Aile proeven in dit verslag zijn uitgevoerd in overeenstemming met het ISO 9001 gecertificeerd Kwaliteitsmanagement systeem van het WTCB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aile proeven in dit verslag zijn uitgevoerd in overeenstemming met het ISO 9001 gecertificeerd Kwaliteitsmanagement systeem van het WTCB"

Transcriptie

1 Onderzockt Ont kkelt lnformccrt l NRI CHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLU ITWET VAN 30 JANU ARI 1947 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Aile proeven in dit verslag zijn uitgevoerd in overeenstemming met het ISO 9001 gecertificeerd Kaliteitsmanagement systeem van het WTCB Proefstation Kantoren Maatschappelijke zetel B-134 Limelette, avenue P. Holoffe 1 B-193 Sint-Stevens-Wolue, Lozenberg 7 B-1000 Brussel, Lombardstraat 4 PROEFVERSLAG Tel.: + 3 (0) Tel. : + 3 (0) Tel.: + 3 (0) Laboratorium RENOVATIE 0/Referenties Biz. 1/5 Aanvrager Contactpersoon Datum van de aanvraag Lamscobel BVBA Hundelgemsesteeneg 44 B-980 Merelbeke Aanvrager : Alain Lams 14/4/015 I WTCB : Yves Vanhellemont ldentificatie van de monsters 009/036/031 Ontvangstdatum van de monsters 3/9/009 Datum opstelling van het verslag Uitgevoerde proeven Referenties 1/4/015 lnjectieproduct voor de behandeling van opstijgend vocht: efficientie en migratie van het product "Inject Plus C80" Prenormatief DWTC-onderzoek NM/G/04 " Effectiveness of injection products against rising damp" Collectief onderzoek "HUMIBATI - Traitement de l'humidite ascensionnelle - Innovation, Performances et Environnement", NBN EN 195 (1999) «Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de aterabsorptiecoefficient door capillaire erking» TV 5 : Vocht in gebouen. Bijzonderheden van opstijgend grondvocht, WTCB, 014 Dit proefverslag bevat 5 bladzijden. Dit proefverslag mag slech ts in zijn geheel verveelvoudigd orden. Elk blad is afgestempeld met de laboratoriumstempel (in het rood) en geparafeerd door het afdelingshoofd. De resultaten en aarnemingen zijn s/echts ge/dig voor de beproefde monsters. 0 Geen monster 0 Monster(s) onderorpen aan destructieve proef 0 Monster(s) 30 kalenderdagen no het opsturen van het verslag uit onze /aboratoria verijderd, behalve bij andersluidende schrifte/ijke aanvraag Techn ische medeerking Verantoordelijke Afdelingshoofd C.S.T.C. -~ Tanguy Leduc Yves Vanhellemont Johan Van Dessel

2 Ondcrzoekt Ontokkelt lnformccrt Biz. /5 1. ANALYSE EN PROEFPROCEDURE De proefprocedure erd ontikkeld door het laboratorium RENOVATIE van het WTCB op vraag van de Belgische Unie voor Technische Goedkeuringen BUtgb en is gebaseerd op de resultaten van het prenormatief DWTC-onderzoek NM/G/04 "Effectiveness of injection products against rising damp" en van het collectief onderzoek "HUM IBATI -Traitement de l'humidite ascensionnelle - Innovation, Performances et Environnement", BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE ZOUTOPLOSSING De zoutoplossing aarvan sprake in de hiernavolgende de len, is een oplossing in ater van : 0,5 massa % NaCI 0,5 massa % KN0 3 massa % NaS PROEFSTUKKEN De proefstukken zijn kalkzandsteenblokken (type Silka kalkzandsteen van de firma Xella) met volgende kenmerken: totale porositeit: 8 %, volumieke massa : 1,85 g/cm3. Voorafgaande aan de proefprocedure orden de blokken onderorpen aan een totale carbonatatie in de massa in een ruimte met hoog C0-gehalte. Voor de proeven ordt een blok dars gebroken, aarna een controle met fenolftale'ine op het binnenvlak de totale carbonatatie moet aantonen (ph< 10). Na carbonatatie van de blokken ordt de proefprocedure opgestart op proefstukken (halve blokken) met afmetingen +/- 54 x 100 x 100 mm3. Alvorens het te testen product aan te brengen ordt in het centrum van het proefstuk een gat geboord (diameter 0 mm, diepte 70 mm), hetelk gereinigd ordt d.m.v. een borstel en perslucht..0 0 mm en 70 mm diepte 100 nun 54mm c.s.r.c. W.'tC.B.

3 Ondcrzoekt Ontikkelt lnrormcort Biz. 3/ KARAKTERISATIE VAN DE PROEFSTUKKEN Na droging bij 45 ±soc en bepaling van het drooggeicht van elk proefstuk {mnd) ordt de graad van verzadiging bepaald d.m.v. capillaire absorptie. Deze absorptie, gelimiteerd tot max. 4 uur, ordt uitgevoerd in een zoutoplossing volgens de procedure van de norm NBN EN 195 {1999), via het grote niet bekiste vlak van 100 x 100 mm {hoogte vloeistof: 10 ± mm). De proef ordt uitgevoerd onder laboratoriumomstandigheden bij 3 ± 3oC en 50± 5% RV. De verzadiging van capillair vocht na 4 uur van de niet behandelde proefstukken ordt bepaald op basis van het verschil tussen de natte en droge massa {mn4- mndl VOORBEREIDING VAN DE PROEFSTUKKEN EN AANBRENGEN VAN HET PRODUCT De conditionering van de proefstukken in het labo ordt uitgevoerd teneinde fractionele verzadiginsgraden te verkrijgen ten opzichte van de capillaire verzadiging {mn4- mndl Er orden drie proefstukken aangemaakt met een verzadigingsgraad van 40 ± 5%, drie proefstukken met een verzadigingsgraad van 60 ± 5% en drie proefstukken met een verzadigingsgraad van 80 ± 5%. Deze aarden komen gemiddeld overeen met een vochtgehalte van 5, massa %, 7,8 massa %en 10,4 massa% in de gebruikte kalkzandsteenblokken. Hiertoe orden de proefstukken na de verzadigingsproef {zie ) gedroogd tot het ogenblik dat ze de vooropgestelde verzadigingsgraad hebben bereikt. De proefstukken orden vervolgens gedurende 7 dagen geconditioneerd bij 3 ± 3 C in een hermetisch afgesloten ruimte om een uniforme bevochtiging te bereiken. Na deze conditionering orden de proefstukken opnieu geogen. Hieruit kunnen de reele verzadigingsgraden orden berekend t.o.v. de verzadiging door capillariteit. Elk geconditioneerd proefstuk ordt vervolgens behandeld met het injectieproduct tegen opstijgend grondvocht, door het product aan te brengen in het boorgat. De aangebrachte hoeveelheid ordt als volgt berekend: lndien de fabrikant aangeeft dat de aan te brengen hoeveelheid overeenkomt met 10 liter injectieproduct per vierkante meter horizontale muursectie, dan ordt in het boorgat van elk proefstuk 16 ml van het injectieproduct aangebracht. lndien de fabrikant andere hoeveelheden voorschrijft, dan ordt de hoeveelheid product, in te brengen in het boorgat, proportioneel berekend ten opzichte van de hierboven vermelde producthoeveelheden. Zonder voorschriften van de fabrikant ordt voor een vloeibaar injectieproduct 16 ml aangebracht in het boorgat van elk proefstuk. De aangebrachte hoeveelheid komt grosso modo overeen met een kart van de hoeveelheid product die door de fabrikant in de realiteit ordt aangeraden om het volume van het proefstuk te behandelen. Op deze manier kunnen de prestaties van verschillende injectieproducten op een duidelijke manier met elkaar vergeleken orden. c.s.r.c. -:" ~ ~

4 Onderzoekt Ont1kkelt lnformecrt Biz. 4/5 De proefstukken orden vervolgens gedurende 8 dagen geconditioneerd bij 3 ± 3 C in een hermetisch afgesloten ruimte; ieder proefstuk ordt individueel verpakt om fenomenen van transferts van producten in gasvormige toestand te vermijden METING VAN DE EFFICIENTIE VAN DE BEHANDELING Na een periode van 8 dagen conditionering orden de proefstukken uit de hermetisch afgesloten ruimte gehaald en gedurende 7 dagen geplaatst onder laboratoriumomstandigheden bij 3 ± 3 C en SO± S% RV. Vervolgens ordt het niet bekiste oppervlak van ::: 100 mm x 100 mm geplaatst in gedemineraliseerd ater, en ordt een capillaire absorptieproef uitgevoerd volgens de norm NBN EN 19S (1999) (hoogte vloeistof: 10 ± mm). De proef ordt uitgevoerd onder laboratoriumomstandigheden bij 3 ± 3 C en SO± S% RV. De totale duur van de proef bedraagt maximaal 4 uur (identiek aan de tijdsduur van de initiele absorptie). Deze eerste abso rptiemeting op behandelde proefstukken ordt gevolgd door een droging in een droogstoof bij 4S ±soc en een eging van de droge massa na behandeling (m1d). De proef ordt gevolgd door een teede capillaire absorptieproef zoals hierboven beschreven en een eging na 4 uur (m14). Deze laatste tee metingen Iaten toe de om de aarde voor de capillaire absorptie van het behandelde proefstuk te bepalen (mta = mt4- mtd). Absorptiecriterium (%) = 100% X (1 - (mt4- mtd)/(mn4- mnd)) Opmerking: ter herinnering, de doeltreffendheid ordt gemeten na tee cycli bevochtiging/droging zoals voorgaand is beschreven. Dit is om parasitaire effecten van bevochtiging uit te sluiten ten gevolge van de tensio-actieve additieven die orden toegevoegd aan de atergedragen formulaties om emulsies stabiel te houden MIGRATIECAPACITEIT VAN HET PRODUCT Deze proef tracht de migratiemogelijkheden van het geteste product op silicaatkalksteenproefstukken te ramen bij verschillende verzadiginsgraden (40, 60 en 80% van de capillaire verzadiging). De proef ordt uitgevoerd op de proefstukken die vooraf gebruikt erden voor de meting van de doeltreffendheid van absorptie en omvat: Het verzagen door middel van een diamantzaag van de proefstukken parallel aan de doorsnede 100 x 100 mm en door de as van het boorgat aarin het te testen product aangebracht erd; De reiniging van de zaagsneden en de droging van de proefstukken bij 4S ±soc; De plaatsing voor de absorptieproef ins mm gedemineraliseerd ater, via het buitenoppervlak (:::: 100x100 mm ), het snijvlak naar boven; Na 3 uur, de markering van de behandelde zones in het snijvlak (zichtbaar droge zones), het fotograferen van het snijvlak en de evaluatie van de betrokken oppervlakken, inclusief boorgat, met behulp van een beeldvererkingsprogramma. De migratiecapaciteit in de silicaatkalksteen ordt berekend volgens onderstaande formule, voor elk van de drie verzadiginsgraden, tel kens op basis van het gemiddelde van de tee overeenkomstige helften. Migratiecriterium (%) = 100% x (behandeld oppervlak I

5 I " tcb.be Onderzoekt Ont1kkelt lnformcert. RESULT A TEN VAN DE PRESTATIEPROEVEN VOOR HET PRODUCT«INJECT PLUS CSO» Biz. S/5 Hoeveelheid aangebracht product in de proefstukken Conform met de procedure beschreven onder en met een verbruik van 1, l/m muursectie (zoals aangegeven in de technische fiche), erden de proefstukken behandeld met 1,9 ml kant-en-klaar product. PotentiEHe initiele efficientie van het product "Inject Plus CSO" lnitiele efficientie (*l van het product "Inject Plus C80" Vochtigheid van de proefstukken onder toepassing (% t.o.v. de capillaire verzadiging na 4 uur) 40% 60% 80% Vermindering van de capillaire absorptie 6% 70% 4% Migratie door het materiaal 81% 100% 67% Klasse (sinds 013) Klasse A+ Klasse A+ Klasse A (*) gemiddelde aarden. De corresponderende klassen orden bepaald op basis van de aarden in onderstaande tabellen. Nieue klassificatie Klasse Efficientie Migratie Opmerking A+ ~ 60% Hoogst efficient product A ~4 0 % en < 60% ~ 5 % Zeer efficient product B ~ 0% en < 40% Efficient product c < 0% < 5% Voldoet niet aan de vooraarden Opmerking: aangezien in de proefprocedure een producthoeveelheid ordt toegepast, die aanzienlijk lager is dan een reele producthoeveelheid, is de gemeten efficientie in de test oak veellager dan de te verachten efficientie bij een normale applicatie. Het is dan oak van belang om de interpretatie van de resultaten te doen aan de hand van de onderste tabel, en meer specifiek de rechterkolom: een product dat minstens als efficient staat omschreven, zal bij een normale applicatie, behoudens uitzonderingsgevallen, een goede bescherming tegen opstijgend grondvocht bieden. Wij verijzen naar Technische Voorlichting 5 voor meer informatie. c.s.r.c.

Waterwerende behandelingen: realistisch of utopisch?

Waterwerende behandelingen: realistisch of utopisch? Waterwerende behandelingen: realistisch of utopisch? Editor Hilde De Clercq Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 26 maart 2010 Waterwerende behandelingen: realistisch of utopisch? Brussel,

Nadere informatie

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 07 01 01 003 0 000002 Versie no. 09022012 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Construction Product Omschrijving

Nadere informatie

Opleiding 2013 Duurzaam Gebouw Gezondheid en comfort

Opleiding 2013 Duurzaam Gebouw Gezondheid en comfort Opleiding 2013 Duurzaam Gebouw Gezondheid en comfort Leefmilieu Brussel MICROBIOLOGISCHE POLLUENTEN PREVENTIE: VOCHTBESTRIJDING Sandrine HERINCKX WTCB - CSTC 28 februari 2013 Opleiding tot stand gebracht

Nadere informatie

A. Hacquebord 1, B.A. Lubelli 1,2, R.P.J. van Hees 1,2

A. Hacquebord 1, B.A. Lubelli 1,2, R.P.J. van Hees 1,2 Optrekkend vocht: een woud van bestrijdingsmiddelen, -methoden en ervaringen A. Hacquebord 1, B.A. Lubelli 1,2, R.P.J. van Hees 1,2 1 TNO, Delft & 2 MIT, TU Delft Inleiding Metselwerk kan zwaar te lijden

Nadere informatie

OPSTIJGEND VOCHT TECHNISCHE DOSSIER

OPSTIJGEND VOCHT TECHNISCHE DOSSIER OPSTIJGEND VOCHT TECHNISIL MS ECO TECHNISIL MS TECHNISIL MS HYBRIDE TECHNICURE CS TECHNIPLATRE TECHNIMIX + 2 OPSTIGEND VOCHT INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 OPSTIJGEND VOCHT A. Algemene principes 1. Oorsprong

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Binnenhuispolluenten: hoe ze te beperken? Leefmilieu Brussel Vochtbestrijding in bouwwerken Sandrine HERINCKX CSTC - WTCB Vochtbestrijding in bouwwerken Sandrine Herinckx - 2014

Nadere informatie

De oplossing voor Uw dak

De oplossing voor Uw dak De oplossing voor Uw dak ROBS INHOUDSOPGAVE I. TARIEVEN I.1 Dakpan-panelen - Econorobs - Bigrobs I.2 Bricotuil I.3 Bricoprofile DE DAKPAN-PANELEN VAN ROBS 3 II. PRODUCTKENMERKEN 4 II.1 Gebruik 4 II.2 Voordelen

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF DIGEST WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF EEN DEKVLOER KIEZEN HOE DE DIKTE VAN DE DEKVLOER EN DE SAMENSTELLING ERVAN BEPALEN, WELKE TOLERANTIES TOEPASSEN

Nadere informatie

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Gepubliceerd door SB SOLUTIONS BVBA Drie Sleutelstraat 74, B9300 Aalst Tel: +32 53 41 70 13 fax: + 32 53 41 70

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn 13 november 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor vlakke vezelcementplaten voor gevelbekleding Vastgesteld door CvD Afbouw d.d. 6 november 2012 Aanvaard

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 0821 11-07-2012 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-04 -2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

Bouw. Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving

Bouw. Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving Productinformatieblad Editie 23/08/2011 Identificatie nummer 02 07 01 01 003 0 000002 Versie NL: 03-02-2014 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving

Nadere informatie

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen 2 R. Gérard C> W. Van Laecke e> Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen INHOUD 1. Types buitenmuren en termische buitenmuurisolatie 2. Mogelijkheden bij nieuwbouw en bij bestaande gebouwen 3. Mogelijkheden

Nadere informatie

Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968

Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968 Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968 Gelijkvormige voorschriften betreffende de homologatie van veiligheidsbeglazing en van de materialen voor de beglazing die bestemd zijn om in motorvoertuigen en hun aanhangwagens

Nadere informatie

VOOR HET VOOR. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 18 mei 2005

VOOR HET VOOR. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 18 mei 2005 BRL 0601 d.d. 16-05-2005 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMING Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 18 mei 2005 Aanvaard door de Harmonisatie

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 08 01 05 008 0 000001 Versie no. 23042012 Sikafloor -10 Pronto Sikafloor -10 Pronto 4-componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Product

Nadere informatie

Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid!

Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid! WILLCO Dry Wall Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid! SNEL Niet boren en injecteren in stappen, bij het injecteren geen wachttijden tot verzadiging. Met WILLCO Dry Wall krijgt u veel

Nadere informatie

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler Technische fiche Editie 1, 2010 Identificatie no. 02 08 01 05 002 0 000004 Versie no. 23072010 Sikafloor -14 Pronto Sikafloor -14 Pronto 3-componenten zelfnivellerende gietlaag en nivelleringsmortel op

Nadere informatie

HULPSTOFFEN. Conform de norm NBN EN 934-2 TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 500. Uitgave 5.3 31/07/2014

HULPSTOFFEN. Conform de norm NBN EN 934-2 TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 500. Uitgave 5.3 31/07/2014 Vorstlaan 68 70 RUSSEL Tel.: +32 (0)2 645 52 4 Fax: +32 (0)2 645 52 6 Email: info@becert.be http://www.becert.be TOEPASSINGSREGLEMENT 3/07/204 HULPSTOFFEN Conform de norm NN EN 9342 Opgesteld en goedgekeurd

Nadere informatie

KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN

KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN Droog en dicht volgens systeem : B 338/11.06 Remmers Bouwchemie B.V.. Hoogeveen. Tel.: 0528 229 333. Fax: 0528 268 199 www.remmersbouwchemie.nl INHOUD Instandhouden,

Nadere informatie

K15 Gevelplaat. Insulation ULTIEM RENDEMENT ISOLATIE VOOR GEVELSYSTEMEN. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

K15 Gevelplaat. Insulation ULTIEM RENDEMENT ISOLATIE VOOR GEVELSYSTEMEN. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Insulation Tweede editie Juli 2009 K15 Gevelplaat ULTIEM RENDEMENT ISOLATIE VOOR GEVELSYSTEMEN Ultiem rendement van resol hardschuim warmtegeleidingscoëfficiënt minimaal 0,021 W/m.K Blijvend thermisch

Nadere informatie

TECHNISCHE NOTA BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN

TECHNISCHE NOTA BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN BRANDVERNIS wordt gebruikt voor het brandwerend maken van natuurlijk onbehandeld hout en houtproducten. Het product is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Het is niet geschikt

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 1 25-10-2012 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor baanvormige dakbedekkingsystemen en het KOMO productcertificaat voor dakbanen deel 1 Algemene

Nadere informatie

A. Nieuwe rioleringen

A. Nieuwe rioleringen Voor de aanleg van rioleringen is de norm NBN EN 1610 van toepassing voor zover er in de bepalingen van onderhavig hoofdstuk 7 niet van afgeweken wordt. A. Nieuwe rioleringen 1 RIOLERING EN AFVOER VAN

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN Injecteren van beton URL 3201-2

UITVOERINGSRICHTLIJN Injecteren van beton URL 3201-2 UITVOERINGSRICHTLIJN Injecteren van beton URL 3201-2 URL 3201-2 UITVOERINGSRICHTLIJN Injecteren van beton BEHORENDE BIJ DE NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR HET TOEPASSEN

Nadere informatie

STOP OPSTIJGEND VOCHT!

STOP OPSTIJGEND VOCHT! STOP OPSTIJGEND VOCHT! SNEL EENVOUDIG DOELTREFFEND SUPERSNEL & EENVOUDIG Boren, injecteren en klaar GEBRUIKSVRIENDELIJK Solventvrij, niet bijtend & reukloos PROPER Geen risico op morsen dankzij de precieze

Nadere informatie

K8 Spouwplaat. Insulation ULTIEM RENDEMENT SPOUW ISOLATIEPLAAT. Energiezuinig Bouwen - Minder CO 2

K8 Spouwplaat. Insulation ULTIEM RENDEMENT SPOUW ISOLATIEPLAAT. Energiezuinig Bouwen - Minder CO 2 Insulation Zesde editie Juli 2009 K8 Spouwplaat ULTIEM RENDEMENT SPOUW ISOLATIEPLAAT Ultiem rendement van resol hardschuim warmtegeleidingscoëfficiënt minimaal 0,021 W/m.K Optimaal wooncomfort Blijvend

Nadere informatie

Het plaatsen van beglazingen. Traditionele plaatsing

Het plaatsen van beglazingen. Traditionele plaatsing Het plaatsen van beglazingen Traditionele plaatsing September 2007 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES VOOR DE PLAATSING VAN GLAS IN SPONNINGEN... 4 2.1 BELANGRIJKSTE PLAATSINGSREGELS... 4

Nadere informatie