Verslag Users Group 27/09/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Users Group 27/09/2012"

Transcriptie

1 Verslag Users Group 27/09/2012 Aanwezig: B. Gouverneur (Synergrid) S. Harlem (FEBEG) P. Lobé (EFET) B. De Wispelaere (FEBEG) H. Wyverkens (FEBEG) F. Van Gijzeghem (ODE) A. Vermeylen (BOP) P. Claes (FEBELIEC) M. Ceusters (FEBELIEC) S. Aerssens (FEBELIEC) N. Pierreux (Belpex) H. Vandersyppe (FEBEG) J. Hensmans (FOD Economie) T. de Waal (FEBEG) T. Deheegher (ODE) N. Laumont (EDORA) F. Vandenberghe, P. De Leener, W. Michiels, F. Wellens, P. Fonck, F. Dalle (Elia) J. Vandermeiren, H. Vandenbroucke, B. De Wachter, F. Carton, G. Kalfas (gedeeltelijk, Elia) Verontschuldigd: W. Gommeren (AGORIA) L. Hujoel (SIBELGA) B. Van der Spiegel (INFRABEL) B. Van Zeebroeck (EDORA) Agenda 1. Goedkeuring rapport vorige vergadering (24/05/2012) 2. WG System Operation a) Feedback WG 13/09 b) Bevoorradingszekerheid a. Incompressibiliteit b. Gevolgen sluiting D3 & T2 c) Bid ladder: Presentatie Kick-Off 3. WG EMD a) Geen feedback b) CACM Network Code Users Group Verslag meeting 27 september 2012_Final 1/9

2 4. WG Belgian Grid a) Feedback WG b) Formele goedkeuring van Aanbeveling " Proces van capaciteitsreservering voor nieuwe productie-eenheden op het Elia-net met het oog op een herziening van de technische reglementen " c) Closed distribution systems : stand van zaken 5. Feedback ad-hoc Platform RES 6. Diversen Verslag: a) Sun forecast b) Klantendag c) Start onderzoek synergie cross-border balancing en reserves Nederland - België 1. Verwelkoming en inleiding door Jacques Vandermeiren, CEO Elia Group Jacques Vandermeiren, CEO van de Elia Group, verwelkomt de leden van de Users Group. Hij benadrukt het belang van dit platform speelt voor de goede werking van de markt en herbevestigd dat Elia de Users Group zal blijven ondersteunen en ontwikkelen. Hij verwijst naar de recente berichtgeving in de media over de bevoorradingszekerheid, een topic die Elia zeer aanbelangt. Indien hierdoor onduidelijkheid zou gecreëerd zijn over de verdeling van de verantwoordelijkheden, preciseert hij dat Elia verantwoordelijk is voor de ondersteunende diensten, maar dat de verantwoordelijkheid voor de bevoorradingszekerheid in België niet bij Elia ligt. Het structureel evenwicht tussen vraag en aanbod is immers overgelaten aan de marktwerking en de eindverantwoordelijkheid bij de minister. De elektriciteitswet verleent aan de bevoegde minister de mogelijkheid om tussen te komen, bijvoorbeeld door het lanceren van een tender bij onvoldoende verwachte productiecapaciteit. 2. Nieuwe leden Frank Vandenberghe verwelkomt Annemie Vermeylen die als secretaris-generaal van het Belgian Offshore Platform (BOP) de offshor e windmolenproducenten vertegenwoordigt en Jan Hensmans van de FOD economie. 3. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (24/05/2012) Het verslag van de vergadering van 24/05/2012 wordt zonder opmerkingen door de Users Group goedgekeurd. Users Group Verslag meeting 27 september 2012_Final 2/9

3 4. Feedback WG System Operations De voorzitter van de WG System Operations geeft een overzicht over twee belangrijke onderwerpen. 1. Incompressibiliteit Pro-memorie wordt de term incompressibiliteit gebruikt om periodes te beschrijven waar door onvoorziene afwijkingen, de productie groter is dan het verbruik zonder dat dit overschot op de markt werd geplaatst en evenmin bijkomende afregelmogelijkheden via de intradaymarkt of de balancing nog beschikbaar zijn. Sinds de lente 2012 werden door Elia een aantal periodes gedetecteerd waar incompressibiliteit voorkwam. Het betrof voornamelijk weekend- en nacht-periodes in de zomer in aanwezigheid van sterke zon en/of wind. Een actieplan werd opgesteld, waaronder: - Sensibilisatie van de marktspelers (die o.m. meer t oeliet om gelimiteerd coördineerbare eenheden toch af te regelen); - Nieuwe incentives in onbalanstarief; - Aanpassingen in de IT-tools; - Mailing naar de ARPs (met CIPU-contract) op D-1 bij risico op incompressibiliteit met vraag om bijkomend afregelvolume aan te bieden; - De positieve reacties van de ARPs, het effect van de nieuwe tarifaire incentives alsook gunstige weersomstandigheden (weinig periodes met combinatie van veel wind en zon) en verlaagde nucleaire productie (verlengde stop van de eenheden Doel 3 en Tihange 2) hebben de problematiek van de incompressibiliteit minder scherp gesteld tijdens afgelopen zomer. Negatieve onbalansprijzen (MDP) werden ongeveer 15 keer waargenomen. Op 12/08/2012 werd een Balancing Warning gepubliceerd om het risico op incompressibiliteit op 13/08/2012 te voorkomen. Het risico op incompressibiliteit of gebrek aan flexibiliteit in het systeem zal in de toekomst blijven bestaan o.a. wegens de toenemende integratie van de hernieuwbare productie (zon en wind) met zijn typi sch volatiel karakter. Elia is bovendien september geconfronteerd geworden met incompressibiliteit op de import. Leden van de Users Group (o.m. vertegenwoordigers van FEBELIEC en EFET) vragen naar een meer uitgebreide communicatie in geval van beoogde incompressibiliteit: - Mailing naar alle ARPs; - Telefonische communicatie; Wim Michiels antwoordt dat specifieke telefonische communicatie praktisch niet haalbaar is maar dat andere systemen in de werkgroep System Operations kunnen besproken worden. Volgens vertegenwoordigers van FEBEG dient meer rekening gehouden te worden met de aanwezige fotovoltaïsche productie in de distributienetten om een correcte assessment van incompressibiliteitsperiodes te realiseren. Hierbij bevestigt Elia actief tools voor Sun Forecasing te ontwikkelen. De problematiek van de allocatie van de belasting door de DistributieNetwerkBeheerders in aanwezigheid van onvoorspelbare decentrale productie werd aangehaald. Deze maakt echter niet deel uit van huidig onderwerp. Users Group Verslag meeting 27 september 2012_Final 3/9

4 2. Gevolgen van een eventuele sluiting van Doel 3 en Tihange 2 2 elementen beïnvloeden sterk de beschikbaarheid van het nucleaire productiepark in de komende maanden/jaren: - De beslissing van de regering om Doel 1 en 2 in 2015 te sluiten; - Het vaststellen van mogelijke anomalieën op de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2 waardoor de centrales voor een vandaag nog onbepaalde duur niet beschikbaar zijn; Elia heeft een studie verricht om de concrete gevolgen van deze sluitingen te kennen. Verschillende scenario s werden uitgewerkt, alle scenario s houden rekening met het behoud van de klassieke eenheden waarvan de sluiting reeds ingepland was. Hoewel de minister het in stand houden van deze eenheden aangekondigd heeft, dient dit nog concreet uitgewerkt te worden. De conclusies van de studies tonen aan dat de bevoorradingszekerheid in België mits specifieke maatregelen in normale omstandigheden gewaarborgd is. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden (koudegolf, bijkomende langdurige onbeschikbaarheid van productie, ) verhoogt het risico dat bijkomende vraagbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden. Op vraag van een vertegenwoordiger van FEBELIEC wordt bevestigd wat men dient te verstaan door uitzonderlijke omstandigheden : het zijn omstandigheden die boven het percentiel P95 gelegen zijn, met andere woorden komen deze omstandigheden gemiddeld één jaar om de 20 jaren voor. Verder bevestigt Elia rekening gehouden te hebben met haalbare importconfiguraties. De totale importcapaciteit van België is beperkt tot 3500 MW (in winteromstandigheden). Deze maximale waarde wordt bepaald door dynamische stabiliteitsfenomenen: boven deze waarde verhoogt het risico op spanningsinstabiliteit en is een instorting van het net mogelijk bij een eventueel bijkomend incident. Deze 3500 MW kan via een combinatie op de noord- en zuidgrens verdeeld worden. Ook met de huidige NTC waarde van 1401 MW op de noordgrens is het, via de marktkoppeling mogelijk om veel meer, en in specifieke omstandigheden zelfs tot 3500 MW, vanuit Nederland in te voeren: naast een rechtstreekse flow over de noordgrens, zal dan een deel van de flow via NL D FR B langs de zuidgrens vloeien. Een belangrijke voorwaarde is echter dat de biedingen van de Belgische marktspelers concurrentieel zijn ten opzichte van de Duitse en Franse marktspelers. In extreme omstandigheden (zoals langdurige koudegolf) kan het echter zijn dat het energie - aanbod in Europa beperkt is en dat de marktspelers niet de nodige deals kunnen afsluiten om hun portefeuille in evenwicht te houden: deze toestand wordt schaarste genoemd. Op welk manier is Elia voorbereid op situaties van plotse onevenwicht of aangekondigde schaarste? a) In geval van plotse fenomeen (frequentiedaling) Verscheidene procedures worden al dan niet automatisch opgestart, onder meer: Alarm Elia, Actie MW, Actie MVAr, Start Turbojets,. Als dit onvoldoende resultaten oplevert zullen afschakelingen volgens het afschakelplan manueel of automatisch (via activatie van frequentierelais) plaats vinden teneinde het evenwicht te herstellen en een verdere degradatie van het elektrisch systeem te vermijden. b) In geval van aangekondigde schaarste Users Group Verslag meeting 27 september 2012_Final 4/9

5 Dit kan voorkomen onder verschillende vormen, bv.: vaststelling dat de avondpiek niet bevoorraad kan worden, buitendienstname (wegens defect) van een productie-eenheid voor een bepaalde duur, In dit geval wordt vastgesteld dat het aanbod onvoldoende zal zijn om de vraag te bevoorraden: de ARP(s) kunnen hun evenwichtsverplichting niet respecteren. In geval van schaarste kunnen de overheden beslissen om maatregelen te nemen en te implementeren ten einde de vraag te beperken: Elia zal maatregelen voorstellen maar de Minister beslist. De interactie tussen Elia en de federale overheid is beschreven in een proces. Er kunnen 3 niveaus van maatregelen onderscheiden worden: o Vraagbeperkende maatregelen via sensibilisatie. o Vermindering van het verbruik voor specifieke doeleinden zoals reclameverlichting, bepaalde industriële processen, o Selectieve afschakeling: deze afschakeling kan worden uitgevoerd in blokken van 500 MW geografisch gespreid over heel België, binnen 5 zones die ieder 100 MW vertegenwoordigen: het noordwesten, het noordoosten, het centrum, het zuidwesten en het zuidoosten. Wettelijke voorschriften bepalen welke klanten eerst worden afgeschakeld (landelijke gebieden) en welke prioritair moeten bevoorraad worden (Seveso bedrijven, ). Een vertegenwoordiger van FEBEG dringt aan dat de tools ter ondersteuning van de Day-Ahead markt stabiel dienen te werken, ook in geval van schaarste. Hierbij herhaalt zowel Elia als de vertegenwoordiger van Belpex dat het bieden van stabiele tools steeds een aandachtspunt is. Iedere ongewenste gebeurtenis in de IT-ondersteuning van de marktwerking geeft aanleiding tot een diepgaande analyse. Een vertegenwoordiger van FEBELIEC vreest dat een situatie van schaarste aanleiding kan geven tot gaming. Elia antwoordt hierop bijzonder nauwlettend toe te zien op crisisdagen en is bovendien in gesprek met de CREG over een eventuele bijkomende anti-gaming maatregel in het onbalanstarief analoog met wat voor incompressibiliteit gebeurd is in de zomer. Verder wordt bevestigd dat gedragsaanpassingen van partijen naar aanleiding van signalen die op de markten opgevangen worden, niet als gaming beschouwd kunnen worden. Dit gedrag kan een gunstig effect hebben voor het netwerk. De vertegenwoordiger van EFET vraagt een bevestiging dat de contractuele overeenkomsten degelijk voorzien zijn om de huidige onevenwichtstarieven verder te zetten na Elia zal dit onderzoeken. 5. Real Time Balancing Platform ( Bid Ladder ) Binnen de WG System Operations wordt er een Ad Hoc TaskForce opgestart via dewelke Elia zal starten met een bevraging in verband met de invoering van een "Balancing Platform". De context alsook de doelstellingen van deze TaskForce worden verduidelijkt. De partijen die wensen deel te nemen aan de TaskForce zullen de opportuniteit krijgen om zich kenbaar te maken. Een aantal reacties wordt reeds opgevangen: - Mogelijkheid tot neutralisatie van geactiveerde biedigen in de toegangsfacturen? - Industriële klanten zijn vragende partij. Users Group Verslag meeting 27 september 2012_Final 5/9

6 - Zullen secundaire reserves ook op dit platform aangeboden worden? - Eenzelfde platform voor België en Nederland? Al deze vragen zullen via de TaskForce behandeld worden. Er werd in de marge van de presentatie over de "bid ladder" ook bevestigd dat Elia (zoals eerder aangekondigd) vanaf 01/10/2012 effectief start met een deelname aan igcc. Zie persbericht voor meer info. - Elia voorziet geen impact op de reservatie van secundaire reserves (zelfde volumes blijven gecontracteerd) - Transparantie, welke gegeven zullen gepubliceerd worden? De hoeveelheid energie, in het kader van igcc, geïmporteerd en/of geëxporteerd tussen Elia en andere deelnemende TSO's worden gepubliceerd. - Wat is de voorspelbaarheid van igcc? Aangezien het al dan niet netten van onevenwichten afhankelijk is van het onevenwicht binnen verschillende regelzone's is het niet mogelijk om dit te voorspellen. 6. Feedback WG EMD CACM Network Codes H. Vandenbroucke geeft een korte stand van zaken inzake de CACM Network Code (Capacity Allocation & Congestion Management). Op 25/9 heeft de General Assembly van ENTSO-E de draft CACM NC goedgekeurd. Op 27/9 is de CACM NC ingediend bij ACER voor een zgn. compliance review tegenover de CACM Framework Guidelines. ACER heeft 3 maanden om zich uit te spreken. Na positief advies van ACER kan de Comitology procedure bij de Europese Commissie opgestart worden. Deze procedure zou ongeveer 1 jaar in beslag nemen. De inwerkingtreding van de CACM NC wordt begin 2014 verwacht. De vertegenwoordiger van de FOD Economie verklaart steeds beschikbaar te zijn voor vragen of reacties tijdens de Comitology procedure. De heer De Wispelaere (FEBEG) vraagt of deze CACM NC ook praktische gevolgen zal hebben, met onder meer een mogelijke wijziging van het Federaal Technisch Reglement. De heer Vandenberghe bevestigt deze mogelijkheid. 7. Feedback WG Belgian Grid De voorzitter van de WG Belgian Grid geeft een stand van zaken van de besprekingen in de WG Belgian Grid. 1. Gesloten DistributieNetten De discussies binnen de werkgroep zijn afgerond. De werkgroep heeft zich akkoord verklaard met de aanpassingen van de contracten, meer bepaald met de nieuwe bijlage 14 van het toegangscontract. Elia heeft reeds informele besprekingen met de CREG en de VREG gevoerd over dit onderwerp. De eerste reacties zijn positief, beperkte aanpassingen in de contracten werden aangevraagd. Elia is nu klaar om de aanpassingen formeel bij de CREG in te dienen ter goedkeuring. Gegeven de stand van de wetgeving in Wallonië lijkt het voorbarig om reeds contact op te nemen men de CWAPE. Users Group Verslag meeting 27 september 2012_Final 6/9

7 De CREG heeft onderlijnd dat een bewijs van goedkeuring door de Users Group het proces van goedkeuring van de contractuele aanpassingen kan versnellen vermits dan mogelijk geen consultatie nodig is. Elia vraagt dan ook de formele goedkeuring van de Users Group over de contractuele aanpassingen in het kader van CDS. Om aan de werkgroep de gelegenheid te geven om kennis te nemen van de laatste aanpassing in de contracten, delegeert de Users Group de formele goedkeuring aan de WG Belgian Grid. De formele goedkeuring van de contracten zal dus tijdens de volgende vergadering van de werkgroep plaats vinden (16/10/2012). Het beroep van de CREG bij het grondwettelijk hof zal vermoedelijk geen belemmering vormen voor een goedkeuring van de contracten. 2. Capaciteitsreservatie Een nota capaciteitsreservatie werd door de werkgroep opgesteld. Deze werd aan de leden van de Users Group verdeeld. De WG Belgian Grid vraagt de formele goedkeuring van de Users Group over de nota capaciteitsreservatie. Om toe te laten beperkte aanpassing door te voeren op de nota (niet inhoudelijke aanpassingen onder meer in de Nederlandstalige vertaling), delegeert de Users Group de formele goedkeuring aan de WG Belgian Grid. De formele goedkeuring van de nota zal dus tijdens de volgende vergadering van de werkgroep plaats vinden (16/10/2012). 8. Feedback ad-hoc Platform RES Support Mechanisms De voorzitter van het ad-hoc platform geeft een overzicht van de besprekingen die dit jaar hebben plaats gevonden op het overlegplatform. Zo werd er gekeken naar de verschillende supportmechanismen die in België en Europa gangbaar zijn, hun kenmerken, voor- en nadelen en de impact die verschillende mechanismen hebben op netontwikkeling en systeembeheer. Tevens werden er alternatieven voorgesteld en werd nagegaan hoe RES beter geïntegreerd kunnen worden in een elektrisch systeem. Verscheidene leden hebben tevens hun visie hieromtrent gepresenteerd. Momenteel zijn er geen verdere onderwerpen te behandelen. Indien er in de toekomst nieuwe onderwerpen aan de orde komen kan er een nieuwe samenkomst worden voorzien. Users Group Verslag meeting 27 september 2012_Final 7/9

8 9. Varia Nieuwe toeslag van Elia voor openbare dienstverplichting in Wallonie Elia heeft een nieuw voorstel van toeslag voor openbare dienstverplichtingen in Wallonie ingediend bij de CREG. Deze is het gevolg van de forse stijging van aankoop van groene stroom certificaten aan de minimum gegarandeerde prijs. De CREG heeft het voorstel dat van kracht wordt op 1 oktober - goedgekeurd. De toeslag voor openbare dienstverplichting in Wallonië vervijfvoudigd tot bijna 6 /MWh Solar Forecasting De voorzitter van de WG System Operations stelt de stand van zaken in verband met Solar Forecasting voor. Een Solar Forecasting is reeds sinds 18/07 beschikbaar op de website van Elia. Dit tijdelijk systeem werkt niet real time (ex-ante). Vanaf 2013 zal een nieuw systeem ter beschikking worden gesteld. Het zal onder meer een real-time inschatting omvatten gebaseerd op metingen op +/ geografisch verspreide PV-installaties. Het systeem zal ook geografische informatie omvatten Klantendag De klantendag 2012 van Elia zal op 16/11 plaats vinden te Groot-Bijgaarden. Security op Supply zal een belangrijk onderwerk worden. Men verwacht dat minister Wathelet hiervoor aanwezig zal zijn. Andere belangrijke onderwerpen zijn: Gesloten DistributieNetten, offshore netwerk, Cross-Border balancing between Tennet and Elia. Een gezamelijke studie Elia-Tennet over cross-border balancing mechanismen wordt aangekondigd. Deze wordt uitgevoerd in samenwerking met KEMA. De studie heeft als doel mogelijke verdere stappen op vlak van internationale samenwerking te identificeren op over van balancing en reserves (o.a. verdere harmonisatie, synergiën op vlak van reserves, gemeenschappelijk balancingplatform, ). De studie zal in 2 fasen plaats vinden: een kwalitatieve fase dit jaar en een kwantitatieve fase in Het is de bedoeling in de kwalitatieve fase de interessante pistes te identificeren. Hierbij zullen ook de stakeholders worden geconsulteerd: een workshop zal hiervoor worden georganiseerd Personnalia Patrick De Leener, Head of Energy Management bij Elia, zal aan de raad van bestuur van Coreso worden voorgedragen als CEO van Coreso. * * * Users Group Verslag meeting 27 september 2012_Final 8/9

9 Datums van de volgende vergaderingen in 2012 Elia, Keizerslaan 20, lokaal /12/2012, om 14.30u Users Group Verslag meeting 27 september 2012_Final 9/9

SITUERING. 1 http://www.elia.be/en/about-elia/publications/reports

SITUERING. 1 http://www.elia.be/en/about-elia/publications/reports Verslag over de vooruitgang van de ontwikkeling van de interconnectiecapaciteit en het vraagbeheer 13 februari 2015 SITUERING Elia System Operator ( Elia ) werd op 18 juli 2013 geïnformeerd over de beslissingen

Nadere informatie

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden.

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden. Bijdrage Elia aan de openbare raadpleging van de CREG inzake de maatregelen die moeten worden genomen om de toereikendheid van conventionele productiemiddelen van elektriciteit in België te waarborgen

Nadere informatie

STUDIE (F)150604-CDC-1422

STUDIE (F)150604-CDC-1422 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Ontwerpverslag inzake de noodzakelijke voorwaarden om het evenwicht in de ELIA-regelzone te verzekeren

Ontwerpverslag inzake de noodzakelijke voorwaarden om het evenwicht in de ELIA-regelzone te verzekeren Ontwerpverslag inzake de noodzakelijke voorwaarden om het evenwicht in de ELIA-regelzone te verzekeren Inhoud 1 Context... 3 2 Balanshandhaving door de BRPs met het oog op reduceren van residuele onbalansen...

Nadere informatie

Uitdagingen en vooruitzichten

Uitdagingen en vooruitzichten 02 Uitdagingen en vooruitzichten Als beheerder van het hoogspanningsnet moet Elia talrijke uitdagingen aangaan om het hoofd te bieden aan de energierevolutie die zich nu voordoet. De Europese integratie,

Nadere informatie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem Advies Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

I. Algemene inleiding

I. Algemene inleiding Publieke consultatie Wijzigingen 2015 Toegangscontract 17/08/2015 14/09/2015 Toelichtingsnota van de door Elia voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract I. Algemene inleiding De door Elia voorgestelde

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Jaarverslag 2012 Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Inhoudstafel EXECUTIVE REPORT Voorwoord* 2 Waarden en profiel 4-7 Markante feiten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2011

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2011 INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD.................................................................. 3 2. DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

NOOD AAN EEN POSITIEF INVESTERINGSKLIMAAT

NOOD AAN EEN POSITIEF INVESTERINGSKLIMAAT STANDPUNTNOTA NOOD AAN EEN POSITIEF INVESTERINGSKLIMAAT Brussel, 18 november 2008 Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven v.z.w. Ravensteingalerij 3 bus 9 1000 Brussel www.febeg.be info@febeg.be

Nadere informatie

Federaal ontwikkelingsplan 2010-2020

Federaal ontwikkelingsplan 2010-2020 Federaal ontwikkelingsplan 2010-2020 Voorlopige versie Ontwerp opgesteld in samenwerking met de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst «Economie, KMO, Middenstand en Energie» en het

Nadere informatie

de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130111-162) betreffende: de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 Inhoudstafel 2 CREG Jaarverslag 2014 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

Vlaams gewest 28 juni 2013. Investeringsplan 2013 2016

Vlaams gewest 28 juni 2013. Investeringsplan 2013 2016 Vlaams gewest 28 juni 2013 Investeringsplan 2013 2016 2 INvesteringsplan vlaams gewest 2013 2016 28 JUNI 2013 Synthese 4 INvesteringsplan vlaams gewest 2013 2016 28 JUNI 2013 Stabilisatie van de maximale

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Blijft de elektriciteitsvooziening nog steeds verzekerd?

Blijft de elektriciteitsvooziening nog steeds verzekerd? Blijft de elektriciteitsvooziening nog steeds verzekerd? Inhoudstafel: Editoriaal, Jan Van Roost, Elia - National Control Center Bevoorradingszekerheid vanuit de Algemene Directie Energie, Eline Vanderspeeten,

Nadere informatie

1. VOORWOORD... 3 2. VOORNAAMSTE WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN... 5

1. VOORWOORD... 3 2. VOORNAAMSTE WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN... 5 COMMISSIE COMMISSION VOOR DE DE RÉGULATION REGULERING VAN DE L ÉLECTRICITÉ ELEKTRICITEIT ET EN DU HET GAZ GAS RAPPORT JAARVERSLAG ANNUEL INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD..................................................................

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

NOTA (Z)150115-CDC-1395

NOTA (Z)150115-CDC-1395 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

TUSSEN DROOM EN DAAD Het Europese kader voor capaciteitsmechanismen*

TUSSEN DROOM EN DAAD Het Europese kader voor capaciteitsmechanismen* TUSSEN DROOM EN DAAD Het Europese kader voor capaciteitsmechanismen* Lothar Van Driessche Advocaat bij Linklaters LLP te Brussel Niels Baeten Advocaat bij Linklaters LLP te Brussel INLEIDING 1. In een

Nadere informatie

De nucleaire phase-out in België: impact op security of supply en excess productie

De nucleaire phase-out in België: impact op security of supply en excess productie UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 De nucleaire phase-out in België: impact op security of supply en excess productie Masterproef voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

Christoph Schubert / 23 jaar, gespecialiseerd monteur in het Regionaal Centrum Oost van 50Hertz

Christoph Schubert / 23 jaar, gespecialiseerd monteur in het Regionaal Centrum Oost van 50Hertz 01 De Elia groep Elke dag delen de medewerkers van de Elia groep, die bestaat uit Elia System Operator en 50Hertz, zowel in België als in Duitsland dezelfde passie voor het metier, om de samenleving een

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 december 2011. met betrekking tot Functionaliteiten slimme meters

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 december 2011. met betrekking tot Functionaliteiten slimme meters Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)

Regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) Regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG I. Algemeen Met belangstelling

Nadere informatie

STUDIE (F)100401-CDC-959

STUDIE (F)100401-CDC-959 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2006 DEEL 1 : DE EVOLUTIE VAN DE AARDGASMARKT 7 1. De Europese aardgasmarkt 9 1.1. De verslagen van de Europese Commissie 9 1.2.

Nadere informatie