29-05 FW: Interesse marktpartijen Hezelpoort R hezelpoort[1].pdf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "29-05 FW: Interesse marktpartijen Hezelpoort R2009-223hezelpoort[1].pdf"

Transcriptie

1 Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: FW: Interesse marktpartijen Hezelpoort R hezelpoort[1].pdf Van: Silverado Westernstore Verzonden: vrijdag 3 mei :21 Aan: Groen Links, BM70; D66 Nijmegen; CDA Fractie; Stadspartij Nijmegen Nu!, BM70; PvdA; Socialistische Partij; Verenigde Senioren Partij; VVD Nijmegen; Gewoon Nijmegen, BM70 CC: vestiti; 'Aba-i'; 'Cocoon & Cotton'; 'De brocanterie'; 'De heerlijckheid'; 'De prince'; 'Fujisan'; 'Het lemke'; 'heydenrijck'; 'ikke ook'; 'interval lale'; 'Jewelz'; 'kersten'; 'Kinki kappers'; 'la belle epoque'; 'le petit reve'; 'merano'; 'natuurdrogist'; 'Arte dóro'; 'natuurdrogist'; 'nostalgia'; 'powerhouse'; 'printout'; 'reisbureau van betuw'; 'silverado westernstore'; 'sjekfloor'; 'Stippels'; 'subba'; 'vestiti'; 'vivre'; 'simon lévelt'; 'zonnetrein nijmegen'; 'Kathmandu Nijmegen'; 'wilma pelkmans'; j.c kappers; Els Stouthamer; 'Gewoon Nijmegen'; 'Versailles Dranken'; cadeaubazaar.nl; cadeaubazaar.nl; heydenrijck; harrie de jonge; Lex Diekstra Onderwerp: Interesse marktpartijen Hezelpoort Geachte Raadsleden, In het gesprek dat wij gehad hebben achter valburg met verschillende leden van de raad. Kwam ter sprake dat er wel degelijk interesse is vanuit marktpartijen om te inversteren in de garage P centrum oude stad. Bijgevoegde reactie van Q park ondersteund dit verhaal. Het bevreemd ons dat de de wethouders Kunst en Beerten ten stelligste ontkennen dat Q park interesse zou hebben in de explotatie van deze garage. Wij werden hier voor leugenaars uitgemaakt. Bijgaande reactie is van Q park en geeft wederom aan dat er met onze dossier kennis zoals altijd niets mis is. Het lijkt ons van belang dat u deze reactie onder ogen krijgt om een goede afweging te kunnen maken, betreffende de bouw van de garage. Ook lijkt het ons raadzaam om aan de wethouders te vragen waarom de belangstelling van Q park ontkent wordt!!!!!!!! Welk algemeen belang kan hiermee gediend zijn? Wij vragen als ondernemers van de oude stad niets anders dan gelijke kansen in vergelijking met de ondernemers in de rest van de stad, die op hun wenken bediend worden. Met vriendelijk groet, 1

2 Adrie v Maasdijk voorzitter S.O.H. Erik Hendriks S.I.O.S P oude stad Mickel Moors voorzitter bewonersplatform centrum Nijmegen P.s Let in de bijlage op het woord BESLUIT lijkt ons niet onbelangrijk. MAIL VAN Q PARK!!!!! Hallo Erik, Wij zijn inmiddels druk doende de contactlijnen met de gemeente Nijmegen op te pakken. Dit doen wij vanuit meerdere contactpunten, maar met eenzelfde streven. Vanuit onze Business Development afdeling is men al vaker met de zijde van Hezelpoort aan de slag geweest. Zie ook de bijlage. Deze locatie is goed bekend bij ons en zien we nog altijd als een potentiele optie. Grote factoren die meespelen zijn naast de wensen en eisen van de Gemeente, de potentie die ontwikkelaars hier blijven zien (in relatie tot de te verhuren delen). We zijn in ieder geval er vol mee bezig. Ik houd je op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Met vriendelijke groet, Q Park Nederland Jaap Imminga Manager Operations Stationsplein 12 E 6221 BT Maastricht 2

3 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 223/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 17 december 2009 Onderwerp Hezelpoort Programma / Programmanummer Grondbeleid / 9220 Portefeuillehouder P. Depla Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 december 2009 Samenvatting Recent is overeenstemming bereikt met NS Poort over de aankoop van gronden van NS Poort, benodigd voor het project Hezelpoort. Dit is een belangrijke doorbraak waardoor de voorbereiding van de bouw van de hier geplande parkeergarage voor het stadscentrum in 2010 kan beginnen. Een belangrijke impuls voor het (westelijk) stadscentrum. Dit voorstel behandelt het stedenbouwkundig plan en de hoofdlijnen van het ontwerp van de garage en de planexploitatie. Voorstel om te besluiten 1) vaststellen van het stedenbouwkundig plan Hezelpoort en de hoofdlijnen van het ontwerp van de parkeergarage (variant A zonder hellingshoek); 2) Een bijdrage van 0,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de planexploitatie Hezelpoort uit de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf (uit de binnen de ABR gereserveerde middelen ter hoogte van in totaal 5 miljoen voor het versneld realiseren van projecten); 3) vaststellen van de planexploitatie Hezelpoort; 4) voorlopig vaststellen van de investerings- en exploitatiebegroting van de parkeergarage Hezelpoort; 5) Vaststellen van de verrekening van de jaarlijkse exploitatielasten en baten van de parkeergarage Hezelpoort via de saldireserve; 6) Uiterlijk bij de Stadsbegroting te besluiten of en tot welke hoogte een reservering voor de afdekking van de aanloopverliezen van de Hezelpoort- en de Van Schaeck Mathongarage ten laste van de saldireserve moet worden gevormd.. Opgesteld door, telefoonnummer, Henk Berends, 2833, Raadsvoorstel Hezelpoort doc

4 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding In 2004 heeft uw Raad gekozen voor de locatie Hezelpoort voor een nieuwe bezoekersgarage voor de binnenstad. Deze garage bedient vooral de westflank van de binnenstad. Na dit besluit hebben verkenningen plaatsgevonden naar de combinatiemogelijkheden met een initiatief voor een woontoren en commerciële ruimte. Hiervoor is ook in 2005/6 een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Verder is overlegd met omwonenden over de inpassing van de ontsluiting van de garage. Hiervoor is draagvlak verkregen. Ons College heeft dit voorjaar moeten concluderen dat langer onderhandelen met de initiatiefnemers van de woontoren niet meer opportuun is. Deze onderhandelingen zijn dan ook beëindigd. Hierna hebben wij het stedenbouwkundig plan bijgesteld en hierover in juli 2009 een informatieavond georganiseerd. Tegelijkertijd is onderhandeld met NS Poort en Prorail over de aankoop van een groot deel van het plangebied. Onze doelstelling is op de kortst mogelijke termijn te starten met de realisatie van de garage. Onderhandelingen met marktpartijen over de andere projectonderdelen willen wij later starten. Nu is alles gericht op een snelle realisatie van de parkeergarage. Met NS Poort is overeenstemming bereikt. Een belangrijke voorwaarde is aankoop door de gemeente dit jaar. Dit maakt het noodzakelijk om nog dit jaar de planexploitatie vast te stellen. 2 Wettelijk- of beleidskader De aanbesteding van het ontwerp/realisatie van de garage zal voldoen aan het gemeentelijk, nationaal en Europese aanbestedingsbeleid. Voor de realisatie van de garage is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De geheimhouding valt onder de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur. 2.1 Relatie met programma De planexploitatie Hezelpoort is onderdeel van het programma grondbeleid. Binnen dit programma wordt de locatie aangekocht, bouw en woonrijp gemaakt, de garage risicodragend gerealiseerd, de resterende grond verkocht voor de programma-onderdelen wonen en commerciële ruimte. Na realisatie van de garage zal deze worden overgedragen aan het programma mobiliteit die verantwoordelijk is voor de exploitatie. Tussen beide programma s zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt. 3 Doelstelling Realisatie van een stedelijk project aan de rand van de binnenstad, aansluitend op Waalfront met als programmaonderdelen: een moderne bezoekersgarage voor de binnenstad, een woontoren en commerciële ruimte. De bezoekersgarage betekent een stimulans voor de (westelijke) binnenstad. 4 Argumenten Het bestemmingsplan voor het project Hezelpoort is in 2006 vastgesteld. Belangrijke elementen destijds: een woontoren van meer dan 100 meter hoogte, een parkeergarage die Raadsvoorstel Hezelpoort doc

5 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 vanuit het zuiden gezien schuin omhoog loopt naar de Hezelpoort met een helling van ca. 5 graden. Op de garage was een groene aankleding voorzien, een park voor bewoners en omwonenden. Na het beëindigen van het project Waalpanorama heeft ons College opdracht gegeven het stedenbouwkundig plan bij te stellen. Uitgangspunten hierbij zijn; 1. het zeker stellen van een snelle realisatie van de parkeergarage door deze fysiek geheel los te koppelen van de andere projectonderdelen; 2. het programmaonderdeel wonen minder risicovol en meer marktconform te maken. 3. Handhaven van een programma onderdeel commerciële ruimte langs de Voorstadslaan. 4. Het ontwerp van de parkeergarage te vereenvoudigen en efficiënter te maken maar met handhaving van een groene gevel en dak. 5. Een ongewijzigde ontsluiting van de garage. 6. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen van de parkeergarage aan te passen op het gewijzigde programma. De capaciteit voor de binnenstadbezoekers blijft ongewijzigd en volgt uit de door uw Raad vastgestelde parkeerbalans uit februari 2006 (ca. 580 parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad). Op 15 juli van dit jaar is een gewijzigd stedenbouwkundig plan gepresenteerd. De presentatie en het verslag van die avond zijn als bijlage opgenomen. Voor een volledig overzicht van het nieuwe stedenbouwkundig plan verwijzen wij u naar de bijlagen. De belangrijkste wijzigingen zijn: De garage krijgt groene gevels en een oplopende groene inkleding met een grondlichaam aan de zuidzijde, maar de garage zelf wordt niet meer onder een helling gerealiseerd. Het handhaven van een schuine garage is ca. 1,3 miljoen duurder en inefficiënt wat betreft ruimtegebruik. De garage wordt gerealiseerd met één laag onder de grond en drie boven de grond. Dit is bovengronds een laag minder dan wanneer de garage gedeeltelijk onder een hoek van 5 graden wordt gerealiseerd. In onderstaande tekening wordt dit geïllustreerd waarbij het rode gedeelte het ontwerp van de garage voorstelt wanneer een hoek van 5 graden wordt gehanteerd. Raadsvoorstel Hezelpoort doc

6 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 Variant A zonder hellinghoek: Variant B met gedeeltelijke hellinghoek (het schuine deel is beloopbaar) De argumenten voor de keuze van variant A zijn de lagere hoogte (betere landschappelijke inpassing) en de lagere kosten (zie ook verderop). Het dak zelf wordt niet meer als park ingericht. Ons college twijfelt hiervoor te veel aan de (sociale) veiligheid en het gebruik er van. Ook worden de extra investerings- Raadsvoorstel Hezelpoort doc

7 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 en beheerkosten hoog ingeschat. Het dak wordt wel groen ingericht met bijvoorbeeld sedum. In onderstaande tekening is dit geïllustreerd: het groene deel is beloopbaar, de garage van drie verdiepingen met een hoogte van 10 tot 12 meter niet. Langs de Voorstadslaan is commerciële ruimte opgenomen van ca m2 en daarboven nog 20 woningen. De totale verdiepingshoogte is ca. 5 lagen. Langs de Heselaan zijn alleen nog woningen opgenomen ten noorden van de entree in drie lagen. De woningen ten zuiden van de entree zijn vervallen gelet op de woonkwaliteit en moeizame ruimtelijke inpassing. De woontoren is verlaagd tot ca. 14 lagen en 60 meter (was ca. 120 meter). Om dit plan te realiseren is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Door de invoering van de nieuwe WRO is een partiële herziening niet mogelijk. Op 15 juli 2009 is een informatieavond georganiseerd over de wijzigingen. Drie toezeggingen zullen door ons worden onderzocht op haalbaarheid: de aanleg van zonnepanelen op het dak van de parkeergarage met handhaving van het groen, het afsluiten van de Heselaan ter voorkoming van sluipverkeer. Ook zullen wij in overleg gaan over een alternatieve tijdelijke parkeeroplossing als het huidige SIOS-terrein niet meer gebruikt kan worden door de (voorbereiding) van de bouw. Zie verder het verslag van die avond. De planexploitatie Hezelpoort is als bijlage opgenomen. De uitgangspunten van de planexploitatie zijn de volgende. Het te realiseren programma bestaat uit ca. 100 vrije sector woningen, ca m2 commerciële ruimte en een parkeergarage van ca. 680 plaatsen. De kosten van de realisatie Raadsvoorstel Hezelpoort doc

8 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 5 van de parkeergarage zijn opgenomen in de planexploitatie (Variant A). De in/uitrit van de garage is ongewijzigd. Van de grondverkopen is een deel voorzien aan een marktpartij tbv de woningbouw en de commerciële ruimte. Daarnaast is aan de grond onder de parkeergarage een waarde van 4 miljoen toegekend. Deze is opgenomen in de meerjaren exploitatieopzet van de parkeergarage. Met deze uitgangspunten is planexploitatie sluitend, mits een bijdrage van 0,5 miljoen wordt verstrekt uit de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf uit de hier gereserveerde middelen voor het versneld realiseren van projecten. De bijdrage is noodzakelijk door de hoge kosten voor bouw- en woonrijpmaken (bodemsanering, archeologie, bommen en granaten), de hoge plankosten (er wordt al geruime tijd gewerkt aan het project) en doordat de woningbouw is vertraagd en er minder woningen worden gerealiseerd. Het project voldoet aan de criteria uit het raadsbesluit voor het inzetten van middelen voor het versneld realiseren van projecten: Het project versterkt de ruimtelijke kwaliteit op een belangrijke locatie in de stad. Realisatie betekent een kwaliteitsimpuls op een belangrijk schakelpunt tussen Nijmegen West en de binnenstad, ingesloten tussen Waalfront en Spoorzone. Het project is opgenomen in het VGP. Het project draagt bij aan de economische structuurversterking van de stad. De realisatie van een kwalitatief goede bezoekersgarage betekent een nieuw bronpunt voor bezoekersstromen naar de (westelijke) binnenstad. De realisatie van commerciële ruimte in het project heeft economische betekenis. Het project zal starten voor 1 januari In 2010 wordt gestart met het bouwrijpmaken en de aanbesteding van ontwerp en realisatie van de parkeergarage vindt plaats. De noodzaak en urgentie van de financiële bijdrage blijkt uit de planexploitatie. De investerings- en exploitatiebegroting van de parkeergarage. De investerings- en exploitatiebegroting van de parkeergarage is opgenomen in een geheime bijlage. De bijlage is geheim omdat het ontwerp, de bouw en later de exploitatie van de garage nog moet worden aanbesteed. Openbaar maken van de gemeentelijke referentiebegroting schaadt de (onderhandelings)positie van de gemeente. Dit betreft zowel de investeringsbegroting (relatie met aanbesteding van het ontwerp en de realisatie van de garage) als de exploitatiebegroting (relatie met aanbesteding van de exploitatie van de garage). In 2004 is de haalbaarheidsstudie naar een nieuwe garage op de locatie Hezelpoort unaniem door uw Raad aanvaard. Conclusies uit deze studie: goede locatie, financieel haalbaar mits een integrale tariefsverhoging wordt doorgevoerd van 0,15 per uur in de binnenstad. Een adviesbureau heeft op basis van een VO-min een actuele kostencalculatie gemaakt voor de parkeergarage Achter de Hezelpoort. Hierbij zijn de varianten A en B onderzocht. Variant A is een garage zonder hellinghoek, variant B heeft gedeeltelijk een hellinghoek van 5 graden. Uitgangspunt voor beide calculaties dat het vlakke dak niet beloopbaar is. Raadsvoorstel Hezelpoort doc

9 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 6 Voor de stichtingskosten van deze varianten verwijzen wij u naar de geheime bijlage. Variant B kost circa 1,3 miljoen meer dan variant A. Ook gelet op het aantal berekende kortparkeeruren (zie het memo dat ter inzage ligt) is een capaciteit zoals beschikbaar vanuit variant B niet noodzakelijk. Een grotere parkeergarage heeft een negatief effect op de bezettingspercentages. Daar komt bij dat meer parkeerplaatsen in variant B leiden tot hogere absolute stichtingskosten. Alleen variant A wordt hier verder beschouwd met een grondprijs van 4.0 MIO. Dit is de meest gunstige variant voor de gemeente qua kosten en exploitatiewaarde. Exploitatiemogelijkheden In de haalbaarheidsstudie uit 2002 werd geconcludeerd dat voor de realisatie van de garage een integrale tariefsverhoging in de binnenstad noodzakelijk is van 0,15 eurocent per uur. De conclusie is dat dit niet langer noodzakelijk is op basis van de huidige berekeningen. De garage is een rendabele investering en is te realiseren zonder tariefsverhoging. De garage wordt gerealiseerd primair gerealiseerd voor kortparkeren. Ook kunnen parkeervergunningen/abonnementen aan bewoners en bedrijven verkocht worden. In de toekomst zal de parkeergarage ook gebruikt gaan worden door bewoners van de later te realiseren woontoren (ca. 100 plaatsen). De komst van deze toren is voorzichtigheidshalve niet meegenomen in de exploitatieberekeningen van de garage. De exploitatieberekeningen treft u aan in de geheime bijlage. Bij de exploitatieberekening zijn de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd. Uitgangspunten algemeen 1 e exploitatiejaar 2012 Parkeercapaciteit 678 parkeerplaatsen Openingstijden parkeergarage maandag t/m donderdag; :00 uur vrijdag; uur zaterdag; uur zondag; uur 24 uur per dag uitrijden mogelijk 7 dagen per week dagelijks 3 uur bemand beheer24/7uur beheer op afstand Afschrijving methode en duur Annuïtair 40 jaar, niet over de grondkosten Rekenrente vreemd vermogen 5% Inflatiepercentage 3% Verhouding VV/EV financiering 100% vreemd vermogen Het exploitatiemodel uit de bijlage is opgezet als een enigszins defensieve businesscase. Er zijn kansen om meer opbrengst te genereren: In de exploitatieberekening zijn vooralsnog geen abonnementen opgenomen voor bewoners van de mogelijk te realiseren woontoren. Op zich is het te hanteren tarief voor deze doelgroep Raadsvoorstel Hezelpoort doc

10 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 7 niet hoog, maar in het kader van optimalisatie en dubbelgebruik van de parkeergarage een geschikt doelgroep, zeker ook omdat deze doelgroep veelal s avonds en s nachts gebruik van de parkeergarage maken. Indien dit van toepassing zou worden is de verwachting dat de parkeeromzet jaarlijks licht kan stijgen. Ook zal gekeken worden naar de optimaliseringsmogelijkheden met het bezoekersparkeren van Waalfront/Handelskade. De exploitatiebegroting van de parkeergarage wordt nu voorlopig vastgesteld. In de tussenliggende tijd zal nog een nadere analyse plaatsvinden. Mogelijke wijzigingen die hieruit voortvloeien zullen in 2010 worden verwerkt in het meerjarentarievenplan parkeren. 5 Klimaat De mogelijke toepassing van zonnepanelen heeft een positief effect op het klimaat (duurzame energie). Ook willen wij hier wijzen op de groene inpassing van de garage. 6 Risico s Het afzetten van de grond voor de woontoren is een risico wat betreft prijsvorming en planning. Verder moet worden afgewacht wat het aanbestedingsresultaat is van de parkeergarage. Hoewel de marktomstandigheden nu gunstig lijken is het een complexe opgave door de bodemkwaliteit (archeologie, niet gesprongen explosieven, bodemsanering) en de nabijheid van het spoor (eisen Prorail). De bestemmingsplanprocedure is een risico. Zie verder de planexploitatie en de geheime bijlage. 7 Financiën In de planexploitatie is een al toegekende bijdrage opgenomen van 0,2 miljoen voor de bodemsanering (ISV-2). Daarnaast is een bijdrage opgenomen van 0,5 miljoen uit ABR voor het versneld realiseren van projecten. De exploitatie van de garage kan over een periode van 40 jaar de investering van de voorbereiding en de bouw dragen. Er resteert dan een positieve netto-contante waarde. In de eerste jaren van de exploitatie wordt er echter jaarlijks verlies gemaakt op de exploitatie van de parkeergarage (aanloopverliezen). Door het rentenadeel en het cumulatie-effect van deze aanloopverliezen ontstaat uiteindelijk eerst na een aantal jaren een positief jaarlijks exploitatiesaldo. De exploitatie van de garage kan deze aanloopverliezen dragen, inclusief rente. Knelpunt hierbij is echter dat zonder extra maatregelen de jaarlijkse afdracht vanuit het programma Mobiliteit aan de begroting/algemene dienst in gevaar komt in die eerste jaren. Dit is op te lossen door de aanloopverliezen tijdelijk te af te dekken uit de saldireserve. In de geheime bijlage is een overzicht opgenomen van de jaarlijkse exploitatieresultaten en het verwachte tijdelijke beslag op de saldireserve. Na een periode ontstaan exploitatiebaten. Deze worden zo spoedig mogelijk afgedragen naar de saldireserve voorzover uit de saldireserve eerdere tekorten zijn gefinancierd. Het uiteindelijke resultaat voor de saldireserve is nul. Wij stellen uw Raad voor de financiering van de parkeergarage op deze wijze op te lossen. Ook voor de Van Schaeck Mathon-garage heeft uw raad voor deze methode van afdekking van de aanloopverliezen besloten. Omdat de exploitatie van deze beide garages nog niet middels begrotingswijziging in de begroting en de ontwikkeling van de saldireserve is Raadsvoorstel Hezelpoort doc

11 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 8 verwerkt, bestaat momenteel een onvolledig beeld van de toekomstige beslagen op de saldireserve. Wij stellen daarom voor bij de jaarrekening 2009 of anders uiterlijk bij de opstelling van de stadsbegroting te bezien of en tot welke hoogte, tot vorming van een definitieve reservering voor de afdekking van de tekorten op deze beide garages ten laste van de saldireserve moet worden besloten. In lijn met de eerdere besluitvorming over nieuwe parkeergarages zal op een later moment nog een aanbesteding plaatsvinden van de exploitatie van de parkeergarages Hezelpoort en Van Schaeck Mathon. De gemeentelijke referentiebegroting voor de Hezelpoortgarage zal op dat moment worden vastgesteld naar de inzichten van dat moment. Op basis van deze aanbesteding zal de exploitatie van de beide garages dan middels begrotingswijziging daadwerkelijk op het programma mobliteit in de Stadsbegroting opgenomen worden. 8 Communicatie De noodzakelijke bestemmingsplanprocedure verloopt via een proces van ter visie legging waarin de mogelijkheid wordt geboden om te reageren op de plannen. 9 Uitvoering en evaluatie Na de vaststelling van de planexploitatie zal nog dit jaar het terrein van NS Poort worden verworven. Op een klein deel na is het gehele plangebied dan verworven. Over dit resterende deel (Prorail) wordt onderhandeld. Wij verwachten daarbij geen knelpunten. In 2010 zal de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Ook zal de garage (europees) worden aanbesteed op een vergelijkbare wijze als de garage Van Schaeck Mathon: ontwerp, realisatie en gebouw gebonden onderhoud. De schop gaat dan nog in 2010 in de grond. Allereerst archeologisch onderzoek in combinatie met bodemsanering en het onderzoeken/verwijderen van niet gesprongen explosieven. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa Bijlagen: - presentatie 15 juli verslag informatieavond 15 juli planexploitatie Hezelpoort Raadsvoorstel Hezelpoort doc

12 Informatieavond project Hezelpoort Versie 2 informatieavond 15 juli 2009

13 agenda Inleiding Wijzigingen stedenbouwkundig plan Vervolgstappen Pauze en gelegenheid tot vragen stellen

14 inleiding Gewijzigde marktomstandigheden: Waalpanorama niet haalbaar Uit elkaar halen woontoren en garage Gemeente wil nu als eerste de garage realiseren, woningen en commerciële ruimte daarna. Vanavond wijzigingen laten zien, College/Raad beslissen later.

15 Oude uitgangspunten nog actueel? Garage blijft een garage voor binnenstad met 580 plaatsen + wat nodig is voor programma In/uitgang garage ongewijzigd Commerciële ruimte langs Voorstadslaan icm woningbouw en woontoren. Garage houdt een groen dak

16 Wat verandert er? In oude plan hele garage onder een helling van max. 5 graden. Niet meer haalbaar: Kosten Ontwerp garage inefficiënt Gebruik en (sociale) veiligheid dak Zie stedenbouwkundig plan

17 Locatie project Hezelpoort Plangebied - Stadscentrum - Waalhaven - Spoorlijn / stamlijn - Voorstadslaan - Heselaan - Hezelpoort

18 Masterplan Waalfront - Nieuwe ontwikkeling / grote invloed op Nijmegen west - Handelskade - Gerealiseerde nieuwbouw Waalhaeve - Waalfrontweg - Waalhaven en kaden

19 Waalpanorama 2006 KWALITEIT GEBRUIKEN, MAAR OOK AANPASSINGEN: - Parkeergarage en woningbouw loskoppelen - Toren op bijzondere plek minder hoog - Bebouwing langs Voorstadslaan - Parkeergarage langs spoorlijn kleiner en geen helling - Groendak op parkeergarage niet overal toegankelijk - Entrees voor auto s en voetgangers

20 Aanpassing plan: Hezelpoort 2009 ONDERDELEN - Parkeergarage groendak gevels - Bebouwing langs Voorstadslaan - Bebouwing langs stamlijn - Woontoren

21 Hezelpoort 2009 parkeergarage - Ligging langs spoorlijn parkeerplaatsen - Lengte ca 170 m, breedte ca 32 m - 4 parkeerlagen: 1 laag ondergronds 3 lagen bovengronds - Entree voetgangers bij Hezelpoort met betaalautomaten, trap, lift - In- en uitgang auto s in de Heselaan

22 Hezelpoort 2009 parkeergarage zijaanzicht doorsnede

23 Hezelpoort 2009 parkeergarage zijaanzicht doorsnede

24 Hezelpoort 2009 parkeergarage zijaanzicht doorsnede

25 Hezelpoort 2009 Parkeergarage groendak - Esthetisch - Duurzaam - Positieve milieu-effecten HOGE DEEL PARKEERGARAGE - Groendak niet toegankelijk LAGE DEEL PARKEERGARAGE - Groendak wél toegankelijk

26 Hezelpoort 2009 Groendak parkeergarage Extensief / niet toegankelijk intensief / toegankelijk

27 Hezelpoort 2009 gevels parkeergarage Groene gevels Harde gevels

28 Hezelpoort 2009 Bebouwing voorstadslaan - Route naar Hezelpoort - Aantrekkelijke plint 2 bouwlagen commercieel gebruik - Daarboven ca 20 woningen 3 bouwlagen

29 Hezelpoort 2009 Bebouwing langs stamlijn / Heselaan - Ca 20 woningen in 3 bouwlagen langs stamlijn - Géén woningen zuidelijk van in- en uitgangparkeergarage

30 Hezelpoort 2009 woontoren - Bijzondere plek vraagt om bijzonder gebouw - Op het knooppunt van Waalhaven, Hezelpoort en stadscentrum - Woontoren boven bebouwing langs Voorstadslaan - Woontoren max. 14 bouwlagen ca 60 won. - Totale hoogte ca 60 m.

31 Hezelpoort 2009 Handelskade Project Hezelpoort Waalhaeve

32 Waalpanorama 2006 overzicht Hezelpoort 2009 overzicht - Parkeergarage en woningbouw geïntegreerd - Parkeergarage 900 pp in vijf bouwlagen, waarvan één ondergronds - Groendak, toegankelijk m2 commerciële ruimten - Ca 220 woningen - Hoogte toren ca 120 m - Loskoppelen parkeergarage en woningbouw - Parkeergarage 680 pp vier bouwlagen, waarvan één ondergronds - Groendak, deel niet toegankelijk m2 commerciële ruimten - Ca 100 woningen - Hoogte toren ca 60 m.

33 vervolgstappen Verwervingen gronden 2009 Aanbesteding garage starten in najaar 2009 Wijzigen bestemmingsplan (hellingshoek); procedure onderzoeken Start bouw garage 2010 Andere programma: daarna.

34 pauze Gelegenheid vragen te stellen

35 Project Hezelpoort informatieavond 15 juli 2009

36 Project Hezelpoort informatieavond 15 juli 2009

37 Verslag vergadering Vergadering / project Informatieavond Parkeergarage Achter de Hezelpoort Datum vergadering 15 juli 2009 Aanwezig Het betreft een informatieavond van de gemeente Nijmegen waarin wordt toegelicht dat het plan Waalpanorama niet door gaat en de gemeente het stedenbouwkundig plan wil wijzigen. De discussie van vanavond wordt terug gekoppeld aan de verantwoordelijk wethouder P. Depla. Hij zal een voorstel doen aan het College en/of de Raad; zij gaan dan een besluit nemen over hoe het project doorgaat. Doelstelling van de gemeente is het naar voren halen van de realisatie van de parkeergarage. De garage wordt in de eerste fase gerealiseerd, de woningbouw en commerciële ruimte daarna. Hoewel er wijzigingen zijn van het stedenbouwkundig plan blijven enkele zaken ongewijzigd. IN hoofdlijnen: een bezoekersgarage voor de binnenstad, de in/uitrit van de garage, de groene aankleding van de garage. Uiteraard zijn er ook wijzigingen: minder woningen, minder parkeerplaatsen in de garage, de garage wordt niet meer onder een helling aangelegd, maar wel is er een groene inpassing met een grondlichaam aan de zuidkant van het plangebied. Het dak van de garage blijft groen maar is niet meer beloopbaar. De volgende opmerkingen zijn gemaakt tijdens de informatieavond: = gemaakte opmerking o = reactie gemeente Nijmegen De locatie waar de in- en uitrit van de parkeergarage (ontsluiting voor auto s) nu gesitueerd is geeft een grote druk op de woonwijk. Waarom de in/ uitrit niet situeren in de tippelzone (onder het spoor door)? o Dit past niet in het vastgestelde bestemmingsplan en zal hoge kosten met zich mee brengen. Ivm het toenemen van verkeer in de Voorstadslaan, kan de realisatie van de fietsvoetgangerstunnel in de Hezelpoort-Noord niet naar voren worden gehaald in de planning? o Dit valt onder het bestemmingsplan Waalfront. Deze tunnel wordt vanuit dat project gerealiseerd. Naar verwachting wordt de Handelskade (voorm. Gelderlander) in de eerste fase aangepakt en dus ook de tunnel. Infrastructuur oude stad, ondernemers Hezelstraat, ondernemers oude stad en ondernemers Houtstraat hebben geen uitnodiging ontvangen voor informatieavond. Zijn zij bewust overgeslagen omdat aantal parkeerplekken omlaag gaat? o Nee, logistiek is er een fout opgetreden, onze excuses hiervoor. Ondernemers zijn zeker welkom op deze avond. Waar gaan de gebruikers bezoekers van de nieuw te realiseren Handelskade parkeren? Parkeeraantal zal dan niet voldoen. o Handelskade krijgt een eigen parkeergarage, ook voor bezoekers. Informatieavond Hezelpoort doc

38 Verslag vergadering Vervolgvel 1 Waarom niet 5 parkeerlagen waarvan 2 ondergronds? o Niet wenselijk vanwege grondwaterstand: -2 zal soms onder water staan en er zijn extra voorzieningen nodig tegen het grondwater (hogere kosten). Voor garage is ventilatie nodig. Waarom kan de ventilatie niet aan de spoorkant ingebouwd worden zodat aan de Hesellaan panelen met groen geplaatst kunnen worden? o Aan de Heselaan komen groene wanden maar deze mogen niet gesloten zijn voor de ventilatie. Alleen een opening aan de spoorkant is onvoldoende. Dan zal mechanische ventilatie toegepast moeten worden. Dit leidt tot hogere kosten. Hoe zit het met de verkeersafwikkeling? o Het rapport van Royal Haskoning 2006 geeft hier een berekening voor. Ook in het bestemmingsplan voor dit project geeft de verkeersparagraaf een nadere toelichting. Er treedt geen wijziging op in de vekeersafwikkeling; de oude besluiten blijven in stand. Waarom is er nooit overleg met de buurt geweest over verkeersafwikkelingen en in/uitrit garage? o Er is een werkgroep/klankbordgroep van buurtbewoners geweest waarin tot een compromis is gekomen. (wordt bevestigd door een van de aanwezigen). Zoals is toegezegd zal er overleg komen over het ontwerp openbare ruimte. Dat zal in een latere fase plaatsvinden. Gemeente geeft aan dat het om een kleine wijziging gaat maar in het nieuwe plan worden alleen de mindere compromissen behouden. Al de betere (openbaar groen en aantal parkeerplekken) zijn wel gewijzigd. o In het nieuwe plan is het aantal parkeerplaatsen voor de binnenstad gelijk aan het eerdere plan Waalpanaroma (580). Het verschil in aantallen wordt geheel verklaard door het kleinere aantal woningen. Het is in de visie van de gemeente niet zo dat er alleen verslechterigen optreden: de garage wordt niet hoger dan in het oude plan, op veel punten zelfs lager. Er zal minder verkeer zijn dan in het oude plan. Het klopt dat het dak van de garage niet meer toegankelijk zal zijn. Rapport is van Moet er geen nieuwe toetsing gedaan worden? Ook inz milieubelasting en nieuwe ontwikkelingen in het gebied? o In rapport van RH is al rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen Koers West en Stadsbrug. Indien noodzakelijk worden mlieuonderzoeken opnieuw uitgevoerd. Wat wordt de hoogte van de een parkeerlaag (ivm bedrijfsvoertuigen)? o Tussen lagen 3 meter; daadwerkelijke hoogte parkeerlaag ca 2.50 m (volgens de nen-norm) Als na de crisis toch besloten wordt een hogere toren te bouwen (meer woningbouw realiseren) zal het aantal parkeerplaatsen niet voldoende zijn. o Er wordt omgekeerd te werk gegaan. Aantal woningen is gebaseerd op de norm van de parkeergarage. Na plaatsing van de garage kan er wettelijk niet meer woningbouw worden gerealiseerd dan volgens de parkeernorm is toegestaan. De voet van de woontoren was in Waalpanorama ca 500 m2. Wat is de oppervlakte in het nieuwe plan? o In het nieuwe plan zal deze oppervlakte vrijwel hetzelfde blijven. Maar zonder ontwerp van architect is dit niet precies te stellen. De locatie van de woontoren wordt beschreven als een markante plaats voor de toren moet daarom een opvallend ontwerp komen. Waarom wel veel geld aan een opvallende woontoren uitgeven terwijl op de parkeergarage wordt bezuinigd? Informatieavond Hezelpoort doc

39 Verslag vergadering Vervolgvel 2 o Een opvallend ontwerp hoeft niet gelijk te staan aan hoge kosten. Derde laag onder de Hessenberg garage is ook al geschrapt. o Er is inderdaad geen extra laag parkeren onder de Hessenberg gerealiseerd. Het is wel gelukt een beperkt aantal parkeerplaatsen extra te realiseren. Waarom kan er niet een ondergrondse/ verdiepte inrit vanaf de Voorstadslaan naar de parkeergarage worden gerealiseerd? o Dit past niet in het vastgestelde bestemmingsplan en is veel kostbaarder. Tijdens de bouw zal er een tijdelijk probleem ontstaan voor de auto s die nu parkeren in dit gebied. Hoe gaat dit worden opgelost? Is het Gelderlander terrein een idee? Dhr. Hendriks wil graag met de gemeente om de tafel om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen. o Gemeente wil hier graag gehoor aan geven om de mogelijkheden te bezien. Grootste probleem voor de woonwijk is de in/uitrit van de parkeergarage. Het lijkt alsof bezwaren van de wijk van de tafel worden geveegd. o De in/uitrit van de parkeergarage is al eerder onderzocht, overleg en inspraak op geweest en daarna vastgesteld. Er zijn geen bezwaren tegen gemaakt. De in/uitrit wijzigt niet t.o.v. de eerdere besluiten. Het groen neemt af in de wijk nu er geen gebruik meer kan worden gemaakt van het groene dak van de garage. o Het groen neemt niet af want het dak van de garage wordt groen maar dit groen is niet te betreden, alleen het deel tot waar de garage vier lagen hoog wordt. Kan de garage niet energieneutraal worden gemaakt door het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Hierbij is een groen dak ook nog steeds mogelijk en voor plan kan subsidie worden aangevraagd. o Als met zonnepanelen een groen dak ook nog steeds mogelijk is, wil gemeente hier zeker naar kijken. Het stuk vanaf de nieuwbouw Voorstadslaan tot aan de onderdoorgang Hezelpoort is voor voetgangers niet prettig (dode hoek/ sociaal onveilig) kan de ingang parkeergarage (voor voetgangers) niet naar achter worden gelegd? o Er zal naar worden gekeken in de verdere uitwerking van de plannen in hoeverre de commerciele ruimte van de voorstadslaan de route goed kan begeleiden. Het terugleggen van de garage zal er toe leiden dat de garage meer naar het zuiden in het plangebied komt te liggen. Het laatste stuk van de Hezellaan loopt in ontwerp niet meer door, buigt af via het spoorlijntje. Fietsers en voetgangers moeten nu omrijden. Kan Hesellaan niet doorgetrokken worden voor langzaam verkeer? o Het binnenplein van de nieuwbouw is bedoeld als een rustige plek voor de bewoners. Zou niet prettig zijn als hier langzaam verkeer doorheen zou rijden. Is het mogelijk de Hesellaan ter hoogte van de in/uitrit garage af te sluiten (dmv een knip) voor het verkeer dat uit het zuiden komt zodat deze weg niet als sluiproute zal worden gebruikt. o Er zal naar worden gekeken in de verdere uitwerking van de plannen. Wat wordt er gedaan met het stuk ten zuiden van de garage dat nu als parkeerterrein wordt gebruikt? Wordt dit ook park? o Stuk is van de NS, er lopen nu onderhandelingen en planvorming in het kader van de Spoorzone. Komt er ook een hondenvoorziening in het park? o Voor de inrichting van de openbare ruimte zal worden gekeken waar de buurt behoefte aan heeft, dit voorstel kan daarin worden meegenomen. Informatieavond Hezelpoort doc

40 Verslag vergadering Vervolgvel 3 Iedereen die aanwezig is kan zich aanmelden bij de Wijkvereniging Ons Waterkwartier. Mooi plan, veel beter dan het vorige! Ook namens de vereniging ambulante handel en horeca Nederland wil Dhr. Hendriks (infrastructuur oude stad) nogmaals benadrukken dat de parkeergarage zo groot mogelijk moet worden. Als financiën het probleem zijn met elke burger 10 euro meer belasting betalen, heb je zo 1,6 miljoen meer om een betere/ grotere garage te realiseren. Plan wordt waarschijnlijk alleen gewijzigd omdat defensie problemen had met de hoogte van de toren. o Nee, dit is niet het geval, defensie heeft geen bezwaar ingediend tegen het bestemmingsplan (zou evt nog wel hebben kunnen gebeuren bij indienen van bouwaanvraag). Plan is gewijzigd omdat we zo spoedig mogelijk met de realisatie van de garage willen beginnen en het oude plan financieel niet haalbaar is. Bewoners Hesellaan vinden plan slechter dan het vorige. Is er inspraak op het nieuwe plan? o Nieuwe bestemmingplan moet ter visie worden gelegd. Hierover zal worden gecommuniceerd. Inspraak is niet verplicht. Informatieavond Hezelpoort doc

41 Directie Wijk & Stad Rapportage grote projecten Project: Programma/productgroep: G208 Hezelpoort parkeergarage Grondbeleid Kerninformatie Dit project omvat de realisatie van ca. 100 woningen, 680 parkeerplaatsen, waarvan 580 tbv bezoekers binnenstad en 1200m2 commerciële ruimte. Soort exploitatie: nader te bepalen, afhankelijk van in te richten overeenkomst Ontwikkelaar: intern H. Berends extern n.n.b. Eigendom: en derden Procedures: bestemmingsplan, bouwvergunning. Realisatie Programma: ca. 680 parkeerplaatsen waarvan ca. 580 bezoekersgarage, commerciële ruimte 1200 m2, ca. 100 vrije sector woningen Opp. plangebied: 1,2 ha Woningen: zie kerninformatie Parkeren: zie kerntnformatie Openbare ruimte: Bedrijvigheid: Kantoren: Sport: Cultureel: Anders: zie kerninformatie zie kerninformatie zie kerninformatie zie kerninformatie zie kerninformatie Ontwikkelingen: Het bestemmingsplan is al eerder gewijzigd in Voor het nieuwe stedenbouwkundig plan moet het bestemmingsplan opnieuw gewijzigd worden. We kiezen ervoor de garage als eerste te ontwikkelen. Er is een aangepast stedenbouwkundig plan gemaakt met 100 woningen, commerciële ruimte en 680 parkeerplaatsen. De planexploitatie is hierop gebaseerd. Een bestemmingsplanwijziging is noodzakelijk.met NS Poort is overeenstemming bereikt over de grondaankoop. Aanbesteding van de garage vindt in 2010 plaats. 152

42 Financiën: Kosten Per Opbrengsten Per Verwervingen Verkopen Bouwkosten Bouw- en Bijdrage gemeente woonrijpmaken Plankosten Huuropbrengsten Overige ISV Rente en kostenstijging Totaal geraamd Totaal geraamd Gerealiseerd tot datum Gerealiseerd tot datum Gerealiseerd in periode Gerealiseerd in periode Nog te realiseren Nog te realiseren Prognose eindresultaat per neutraal Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing Toelichting: Risico s Riscicoanalyse uitgevoerd conform nota uitvoering risicobeheer Methode SWOT analyse; er wordt een Monte Carlo analyse gemaaakt Belangrijkste risico s (max. 5) 1 afzetbaarheid woningen; vertraging 2 bodemsanering 3 bommen en granaten 4 bouwkosten garage 5 bestemmingsplanwijziging Beheersmaatregelen 1 verkoop gronden aan einde looptijd opgenomen 2 NS Poort levert gesaneerd op 3 bommen en granaten afhankelijk van activiteiten bodemsanering 4 prijsvorming via aanbesteding; aanbesteding van ontwerp en realisatie 5 terugval optie is huidige bestemmingsplan 153

43 154

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 223/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 17 december 2009

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 223/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 17 december 2009 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 223/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 17 december 2009 Onderwerp Hezelpoort Programma / Programmanummer Grondbeleid

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

Bijgaand bieden wij u het Collegebesluit over het plan van aanpak aanbesteding voormalige TPG-locatie (doornroosje) ter informatie aan.

Bijgaand bieden wij u het Collegebesluit over het plan van aanpak aanbesteding voormalige TPG-locatie (doornroosje) ter informatie aan. Directie Wijk & Stad Ontwikkelingsbedrijf Projectontwikkelaars Ingekomen stuk D15 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 96 10

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven.

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven. Nummer : 12-10.2010 Onderwerp : Herziening exploitatieopzetten Korte inhoud : Herziening exploitatieopzetten Uithuizen, 27 mei 2010 AAN DE RAAD. Inleiding Jaarlijks dienen de exploitatieopzetten van de

Nadere informatie

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen.

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-15396 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke stad Programmaonderdeel: 2.4.1 Werken aan de basis Steller: M.R. Roeffel Afdeling:

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvullend besluit najaarsnota over afschrijving ondergrondse parkeergarages Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 142 BW-nummer BW-1153 B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :17-02-09 Onderwerp Rapportage quick scan parkeergarage Status besluitvormend Voorstel 1. Varianten 1, 1A, 3 en 3A uit de rapportage positief te beoordelen; 2. Voorkeur uit te spreken voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders

SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders Nijmegen, 16 september 2005 Raadsvoorstel nr. 272/2005 SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders Inleiding De parkeerdruk in de parkeerregime gebieden van Nijmegen neemt voortdurend

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

Collegevoorstel 61/2003. Registratienummer 3.10714. Opgesteld door, telefoonnummer J.H. Berends, 2833. Programma Grondbeleid. Portefeuillehouder Depla

Collegevoorstel 61/2003. Registratienummer 3.10714. Opgesteld door, telefoonnummer J.H. Berends, 2833. Programma Grondbeleid. Portefeuillehouder Depla 61/2003 Registratienummer 3.10714 Opgesteld door, telefoonnummer J.H. Berends, 2833 Programma Grondbeleid Portefeuillehouder Depla Onderwerp van het voorstel ROC-Waalboog-Heyendaal Voorstel om te besluiten

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Resultaten evaluatie centrumplan 't Hof / herinrichting fase

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Programma Grondbeleid BW-nummer B. Velthuis Samenvatting De grondexploitatie (GREX) Waalfront

Nadere informatie

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.:

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: Preadvies Portefeuillehouder : R.A.J.M. van Eijkeren Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: 2012.10602 Onderwerp : Voorstel inzake geactualiseerde grondexploitatie en geactualiseerd exploitatieplan

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie Groenlinks over verkeerssituatie rondom nieuwe school Brakkenstein Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 8 juni 2011 Beantwoording vragen carrousel Binnenland Het college 100467 Controller Directie Paraaf Datum Geachte

Nadere informatie

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle Voorbereidende raadsvergadering: 5 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 26 november 2013 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016 Memo Registratienummer 2016-36408 / 16Z.002701 Van Aan : Guido de Bruijn : College van burgemeester en wethouders Datum : 16 november 2016 Onderwerp : Parkeeroplossingen Centrum Schipluiden Inleiding De

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Havenkom / De Nieuwe Wipmolen. Voorstel:

Raadsvoorstel. : Havenkom / De Nieuwe Wipmolen. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/019 Datum voorstel : 31 januari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : Jaap de Gruijter 078 69 21 316 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Spoorzone als stedelijke ontwikkelingszone. Stationsomgeving ca 1900

Spoorzone als stedelijke ontwikkelingszone. Stationsomgeving ca 1900 Raad 25.05.11 Raad 25.05.11 Historische analyse Spoorzone als stedelijke ontwikkelingszone Stationsomgeving ca 1900 Spoorzone als stedelijke ontwikkelingszone Wederopbouw Spoorzone als stedelijke ontwikkelingszone

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 19 juni 2007 Nr. : 6. Aan de raad van de gemeente Lopik.

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 19 juni 2007 Nr. : 6. Aan de raad van de gemeente Lopik. VOORSTEL GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 19 juni 2007 Nr. : 6 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Noordoostelijke uitbreiding kern Uitweg Behandelend ambtenaar: A. Vruggink Voorstel: 1.

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 31 mei 2006 / 99/2006. Onderwerp Herinrichting Sportpark Schoonhorst

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 31 mei 2006 / 99/2006. Onderwerp Herinrichting Sportpark Schoonhorst Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 31 mei 2006 / 99/2006 Onderwerp Herinrichting Sportpark Schoonhorst Programma / Programmanummer Sport / 4410 Portefeuillehouder P. Depla Voorstel van het College

Nadere informatie

Locatie Turkse Moskee Ede

Locatie Turkse Moskee Ede Behoort bij V.R. 2012/102 Afwegingsnotitie Locatie Turkse Moskee Ede Oktober 2012 blz. 1 1. Aanleiding In november 2010 heeft De Turkse Moskee Ede (initiatiefnemer) bij de gemeente een verzoek ingediend

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

2. Vervangend P&R-terrein naast Naturalis (Mendelweg) en Groenoordhallenterrein

2. Vervangend P&R-terrein naast Naturalis (Mendelweg) en Groenoordhallenterrein 2006. Nr. : 06.0086. Dnst. : BOWO Krediet aanleg tijdelijk P&R-terrein Mendelweg. Leiden, 20 juni 2006. 1. Huuropzegging Haagwegterrein Op 21 december 2005 heeft NS Vastgoed de huur van het Haagwegterrein

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL

RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL 08.0079 1 Rv. nr.: 08.0079 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0826 Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Verrekening reserves; reserve sociale huurwoningen Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist Besluitronde 23 mei

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Voortgangsrapportage onderzoek nieuw zwemaccommodatiebeleid Gouda

Voortgangsrapportage onderzoek nieuw zwemaccommodatiebeleid Gouda Voortgangsrapportage onderzoek nieuw zwemaccommodatiebeleid Gouda projectleider: Daan Kramer datum: 15 januari 2007 1. Inleiding De Raad heeft gevraagd de haalbaarheid van vijf nieuwe zwemaccommodatievarianten

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 6 november Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 6 november Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 november 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan De Run, Boekel Samenvatting Naar aanleiding van

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Onderwerp rijbewijzen Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 9110

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein

Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Hierbij treft u het collegeadvies aan over het haalbaarheidsonderzoek van een erfgoedhuis in het voormalige weeshuis op de Hessenberg.

Hierbij treft u het collegeadvies aan over het haalbaarheidsonderzoek van een erfgoedhuis in het voormalige weeshuis op de Hessenberg. Directie Wijk & Stad Ontwikkelingsbedrijf Projectontwikkelaars Ingekomen stuk D5 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 96 10 E-mail

Nadere informatie

Hierbij te betrekken: Mailbericht van S.O.H., S.I.O.S en bewonersplatform centrum Nijmegen d.d. 3 mei 2013 inzake Interesse marktpartijen Hezelpoort

Hierbij te betrekken: Mailbericht van S.O.H., S.I.O.S en bewonersplatform centrum Nijmegen d.d. 3 mei 2013 inzake Interesse marktpartijen Hezelpoort Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Project Hezelpoort: o.m. nieuwbouw parkeervoorziening Oude Stad Hierbij te betrekken: Mailbericht van S.O.H., S.I.O.S en bewonersplatform centrum Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 februari 2015

Raadsvergadering 12 februari 2015 College Wilms) (portefeuillehouder Raadsvergadering 12 februari 2015 Agendapunt: 0 nee Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied "Linnerpark". Van: Samenvatting: Voorstel: Bijlagen:

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Waalfront Koers West en een Milieueffectrapportage Programma / Programmanummer Ruimtelijke ontwikkeling / 4110 IBW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting

Nadere informatie

G e m e e n t e Z e i s t

G e m e e n t e Z e i s t RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 07RAAD0107 Raadsvergadering : 3 april 2007 Gewijzigd voorstel : Productgroep : Ruimte Telefoon : 030 69 87 413 Datum : 20/02/2007 Onderwerp : Motie gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Afsluiting project VMBO Vernieuwt! Registratienummer: 2012/

Raadsstuk. Onderwerp: Afsluiting project VMBO Vernieuwt! Registratienummer: 2012/ Raadsstuk Onderwerp: Afsluiting project VMBO Vernieuwt! Registratienummer: 2012/ 457808 1. Inleiding In 2004 (RB154/2004) heeft de raad besloten dat er twee nieuwe VMBO-gebouwen in Haarlem-Zuid en Noord

Nadere informatie

Besteding vrijvallende BWS middelen

Besteding vrijvallende BWS middelen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besteding vrijvallende BWS middelen Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer J. van der Meer Samenvatting Het Besluit Woninggebonden Subsidies was een subsidieregeling

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 januari 2012 Nummer : 14 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : Bouwen en Wonen Opsteller : M. Schipper Productiedatum

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 23 september 2014 Onderwerp: Coördinatieregeling Plantage Aan de raad. Beslispunten *Z001DD51A1 1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie

Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie Waarom nu? Raadsbesluit in september is noodzakelijk, omdat anders 1 van de 3 scenario s niet meer volledig mogelijk is. Immers:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H.

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Vergadering: 23 november 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007BEM34 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : Binnekamp

Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007BEM34 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : Binnekamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007BEM34 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2007INT201571 Portefeuillehouder : Binnekamp Titel : Parkeren rond de nieuwbouw

Nadere informatie

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 41/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst.

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 41/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2008 / 52 Titel Straatnaamgeving: Aquilastraat (Raadsbesluit 12 maart 2008) Publicatiedatum 2 april 2008 Opmerkingen - Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 285075 Van Bree, 9287 FBV El ONDERWERP Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 274625 Datum : 31 mei 2016 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0035 Rv. nr..: 10.0035 B&W-besluit d.d.: 16-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0194 Naam programma +onderdeel: Programma 8 Sport, cultuur en recreatie. Onderwerp: Uitvoeringsbesluit nieuwbouw

Nadere informatie

Ingekomen stuk D10 (PA 12 juni 2013)

Ingekomen stuk D10 (PA 12 juni 2013) Ingekomen stuk D10 (PA 12 juni 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 10 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union

Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 april 2006 / 54/2006 Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union Programma / Programmanummer Sport / 4410

Nadere informatie

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Registernummer: RR/ Onderwerp: Aankoop Dorpsstraat 8 (Chinees restaurant)

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Registernummer: RR/ Onderwerp: Aankoop Dorpsstraat 8 (Chinees restaurant) Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering: 22 april 2010 Nummer: 10/38 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Registernummer: RR/10-114 Onderwerp: Aankoop

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer Openbaar Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In 2010 is het besluit genomen tot aanleg van het RijnWaalpad,

Nadere informatie

Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied

Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied Welkom Inleiding door wethouder Oordt 1 Opbouw presentatie Huidige situatie Uitgangspunten Het stedenbouwkundige plan Referentiebeelden

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders VOORSTEL Datum: 8 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Registratienummer: BWV-15001487 Auteur: Roger Vleugels Afdeling: 27.00.3 Treasury Telefoonnummer: 5604218 Mede-auteur: Rob Bosma Onderwerp:

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren,

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren, Gemeenteraad van Delft Postbus 78 2600 ME Delft Delft, 8 april 2013 Geachte dames en heren, Tijdens de vergadering van de raadscommissie SVR van 6 februari hebben wij onze bezwaren tegen het bestemmingsplan

Nadere informatie

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop.

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop. Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D2 (PA 17 december 2008) Kabinet en Bestuursondersteuning Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024)

Nadere informatie