Verslag gemeenteraad van dinsdag 28 APRIL 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad van dinsdag 28 APRIL 2015"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad van dinsdag 28 APRIL 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu, Mevr. Vera De Koster, Mevr. Inez De Coninck, schepenen; Patrick De Smedt, OCMW-voorzitter Mevr. Lutgard Van der Borght, Paul Verhaevert, Mevr. Anja Haverals, Louis Van Lembergen, William Engels, Mevr. Marijke De Vis, Mevr. Ineke Robijns, Mevr. Arianne De Bondt, Mevr.Els Van Buggenhout, Willy Segers, Jeroen Eenens, Mevr. Magda Vandeputte, Luc De Ridder, Mevr. Marieke De Medts, Wouter Van Driessche, raadsleden en Mevr. K. Biesemans, gemeentesecretaris Afwezig : Mevr. Inge De Nil, raadslid De voorzitter opent de vergadering in openbare zitting. De voorzitter verontschuldigt raadslid Inge De Nil. De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn omtrent het verslag van de vorige raadszitting op dinsdag 24 maart Er zijn geen opmerkingen. DAGORDE : OPENBARE ZITTING 1. a) Beslissing houdende de goedkeuring van de wijziging van meerjarenplan b) Beslissing houdende de goedkeuring van de wijziging van het budget Beslissing houdende de goedkeuring van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 maart 2015 betreffende het verzoek aan Finilek om bijkomend te investeren voor een bedrag van in Wind4flanders. 3. Beslissing betreffende het verzoek aan Finilek om de kapitaalsverhoging van Publi T te onderschrijven. 4. Goedkeuring van een gewijzigd belastingreglement op de door de gemeente ten behoeve van zijn inwoners ter beschikking gestelde containers van het type Din (1.100 liter) voor het dienstjaar Advies over de rekeningen 2014 van de vier Opwijkse kerkfabrieken, ingediend door het Centraal Kerkbestuur van Opwijk. 6. Kennisneming overeenkomst Toekomstforum Halle-Vilvoorde. 7. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een verkaveling nabij Steenweg, Molenstraat en Heerbaan.

2 8. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een weg vanuit Sint-Jansstraat langsheen grens Opwijk/ Merchtem (ruilverkavelingsbaan). 9. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een bouwproject langs de Heirbaan. 10. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor het lokaal bedrijventerrein te Nijverseel. 11. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een verkaveling nabij Wallekensweg. 12. Goedkeuring van de agenda, bevattende de statutenwijziging, van de buitengewone algemene vergadering van Providentia cvba op 7 mei Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze buitengewone algemene vergadering. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van Providentia cvba op 7 mei Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze algemene vergadering. 13. Goedkeuring van de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IGSV op 20 mei Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor de voormelde algemene vergadering 14. Goedkeuring van de agenda, bevattende de statutenwijziging, van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 2 juni Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze buitengewone algemene vergadering. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Infrax West op 2 juni Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze algemene vergadering. 15. Goedkeuring van de agenda van de jaarvergadering van de intercommunale Finilek op 19 juni Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor de jaarvergadering van de intercommunale Finilek op 19 juni Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van Iverlek op 19 juni Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en diens plaatsvervanger voor de algemene vergadering (tevens jaarvergadering). 17. Principiële goedkeuring van de voorwaarden van een overeenkomst tussen de gemeente Opwijk en de watermaatschappij Farys m.b.t. het vastleggen van de modaliteiten van de aansluitingswijze op het openbare rioleringsnet. 18. Beslissing houdende het uitvoeren van schilderwerken in het verbouwde GAC II Ringlaan 20 te 1745 Opwijk. Goedkeuring van het bestek en de kostprijsraming. Bepaling van de gunningswijze. 19. Beslissing houdende de definitieve beraadslaging over de gedeeltelijke wijziging (verbreding) van voetweg nr. 62 met inbegrip van het rooilijnenplan voor het gedeelte gelegen tussen de Heirbaan en het Heiveld.

3 20. Beslissing houdende de definitieve beraadslaging over de gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 64 met inbegrip van het rooilijnenplan voor het gedeelte gelegen tussen de Ringlaan en de Wallekensweg. 21. Kennisneming van het verslag van de gemeentelijk energieboekhouding dienstjaar GEHEIME ZITTING 22. Beslissing m.b.t. de aanduiding van een waarnemend financieel beheerder in geval van afwezigheid of verhindering van de huidige titularis in toepassing van artikel 81 2, derde lid van het gemeentedecreet. OPENBARE ZITTING 1. a) Beslissing houdende de goedkeuring van de wijziging van het meerjarenplan b) Beslissing houdende de goedkeuring van de wijziging van het budget De burgemeester geeft toelichting. Een raadslid maakt een opmerking over de budgetten voor een grotere locatie voor het IBO. De burgemeester verduidelijkt dat met deze budgetwijziging hieraan niets wordt gewijzigd. Volgens een raadslid staat er bij de doelstelling eigen grondregie een verkeerde actie vermeld. Volgens de burgemeester is dit een oude tekst die ook niets te maken heeft met deze budgetwijziging. Een raadslid haalt aan dat het voorziene budget voor de parking op de Borghtsite hoog is, terwijl er geen extra budget voorzien wordt voor het actieprogramma van de burgermeesterconvenant. Volgens de bevoegde schepen is er meer dan voldoende voorzien, meer dan in de omliggende gemeenten. De burgemeester voegt hieraan toe dat de uitwerking van het convenant in een studiefase is, partner Interleuven is hier volop mee bezig en binnen een paar maanden zal deze studie van Interleuven meer duidelijkheid brengen. Het raadslid vindt echter dat de eerste stap een algemene discussie, oriëntatie vanuit het college zou moeten zijn. Hierover werd nog geen enkele nota opgemerkt. Over de vergissing van meer dan 1 miljoen te veel geboekte ontvangsten stelt een raadslid dat dit vooral werd opgevangen door een verhoging van bepaalde inkomsten. Een ander raadslid voegt eraan toe dat dergelijke fouten moeten vermeden worden en raadt een aanstiplijst aan voor het overmaken van de verplichte documenten aan de toezichthoudende overheid. De burgemeester bevestigt dit te zullen doorgeven aan de betrokken dienst. Volgens ditzelfde raadslid werd in het meerjarenplan een belangrijk bedrag voor de afrekening van de S-divisie TMVW m.b.t de Vetweyde nog niet voorzien. Hiervoor wordt gewacht op advies vanwege onze raadsman, aldus de burgemeester.

4 Een raadslid vraagt zich af of de hogere voorziene inkomsten voor het containerpark wel realistisch zijn, gezien het aantal beperkte bezoeken? De burgemeester stelt dat er vorig jaar veel burgers een grote kuis hebben gehouden en dat men kan vermoeden dat de toevoer naar het containerpark zal stijgen de komende maanden. Op de gemeenteraad van mei zal een dossier over aangepaste tarieven voor het containerpark worden voorgelegd. De schepen van milieuzaken bevestigt dat er gemiddeld / maand aan inkomsten werden opgemeten tijdens de opstartperiode. De schepen van openbare werken voegt eraan toe dat de tarieven tijdens de voorgaande periode eerder onverantwoord laag te noemen waren. De raadslid vraagt of de voorziene aanleg van het tweede kunstgrasveld in 2016 niet te vroeg ingepland is, gelet op het feit dat de percelen nog onteigend moeten worden? De burgemeester verduidelijkt dat er weliswaar geen hoogdringende procedure kon gevoerd worden, maar dat via de rechtbank van aanleg de ter beschikkingstelling van de percelen kan bekomen worden, nog vóór het vaststellen van de onteigeningsvergoeding. Op de vraag waarom het dossier tot het goedkeuren van een erfpachtovereenkomst met de kerkfabriek voor het bouwen van een feestzaal te Mazenzele nog niet aan de gemeenteraad werd voorgelegd, antwoordt de burgemeester en de secretaris dat het een ingewikkeld dossier betreft, waarbij de landmeter een omvangrijke heropmeting dient uit te voeren. De schepen van milieu komt nog even terug op de opmerking ivm het burgemeesterconvenant en benadrukt dat het hele college dit convenant steunt en dat er reeds wordt overgegaan tot de aankoop van een aardgaswagen (voorzien op een apart budget). Bovendien, waar vroeger van de saneringsbijdragen aan infrastructuurwerken werd uitgegeven, gaat inmiddels naar de echte sanering van de oppervlaktewateren. Punt 1 a) wordt goedgekeurd met: 14 ja-stemmen (Open Vld ; N-VA) bij 8 onthoudingen (LVDB-CD&V ; INZET-GROEN) Punt 1 b) wordt goedgekeurd met: 14 ja-stemmen (Open Vld ; N-VA) bij 8 onthoudingen (LVDB-CD&V ; INZET-GROEN) De Raad, Gelet op de indeling in beleidsdomeinen goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 april 2013; Gelet op het oorspronkelijke meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2013 en laatste wijziging van 16 december 2014; Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur, dd 01/04/2015, betreffende de aanpassing;

5 Gelet op het feit dat het gewijzigde meerjarenplan een financieel evenwicht heeft als : Het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter dan of gelijk is aan nul De autofinancieringmarge van het laatste boekjaar van het meerjarenplan is groter of gelijk aan nul. Gelet op het feit dat de meerjarenplanaanpassing voldoet financieel evenwicht; aan het Gelet op het feit dat het budget 2015 volledig past binnen de meerjarenplanaanpassing ; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststellen van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningenstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de omzendbrieven van het Vlaams Ministerie van bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur ter zake; Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Voor punt A: Met 14 ja-stemmen (Open Vld, N-VA) bij 8 onthoudingen (LVDB-CD&V, INZET- GROEN). Voor punt B: Met 14 ja-stemmen (Open Vld, N-VA) bij INZET-GROEN). 8 onthoudingen (LVDB-CD&V, BESLUIT Artikel 1 : Het aangepast meerjarenplan wordt goedgekeurd. Artikel 2 : Het gewijzigd budget 2015 wordt goedgekeurd. Artikel 3 : Deze beslissing zal worden overgemaakt aan : - De heer Gouverneur van Vlaams-Brabant via het digitaal loket.

6 2. Beslissing houdende de goedkeuring van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 maart 2015 betreffende het verzoek aan Finilek om bijkomend te investeren voor een bedrag van in Wind4flanders. De burgemeester geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) De Raad, Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd 25 maart 2015 betreffende het verzoek aan Finilek om bijkomend te investeren voor een bedrag van in wind4flanders. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van EGPF; Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de participaties in EGPF en Wind4Flanders; Gelet op de aangetekende brief van 16 december 2014 van Finilek; Overwegende dat een participatie in de opvolger van EGPF, Wind4Flanders, de productie van windenergie bevordert en de gemeente op deze wijze bijdraagt tot het opwekken van hernieuwbare energie; Gelet op de gemeeneraadsbeslissing van 24 februari 2015 waarbij reeds verzocht werd om te inversteren in wind4flanders; Gelet op het feit dat niet alle gemeenten ingetekend hebben op deze moglijkheid; Gelet op de hoogdringendheid van deze beslissing aangezien dit moet meegedeeld worden aan Finilek voor 1 april 2015; Overwegende dat het investeringsbedrag voor rekening van de gemeente door Finilek wordt gefinancierd via vreemde middelen; Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien; Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;

7 Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). BESLUIT Artikel 1 : De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2015 betreffende het verzoek aan Finilek om bijkomend te investeren voor een bedrag van in Wind4flanders wordt goedgekeurd. Artikel 2 : Deze beslissing zal worden overgemaakt aan : Finilek c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel Bart verdoodt, Financieel beheerder en worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant. 3. Beslissing betreffende het verzoek aan Finilek om de kapitaalsverhoging van Publi T te onderschrijven. De burgemeester geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) De Raad, Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek; Gelet op de statuten van Finilek; Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van Publi-T; Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de participatie in Publi-T; Gelet op de aangetekende brief van 24 maart 2015 van Finilek;

8 Overwegende de toelichting in de motiveringsnota van Publi-T voor de kapitaalsverhoging; Overwegende dat de kapitaalsverhoging voor rekening van de gemeente door Finilek wordt gefinancierd via vreemde middelen (bankfinanciering); Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien; Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; Met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). BESLUIT : Artikel 1 : Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalsverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een bedrag van ,22 ; Artikel 2 : Voor zover sommige gemeenten-deelnemers Finilek niet verzoeken het voor hen voorziene bedrag van de kapitaalsverhoging van Publi-T te onderschrijven, Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente een bijkomend bedrag te onderschrijven van maximaal ,22. Artikel 3 : In voorkomend geval op eenvoudig verzoek van Finilek, een bijkomende waarborg te stellen voor het voor rekening van de gemeente onderschreven bedrag. Artikel 4 : Deze beslissing zal worden overgemaakt aan : - Finilek, c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel - De financieel beheerder en worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant.

9 4. Goedkeuring van een gewijzigd belastingreglement op de door de gemeente ten behoeve van zijn inwoners ter beschikking gestelde containers van het type Din (1.100 liter) voor het dienstjaar De burgemeester geeft toelichting. Een aantal raadsleden maken opmerkingen over het verschil in aantal containers welke op dit ogenblik ter beschikking worden gesteld aan de scholen en parochiezalen. en welke volgens onderhavig reglement ter beschikking worden gesteld. Wat met de jeugdverenigingen, vraagt een raadslid zich af? Waarom enerzijds subsidies verlenen en anderzijds deze verenigingen kosten aanrekenen voor afvoer van afval naar het containerpark? Kunnen sommige gemeentelijke scholen wel containers ter beschikking krijgen, terwijl andere scholen op het zelfde grondgebied maar 1 container? D burgemeester stelt voor om dit agendapunt te verdagen naar een latere zitting en vraagt aan alle fracties om hun opmerkingen over te maken. De raad stelt voor om een werkgroep samen te stellen om dit dossier beter voor te bereiden en breder te bekijken. Bijgevolg wordt overgegaan tot de stemming over het verdaging van dit agendapunt. Punt wordt verdaagd met 22 stemmen (algemeen stemmen) 5. Advies over de rekeningen 2014 van de vier Opwijkse kerkfabrieken, ingediend door het Centraal Kerkbestuur van Opwijk. De burgemeester geeft toelichting. Punt wordt 22 x gunstig geadviseerd. De Raad, Gelet op de wetgeving op de erkende erediensten ; Gelet op de omzendbrief bb2013/01 betreffende de boekhouding van de erediensten, meer in het bijzonder de regels ivm de jaarrekening ; Gelet op het feit dat de gemeente binnen de 50 dagen na ontvangst zijn advies ter zaken moet geven ; Gelet op het schrijven van het Centraal Kerkbestuur van Opwijk dd 10/03/2015 bevattende : De jaarrekening 2014 van elk kerkfabriek De bijlagen bij de jaarrekening 2014 van elk kerkfabriek De samenvattende tabel van de overschotten en tekorten 2014 De samenvattende tabel van de betaalde toelagen Overwegende dat alle rekeningen 2014 van de kerkfabrieken samen afsluiten met overschot in exploitatie en wel als volgt : Kerkfabriek Rekening 2014 Sint-Paulus O.L.V Middelares ,74 St. Jozef 8.498,12 Sint-Pietersbanden ,34 Totalen ,24

10 Overwegende de rekening van het kerkfabriek Sint-Paulus Opwijk in investeringen een overschot heeft van ,26, het kerkbestuur Sint-Jozef Droeshout een overschot in investeringen heeft van 149,79 en het kerkbestuur O.L.V Middelares een overschot in investeringen heeft van 409,87. ( Sint-Pietersbanden: 0 ) Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Met 22 gunstig-adviesstemmen. BESLUIT Artikel 1 : De gemeenteraad van Opwijk geeft een gunstig advies over de rekeningen 2014 van de kerkfabrieken van de gemeente Opwijk; zoals deze zijn ingediend door het Centraal Kerkbestuur van de gemeente Opwijk dd. 10/03/2015. Artikel 2 : Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams- Brabant; 6. Kennisneming overeenkomst Toekomstforum Halle-Vilvoorde. De burgemeester geeft toelichting over het opzet van dit forum en vraagt aan de raadsleden om ideeën / suggesties over te maken. Een raadslid vraagt of de thema s voor de themawerkgroepen inmiddels al meer omschreven zijn? De burgemeester antwoordt dat dit vanuit de themawerkgroepen zal gebeuren. De voorzitters van deze themawerkgroepen zitten ook in de stuurgroep. Een raadslid hoopt dat dit forum geen zinloze praatbarak zal worden. De burgemeester is hoopvol dat dit niet het geval zal zijn. Op de vraag of onze burgemeester in de stuurgroep zetelt, antwoordt deze dat enkel 3 schepenen in een themawerkgroep zullen zetelen. De Raad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;

11 Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op de brief dd. 7 april 2015 van Intercommunale Haviland betreffende Toekomstforum Halle-Vilvoorde met als bijlage de te ondertekenen overeenkomst ; Gelet dat het doel van het Toekomstforum is om te overleggen over de bovengemeentelijke belangen van de betrokken gemeenten, deze te onderbouwen en te verdedigen ; Gelet dat het doel onder meer is de kwaliteit van het leven voor de meer dan inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, en één platform overleg en coördinatie te creëren om de uitvoering van het Toekomstplan Halle-Vilvoorde te faciliteren en dit uitgaand van het Charter Halle-Vilvoorde van 24 april 2014 en de Verklaring van de Burgemeesters van 8 mei 2014 ; Gelet dat op basis van de overgemaakte suggesties inzake de beleidsthema s de Stuurgroep van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde inmiddels beslist heeft om de hieronder vermelde vijf themagroepen op te richten die het Toekomstforum als een prioritaire opdracht beschouwt : - Mobiliteit - Onderwijs en ontnederlandsing - Ruimtelijke Ordening en wonen - Welzijn en zorg - Verstedelijking en integrale veiligheid ; Gelet dat elke gemeente actief betrokken wordt bij deze themawerkgroepen worden, de deelnemende gemeenten verzocht één of twee uitvoerende mandatarissen aan te duiden die deelnemen aan deze themawerkgroepen en wordt tevens gevraagd om de namen van ambtenaren mee te delen die binnen het domein van elke werkgroep benaderd kunnen worden om desgevallend informatie te kunnen verstrekken betreffende de concrete noden van de gemeente ; Gelet op de vraag van Haviland om deze overeenkomst voor te leggen aan het College van Burgemeester en Schepenen van onze gemeente en ter kennisgeving te brengen aan de Gemeenteraad BESLUIT : Artikel 1: De Raad neemt kennis van de overeenkomst Toekomstforum Halle-Vilvoorde. Artikel 2 : Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams- Brabant en overgemaakt aan : - De heer Albert Beerens, Burgemeester - Intercommunale Haviland Brusselsesteenweg Zellik.

12 7. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een verkaveling nabij Steenweg, Molenstraat en Heerbaan. De burgemeester geeft toelichting bij de agendapunten 7 t.e.m. 11. Punt 7 wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). De Raad, Gelet op het decreet van 28 januari 1977, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen; Gelet dat er een nieuwe verkaveling zal worden gerealiseerd nabij Steenweg, Molenstraat en Heerbaan en er aan de nieuwe straat een naam moet worden gegeven ; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 januari 2007 om systematisch advies te vragen aan het gemeentelijk archief voor het toekennen van nieuwe straatnamen; Gelet dat het gemeentelijk archief op 25 november 2014 volgend advies heeft uitgebracht : Vaeringweg In de Atlas der Buurtwegen der gemeente Mazenzele vinden we de oorspronkelijke voetweg nr. 21 die door het bewuste perceel loopt. Voetweg nr. 21 krijgt hier de naam Vaeringweg, wij vermoeden dat deze naam verband houdt met de hieronder vermelde perceel naam Vaerent. In 1934 en in 1963 werd het parcours van deze voetweg gedeeltelijk afgeschaft en verlegd en valt nu samen met een groot deel van het traject van de wegenis binnen de nieuwe verkaveling. In de kindermond werd de naam vaering gebruikt om varens aan te duiden. De kinderen gingen tijdens de vakanties de varing platleggen, die groeide in Kravaalbos (ze rolden zich door de varens en die gingen dan plat, sic F. Wouters). Ons eerste voorstel is dus Vaeringweg. 1 e voorstel: Vaeringweg Kruisken(s)veld In de Historiek der straten van Mazenzele door Leo De Nil vinden we volgende vermeldingen i.v.m. de locatie van deze nieuwe verkaveling: - Wanneer we op het Schaapheuzel de Heerbaan inslaan (richting Lepelstraat) Langs dezelfde zijde van de weg ligt het Bosschenveld en rechts de Rauakker en de Vaerent tegen de Molenstraat - De Dorpsstraat (nu Molenstraat) maakte de grens uit tussen de Rauakker, met als onderverdeling Den Vaerent die ligt tussen de straat en de beek

13 - Over die beek: op school werd de legende vertelt dat enkele eeuwen geleden hier een treffen plaatsvond tussen Spanjaarden en Hollanders. Men begroef de gesneuvelden ter plekke en plaatste een kruisje op hun graf. De beek trad buiten haar oevers en voerde de kruisjes mee. Zo kreeg de beek hier de naam Cruyskenbeeck. Bovendien vonden we in het archief ook een Etat indicatif des cours d eau non navigables ni flottables de la commune de Maxenzele van 1878 en een kaart ( ) van dezelfde waterlopen waarop bewuste beek aangeduid staat als Cruyskenbeek 2 e voorstel: op basis van deze vermeldingen stelt het gemeentelijk archief de volks etymologische naam: Kruisken(s)veld voor. Stambeekwijk Deze naam wordt verantwoord door de ligging van de nieuwe verkaveling. De Stambeek loopt immers midden door deze wijk en blijft er ook prominent aanwezig. Vandaar ons 3 e voorstel voor de nieuwe wijk. 3 e voorstel: Stambeekwijk. Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 17 maart 2015 om aan de Gemeenteraad voor te stellen zich principieel akkoord te verklaren met de straatnaam : Kruiskensveld ; Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) BESLUIT: Artikel 1 : De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord om de nieuwe straat in deze verkaveling Kruiskensveld te noemen. Artikel 2 : De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen opdracht om het advies in te winnen van de gemeentelijke cultuurraad, een openbaar onderzoek in te stellen en na afsluiting hiervan, het dossier voor definitieve goedkeuring opnieuw aan haar voor te leggen.

14 8. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een weg vanuit Sint- Jansstraat langsheen grens Opwijk/ Merchtem (ruilverkavelingsbaan). De burgemeester geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). De Raad, Gelet op het decreet van 28 januari 1977, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen; Gelet dat het gemeentebestuur van Merchtem een procedure is opgestart om alle ruilverkavelingsbanen een straatnaam te geven; Gelet dat de ruilverkavelingsbaan op de grens met Merchtem een straat is waarvan de linkerzijde Opwijk is en de rechterzijde Merchtem; Gelet dat de gemeenteraad van Merchtem op 24 november 2014 een princiepsbeslissing heeft genomen om deze ruilverkavelingsbaan Eyckstraat te noemen; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 januari 2007 om systematisch advies te vragen aan het gemeentelijk archief voor het toekennen van nieuwe straatnamen; Gelet dat hier geen zin heeft om een advies van t Opwijks Archief te vragen; Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) BESLUIT: Artikel 1 : De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord om de ruilverkavelingsbaan op de gemeentegrens dezelfde straatnaam te geven als gemeente Merchtem : Eyckstraat. Artikel 2 : De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen opdracht om het advies in te winnen van de gemeentelijke cultuurraad, een openbaar onderzoek in te stellen en na afsluiting hiervan, het dossier voor definitieve goedkeuring opnieuw aan haar voor te leggen

15 9. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een bouwproject langs de Heirbaan. De burgemeester geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). De Raad, Gelet op het decreet van 28 januari 1977, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen; Gelet dat er een bouwproject zal worden gerealiseerd langs de Heirbaan en dat er aan de nieuwe straat een naam moet worden gegeven ; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 januari 2007 om systematisch advies te vragen aan het gemeentelijk archief voor het toekennen van nieuwe straatnamen; Gelet dat het gemeentelijk archief op 10 maart 2015 volgend advies heeft uitgebracht : Verkenskot Deze naam zou vanuit toponymisch oogpunt (zie Dr. Jan Lindemans, blz. 153 nr. 1409) de meest voor de hand liggende zijn, maar het lijkt ons niet opportuun om deze naam te gebruiken gezien de eerder negatieve connotatie. Sint-Annaweg In de Atlas der Buurtwegen noemt bedoelde voetweg nr. 62: Kapelleweg. Deze naam is niet bruikbaar aangezien hij als straatnaam reeds bestaat op een andere locatie. Voetweg nr. 62 is de weg van de Heirbaan naar de Sint-Annakapel (zie Dr. Jan Lindemans, blz. 87 nr. 683). Vandaar dat wij voorstellen om de nieuwe straat Sint- Annaweg te noemen. Beschouw het als een nieuwe toponymische naam die tegelijkertijd verwijst naar de Sint-Annakapel en naar de voormalige Sint- Annamelkerij. 1 e Voorstel: SINT-ANNAWEG. t Vestje Volgens de Toponymie van Jan Lindemans (zie blz. 154 nr. 1414) is er in de volksmond sprake van t Vestje : een gebuurte op de Heirbaan, genoemd naar het Dendermondsch Vestje. Het is een tamelijk zwak toponiem zonder enige verdere referentie. 2 e Voorstel: T VESTJE t Smisken of Smidse Deze naam baseert zich op de ligging van het project. Op de hoek van Heirbaan en Esp bevond zich de handelszaak Van Lierop. De vader van de laatste uitbater baatte er voorheen een smidse uit. Gezien het project zo goed als in de achtertuin ligt van deze zaak stellen wij als 3 e alternatief t Smisken of Smidse voor. 3 e Voorstel: T SMISKEN of SMIDSE.

16 Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 25 maart 2015 om aan de Gemeenteraad voor te stellen zich principieel akkoord te verklaren met de straatnaam : Smidseweg ; Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) BESLUIT: Artikel 1 : De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord om de nieuwe straat in dit bouwproject Smidseweg te noemen. Artikel 2 : De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen opdracht om het advies in te winnen van de gemeentelijke cultuurraad, een openbaar onderzoek in te stellen en na afsluiting hiervan, het dossier voor definitieve goedkeuring opnieuw aan haar voor te leggen 10. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor het lokaal bedrijventerrein te Nijverseel. De burgemeester geeft toelichting. De LVDB-CD&V-fractie maakt de opmerking dat oorspronkelijk de naam Vlaamse Staak eigenlijk een voorstel van hun fractie was. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). De Raad, Gelet op het decreet van 28 januari 1977, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen; Gelet dat er in Opwijk Nijverseel een lokaal bedrijventerrein zal worden gerealiseerd met de naam De Vlaamse Staak ; Gelet dat het aangewezen is om de straat in dit bedrijventerrein dezelfde naam te geven;

17 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 januari 2007 om systematisch advies te vragen aan het gemeentelijk archief voor het toekennen van nieuwe straatnamen; Gelet dat hier geen zin heeft om een advies van t Opwijks Archief te vragen; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 17 maart 2015 om aan de Gemeenteraad voor te stellen om de nieuwe straat in het bedrijventerrein te Opwijk Nijverseel : De Vlaamse Staak te noemen; Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) BESLUIT: Artikel 1 : De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord om de nieuwe straat in het bedrijventerrein te Opwijk Nijverseel De Vlaamse Staak te noemen. Artikel 2 : De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen opdracht om het advies in te winnen van de gemeentelijke cultuurraad, een openbaar onderzoek in te stellen en na afsluiting hiervan, het dossier voor definitieve goedkeuring opnieuw aan haar voor te leggen 11. Principebeslissing nieuwe straatnaam voor een verkaveling nabij Wallekensweg. De burgemeester geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen). De Raad, Gelet op het decreet van 28 januari 1977, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen; Gelet dat er een verkaveling zal worden gerealiseerd nabij de Wallekensweg en dat er aan de nieuwe straat een naam moet worden gegeven ;

18 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 januari 2007 om systematisch advies te vragen aan het gemeentelijk archief voor het toekennen van nieuwe straatnamen; Gelet dat het gemeentelijk archief op 24 maart 2015 volgend advies heeft uitgebracht : Wallekensweg of (het) Walleken eerste voorstel gedaan De werkgroep van het gemeentearchief adviseert het volgende: gezien het gaat om een doodlopende wegenis en gezien de beperkte omvang van de ontsloten kavels, lijkt een nieuwe naam niet opportuun en zou het behoud van Wallekensweg de meest voor de hand liggende keuze zijn. Meer zelfs: naar de toekomst toe, met mogelijke ontsluiting van andere gronden, zou men Wallekensweg kunnen herdopen naar (het) Walleken, een ruimere wijk met inbegrip van het nieuwe stuk. Een naam die volkomen aansluit bij de toponymische naamgeving (zie Dr. Jan Lindemans) van deze locatie. Terloops meent het gemeentearchief dat in een straatnaam niet noodzakelijk straat of weg moet opgenomen worden, er zijn hiervan voldoende voorbeelden: Klei, Den Bogaard, Konkelgoed, Costershof, Hoppeveld, die heel soepel in gebruik zijn. Vandaar ons voorstel voor een ruimere naamgeving van Wallekensweg naar (het)walleken. De bevoegde ambtenaar had enkele overwegingen bij dit voorstel en vroeg om ons toch te beraden over een aparte straatnaam. Resultaat van de beraadslaging: Krokaard Volgens de Toponymie van Jan Lindemans (zie blz. 99 nr. 826) is een krokaard een perceel aan de krook (kromming) van een beek. Aan de Asbeek ligt volgens deze bron een perceel land en moeras, genaamd Krokaard. Voetnoot: buiten de context van ons advies menen wij dat het normaal zou zijn dat mogelijke nieuwe eigenaars verwittigd worden van de moerassige toestand van het gebied en van een eventuele noodzaak de grond aan te hogen. 1 e voorstel: Krokaard. Kalverweiken Volgens de Toponymie van Jan Lindemans (zie blz. 87 nr. 671) is er een weide in de Broekstraat met de naam Kalverweiken die op de toponymische kaart gesitueerd wordt in de buurt van de verkaveling in kwestie. 2 e voorstel: Kalverweiken. Vijvertuin Gezien er voor de plaats van deze verkaveling weinig voor de hand liggende toponiemen in aanmerking komen nemen we de vrijheid om een totaal nieuwe naam voor te stellen, nl. Vijvertuin. Vijver zou dan verwijzen naar vroegere aanwezigheid van water (Staeses walleken) en tuin staat dan voor het besloten geheel van de verkaveling. 3 e voorstel: Vijvertuin Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 7 april 2015 om aan de Gemeenteraad voor te stellen zich principieel akkoord te verklaren met de straatnaam : Krokaard ; Gelet op de nieuwe gemeentewet ;

19 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) BESLUIT: Artikel 1 : De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord om de nieuwe straat in deze verkaveling Krokaard te noemen. Artikel 2 : De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen opdracht om het advies in te winnen van de gemeentelijke cultuurraad, een openbaar onderzoek in te stellen en na afsluiting hiervan, het dossier voor definitieve goedkeuring opnieuw aan haar voor te leggen 12. Goedkeuring van de agenda, bevattende de statutenwijziging, van de buitengewone algemene vergadering van Providentia cvba op 7 mei Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze buitengewone algemene vergadering. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van Providentia cvba op 7 mei Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze algemene vergadering. De voorzitter geeft toelichting. Punten 12 tot en met 16 worden samen besproken. Punt 12 wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) De Raad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;

20 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij cvba Providentia ; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 27 mei 2014 punt 9 waarbij mevrouw Inez De Coninck, schepen, als gemeentelijke afgevaardigde en de heer Patrick De Smedt, voorzitter OCMW-schepen, werden aangeduid voor de algemene vergaderingen van cvba Providentia voor de resterende duur van de legislatuur (tot einde 2018) ; Gelet op de brief dd. 12 maart 2015 bij ons ingekomen op 13 maart 2015 van de cvba Providentia met uitnodiging voor de algemene vergadering der aandeelhouders van de cvba Providentia op 7 mei 2015; Gelet op het aangetekend schrijven dd. 21 april 2015, bij ons ingekomen op 23 april 2015, met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering die doorgaat op donderdag 7 mei 2015 om 18uur in de kantoren van Providentia te Asse en tot de gewone algemene vergadering der aandeelhouders die tevens aldaar doorgaat op 7 mei 2015 om 18u15 met vermelding van de agenda s van deze vergaderingen : Agenda Gewone Algemene Vergadering : 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het jaar Verslag van de commissaris-revisor 3. Goedkeuring van de jaarrekening Aanwending van het resultaat 5. Kwijting aan de bestuurders 6. Kwijting aan de commissaris-revisor 7. Vastlegging zitpenning 8. Statutaire benoemingen Agenda Buitengewone algemene vergadering : 1. Statutenwijziging voor notaris De Puydt-Verlinde tot wijziging van de regels nopens de samenstelling van de Raad van Bestuur wijziging in overeenstemming met de bepalingen van het beheersbesluit beperking van het aantal leden van de raad van bestuur tot minimum drie beslissing tot uitstel nopens de implementatie (inwerkingtreding) van de nieuwe statutaire bepalingen voor wat betreft de samenstelling van de raad van bestuur tot de algemene vergadering welke zal worden gehouden in het jaar Aanpassing van de artikelen 1, 11 en 18 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen. 3. Volmachten. Na beraadslaging en stemming; Dit punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) BESLUIT Artikel 1: De agenda van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, bevattende de statutenwijziging, van Providentia cvba, op 7 mei 2015 wordt door de Raad goedgekeurd.

21 Artikel 2 : Mevr. Inez De Coninck, schepen, wonende Millenniumstraat 10 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd om de agenda van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, bevattende de statutenwijziging, van cvba Providentia op 7 mei 2015 goed te keuren. Artikel 3: Dhr. Patrick De Smedt, voorzitter OCMW-schepen, wonende Hulst 171 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd als plaatsvervanger om de agenda van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, bevattende de statutenwijziging, van cvba Providentia op 7 mei 2015 goed te keuren. Artikel 4 : De agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van Providentia cvba, op 7 mei 2015 wordt door de Raad goedgekeurd. Artikel 5 : Mevr. Inez De Coninck, schepen, wonende Millenniumstraat 10 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd om de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van cvba Providentia op 7 mei 2015 goed te keuren. Artikel 6: Dhr. Patrick De Smedt, voorzitter OCMW-schepen, wonende Hulst 171 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd als plaatsvervanger om de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van cvba Providentia op 7 mei 2015 goed te keuren. Artikel 7 : Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams- Brabant en overgemaakt aan : - Providentia cvba Brusselsesteenweg Asse - Mevr. Inez De Coninck, schepen, bovenvermeld. - Dhr. Patrick De Smedt, bovenvermeld 13. Goedkeuring van de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IGSV op 20 mei Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor de voormelde algemene vergadering De voorzitter geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) De Raad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ; Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;

22 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ; Gelet op artikel 44, 1 ste alinea, van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad ; Gelet op artikel 44, 3 de alinea van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger telkens wordt herhaald voor de algemene vergadering, en onder dit verstaan wordt dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord met de agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad; Overwegende dat de gemeente Opwijk aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 ; Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2011 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking ; Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019 ; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 28 mei 2013 punt 25 waarbij de heer William Engels werd aangeduid als gemeentelijk afgevaardigde en mevrouw Arianne De Bondt als plaatsvervanger in de gewone algemene vergadering van Haviland intercommunale IGSV voor de volledige legislatuur ; Gelet op de aangetekende brief dd. 23 maart 2015 met uitnodiging tot de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IGSV op 20 mei 2014 met bijgevoegde bijlagen ; Gelet op de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale die zal gehouden worden op 20 mei 2015 en de volgende agendapunten omvat : 1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014 : goedkeuring 2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar Jaarrekening 2014 met balans, resultatenrekening, sociale balans per , het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting : goedkeuring (art. 44) 4. Verslag van de raad van bestuur : goedkeuring (art. 40)

23 5. Verslag van de commissaris over het 48 ste maatschappelijk dienstjaar : goedkeuring (art. 40) 6. Bestuur : kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40) 7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 45) 8. Vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten (art. 15) 9. Varia. Dit punt wordt goedgekeurd 22 ja-stemmen (algemene stemmen) BESLUIT : Artikel 1 : De agenda van de algemene vergadering Haviland Intercommunale IGSV op 20 mei 2015 wordt door de Raad goedgekeurd. Artikel 2 : Dhr. William Engels, raadslid, wonende Neerveldstraat 19 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd om de agenda van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale IGSB op 20 mei 2015 goed te keuren. Artikel 3 : Mevr. Arianne De Bondt, raadslid, wonende Steenweg op Merchtem 127 te 1745 Opwijk wordt gemandateerd als plaatsvervanger van voormelde om de agenda van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale IGSB op 20 mei 2015 goed te keuren. Artikel 4 : Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams- Brabant en overgemaakt aan : - Haviland igsv Brusselsesteenweg Zellik - Dhr. William Engels, bovenvermeld. - Mevr. Arianne De Bondt, bovenvermeld 14. Goedkeuring van de agenda, bevattende de statutenwijziging, van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 2 juni Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze buitengewone algemene vergadering. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Infrax West op 2 juni Bepaling van het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervanger voor deze algemene vergadering De voorzitter geeft toelichting. Punt wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen) De Raad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 AANWEZIG: Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie- Thérèse Lapeere, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Wilfried

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden. 226 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

ZITTING VAN 21.04.2015

ZITTING VAN 21.04.2015 ZITTING VAN 21.04.2015 Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter, M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch,

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 11 mei 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ Sonja,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 16 september 2013.

Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 16 september 2013. Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 16 september 2013. AANWEZIG: Frank WILRYCX Burgemeester-Voorzitter; Frans DIELIS, Kris GOVERS, Monique QUIRYNEN, Karel LENAERTS Schepenen; Mies GIJSBRECHTS,

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013

Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013 Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013 Aanwezigen: Verontschuldigd: Peremans Steven - voorzitter Wynants Ivo - burgemeester Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen Wouters Nadine

Nadere informatie