Werkplekadvies en -begeleiding. Kort multidisciplinaire aanpak (2 mnd) Lang multidisciplinaire aanpak (3 mnd) Kort psychologische aanpak (2 mnd)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplekadvies en -begeleiding. Kort multidisciplinaire aanpak (2 mnd) Lang multidisciplinaire aanpak (3 mnd) Kort psychologische aanpak (2 mnd)"

Transcriptie

1 WorkWell 1. Intake en diagnostiek 2. (Secundaire) Preventie 3. Re-integratie Z1 Z2 Z3 Expertise Consult WoW ZR Intake door WoW ZR Diagnostiek: P1 P2 P3 Werkplekadvies en -begeleiding Back to Work Kort multidisciplinaire aanpak (2 mnd) R1 R2 R3 Werkplekadvies en -begeleiding Back to Work Kort multidisciplinaire aanpak (3 mnd) D1 Medisch-specialistisch P4 Lang multidisciplinaire aanpak (3 mnd) R4 Lang multidisciplinaire aanpak (4 mnd) D2 Psychologisch P5 Kort psychologische aanpak (2 mnd) R5 Kort psychologische aanpak (2 mnd) D3 Paramedisch P6 Lang psychologische aanpak (4 mnd) R6 Lang psychologische aanpak (4 mnd) D4 Multidisciplinair Dienstenomschrijving Ter inleiding Het dienstenoverzicht van WorkWell is gebaseerd op onze visie op kwaliteit van dienstverlening in de zorg voor mensen met arbeidsrelevante klachten. Centraal in onze visie staat de WorkWell(WoW)-zorgregisseur. De WoW-zorgregisseur faciliteert het volledige proces, houdt oog op afspraken met verwijzer en zorgverleners, rapporteert en vormt het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. De WoW-zorgregisseur is op Hbo-niveau (para)medisch geschoold, met aanvullende deskundigheid op het terrein van zorgmanagement en re-integratiemanagement. De activiteiten van de WoW-zorgregisseur en betrokken zorgverleners vinden plaats volgens de landelijke geldende afspraken, zoals die zijn vastgelegd in de richtlijnen en standaarden (NHG) en evidence based -werkwijzen. Zorgverleners die in het kader van de aanpak betrokken worden committeren zich aan deze uitgangspunten. Daaraan worden kwaliteitscriteria ten aanzien van verslaglegging en onderlinge afstemming aan toegevoegd: De WorkWell-methode.

2 1. Intake en diagnostiek Z1. Expertise consult WoW ZR Omschrijving: Voor vragen over arbeidsrelevante klachten of een kennismakingsgesprek kan kosteloos contact op worden genomen met de WoW-zorgregisseur. Doel: Vrijblijvend advies over diagnostiek en/of aanpak. Z2. Intake (door WoW-zorgregisseur) Omschrijving: WorkWell zorgt voor een specifieke intake door een WoW-zorgregisseur. In de intake van WorkWell wordt op gestructureerde wijze, met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten en op basis van informatie van de verwijzer, een beeld opgebouwd van de klachten van de cliënt. Het succes van een geslaagde aanpak wordt bepaald door een goede intake. De intake is bij WorkWell richtinggevend voor de aard, inhoud en omvang van de individuele diagnostiek. Om een goed beeld te krijgen van de klachten, kan WorkWell vervolgens de volgende diagnostiek inzetten. Doel: De intake geeft richting aan de keuze welke diagnostiek en/of aanpak ingezet wordt. Z3. Diagnostiek Dit betreft: medisch-specialistisch, paramedisch, psychologisch of multidisciplinaire diagnostiek. D1. Medisch-specialistisch Omschrijving: Bij de medisch-specialistische diagnostiek wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en chronische pijn. Indien sprake is van een actuele noxe als oorzaak voor de pijn in het kader van een specifieke oorzakelijke diagnose, zal een specifieke medische behandeling moeten volgen. Indien de pijn los staat van een specifieke stimulus en er geen specifieke pijnrespons meer is, stelt de medische specialist de diagnose aspecifieke pijn. Meestal is er dan ook een chronisch aspecifiek pijnsyndroom. Doel: De medisch-specialistische diagnostiek bepaalt of er een afwijking is, of een indicatie, die een specifieke (medicamenteuze etc.) aanpak behoeft; zo niet dan is een WorkWell-aanpak op zijn plaats. D2. Psychologisch Omschrijving: De psychologische diagnostiek bestaat uit een gestructureerd interview en het invullen van een vragenlijst. Dit levert een speurtocht op naar stressfactoren of persoonseigenschappen die klachten veroorzaken of in stand houden. Daarbij is het belangrijk om niet alleen naar de persoon te kijken, maar ook de werksituatie te analyseren. Zijn er spanningen op de werkvloer? Hoge taakdruk? Is de balans tussen werk en privé verstoord? Ook zulke factoren kunnen bijdragen aan stress en spierspanningen. Doel: Antwoord krijgen op de vraag of sprake is van (onbewuste) psychologische processen die verband houden met het ontstaan of in stand houden van de klachten. D3. Paramedisch Omschrijving: Aan de hand van een gestructureerde anamnese krijgt een paramedicus inzicht in de fysieke belasting (in het werk en eventueel ook daarbuiten) en de fysieke belastbaarheid van de cliënt, en worden knelpunten in kaart gebracht. Behandelbare componenten kunnen zijn: Mobiliteit Kracht Spierspanning (Werk)houding Coördinatie Aanvullend kan gekeken worden naar de algemene fysieke conditie/fitheid en uithoudingsvermogen (met fietsergometrie). Doel: De paramedicus bepaalt de balans tussen de fysieke (arbeids)belasting en belastbaarheid van de cliënt en adviseert over herstel van eventuele disbalans. Doel is klachten en verzuim te reduceren of voorkomen en participatie te versterken.

3 D4. Multidisciplinair Omschrijving: Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat (chronische) werkgerelateerde gezondheidsklachten regelmatig het gevolg zijn van een combinatie van factoren. Daarbij spelen niet alleen fysieke, maar ook psychische factoren een rol. De medisch-specialistische diagnostiek kan ingezet worden om de vraag te beantwoorden of sprake is van een afwijking die de (duur van de) klachten kan verklaren. De multidisciplinaire diagnostiek kan daarom bestaan uit: D1. Medisch-specialistische diagnostiek en/of D2. Psychologische diagnostiek en/of D3. Paramedische diagnostiek Doel: Inzicht krijgen in de ernst van de klachten en beperkingen, de fysieke belastbaarheid, de psychosociale factoren en de werksituatie. De diagnostiekfase wordt afgesloten met rapportage door de zorgverlener(s). Deze rapportage en de eerder uitgevoerde intake resulteren in een individueel plan van aanpak door de Wow - zorgregisseur.

4 2. (Secundaire) Preventie Secundaire preventie (wel klachten, geen of incidenteel verzuim) Indicatie Secundaire preventie is bestemd voor medewerkers die last hebben van psychische en/of fysieke klachten. Er wordt bij aanmelding uitgegaan van geen of incidenteel verzuim en de betrokken medewerkers werken in een functie waarvan is gebleken dat het risico op klachten voor hen groot is. De doelgroep kent een verhoogd risico dat klachten chronisch worden en mogelijk tot structureel verzuim kunnen leiden. Deze aanpak wordt altijd voorafgegaan door intake en diagnostiek. Uitsluitcriteria Uitgesloten zijn medewerkers met: structurele afwijkingen (zoals bijvoorbeeld metastasen of spondylodiscitis) ernstige hart- en/of longfunctiebeperkingen, waardoor fysieke training niet mogelijk is ernstige psychopathologie, zoals psychose slechte beheersing van de Nederlandse taal P1. Werkplekadvies en -begeleiding Omschrijving: In een uitgebreid werkplekbezoek wordt inzicht verschaft in de fysieke en mentale belasting van het werk. De (bedrijfs) fysiotherapeut leert de cliënt vervolgens met voorlichting (over ontstaansmechanisme, signalen en oorzakelijke risicofactoren), ergonomietraining, bewegingsadviezen en myofeedbackapparatuur een normaal bewegingspatroon aan, waarbij inadequaat pijngedrag verdwijnt. Doel: Wegnemen van bewegingsangst en continuering arbeidsparticipatie P2. Back to Work Wie komen in aanmerking voor Back to Work? Van alle mensen heeft % wel eens last van rugklachten. In meer dan 95% van de gevallen blijken de klachten binnen enkele weken vanzelf over te gaan. Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk in beweging te laten blijven. De natuur doet in feite haar werk. Het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en Nederlandse Vereniging Artsen Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) hanteren richtlijnen die als volgt kunnen worden samengevat: in de eerste zes weken wordt geadviseerd zo snel mogelijk terug te keren naar een normaal activiteitenpatroon. in de meeste gevallen gaan de klachten vanzelf over en is terugkeer naar de gebruikelijke leef- en werksituatie te verwachten. Echter, een (beperkt) deel van de medewerkers blijft langer dan 6 weken last houden van aspecifieke lage rugklachten. Als de huisarts/bedrijfsarts dan constateert dat pijn en angst om te bewegen arbeidsparticipatie bedreigen, kan verwezen worden naar de WorkWell-rugtraining Back to Work. Deze individuele rugtraining bestaat uit 5 trainingssessies van 1,5 tot 2 uur en een werkplekbezoek (Back to Work ), verspreid over 2 maanden. De bedrijfsarts zal vooraf met de werkgever afspraken maken over de beoogde (geleidelijke) terugkeer in de werksituatie. Hoe is de training opgebouwd? In trainingssessie 1 worden de klachten en de werksituatie in kaart gebracht. Tijdens de trainingsessies 2 tot en met 4 die daarop volgen, wisselen theoretische uitleg en praktische adviezen elkaar af. Hierdoor krijgt de deelnemer inzicht in de factoren die van invloed zijn op de lage rugklachten, zoals fysieke belasting, pijn, bewegingsangst en ergonomische omstandigheden. Daarnaast houdt de deelnemer een rugdagboek bij, waarin activiteiten genoteerd worden die gedurende de dag plaatsvinden en specifiek de momenten waarbij ook pijnklachten ontstaan. Ook wordt de deelnemer gevraagd in het rugdagboek suggesties en tips op te nemen om verbetering in zijn situatie aan te brengen. Dit geldt in het bijzonder voor de werksituatie. Deze tips en suggesties vormen het voorwerk voor het Persoonlijk Actieplan dat elke deelnemer moet opstellen. Trainingssessie 5 van Back to Work vindt plaats op de werkplek. Het doel is de ervaringen met de training en de

5 werkhervatting in kaart te brengen en daarover afspraken te maken. Centraal staat het Persoonlijk Actieplan dat de deelnemer zelf aan zijn leidinggevende toelicht. De laatste trainingssessie vindt ongeveer vier weken na het werkbezoek plaats. Dan wordt ook de nameting gedaan en een eindevaluatie opgemaakt over de resultaten van de training. Desgewenst, kan een aanvullend (behandel)advies gegeven worden. Doel: Op een effectieve wijze omgaan met bewegingsangst en pijnklachten aan de hand van een Persoonlijk Actieplan P3. Kort multidisciplinaire aanpak (ter indicatie 2 maanden) die de gedragsmatige aspecten van de aanpak ondersteunt. De psychologische aanpak kan zich richten op de preventie en reductie van secundaire risicofactoren vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. De paramedische aanpak kan bestaan uit: Doel: Voorkomen van ontstaan chronische klachten en P4. Lang multidisciplinaire aanpak (ter indicatie 3 maanden) die de gedragsmatige aspecten van de aanpak ondersteunt. De psychologische aanpak kan zich richten op de preventie en reductie van secundaire risicofactoren vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. De paramedische aanpak kan bestaan uit: Doel: Voorkomen van ontstaan chronische klachten en P5. Kort psychologische aanpak (2 maanden) Omschrijving: Bij psychische overbelastingsklachten (bijvoorbeeld burnout) ligt de nadruk op de psychologische behandeling. Op basis van de psychologische diagnostiek wordt de duur van de aanpak bepaald. WorkWell biedt echter geïntegreerde zorg, wanneer nodig, met bijvoorbeeld haptotherapie, osteopathie of een bewegingsprogramma. P6. Lang psychologische aanpak (4 maanden) Omschrijving: Bij psychische overbelastingsklachten (bijvoorbeeld burnout) ligt de nadruk op de psychologische behandeling. Op basis van de psychologische diagnostiek wordt de duur van de aanpak bepaald. WorkWell biedt echter geïntegreerde zorg, wanneer nodig, met bijvoorbeeld haptotherapie, osteopathie of een bewegingsprogramma.

6 3. Re-integratie R1. Werkplekadvies en -begeleiding Omschrijving: Met een (bedrijfs)fysiotherapeut wordt inzicht gegeven in de invloed van werkomstandigheden en de manieren om op het werk de balans tussen arbeidsbelasting en fysieke belastbaarheid te herstellen. In een uitgebreid werkplekbezoek wordt inzicht verschaft in de fysieke en mentale belasting van het werk. Tevens vindt zonodig afstemming plaats met de bedrijfsarts en werkgever (leidinggevende). De (bedrijfs)fysiotherapeut leert de cliënt vervolgens met voorlichting (over ontstaansmechanisme, signalen en oorzakelijke risicofactoren), ergonomietraining, bewegingsadviezen en myofeedbackapparatuur een normaal bewegingspatroon aan, waarbij inadequaat pijngedrag verdwijnt. Doel: Goed en snel terugkeren in eigen werk. R2. Back to Work Wie komen in aanmerking voor Back to Work? Van alle mensen heeft % wel eens last van rugklachten. In meer dan 95% van de gevallen blijken de klachten binnen enkele weken vanzelf over te gaan. Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk in beweging te laten blijven. De natuur doet in feite haar werk. Het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en Nederlandse Vereniging Artsen Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) hanteren richtlijnen die als volgt kunnen worden samengevat: in de eerste zes weken wordt geadviseerd zo snel mogelijk terug te keren naar een normaal activiteitenpatroon. in de meeste gevallen gaan de klachten vanzelf over en is terugkeer naar de gebruikelijke leef- en werksituatie te verwachten. Echter, een (beperkt) deel van de medewerkers blijft langer dan 6 weken last houden van aspecifieke lage rugklachten. Als de huisarts/bedrijfsarts dan constateert dat pijn en angst om te bewegen arbeidsparticipatie bedreigen, kan verwezen worden naar de WorkWell-rugtraining Back to Work. Deze individuele rugtraining bestaat uit 5 trainingssessies van 1,5 tot 2 uur en een werkplekbezoek (Back to Work ), verspreid over 2 maanden. De bedrijfsarts zal vooraf met de werkgever afspraken maken over de beoogde (geleidelijke) terugkeer in de werksituatie. Hoe is de training opgebouwd? In trainingssessie 1 worden de klachten en de werksituatie in kaart gebracht. Tijdens de trainingsessies 2 tot en met 4 die daarop volgen, wisselen theoretische uitleg en praktische adviezen elkaar af. Hierdoor krijgt de deelnemer inzicht in de factoren die van invloed zijn op de lage rugklachten, zoals fysieke belasting, pijn, bewegingsangst en ergonomische omstandigheden. Daarnaast houdt de deelnemer een rugdagboek bij, waarin activiteiten genoteerd worden die gedurende de dag plaatsvinden en specifiek de momenten waarbij ook pijnklachten ontstaan. Ook wordt de deelnemer gevraagd in het rugdagboek suggesties en tips op te nemen om verbetering in zijn situatie aan te brengen. Dit geldt in het bijzonder voor de werksituatie. Deze tips en suggesties vormen het voorwerk voor het Persoonlijk Actieplan dat elke deelnemer moet opstellen. Trainingssessie 5 van Back to Work vindt plaats op de werkplek. Het doel is de ervaringen met de training en de werkhervatting in kaart te brengen en daarover afspraken te maken. Centraal staat het Persoonlijk Actieplan dat de deelnemer zelf aan zijn leidinggevende toelicht. De laatste trainingssessie vindt ongeveer vier weken na het werkbezoek plaats. Dan wordt ook de nameting gedaan en een eindevaluatie opgemaakt over de resultaten van de training. Desgewenst, kan een aanvullend (behandel)advies gegeven worden. Doel: Volledige participeren in eigen werk en op een effectieve wijze omgaan met bewegingsangst en pijnklachten aan de hand van een Persoonlijk Actieplan

7 R3. Kort multidisciplinaire aanpak (ter indicatie 2 maanden) Inleiding multidisciplinair (met continue inzet WoW-zorgregisseur) Complexe aandoeningen Verzuim is vaak een optelsom van keuzes die mensen maken. Rode draad is de gedragsverandering die mensen moeten ondergaan, ondersteund door paramedisch- en psychologische aanpak op maat. De WoW-zorgregisseur ondersteunt de multidisciplinaire aanpak bij re-integratie altijd met begeleiding naar volledige en blijvende terugkeer in eigen werk. Keuze voor de duur van de aanpak: middellange- en lange aanpak wordt opgesteld als er sprake is van een multifactorieel beeld, recidive, klacht met hoge actualiteit en/of lange voorgeschiedenis. Pijnklachten die langer dan 6 weken aanwezig zijn, kunnen al in een zekere mate chronisch van aard zijn. Bij eenvoudige problematiek kan voor psychologische of paramedische aanpak gekozen worden. Van belang bij deze aanpak is effectmeting, verslaglegging en terugkoppeling, terugkeer in eigen werk en terugbelmoment als check voor duurzaam herstel. die de gedragsmatige aspecten van de aanpak ondersteunt. De psychologische aanpak kan zich richten op de preventie en reductie van secundaire risicofactoren vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. De paramedische aanpak kan bestaan uit: Doel: Goed en snel terugkeren in eigen werk. R4. Lang multidisciplinaire aanpak (ter indicatie 4 maanden) die de gedragsmatige aspecten van de aanpak ondersteunt. De psychologische aanpak kan zich richten op de preventie en reductie van secundaire risicofactoren vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. De paramedische aanpak kan bestaan uit: Doel: Goed en snel terugkeren in eigen werk. R5. Kort psychologische aanpak (2 maanden) Omschrijving: Bij psychische overbelastingsklachten (bijvoorbeeld burnout) ligt de nadruk op de psychologische behandeling. Op basis van de psychologische diagnostiek wordt de duur van de aanpak bepaald. WorkWell biedt echter geïntegreerde zorg, wanneer nodig, met bijvoorbeeld haptotherapie, osteopathie of een bewegingsprogramma. R6. Lang psychologische aanpak (4 maanden) Omschrijving: Bij psychische overbelastingsklachten (bijvoorbeeld burnout) ligt de nadruk op de psychologische behandeling. Op basis van de psychologische diagnostiek wordt de duur van de aanpak bepaald. WorkWell biedt echter geïntegreerde zorg, wanneer nodig, met bijvoorbeeld haptotherapie, osteopathie of een bewegingsprogramma.

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid?

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Verzuimt u regelmatig? Werken is gezond De Gezonde Zaak De Gezonde Zaak is al 25 jaar actief

Nadere informatie

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012 Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering Drachten 2 februari 2012 Missie: integrale en evidence-based diagnostiek en probleemanalyse op reïntegratie gerichte behandeling cliënten met klachten

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis VGZ Bedrijfszorgpakket Basis U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en

Nadere informatie

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Bedrijven

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Bedrijven Werken aan effectief en doelgericht herstel Bedrijven BeLife centrum voor bewegen Medische specialistische revalidatiezorg Gezonde en vitale medewerkers zijn productiever, verzuimen minder en zijn beter

Nadere informatie

NVAB Richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk. Advisering en begeleiding door de bedrijfsarts. datum plaats. naam persoon.

NVAB Richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk. Advisering en begeleiding door de bedrijfsarts. datum plaats. naam persoon. NVAB Richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk datum plaats Advisering en begeleiding door de bedrijfsarts persoon 1 datum Programma 1. Waarom een richtlijn? 2. Inhoud van de richtlijn: Arbobeleid

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG Medinello is een nieuw ZBC, een zelfstandig behandelcentrum, voor poliklinische revalidatie in Amersfoort. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met

Nadere informatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Zuyderland Revalidatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Zuyderland Revalidatie Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Inleiding U bent doorverwezen naar het Multidisciplinair aspecifiek lage rugpijn screeningsteam (MARS) bij. Binnen dit team wordt samen met u bekeken

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special ERGONOMIE ACADEMy Maak van gezond werken een routine Marleen Diemel, ergonomisch adviseur voor Dental Union en bedrijfsfysiotherapeut bij Ergo Exam www.dentalunion.nl Beleef het

Nadere informatie

Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes

Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes September 2017 Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek tgv diabetes 1 Vooraf Patiënten met diabetes kampen met veel

Nadere informatie

Bedrijfsarts en Huisarts: Samen werken aan optimale zorg. Paulien Brunings De Bedrijfsgeneeskundige Dagen 26 & 27 mei 2016

Bedrijfsarts en Huisarts: Samen werken aan optimale zorg. Paulien Brunings De Bedrijfsgeneeskundige Dagen 26 & 27 mei 2016 Bedrijfsarts en Huisarts: Samen werken aan optimale zorg Paulien Brunings De Bedrijfsgeneeskundige Dagen 26 & 27 mei 2016 0 Arbocuratieve zorg is de afgestemde zorg door behandelaar en arbeidsgeneeskundige

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer De werkgever heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Omschrijving Interventiebedrijf. - Kort voorstellen

Omschrijving Interventiebedrijf. - Kort voorstellen Bijlage 13: Omschrijving Interventiebedrijf - Kort voorstellen Symphony is in 2004 opgericht en heeft 3 bedrijfsonderdelen. Bij alle drie de bedrijfsonderdelen van Symphony werken wij vanuit een holistische

Nadere informatie

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk!

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk! Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie Samen werken aan gezond werk! Samen werken aan gezond werk De vitaliteit van een bedrijf of organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de werknemers. Gezonde werknemers

Nadere informatie

Aanpak langdurig/complex verzuim

Aanpak langdurig/complex verzuim Aanpak langdurig/complex verzuim Roelof Heida, bedrijfsarts Directeur kwaliteit Utrecht, 4 november 2014 Casus Richard I Wat weten we Orderpicker magazijn Dienstverband van 11 jaar Ziekmelding met schouderklachten

Nadere informatie

Waarom deze presentatie?

Waarom deze presentatie? Waarom deze presentatie? Kennismaken met Participatieve Werkaanpassing Resultaten onderzoek (evidence based) Maar vooral: Wat is Participatieve Werkaanpassing? Participatieve ergonomie is het aanpassen

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Libra Revalidatie & Audiologie B.V.

Libra Revalidatie & Audiologie B.V. Libra Revalidatie & Audiologie B.V. Cliënten Audit Rapport Schema Blik op Werk Keurmerk Scope: Bieden van gespecialiseerde arbeidsdiagnostiek, training, ondersteuning en coaching, advisering en bemiddeling

Nadere informatie

CHRONISCHE PIJN FRANCISCUS GASTHUIS

CHRONISCHE PIJN FRANCISCUS GASTHUIS CHRONISCHE PIJN FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Deze folder is bedoeld voor patiënten die onder behandeling zijn (geweest) en bekend zijn met chronische pijn. Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme.

Nadere informatie

A-specifieke lage rugpijn

A-specifieke lage rugpijn A-specifieke lage rugpijn A-SPECIFIEKE LAGE RUGPIJN INLEIDING Lage rugpijn komt veel voor. Bij de meeste mensen worden geen duidelijke afwijkingen gevonden. Artsen spreken dan over a-specifieke lage rugpijn.

Nadere informatie

Top-Care Health Services. Prijslijst 2008 1 / 5

Top-Care Health Services. Prijslijst 2008 1 / 5 Prijslijst 2008 1 / 5 1. FYSIOTHERAPIE: DIAGNOSTIEK & INTERVENTIES klachten van fysieke aard geen verzuim of verzuim < 6 weken of klachten < 3 maanden Fysiotherapeutisch onderzoek Fysiotherapeutisch onderzoek,

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI!

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI! Hogeschool van Amsterdam Beeldschermwerk? Voorkom RSI! RSI, dat krijg ik toch niet, dat krijgen anderen... Iedereen die dagelijks langer dan 2 uur ononderbroken op de computer werkt loopt het risico om

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special ERGONOMIE academy Maak van gezond werken een routine Marleen Diemel, ergonomisch adviseur voor Dental Union en bedrijfsfysiotherapeut bij Ergo Exam www.dentalunion.nl Beleef het

Nadere informatie

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de 1e lijn Ingrid Arnold

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de 1e lijn Ingrid Arnold Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de 1e lijn Ingrid Arnold LUMC Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde Huisarts te Leiderdorp Uw spreekuur Moeheid Pijnklachten Buikpijn Hoofdpijn

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

Inclusiecriteria/ indicatie

Inclusiecriteria/ indicatie Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie/Stichting Herstel & Balans, Utrecht 2003 Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie Herstel & Balans/2003 Deze kwaliteitscriteria zijn vastgesteld door

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij NAH

Arbeidsrevalidatie bij NAH Arbeidsrevalidatie bij NAH Diagnostisch traject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel gericht op arbeid Informatie voor patiënten Quickscan NAH Werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, die (dreigen)

Nadere informatie

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers Werken aan effectief en doelgericht herstel Verwijzers BeLife centrum voor bewegen Medische specialistische revalidatiezorg BeLife biedt medische specialistische revalidatiezorg en reïntegratieprogramma

Nadere informatie

Verzekerd van gezonde zorg

Verzekerd van gezonde zorg 36 Multidisciplinaire samenwerking succesvol Verzekerd van gezonde zorg Tekst: Caroline Mangnus Beeld: Wim van IJzendoorn Multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk bij complexe problemen zoals lichamelijk

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Informatie

Hartrevalidatie. Informatie Hartrevalidatie Informatie Hartrevalidatie Cardiologie U wordt in Zuyderland Medisch Centrum behandeld voor uw hartklachten. Met deze folder willen wij u informeren over het hartrevalidatieprogramma waaraan

Nadere informatie

Nederlandse standaarden voor de verzekeringsarts

Nederlandse standaarden voor de verzekeringsarts Nederlandse standaarden voor de verzekeringsarts Drs. A.E. DE WIND Leuven, 27-04-2007 WIA: wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen: Hervorming en verbetering claimbeoordelingsproces Gebruik wetenschappelijk

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij NAH

Arbeidsrevalidatie bij NAH Arbeidsrevalidatie bij NAH Traject voor diagnostiek en advies voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsproblemen Informatie voor verwijzers Werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, die

Nadere informatie

Inhoud. deel i het domein arbeid en gezondheid 31. Voorwoord 1 0

Inhoud. deel i het domein arbeid en gezondheid 31. Voorwoord 1 0 Voorwoord 1 0 1 Inleiding 1 2 1.1 Aanleiding en doelstelling 1 5 1.2 Doelstelling 2 4 1.3 Leeswijzer 2 6 deel i het domein arbeid en gezondheid 31 2 Wat is arbeid, wat is gezondheid? 3 3 2.1 Wat is arbeid?

Nadere informatie

Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken

Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken Brochure InPraktijk Bedrijfsconcept 1 Inhoudsopgave Inleiding H1. Diensten InPraktijk Bedrijfsconcept 1.1. Database bedrijfsconcept 1.2. Curatieve individuele dienstverlening

Nadere informatie

Present. Gezond en vitaal aan het werk

Present. Gezond en vitaal aan het werk Present Gezond en vitaal aan het werk Uw werkgever heeft naast de collectieve zorgverzekering ook Present afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Present biedt een compleet pakket aan diensten en maatregelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

WorkWell Gezondheidsmanagement voor werkgevers

WorkWell Gezondheidsmanagement voor werkgevers WorkWell Gezondheid Beweging Arbo G1 G2 G3 G4 G5 G6 Bedrijfsarts Verzuimregistratie Case management (WVP) Zorg on Line (Arbo) Professionals Verzuimtraining Vitaliteitscan 1. Gezondheid Voor arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 -

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 - Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs - 1 - Inhoudsopgave Inleiding Fys Optima, wie zijn we? Werkwijze Diensten en producten in leaflets Diensten en producten, korte omschrijving - 2 - Inleiding

Nadere informatie

arbo 42 11-10-2013 17:27:30

arbo 42 11-10-2013 17:27:30 arbo 42 11-10-2013 17:27:30 e brengen een hoge werkdruk vaak in verband met een breed scala aan gezondheids- en veiligheidsrisico s, variërend van vermoeidheid en fysieke klachten tot hartziekten of ongelukken

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers

Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers Arbeidsrevalidatie Revant, uw partner bij verzuim! Heeft u medewerkers die al langere tijd fysieke en/of psychische klachten hebben waardoor zij hun werk niet

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Cliënten informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft u ernstige chronische rug-, bekken- en/of

Nadere informatie

Mentaalrijk voor werkgevers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor werkgevers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor werkgevers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

Chronische pijn. Locatie Arnhem

Chronische pijn. Locatie Arnhem Chronische pijn Locatie Arnhem Chronische pijn We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer dan zes maanden blijven bestaan. De pijn kan in verschillende delen van het lichaam voorkomen. Soms

Nadere informatie

Module Verzuim en Re-integratie 2015

Module Verzuim en Re-integratie 2015 Module Verzuim en Re-integratie 2015 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) Inhoudsopgave Kennismakingsgesprek Re. Entry... 1 Fysiek 1: Wachtlijstbemiddeling voor consult

Nadere informatie

Overzicht van alle aanbevelingen in de Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 (nieuwe vetgedrukt)

Overzicht van alle aanbevelingen in de Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 (nieuwe vetgedrukt) Overzicht van alle aanbevelingen in de Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 (nieuwe vetgedrukt) Nieuwe aanbeveling 1 De projectgroep is van mening dat patiënten altijd via een cardioloog doorverwezen

Nadere informatie

Last van Langdurige gezondheidsklachten?

Last van Langdurige gezondheidsklachten? Last van Langdurige gezondheidsklachten? En word je daardoor belemmerd in je dagelijkse leven en werken? Werk met Winnock aan duurzaam herstel van functioneren en wees je klachten de baas! Printversie

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Chronische pijn. revalidatiebehandeling

Libra R&A locatie Blixembosch. Chronische pijn. revalidatiebehandeling Libra R&A locatie Blixembosch Chronische pijn revalidatiebehandeling Als langdurige pijnklachten voor beperkingen in het dagelijks leven zorgen, kan revalidatie zinvol zijn. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Gezond werken aan het beeldscherm (voor medewerkers) Brochure voor medewerkers over het voorkomen van gezondheidsklachten door beeldschermwerk Inhoudsopgave Gezond

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Richtlijn Angst (2016)

Richtlijn Angst (2016) Richtlijn Angst (2016) Onderbouwing Uitgangsvragen Hoe kunnen rollen en taken optimaal worden verdeeld tussen betrokken zorgverleners bij jeugdigen (0-18 jaar) met angst, ter voorkoming van dubbelingen,

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling

Poliklinische revalidatiebehandeling Poliklinische revalidatiebehandeling bij pijn Revalidatieprogramma voor mensen met complexe pijnproblematiek Naast revalidatieprogramma s voor mensen met problemen op het gebied van houding en beweging

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Verwijzers informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft uw patiënt ernstige chronische rug-,

Nadere informatie

Rita Schiphorst Preuper DEPARTMENT OF REHABILITATION MEDICINE / CENTER FOR REHABILITATION

Rita Schiphorst Preuper DEPARTMENT OF REHABILITATION MEDICINE / CENTER FOR REHABILITATION Rita Schiphorst Preuper DEPARTMENT OF REHABILITATION MEDICINE / CENTER FOR REHABILITATION Chronische pijn en hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen Chronische pijn 3 miljoen Nederlanders Kosten Medische

Nadere informatie

Introductie interventiebedrijf. Contactpersonen interventiebedrijf. Locatiegegevens. Naam interventiebedrijf. Algemene introductie

Introductie interventiebedrijf. Contactpersonen interventiebedrijf. Locatiegegevens. Naam interventiebedrijf. Algemene introductie Introductie interventiebedrijf Naam interventiebedrijf BAG Beheer (Bureau Arbeid en Gezondheid). Tweede handelsnaam BAG Nederland Algemene introductie BAG Nederland is een onafhankelijke organisatie voor

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Aspecifieke lage rugklachten

Aspecifieke lage rugklachten Aspecifieke lage rugklachten Orthopedie alle aandacht Chronisch aspecifieke lage rugpijn Veel mensen hebben pijn onderin de rug. Van de westerse bevolking krijgt 60 tot 90% ten minste een keer in het leven

Nadere informatie

Dr. Kamiel A.J. Kuijpers Revalidatiearts ZGT Almelo/ MST Enschede/ Roessingh Enschede

Dr. Kamiel A.J. Kuijpers Revalidatiearts ZGT Almelo/ MST Enschede/ Roessingh Enschede Dr. Kamiel A.J. Kuijpers Revalidatiearts ZGT Almelo/ MST Enschede/ Roessingh Enschede Wat te doen met chronische pijnklachten zich uitend in het houdings- en bewegingsapparaat? Inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS. Inzicht in beloop van beperkingen en verzuim

Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS. Inzicht in beloop van beperkingen en verzuim Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS Inzicht in beloop van beperkingen en verzuim 28 februari 2015, Utrecht Anita Feleus Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam Samenwerking richtlijn

Nadere informatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie Inleiding U bent doorverwezen naar het Multidisciplinair aspecifiek rugpijnteam (MARS) bij Orbis Revalidatie. Binnen dit team wordt

Nadere informatie

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma

Nadere informatie

Behandelprogramma chronische pijn. Almere

Behandelprogramma chronische pijn. Almere Behandelprogramma chronische pijn Almere Voor wie is het behandelprogramma zinvol? Als eerdere behandelingen zoals fysiotherapie of een operatie niet geholpen hebben komen mensen met chronische pijn vaak

Nadere informatie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie 1 Adelante is een zorggroep voor volwassenenrevalidatie, arbeidsreïntegratie, kinderrevalidatie, onderwijs en wonen

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 De brug van kanker naar arbeid Aanleiding Arbeidsparticipatie van mensen die behandeld worden of zijn voor

Nadere informatie

Introductie interventiebedrijf

Introductie interventiebedrijf Introductie interventiebedrijf Naam interventiebedrijf Winnock Algemene introductie Winnock herstelt duurzaam het functioneren bij mensen die door langdurige gezondheidsklachten verzuimen Zo krijgen deze

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Participatieve werkaanpassing bij stressgerelateerde klachten

Participatieve werkaanpassing bij stressgerelateerde klachten Participatieve werkaanpassing bij stressgerelateerde klachten NVAB Kring Den Haag/Leiden 11 maart 2008 Sandra van Oostrom EMGO-instituut VU Medisch Centrum 1 Achtergrond Protocol Participatieve Werkaanpassing

Nadere informatie

Inhoud. H.E. van der Horst. T.C. olde Hartman en P.L.B.J. Lucassen. A.H. Blankenstein. H. Woutersen-Koch

Inhoud. H.E. van der Horst. T.C. olde Hartman en P.L.B.J. Lucassen. A.H. Blankenstein. H. Woutersen-Koch VII 1 Inleiding SOLK in de huisartsenpraktijk: begrippen en epidemiologie... 1 H.E. van der Horst 1.1 Wat is SOLK?... 2 1.2 Andere (veel)gebruikte termen.... 3 1.3 Relatie tussen SOLK en somatisatie....

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Arbocuratieve fysiotherapie: een effectieve beweging?

Arbocuratieve fysiotherapie: een effectieve beweging? Arbocuratieve fysiotherapie: een effectieve beweging? Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Even voorstellen Even voorstellen: Rob Oostendorp 1942: geboren in Nijmegen 1961: gymnasium Canisius College, Nijmegen

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Fysio- en Psychopol 2013 Bijlage 13

Fysio- en Psychopol 2013 Bijlage 13 Fysio- en Psychopol 2013 Bijlage 13 Naam bedrijf: Top-Care Health Services B.V. 1. Kort voorstellen: Wie zijn wij? Top-Care Health Services BV (hierna: Top-Care) is een organisatie die zich enerzijds profileert

Nadere informatie

Hartrevalidatie op maat

Hartrevalidatie op maat FYSIOTHERAPIE Hartrevalidatie op maat BEHANDELING Hartrevalidatie op maat Het St. Antonius Ziekenhuis biedt hartpatiënten een revalidatieprogramma aan. Dit geldt alleen voor patiënten die een hart-infarct

Nadere informatie

Werken aan effectief en doelgericht. herstel

Werken aan effectief en doelgericht. herstel Werken aan effectief en doelgericht herstel BeLife centrum voor bewegen Medische specialistische revalidatiezorg Goed functioneren is vaak afhankelijk van de gezondheid. Alles kunnen doen wat u wilt doen

Nadere informatie

Wat het beste bij je past, werkt het best.

Wat het beste bij je past, werkt het best. Wat het beste bij je past, werkt het best. Als pijn je leven dwarszit, dan is pijnrevalidatie het overwegen waard. Het maakt vloeibaar wat vast zit. Zo krijg je energie voor de dingen die je wilt doen.

Nadere informatie

Wat het beste bij je past, werkt het best. Pijnrevalidatie

Wat het beste bij je past, werkt het best. Pijnrevalidatie Pijnrevalidatie Wat het beste bij je past, werkt het best. Als pijn je leven dwarszit, dan is pijnrevalidatie het overwegen waard. Het maakt vloeibaar wat vast zit. Zo krijg je energie voor de dingen die

Nadere informatie

Revalidatie. Fibromyalgieprogramma

Revalidatie. Fibromyalgieprogramma Revalidatie Fibromyalgieprogramma Inleiding Sinds een aantal jaren kent Heliomare revalidatie het speciale programma Leren omgaan met fibromyalgie. Dit programma is in het leven geroepen om op maat gesneden

Nadere informatie

Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid

Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid Ketenpartners Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid Effectieve behandelprogramma bij langdurige

Nadere informatie

Even voorstellen: Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel van de Amarant Groep

Even voorstellen: Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel van de Amarant Groep Even voorstellen: Pauwer biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met nietaangeboren hersenletsel. Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel

Nadere informatie

Psychosomatisch fysiotherapie

Psychosomatisch fysiotherapie Psychosomatisch fysiotherapie De psychosomatisch fysiotherapeut Tamara den Elzen Wat is psychosomatische fysiotherapie? Psychosomatische fysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie,

Nadere informatie

op zoek naar good practices

op zoek naar good practices Werken met psychische klachten op zoek naar good practices Presentatie Congres Mensenwerk 9 februari 2015 Philip de Jong en Femke Reijenga Agenda 1. Het onderzoek 2. De bevindingen 3. De betekenis 4. Discussie

Nadere informatie