S c h o o l g i d s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S c h o o l g i d s 2 0 1 4-2 0 1 5"

Transcriptie

1 S c h o o l g i d s

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemeen 4 1. De Nieuwe Wisselse School 5 2. Uitgangspunten van de Nieuwe Wisselse School 6 3. De organisatie van het onderwijs Samenstelling van het personeel 3.2. Groepenindeling 3.3. Overige functies 3.4. Ons onderwijs 4. De zorg voor de kinderen Aanmelding van kleuters 4.2. Zorg en begeleiding (van de kinderen op onze school) 4.3. Contact tussen ouders en school 4.4. Verzekering 4.5. Opvang van de kinderen 4.6. Jeugdgezondheidszorg 4.7. Het Schoolmaatschappelijk Werk 4.8. De Gezonde dagen 4.9. Traktaties Hoofdluis Privacy De overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs Website 5. De leerkrachten Vervanging van leerkrachten 5.2. Stagiaires 5.3. Scholing voor leerkrachten 6. De ouders De medezeggenschapsraad/gmr 6.2. De ouderraad 1

3 7. De ontwikkeling van het onderwijs in onze school Schoolplan Jaarplan Vervanging van methoden 7.4. De resultaten van ons onderwijs Uitstroom naar het voortgezet onderwijs Uitstroom naar het speciaal basisonderwijs 8. De veilige school De klachtenregeling 8.2. ARBO 8.3. Het veiligheidsbeleid 8.4. Vertrouwensinspecteurs 8.5. Analyse sociale vragenlijst ouders 8.6. Analyse sociale vragenlijst leerlingen 8.7. Analyse leerlingenvragenlijst (benchmark) 9. Regeling school- en vakantietijden Afwezig zijn van leerlingen 9.2. Verlofregeling Openbaar Basisonderwijs Epe 9.3. Toelating, schorsing en verwijdering 9.4. Medisch handelen en medicijnverstrekking 9.5. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 10. Procedure schoolgids Sponsoring Namen, telefoonnummers & adressen Schooltijden/roosters/vakanties en vrije dagen 50 2

4 VOORWOORD Beste ouder/verzorger, Voor u ligt de schoolgids van de Nieuwe Wisselse School. Deze schoolgids geeft een beeld van het onderwijs op de Nieuwe Wisselse School en de wijze waarop het onderwijs op onze school is georganiseerd. U vindt in deze gids o.a. informatie over: De openbare identiteit van onze school Onze ideeën over onderwijs De manier waarop wij onderwijs geven De zorg voor ieder kind Samenwerking met ouders Onze schoolgids is een gids die aangeeft waar wij op dit moment staan met ons onderwijs. We willen ons onderwijs voortdurend ontwikkelen en verbeteren. Ieder nieuw schooljaar stellen we de gids met actuele informatie bij. Wij hopen dat u de gids met plezier zult lezen en daarna een goed beeld van onze school heeft. Heeft u naar aanleiding van deze schoolgids nog vragen of suggesties, neemt u dan contact met mij op. Met vriendelijke groet, Nieuwe Wisselse School Jessica van Ommen van den Berg (locatieleider) Nieuwe Wisselse School Oude Wisselseweg HJ EPE T Een sturen kan natuurlijk ook: NB. Waar in deze schoolgids ouders worden genoemd kan ook verzorgers worden gelezen. 3

5 ALGEMEEN De schoolgids maakt deel uit van de kwaliteitswet Onderwijs waarin schoolplan, schoolgids en klachtenregeling de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. De schoolgids wil een praktische handleiding zijn voor allen die zich betrokken weten bij het onderwijs in de meest ruime zin van het woord. Voor ouders die al kinderen bij ons op school hebben is de gids bedoeld als informatiebron betreffende de gegevens van onze school. Directie Locatieleider Meerschoolse directeur : Mevr. J. van Ommen van den Berg : Dhr. Q. Schipper Schoolgegevens Adres : Oude Wisselseweg 35, 8162 HJ EPE Telefoon : Kleuterafdeling : Website : Bankrekeningnummer NWS : IBAN NL81RABO Bankrekeningnummer OR : IBAN NL79 RABO Ons bestuur Het bestuur van onze school wordt gevormd door de stichting Proo Noord-Veluwe (primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe). Stichting Proo vormt het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met een toezichthoudende rol. De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door het College van Bestuur (CvB). De voorzitter van het CvB is dhr. Berend Redder. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van de stichting, legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en wordt ondersteund door medewerkers van het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor is gevestigd in Harderwijk. De kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor uw kind zijn een taak voor de meerscholendirecteur (MSD). De locatieleider van de school is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De MSD voert overleg met de medezeggenschapsraad. Adres Stichting Proo: Bezoekadres: Oosteinde DR Harderwijk Postadres: Postbus BD Harderwijk Tel: Website: 4

6 HOOFDSTUK 1 De Nieuwe Wisselse School Beknopte geschiedenis In 1911 is Epe één school rijk, namelijk de Dorpsschool. De groei van de bevolking maakt de realisering van een tweede school noodzakelijk. In verschillende vergaderingen is er uitgebreid gediscussieerd over de plaatsbepaling. Doorslaggevend was destijds dat er de laatste 24 jaar in Wissel acht huizen waren gebouwd en in de Haverkamp 75. Maar er waren wel 80 kinderen uit Wissel die naar school moesten. In 1916 bestond de school uit 5 lokalen met een gymlokaal. In 1978 moest het oude schoolgebouw plaatsmaken voor nieuwbouw, de school zoals wij die nu nog steeds kennen. Onze naam Openbare school voor primair onderwijs de Nieuwe Wisselse School. Op 4 mei 1916 opende de school de deuren voor 216 jongens en meisjes uit Wissel en omgeving. De school heette dan ook de Wisselseschool. In 1995 kwam de fusie met de Burgerenkschool. De fusieschool kreeg als naam de Nieuwe Wisselse School. Schoolgrootte We starten het schooljaar met 94 leerlingen. Er zijn 4 groepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Het gebouw en de omgeving Onze school ligt aan de zuidwestkant van het dorp Epe in de woonwijk de Burgerenk. De meeste kinderen die onze school bezoeken komen uit de (directe) omgeving van school en uit Wissel. De school ligt aan een rustige weg met veel grote bomen. Voor en naast de school ligt een flink stuk plantsoen. Achter de school liggen een groot plein en een flinke speelweide voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Hier staan ook verschillende speeltoestellen opgesteld. Voor de kleuters is een apart plein en een speelweide met speeltoestellen en een zandbak. In het schooljaar zijn op het speelveld en de beide pleinen extra speeltoestellen uit de opgeheven speeltuin Jolijt geplaatst. Het beheer van deze speeltoestellen wordt door speeltuinvereniging Jolijt op deze locatie uitgevoerd. Het bestuur van de speeltuinvereniging heeft een beheerder aangesteld die toezicht houdt. Het gehele terrein om de school is van hekken voorzien. De school werkt met de speeltuinvereniging samen om een optimale en gecontroleerde speelvoorziening op deze locatie aan de leerlingen van de school en de kinderen uit de buurt te bieden. Onze school is een groot gebouw met veel binnenruimte. Er is een grote gemeenschapsruimte en 2 lokalen zijn verbouwd tot een eigentijds lokaal voor het aanbieden van lesactiviteiten Meervoudige Intelligentie. MI-lokaal (Meervoudige Intelligentie) Het MI-lokaal is ontstaan doordat er 2 lokalen zijn samengevoegd tot één grote ruimte (tussen 2 lokalen is de muur uitgebroken, zo is een grote ruimte ontstaan). In het MI-lokaal zijn veel mogelijkheden gecreëerd om de activiteiten die bij het werken van de methodiek Meervoudige Intelligentie hier kunnen worden uitgevoerd (stiltehoeken, werkhoeken, mogelijkheden om te presenteren). In deze ruimte staan computers opgesteld en is er ruimte om daarnaast met laptops (draadloos) in de ruimte te werken. Ook het ICTonderwijs wordt vooral in deze ruimte verzorgd. Vooral voor het ICT-onderwijs en het gebruik 5

7 van de Meervoudige Intelligentiemethodiek zal deze ruimte worden gebruikt (voor meer informatie zie hoofdstuk 3.3). In de school is een ruime gemeenschapsruimte waar ook verschillende activiteiten plaats vinden. HOOFDSTUK 2 Uitgangspunten van de Nieuwe Wisselse School De openbare school Een ander respecteren is bij ons op school de normaalste zaak! Wij zijn een openbare school en dus toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid te maken tussen levensbeschouwelijke overtuiging, godsdienstige overtuiging en culturele achtergrond. Kinderen die onze school bezoeken zitten daarom automatisch in een klas met kinderen die dezelfde maar ook andere overtuigingen en achtergronden hebben. Door op jonge leeftijd te ervaren dat iedereen verschillend is vinden onze kinderen dit niet meer dan normaal en ontstaat er automatisch respect voor elkaar. Onze openbare school is een school waar we samen leren, werken, leven en elkaar respecteren. Onze visie op onderwijs In onze omgang met de kinderen gaan wij uit van de 3 basisbehoeften van kinderen. We geven een kind het gevoel: ik kan het (competentie), ik kan het zelf (autonomie), ik hoor erbij (relatie). Als aan deze 3 basisbehoeften tegemoet wordt gekomen staat een kind open voor ontwikkeling. Onze manier van lesgeven wordt door twee zeer herkenbare manieren vormgegeven. Zo gebruiken wij een vaste opbouw voor iedere les waarbij wij zoveel mogelijk gebruik maken van een model waarin de volgende aspecten zijn te herkennen: Uitleg van de taak; Aangeven van het doel; Ophalen van de benodigde voorkennis; Bespreken van de oplossingsweg; Instructie geven op de zelfwerkzaamheid; Afsluiten van de les met het herhalen van de belangrijkste onderwerpen. Ook proberen wij bij iedere les zoveel mogelijk gebieden in de hersenen te prikkelen zodat de stof beter beklijft. Voor het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkelingen zijn de volgende indicatoren richtinggevend in onze visie: 1. De leerkrachten creëren een veilig klimaat binnen de school, waardoor pestgedrag niet getolereerd wordt. 2. De leerkrachten laten wenselijk sociaal gedrag zien 3. De leerkrachten geven de leerlingen zelfvertrouwen 4. De leerkrachten leren de leerlingen zelf verantwoordelijk te zijn voor materialen en hun gedrag 5. De leerkrachten leren de kinderen zelfoplossend te handelen Er wordt op onze school veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en we gebruiken de methode Leefstijl. 6

8 HOOFDSTUK 3 De organisatie van het onderwijs 3.1. Samenstelling personeel De meerschoolse directeur en locatieleider hebben de leiding van de school en houden zich met een zeer breed pakket bezig. De meerschoolse directeur is eindverantwoordelijke. Het onderwijskundig beleid Het schoolorganisatorisch beleid Het personeelsbeleid De leerlingenadministratie De financiële administratie Het onderhouden van contacten met verschillende instanties De huisvesting De groepsleerkracht werkt vooral met de eigen groep en de vele zaken die daarbij horen. Daarnaast horen taken die voor hele de school van belang zijn. De intern begeleider (IB-er) coördineert en begeleidt de zorg voor de leerlingen. Zij onderhoudt en coördineert de contacten met de leerkrachten en de ouders van de zorgleerlingen. Zij draagt zorg voor de coördinatie en ziet toe op de uitvoering van het leerlingenvolgsysteem. Zij ontwikkelt en beschrijft zorgprocedures. Zij onderhoudt contacten met externe instanties. De ICT-er coördineert het computeronderwijs op onze school. De consulent bewegingsonderwijs begeleidt de leerkrachten bepaalde perioden tijdens de lessen bewegingsonderwijs. De vakleerkracht voor godsdienst geeft vrijdagmiddag les aan de groepen 7 en 8 (de lessen godsdienst zijn niet verplicht). Aan het begin van het schooljaar geven wij ouders de mogelijkheid te kiezen tussen godsdienstig- (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO). De kinderen die de lessen godsdienst niet volgen, gebruiken deze tijd om onder begeleiding van de eigen groepsleerkracht werk af te maken of om extra oefeningen te maken. De vakleerkracht voor HVO geeft vrijdagmorgen les aan de groepen 7 en 8. Stagiaires van de PABO (opleiding tot leerkracht), van de opleiding tot ICT-medewerker, van de opleiding Pedagogiek en van de opleiding voor klassen- en onderwijsassistenten vullen hun stage op onze school in. Onze school is erkende opleidingsschool voor de opleiding tot klassen- onderwijsassistent (Calibris). De klassen- en onderwijsassistenten worden vooral ingezet in de groepen 1, 2, 3 en 4. 7

9 3.2 Groepenindeling Groep Leerkrachten Dagen Aantal leerlingen 1-2 Juf Janneke maandag-dinsdag-woensdag-donderdagmorgen Juf Jessica donderdagmiddag-vrijdagmorgen Juf Bianca maandag-dinsdag Juf Linda woensdag-donderdag-vrijdagmorgen Juf Jessica Maandag-vrijdagmiddag Meester Arnold dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdagmorgen Juf Dorinda maandag-dinsdag Juf Vera woensdag-donderdag-vrijdag Overige functies Functie Wie Aanwezig Locatieleider Juf Jessica maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag IB-er Juf Tenièlle dinsdag Onderwijsassistente Juf Sylvia donderdagmorgen, vrijdagmorgen ICT-er Meester Halil dinsdag, donderdagmiddag, vrijdagmorgen Taalklas Juf Tenièlle Juf Jessica dinsdagmorgen, donderdagmorgen Administratief Bea ter Horst maandagmiddag-dinsdagmiddag-woensdag-vrijdagmorgen medewerker Conciërge Henk Beekman dinsdagmorgen 3.4. Ons onderwijs HET ONDERWIJS IN DE GROEPEN 1-2 EN 3-4 In deze groepen werken wij met de methodiek Piramide. Deze methodiek richt zich op peuters, kleuters en kinderen van groep 3-4 en realiseert een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar. Het programma bestaat uit een combinatie van spelen, werken en leren en richt zich op acht gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het kind. Deze ontwikkelingsgebieden zijn: Sociaal-emotionele ontwikkeling; Persoonlijkheidsontwikkeling en (zelf)redzaamheid; Creatieve ontwikkeling (beeldend en muzikaal); Motorische ontwikkeling en ontwikkeling van het schrijven; Ontwikkeling van waarneming; Taalontwikkeling en ontwikkeling van het lezen; Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen; Oriëntatie op ruimte en tijd en de wereldverkenning. De kinderen worden binnen het Piramideproject nauwlettend geobserveerd. Daarnaast worden de kleuters vanaf groep 1 twee keer per jaar getoetst. Voor taal krijgen zij de toets Taal voor kleuters en voor rekenen Rekenen voor kleuters (Ordenen). De kinderen van groep 3 worden ook twee keer per jaar getoetst. De bevindingen van deze toetsen worden tijdens de 10-minutengesprekken in februari en juli met u besproken. 8

10 Het streven is om zo veel mogelijk bij het niveau van de leerlingen aan te sluiten. Als de kinderen een hoge A-score op een van de CITO-toetsen scoren, bieden wij extra verdiepende lesstof aan. Op deze wijze sluiten wij zoveel mogelijk bij het niveau van de leerlingen aan. Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben is er een tutorprogramma (=pré-teaching), waarin de kinderen worden voorbereid op het groepsprogramma. Dit betekent dat kinderen die extra taalstimulans nodig hebben, tweetalig opgroeien of anders, individueel of in een klein groepje hulp krijgen. Hierbij bereidt de tutor het kind voor op de (kring)activiteiten van een thema. Het kind heeft dan meer kans mee te kunnen doen met de andere kinderen, zodat het zelfvertrouwen wordt vergroot. De leerkracht creëert een veilige en rijke omgeving, waarin veel te ontdekken valt. Deze omgeving wordt regelmatig aangepast en vernieuwd, passend bij de projecten. Op deze manier zorgen we voor een rijke leeromgeving. In het begin van het schooljaar ontvangt u een lijst van deze projecten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Hierdoor weet u waar uw kind op dat moment in de klas mee bezig is en kunt u hier thuis op inspelen. Om de ouderbetrokkenheid bij de projecten in groep 1-2 te vergroten wordt bij ieder project een themaboekje opgesteld. Dit boekje kunnen de ouders thuis gebruiken ter ondersteuning van het op dat moment lopende project in deze groep. Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat u thuis ingaat op wat het kind in de groep heeft geleerd. U kunt dit bijvoorbeeld doen door samen een tekening of een werkje te bekijken, door een spelletje te doen, door liedjes of versjes te herhalen of door een verhaaltje voor te lezen. In de kleutergroep is er een spelinloop. s Morgens is dat tussen 8.30 en 8.45 uur. De ouder die het kind brengt kan in deze tijd spelen met haar/zijn kind. De kinderen moeten wel om 8.30 uur op school aanwezig zijn. HET ONDERWIJS IN DE ONDER-, MIDDEN- en BOVENBOUW Speerpunten in ons onderwijs zijn in eerste instantie lezen, taal en rekenen. Deze vakken zijn uitermate belangrijk en staan dagelijks op het rooster. Tevens krijgt de sociale- en emotionele ontwikkeling van de kinderen veel aandacht door de lessen uit de methode Leefstijl (voor meer informatie over Leefstijl zie het stukje sociale vorming op blz. 10) en door het SOVA-programma dat wekelijks, voor alle groepen op het rooster staat vermeld. Het schrijfproces ondersteunen wij door de kinderen in de groepen 3, 4 en 5 te laten schrijven met een LAMY-pen. Deze pen is door de vorm zeer geschikt. Whole Brain Teaching (WBT) Al vanaf groep 1 geven wij ons onderwijs vorm met behulp van WBT, uitgangspunt van deze methodiek is het prikkelen van het gehele of in ieder geval zoveel mogelijk gebieden van het brein. Wij vinden dit belangrijk omdat deze manier van werken aansluiting vindt en betrokkenheid veroorzaakt bij alle kinderen. Meervoudige Intelligentie (MI) Bij kinderen (en volwassenen) zijn er 8 intelligenties te onderscheiden. Bij de groepen 1-2 en 3-4 wordt er volgens MI gewerkt bij de methode Piramide. In de groepen 5 t/m 8 wordt er vooral met MI gewerkt tijdens de verwerking van de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur). 9

11 Wij vinden het belangrijk om onze lessen volgens MI vorm te geven omdat we zien dat het de kinderen de mogelijkheid geeft zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past, daarbij breide zij hun eigen leermanieren ook uit door ook met andere intelligenties te werken. Engels onderwijs Vanaf groep 1 wordt Engels op spelenderwijs bij de thema s aangeboden. Vanaf groep 5 wordt er Engelse les gegeven. De gymnastieklessen Voor kinderen van groep 3 t/m 8 zijn de gymnastieklessen in de gymzaal van de Burgerenk. Voor de kinderen van groep is douchen na afloop van de gymles vrijwillig. In de groepen 3 en 4 wordt er na de gymles niet gedoucht. Sociale Vorming: Sova Sociale vorming vindt plaats via alle vanzelfsprekende contacten met volwassenen en andere kinderen. Dit gebeurt thuis, op school, op straat, op de verenigingen, enzovoort. Om de sociale vorming extra aandacht te geven heeft de school gekozen voor de methode Leefstijl en een sociale vaardigheidstraining. Daarnaast worden observatiegegevens verwerkt in het programma Zien in ParnasSys. Onze school werkt met een SOVA coördinator, dit is juf Linda. Zij zorgt ervoor dat alle afspraken en besluiten worden uitgevoerd. De methode Leefstijl benadrukt vier vormen van gedrag: zelfdiscipline, verantwoordelijkheid, beoordelingsvermogen en het vermogen goed met anderen om te gaan. Zelfdiscipline is het ontwikkelen van het doorzettingsvermogen om gestelde doelen te bereiken. Verantwoordelijkheidsgevoel betekent o.a. verplichtingen aangaan en zich daaraan houden, eerlijk en open zijn. Beoordelingsvermogen heb je nodig om verstandige beslissingen te kunnen nemen. Het vermogen om goed met anderen om te gaan vraagt veel van je sociale vaardigheden (bijvoorbeeld: elkaar helpen, naar elkaar luisteren, samenwerken en conflicten oplossen). De sociale vaardigheidstraining heeft als uitgangspunt dat leerlingen verantwoordelijk worden gemaakt, de leerlingen zich verantwoordelijk te laten voelen en het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen te vergroten. Dit willen we bereiken door: Omgaan met elkaar op een positieve manier; Leerlingen bewust te maken van hun eigen gedrag; Leerlingen handvatten aan te reiken hoe zij kunnen handelen in bepaalde situaties; Leerlingen trainen deze handvatten eigen te maken; Leerlingen mee te laten denken over oplossingen van problemen/conflicten. ICT (informatie- en communicatietechnologie) Op onze school is het gebruik van de computer belangrijk. Om die reden hebben wij een ICT-er aangesteld om de technische- en de onderwijskundige kant te coördineren en uit te voeren. De computers staan in het MI-lokaal opgesteld. In de klas werken de kinderen met laptops. Computervaardigheden zijn op onze school opgenomen in het lespakket. Kinderen vanaf groep 1 leren computervaardigheden aan. Daarnaast gebruiken leerkrachten programma s die het reken- en taalonderwijs ondersteunen. Tevens wordt in de hogere groepen de 10

12 computer gebruikt voor het ontwikkelen van werkstukken. Het internet wordt gebruikt als vindplaats voor informatie t.b.v. deze werkstukken. In het eigen lokaal wordt de computer gebruikt voor extra oefeningen (rekenen, taal, lezen, aardrijkskunde) die de kinderen individueel of in 2-tallen uitvoeren. De kinderen van groep 5 werken met de programma s Starten met de computer en Stapje verder met de computer. In groep 6 werken de kinderen met Word deel 1. In groep 7 Word deel 2 en Werkstukken maken op de computer. In groep 8 Powerpoint en Excel. Pestprotocol en antipest programma Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daartoe hebben we een Pestprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe wij met pesten op school omgaan. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Bij overtreding van deze regels vindt eerst een gesprek plaats tussen leerkracht en kind. Heeft dit niet het gewenste effect, dan worden maatregelen getroffen om het gedrag te corrigeren. We stellen het op prijs dat u contact met ons opneemt als u thuis van uw kind verneemt dat er op school gepest wordt, zodat wij het stappenplan in gang kunnen zetten Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om veilig en met veel plezier naar school te gaan. Ook tijdens de lessen komt pesten aan de orde. Wij hanteren hiervoor de methode Leefstijl. Het Pestprotocol is op school aanwezig is ter inzage voor ouders. Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman, Internet en sociale media Op onze school mogen kinderen gebruik maken van internet. Ze gebruiken het internet als bron en voor educatieve doeleinden. Misbruik wordt gestraft. Bij misbruik nemen wij contact op met ouders en dan zullen wij samen bespreken welke maatregelen nodig zijn. Ieder geval wordt apart bekeken. Sociale media, zoals Hyves, Facebook, You Tube en Twitter kunnen een nuttige en positieve rol hebben in en om de school. Om de scholen, leerlingen, ouders en medewerkers te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van sociale media, heeft Proo een protocol vastgesteld. Uitgangspunt van dit protocol is dat gebruikers respect voor elkaar en voor de school hebben en iedereen in zijn waarde laten. In het protocol is onder meer afgesproken dat leerlingen en medewerkers tijdens de les alleen actief zijn op de sociale media, als de schoolleiding daar toestemming voor geeft. Er wordt geen vertrouwelijke informatie van anderen gedeeld. Alleen met toestemming is het toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op sociale media te zetten. Het is medewerkers niet toegestaan vrienden te worden met leerlingen op sociale media. In het protocol staan de richtlijnen precies omschreven. Het protocol Internet en Social Media is te vinden op de website 11

13 Digitale plusklassen Binnen stichting Proo zijn voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen twee bovenschoolse digitale plusklassen operationeel vanuit De Schakel in Nunspeet. Er wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan maximaal 28 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Incidenteel worden ook zeer zelfstandige leerlingen uit groep 5 toegelaten. De groepen worden begeleid door een digiplusklasleerkracht. Eén keer per maand ontmoeten leerlingen en leerlingen elkaar fysiek op De Schakel. Op deze terugkomdag staat o.a. strategisch spel, filosofie, Vooruitwerklab -opdrachten, instructie en sociaal-emotionele vorming op het programma. Ten minste één keer per jaar is er een excursie. Op de overige ochtenden werken de leerlingen op hun eigen school achter de computer. Er wordt gewerkt met een digitale weektaak. Door gebruik van het programma Lync en het gebruik van headsets en webcams, worden instructiemomenten (groepssessies) en onderlinge samenwerking tussen leerlingen van verschillende scholen mogelijk gemaakt. De leerlingen hebben een eigen webmailadres en maken gebruik van de Elektronische Leeromgeving van Edmodo.com. Op de overige schooldagen krijgen de leerlingen van hun eigen groepsleerkracht ten minste een half uur tijd om aan hun digitale weektaak te werken. In de digitale plusklas wordt projectmatig gewerkt. Digiklassers mogen een eigen onderwerp kiezen en dit uitwerken met behulp van de website ( of ze kunnen kiezen voor het werken met Topklassers (bijvoorbeeld: Wiskunde, Cultuur, vreemde talen en zaakvakken voor hoogbegaafde leerlingen) of gedeeltelijk voorgestructureerde producten voor hoogbegaafde leerlingen van Minka Dumont. De projecten worden afgesloten met een presentatie in de digitale plusklas. Hierbij zijn digiklassers, ouders en belangstellenden aanwezig. Daarnaast werken de kinderen o.a. aan opdrachten van de website en aan lessen Leren leren. Er wordt doelmatig gewerkt binnen de digitale plusklas. Hiervoor worden kinddoelen (SLO) gebruikt, die na het doorlopen van 360 feedback (leerling, ouders, groepsleerkrachten) bepaald worden. Deze doelen worden door de leerlingen geschaald met groepsgenoten of de digiplusklasleerkracht. Gebieden waarop de leerdoelen betrekking hebben zijn: leren leren, leren denken over leren, leren voor het leven(sociaal en emotioneel). Voor elke digiklasser wordt een individueel handelingsplan ingevoerd om het lesaanbod op de scholen en de digitale plusklas beter op elkaar af te stemmen. Dit plan beschrijft het aangepaste onderwijsaanbod op de eigen school en het specifieke aanbod uit de digiklas. Dit plan wordt door de groepsleerkracht besproken met de ouders en er vinden voortgangsgesprekken plaats tussen ouders, leerling en digiklasleerkracht waarin o.a. het rapport van de digiklasser besproken wordt. Per schooljaar vinden er twee ouderavonden en twee middagen voor betrokken groepsleerkrachten plaats. Informatie over de digitale plusklas is te vinden op de website van Proo. Via is een informatiefolder te verkrijgen. De screening voor toelating start eind juni. Kennismakingsgesprekken met potentiële nieuwe digiklassers en ouders vinden zo mogelijk- plaats voor de zomervakantie. Interne begeleiders melden leerlingen aan die voldoen aan de selectiecriteria. Leerlingen worden individueel aangemeld; niet in combinatie met andere leerlingen. Plaatsing in de digitale plusklas is pas definitief nadat dit gecommuniceerd is met de betrokken scholen. Leerlingen die wel voldoen aan de criteria, maar waarvoor geen plaats is, worden op een wachtlijst geplaatst. 12

14 Huiswerk Op onze school hanteren wij huiswerkbeleid. Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt met de ouders dit huiswerkbeleid doorgenomen. Hieronder staan in een overzicht de huiswerkactiviteiten voor de verschillende groepen. Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Het themaboekje gaat aan het begin van het thema mee naar huis. Het is wenselijk dat hierin gewerkt wordt met de ouders. De leerlingen zijn hierdoor alvast voorbereid op het thema. De juffen controleren op uitvoering door een lijst op te hangen welke boekjes aan de orde zijn geweest. Flip de logeerbeer gaat met een dagboekje mee naar huis Ik-stoel, een spreekbeurt over jezelf. Iedere week: Dictee: 20 woordjes (Vrijdag auditief dictee op school) 1x per 2 weken 1 tafel op school aanleren en thuis inoefenen. 1x per schooljaar: Boekbespreking spreekbeurt Iedere week: Dictee: 20 woordjes (vrijdag auditief dictee op school) Tafels (herhalen en automatiseren). 1 x per schooljaar: Werkstuk 2 x per schooljaar: Spreekbeurt Boekbespreking Iedere week: Dictee: 20 woordjes (vrijdag auditief dictee op school) Taal Blokboeken: 2 lesjes per week Tafels (herhalen en automatiseren). 1x per 4 weken: AardrijkskundeTopo Nederland Geschiedenis Natuur en techniek 2x per schooljaar: Spreekbeurt Boekbespreking Werkstuk Iedere week: Dictee: 20 woordjes (vrijdag auditief dictee op school) Taal (Blokboeken): 3 lesjes per week 1x per 4 weken: Engels (leren voor de toets) Aardrijkskunde topo Europa (leren voor de toets) Geschiedenis (leren voor de toets) 13

15 Groep 8 Natuur en techniek (leren voor de toets) Opstel schrijven 2x per schooljaar: Boekverslag Werkstuk Spreekbeurt Boekbespreking 1x per schooljaar: Verkeersexamen (leren) Iedere week: Dictee: 20 woordjes (vrijdag auditief dictee op school) Taal (Blokboeken): 3 lesjes per week 1x per 4 weken: Engels (leren voor de toets) Aardrijkskunde topo Wereld (leren voor de toets) Geschiedenis (leren voor de toets) Natuur en techniek (leren voor de toets) Opstel schrijven 2x per schooljaar: Boekverslag Werkstuk Spreekbeurt Boekbespreking 1x per schooljaar: Verkeersexamen (leren) VIERINGEN Veel van onderstaande vieringen worden met grote ondersteuning van de ouderraad uitgevoerd. Op onze school vieren wij verschillende feestdagen (zie onderstaand overzicht). In de lessen wordt aandacht besteed aan de vorm en inhoud van deze feestdagen. Sinterklaas Sinterklaas en zijn pieten bezoeken ieder jaar onze school. Wij informeren u hierover in onze weekinfo. Kerstviering Informatie hierover ontvangt u via de weekinfo. Schoolfeest In september start de school met een groots schoolfeest. Ouders, kinderen, buren en teamleden komen bij elkaar om het begin van het nieuwe schooljaar te vieren. Meestal is dit feest op een vrijdagavond, de datum vindt u op onze jaarkalender. Verjaardag leerling In de klas wordt de jarige toegezongen, kiest een kaart uit bij de groepsleerkracht en mag zich ook laten feliciteren in de andere klassen. De jarige trakteert alleen de eigen groep, dus 14

16 niet aan de overige leerkrachten, broertjes, zusjes in de andere groepen. Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur. Lentemiddag Ieder jaar wordt er op donderdagmiddag voor Pasen een lentemiddag georganiseerd. Alle kinderen van onze school doen hieraan mee. Over de invulling van deze paasmiddag wordt u via de weekinfo geïnformeerd. Afscheid groep 8 In de laatste week van het schooljaar nemen de kinderen van groep 8 afscheid. Zij voeren dan voor hun ouders en familie een musical op waarmee zij afscheid nemen van hun school. De ochtend na de musical is echt de laatste dag: groep 8 mag iets later op school komen (9.00 uur). Ze ruimen op, pakken hun spullen in en worden rond uur door alle kinderen uitgezongen en uitgezwaaid. Alle ouders en hulpouders worden hiervoor uitgenodigd. Juffen-/meesterdag Dit is een feestdag in alle groepen, tevens een afsluiting van het schooljaar. Tot 9.30 uur wordt de verjaardag van de leerkrachten gevierd. Vanaf 9.30 uur bedanken ouders, kinderen en leerkrachten elkaar voor het schooljaar. De juffen-/meesterdag wordt in één van de laatste schoolweken gepland. De exacte datum wordt op de jaarkalender vermeld. De invulling van de dag is nog een verrassing. OVERIGE ACTIVITEITEN Openingen/Afsluitingen van de projecten In dit schooljaar organiseren wij 2 schoolbrede projecten die we gezamenlijk afsluiten. In onderstaand overzicht staan de data waarop wij de presentaties houden (de tijden geven wij via de weekinfo door): Vrijdag 19 september Vrijdag 17 oktober Maandag 20 april Opening project Kinderboekenweek (feest) Afsluiting project Kinderboekenweek (feest) Afsluiting project Techniek Speelgoedmiddag Op iedere eerste donderdagmiddag na een vakantie mogen de kinderen van groep 1 en 2 eigen speelgoed mee naar school nemen. Zij kunnen het dan aan de juf en de andere kinderen laten zien. Ook mogen zij er dan mee spelen. Liever geen geweren, pistolen of speelgoed dat veel geluid maakt. Op de jaarkalender staan deze speelgoedmiddagen vermeld. Wij nemen geen verantwoording voor kwijtgeraakte onderdelen of voor speelgoed dat kapot gaat. Culturele vorming Ieder jaar staat er een culturele discipline centraal. Het schoolbrede project wordt hieraan gekoppeld en er worden activiteiten rondom dit thema georganiseerd. Het doel is om altijd een receptief en een productief deel te organiseren. Aan het begin van het schooljaar wordt dit thema altijd bekend gemaakt en gedurende het jaar worden de ouders op de hoogte gesteld en wordt er eventueel hulp gevraagd voor begeleiding en vervoer. 15

17 Groep 5 t/m 8 bezoekt het ASK. In theater Orpheus wordt in december een voorstelling voor deze groepen opgevoerd. Zwemmen De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan één keer in de 2 weken zwemmen in De Koekoek te Vaassen. Alle kinderen in groep 5 en 6 nemen aan dit zwemmen (natte gymnastiek) deel. Van deze regel wordt alleen om medische/zwaarwegende redenen afgeweken (bericht van ouder aan leerkracht). Voor het zwemmen wordt een vrijwillige ouderbijdrage van 2,20 per keer gevraagd. Dit geld wordt aan het begin van het schooljaar geïnd. Hierover krijgt u een aparte brief met daarop de betalingsmogelijkheden. Schoolreis/speldag/schoolkamp Het team organiseert, in nauwe samenwerking met de OR, ieder schooljaar een uitje voor de kinderen: een dag waarop de kinderen leuke dingen met elkaar doen, er wordt die dag geen les gegeven. U betaalt hiervoor per schooljaar minimaal 25,00. Omdat schoolreisjes duur zijn, wisselen we schoolreisjes af met speldagen. Groep 8 gaat op schoolkamp. De basisschool wordt voor groep 8 afgesloten met een driedaags schoolkamp. Hiervoor betalen de ouders van groep 8 70,00. Deze ouders betalen geen bijdrage voor de speldag. De bijdrage voor speldag of schoolkamp kan op de volgende manieren worden betaald: tijdens de 10-minutengesprekken in februari 2015, bij een lid van de OR. overmaken voor 1 maart 2015 op de bankrekening van de OR IBAN: NL79 RABO Dit schooljaar organiseren wij een speldag. Te zijner tijd ontvangt u bericht over de datum en de invulling van deze dag. 16

18 HOOFDSTUK 4 De zorg voor de kinderen 4.1. Aanmelding van kleuters Op de dag dat een kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Voordat uw kind vier jaar wordt kunt u contact opnemen met de locatieleider van de school voor informatie over de school en het beantwoorden van eventuele vragen. Als na een informatief gesprek en een mogelijk schoolbezoek ouders besluiten om hun kind aan te melden, is er op school een inschrijfformulier. Na invulling en inlevering van dit formulier op school is uw kind definitief ingeschreven op onze school. Om aan de juffen van de kleutergroep en de school te wennen, kan uw kind, vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden, al vijf halve dagen de school bezoeken. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht. De leerkracht neemt hiervoor het initiatief. In de loop van het eerste schooljaar komt de leerkracht op huisbezoek Zorg en begeleiding (van de kinderen op onze school) Zorg voor elke leerling Ieder kind is anders, ieder kind is uniek; vanuit dit gegeven kijken wij naar kinderen en zorgen wij ervoor dat ieder kind optimaal de kans krijgt om zich te ontplooien. Sommige leerlingen hebben meer zorg nodig, extra hulp of uitleg bij leervakken of begeleiding bij hun gedrag. Deze zorg wordt zo optimaal mogelijk geboden, altijd in nauw overleg met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider of waar nodig met externe deskundigen. De zorgstructuur in de school De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt. Zij onderwijst, observeert, begeleidt en toetst de leerlingen. Deze afgenomen toetsen horen bij de methoden die in de groepen worden gebruikt. Naast bovengenoemde gegevens die de leerkracht verzamelt, worden alle leerlingen van groep 1 t/m 8 twee maal per jaar getoetst voor lezen, rekenen en spelling. Hiervoor gebruiken wij de landelijke toetsen van CITO (volgens een vaststaande toetskalender). Alle gegevens die de CITO-toetsen opleveren worden in het leerlingvolgsysteem (computer) opgeslagen. De CITO-gegevens en de gegevens van de leerkracht zijn uitgangspunt voor de begeleiding van de kinderen. De CITO-toetsen geven in de letters A-B-C-D-E de behaalde waardering van de toets weer. Dit zijn landelijke normeringen. De normeringen geven de volgende waarde aan: A: Goed tot zeer goed (de ± 25% hoogst scorende leerlingen). B: Ruim voldoende tot goed (de ± 25% net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen). C: Matig tot ruim voldoende (de ± 25% net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen). D: Zwak tot matig (de ± 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen). E: Zeer zwak tot zwak (de 10% laagst scorende leerlingen). (De uitslagen van de CITO-toetsen worden tijdens de 10-minutengesprekken in februari en juli met de ouders besproken). Kinderen met een D- of E-score komen in het leerlingzorgsysteem (dit geldt ook voor kinderen die voor een of meerdere vakken een hoge A-score hebben behaald). 17

19 Een kind dat in ons leerlingzorgsysteem wordt opgenomen wordt door de leerkracht en intern begeleider besproken. Dit overleg gaat o.a. over: passende leerstof, het leertempo, extra of andere instructie, werkhouding, werkplek, enz. Dit wordt dan beschreven in het groepsplan (in een groepsplan staat beschreven hoe een kind in een periode van 6 weken extra hulp van de leerkracht krijgt). Dit plan beschrijft de inspanningen van de leerkracht, het kind en andere betrokkenen. Na 6 weken volgens dit plan werken, is er een evaluatie en mogelijke bijstelling van het plan Ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben worden hiervan op de hoogte gesteld. De coördinatie en begeleiding van de zorg Om de zorg en begeleiding te kunnen uitvoeren hebben wij een intern begeleider (IB-er) op onze school: juf Tenièlle is hiervoor aanwezig op de dinsdag. Dit betekent op onze school dat zij vooral: De organisatie van de toetsen voor het leerlingvolgsysteem verzorgt. Het overleg met directeur, leerlingen, leerkrachten, ouders en externe deskundigen voert. Onderzoek bij leerlingen naar leerachterstanden uitvoert. Leerkrachten begeleidt bij het maken en uitvoeren van handelingsplannen. Zich op de hoogte blijft houden van de nieuwste ontwikkelingen en materialen. Kenniscentrum en HGPD (= Handelingsgerichte procesdiagnostiek) Stichting Proo heeft een eigen Kenniscentrum. In het Kenniscentrum van stichting Proo is de expertise gebundeld die nodig is om aan de verschillende leerbehoeftes van de kinderen op de basisscholen tegemoet te komen. Binnen het Kenniscentrum werken 4 orthopedagogen/ psychologen en een administratieve kracht. De orthopedagogen en psychologen ondersteunen de scholen van de stichting Proo bij het begeleiden van leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Dit kan zijn vanwege hun manier van leren (door bijvoorbeeld beperkte begaafdheid, (hoog)begaafdheid of een leerstoornis, zoals bijvoorbeeld dyslexie), vanwege hun gedrag of vanwege emotionele problemen. Als de extra hulp op onze school te weinig effect heeft, kan de IB er een onderzoek aanvragen bij het Kenniscentrum. De orthopedagoge van het Kenniscentrum onderzoekt uw kind door middel van observaties en testen. Daarnaast bestudeert zij de informatie die u als ouder levert over uw kind en samen met de informatie van de leerkracht ontstaat een duidelijk beeld van de ondersteuningsbehoefte. In gesprek met elkaar, ouders, leerkracht, intern begeleider en orthopedagoge wordt vervolgens een plan van aanpak gemaakt. Het mag duidelijk zijn dat, voordat de extra hulp van het Kenniscentrum wordt ingeschakeld voor uw kind, de ouder(s) hiervan op de hoogte worden gesteld. Overgaan / doubleren en protocol herfstkinderen Normaal gesproken doorloopt een kind alle groepen in acht schooljaren. Voor sommige kinderen is deze periode korter of langer. Leerlingen, die op 1 oktober of daarna vier jaar worden, worden als instromers gerekend en komen in het nieuwe cursusjaar in groep 1. Op onze school komt het voor dat kinderen, die na 1 oktober 4 jaar worden lang kleuteren. Als de ontwikkeling van het kind aanleiding is het kind mogelijk nog niet naar groep 3 te laten doorstromen, of eerder dan op het gebruikelijke moment, worden ouders van deze mogelijkheid al gedurende het schooljaar op de hoogte gebracht. Ook zal door de leerkracht, in samenspraak met de intern begeleider extra worden gekeken naar het sociaal emotionele aspect, en naar de cognitieve rijpheid van het kind. Het oordeel van de leerkracht, die de 18

20 leerling goed volgt met een observatielijst en leerlingvolgsysteem is van doorslaggevend belang. Wanneer wij leerlingen een verlengde kleuterperiode of een vervroegde overstap naar groep 3 geven, gebeurt dit op basis van argumenten. De procedure staat beschreven in het Zorgplan onder het kopje verlengde kleuterperiode dat op school is in te zien. Deze werkwijze hanteren wij feitelijk bij alle groepen, dus ook vanaf groep 3. (De beschrijving hiervan is te vinden in het zorgplan onder het kopje doubleren ) Jaarlijks neemt de school een overgangsbeslissing en betrekt hierbij de ouders steeds tijdig, zeker indien een doublure of snellere doorstroming wordt overwogen. De uiteindelijke beslissing een leerling wel of niet te laten doubleren, wordt altijd door de school genomen. Het schoolbeleid t.a.v. leesproblemen en dyslexie In alle groepen wordt gewerkt volgens de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (In groep 3 wordt voor alle kinderen met het stappenplan uit het protocol Leesproblemen en dyslexie -op school ter inzage- gewerkt.) Bij onvoldoende scores (op lezen en/of spelling, zowel op de methodegebonden toetsen als bij de niet-methodegebonden toetsen) volgt er nader onderzoek door de leerkracht. Hierna biedt de leerkracht extra hulp, vastgelegd in een handelingsplan (HP). De leerkracht bespreekt dit HP, met de IB-er en met de ouders (tijdens de leerlingbespreking met de IB-er.) Na 6 weken wordt het HP geëvalueerd, bijgesteld en zonodig verlengd. Zolang de leerling vorderingen maakt (het onderwijs effectief is) blijft het HP van kracht, de hulp gaat door totdat de achterstand is verdwenen. Maakt het kind geen vorderingen, dan wordt de leerling besproken in een HGPD-overleg. Na dit overleg worden actiepunten opgesteld. Mocht het gewenste resultaat uitblijven dan kan de Zorgcommissie worden geraadpleegd. Na dit overleg worden de verkregen suggesties uitgevoerd; hier wordt ook om de 6 weken het opgestelde HP geëvalueerd. Een officiële dyslexieverklaring is m.n. noodzakelijk in het voortgezet onderwijs (i.v.m. extra proefwerk- en examentijd). De school verwijst hiervoor naar een door de RSG N.O.-Veluwe opgesteld dyslexieprotocol (ter inzage op school aanwezig). Opmerkingen: Ouders worden van alle stappen op de hoogte gehouden. Ouders kunnen altijd, op eigen initiatief en op eigen kosten, door een particulier instituut een dyslexieonderzoek voor hun kind laten uitvoeren. Passend onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Binnen een samenwerkingsverband werken alle basisscholen samen met scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Onderwijszorgkoepel Noord- Veluwe samen met de scholen uit Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe. Deze regionale indeling is door de minister vastgesteld. 19

21 Het samenwerkingsverband Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe omvat de scholen in Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe. Zorgplicht Het kernbegrip bij passend onderwijs is zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders de passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk thuisnabij in de eigen school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is op de school van aanmelding, heeft de school de opdracht om naar de best passende plaats te zoeken. De school overlegt met u welke school het best passend is voor uw kind. Dat kan zijn op een andere school binnen het samenwerkingsverband of op een school voor speciaal (basis) onderwijs. Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de school, het samenwerkingsverband of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent of het voorleggen aan een landelijke geschillencommissie. Meer informatie vindt u op de website Passend onderwijs: Om de zorgplicht zorgvuldig te kunnen uitvoeren, vragen wij van ouders hun kind tijdig aan te melden bij de locatieleder en hierbij aan te geven of zij verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Het aanmelden van uw kind doet u schriftelijk, bij voorkeur ten minste 10 weken voor de gewenste startdatum voor uw kind op school. U bepaalt zelf bij hoeveel scholen u uw kind wilt aanmelden. Als u uw kind bij meer dan één school tegelijk aanmeldt, dan bent u verplicht om op het aanmeldformulier aan te geven bij welke scholen u uw kind nog meer heeft aangemeld. 20

22 Ondersteuningsprofiel Iedere school heeft in het ondersteuningsprofiel omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. U kunt dit profiel op de website van de school vinden of op de school inzien. In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Op onze school kunnen wij goed omgaan met verschillen tussen leerlingen. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Dat betekent echter niet dat elke leerling met een specifieke ondersteuningsbehoeften op onze school geplaatst kan worden. Bij ieder verzoek tot plaatsing zal opnieuw een afweging gemaakt worden. (zie hiervoor de intakeprocedure passend onderwijs met bijbehorende formulieren) Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoefte en de extra ondersteuning die noodzakelijk is, past binnen de mogelijkheden van onze school. Uitgangspunten voor plaatsing zijn voor ons: kan het kind op onze school de gevraagde ondersteuning geboden worden, blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd, is de ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht. Het Kenniscentrum, bestaande uit orthopedagogen, ondersteunt de leerkrachten om de onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld te brengen en op welke wijze de leerkracht het handelen hierop kan afstemmen. Elders in deze schoolgids is informatie opgenomen over het Kenniscentrum.. Ook is het mogelijk om expertise vanuit het samenwerkingsverband in te roepen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen op onze school zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgen aangeboden In ons ondersteuningsprofiel is omschreven welke ondersteuning wij als school kunnen bieden. Ondersteuningsteam Heel vaak kan de ondersteuning door de school zelf gegeven worden. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega s of de intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern begeleider. Onze school heeft een ondersteuningsteam. In dit ondersteuningsteam zitten de intern begeleider en de orthopedagoog uit het Kenniscentrum. Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding toe geeft, zal de leerling in het ondersteuningsteam besproken worden. Soms is de situatie zo complex, dat in ons ondersteuningsteam ook een deskundige uit het samenwerkingsverband en/of iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin aanwezig zal zijn. In het ondersteuningsteam wordt in samenspraak met de ouders bepaald welke ondersteuning een leerling nodig heeft en waar deze het beste plaats kan vinden. 21

23 Arrangementen Het antwoord op de vraag: Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons handelen hierop af? wordt vastgelegd in een plan van aanpak, vaak een arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? Met welk doel? Wanneer en hoe gaan we evalueren? Ouders worden nauw betrokken bij het opstellen van een arrangement. Wij vinden het van groot belang dat alle direct betrokkenen eendrachtig samen werken in het belang van het kind. Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderwijs Als het ondersteuningsteam en de ouders tot de conclusie komen, dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is om naar een speciale (basis) school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor zo n school aan. Dit doet de school bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe geeft de toelaatbaarheidsverklaring af als ouders en scholen het met de plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs eens zijn. Het samenwerkingsverband de Stroming geeft de toelaatbaarheidsverklaring als de aanvraag door de Centrale Commissie Toelaatbaarheid positief wordt beoordeeld. Blind of slechtziend / doof of slechthorend / taal-spraakproblemen Er zijn in Nederland speciale scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en voor kinderen die doof/slechthorend zijn en/of taal-spraakproblemen hebben. Deze scholen vallen buiten de wet passend onderwijs, maar hebben wel de verplichting de basisscholen te ondersteunen om deze kinderen goed te kunnen begeleiden. Onze school kan een beroep doen op hun expertise in de vorm van consultatie en begeleiding. Persoonsgebonden nummer (PGN) of onderwijsnummer Bij de inschrijving op school moet u het BSN van uw kind opgeven. Iedereen die in zijn woonplaats wordt ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA), heeft een BSN. U moet als bewijs bijvoorbeeld het geboortebewijs van uw kind meenemen, een paspoort of identiteitsbewijs. Voor kinderen die van school veranderen, kunt u het uitschrijvingsbewijs van de vorige school meenemen. In het onderwijs wordt het BSN ook wel persoonsgebonden nummer (PGN) of onderwijs nummer genoemd. De scholen gebruiken de nummers om aan de overheid op te geven welke leerlingen bij hen op school zitten. Als blijkt dat uw kind geen BSN heeft en niet in de GBA is opgenomen, dan krijgt uw kind een onderwijsnummer. Zo ontvangt de school toch geld voor deze leerling. Dit onderwijsnummer is niet te onderscheiden van een gewoon BSN. Met andere woorden: kinderen zonder BSN zijn niet anders dan kinderen die wel een BSN hebben. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt ook voor de informatie die de school over uw kind verzamelt. De informatie over leerlingen wordt dus goed beschermd. Zie ook elders in deze schoolgids. Ons privacyreglement ligt op school en op het bestuurskantoor van Proo ter inzage. 22

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014

Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014 Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014 Locatie WAMO (Watermolenpad) wijk: Goilberdingen adres: Watermolenpad 1 4105 XA Culemborg tel: (0345) 53 17 88 e-mail: info.ons@cpob.nl Locatie ROMA (Rosa Manusstraat)

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

schoolgids algemeen gedeelte juli 2015 nieuweschool.nu Schoutenring 32 5981 DS Panningen 077 307 42 23 info@nieuweschool.nu

schoolgids algemeen gedeelte juli 2015 nieuweschool.nu Schoutenring 32 5981 DS Panningen 077 307 42 23 info@nieuweschool.nu schoolgids algemeen gedeelte juli 2015 Schoutenring 32 5981 DS Panningen 077 307 42 23 info@nieuweschool.nu een woordje vooraf Beste ouders/verzorgers, In augustus 2014 hadden we het voorrecht om Nieuweschool

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Graaf Wichmanstraat 24 7271 CD Borculo telefoon : 0545 271486 e-mail: info@cbsdewereldboom.nl website: www.cbsdewereldboom.

Graaf Wichmanstraat 24 7271 CD Borculo telefoon : 0545 271486 e-mail: info@cbsdewereldboom.nl website: www.cbsdewereldboom. Graaf Wichmanstraat 24 7271 CD Borculo telefoon : 0545 271486 e-mail: info@cbsdewereldboom.nl website: www.cbsdewereldboom.nl Facebook CBS de Wereldboom Een woord vooraf. Scholen verschillen in sfeer,

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Iedereen is uniek, samen zijn we één! Bizetlaan 2 Postbus 224 3862 GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk 033-245 14 12 baken@kpoa.

Schoolgids 2015-2016. Iedereen is uniek, samen zijn we één! Bizetlaan 2 Postbus 224 3862 GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk 033-245 14 12 baken@kpoa. Schoolgids 2015-2016 Iedereen is uniek, samen zijn we één! tijdelijk adres postadres Bizetlaan 2 Postbus 224 3862 GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk 033-245 14 12 baken@kpoa.nl Nieuw adres medio 01-08-2016 Groenestraat

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof Inhoudsopgave: - Inleiding - De Klipper - De Klipper locatie Sluiswijk -Identiteit - Waar staat De Klipper voor: Pedagogisch klimaat Didactisch klimaat Het bijzondere aan De Klipper Afspraken omtrent veiligheid

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 De school... 6 1.1 Basisschool De Wereldweide, even voorstellen... 6 Waar de school voor staat... 8 2.1 2.2 De identiteit... 8 Onze missie... 8 2.3

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie