Beleid voor de toepassing van de Wet Bibob in de gemeente Midden-Drenthe 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid voor de toepassing van de Wet Bibob in de gemeente Midden-Drenthe 2016"

Transcriptie

1 Gemeenteblad nr Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 26 mei 2016 Beleid voor de toepassing van de Wet Bibob in de gemeente Midden-Drenthe 2016 Collegebesluit van 19 april 2016 Beleid voor de toepassing van de Wet Bibob in de gemeente Midden-Drenthe 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe en de burgemeester van Midden-Drenthe, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; overwegende - dat met toepassing van de bevoegdheden uit de wet voorkomen kan worden dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert waardoor de veiligheid, de leefbaarheid, de rechtsorde of de bestuurlijke slagkracht wordt aangetast; - dat de Wet Bibob aan het college dan wel de burgemeester beleidsruimte geeft bij de uitoefening van de bevoegdheden uit deze wet; - dat een beleid willekeur voorkomt; - dat een beleid een afschrikwekkende werking pleegt te hebben op personen die met criminele bijbedoelingen activiteiten willen ontplooien in de gemeente; - dat met het vormen van beleid en het hanteren van de bevoegdheden uit de wet Bibob een bijdrage wordt geleverd aan de integrale criminaliteitsbestrijding in Nederland nu hierdoor zoveel mogelijk wordt voorkomen dat personen met criminele bijbedoelingen uit gemeenten met een actief Bibob-beleid activiteiten ontplooien in gemeenten zonder Bibob-beleid; gelet op het bepaalde in de Wet Bibob; artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; de artikelen 3, 27, 30a, 31 en 35 van de Drank- en Horecawet; artikel 30b van de Wet op de kansspelen; artikel 2 van de Verordening speelautomatenhal Midden-Drenthe; de artikelen 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; de artikelen 2:16, 2:38, 3:4, 3:15 lid 2, 5:13. 5:18 en 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening; artikel 7 Festiviteiten en evenementenverordening; artikel 4 van de Verordening op het gebruik van woningen als tweede woning; en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening; besluiten: vast te stellen het Beleid voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in de gemeente Midden-Drenthe 2016 Gemeenteblad Midden-Drenthe nr d.d. 26 mei

2 als volgt: Inhoud I inleiding II de Bibob-toets III uitvoering van de bevoegdheden I inleiding de Wet Bibob De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) geeft bestuursorganen de bevoegdheid om begunstigende beschikkingen te weigeren of in te trekken, overheidsopdrachten niet te gunnen of vastgoedtransacties niet aan te gaan of te ontbinden, als er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning of de transactie gebruikt wordt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld. De bestuursorganen met die bevoegdheden zijn in onze gemeente de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Deze kunnen door het uitvoeren van onderzoek het gevaar bepalen. Het onderzoek vindt in eerste instantie ambtelijk plaats. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord (hierna RIEC) kan hierbij worden ingeschakeld. In de Wet Bibob is een adviesbureau in het leven geroepen dat het college of de burgemeester in tweede instantie kan ondersteunen met een advies: het Bureau Bibob. II de Bibob-toets algemeen Het instrument dat in de wet wordt aangereikt is de Bibob-toets. De Bibob-toets wordt geregeld in de Wet Bibob zelf. De wet geeft aan hoe, en aan de hand van welke informatie moet worden vastgesteld of er een reden is tot weigering, wijziging of intrekking van een begunstigende beschikking, het uitsluiten van gunning of het afzien van een transactie. In het kort komt het erop neer dat de ondernemer gehouden is een uitgebreid Bibob-formulier in te leveren, samen met de nodige bewijsstukken. In het beleid is gekozen voor een beperkte toepassing van de mogelijkheden van de Wet Bibob in die zin dat niet in alle gevallen de aanvrager integriteitsvragen hoeft te beantwoorden. De reden hiervoor is beperking van de bureaucratische druk, zowel bij de aanvrager als bij de ambtelijke organisatie. Als er een vrij groot risico is op malversaties zal een Bibob-toets in alle gevallen plaatsvinden. Het Bibob-formulier met bewijsstukken is dan onderdeel van de aanvraag. Als het risico niet groot is, zal een Bibob-toets pas plaatsvinden als hiertoe aanleiding is, als er signalen zijn dat er een gevaar kan zijn. De standaardaanvraagformulieren blijven gehandhaafd. Deze worden niet voorzien van specifieke Bibob-gerelateerde vragen. Pas als er aanleiding toe is wordt de aanvrager gevraagd integriteitsvragen te beantwoorden. Gemeenteblad Midden-Drenthe nr d.d. 26 mei

3 Het toepassingsbereik is niet beperkt: de Bibob-toets kan plaatsvinden in alle door de wet genoemde gevallen, voor zover deze voorkomen in de gemeente. Bij de Bibob-toets kunnen worden betrokken: - een door de betrokkene in te vullen formulier; - de bij het formulier te voegen documenten; - eventuele andere over te leggen documenten; - de bij de aanvraag van de beschikking over te leggen documenten; - eigen, reeds aanwezige of ter zake verzamelde informatie; - informatie van het RIEC; - informatie van politie en justitie (art. 4.3 lid 1 Besluit politiegegevens en art. 15 Besluit justitiële gegevens) - informatie van het OM als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de wet; - informatie van het Bureau Bibob (artikel 11a-bericht). De eigen informatie wordt verkregen uit bijvoorbeeld eerdere Bibob-toetsen, andere vergunningprocedures, informatie van handhaving en toezicht binnen de gemeente, mededelingen vanuit de driehoek en onderzoek naar open bronnen, zoals de diverse basisregistraties, de registers van het Kadaster en de Kamer van Koophandel of een al dan niet gerichte zoekactie in een openbare zoekmachine op internet. De opgegeven financiering kan overigens niet door de gemeente worden onderzocht. Dat kan alleen het Bureau Bibob. De standaardformulieren die door de betrokkene moeten worden ingevuld moeten voldoen aan wettelijke vereisten. De formulieren van het RIEC worden gebruikt. Deze zijn overeenkomstig de Regeling Bibob-formulieren. Bij de onderwerpen waar altijd een Bibob-toets moet worden uitgevoerd, worden de formulieren meteen bij het aanvraagformulier gevoegd. De overige aanvraagformulieren worden niet aangevuld met specifieke Bibob-vragen. De formulieren worden pas toegestuurd als er signalen zijn dat er een risico is. Signalen Signalen komen van eerdere ervaringen met de betrokkene, van derde partijen, bijvoorbeeld van de politie (RIEC), het OM of van het Bureau Bibob, en voorts van nieuwsberichten en dergelijke open bronnen. Om te kijken of er nieuws is betreffende een betrokkene, kan een gerichte zoekactie via een zoekmachine op internet worden uitgevoerd. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke zoekactie zeer summier is. Ook het ingevulde aanvraagformulier kan signalen opleveren. specifiek De Bibob-toets vindt plaats in de volgende gevallen. A Drank- en Horeca Drank- en Horecavergunningen artikel 3 en artikel 30a Drank- en Horecawet Altijd Bibob-toets bij bepaalde aanvragen De Bibob-toets vindt plaats bij alle aanvragen in het kader van: - nieuwvestiging; Gemeenteblad Midden-Drenthe nr d.d. 26 mei

4 - bedrijfsovername; - wijziging in ondernemers; - wijziging van ondernemingsvorm, of; - substantiële uitbreiding van de lokaliteit(en), tenzij het betreft: a) een aanvraag voor het uitoefenen van het horecabedrijf door een paracommerciële instelling als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet (voor bijvoorbeeld dorpshuis, buurthuis, clubhuis of sportkantine, zalencentrum bij een kerk, waarbij de horecafunctie in eigen beheer is), of; b) een aanvraag voor het uitoefenen van het slijterijbedrijf (zowel slijterijen als supermarkten met een slijterijfunctie). Bibob-toets andere aanvragen alleen bij signalen De Bibob-toets vindt plaats als er signalen zijn (uit eigen onderzoek, informatie van het RIEC of het OM) die aanleiding geven om onderzoek te doen in de volgende gevallen: - in de gevallen als hierboven onder a) en b) genoemd; - bij aanvragen in het kader van andere wijzigingen dan bovenstaand (bijvoorbeeld wijziging leidinggevende ingevolge artikel 30a DHW of een niet substantiële uitbreiding van de lokaliteiten, bijvoorbeeld met een terras); - bij bestaande vergunningen. B Kansspelautomaten Speelautomatenvergunningen artikel 30b Wet op de kansspelen (kansspelautomaten in hoogdrempelige inrichting en speelautomatenhal) Bibob-toets alleen bij signalen De Bibob-toets vindt plaats als er signalen zijn (uit eigen onderzoek, informatie van het RIEC of het OM) die aanleiding geven om onderzoek te doen (artikel 3 Wet Bibob), zowel bij bestaande vergunningen als bij aanvragen. Zo mogelijk wordt de toets gecombineerd met de toets van de Drank- en Horecavergunning. Exploitatievergunning Speelautomatenhal artikel 2 lid 2 Verordening speelautomatenhal Midden-Drenthe Altijd Bibob-toets bij aanvragen De Bibob-toets vindt plaats bij alle aanvragen van een vergunning (artikel 7 Wet Bibob). Bibob-toets bestaande vergunning alleen bij signalen De Bibob-toets ten aanzien van bestaande vergunningen vindt plaats als er signalen zijn (uit eigen onderzoek, informatie van het RIEC of het OM) die aanleiding geven om onderzoek te doen (artikel 7 Wet Bibob). Daarnaast kunnen er periodieke toetsen plaatsvinden. C Seksinrichtingen e.d. exploitatievergunning seksinrichtingen of escortbedrijf artikel 3:4 Algemene plaatselijke verordening Midden-Drenthe Altijd Bibob-toets bij aanvragen De Bibob-toets vindt plaats bij alle aanvragen van een vergunning (artikel 7 Wet Bibob). Gemeenteblad Midden-Drenthe nr d.d. 26 mei

5 Bibob-toets bestaande vergunning alleen bij signalen De Bibob-toets ten aanzien van bestaande vergunningen vindt plaats als er signalen zijn (uit eigen onderzoek, informatie van het RIEC of het OM) die aanleiding geven om onderzoek te doen (artikel 7 Wet Bibob). Daarnaast kunnen er periodieke toetsen plaatsvinden, in de regel om de vijf jaar. Exploitatievergunning sekswinkels artikel 3:10 Algemene plaatselijke verordening Midden-Drenthe Ten aanzien van de in de Apv geregelde mogelijkheid vergunning te verlenen voor sekswinkels in aangewezen gebieden is er geen aanleiding beleid te maken. Zodanige winkels zijn niet aanwezig in de gemeente. Ook is er geen gebied aangewezen. Gelet op de ontwikkeling in die branche, is het ook niet waarschijnlijk dat zich een fysieke winkel zal vestigen in de gemeente. Het maken van Bibob-beleid kan alsnog bij het besluit tot aanwijzing als bedoeld in artikel 3:10 Apv. D Vuurwerk Exploitatievergunning vuurwerkverkoop artikel 2:38 Algemene plaatselijke verordening Midden-Drenthe Bibob-toets alleen bij signalen De Bibob-toets vindt plaats als er signalen zijn (uit eigen onderzoek, informatie van het RIEC of het OM) die aanleiding geven om onderzoek te doen (artikel 7 Wet Bibob), zowel bij bestaande vergunningen als bij aanvragen. E Bouw en Milieu Omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten en milieuactiviteiten artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder a en e Wabo Altijd Bibob-toets in bepaalde gevallen Indien omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het uitbreiden of bouwen van een inrichting waar activiteiten zullen worden ontplooid, waarvoor een vergunning nodig is die ingevolge het voorgaande in alle gevallen een Bibob-toets vereist, dan wordt altijd een Bibob-toets gedaan. Bibob-toets bij overige aanvragen alleen bij signalen De Bibob-toets vindt plaats bij aanvragen als er signalen zijn (uit eigen onderzoek, informatie van het RIEC of het OM) die aanleiding geven om onderzoek te doen (artikel 3 Wet Bibob). F Evenementen Vergunning voor het organiseren van evenementen artikel 7 Festiviteiten- en evenementenverordening Midden-Drenthe Altijd Bibob-toets bij aanvragen bepaalde evenementen De Bibob-toets vindt plaats bij alle aanvragen van een vergunning voor evenementen (artikel 7 Wet Bibob) indien het te organiseren evenement valt te karakteriseren als een risiciovol evenement. Gemeenteblad Midden-Drenthe nr d.d. 26 mei

6 Van een risicovol evenement is sprake indien het evenement of een onderdeel ervan kan worden gerangschikt onder de volgende onderwerpen - commercieel georganiseerde vechtsporten - motortreffen van motorclubs Bibob-toets overige evenementen en bestaande vergunningen alleen bij signalen De Bibob-toets ten aanzien van overige evenementen en bestaande vergunningen vindt plaats als er signalen zijn (uit eigen onderzoek, informatie van het RIEC of het OM) die aanleiding geven om onderzoek te doen (artikel 7 Wet Bibob). G Onttrekking woningen aan woningbestand Vergunning voor het hebben van een woning als tweede woning artikel 4 Verordening op het gebruik van woningen als tweede woning (vastgesteld 4 november 1999). Bibob-toets alleen bij signalen De Bibob-toets vindt plaats als er signalen zijn (uit eigen onderzoek, informatie van het RIEC of het OM) die aanleiding geven om onderzoek te doen (artikel 7 Wet Bibob) zowel ten aanzien van aanvragen als bestaande vergunningen. Bij uitgifte van het aanvraagformulier wordt informatie gegeven dat een Bibob-onderzoek deel kan uitmaken van de behandeling van de aanvraag. H Subsidies Bibob-toets alleen bij signalen De Bibob-toets vindt plaats bij aanvragen voor het verlenen van subsidie voor al dan niet commerciële projecten op het gebied van bouw, milieu en energie, uitgezonderd milieueducatie, als er signalen zijn (uit eigen onderzoek, informatie van het RIEC of het OM) die aanleiding geven om onderzoek te doen (artikel 3 Wet Bibob). I Vastgoedtransacties Bij vastgoedtransacties die voldoen aan een van de volgende criteria: - het verwerven of verkopen van onroerende zaken met een waarde groter dan ,-; - het verlenen van zakelijke - of gebruiksrechten op onroerende zaken met een waarde groter dan ,-; - huur of verhuur van woonruimte en andere ruimten aan derden; - vastgoedtransacties als bedoeld onder artikel 1 lid 1 onder o. ten vierde van de Wet (deelname aan rechtspersonen en dergelijke, bijvoorbeeld voor exploitatie gronden), wordt in de voorbereiding van de onderhandelingen aandacht besteed aan de wet Bibob, in die zin dat de wederpartij op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheid te toetsen aan de Wet Bibob. Bibob-toets alleen bij signalen De Bibob-toets wordt uitgevoerd bij signalen. In elk geval is sprake van een signaal indien sprake is van één van de volgende omstandigheden: - een hoge mate van financiële complexiteit van de transactie; - een hoge mate van complexiteit met betrekking tot de bedrijfsstructuur van de wederpartij; - een hoog financieel risico voor de gemeente. Gemeenteblad Midden-Drenthe nr d.d. 26 mei

7 Zodra duidelijk is dat er sprake is van een dergelijk signaal wordt de wederpartij op de hoogte gebracht van de daadwerkelijke toetsing. De toetsing wordt dan zo spoedig mogelijk gedaan. Artikel 5a van de Wet Bibob bepaalt dat zowel voor als na de transactie de Bibob-toets kan plaatsvinden. In alle overeenkomsten bij vastgoedtransacties die voldoen aan de criteria wordt daarom een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan achteraf kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst als: - de vastgoedtransactie (mede) is gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen op geld waardeerbare voordelen te benutten (artikel 9 lid 3 onder a - witwassen), of dat daartoe zeer sterke aanwijzingen zijn. - het gevaar bestaat of het gevaar is gerealiseerd dat in of met de onroerende zaak strafbare feiten zijn, of zullen worden gepleegd (artikel 9 lid 3 onder b) - het vermoeden bestaat dat het vastgoed (of het recht daarop) is verkregen door middel van het plegen van een strafbaar feit (art. 9 lid 3 onder c) Het spreekt vanzelf dat de toepassing van een dergelijke integriteitsclausule achteraf alleen wordt overwogen in het geval er duidelijke signalen zijn. J Aanbestedingen De Bibob-toets ten aanzien van een gegadigde of onderaannemer in de zin van de wet, vindt plaats bij overheidsopdrachten, die vallen binnen de sectoren die op grond van artikel 5 lid 2 van de wet in het Besluit Bibob zijn aangewezen (momenteel: milieu, informatiecommunicatie-technologie (ICT) en bouw), en die conform de geldende Beleidsregels inkoop en aanbesteden van 18 maart 2014 openbaar moeten worden aanbesteed dan wel Europees moeten worden aanbesteed, zonodig aangepast aan de Europese drempelbedragen voor openbare aanbesteding. Het in het beleid vastgestelde drempelbedrag voor openbare aanbesteding bij werken is gesteld op ,-. Bij de aanbesteding voor diensten en leveringen bedraagt dit drempelbedrag momenteel tussen ,- en ,- wanneer dit toegevoegde marktwerking/ marktwaarde heeft (deze bedragen zijn overigens indicatief). In het bestek worden Bibob-criteria opgenomen en bepaald dat de gegadigde bij de offerte de in het bestek gevraagde informatie en bewijsstukken moet leveren om in aanmerking te komen voor gunning. Indien nodig worden ook bepalingen opgenomen ten aanzien van het geven van toestemming voor het contracteren van onderaannemers door de gegadigde. Eén en ander voor zover dit niet al duidelijk wordt door de eigen verklaring (per 18 april 2016 het Uniform Europees Aanbestedingsdocument), waarover de inschrijvers in de meervoudig onderhandse inschrijving, de openbare aanbesteding en de Europese aanbesteding moeten beschikken. In de overeenkomsten die worden gesloten met de gegadigde wordt de bepaling opgenomen dat de overeenkomst ontbonden wordt indien zich een van de situaties als bedoeld in artikel 9 tweede lid Wet Bibob voordoet, en dat, indien op deze grond ontbonden wordt, de gemeente niet meer gehouden is aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst en er voor de gemeente geen enkele schadeplicht is, dan wel ontstaat. Gemeenteblad Midden-Drenthe nr d.d. 26 mei

8 III uitvoering van de bevoegdheden De toepassing van de bevoegdheden van artikel 3, 5, 6 en 7 van de Wet door de burgemeester en het college, dan wel degenen die door hen gemandateerd zijn, zal op de volgende wijze plaatsvinden. Aanvraag van beschikkingen Bij aanvraag van beschikkingen waarbij altijd een Bibob-toets plaatsvindt, behoort het ingevulde Bibob-formulier en de daarin gevraagde documenten tot de stukken die moeten worden overgelegd. Indien de aanvraag niet compleet is, wordt een redelijke termijn gesteld voor het aanvullen van de aanvraag. Indien hiervan geen, onvolledig of te laat gebruik wordt gemaakt, kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld (art. 4:5 Awb). De bepaling van de lengte van de redelijke termijn wordt beoordeeld naar gelang de te leveren informatie. Uitzonderingen daargelaten, zal twee weken hiervoor voldoende zijn. Als de aanvraag compleet is, wordt eerst beoordeeld of de reguliere weigeringsgronden of uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Als dat het geval is, zal de gevraagde beschikking op die grond geweigerd worden. Als er geen reguliere weigeringsgronden zijn, wordt gekeken of er signalen zijn, dan wel twijfels op grond van het ingevulde Bibob-formulier. Bij aanvragen van beschikkingen waarbij de Bibob-toets alleen bij signalen plaatsvindt, wordt bij de behandeling van de aanvraag gekeken of er signalen zijn. Hiertoe vindt eerst een beoordeling plaats op grond van de eigen informatie. Het RIEC wordt om hulp gevraagd zodra bij die eerste snelle beoordeling enige twijfel niet meteen kan worden uitgesloten. Het RIEC kan bij het Bureau informeren of de ondernemer eerder is onderzocht (artikel 11a van de Wet Bibob). In de toetsing kan de betrokkene gevraagd worden meer informatie te geven. Weigert een betrokkene informatie te geven, ook na een hersteltermijn, dan kan de aanvraag buiten behandeling gesteld worden, ook al is deze eerst wel in behandeling genomen. De Raad van State heeft in de uitspraak van 23 september 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2977) overwogen dat bij de beoordeling van een aanvraag de wettelijke ficties van artikel 4 lid 1 en 2 niet van toepassing zijn, maar dat teruggevallen kan worden op artikel 4:5 Awb. Worden de bij het aanvraagformulier gevraagde gegevens niet ingeleverd, dan kan op grond van artikel 4:5 lid 1 onder a de aanvraag buiten behandeling worden gesteld; worden de later door het bestuursorgaan of door het Bureau gevraagde gegevens niet ingeleverd, dan is de grond voor buitenbehandelingstelling artikel 4:5 lid 1 onder c Awb. Het besluit de aanvraag om die reden niet te behandelen moet genomen worden binnen 8 weken na de ommekomst van de hersteltermijn of de onvolledige indiening van de gevraagde informatie. Bij uitblijven van dat besluit moet de zaak behandeld worden. Alsdan moet worden bekeken of de informatie die er wel ligt voldoende is om een inschatting te kunnen geven van het gevaar. Als het gevaar niet kan worden uitgesloten, en het gevaar is niet evident, wordt in samenwerking met het RIEC het Bureau Bibob verzocht advies uit te brengen. De betrokkene wordt daarvan in kennis gesteld (art. 32 Wet Bibob). Artikel 15 van de Wet Bibob regelt de opschorting van beslistermijnen bij het aanvragen van advies. Bestaande beschikkingen In het geval er signalen zijn waardoor een vermoeden rijst dat het gevaar bestaat dat een bestaande subsidie, vergunning of ontheffing wordt kan worden gebruikt voor strafbare Gemeenteblad Midden-Drenthe nr d.d. 26 mei

9 feiten of het witwassen van geld (art. 3 lid 1 Wet Bibob), of dat voor de verkrijging van de beschikking een strafbaar feit is gepleegd (art. 3 lid 6 Wet Bibob), wordt de betrokkene gemotiveerd gevraagd om binnen een redelijke termijn een Bibob-formulier in te vullen en deze te voorzien van stukken (artikel 30 lid 3 Wet Bibob). Weigert deze, dan is sprake van ernstig gevaar (art. 4 Wet Bibob dit is een dwingende wettelijke fictie) en wordt de beschikking ingetrokken. Als de ingeleverde gegevens de twijfel niet wegnemen, kan het Bureau Bibob worden ingeschakeld. Met het aanvragen van een nieuwe beschikking moet de betrokkene alsnog de gewenste gegevens overleggen. Routinematige controles Indien het college of de burgemeester zonder duidelijk signaal een routinematige Bibobtoets wil doen, dan kan dit omwille van de rechtszekerheid en het verbod op willekeur alleen in het kader van een controle waarin toetsing plaatsvindt ten aanzien van alle afgegeven vergunningen binnen een bepaalde sector. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke controle vooraf goed gecommuniceerd wordt met de betrokkenen in de sector. In het geval van gokautomaten en prostitutie is in de gemeente een terughoudend exploitatiebeleid. In de gemeente is de vestiging van slechts één speelhal en één prostitutiebedrijf mogelijk (artikel 2 Verordening speelautomatenhal Midden-Drenthe en artikel 3:4 Apv). De Apv en de Verordening speelautomatenhal bepalen niets over de duur van de geldigheid van de exploitatievergunning. Bij dergelijke schaarse vergunningen zal evenwel wegens de Europese dienstenrichtlijn en de Dienstenwet een geldigheidsduur van 5 jaar moeten worden opgenomen, tenzij een langere termijn wenselijk is. Het spreekt vanzelf dat indien in de vergunning gestelde duur langer is dan bijvoorbeeld vijf jaar, of dat de duur onbeperkt is, zoals bij de laatst afgegeven vergunning voor de speelautomatenhal (2011), regelmatig een Bibob-onderzoek plaatsvindt om de vinger aan de pols te houden. Uitgangspunt hierbij is, dat eens in de vijf jaar een reguliere controle plaatsvindt. Daarnaast is het zaak bij deze vergunningen alert te blijven op signalen. Zowel omgevingsvergunning als exploitatievergunning Als voor de exploitatie zowel een bouwvergunning nodig is als een exploitatievergunning of een andere beschikking, kan het in beide gevallen nodig zijn een Bibob-toets aan te vragen. In het geval er een omgevingsvergunning nodig is voor een activiteit waarvoor ook een beschikking nodig is, waarvoor op grond van dit beleid een Bibob-toets moet worden gedaan (zoals een exploitatievergunning of een Drank en Horecavergunning), spreekt het vanzelf dat ook voor de omgevingsvergunning de Bibob-toets wordt gehanteerd. De vragen worden dan gecombineerd. In het geval de vergunning voor de activiteit niet gelijktijdig wordt aangevraagd met de omgevingsvergunning, en de eerst ingediende aanvraag is niet afgewezen ingevolge de Wet Bibob, dan kan ervoor gekozen worden een tweede keer een Bibob-toets te doen als er nieuwe signalen zijn, of als de tijd tussen de toetsen zo lang is, dat de eerste toets niet meer representatief is. Dat laatste is in elk geval zo als er twee jaar tussen zit (vergelijk artikel 11a, onder a en artikel 19 Wet Bibob). Aanvraag na eerdere intrekking of weigering Indien na een eerdere weigering van een aanvraag of intrekking van een beschikking een nieuwe aanvraag wordt ingediend, is de aanvrager gehouden nieuwe feiten en omstandigheden aan te geven die aantonen dat de oorspronkelijke reden van de weigering/ Gemeenteblad Midden-Drenthe nr d.d. 26 mei

10 intrekking niet meer bestaat (artikel 4:6 Awb). Als de aanvrager daar niet in slaagt, kan de aanvraag meteen geweigerd worden (artikel 4:6 lid 2). Verloop van tijd kan een gewijzigde omstandigheid zijn. Dit is per geval te beoordelen. Een bestaand advies van het Bureau is geldig op het moment van het uitbrengen van het advies en de besluitvorming daarop. Het onderzoek dat ten grondslag ligt van het advies is gericht op de dan liggende vraag. Het hangt van de inhoud van de nieuwe aanvraag en de gestelde veranderde omstandigheden af of een nieuw advies aan het Bureau moet worden gevraagd (zie ook de toelichting bij artikel 11a en artikel 19 in de MvT bij de Wet Bibob.) Aanbesteding en contracten Voor het kunnen gebruiken van de mogelijkheden van de Wet Bibob, moet in het bestek (bij een aanbesteding) dan wel in de aanloop van het contract (bij vastgoedtransacties), maar liefst al in de allereerste fase, duidelijk zijn gemaakt dat de Bibob-toets deel kan uitmaken van de procedure en de wet kan worden gehanteerd. Bij een aanbesteding wordt de toets uitdrukkelijk in het bestek opgenomen. Bij een vastgoedtransactie wordt in een vroeg stadium van de onderhandeling door de gemeente kenbaar gemaakt dat een Bibob-toets deel kan uitmaken van de onderhandeling. Indien er signalen zijn, en binnen de onderhandelingsperiode enige twijfel niet kan worden uitgesloten, wordt in het contract een ontbindende voorwaarde opgenomen. Inschakeling Bureau Bibob Het Bureau Bibob kan worden ingeschakeld als de wet dat bepaalt (zie hoofdstuk IV). Het bureau zal om advies worden gevraagd als op basis van het eigen onderzoek er twijfel blijft over de integriteit. Het vragen van advies geschiedt bij voorkeur met begeleiding van het RIEC. Het Bureau heeft vergaande bevoegdheden, bijvoorbeeld bij het onderzoeken van complexe bedrijfsstructuren en het onderzoeken van relaties tussen bedrijven en natuurlijke personen en personen onderling. Ook kan het Bureau onderzoek doen naar de (opgegeven) financiering. In bijlage 6 van de Regeling Bibob-formulieren is een formulier voorgeschreven voor het vragen van advies aan het Bureau Bibob. Afwijken van het beleid Het college of de burgemeester kan te allen tijde gemotiveerd afwijken van het beleid. Wie is bevoegd - mandaat Voor wat betreft het gebruik van de bevoegdheden uit de Wet Bibob met betrekking tot beschikkingen is het zo, dat het gebruik meelift met het mandaat. Degene die krachtens mandaat of ondermandaat de bevoegdheid heeft een beschikking te weigeren of in te trekken, is ook bevoegd de Wet Bibob daartoe te gebruiken (artikel 1 lid 3 van het Algemeen mandaatbesluit 2015). Voor wat betreft aanbestedingen en vastgoedcontracten, is de behandelend ambtenaar die het aangaat uit hoofde van zijn functie bevoegd om voorbereidingshandelingen te verrichten en daarin rekening te houden met de Wet Bibob. Gemeenteblad Midden-Drenthe nr d.d. 26 mei

11 Vanwege de implicaties van de Wet Bibob en de risico s spreekt het vanzelf dat, als de Bibobtoets enige twijfel oplevert, de behandelend ambtenaar contact zoekt en houdt met de ambtenaar oov die contact onderhoudt met de burgemeester en het RIEC, zijn leidinggevende en zijn portefeuillehouder. Vanwege de zwaarwichtigheid van een onderzoek door het Bureau, spreekt het vanzelf dat de portefeuillehouder wordt geraadpleegd voordat het Bureau wordt ingeschakeld. Horen van betrokkene Alvorens een aanvraag te weigeren of een bestaande beschikking in te trekken, op grond van gegevens die niet door de betrokkene zelf zijn overgelegd, moet betrokkene gehoord worden (art 4:7 Awb), hetgeen geschied door het opsturen van een voorgenomen besluit, met een termijn om op dat voornemen te reageren middels een zienswijze. De Wet Bibob geeft specifieke regels over het kunnen meesturen van informatie. Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, de secretaris, de burgemeester, drs. A. Pruntel T. Baas de burgemeester, T. Baas Gemeenteblad Midden-Drenthe nr d.d. 26 mei

BIBOB-BELEIDSLIJN GEMEENTE NEDERWEERT

BIBOB-BELEIDSLIJN GEMEENTE NEDERWEERT BIBOB-BELEIDSLIJN GEMEENTE NEDERWEERT De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende: dat de ernst

Nadere informatie

De toepassing van de wet zal door het bestuursorgaan op de hieronder aangeduide beschikkingen op de volgende wijze plaatsvinden:

De toepassing van de wet zal door het bestuursorgaan op de hieronder aangeduide beschikkingen op de volgende wijze plaatsvinden: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Noordenveld Nr. 114448 5 juli 2017 Bibob beleid gemeente Noordenveld voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar

Nadere informatie

Bibob-beleid gemeente Beek 2016

Bibob-beleid gemeente Beek 2016 Bibob-beleid gemeente Beek 2016 De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende: dat de ernst van georganiseerde

Nadere informatie

Overwegende dat de werkingssfeer van de Wet Bibob met ingang van 1 juli 2013 is verruimd;

Overwegende dat de werkingssfeer van de Wet Bibob met ingang van 1 juli 2013 is verruimd; Beleidslijn Bibob gemeente Oude IJsselstreek 2017 De Burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek, ieder zover het hun bevoegdheid betreft; Overwegende,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Aigemeen

Hoofdstuk 1: Aigemeen I NTB-16-02925 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft; overwegende, dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

Bibob beleidslijn Weststellingwerf Gemeente Weststellingwerf

Bibob beleidslijn Weststellingwerf Gemeente Weststellingwerf Bibob beleidslijn Weststellingwerf Gemeente Weststellingwerf Vastgesteld op 31 januari 2017 Inleiding De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf, ieder

Nadere informatie

BELEIDSLIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE WET BIBOB DOOR HET OPENBAAR BESTUUR GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016

BELEIDSLIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE WET BIBOB DOOR HET OPENBAAR BESTUUR GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016 BELEIDSLIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE WET BIBOB DOOR HET OPENBAAR BESTUUR GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016 Burgemeester en het College van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, ieder

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) Gemeente Eijsden-Margraten.

Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) Gemeente Eijsden-Margraten. Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) Gemeente Eijsden-Margraten. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. 2. Toepassing Wet bibob 1 2.1 Algemeen 1 2.2 Aanvragen

Nadere informatie

BIBOB-beleid Horst aan de Maas

BIBOB-beleid Horst aan de Maas BIBOB-beleid Horst aan de Maas Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 2 DE WET BIBOB... 4 2.1 Kern van de Wet BIBOB... 4 2.2 Systematiek van het BIBOB instrumentarium...

Nadere informatie

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; BELEIDSLIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR GEMEENTE MAASTRICHT De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen.

Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen. Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen. Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen. Wat betekent Bibob? Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Wat

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bibob-Beleidslijn Subsidies

Gemeente Breda. Bibob-Beleidslijn Subsidies Gemeente Breda Bibob-Beleidslijn Subsidies Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wet Bibob 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Beleidsuitgangspunten 3 3. Begripsomschrijving 4 3.1 Risico analyse 4 3.2 Start onderzoek 4 3.3 Onderzoek

Nadere informatie

Beleidsregels Wet Bibob. Oost Gelre 2016

Beleidsregels Wet Bibob. Oost Gelre 2016 Beleidsregels Wet Bibob Oost Gelre 2016 Beleid toepassing Wet Bibob 2016 De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre, ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur De burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede ieder voor zover

Nadere informatie

Beleidslijn Wet BIBOB Gemeente Ferwerderadiel

Beleidslijn Wet BIBOB Gemeente Ferwerderadiel Beleidslijn Wet BIBOB Gemeente Ferwerderadiel Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) voor de Gemeente Ferwerderadiel 2015

Nadere informatie

BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM. Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen

BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM. Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen Vastgesteld door het college van B&W op 16 mei 2006, herzien op 4 maart 2008 en op 19 oktober 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

B E S L U I T E N: vast te stellen de:

B E S L U I T E N: vast te stellen de: Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteits-beoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) voor de Gemeente Ferwerderadiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur voor de Gemeente Korendijk 2015

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur voor de Gemeente Korendijk 2015 KDK/02522/i.01833 Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur voor de Gemeente Korendijk 2015 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 51 Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur De burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede ieder voor

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn vergunningen horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen

BIBOB beleidslijn vergunningen horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen I Toepassing Wet BIBOB in Vaals De Wet BIBOB geeft bestuursorganen een preventief instrument in handen om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen. Bij misbruik moet met name gedacht worden aan

Nadere informatie

gemeente Sïmpelveld De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gemeente Sïmpelveld De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; f gemeente Sïmpelveld De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; overwegende: dat de ernst van georganiseerde criminaliteit

Nadere informatie

Beleidslijn Bibob 2014 Veere nr.:14b Wet Bibob 1.1. Inleiding 1.2. De Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob 2013

Beleidslijn Bibob 2014 Veere nr.:14b Wet Bibob 1.1. Inleiding 1.2. De Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob 2013 Beleidslijn Bibob 2014 Veere nr.:14b.01631 1. Wet Bibob 1.1. Inleiding Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in werking getreden. Deze wet

Nadere informatie

Oplossing: Aan de burgemeester wordt in een apart voorstel geadviseerd dit gebrek te herstellen de Bibobbeleidsregels te bekrachtigen.

Oplossing: Aan de burgemeester wordt in een apart voorstel geadviseerd dit gebrek te herstellen de Bibobbeleidsregels te bekrachtigen. Collegevoorstel Inleiding: In 2005 zijn beleidsregels op grond van de wet Bibob vastgesteld. In deze beleidsregels is onder meer vastgelegd in welke gevallen de wet Bibob binnen de gemeente Heusden wordt

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard

Aan de leden van de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard Aan de leden van de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard Zaaknummers: 16-20325 (G landen) / 701373 M wrd) Datum: 4 april 2017 Portefeuillehouders: burgemeesters Ten Kate / Van der Borg Bijlage:

Nadere informatie

Toelichting BIBOBbeleidslijn

Toelichting BIBOBbeleidslijn KDK/02522/i.01844 Toelichting BIBOBbeleidslijn Toelichting op beleidslijn ter uitvoering van de Wet BIBOB Korendijk 2015 1 Toelichting BIBOB-beleidslijn gemeente Korendijk 2015 Inleiding Op 1 juni 2003

Nadere informatie

gemeente Schiedam team Veiligheid en Crisisbeheersing Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T W

gemeente Schiedam team Veiligheid en Crisisbeheersing Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T W gemeente Schiedam team Veiligheid en Crisisbeheersing Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Bibob beleidsregels gemeente Schiedam 2015 De burgemeester

Nadere informatie

Bibob-beleidslijn Gemeente Assen 2017

Bibob-beleidslijn Gemeente Assen 2017 Bibob-beleidslijn Gemeente Assen 2017 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende, dat de Wet bevordering

Nadere informatie

Bibob-beleidslijn vergunningen

Bibob-beleidslijn vergunningen Bibob-beleidslijn vergunningen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob 2012

Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob 2012 1 Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob 2012 1. Inleiding Steeds vaker vinden criminelen, en vooral de georganiseerde misdaad, mogelijkheden om met door de overheid verstrekte middelen illegale

Nadere informatie

Beleidslijn Wet Bibob Koggenland 2016

Beleidslijn Wet Bibob Koggenland 2016 Beleidslijn Wet Bibob Koggenland 2016 *D16.008015* D16.008015 De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Koggenland, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, Overwegende,

Nadere informatie

Ten behoeve van aanvragers voor drank- en horecavergunning, exploitatievergunning of vergunning seksinrichting / escortbureau.

Ten behoeve van aanvragers voor drank- en horecavergunning, exploitatievergunning of vergunning seksinrichting / escortbureau. GEMEENTE VELSEN Toelichting op de Wet BIBOB Ten behoeve van aanvragers voor drank- en horecavergunning, exploitatievergunning of vergunning seksinrichting / escortbureau. Wat betekent BIBOB en wat is het

Nadere informatie

Beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) Nieuwkoop, Horecabranche, prostitutiebranche,

Beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) Nieuwkoop, Horecabranche, prostitutiebranche, Beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) Nieuwkoop, Horecabranche, prostitutiebranche, coffeeshops, grow-, smarten headshops e.d. 1 1. Wet BIBOB Inleiding.

Nadere informatie

Bibob-beleidslijn voor horeca-inrichtingen

Bibob-beleidslijn voor horeca-inrichtingen Bibob-beleidslijn voor horeca-inrichtingen 2013 T13.03889 Bibob-beleid gemeente Lansingerland In deze beleidslijn beschrijven we welk doel de gemeente Lansingerland voor ogen heeft bij de inzet van het

Nadere informatie

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB Bureau BIBOB 1 De Woningwet vóór de Wet BIBOB De Woningwet (Ww) verbiedt bouwen zonder bouwvergunning (art. 40 Ww). Hoofdregel is dat een reguliere bouwvergunning

Nadere informatie

Toelichting BIBOBbeleidslijn. Toelichting op beleidslijn ter uitvoering van de Wet BIBOB

Toelichting BIBOBbeleidslijn. Toelichting op beleidslijn ter uitvoering van de Wet BIBOB Toelichting BIBOBbeleidslijn Toelichting op beleidslijn ter uitvoering van de Wet BIBOB Ferwerderadiel 2015 1 Toelichting BIBOB-beleidslijn gemeente Ferwerderadiel 2015 Inleiding Op 1 juni 2003 is de Wet

Nadere informatie

BIJLAGE 3 VERKORTE VRAGENFORMULIER

BIJLAGE 3 VERKORTE VRAGENFORMULIER BIJLAGE 3 VERKORTE VRAGENFORMULIER VERKORTE VRAGENFORMULIER op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB horende bij de aanvraag om vergunning artikel 3 Drank- en horecawet (drank- en horecavergunning) Toelichting

Nadere informatie

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen Eerlijk beslissen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen Als u een vergunning aanvraagt... Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecagelegenheid?

Nadere informatie

Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek

Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek 1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in werking sinds 1 juli 2003 (10 jaar geleden!). aanleiding: onderzoek

Nadere informatie

Beleidslijn toepassing Wet Bibob gemeente Rijssen-Holten 2015

Beleidslijn toepassing Wet Bibob gemeente Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 108787 18 november 2015 Beleidslijn toepassing Wet Bibob gemeente Rijssen-Holten 2015 De burgemeester en het college van burgemeester en

Nadere informatie

BIBOB beleidsregels vergunningen en aanbestedingen Gemeente Houten

BIBOB beleidsregels vergunningen en aanbestedingen Gemeente Houten BIBOB beleidsregels vergunningen en aanbestedingen Gemeente Houten Datum: 07-04-05 1. Doel van de wet BIBOB Op 1 juni 2003 is de Wet BIBOB in werking getreden. BIBOB is de afkorting van Bevordering IntegriteitsBeoordeling

Nadere informatie

Eerlijk beslissen. De rol van de Wet BIBOB

Eerlijk beslissen. De rol van de Wet BIBOB Eerlijk beslissen De rol van de Wet BIBOB Als u een vergunning aanvraagt... Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecagelegenheid? Dan vraagt u eerst een vergunning aan. Schenkt u alcohol? Dan heeft

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 05 april 2006 Portefeuillehouder W.J.G. Geraedts Bijlagen vragenlijst, wettekst en VNG brief. Afdeling B&P Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 05 april 2006 Portefeuillehouder W.J.G. Geraedts Bijlagen vragenlijst, wettekst en VNG brief. Afdeling B&P Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. BP/013 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 05 april 2006 Portefeuillehouder W.J.G. Geraedts Bijlagen vragenlijst, wettekst en VNG brief. Afdeling B&P Ons Kenmerk

Nadere informatie

Besluiten vast te stellen de:

Besluiten vast te stellen de: Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteits-beoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) voor de Gemeente Dantumadiel 2016 Het college van burgemeester en wethouders van d

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen en de burgemeester van Tubbergen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen en de burgemeester van Tubbergen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 13 Uitgifte: 13 februari 2015 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester d.d. 10 februari

Nadere informatie

Algemene procedure horeca-aanvragen

Algemene procedure horeca-aanvragen Algemene procedure horeca-aanvragen Hoe aanvragen Voor de aanvraag van een exploitatievergunnning en drank- en horecavergunning en overige vergunningen heeft de Gemeente Leidschendam-Voorburg standaardformulieren

Nadere informatie

BELEIDREGEL WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR HELMOND 2006

BELEIDREGEL WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR HELMOND 2006 60 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 3 oktober 2006 Gemeenteblad BELEIDREGEL WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR HELMOND 2006 De burgemeester van Helmond Het college van

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Registratienummer: 204650 Afdeling: BV Juridische Zaken Datum voorstel: 14 maart 2016 Agendapunt: 4 X Openbaar Niet openbaar Onderwerp/Titel: Beleidsregels Wet Bibob Samenvatting: Doormiddel van de Wet

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) Gemeente Eijsden-Margraten met betrekking tot omgevingsvergunningen-bouwactiviteiten (Wabo) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidslijn 2015 Gemeente Lisse voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur

Beleidslijn 2015 Gemeente Lisse voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 29424 7 april 2015 Beleidslijn 2015 Gemeente Lisse voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur De

Nadere informatie

BIJLAGE 2a Vragenformulier Natuurlijke Personen

BIJLAGE 2a Vragenformulier Natuurlijke Personen BIJLAGE 2a Vragenformulier Natuurlijke Personen Toelichting bij Vragenformulier BIBOB Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet? BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het

Nadere informatie

BIJLAGE 4 UITGEBREIDE VRAGENFORMULIER. Toelichting bij dit formulier

BIJLAGE 4 UITGEBREIDE VRAGENFORMULIER. Toelichting bij dit formulier BIJLAGE 4 UITGEBREIDE VRAGENFORMULIER Uitgebreide vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB horende bij de aanvraag om vergunning artikel 3 Drank- en horecawet (drank- en horecavergunning)

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

overwegende dat een procedure in het kader van de Wet Bibob om een eenduidige richtlijn vraagt;

overwegende dat een procedure in het kader van de Wet Bibob om een eenduidige richtlijn vraagt; Beleidslijn Wet BIBOB gemeente Schouwen-Duiveland 2013 De burgemeester van Schouwen-Duiveland en het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden

Nadere informatie

B en W voorstel 15INT Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid

B en W voorstel 15INT Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid B en W voorstel 15INT03349 Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid Samenvatting voorstel Om de nieuwe mogelijkheden van de Wet Bibob toe te kunnen passen, dient het huidige Bibob-beleid hierop aangepast te

Nadere informatie

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld- Giessendam, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld- Giessendam, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSLIJN BIBOB GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 05239227 De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld- Giessendam, ieder

Nadere informatie

Verkort vragenformulier

Verkort vragenformulier Verkort vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Toelichting bij dit formulier Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet? BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen

Nadere informatie

Beleidsregel Wet Bibob 2015 Gemeente Oss 1

Beleidsregel Wet Bibob 2015 Gemeente Oss 1 Beleidsregel Wet Bibob 2015 Gemeente Oss 1 Beleidsregel Wet Bibob 2015 Gemeente Oss De Burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss, ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Lochem. Vastgesteld door het college van B&W in de vergadering van 3 juni Inleiding

Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Lochem. Vastgesteld door het college van B&W in de vergadering van 3 juni Inleiding Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Lochem Vastgesteld door het college van B&W in de vergadering van 3 juni 2013 1 Inleiding 1.1 Criminaliteitsbestrijding Om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten

Nadere informatie

de burgemeester van de gemeente Boxtel, ieder voor zover zijn bevoegdheid betreft;

de burgemeester van de gemeente Boxtel, ieder voor zover zijn bevoegdheid betreft; BELEIDSREGEL WET BIBOB GEMEENTE BOXTEL 2015 Het college van de gemeente Boxtel en de burgemeester van de gemeente Boxtel, ieder voor zover zijn bevoegdheid betreft; overwegende, dat de Wet bevordering

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning

Aanvraagformulier exploitatievergunning AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bloemendaal Met dit formulier kunt u een vergunning

Nadere informatie

Voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf is op grond van artikel 3.4 Apv een vergunning verplicht.

Voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf is op grond van artikel 3.4 Apv een vergunning verplicht. Bibobbeleid gemeente Kapelle 1. Inleiding Een van de conclusies die de Parlementaire Enquête Commissie Van Traa in 1996 trok was dat de ernst van georganiseerde criminaliteit vooral was gelegen in het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 11 Besluit : B & W 6 december 2005 Beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur Helmond voor horeca-inrichtingen, afhaalcentra,

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregel Bibob

Toelichting Beleidsregel Bibob Toelichting Beleidsregel Bibob 1 Algemeen 1.1 Inleiding Een van de conclusies die de Parlementaire Enquête Commissie Van Traa in 1996 trok was dat de ernst van georganiseerde criminaliteit vooral was gelegen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/30

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/30 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/30 Officiële naam regeling: Beleidslijn Bibob Provincie Limburg 2011 Citeertitel: Beleidslijn Bibob Provincie Limburg 2011 Naam ingetrokken regeling: Beleidslijn Bibob

Nadere informatie

x Zie vervolgvel Alleen ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Wet BIBOB 2011 BW-nummer

x Zie vervolgvel Alleen ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Wet BIBOB 2011 BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Wet BIBOB 2011 Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Sinds 2004 wordt de Wet BIBOB in de

Nadere informatie

Beleidslijn Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna BIBOB) van de gemeente Roosendaal inzake vergunningen voor

Beleidslijn Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna BIBOB) van de gemeente Roosendaal inzake vergunningen voor Beleidslijn Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna BIBOB) van de gemeente Roosendaal inzake vergunningen voor horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen.

Nadere informatie

Bibob-beleid. Jeannette Wijnmalen Januari 2011 definitieve versie verseon: 94044

Bibob-beleid. Jeannette Wijnmalen Januari 2011 definitieve versie verseon: 94044 Bibob-beleid Jeannette Wijnmalen Januari 2011 definitieve versie verseon: 94044 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Kader wet Bibob blz.3 2.1 Kern van de wet; blz.3 2.2 Toepassingsgebied. blz.4 3. Procedure

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIBOB - milieuvergunningen -

BELEIDSREGELS BIBOB - milieuvergunningen - BELEIDSREGELS BIBOB - milieuvergunningen - Vastgesteld: 1 november 2005 door Gedeputeerde Staten van Fryslân 1 BIBOB en vergunningen Wet milieubeheer Achtergrond Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen

Nadere informatie

Beleidslijn gemeente Zwartewaterland. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB)

Beleidslijn gemeente Zwartewaterland. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) Beleidslijn gemeente Zwartewaterland Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel beleidslijn... 3 3. Bevoegdheden...

Nadere informatie

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij omgevingsvergunningen bouwen en milieu

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij omgevingsvergunningen bouwen en milieu Eerlijk beslissen De rol van Wet BIBOB Bij omgevingsvergunningen bouwen en milieu De rol van Wet BIBOB Bij omgevingsvergunningen bouwen en milieu Als u een vergunning aanvraagt... Wilt u een appartementengebouw

Nadere informatie

Toelichting beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Oss

Toelichting beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Oss Toelichting beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Oss 1. Inleiding Een van de conclusies die de Parlementaire Enquête Commissie Van Traa in 1996 trok was dat de ernst van georganiseerde criminaliteit

Nadere informatie

LJN: BD4304, Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 07/890, AWB 07/898 Print uitspraak

LJN: BD4304, Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 07/890, AWB 07/898 Print uitspraak LJN: BD4304, Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 07/890, AWB 07/898 Print uitspraak Datum uitspraak: 10-06-2008 Datum publicatie: 17-06-2008 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Eerste aanleg

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende, dat de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

34_ :33 Pagina 4

34_ :33 Pagina 4 34_1526 03-08-2004 14:33 Pagina 4 34_1526 03-08-2004 14:33 Pagina 1 Algemene brochure over de Wet Bibob 34_1526 03-08-2004 14:33 Pagina 2 De Wet Bibob Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de Wet

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Deze aanvraag ten minste 8 weken voordat u wilt starten zenden aan: Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, afdeling Publieksbalie, team vergunningen,

Nadere informatie

BELEIDSLIJN BIBOB GEMEENTE ALMERE VOOR HORECABEDRIJVEN, SPEELAUTOMATENHALLEN, SEKSINRICHTINGEN, ESCORTBEDRIJVEN EN GROWSHOPS

BELEIDSLIJN BIBOB GEMEENTE ALMERE VOOR HORECABEDRIJVEN, SPEELAUTOMATENHALLEN, SEKSINRICHTINGEN, ESCORTBEDRIJVEN EN GROWSHOPS BELEIDSLIJN BIBOB GEMEENTE ALMERE VOOR HORECABEDRIJVEN, SPEELAUTOMATENHALLEN, SEKSINRICHTINGEN, ESCORTBEDRIJVEN EN GROWSHOPS besluit d.d. 22 februari 2005 in werking getreden d.d. 1 maart 2005 wijzigingsbesluit

Nadere informatie

B. en W. d.d. 16 februari 2016 Nr. 8B

B. en W. d.d. 16 februari 2016 Nr. 8B BURGEMEESTER EN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 05239227 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Van afdeling: BOO en BB Opgesteld door: mr. W.F.N. Bronkhorst en J.M. Vaal Datum: 12 november

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Gemeente Emmen Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING SPEELAUTOMATEN

AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING SPEELAUTOMATEN gemeente Hardinxveld-Giessendam AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING SPEELAUTOMATEN Wet op de kansspelen NADERE INLICHTINGEN Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Afdeling BurgerBalie, cluster Vergunningen

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV)

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV) Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art. 3.2.1 APV) Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet

Nadere informatie

! O P ECHT. Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoor delingen door het openbaar bestuur 2013

! O P ECHT. Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoor delingen door het openbaar bestuur 2013 ! O P ECHT Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoor delingen Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente

Nadere informatie

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westvoorne, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westvoorne, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westvoorne, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende, dat de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door

Nadere informatie

Hof van Twente, oktober Beleid toepassing Wet Bibob 2013 Hof van Twente

Hof van Twente, oktober Beleid toepassing Wet Bibob 2013 Hof van Twente Hof van Twente, oktober 2013 Beleid toepassing Wet Bibob 2013 Hof van Twente De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140 Voor raadsvergadering d.d.: 22-12-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe Ondergetekende, ondernemer van de hieronder genoemde

Nadere informatie

Beleidslijn BIBOB Gemeente Oost Gelre

Beleidslijn BIBOB Gemeente Oost Gelre Beleidslijn BIBOB Gemeente Oost Gelre 1. Inleiding 1.1 Algemeen Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (BIBOB) en het daarbijbehorende Besluit BIBOB in werking

Nadere informatie

Beleidslijn BIBOB. 1 januari 2006

Beleidslijn BIBOB. 1 januari 2006 Beleidslijn BIBOB 1 januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Inzet van het BIBOB-instrumentarium 7 3 Het toepassen van het BIBOB-instrumentarium 9 4 Te plegen inspanningen 15 Bijlage BIBOB horeca, speelautomatenhallen

Nadere informatie

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Versie 1.0 juli 2013 Modelbeleidslijn Gemeente De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende, dat de Wet bevordering

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning 1. Soort vergunningaanvraag Artikel 3 Drank- en Horecawet het horecabedrijf het slijtersbedrijf Exploitatievergunning horecabedrijf als gevolg

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet bepaalt, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

WET BIBOB WET INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR

WET BIBOB WET INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR WET BIBOB WET INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR VOORWOORD BURGEMEESTER Beste lezer, In deze folder treft u informatie aan over de toepassing van de Wet integriteitsbeoordelingen door

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad svoorstel 2009 RA09.0147 A 7 09/1087 Onderwerp: Aanpassen van diverse verordeningen vanwege de Europese Dienstenrichtlijn/-wet en de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Portefeuillehouder:

Nadere informatie