Condenserende gasketel WTC 15-A Kompakt en WTC 25-A Kompakt /

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Condenserende gasketel WTC 15-A Kompakt en WTC 25-A Kompakt 83247507 1/2013-09"

Transcriptie

1 Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich /

2 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße D Schwendi Product: Condenserende gasketel WTC 15-A, WTC 25-A Het hierboven omschreven product is conform met de bepalingen van de richtlijnen: GAD 2009 / 142 / EC LVD 2006 / 95 / EC EMC 2004 / 108 / EC BED 92 / 42 / EEC KB 08/01/2004-BE gewijzigd per KB BS 18/09/2009 Dit product wordt als volgt gekenmerkt: CE-0085 Schwendi, ppa. ppa. Dr. Schloen Hoofd onderzoek en ontwikkeling Denkinger Hoofd productie kwaliteitsmanagement

3 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Informatie voor de gebruiker Symbolen Doelgroep Borgstelling en aansprakelijkheid Veiligheid Doelmatig gebruik Maatregelen bij gasreuk Maatregelen bij rookgasreuk Veiligheidsvoorschriften Normale werking Elektrische aansluiting Gastoevoer Afvoer van afvalstoffen Productbeschrijving Typebenaming Serienummer Werking condensatieketel Water- en rookgasvoerende onderdelen Elektrische onderdelen Veiligheids- en controle-inrichtingen Programmaverloop Verbrandingsregeling (SCOT -systeem) Werking waterverwarmer Technische gegevens Toelatingsgegevens Elektrische gegevens Omgevingscondities Toegelaten brandstoffen Emissies Vermogen Warmtegenerator Berekening van de rookgasinstallatie EnEV-productkenwaarden Afmetingen Gewicht Milieu-eigenschappen/Recyclage Montage Montagevoorschriften Waterverwarmer opstellen Installatie Eisen aan het verwarmingswater Toegelaten waterhardheid Hoeveelheid vulwater Zuivering vul- en navulwater / La 3-122

4 5.2 Hydraulische aansluiting Voorwaarden Aansluiting aan de huisinstallatie Gastoevoer Montage condensatieketel Condensaataansluiting Luchttoevoer/rookgasafvoer Elektrische installatie Aansluitschema Aansluiting waterverwarmer WAI Aansluiting waterverwarmer WAP Aansluiting externe pomp Bediening Bedieningsoppervlak Bedieningseenheid Display Eindgebruiker-menu Display in het eindgebruiker-menu Instellingen in het eindgebruiker-menu Verwarmingsvakman-menu Infomenu Parametermenu Vermogen manueel bepalen Configuratie manueel starten Sturingsvarianten Regelingsvarianten Constante vertrektemperatuurregeling Weersafhankelijke regeling Evenwichtsflesregeling Circulatiepomp Vorstbeveiliging In- en uitgangen Speciale installatieparameters Service (schoorsteenveger) Inbedrijfstelling Voorwaarden Dichtheid van de gasarmatuur controleren Gasaansluitdruk controleren Toestel regelen Gassoort veranderen Dichtheid van het rookgassysteem controleren Vermogen aanpassen Warmtevermogen berekenen Buitenbedrijfstelling / La 4-122

5 9 Onderhoud Onderhoud condensatieketel Aanwijzingen voor het onderhoud Componenten Onderhoudsweergave Branderoppervlak uit- en inbouwen Elektroden vervangen Warmtewisselaar reinigen Onderhoud waterverwarmer Aanwijzingen voor het onderhoud Waterverwarmer reinigen Magnesiumanode vervangen Foutopsporing Procedure bij storing Foutgeheugen Fout verhelpen Waarschuwingscode Foutcode Werkingsproblemen Toebehoren Wisselstukken Technische documenten Bedrading binnen het toestel Voelerkenwaarde Omrekeningstabel O₂/CO₂ Ontwerp Expansievat en installatiedruk Trefwoordenlijst / La 5-122

6 1 Aanwijzingen voor de gebruiker 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Deze montage- en bedieningshandleiding is een vast bestanddeel van het toestel en moet altijd bij de installatie bewaard worden. 1.1 Informatie voor de gebruiker Symbolen GEVAAR Direct gevaar met hoog risico. De niet-naleving leidt tot zware lichamelijke verwondingen of de dood. WAARSCHUWING OPGELET Gevaar met middelhoog risico. De niet-naleving kan tot schade aan het milieu, zware lichamelijke verwondingen of de dood leiden. Gevaar met beperkt risico. De niet-naleving kan tot materiële schade of lichte tot middelzware lichamelijke verwondingen leiden. Belangrijke opmerking. Vereist een onmiddellijke handeling. Resultaat na een handeling. Opsomming Waardebereik Doelgroep Deze montage- en bedieningsrichtlijnen richten zich tot de gebruiker en tot gekwalificeerde vaklui. Deze moeten nageleefd worden door alle personen die aan het toestel werken. Werken aan het toestel mogen enkel door gekwalificeerde vaklui met de daartoe vereiste kennis en opleiding doorgevoerd worden. Personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden mogen enkel onder toezicht of met de instructies van een bevoegde persoon aan het toestel werken. Kinderen mogen niet aan het toestel spelen / La 6-122

7 1 Aanwijzingen voor de gebruiker 1.2 Borgstelling en aansprakelijkheid Borgstelling en aansprakelijkheid bij persoonlijke ongelukken en materiële schade zijn uitgesloten, indien deze op één of meerdere van de onderstaande oorzaken zijn terug te voeren: ondoelmatig gebruik; niet-naleving van de montage- en bedieningsrichtlijnen; gebruik bij defecte veiligheids- of beschermingsinrichtingen; het verdere gebruik ondanks het optreden van een gebrek; ondeskundige montage, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud; eigenmachtige wijzigingen aan de constructie van het toestel; inbouw van aanvullende componenten, die niet samen met het toestel door de fabriek getest zijn; wijziging van de verbrandingsruimte; ondeskundig uitgevoerde herstellingen; wijziging van de verbrandingsruimte; gebruik van onderdelen die geen originele Weishaupt-onderdelen zijn; niet geschikte brandstoffen; gebreken in de toevoerleidingen; bij niet-diffusiedichte stookkringen zonder systeemscheiding; overmacht / La 7-122

8 2 Veiligheid 2 Veiligheid 2.1 Doelmatig gebruik De condenserende ketel is geschikt voor: warmwaterstookkringen in gesloten systemen volgens EN 12828, een volumestroom van maximaal: - WTC 15 = 1300 l/h - WTC 25 = 2200 l/h De waterverwarmer is geschikt voor de verwarming van sanitair water volgens de geldende voorschriften. De verbrandingslucht moet vrij zijn van agressieve stoffen (bijv. halogenen, chloride, fluoride, enz.) en vrij zijn van verontreiniging (stof, bouwstoffen, dampen, enz.). Bij verontreinigde verbrandingslucht in de opstellingsruimte moet meer gereinigd worden en is meer onderhoud nodig. In dit geval is ruimteluchtonafhankelijke werking aan te raden. Het toestel mag enkel in gesloten ruimtes gebruikt worden. De opstellingsruimte moet aan de plaatselijk geldende voorschriften voldoen. Ondoelmatig gebruik kan: verwondings- of levensgevaar voor de gebruiker of voor derden veroorzaken; het toestel of andere voorwerpen beschadigen. 2.2 Maatregelen bij gasreuk Open vuur en vonkvorming verhinderen, bijvoorbeeld: Geen licht aan- en uitschakelen. Geen elektrische toestellen aanraken. Geen mobiele telefoons gebruiken. Ramen en deuren openen. Gaskogelkraan sluiten. Huisbewoners waarschuwen (niet op een bel drukken). Gebouw verlaten. Van buiten het gebouw de verwarmingsinstallateur of gasmaatschappij verwittigen. 2.3 Maatregelen bij rookgasreuk Toestel uitschakelen en installatie buiten bedrijf stellen. Ramen en deuren openen. Verwarmingsinstallateur verwittigen. 2.4 Veiligheidsvoorschriften Storingen of gebreken die afbreuk doen aan de veiligheid moeten onmiddellijk opgelost worden. De installatienormen NBN D , D en D , de normen voor gasvoorziening NBN D , D (4de editie 2004), D en D , de normen voor stookplaatsen NBN B (>70kW) en NBN B (<70 kw) en alle andere geldende normen dienen in acht te worden genomen. Componenten die een toenemende slijtage vertonen of waarvan de constructief bepaalde levensduur overschreden is resp. vóór het volgende onderhoud overschreden wordt, moeten uit voorzorg vervangen worden (zie hfst. 9.2) / La 8-122

9 2 Veiligheid Normale werking Alle kenplaten op het toestel leesbaar houden. Toestel enkel met gesloten deksel in bedrijf stellen. Voorgeschreven instellings-, onderhouds- en inspectiewerken op tijd uitvoeren Elektrische aansluiting Bij werken aan spanningsgeleidende onderdelen: voorschriften ter voorkoming van ongevallen BGV A3 en plaatselijk geldende voorschriften, in het bijzonder het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (A.R.E.I.), naleven; gereedschap volgens EN gebruiken Gastoevoer Enkel de gasleverancier of een gehabiliteerde installateur mag gasinstallaties in gebouwen en terreinen oprichten, wijzigen en onderhouden. Het leidingsysteem moet overeenkomstig de werkingsdruk aan een belastingsproef en dichtheidscontrole resp. een functionaliteitstest onderworpen worden (zie bijv. DVGW-TRGI, arbeidsblad G 600). Gasleverancier vóór de installatie over de aard en de omvang van de geplande installatie informeren. Plaatselijke voorschriften en richtlijnen bij de installatie in acht nemen (bijv. DVGW-TRGI, werkblad G 600; TRF volume 1 en volume 2). Gastoevoer volgens de gassoort en de gaskwaliteit zodanig uitvoeren dat geen vloeibare stoffen ontstaan (bijv. condensaat). Bij LPG verdampingsdruk en verdampingstemperatuur in acht nemen. Enkel gekeurd en toegelaten dichtingsmateriaal gebruiken en daarbij de gebruiksinstructies in acht nemen. Toestel opnieuw instellen wanneer naar een andere gassoort wordt overgeschakeld. Dichtheidscontrole na elk onderhoud en elke storingsoplossing doorvoeren. 2.5 Afvoer van afvalstoffen Gebruikt materiaal doelmatig en milieuvriendelijk afvoeren. Daarbij de plaatselijk geldende voorschriften naleven / La 9-122

10 3 Productbeschrijving 3 Productbeschrijving 3.1 Typebenaming Condenserende ketel Voorbeeld: WTC 25-A UITV. K-PEA WTC Bouwserie: Weishaupt Thermo Condens 25 Vermogen: 25 kw -A Constructiestand UITV. K Uitvoering: 'Kompakt' PEA Circulatiepomp met toerentalregeling (efficiëntieklasse A) Waterverwarmer WAI 100 WAI Bouwserie: Weishaupt Aqua Integra 100 Bouwgrootte WAP 115 WAP Bouwserie: Weishaupt Aqua Power 115 Bouwgrootte / La

11 3 Productbeschrijving 3.2 Serienummer Het serienummer op het typeplaatje identificeert het product nauwkeurig. Het is absoluut noodzakelijk voor de Weishaupt-klantendienst. Condenserende ketel 1 Typeplaat Ser. Nr. Waterverwarmer 1 Typeplaat Ser. Nr / La

12 3 Productbeschrijving 3.3 Werking condensatieketel Water- en rookgasvoerende onderdelen Afbeelding: WTC 25-A UITV. K PEA 1 Snelontluchter 2 Rookgasaansluiting 3 Manometer installatiedruk 4 Expansievat 10 liter / 0,75 bar 5 Drie-weg-ventiel 6 Circulatiepomp met toerentalregeling 7 Veiligheidsventiel 3 bar 8 Sifon 9 Warmtewisselaar / La

13 3 Productbeschrijving Elektrische onderdelen Afbeelding: WTC 25-A UITV. K PEA 1 Vertrekvoeler 2 Ventilator 3 Bedieningseenheid 4 Toestelelektronica (WCM-CPU) met elektrische aansluiting 5 Servomotor voor drie-weg-ventiel 6 Circulatiepomp met toerentalregeling 7 Rookgasvoeler 8 Gascombiventiel 9 Ontstekingselektrode 0 Ionisatie-elektrode / La

14 3 Productbeschrijving Veiligheids- en controle-inrichtingen Vertrekvoeler (estb) Als de temperatuur een waarde van 95 C overschrijdt, wordt de brandstoftoevoer uitgeschakeld en de ventilator- en pompnaloop ingeleid (W12). Het toestel schakelt zich weer automatisch aan wanneer de temperatuur 1 minuut lang onder de gewenste vertrekwaarde gedaald is. Als de temperatuur 105 C overschrijdt, wordt de brandstoftoevoer uitgeschakeld en de ventilator- en pompnaloop ingeleid. De installatie wordt vergrendeld (F11). Deze vergrendelingsfunctie van de vertrekvoeler vervangt de droogloopbeveiliging volgens EN Controle van de vertrektemperatuurstijging (Gradiënt) Als de vertrektemperatuur te snel stijgt, wordt het toestel uitgeschakeld (W14). De functie wordt pas bij een keteltemperatuur > 45 C actief. Temperatuurverschil vertrek/rookgas Als het verschil tussen vertrek- en rookgastemperatuur de waarde van parameter A7 overschrijdt, wordt de ketel uitgeschakeld (W15). Als de waarschuwing 30 keer na mekaar optreedt, wordt de installatie vergrendeld (F15). Bij benadering van deze waarden wordt het pompvermogen eerst verhoogd en wordt daarna het brandervermogen gereduceerd. Rookgasvoeler (estb) Als de rookgastemperatuur de waarde van parameter 33 (fabrieksinstelling 120 C) overschrijdt, wordt de brandstoftoevoer uitgeschakeld en de ventilator- en pompnaloop ingeleid (F13). Bij het naderen van de veiligheidstemperatuur wordt het brandervermogen stap voor stap gereduceerd, bij 5 K verschil (115 C) schakelt de brander af (W16) / La

15 3 Productbeschrijving Programmaverloop Voorventilatie Bij warmtevraag 1 start de ventilator en loopt hij naar het voorventilatietoerental 2. Ontsteking De ventilator daalt naar het ontstekingstoerental 3, de ontsteking 4 wordt aangeschakeld en de gasventielen 5 worden geopend. De ontstekingsvonk ontsteekt de brandstof. Er wordt een vlam gevormd. Veiligheidstijd Na afloop van de veiligheidstijd (5 seconden) 6 schakelt de ontsteking af. Vlamstabilisatie Als er een vlamsignaal 7 is, dan volgt de vlamstabilisatietijd 8. Vertraagde verwarmingsmodus In de werkingsstand verwarming volgt eerst de vertraagde verwarmingsmodus 9. Voor de duur van de vertragingstijd wordt het verwarmingsvermogen beperkt ( bij warmwaterlading valt de vertraagde verwarmingsmodus weg). Modulerende werking De interne temperatuurregelaar van het toestel neemt het voor de ventilator gedefinieerde toerental 0 binnen de geprogrammeerde vermogengrenzen over. Naventilatie Na elke regelafschakeling, na een fout en na de terugkeer van de spanning werkt de ventilator volgens het naventilatietoerental q / La

16 3 Productbeschrijving Verbrandingsregeling (SCOT -systeem) De ketel is met een elektronische verbrandingsregeling uitgerust. De verbrandingsregeling gebeurt via de ionisatie-elektrode. Afhankelijk van de gemeten ionisatiestroom wordt de gashoeveelheid ten opzichte van de aanwezige luchthoeveelheid gereguleerd. Als de luchtovermaat daalt, stijgt de verbrandingstemperatuur en bijgevolg de ionisatiestroom. De maximale ionisatiestroom (Io max) treedt bij een luchtovermaat van 0 % (λ=1,0) op. Via de kalibratie wordt regelmatig de maximale ionisatiestroom (Io max) berekend. Vanuit deze maximale waarde wordt een luchtovermaat berekend. De gewenste waarde voor de ionisatiestroom (Io soll) wordt zodanig ingesteld dat een 02-gehalte van ca. 5,5 % (λ=1,35) over het volledige modulatiebereik ontstaat. I o max I o soll =1,0 1,35 1 Luchtfactor (λ) 2 Ionisatiestroom 3 Regelbereik Kalibratie Kalibraties worden doorgevoerd: na dynamisch opgegeven werkingsuren; na dynamisch opgegeven branderstarts; na spanningsonderbreking; na het optreden van bepaalde fouten (bijv. F21, W22, enz.). Een kalibratie kan ook manueel via parameter 39 doorgevoerd worden. Een manuele kalibratie via parameter 39 is absoluut noodzakelijk bij de vervanging van volgende onderdelen: Ionisatie-elektrode Branderoppervlak Printplaat WCM-CPU Gascombiventiel Bij een kalibratie stijgt het CO-gehalte op korte termijn (ca. 2 s) boven 1000 ppm / La

17 3 Productbeschrijving Voorbeeld O2-correctie Nadat de kalibratie plaatsgevonden heeft via parameter 39 wordt een nieuwe O2- curve gegenereerd. De curve kan daarna via P 39 parallel verschoven worden en kan het O2-gehalte geoptimaliseerd worden. Via P 72 kan bijkomend het O2-gehalte in het onderste vermogensbereik (tot ca. 50 %) geoptimaliseerd worden. 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 0 P 72 P 39 1 Brandervermogen 2 O2-gehalte in % 3 Minimaal vermogen 4 Maximaal vermogen 5 O2-curve na kalibratie 6 O2-curve na correctie met P 39 7 O2-curve na correctie met P / La

18 3 Productbeschrijving 3.4 Werking waterverwarmer De condenserende gasketel WTC Kompakt bestaat uit een condensatieketel en een waterverwarmer. De condensatieketel kan naar keuze met een buisspiraalboiler (WAI) of gelaagde boiler (WAP) gecombineerd worden. Waterverwarmer WAI 100 Via een gladde-buis-warmtewisselaar wordt het sanitaire water in de waterverwarmer opgewarmd. 1 Trechtersifon met afloop 2 Vul- en aflaatkraan verwarming 3 Magnesium beschermingsanode 4 Warmwatervoeler (B3) 5 Aflaatkraan waterverwarmer 6 Instroominrichting koud water 7 Gladde-buis-warmtewisselaar 8 Revisieflens De warmwatermodus heeft voorrang op de verwarmingsmodus. De warmwaterlading vindt plaats wanneer de temperatuur aan de warmwatervoeler (B3) onder de gewenste warmwatertemperatuur min de schakeldifferentieel (parameter 51) zakt. Voor de warmwatertemperatuur kan via de verlagingswaarde (parameter 53) een verlagingsniveau ingesteld worden (enkel met digitale timer). De maximale warmwater-laadtijd kan via parameter 52 ingesteld worden / La

19 3 Productbeschrijving Waterverwarmer WAP 115 Het sanitair water in de waterverwarmer wordt via een platenwarmtewisselaar verwarmd. 1 Trechtersifon met afloop 2 WW-uitlaatvoeler (B12) 3 Platenwarmtewisselaar 4 Vul- en aflaatkraan verwarming 5 Oplaadpomp gelaagde boiler 6 Warmwatervoeler inschakelen (B3) 7 Warmwatervoeler uitschakelen (B10) 8 Aflaatkraan waterverwarmer 9 Instroominrichting koud water 0 Revisieflens q Magnesium beschermingsanode w Warm water instroomdemper De warmwatermodus heeft voorrang op de verwarmingsmodus. Via de uitgang MFA wordt de interne warmwater-laadpomp van de boiler aangestuurd. De uitgang MFA wordt automatisch ingesteld en de parameter 13 verschijnt niet. De warmwaterlading vindt plaats wanneer de temperatuur ter hoogte van de warmwatervoeler inschakelen B3 onder de gewenste warmwatertemperatuur min de schakeldifferentieel (parameter 51) zakt. Bij de warmwaterlading wordt het brandervermogen via de WW-uitstromingsvoeler B12 geregeld. De lading wordt uitgevoerd totdat de warmwatervoeler uitschakelen (B10) het laadproces beëindigt. Het vermogen van de pomp kan via parameter 45 veranderd worden / La

20 3 Productbeschrijving 3.5 Technische gegevens Toelatingsgegevens Gastoestelcategorie Soort installatie DE: II2ELL3B/P, II2N3B/P; BE: I2E(s), I3P CE-PIN CE-0063 BM 3092 SVGW (condensatieketel) SVGW (waterverwarmer) DIN CERTCO (waterverwarmer) B23, B23P (1, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C83(x), C93(x) 9W247-13MC (1 enkel in verbinding met rookgassysteem van drukklasse P1 of H1 volgens EN Fundamentele normen EN : 2005 en EN : 2007 EN 483: 1999 EN 677: 1998 EN Elektrische gegevens WTC 15 WTC 25 Netspanning/netfrequentie 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Vermogensopname werking met PEA-pomp bij fabrieksinstelling en verwarmingsmodus met 3-traps-pomp bij fabrieksinstelling en verwarmingsmodus Max. vermogensopname met PEA-pomp bij verwarmingsmodus met 3-traps-pomp bij verwarmingsmodus Max. vermogensopname met PEA-pomp bij warmwatermodus (met WAP 115) met 3-traps-pomp bij warmwatermodus (met WAP 115) 56 W 85 W 101 W 97 W 140 W 149 W 73 W 99 W 103 W 120 W 142 W 159 W Vermogenopname stand-by 10 W 10 W Toestelzekering intern F V (WCM-CPU) 4 AT 4 AT Toestelzekering intern F 2 24V DC (WCM-CPU) 4 AT 4 AT Voorzekering extern max 16 A max 16 A Beschermingsgraad IP 44 IP Omgevingscondities Temperatuur tijdens de werking C Temperatuur bij transport/opslag C Relatieve vochtigheid max 80 %, geen dauwpunt Toegelaten brandstoffen Aardgas LPG / La

21 3 Productbeschrijving Emissies Rookgasafvoer Het toestel is volgens EN 676 conform emissieklasse 5. Norm-emissiefactor volgens DIN 4702 T8 (40/30 C) WTC 15 WTC 25 Stikstofoxide NOx 20 mg/kwh 20 mg/kwh Koolstofmonoxide CO 13 mg/kwh 12 mg/kwh WTC 15 WTC 25 O2-gehalte aardgas 5,5 % 5,5 % O2-gehalte LPG propaan 5,8 % 5,8 % Geluid Geluidsemissiewaarden volgens ISO 4871 WTC 15 WTC 25 Gemeten geluidsvermogen LWA (re 1 pw) 49 db(a) (1 49 db(a) (1 Onzekerheid KWA 4 db(a) 4 db(a) Gemeten geluidsdruk LpA (re 20 µpa) 42 db(a) (2 42 db(a) (2 Onzekerheid KpA 4 db(a) 4 db(a) (1 Waarde werd volgens geluidsmeetnorm ISO berekend. (2 Waarde werd op 1 meter afstand voor het toestel berekend. Het gemeten geluidsniveau plus onzekerheid stellen de bovenste grenswaarde voor die bij metingen kan optreden / La

22 3 Productbeschrijving Vermogen WTC 15 WTC 25 Warmtevermogen QC 4,0 14,0 kw 6,9 24,0 kw Ketelvermogen bij 80/60 C 3,8 13,7 kw 6,7 23,6 kw Ketelvermogen bij 50/30 C 4,3 14,7 kw 7,5 25,2 kw Ventilatortoerental aardgas /min /min Ventilatortoerental LPG /min /min Hoeveelheid condensaat bij 50/30 C 0,7 1,2 l/h 1,0 2,0 l/h Normrendement bij 40/30 C 110,0 % Hi (99,1 % Hs) 110,0 % Hi (99,1 % Hs) WAI 100 WAP 115 WTC 15 WTC 25 WTC 15 WTC 25 Stilstandsverlies bij 45 K 1,17 kwh/24h 1,17 kwh/24h 1,17 kwh/24h 1,17 kwh/24h Continu vermogen QD (60/10/45 C - 1 m³/h) Aftaphoeveelheid rd (60/10/45 C - 1 m³/h) Vermogenkengetal NL (60/10/45 C - 1 m³/h) Kortstondig vermogen Q10min (60/10/45 C - 1 m³/h) 13,8 kw 23,1 kw 14,6 kw 23,9 kw 341 liter 580 liter 359 liter 589 liter 1,0 (1 1,5 (1 1,9 (1 2,5 (1 14,3 l/10min 17,1 l/10min 19,0 l/10min 21,5 l/10min (1 Bij geringe bevoorradingstemperatuur vermindert het vermogenkengetal Warmtegenerator WTC 15 WTC 25 Waterinhoud 2,6 liter 3,5 liter Keteltemperatuur max 85 C max 85 C Werkingsdruk max 3 bar max 3 bar Inhoud expansievat 18 liter 18 liter Voordruk expansievat 0,75 bar 0,75 bar Hydraulisch drukverlies (spreiding 20 K) 65 mbar 185 mbar Debietgrens 1300 l/h 2200 l/h WAI 100 WAP 115 Totale nominale inhoud 112 liter 115 liter Inhoud verwarmingswater 7,0 liter Inhoud sanitair water 105 liter 115 liter Werkingstemperatuur verwarmingswater max 110 C Werkingstemperatuur sanitair water max 95 C max 95 C Werkingsdruk verwarmingswater max 10 bar Werkingsdruk sanitair water max 10 bar max 10 bar / La

23 3 Productbeschrijving Restopvoerhoogte met PEA-pomp 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, % 80 % 60 % 40 % 20 % Debiet in l/h 2 Restopvoerhoogte in [m] 3 Toerental PEA-pomp Restopvoerhoogte WTC 15 met 3-traps-pomp 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Debiet in l/h 2 Restopvoerhoogte in [m] 3 Trap 1 4 Trap 2 5 Trap / La

24 3 Productbeschrijving Restopvoerhoogte WTC 25 met 3-traps-pomp 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Debiet in l/h 2 Restopvoerhoogte in [m] 3 Trap 1 4 Trap 2 5 Trap Berekening van de rookgasinstallatie Resterende opvoerdruk aan het rookgasmeetpunt WTC 15 WTC Pa 61 Pa Rookgasdebiet 1,9 6,6 g/s 3,3 11,3 g/s Rookgastemperatuur bij 80/60 C C C Rookgastemperatuur bij 50/30 C C C EnEV-productkenwaarden Ketelrendement bij 100 % vermogen en gemiddelde keteltemperatuur 70 C Ketelrendement bij 30 % vermogen en teruglooptemperatuur 30 C Stilstandsverlies bij 50 K boven ruimtetemperatuur WTC 15 WTC 25 99,7 % Hi (88,0 % Hs) 108,0 % Hi (97,3 % Hs) 1,17 % 152 W 98,4 % Hi (88,6 % Hs) 109,1 % Hi (98,3 % Hs) 0,62 % 141 W / La

25 3 Productbeschrijving Afmetingen mm 600 mm 140 mm 284 mm 600 mm 1700 mm mm bij DN 100/ mm bij DN 125/80 2 Luchttoevoer-/rookgasaansluiting Ø 125 mm/dn / La

26 3 Productbeschrijving WAI mm 790 mm mm mm mm 422 mm 342 mm 300 mm 200 mm 600 mm 70 mm 911 mm mm 230 mm 340 mm 361 mm 430 mm WAP mm 422 mm 342 mm 200 mm 600 mm 70 mm 790 mm mm mm mm mm 230 mm 340 mm 430 mm 1 Verwarmingsvertrek G¾" 2 Verwarmingsterugloop G¾" 3 Warmwateraansluiting G¾" 4 Koudwateraansluiting G¾" 5 Gasleiding G¾" 6 Vertrek WTC-waterverwarmer 6 Terugloop WTC-waterverwarmer / La

27 3 Productbeschrijving Gewicht WTC 15 WTC 25 WAI 100 WAP 115 Leeggewicht ca. 56 kg ca. 63 kg ca. 89 kg ca. 75 kg Milieu-eigenschappen/Recyclage De waterverwarmer bevat geen Cr6, geen lood en geen CFK's / La

28 4 Montage 4 Montage 4.1 Montagevoorschriften Enkel geldig voor Zwitserland Bij de montage en de werking moeten in Zwitserland de voorschriften van de SVGW en de VKF, de plaatselijke en kantonnale reglementering alsook de EKAS-richtlijn (LPG-richtlijn deel 2) in acht genomen worden. Type waterverwarmer en werkingsdruk controleren De op de typeplaat aangegeven werkingsdruk niet overschrijden. Type waterverwarmer controleren. Controleren of de werkingsdruk gerespecteerd wordt (zie hfst ). Opstellingsruimte controleren Controleren of de opstellingsruimte vorstbestendig is. Draagkracht van de vloer en van de trap enz. controleren (zie hfst ). Controleren of de vloer effen is. Plaatsbehoefte voor hydraulische aansluiting controleren. Afmetingen Bij de montage van de installatie moeten de afmetingen in acht worden genomen (zie hfst ). Minimumafstanden Voor de montage- en onderhoudswerken moet een zijdelingse afstand van minstens 3 cm ten opzichte van muren of voorwerpen aangehouden worden / La

29 4 Montage 4.2 Waterverwarmer opstellen Transportbeveiliging verwijderen Bouten van de transportbeveiliging volledig verwijderen. Frontbekleding verwijderen Frontbekleding naar voren trekken en uit de geleidingsopening uitnemen. Condensaatslang plaatsen Condensaatslang zo plaatsen dat er geen water kan stagneren (sifon-effect) en dat het condensaat ongehinderd afvloeien kan. Condensaatslang naar de condensaatafvoerleiding leiden. Waterverwarmer plaatsen en uitlijnen Waterverwarmer opstellen. Waterverwarmer met de voetschroeven verticaal stabiliseren Hoogte van de voetschroeven: mm / La

30 5 Installatie 5 Installatie 5.1 Eisen aan het verwarmingswater Het verwarmings- en vulwater moet aan de VDI-richtlijn 2035 of aan vergelijkbare lokale voorschriften voldoen. Onbehandeld vul- en navulwater moet dezelfde kwaliteit hebben als drinkwater (kleurloos, helder, zonder afzetting). Het vul- en navulwater moet vooraf gefilterd zijn (maaswijdte max 25 µm). De ph-waarde moet bij 8,5 ± 0,5 liggen. Er mag geen zuurstof in het verwarmingswater ingebracht worden (max 0,05 mg/ l). Bij niet diffusiedichte installatiecomponenten moet het toestel door een systeemscheiding van de verwarmingskring losgekoppeld worden Toegelaten waterhardheid De toegelaten waterhardheid wordt in verhouding tot de hoeveelheid vul- en navulwater bepaald. Uit diagram afleiden of er maatregelen voor de waterzuivering getroffen moeten worden. Als het vulwater zich in het bereik boven de grenscurve bevindt: Vul- en navulwater zuiveren. Als het vulwater zich in het bereik onder de grenscurve bevindt, moet het water niet gezuiverd worden. Hoeveelheid vul- en navulwater documenteren. WTC Hoeveelheid navulwater in liter 2 Totale hardheid in dh / La

31 5 Installatie WTC Hoeveelheid navulwater in liter 2 Totale hardheid in dh Hoeveelheid vulwater Als geen informatie over de hoeveelheid vulwater beschikbaar is, kan deze met onderstaande tabel ongeveer geschat worden. Bij buffervatinstallaties moet rekening gehouden worden met de inhoud van het buffervat. Verwarmingssysteem Geschatte hoeveelheid vulwater (1 55/45 C 70/55 C Buizen- en staalradiatoren 37 l/kw 23 l/kw Gietijzeren radiatoren 28 l/kw 18 l/kw Paneelradiatoren 15 l/kw 10 l/kw Verluchting 12 l/kw 8 l/kw Convectoren 10 l/kw 6 l/kw Vloerverwarming 25 l/kw 25 l/kw (1 Met betrekking tot de warmtebehoefte van het gebouw / La

32 5 Installatie Zuivering vul- en navulwater Ontzilting (wordt door Weishaupt aanbevolen) Vul- en navulwater volledig ontzilten. (aanbeveling: mengbedmethode) Bij volledig ontzilt verwarmingswater mag de hoeveelheid navulwater voor tot 10 % van de inhoud van de installatie onbehandeld zijn. Hogere hoeveelheden navulwater moeten eveneens ontzilt worden. ph-waarde (8,5 ± 0,5) van het ontzilte water controleren: Na de inbedrijfstelling Na ca. 4 weken werking Bij het jaarlijkse onderhoud van het toestel ph-waarde van het verwarmingswater evt. door toevoeging van trinatriumfosfaat verhogen. Ontharding (kationenwisselaar) OPGELET Schade aan het toestel door verhoogde ph-waarde De ontharding door kationenwisselaar leidt tot alkalisch verwarmingswater. Het toestel kan door corrosie beschadigd worden. Na de ontharding door kationenwisselaar moet de ph-waarde extra gestabiliseerd worden. Vul- en navulwater ontharden. ph-waarde stabiliseren. ph-waarde (8,5 ± 0,5) bij het jaarlijkse onderhoud van het toestel controleren. Hardheidstabilisatie OPGELET Schade aan het toestel door ongeschikte inhibitoren Corrosievorming en afzetting kunnen het toestel beschadigen. Enkel inhibitoren gebruiken als de fabrikant het volgende garandeert: De eisen aan de kwaliteit van het verwarmingswater worden vervuld. De warmtewisselaar in het toestel wordt niet corrosief aangetast. Er is geen slibvorming in de verwarmingsinstallatie. Vul- en navulwater met inhibitoren zuiveren. ph-waarde (8,5 ± 0,5) volgens de voorschriften van de fabrikant van de inhibitoren controleren / La

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83247607 1/2014-09 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4810000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Technische informatie Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Remeha Quinta 25/30s 28/35c Hoog Rendement gaswandtoestel met (c) of zonder (s) warmwatervoorziening Vermogens:

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag mini -0/0 GX atmomag mini -0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag 4-0/0 GX atmomag 4-0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open 6 720 644 143-00.1O Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open NL Bedieningshandleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

RAMSES 850 top. Klokthermostaat. Gebruiksaanwijzing. RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A

RAMSES 850 top. Klokthermostaat. Gebruiksaanwijzing. RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A 310 122 RAMSES 850 top Klokthermostaat Gebruiksaanwijzing RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A Inhoudsopgave: 1 Verkorte handleiding voor RAMSES 850 top 3 2 Inleiding en toepassingsgebieden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing calormatic 470 Weersafhankelijke thermostaat NL, BEnl Impressum Documenttype: Gebruiksaanwijzing Product: calormatic 470 Doelgroep: Taal: Gebruiker

Nadere informatie

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 Brine/water-warmtepomp ELTRON Gebruiks- en montageaanwijzing

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 Brine/water-warmtepomp ELTRON Gebruiks- en montageaanwijzing WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 Brine/water-warmtepomp ELTRON Gebruiks- en montageaanwijzing Inhoudsopgave 1. Gebruiksaanwijzing voor de gebruiker en de installateur 2 1.1 Blik op het toestel 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

ENA 7-30. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 7-30. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com EN 7-30 Flamco www.flamcogroup.com EN 7-30 INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Inhoudsophave pagina 1. lgemeen 3 1.1. Over deze handleiding 3 1.2. ndere meegeleverde documentatie 3 1.3. Het gebruik van

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Ref: FJS-B_xxR4A_2011 21-02-2011 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Blz. 6 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 10 Blz.

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Gebruiksaanwijzing H 50249836 04.03 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen

GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen made by Honeywell Kenmerken 7-daags verwarmingsprogramma 6 vrij programmeerbare perioden

Nadere informatie

LRG 16-40 LRG 16-41 LRG 17-40

LRG 16-40 LRG 16-41 LRG 17-40 GESTRA Steam Systems LRG 16-40 LRG 16-41 LRG 17-40 NL Nederlands Gebruiksaanwijzing 818874-01 Geleidbaarheidselektrode LRG 16-40 Geleidbaarheidselektrode LRG 16-41 Geleidbaarheidselektrode LRG 17-40 Inhoud

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie