Profielschets Lid Raad van Commissarissen financieel profiel ZLM Verzekeringen u.a.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets Lid Raad van Commissarissen financieel profiel ZLM Verzekeringen u.a."

Transcriptie

1 Profielschets Lid Raad van Commissarissen financieel profiel ZLM Verzekeringen u.a. Introductie De Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM U.A. is gevestigd in Goes en is opgericht op 1 januari ZLM is één van de grotere onderlinge verzekeringsmaatschappijen, waarbij de afkorting U.A. staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid hetgeen betekent dat de deelnemers ( leden ) niet aangesproken kunnen worden op eventuele tekorten van ZLM. De afkorting ZLM stond destijds voor Zeeuwse Landbouw Maatschappij, later Zuidelijke Landbouw Maatschappij. Begin 90-er jaren is ZLM Verzekeringen op eigen benen komen te staan en heeft een grote groei doorgemaakt. De maatschappij werkt zonder winstoogmerk en levert alleen producten en diensten aan klanten die gevestigd zijn in de provincies Zeeland en Brabant. Zij biedt voor een gezin respectievelijk voor éénof tweepersoonshuishoudens een compleet verzekeringspakket met volgens eigen opgave uitstekende voorwaarden tegen scherpe prijzen. Het onderlinge aspect brengt o.a. met zich mede dat (een deel van) de winst wordt teruggegeven aan de klanten/leden middels bijvoorbeeld premieverlaging, pakketkorting, maar evenzeer door integrale afschaffing van poliskosten. De maatschappij kent ca leden (de verzekerden). Alhoewel de oorsprong van ZLM in de agrarische bedrijfstak ligt, is het aantal verzekerden uit deze bedrijfstak thans nog zeer gering. Van de leden/verzekerden komt 65% uit Brabant en 35% uit Zeeland. De producten van ZLM worden verkocht via zelfstandige tussenpersonen (waar ZLM soms een deelneming in heeft) en via direct writing. Voor de Statuten, het Reglement van de RvC, de jaarstukken van de afgelopen jaren, evenals overige informatie, verwijzen wij graag naar 1

2 1. Dienstverlening De activiteiten van ZLM omvatten onder meer verzekeringen van: Woonhuis Rechtsbijstand voor particulieren Inboedel Rechtsbijstand voor verkeersdeelnemers Kostbaarheden Doorlopende reis- en annulering Aansprakelijkheid voor particulieren Motorrijtuigen Gezinsongevallen Schade inzittenden 2. Organisatie en bestuurlijke aansturing De organisatie heeft 200 medewerkers (ca. 165 fte s). De dagelijkse leiding berust bij een directie bestaand uit 2 leden, te weten: mr. A.J. (Bram) de Jonge algemeen directeur (Financiën, P&O, Risicomanagement, Compliance en Kwaliteit) M.C. (Marinus) Schroevers directeur Verzekeringszaken (Acceptatie & Verkoop, Schade, Marketing en Informatiemanagement) Naast de directie bestaat het managementteam uit: J.A.C. (Jan-Kees) Adriaanse RA manager Financiën & Interne logistiek H.M.J. (Hubèr) Rentmeester manager Marketing & Communicatie E.J (Edwin) Goetheer afdelingshoofd Schade W.C. (Wim) de Fouw afdelingshoofd Advies & Acceptatie J.J.P. (Peter) Geluk afdelingshoofd Informatiemanagement 3. Financiën De premieomzet van ZLM (in 2013) bedroeg 93 miljoen op jaarbasis. Het eigen vermogen bedroeg ruim 235 miljoen. De solvabiliteit is ongeveer 15 maal hoger dan volgens de normen van de Nederlandsche Bank minimaal noodzakelijk. ZLM heeft door de jaren heen steeds een zeer bevredigend resultaat (operationeel en beleggings-opbrengsten) gekend, getuige ook het forse eigen vermogen dat is opgebouwd. PwC te Rotterdam is de extern accountant. 4. Belangrijke strategische issues voor de toekomst In komende tijd zal een aantal zaken onveranderd blijven doorgaan resp. blijven groeien, maar er zijn ook bepaalde issues die bijzondere aandacht vragen. Een greep hieruit is als volgt: Het werkgebied blijft Zeeland & Brabant, ook in de naaste toekomst. Dit houdt in dat klanten (polishouders) een postcode dienen te hebben in genoemd gebied. De groei zal zo n 3% per jaar blijven. Dit vraagt bijzondere aandacht, gezien de gevolgen van e.e.a. voor de organisatie. De focus blijft gericht op het leveren van service & kwaliteit als unique selling point. Dit zal investeringen vergen in opleiding, maar ook in ICT. Die laatste zorgt er voor dat de groei gerealiseerd kan worden zonder een evenredige toename van het personeelsbestand. De laatste omvangrijke ICT plannen (investering ruim 10 mln.) zijn gefaseerd in 2009 en 2011 operationeel geworden. Digitalisering in communicatie en van bedrijfsprocessen is nu de grote uitdaging. ZLM wil haar imago als goede werkgever in het Zeeuwse graag behouden. Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers is een belangrijk aandachtspunt. Het onderwerp Compliance en risicomanagement heeft de volle aandacht. Er zal gewerkt worden aan productverbetering en vernieuwing. De veranderende klantvraag speelt hierbij een belangrijke rol. 2

3 Het dagelijks vermogensbeheer is met behoud van de eigen verantwoordelijkheid uitbesteed aan Kempen Capital Management dit ter verhoging van de transparantie en professionaliteit. Verwacht wordt dat de gezonde financiële basis ook in komende jaren behouden kan blijven. Er bestaan geen plannen voor wijziging van het onderlinge karakter van de maatschappij. Wel is de verwachting dat de goede financiële positie van ZLM het mogelijk maakt aan de leden meer reducties in premie of andere voordelen aan te bieden. 5. Toezicht op het bestuur De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat op dit moment uit de volgende personen; 1. mr. F.A.M. (Frank) van den Heuvel (1965); voorzitter; directeur Public Affairs TNO mw. drs. J. (Koosje) de Koeijer (1959); plaatsvervangend voorzitter ir. J.W. (Jan Willem) de Kater (1969); beherend vennoot akkerbouwbedrijf mw. C.M. (Conny) Westdijk-Wilkes MBA/MSM (1958); partner interim managem.bureau vacature Het jaartal, genoemd in de tweede kolom, is de datum van aftreden volgens het rooster van aftreden. Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit. De vacature in de RvC die thans ontstaat komt door het vertrek van de heer René Verstraeten (financiële portefeuille). De Raad van Commissarissen kent twee commissies die de werkzaamheden van de Raad voorbereiden. Er is een audit- en risicobeheercommissie (bestaande uit mevrouw De Koeijer, voorzitter en de heer De Kater), die het financiële terrein en het risicomanagement bestrijkt. Daarnaast is er de remuneratiecommissie (bestaande uit mevrouw Westdijk, voorzitter en de heer Van den Heuvel) die het beloningsbeleid van ZLM en de beloning en opvolging van de directieleden onder haar hoede heeft. Voor de RvC, de commissies uit de RvC en de directie zijn (naast de statuten) ook specifieke reglementen van toepassing. 6. Profielschets Raad van Commissarissen als geheel In haar vergadering van 3 januari 2007 heeft de RvC onderstaande profielschets voor de Raad als geheel vastgesteld: Omvang De Raad heeft in 2013 besloten de omvang in komende jaren te bepalen op 5 personen. Taken Het uitoefenen van het toezicht waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn: - Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van missie, visie en strategie; - De organisatie en haar performance; - Het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg; - De directie, haar functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan; - Belangrijke externe ontwikkelingen; - Het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie; - De statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden; Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en optreden als klankbord. Het nemen van in Statuten en RvC-reglement toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en performancebeslissingen. Het functioneren als werkgever voor de directie. 3

4 Besturings- en toezichtfilosofie De directie bestuurt ZLM; de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de directie dit doet conform de missie van de ZLM en daarbij een excellente performance levert. De Raad houdt afstand en loopt de directie niet voor de voeten; zij beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en tot key performance-indicatoren. De Raad toont een - voor medewerkers, directie en buitenwereld zichtbare - sterke betrokkenheid bij de organisatie. De Raad kiest een pro-active instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de directie. De Raad levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van de directie. Algemene eisen aan de Raad van Commissarissen als geheel Maatschappelijk heterogene samenstelling. Leden van de Raad onderschrijven het onderlinge karakter van de ZLM. Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders. Leden van de Raad zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken. Team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen. Tenminste 1 lid heeft affiniteit met de agrarische sector. Binding met missie, ambitie en strategie van ZLM zoals geformuleerd in het strategiedocument. Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon). Brede maatschappelijke belangstelling. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen. Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in grote organisaties dan wel toonaangevend in haar/zijn branche. Sterke affiniteit met de werkvelden van ZLM. Beschikken over een breed netwerk: regionaal, eventueel landelijk, bereidheid tot inzet van dit netwerk. Leuke/lastige/alerte mensen met gevoel voor humor. Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus; geen solisten of betweters. Beschikkend over (helikopter-)kwaliteiten voor een toezichthouder van complexe organisatie. Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. Een minimale beschikbaarheid van circa zes werkdagen per jaar. Specifieke eisen aan de voorzitter Voldoende mate van beschikbaarheid. Bewust van zijn specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerste verantwoordelijk voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen en voor het functioneren van de Raad en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit. Verantwoordelijk voor PE-programma van de RvC-leden. Goede vergader technische voorzitter. Ervaring met en kennis van relevante soortgelijke zaken elders. Integrerende kwaliteiten. Kwaliteiten op het gebied van conflicthantering. Diplomatiek en onderhandelingskwaliteiten. In staat zich te verplaatsen in de belevingswereld van de directie. Personal fit met (de voorzitter van) de directie (wederzijds vertrouwen en respect, geen rivaliteit). 4

5 Specifieke eisen aan de individuele leden. p.m. alle leden dienen te beschikken over minstens één element; tezamen dienen de leden alle elementen af te dekken Bestuurlijke kennis en ervaring in de branche en/of in andere grotere of markt-leidende organisaties: overheid of maatschappelijke of commerciële onderneming. Kennis van en/of ervaring met een of meer voor de verzekeringsmarkt relevante aandachtgebieden c.q. perspectieven, zoals: Ondernemerschap; Financiën; Marketing (de consumentenmarkt); Fusie/overname en integratie; Bestuurskunde (openbaar bestuur); Personeel & Organisatie en Cliëntenperspectief; management ontwikkeling; Sociaal perspectief (sociale wetgeving, Governance en compliance beleid arbeidsmarkt); Risicomanagement NB: De algemene ledenvergadering, de ondernemingsraad en de directie kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als commissaris voor te dragen. 7. Profielschets huidige vacature met een financieel profiel Voor de vacature die dit jaar is ontstaan, wordt gezocht naar een kandidaat met de volgende eigenschappen: Een financiële, dan wel bedrijfskundige achtergrond of opleiding. In verband met de huidige aanwezige disciplines en de ontstane vacature binnen de RvC, wordt versterking op dit vlak als gewenst beschouwd. Bij voorkeur woont de kandidaat in het afzetgebied (Brabant of Zeeland) Kennis van het verzekeringsvak Leeftijd maximaal 60 jaar, maar liever in de orde van jaar RvC leden zijn eerder een afspiegeling van de algemene maatschappij dan een strikte afspiegeling van de leden/deelnemers (het "onderlinge" aspect). Zowel mannen als vrouwen worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen. De ideale kandidaat wordt op voordracht van de RvC door de ALV benoemd. 8. Vergaderfrequentie, tijdsbeslag en vergoeding Vergaderingen RvC: op reguliere basis 5 keer per jaar, plus één middagdeel met OR. De commissies uit de RvC hebben hun eigen vergaderingen op andere data. Vergaderlocatie: op het ZLM kantoor, gevestigd te Goes. Vergoeding: ca per jaar (excl. BTW) plus reis- en onkosten. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast conform de CAO. Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten en er is een besluit ter vrijwaring van bestuurders en commissarissen van ZLM Verzekeringen van toepassing. 5

6 9. Procedure Voor de invulling van deze vacature heeft ZLM aan Nationaal Register (NR) gevraagd deze procedure te begeleiden. De heer ir. Jan Dirk Smits, adviseur, zal zorgdragen voor de uitvoering van deze opdracht. De selectiecommissie zal de gesprekken zal voeren. Bij de gesprekken zal de algemeen directeur als adviseur aanwezig zijn evenals de adviseur vanuit Nationaal Register. De selectiegesprekken zijn gepland op vrijdag 6 maart Voorafgaand aan de selectiegesprekken vindt mogelijk een kennismakingsgesprek plaats met onze adviseur Jan Dirk Smit voor door ons geschikt geachte kandidaten. Deze gesprekken worden vermoedelijk gepland in januari Na de selectiegesprekken zal de commissie een voordracht doen aan de RvC. Benoeming zal vervolgens plaatsvinden door de Algemene Ledenvergadering van ZLM op 18 juni De benoeming zal pas effect kunnen hebben nadat daarmee is ingestemd door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB toetst de beoogde commissaris op geschiktheid op basis van de Beleidsregel geschiktheid van juli Vast onderdeel van de toetsingsprocedure door DNB is het toetsingsgesprek dat met de kandidaat wordt gehouden. 10. Uw reactie en informatie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het profiel, dan nodigen wij u uit uw vóór 4 december uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken. Via deze link kunt u online solliciteren en krijgt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Houdt u bij het reageren graag alvast rekening met de eerder genoemde gespreksdatum van vrijdag 6 maart Dit is de enige datum waarop selectiegesprekken plaats kunnen vinden. Meer informatie Nationaal Register Adviseur: De heer ir. Jan Dirk Smit, adviseur Telefoon: Website: De volgende documenten worden op verzoek toegestuurd. - Statuten - Uittreksel KvK 6

Profielschets Lid Raad van Commissarissen

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Profielschets Lid Raad van Commissarissen 1. Inleiding Enexis Holding N.V. zoekt een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Nationaal Register (NR) is ingeschakeld om bij de werving ondersteuning te

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. Rabobank Bollenstreek

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. Rabobank Bollenstreek Profielschets Lid Raad van Commissarissen Rabobank Bollenstreek 1. Inleiding Binnenkort ontstaat er een vacature in de Raad van Commissarissen van Rabobank Bollenstreek. Dit document bevat globale informatie

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011. ZLM Verzekeringen

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011. ZLM Verzekeringen Jaarverslag 211 Jaarverslag 211 ZLM Verzekeringen INHOUD Advies van de Raad van Commissarissen Kerncijfers Personalia Verslag van de directie Financiële resultaten Risicomanagement Verslag van de Raad

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Informatiememorandum en profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Stichting ROC Leiden

Informatiememorandum en profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Stichting ROC Leiden Informatiememorandum en profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Stichting ROC Leiden 1. Algemeen ROC Leiden verzorgt onderwijs voor studenten uit Leiden en wijde omgeving. Het ROC omvat een groot

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010. ZLM Verzekeringen

Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010. ZLM Verzekeringen Jaarverslag 21 Jaarverslag 21 ZLM Verzekeringen inhoud Advies van de Raad van Commissarissen Kerncijfers Personalia Verslag van de directie Financiële resultaten Risicomanagement Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v.

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. PERSONALIA RAAD VAN COMMISSARISSEN Dhr. mr. A. Engelsman (voorzitter) Dhr. mr. G. X. Hollaar DIRECTIE Dhr. B.J. Posthumus

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van te Wolvega Inhoudsopgave Artikel Onderwerp 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 2 Taak van de raad van commissarissen 3 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem Document Eigenaar Coördinator Datum integraal management systeem : RegIert Raad van Commissarissen : CEOfI : Corpore Secretary : 25juni2015 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 EBN BV. (EBN) is een onderneming

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop De klant voorop Inhoudsopgave Bestuursverslag 2010 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 8 3 Verslag Raad van Commissarissen 9 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.2 Juridische

Nadere informatie

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Kombinatie op 25 maart 2008 1 Artikel 1 Vaststelling en

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Transvorm

Reglement raad van toezicht Transvorm Tilburg, 20 april 2009 Inhoud Inleiding Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Verkeer met de raad van bestuur Samenstelling Werkwijze en besluitvorming Integriteit en onafhankelijkheid Informatie en communicatie

Nadere informatie

Governance Principes Verzekeraars ONDERLINGE UITVAARTMAATSCHAPPIJ DE LAATSTE EER DRACHTEN

Governance Principes Verzekeraars ONDERLINGE UITVAARTMAATSCHAPPIJ DE LAATSTE EER DRACHTEN Governance Principes Verzekeraars ONDERLINGE UITVAARTMAATSCHAPPIJ DE LAATSTE EER DRACHTEN 1 maart 2015 Versie Naleving Governance Principes Verzekeraars Governance Principes Verzekeraars De Governance

Nadere informatie

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM Dit reglement is integraal gewijzigd door de raad van commissarissen van Elan Wonen op 16 december 2008. Artikel

Nadere informatie

Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land B.A.

Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land B.A. Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land B.A. Versie 1.1 11 februari 2014 Pagina 1 van 7 Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A.

JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. 1. Inhoudsopgave Bestuursverslag 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 7 3 Verslag Raad van Commissarissen 8 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias

Nadere informatie

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr HANdBoEK deugdelijk BESTUUr 2 Handboek deugdelijk bestuur Inhoudsopgave I Voorwoord 04 II CORPORATE GOVERNANCE CODE 05 1. INLEIDING 05 2. DE DIRECTIE 05 2.1 Samenstelling en deskundigheid 05 2.2 Taak en

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

. Jaarverslag 2011 Coöperatie Univé UA

. Jaarverslag 2011 Coöperatie Univé UA . Jaarverslag 2011 Coöperatie Univé UA Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter bestuur Coöperatie Univé UA 5 Verslag Raad van Commissarissen 7 Bestuursverslag 2011 1. Verslag Raad van Bestuur 15 2. Kerncijfers

Nadere informatie