Prijsstelling GBT-dienstverlening Havenbedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijsstelling GBT-dienstverlening Havenbedrijf"

Transcriptie

1 Prijsstelling GBT-dienstverlening Havenbedrijf 21 augustus 2014 Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

2 Hoofdstuk: Inleiding 0. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Visie Missie Kernwaarden van het GBT Onze Ambitie Prijsstelling Jaarlijkse kosten Eenmalige kosten Randvoorwaarden prijsstelling Kwaliteit ISO-certificering Andere methodieken Overige afspraken Opbrengsten en Afdracht belastingontvangsten Het harmoniseren van verordeningen in combinatie met vrijheid van beleid

3 Hoofdstuk: Inleiding 1. INLEIDING Het havenbedrijf (in oprichting) kan voor de uitvoering van de heffing en invordering van havengelden een beroep doen op de dienstverlening van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (verder te noemen GBT). Het GBT heeft vijf jaar ervaring in het uitvoeren van deze processen. Daarnaast heeft het GBT expertise opgebouwd met betrekking tot verschillende producten op het gebied van vastgoed, financiën en belastingen. Eveneens heeft zij, als organisatie ontstaan uit de afdelingen belastingen van haar deelnemers, ervaring met het opstarten van een samenwerking tussen onderdelen van verschillende gemeenten en het opzetten van een eigen bedrijfsvoering. Vanuit dit perspectief is het GBT een waardevolle bron van informatie voor het op te richten havenbedrijf. Naast de heffing en inning van havengelden kan het GBT ook overige werkzaamheden uitvoeren voor het havenbedrijf, zoals: - Het uitvoeren van de Planning en Control cyclus: het opstellen van de begroting, managementrapportages, bestuursrapportages en de jaarstukken; - Het uitvoeren van administratieve taken, zoals scheepsregistratie. Deze offerte is gebaseerd op de intentie van het Havenbedrijf i.o. en het GBT om te komen tot een duurzame en brede samenwerking. Deze offerte dient dan ook gezien te worden als een eerste stap om te komen tot een succesvol partnerschap op diverse terreinen. Het document is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1 gaat in op onze visie en missie; Hoofdstuk 2 geeft inzicht in onze prijsstelling; Hoofdstuk 3 gaat in op diverse kwaliteitsaspecten; Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de overige afspraken waarmee het havenbedrijf wordt ontzorgd. 1.1 VISIE Het GBT heeft de volgende Visie: Als modern Twentse overheidsorganisatie voeren we voor overheden taken uit op het gebied van vastgoed, financiën en belastingen. We ontzorgen onze partners door deskundigheid in te brengen en beheertaken over te nemen. Op deze manier worden overheden in de gelegenheid gesteld om zich te richten op de ontwikkelingen van de Twentse samenleving. De visie van het GBT was tot op heden steeds gericht op een beheerste groei met nieuwe toetreders. Momenteel staat het belastingproces nog steeds centraal maar wil het GBT haar partners ook op andere werkterreinen ontzorgen. We hebben gekozen voor die werkvelden waar we daadwerkelijk toegevoegde waarde kunnen bieden. Vandaar dat we ons richten op administratieve- en beheertaken op het gebied van Financiën en Vastgoed. Een belangrijk uitgangspunt hier is en blijft de excellente uitvoering van processen. De diensten die het GBT voor het havenbedrijf kan uitvoeren, sluiten hier naadloos op aan. Een ander onderdeel van de visie is dat we (meer dan voorheen) ons willen opwerpen als partner. We hebben de deskundigheid in huis om een bijdrage te leveren aan de doelen van onze opdrachtgevers. Partnerschap kunnen we invullen door het bieden van maatwerk. 3

4 Hoofdstuk: Inleiding 1.2 MISSIE Ons doel is duidelijk in onze visie verwoord. Onze doelen kunnen we alleen bereiken als we als organisatie staan voor onze kwaliteiten. Deze kwaliteiten hebben we verwoord in de volgende missie: Het GBT is een innovatief, modern overheidsbedrijf binnen Twente. Het GBT staat borg voor kwaliteit en realiseert in haar dienstverlening efficiencyvoordelen voor haar partners. Dit doet zij door een continue focus op digitalisering, deskundigheid en procesverbetering bij zichzelf en bij de afnemende organisaties. Het GBT zoekt continu naar manieren om haar toegevoegde waarde voor de deelnemende gemeenten te vergroten. Daarnaast wil het GBT deze rol ook vervullen richting overheden die (nog) niet zijn toegetreden. Het GBT heeft, door het werkveld waarin zij actief is en ontwikkeling, die zij als organisatie heeft doorgemaakt, veel waardevolle informatie tot haar beschikking. Deze informatie kan het GBT verder verrijken en ter beschikking stellen aan de opdrachtgevers. 1.3 KERNWAARDEN VAN HET GBT Kernwaarden laten naar buiten toe zien waar je als organisatie voor staat. Het zijn waarden waarop je aangesproken kunt worden. Als organisatie dragen we de volgende kernwaarden uit. Deskundig Ondernemend Slagvaardig Het GBT is een deskundige gesprekspartner. Waar nodig zal het GBT adviseren over de effecten van specifieke beleidsaspecten. Ook in de uitvoering van beleid vervult het GBT een signalerende rol. Het GBT heeft oog voor nieuwe kansen en mogelijkheden. De medewerkers van het GBT zijn creatief en proactief. Als innovatief overheidsbedrijf treden wij buiten de gebaande paden om onze klanten van dienst te zijn. Het GBT is een slagvaardig overheidsbedrijf dat in staat is om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. We organiseren onze dienstverlening op een efficiënte en effectieve manier waardoor onze partnergemeenten direct profijt ondervinden van de samenwerking. 1.4 ONZE AMBITIE Het GBT heeft de afgelopen jaren laten zien dat door samenwerking winst behaald kan worden op de drie K s (kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid). De laatste tijd wordt er steeds meer gesproken over een vierde K, namelijk die van Kansen. Het GBT ziet mogelijkheden om zich als samenwerkingsplatform verder te profileren. Als staande organisatie vormen we een serieus alternatief voor nieuwe samenwerkingsvormen. Het bovenstaande betekent dat we dichter bij onze partners willen gaan staan. We willen de scheidslijn tussen onze organisatie en die van gemeenten verminderen door op locatie ondersteuning te bieden. Op die manier leveren we direct zichtbaar meerwaarde aan onze klanten. 4

5 Hoofdstuk: Prijsstelling 2. PRIJSSTELLING In dit hoofdstuk worden de kosten weergegeven, die zolang het Havenbedrijf geen zelfstandige entiteit is, in rekening worden gebracht bij de vijf gemeenten. In onderdeel 2.3 worden alle randvoorwaarden met betrekking tot de prijsstelling benoemd. Om deze offerte op te kunnen stellen is van de volgende uitgangspunten c.q. aannames uit gegaan: 1. De kengetallen over 2013, zoals deze bij het GBT beschikbaar zijn van de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo; 2. Er is geen rekening gehouden met frictie-, desintegratie- of achterblijvende kosten van de gemeenten; 3. Vooralsnog is er sprake van vijf entiteiten. 2.1 JAARLIJKSE KOSTEN Het Havenbedrijf heeft aangegeven voor een drietal producten een prijsstelling te willen ontvangen. Deze producten zijn: - Fiscaal juridische ondersteuning, zowel met betrekking tot het opstellen van de verordening Haven-, kade- en opslaggelden, alsmede advisering in algemene zin (zie ook onderdeel 4.2); - Het heffen en innen van havengelden vanaf 1 januari 2015; - Het opstellen van een maandelijkse rapportage, waarin per haven/gemeente het volgende wordt weergegeven: o Opbrengsten havengelden (opgelegde aanslagen en toegekende verminderingen); o Oninbare posten; o Debiteurenverloop openstaande posten. De jaarlijkse kosten worden als volgt gespecificeerd: Omschrijving Fiscaal juridische ondersteuning Tarief 300,00 per gemeente per jaar Heffen en innen van havengelden 9,80 per aanslagregel 1 Maandelijkse rapportage Jaarlijkse onderhoudskosten belastingapplicatie 700,00 per jaar per jaar De volgende werkzaamheden en kosten met betrekking tot de heffing en inning van havengelden zijn in bovengenoemde prijsstelling meegenomen: - Verwerken aangeleverde lijsten met op te leggen aanslagen in de belastingapplicatie; - Opleggen aanslagbiljet inclusief uitprinten en verzending van het aanslagbiljet; - Aanlevering journaalposten aan de gemeente; - Verwerken belastingontvangsten naar aanleiding van de verzonden aanslagbiljetten; - Uitvoeren invorderingsproces bij het uitblijven van een betaling; 1 Onder aanslagregel wordt verstaan: iedere afzonderlijke regel (omschrijving met bijbehorende tarief) die op een aanslagbiljet wordt geprint, waarmee een afzonderlijk belastbaar feit wordt geheven van belastingplichtige. Voorbeeld: wanneer via één aanslagbiljet het bezoek aan de haven op de 5 e en de 20 e van de maand wordt geheven, zullen er 2 regels op het biljet geprint worden en wordt er voor 2 regels betaald. 5

6 Hoofdstuk: Prijsstelling - Opstellen voorstel tot oninbaar verklaringen, welke door de gemeenten geakkoordeerd moet worden. Na akkoord worden de aanslagbiljetten oninbaar verklaard; - Afhandeling bezwaar- en beroepschriften (NB: het havenbedrijf heeft een adviserende rol binnen dit proces als aanleverende instantie van de op te leggen aanslaggegevens); - Actueel houden subjectgegevens in belastingapplicatie. 2.2 EENMALIGE KOSTEN De overgang van heffen en invordering brengt eenmalige kosten met zich mee. De volgende kosten zullen eenmalig in rekening gebracht worden: Omschrijving Bedrag Licentiekosten Inrichting belastingapplicatie RANDVOORWAARDEN PRIJSSTELLING De volgende randvoorwaarden zijn op de prijsstelling van toepassing: - Het tarief voor fiscaal juridische ondersteuning is gebaseerd op geharmoniseerde verordeningen voor alle partijen, die deelnemen aan het havenbedrijf. Onder geharmoniseerde verordeningen wordt verstaan: een identieke opbouw voor wat betreft artikelen en leden; - De aanlevering van op te leggen aanslagen gebeurt via een door het GBT vastgesteld excelformat. Dit format wordt volledig ingevuld aangeleverd (onder andere correcte NAWgegevens, BSN- of KVK-nummer, naam en nummer schip, havens die worden aangedaan met vermelding van af te leveren c.q. op te halen hoeveelheid lading per bezochte haven). Voor het verwerken van onvolledige lijsten, dan wel gegevensaanlevering buiten het format om, wordt meerwerk in rekening gebracht conform de voor dat jaar geldende uurtarieven; - Eén keer per maand met dagtekening de laatste dag van de maand worden aanslagen havengelden verstuurd; - De rapportage over de realisatie van de havengelden wordt 11 keer per jaar opgesteld. De rapportage wordt uiterlijk de 10 e werkdag van de maand verstuurd. De eerste rapportage van het jaar wordt in maart verstuurd over de periode tot en met februari, daarna wordt de rapportage maandelijks verstuurd; - Per kwartaal wordt een voorschotfactuur gestuurd op basis van een inschatting van het aantal aanslagregels. Jaarlijks vindt achteraf een afrekening plaats op basis van het werkelijke aantal aanslagregels. - De genoemde tarieven zijn geldig wanneer de verhouding tussen het aantal aanslagregels en aanslagbiljetten tussen 1,5:1 en 1,2:1 blijft liggen. Komt de verhouding boven of onder deze bandbreedte, behoudt het GBT zich het recht voor de tarieven opnieuw te berekenen voor het komende jaar op basis van de beschikbare kengetallen. Uiterlijk 31 januari van het jaar waarin de diensten worden afgenomen worden de tarieven opnieuw vastgesteld door het GBT en aan het havenbedrijf kenbaar gemaakt; - De genoemde tarieven worden gehanteerd wanneer de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Lochem en Hof van Twente de heffing en inning van havengelden aan het GBT overdragen; 6

7 Hoofdstuk: Kwaliteit - In de eerste maand van het kwartaal wordt de factuur voor het desbetreffende kwartaal verstuurd. Voor de gemeenten die per 1 januari van het desbetreffende jaar deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GR GBT) vallen de werkzaamheden onder de GR van het GBT en zullen de werkzaamheden gefactureerd worden zonder BTW. Voor de gemeenten, die per 1 januari niet onder de GR GBT vallen, zullen de werkzaamheden op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden uitgevoerd en gefactureerd worden als belaste dienst, vallend onder het hoge BTW-tarief; - De gemeenten, die niet deelnemen aan de GR GBT zullen de directeur van het GBT aan moeten wijzen als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar voor de havengelden; - Het GBT past de in december 2013 door het Algemeen Bestuur vastgestelde inkoopvoorwaarden toe op de diensten, niet vallende onder de GR GBT; - De dienstverlening wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, met jaarlijks stilzwijgende verlenging voor de periode van 1 jaar. Indien het havenbedrijf na de eerste periode van 3 jaar besluit de dienstverlening van het GBT te beëindigen, dient zij dit minimaal 1 jaar voor einde van de contractperiode aan te geven. 3. KWALITEIT Hoog in het vaandel van het GBT staat kwaliteit van gegevens. Daarvoor kent het GBT een aantal producten: 3.1 ISO-CERTIFICERING Het GBT heeft sinds 1 juli 2012 het ISO- certificaat behaald voor haar managementsysteem. Een managementsysteem is een raamwerk van processen en procedures dat het GBT nodig heeft om haar taken juist, rechtmatig en tijdig te kunnen uitvoeren. Deze certificering wil zeggen dat het managementsysteem van het GBT volgens de kwaliteitsnormen beschreven is en dat men ook volgens deze beschreven processen en procedures werkt. Met andere woorden: het GBT zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Dat houdt in dat iedereen binnen het GBT op dezelfde wijze werkzaamheden voor de deelnemende gemeente uitvoert. Door het regelmatig toetsen van de processen en procedures wil het GBT efficiënter werken. Dit zal leiden tot een kostenbesparing, zonder dat de kwaliteit minder wordt. Sterker nog, het doel van het GBT om te werken volgens de ISO-normen is om de huidige kwaliteit continu (daar waar mogelijk) te blijven verbeteren. Het behalen van het ISO-certificaat betekent niet dat het GBT een afwachtende houding kan innemen. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. In de twee jaar na certificatie vindt (minimaal) jaarlijks een externe vervolgaudit plaats, waarin de functionaliteit, effectiviteit en prestaties van de bedrijfsprocessen worden onderzocht. Naast deze externe audit worden intern alle beschreven processen in de loop van de drie jaar minimaal één keer geaudit en daar waar nodig verbeterd. Ruim voor het vervallen van het certificaat wordt een externe hercertificering uitgevoerd, 7

8 Hoofdstuk: Overige afspraken waarna we weer voor drie jaar gecertificeerd worden (mits we uiteraard blijven voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen). Naast deze externe en interne audits worden alle processen ook nog eens een keer per jaar actueel verklaard (al dan niet na aanpassing). Op dit moment heeft het GBT al meer dan 100 processen beschreven. 3.2 ANDERE METHODIEKEN Naast de ISO- certificering kent het GBT nog een aantal andere methodieken om de kwaliteit te waarborgen: De RICK- rapportage o RICK- rapportage staat voor Rechtmatigheid, Interne Controle en Kwaliteit. Deze rapportage wordt ieder kwartaal opgesteld; Interne Controles o Het GBT voert interne controles (IC) uit op zowel haar bedrijfsvoeringsprocessen als op alle belastingprocessen. De deelnemende gemeenten kunnen inzicht krijgen in de uitgevoerde IC. Het Interne Controleplan is de leidraad voor het GBT om te waarborgen dat handelingen voortvloeiend uit de bedrijfsvoeringsprocessen juist en door de daartoe bevoegde personen worden uitgevoerd. De interne controle richt zich voornamelijk op de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid. In de processen zijn interne controles ingebouwd en door de geautomatiseerde systemen is een betrouwbare verwerking gewaarborgd. De interne controle sluit aan bij de door de afdelingen zelf uitgevoerde controles, de interne controles die zijn ingebed in de processen. Door de kwaliteitsmedewerkers wordt gecontroleerd of die controles adequaat zijn uitgevoerd. Daarnaast voeren zij een beperkte autonome controle uit op de meest cruciale processen. De uitkomsten van de interne controles worden dan vastgelegd in de RICK-rapportage. Eerst wordt in hoofdlijnen een overzicht gegeven van de interne controles zoals die door de afdelingen zelf uitgevoerd worden conform de administratieve organisatie. Vervolgens worden de autonome controles uitgelicht die door de kwaliteitsmedewerkers bij de afdelingen in opdracht van de Staf zijn uitgevoerd. De rapportage wordt afgesloten met een overzicht van de actiepunten. Het GBT vindt het belangrijk om te bepalen hoe hoog haar dienstverlening wordt gewaardeerd. Daarvoor worden heel gericht specifieke doelgroepen benaderd. Het GBT kent al een aantal jaren het medewerkers- en klanttevredenheidonderzoek. Het GBT laat ook externe audits uitvoeren op haar infrastructuur en back-office applicaties. Eind 2013 heeft het GBT glansrijk de DigiD-audit doorstaan. 4. OVERIGE AFSPRAKEN Op het gebied van afdrachten van binnengekomen belastinggelden, overgang van personeel, overleggen met frontoffice en harmoniseren van de verordeningen moeten maatwerkafspraken gemaakt worden. In dit hoofdstuk wordt geschetst hoe onze werkwijze is. 8

9 Hoofdstuk: Overige afspraken 4.1 OPBRENGSTEN EN AFDRACHT BELASTINGONTVANGSTEN Aanslagen worden namens de gemeente door het GBT opgelegd en geïnd. Daarvan rapporteren wij de gemeente op volgende wijze: Wekelijks worden de opbrengsten via een journaalpost aangeleverd, zodat deze ingelezen kunnen worden in het financiële pakket van de gemeente; Dagelijks verwerkt het GBT de belastingontvangsten, die op de eigen bankrekening van het GBT binnenkomen. Alle ontvangsten van de deelnemende gemeenten komen op dit nummer binnen; Eens per maand worden de ontvangsten overgeboekt naar de rekening van de afzonderlijke gemeenten; Uiteraard wordt het GBT, net als de afzonderlijke gemeenten, twee keer per jaar gecontroleerd door de accountant. De accountant controleert of de verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties juist, volledig en rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook wordt gecontroleerd of deze in overeenstemming zijn met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving. De vastgestelde jaarstukken en begrotingen van het GBT zijn op de website te vinden. 4.2 HET HARMONISEREN VAN VERORDENINGEN IN COMBINATIE MET VRIJHEID VAN BELEID De ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en de jurisprudentie worden op de voet gevolgd en stelt het GBT in staat proactief mee te denken en te adviseren in de fiscaaljuridische beleidsvoorbereiding. Het GBT stelt het B&W advies en conceptraadsvoorstel voor de jaarlijkse vaststelling van belastingtarieven op en levert conceptverordeningen aan voor bestuurlijke behandeling. Ook voor de havengeldverordeningen kan het GBT deze adviserende rol uitvoeren. Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat de werkzaamheden procesmatig worden uitgevoerd. Daarom zijn alle verordeningen van de deelnemende gemeenten geharmoniseerd. Uiteraard blijft de vaststelling van het beleid voorbehouden aan de gemeenteraad van de individuele gemeente. De harmonisatie richt zich op de inrichting van de belastingverordening. Dit zorgt ervoor dat vooral de bepalingen over belastingplicht, belastingtijdvak, aanvang en einde belastingplicht en betalingstermijnen (automatische incasso) bij alle deelnemers bij voorkeur gelijkluidend zijn. Uiteraard kunnen er verschillen blijven bestaan in heffingsmaatstaven en tarieven, want dit is de beleidsvrijheid van elke deelnemer, maar inmiddels is al besloten dat deze voor alle vijf de gemeenten gelijk zijn. De directeur van het GBT is op grond van de gemeenschappelijke regeling door het dagelijks bestuur aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar. Voor wat betreft het havenbedrijf is dit via de GR GBT geregeld voor de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo. De gemeenten, die niet deelnemen aan de GR GBT, zoals de gemeenten Hof van Twente en Lochem, zullen de directeur van het GBT aan moeten wijzen als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar voor de havengelden. Naast de aanwijzing van de heffings- en invorderingsambtenaar stelt het dagelijks bestuur ook de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen en de Leidraad Invordering vast. De directeur van het GBT mandateert een deel van zijn bevoegdheden aan medewerkers van het GBT, stelt de beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige, eventuele vergoeding van proceskosten en ambtshalve vermindering vast en ook een Incassoreglement. 9

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE W ESTLAND 2012 De invorderingsambtenaar van W estland; overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ons kantoor en onze diensten... 3 3. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 4 4. Onze gegevens... 4 5. Wat mag u van ons verwachten... 5 6.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Bent u klaar voor de interimcontrole

Bent u klaar voor de interimcontrole Bent u klaar voor de interimcontrole van uw accountant? BMC levert aan opdrachtgevers in de hele publieke sector verschillende diensten en producten die met (verbijzonderde) interne controle te maken hebben.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2011

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Zoetermeer Citeertitel Afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling R. Drummen / Staf unit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder C.H.J.M. Lebens Bijlage(n) 1 Programma Bestuur,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem 1. Algemeen Algemene Voorwaarden BabyMama Massage 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; BabyMama Massage

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Nadere uitwerking AO/IC Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Datum: 10 juni 2015 Kenmerk: GZ-U3924 Versie: 1.0 Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Kleihoogt 7a 2651 KV Berkel en Rodenrijs Inhoudsopgave

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop.

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6 Datum vaststelling : 23-03-2009 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. BETREFT Deze procedure beschrijft

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën Stichting PCBO Baarn Soest PROCEDURES financiën Inboeken inkoopfacturen, betalen en inboeken bankafschriften Coderen en controleren facturen die binnenkomen op het bestuurskantoor Inboeken inkoopfacturen

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Algemene (verkoop)voorwaarden Interact Consultancy BVBA 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 Workshop(s), advies, begeleiding, coaching (sessie) of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 1.2 Deelnemer/opdrachtgever/cliënt:

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2014/2015

Algemene voorwaarden 2014/2015 Algemene voorwaarden 2014/2015 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft niet ondertekend

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk; gelet op het bepaalde in: * het Burgerlijk Wetboek; * de Invorderingswet 1990;

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen.

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen. Raadsvoorstel 7 Vergadering 4 februari 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2014 B&W vergadering : 3 december 2013 Dienst / afdeling : FC.BLV en SB.BOR.WA

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Programma. Golfclinic. Borrel

Programma. Golfclinic. Borrel 18 september 2014 Programma Wie is wie? Onze visie op boekhouden Hoe werkt Actan Online Praktijkvoorbeelden Voordelen van Actan Online Uw investeringen Aanvulling Exact Vragen Golfclinic Borrel Wie is

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

1 Voor wie is Vinc Audit interessant?

1 Voor wie is Vinc Audit interessant? Verbijzonderde interne controle Audit, Support & Coaching BMC levert aan opdrachtgevers in de hele publieke sector verschillende diensten en producten die met (verbijzonderde) interne controle te maken

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Controleplan Project- verantwoordingen Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) controleert in opdracht van het College van Bestuur de projectverantwoordingen

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Op 21 januari heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de navolgende beleidsregels met betrekking tot de heffing en invordering van de gemeentelijke

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

DB2015003 Jaarstukken GBT 2014

DB2015003 Jaarstukken GBT 2014 DB2015003 Jaarstukken GBT 2014 www.gbtwente.nl INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1 INLEIDING... 6 2 JAARVERSLAG... 7 2.1 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 7 2.1.1 Organisatie-eenheid Staf en Algemeen...

Nadere informatie

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t:

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t: RAADSBESLUIT 13R.000392 Agendapunt: Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 19 november 2013 van: - burgemeester en wethouders Gelet op

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV

Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV Artikel 1 Definities: Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV Betrokkene: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door CV-OK betrekking

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT

Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR DE CONTROLE (GETROUWHEID EN RECHTMATIGHEID)... 3 3 TE HANTEREN GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo- Oldenzaal De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Overwegende

Nadere informatie

Webstudio Edit & Design Erna de Jonge Algemene Voorwaarden

Webstudio Edit & Design Erna de Jonge Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Webstudio Edit & Design Erna de Jonge ( afgekort als EDJ) en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 Reglement Plus audit fysiotherapie 2014 Inleiding Dit auditreglement is bedoeld om een volledig en uniform overzicht te geven van de verschillende criteria en procedures

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013)

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad 10 juni 2014 Gemeente Utrecht Agenda 1. Wie is de gemeentelijke accountant?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Arcus I & P b.v.

Algemene voorwaarden van Arcus I & P b.v. Algemene voorwaarden van Arcus I & P b.v. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Arcus I & P b.v., gevestigd te Skarspaed 3, 8621 CB Heeg opdrachtgever:

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie