Prijsstelling GBT-dienstverlening Havenbedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijsstelling GBT-dienstverlening Havenbedrijf"

Transcriptie

1 Prijsstelling GBT-dienstverlening Havenbedrijf 21 augustus 2014 Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

2 Hoofdstuk: Inleiding 0. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Visie Missie Kernwaarden van het GBT Onze Ambitie Prijsstelling Jaarlijkse kosten Eenmalige kosten Randvoorwaarden prijsstelling Kwaliteit ISO-certificering Andere methodieken Overige afspraken Opbrengsten en Afdracht belastingontvangsten Het harmoniseren van verordeningen in combinatie met vrijheid van beleid

3 Hoofdstuk: Inleiding 1. INLEIDING Het havenbedrijf (in oprichting) kan voor de uitvoering van de heffing en invordering van havengelden een beroep doen op de dienstverlening van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (verder te noemen GBT). Het GBT heeft vijf jaar ervaring in het uitvoeren van deze processen. Daarnaast heeft het GBT expertise opgebouwd met betrekking tot verschillende producten op het gebied van vastgoed, financiën en belastingen. Eveneens heeft zij, als organisatie ontstaan uit de afdelingen belastingen van haar deelnemers, ervaring met het opstarten van een samenwerking tussen onderdelen van verschillende gemeenten en het opzetten van een eigen bedrijfsvoering. Vanuit dit perspectief is het GBT een waardevolle bron van informatie voor het op te richten havenbedrijf. Naast de heffing en inning van havengelden kan het GBT ook overige werkzaamheden uitvoeren voor het havenbedrijf, zoals: - Het uitvoeren van de Planning en Control cyclus: het opstellen van de begroting, managementrapportages, bestuursrapportages en de jaarstukken; - Het uitvoeren van administratieve taken, zoals scheepsregistratie. Deze offerte is gebaseerd op de intentie van het Havenbedrijf i.o. en het GBT om te komen tot een duurzame en brede samenwerking. Deze offerte dient dan ook gezien te worden als een eerste stap om te komen tot een succesvol partnerschap op diverse terreinen. Het document is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1 gaat in op onze visie en missie; Hoofdstuk 2 geeft inzicht in onze prijsstelling; Hoofdstuk 3 gaat in op diverse kwaliteitsaspecten; Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de overige afspraken waarmee het havenbedrijf wordt ontzorgd. 1.1 VISIE Het GBT heeft de volgende Visie: Als modern Twentse overheidsorganisatie voeren we voor overheden taken uit op het gebied van vastgoed, financiën en belastingen. We ontzorgen onze partners door deskundigheid in te brengen en beheertaken over te nemen. Op deze manier worden overheden in de gelegenheid gesteld om zich te richten op de ontwikkelingen van de Twentse samenleving. De visie van het GBT was tot op heden steeds gericht op een beheerste groei met nieuwe toetreders. Momenteel staat het belastingproces nog steeds centraal maar wil het GBT haar partners ook op andere werkterreinen ontzorgen. We hebben gekozen voor die werkvelden waar we daadwerkelijk toegevoegde waarde kunnen bieden. Vandaar dat we ons richten op administratieve- en beheertaken op het gebied van Financiën en Vastgoed. Een belangrijk uitgangspunt hier is en blijft de excellente uitvoering van processen. De diensten die het GBT voor het havenbedrijf kan uitvoeren, sluiten hier naadloos op aan. Een ander onderdeel van de visie is dat we (meer dan voorheen) ons willen opwerpen als partner. We hebben de deskundigheid in huis om een bijdrage te leveren aan de doelen van onze opdrachtgevers. Partnerschap kunnen we invullen door het bieden van maatwerk. 3

4 Hoofdstuk: Inleiding 1.2 MISSIE Ons doel is duidelijk in onze visie verwoord. Onze doelen kunnen we alleen bereiken als we als organisatie staan voor onze kwaliteiten. Deze kwaliteiten hebben we verwoord in de volgende missie: Het GBT is een innovatief, modern overheidsbedrijf binnen Twente. Het GBT staat borg voor kwaliteit en realiseert in haar dienstverlening efficiencyvoordelen voor haar partners. Dit doet zij door een continue focus op digitalisering, deskundigheid en procesverbetering bij zichzelf en bij de afnemende organisaties. Het GBT zoekt continu naar manieren om haar toegevoegde waarde voor de deelnemende gemeenten te vergroten. Daarnaast wil het GBT deze rol ook vervullen richting overheden die (nog) niet zijn toegetreden. Het GBT heeft, door het werkveld waarin zij actief is en ontwikkeling, die zij als organisatie heeft doorgemaakt, veel waardevolle informatie tot haar beschikking. Deze informatie kan het GBT verder verrijken en ter beschikking stellen aan de opdrachtgevers. 1.3 KERNWAARDEN VAN HET GBT Kernwaarden laten naar buiten toe zien waar je als organisatie voor staat. Het zijn waarden waarop je aangesproken kunt worden. Als organisatie dragen we de volgende kernwaarden uit. Deskundig Ondernemend Slagvaardig Het GBT is een deskundige gesprekspartner. Waar nodig zal het GBT adviseren over de effecten van specifieke beleidsaspecten. Ook in de uitvoering van beleid vervult het GBT een signalerende rol. Het GBT heeft oog voor nieuwe kansen en mogelijkheden. De medewerkers van het GBT zijn creatief en proactief. Als innovatief overheidsbedrijf treden wij buiten de gebaande paden om onze klanten van dienst te zijn. Het GBT is een slagvaardig overheidsbedrijf dat in staat is om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. We organiseren onze dienstverlening op een efficiënte en effectieve manier waardoor onze partnergemeenten direct profijt ondervinden van de samenwerking. 1.4 ONZE AMBITIE Het GBT heeft de afgelopen jaren laten zien dat door samenwerking winst behaald kan worden op de drie K s (kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid). De laatste tijd wordt er steeds meer gesproken over een vierde K, namelijk die van Kansen. Het GBT ziet mogelijkheden om zich als samenwerkingsplatform verder te profileren. Als staande organisatie vormen we een serieus alternatief voor nieuwe samenwerkingsvormen. Het bovenstaande betekent dat we dichter bij onze partners willen gaan staan. We willen de scheidslijn tussen onze organisatie en die van gemeenten verminderen door op locatie ondersteuning te bieden. Op die manier leveren we direct zichtbaar meerwaarde aan onze klanten. 4

5 Hoofdstuk: Prijsstelling 2. PRIJSSTELLING In dit hoofdstuk worden de kosten weergegeven, die zolang het Havenbedrijf geen zelfstandige entiteit is, in rekening worden gebracht bij de vijf gemeenten. In onderdeel 2.3 worden alle randvoorwaarden met betrekking tot de prijsstelling benoemd. Om deze offerte op te kunnen stellen is van de volgende uitgangspunten c.q. aannames uit gegaan: 1. De kengetallen over 2013, zoals deze bij het GBT beschikbaar zijn van de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo; 2. Er is geen rekening gehouden met frictie-, desintegratie- of achterblijvende kosten van de gemeenten; 3. Vooralsnog is er sprake van vijf entiteiten. 2.1 JAARLIJKSE KOSTEN Het Havenbedrijf heeft aangegeven voor een drietal producten een prijsstelling te willen ontvangen. Deze producten zijn: - Fiscaal juridische ondersteuning, zowel met betrekking tot het opstellen van de verordening Haven-, kade- en opslaggelden, alsmede advisering in algemene zin (zie ook onderdeel 4.2); - Het heffen en innen van havengelden vanaf 1 januari 2015; - Het opstellen van een maandelijkse rapportage, waarin per haven/gemeente het volgende wordt weergegeven: o Opbrengsten havengelden (opgelegde aanslagen en toegekende verminderingen); o Oninbare posten; o Debiteurenverloop openstaande posten. De jaarlijkse kosten worden als volgt gespecificeerd: Omschrijving Fiscaal juridische ondersteuning Tarief 300,00 per gemeente per jaar Heffen en innen van havengelden 9,80 per aanslagregel 1 Maandelijkse rapportage Jaarlijkse onderhoudskosten belastingapplicatie 700,00 per jaar per jaar De volgende werkzaamheden en kosten met betrekking tot de heffing en inning van havengelden zijn in bovengenoemde prijsstelling meegenomen: - Verwerken aangeleverde lijsten met op te leggen aanslagen in de belastingapplicatie; - Opleggen aanslagbiljet inclusief uitprinten en verzending van het aanslagbiljet; - Aanlevering journaalposten aan de gemeente; - Verwerken belastingontvangsten naar aanleiding van de verzonden aanslagbiljetten; - Uitvoeren invorderingsproces bij het uitblijven van een betaling; 1 Onder aanslagregel wordt verstaan: iedere afzonderlijke regel (omschrijving met bijbehorende tarief) die op een aanslagbiljet wordt geprint, waarmee een afzonderlijk belastbaar feit wordt geheven van belastingplichtige. Voorbeeld: wanneer via één aanslagbiljet het bezoek aan de haven op de 5 e en de 20 e van de maand wordt geheven, zullen er 2 regels op het biljet geprint worden en wordt er voor 2 regels betaald. 5

6 Hoofdstuk: Prijsstelling - Opstellen voorstel tot oninbaar verklaringen, welke door de gemeenten geakkoordeerd moet worden. Na akkoord worden de aanslagbiljetten oninbaar verklaard; - Afhandeling bezwaar- en beroepschriften (NB: het havenbedrijf heeft een adviserende rol binnen dit proces als aanleverende instantie van de op te leggen aanslaggegevens); - Actueel houden subjectgegevens in belastingapplicatie. 2.2 EENMALIGE KOSTEN De overgang van heffen en invordering brengt eenmalige kosten met zich mee. De volgende kosten zullen eenmalig in rekening gebracht worden: Omschrijving Bedrag Licentiekosten Inrichting belastingapplicatie RANDVOORWAARDEN PRIJSSTELLING De volgende randvoorwaarden zijn op de prijsstelling van toepassing: - Het tarief voor fiscaal juridische ondersteuning is gebaseerd op geharmoniseerde verordeningen voor alle partijen, die deelnemen aan het havenbedrijf. Onder geharmoniseerde verordeningen wordt verstaan: een identieke opbouw voor wat betreft artikelen en leden; - De aanlevering van op te leggen aanslagen gebeurt via een door het GBT vastgesteld excelformat. Dit format wordt volledig ingevuld aangeleverd (onder andere correcte NAWgegevens, BSN- of KVK-nummer, naam en nummer schip, havens die worden aangedaan met vermelding van af te leveren c.q. op te halen hoeveelheid lading per bezochte haven). Voor het verwerken van onvolledige lijsten, dan wel gegevensaanlevering buiten het format om, wordt meerwerk in rekening gebracht conform de voor dat jaar geldende uurtarieven; - Eén keer per maand met dagtekening de laatste dag van de maand worden aanslagen havengelden verstuurd; - De rapportage over de realisatie van de havengelden wordt 11 keer per jaar opgesteld. De rapportage wordt uiterlijk de 10 e werkdag van de maand verstuurd. De eerste rapportage van het jaar wordt in maart verstuurd over de periode tot en met februari, daarna wordt de rapportage maandelijks verstuurd; - Per kwartaal wordt een voorschotfactuur gestuurd op basis van een inschatting van het aantal aanslagregels. Jaarlijks vindt achteraf een afrekening plaats op basis van het werkelijke aantal aanslagregels. - De genoemde tarieven zijn geldig wanneer de verhouding tussen het aantal aanslagregels en aanslagbiljetten tussen 1,5:1 en 1,2:1 blijft liggen. Komt de verhouding boven of onder deze bandbreedte, behoudt het GBT zich het recht voor de tarieven opnieuw te berekenen voor het komende jaar op basis van de beschikbare kengetallen. Uiterlijk 31 januari van het jaar waarin de diensten worden afgenomen worden de tarieven opnieuw vastgesteld door het GBT en aan het havenbedrijf kenbaar gemaakt; - De genoemde tarieven worden gehanteerd wanneer de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Lochem en Hof van Twente de heffing en inning van havengelden aan het GBT overdragen; 6

7 Hoofdstuk: Kwaliteit - In de eerste maand van het kwartaal wordt de factuur voor het desbetreffende kwartaal verstuurd. Voor de gemeenten die per 1 januari van het desbetreffende jaar deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GR GBT) vallen de werkzaamheden onder de GR van het GBT en zullen de werkzaamheden gefactureerd worden zonder BTW. Voor de gemeenten, die per 1 januari niet onder de GR GBT vallen, zullen de werkzaamheden op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden uitgevoerd en gefactureerd worden als belaste dienst, vallend onder het hoge BTW-tarief; - De gemeenten, die niet deelnemen aan de GR GBT zullen de directeur van het GBT aan moeten wijzen als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar voor de havengelden; - Het GBT past de in december 2013 door het Algemeen Bestuur vastgestelde inkoopvoorwaarden toe op de diensten, niet vallende onder de GR GBT; - De dienstverlening wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, met jaarlijks stilzwijgende verlenging voor de periode van 1 jaar. Indien het havenbedrijf na de eerste periode van 3 jaar besluit de dienstverlening van het GBT te beëindigen, dient zij dit minimaal 1 jaar voor einde van de contractperiode aan te geven. 3. KWALITEIT Hoog in het vaandel van het GBT staat kwaliteit van gegevens. Daarvoor kent het GBT een aantal producten: 3.1 ISO-CERTIFICERING Het GBT heeft sinds 1 juli 2012 het ISO- certificaat behaald voor haar managementsysteem. Een managementsysteem is een raamwerk van processen en procedures dat het GBT nodig heeft om haar taken juist, rechtmatig en tijdig te kunnen uitvoeren. Deze certificering wil zeggen dat het managementsysteem van het GBT volgens de kwaliteitsnormen beschreven is en dat men ook volgens deze beschreven processen en procedures werkt. Met andere woorden: het GBT zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Dat houdt in dat iedereen binnen het GBT op dezelfde wijze werkzaamheden voor de deelnemende gemeente uitvoert. Door het regelmatig toetsen van de processen en procedures wil het GBT efficiënter werken. Dit zal leiden tot een kostenbesparing, zonder dat de kwaliteit minder wordt. Sterker nog, het doel van het GBT om te werken volgens de ISO-normen is om de huidige kwaliteit continu (daar waar mogelijk) te blijven verbeteren. Het behalen van het ISO-certificaat betekent niet dat het GBT een afwachtende houding kan innemen. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. In de twee jaar na certificatie vindt (minimaal) jaarlijks een externe vervolgaudit plaats, waarin de functionaliteit, effectiviteit en prestaties van de bedrijfsprocessen worden onderzocht. Naast deze externe audit worden intern alle beschreven processen in de loop van de drie jaar minimaal één keer geaudit en daar waar nodig verbeterd. Ruim voor het vervallen van het certificaat wordt een externe hercertificering uitgevoerd, 7

8 Hoofdstuk: Overige afspraken waarna we weer voor drie jaar gecertificeerd worden (mits we uiteraard blijven voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen). Naast deze externe en interne audits worden alle processen ook nog eens een keer per jaar actueel verklaard (al dan niet na aanpassing). Op dit moment heeft het GBT al meer dan 100 processen beschreven. 3.2 ANDERE METHODIEKEN Naast de ISO- certificering kent het GBT nog een aantal andere methodieken om de kwaliteit te waarborgen: De RICK- rapportage o RICK- rapportage staat voor Rechtmatigheid, Interne Controle en Kwaliteit. Deze rapportage wordt ieder kwartaal opgesteld; Interne Controles o Het GBT voert interne controles (IC) uit op zowel haar bedrijfsvoeringsprocessen als op alle belastingprocessen. De deelnemende gemeenten kunnen inzicht krijgen in de uitgevoerde IC. Het Interne Controleplan is de leidraad voor het GBT om te waarborgen dat handelingen voortvloeiend uit de bedrijfsvoeringsprocessen juist en door de daartoe bevoegde personen worden uitgevoerd. De interne controle richt zich voornamelijk op de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid. In de processen zijn interne controles ingebouwd en door de geautomatiseerde systemen is een betrouwbare verwerking gewaarborgd. De interne controle sluit aan bij de door de afdelingen zelf uitgevoerde controles, de interne controles die zijn ingebed in de processen. Door de kwaliteitsmedewerkers wordt gecontroleerd of die controles adequaat zijn uitgevoerd. Daarnaast voeren zij een beperkte autonome controle uit op de meest cruciale processen. De uitkomsten van de interne controles worden dan vastgelegd in de RICK-rapportage. Eerst wordt in hoofdlijnen een overzicht gegeven van de interne controles zoals die door de afdelingen zelf uitgevoerd worden conform de administratieve organisatie. Vervolgens worden de autonome controles uitgelicht die door de kwaliteitsmedewerkers bij de afdelingen in opdracht van de Staf zijn uitgevoerd. De rapportage wordt afgesloten met een overzicht van de actiepunten. Het GBT vindt het belangrijk om te bepalen hoe hoog haar dienstverlening wordt gewaardeerd. Daarvoor worden heel gericht specifieke doelgroepen benaderd. Het GBT kent al een aantal jaren het medewerkers- en klanttevredenheidonderzoek. Het GBT laat ook externe audits uitvoeren op haar infrastructuur en back-office applicaties. Eind 2013 heeft het GBT glansrijk de DigiD-audit doorstaan. 4. OVERIGE AFSPRAKEN Op het gebied van afdrachten van binnengekomen belastinggelden, overgang van personeel, overleggen met frontoffice en harmoniseren van de verordeningen moeten maatwerkafspraken gemaakt worden. In dit hoofdstuk wordt geschetst hoe onze werkwijze is. 8

9 Hoofdstuk: Overige afspraken 4.1 OPBRENGSTEN EN AFDRACHT BELASTINGONTVANGSTEN Aanslagen worden namens de gemeente door het GBT opgelegd en geïnd. Daarvan rapporteren wij de gemeente op volgende wijze: Wekelijks worden de opbrengsten via een journaalpost aangeleverd, zodat deze ingelezen kunnen worden in het financiële pakket van de gemeente; Dagelijks verwerkt het GBT de belastingontvangsten, die op de eigen bankrekening van het GBT binnenkomen. Alle ontvangsten van de deelnemende gemeenten komen op dit nummer binnen; Eens per maand worden de ontvangsten overgeboekt naar de rekening van de afzonderlijke gemeenten; Uiteraard wordt het GBT, net als de afzonderlijke gemeenten, twee keer per jaar gecontroleerd door de accountant. De accountant controleert of de verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties juist, volledig en rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook wordt gecontroleerd of deze in overeenstemming zijn met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving. De vastgestelde jaarstukken en begrotingen van het GBT zijn op de website te vinden. 4.2 HET HARMONISEREN VAN VERORDENINGEN IN COMBINATIE MET VRIJHEID VAN BELEID De ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en de jurisprudentie worden op de voet gevolgd en stelt het GBT in staat proactief mee te denken en te adviseren in de fiscaaljuridische beleidsvoorbereiding. Het GBT stelt het B&W advies en conceptraadsvoorstel voor de jaarlijkse vaststelling van belastingtarieven op en levert conceptverordeningen aan voor bestuurlijke behandeling. Ook voor de havengeldverordeningen kan het GBT deze adviserende rol uitvoeren. Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat de werkzaamheden procesmatig worden uitgevoerd. Daarom zijn alle verordeningen van de deelnemende gemeenten geharmoniseerd. Uiteraard blijft de vaststelling van het beleid voorbehouden aan de gemeenteraad van de individuele gemeente. De harmonisatie richt zich op de inrichting van de belastingverordening. Dit zorgt ervoor dat vooral de bepalingen over belastingplicht, belastingtijdvak, aanvang en einde belastingplicht en betalingstermijnen (automatische incasso) bij alle deelnemers bij voorkeur gelijkluidend zijn. Uiteraard kunnen er verschillen blijven bestaan in heffingsmaatstaven en tarieven, want dit is de beleidsvrijheid van elke deelnemer, maar inmiddels is al besloten dat deze voor alle vijf de gemeenten gelijk zijn. De directeur van het GBT is op grond van de gemeenschappelijke regeling door het dagelijks bestuur aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar. Voor wat betreft het havenbedrijf is dit via de GR GBT geregeld voor de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo. De gemeenten, die niet deelnemen aan de GR GBT, zoals de gemeenten Hof van Twente en Lochem, zullen de directeur van het GBT aan moeten wijzen als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar voor de havengelden. Naast de aanwijzing van de heffings- en invorderingsambtenaar stelt het dagelijks bestuur ook de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen en de Leidraad Invordering vast. De directeur van het GBT mandateert een deel van zijn bevoegdheden aan medewerkers van het GBT, stelt de beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige, eventuele vergoeding van proceskosten en ambtshalve vermindering vast en ook een Incassoreglement. 9

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Betreft Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Vergaderdatum 12 december 2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

: harmonisatievoorstel toeristenbelasting

: harmonisatievoorstel toeristenbelasting Harmonisatievoorstel Toeristenbelasting Datum : 5 september 2006 Onderwerp : harmonisatievoorstel toeristenbelasting Onderdeel van : plan van aanpak samenwerking belastingen Heuvelland Vastgesteld door

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Financiën en Economie Naam regeling: Invorderingsbeleid gemeente Zundert 2012 (privaatrechtelijke vorderingen) Citeertitel: Invorderingsbeleid gemeente

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5104 Inboeknummer 12bst01978 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.652 RaadsvoorstelOZB-tarieven 2013 en termijnen van betaling Inleiding Op 6 november

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35977_1 3 juni 2016 uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 Gemeenteblad

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ons kantoor en onze diensten... 3 3. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 4 4. Onze gegevens... 4 5. Wat mag u van ons verwachten... 5 6.

Nadere informatie

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014 RAADSBESLUIT 13R. 00389 Gemeente Woerden 13R.00389 ^^^^^^ 3b gemeente WOERDEN Agendapunt: 7. H-2.3 Onderwerp: Verordening hondenbelasting 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d.

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015 Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Gemeente Zaanstad

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Deelplan IC Burgerzaken Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Burgerzaken Gemeente Lingewaard Deelplan IC Burgerzaken 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis Raadsvergadering : 27 oktober 2003. Agendapunt : 11. Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis (artikel 212 Gemeentewet); b. de Controleverordening gemeente Sint

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Gemeente Velsen 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Definities blz. 5 Kader gemeente Velsen blz. 7 Beleidsuitgangspunten blz. 7 Aandachtspunten voor de uitvoering

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Noordwijk en Gemeente Leiden. Onderwerp: Naturalisatie

Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Noordwijk en Gemeente Leiden. Onderwerp: Naturalisatie Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Noordwijk en Gemeente Leiden Onderwerp: Naturalisatie Inhoud. Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Noordwijk en Gemeente Leiden 1 Inhoud 2 Artikel 1 Overweging 3

Nadere informatie

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26.

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Twenterand. Nr. 121442 5 september 2016 Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen I. Algemeen Toepassing Leidraad Invordering 1. Op het gemeentelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Per 1 september 2013 Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bijlesje.nl, hierna

Nadere informatie

AAN DE GEMEENTERAAD. Geachte raad,

AAN DE GEMEENTERAAD. Geachte raad, Voorbereidende raadsvergadering: 28 augustus 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 18 september 2012 Portefeuillehouder: J.H. Herselman AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/50 Datum : 7 augustus 2012 Onderwerp

Nadere informatie

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE W ESTLAND 2012 De invorderingsambtenaar van W estland; overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de

Nadere informatie

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014.

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014. Memo aan Dagelijks bestuur BSR t.a.v Vergadering 14 mei van G.M. Scholtus/B. van Oort datum 29 april onderwerp Marap 1 e kwartaal BeIastingsamenwerking Rivierenland De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen

Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Inhoud presentatie Mariska ten Heuw Aanleiding (waarom de focus op de havens, waarom samenwerken) De kansen Huidige ontwikkelingen in de havens Harrie Huitema

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Beleidsregels proceskosten en wegingsfactoren bij fiscale procedures

Beleidsregels proceskosten en wegingsfactoren bij fiscale procedures Beleidsregels proceskosten en wegingsfactoren bij fiscale procedures Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op artikel 1:3 lid 7 en artikel 7:15, tweede lid van de Algemene Wet

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

Bent u klaar voor de interimcontrole

Bent u klaar voor de interimcontrole Bent u klaar voor de interimcontrole van uw accountant? BMC levert aan opdrachtgevers in de hele publieke sector verschillende diensten en producten die met (verbijzonderde) interne controle te maken hebben.

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 6 juli 2016 Agendapunt: 7 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Oprichting Noordelijk

Nadere informatie

Artikelgewijze toelichting. Inleiding

Artikelgewijze toelichting. Inleiding Toelichting bij de 8 e wijziging van de Regeling Omgevingsdienst West-Holland Wijzing van de Regeling Omgevingsdienst West-Holland, in werking per 1 oktober 2014 Inleiding De omvang en werkwijze van de

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling R. Drummen / Staf unit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder C.H.J.M. Lebens Bijlage(n) 1 Programma Bestuur,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf 01-01-2017) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2011

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Zoetermeer Citeertitel Afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem 1. Algemeen Algemene Voorwaarden BabyMama Massage 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; BabyMama Massage

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Agendapuntnr.: 15. Renswoude, 16 juni 2015.

Agendapuntnr.: 15. Renswoude, 16 juni 2015. Agendapuntnr.: 15 Nr.: 145705 Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: Uitbesteding uitvoering gemeentelijke heffingen en WOZ proces. Versterking informatie en controlfunctie afdeling Financiën. Renswoude,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop.

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6 Datum vaststelling : 23-03-2009 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. BETREFT Deze procedure beschrijft

Nadere informatie

Document Van Opdracht DekkerSolutions Financieel Advies

Document Van Opdracht DekkerSolutions Financieel Advies Ondergetekenden: 1. De heer / mevrouw:. Adres:. Postcode en woonplaats:., hierna te noemen de opdrachtgever(s), en 2. DekkerSolutions Financieel Advies, gevestigd aan de Swan 3, postbus 133 8500 AC te

Nadere informatie

Terms of Reference en Beschrijving werkzaamheden Financieel Verbetertraject Openbaar Lichaam Bonaire FINOLB2017 AANDACHTSGEBIEDEN

Terms of Reference en Beschrijving werkzaamheden Financieel Verbetertraject Openbaar Lichaam Bonaire FINOLB2017 AANDACHTSGEBIEDEN AANDACHTSGEBIEDEN Het betreft hierbij met name de navolgende punten in aparte hoofdstukken zijn verwerkt. Het aandachtspunt wordt gedefinieerd alsook de specificatie van de benodigde ondersteunende werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2014/2015

Algemene voorwaarden 2014/2015 Algemene voorwaarden 2014/2015 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft niet ondertekend

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017

Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017 Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017 1 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3 Gemeentelijke belastingen... 4 Artikel 4 Deelname

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën Stichting PCBO Baarn Soest PROCEDURES financiën Inboeken inkoopfacturen, betalen en inboeken bankafschriften Coderen en controleren facturen die binnenkomen op het bestuurskantoor Inboeken inkoopfacturen

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0140 Rv. nr.: 10.0140 B&W-besluit d.d.: 23-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1217 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing

Nadere informatie

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5:

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5: Algemene voorwaarde U heeft zich gewend tot Wall Street incasso vanwege het feit dat u direct opeisbare vordering heeft bij Dhr. André van Brummen betreffende het tijdelijk voorschieten van de schulden

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 2 3. Opdrachtgever... 2 4. Opdrachtnemer... 2 5. Relevante

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr.

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr. Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 8-11-2011 Onderwerp: Actualisering belastingverordening hondenbelasting en aanpassing tarieven 2012 2010i01718 De raad van de gemeente Leiderdorp;

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017

Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017 Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2012 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2013

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2012 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28528 Datum : 20 november 2012 Programma : Programma 10 paragraaf 5.7 lokale heffingen Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Nadere uitwerking AO/IC Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Datum: 10 juni 2015 Kenmerk: GZ-U3924 Versie: 1.0 Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Kleihoogt 7a 2651 KV Berkel en Rodenrijs Inhoudsopgave

Nadere informatie

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Algemene (verkoop)voorwaarden Interact Consultancy BVBA 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door:

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door: BELASTINGREGLEMENT OP DE INNAME VAN DE OPENBARE WEG ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden (CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden, Meerssen,

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen.

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen. Raadsvoorstel 7 Vergadering 4 februari 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2014 B&W vergadering : 3 december 2013 Dienst / afdeling : FC.BLV en SB.BOR.WA

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 10 oktober 2017, kenmerk Nr. SBC/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 10 oktober 2017, kenmerk Nr. SBC/ ; Dordrecht Nr. 1946277 De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 10 oktober 2017, kenmerk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie