Verslag gemeenteraad van dinsdag 28 APRIL 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad van dinsdag 28 APRIL 2015"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad van dinsdag 28 APRIL 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu, Mevr. Vera De Koster, Mevr. Inez De Coninck, schepenen; Patrick De Smedt, OCMW-voorzitter Mevr. Lutgard Van der Borght, Paul Verhaevert, Mevr. Anja Haverals, Louis Van Lembergen, William Engels, Mevr. Marijke De Vis, Mevr. Ineke Robijns, Mevr. Arianne De Bondt, Mevr.Els Van Buggenhout, Willy Segers, Jeroen Eenens, Mevr. Magda Vandeputte, Luc De Ridder, Mevr. Marieke De Medts, Wouter Van Driessche, raadsleden en Mevr. K. Biesemans, gemeentesecretaris Afwezig : Mevr. Inge De Nil, raadslid De voorzitter opent de vergadering in openbare zitting. De voorzitter verontschuldigt raadslid Inge De Nil. De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn omtrent het verslag van de vorige raadszitting op dinsdag 24 maart Er zijn geen opmerkingen. DAGORDE : OPENBARE ZITTING 1. a) Beslissing houdende de goedkeuring van de wijziging van meerjarenplan b) Beslissing houdende de goedkeuring van de wijziging van het budget Beslissing houdende de goedkeuring van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 maart 2015 betreffende het verzoek aan Finilek om bijkomend te investeren voor een bedrag van in Wind4flanders. 3. Beslissing betreffende het verzoek aan Finilek om de kapitaalsverhoging van Publi T te onderschrijven. 4. Goedkeuring van een gewijzigd belastingreglement op de door de gemeente ten behoeve van zijn inwoners ter beschikking gestelde containers van het type Din (1.100 liter) voor het dienstjaar Advies over de rekeningen 2014 van de vier Opwijkse kerkfabrieken, ingediend door het Centraal Kerkbestuur van Opwijk. 6. Kennisneming overeenkomst Toekomstforum Halle-Vilvoorde. 7. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een verkaveling nabij Steenweg, Molenstraat en Heerbaan.

2 8. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een weg vanuit Sint-Jansstraat langsheen grens Opwijk/ Merchtem (ruilverkavelingsbaan). 9. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een bouwproject langs de Heirbaan. 10. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor het lokaal bedrijventerrein te Nijverseel. 11. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een verkaveling nabij Wallekensweg. 12. Goedkeuring van de agenda, bevattende de statutenwijziging, van de buitengewone algemene vergadering van Providentia cvba op 7 mei Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze buitengewone algemene vergadering. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van Providentia cvba op 7 mei Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze algemene vergadering. 13. Goedkeuring van de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IGSV op 20 mei Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor de voormelde algemene vergadering 14. Goedkeuring van de agenda, bevattende de statutenwijziging, van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 2 juni Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze buitengewone algemene vergadering. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Infrax West op 2 juni Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze algemene vergadering. 15. Goedkeuring van de agenda van de jaarvergadering van de intercommunale Finilek op 19 juni Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor de jaarvergadering van de intercommunale Finilek op 19 juni Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van Iverlek op 19 juni Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en diens plaatsvervanger voor de algemene vergadering (tevens jaarvergadering). 17. Principiële goedkeuring van de voorwaarden van een overeenkomst tussen de gemeente Opwijk en de watermaatschappij Farys m.b.t. het vastleggen van de modaliteiten van de aansluitingswijze op het openbare rioleringsnet. 18. Beslissing houdende het uitvoeren van schilderwerken in het verbouwde GAC II Ringlaan 20 te 1745 Opwijk. Goedkeuring van het bestek en de kostprijsraming. Bepaling van de gunningswijze. 19. Beslissing houdende de definitieve beraadslaging over de gedeeltelijke wijziging (verbreding) van voetweg nr. 62 met inbegrip van het rooilijnenplan voor het gedeelte gelegen tussen de Heirbaan en het Heiveld.

3 20. Beslissing houdende de definitieve beraadslaging over de gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 64 met inbegrip van het rooilijnenplan voor het gedeelte gelegen tussen de Ringlaan en de Wallekensweg. 21. Kennisneming van het verslag van de gemeentelijk energieboekhouding dienstjaar GEHEIME ZITTING 22. Beslissing m.b.t. de aanduiding van een waarnemend financieel beheerder in geval van afwezigheid of verhindering van de huidige titularis in toepassing van artikel 81 2, derde lid van het gemeentedecreet. OPENBARE ZITTING 1. a) Beslissing houdende de goedkeuring van de wijziging van het meerjarenplan b) Beslissing houdende de goedkeuring van de wijziging van het budget De burgemeester geeft toelichting. Een raadslid maakt een opmerking over de budgetten voor een grotere locatie voor het IBO. De burgemeester verduidelijkt dat met deze budgetwijziging hieraan niets wordt gewijzigd. Volgens een raadslid staat er bij de doelstelling eigen grondregie een verkeerde actie vermeld. Volgens de burgemeester is dit een oude tekst die ook niets te maken heeft met deze budgetwijziging. Een raadslid haalt aan dat het voorziene budget voor de parking op de Borghtsite hoog is, terwijl er geen extra budget voorzien wordt voor het actieprogramma van de burgermeesterconvenant. Volgens de bevoegde schepen is er meer dan voldoende voorzien, meer dan in de omliggende gemeenten. De burgemeester voegt hieraan toe dat de uitwerking van het convenant in een studiefase is, partner Interleuven is hier volop mee bezig en binnen een paar maanden zal deze studie van Interleuven meer duidelijkheid brengen. Het raadslid vindt echter dat de eerste stap een algemene discussie, oriëntatie vanuit het college zou moeten zijn. Hierover werd nog geen enkele nota opgemerkt. Over de vergissing van meer dan 1 miljoen te veel geboekte ontvangsten stelt een raadslid dat dit vooral werd opgevangen door een verhoging van bepaalde inkomsten. Een ander raadslid voegt eraan toe dat dergelijke fouten moeten vermeden worden en raadt een aanstiplijst aan voor het overmaken van de verplichte documenten aan de toezichthoudende overheid. De burgemeester bevestigt dit te zullen doorgeven aan de betrokken dienst. Volgens ditzelfde raadslid werd in het meerjarenplan een belangrijk bedrag voor de afrekening van de S-divisie TMVW m.b.t de Vetweyde nog niet voorzien. Hiervoor wordt gewacht op advies vanwege onze raadsman, aldus de burgemeester.

4 Een raadslid vraagt zich af of de hogere voorziene inkomsten voor het containerpark wel realistisch zijn, gezien het aantal beperkte bezoeken? De burgemeester stelt dat er vorig jaar veel burgers een grote kuis hebben gehouden en dat men kan vermoeden dat de toevoer naar het containerpark zal stijgen de komende maanden. Op de gemeenteraad van mei zal een dossier over aangepaste tarieven voor het containerpark worden voorgelegd. De schepen van milieuzaken bevestigt dat er gemiddeld / maand aan inkomsten werden opgemeten tijdens de opstartperiode. De schepen van openbare werken voegt eraan toe dat de tarieven tijdens de voorgaande periode eerder onverantwoord laag te noemen waren. De raadslid vraagt of de voorziene aanleg van het tweede kunstgrasveld in 2016 niet te vroeg ingepland is, gelet op het feit dat de percelen nog onteigend moeten worden? De burgemeester verduidelijkt dat er weliswaar geen hoogdringende procedure kon gevoerd worden, maar dat via de rechtbank van aanleg de ter beschikkingstelling van de percelen kan bekomen worden, nog vóór het vaststellen van de onteigeningsvergoeding. Op de vraag waarom het dossier tot het goedkeuren van een erfpachtovereenkomst met de kerkfabriek voor het bouwen van een feestzaal te Mazenzele nog niet aan de gemeenteraad werd voorgelegd, antwoordt de burgemeester en de secretaris dat het een ingewikkeld dossier betreft, waarbij de landmeter een omvangrijke heropmeting dient uit te voeren. De schepen van milieu komt nog even terug op de opmerking ivm het burgemeesterconvenant en benadrukt dat het hele college dit convenant steunt en dat er reeds wordt overgegaan tot de aankoop van een aardgaswagen (voorzien op een apart budget). Bovendien, waar vroeger van de saneringsbijdragen aan infrastructuurwerken werd uitgegeven, gaat inmiddels naar de echte sanering van de oppervlaktewateren. Punt 1 a) wordt goedgekeurd met: 14 ja-stemmen (Open Vld ; N-VA) bij 8 onthoudingen (LVDB-CD&V ; INZET-GROEN) Punt 1 b) wordt goedgekeurd met: 14 ja-stemmen (Open Vld ; N-VA) bij 8 onthoudingen (LVDB-CD&V ; INZET-GROEN) De Raad, Gelet op de indeling in beleidsdomeinen goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 april 2013; Gelet op het oorspronkelijke meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2013 en laatste wijziging van 16 december 2014; Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur, dd 01/04/2015, betreffende de aanpassing;

5 Gelet op het feit dat het gewijzigde meerjarenplan een financieel evenwicht heeft als : Het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter dan of gelijk is aan nul De autofinancieringmarge van het laatste boekjaar van het meerjarenplan is groter of gelijk aan nul. Gelet op het feit dat de meerjarenplanaanpassing voldoet financieel evenwicht; aan het Gelet op het feit dat het budget 2015 volledig past binnen de meerjarenplanaanpassing ; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststellen van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningenstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de omzendbrieven van het Vlaams Ministerie van bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur ter zake; Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Voor punt A: Met 14 ja-stemmen (Open Vld, N-VA) bij 8 onthoudingen (LVDB-CD&V, INZET- GROEN). Voor punt B: Met 14 ja-stemmen (Open Vld, N-VA) bij INZET-GROEN). 8 onthoudingen (LVDB-CD&V, BESLUIT Artikel 1 : Het aangepast meerjarenplan wordt goedgekeurd. Artikel 2 : Het gewijzigd budget 2015 wordt goedgekeurd. Artikel 3 : Deze beslissing zal worden overgemaakt aan : - De heer Gouverneur van Vlaams-Brabant via het digitaal loket.

6 2. Beslissing houdende de goedkeuring van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 maart 2015 betreffende het verzoek aan Finilek om bijkomend te investeren voor een bedrag van in Wind4flanders. De burgemeester geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) De Raad, Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd 25 maart 2015 betreffende het verzoek aan Finilek om bijkomend te investeren voor een bedrag van in wind4flanders. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van EGPF; Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de participaties in EGPF en Wind4Flanders; Gelet op de aangetekende brief van 16 december 2014 van Finilek; Overwegende dat een participatie in de opvolger van EGPF, Wind4Flanders, de productie van windenergie bevordert en de gemeente op deze wijze bijdraagt tot het opwekken van hernieuwbare energie; Gelet op de gemeeneraadsbeslissing van 24 februari 2015 waarbij reeds verzocht werd om te inversteren in wind4flanders; Gelet op het feit dat niet alle gemeenten ingetekend hebben op deze moglijkheid; Gelet op de hoogdringendheid van deze beslissing aangezien dit moet meegedeeld worden aan Finilek voor 1 april 2015; Overwegende dat het investeringsbedrag voor rekening van de gemeente door Finilek wordt gefinancierd via vreemde middelen; Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien; Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;

7 Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). BESLUIT Artikel 1 : De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2015 betreffende het verzoek aan Finilek om bijkomend te investeren voor een bedrag van in Wind4flanders wordt goedgekeurd. Artikel 2 : Deze beslissing zal worden overgemaakt aan : Finilek c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel Bart verdoodt, Financieel beheerder en worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant. 3. Beslissing betreffende het verzoek aan Finilek om de kapitaalsverhoging van Publi T te onderschrijven. De burgemeester geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) De Raad, Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek; Gelet op de statuten van Finilek; Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van Publi-T; Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de participatie in Publi-T; Gelet op de aangetekende brief van 24 maart 2015 van Finilek;

8 Overwegende de toelichting in de motiveringsnota van Publi-T voor de kapitaalsverhoging; Overwegende dat de kapitaalsverhoging voor rekening van de gemeente door Finilek wordt gefinancierd via vreemde middelen (bankfinanciering); Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien; Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; Met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). BESLUIT : Artikel 1 : Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalsverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een bedrag van ,22 ; Artikel 2 : Voor zover sommige gemeenten-deelnemers Finilek niet verzoeken het voor hen voorziene bedrag van de kapitaalsverhoging van Publi-T te onderschrijven, Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente een bijkomend bedrag te onderschrijven van maximaal ,22. Artikel 3 : In voorkomend geval op eenvoudig verzoek van Finilek, een bijkomende waarborg te stellen voor het voor rekening van de gemeente onderschreven bedrag. Artikel 4 : Deze beslissing zal worden overgemaakt aan : - Finilek, c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel - De financieel beheerder en worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant.

9 4. Goedkeuring van een gewijzigd belastingreglement op de door de gemeente ten behoeve van zijn inwoners ter beschikking gestelde containers van het type Din (1.100 liter) voor het dienstjaar De burgemeester geeft toelichting. Een aantal raadsleden maken opmerkingen over het verschil in aantal containers welke op dit ogenblik ter beschikking worden gesteld aan de scholen en parochiezalen. en welke volgens onderhavig reglement ter beschikking worden gesteld. Wat met de jeugdverenigingen, vraagt een raadslid zich af? Waarom enerzijds subsidies verlenen en anderzijds deze verenigingen kosten aanrekenen voor afvoer van afval naar het containerpark? Kunnen sommige gemeentelijke scholen wel containers ter beschikking krijgen, terwijl andere scholen op het zelfde grondgebied maar 1 container? D burgemeester stelt voor om dit agendapunt te verdagen naar een latere zitting en vraagt aan alle fracties om hun opmerkingen over te maken. De raad stelt voor om een werkgroep samen te stellen om dit dossier beter voor te bereiden en breder te bekijken. Bijgevolg wordt overgegaan tot de stemming over het verdaging van dit agendapunt. Punt wordt verdaagd met 22 stemmen (algemeen stemmen) 5. Advies over de rekeningen 2014 van de vier Opwijkse kerkfabrieken, ingediend door het Centraal Kerkbestuur van Opwijk. De burgemeester geeft toelichting. Punt wordt 22 x gunstig geadviseerd. De Raad, Gelet op de wetgeving op de erkende erediensten ; Gelet op de omzendbrief bb2013/01 betreffende de boekhouding van de erediensten, meer in het bijzonder de regels ivm de jaarrekening ; Gelet op het feit dat de gemeente binnen de 50 dagen na ontvangst zijn advies ter zaken moet geven ; Gelet op het schrijven van het Centraal Kerkbestuur van Opwijk dd 10/03/2015 bevattende : De jaarrekening 2014 van elk kerkfabriek De bijlagen bij de jaarrekening 2014 van elk kerkfabriek De samenvattende tabel van de overschotten en tekorten 2014 De samenvattende tabel van de betaalde toelagen Overwegende dat alle rekeningen 2014 van de kerkfabrieken samen afsluiten met overschot in exploitatie en wel als volgt : Kerkfabriek Rekening 2014 Sint-Paulus O.L.V Middelares ,74 St. Jozef 8.498,12 Sint-Pietersbanden ,34 Totalen ,24

10 Overwegende de rekening van het kerkfabriek Sint-Paulus Opwijk in investeringen een overschot heeft van ,26, het kerkbestuur Sint-Jozef Droeshout een overschot in investeringen heeft van 149,79 en het kerkbestuur O.L.V Middelares een overschot in investeringen heeft van 409,87. ( Sint-Pietersbanden: 0 ) Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Met 22 gunstig-adviesstemmen. BESLUIT Artikel 1 : De gemeenteraad van Opwijk geeft een gunstig advies over de rekeningen 2014 van de kerkfabrieken van de gemeente Opwijk; zoals deze zijn ingediend door het Centraal Kerkbestuur van de gemeente Opwijk dd. 10/03/2015. Artikel 2 : Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams- Brabant; 6. Kennisneming overeenkomst Toekomstforum Halle-Vilvoorde. De burgemeester geeft toelichting over het opzet van dit forum en vraagt aan de raadsleden om ideeën / suggesties over te maken. Een raadslid vraagt of de thema s voor de themawerkgroepen inmiddels al meer omschreven zijn? De burgemeester antwoordt dat dit vanuit de themawerkgroepen zal gebeuren. De voorzitters van deze themawerkgroepen zitten ook in de stuurgroep. Een raadslid hoopt dat dit forum geen zinloze praatbarak zal worden. De burgemeester is hoopvol dat dit niet het geval zal zijn. Op de vraag of onze burgemeester in de stuurgroep zetelt, antwoordt deze dat enkel 3 schepenen in een themawerkgroep zullen zetelen. De Raad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;

11 Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op de brief dd. 7 april 2015 van Intercommunale Haviland betreffende Toekomstforum Halle-Vilvoorde met als bijlage de te ondertekenen overeenkomst ; Gelet dat het doel van het Toekomstforum is om te overleggen over de bovengemeentelijke belangen van de betrokken gemeenten, deze te onderbouwen en te verdedigen ; Gelet dat het doel onder meer is de kwaliteit van het leven voor de meer dan inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, en één platform overleg en coördinatie te creëren om de uitvoering van het Toekomstplan Halle-Vilvoorde te faciliteren en dit uitgaand van het Charter Halle-Vilvoorde van 24 april 2014 en de Verklaring van de Burgemeesters van 8 mei 2014 ; Gelet dat op basis van de overgemaakte suggesties inzake de beleidsthema s de Stuurgroep van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde inmiddels beslist heeft om de hieronder vermelde vijf themagroepen op te richten die het Toekomstforum als een prioritaire opdracht beschouwt : - Mobiliteit - Onderwijs en ontnederlandsing - Ruimtelijke Ordening en wonen - Welzijn en zorg - Verstedelijking en integrale veiligheid ; Gelet dat elke gemeente actief betrokken wordt bij deze themawerkgroepen worden, de deelnemende gemeenten verzocht één of twee uitvoerende mandatarissen aan te duiden die deelnemen aan deze themawerkgroepen en wordt tevens gevraagd om de namen van ambtenaren mee te delen die binnen het domein van elke werkgroep benaderd kunnen worden om desgevallend informatie te kunnen verstrekken betreffende de concrete noden van de gemeente ; Gelet op de vraag van Haviland om deze overeenkomst voor te leggen aan het College van Burgemeester en Schepenen van onze gemeente en ter kennisgeving te brengen aan de Gemeenteraad BESLUIT : Artikel 1: De Raad neemt kennis van de overeenkomst Toekomstforum Halle-Vilvoorde. Artikel 2 : Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams- Brabant en overgemaakt aan : - De heer Albert Beerens, Burgemeester - Intercommunale Haviland Brusselsesteenweg Zellik.

12 7. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een verkaveling nabij Steenweg, Molenstraat en Heerbaan. De burgemeester geeft toelichting bij de agendapunten 7 t.e.m. 11. Punt 7 wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). De Raad, Gelet op het decreet van 28 januari 1977, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen; Gelet dat er een nieuwe verkaveling zal worden gerealiseerd nabij Steenweg, Molenstraat en Heerbaan en er aan de nieuwe straat een naam moet worden gegeven ; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 januari 2007 om systematisch advies te vragen aan het gemeentelijk archief voor het toekennen van nieuwe straatnamen; Gelet dat het gemeentelijk archief op 25 november 2014 volgend advies heeft uitgebracht : Vaeringweg In de Atlas der Buurtwegen der gemeente Mazenzele vinden we de oorspronkelijke voetweg nr. 21 die door het bewuste perceel loopt. Voetweg nr. 21 krijgt hier de naam Vaeringweg, wij vermoeden dat deze naam verband houdt met de hieronder vermelde perceel naam Vaerent. In 1934 en in 1963 werd het parcours van deze voetweg gedeeltelijk afgeschaft en verlegd en valt nu samen met een groot deel van het traject van de wegenis binnen de nieuwe verkaveling. In de kindermond werd de naam vaering gebruikt om varens aan te duiden. De kinderen gingen tijdens de vakanties de varing platleggen, die groeide in Kravaalbos (ze rolden zich door de varens en die gingen dan plat, sic F. Wouters). Ons eerste voorstel is dus Vaeringweg. 1 e voorstel: Vaeringweg Kruisken(s)veld In de Historiek der straten van Mazenzele door Leo De Nil vinden we volgende vermeldingen i.v.m. de locatie van deze nieuwe verkaveling: - Wanneer we op het Schaapheuzel de Heerbaan inslaan (richting Lepelstraat) Langs dezelfde zijde van de weg ligt het Bosschenveld en rechts de Rauakker en de Vaerent tegen de Molenstraat - De Dorpsstraat (nu Molenstraat) maakte de grens uit tussen de Rauakker, met als onderverdeling Den Vaerent die ligt tussen de straat en de beek

13 - Over die beek: op school werd de legende vertelt dat enkele eeuwen geleden hier een treffen plaatsvond tussen Spanjaarden en Hollanders. Men begroef de gesneuvelden ter plekke en plaatste een kruisje op hun graf. De beek trad buiten haar oevers en voerde de kruisjes mee. Zo kreeg de beek hier de naam Cruyskenbeeck. Bovendien vonden we in het archief ook een Etat indicatif des cours d eau non navigables ni flottables de la commune de Maxenzele van 1878 en een kaart ( ) van dezelfde waterlopen waarop bewuste beek aangeduid staat als Cruyskenbeek 2 e voorstel: op basis van deze vermeldingen stelt het gemeentelijk archief de volks etymologische naam: Kruisken(s)veld voor. Stambeekwijk Deze naam wordt verantwoord door de ligging van de nieuwe verkaveling. De Stambeek loopt immers midden door deze wijk en blijft er ook prominent aanwezig. Vandaar ons 3 e voorstel voor de nieuwe wijk. 3 e voorstel: Stambeekwijk. Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 17 maart 2015 om aan de Gemeenteraad voor te stellen zich principieel akkoord te verklaren met de straatnaam : Kruiskensveld ; Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) BESLUIT: Artikel 1 : De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord om de nieuwe straat in deze verkaveling Kruiskensveld te noemen. Artikel 2 : De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen opdracht om het advies in te winnen van de gemeentelijke cultuurraad, een openbaar onderzoek in te stellen en na afsluiting hiervan, het dossier voor definitieve goedkeuring opnieuw aan haar voor te leggen.

14 8. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een weg vanuit Sint- Jansstraat langsheen grens Opwijk/ Merchtem (ruilverkavelingsbaan). De burgemeester geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). De Raad, Gelet op het decreet van 28 januari 1977, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen; Gelet dat het gemeentebestuur van Merchtem een procedure is opgestart om alle ruilverkavelingsbanen een straatnaam te geven; Gelet dat de ruilverkavelingsbaan op de grens met Merchtem een straat is waarvan de linkerzijde Opwijk is en de rechterzijde Merchtem; Gelet dat de gemeenteraad van Merchtem op 24 november 2014 een princiepsbeslissing heeft genomen om deze ruilverkavelingsbaan Eyckstraat te noemen; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 januari 2007 om systematisch advies te vragen aan het gemeentelijk archief voor het toekennen van nieuwe straatnamen; Gelet dat hier geen zin heeft om een advies van t Opwijks Archief te vragen; Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) BESLUIT: Artikel 1 : De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord om de ruilverkavelingsbaan op de gemeentegrens dezelfde straatnaam te geven als gemeente Merchtem : Eyckstraat. Artikel 2 : De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen opdracht om het advies in te winnen van de gemeentelijke cultuurraad, een openbaar onderzoek in te stellen en na afsluiting hiervan, het dossier voor definitieve goedkeuring opnieuw aan haar voor te leggen

15 9. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een bouwproject langs de Heirbaan. De burgemeester geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). De Raad, Gelet op het decreet van 28 januari 1977, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen; Gelet dat er een bouwproject zal worden gerealiseerd langs de Heirbaan en dat er aan de nieuwe straat een naam moet worden gegeven ; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 januari 2007 om systematisch advies te vragen aan het gemeentelijk archief voor het toekennen van nieuwe straatnamen; Gelet dat het gemeentelijk archief op 10 maart 2015 volgend advies heeft uitgebracht : Verkenskot Deze naam zou vanuit toponymisch oogpunt (zie Dr. Jan Lindemans, blz. 153 nr. 1409) de meest voor de hand liggende zijn, maar het lijkt ons niet opportuun om deze naam te gebruiken gezien de eerder negatieve connotatie. Sint-Annaweg In de Atlas der Buurtwegen noemt bedoelde voetweg nr. 62: Kapelleweg. Deze naam is niet bruikbaar aangezien hij als straatnaam reeds bestaat op een andere locatie. Voetweg nr. 62 is de weg van de Heirbaan naar de Sint-Annakapel (zie Dr. Jan Lindemans, blz. 87 nr. 683). Vandaar dat wij voorstellen om de nieuwe straat Sint- Annaweg te noemen. Beschouw het als een nieuwe toponymische naam die tegelijkertijd verwijst naar de Sint-Annakapel en naar de voormalige Sint- Annamelkerij. 1 e Voorstel: SINT-ANNAWEG. t Vestje Volgens de Toponymie van Jan Lindemans (zie blz. 154 nr. 1414) is er in de volksmond sprake van t Vestje : een gebuurte op de Heirbaan, genoemd naar het Dendermondsch Vestje. Het is een tamelijk zwak toponiem zonder enige verdere referentie. 2 e Voorstel: T VESTJE t Smisken of Smidse Deze naam baseert zich op de ligging van het project. Op de hoek van Heirbaan en Esp bevond zich de handelszaak Van Lierop. De vader van de laatste uitbater baatte er voorheen een smidse uit. Gezien het project zo goed als in de achtertuin ligt van deze zaak stellen wij als 3 e alternatief t Smisken of Smidse voor. 3 e Voorstel: T SMISKEN of SMIDSE.

16 Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 25 maart 2015 om aan de Gemeenteraad voor te stellen zich principieel akkoord te verklaren met de straatnaam : Smidseweg ; Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) BESLUIT: Artikel 1 : De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord om de nieuwe straat in dit bouwproject Smidseweg te noemen. Artikel 2 : De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen opdracht om het advies in te winnen van de gemeentelijke cultuurraad, een openbaar onderzoek in te stellen en na afsluiting hiervan, het dossier voor definitieve goedkeuring opnieuw aan haar voor te leggen 10. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor het lokaal bedrijventerrein te Nijverseel. De burgemeester geeft toelichting. De LVDB-CD&V-fractie maakt de opmerking dat oorspronkelijk de naam Vlaamse Staak eigenlijk een voorstel van hun fractie was. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). De Raad, Gelet op het decreet van 28 januari 1977, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen; Gelet dat er in Opwijk Nijverseel een lokaal bedrijventerrein zal worden gerealiseerd met de naam De Vlaamse Staak ; Gelet dat het aangewezen is om de straat in dit bedrijventerrein dezelfde naam te geven;

17 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 januari 2007 om systematisch advies te vragen aan het gemeentelijk archief voor het toekennen van nieuwe straatnamen; Gelet dat hier geen zin heeft om een advies van t Opwijks Archief te vragen; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 17 maart 2015 om aan de Gemeenteraad voor te stellen om de nieuwe straat in het bedrijventerrein te Opwijk Nijverseel : De Vlaamse Staak te noemen; Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) BESLUIT: Artikel 1 : De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord om de nieuwe straat in het bedrijventerrein te Opwijk Nijverseel De Vlaamse Staak te noemen. Artikel 2 : De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen opdracht om het advies in te winnen van de gemeentelijke cultuurraad, een openbaar onderzoek in te stellen en na afsluiting hiervan, het dossier voor definitieve goedkeuring opnieuw aan haar voor te leggen 11. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een verkaveling nabij Wallekensweg. De burgemeester geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). De Raad, Gelet op het decreet van 28 januari 1977, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen; Gelet dat er een verkaveling zal worden gerealiseerd nabij de Wallekensweg en dat er aan de nieuwe straat een naam moet worden gegeven ;

18 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 januari 2007 om systematisch advies te vragen aan het gemeentelijk archief voor het toekennen van nieuwe straatnamen; Gelet dat het gemeentelijk archief op 24 maart 2015 volgend advies heeft uitgebracht : Wallekensweg of (het) Walleken eerste voorstel gedaan De werkgroep van het gemeentearchief adviseert het volgende: gezien het gaat om een doodlopende wegenis en gezien de beperkte omvang van de ontsloten kavels, lijkt een nieuwe naam niet opportuun en zou het behoud van Wallekensweg de meest voor de hand liggende keuze zijn. Meer zelfs: naar de toekomst toe, met mogelijke ontsluiting van andere gronden, zou men Wallekensweg kunnen herdopen naar (het) Walleken, een ruimere wijk met inbegrip van het nieuwe stuk. Een naam die volkomen aansluit bij de toponymische naamgeving (zie Dr. Jan Lindemans) van deze locatie. Terloops meent het gemeentearchief dat in een straatnaam niet noodzakelijk straat of weg moet opgenomen worden, er zijn hiervan voldoende voorbeelden: Klei, Den Bogaard, Konkelgoed, Costershof, Hoppeveld, die heel soepel in gebruik zijn. Vandaar ons voorstel voor een ruimere naamgeving van Wallekensweg naar (het)walleken. De bevoegde ambtenaar had enkele overwegingen bij dit voorstel en vroeg om ons toch te beraden over een aparte straatnaam. Resultaat van de beraadslaging: Krokaard Volgens de Toponymie van Jan Lindemans (zie blz. 99 nr. 826) is een krokaard een perceel aan de krook (kromming) van een beek. Aan de Asbeek ligt volgens deze bron een perceel land en moeras, genaamd Krokaard. Voetnoot: buiten de context van ons advies menen wij dat het normaal zou zijn dat mogelijke nieuwe eigenaars verwittigd worden van de moerassige toestand van het gebied en van een eventuele noodzaak de grond aan te hogen. 1 e voorstel: Krokaard. Kalverweiken Volgens de Toponymie van Jan Lindemans (zie blz. 87 nr. 671) is er een weide in de Broekstraat met de naam Kalverweiken die op de toponymische kaart gesitueerd wordt in de buurt van de verkaveling in kwestie. 2 e voorstel: Kalverweiken. Vijvertuin Gezien er voor de plaats van deze verkaveling weinig voor de hand liggende toponiemen in aanmerking komen nemen we de vrijheid om een totaal nieuwe naam voor te stellen, nl. Vijvertuin. Vijver zou dan verwijzen naar vroegere aanwezigheid van water (Staeses walleken) en tuin staat dan voor het besloten geheel van de verkaveling. 3 e voorstel: Vijvertuin Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 7 april 2015 om aan de Gemeenteraad voor te stellen zich principieel akkoord te verklaren met de straatnaam : Krokaard ; Gelet op de nieuwe gemeentewet ;

19 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) BESLUIT: Artikel 1 : De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord om de nieuwe straat in deze verkaveling Krokaard te noemen. Artikel 2 : De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen opdracht om het advies in te winnen van de gemeentelijke cultuurraad, een openbaar onderzoek in te stellen en na afsluiting hiervan, het dossier voor definitieve goedkeuring opnieuw aan haar voor te leggen 12. Goedkeuring van de agenda, bevattende de statutenwijziging, van de buitengewone algemene vergadering van Providentia cvba op 7 mei Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze buitengewone algemene vergadering. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van Providentia cvba op 7 mei Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze algemene vergadering. De voorzitter geeft toelichting. Punten 12 tot en met 16 worden samen besproken. Punt 12 wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) De Raad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;

20 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij cvba Providentia ; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 27 mei 2014 punt 9 waarbij mevrouw Inez De Coninck, schepen, als gemeentelijke afgevaardigde en de heer Patrick De Smedt, voorzitter OCMW-schepen, werden aangeduid voor de algemene vergaderingen van cvba Providentia voor de resterende duur van de legislatuur (tot einde 2018) ; Gelet op de brief dd. 12 maart 2015 bij ons ingekomen op 13 maart 2015 van de cvba Providentia met uitnodiging voor de algemene vergadering der aandeelhouders van de cvba Providentia op 7 mei 2015; Gelet op het aangetekend schrijven dd. 21 april 2015, bij ons ingekomen op 23 april 2015, met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering die doorgaat op donderdag 7 mei 2015 om 18uur in de kantoren van Providentia te Asse en tot de gewone algemene vergadering der aandeelhouders die tevens aldaar doorgaat op 7 mei 2015 om 18u15 met vermelding van de agenda s van deze vergaderingen : Agenda Gewone Algemene Vergadering : 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het jaar Verslag van de commissaris-revisor 3. Goedkeuring van de jaarrekening Aanwending van het resultaat 5. Kwijting aan de bestuurders 6. Kwijting aan de commissaris-revisor 7. Vastlegging zitpenning 8. Statutaire benoemingen Agenda Buitengewone algemene vergadering : 1. Statutenwijziging voor notaris De Puydt-Verlinde tot wijziging van de regels nopens de samenstelling van de Raad van Bestuur wijziging in overeenstemming met de bepalingen van het beheersbesluit beperking van het aantal leden van de raad van bestuur tot minimum drie beslissing tot uitstel nopens de implementatie (inwerkingtreding) van de nieuwe statutaire bepalingen voor wat betreft de samenstelling van de raad van bestuur tot de algemene vergadering welke zal worden gehouden in het jaar Aanpassing van de artikelen 1, 11 en 18 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen. 3. Volmachten. Na beraadslaging en stemming; Dit punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) BESLUIT Artikel 1: De agenda van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, bevattende de statutenwijziging, van Providentia cvba, op 7 mei 2015 wordt door de Raad goedgekeurd.

21 Artikel 2 : Mevr. Inez De Coninck, schepen, wonende Millenniumstraat 10 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd om de agenda van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, bevattende de statutenwijziging, van cvba Providentia op 7 mei 2015 goed te keuren. Artikel 3: Dhr. Patrick De Smedt, voorzitter OCMW-schepen, wonende Hulst 171 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd als plaatsvervanger om de agenda van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, bevattende de statutenwijziging, van cvba Providentia op 7 mei 2015 goed te keuren. Artikel 4 : De agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van Providentia cvba, op 7 mei 2015 wordt door de Raad goedgekeurd. Artikel 5 : Mevr. Inez De Coninck, schepen, wonende Millenniumstraat 10 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd om de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van cvba Providentia op 7 mei 2015 goed te keuren. Artikel 6: Dhr. Patrick De Smedt, voorzitter OCMW-schepen, wonende Hulst 171 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd als plaatsvervanger om de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van cvba Providentia op 7 mei 2015 goed te keuren. Artikel 7 : Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams- Brabant en overgemaakt aan : - Providentia cvba Brusselsesteenweg Asse - Mevr. Inez De Coninck, schepen, bovenvermeld. - Dhr. Patrick De Smedt, bovenvermeld 13. Goedkeuring van de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IGSV op 20 mei Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor de voormelde algemene vergadering De voorzitter geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) De Raad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;

22 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op artikel 44, 1 ste alinea, van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad ; Gelet op artikel 44, 3 de alinea van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger telkens wordt herhaald voor de algemene vergadering, en onder dit verstaan wordt dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord met de agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad; Overwegende dat de gemeente Opwijk aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 ; Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2011 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking ; Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019 ; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 28 mei 2013 punt 25 waarbij de heer William Engels werd aangeduid als gemeentelijk afgevaardigde en mevrouw Arianne De Bondt als plaatsvervanger in de gewone algemene vergadering van Haviland intercommunale IGSV voor de volledige legislatuur ; Gelet op de aangetekende brief dd. 23 maart 2015 met uitnodiging tot de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IGSV op 20 mei 2014 met bijgevoegde bijlagen ; Gelet op de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale die zal gehouden worden op 20 mei 2015 en de volgende agendapunten omvat : 1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014 : goedkeuring 2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar Jaarrekening 2014 met balans, resultatenrekening, sociale balans per , het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting : goedkeuring (art. 44) 4. Verslag van de raad van bestuur : goedkeuring (art. 40)

23 5. Verslag van de commissaris over het 48 ste maatschappelijk dienstjaar : goedkeuring (art. 40) 6. Bestuur : kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40) 7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 45) 8. Vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten (art. 15) 9. Varia. Dit punt wordt goedgekeurd 22 ja-stemmen (algemene stemmen) BESLUIT : Artikel 1 : De agenda van de algemene vergadering Haviland Intercommunale IGSV op 20 mei 2015 wordt door de Raad goedgekeurd. Artikel 2 : Dhr. William Engels, raadslid, wonende Neerveldstraat 19 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd om de agenda van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale IGSB op 20 mei 2015 goed te keuren. Artikel 3 : Mevr. Arianne De Bondt, raadslid, wonende Steenweg op Merchtem 127 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd als plaatsvervanger van voormelde om de agenda van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale IGSB op 20 mei 2015 goed te keuren. Artikel 4 : Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams- Brabant en overgemaakt aan : - Haviland igsv Brusselsesteenweg Zellik - Dhr. William Engels, bovenvermeld. - Mevr. Arianne De Bondt, bovenvermeld 14. Goedkeuring van de agenda, bevattende de statutenwijziging, van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 2 juni Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze buitengewone algemene vergadering. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Infrax West op 2 juni Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze algemene vergadering De voorzitter geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) De Raad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Luc Janssens, Sabine Van Dooren, Marc De

Nadere informatie

Zitting van 20 mei 2014.

Zitting van 20 mei 2014. Zitting van 20 mei 2014. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Marchand, Croon, Laureys, Verstappen, Peeters, Van Win, en Wittebrood leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 13 MEI 2015: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 30 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013

GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013 302 GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Marc VAN WITTENBERGE, Willy BENOOT,

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: S. Smeulders, J. Meirsman, leden de heren: G. Verelst, H. Vermeiren, W. Van Aert,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad

Verslag gemeenteraad Verslag gemeenteraad 20/04/2015 1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer. De gemeenteraad wordt officieel geopend door de burgemeester. Een voorstemmer wordt

Nadere informatie

(de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de vennootschap) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Elia System Operator Naamloze vennootschap Keizerslaan 20 B-1000 Brussel Ondernemingsnummer n 0476.388.378 (Brussel) (de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders en

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 6 MEI 2013 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 6 MEI 2013 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 6 MEI 2013 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen van 25 maart 2013. OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen 33,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 25 februari 2010 Aanwezig : MM. Johan Deleu, raadslid voorzitter; Mevr. Lutgard Van Biesen Van der Borght, burgemeester;

Nadere informatie

RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 MEI 2014

RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 MEI 2014 TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II)

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II) 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/179/, (II) Inzake :, wonende te..,, vertegenwoordigd door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen: de GEMEENTE, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 3 Onderwerp Brandweer. Uitbrengen van gemotiveerd

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Zitting van 24 april 2012

Zitting van 24 april 2012 Provincie Vlaams-Brabant NOTULEN van de GEMEENTERAAD Zitting van 24 april 2012 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries, schepenen, De heren

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)..

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 JULI 2007.

ZITTING VAN 16 JULI 2007. ZITTING VAN 16 JULI 2007. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Eliën Van Wittenberghe, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine

Nadere informatie

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139.

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139. TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 20 maart 2014 Lijst van de besluiten 1. ALGEMEEN BEHEER OPENBAAR 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 20 FEBRUARI 2014 OPENBAAR

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 1 oktober 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== Het

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik en Jamar Chris schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA IN OPENBARE VERGADERING 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 september

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur Openbaar Begroting en Uitgaven 1. Begroting en Uitgaven - Israëlitsche Gemeenschap "Adath Yisrael" - Jaarrekening

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie