Condenserende gasketel WTC 15-A Kompakt en WTC 25-A Kompakt /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Condenserende gasketel WTC 15-A Kompakt en WTC 25-A Kompakt 83247507 1/2013-09"

Transcriptie

1 Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich /

2 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße D Schwendi Product: Condenserende gasketel WTC 15-A, WTC 25-A Het hierboven omschreven product is conform met de bepalingen van de richtlijnen: GAD 2009 / 142 / EC LVD 2006 / 95 / EC EMC 2004 / 108 / EC BED 92 / 42 / EEC KB 08/01/2004-BE gewijzigd per KB BS 18/09/2009 Dit product wordt als volgt gekenmerkt: CE-0085 Schwendi, ppa. ppa. Dr. Schloen Hoofd onderzoek en ontwikkeling Denkinger Hoofd productie kwaliteitsmanagement

3 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Informatie voor de gebruiker Symbolen Doelgroep Borgstelling en aansprakelijkheid Veiligheid Doelmatig gebruik Maatregelen bij gasreuk Maatregelen bij rookgasreuk Veiligheidsvoorschriften Normale werking Elektrische aansluiting Gastoevoer Afvoer van afvalstoffen Productbeschrijving Typebenaming Serienummer Werking condensatieketel Water- en rookgasvoerende onderdelen Elektrische onderdelen Veiligheids- en controle-inrichtingen Programmaverloop Verbrandingsregeling (SCOT -systeem) Werking waterverwarmer Technische gegevens Toelatingsgegevens Elektrische gegevens Omgevingscondities Toegelaten brandstoffen Emissies Vermogen Warmtegenerator Berekening van de rookgasinstallatie EnEV-productkenwaarden Afmetingen Gewicht Milieu-eigenschappen/Recyclage Montage Montagevoorschriften Waterverwarmer opstellen Installatie Eisen aan het verwarmingswater Toegelaten waterhardheid Hoeveelheid vulwater Zuivering vul- en navulwater / La 3-122

4 5.2 Hydraulische aansluiting Voorwaarden Aansluiting aan de huisinstallatie Gastoevoer Montage condensatieketel Condensaataansluiting Luchttoevoer/rookgasafvoer Elektrische installatie Aansluitschema Aansluiting waterverwarmer WAI Aansluiting waterverwarmer WAP Aansluiting externe pomp Bediening Bedieningsoppervlak Bedieningseenheid Display Eindgebruiker-menu Display in het eindgebruiker-menu Instellingen in het eindgebruiker-menu Verwarmingsvakman-menu Infomenu Parametermenu Vermogen manueel bepalen Configuratie manueel starten Sturingsvarianten Regelingsvarianten Constante vertrektemperatuurregeling Weersafhankelijke regeling Evenwichtsflesregeling Circulatiepomp Vorstbeveiliging In- en uitgangen Speciale installatieparameters Service (schoorsteenveger) Inbedrijfstelling Voorwaarden Dichtheid van de gasarmatuur controleren Gasaansluitdruk controleren Toestel regelen Gassoort veranderen Dichtheid van het rookgassysteem controleren Vermogen aanpassen Warmtevermogen berekenen Buitenbedrijfstelling / La 4-122

5 9 Onderhoud Onderhoud condensatieketel Aanwijzingen voor het onderhoud Componenten Onderhoudsweergave Branderoppervlak uit- en inbouwen Elektroden vervangen Warmtewisselaar reinigen Onderhoud waterverwarmer Aanwijzingen voor het onderhoud Waterverwarmer reinigen Magnesiumanode vervangen Foutopsporing Procedure bij storing Foutgeheugen Fout verhelpen Waarschuwingscode Foutcode Werkingsproblemen Toebehoren Wisselstukken Technische documenten Bedrading binnen het toestel Voelerkenwaarde Omrekeningstabel O₂/CO₂ Ontwerp Expansievat en installatiedruk Trefwoordenlijst / La 5-122

6 1 Aanwijzingen voor de gebruiker 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Deze montage- en bedieningshandleiding is een vast bestanddeel van het toestel en moet altijd bij de installatie bewaard worden. 1.1 Informatie voor de gebruiker Symbolen GEVAAR Direct gevaar met hoog risico. De niet-naleving leidt tot zware lichamelijke verwondingen of de dood. WAARSCHUWING OPGELET Gevaar met middelhoog risico. De niet-naleving kan tot schade aan het milieu, zware lichamelijke verwondingen of de dood leiden. Gevaar met beperkt risico. De niet-naleving kan tot materiële schade of lichte tot middelzware lichamelijke verwondingen leiden. Belangrijke opmerking. Vereist een onmiddellijke handeling. Resultaat na een handeling. Opsomming Waardebereik Doelgroep Deze montage- en bedieningsrichtlijnen richten zich tot de gebruiker en tot gekwalificeerde vaklui. Deze moeten nageleefd worden door alle personen die aan het toestel werken. Werken aan het toestel mogen enkel door gekwalificeerde vaklui met de daartoe vereiste kennis en opleiding doorgevoerd worden. Personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden mogen enkel onder toezicht of met de instructies van een bevoegde persoon aan het toestel werken. Kinderen mogen niet aan het toestel spelen / La 6-122

7 1 Aanwijzingen voor de gebruiker 1.2 Borgstelling en aansprakelijkheid Borgstelling en aansprakelijkheid bij persoonlijke ongelukken en materiële schade zijn uitgesloten, indien deze op één of meerdere van de onderstaande oorzaken zijn terug te voeren: ondoelmatig gebruik; niet-naleving van de montage- en bedieningsrichtlijnen; gebruik bij defecte veiligheids- of beschermingsinrichtingen; het verdere gebruik ondanks het optreden van een gebrek; ondeskundige montage, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud; eigenmachtige wijzigingen aan de constructie van het toestel; inbouw van aanvullende componenten, die niet samen met het toestel door de fabriek getest zijn; wijziging van de verbrandingsruimte; ondeskundig uitgevoerde herstellingen; wijziging van de verbrandingsruimte; gebruik van onderdelen die geen originele Weishaupt-onderdelen zijn; niet geschikte brandstoffen; gebreken in de toevoerleidingen; bij niet-diffusiedichte stookkringen zonder systeemscheiding; overmacht / La 7-122

8 2 Veiligheid 2 Veiligheid 2.1 Doelmatig gebruik De condenserende ketel is geschikt voor: warmwaterstookkringen in gesloten systemen volgens EN 12828, een volumestroom van maximaal: - WTC 15 = 1300 l/h - WTC 25 = 2200 l/h De waterverwarmer is geschikt voor de verwarming van sanitair water volgens de geldende voorschriften. De verbrandingslucht moet vrij zijn van agressieve stoffen (bijv. halogenen, chloride, fluoride, enz.) en vrij zijn van verontreiniging (stof, bouwstoffen, dampen, enz.). Bij verontreinigde verbrandingslucht in de opstellingsruimte moet meer gereinigd worden en is meer onderhoud nodig. In dit geval is ruimteluchtonafhankelijke werking aan te raden. Het toestel mag enkel in gesloten ruimtes gebruikt worden. De opstellingsruimte moet aan de plaatselijk geldende voorschriften voldoen. Ondoelmatig gebruik kan: verwondings- of levensgevaar voor de gebruiker of voor derden veroorzaken; het toestel of andere voorwerpen beschadigen. 2.2 Maatregelen bij gasreuk Open vuur en vonkvorming verhinderen, bijvoorbeeld: Geen licht aan- en uitschakelen. Geen elektrische toestellen aanraken. Geen mobiele telefoons gebruiken. Ramen en deuren openen. Gaskogelkraan sluiten. Huisbewoners waarschuwen (niet op een bel drukken). Gebouw verlaten. Van buiten het gebouw de verwarmingsinstallateur of gasmaatschappij verwittigen. 2.3 Maatregelen bij rookgasreuk Toestel uitschakelen en installatie buiten bedrijf stellen. Ramen en deuren openen. Verwarmingsinstallateur verwittigen. 2.4 Veiligheidsvoorschriften Storingen of gebreken die afbreuk doen aan de veiligheid moeten onmiddellijk opgelost worden. De installatienormen NBN D , D en D , de normen voor gasvoorziening NBN D , D (4de editie 2004), D en D , de normen voor stookplaatsen NBN B (>70kW) en NBN B (<70 kw) en alle andere geldende normen dienen in acht te worden genomen. Componenten die een toenemende slijtage vertonen of waarvan de constructief bepaalde levensduur overschreden is resp. vóór het volgende onderhoud overschreden wordt, moeten uit voorzorg vervangen worden (zie hfst. 9.2) / La 8-122

9 2 Veiligheid Normale werking Alle kenplaten op het toestel leesbaar houden. Toestel enkel met gesloten deksel in bedrijf stellen. Voorgeschreven instellings-, onderhouds- en inspectiewerken op tijd uitvoeren Elektrische aansluiting Bij werken aan spanningsgeleidende onderdelen: voorschriften ter voorkoming van ongevallen BGV A3 en plaatselijk geldende voorschriften, in het bijzonder het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (A.R.E.I.), naleven; gereedschap volgens EN gebruiken Gastoevoer Enkel de gasleverancier of een gehabiliteerde installateur mag gasinstallaties in gebouwen en terreinen oprichten, wijzigen en onderhouden. Het leidingsysteem moet overeenkomstig de werkingsdruk aan een belastingsproef en dichtheidscontrole resp. een functionaliteitstest onderworpen worden (zie bijv. DVGW-TRGI, arbeidsblad G 600). Gasleverancier vóór de installatie over de aard en de omvang van de geplande installatie informeren. Plaatselijke voorschriften en richtlijnen bij de installatie in acht nemen (bijv. DVGW-TRGI, werkblad G 600; TRF volume 1 en volume 2). Gastoevoer volgens de gassoort en de gaskwaliteit zodanig uitvoeren dat geen vloeibare stoffen ontstaan (bijv. condensaat). Bij LPG verdampingsdruk en verdampingstemperatuur in acht nemen. Enkel gekeurd en toegelaten dichtingsmateriaal gebruiken en daarbij de gebruiksinstructies in acht nemen. Toestel opnieuw instellen wanneer naar een andere gassoort wordt overgeschakeld. Dichtheidscontrole na elk onderhoud en elke storingsoplossing doorvoeren. 2.5 Afvoer van afvalstoffen Gebruikt materiaal doelmatig en milieuvriendelijk afvoeren. Daarbij de plaatselijk geldende voorschriften naleven / La 9-122

10 3 Productbeschrijving 3 Productbeschrijving 3.1 Typebenaming Condenserende ketel Voorbeeld: WTC 25-A UITV. K-PEA WTC Bouwserie: Weishaupt Thermo Condens 25 Vermogen: 25 kw -A Constructiestand UITV. K Uitvoering: 'Kompakt' PEA Circulatiepomp met toerentalregeling (efficiëntieklasse A) Waterverwarmer WAI 100 WAI Bouwserie: Weishaupt Aqua Integra 100 Bouwgrootte WAP 115 WAP Bouwserie: Weishaupt Aqua Power 115 Bouwgrootte / La

11 3 Productbeschrijving 3.2 Serienummer Het serienummer op het typeplaatje identificeert het product nauwkeurig. Het is absoluut noodzakelijk voor de Weishaupt-klantendienst. Condenserende ketel 1 Typeplaat Ser. Nr. Waterverwarmer 1 Typeplaat Ser. Nr / La

12 3 Productbeschrijving 3.3 Werking condensatieketel Water- en rookgasvoerende onderdelen Afbeelding: WTC 25-A UITV. K PEA 1 Snelontluchter 2 Rookgasaansluiting 3 Manometer installatiedruk 4 Expansievat 10 liter / 0,75 bar 5 Drie-weg-ventiel 6 Circulatiepomp met toerentalregeling 7 Veiligheidsventiel 3 bar 8 Sifon 9 Warmtewisselaar / La

13 3 Productbeschrijving Elektrische onderdelen Afbeelding: WTC 25-A UITV. K PEA 1 Vertrekvoeler 2 Ventilator 3 Bedieningseenheid 4 Toestelelektronica (WCM-CPU) met elektrische aansluiting 5 Servomotor voor drie-weg-ventiel 6 Circulatiepomp met toerentalregeling 7 Rookgasvoeler 8 Gascombiventiel 9 Ontstekingselektrode 0 Ionisatie-elektrode / La

14 3 Productbeschrijving Veiligheids- en controle-inrichtingen Vertrekvoeler (estb) Als de temperatuur een waarde van 95 C overschrijdt, wordt de brandstoftoevoer uitgeschakeld en de ventilator- en pompnaloop ingeleid (W12). Het toestel schakelt zich weer automatisch aan wanneer de temperatuur 1 minuut lang onder de gewenste vertrekwaarde gedaald is. Als de temperatuur 105 C overschrijdt, wordt de brandstoftoevoer uitgeschakeld en de ventilator- en pompnaloop ingeleid. De installatie wordt vergrendeld (F11). Deze vergrendelingsfunctie van de vertrekvoeler vervangt de droogloopbeveiliging volgens EN Controle van de vertrektemperatuurstijging (Gradiënt) Als de vertrektemperatuur te snel stijgt, wordt het toestel uitgeschakeld (W14). De functie wordt pas bij een keteltemperatuur > 45 C actief. Temperatuurverschil vertrek/rookgas Als het verschil tussen vertrek- en rookgastemperatuur de waarde van parameter A7 overschrijdt, wordt de ketel uitgeschakeld (W15). Als de waarschuwing 30 keer na mekaar optreedt, wordt de installatie vergrendeld (F15). Bij benadering van deze waarden wordt het pompvermogen eerst verhoogd en wordt daarna het brandervermogen gereduceerd. Rookgasvoeler (estb) Als de rookgastemperatuur de waarde van parameter 33 (fabrieksinstelling 120 C) overschrijdt, wordt de brandstoftoevoer uitgeschakeld en de ventilator- en pompnaloop ingeleid (F13). Bij het naderen van de veiligheidstemperatuur wordt het brandervermogen stap voor stap gereduceerd, bij 5 K verschil (115 C) schakelt de brander af (W16) / La

15 3 Productbeschrijving Programmaverloop Voorventilatie Bij warmtevraag 1 start de ventilator en loopt hij naar het voorventilatietoerental 2. Ontsteking De ventilator daalt naar het ontstekingstoerental 3, de ontsteking 4 wordt aangeschakeld en de gasventielen 5 worden geopend. De ontstekingsvonk ontsteekt de brandstof. Er wordt een vlam gevormd. Veiligheidstijd Na afloop van de veiligheidstijd (5 seconden) 6 schakelt de ontsteking af. Vlamstabilisatie Als er een vlamsignaal 7 is, dan volgt de vlamstabilisatietijd 8. Vertraagde verwarmingsmodus In de werkingsstand verwarming volgt eerst de vertraagde verwarmingsmodus 9. Voor de duur van de vertragingstijd wordt het verwarmingsvermogen beperkt ( bij warmwaterlading valt de vertraagde verwarmingsmodus weg). Modulerende werking De interne temperatuurregelaar van het toestel neemt het voor de ventilator gedefinieerde toerental 0 binnen de geprogrammeerde vermogengrenzen over. Naventilatie Na elke regelafschakeling, na een fout en na de terugkeer van de spanning werkt de ventilator volgens het naventilatietoerental q / La

16 3 Productbeschrijving Verbrandingsregeling (SCOT -systeem) De ketel is met een elektronische verbrandingsregeling uitgerust. De verbrandingsregeling gebeurt via de ionisatie-elektrode. Afhankelijk van de gemeten ionisatiestroom wordt de gashoeveelheid ten opzichte van de aanwezige luchthoeveelheid gereguleerd. Als de luchtovermaat daalt, stijgt de verbrandingstemperatuur en bijgevolg de ionisatiestroom. De maximale ionisatiestroom (Io max) treedt bij een luchtovermaat van 0 % (λ=1,0) op. Via de kalibratie wordt regelmatig de maximale ionisatiestroom (Io max) berekend. Vanuit deze maximale waarde wordt een luchtovermaat berekend. De gewenste waarde voor de ionisatiestroom (Io soll) wordt zodanig ingesteld dat een 02-gehalte van ca. 5,5 % (λ=1,35) over het volledige modulatiebereik ontstaat. I o max I o soll =1,0 1,35 1 Luchtfactor (λ) 2 Ionisatiestroom 3 Regelbereik Kalibratie Kalibraties worden doorgevoerd: na dynamisch opgegeven werkingsuren; na dynamisch opgegeven branderstarts; na spanningsonderbreking; na het optreden van bepaalde fouten (bijv. F21, W22, enz.). Een kalibratie kan ook manueel via parameter 39 doorgevoerd worden. Een manuele kalibratie via parameter 39 is absoluut noodzakelijk bij de vervanging van volgende onderdelen: Ionisatie-elektrode Branderoppervlak Printplaat WCM-CPU Gascombiventiel Bij een kalibratie stijgt het CO-gehalte op korte termijn (ca. 2 s) boven 1000 ppm / La

17 3 Productbeschrijving Voorbeeld O2-correctie Nadat de kalibratie plaatsgevonden heeft via parameter 39 wordt een nieuwe O2- curve gegenereerd. De curve kan daarna via P 39 parallel verschoven worden en kan het O2-gehalte geoptimaliseerd worden. Via P 72 kan bijkomend het O2-gehalte in het onderste vermogensbereik (tot ca. 50 %) geoptimaliseerd worden. 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 0 P 72 P 39 1 Brandervermogen 2 O2-gehalte in % 3 Minimaal vermogen 4 Maximaal vermogen 5 O2-curve na kalibratie 6 O2-curve na correctie met P 39 7 O2-curve na correctie met P / La

18 3 Productbeschrijving 3.4 Werking waterverwarmer De condenserende gasketel WTC Kompakt bestaat uit een condensatieketel en een waterverwarmer. De condensatieketel kan naar keuze met een buisspiraalboiler (WAI) of gelaagde boiler (WAP) gecombineerd worden. Waterverwarmer WAI 100 Via een gladde-buis-warmtewisselaar wordt het sanitaire water in de waterverwarmer opgewarmd. 1 Trechtersifon met afloop 2 Vul- en aflaatkraan verwarming 3 Magnesium beschermingsanode 4 Warmwatervoeler (B3) 5 Aflaatkraan waterverwarmer 6 Instroominrichting koud water 7 Gladde-buis-warmtewisselaar 8 Revisieflens De warmwatermodus heeft voorrang op de verwarmingsmodus. De warmwaterlading vindt plaats wanneer de temperatuur aan de warmwatervoeler (B3) onder de gewenste warmwatertemperatuur min de schakeldifferentieel (parameter 51) zakt. Voor de warmwatertemperatuur kan via de verlagingswaarde (parameter 53) een verlagingsniveau ingesteld worden (enkel met digitale timer). De maximale warmwater-laadtijd kan via parameter 52 ingesteld worden / La

19 3 Productbeschrijving Waterverwarmer WAP 115 Het sanitair water in de waterverwarmer wordt via een platenwarmtewisselaar verwarmd. 1 Trechtersifon met afloop 2 WW-uitlaatvoeler (B12) 3 Platenwarmtewisselaar 4 Vul- en aflaatkraan verwarming 5 Oplaadpomp gelaagde boiler 6 Warmwatervoeler inschakelen (B3) 7 Warmwatervoeler uitschakelen (B10) 8 Aflaatkraan waterverwarmer 9 Instroominrichting koud water 0 Revisieflens q Magnesium beschermingsanode w Warm water instroomdemper De warmwatermodus heeft voorrang op de verwarmingsmodus. Via de uitgang MFA wordt de interne warmwater-laadpomp van de boiler aangestuurd. De uitgang MFA wordt automatisch ingesteld en de parameter 13 verschijnt niet. De warmwaterlading vindt plaats wanneer de temperatuur ter hoogte van de warmwatervoeler inschakelen B3 onder de gewenste warmwatertemperatuur min de schakeldifferentieel (parameter 51) zakt. Bij de warmwaterlading wordt het brandervermogen via de WW-uitstromingsvoeler B12 geregeld. De lading wordt uitgevoerd totdat de warmwatervoeler uitschakelen (B10) het laadproces beëindigt. Het vermogen van de pomp kan via parameter 45 veranderd worden / La

20 3 Productbeschrijving 3.5 Technische gegevens Toelatingsgegevens Gastoestelcategorie Soort installatie DE: II2ELL3B/P, II2N3B/P; BE: I2E(s), I3P CE-PIN CE-0063 BM 3092 SVGW (condensatieketel) SVGW (waterverwarmer) DIN CERTCO (waterverwarmer) B23, B23P (1, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C83(x), C93(x) 9W247-13MC (1 enkel in verbinding met rookgassysteem van drukklasse P1 of H1 volgens EN Fundamentele normen EN : 2005 en EN : 2007 EN 483: 1999 EN 677: 1998 EN Elektrische gegevens WTC 15 WTC 25 Netspanning/netfrequentie 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Vermogensopname werking met PEA-pomp bij fabrieksinstelling en verwarmingsmodus met 3-traps-pomp bij fabrieksinstelling en verwarmingsmodus Max. vermogensopname met PEA-pomp bij verwarmingsmodus met 3-traps-pomp bij verwarmingsmodus Max. vermogensopname met PEA-pomp bij warmwatermodus (met WAP 115) met 3-traps-pomp bij warmwatermodus (met WAP 115) 56 W 85 W 101 W 97 W 140 W 149 W 73 W 99 W 103 W 120 W 142 W 159 W Vermogenopname stand-by 10 W 10 W Toestelzekering intern F V (WCM-CPU) 4 AT 4 AT Toestelzekering intern F 2 24V DC (WCM-CPU) 4 AT 4 AT Voorzekering extern max 16 A max 16 A Beschermingsgraad IP 44 IP Omgevingscondities Temperatuur tijdens de werking C Temperatuur bij transport/opslag C Relatieve vochtigheid max 80 %, geen dauwpunt Toegelaten brandstoffen Aardgas LPG / La

21 3 Productbeschrijving Emissies Rookgasafvoer Het toestel is volgens EN 676 conform emissieklasse 5. Norm-emissiefactor volgens DIN 4702 T8 (40/30 C) WTC 15 WTC 25 Stikstofoxide NOx 20 mg/kwh 20 mg/kwh Koolstofmonoxide CO 13 mg/kwh 12 mg/kwh WTC 15 WTC 25 O2-gehalte aardgas 5,5 % 5,5 % O2-gehalte LPG propaan 5,8 % 5,8 % Geluid Geluidsemissiewaarden volgens ISO 4871 WTC 15 WTC 25 Gemeten geluidsvermogen LWA (re 1 pw) 49 db(a) (1 49 db(a) (1 Onzekerheid KWA 4 db(a) 4 db(a) Gemeten geluidsdruk LpA (re 20 µpa) 42 db(a) (2 42 db(a) (2 Onzekerheid KpA 4 db(a) 4 db(a) (1 Waarde werd volgens geluidsmeetnorm ISO berekend. (2 Waarde werd op 1 meter afstand voor het toestel berekend. Het gemeten geluidsniveau plus onzekerheid stellen de bovenste grenswaarde voor die bij metingen kan optreden / La

22 3 Productbeschrijving Vermogen WTC 15 WTC 25 Warmtevermogen QC 4,0 14,0 kw 6,9 24,0 kw Ketelvermogen bij 80/60 C 3,8 13,7 kw 6,7 23,6 kw Ketelvermogen bij 50/30 C 4,3 14,7 kw 7,5 25,2 kw Ventilatortoerental aardgas /min /min Ventilatortoerental LPG /min /min Hoeveelheid condensaat bij 50/30 C 0,7 1,2 l/h 1,0 2,0 l/h Normrendement bij 40/30 C 110,0 % Hi (99,1 % Hs) 110,0 % Hi (99,1 % Hs) WAI 100 WAP 115 WTC 15 WTC 25 WTC 15 WTC 25 Stilstandsverlies bij 45 K 1,17 kwh/24h 1,17 kwh/24h 1,17 kwh/24h 1,17 kwh/24h Continu vermogen QD (60/10/45 C - 1 m³/h) Aftaphoeveelheid rd (60/10/45 C - 1 m³/h) Vermogenkengetal NL (60/10/45 C - 1 m³/h) Kortstondig vermogen Q10min (60/10/45 C - 1 m³/h) 13,8 kw 23,1 kw 14,6 kw 23,9 kw 341 liter 580 liter 359 liter 589 liter 1,0 (1 1,5 (1 1,9 (1 2,5 (1 14,3 l/10min 17,1 l/10min 19,0 l/10min 21,5 l/10min (1 Bij geringe bevoorradingstemperatuur vermindert het vermogenkengetal Warmtegenerator WTC 15 WTC 25 Waterinhoud 2,6 liter 3,5 liter Keteltemperatuur max 85 C max 85 C Werkingsdruk max 3 bar max 3 bar Inhoud expansievat 18 liter 18 liter Voordruk expansievat 0,75 bar 0,75 bar Hydraulisch drukverlies (spreiding 20 K) 65 mbar 185 mbar Debietgrens 1300 l/h 2200 l/h WAI 100 WAP 115 Totale nominale inhoud 112 liter 115 liter Inhoud verwarmingswater 7,0 liter Inhoud sanitair water 105 liter 115 liter Werkingstemperatuur verwarmingswater max 110 C Werkingstemperatuur sanitair water max 95 C max 95 C Werkingsdruk verwarmingswater max 10 bar Werkingsdruk sanitair water max 10 bar max 10 bar / La

23 3 Productbeschrijving Restopvoerhoogte met PEA-pomp 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, % 80 % 60 % 40 % 20 % Debiet in l/h 2 Restopvoerhoogte in [m] 3 Toerental PEA-pomp Restopvoerhoogte WTC 15 met 3-traps-pomp 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Debiet in l/h 2 Restopvoerhoogte in [m] 3 Trap 1 4 Trap 2 5 Trap / La

24 3 Productbeschrijving Restopvoerhoogte WTC 25 met 3-traps-pomp 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Debiet in l/h 2 Restopvoerhoogte in [m] 3 Trap 1 4 Trap 2 5 Trap Berekening van de rookgasinstallatie Resterende opvoerdruk aan het rookgasmeetpunt WTC 15 WTC Pa 61 Pa Rookgasdebiet 1,9 6,6 g/s 3,3 11,3 g/s Rookgastemperatuur bij 80/60 C C C Rookgastemperatuur bij 50/30 C C C EnEV-productkenwaarden Ketelrendement bij 100 % vermogen en gemiddelde keteltemperatuur 70 C Ketelrendement bij 30 % vermogen en teruglooptemperatuur 30 C Stilstandsverlies bij 50 K boven ruimtetemperatuur WTC 15 WTC 25 99,7 % Hi (88,0 % Hs) 108,0 % Hi (97,3 % Hs) 1,17 % 152 W 98,4 % Hi (88,6 % Hs) 109,1 % Hi (98,3 % Hs) 0,62 % 141 W / La

25 3 Productbeschrijving Afmetingen mm 600 mm 140 mm 284 mm 600 mm 1700 mm mm bij DN 100/ mm bij DN 125/80 2 Luchttoevoer-/rookgasaansluiting Ø 125 mm/dn / La

26 3 Productbeschrijving WAI mm 790 mm mm mm mm 422 mm 342 mm 300 mm 200 mm 600 mm 70 mm 911 mm mm 230 mm 340 mm 361 mm 430 mm WAP mm 422 mm 342 mm 200 mm 600 mm 70 mm 790 mm mm mm mm mm 230 mm 340 mm 430 mm 1 Verwarmingsvertrek G¾" 2 Verwarmingsterugloop G¾" 3 Warmwateraansluiting G¾" 4 Koudwateraansluiting G¾" 5 Gasleiding G¾" 6 Vertrek WTC-waterverwarmer 6 Terugloop WTC-waterverwarmer / La

27 3 Productbeschrijving Gewicht WTC 15 WTC 25 WAI 100 WAP 115 Leeggewicht ca. 56 kg ca. 63 kg ca. 89 kg ca. 75 kg Milieu-eigenschappen/Recyclage De waterverwarmer bevat geen Cr6, geen lood en geen CFK's / La

28 4 Montage 4 Montage 4.1 Montagevoorschriften Enkel geldig voor Zwitserland Bij de montage en de werking moeten in Zwitserland de voorschriften van de SVGW en de VKF, de plaatselijke en kantonnale reglementering alsook de EKAS-richtlijn (LPG-richtlijn deel 2) in acht genomen worden. Type waterverwarmer en werkingsdruk controleren De op de typeplaat aangegeven werkingsdruk niet overschrijden. Type waterverwarmer controleren. Controleren of de werkingsdruk gerespecteerd wordt (zie hfst ). Opstellingsruimte controleren Controleren of de opstellingsruimte vorstbestendig is. Draagkracht van de vloer en van de trap enz. controleren (zie hfst ). Controleren of de vloer effen is. Plaatsbehoefte voor hydraulische aansluiting controleren. Afmetingen Bij de montage van de installatie moeten de afmetingen in acht worden genomen (zie hfst ). Minimumafstanden Voor de montage- en onderhoudswerken moet een zijdelingse afstand van minstens 3 cm ten opzichte van muren of voorwerpen aangehouden worden / La

29 4 Montage 4.2 Waterverwarmer opstellen Transportbeveiliging verwijderen Bouten van de transportbeveiliging volledig verwijderen. Frontbekleding verwijderen Frontbekleding naar voren trekken en uit de geleidingsopening uitnemen. Condensaatslang plaatsen Condensaatslang zo plaatsen dat er geen water kan stagneren (sifon-effect) en dat het condensaat ongehinderd afvloeien kan. Condensaatslang naar de condensaatafvoerleiding leiden. Waterverwarmer plaatsen en uitlijnen Waterverwarmer opstellen. Waterverwarmer met de voetschroeven verticaal stabiliseren Hoogte van de voetschroeven: mm / La

30 5 Installatie 5 Installatie 5.1 Eisen aan het verwarmingswater Het verwarmings- en vulwater moet aan de VDI-richtlijn 2035 of aan vergelijkbare lokale voorschriften voldoen. Onbehandeld vul- en navulwater moet dezelfde kwaliteit hebben als drinkwater (kleurloos, helder, zonder afzetting). Het vul- en navulwater moet vooraf gefilterd zijn (maaswijdte max 25 µm). De ph-waarde moet bij 8,5 ± 0,5 liggen. Er mag geen zuurstof in het verwarmingswater ingebracht worden (max 0,05 mg/ l). Bij niet diffusiedichte installatiecomponenten moet het toestel door een systeemscheiding van de verwarmingskring losgekoppeld worden Toegelaten waterhardheid De toegelaten waterhardheid wordt in verhouding tot de hoeveelheid vul- en navulwater bepaald. Uit diagram afleiden of er maatregelen voor de waterzuivering getroffen moeten worden. Als het vulwater zich in het bereik boven de grenscurve bevindt: Vul- en navulwater zuiveren. Als het vulwater zich in het bereik onder de grenscurve bevindt, moet het water niet gezuiverd worden. Hoeveelheid vul- en navulwater documenteren. WTC Hoeveelheid navulwater in liter 2 Totale hardheid in dh / La

31 5 Installatie WTC Hoeveelheid navulwater in liter 2 Totale hardheid in dh Hoeveelheid vulwater Als geen informatie over de hoeveelheid vulwater beschikbaar is, kan deze met onderstaande tabel ongeveer geschat worden. Bij buffervatinstallaties moet rekening gehouden worden met de inhoud van het buffervat. Verwarmingssysteem Geschatte hoeveelheid vulwater (1 55/45 C 70/55 C Buizen- en staalradiatoren 37 l/kw 23 l/kw Gietijzeren radiatoren 28 l/kw 18 l/kw Paneelradiatoren 15 l/kw 10 l/kw Verluchting 12 l/kw 8 l/kw Convectoren 10 l/kw 6 l/kw Vloerverwarming 25 l/kw 25 l/kw (1 Met betrekking tot de warmtebehoefte van het gebouw / La

32 5 Installatie Zuivering vul- en navulwater Ontzilting (wordt door Weishaupt aanbevolen) Vul- en navulwater volledig ontzilten. (aanbeveling: mengbedmethode) Bij volledig ontzilt verwarmingswater mag de hoeveelheid navulwater voor tot 10 % van de inhoud van de installatie onbehandeld zijn. Hogere hoeveelheden navulwater moeten eveneens ontzilt worden. ph-waarde (8,5 ± 0,5) van het ontzilte water controleren: Na de inbedrijfstelling Na ca. 4 weken werking Bij het jaarlijkse onderhoud van het toestel ph-waarde van het verwarmingswater evt. door toevoeging van trinatriumfosfaat verhogen. Ontharding (kationenwisselaar) OPGELET Schade aan het toestel door verhoogde ph-waarde De ontharding door kationenwisselaar leidt tot alkalisch verwarmingswater. Het toestel kan door corrosie beschadigd worden. Na de ontharding door kationenwisselaar moet de ph-waarde extra gestabiliseerd worden. Vul- en navulwater ontharden. ph-waarde stabiliseren. ph-waarde (8,5 ± 0,5) bij het jaarlijkse onderhoud van het toestel controleren. Hardheidstabilisatie OPGELET Schade aan het toestel door ongeschikte inhibitoren Corrosievorming en afzetting kunnen het toestel beschadigen. Enkel inhibitoren gebruiken als de fabrikant het volgende garandeert: De eisen aan de kwaliteit van het verwarmingswater worden vervuld. De warmtewisselaar in het toestel wordt niet corrosief aangetast. Er is geen slibvorming in de verwarmingsinstallatie. Vul- en navulwater met inhibitoren zuiveren. ph-waarde (8,5 ± 0,5) volgens de voorschriften van de fabrikant van de inhibitoren controleren / La

Condenserende gasketel WTC 45-A en WTC 60-A 83240707 1/2013-07. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende gasketel WTC 45-A en WTC 60-A 83240707 1/2013-07. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83240707 1/2013-07 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4814000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC-GB 90-A 83266507 1/2013-07. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende gasketel WTC-GB 90-A 83266507 1/2013-07. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83266507 1/2013-07 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4820000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC-GB 120 300-A 83251707 1/2013-07. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende gasketel WTC-GB 120 300-A 83251707 1/2013-07. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83251707 1/2013-07 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4821000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83247607 1/2014-09 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4810000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Weishaupt n.v. Paepsemlaan 7 1070 Brussel Tel. (02) 343.09.00 Fax (02) 343.95.14 Druknr. 83053107, december 2006 Printed in Germany. Alle wijzigingen voorbehouden. Nadruk verboden. Bedieningsrichtlijnen

Nadere informatie

Gascondensatieketel WTC 15-A Kompakt en WTC 25-A Kompakt / Montage- en bedieningsrichtlijnen

Gascondensatieketel WTC 15-A Kompakt en WTC 25-A Kompakt / Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83247507 1/2016-02 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4810000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC-GB 90-A / Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende gasketel WTC-GB 90-A / Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83266507 1/2010-08 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4820000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

Condenserende stookolieketel WTC-OB 45-A / Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende stookolieketel WTC-OB 45-A / Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83293107 1/2014-04 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4624000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

Condenserende stookolieketel WTC-OB A / Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende stookolieketel WTC-OB A / Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83293007 1/2014-04 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4620000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

Montage- en bedieningsrichtlijnen. Energie-opslagvat WES 200-H en WES 500-H 83251307 1/2012-10

Montage- en bedieningsrichtlijnen. Energie-opslagvat WES 200-H en WES 500-H 83251307 1/2012-10 83251307 1/2012-10 1 Aanwijzingen voor de gebruiker... 4 1.1 Informatie voor de gebruiker... 4 1.1.1 Symbolen... 4 1.1.2 Doelgroep... 4 1.2 Borgstelling en aansprakelijkheid... 5 2 Veiligheid... 6 2.1

Nadere informatie

Hydraulisch systeem WHB-GB-K-... en WHT-GB 83251907 2/2008-06. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Hydraulisch systeem WHB-GB-K-... en WHT-GB 83251907 2/2008-06. Montage- en bedieningsrichtlijnen Een Duitstalige versie van deze handleiding is voorhanden en kan op eenvoudige aanvraag verkregen worden. 83251907 2/2008-06 1 Aanwijzingen voor de gebruiker... 4 1.1 Informatie voor de gebruiker... 4

Nadere informatie

Waterverwarmer WAT 140 83050907 1/2011-12. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Waterverwarmer WAT 140 83050907 1/2011-12. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83050907 1/2011-12 1 Aanwijzingen voor de gebruiker... 4 1.1 Informatie voor de gebruiker... 4 1.1.1 Symbolen... 4 1.1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Montage- en bedieningsrichtlijnen. Energieopslagvat WES 200-H en WES 500-H /

Montage- en bedieningsrichtlijnen. Energieopslagvat WES 200-H en WES 500-H / 83251307 1/2007-10 1 Aanwijzingen voor de gebruiker... 4 1.1 Informatie voor de gebruiker... 4 1.1.1 Symbolen... 4 1.1.2 Doelgroep... 4 1.2 Borgstelling en aansprakelijkheid... 5 2 Veiligheid... 6 2.1

Nadere informatie

Gascondensatieketel WTC-G B WTC-G B. Bedieningsrichtlijnen. Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich.

Gascondensatieketel WTC-G B WTC-G B. Bedieningsrichtlijnen. Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. Bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. Gascondensatieketel WTC-G... 15-B WTC-G... 25-B 83305507 3/2017-07 1 Aanwijzingen voor de gebruiker... 3

Nadere informatie

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften TOP 30-3 TOP 30/42-3 TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB N Cerapur condensatieketels met gestuwde afvoer Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer

Nadere informatie

Energie-opslagvat WES 660-A-C(-K) en WES 910-A-C(-K) 83280407 1/2013-02. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Energie-opslagvat WES 660-A-C(-K) en WES 910-A-C(-K) 83280407 1/2013-02. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83280407 1/2013-02 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4716000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel DOC1066 R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel 2 Technische gegevens R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607 Nominaal vermogen

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Theta-regelaar. 1.2 Ruimtethermostaat

1 Inleiding. 1.1 Theta-regelaar. 1.2 Ruimtethermostaat Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 1.1 Theta-regelaar... 2 1.2 Ruimtethermostaat...2 1.3 Draai-drukknop-Algemeen... 3 1.4 Basisweergave... 3 1.5 Uitzonderlijke weergaven...3 1.6 Instellen van de gewenste dag-ruimtetemperatuur...

Nadere informatie

Boiler WAP 115 (voor WTC-OW) / Montage- en bedieningsrichtlijnen

Boiler WAP 115 (voor WTC-OW) / Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83257507 1/2012-12 1 Aanwijzingen voor de gebruiker... 3 1.1 Symbolen... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Borgstelling en aansprakelijkheid...

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR Inbedrijfstelling Checklist AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

VIESMANN VITODENS 200-W

VIESMANN VITODENS 200-W VIESMNN VITODENS 2-W Technische gegevens estelnummer en prijzen: zie prijslijst VITODENS 2-W type 2H HR-wandtoestel op gas, 17, tot 15, kw als installatie voor meerdere ketels tot 9, kw voor aardgas en

Nadere informatie

Logboek. Waterkwaliteit 6 720 801 305-00.1T. Voor stalen en rvs ketels met bedrijfstemperaturen tot 100 C 6 720 802 014 (2012/02) NL

Logboek. Waterkwaliteit 6 720 801 305-00.1T. Voor stalen en rvs ketels met bedrijfstemperaturen tot 100 C 6 720 802 014 (2012/02) NL Logboek Waterkwaliteit 6 720 801 305-00.1T Voor stalen en rvs ketels met bedrijfstemperaturen tot 100 C 6 720 802 014 (2012/02) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Waterkwaliteit..........................

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties Product-Data-Blad Avanta CW6 Avanta CW6 De compacte ketel met grootse prestaties Avanta Breed inzetbaar Door het grote vermogensbereik van de Remeha Avanta CW6 (5 t/m 25 kw) is hij toepasbaar zowel in

Nadere informatie

Waterverwarmer WAP 115 (voor WTC-OW) / Montage- en bedieningsrichtlijnen

Waterverwarmer WAP 115 (voor WTC-OW) / Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83257507 1/2008-03 1 Aanwijzingen voor de gebruiker... 3 1.1 Symbolen... 3 1.2 Doelgroep... 3 1.3 Borgstelling en aansprakelijkheid...

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Regeling van de varimat WR I.7.3. Systeeminformatie

Regeling van de varimat WR I.7.3. Systeeminformatie Systeeminformatie Bij een gecombineerd vloer- en radiatorverwarmingssysteem is de gemiddelde verwarmingstemperatuur voor de vloerverwarming doorgaans lager dan die voor de radiatoren. In veel gevallen

Nadere informatie

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR N Cerapur Cerapur Comfort nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887

Nadere informatie

Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08

Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08 Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08 Inhoudstafel 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie 15 2 CE-markering 15 3 Keuze van de opstellingsplaats 15 4 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 VRWRIGSRGIG Weersafhankelijke regelaar S 1 S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing

Nadere informatie

Initia Plus HTE Condenserende gaswandketel

Initia Plus HTE Condenserende gaswandketel Initia Plus HTE Condenserende gaswandketel Eenvoud en prestaties : Zowel voor nieuwbouw als voor vervanging Het nieuwe gamma condenserende gasketels, Initia Plus, is speciaal ontworpen voor nieuwbouw en

Nadere informatie

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOCROSSAL 200. voor de vakman

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOCROSSAL 200. voor de vakman Montageaanwijzing voor de vakman VIESMANN Vitocrossal 200 Type CT2 Condenserende HR-gasketel met MatriX-cilinderbrander voor aardgas H-G20 en L-G25 VITOCROSSAL 200 5/2008 Na montage deze aanwijzing recycleren!

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Onderhoudshandleiding

Onderhoudshandleiding Onderhoudshandleiding HR-gaswandketel CGB-75 CGB-100 Gasketel Gasketel WolfGmbH Postfach1380 D-84048Mainburg Tel. +49 (0)8751/74-0 Fax: +49 (0)8751/74-1600 Internet:www.wolf-heiztechnik.de Art.-nr. 3064697_201601

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 Weersafhankelijke regelaar S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing van mengkranen,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE auto man fav menu info Condensatieketel op stookolie 6 720 804 973-00.3T Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE 6 720 807 702 (2013/03) BE Zorgvuldig lezen voor de

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6301 0018 03/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM 448 Module voor storingsmeldingen Zorgvuldig lezen vóór de bediening Impressum Het toestel voldoet aan de basiseisen en de

Nadere informatie

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Installatie- en gebruikershandleiding NL RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding edieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus G312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 801 310 (2012/02) E Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Condenserende gasketel 404 tot 628 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Condenserende gasketel 404 tot 628 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Condenserende gasketel 404 tot 628 kw Technisch blad Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst VITOCROSSAL 200 Type CT2 Condenserende HR-gasketel voor aardgas Met modulerende MatriX-cilinderbrander

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid 6301 4923-09/01 BE (NL) Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234X TH met Logamatic 2105 Zorgvuldig bewaren Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de

Nadere informatie

Neutralisatie-eenheid

Neutralisatie-eenheid Installatiehandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE0.1 V3 6 720 643 202 (2010/03) NL Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

voor de gebruiker van de installatie Bewaren a.u.b.!

voor de gebruiker van de installatie Bewaren a.u.b.! Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Rookgas/water-warmtewisselaar VITOTRANS 300 5588 604 B/fl 1/2009 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg deze

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Hoogrendementsketel. Onderhoudshandleiding voor de vakman MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630

Hoogrendementsketel. Onderhoudshandleiding voor de vakman MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Onderhoudshandleiding voor de vakman Hoogrendementsketel MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Wolf Energiesystemen Tel. 038-333 50 86 Fax 038-333 68 02 info@wolf-energiesystemen.nl www.wolf-energiesystemen.nl

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 7 747 007 480 01/2007 NL Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid...............................................3

Nadere informatie

Logboek waterkwaliteit. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Voor warmtebronnen met warmtewisselaar van aluminium

Logboek waterkwaliteit. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Voor warmtebronnen met warmtewisselaar van aluminium Voor warmtebronnen met warmtewisselaar van aluminium materialen 6 720 618 589-00.2TT Logboek waterkwaliteit 6 720 642 938 (2014/05) NL Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hydraulische eenheid WWP LS B / Montage- en bedieningsrichtlijnen

Hydraulische eenheid WWP LS B / Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83306907 2/2017-05 EU-conformiteitsverklaring Taal 07 Product Type Leverancier Adres Hydraulische eenheid WWP LS 8-B R-E HE WWP

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

CV module Plus Installatievoorschriften

CV module Plus Installatievoorschriften CV module Plus Installatievoorschriften 2-15 1. BESCHRIJVING... 2 2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Montage... 2 2.3 Aansluitschema's... 3 2.4 Tapwaterzijdige aansluiting... 6 2.5

Nadere informatie

Het cascadesysteem. in één compact toestel

Het cascadesysteem. in één compact toestel Het cascadesysteem in één compact toestel De ThermoSystem HRM is met recht uniek te noemen. En wel omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de gebruikelijke cascade-opstelling. Het blijft verbazingwekkend

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift Functiemodule

Bedieningsvoorschrift Functiemodule Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM443 zonnemodule Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening 6 720 615 859-03/2008 BE Inhoudsopgave 1 Veiligheid..................................... 3 1.1

Nadere informatie

Condenserende stookolieketel met geïntegreerde 2-traps blauwevlambrander COB / COB-CS

Condenserende stookolieketel met geïntegreerde 2-traps blauwevlambrander COB / COB-CS Uw energie-spaarpartner Condenserende stookolieketel met geïntegreerde 2-traps blauwevlambrander COB / COB-CS COB enkel verwarming COB-CS verwarming + stratificatieboiler Condenserende stookolieketel met

Nadere informatie

Plaatstalen ketel ComfortLine

Plaatstalen ketel ComfortLine Notre technique à votre service. Plaatstalen ketel ComfortLine Zonder stookoliebrander/gasbrander Horizontale inox boiler Verwarmingsketel op stookolie/gas voor werking op lage temperatuur, met droge vuurhaard

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

Quinta Pro 45/65/90/115

Quinta Pro 45/65/90/115 Product-Data-Blad 45/65/90/115 De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort 45/65/90/115 Vertrouwd hart Vertrouwd comfort Vertrouwde techniek Remeha 45/65/90/115 Alle winstpunten

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 0071 11/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G215 en Logano G215 met brander Logatop Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift

Nadere informatie

Montage- en bedieningsrichtlijnen. Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. Zonnesysteem WTS-F1 83243507 1/2014-02

Montage- en bedieningsrichtlijnen. Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. Zonnesysteem WTS-F1 83243507 1/2014-02 Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83243507 1/2014-02 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4801000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing B.E. MV 50 L L B.E. MH 100 L L. BEnl

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing B.E. MV 50 L L B.E. MH 100 L L. BEnl Altijd aan uw zijde Gebruiksaanwijzing B.E. MV 50 L... 200 L B.E. MH 100 L... 200 L BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Algemene veiligheidsinstructies... 3 1.2 CE-markering... 4 1.3

Nadere informatie

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Montagehandleiding Voor de installateur Montagehandleiding 0020028665, 0020028666, 0020057214 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condensatieketel voor stookolie Logano GB125 met brander Logatop BE Voor de installateur Zorgvuldig lezen vóór de montage en het onderhoud 7 747 014 530 (03/2007) BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine Bedieningsvoorschrift Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine s.v.p. volledig invullen! WR -7 KD0 G5 S0790 Best.Nr. 7 70X 230 9XX NL/Kat. II 2L 3B/P (B

Nadere informatie

Remeha Avanta Platinum Plus. Het hoogste cijfer voor comfort!

Remeha Avanta Platinum Plus. Het hoogste cijfer voor comfort! Remeha Avanta Platinum Plus Het hoogste cijfer voor comfort! Comfortabele warmte en royale hoeveelheden warm water Remeha Avanta Plat De Remeha Avanta Platinum Plus is de nieuwste condenserende gaswandketel

Nadere informatie

GE556Y306 Satellieten voor geïndividualiseerde collectieve installaties

GE556Y306 Satellieten voor geïndividualiseerde collectieve installaties Omschrijving De satellieten van de serie GE556 bieden een uitstekende oplossing voor de verwarming en voor de productie van sanitair warm water (SWW) in geïndividualiseerde collectieve installaties die

Nadere informatie

Staande condenserende gasketel. TRIGON S 3,8-44,6 kw

Staande condenserende gasketel. TRIGON S 3,8-44,6 kw 3,8-44,6 kw Staande condenserende gasketel 4.2 Productbeschrijving 4.3 Bestelnummers 4.4 Standaardschema s 4.14 Toebehoren 4.16 Technische gegevens 4.18 Maattekeningen 4.22 Hydraulische evenwichtsfles,

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

Montage- en bedieningsrichtlijnen. Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. Zonnesysteem WTS-F2 83266007 1/2014-04

Montage- en bedieningsrichtlijnen. Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. Zonnesysteem WTS-F2 83266007 1/2014-04 Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83266007 1/2014-04 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4802000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators Neptuna 4/6/8/11/16/22/27 Comfort het hele jaar door the comfort innovators Comfort het hele jaar door Neptuna Een natuurlijke energiebron zoals lucht, water of zonlicht levert besparing op. Kies je voor

Nadere informatie

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0 Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding Type 3.0 April 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie 1 2 Bediening binnenunit 2 3 Thermostaat instellen 3 3.1 Instelling controleren 3 3.2 Koelen of verwarmen

Nadere informatie

Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA

Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA De gaswandketels Vitodens van de reeks 300, type B3XX zijn uitgerust met een debietsensor. Dit geeft nieuwe mogelijkheden om

Nadere informatie

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2 7526 NL Installatie- en bedieningsvoorschrift 2002, Flamco Uitvoering A B C D E F G H J - draaibare vataansluitingen (ÜW 1!/2 - bu. 1!/4 ) - metalen

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen 7160 1300 10/00 Zorgvuldig bewaren! Gebruikersinstructie Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 Algemeen De kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 is een modulerende kamerthermostaat, die voorzien is van: Een

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Voor gebruik aandachtig lezen Alle veiligheidsvoorschriften nakomen Voor toekomstig gebruik bewaren Deze montagehandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Voorschrift. Interface PWM V

Voorschrift. Interface PWM V Installatie Voorschrift Bewaar dit installatievoorschrift goed in de buurt van het toestel. Bij onderhoud of reparatie kan het belangrijk zijn, dat dit boekje voorhanden is. 0020066156 0020066107 Interface

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling voor verhoogde of weersafhankelijke werking VITODENS 100-W 3/2008 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie