29-05 FW: Interesse marktpartijen Hezelpoort R hezelpoort[1].pdf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "29-05 FW: Interesse marktpartijen Hezelpoort R2009-223hezelpoort[1].pdf"

Transcriptie

1 Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: FW: Interesse marktpartijen Hezelpoort R hezelpoort[1].pdf Van: Silverado Westernstore Verzonden: vrijdag 3 mei :21 Aan: Groen Links, BM70; D66 Nijmegen; CDA Fractie; Stadspartij Nijmegen Nu!, BM70; PvdA; Socialistische Partij; Verenigde Senioren Partij; VVD Nijmegen; Gewoon Nijmegen, BM70 CC: vestiti; 'Aba-i'; 'Cocoon & Cotton'; 'De brocanterie'; 'De heerlijckheid'; 'De prince'; 'Fujisan'; 'Het lemke'; 'heydenrijck'; 'ikke ook'; 'interval lale'; 'Jewelz'; 'kersten'; 'Kinki kappers'; 'la belle epoque'; 'le petit reve'; 'merano'; 'natuurdrogist'; 'Arte dóro'; 'natuurdrogist'; 'nostalgia'; 'powerhouse'; 'printout'; 'reisbureau van betuw'; 'silverado westernstore'; 'sjekfloor'; 'Stippels'; 'subba'; 'vestiti'; 'vivre'; 'simon lévelt'; 'zonnetrein nijmegen'; 'Kathmandu Nijmegen'; 'wilma pelkmans'; j.c kappers; Els Stouthamer; 'Gewoon Nijmegen'; 'Versailles Dranken'; cadeaubazaar.nl; cadeaubazaar.nl; heydenrijck; harrie de jonge; Lex Diekstra Onderwerp: Interesse marktpartijen Hezelpoort Geachte Raadsleden, In het gesprek dat wij gehad hebben achter valburg met verschillende leden van de raad. Kwam ter sprake dat er wel degelijk interesse is vanuit marktpartijen om te inversteren in de garage P centrum oude stad. Bijgevoegde reactie van Q park ondersteund dit verhaal. Het bevreemd ons dat de de wethouders Kunst en Beerten ten stelligste ontkennen dat Q park interesse zou hebben in de explotatie van deze garage. Wij werden hier voor leugenaars uitgemaakt. Bijgaande reactie is van Q park en geeft wederom aan dat er met onze dossier kennis zoals altijd niets mis is. Het lijkt ons van belang dat u deze reactie onder ogen krijgt om een goede afweging te kunnen maken, betreffende de bouw van de garage. Ook lijkt het ons raadzaam om aan de wethouders te vragen waarom de belangstelling van Q park ontkent wordt!!!!!!!! Welk algemeen belang kan hiermee gediend zijn? Wij vragen als ondernemers van de oude stad niets anders dan gelijke kansen in vergelijking met de ondernemers in de rest van de stad, die op hun wenken bediend worden. Met vriendelijk groet, 1

2 Adrie v Maasdijk voorzitter S.O.H. Erik Hendriks S.I.O.S P oude stad Mickel Moors voorzitter bewonersplatform centrum Nijmegen P.s Let in de bijlage op het woord BESLUIT lijkt ons niet onbelangrijk. MAIL VAN Q PARK!!!!! Hallo Erik, Wij zijn inmiddels druk doende de contactlijnen met de gemeente Nijmegen op te pakken. Dit doen wij vanuit meerdere contactpunten, maar met eenzelfde streven. Vanuit onze Business Development afdeling is men al vaker met de zijde van Hezelpoort aan de slag geweest. Zie ook de bijlage. Deze locatie is goed bekend bij ons en zien we nog altijd als een potentiele optie. Grote factoren die meespelen zijn naast de wensen en eisen van de Gemeente, de potentie die ontwikkelaars hier blijven zien (in relatie tot de te verhuren delen). We zijn in ieder geval er vol mee bezig. Ik houd je op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Met vriendelijke groet, Q Park Nederland Jaap Imminga Manager Operations Stationsplein 12 E 6221 BT Maastricht 2

3 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 223/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 17 december 2009 Onderwerp Hezelpoort Programma / Programmanummer Grondbeleid / 9220 Portefeuillehouder P. Depla Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 december 2009 Samenvatting Recent is overeenstemming bereikt met NS Poort over de aankoop van gronden van NS Poort, benodigd voor het project Hezelpoort. Dit is een belangrijke doorbraak waardoor de voorbereiding van de bouw van de hier geplande parkeergarage voor het stadscentrum in 2010 kan beginnen. Een belangrijke impuls voor het (westelijk) stadscentrum. Dit voorstel behandelt het stedenbouwkundig plan en de hoofdlijnen van het ontwerp van de garage en de planexploitatie. Voorstel om te besluiten 1) vaststellen van het stedenbouwkundig plan Hezelpoort en de hoofdlijnen van het ontwerp van de parkeergarage (variant A zonder hellingshoek); 2) Een bijdrage van 0,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de planexploitatie Hezelpoort uit de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf (uit de binnen de ABR gereserveerde middelen ter hoogte van in totaal 5 miljoen voor het versneld realiseren van projecten); 3) vaststellen van de planexploitatie Hezelpoort; 4) voorlopig vaststellen van de investerings- en exploitatiebegroting van de parkeergarage Hezelpoort; 5) Vaststellen van de verrekening van de jaarlijkse exploitatielasten en baten van de parkeergarage Hezelpoort via de saldireserve; 6) Uiterlijk bij de Stadsbegroting te besluiten of en tot welke hoogte een reservering voor de afdekking van de aanloopverliezen van de Hezelpoort- en de Van Schaeck Mathongarage ten laste van de saldireserve moet worden gevormd.. Opgesteld door, telefoonnummer, Henk Berends, 2833, Raadsvoorstel Hezelpoort doc

4 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding In 2004 heeft uw Raad gekozen voor de locatie Hezelpoort voor een nieuwe bezoekersgarage voor de binnenstad. Deze garage bedient vooral de westflank van de binnenstad. Na dit besluit hebben verkenningen plaatsgevonden naar de combinatiemogelijkheden met een initiatief voor een woontoren en commerciële ruimte. Hiervoor is ook in 2005/6 een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Verder is overlegd met omwonenden over de inpassing van de ontsluiting van de garage. Hiervoor is draagvlak verkregen. Ons College heeft dit voorjaar moeten concluderen dat langer onderhandelen met de initiatiefnemers van de woontoren niet meer opportuun is. Deze onderhandelingen zijn dan ook beëindigd. Hierna hebben wij het stedenbouwkundig plan bijgesteld en hierover in juli 2009 een informatieavond georganiseerd. Tegelijkertijd is onderhandeld met NS Poort en Prorail over de aankoop van een groot deel van het plangebied. Onze doelstelling is op de kortst mogelijke termijn te starten met de realisatie van de garage. Onderhandelingen met marktpartijen over de andere projectonderdelen willen wij later starten. Nu is alles gericht op een snelle realisatie van de parkeergarage. Met NS Poort is overeenstemming bereikt. Een belangrijke voorwaarde is aankoop door de gemeente dit jaar. Dit maakt het noodzakelijk om nog dit jaar de planexploitatie vast te stellen. 2 Wettelijk- of beleidskader De aanbesteding van het ontwerp/realisatie van de garage zal voldoen aan het gemeentelijk, nationaal en Europese aanbestedingsbeleid. Voor de realisatie van de garage is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De geheimhouding valt onder de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur. 2.1 Relatie met programma De planexploitatie Hezelpoort is onderdeel van het programma grondbeleid. Binnen dit programma wordt de locatie aangekocht, bouw en woonrijp gemaakt, de garage risicodragend gerealiseerd, de resterende grond verkocht voor de programma-onderdelen wonen en commerciële ruimte. Na realisatie van de garage zal deze worden overgedragen aan het programma mobiliteit die verantwoordelijk is voor de exploitatie. Tussen beide programma s zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt. 3 Doelstelling Realisatie van een stedelijk project aan de rand van de binnenstad, aansluitend op Waalfront met als programmaonderdelen: een moderne bezoekersgarage voor de binnenstad, een woontoren en commerciële ruimte. De bezoekersgarage betekent een stimulans voor de (westelijke) binnenstad. 4 Argumenten Het bestemmingsplan voor het project Hezelpoort is in 2006 vastgesteld. Belangrijke elementen destijds: een woontoren van meer dan 100 meter hoogte, een parkeergarage die Raadsvoorstel Hezelpoort doc

5 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 vanuit het zuiden gezien schuin omhoog loopt naar de Hezelpoort met een helling van ca. 5 graden. Op de garage was een groene aankleding voorzien, een park voor bewoners en omwonenden. Na het beëindigen van het project Waalpanorama heeft ons College opdracht gegeven het stedenbouwkundig plan bij te stellen. Uitgangspunten hierbij zijn; 1. het zeker stellen van een snelle realisatie van de parkeergarage door deze fysiek geheel los te koppelen van de andere projectonderdelen; 2. het programmaonderdeel wonen minder risicovol en meer marktconform te maken. 3. Handhaven van een programma onderdeel commerciële ruimte langs de Voorstadslaan. 4. Het ontwerp van de parkeergarage te vereenvoudigen en efficiënter te maken maar met handhaving van een groene gevel en dak. 5. Een ongewijzigde ontsluiting van de garage. 6. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen van de parkeergarage aan te passen op het gewijzigde programma. De capaciteit voor de binnenstadbezoekers blijft ongewijzigd en volgt uit de door uw Raad vastgestelde parkeerbalans uit februari 2006 (ca. 580 parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad). Op 15 juli van dit jaar is een gewijzigd stedenbouwkundig plan gepresenteerd. De presentatie en het verslag van die avond zijn als bijlage opgenomen. Voor een volledig overzicht van het nieuwe stedenbouwkundig plan verwijzen wij u naar de bijlagen. De belangrijkste wijzigingen zijn: De garage krijgt groene gevels en een oplopende groene inkleding met een grondlichaam aan de zuidzijde, maar de garage zelf wordt niet meer onder een helling gerealiseerd. Het handhaven van een schuine garage is ca. 1,3 miljoen duurder en inefficiënt wat betreft ruimtegebruik. De garage wordt gerealiseerd met één laag onder de grond en drie boven de grond. Dit is bovengronds een laag minder dan wanneer de garage gedeeltelijk onder een hoek van 5 graden wordt gerealiseerd. In onderstaande tekening wordt dit geïllustreerd waarbij het rode gedeelte het ontwerp van de garage voorstelt wanneer een hoek van 5 graden wordt gehanteerd. Raadsvoorstel Hezelpoort doc

6 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 Variant A zonder hellinghoek: Variant B met gedeeltelijke hellinghoek (het schuine deel is beloopbaar) De argumenten voor de keuze van variant A zijn de lagere hoogte (betere landschappelijke inpassing) en de lagere kosten (zie ook verderop). Het dak zelf wordt niet meer als park ingericht. Ons college twijfelt hiervoor te veel aan de (sociale) veiligheid en het gebruik er van. Ook worden de extra investerings- Raadsvoorstel Hezelpoort doc

7 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 en beheerkosten hoog ingeschat. Het dak wordt wel groen ingericht met bijvoorbeeld sedum. In onderstaande tekening is dit geïllustreerd: het groene deel is beloopbaar, de garage van drie verdiepingen met een hoogte van 10 tot 12 meter niet. Langs de Voorstadslaan is commerciële ruimte opgenomen van ca m2 en daarboven nog 20 woningen. De totale verdiepingshoogte is ca. 5 lagen. Langs de Heselaan zijn alleen nog woningen opgenomen ten noorden van de entree in drie lagen. De woningen ten zuiden van de entree zijn vervallen gelet op de woonkwaliteit en moeizame ruimtelijke inpassing. De woontoren is verlaagd tot ca. 14 lagen en 60 meter (was ca. 120 meter). Om dit plan te realiseren is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Door de invoering van de nieuwe WRO is een partiële herziening niet mogelijk. Op 15 juli 2009 is een informatieavond georganiseerd over de wijzigingen. Drie toezeggingen zullen door ons worden onderzocht op haalbaarheid: de aanleg van zonnepanelen op het dak van de parkeergarage met handhaving van het groen, het afsluiten van de Heselaan ter voorkoming van sluipverkeer. Ook zullen wij in overleg gaan over een alternatieve tijdelijke parkeeroplossing als het huidige SIOS-terrein niet meer gebruikt kan worden door de (voorbereiding) van de bouw. Zie verder het verslag van die avond. De planexploitatie Hezelpoort is als bijlage opgenomen. De uitgangspunten van de planexploitatie zijn de volgende. Het te realiseren programma bestaat uit ca. 100 vrije sector woningen, ca m2 commerciële ruimte en een parkeergarage van ca. 680 plaatsen. De kosten van de realisatie Raadsvoorstel Hezelpoort doc

8 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 5 van de parkeergarage zijn opgenomen in de planexploitatie (Variant A). De in/uitrit van de garage is ongewijzigd. Van de grondverkopen is een deel voorzien aan een marktpartij tbv de woningbouw en de commerciële ruimte. Daarnaast is aan de grond onder de parkeergarage een waarde van 4 miljoen toegekend. Deze is opgenomen in de meerjaren exploitatieopzet van de parkeergarage. Met deze uitgangspunten is planexploitatie sluitend, mits een bijdrage van 0,5 miljoen wordt verstrekt uit de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf uit de hier gereserveerde middelen voor het versneld realiseren van projecten. De bijdrage is noodzakelijk door de hoge kosten voor bouw- en woonrijpmaken (bodemsanering, archeologie, bommen en granaten), de hoge plankosten (er wordt al geruime tijd gewerkt aan het project) en doordat de woningbouw is vertraagd en er minder woningen worden gerealiseerd. Het project voldoet aan de criteria uit het raadsbesluit voor het inzetten van middelen voor het versneld realiseren van projecten: Het project versterkt de ruimtelijke kwaliteit op een belangrijke locatie in de stad. Realisatie betekent een kwaliteitsimpuls op een belangrijk schakelpunt tussen Nijmegen West en de binnenstad, ingesloten tussen Waalfront en Spoorzone. Het project is opgenomen in het VGP. Het project draagt bij aan de economische structuurversterking van de stad. De realisatie van een kwalitatief goede bezoekersgarage betekent een nieuw bronpunt voor bezoekersstromen naar de (westelijke) binnenstad. De realisatie van commerciële ruimte in het project heeft economische betekenis. Het project zal starten voor 1 januari In 2010 wordt gestart met het bouwrijpmaken en de aanbesteding van ontwerp en realisatie van de parkeergarage vindt plaats. De noodzaak en urgentie van de financiële bijdrage blijkt uit de planexploitatie. De investerings- en exploitatiebegroting van de parkeergarage. De investerings- en exploitatiebegroting van de parkeergarage is opgenomen in een geheime bijlage. De bijlage is geheim omdat het ontwerp, de bouw en later de exploitatie van de garage nog moet worden aanbesteed. Openbaar maken van de gemeentelijke referentiebegroting schaadt de (onderhandelings)positie van de gemeente. Dit betreft zowel de investeringsbegroting (relatie met aanbesteding van het ontwerp en de realisatie van de garage) als de exploitatiebegroting (relatie met aanbesteding van de exploitatie van de garage). In 2004 is de haalbaarheidsstudie naar een nieuwe garage op de locatie Hezelpoort unaniem door uw Raad aanvaard. Conclusies uit deze studie: goede locatie, financieel haalbaar mits een integrale tariefsverhoging wordt doorgevoerd van 0,15 per uur in de binnenstad. Een adviesbureau heeft op basis van een VO-min een actuele kostencalculatie gemaakt voor de parkeergarage Achter de Hezelpoort. Hierbij zijn de varianten A en B onderzocht. Variant A is een garage zonder hellinghoek, variant B heeft gedeeltelijk een hellinghoek van 5 graden. Uitgangspunt voor beide calculaties dat het vlakke dak niet beloopbaar is. Raadsvoorstel Hezelpoort doc

9 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 6 Voor de stichtingskosten van deze varianten verwijzen wij u naar de geheime bijlage. Variant B kost circa 1,3 miljoen meer dan variant A. Ook gelet op het aantal berekende kortparkeeruren (zie het memo dat ter inzage ligt) is een capaciteit zoals beschikbaar vanuit variant B niet noodzakelijk. Een grotere parkeergarage heeft een negatief effect op de bezettingspercentages. Daar komt bij dat meer parkeerplaatsen in variant B leiden tot hogere absolute stichtingskosten. Alleen variant A wordt hier verder beschouwd met een grondprijs van 4.0 MIO. Dit is de meest gunstige variant voor de gemeente qua kosten en exploitatiewaarde. Exploitatiemogelijkheden In de haalbaarheidsstudie uit 2002 werd geconcludeerd dat voor de realisatie van de garage een integrale tariefsverhoging in de binnenstad noodzakelijk is van 0,15 eurocent per uur. De conclusie is dat dit niet langer noodzakelijk is op basis van de huidige berekeningen. De garage is een rendabele investering en is te realiseren zonder tariefsverhoging. De garage wordt gerealiseerd primair gerealiseerd voor kortparkeren. Ook kunnen parkeervergunningen/abonnementen aan bewoners en bedrijven verkocht worden. In de toekomst zal de parkeergarage ook gebruikt gaan worden door bewoners van de later te realiseren woontoren (ca. 100 plaatsen). De komst van deze toren is voorzichtigheidshalve niet meegenomen in de exploitatieberekeningen van de garage. De exploitatieberekeningen treft u aan in de geheime bijlage. Bij de exploitatieberekening zijn de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd. Uitgangspunten algemeen 1 e exploitatiejaar 2012 Parkeercapaciteit 678 parkeerplaatsen Openingstijden parkeergarage maandag t/m donderdag; :00 uur vrijdag; uur zaterdag; uur zondag; uur 24 uur per dag uitrijden mogelijk 7 dagen per week dagelijks 3 uur bemand beheer24/7uur beheer op afstand Afschrijving methode en duur Annuïtair 40 jaar, niet over de grondkosten Rekenrente vreemd vermogen 5% Inflatiepercentage 3% Verhouding VV/EV financiering 100% vreemd vermogen Het exploitatiemodel uit de bijlage is opgezet als een enigszins defensieve businesscase. Er zijn kansen om meer opbrengst te genereren: In de exploitatieberekening zijn vooralsnog geen abonnementen opgenomen voor bewoners van de mogelijk te realiseren woontoren. Op zich is het te hanteren tarief voor deze doelgroep Raadsvoorstel Hezelpoort doc

10 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 7 niet hoog, maar in het kader van optimalisatie en dubbelgebruik van de parkeergarage een geschikt doelgroep, zeker ook omdat deze doelgroep veelal s avonds en s nachts gebruik van de parkeergarage maken. Indien dit van toepassing zou worden is de verwachting dat de parkeeromzet jaarlijks licht kan stijgen. Ook zal gekeken worden naar de optimaliseringsmogelijkheden met het bezoekersparkeren van Waalfront/Handelskade. De exploitatiebegroting van de parkeergarage wordt nu voorlopig vastgesteld. In de tussenliggende tijd zal nog een nadere analyse plaatsvinden. Mogelijke wijzigingen die hieruit voortvloeien zullen in 2010 worden verwerkt in het meerjarentarievenplan parkeren. 5 Klimaat De mogelijke toepassing van zonnepanelen heeft een positief effect op het klimaat (duurzame energie). Ook willen wij hier wijzen op de groene inpassing van de garage. 6 Risico s Het afzetten van de grond voor de woontoren is een risico wat betreft prijsvorming en planning. Verder moet worden afgewacht wat het aanbestedingsresultaat is van de parkeergarage. Hoewel de marktomstandigheden nu gunstig lijken is het een complexe opgave door de bodemkwaliteit (archeologie, niet gesprongen explosieven, bodemsanering) en de nabijheid van het spoor (eisen Prorail). De bestemmingsplanprocedure is een risico. Zie verder de planexploitatie en de geheime bijlage. 7 Financiën In de planexploitatie is een al toegekende bijdrage opgenomen van 0,2 miljoen voor de bodemsanering (ISV-2). Daarnaast is een bijdrage opgenomen van 0,5 miljoen uit ABR voor het versneld realiseren van projecten. De exploitatie van de garage kan over een periode van 40 jaar de investering van de voorbereiding en de bouw dragen. Er resteert dan een positieve netto-contante waarde. In de eerste jaren van de exploitatie wordt er echter jaarlijks verlies gemaakt op de exploitatie van de parkeergarage (aanloopverliezen). Door het rentenadeel en het cumulatie-effect van deze aanloopverliezen ontstaat uiteindelijk eerst na een aantal jaren een positief jaarlijks exploitatiesaldo. De exploitatie van de garage kan deze aanloopverliezen dragen, inclusief rente. Knelpunt hierbij is echter dat zonder extra maatregelen de jaarlijkse afdracht vanuit het programma Mobiliteit aan de begroting/algemene dienst in gevaar komt in die eerste jaren. Dit is op te lossen door de aanloopverliezen tijdelijk te af te dekken uit de saldireserve. In de geheime bijlage is een overzicht opgenomen van de jaarlijkse exploitatieresultaten en het verwachte tijdelijke beslag op de saldireserve. Na een periode ontstaan exploitatiebaten. Deze worden zo spoedig mogelijk afgedragen naar de saldireserve voorzover uit de saldireserve eerdere tekorten zijn gefinancierd. Het uiteindelijke resultaat voor de saldireserve is nul. Wij stellen uw Raad voor de financiering van de parkeergarage op deze wijze op te lossen. Ook voor de Van Schaeck Mathon-garage heeft uw raad voor deze methode van afdekking van de aanloopverliezen besloten. Omdat de exploitatie van deze beide garages nog niet middels begrotingswijziging in de begroting en de ontwikkeling van de saldireserve is Raadsvoorstel Hezelpoort doc

11 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 8 verwerkt, bestaat momenteel een onvolledig beeld van de toekomstige beslagen op de saldireserve. Wij stellen daarom voor bij de jaarrekening 2009 of anders uiterlijk bij de opstelling van de stadsbegroting te bezien of en tot welke hoogte, tot vorming van een definitieve reservering voor de afdekking van de tekorten op deze beide garages ten laste van de saldireserve moet worden besloten. In lijn met de eerdere besluitvorming over nieuwe parkeergarages zal op een later moment nog een aanbesteding plaatsvinden van de exploitatie van de parkeergarages Hezelpoort en Van Schaeck Mathon. De gemeentelijke referentiebegroting voor de Hezelpoortgarage zal op dat moment worden vastgesteld naar de inzichten van dat moment. Op basis van deze aanbesteding zal de exploitatie van de beide garages dan middels begrotingswijziging daadwerkelijk op het programma mobliteit in de Stadsbegroting opgenomen worden. 8 Communicatie De noodzakelijke bestemmingsplanprocedure verloopt via een proces van ter visie legging waarin de mogelijkheid wordt geboden om te reageren op de plannen. 9 Uitvoering en evaluatie Na de vaststelling van de planexploitatie zal nog dit jaar het terrein van NS Poort worden verworven. Op een klein deel na is het gehele plangebied dan verworven. Over dit resterende deel (Prorail) wordt onderhandeld. Wij verwachten daarbij geen knelpunten. In 2010 zal de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Ook zal de garage (europees) worden aanbesteed op een vergelijkbare wijze als de garage Van Schaeck Mathon: ontwerp, realisatie en gebouw gebonden onderhoud. De schop gaat dan nog in 2010 in de grond. Allereerst archeologisch onderzoek in combinatie met bodemsanering en het onderzoeken/verwijderen van niet gesprongen explosieven. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa Bijlagen: - presentatie 15 juli verslag informatieavond 15 juli planexploitatie Hezelpoort Raadsvoorstel Hezelpoort doc

12 Informatieavond project Hezelpoort Versie 2 informatieavond 15 juli 2009

13 agenda Inleiding Wijzigingen stedenbouwkundig plan Vervolgstappen Pauze en gelegenheid tot vragen stellen

14 inleiding Gewijzigde marktomstandigheden: Waalpanorama niet haalbaar Uit elkaar halen woontoren en garage Gemeente wil nu als eerste de garage realiseren, woningen en commerciële ruimte daarna. Vanavond wijzigingen laten zien, College/Raad beslissen later.

15 Oude uitgangspunten nog actueel? Garage blijft een garage voor binnenstad met 580 plaatsen + wat nodig is voor programma In/uitgang garage ongewijzigd Commerciële ruimte langs Voorstadslaan icm woningbouw en woontoren. Garage houdt een groen dak

16 Wat verandert er? In oude plan hele garage onder een helling van max. 5 graden. Niet meer haalbaar: Kosten Ontwerp garage inefficiënt Gebruik en (sociale) veiligheid dak Zie stedenbouwkundig plan

17 Locatie project Hezelpoort Plangebied - Stadscentrum - Waalhaven - Spoorlijn / stamlijn - Voorstadslaan - Heselaan - Hezelpoort

18 Masterplan Waalfront - Nieuwe ontwikkeling / grote invloed op Nijmegen west - Handelskade - Gerealiseerde nieuwbouw Waalhaeve - Waalfrontweg - Waalhaven en kaden

19 Waalpanorama 2006 KWALITEIT GEBRUIKEN, MAAR OOK AANPASSINGEN: - Parkeergarage en woningbouw loskoppelen - Toren op bijzondere plek minder hoog - Bebouwing langs Voorstadslaan - Parkeergarage langs spoorlijn kleiner en geen helling - Groendak op parkeergarage niet overal toegankelijk - Entrees voor auto s en voetgangers

20 Aanpassing plan: Hezelpoort 2009 ONDERDELEN - Parkeergarage groendak gevels - Bebouwing langs Voorstadslaan - Bebouwing langs stamlijn - Woontoren

21 Hezelpoort 2009 parkeergarage - Ligging langs spoorlijn parkeerplaatsen - Lengte ca 170 m, breedte ca 32 m - 4 parkeerlagen: 1 laag ondergronds 3 lagen bovengronds - Entree voetgangers bij Hezelpoort met betaalautomaten, trap, lift - In- en uitgang auto s in de Heselaan

22 Hezelpoort 2009 parkeergarage zijaanzicht doorsnede

23 Hezelpoort 2009 parkeergarage zijaanzicht doorsnede

24 Hezelpoort 2009 parkeergarage zijaanzicht doorsnede

25 Hezelpoort 2009 Parkeergarage groendak - Esthetisch - Duurzaam - Positieve milieu-effecten HOGE DEEL PARKEERGARAGE - Groendak niet toegankelijk LAGE DEEL PARKEERGARAGE - Groendak wél toegankelijk

26 Hezelpoort 2009 Groendak parkeergarage Extensief / niet toegankelijk intensief / toegankelijk

27 Hezelpoort 2009 gevels parkeergarage Groene gevels Harde gevels

28 Hezelpoort 2009 Bebouwing voorstadslaan - Route naar Hezelpoort - Aantrekkelijke plint 2 bouwlagen commercieel gebruik - Daarboven ca 20 woningen 3 bouwlagen

29 Hezelpoort 2009 Bebouwing langs stamlijn / Heselaan - Ca 20 woningen in 3 bouwlagen langs stamlijn - Géén woningen zuidelijk van in- en uitgangparkeergarage

30 Hezelpoort 2009 woontoren - Bijzondere plek vraagt om bijzonder gebouw - Op het knooppunt van Waalhaven, Hezelpoort en stadscentrum - Woontoren boven bebouwing langs Voorstadslaan - Woontoren max. 14 bouwlagen ca 60 won. - Totale hoogte ca 60 m.

31 Hezelpoort 2009 Handelskade Project Hezelpoort Waalhaeve

32 Waalpanorama 2006 overzicht Hezelpoort 2009 overzicht - Parkeergarage en woningbouw geïntegreerd - Parkeergarage 900 pp in vijf bouwlagen, waarvan één ondergronds - Groendak, toegankelijk m2 commerciële ruimten - Ca 220 woningen - Hoogte toren ca 120 m - Loskoppelen parkeergarage en woningbouw - Parkeergarage 680 pp vier bouwlagen, waarvan één ondergronds - Groendak, deel niet toegankelijk m2 commerciële ruimten - Ca 100 woningen - Hoogte toren ca 60 m.

33 vervolgstappen Verwervingen gronden 2009 Aanbesteding garage starten in najaar 2009 Wijzigen bestemmingsplan (hellingshoek); procedure onderzoeken Start bouw garage 2010 Andere programma: daarna.

34 pauze Gelegenheid vragen te stellen

35 Project Hezelpoort informatieavond 15 juli 2009

36 Project Hezelpoort informatieavond 15 juli 2009

37 Verslag vergadering Vergadering / project Informatieavond Parkeergarage Achter de Hezelpoort Datum vergadering 15 juli 2009 Aanwezig Het betreft een informatieavond van de gemeente Nijmegen waarin wordt toegelicht dat het plan Waalpanorama niet door gaat en de gemeente het stedenbouwkundig plan wil wijzigen. De discussie van vanavond wordt terug gekoppeld aan de verantwoordelijk wethouder P. Depla. Hij zal een voorstel doen aan het College en/of de Raad; zij gaan dan een besluit nemen over hoe het project doorgaat. Doelstelling van de gemeente is het naar voren halen van de realisatie van de parkeergarage. De garage wordt in de eerste fase gerealiseerd, de woningbouw en commerciële ruimte daarna. Hoewel er wijzigingen zijn van het stedenbouwkundig plan blijven enkele zaken ongewijzigd. IN hoofdlijnen: een bezoekersgarage voor de binnenstad, de in/uitrit van de garage, de groene aankleding van de garage. Uiteraard zijn er ook wijzigingen: minder woningen, minder parkeerplaatsen in de garage, de garage wordt niet meer onder een helling aangelegd, maar wel is er een groene inpassing met een grondlichaam aan de zuidkant van het plangebied. Het dak van de garage blijft groen maar is niet meer beloopbaar. De volgende opmerkingen zijn gemaakt tijdens de informatieavond: = gemaakte opmerking o = reactie gemeente Nijmegen De locatie waar de in- en uitrit van de parkeergarage (ontsluiting voor auto s) nu gesitueerd is geeft een grote druk op de woonwijk. Waarom de in/ uitrit niet situeren in de tippelzone (onder het spoor door)? o Dit past niet in het vastgestelde bestemmingsplan en zal hoge kosten met zich mee brengen. Ivm het toenemen van verkeer in de Voorstadslaan, kan de realisatie van de fietsvoetgangerstunnel in de Hezelpoort-Noord niet naar voren worden gehaald in de planning? o Dit valt onder het bestemmingsplan Waalfront. Deze tunnel wordt vanuit dat project gerealiseerd. Naar verwachting wordt de Handelskade (voorm. Gelderlander) in de eerste fase aangepakt en dus ook de tunnel. Infrastructuur oude stad, ondernemers Hezelstraat, ondernemers oude stad en ondernemers Houtstraat hebben geen uitnodiging ontvangen voor informatieavond. Zijn zij bewust overgeslagen omdat aantal parkeerplekken omlaag gaat? o Nee, logistiek is er een fout opgetreden, onze excuses hiervoor. Ondernemers zijn zeker welkom op deze avond. Waar gaan de gebruikers bezoekers van de nieuw te realiseren Handelskade parkeren? Parkeeraantal zal dan niet voldoen. o Handelskade krijgt een eigen parkeergarage, ook voor bezoekers. Informatieavond Hezelpoort doc

38 Verslag vergadering Vervolgvel 1 Waarom niet 5 parkeerlagen waarvan 2 ondergronds? o Niet wenselijk vanwege grondwaterstand: -2 zal soms onder water staan en er zijn extra voorzieningen nodig tegen het grondwater (hogere kosten). Voor garage is ventilatie nodig. Waarom kan de ventilatie niet aan de spoorkant ingebouwd worden zodat aan de Hesellaan panelen met groen geplaatst kunnen worden? o Aan de Heselaan komen groene wanden maar deze mogen niet gesloten zijn voor de ventilatie. Alleen een opening aan de spoorkant is onvoldoende. Dan zal mechanische ventilatie toegepast moeten worden. Dit leidt tot hogere kosten. Hoe zit het met de verkeersafwikkeling? o Het rapport van Royal Haskoning 2006 geeft hier een berekening voor. Ook in het bestemmingsplan voor dit project geeft de verkeersparagraaf een nadere toelichting. Er treedt geen wijziging op in de vekeersafwikkeling; de oude besluiten blijven in stand. Waarom is er nooit overleg met de buurt geweest over verkeersafwikkelingen en in/uitrit garage? o Er is een werkgroep/klankbordgroep van buurtbewoners geweest waarin tot een compromis is gekomen. (wordt bevestigd door een van de aanwezigen). Zoals is toegezegd zal er overleg komen over het ontwerp openbare ruimte. Dat zal in een latere fase plaatsvinden. Gemeente geeft aan dat het om een kleine wijziging gaat maar in het nieuwe plan worden alleen de mindere compromissen behouden. Al de betere (openbaar groen en aantal parkeerplekken) zijn wel gewijzigd. o In het nieuwe plan is het aantal parkeerplaatsen voor de binnenstad gelijk aan het eerdere plan Waalpanaroma (580). Het verschil in aantallen wordt geheel verklaard door het kleinere aantal woningen. Het is in de visie van de gemeente niet zo dat er alleen verslechterigen optreden: de garage wordt niet hoger dan in het oude plan, op veel punten zelfs lager. Er zal minder verkeer zijn dan in het oude plan. Het klopt dat het dak van de garage niet meer toegankelijk zal zijn. Rapport is van Moet er geen nieuwe toetsing gedaan worden? Ook inz milieubelasting en nieuwe ontwikkelingen in het gebied? o In rapport van RH is al rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen Koers West en Stadsbrug. Indien noodzakelijk worden mlieuonderzoeken opnieuw uitgevoerd. Wat wordt de hoogte van de een parkeerlaag (ivm bedrijfsvoertuigen)? o Tussen lagen 3 meter; daadwerkelijke hoogte parkeerlaag ca 2.50 m (volgens de nen-norm) Als na de crisis toch besloten wordt een hogere toren te bouwen (meer woningbouw realiseren) zal het aantal parkeerplaatsen niet voldoende zijn. o Er wordt omgekeerd te werk gegaan. Aantal woningen is gebaseerd op de norm van de parkeergarage. Na plaatsing van de garage kan er wettelijk niet meer woningbouw worden gerealiseerd dan volgens de parkeernorm is toegestaan. De voet van de woontoren was in Waalpanorama ca 500 m2. Wat is de oppervlakte in het nieuwe plan? o In het nieuwe plan zal deze oppervlakte vrijwel hetzelfde blijven. Maar zonder ontwerp van architect is dit niet precies te stellen. De locatie van de woontoren wordt beschreven als een markante plaats voor de toren moet daarom een opvallend ontwerp komen. Waarom wel veel geld aan een opvallende woontoren uitgeven terwijl op de parkeergarage wordt bezuinigd? Informatieavond Hezelpoort doc

39 Verslag vergadering Vervolgvel 2 o Een opvallend ontwerp hoeft niet gelijk te staan aan hoge kosten. Derde laag onder de Hessenberg garage is ook al geschrapt. o Er is inderdaad geen extra laag parkeren onder de Hessenberg gerealiseerd. Het is wel gelukt een beperkt aantal parkeerplaatsen extra te realiseren. Waarom kan er niet een ondergrondse/ verdiepte inrit vanaf de Voorstadslaan naar de parkeergarage worden gerealiseerd? o Dit past niet in het vastgestelde bestemmingsplan en is veel kostbaarder. Tijdens de bouw zal er een tijdelijk probleem ontstaan voor de auto s die nu parkeren in dit gebied. Hoe gaat dit worden opgelost? Is het Gelderlander terrein een idee? Dhr. Hendriks wil graag met de gemeente om de tafel om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen. o Gemeente wil hier graag gehoor aan geven om de mogelijkheden te bezien. Grootste probleem voor de woonwijk is de in/uitrit van de parkeergarage. Het lijkt alsof bezwaren van de wijk van de tafel worden geveegd. o De in/uitrit van de parkeergarage is al eerder onderzocht, overleg en inspraak op geweest en daarna vastgesteld. Er zijn geen bezwaren tegen gemaakt. De in/uitrit wijzigt niet t.o.v. de eerdere besluiten. Het groen neemt af in de wijk nu er geen gebruik meer kan worden gemaakt van het groene dak van de garage. o Het groen neemt niet af want het dak van de garage wordt groen maar dit groen is niet te betreden, alleen het deel tot waar de garage vier lagen hoog wordt. Kan de garage niet energieneutraal worden gemaakt door het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Hierbij is een groen dak ook nog steeds mogelijk en voor plan kan subsidie worden aangevraagd. o Als met zonnepanelen een groen dak ook nog steeds mogelijk is, wil gemeente hier zeker naar kijken. Het stuk vanaf de nieuwbouw Voorstadslaan tot aan de onderdoorgang Hezelpoort is voor voetgangers niet prettig (dode hoek/ sociaal onveilig) kan de ingang parkeergarage (voor voetgangers) niet naar achter worden gelegd? o Er zal naar worden gekeken in de verdere uitwerking van de plannen in hoeverre de commerciele ruimte van de voorstadslaan de route goed kan begeleiden. Het terugleggen van de garage zal er toe leiden dat de garage meer naar het zuiden in het plangebied komt te liggen. Het laatste stuk van de Hezellaan loopt in ontwerp niet meer door, buigt af via het spoorlijntje. Fietsers en voetgangers moeten nu omrijden. Kan Hesellaan niet doorgetrokken worden voor langzaam verkeer? o Het binnenplein van de nieuwbouw is bedoeld als een rustige plek voor de bewoners. Zou niet prettig zijn als hier langzaam verkeer doorheen zou rijden. Is het mogelijk de Hesellaan ter hoogte van de in/uitrit garage af te sluiten (dmv een knip) voor het verkeer dat uit het zuiden komt zodat deze weg niet als sluiproute zal worden gebruikt. o Er zal naar worden gekeken in de verdere uitwerking van de plannen. Wat wordt er gedaan met het stuk ten zuiden van de garage dat nu als parkeerterrein wordt gebruikt? Wordt dit ook park? o Stuk is van de NS, er lopen nu onderhandelingen en planvorming in het kader van de Spoorzone. Komt er ook een hondenvoorziening in het park? o Voor de inrichting van de openbare ruimte zal worden gekeken waar de buurt behoefte aan heeft, dit voorstel kan daarin worden meegenomen. Informatieavond Hezelpoort doc

40 Verslag vergadering Vervolgvel 3 Iedereen die aanwezig is kan zich aanmelden bij de Wijkvereniging Ons Waterkwartier. Mooi plan, veel beter dan het vorige! Ook namens de vereniging ambulante handel en horeca Nederland wil Dhr. Hendriks (infrastructuur oude stad) nogmaals benadrukken dat de parkeergarage zo groot mogelijk moet worden. Als financiën het probleem zijn met elke burger 10 euro meer belasting betalen, heb je zo 1,6 miljoen meer om een betere/ grotere garage te realiseren. Plan wordt waarschijnlijk alleen gewijzigd omdat defensie problemen had met de hoogte van de toren. o Nee, dit is niet het geval, defensie heeft geen bezwaar ingediend tegen het bestemmingsplan (zou evt nog wel hebben kunnen gebeuren bij indienen van bouwaanvraag). Plan is gewijzigd omdat we zo spoedig mogelijk met de realisatie van de garage willen beginnen en het oude plan financieel niet haalbaar is. Bewoners Hesellaan vinden plan slechter dan het vorige. Is er inspraak op het nieuwe plan? o Nieuwe bestemmingplan moet ter visie worden gelegd. Hierover zal worden gecommuniceerd. Inspraak is niet verplicht. Informatieavond Hezelpoort doc

41 Directie Wijk & Stad Rapportage grote projecten Project: Programma/productgroep: G208 Hezelpoort parkeergarage Grondbeleid Kerninformatie Dit project omvat de realisatie van ca. 100 woningen, 680 parkeerplaatsen, waarvan 580 tbv bezoekers binnenstad en 1200m2 commerciële ruimte. Soort exploitatie: nader te bepalen, afhankelijk van in te richten overeenkomst Ontwikkelaar: intern H. Berends extern n.n.b. Eigendom: en derden Procedures: bestemmingsplan, bouwvergunning. Realisatie Programma: ca. 680 parkeerplaatsen waarvan ca. 580 bezoekersgarage, commerciële ruimte 1200 m2, ca. 100 vrije sector woningen Opp. plangebied: 1,2 ha Woningen: zie kerninformatie Parkeren: zie kerntnformatie Openbare ruimte: Bedrijvigheid: Kantoren: Sport: Cultureel: Anders: zie kerninformatie zie kerninformatie zie kerninformatie zie kerninformatie zie kerninformatie Ontwikkelingen: Het bestemmingsplan is al eerder gewijzigd in Voor het nieuwe stedenbouwkundig plan moet het bestemmingsplan opnieuw gewijzigd worden. We kiezen ervoor de garage als eerste te ontwikkelen. Er is een aangepast stedenbouwkundig plan gemaakt met 100 woningen, commerciële ruimte en 680 parkeerplaatsen. De planexploitatie is hierop gebaseerd. Een bestemmingsplanwijziging is noodzakelijk.met NS Poort is overeenstemming bereikt over de grondaankoop. Aanbesteding van de garage vindt in 2010 plaats. 152

42 Financiën: Kosten Per Opbrengsten Per Verwervingen Verkopen Bouwkosten Bouw- en Bijdrage gemeente woonrijpmaken Plankosten Huuropbrengsten Overige ISV Rente en kostenstijging Totaal geraamd Totaal geraamd Gerealiseerd tot datum Gerealiseerd tot datum Gerealiseerd in periode Gerealiseerd in periode Nog te realiseren Nog te realiseren Prognose eindresultaat per neutraal Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing Toelichting: Risico s Riscicoanalyse uitgevoerd conform nota uitvoering risicobeheer Methode SWOT analyse; er wordt een Monte Carlo analyse gemaaakt Belangrijkste risico s (max. 5) 1 afzetbaarheid woningen; vertraging 2 bodemsanering 3 bommen en granaten 4 bouwkosten garage 5 bestemmingsplanwijziging Beheersmaatregelen 1 verkoop gronden aan einde looptijd opgenomen 2 NS Poort levert gesaneerd op 3 bommen en granaten afhankelijk van activiteiten bodemsanering 4 prijsvorming via aanbesteding; aanbesteding van ontwerp en realisatie 5 terugval optie is huidige bestemmingsplan 153

43 154

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Collegevoorstel 61/2003. Registratienummer 3.10714. Opgesteld door, telefoonnummer J.H. Berends, 2833. Programma Grondbeleid. Portefeuillehouder Depla

Collegevoorstel 61/2003. Registratienummer 3.10714. Opgesteld door, telefoonnummer J.H. Berends, 2833. Programma Grondbeleid. Portefeuillehouder Depla 61/2003 Registratienummer 3.10714 Opgesteld door, telefoonnummer J.H. Berends, 2833 Programma Grondbeleid Portefeuillehouder Depla Onderwerp van het voorstel ROC-Waalboog-Heyendaal Voorstel om te besluiten

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 februari 2015

Raadsvergadering 12 februari 2015 College Wilms) (portefeuillehouder Raadsvergadering 12 februari 2015 Agendapunt: 0 nee Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied "Linnerpark". Van: Samenvatting: Voorstel: Bijlagen:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 januari 2012 Nummer : 14 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : Bouwen en Wonen Opsteller : M. Schipper Productiedatum

Nadere informatie

Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie

Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie Waarom nu? Raadsbesluit in september is noodzakelijk, omdat anders 1 van de 3 scenario s niet meer volledig mogelijk is. Immers:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Onderwerp rijbewijzen Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 9110

Nadere informatie

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 41/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst.

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 41/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2008 / 52 Titel Straatnaamgeving: Aquilastraat (Raadsbesluit 12 maart 2008) Publicatiedatum 2 april 2008 Opmerkingen - Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Waalfront Koers West en een Milieueffectrapportage Programma / Programmanummer Ruimtelijke ontwikkeling / 4110 IBW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders VOORSTEL Datum: 8 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Registratienummer: BWV-15001487 Auteur: Roger Vleugels Afdeling: 27.00.3 Treasury Telefoonnummer: 5604218 Mede-auteur: Rob Bosma Onderwerp:

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H.

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Vergadering: 23 november 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

kredietaanvraag aanleg brug en aanleg pad Lotusplantsoen alsmede vergroten watergang

kredietaanvraag aanleg brug en aanleg pad Lotusplantsoen alsmede vergroten watergang Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp kredietaanvraag aanleg brug en aanleg pad Lotusplantsoen alsmede vergroten watergang Datum 9 november 2010 Raadsvoorstel Afdeling Grondbedrijf en Vastgoedzaken Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Openen Exploitatie Stijn Streuvelslaan Registratienummer: 00539526 Op voorstel B&W d.d.: 28-04-2015 Datum vergadering: 07-07-2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 2 juli 2008. Aanvullend krediet parkeergarage Lookwartier

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 2 juli 2008. Aanvullend krediet parkeergarage Lookwartier Aan de raad AGENDAPUNT 4 Aanvullend krediet parkeergarage Lookwartier Voorstel: 1. Nu alvast een extra krediet van 2,5 miljoen beschikbaar stellen voor de bouw van de parkeergarage Lookwartier. 2. Een

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Bijlagen/nummer 2011/142 Dienst/afdeling/sector Raadsvoorstel 142/1 Herontwikkeling Wagnerplein Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Aan de raad, Aanleiding Doel van dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht lijnen ME AAN 1 INLEIDING Overeenkomstig het Masterplan Stationsgebied willen Holland Casino, Wolff Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs op de

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 285075 Van Bree, 9287 FBV El ONDERWERP Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Quick scan parkeergarage centrum Noord Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Rapportnummer : 001 Tekstgedeelte : 32 pagina s Versie : 005 Aantal bijlagen : 6 Status : definitief Bestandsnaam : Rapport005b

Nadere informatie

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven.

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. 1. VOSP (Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan). In het stedenbouwkundige plan wordt de ruimtelijke ordening geregeld en het vormt

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling voorlopige exploitatie bestemmingsplangebied AZC/IJsbaan

Onderwerp: Vaststelling voorlopige exploitatie bestemmingsplangebied AZC/IJsbaan Vergadering: 15 mei 2007 Agendanummer: 7 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar I.W. Ploeg, 0595-447784 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. I.W. Ploeg) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Vaststelling voorlopige

Nadere informatie

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123 Raadsvoorstel gs % Gcmcente *Zl IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. 64809 Woon- en leefomgeving

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?S/JL Z/a<5> 5

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?S/JL Z/a<5> 5 ÄÄi BUSINESS] TWENTE Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?S/JL Z/a 5 0 D nt 16 APR 2012 Routing a.d. Bijl.: ZOEKADRES POSTADRES TELEFOON

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen Invulling Katwijkerlaantracé met oog voor belangen omwonenden De CDA-fractie in de raad van de gemeente Zoetermeer stelt heden, 13 april 2014, de volgende vraag/vragen aan het college

Nadere informatie

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Raadsvoorstel Ingevuld besluit Agendapunt: 07 Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 27 september 2013 29

Nadere informatie

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen -Raadsver&s Jvï,g 2 ü f "l- 'P O Besluit: Voorstelnummer: E E R H U G O R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 14 2007-017 normatieve grondexploitatie de Horst Y*T?V- V--X vv3'* v /--' \ M 's

Nadere informatie

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder:

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Onderwerp: Financiële dekking: Financiële dekking revitalisering

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad

Voorstel aan de Raad Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 april 2005 / 73/2005 Onderwerp Herinrichting Sportpark De Kluis Programma / Programmanummer Sport / 4410 Portefeuillehouder Depla Voorstel

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak VERTROUWELIJK Titel Nummer Datum Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075 684 7777 Fax 075 684

Nadere informatie

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling Argumenten

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling Argumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwbouw multifunctioneel educatief gebouw kinderboerderij Kobus Programma / Programmanummer Sport en Accomodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Het bestemmingsplan legt gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden planologisch-juridisch

Het bestemmingsplan legt gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden planologisch-juridisch voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Vaststelling bestemmingsplan Steenen Kruis. Raadsvoorstelnummer: 63 PROGRAMMA 2. Ruimte en Herstructurering Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk

Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk Er zijn in het gebied bij 1900 woningen wijkinfo s verspreid. In totaal zijn er ongeveer 70 mensen

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet aankoop gronden en maken bestemmingsplan (Oudleusen). Datum: Portefeuillehouder: dhr. E.

Nadere informatie

, í. Onderwerp Nota grondprijzen 2014 en memo parameters 2014

, í. Onderwerp Nota grondprijzen 2014 en memo parameters 2014 B en W voorstel 13INT02955 Onderwerp Nota grondprijzen 2014 en memo parameters 2014 Samenvatting voorstel Door de prijsverschillen tussen de verschillende categorieën voor particuliere uitgifte woningbouw

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer os.r6oz.oox inboeknummer oapoo4x4a Ciassificatienummer x.jazz Dossiernummer a4a.6os x4 oktober soos Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft vaststellen

Nadere informatie

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Grondexploitatie Boswonen Emmelhage behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Maart 2015 1 Inhoudsopgave Grondexploitatie Boswonen Emmelhage... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Registratienummer 1184020 Datum: Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra Afdeling / Team: RO / ROP Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexpoitaties (MPG) 2015 Samenvatting:

Nadere informatie

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 99 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Nr Onderwerp Steenhoek Bremlaan Naast De Del 2. 2.824 m2 Circa 10.000 m2 Circa 6.000 m2

Nr Onderwerp Steenhoek Bremlaan Naast De Del 2. 2.824 m2 Circa 10.000 m2 Circa 6.000 m2 1 Beschikbaar grondoppervlak in m2 2 Gewenst bruto oppervlakte incl. parkeren op eigen terrein 2.824 m2 Circa 10.000 m2 Circa 6.000 m2 Passend binnen bouwblok bestemmingsplan, met uitzondering van parkeren

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/CB Opsteller: W. Plaggenborg User-id: PLA7 Tel: 4612 Onderw erp: KREDIETAANVRAAG VERBOUWINGEN RUSTHOF Toelichting: In september 2012 heeft ons college

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsavond Programma Onderwerp Hoogeveen Ontwikkelt Bestemmingsplan Bentinckspark 2009 Samenvatting Het bestemmingsplan Bentinckspark 2009 wordt ter vaststelling

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE Heusden Betreft Aan Van Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden Gemeenteraad en College van Heusden Fractie D66 Heusden Datum 27 september 2011 Inleiding In de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Grondverkoop Centrum Vlijmen

Raadsvoorstel. Grondverkoop Centrum Vlijmen Raadsvoorstel Inleiding Op 6 november 2014 besloot u om de Ontwikkel en Realisatie Overeenkomst (ORO) te ontbinden en geen reparatieplan voor het Centrumplan Vlijmen op te starten. U koos voor een alternatieve

Nadere informatie

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad,

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad, Agendapunt :.. Voorstelnummer :.. Raadsvergadering : 11 november 2010 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie