuut later heeft het kind dit reads verget. ss taat uwe kinrs niet mlagroel, het la gewoonlijk het gevolg s v m * e r» slechte houding, Btj tijd* ervoor zorg is voor later groote koatan ge- 3 ~ ndi u oog«nut «ijt, stelt niet uit, wtj zull n best M d rev sn S ~ indi noodig GBPASTK TOESTBLUEN mak. Voor verlamming, berziekt, kromme be stompvoet worn 3 ~ morn* spparells gemaakt g g H O s ï s vj H, t H u l * noc a u voor stjn* speciale buikbann voor na op«- ^ r a U s, voor swaarujvlgbeid voor matgxakkts«. ^ VERDONCKMNNE ZUDZANDSTRAAT. 25. BRUCCE H (3TEENSTBAAT RU DE STATOS) TBUKVOOX SM79 a m i t i i i i H u i i i i m Naaimachi "GABREL BOKLAERE «o KB&C3XK). Tai. CU. Steeds 80 verschilf moll tn mac*» ^ Oudst«bul* dar streak ** Aitttid (da (iltkniri*n Jozef ROSSEEL FRAEYMAN f HELT TELEFOON 2S BruMMlraat 6 POSTCHECK o a.». THELT llfioia Horlooiftn - Juweei * Diamant * Mantim n e v e u t r GEACHTE >,^.trr,j jtr-ld VRENDEN W3t gij kflttti veel ket», ««fat big«prijsan, nieuwst* mod«qao ter trouwste bedieatng, do«t dan tswe MnkoopM in bowm» mel goudsmerij. Daar njn bet VASTE prijseo ; Daar worn GEEN GESCHENKEN gegev f Daar ts bet GEEN BLUF maar steeds EERLJKEN HANDEL Bijzonrheid Diamanteo ea briljant joweelaa RAADPLEEGT DEZEN DE HET HUS KENNEN, EN ZE ZULLEN U ALLEN ANTWOORDEN $ GAAT ER RAP NAAR WANT NERGENS S HET TOE BETER NOCH GOEDKOOPER U eca zer dag verwacht, bi wij U op voorband onxea best dank, met uitdrukking onzer gevoels hoogachting. VOORNAAMSTE JZRWNKELS ROSSEEL-FRAEYMAN. 25 De zon schijnt, het vuur dooft uit, voorraad stekool blijft in n kelr tot het aanstaan winterseizo.- Hetis hetooablikomue klein petroolvuur " VALOR" aan te schaff,voor melk kleintjes, koffie voor var het warm water, want er kan niet aan gedacht worn, ov heel n Zomer door te lat brann. - Daarbov het kok gaat zoo snel op " VALOR "petroolvur. - Gaat ze h nog bezichtig in ijzerwinkels. - De prijs is relijk het verbruik gering. AMERCAN. Ttoonitellingzaal Eige concestionari»; PETROLEUM t Mech*l«ehe ileweg 99a COMPANY ANTWEÜPiM M DÈ ginn Gev«nie ui zi, «lote LU dart same «get He hét viijii tc-rs slagg achft] Woei e olscb t mo preelï<m i s ^ Vo( zi. Da huls, Schol Do «la vraag «N bin ik «Qi r n «D die v. k < tlété. «curg». Ct.i te 2«ht miste (Je tn «H hoort voor «U U wet k Üt c Dar»ijgar Op gsa De t-etro) Eerst ^ tea, d " ;i teajjm Mijs berner O*«jièhoor op te liet a Het Circus War soclali social! christ«telker g of Mo(ri voor at sulk ntej bruik vet gers t< ihei bcdrlcj Uuilè zijn. 0 stemm, weest < nog zo m ei huis te Gosel drumt \>ist! stormt «Zltt Wat k dan, Zl ineriscli To trouw Hij z e car De e do gewi ingezlei Nu b gctcêke di hei verniet! U heb wil ond roep, k h< rteeki U heb t bi; betreffc lijk, dae Kamer. U heb ring zal slechts christ dat zij i Dit al mocra het wezi daag ls bult a Uit, S!00 ê groote d De Wa; arbeir: k, dat anmonwe k ont, k zal ou pal daar juis lez dal rechtcrzl; daarvoor strijd. W gel t te do v beurt nle e r U i m

10 v-jritf arigjtü.r: j, OWHS inkcw,» jyni im l JUN U33 te AELTRE, r» bil Mr, H. lemstraat, UKKEN n zeer go :huyr ver» llunu. groot l l vcrkoopor ilijk X Ok- Ar of rtuwtlng col met isohaut- Koop : KyptovelU, lout Maes, i n. 80 CA. fo i 38 a. 30 <t«b«s» 33 R8 funi im ( t, Qroo- <nc«v»rv; )«tr»at Nnosi door tussch it <sn seer Ot ECA3- grooemmnmsi, >N8T R80H3N, ( «am t <\e- JOTOM fr. m» uitstfr, HM if ion Wild«. *an<l» (KE.V! *)*vor, GGK, i { v.w im. rjtvmirjbfeäc^u (933 * * inwfïï^ in : Jaar i»wlfbkua i ter stu- halfbloedleemeo. r, Jongt i Domlnor i pikblndililon met iutt»chlei) äuppelmtlio diam, kmoll. s.», wdtm. (ÏT VA.N DEKEN ch. >«Cl ENT, oojwn : CN rerlofiijk» boom ïiï :h, rechti«r graaf heer De J &ektie! ar 90 Vynckt.»M loss rbeir St Drongon- Kerlt. r studie GHK, VUVVKNlel zit» ipgetrok- ARAGE GA A KS, N, BK- ÏEN te [ l(a> ECHEM fl.ög ra. m voor idlnre" ;. i, Titans 8. t. gon.lug N : i tl veel meiera net v «n vun <l«n gharle 3 le. <27 wek» 3 NHS, beplan-»uoklü- Te ho, li r- ft Getrouwe Maliln^Ueiu», 4.Juni 933. HENSTREGEUNG DER TRENEM. EN TRAMS VAN 5 ME DT EN MET 7 OCTOBER 933. m u * m m m V BRUGGE ROESELAERE KORTRJK (He terug) t, St. Pleters,ng Steweg rtakerk» looweg straat itbrug(je, Zuid itbrugge, Noord it, Heimisse, tt. Dampoort it, Mul nlgem leln eru tak Kdonok i&raohoot oloo gerhoeke m ook»«els MtkTOUSk eubruggs um W tbrugge «ebrouok teel* >nok dgetn legem gerlioeke Soo i»r»cbi»t lsdonek ikalcea a«d«lge(b Bt, MaMe At, Dempoart int, Helmte«nurugse, Noord Attnm ftüa » luohtlng GENT « J» ,87 0, , aio » X X « ^ X X * X00 ST-lETURS EKCLOO BRUGGE g , JJ X , « , » S27 3, »XOH TNG BRUGG K-EECLOC-GüNT (8T-PETERS) «2 7.6 X « » « X3 0u03 «4«X68 84«0.00 «2 «St X» 0.0» 647 « iai7 625 « X SJS » SJSt 6.46 «JM MO M 7.7 SM 7JJL T2S ua T4» * XS * XÖ JT7 X0 TJ8 SÄ 0.89 X X08 8.6» 0.47 X2 9JM uC9 0l6 X6 M4 0A X7 MMtWBff utftiune TM BBtlft Mt, at Piet « X0 0M X23 at, WL PUUn OOUlf M - X Zoa<^*g«bM m ook niet op 7 Joli. " » X34 2X X X ,60 3X48 2X6 2 X ,0 7.» « X Ä9 6^ » Ï X S il«.02-7: »: TJ8 8.«S «644 7.» » J0.47; ^ M » 6^ 4J &88 XS»»» XhO aooo 20J» M : : L09 oaonr DBENSB POCMODK ADENTO&UKB (He <m terag) 4^8 im 4JS «JH CM xn 6M 4J4 X40 M4 H Vi «46 MS JK Ï4 XQt MS SJfUK M» TJS TJ«u i U i nor txr AM * M 9M AlaMmUm QFwttjl &4î Mffi xa «Ja M» X««Mt 020 fömoloj» 0.47 KX68 r< mnmm ri.n-rxi.ii m TM X» 4.48»23 Xtt. M* KM M i u a at! idjn 64«fttt *M M9. Mli latt »Ü« «020 22» 0, X X u r n JAM UJBS TA0 U9 X Î XU JU 28 X X46 202«XOt»2».43 X X a s ^ X SUt « «2L88 SLW S «74( » 640 X LOO 84T X6 «J) X6 622 «L96 6^ M X &S J» ix«r 447 X40 T X X64 XL23 X X08 i m 7J X X X TJU 8*0» » 0JS 740 X«X8 3Ù&Q 42 X44 72» X4 X0«S X6 TJ8 X48 X08 U a S X0* 44«X X «2027 X0 4J56 TM «X8 XS X» X83 lxsl»,4 20^3 X X6««M-"U«-ifMa-ttM-iixai..«.-- --«uii>»oh5ia/ aaamvimh» to»<- X H -! arraavtos t..v r.ur/,ak>r<. X4 426 > >! --i».«" MM!-; lx68 aai 5 «ïtkwn.saw UJ07 UU Xtt X40 X S UBL njß ifm e Soadag*, rijdt a/ 3» Juli tot met 2 September, ook op 2 Augustus 23 Juli. X Klet ZaUidag* vsa. af Juli tot e& iaat 29 Augustus, alle op 20 Aug>.«stns. 3.~Zaterdags af Ju.i tot met 23 Aug X RDM atot cv 30 Augustus. X Rijdt alle op 30 Augustus. Bruaeel Noord St Bt PieUn Droeg Sal»tri Jn CASgem Ransbeke Belleoi Aalter U*ria-A alter 8*ernem Oostoanp Brugg«A. Brugge Vareseere Jabbeke Ounburg Zandvoor Oost Oost Zandvoor Ounburg Jabbeke Vargsaera Brugge A. Brugge Oostcamp Beernem Marla-Asiter Aalter Bellem Hansbeke t«ngeu Halewlja Drong Gt St. Pleters Gt 8t. Pleters Brussel Zuid BJBÜÜäErGENT-BKÜGGE-OOSTEJyUE (He Tanig). A. Gt, St. Pietersstatle Gt, Palingshulz Alariakerke, Depot Mariakerke, Brug Evergem, Werkhuiz Vinrhoute, Bierstal Lovgem, Brug r.ovgem, Kerk Somergem, Kruisstraat Somevgem, Motje Somergem, Dreef Somergem, Kerk Somergem, Kerk Somergem, Dreef Somergem, Motje Somergem, Kruisstraat Lovdogem, Kerk.Lovgem, Brug Vinrhoute, Bierstal Evergem, Werkhuiz Marlakerke, Brug Mnriakerke, Depot Gt, Fallnghulz a»»t, St Pietersstatle 50 X ,40 42 X4 XU «X» 7.47.» X48 X , JV , » 6.4» «S.& X X « « J « »28 X « «7.84 « » S Z « , X A. Basaevel, statie Ooetcekloo, gameteh. Oosteekloo, statie Ertvel, Eekloostraat Ertvel, Dorp Kluiz, statie Evergem-Wippelgem dorp Evergem, statie A.» Wonlgem, Vier Weeg Gt, Nijverheidslaan Gt, Rabot BASSEVETJDE EVERGEM Gt, Rabot Gt, Nijverheidslaan Wonlgem, Vier Weegsche Evergem,- statie A.» Evergem-Wippelgem, dorp Kluiz, statie Ertvel, dorp Ertvel, Eekloostraat Ooateekloo, statie Oosteekloo. gemetehuis Basseveï, statie GENT LOVENDEGEM SOMERGEM (he terug) Brugge 6.9 ;? , , » «--U- St. Michiele "V-ïVKys.oe" 040, 3.42 X32 X47 Lophem * " «347 Zelgheu *4» Velghem X46 X0«ZU» Thourout S Lloht-el , Gits Bever X08 Roeselare « X43 42 X Rumbeke X4» 3X9 Cachtem seghem ngelmuiister X88 Kortrljk 7.0S TM X47»47 04» 2» X X X80 3X48 Kortrljk S m » X8 X ngelmunster S X seghem » Caohtem Rumbeke 444 X X Roeselare «7.84 8*88 9UÖ X26 X «Bevereat 6* X X Git* BJO Liohtervel «2.07 Thourout X » Velghem » X07 X « Zelghem X Lophem X tS St Mlohlels Brugge X ul GENT-BABOT-r> KVKJtBÜYSSELEDli- TELT (Be Terug) Gt (Akkergemlaan) Gt (Wissel) Drong (Oemeteh.) Drong Hetttghuia) Drong (Baerle) 3t. Mart-Leernc (Dorp) Voiaelaere (-tetle) Nevele.(Markt) Nevele (Stelplaata) Poeeele (Dorp) LoothuUe (Statie) Poucques (Knoclutr.) Ruyssele (Dorp) Ruywele (Pontetr.) Thlelt (Ondanok) Thlelt (Midn sutle) Thl«tt (Markt) Thlelt (Stattest) A. Thlelt, statie Thlelt, Markt Thlelt, Midnstatie Thlelt, Ondank Ruyssele, Pontstr. Ruyssele, dorp Pouoques, KnooVetraat LoothuBa, atatie Poeeele, dorp Ntvele, StelplaaU 6*30 Narele, Markt 5.82 Vossel&ere, statie 5.36 St. Maerts-Leerne 5.43 Drong, Bcerle 5.56 Drong, HelUghuls XOS Drong gemeteh Drong, Wissel Gt, Akkerg-eml. X8 Gt, ZUbot A. « X » * X X JS X57» UM» 44 X84 X X X0 «28»28 X38 X6 Getrouwe Malokem per (hub GENT (he terug) post sesieid , " , S ,7, , $, t Zondags niet ook niet 3 Vrijdags, marktdag te Gt. 2. Enkel s Vrijdags. 3. Wosdag». 4. Zondags niet ook niet Wosdags. Wosdags Vrijdags. X Zondag* niet. X Zaterdags niet Zaterdags alle. Al trein stopp ook overal op aan- De trein stopp ook op aanvraag te :Gt Fuchiastraat, Begoniastraat ; Wonlgem Kouter, Houtj ; Evergem dorp, Schransk, Reybroek, Goelng, Wfppelgem kerk, Wlppelgem Eink; Kluiz Hoogstraat; Ertvel Aark. Ter V; Oosteekloo Bijsterveld ; Basseveï Vijf Weegsche Beekstraat Electrlache dist tussch Gt St-Pieters Evergem-statle. Z Z Z G C : , : OS , ö.3t» B , ! SN 35 Z 5.80 « X » « , > t 0;S / 3i S:4» Ö S ;S7 L ia(.ï# H îâ U i ) ), / ; " , * ,56 2.0« X «X X X X6 X4«X Gt, St Pietera Gt, Dampoort > Gt, Mul Wonlgem Langerbrugge Doornzeele Terdonck-Clujrs Ertvel Selzaete» Asse Bouohaute Basseveï Caprycke Lembeke Eeoloo Kecloo Lembeke Caprycke Basseveï Bouchaute Asse Selzaete > Ertvel Terdonck-Cluys Doornzeel e ^angerbrugg* Wonlgem Gt, Mul Gt, Dampoort» Gt St Pleters. Zondags niet GENT SELZAETE EECtLOO (be terug) A. A « , X X « j J77 X Ö X X A Z X X « XM 6,0 XS X3 82«A. 820 X8 A. «46 e «X s Zondags. KECLOO WATERVLET WATERLAND 3 Eeoloo, Staatsstatie» Markt» Kleemhoek Caprycke, St Laurelns-W s k» "; St-Jan-Btllle WktèWUet borp^ " ( i :,,».! Veldzicht, Grs Waterland Ouman A. Waterland Ouman Veldzicht, Grs Watervliet Hoogkasteel»»» Dorp Caprycke St.-Jan-Btille» St-Laureins-Wisk Eecloo, Kleemhoek» Boel ae re» Markt «! « Ç.OO X05 X » X X64 X ZLS X X X66 X27 X X X88 X » 3049 X68 XB6 302 (he m X X X X LL00 8J59 72» X lij» XffT J52,3.4,09 7^8 «W4 XliB Ü07 2« ,8.24, Ä lijft t3c 20 4M J 42éT.l47, X Ô X06 X05 BM, 22 49»26 3L , tsnig) ; A X X , X X06 A_ ».46 3X68 axoo 3X0«3X * Staatsstatle. Donrdags niet, marktdag te Eeltloo. 2 Rijdt Donrdags. Al trein stopp ook te : Eekl00 Leegte, Buschstraat, Waeystraat; St Laurelns Gochelaar- 5raat ; Watervliet,in. Mariapolrdijk;Wateriand Ouman Zandstraat BRUGGE KNESSELAERE ^URSEL SOMERGEM (he terog) 3 8 Bi-ugge St. Catharina Poort Assebrouck, Stelplaats » Staatsstatie » Dorp Oelem, Dorp Knesselaere, Plaats » Ursel, Stelplaats » » Ursel, Kerk :42.49 X X3 202 Somergem, Bellematraat X Somergem, Kerk *4 Somergem, Kerk Somergem. Bellerhst raat Ursel, Kerk Ursel, Stelplaats Knesselaere, Plaats Oelem, Dorp Assebrouck, Dorp» Staatsstatle > Stelplaats Brugge, St. Catharina Poort De trein stopp ook te : A X.00 2, X24 A Brugge, Gtpoort ; Assebrouck, Zevekots ; Oel^ Vlieg Peerd, Drie Koning, Drie Pikkels, D Hoorn, Zeidonk); Knesselaré; Klooster, Westvoor; Ursel, Onrdaele, Vier Linn, Veldstraat ; Somergem, N»- eke, Zon Maan, Kloefkapperstraat. -. Zondags niet 2. s Zondags. 8. Vertrekt op Zon- Feestdag te Asaabrouok Dorp te Zaterdag marktdag te Brugge. 5. Rijdt op Zon- feestdag 20 minut later. Brugge (St-Krulsp.) St-Kruls (Kerk) St. Kruis (Doornhutl St. Kruis ( Capelle) Moerkerke (Dorp) Midlburg Aarnburg A. BRUGGE-MEDDELBURG-AARDENBURG (He Terug) Aarnburg Midlburg Moerkerke (Dorp) St. Kruis ( Capelle) St. Kruis (Doornhut) St. Kruis (Kerk) Brugge (St-Kruisp.) A. fe » , X Zaterdags 30 minut later. 2 Zaterdagsl5 minut later. Al trein stopp ook op aanvraagu : Sinte Kruis (.ettburg, Dreef) ; Moer- : ot;e <Tn l Wonrjaar. Molweg, Vaart,D Hoorn). Eeeloo, statie Eecloo, Markt Eecloo, Vaart Agem, Kruipuit Ursel, Kerk Ursel, stelplaats Ursel, Stelplaats Aaltet-, Vaart Aalter, statie. Aalter, statie Aalter, Markt Ruyssele dorp KECLOO AALTER-RUYSSBLKDK (He tanig) A A A , Ruyssele dorp Aalter, Markt Aalter, statie Aalter, statie Aalter, Vaart Ursel stelplaats Ursel stelplaats Ursel, Kerk 3 2 V A X X « A Agem, Kruipuit Eecloo, Vaart Eeoloo, Markt Eecloo, statte A Alle trein stopp ook op aanvraag te : Eecloo Gro Boomgaard, Brugsche straat, Hoogebrug ; Agem Meiboom, Argtlna, Zwsepo ; Uïsel Kapelstraat, Weseghem, Bareel ; Aalter Barreel, Gdar merit, Looatraat Bezemstraat RuysBele Ptetakker. Wosdag niet X StokelWoeartags. 8 ïjtl itl f M 5 J fj J * :S n 4 j» Hl it - m el J r- ä.i m rjj f. y M et ie (5 ; in h- et iw -el M " * n-, m- i, ist rk ibt au ilnil.alü dtff

11 4 Voff t Maandf selljke ml Teg eier^ tichte Dtç ï diger î; i zeîl j] reeds l»ai> vokaat a i {! misdaad ï hij Zond S; zijn andiï vesse. Hej advokate? H was oveiij Na het besehï ktia j? Waarna woorn S; vraagt.. De jur v gestel f nogmaals! n strijd; Devos, ea? chel zou 5 <ie jury n f hard zijnj De jur; tijd kei it. Dupone arbeid v«dinsdag Best;- te Gt, Na inzs torium verzdin sishof f het Hof i werdgesteld. ; M Vlaann Bezorgt Verw vraag ter provincie., VEE8MO: De red da* 0 Ji vah S6?. thans ln zijn. Hat ond gewikkeld Van Hoy.l kele, op h. ging to} Des* m aan onze j achmrvrd.! landbouw«; door onac evoudig; zijn weid<( graz. Het spri sprakelljkl wills m] landbouw«; n dat rij (, ngelicht y: VKESMf werd dooi;- opgemorkt wijze varl; Van & B. herk).: aldus no^ Louis, uit h Van Rï rechtbank M zaak g> heer 5" had. Wat 4 ooreling d* raad vai ooreling ï- zijn hetf geamokkelsï ling tot b frank, zljnl. geeioket it VeroiK ring vaüi dat het vt% auto f wag te $ schepper e;s zijds op l dlging vil ernstige gtj Voor terecht! Huygs, naele vae."toun, Huygs; bewoont l? heeft twes huur betalt? sigaartjes, 7 duizdtal f "chtgoouj Bult hc; had Huygei^ <iat 000 tr> De rechtli eigaar, nisstraf ; "an het nams heti v chappelljkj -ng 6. VALS -curne, ha< r.arer gewej hterhoud» oor valschj valsche j taann ef rduisterdé aûiuïtta oo.iosi - Zonr het linn té weekèn, te wrijv of te Wees. * G ndi gc Soleil g hoeveelheid op in weinig koud waw* Lg dit san r melkachtige vloeis koud W9t«r gie ge andçre «çp Met 48-Q27* Bfj MAALDERJ ROOS! GRANEN ZADEN VUEESCH- AXE KRA bjggmeel - KUKENFOKMEEL voor EERLEGMEEL, KALVER Prijalijstcn vror4«n op «wivraag ERNSTjGE AGENTEN,JefaU? LANDBOUWKANTOOF r Algemes Spaar, X^yfrUtas t onr waarborg n Staat l 2HTE,: (SENT. AGENTSCHAP VOOR T NOORDEN EN CENTER VAN VLAANDEREN Simon SievinspUh 9 BRUGGE T«! 30.3 w <X.l SSiil S 5 Het kantoor be*org^^lcfielngén fe Spaarkas aa.ï litbrein hunner onrneming, alsook voi lankoop hofst, lann, beest < andbouwtuig. De registratiekost zijn slechts hel.og die r anre leing ; zij zi, jntslag proportioneele hypothee recht lijn terugbetaalbaar door jaa tjksehe afkorting n 4 jaar t langst De intregt ÏS bepaald op : /0 vpor leuning die niet meer t a frank bedrag ; /0 voor laing bov 30,000 Voor kostelooxe inlichting, zich wd< tot liet kantoor alle dag 8 uur morgs tot 6.30 uur s avonds Ook inlichting te bekom per brie wisseling, z.a.v. ANTtVWfliN HU» Diploma* GOlDp ME DAMES: PAKMA Vlnonef 83! - JURY U) eb Bult WEDSTRJD QSNEG alle nog flrvuk, Zakking, ve plaatsing, fngewiindultsu> tlng alle jbrak»ftn tl lichaamselcn door nis we gejirevetwr ipestgh» n gediplomeern SB! ciallst-breukmeester A- OUMONC E Al Belg. Kirpna. opjier n l&f. Vijfmaal ui-hrtvet^erd De( toestell, volkom ond< rug Of zijveer. ïonr gun ml qf elastiek, worn a naqht V0 or we k zonr eig qngm uedraji. Weerhoun ond> zachte RgQE.BARE - Handvormige weereffev.t drukking. De twaarste BAK WATER NAVA BREUK doet ze langzaam verminr j volledige verdwijning met alle waai borg Vraagt boek e met GENEGEN : RUE DE LA MEUSE. 85. BRUSSKL Matige prlj* <- Waarborp. Kostelooze proev 9 tol 2 ure n GENT. 2 4 Vrijdag r maan «Hotel Bruges» Eisabethlaan 28 <bij St.-Pletersstatie); QRUGQE 2 Zat<jrdi r maar.d. Hotel df Courrai. 5. Sta^ plaats ; ECKLpQ, (te 3 Donrdag d nia«nd. Hotel danver? Statie S!S H l C H T. k onrgetoak J. CORNAND, heb ^er aan het publiek kbaar te mak a dat ik mij gelast met alle VERVOER u sch-;ri volg st : Aalst, Van Wnmbeltekaal, Telefoon 0 Eecloo, bijhuls Café «Don Boor», Andrle Statiestraat, 5 (têlefoun (98). Mitlyiii byhuiti, Café Anrtrie». Sportiokaai (telefoon W, Maandag, Wosdag Zaterdag. BlanUberghe, bljhuis. Oost, byhuls, H. Lauwereins, V». scher^knai, Nr i (telefoon 677). Voor alle nlichting zich wonn ln e r bljhuizan. J. CORNAND, VAN WAlWBKKKKAAl, AALST. TE PACHTEN STftïCJËH YiEH SCHOONE HOFSTKOK, groot 7 hoqt., met overname bchleeding. - TE KOOP: HOFSTEDE 5 hept.?ekere voorlige gekipiaalsing. - TE HU TEN WELGELE* HERBERG met uroote «tallingon bij etntio 66 a> land. Vrij. r B^ate HOFii.EUBN M LK»UX.T5N-te panton ln FRANKRJK. CJelU bowhikkaar aan botte voorwaarn voor ernstige landbouwers. Schrijv met postzegel : JEROMK DECONNCK, Dehacrnestraat, 33. YPER 24 EDTORAAL (Vervolg blz. ). schapp buitgewoon sterke ms die xuil doorgaan, niet als superieure geest naar wie het volk, spijts alles, nog opziet, muur als zonrling, geheel afgeschein icat es e volksgemeschap nas. Zij zull met vinger gewez worn als «gevaarlijk voor gemeschap». Wij, militant JONG, zijn meestal ge gebor politiekers. Zoals vissers uit het Egelie ge beroepsapostel u-ar. Wij zijn nog minr «politieke opportunist n. loor toeschouwers die zich in a akïualiteit» hebb gesteld schijnt onze strijd trouws hopeloos uitzichtloos, zeker niet opportuun. ndi Kristus gazet had gelez naar TV had gekek, dan had Hij, mselijk gesprok, misschi nooit grootste revolutie ingezet die wereld heeft gekd. Fant ook één schitter geest moet het to aanschouwd hebb als eert onnutte beweging a gers iye, wanneer ivij ons rechtstreeks in politieke strijd inzett, dan is dat niet uit ezijdige belangstelling voor politiek om hnarzelve. k verdiep mij persoonlijk liever in briev ffawych dan in het proza Lin Mao-Tsee-Tog. k verkies nog steeds e schilrij Memlinc bov e opdringerige propaganda^ffiche. En ik brg mijn nacht tslotte liever door in het echtelijk bed dan op baan, met emmer kalkborstel. Maar Europa wordt bedreigd. Zull kunstaars, kuituurms, onverschillig blijv voor ze strijd, onr voorwdsel dat politiek niet bij hun temperamt past? Zal hun aktiviteit zich beperk (ot het mak gedicht ter nagedachtis gevall europese heln? Zull zij vrez hun likate hann te bevuil aan grofheid die politieke strijd eig is? n elk tijdperk zijn er strijrs. Zij staan in bres. Er bestaat daarnaast ook e anr slag ms die, op lgte eeuw, dicht, schrijv, schilr of musicer met, als onrwerp, die éne door ATiDEREiV gevoer strijd. De mann Groinger Kouter hadn vermoelijk iceinig tijd om, op marktplein, n De Leeuw Vlaanr» op te roer. Misschi zull, over vijfhonrd jaar, fijnbesnaar liefl in e opluchtspel of in e sportpaleis, met ontroer muziek getrouwe nabootsing klerdracht uit tiointigste eeutfl, ONZE strijd kunstvol hernk. Dat is hun zaak. Maar aan «kulturel u uit onze tijd vrag wij meer dan dat. Wij vrag h te begrijp dat e rozelaar, met het kleurspel zijn blar in zon, met bekoorlijke lijn zijrt ranke slingers met frisse geur zijn bloem, slechts bestaat omdat e potige hovier zich es moeite heeft getroost op die plaats e kruiwag mest te kapp. M kiveekt ge roz in gedistilleerd water. Pêguy b.v. was ge avonturier, ge solnier, ge politieker. Hij was e uiterst gevoelig kuituurms. To zijn land in gevaar verkeer, liep hij storm aan het hoofd zijn kompanie lot e kogel zijn kou gedicht midn zijn voorhoofd boor. Buiz kunstaars hebb, voor hun land, hun lev ingezet. Thans wordt ons Europa, met zijn kultureel erfgoed, met zijn natuursckoon zijn katedral, BEDREGD. Zull kuituurms weiger, met ons, e kruiwag mest te kapp opdat es, op die plaats, roz zoun bloei? Fred ROSSAERT. Boekbespreking Verbon Lektuur MOGEN WR AUCH UNTERGEHEN... W. MOENGAl. Uitgave Junga» Europa. Zweigstelle Wi, Postamt Wi 8. Postfach, 70 schilling voor e ingebonn eksemplaar. De schrijver dit boek was leir e dier HJ-Kompani», bestaan uit jongs b d 7 jaar, die door duitse legerleiding in 945 nog ingezet wern, bij d<^ eindstrijd in Duitsland zelf nog e laatste vertwijfel weerstand bon, t koste ongelooflijk grote verlier. Met pakk woorn wordt hier laatste groto offergang ze jeugd beschrev, _ die geloof in het woord Baldur von Schirach «Mog wir auch untergeh...» ook wanneer zij onrging, von Schirach buit schot bleef. Wij krijg e getrouw beeld moorn luchtaanvall r laatste oor logsmaann het hopeloze werk ze jonge soldat : uitwerking r brandbomm beperk, puin ruim, gekwetst afvoer tijdbomm onschalijk mak. We lez galoze straat huisgevecht teg aanstorm bolsjewiek, nachtoperaties achter vijanlijke linies totale chaos bij inestorting. Na oorlog zi we weinig prijzswaardige aktie geallieer geheimdist bij ze leeggevocht, vertwijfel vooral verran Jeugd. Wij belev foltering verhor waarmee kommonistische veiligheidsdist r Ocstzone za jeugdige < spionn» c saboteurs» bektiss wil afdwing. Anrmaal zi wo in naoorlogsjar e jeugdige geratie misbruikt, als zij in haar ialisme met alles te moet inzett voor het «vrije West» of voor «kommunistischo wereldrevolutie» al naargelang zij in het westelijke of in het oostelijke restje Eurcpa woont. Korrupte regimes of cynische spot hebb es te meer het beste el onzer jeugd uitgebuit. Het is overtuiging schrijver dat e nieuwe europese burgeroorlog, die nogmaals zou lein tot e afslachting beste zon uit Oost West, dat e nieuv/e wereldbrand ons kan bespaard blijv als tast zoek jeugd langs BEDE ZJDEN het Jzer Gordijn weg opgaat het bevr i jn iaal : Europa, Brest tot Boekarest, één sterk! En reeds ziet W. Mogal dageraad ze nieuwe jeugdrevolutie OOK in het Oost : volksopstand Berlijn, waar jeugdige arbeirs voor hun vrijheid str, do offergang jeugd in Boedapest Pos. Te sam met ze kamp teg do tirannie in het Oost kwam het bewijs do westelijke lafheid heftige reaktie daarteg onze jeugd. Hun keuze is reeds gemaakt : noch oostelijke gegis, noch westelijke mestvaalt, maar het Eeuwig Jonge Europa Dit ongewone boek zou door al onze militant moet gelez worn. tiuuwgruiiu, siamiue geiuyet» te lu-jm, Bogaerstraat. Bewoont! door n oigaar Mr Maerla. Maurit3 Te bevrag ter studie n Notaris VERMAST te MAbDEOEM. 4.fi.x. STUDE VAN DEN NOTARS HAUWENS TJC SÏNT-WUKENS, VENPlTfE VAN giczaaodk houtwar ** o m De Notaris BAtW,s te ST^LAUREïNS zal Qponbnar verkoop t verzoeij«r N. Sylva to Capryoke on t hove mijnheer Joaef Rammelaerc te Sint-Ï,aurelnö dorp - MAANDAG 5 JUN 933 (2 Sinks) om-0.30 ure, ; verschein* knop gezaag Houtwar. Comptunte betaling. 23 Extrême-droite et néo fascisme Belgique door GEORS-REiTHOF Schrijver dit boek wat 955 tol 96 leir «J«unes G»r* Socialiste*», mewerker v La Gtuche» «Le Peuple». Het it dus wel duifaujk dat Gcorii-Reit hof dit boek heeft uitgegev om alle* wat er bestaat aan strijn anti-kommunistische beweging «fascistisch» dood te verv. DU werk geeft e opsomming alle aktiave niet linkse beweging, met beschrijving lein kadar*, nam, pers, die getuigt e tamelijk grondige knis zak. To<h vergist hij zich wel e«ns (als het e vergissing is...}, xo b. v. waar hij schrijft dat Joris Se ver in 940 werd aangehoun, naar Frankrijk weggevoerd, daar DOOR EEN BOMBARDEMENT GEDOOD WERD. Schrijver is wei intelligt goeg om zich los te mak tot hiertoe n ro blan ge! beoorling dat alle anti-kommunistische beweging voornamelijk uit oudkoilaborateurs zoun bestaan. k citeer hier ev, me dat onze lezers verstandig goeg zuhzljn om «neo-fascisme» telks te verg door «anticommunisme» of «communautarisme» : «l faut admettre une fois pour toutes que les néo-fascistes ne fûrt pas nécessairemt s collaborateurs ou s pro-nazl*. En France, par exemple, Georges Bidault, Maitre Biaggi et Jacques Sous tel le, tous neo-fascistes, fûrt s remarquables combattants anti-nazi durant la guerre En Belgique, si le M.A.C. compte dans ses rangs s ancis collaborateurs, il compte égalemt dancis résistants, dancis prisonniers politiques...». Tot besluit zijn werk geeft schrijver kele persoonlijke : «Je crois cepdant que les idées défdues par le M.A.C. sont susceptibles vir dans ux, cinq ou dix ans les «idées forces» toute la bourgeoisie, et dune partie la classe ouvrière... De même, le M.A.C. peut apparaître comme le * fer lance du nationalisme Europé». Zijn ware bedoeling onhult schrijver n laatste lijn : «t faut tuer la béte at quelle ne mor» «dites-vous bi que les «démocrates», nos partis bourgeois, que lappareil letat, aue (es conseils communaux, la gdarmerie, la police et le sûreté ne vous seront pas dun grand secours dans cette lutte contre la bête qui grandit». «ON NEST JAMAS S BEN SERV QUE PAR SO-MEME». nrdaad, m wordt nooit beter bedid dan door zichzelf : WH kunn onze militant slechts raad gev ze aansporing scrupuleus te volg. Met dit al s ze oplijke oorlogsverklaring, ze ontstuimige taal ons toch nog duizdmaal liever dan achterbakse mancevers pseudo-mokrat. Mogelijk komt Georis-Reithof emaal tot het besef dat sociale doelstelling JONG niet zo ver die h verwijrd ligg, integel. Msel met rgelijk temperamt moet vroeg of laat inzi dat hun proza in bourgeoisblan als «Le Peuple» paarl.voor zwijn zijn.... wif ( fl"vi WV fi,..-ftlpt 23)»fAUKEBOSCH alsvor, Sectie F., Nr 60b, groot Ha n regie. 2) VVEDK geitg alsvor, Sectie K, Nr 5g, groot 28 a. 80 ca. 23) SrAKUKBObCH WBDK alavir r dicht voorgaan. Sectie F, Nr 50a, sam groot H ) 9PABREBOSCH alsvor Sectie F, Nes 94, 95, 96, groot H n regie. Öoomprljs ; Pra..,37) TWEE PARTJEN.AND geleg- alqvoron Craeyloo, Sectie F, Nrs 39S>d groot»6 a. 0 ca., Kqop 84, sam verpacht ^»n Leopold Dg CroQck mits (J80 fre 8 jaarb bo Uo last, zonr voorwaar, 28) TWEE PAltT.JEN UN), gelogdn alsvor, nevs voorgaan. Sectie F. Nr3 395b. Oroot H Pa"htcr vo Pieters mits 336 Frs s jaars bov laston, zonr vooi waar. JONG En toch S M t G0 W i t DOMNQUE VENNER Getineerd zonr vonnis sinds april 96 DOET BEROEP op RAAD VAN Onrstaand gev wij Dominique VENNER tot Dominlqua VENNER 64«politiek«afdaling Cel 30 Geg«rm dc Santé PARJS XV FRANCE. Mijnheer VoortiKer, vertaling e schrijv dat Raad Europa hoeft gericht: C*g«nli d* Sant«, Aan d* H««r VoortltUr d«europ Commlitia voor da R«cht«n Mt, Raad Europa STRAATSBURG (fer Rijn). Sind» 8 maand bevind ik mij iri gegis voor e llkt opinie. Daar het mij onmogelijk s rechtspraak te bekom, verioek k Uw bijionre aandacht voor mijn geval. k werd aangehoun op 9 april 96 dus voor d«putch r Geraals in Algerlt, voor oprichting het O.A.5. Sinds die datum bevind ik ml] nog steeds ln gegis omdat k mijn overtuiging heb uitgedrukt door woord door geschrift. Wat zijn nu feit? k b 27 jaar oud, joernalist. Uit overtuiging heb ik het frans karakter Algerië verdigd, wat mij ertoe gebracht heeft sinds 958 mijn tegkanting te uit teg d* politiek het Regiem Gaule. Op februari 960, werd, niettegstaan ge kel nieuw feit kon verwet worn, e aanhoudingsmandaat teg mij uitgevaardigd. Oeie werd verrechtvaardigd door beschuldiging die dateern februari 9S9. E oppervlakkig onrxoek dat eerst n juni 96 afgeslot werd, kon mijn schuld niet vaststell. Onrtuss wern alle vrag tol nvrijheidstelling doodgewoon geweigerd. Op oktober werd het douler naar kamer in beschuldigingstelling verwei. Nochtans b ik nog steeda niet verooreld, met r. Ge kel punt in dit dossier kan e veroorling «t»v*n. Zodo bevind ik mij nu sinds 8 maand in gegis, voor «taak die met O.A.S. niets te mak heeft, k kan onmogetl k rechtbank bekom dat zij mij ofwel vonnist ofwel n vrijheid stelt. k geef ge duimbreed mijn overtuiging prijs, k vraag alle dat m strikte rechtvaardigheid ln acht neemt. Tot het uiterst«gedrev, wanhoop nabij, richt k ml} tot U, Mijnheer Voorzitter, met hel verzoek Commissie die U voorzit te do tusskom in mate midl waarover zij bvschlkt. Gelieve te aanvaarn. Heer Voorzitter, uitdrukking mijn ware hoogachting. NTERNATONAAL KONGRES VAN DE «AMNESTY»BEWEGNG TE MALE Op 2, 22 2) september hield dt AMNESTY beweging haar inter*t4tio?uul kongret. Ut alle tann vjn Europ*, fa zelfs uit ZhidAfrika Austrjttè uur e JinJal goedm person ajnwezig, wier bootste bekommernis bet ongetwijfeld was Recht Ms zoveel mogelijk te beseherm, zoveel mogetijk politieke gege» tn vrijheid te do stell. Vtj twijfel dus Ze ogblik <un eerlijkheid vun Leirs- * Amnesly * beweging, bel u algeme bekd dat Heer Kiebooms, voorzitter Belgitcbe sthn* zelf oud politiek gege, zicb steeds beeft ingespann om in om eig lind amnestie te bekom voot dieg die nog om oorlogsmett getineerd zi/n Doch Heer Kieboomt schifj omringt te ztw door e aantd minr aanbevelswaardige ticn, die meet af aan het lueces r Amneity-beweging eompromtter, alléén door hun aintvczighetd Wij stonn inrdaad met verstomming geslag to wij op bet programma zager, dsl zou gesprok worn over «De i--of*- n :n West-Europa» door Oud Minister «koloniën» oud xmdorsieri De Schrijver, e r grote verantwoorlijk voer uitzonring/wetgeving, op basis waar duizn verooreld wern in i-r op grond retroaktieve wett. De Schrijver, grote verantwoorlijke voor kongojese wednschap, voor bonrn vermoer landgot in Kongo, voor onze vrouw die verkracht wern, voor onnoemelijk Mselijk leed. Onze reaktie was zelf als die duizn Vlaming. waar haalt die kerel het lef? Achteraf oud minister had vernom dat e afvaardiging Jong Europa M.A.C. het kongres zou volg. liet hij zich toch maar liever verontschuldig beperkte zich tot het opzn e nota, dte kele gemeplaats uitdrukte. a) JE-Kommandos JONG JAARLJKSE Hetge wij konn verw&bt, tsebtedje. bel kongres m&ajtle zicb t zeerste ongerust over Hecht tors Mt, vin Zuid- Afrtiuinse Segers, doch over duiise politieke geg, m Cbana, over tiduizd blanke vermist in Algeriè werd ge woord gerept Ook 0CÜ gevdng t4n het conctratiekamp St Mjurice sche bet kongret niet bmter te intereker. n bepaal get all moet m toch verwonrd staan over verre gaan naitvitcir elnemers te mand tttlj* dil eik land tweemaal per jaar e lifit vet ai zijn geg aan U N O moest overmak To w:j hierop traag tteln an wie UNO d*h hut bj^r etg geg moest voor legj.fi iche het gezelschap eerr verveeld Er kwam ge keie reak.te op onze vraag, ge kel aanwezig journalist schijnt onze tusskomst opgemerkt te hebb, evmin als ome traag om bijstand vo>jr geg tan St Maursce Nogmaals, wit will goe wil r canwezig niet in twijfel trekk, docb 4* * Amnesty» beweging zal eerst door dan muei bewijz, dat zij ook gevaarlijker problem durft, aanpakk dan bet veroorl Zuid-Afnkaanse Rasspolitiek of motte stemm teg tranco-re gering. ndi ze beweging bet eerlijk met, dat zi( dan om te beginn reeds tusskomt bij Raad Europa voor trijlattng Dominique Vr.cr, wis brief wij in dit blad afdrukk, voor vrijlating fef Wiele, sinds zevti jaar in België vastgehoun. n bei gevall gaat het om het door het kongres zo betwiste «délit dopinion». N B. Te St-Maurice bevindt zich bet koticeturatiekamp waat tic ix>liiieke tesstrc vers dc dikcatuur Gaule worn opgeslot, meestal zonr vorm proces. Militant Jongere militant (tot 24 jaar). b) JE-Kring BJDRAGE: 00 F 50 F 7,50 Gld. 3,75 Gld. Steund lid 200 F. 5. Gld. Echtgote lid. 20 F -,50 Gld. Te stort op postreking JONG - Brussel Postgiro Tijmon BALK Mzn - Groning, of te betal aan e bevoeg afgevaardig e Gebiedsleiding..viTDHi i) <;;-) nota kis VJOSSTHAKT*; HO Mxmumuu,««.<» > NSiK,: WQBNÜtUU H JUN m TOESLAG : YVOENSJMG «l JÜM US3 telks oin 3 ure namidfus te AELTRE, Statie, er herberg «LAvetilr» bii Mr. H, Van Parijs, : Gemcoiite AELTKË, Bnllcmstvftat, dicht Markt, EKN BKSTS HOFSTEDEKEN bestaan uit ruim woonhuis ln zeer go atoat, koel- zwijnstuli. nchuur eu ver. Uerc «{ti»ng6»a, gpo«i stl unu. groot l ha. 5 a. 0 co. Gebruikt door n verkoopor BLOED over BRUSSEL Vetvoli f.ll bi.. } Hij zag to reeds klaar. n het toekomstig Europa, op NATtO- NAAL-KOMMUNAUTARE grondslag, ligt REDDNG voor VLAANDEREN, voor HET NE- DERLANDSE VOLK, voor het WESTEN. ndi vlaamss beweging anrmaal trein mist, EU- ROPESE TREN ditmaal, die zich reeds in beweging heeft gezet, dan zull haar leirs, voor ai zer die zich aan voorbijgestreef stelling vastklamp uit eigbelang, of omwille e zetel in het parlemt, onrgang ons volk hebb gewild Karl MARCKE. Misdan in Suid-Afrika UU oncjerimnd» statistiek <n*t moorn NnrMxfJng n 94 geplaagd n <4e R«pubiiek»on Zuld-Afrtka b)i kl ertrtlukielijk d»r da nwit mlkf*ii«n gefllnfd wern birww^ het «ï^sn rat. Er i ook wn tefu^lop vnit ta iteüeti wnwl miidf (aqty^t W0. twöavc!» l-<t v00ft>chrlj<i r bekhaving. Hier do ciifsrs : Oom CWW CU &»n«3w geoleead : 504; «o bl«rli : Ï3; op Aziat : op kl»urling«n :?. Coor bunfcwi co blank aspl«**! : 4; ot) B«! om :. Daor kleudr^tn op kleurling 9«e!«eBd : 30: op blafik : 0; cp Bantoes : 7. Door ArUt op Aziat aeplwgd : 2 8ANTC SPAARft\NK. n Tramkei. e BantcesebW dit volsfxi j»»r MltbMtuuf Wriia. wtuöl tn &»M»- ipaomank Qoopd, dia ruim tal kyrwwn mea-iverkftr, 4im ekonomikhe cntwikkeliftq dit Qubted. Do loid.nfl üt bank barvir b<i &»r>toet tn er werd resdi.4 miljctfn belegd rog voor opwiing Da i Bamo* Qolevgingikixptwatl«t d t dore bank oprichtte, letfmle rwili mllio aan 8«ntcei die «ftifl iwk bagcfuwn. VEStTROUAtH. E duilijk bewii» yan het wiroe-w in het iuid-afrlkaan» baleirt»n jiln»labiliteit, ii grete to*.lc*d Zwitseti kaoitml n Kecvbllek Zuid.Alrlki oni* vinj 3CÏS miuoeri Zwitierte ïrank regge meer im do Stift het kapitajl dat Zv»i terund t«r>ds rfft laatste OCfioj in Alrika invesïberrla tn da lann dia Zwitsers kapitaal aantrekk in öe weraid, t.aat Zud- Afrika mea voc.raan. OPROEP TOT SOLDARTED NEC EN POUTEKE GCVANCCNEN alttan vast te Nam. Volladlj affaimird an lanr leu. Er ward e oproep gadaan aan o we lams aimpatliantan omdat >l x4 vluf an ie mild megalllk om vell sakan aeun toetn. Geld Klar att onrgoed nteressante boekan P. C. ft. : M7.U JOW Postbus St-«op Charleroi, Arusael i De nschrllvngtlleil zal af volg week gepubliceerd worn. A C T O N het meest Europe»«Engelse tijdschrift Gratis proefblad te bekom «A C T O N» Sanctuary Press Ltd 302, Vauxhall Bridge Road LONDON SW VOLKSGEZONDHED Het persagtschap Router was zo vrilijk ons artikel «Volk$<j«ondf>eld» in nummer 3 mot nleuwo gegevs to bovosti$«n. Volgs e r«veringtv«rklaring von Abraham Ribicoff, da amorikaanse () minjster gezonrihoid sociolo «k, zijn méér dan vijf miljo inwoners U.S.A. goestolijk achterlijk.. Mon voorziet e stijging miljo nog leg 970, tzij or drastische maatregel worn getroff. De zorgon die jaarlijks aan geesteszwakk besteed worn bcdrogon méér dan Bfr. (zegge schrijve VJFTG MLJARD ) Dat ka n tel on ols waarschuwlnq voor do U S.A. an voor amerikanlzoring Europa Verantw. uitgever : Wim GODEAU - Stwg op Alsemberg, Brussel het opbaar verkoop te Sluis, Hollle. op H, , ZATERDAG 0,H)N 08«Alspu bewoond «n gebinlul door.w. B uur n t. Marl» Gooas^ns n heer Maiulce Herge? «n bij plakbriev vereld ln twee "5 /U «.«8 Ar W.AVWR 2 * Ar«n LVC8BN. kpop. 2 e plakkat, te vergar op n Zanddijk. NSTEL: MAANDAO 0 JUN 083 Betaling cnnuwt. V,B.28 ter herberg «Gaathof Vlaanr» ; T0F.8UAO : MAANO/VG 20 JUN 033 VENDTE,.,...ter herberg ;«Lanabouwershuls», bei te O t-l, ( -Rpyaselfi; pp ^«j-plaatg telk» om 3 Deyrv/aprr OBVRE2E te CAB&XS. 3 - zal vpor m»atf»chapplj Sylva te ure Julat namiddag. MM. 4l«VVjn ; l/2 t 0/0 nstel 23 Statie, opbaar verkoop : > tsä tl Mr.. MAANDAO 5.JUN 2.S. &>J7 BJ$RCHT. om 30 ure toruur i i)e Notaris DEMUOLENAERE ter verblijfplaala RUYSSELEPJ?, brgt bij»«anphqut pn hout, 33 los uwe iiypotheehlseiiinson»f. Vpi- te} knis r belanghebb dat hij a.ngt overgrflote woekorintregt door j voorlooplge bewaarr la r akt on be nieuwe hypotheekleing aan ultaon^er- scheln «ithanfroncle ter studie wijl lijke voorellge voorwaarn. VLAAMSCH n heer Hdrik Persyn, ln lev notaris ZAKENKANTOOR. Noordstmat. 8, MAT^-jte Wynge, waorover bij hem alle nllch- DEGEM., ting te bekom zijn. 23 :li>k O.C- ldd«jjk. Br of ril» ktlng va.n COl wet isohautkoopeu: KyptovelU, k>ut Maea, i ts. 80 CA. ro, 38 n. 30 «t«h«js» 33 Rl» run WM («li, Qroo- <nc» T v»n ; i«tr»at ÏNTïQM door tussch it «n zeer at KAS- Î8. grooemmumsl, SNBT R8CHBN, (. imlm«n t van n».» m». W HUt art Wild«, itanrle ikk> >ilt!«ft, i *.er sïu- 0 UÜS, { V VV im. 933 iticlewftl in : imf l l Ml f bloed Jaw met ittniea, ; r, Jon*» i Domlnuf t pikmnd* ihl«n m«t ),lni»chlei) äisppelnu- >0 dlanri, Ui«l)l«!ll. ^»n». fwlan. (ÏT VAN lbken jich. t«o ENT, loopon ; fgn jrerisfiijk» in boem-»»»- teh, rechte«r graaf heer De fd euktie 2 ur 90 n Vynckt. l ÎW3 V ïnss terbet-r St Drongonie Kerltter atudl» i B pohi:, jlauwenimeldr zlt- opgetrok- GARAriE.NGAAKS, )CN, BK, STGEN <a jeg fteghem (4 fl. öii ca ~.s < (ir JlndlnRe» ;, i r8, lliana ieya. ns. pn Zon-lug WOENSDAG ï JUN 038 om 3 uro namiddag, ur herberg «" Nieuwe Sport» bij M. Robort De GiJ 30 - Glsc.he steweg, t)9, te Peteghem-Peln«- Vertiere inllchtlnr te bekom ter Hl " die vnornoemd -n Notar)«. UT TETl HAND TE HOOPEN: SCHOON WERKWANSHUS veel met boomgaard, schuur, hangaor geriev, langs gravier, op honrd meiers vlin vnn steweg op Ttuyssele met 5 tot 40 ar ERVE, voln» keua <u n Uooper. Seff.üia vrij. Verkooper : Qh»r^3 <27 Vanrsohuero. Knv-isrlo Klnnhulle. X Uil TEK HAND TE KOOP wep» 3 vertrek : Schoon gcriovlg WOONH distig voor allim lumdol groot bepl 3 "" t hof, breed uitweg, uelegon to COUCKl" LAERE (Dorp). Veldstrnnt, Nr. Te l0 vrag bij Ktnripi* t^^keyser. makstor?. COTJCKEr.AElUC. < r H, St. lg rlakert Joowet dofltrfii itbcug itbrugi ït, Hei it, Dai it, Mul rnlelge. lelud i lixg-«isk «donok ÄCTOhO jloo ^terhoe tgtxa d«g«m ook o«* lbn «Dbrug «broui Ml* iqok kldtgmi j««a J*«rli ï«rlio< Soo «t,.» at. L 3. Ma

12 i f sevijke Tegc eledé Î? Uchte digei \-an r. reeds $ vokaatî; misdaaj; hij Zoc( zijn ar-5 4 vesse. j u advoka; i Wils ov j ï; Na hi : best; kt ni Waarnè woord«vraagtj De ji gesteldi.m 8 nogmad n stif Devos, i chel EO; S d e jury: f f l liard sij i De j tijd S; k. :!. Dupo; : arbeid Dlnsd B«te G^ Na li; torium; verzd-, slghd hst Ht; wer. gesteldi H c Vlaandt Rwsor Verw vraag i provinc VKE8M De r< da«0 d» : thans zijn. Hat o gewlkk«van Hc kele, op; ging ; Dom. aan on* schouw^, iandboir;. door oa» evoud zijn wei grtmxs.) Het m oprakel!^, wtlla j landbou; n dat id ngauchi werd di opgaroaiï wijze vç> Van tfr B. herk( aldua nt ; Loulg, ui;, Van rechtbaii) laalti heer va;» had. Wal oorelljî; da raad! oorelltç zijn hf: geamokku llng tot frank, zfi gaal o ; M. V«^ ring vi dat het S auto vató wag t :.i schepper! zij op S dlglngî erruatlges Voor cji terecht liuygsl naele teun, i Huyg-er; bewoont S heeft tweï huur betij i.raartjetf tulzdtsf fhtgoi j Bult nad Huy(. dat 000 i Da reclj eigaar,!; nisstraf t " an het nam» J chappelij ïng ï valsg xurne, iarer gej chterhoij r >or val si.i valsch :.,uann j duister t Getrouwe" M^ghem», 4 a! 93». ACHTSTE BLADStUDK HOOLfiXtt Zonr het linn tëweekèn, te wrijv ofte bleek. 3 Ge?eep ndi ge Soleil gebruikt, ps dan vereischte hoeveelheid op in e kom, bij midl e weinig koud water, om e glad papje te vorm. *g dit aan met koud water tot ge e melkachtige vloeistof bekomt. koud water giet «r oplossing in. Vut uw ketel met ge anre ï$ep of waschproduct noodig, Ge hebt Enkel lat kok Dompel uw wit linn in n Ketel laat het gedur e half uur afkq)«n. ntusschiijd doet ge uw anr huishoulijk werk, Soleil lal zonr uwe hulp zün tol wel vervull : uw linn wordt op volmaakte wijze gewassch«n dank zij hoedanigheid r leep, waaruit hst product is samgesteld «üte wsefdraad wordt gsïuivetd dank ïiine natuurlij!«eig p5ïhapp. Ge eqkele wsjchmsihodf?0u u miv«rr hlanker linn b«org- Met SOLEL wassch is op het gras bleek. SE 48-Q27A BPW M A A L D E R J R O O S E N S, M e r k s e m - A n l w e r w n GRANEN ZADEN MELEN PEULVRUCHTEN YLERSCH- m ALLE VSCHMELEN KRACHTVOEDERS. BGGENMEEL VARKENSMEEL KUKENFOKMEEL voor vertchiu«nda grogttw. EERLEGMEEL, KALVERENMEEL, MEJCMEEL. Pnialijtt worn op aanvraag wekelijks gezonn. ERNSTGE AQËNTEN, liefst ing^vn^r worn gevraagd. z.27 L A N D B O U W K A N T O O R r Alfieem» Spaar» tüts^pöw onr waarborg n Staat 3BTE,: OSNT. AGENTSCHAP VOOR T NOORD Ei N KN OENTKH VAN VLAANDEREN S i m o n S f e v i n» p!? a f s 9 B R U C C E T «l ^ 05.C ts.it 8H f Het kantoor heiorgt gèldvewiing ---vajr te Spaarkas aa.i lïhab&wèra^ètï»- ifet litbreidon hunner onrnaming, alsook vnor iankoop hofst, lann, beest andbouwtulg. De registratiekost zijn slechts heltt leg die r anre leing ; zij zijn antslag proportioneel» hypotheekrecht «jn terugbetaalbaar door jaarlijksche afkorting n 4 jaar t langste. De intregt ia bepsald op : /0 voor leeiiing dfe niet meer (jan frank oedrag ; /0 v<jor ieerslng bov 30,000 fr. Voor kostelooae inliohtlngan. «leb wn tot liet kantoor alle dag 8 uur s morgs tot 6.30 uur s avonds Ook nllohtlng te bekom per brieft wisseling. z.a.v. tnimi AjNTVVCKPfcN t.tlhi D)(vlo,.vfv* GOirOPN PAHJH V!n«snne» 93 - JURÏ LD eb Bult WEDSTRJD GENEG v«n slle appr Brouk. Zukking. ver plantsing, ngcwnndultsvortlng un alle jbrek aan rte lichaamael door nie i we «éur«yetwrte loeateda» r* gndipiqin^rn apó cl^llst-brcukmeeater A. DUMONCEAU öelg. Firma, opyor in ftfc. vijfmnal ijrbrevoteerd nr^» toeaicll. volkom onr rug of zijveer, aopr gum mi Qt elastiek, worn ep naqhl voor alle wer kan ponr eig Qngem»,t< yotlras. Weerhoun ondoi zachte REGELBARE "i handvormige weereffet:<t drukking. De zwaarste AK WATER NAVA BREUK (loet ze langzaam verminr f>< volledige verdwijning met alle wa.arhort! Vraagi boekle met OENEGEN. RTE DE.A MEUSg, 65. BRUSSK. Matige jiru», «Wmirborg, Kosteloo2e proev 9 tot 2 ure *r GENT : 2 qn 4 Vrijdag r mtiand, «Hotel Bruges» Eisabethlaan 28 (bij St.-Ptetersstatig); BRUOGE 2 Zaterdag r maar.d. Hotel dc Couitrat. 5. Stageplaats : EEK.OQ, Donrdag i maand. Hotel danver? Statie 9 B C T, k onrgetoek J. CORNAND, heb ^er aan het publiek kbaar te mak alsdat k mij gelast met alle VERVOER t«asch-;n. volg st : Aalst, Vnn Wninbcliekaal, Telefo<jn UWS Kecloo, bijliiiis Café «D Boer», Andrles, Statiestraat, 5 (telefoon 08). Muljte«<ffl, bültulh, Café Oso. Anflries. Sportlokaal (tel?foon?j), Maandag, Wosdag Zaterdag. Blanïcbërglie, hljhui*. Oust, bijhuls,. Lauwereins, V»- scheiskoal, Nr 9 (telefoon 8T». Voor alle nlichting zloh wn n e r bijhulz. J. ÜORNAND, VAN WAVTBBKDKAA, AALST. TE PACHTES STREEK YPER SCHOONE HOFSTEDE, groot 7 had-, met ovcrr,am^ bekleeding. - TE KOOP: HOFSTEDE S he?t. zekere voorlige goidplaatsing. TE HUREN : WELGELB- <St v HBBBKR.C, mot aroote atalllngon bij statie 50 a. land. Vrij., H^ate HOP!;.EDEN MJCU<EH.7ÏÏN te p&cliton in FRANKRJK. - Geld besolliltbaar aan beste voorwaarn voor ernstige landbouwers. Schrijv met postzegel :.TEROME DECONNCK, Dehaernestraat, 33. YPKR. 24 UT BEDEN VAN VU.W.LGEN OPZEG DOOB DE PACHTERS. TE HUREN TE MALDEOEM. ) HUS met STALLNG, BERGPLAAT- SEN alle GEREVEN op met ar 80 ctlar LOCHTNG, bijzonr wel geleg voor hanl, langs n stevyeg Malgem «Vaeke» naar Knocke Nf 80, De. pachter zal ^unn^n bijpgcht^ 67 ar,fil ^FBiar goed LAND. geleg^op tjy^e-; ^ta ïfoeras». "^ïetoilk ^it OktotSa^ÏSSi^Weduwe Ödmond Waybergh«- 2) HUS met, STALLNG GEREVEN te J4ALDEGEM «Vaeke > op met 22 ar 70 ceptlar BOOMGAARD LOOHTNG. A^pstonds got- De huurr zal kunn bijpacht omtrt 50 ar beste LAND, ligg acfiter het huis, met Oktober 933. Te vor gebruikt door Je topje Vynckp. 3) 84 ur 40 ctiar LAND <m MJ5EPSC te MALDEGEM «Kielt» n pacht bij Wed. Deve-Cocqujt Llvina tot Oktober 934, Vopr alle voorwaarn aanbon zich wn ter studie n Notaris DE- PRAT3RÈ «Karei Vandoor-straat», 20, t-e RQNSE. VENDTE VAN HOUTWARJKJN te MALDEGEM, MOLENTJE, De Notaris VERMAST te MALDEGEM?al opbaar verkopp t verzoeke t hove r GEBROEDERS VERSTRN- GE, houthanlaars te Maigem, Moltje, OP MAANDAG 5 JUN 633 (?e Slnk(i«nd4»c) te 2 ure ww,»eer stipt, 80 koop droog WAGENMAKERSHOUT, (olm, eik Caqadahout 0 mm. tot 4 mm. dikte, op alle lgt breedt. Binn 25 Km. wordt het hout naar huls gevoerd. Onpildlijk daarna : flll Koop BRANDHOUT (sehalon, pell «n gat) ; 70 knop BESLAGBERD, KKPKR8, LATTEN STAKEN. Comptante betrling. 2 fr, tiouwuuunden TE KOli.».uicger -.< MALDEGEM. Vaekekerkweg. (Akkers) Vnor nlichting «ch te bevra.-an ter ilu die n notaris VERMAST ie MrtLRE- îkm 7.4- X TU HUHÎN ; SCHOONK VLLA met 7rooi LUSTHOF te MALDEGEM, Gtsehe steweg. Te bevrag ter studie Notaris Vermast 9.4.Ü uouwuhonuiiis ra HOOP geleg te MALDEQEM, Brugsolie ^le weg, tussch SpieriP8B"aal dar Donckach Helrweg. Voor i.nliçhltngeri?leh te wn an tore n Nolaris VERMAST te MAL PEGEM 8, UT TER HAND TE KOOPEN : 7:EER SCHOON EN GEREFLJK WOONHUS mei 7 ar 60 ctiar ERF TUN, waai nog e perceel kan di voor bouwgrond, slaan geleg te MALDE- Uüivl, Bogaerstraat. Bewoond door n eigaar Mr Maerls. Maurita Te bevrag ter studie n Notaris VERMAST te MALDEOEM. 4.5.x. STUDE VAN DEN NOTARS HAUWBNS TE SNT-LA UK ENS, o " VEN DT! K VAN GEZAAGDE HOUTWAREN»» O T* De Notaris BAUv s te ST-LAUREN8 zal opbaar verkoop t verzoeije dor N. 8ylva te Capryoke t hove wan mijnheer Joaef Rnmmelaere le Slnt-r^ureinij dorp MAANDAG 5.JUN 933 (2 Sinks) om ure, :.( rsohelnc koop «ewjng Houtwar. Comptaute betaling. 23 Cie bleekmidl «RïPZBDERlJEN GEBROEDERS fvßr, B8VS5SL, OPENBARE VERKOOPNG. VAN DRB HOESTEDEN, HUEEN, LANPKN «n BOSSCHBN te EBKLOQ, OQ8TWNKEU UBSSl. ADEGBM. o De Notaris BAUW&N8 te 8T-LAURENS zal met tuaachkomst vaji «ijn ambtg«- r-oot, Meester J. B. 8PAEY, NotMi» ta EEKLOO, opbaar verkoop : ) HOFSTEDE megaan LANDEN BOSCH te URSEL, Vleuge, Sectie A, Nrs 209h, 209g, 2O0d, groot Ha Pachters De Pauw Gaston, Banckaert Raymond Bral Gaston,mits 3300 Fr. 8 jaars,bov last zonr voorwaar. Boomprijs 660 Fr». 2) BOSCH geleg alsvor Sectie A, Nr 209f, groot Ha. 3, n regie. Boomprijs : 500 Fra. 3) DRE PARTJEN LANT> OïWEEF, geleg alsvor nevs voorgwhi, sectie A, nrs 202b, 203, 204, 205, groot H*u Paqhters Mattheeuws Maurlce, Matthys Petrus Bral Gaston mits 530 Fr. a jaars bov last, zonr voorwaar. Boomprijs : 300 Prs. Nad»t het wtschgoed g«d«rwid» «n h»jf «ur afgekookt heeft, spoel het «a hang h«t te drog» je i«u verbaasd StW» oyer ïi n blankheid. Het is ov«tbo4ïg h«t n«op n bkek te legg want Soleil heeft m J*h vwchkwl twelfdtn invloed op hel linn gehad ais op lucht. Beproef dus Soleil voor uw volgds w«ch. 004VMJ En toé is het %oo wit als had het urlang op het gras gebleekt.. S-;rUK VAN!)«{< N«VlAtU8 VKHSl^KTK 0 UüOTKNUia,«NSTlX : WQBNSOAO U JUN M TOESLAG: WOKNÜÜAti 2 JUM 9S3 telks om 3 ure namiddag te A2LTRE, Statie, ter herberg i LAvlr» bij Mr. H. Van Parijs, vim : Gemete AK,TUE, Bellemstraat, dicht Markt, EKN UiSTK! OlSTliüKKEN bestaan uit. ruim woonhuis in zeer go ataat, koel- «n zwynstdu. schuur ver, d«re uthwvgs. goad at»»llnnd. groot l hti. fl a. -0 cu. Gebruikt door n verkooper Mr Cumlel Spanhove vrij uiterlijk Oktober a«n8t«an t land onnilddahjk. aunatlge ligging voor hanlaar of rustd landbouwer, alsook tot uitbating ktointeelt. t/2 ü/o nstelpiemlo. Pi Notaris VOUT tu.wtusr «al mei tu«chjtom.h vun ii«n Fut^rl* SOHAUT, TtOBT te ESOUOO opi»at}»ftr vavkoop : MARlA-AAt.TKR : TWBK WOONHUZEN met ERVE, gohawi goleg Kgypleveld, Jiulon A.:. De Vooght, J, Msanliout Ma»«, >.oo: -hqllebtoodt. Grool 3 n. 80 t». «n 3 u. 60 o». ih.w tfjückbljsn UAND Kleine Zouf.r, groot ÏS 30 ca at 30 ca. Ï8 ur. BSNlÜg 3TDAQ : MAANDAG 3 JVNl 833 om 3 ur ter herb«ry «QematehuJa» MMrla-Aftlter jj GKSSAAGD HOUT KKjals : RUVNKKMiv BAUKBN.y KEPERS WtKRHANDE BJZONDERE SCHOONE.PANNEtf-A-fEN, PLANCHSR til vlerf. or ffokssu.«) S» JUN 933 K^g,- Vaart. sectie-b, -Nr»-l-4gi»lSBj-gi j HUSMEUBELEN MAANDAG 6 JJ fit. m» c Oio ufjr;«ulh te + - ;ai: li. - ^KHHtfï:^^ te; te MALDEGEM, Markt^,.-, a>.vi(2e 8inkadj *ii -^i: P^oiice. iermotg AlfQHS PlUa 800 Fr.» * > cm 0 ure te Sonsergein-dorp Slj Aio la hit hor Vftn dtm heer Ju *4 VanwRfc jnprs bov last, zonr voorwaar. De Deurwaarr li. VERSPEURT U Slers : 2 ora 3 ur«s te B»ll«m«!»nm, bij Vandamme. landbuuwsr aldaar, : 5) WOONHUS ep KRVE nevs voorgaan, aertie B, nrs 7u 6g, groot 0 Markt te Malgem op EECLOO zal ophaar lijk verkoop op n Eduard Mortier. 2S louiian m«rrigt>«ard, oud i ja-sir t voed» morrltpamd oud 9 jaar raat halfbloed veul ; l volblood piiaiil uud S jfrttr met a. 60 ca. MAANPAC W JUN 8M OPBNBABK VKKKOOT»N<! VAN veuwn ; volbloed Jaarling paard, littlfbloeójetarllng pa^rd, 0 m«lkk»(ii, ve, Paohter De Vogelaere mlta 650 Fr. s jaare le 9 uur s morgs : H ET SCHOON EN WELGEJEGEN bov (.e last zonr voorwaar. p*rtü PRACHTGE MEUBELEN, BUTRNGOED < VLAANDKK^N)» «tit>r, fl?«u««tu nut vlggortk, beer, jonge ïooalaallerhan kwa, atoelcn, tafels, te WB8R8NDRB. Overpowke : 6) SPARREBOSCH le OOSTVVNKEL, ïwynso, kiekana, d»r»«hniachlon «Domino» apitgels, bedna, lavabos, kleerkaai, Bestaan namantüjk uit woonhui», Kroote atoiiingan, broeuaacan, hoierühul«, Koeffering, Sectie B, nr 92, groot 78 «. BO met dubbtiü rai i^ing «n k«fbl«>m, pikblndmnchlsn» Mc Co.-mlck. m»<timaehl m«t riuhttaxela,»«tlonbuffelt, keukbuffett, volle- anre matrass,», v-nz. groaelhof, lunthof. zaailand e» water, ca. n regie. 7) BOSCH geleg te EECLOO, {Steling, Sectie B,~jirs 2, 2bU. groot Ha..29.W- < Ulmsoh». mc^tstofalroour, (tardsppelnim ptittcxwtel «Mc Cornilcki, watatachltn Voor verre beschrijving r meubel groot ha, 8«a. 50 ca. zie plakbriev. Vrij met d«betaling, twhulv» h«< hovlershula ean dcelke land. Veralrl n rogie. Boopapiijs : 270 Frs. chl, maalrij on pletter.0 Ularo.. De meubel sull»ichtbnar *ijn vwwf wa3chinachion «Pari Kokan, waümch#iv. 8) BOSCH geleg alsvor Hoogstraat, 8 uur s morgs. 23 ln vier koop. Plank, at^kbn, braiullwut, oo», «n». Sectie B, Nr 247, groot 69 go ca. n regie. Verrs nog e welbrplant OROEN- Op comptant an tfoworie voorwaarn, (7 9) BOSCH geleg?n alsvor, Zleüug, Nrs 2 22, groot Hy.,, n regie. Boom- taillieprija: 40 Fra. 0) SPARREBOSOH geleg alavor St- Vinetluastraatje, Sectie B, Nr 98 93bis, groot 5 a 50 oa. n regie. ) PARTJ LAND gelegep alavor, Zleling, Sectie A, Nr 9, groot 46 a. 80 ca. Pachtster Wed. Pe Sutter, mits 300 Frs. s }tiars bov last, zonr voorwaar. 2) WOONHUS te EECLOO, Garetraat Sectie E Nrs 79m, groot 70 ca. Pachtster Wed. Van Vlaaaonbroeck, aun 87,50 Fr. per maand zonr voorwaar. 3) HOFSTEDE LANDEN, geleg alsvor, Nieuwdorpe. Sectie E, Nra 260, 33a 333a 334a 334b 336a, groot Ha. 8.07,30. Pachter August Lipps aan 3,000 Frs a jaars bpv last zonr voorwaar. Boompr^s : 365.-s. 4) TWEE PARTJEN LAND te ADS- GEM, MaleCQte, Sectie B, Nrs , groot Ha Paqhtev Bcrnard De Clereq, mits 000 Fr. s jaai ó bov last zonr voorwaar. 5) WOONHUS BOOMGAARD alsvor Akkeis, Saclie C, Nrs 404b, 403b-bia, groot 5 a. 40 ca. Boomprijs ÏOO Frs. 0) TWEE PARTJEN LAND alsvor, Beelaars, Sectie C, Nra 49b, 53a, 53b, groot Ha Koop 5 6 verpacht aap Eroial Bral mits 400 Fr, s jaara bowjn dc laat zonr voorwaar, 7) HOFSTEDEKEN geleg alsvor, Kerselaei, Seotle O, Nra 832 tot 837 groot Ha Boomprijs; 358 Fra. PtLChter Camiel Mortier mlta 200 Fr, s jaars bov laat zonr voorwaar. 8) SPARREBO8CH alsvor, Buyaputt, Sectie F, nrs 67a, 68e 74a 74b 73a 76a, groot Ha n regie. 9) SPAvREBOSCH alsvor neva voorgaan, sectie F, Nrs 70 7, groot 93 a. 80 oa. n regie., 20) SPARREBOSCH alavor nevs voorgaan Sectie F. Nr 272a, groot 96 a. n regie. 2) SPARREBOSCH alsvor Sectie F., Nr 270a., groot 87 a. 50 ca. n regie. 22) SPARREBOSCH alsvor Sectie F, Nr 26C»i, groot 83 n, ln regie, 23) SPARREBOSCH alavor, Sectie F., Nr 60b, groot Ha n regie. 24) WEDE geleg alsvorvn, Sectie F, Nr 58. groot 28 a. 80 ca. 25) SEARREBOBCH WEDE alavor dicht voorgaan, Seotle F, Nr 50a, sam groot H ) SPARREBOSCH alsvor Seotle F, -Nrs 94, 95, 96. groot H n regie. ÖoompiUs : Fra. 37) TWEE PARTJEN LAND geleg alsvor Craeyioo, Sectie F, Nrs 399d 599E groot 96 a. 0 cft., Koopep 25 on 27 sam verpacht LeopoUt De Crooek mita 880 fra a jaars bov l^ston, zonr voorwaar. 28) TWEE PARTJEN LAND, geleg alsvor, nevs voorgaan. Sectie F. Nrs :«)-.> 305b Groot H , laehter vo Pieters mits 338 Frs s jaars bov dc- last, zonr voorwaar., 29) KENE PARTJ -AN», ge)efi«n ^APEGEM, Pa Berg, Sectie G, Nr 85, groot 40 ar. Pachter André De Clereq mits 203 Pre jaars bov lust, zonr voorwaar. KEN GE ZTDAG ; WOENSDAG U JVW om 3 ur namiddag t t Kecloo, in het Ho tal Goud an Leeuw, Markt, SÎ3 VJENDT TE ST.-LAURSTNS OP MAANDAG 5 JUN l»s3 (2e Sinksdag) om 2 ure natslddag, t verao^ke - he«r O. A. Verstrliv ge te Malgem, t hove Camiel V»n Voorin-Van Keere, Kruiersweg te Slnt- Lauroynï, 70 KOOPEN SCHOONE PLANBBN, STJLEN, latten, EN«. Met comptant geld door het ambt Deurwaarr VERSPEURT le EEOU50 OP ontgst n Weor H- Van Heeke-De Sauter te Sial-Laureyns. 24 STUDE VAN K,VU..\ Deurwtiirdpr. PaWrsstinmt. 28. KKC4>0, - o GHOOTi: OPENBARE VERKOOJBÄÜ vtw OPENBAfiK VKRKOOWNG : 0 De Notaris SPARY te EECLOO 2al op- baar verkoop. ) WNRJ5LPS met BOOMGAARD TUN. geleg te SLEYDNGE, Kege atra»t groot 6 a. 0 ca, 3) PABTW Z4A-ANT», geleg auvorep groot 42 a. 20 Q». Bel Koop verpacht aan A. Roeglora, mits 750 Fr. s jaars bov last zonr paehtvoorwaar. 3) PARTJ BOSCH, gelog al» te EEC- LOO, Antwjacti Helrweg, groot 32 s. 00 ca. el» te UEMHEKP, gewest Hel groot 52 a, 30 ca. sam 74 a. 9Q ca. TOESLAG ; WOENSDAG JUN 033 om 3 ur namiddag te Eecloo, Café <Qou. n Pluim». M^rkt. 3 STADE VAN DEURWAARDER MARCEL DEWTTE, EECLOO. O OPENBARE VERKOOPNO door Antwerpsche Firma UVO, e geelte zeer ateruo B A C H E N alsook e partij BRUN BACHEN zoo goed als nieuw, BEESTENDEKSELS. n het lokaal «De Goun Appel» Collegiestraat te EBCLOO. 0 De Deurwaarr MARCEL DEWTTE, zal overgaan op DONDERDAG 8 JUN 988 tq 9.30 ure atlpt voorno, tot op Je opbare verkoopjng 2EER- STEHKE BACHEN distig vopr landbouwers, vervoerr», graandorsóhera, aannemers bouwwerk, z., met 8 x 2, 3 4, 4 X 4, 6 * 8, 6x4 rn all in best staat. De goer zijn zichtbaar n dag r verkooping 9 uur 3 voormiddags. Kojnptante betaling. Gewone voorwaarn. 23 Notaris VERHEEPKE te MOERKERKE MUS te QOSTEURG zull met tusqhkomat Notaris VAN DÉR SCHRECK t c AAHDEN0URO, t«n verzoeke Miad. Wed, JULES BONTE in bet opbaar verkoop te Sluis, Ho lle, pp ZATERDAG 0 JUN (B8U B uur n t, 5 /2 x Aron KLAVER 2 * Ar LUQ2KN. te vergar op n Zanddijk. Betaling oontftnt VENDTE., 0»t ic ül i Deurwaarr PEVREZE te CA^lf.Ç^l zal voor maatschappij Sylva tq Statie, opbaar verkoop, ; ; ^ MAANDAG 6 JUN J»«. om.30 ure toruur B«ANPJHOÜT GEDAAGD HOUT,?3 STUDKN VAN DB NOTAHSSKN OOVAKttT TE OEDELKM «n XWWCllK TE OOST.RfMlSKBRKE. On» vit, orvwlo?ldb»w te tresl. AW43RMERKVVEERDZGSTE VJNDTrE OP DONDERDAG JlM 9U (St,-Pi»Ur»dag). t uur (zeer stipt), <» SYSSEELE, Popmatrojit, 6, ton hove an vweka v%u dhttor Hr Chfiei, uitscheln landboywqr «ld»«r, beeailtial landnlaqm: 3 raerrlepoardcn, twee joarltngpanrn, 0 tnflkkoel. 8 kalfveerzeti, 8 Ja<lri!n8vco^ un, 3 JaarUngstter«. 50 kalvwa. 6»ei^teswijn met vlgga bevlggond, S jon*(. teug, 2 béér», loopwljnan : wöfcns. tjrlewiellsnrr, belrbak, ploega, eegn harntsa, dorsehmnchl met moteur «n PHnlrferU, ïaaimaehian plknwjhl. votrtl- *tr<jo er, rakelmacht, windmol, ruspmlo- cn»,.«ardappclplock. 8$DN. STUDK VAN URN NQTAUUi Vwwtet AUWERMKH KN OMSHO^M. OPENBARE VBJNQ VAN SEJWOF, ligg te LANDEOEM. reehl over voorschrev Roed, groot 34 a, 0 es. Vrij geeltelijk met betaling an ge. eiteliik met i Januari aanstnanria. NSTE,; DONOKnnAO W JUN 8M TOEWJS ; DONDERDAG t0 JJ N M» telks om 3 ure ter herberg Gemete» huis» te Meerdró, dnrp. J/2 0/0 initeloremle ie winn, 23 SÏVDEN VAN.SOiAttlblBWW VERM^EUSCU TK EHWELDE EN COUCH«TK HOMEHGEM. - ^ OFENBARE Ve»KOO«NO VAN HOFSTEDE EN UVNDKN te MKBRKNDRE, Durman. o Notariss COUCKE te SOMERGEM VERMEERSCH te ERTVEW3E «Uil opbaar verkoop : Gemete MEERENDRE. Durpi : EEN HOïTSTRDfiKKN bestaan in woonhula, distig voor bliu bedrijf, met Sa-UNG, BOOMüAAlüi, modagasndv e,i C MEERENPRK-Punn. kadastraal bek«seotle 82d 38B 38C , suriu» groot ha- 63 ar. Vereld in koop. Geleg ln «blok. Onnïidlijk beschikbaar. Gebruikt geweest iloor Hrl Mees. Slechts ingesteld, koop, 2 3 bij samvoeging fr. Koop 5 ijijm fr, LAATSTE 8TDAG VOOR VERBLJF: DONDERDAG 8 JUN 983 om 3 ure stipt toruur ter herborg vnn heer Aiois Sier^ms te Somergem, dorppatus- Zie plakbriev. V24 STUDE VAN DEN NOTARS DEMfELENAEBE TE RUV8SELEDE. OENBAHE VERKQOPNG VAN TWEE) SCHOONE NEUWGEBOUWDE EN KLOEKE AANEENHOUDENDE WOONHUZEN met STAGE alle AANHOORtGHEDEN, bevs TUN sn BOOMGAARD, bijzonr distig voor bego burger pf welkdanig hanldrijvn persoon, geatuan geleg tc RUYSSELEDE ln d e Aelterstraat, voor ec gezamontlijke grootte H. 0.J4.30, Alspu bewoond «n gebruikt door Jw. Maria Gopaas n lieer Maurice Uerge? bij plakbriev vereld in twee kpop. Z(e plakkat, NSTEL: MAANDAG 0 JUN 938 ter herberg «Gasthof Vlaanr», TOESLAG : MAANDAG 28 JUN 933 ter herbepg.elondbouwershuls», bel tc :üw3»eted$:.op idfc.pte&tii on telk 3 om 3 ure.juist.namiddag. imw.a?ewin: /2,0/0 instel. 23 W.ié-ïif.S! - <.f- " BERCHT, be Notaris DEMUELENAERE ter verblijfplaats RUYSSELEDE, brgt bij LOS uwo hypotheekling af, vev-, ze ter knis r belanghebb dat i>y gt overgröote woekorintregt door j voorloopige bewaarr is r akt cn bleuwe hypotheaklaing aan uiu<ui(ler- scheln afhang er atudle wijl lijue voorellge voorwaarn. VLAAMSCH n heer Hdrik Persyn. n lev notaris ZAKENKANTOOR, Noordstnaat, 8, MAL- j te Wynge, waarover bij hem alle nlich- DEGEM,, ting te bekom zijn. 23 8TMK VAN OEN NOTABS»NOSOK TB THÏS.T,» O OVEH8A0 ) DONUKHDAG S JUNl MS telltdna om 2 ure namldvlag t«thteit, Qroo- >» MflrUt, in hut Hot*) a» TEapéran««, v«n ; OEMBRNTB AKl.TR». Kotelalnai RF.U.KM. Dorp. r.rnkn PRACHTtOKV KGKNDOM illtmakon e blots, doorsnon door li Jzerweg Bru?^el Oo>i<le. tueuch Gt tfn Uruggt?. n voile ophrcst»n zeer wlldrljk. bestaan in welbepjant KAS- TREl.PARK met HOVENlffiRSHUS. grool MOB6RTUÏN. SKRRBN. ommiiurj. HOrBTEDEN. WRnKMANSWOONgT SEA AJTANnENT. WBtDEN..MKRR8GH9N, BOOM- on TAU.t.BHOSSOHEN. w»wtn ft root 2î> hn. t a. 0 0*. Vofd««ld in 6T koop met racht cumulatle ngmtakl (met bonroprtj«).8otq04 fr. Vmnift e(iiiilehi «>ce«vnnr v^nin ultlag. STUDE VAN DEN NOTARS H NO KOK TE THJK.T. O UT TER KAND Tf. KOOP nan vwrellsse voorwnardon GEMEENTE LANnROHRM, Wil. Ungs n ja^ranwor Gt-Oocld* tl. - KKN NET HOtSTEnKKE,V qict GEHEVRN goed LAND «tevor, gr( 4 ha. 3 a. Gebtuiki iit»r Mr Hoalel Vermeertch. Verre lolichtiuiçcn t«bekom.er studie Telnnrtt Ph«! N lïftl KAMOOii V,iiH ui,n NOTAiaS AWUND GJX)HK TK BRUCKilS» «UVrESTlLVAT, Nr L.MUHKWEKUDUt: VKMilTllS VAN OPEMJAHK VERHOOJPNO VAN KKN WK.üB,K<l CN lioinirkueiuïn te WNDEOKM. Poeindrleaoh, -- o De Nbtarl«Mutrlie UKLRUE, t» OB5NT, Hoog«lra«t, 97, zwl opbaar verkoopt» KKN ZKER VVEt/)5r.F(HCN HOF8TKOKHKN bcauan uit ruime woning, «eer gerieflijk» ichuur»talllng, wolbeplantin hoomgaurd n volle opliranxit, staan ligg te LMmlegein, Poelndrlesch. rechtover het buitkoed n beer graaf Kereliovo dqu.-saelghem on ri heer Do Bo, op vijf minut statie on kerk Lar.fjem, Kekadasireerd aaktle B nummer» 273d 275b, groot 62 aron 90 ctiar. n gebruik bij n heer Reml Van Vynckt, /2 0/n instelnremie te winn. SHTDAOEN : NSTEL: MAAVOAG 2 JUN 9JS TOKtVJS : MAANDAG» JUN 9S8 telkmis m»,t.urp n»"d<-a«, er herberg St Miiuni".!>ii heer Adiel Gooses. Drong- Brar p.ni<> trimhalte. rechtover De Kerk. Nare nlihtlnp to bekom ter studie n Ne.tnrlK nw,pt?e. 25 STUDE VAN MEEvSTEB MAURCE VAN CAUWENBEBOTE, NOTARS TE DErNZE. De Notaris MAURCE VAN CAUWEN- BERGllE te DENZE zal op nngemel zitdag ophnnrlmit verkoop : EENK SCHOONE VLLA "?Vlll;>. Rustoord», onlangs nieuw opgetrokk naar Amerlltaansch )ilan. met GARAGE BJGEBOUW, STALLNG. HANGAARS, GRORNSELHOF, FRUTBOOMliN. 3E- ZENSTRUKEN BEPLANTNGEN te A3TENE, Purijachestrnat, Nv 9, tog Kuteuldreof Vootbalpleln «n te PRTEGHEM bij Delnze. groot volgons meting 44 a. 56 ca. Elektrieke leiding lp alle plnnts voor licht nnclere eloktrleke verbindins ; ook in garage, stalunc hnngaara. Thans bewoond door Mijnheer Gaston Veys, Beachiiibonr 30 dog na bnlqllng, Tc bozlchtlgon n Wosdag on Zondag namiddag vnn 3 tot 5 ure TWEEDE ZTDAG : WOENSDAG 7 JUN pss om 3 ura namiddag. u*r horharg c n t Nieuwe Sport» bij M. Robert De Grijse, Gtserie steweg, J9, te Peteghem-Delnze- Verrn nllchtlnkon te hekom ter studie vnn voornoifi-n Nolarlii. 22 UT TER HAND TE KOOPEN: SCHOON WERKMANSHUS met boomgaard, schuur, hangaer veel geriev, langs gravier, op honrd meters do steweg op Ruyssele met vpn 5 tot 40 ar ERVE, volgs keu.i <l kooper. Seffs vrij. Verkoopar: Charles Vanrschuero. Ruvwlole Klanhullc. 27 X UT TER HAND TE KOOP wegs vertrok. Schoon gorlevtg WOONHUS, distig voor all hundol groot beplant hof, breed uitweg, geleg to COUCKE- LAERE (Dorp), Veldatraat, Nr. Te bevrag bij Kini» ^{EYSER. 0- r- maknters. rotjckkl.aerk. " r ) a»pt,

13 Gcl-wmwe HiiHosthom», Juni 933. DENSTREGELNG DER TRENEN» EN TRAMS VAN 5 ME TOT EN MET 7 OCTOBER 933. nt, St. Pist ong Steweg irielkerktt cloowog natroat ntbrugge, Zuid ntbrugge. Noord nt, Helmisse nt, Dampoort nt, Mul \ onlgem oieln J X RCHTNG GENT ST-PETRU8 ~ EEOLOO BRXGGE U f w lt :ö , JS Brugge St. Mie li els Lopliem Z«lgliem Velghem Thourout Liohtervei Git» Bever Hoeselare Rumbeke Cachtam HRJGGE ROESiOuAERE KORTRWK (He an terug) V-W* 8-08 "- C Ü04Q, Ö-SO-^JS X , » eyttlnge sksk HoihA aarsohoot oloo gerhoeke em aleem onok Hebrouak eeabragse (rum n w tebrugge ssebrouak irsseele oook. [algeai dageat»gerhoeke ettoo Waarschoot rledonok «ksk l«ryding* [ctetp ronlgem «ftt, Muid«ie&t, Deoi poort. KeinaUee brugs«, Hoort leftt&mnre, W 4 Atatiat Wjfcjfiaea bfuml* lest, tt. Plet a 6 6 A Bcttj OKTOBER - WJNMAAND NOVEMBER - SLACHTMAAND JONG TEGEN MOSKOU HETNUMMER: 5 FRANK-40CENT 2 JAARGANG - N r 5 TJDSCHRFT ZONDER WASHNGTON VOOR EEN NATONAAL-KOMMUNAUTAR EUROPESE ORGANSATE ONDER LEDNG VAN JEAN THRART POSTBUS 9 * STEENWEG OP CHARLERO 33 * BRUSSEL 6 * BELGE.. <5 Naar e twee Grace-Berleur? De persvrijheid heeft dit voor gevolg, dat volker m zelf te hebb gedacht wat Staat wil dat zi/ nk. J. BANVLLE. BLOED over BRUSSEL! > L5-4 Seat, St. PU Um kusom 7oet«rveot loreeel«mtt if>n» Owéh CatUkMr LhttWWHl Wkn,., t j.. ry.iy L Ntei s Boe dag«, rijdt i 3. 2ai*rd*ga v*u Juj 4. U}*t ota* o» 30 Augustus* BBDHSErQKj Bntsael Noord. 4 Gt St Platei* 4.47 ^ Drong t HatowUs Longem 3 Hansbeke BeU«n Aalter e.ia i Uarta-Aeiter 6 30 i Beernem Ooetoanp 6.86 Brugg«A Brugge 5.48 Varaaaere 6.68 Jabbeke 6.08 Ounburg 6.2 Zandvoor 6.7 Oost 6.25 i Oost 4.L- Zandvoor Ounburg Jebbeke 4.38 Varssaere Brugge A Brugge 4.52 Oostcaxnp 5.02 Beernem 5.0 Marla-Aalter 5.9 Aalter 5.26 Bellem 5.32 Hansbeke 5.40 Langem 6.46 Halewijn 6.6 Drong 5.^7 Gt St. Ploters A Clont St. Pleters 6.46 Brussel Zuid Gt, St. Pietersstatie Gt, Pallngahulz Alaiialcerke, Depot Marlakerko, Brug Evergem, Werkhuiz Vlndcrhoute, Bleratal Lovgem. Brug T^ovgem, Kerk somergem, Kruisstraat Somorgem, Motje Somergem, Dreef Somergem, Kerk Somergem, Kerk Somorgem, Dreef Somergem, Motje Somergem, Kruisstraat Lovgem, Kerk.Lovgem, Brug Vinrhoute, Bieratal Evergem, Werkhuiz Mariakerke, Brug Marlakerke, Depot Gt, Palinghulz a»bt, St. PietMtatie uj»» Monsterverbond Rood front, Regering Reaktionair teg mars op Brussel Het is duilijk dat meest handomdraai ging oploss, Mars met alle midl te breuitelop macht be- hoopt uit grond hun k. Zij will opnieuw hun ianggroep uit Hoofdstad, hart dat Cooremans vuile heerschappij straat duiuit Wallonië zelfs uit Vlaan- karwei voor hun zou opknapp, lijk mak, zij will, DESr zich hebb aanegeslo- dat hij alléén het odium NOODS DOOR EEN NEUW t tot één groot duivels mon- Vlaming op zich zou lan GRACE-BERLEUR, wil sterverbond teg Mars r door Mars te verbi. Dan minrheid aan het iand opleg- Vlaming op Brussel. had achteraf kleine Gilson, in g. Dit is hun gelukt met Wij hebb reeds herhaal- vrome verontwaardiging, zich koningskv/estie, het is hun gelijk onze ming te kn ge-, 2, n boy-scoutseer beroe- ukt met staking waarom gev over objektiev P e " d : kunn verklar dat hij tslotte zoun z, het nu met maakt, hwwd^e rneeste Ha- Z ^ ^ Z ^ S ê t ^ Z r ^ r ^ ^ S - v e l r e ^ Ï d e S Waalse Marxist e aanleiding m had z. toch e onrecht- s nje[ verbon was n zijn om wereldopinie te mostreeks resultaat : m durf, d h e J baser om finitief het c niet meer schri v dat onze tg. «klerikaal-reaktionnaire vlaambeweging teg Mars was, se blok» het be te schuddat zij zou tracht betoging De rol Reaktionnair n. te stor, zodo zag Bur- Regering is echter uitgespeeld.. gemeester Cooremans e be- Zij hebb anrmaal duilijk Daarom, in het belang langrijke troef uit hann bewez ge gevaarlijke teg- grondwettelijke vrijheid, in het geslag : namelijk het gevaar stanrs te zijn. Hoogsts in belang opbare Or, in het voor «fascistische» tegbeto- staat kele stokk in wie- belang het komd Euging daaruit voortvloeid! te stek, trekk zij zich ro P a dat niet met e Marxistigevaar voor opbare or. terug als ze zich gekonfronteerd * che republiek in Wallonië gezi met e har vastberadi d is (zie het Castro experi- Burgemeester Cooremans: e p tegstanr Het v aams mt op Cuba), tslotte in t.pisch represtatief figuur Aktieko a mité had juiste t0qn het belang België-ja voorvoor REAKTE. E man uit troff door jjskoud te yer. al België hop wij dat het verl, die verkiest Burge- k, ar dgt ^ ^ }n RïjkswacKt Politie uitmeester te zijn hoofdstad ier geval doorging dit heeft erst waakzaam zull zijn, e klem landje wel wetd h s afgesn De alle tegmanifestant reeds dat in het komd Europa voor ijke taa, zv ze her njet Voor betoging uite zull ms zi)n kaliber ge gewoon En daar zij ver. drijv, aan e grondig plaats meer is. molm vertegwoordigers zijn onrzoek onrwerp. Het ge- De gemeteraad Brussel: ev vermolm partij, vaar voor revolutie komt niet e aantal lilliputters die zich stortte hun verzet in elkaar, Vlaming, dat weet opwerp als kampio voor ^..., m goed goeg. Aan inrich «vrijheid Familieva- vaar u J^sJ ge ^stanr ters taak, om door e krachr erzijds, maar anrzijds echt f :h u, et u ROD^ F R0N J ^ li 9e goed georganiseer constitutionele vrijh op 9f al belichaamd door M.P ordist alle spelbrekers brutaalste wijze met voe- V T doo r ^ T. T f?? f lust P voorhand te ontnem, t tr. ndi «Jeune Euro- ^Pto s U.L.B. heb- betogers te bescherm, pe» e meeting belegt, verbie- b hun laatste kaart nog met _ n zij ze, zogezegd om P tafel Segooid. De bericht Tslotte nog ze kele «fascist» niet toe te lat ^ak a, r0ver ^ ^schikk (WJ woorn tot betogers : U or te verstor als mohebb QO^e relaties in alle be- all zet leuze «VLAANDEkratische elemt e beto- we 9 n 9, zelfs bi, Rijks- REN EERST» voorop. Ook ons ging organiser, speelt m - r ï, Z e f 0nS? ^ 9 e l uk / a " ons volk nauw ze troef anrmaal uit in omge- 5. oktober franstalige uitgave aan het hart. Maar vooreerst keer richtina wijz er overduilijk op dat moet het nu ook wel, zelfs bij beroepsrevolutionnair minst begaafn doordring Ook regering nam af André Got Raymond Lattin dat ER NOOT ENG PROBLEEM het beging e dubbelzinnig klaar staan, om Brussel te red- ZAL OPGELOST WORDEN, ZOhouding aan. De marxistisch- n bezoeling zijn LANG WJ DOOR HET PARprogressistische koalitie Lefèvre- straatst door «het mest die LEMENTAR DEMOKRATSCH Spaak, die zichzelf tot groot- aan Vlaamse boerpot STELSEL GEREGEERD WORDEN, ste regering bestempeln die kleeft». («Pourquoi Pas» houdt Titall regering legn het land ooit had gekd, die er trouws ge anre taal op bewijz hun onmacht, hun het taalprobleem nu es in e na). Zij zijn vastbeslot ze lafheid af. En die zoun e zo likaat probleem als het taalvraagstuk oploss? Nooit! Nooit NOOT! T twee moet het besef tslotte toch doordring dat het onmogelijk is HET PRO- BLEEM VLAANDEREN OP TE LOSSEN ZONDER. Het hele Nerlandse imperium werd door onze regeerrs op vijfti jaar tijd verkocht verkwanseld. ndonesië, Kongo, met ze bedoel Mars, kom "»«"""S "«et akkoord klaarspel t hier later nog op terug, maar «T d i Het is duilijk dat, indi er Nieuw Guinea... Vlaams bloed te vooreerst stell wij vast dat r q ^ ^ r r ^ n rkon orn Bussel zal wij in het begin onr.n H ^lit vloei, DT HET ENDE VAN alle omstandigh het grond- S p ^ d z o domwszela DE BELGSCHE STAAT betekt, 3 wsttelijk recht tot betog heb- 7 Dat dit het begin zal zijn b verdigd. Deze houding «^ o o k niet daar t- Wg volk 9 srepub, ie^ met 5.09 D.02 H.20 B.4U Ï.OU t.ti ) X E O.i» O-Al O.Ui U.vdt.w.ww , , ,25 ; : S.20 :4 2; ,3 tl,68 2:37 isi.ïtf l ïy.sa : j i X2 0.0« * W ,30 5, Z il.-u/i Nog slechts Zuid Afrika houdt stand, maar kan op duur niet lev zonr steun GROOT EURO- 6, ü.i rü. i i i :> i , PA. En dan zal strijd om het naakte lijf beginn. De strijd die nu aan gang is, is historische betekis. Het is e strijd kontint, m kan zich nog slechts als kontint dan nog kel als sterk verigd kontint teg pletrol stepp of verleiding Dollars bescherm. VLAMNG ZJN OM EURO- PEER TE WORDEN, zeg Vermeyl var (die het ongeluk had nakomeling te hebbèn) : hij zeg dit over zestig.jaar. (Vervolg btzi 4). EDTORAAL POLTEK EN KULTUUR rjdens gesprekk met vrin krijg onze militant soms het verwijt te hor dat JONG zich zo uitsluitd met politieke aangelegh bemoeit kulturele inhoud het europees lev schijnbaar geheel over het hoofd ziet. Deze opmerking heejt ongetwijfeld e grond tvaarheid. Laat mij echter toe ev aan te hal WAAROM hel zo is. T eerste : Europeesgerichte kulturele veriging tijdschrift bestaan er reeds, sommige reeds lang, meer dan één doet, op dit gebied, gelijk nuttig werk. Het is dan ook niet onze bedoeling ze initiatiev te verg, alle maar om zelf es iets te schepp. ndi het politieke Europa reeds zo ver stond in POSTEVE verwezlijking als het kulturele, dan hadn wij minr r lot klag. Niet dat wij zoun bedoel dat iere Europeer in zijn dagelijks lev optreedt als e bewuste drager vijfrtig eeuw beschaving, Bronstijd tot nu. Er schijnt, integel, e merkelijke achteruitgang in onze tijn waar te nem, e op zulke schaal wellicht nog nooit gek vervlakking afwezigheid inhoud, gepaard met technische volmaaktheid. Hry Montherlant schreef es over it la -perfection technique au service du crélinisme intellectuel» (hij had het meer bepaald over Amerika, maar gre is sindsdi overgewaaid) wij stemm in. Maar kulturele gemeschapp, ineer ook beperkt in hun ltal in hun materiële mogelijkh, kn, ivege officiële machthebbers, niet die hatelijke systematische tegkanting die e politieke formatie met e programma gezondmaking moet onrvinn. Wij hebb het tot nu toe nog niet meegemaakt dal inrichters e kunstttoonstelling door overheid wern lastiggevall omdat «opbare opinie», gewoongemaakt aan kantiegewroclit, aanstoot zou nem aan e beeld Michel Angelo. Buitlandse kwtstaars worn nog steeds niet over grs gezet wanneer hun werk zich e anr ie inspirer dan lijn aangom in belgische radio of televisie. Voor ons, politieke strijrs, is dat echter WEL het geval. Wanneer e duitse kameraad in Antwerp, in geslot kring komt vertell hoe hij, na 945, e duits nationalisme tot e brer europees standpunt kwam, dan wordt hij, bij bevel Minister Justitie, aan uitgang zaal opgelei/l er» tot grz hel Koninkrijk onr escorte gevoerd. Wanneer e meeting met mogelijkheul tot tegspraak rechtzetting! in Brussel wordt VERBODEN omdat sprekers zak zoun kunn bekdmak die oogschelp door pers, radio televisie verblin toehoorrs zoun do vall, dan zi wij ons stilaan terugker tot tijn waar het mogelijk was Galilei het recht te. ontzegg te vertell dat het aar is die rond zon draait, niet omgekeerd, omdat dit opbare or had kunn verstor. Wij hebb dan ook politieke taak op ons gom, niet omdat dit het ige belangrijke in s ms lev zou zijn, maar omdat dit, nu, HET DRNGENDSTE is. Zonr politieke macht is het evoudigweg niet meer mogelijk europese volker te redn het geestelijk nihil waartoe zowel amerikanisme als kommunisme ze wil brg. Zonr e politieke macht die leidinggevd kan optr in brere bevolkingsgroep, zal kuituur ivij bedoel WERKELJKE kuituur over ige geraties nog maar slechts hel voorrecht zijn heel kleine geme- (Volg blz. 4). " Keeioo, statie» tr.ecloo. Markt Eecloo, Vaart Agcm, Kruipult Ursel, Kerk Ursel stelplaats A Ursel, Stelplaats Aalter, Vaart Aalter, stätie A Aalter, statle Aalter, Markt Ruyssele dorp A SL lfl ÏL5* J-jllu Al trein lureins Gochelaaridstraat. terug) l l 2020 ) 2029 L 202! 2043 ( vekote ; Oelem, >nk ; Knesselare; ; Somergem, Neig te Assebrouek Zon- feestdag fc , Durg, Dreef) ; Moer- 3 2 Aalter, Markt Aalter, statie A Aalter, statle Aalter. Vaart Ursel stelplaats A Ursel stelplaats Ursel, Kerk Agém, Kruipult Eecloo, Vaart Eecloo, Markt « Eecloo, statle A Alle trein stopp ook op aanvraag te : Eecloo Gro Boongaard, Brugsche raat Hoogebrug ; Agem Meiboom, Argtina, Zweepe ; Utsel Kapelstraat, We- ësheui Bareel iülter Barreel, Gdar merie, Looatraat, Bezemstraat; Ruyssele Pietakker. - Wosdag niet - 3. B&kelWoadag».» n it jl it el ik r- rij iy et ie jd sn liet iw ar ( eu. oei f 5- lil li ÏSt rk-j bt ; an sin rdt ji r

14 ."ft*"**. S.? a «t G,» Maai» selijke f Tegef eied^ 5«tichte ciedigee M S reeds fe è? vokaau «< j f r j? misdaad jj hij Zorii zijn arjl p vesse. (i advok&j was ov^ Na h bescj kti Waarn^ woord e,^ vraagt.5 De ju} gesteld^ nogmasj n str.l Devos, f chel zofi K 9 li <l e juryt ^: hard zi De ji! tijd! k. Dupo arbeid f Dinsd. Bei te Gt; Na in! torium verzd:. stohof het Hoi wert gestald.-: H«Vlaan Boznrj Verve vraag t provraci- VKSS8M De re dag 0, ï thans ix zijn. Het or gewikkel Va» HOT kele, op ging 4 De«e j- aan ons«sohouwdj. landboutil door ona < evoudi." zijn weic gras. J Het «jii. «prakellj will«g-.- landbouvsj in dat rij; ngelicht,; S werd do t opgemerl 5 l wijze vaf Vaa dï> B. herke? aldus zac, Louie, uit Van 5 rechtbanl; zaak f:-; heer had. Wat s oorel in^ raad vi oorelinj: zijn hej; geemokkef: llng tot m frank, zij«, gealokï ic Veref ring vip dat het $ auto wag te schepper zijda op dg dlglng «ernstige gi Voor terecht i: Huygs, f naeie vf), steun, & HuygaK bewoont eij; heeft twee. ; > huur betali sigaartjes, K duizdtal "chtgootl Buit hj had Huyge? lat 000 iï De rechtti eigaar, tj niastraf era het oï nama hes chnppelljlc ;."g 6.! VATSCHj f f urne, ha i.arer gewj "hterboudi or vaiscri. valsche] r..aann e > rduisterd! 4t Ge;:>m\ve Mftl4o^h«>iH4 4tt«i ACHTSTE Ut,AD/J DE.HÜOitwa OOvE)3iA Zonr het linnnikk,te wrijv of te bleejk. Ge zeep ndi ge Soleil gebruikt, los dan hoeveelheid op in e kom, bij mi<jdi weinig koud w»ter, om e glad papje t Lg dit aan met koud w«tcr iq melkachtige vloeistof bekomt. Vul uw koud water gies er oplossing in. ge anre?cep of waschpjaduct n Met SOLE SE 4S-Q2 7A SP t M A A D R U R O O S E N S, Merl GRANEN ZADEN MELEN Pt VWUESCH- «q VSCHMELEN ALLE KRACHTVOEDERS bïggmrel VARKENSM KUKENFOKiMEEL voor * qrrebhtd«g EERLEGMEEL, kalvermeel, ME PrijtUJttea worn op aanvraag wekelijks gezo ERNSTGE AQENTEN, liefst ing sper wor LANDBOUWKANTOOR r AlfieeiM Spaar» mtreofl^s onr waarborg n Sty^t. ^HTBl,: GENT. AGENTSCHAP VOOR T NOORDEN BN CKNTKH VAJf Vv\ANUKKEN Sinrian S(evinsp!a«(s 9 BRUGGE T«?! gïgï fr^.fc r&h èti T-. Het kantoor hetorgt-giuaieéhirfréh --HriMr Je Spaarkas aaa f^rfsböi^wétitót^ lfet*-»ithreió hunner onrneming, alsook voor isnkoop hofst, lann, beeston «ndbouwtuig. De registratiekost zijn slechts helfl eg die r anre iaing ; zij zijn jntslag proportioneel«hypotheekrecht ep eijn terugbetaalbaar door Jaarlijksciie afkorting in 4 jaar t langste. De intrest ig bepaald Qp : /0 vpqr ling die niet meer d^n ÜO.OOO frank bedrag j /0 voor lolnss bov 20,000 fr, Voor kosteloose inlichting, zich wn tot het kantoor alle dag 8 uur s morgs tot 6.30 uur s avonds Ook inliohtlng te bekom per briefwisseling. z.a.v. MU» Uinlmiiaa GOimp.N ^»AUfc«- PARJS Vinenee 83 - JUKJi lid CB Bult WEDSTRJD GBNiq^lNG alle appr trouk, fcauuins. yer plaatsing, lngr-w>hl>lii t«tor. tng alle jbrek aan rie liohaamael door nie i we gei»reveuer<le loeateii?» VM n Rwjlploineercj spó ciqltst-breukmeeser A. D U M O N C E A U B»lg RMrina, opgar. n vijfriins ijrbreveteerd Dei-» torsteij, volkom oni rug q( zijveer, sopr gum mi qt elastiek, wortj bp naqht voor ulle wer kan zonr elg gnguvl«hodray. Weerhoun onrtoi zachtf RprjKi.BARlï -i lisn.lvortnige weerefferfl drukking, De ïwaarste 0AK WATSR NAVA BR5UK doet ze langzaam verminr O volledige verdwijning met alle waathorg Vraagt boekje met OENEGEN : RüE OE LA MEUSE. 68. BRUSSK. Matige priji, " Wi»borp. Kostelooze proev 9 tot 2 ure.r GENT : cje 2 9P Vrijdag r m^and. «Hotel Biuges» Eisabethlaan 28 (l>ij St.-Ptetersstatie); BRUQQS 2 Zaterdag r maand, Hotel Courttai. 5. Stailepluats ; EEKLOO, 3 Ponrdag > riiannd. Hotel danvers Statie B Ü R C B T. k onigeteek J. CORNAND, heb Ue ^er aan het publiek kbaar te mak aisdat ik mij gelast met alle VERVOER ty». sehon volg st : Aalst, Van Wnmbekekaai, Telefoon 048. Kecloo, byiiuls Café «Dan Boer», Andrles, Staticstraat, 5 (telefoon 98). Uijliula, Café Osc, Andrie* SportloUaal (telefnon Maandag, Wosdag Zaterdag. Blanjcbe.rglie, hljhula. Oost, hijhuls, li. Lauwereins, V». seheraknal, Nr 9 (telefoon 677). Voor alle nlichting zich wn in e r bljhuie. J. CORNAND, VAN WAMBEKT9KAA. AALST. U VRJ Dooi: TB HO ) HUS mei 8EN?. le O 80 ctiar l, leg voor hai Mulgem < Ve De pachter z..jj jppttar g< ke Moeras». ÏSdmóhd Yari 2) flüs mei te MAlyDEQFJ 70 ceptiarep Bi Aanstonds pi De huurr tront 50 ar het huis, met : Te vor gel 84 «rei MJ5ERSCH te pftcht bij tot Oktober Voor alle voi wn ter sti PRATERS «te RONSE. te mai<: De Notaris *al opbaar i t hove r < GE, howthan QP M4 (ïf Sln (»*pda( lao koop dro tolman, eik tot 4 mm. dik t. Rinp hiis gevoerd. Onpiidlijk 0«Hoop Hl on gat) ; ï KEPERS, Comptante b K, uotnvoi.. MALPtGE Vuur rjlicluing die n po ilïm X TK UUR boot WSTJ sehe steweg, Notaris Vermat Boinvii geleg te MA weg, tussch Doncksch H< Voqr itiligbuj tore n PEGEM TE PACHTEN STREEK YFKR SCHOONE HOFSTEDE, groot heet., met overname beljlecdlng. - TE KOOP: HOFSTEDE 5 hept-?ekerc cn voordaelige geldpjaatsing. TE HUREN : WELGÊLE- <;p- HERBERG met erroote atalllngon bij statie 56 a. land. Vrij. Beate HOF ii. EUBN cn MB4«BRMEN tc pt :hton n FRANKRJK. _ Geld bebchiiihaar aan besite voorwaarn voor ernstige landbouwers. Schrijv met postzegel : JEROME DECONNCK, Dehaernestraat, 33, YPER 24 En toé és het TOO ivit «TME VAN OlJi-J MOiAKlS V^K.STKAKTK LOOTKNHDU40 o > : WOKN9DAO U JUN 983 TOESLAG : WOKN5jJ)AG 3 JÜM 033 telks om 3 ure naniidrttig te AÖLTRE, Statie, ter horberg < LAvetilr» bij Ml. H. Van Parijs, : Gemeto AE.TRE, Beliemstraat, dicht do Markt, KEN ESTE HOFSTEDEKEN bestaan uit ruim woonhuis in zeer goedvn ata,at, kqei- t>n iwijnsuvucn, schuur cn v«is d«re»thangs, gged *u«iim«d, gropt hn."i o JA M, -i. JONG. E U R O Z E N D E R -BERCHTEN TWST BLACK AND WHTE ndipandins tscha tscha o a di hé... Op dc2e anre Bantoeritroca verd tc Brjsscl lustig getwist tijns het galabal ingericht door Aoib.issadc Adocla te Brussel, ter gelegheid hernking Kongolese onafhankelijkheid op ja li. Ook belgische godign eln broerlijk zusterlijk in geugt die d;tg, cn twistt lustig mee... Het zou onzerzijds naief zijn te veronrstell dat spok vai^andcé Rijckiuans of Kerwn Mervndree of die r vele hetzelf is, liet daarom het nationale lied do Boches uitvoer. Hr is dus ge r om zich op te winn. Maar toch moet ware va<lctlanrs waakzaam blijv, op tijd t scherpste protester. A. vos postes. JONG N NEDERLAND De JONG beweging is nu ook in ivecfar/jhj finitief tw; wat gestok, e.i drie gebiedsïeiding wern aangesteld op twee mj*nd tijd. De reaktie teut eebter niet op zich tebt. De Noord-Nerljndse pers wiidt inrdjjd anre bclgischj slachtotfers di-ze beruchte e meer ihn gewone belangstelling <un onafhankelijkheid voot aanwezige blanke beweging. Zij spekuler op trjdilionele fuivers zou opdag, of dat herinnering aan afkeer run doorsnee Nerlanr voor bet blanke vrouw die verkracht wern op, fascisme» in alle persknipsels d:e wij iiili het plezier blanke fuifsters ig- ttm bov Moerdijk onr og kreg sinds zou vertroebel. Misschi juist intc- lrair/,t mert fe begripp "OSG EUROlA gdoel weid dat xwarte danspartners in PASCSTES bil bet lezerspubliek als invervrscht? liek voor te stell. Morg zull zij trouws tn plechtig zwart Verr rekt m op gst tan aanwezig zijn op rouwdist voor onze ver- gewone man straat voor bet gevaar, moor landgot. Zover heeft onze mo- ^c schrik voor bet baanlte. Daarom schrijft kratische berichtgeving nivellering mtn ; verband mee bet oproll e geest reeds doorgedrev. q.4 5 Komando in Belgié «L r Onafhankelijk Kongo? M zou er mee joni.uudropa beweging aangehoun lach als het niet zo droevig was. Door onze «kunn ze bericht formeel toglandgot oertijd ms- Maff. Ge kel lid long Europa vleespott tot e mswaardig bestaan geleid, u.crj Verbami met onrerkwikkehike cn dalijk opnieuw gekoloniseerd door 0 ^ affaire aangehoun of lastig gevall. U. S. A. eu door zijn morne U. N. O. satra- wiju er trouws op iit beel ze p erger uitgezog dan ooit te vor, evals merj,e, paard getil geschiis e trute door eig politieke prottteurs... s dat in bct u.ai (,//,*( te zün. M heeft geilrootc onafhankelijkheid? ndipandans tsdia tscha... ARM KONGO. kele kleine mannetjes gevat, op e ogblik dat ze, door banger kou gedrev. in e leegstaan won:ng e toevlucht TA/CT CiCriCT zocht. De belgiscbe Politie beeft getracht W J i A j L J daaruit e rzezaak op te bouw, o > zich- Niet alle op politiek sociaal vlak is zelf e keetje in bet zonnetje te zeil : onze beweging zeer aktief. Ook op gebied acberaf lijkt het dan s te idioter v morne danskunst is zij vooruilslre- Verr begrijp wit niet hoe m sommige vertd. heig -* liulpverslrekking aan O * Nadat italiaanse reporters (op e dag dat kan t lasle legg, lir is inrdaad ge bet h aan kopij ontbrak over Prinses kele wettekst die kan verbi person Paola), Mevrouw Thiriart Congo Twist die in gevaar verker, die met hei minste zag dans in Haissance-bar te Brus- gevaar oplever coor BELGSCHE VEsel, lat wij U giet het volgd LiOHED, voort te help, proza Moniteur het Gtse Pro- Sommige ms wern zelfs gearraiteerd letariaat «Vooruit» onr bescuhuldiging e familielid uil -rank- «.. Jong Europa beeft te Brussel in ri/k onrdak te hebb verled. Bliikbaar _ onmidllijke nabi/heid Grote Markt bestaat in België bet asyltecht alléén voor HALVE WAAKHKDLN. is, gaat m put tracht te vull, m zou liefst bet Algerijnse kalf sam met zijn slachter begrav. M geeft er licb plotseling rekschap dat Geraal anti-rnokratisch zou zijn, juist op bet ogblik dat bi; tracht zuivere fiokratte in e voer, daarbij nutteloze tuss person parasiet uit te schakel Ook bet overdonrd succes <lat geraal tijns ziin Duitslandreis te beurt viel. is eves e doorn n het oog dwergjes partij. Nooit kwam er voor e parlemtariër of zelfs voor e frons minister in het buitland zoveel volk op. hloe toestand zich ook moge ontwikkel, hel lot het Parlemtair stelsel in Frankrijk is finitief bezegeld. Niemand neemt het gepraat in bet Palais Bourbon au sérieux. De kvmmtator Radio Parijs citeer titels die paiijzaar Us hij val regering «Soraya verlaat haar play-bov >... * Brigitte Bardots taaiste aanwinst r... liet is overbodig bier nog verr kiynmtaai aan te wijn. DE WRTSCHAFTWUNDERLCHE DEMOKRATEN VAN BONN... De Nieuwe Straussoperette (e tragi-komedie) nrdaad, e tragi-komedie vaar bet laaiste bedrijf nog moet geschrev vo. Sinds wek voert het Duitse blad «Der Spiegel» e ver voed strijd teg kotruptie in het Ministerie Landsverdiging. De hoof die huidige in heel ze onverkwikkelijke za<)k U Bondsministrr StraxiM De beschuldiging zijn indrukwekkd «Der. Spiegel» e verwocvle strijd teg villa*» cn kleine paleiz die aller, gezet wlcii door bemidling goe onkel Strauss, t voorle zichzelf vaxi 2i;n vrin. De vjediging is zwak. Het ministerie verklaart alléén : «"^ij hebb in óeze niets te verklar Ge kele precicsc aanklacht werd tot hiertoe weerlegd. «Der Spiegel» vejteit cchie? alléén ouar Jit reeds in vcbitlehje (andfre) lann gebeurt... RASSENRELLEN N DE U. S. A. Onze goe oom voogd uit States xit nu zelf met rawrelle.n geplaagd, daar waar Ortze voerr reed e tijdje iwijgd voort. Ook twee anre Amerikan «wc» g... dan :. k hou niet nikker», co toch moet ik erbij blijv... k weet ook wel <Jat God huw dit Muttig vel heeft gegev, maar ka nu in godinaam het Egelie niet bij Kt dagelijks lev hal Ab wij niet goed hi toch 20 Rtaag zmeester ultliangt oppass zijn wij als blankeo in hoogsts zo lichi ge raakt is bij elke echte of verme twee geraties in dc minrheid. k Ml ev mijn gedachte resumer. K WL «KEN KWAAD VOOR DB ZWARTEN. WJ MOtTKN DE BLANKE ei.fu SUPRKMATls HANDHAVEN, maar wij nxx C f 0^ t {cn rechtvaardig zijn. U wt Verr beschrijft Antlré Prissaud verwch-,... tirvg blanke Amerikan tegover dc JST^aÜiJS volg* h het dolijk gevaar voot rw ^ samjevipg, het begio ontaardini. uiting Racisme... 4An anre zijn oceaan. T ein het probleem beter te begtijp, citer wij vooreerst WiUUm Taulkner «ndi het Noorn imis met alle rassintegratie zal oplegg, dai: burgeroor. Wij gev U kele uittreksels uit het werk André Brissaud : «Les Amérjcaim Knedy» - howdin«swan tegover Je uu*. «U lablc Ron» te Parijs. mulatets is utkjwi juist zelf. «k moet hier tjgnk aan her ver- _,,.., trouwelijk gesprek in e wag die mij, in }<* <b*t Ainlté Bruwud.-^ Voeg wu cr gezelschap kele clurmame ametiltainse erike.ccigcn bojkingcn bij. Wu nan ge vrin naar Louisville bracht. k bracht "Hhng over hot feu ot «dan niet tle nrgefconversatie op segregatie r n»»* Dc «um Meredith in unlveruteu Oxfofd vc<rr -xg mij R)C<t wow. Hoewel bet ovhn- «k b voorstanr dc vreedzame. o m samleving k teef met <ie neger» in zeer Mctcüith i vrouw reed* aa:» iseclrgoe vervtandhouding «Wat wilt U zegg met overvlrrv toegevdheid ï «Well... ch... ze moet niet jfaan ovtt> drijv, ze nxx-t nu ook oict cknk dar hun alles i* toegcljtcn» «Hebt U e zuster } * * ja, waarom t» «Zoudi U toeldtcn d*t zij neger huwt?.» Het amvoortl komt onmidtiehijk, wxvfcr e ogblik nank, bruta*l. No... Goddaimn it : mijn auter ii ge «scarle: sister» (tippeiaanter in nevierlatkb n v d.r j... «V zes toch dat U kritt waa. Hoe brgt U dan l>et evc.^clte in overestemming met uw... k zou zcugea... voorzichtte booding op risicn^cb:ed?» universiteit Jackioti stunt. Maar er U altijd e «root vemhil tuss tje theorie dc praktijk. Dc Afrikan die cliiers les will «pell, zitt rw met hererlf pro bïeem. Soor étn w*cr op dc universiteit moet ) onklnildi^ itemn, ccsiar onrtuss werkt Zuid Afrika in alle kalmte wriieil voot? Aan dc opchiing in het ka<kr l mes e zehoniwikkeling *. Reetls meer dan 2DCX5 banti^s bekwam het «nivcrsiteitsdiploma, dit U dm»be! ftovcel a)< eijfet» VAN ALLK ANDERE ONAFHANKELJKE AFRKAAN- SE STATEN SAMEN. NUar fe\jere ilag draait dc intcroatfonale irri als e gct*e\iur>ol het a.tio;na af : Dc Zuid Afrikaanse Doercn *itn wdnikk, tie mcofdcasafs. uitroeier» tfe iwut De AmetikAncïj zijn tic traditionele bewbefm iïe arme ocukrdruktc rmtir». e Cave la Jeune Europe, e dancing lcd<n interniticrul* bril*, of voor waar vooral jongere Udcn samkom.- spaónse kommunist. Deze kunn uil Bov kelr zijn lokal vun ze ons land bun subversieve aktiviuit teg groepering...» Franco voorlrett. * Tot zover Vooruit Ter inlichting voeg wij er aan toe dat in ze kelrs ook danskursuss gegev worn. n Juke Box vindt m er plat als «Tbe Fascist Twist» «The Ptatfic Twist» net opbrgst kursuss hst verbruik aan Whisky financier wij aankoop plastiek waarmee wij ruit T. B. lat spring OBJEKTEVE BERCHTGEVNG Tijns e onze koo takt avonn te Gt kwam tijns spreekbeurt e reporter vaa zelf «Vooruit» zaal binn. Daar man ge uitnodiging kon ton, MNSTER VERMEYLEN EN KLAUS MALETZKE Op september nodig Jong Europa otue Duitse Kameraad Kfaus MALETZKE uit om zijn standpunt inzake het Verig Europe uite te zett. Maletzke is leir D. R. P. (Deutsche Rcichs Panei) in Bielefeïd. Zijn uitezetting goot e grote belangstelling. Het ein avond werd echter gestoord, daar Antwerpse B. O. B. Piet het bevel kreeg spreker over dc grs te zett uit het land te wijz. Vermeln wij dat Antwerpse B. O. B. zich uiterst korrekt gedroeg, dat zij niet bet e privé-vergar ing betrof werd voor dit bevel verantwoorlijk zijn. Maar hem door onze ordist beleefd verzocht wat Minister Vermeyleti betreft, wet wij zaai tc- will verlat. nu waaraan ons te houn. Zijne excelltie De volg dag schreef ze journalist, houdt er zeer originele opvatting inzake in e begrijpelijke hoewel ongemotiveer vrijheid tnïngsu»drukking op na. De verbittering: «Jong Europa, wat is dat» man die het op zich durft nem te besliss sprak op e objektieve wijze over zijn dat iemand die om zuiver politike r oog wervar. Hij besloot dat hij ze vraag opgeslot zit, daar waar in alle lann niet kon beantwoorn daar hij niet toege- repressie gelikwierd werd, minsts 22 jaar lat werd. in gegis moet doorbrg, zal waar- De redaktie «Vooruit» bleek er schijnlijk maar e zaak spijtig vinn: dat echte: belaog aan te hecht zelf her bewijs er nog wett bestaan. Het rou toch zo gemakte lever waarom wij op onze vergartn- kejijk zijn om iere die hem in weg g niet alle joernalist kunn toelat, loopt voor twintig jaar op te sluit. nrdaad versche e week later, waar- Klaus Maletzke vroeg onrtuss e bevesschijnlijk op bevel, eeo twee artikel : tiging het Ministerie «Justitie» dat «Jong-Europa, e Neo-Fascistische grocpe- hij uitsluitd om politieke r uit het ring». Wij will nief-;zover gaan aan dc T *-- her redakteurs te vrag wat Neo-Fascistea zijn. Deze term is door h reeds zoveel verslet, dat hij afgezaagd begint te worn ook op bre lag het publiek 2ijn uitwerking begint te miss. Wat wij h wel vrag : Hoe kunt U ons bij «< Neo-Fascist» inl : U weet niets-af ons programma, niets onze aktivitcit... Wij gev U voor alle zekerheid ige inlichting over leiding organisatie onze beweging : Erevoorzitter is Adolf Eichman, z. g., geheime voorzitter is Martin Borman, t. t. onrgedok nabij e klooster Strauss is slechts e vel die «Jank zij het korrupt parlemtair s:s:cem huu eig zakk die hun vridjes vuucn. n alle lann West-Europa doet hetzelf verschijnsel zich voor. Het sistcem moet vernietigd worn. E gezon samleving moet grond af terug opgebouwd worn. Anrs is alle nwe vruchteloos. «Det Spiegel» is tslotte eukel cco goed kommcrciecl blad. Hun verkcwpscijfcr stijgt naargelang schandal kaa aan het licht brg. Nu trekk zij reeds op VCOQ.UX) eicmpurcn. Zij hebb et ge kel voorel bij dat dit korrupt regiem voor e zuivere toestand plaats nuakt Dan bobb zij ge kele r bestaan meer. Wij houn echter am tn. als wij wet dat bet West Duitse leger door korfuptic wordt uitgehold, dat dst ler belangrijkste steunpilaar NATO is Wat het (ranse leger waard is wet wi{ ook. om ons Belgisch uit bcscheijoilteid niet te sprek Daarom mee: dan ooit, cn zo vlug mogelijk : EEN ENKEL ÜUROPEfcS LEGER. EEN ENKEL OPPERBEVEL, DE BEKWAAMSTEN AAN DE LEDNG. WfRTSCHAFTSWÜNDER () Dat kotruptie niet alle if doorgedrong tn omgevini Mintster Strauts. maar dat ui in Bonn volledig bet politieks lev beheerst, blijkt duiluk uil ruzie die over kele maann ontstoni tuss Dr Fritz Bert, voorzitter het West-Dutüe ndustrieverbond, Eut Cerstmajer. presint ij* Bunstag. Op r opbare bijeland werd gewez. Tot hiertoe werd aan komst zou Dr Berg nl volgd kommtajr ze zeer logische eis niet voldaan. Qgh- You see, föhn, tve are dancing «xtitrott Twist > ONS BLAD in dc buurt Rio Janeiro. De leiding rdum uit te schrijv om presint reebt r Kommando eh is in hann *"" Rcbert Verbelcn. Wst U nog meer inlichting of e exclusief interview? Wd U tot onze redaktie. OOSTENRJKSE DEMOKRATE EN NTELLGENTE De oostrijkse Minister Binnlandse 7.aker, het aan grspost meel dal volg TWEE person in ge geval het grondgebied r «Demokratische» Republiek Oostrijk mocht betr : gaamn Jean Thiriart Jean Tisch. Deze wakkere mann war nog niet op het ie gekom dal Tisch het pseudoniem Thiriart is Hetge ons niet moet verwonr. n e laatste nummers «Der Spiegel * staat e zeer uitgebrei goed gedokumteer reportage over het intelektueel niveau Oostrijkse speurdistcn. Deze worn aldaar «Kransjagers» goemd. Hun werk beslaat er voor e groot el in als hyas op loer te ligg bij grav oud-nazi grot, krans die daarop zoun kunn geponeerd worn onmidllijk te verwilr. Kan m het ze ms kwalijk nem dat na zevti jaar rgelijke geestdon aktiviteit zij als es af toe er naast blunr? B. R.T. ONTEERT DE BELGSCHE NATONALE FEESTDAG «Après s Siccles desclavagc» is onze zopas uit het graf opgestane Belgische Resistcntiaiist er maar dalijk weer ingekom. Zodo heeft hij t scherpste geprotesteerd teg ze heiligschnis, dc ontwijding onze Nationale Feestdag. Op 2 juli, te 4 u. 30 precies voert m in nerlandstaligc uitzding dc B. R. T. het DEUTSQLAND UEBER ALLES uit. Wij verzoek resisttialistische veriging nog ev tc will wacht alvors te gaan filer giet vaanls halfstok dc pakjes boterhamm. Het betreft hier namelijk ccn vergisisng. Onze Minister Binnlandse Zak,, nkd dat het tslotte ook dc Nationale Feestdag r Flamands was, cn als zelfsprekd aannemd dat Flamand cn Bochc hebb t beste gegev op beslissing regering dat poliltek: partij twr/ü^ rcgeringstoelag zoun ontg ( grote wel te vtaan, D R P. is bier natuurlijk uitgeslot) Dit vergemakkelijkt t zeerste onze taak, nu moet wij ntet meer langs partij passer, wij kunn nu alle parlemtair rechtstreeks omkop. De naïeve Dr. Cerstmayer wil Dr Berg hiervoor voor rechtbank dag wegs smaad aan mokratische instelling. M heeft bt eebter in hogere kring do verstaan dat bij rgelijke grapjes best achterwege kon lat, daar Dr. Berg zeer tiaarstreeks door bet volk te doverkiez. Dat schtjnliik over e. uitgebrei dokumtaiie De Gaule stijds tijns Algerijnse kwes- betreff omkoperij beschikt het ir lie grondwet nog veel brutaler met dus gevaarlijk tn betr. e vijand tc krijg voel trad, door e el tel franse De zaak kreeg e elegante oplossin? Dr. grond ie bied ie verkwansel, wat evveel Berg verklaar dat m hem verkeerd be grebetek t als hoogverraad, schijnt ze her p had Hij had namelijk juist bet tegoverniet opgevall te zijn. zij war wat geluk- gestel beweerd Dat hij vooral niet zou kig dat Karei Gallier hel vuile karweitje uill dat er in Duitiland slechte gewoont voor hun opknapte. En nu bet kalf verdron- zoals omkoperij zoun ingang vinn zojlt FRANKRJK : DE KOALTE DER UTVERKOPERS VALT UTEEN liet franse parlemt heeft dus regering gecsureerd, zogezegd omdat Mongeral constitutie heeft geschonn, door e refe- Ons blad is in alle kiosk het nerlandstalig landsgeelte te verkrijg, evals in alle goed bevoorraad dagbladhanls, o. m. op volg adress : ANTWERPEN : BOEKHANDEL CONSCENCE, Katelijnevest 3. VAN LEEMPUTTEN, Keyscrlei 9. VAN BOGHOUT-LOGER, Jordaskaai 3., Dagbladhanl, Wiegstraat 0. BRUGGE : DE REYGHERE, Grote Markt. BRUSSEL : M. VAN OPHEM, Kiosk Beurs. M. TASQUN, kiosk Naamse Poort. BOEKHANDEL VAN ROME, Louisalaan. BOEKHANDEL «lhorloge», Lakstraat 44. GENT : M. MELAERT, Elislbethlaan 60. HASSELT : Bijhuis L. P. A., Diestse steweg. LEUVEN : M. CABAY, Maarschalk Fochplaats. MECHELEN : BOEKHANDEL VAN SCHAF, Vijfhoek 0. MENEN : BOEKHANDEL A. M. P. TENEN : CLUTS, Minrbroersstraat 2. DEN HAAG : Kiosk, Noorin. OOSTENDE : Libr. nternationale, Kapcllestraat 65. DE PANNE : M. VAN DUUREN, 6, av. s Chaloupes. KNOKKE : Lecture Générale, Zeedijk 44 (Albert Plage). VEURNE : M. DHERT, Noordstraat 4. YPER : M. DELMOTTE, Boterstraat 54. DXMUDE : M. HiLLARY, Geraal Jacquesstraat. OUDENAARDE : Mevrouw UTTÉRHAEGEN, Baarstraat 4. GEERAARDSBERGEN : M. DE PRL, Ounaarstraat 8. RONSE : A. M. P 20, rue au Vin. SNT-TRUDEN : M. LESUSSE, Naarnsestraat 5. JUNGES A utschland Freitag, don TAGUNGSABLAUF Anreise dor Teilnehmer 9.00 Uhr Gemeinsames Abss Uhr Zwangloses Soisammsein Sonnabd, n Abfahrt mit Bus vom Hauptbanhnhof Nannover Stadtbesichtigung in Goslar Gemeinsames Mittagess ßegriissung durch n Schirmherrn Dr. Fricke-Goslar. Staatsminister o. D. Hat Europa no<h ein«chane*» Dr. Walter Lov/, Hannover,. Vors. t Juntjes Europa» Anschliessd Diskussion Kaffeepause «Probleme r evropllsch Sicherheit» Kopitanleutnant Wolff, Bunsminliterium für Verteidigung. Anschliessd Diskussion Abss Gemütliches Beisammsein im Hause im Kreise oller europaisch Gaste Sonntag, n Uhr Kaffcotrink 9.00 Uhr Gesamteoropilsche Wirtschaft : Weg und Ziel Dr. Göke Frerichs, Bonn. Diskussion 2.00 Uhr Mittagess 3.30 Uhr Fahrt an die Zongrze 7.00 Uhrd Kaffeetafel Schlusswort und Verabschiedung 7.30 Uhr Abfahrt mit Bus nach Hannover Hauptbahnhof Von dort Anschluss an alle Züge). ANMELDUNG An Junges, HANNOVER Langhag, Hinnburgitratt*, Uhr 0 00 Uhr 3.00 Uhr 4.00 Uhr 4.5 Uhr 6.00 Uhr 6.5 Uhr 9.00 Uhr Uhr LOKEREN : M. ROMBALfT, rue leglise 27. TORHOUT : M. WLLEMJNS. Breilstraat 4 TEMSE : M. MAES, Roosovoltstraat 5. DENDERLEEUW : M. DEBRUYN, Nieuwstraat 9. SNT-NKLAAS WAES : Algeme Lectuur, Kokkelbeek 28 AALST : M. TEMMERMAN, Leo Bethunelaan 33. NNOVE : M. DENL, Stationstraat 9. LER : M. SWGGERS, Antwerpsestraat 46. AARSCHOT : BOEKHANDEL «Leeslust» Leuvsestraat 64. MOL : M. VAN BEEKHOVEN, Stationstraat 7. DEST : Libr. du Roi Albert, GrandPlace 4. TURNHOUT : M. CLAES, Gasthuisstraat 59. ROESELARE : M. VANSTEENKSTE, Msteonweg. MOESCRÓEN : M. STAELENS, Place la Gare 2. EEKLOO : M. SCHAUTTEET, Stationstraat 22. DENDERMONDE : M. LORET, Stationstraat, 2. HALLE : M. DE COSTER, Sint-Rochusstraat 75.. UJT TÜK zger SC met 7 ar 6C waarvqn nog bouwgrond, ataantje geleg te MA.DE- UL:,M, Bogaerstraat. Bewoond door n eigaar Mr Maurita Maerlo.ns. Te bevrag ter studie n Notaria VERMAST te MALDEOBM. 4.6.x. STUDE VAN DEN NOTARS BAVWRNS TJi SJNT-r-AliUKNS. O VENDTJE VAN GKZAAGDK HOUTWAREN o Do Notaris BAUv, te ST-LAUREÏN8 zal opbaar verkoop t verzoeije dor N. 8ylva te Capryoke on t hove wan nijnheei Joaef Rammelaere te Slnt-Laurelns dorp MAANDAG 5.JUN 033 (2 Sinks) om-0.30 ure. : verschcld*-n* knop «ezang Houtwar. Comptunle betaling, 28 Nr 26f«i, groot 83. n regie, 23) SFAtKKBOaCH alavoron, Sectie F Nr 60b, groot J Ja., n regie. 24) VVEDK geleg alsvoivn, Sectie P, Nr 58. groot 28 a. 80 ca. 25) SPABKEBOKCH WKDBJ alfwh r dicht voorgaan, Seotle F, Nr 50a, sam groot H ) gpaurrbobck auvor Sectie F, Nes 94, 95, 96, groot H n regie. Êoomprijs : Frs. ;,S 7) TWKF. P/VWTJRÏJ.AND geleg aisvoion Craeyloo, Sectio F, Nrs 399(!>5>0È groot ütf a. 0 ca,, Kqopep 34, 2S 27 sam verpacht aan Leopold Du Crogpk mits Q80 fr«s.jaars bov tle l."»8ton, zonr voorwaar. 28) TWEE PARTJEN ^ND, geleg alsvor, nevs voorgaan Sectie F. Nrs ;ur-> 3S5). Groot H Pa-hter Tvo Pieters mits 336 Frs 3 jaara bov laston, zonr voorwaar. ÊÖeRe Mad. Wed, JULES BQNTE3 jn het opbaar verkoop te S «l», HolHe. pp ZATERDAG 0,JJN lfms 8 uur n t. TS /2 X 44,83 Ar OAV R 2 x Ar l.ucpkn. te vergar op n Zanddijk. Betaling contt V323 VENDTJE. «M 6 Deurwaarr DEVRïEZB t,e CA^^&B, zal voor maatschappij SJylva te O^pjy^lja, Statie, opbaar verkoop :,, 7,5g MAAWAO e -JUN " om.30 ure toruur BRANDHOUT pn GR?AAGJ) HOUT,?3 H. 0.j4.30, Alar>u bewoond «n gchn^iut door Jw. Mari» Goosfa-ona cn dun heer Marnlce Berge? bij plakbriev vereld in tvvee k<>qpt!ti. 55ie plakkat, NSTBL: MAANDAO 9.JUN 033 ter herberg «Gauthof Vlaanr». TORSliAG : MAANDAG 26 JUN J0»3 ter vefbefg ; * Laadbouworshuis», bei tc :- By3«Ble^...0P («Jai/Plaats telkp om 3 iure >iuiat naroidda«. i-,i.met.a*wjn ivari l/2-,0/0 nstel. 23 mjio.iit"*..?. K-S. t-l/.f: «BERCHT. Qe Notaris DEMUELENAKRE ter verblijtplas^u RUYSSBvEPB, brgt bij rx>8 uwe hypotheekling«-!» ver->, tl<?z«ter hnls r belanghebb dtit hij gt overgrdote woekerintregt door [ voolloopjge bewaarr ia r akt on bieuwe hypotheekling aan uluofif schein afhangon ter utudle wijl lijke vooreilge voorwaarn. VLAAMSCH n heer Hdrik Persjm, in lev notaris ZAKENTCANTOOR, Noordstt^at. 8, MA/-jte Wyngc, waarover bij hem alle nllch- DEQEL t tingon te bekom zijn, 2S TWKKS VMTJA! WOENSDAG 7 JUN 088 pm 3 uro nanfiidclag. wr herberg «ln t Nieuwe Sport» bij M. Rpbort De Grijze. Otschc steweg, U9, te PetQglvemPelnze- Vertiere nlichtitik te heknman ter studie voornoemd.-n Noturl». «2 UT TEl HAND T" KOOPEN : -SCHOOR WERKMANSHUS met boomgaard, schuur, hangoor veel geriev, langs gravlcr, op honrd metera steweg op Ruysscle m?t 5 tot 40 ur ERVE, volgs keus vnn d eq kooper. Seff.ins vrij. Vorkoopqr : Charles Vamlerschuere. Rnv-sele Klaphulle. X UT TER HAND TE HOOP weg.-ns vertrek : Schoon «gerlovig WOONHUS, difitiff voor all limulel groot beplant hot, hreed uitw, geleg to COUCKJ5» L.AERE (Dorp), Veldstraat, Nr. Te vrag bil Klnriev. ^n-keyser. li - mnkster.". COUCKRl.ARRE.

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Eubelius Spotlight www.eubelius.com Onrwerp De wet 20 september 2012 tot instelling het "Una via"-principe in vervolging inbreuken op wetgeving en tot verhoging penale boetes Datum December

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling Algemene voorwaarn Wijnekus organisatieontwikkeling 1 Algemeen 1.1 Onr ze Algemene Voorwaarn wordt verstaan: Opdrachtnemer: Wijnekus Organisatieontwikkeling V.O.F., ingeschreven in het hanlsregister van

Nadere informatie

De eenmalige schenking voor de eigen woning

De eenmalige schenking voor de eigen woning De malige schenking voor eigen woning Er zijn g voudige scheidingen. Er zijn veel situaties waarin mensen elkaar financieel Naast emotie maken aanwezigheid kinren, kunnen en willen onrsteunen. Onr anre

Nadere informatie

ungle Speed is een spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar.

ungle Speed is een spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar. J ungle Speed is e spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar. Doel van het spel Probeer zo snel mogelijk al je kaart kwijt te rak. Spelvoorbereiding De totem wordt in het midn tuss spelers

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Oorlogsslachtoffers 1944-2014 > repatriëring van displaced persons (DP s) > directe hulp > vergoeding Leuven, herfst 1914 Wet 10/6/1919 Art. 2 invaliditeit 100%

Nadere informatie

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe.

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe. L E E S T E K S T Foto: VLAM Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardighen van koe. Je hoort soms wel eens zeggen: Lompe koe! Maar heb je al eens gemerkt hoe lenig een koe is? Van zo n log dier zou je

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Salomo was koning over Israël van 971 tot 913 voor Christus. In deze periode moet het boek Hooglied zijn ontstaan.

Salomo was koning over Israël van 971 tot 913 voor Christus. In deze periode moet het boek Hooglied zijn ontstaan. is een boek het Ou Testament. Het is een liefslied geschreven door Salomo en gaat over lief tussen koning van Israël en een eenvoudig meisje van het land. Naam, auteur en datering Het bijbelboek dat wij

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Aanmelding en informatieverstrekking.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Aanmelding en informatieverstrekking. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van Seniorenregeli Aanmeldi en informatieverstrekki Financieri Premiegrondslag Premieheffi Hoogte en claratie van vergoedi Periodieke toetsi

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 21.10.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 285 A/1 V (Adviez) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN EPSO/AD/200/10

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009 Kt u kwaliteit uw gegevs? ARVIX - Onrnem met gegevs 2009 Over ARVIX ARVIX is onafhankelijk organisatieveranrgsbureau (consultancy). ARVIX is algem erkd als toonaangev specialist kom oploss gegevskwaliteitsuitdagg.

Nadere informatie

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM Kampioenschappen 2014 (voorlopig) Klachten moeten gemeld worden voor 15/10/2014 bij het bestuur 1) Categorie Zware halve fond (1 +2 op alle vluchten

Nadere informatie

Puntenkampioenschap snelheid (max 20 pr) pr. %

Puntenkampioenschap snelheid (max 20 pr) pr. % Puntenkampioenschap snelheid (max 20 pr) pr. % 1. De Graeve Antoine Waarschoot 20 47,82 25,0 2. Schijvynck Adelin Lovendegem 20 60,80 22,5 3. Van Landschoot Gebrs. Maldegem 20 63,18 20,0 4. Engels Julien

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Groep 6 wint schoolvoetbal

Groep 6 wint schoolvoetbal Nieuwsbrief april 2012 Groep 6 wint schoolvoetbal MAANDKALENDER APRIL 2012 MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 6 7 8 Paasontbijt! 9 10 11 12 13 14 15 2e paasdag; vrij 16 17 18 19 20 21 22 Start themaweek Ein

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 Kerkra, Jaarverslag Bureau tijdig Meanr Jeugdgezondheidszorg, schoolverlat Parkstad GGD Limburg; ZL, Kropg Jongeronrzoek Limburgse GGD ; Monitor VVE-pilot Zuid Limburg Moelejaan ; Jeugdmonitor Kerkra 2008

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man.

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man. WOORDPAKKET 1 Ik schrijf de ee aan het einde van een woord juist: woorden net als zee. Ik schrijf een doffe klinker: woorden net als me of een. Ik schrijf woorden met één klinker en één medeklinker: woorden

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-358 (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Klacht ontvangen op : 8 juli 2015 Ingediend door : Consument 1 en

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN (vóór 1963 de tuchtkamer der deurwaarders bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen) Tot 31 augustus 2014

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

Ex libris Hans Nieuwenhuis

Ex libris Hans Nieuwenhuis Ex libris Hs Nieuwhuis Opstell agebod a prof. mr. J.H. Nieuwhuis, hoogleraar burgerlijk recht a Universiteit Leid, bij zijn emeritaat A.G. Casterms, Jac. Hijma, K.J.O. Js, P. Memelink, H.J. Snijrs & C.J.J.M.

Nadere informatie

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per Hieronr vindt u algemene voorwaarn van Netuitgelaten honnuitlaatservice en dierenverzorging. U kunt ze algemene voorwaarn ook in PDF formaat hier downloan (49,4 kb). Algemene Voorwaarn Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Het buitenleven. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: 1087 F 23 Het buitenleven. I. de Haan, Haarlem

Het buitenleven. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: 1087 F 23 Het buitenleven. I. de Haan, Haarlem bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: 1087 F 23. I. de Haan, Haarlem 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_bui002buit01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 [] Kijk

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven. Ereprijs Geschonken door aan Winnaar

Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven. Ereprijs Geschonken door aan Winnaar Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven Ereprijs Geschonken door aan Winnaar Gulden Spoor Mr Danny Van Bael, Anderlecht 1e prijs hoofdvlucht Yves Beulque, Anzegem Schaal Stad Brugge 1e prijs hoofdvlucht

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 SEPTEMBER 2008 C.07.0394.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0394.N L. J.-P., eiser, vertegenwoordigd door mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050

Nadere informatie

Puntenkampioenschap snelheid ( max 20 pr.) pr %

Puntenkampioenschap snelheid ( max 20 pr.) pr % Puntenkampioenschap snelheid ( max 20 pr.) pr % 1. De Sy Patrick Boekhoute 20 81,61 2. Saelens Richie & Ludo Maldegem 20 82,21 3. Marclé Rudi Maldegem 20 85,68 4. Engels Julien Aalter 20 91,26 5. Van Hoecke

Nadere informatie

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions Medisch behanld worn EU Waar moet je op letten? epecs European Patients Empowerment for Customised Solutions EPECS e EPECS Algemeen Onze buurnn zijn veel dichterbij gekomen sds er geen merkbare grenzen

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Afstammelingen van De Vos, Adriaan I

Afstammelingen van De Vos, Adriaan I Afstammelingen van De Vos, Adriaan I 7 generaties I. De Vos, Adriaan I (g. 1669, o. 1747-04-30 - St-Baafs-Vijve) echt. Ottevare, Judoca (g. 1675-01-06 - Wielsbeke, o. 1748-02-03 - St-Baafs-Vijve), h. 1701-02-06

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

werkboek groep 4 blok 7 en 8 naam

werkboek groep 4 blok 7 en 8 naam 1 2 3 4 5 6 werkboek groep 4 7 8 9 11 12 naam 10 blok 7 en 8 blok 8 x les xx 8 1 Hoeveel schroeven liggen hier? Vul in.... 2 34 Het konijnenhok x 4 schroeven is... schroeven. Reken uit. 2 groepjes van

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Algemene Voorwaarn Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarn zullen worn gebruikt door alle len van Stichting Webshop Keurmerk (verr genoemd Webshop Keurmerk) met uitzonring van financiële diensten

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

Blok 1 Herhalingstoets

Blok 1 Herhalingstoets 7 herhalingstoetsen Blok 1 Herhalingstoets 1 Hoeveel ongeveer? Maak vast. 2 Hoeveel ongeveer? Kleur het juiste wolkje. 9000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 5899 + 2900 8000 40.109 3 Reken uit. 4 Reken

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle. opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle. opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook Algeme voorwaarn toepassing op opdracht verled aan Van n Berg Accountants Belastingadviseurs gevestigd te Nunspeet Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegev finities hebb in het kar ze algeme

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2006/2/11 ARREST van 19 maart 2007 Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT Procestaal : Nederlands ARRET du 19 mars 2007 En cause METABOUW BOUWBEDRIJF

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

handleiding pagina s 956 tot 964 1 Handleiding

handleiding pagina s 956 tot 964 1 Handleiding week 32 les 1 toets en foutenanalyse handleiding pagina s 956 tot 964 nuttige informatie 1 Handleiding 11 Kopieerbladen pagina s 726 en 727: oppervlakte ruimtefiguren pagina 778: tijdstip en tijdsduur

Nadere informatie

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen Toetsing examiring in de bovbouw Prtische handleiding j de toetswek het ctraal exam Gerrit van der Ve College 2014-2015 1 Inleiding Beste leerling, Met dit boekje Toetsing examiring in de bovbouw will

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken?

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken? Medische. Welk is uw lg, respectievelijk uw gewicht? Lg: cm Gewicht: kg vrag, vull ALTIJD (zowel lijnsverzeke bij over. Gebruikt u alcoholische drank? rg arbeidsongeschiktheids- als bij - Zo ja, hoeveel

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling 6 instapkaarten inhoud instapkaarten Spelling thema 1 les 1 cat. 5a 1 thema 1 les 3 cat. 5b 2 thema 1 les 5 cat. 9a 3 thema 1 les 7 cat. 9b 4 thema 1 les 9 cat. 10a 5 thema 1 les 11 cat. 10b 6 thema 1

Nadere informatie

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen Toetsing examiring in de bovbouw Prtische handleiding j de toetswek het ctraal exam Gerrit van der Ve College 2014-2015 1 Inleiding Beste leerling, Met dit boekje Toetsing examiring in de bovbouw will

Nadere informatie

Koninklijke Denderbond Ninove. Vierzon Zaterdag 19 Mei 2012

Koninklijke Denderbond Ninove. Vierzon Zaterdag 19 Mei 2012 Koninklijke Denderbond Ninove. Stationsstraat 73-75, 9400 Ninove. -Tel.: 054/58.85.03 & 054/33.25.78 (aanmeldingen) Fax: 054/34.11.70 E-mail: info@koninklijkedenderbondninove.be Website: www.koninklijkedenderbondninove.be

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

De gouden munten onder Leopold II

De gouden munten onder Leopold II De gouden munten onder Leopold II Peter Degroote Introductie De zogenaamde gouden Louis is zowat het meest bekende Belgische gouden muntstuk. De gouden Louis is het oude 20 Frank stuk dat werd aangemunt

Nadere informatie

Thema 7 Vrije tijd. 1.Regels die zeggen wat je wel mag eten en wat niet, bijv. omdat je ziek bent of omdat je wil afvallen.

Thema 7 Vrije tijd. 1.Regels die zeggen wat je wel mag eten en wat niet, bijv. omdat je ziek bent of omdat je wil afvallen. Les 7.1 Te dik? Strategie om betekenis woorn te vinn: samenstelling tekening Herkennen het grondwoord of stam. 1.Het dieet 1.Regels die zeggen wat je wel mag eten en wat niet, bijv. omdat je ziek bent

Nadere informatie

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd Liedjesbuffet 55 liedjes van Jan Coeck met begeleidingscd Copyright EUPRINT ed., Parkbosstraat 3, B3001 Heverlee Tel.: +32 16 40 40 49 Fax: +32 16 40 70 49 www.euprint.be info@euprint.be Liedjesbuffet

Nadere informatie

ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting

ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op : 6 ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting Wanneer: Waar: Bijkomen info: zaterdag 15 en zondag 16 februari 2014 Stelijk overkt zwembad van

Nadere informatie

ADVOCAAT. Vlaamse Overheid Dep Financiln Dienst derdengeschillen Koning Albert II laan 19 bus 6 1210 Brussel. Betreft: COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

ADVOCAAT. Vlaamse Overheid Dep Financiln Dienst derdengeschillen Koning Albert II laan 19 bus 6 1210 Brussel. Betreft: COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Peter GREYSON ADVOCAAT Tel: 0496 / 60.2799 Fax,03 / 216.03.82 Raadpleng volgens afspraak Antwerpen, 16.11.2011 u.r. : FB/DEB!DDG m.r.: GSB 140 (steeds te vermelden) Vlaamse Overheid Dep Financiln Dienst

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM Kampioenschappen 2013 (voorlopig) Klachten moeten gemeld worden voor 15/10/2013 bij het bestuur 1) Categorie Zware halve fond (1 +2 op alle vluchten

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

COMM. TURNHOUT 19 mm 2009 BVBA DANEELS

COMM. TURNHOUT 19 mm 2009 BVBA DANEELS COMM. TURNHOUT 19 mm 2009 BVBA DANEELS Een opschorting toegekend bij een tussen vonnis mag niet verlengd worden als de schuldenaar niet aantoont dat hij kennelijk niet meer in staat is de continuïteit

Nadere informatie

buitenland Reglement Art. 1. De verbonden te opleidingen minimaal 50% niveau is er (**) Dit zijn de

buitenland Reglement Art. 1. De verbonden te opleidingen minimaal 50% niveau is er (**) Dit zijn de 1 of 5 Reglement Krediet voor elname aan congres en/ /of het doorvoeren van een kort studieverblijf, workshop of cursus in het buitenland Algemeen reglement Algemene beschikking Reglement Kredieten voor

Nadere informatie

Borghesepark 3 Purmerend

Borghesepark 3 Purmerend Borghesepark 3 Purmerd Luxe compleet won Weivne! Wat prachtbuurt, wat prachtliggg, wat prachthu, over dit hu kunn wij maar niet houn met prat! Want Want prachtbuurt prachtbuurt één één meest meest recte

Nadere informatie

Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT.

Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT. t i j d e l i j k e Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT. / ngevolge D ie n st or (for No. 442G. 1". Voor de veilighoid van het vorkeer op hot station VugIU, golilt Tijdclijk Locaalcoor- schrift

Nadere informatie