Reiling Sterksel BV Gompel Postbus ZG MAARHEZE. Geachte heer, mevrouw,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reiling Sterksel BV Gompel Postbus 2640 6026 ZG MAARHEZE. Geachte heer, mevrouw,"

Transcriptie

1 Brabant Water N.V. Reiling Sterksel BV Gompel Postbus ZG MAARHEZE Telefoon Fax Internet Kindersite Postadres Postbus BC s-hertogenbosch Bezoekadres Magistratenlaan MA 's-hertogenbosch Geachte heer, mevrouw, Naar aanleiding van uw KLIC-melding delen we u mee, dat er leidingen van ons bedrijf aanwezig zijn in het door u aangegeven gebied. In de bijgevoegde bestanden zijn die leidingen aangegeven. De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de graafmelding. Bij het voorbereiden en uitvoeren van graafwerkzaamheden dient u zich rekenschap te geven van de bepalingen omtrent zorgvuldig graven, zoals ondermeer omschreven in de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en de richtlijn Voorkomen van graafschade van het CROW. Voor de goede orde merk ik op dat de diameters van de leidingen zijn aangegeven in millimeters. Van aansluitleidingen waar geen maatvoering bij staat is de ligging onbekend. Wij verzoeken, bij werkzaamheden, deze leidingen te lokaliseren door het maken van proefsleuven en hierbij de normale regels van zorgvuldig graven in acht te nemen. Datum 21 april 2011 Onderwerp KLIC-melding Uw kenmerk 11G Handelsregister Wij vertrouwen erop dat we u voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen over de verstrekte informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen met of per mail via Ook voor het melden van schades kunt u bellen met telefoonnummer Met vriendelijke groet, Regio Zuidoost

2

3

4 Reiling Sterksel BV T.a.v. : Gompel Postbus ZG MAARHEZE Datum 21 april 2011 Klicnummer 11G Ordernummer Geachte meneer, mevrouw, In het door U gevraagde gebied zijn kabels en/of leidingen van Enexis aanwezig. In de bijgevoegde thema s en bijlagen is de ligging ervan weergegeven. Huisaansluitingen kunnen op de themakaart ingetekend zijn of als bijlage geleverd worden. Huisaansluit-bijlagen (HA_....pdf) kunnen uit meerdere pagina's bestaan. Gevraagde schetsen op een huisnummer met toevoeging (a,b,c etc) worden geleverd als 1 bijlage op het gevraagde huisnummer (dus zonder de a,b,c, etc). Deze bijlage bevat dan alle (en niet enkel de gevraagde) schetsen op dat huisnummer, mogelijk verspreid over meerdere pagina's. Als u huisaansluitingen vraagt zullen wij altijd de themakaarten voor Laagspanning en Gas Lage Druk leveren. Deze kunnen echter leeg zijn. Mogelijk zijn extra voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Indien van toepassing is dit vermeld in de EisVoorzorgsmaatregel (EV_....pdf) van het betreffende thema. Algemene informatie over het verrichten van graafwerkzaamheden nabij kabels en/of leidingen van Enexis kunt u vinden in de brochure Denk aan onze kabels en leidingen". Deze kunt u downloaden van onze website op onderstaande locatie. Met vriendelijke groet, Dhr. Theo Beijers Teammanager Preventie Graafschade Zuid

5 Datum Onderwerp Graafmelding: 2011/G/*/132229/0 Uw brief van Uw kenmerk Reiling Sterksel BV T.a.v. Dhr/Mevr. Gompel Postbus ZG MAARHEZE Ons kenmerk 2011/G/*/132229/0 Geachte Dhr/Mevr. Gompel, Bijlage(n) Naar aanleiding van uw graafmelding deel ik u mede, dat op de door u aangegeven locatie kabels en of leidingen van KPN aanwezig zijn, zoals weergegeven op bijgevoegde gebiedsinformatie. Ons gehele kabel- en leidingnetwerk is in drie netten opgebouwd, zijnde een core-net (Core), een accessnet (ASN) en een Trilinknet (Tri). De ligging van deze netten is in één kaartlaag weergegeven. In deze kaartlaag is van ieder net apart de bijbehorende aantallen kabels- en leidingen in de geul, met bijbehorende maatvoering en annotatie weergegeven. Detailkaarten zijn, indien van toepassing, apart bijgevoegd. Gegevens over huisaansluitschetsen, waarvan vrijwel ieder pand is voorzien, treft u hierbij slechts aan indien u bij uw graafmelding heeft aangegeven dat u deze wenst te ontvangen. De weergave van ons kabel- en leidingnetwerk is volgens het IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen). De uitwisseling van de gebiedsinformatie is conform het BMKL (Berichtenmodel Kabels en Leidingen. Er worden geen gegevens betreffende diepteligging verstrekt in verband met mogelijke profielwijzigingen. De ligging kan dieper of ondieper zijn dan verwacht. Ten aanzien van de horizontale ligging moet rekening worden gehouden met speling in de plaatsaanduiding. Lassen in kabels worden in principe niet op tekening weergegeven. Er moet wel rekening worden gehouden dat deze er kunnen liggen en dat ze hoger of naast het aangegeven kabel- en leidingtracé kunnen liggen. Graafwerkzaamheden dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd. De CROW publicatie 250, zijnde de Richtlijn zorgvuldig graafproces, is geheel van toepassing op het graafproces. Ter voorkoming van schade aan onze kabels en of leidingen dient u de werkelijke ligging hiervan vast te stellen. Voor aanvang van uw werkzaamheden, moet u deze vaststelling doen door onder andere het handmatig graven van voldoende proefsleuven en gebruik van kabelzoekapparatuur. Het gebruik van graafmachines, pikhouwelen e.d. ter plaatse of in de nabijheid van het kabeltracé wordt met klem ontraden. Wholesale& Operations N&S C Access Order Intake Planmatig Stationsstraat MH Amersfoort Telefoon (030) Fax (030) Correspondentieadres Postbus DB Amersfoort KPN B.V. Handelsregister K.v.K. Haaglanden nr NL B01 Pagina 1 van 3

6 Ik attendeer u erop dat tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden ons kabel- en leidingnetwerk kan zijn gewijzigd tussen de datum van uw graafmelding en de uitvoering van uw werkzaamheden. Indien deze periode langer is dan twintig werkdagen dient u een nieuwe graafmelding te doen. Ik wijs u op de verplichting dat, ingevolge de WION (Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten), bij elke beschadiging contact dient te worden opgenomen met KPN via het gratis schadetelefoonnummer (0800) In geval van beschadiging van onze kabels en of leidingen behoudt KPN zich alle rechten voor op schadevergoeding. Volgens de WION moet u afwijkende situatie melden aan het Kadaster. Zie hiervoor De afhandeling van deze graafmelding is een automatisch proces op basis van de gegevens van uw graafmelding. Voor nadere informatie of het beantwoorden van vragen m.b.t. de geleverde gebiedsinformatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer van onze helpdesk: Hoogachtend, M. Driezen Manager KPN Access Order Intake Planmatig Wholesale& Operations N&S C Access Order Intake Planmatig Stationsstraat MH Amersfoort Telefoon (030) Fax (030) Correspondentieadres Postbus DB Amersfoort KPN B.V. Handelsregister K.v.K. Haaglanden nr NL B01 Pagina 2 van 3

7 Disclaimer: 1) Het kan voorkomen dat het totale bericht van de door KPN te leveren gebiedsinformatie groter of gelijk was aan 15 MByte als gevolg van het aantal gevraagde huisaansluitingen en of bijlagen. Als dit geval is, dan zijn deze huisaansluitingen en of bijlagen niet naar u meegestuurd via Klic-online. Deze worden apart via nagezonden. 2) Het kan voorkomen dat er een lege PNG is bijgesloten. Echter, KPN heeft wel een belang omdat er huisaansluitschetsen bij betrokken zijn die u hebt aangevraagd. 3) Voor vragen over het gebruik van de viewer, Klic-online, het downloaden vanuit Kliconline, etc., dient u zich te wenden tot het Kadaster. Zie hiervoor Wholesale& Operations N&S C Access Order Intake Planmatig Stationsstraat MH Amersfoort Telefoon (030) Fax (030) Correspondentieadres Postbus DB Amersfoort KPN B.V. Handelsregister K.v.K. Haaglanden nr NL B01 Pagina 3 van 3

8 UPC Nederland Postbus CD Leeuwarden T F Reiling Sterksel BV T.a.v. Gompel Postbus ZG MAARHEZE Leeuwarden, 21 april 2011 Onderwerp : Klic melding 11G Geachte heer, mevrouw, Naar aanleiding van bovengenoemde KLIC melding ontvangt u hierbij onze liggingsgegevens. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, UPC Nederland B.M. Molenbuur Manager Network Operations Support Bijlagen : * Voorwaarden & Richtlijnen * Revisie gegevens KvK Amsterdam

9 VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN UPC INFRASTRUCTUREN 1. De gegevens op bijgevoegde gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van in bijgaande KLIC-melding genoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd. 2. Tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen datum van verstrekking van de tekeningen en de uitvoering van uw werkzaamheden. De maximale geldigheid van een KLIC-melding is 4 weken, indien deze periode langer is dan vier weken, dient u nieuwe KLIC-melding aan te vragen. 3. De voorwaarden en richtlijnen alsmede de gewaarmerkte tekening(en) dienen op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de namens de directeur van UPC met het toezicht belaste inspecteur te worden getoond. 4. Bij ontgraving ter plaatse van UPC infrastructuur gelden de volgende voorwaarden: a. De ontgraving ter plaatse van de UPC infrastructuur dient met de hand te geschieden. b. Er moet rekening gehouden worden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels. c. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de ligginggegevens voor zover bij ons bekend. De juiste ligging van de kabels moet vastgesteld worden aan de hand van de door en op kosten van de uitvoerder van het werk te maken proefgaten of sleuven en/of opsporingsapparatuur. d. Voor zover het tracé van de werkzaamheden dat van een leiding kruist, is de enig veilige werkwijze het eerst over het volle kruisingsvlak handmatig vrijgraven van de kabels. Hierbij dient men te zorgen voor een deugdelijke opvangconstructie ter voorkoming van breuk. e. Mofslagen zijn sporadisch aangeduid, diepteligging nooit. Van een gebruikelijke of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan. f. Aanwijzingen gegeven door de, namens de directeur van UPC, belaste inspecteur met betrekking tot de ligging van de kabels, dienen onverwijld te worden opgevolgd. g. De aanvulrand onder en/of boven de kabels moeten vrij van puin blijven en dienen doelmatig te worden verdicht. h. Met het oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur moeten obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, enz., welke boven dan wel binnen een afstand van 0,5 m van de kabelroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging te worden verwijderd, zodat de mogelijkheden tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te allen tijde gewaarborgd blijft. i. Mechanisch graven en het gebruik van peilijzers, pikhouwelen e.d. boven of vlak naast kabels is onverantwoord en zal ingeval van schade aanleiding geven tot aansprakelijkstelling. j. De kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker. k. Voor vragen over de KLIC-melding kunt u contact opnemen met de op de KLIC-melding vermelde contactpersoon. l. Schades dient u meteen te melden bij onze storingsdienst. U kunt ons bereiken op

10 Geachte heer, mevrouw, Naar aanleiding van uw graafmelding deelt Geodan Van den Berg bv u mede dat op de door u aangegeven locatie(s) kabels, leidingen en/of buizen van Gemeente Cranendonck aanwezig zijn. Hierbij stuurt Geodan Van den Berg bv u de bijgevoegde tekening(en) en overige informatie betreffende de in uw graafmelding genoemde plaatsen. U wordt verzocht genoemde gegevens over de ligging van kabels, leidingen en/of buizen door te geven aan uw personeel en uw eventuele onderaannemers. Genoemde tekeningen dienen bovendien op de plaats van uitvoering van de werkzaamheden aanwezig te zijn. Onze opdrachtgever Gemeente Cranendonck heeft zich ingespannen om de locatie(s) van haar kabels, leidingen en/of buizen nauwkeurig aan te geven op de verstrekte tekening(en) en overige informatie. Gemeente Cranendonck en Geodan Van den Berg bv aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor deze aan u verstrekte gegevens. Deze gegevens kunnen immers verouderd, onjuist of onvolledig zijn door allerlei omstandigheden zoals bijvoorbeeld een te vroege melding van de voorgenomen (graaf) werkzaamheden bij het Kadaster, inklinking van de grond, aardverschuivingen en kabelwerkzaamheden van derden etc. Alle door Gemeente Cranendonck verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, betreffende het in deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor het project tot twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betreffende informatie. Al het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Voordat u tot de door u geplande werkzaamheden overgaat dient u dan ook de ligging van de kabels en/of leidingen te verifiëren aan de hand van de door u aangevraagde graafmelding. Alle B.O.B. maatvoering is ten opzichte van het N.A.P. Zo dient u langs het tracé van uw werkzaamheden de exacte plaats van de kabels, leidingen en/of buizen daadwerkelijk op te zoeken door middel van het maken van proefsleuven en/of het gebruik van elektronische kabel- of leidingzoekers. Tevens dient u blootliggende kabels, leidingen en/of buizen te beschermen tegen beschadigingen. Indien u de kabels en/of leidingen niet op de aangegeven locatie aantreft dient u contact op te nemen met Geodan Van den Berg bv op telefoonnummer , om de methode om de ligging van de kabels en/of leidingen vast te stellen af te stemmen. Pas wanneer u de ligging van alle mogelijk aanwezige kabels en/of leidingen heeft geverifieerd en heeft vastgesteld en gecontroleerd dat de uit te voeren werkzaamheden geen schade kunnen aanrichten aan de kabels en/of leidingen kunnen uw werkzaamheden op de wijze zoals beschreven in de richtlijn zorgvuldig graafproces van het CROW (www.crow.nl) worden uitgevoerd. Verder verwacht de Gemeente Cranendonck en Geodan Van den Berg bv dat u zorgvuldig te werk zult gaan en geen schade zult toebrengen aan kabels, leidingen en/of buizen van Gemeente Cranendonck. Mocht er ondanks alle door u getroffen voorzorgsmaatregelen toch schade aan deze kabels, leidingen en/of buizen ontstaan, dan dient u contact op te nemen met de storingsdienst onder telefoonnummer: binnen kantoortijden buiten kantoortijden Geodan Van den Berg bv vertrouwt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u niet alle informatie heeft ontvangen of indien u nog vragen heeft, dan dient u contact op te nemen met afdeling Kabels en Leidingen beheer van Geodan Van den Berg bv Hoogachtend, Geodan Van den Berg bv P. Straver Technical Services Alle informatie, op de door ons meegeleverde tekeningen, vertegenwoordigt kabels, leidingen en/of buizen van Gemeente Cranendonck.

11 Kabels en leidingen overzicht voor graafbericht (Klicnummer) 11G Copyright Geodan WION Services

12 Voorwaarden en richtlijnen: 1. Bij werkzaamheden in de nabijheid van infrastructuur van onze opdrachtgever dien(t)en: a. de ontgraving handmatig te geschieden. b. rekening te worden gehouden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels/leidingen en de op tekening(en) aangegeven maatvoering. c. de juiste ligging van de kabels/leidingen te worden vastgesteld. d. zonodig de kabels/leidingen op deskundige wijze te worden opgevangen en tegen mechanische schade beschermd te worden en deze na de werkzaamheden op de oorspronkelijke plaats te worden teruggelegd. e. aanwijzingen, gegeven door de daarmede belaste medewerkers van onze opdrachtgever met betrekking tot de veilige ligging van de kabels/leidingen, onverwijld te worden opgevolgd. f. de aanvulgrond onder en/of boven de kabels/leidingen, vrij van puin etc. doelmatig te worden verdicht. g. met het oog op de bereikbaarheid van de kabels/leidingen en inspectieputten dienen obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, etc., welke boven dan wel binnen een afstand van 50 cm. van de kabel/leidingroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging van de medewerker genoemd onder e. te worden verwijderd, zodat de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen en Inspectieputten van onze opdrachtgever ten allen tijde gewaarborgd blijft. h. de kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker. 2. De gegevens op bijgevoegde door onze opdrachtgever gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd. 3. Alle verstrekte informatie welke door Van den Berg Infrastructuren uit naam van onze opdrachtgever is verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, inzake het in deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor het project tot twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betreffende informatie. Al het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Onder voorbehoud van alle rechten en weren. 4. De voorwaarden en richtlijnen evenals de gewaarmerkte tekening(en) dienen te allen tijde op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan een door onze opdrachtgever belaste medewerker te worden getoond. 5. Bij het veroorzaken van schade door u of derden aan de infrastructuur van onze opdrachtgever dient direct contact opgenomen worden met de storingsdienst zoals vermeld in de brief welke bij de het verzoek tot opgave kabels en leiding is bijgesloten. 6. Indien er door u of derden een weesleiding wordt geconstateerd binnen de gemeente grenzen van onze opdrachtgever dient u deze weesleiding te melden bij het Kadaster. Tevens dient van deze weesleiding de horizontale ligging te worden vermeld naar het Kadaster zodat deze weesleiding kan worden verwerkt in de gemeentelijke kabel en leiding gegevens. Inlichtingen: Van den Berg Infrastructuren, Afdeling Kabels en Leidingen beheer, telefoon telefax

13 Berkelaar AD MAARHEEZE Opmerkingen: Hoofdkabeltype: 4x95.00mm2 Al Lees ook de algemene bijlage van Enexis bij deze KLIC-melding

14 Datum GEO KLIC-ONLINE Onderwerp Klic-melding 11G Klantreferentie Blad 1 van 3 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. Hierin kunt u zien of de informatie over ondergrondse netten van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen. Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen belang) of slechts een algemene bijlage heeft ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder geen belang heeft in het door u opgegeven gebied. Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er geen netten in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd. In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie heeft ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel informatie is verstrekt van de netten die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen zijn. In onderstaande tabel vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied. Netbeheerder Thema Opgenomen in deze levering? Enexis B.V. middenspanning Ja Enexis B.V. gas lage druk Ja Enexis B.V. laagspanning Ja Brabant Water water Ja Endinet regio eindhoven B.V. gas lage druk Ja Gemeente Cranendonck riool vrijverval Ja KPN B.V. datatransport Ja UPC NL BV datatransport Ja Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen. Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn

15 Datum Onderwerp Klic-melding 11G Klantreferentie Blad 2 van 3 LI_11G132229_1.pdf LI_11G132229_1.xml LG_middenspanning_Enexis_ _11G png MV_middenspanning_Enexis_ _11G png AN_middenspanning_Enexis_ _11G png LG_gas+lage+druk_Enexis_ _11G png MV_gas+lage+druk_Enexis_ _11G png AN_gas+lage+druk_Enexis_ _11G png TB_gas+lage+druk_Enexis_ _11G132229_LegePNG_GLD.pdf LG_laagspanning_Enexis_ _11G png MV_laagspanning_Enexis_ _11G png AN_laagspanning_Enexis_ _11G png HA_laagspanning_Enexis_ _11G132229_6026+AD_1.pdf BL_Enexis_ _11G132229_BriefAlgemeen.pdf LG_gas+lage+druk_Endinet_ _11G png MV_gas+lage+druk_Endinet_ _11G png AN_gas+lage+druk_Endinet_ _11G png BL_Endinet_ _11G132229_letter.pdf LG_datatransport_KPN_ _11G png MV_datatransport_KPN_ _11G png AN_datatransport_KPN_ _11G png BL_KPN_ _11G132229_Brief-belang.PDF ET_KPN_ _11G png PT_KPN_ _11G png LG_water_bw_ _11G png MV_water_bw_ _11G png AN_water_bw_ _11G png BL_bw_ _11G132229_brief.pdf LG_datatransport_upc_ _11G png MV_datatransport_upc_ _11G png AN_datatransport_upc_ _11G png BL_upc_ _11G132229_brief.pdf BL_upc_ _11G132229_voorwaarden.pdf LG_riool+vrijverval_vdbgemcranendo_ _11G png MV_riool+vrijverval_vdbgemcranendo_ _11G png AN_riool+vrijverval_vdbgemcranendo_ _11G png

16 Datum Onderwerp Klic-melding 11G Klantreferentie Blad 3 van 3 BL_vdbgemcranendo_ _11G132229_Belang+graaf.pdf BL_vdbgemcranendo_ _11G132229_Voorwaarden+gemeenten+v3.pdf BL_vdbgemcranendo_ _11G132229_overzichtskaart.pdf GB_11G png LP_11G132229_1.pdf Toelichting: LI: leveringsinformatie (dit bestand) LG: kaartlaag met de ligging van het net AN: kaartlaag met de annotatie bij het net EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel HA: huisaansluitschets ET: eigen topografie GB: GBKN ondergrondkaart LI: leveringsinformatie (xml-document) MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net TB: themabijlage DK: detailkaart BL: algemene bijlage PT: plantopografie LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)

17 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 1 van 9 Verzamelkaart (alle thema's) Endinet gas lage druk upc datatransport KPN datatransport bw water vdbgemcranendo riool vrijverval Enexis gas lage druk Enexis laagspanning Enexis middenspanning 50 m

18 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 2 van 9 Themakaart Endinet gas lage druk Contactpersoon: Albert Borgers Jacques Theuws m

19 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 3 van 9 Themakaart upc datatransport Contactpersoon: toez naam toez telefoon 50 m

20 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 4 van 9 Themakaart KPN datatransport Contactpersoon: KPN KLIC-loket m

21 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 5 van 9 Themakaart bw water Contactpersoon: via administratie van de regio (zie brief) m

22 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 6 van 9 Themakaart vdbgemcranendo riool vrijverval 50 m

23 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 7 van 9 Themakaart Enexis gas lage druk 50 m

24 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 8 van 9 Themakaart Enexis laagspanning 50 m

25 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 9 van 9 Themakaart Enexis middenspanning 50 m

26 Reiling Sterksel BV T.a.v. : Gompel Postbus ZG MAARHEZE Datum 21 april 2011 Klicnummer 11G Ordernummer Geachte meneer, mevrouw, Binnen de gevraagde polygoon bevinden zich op de themakaart Gas Lage Druk geen (huisaansluit)leidingen. U heeft bij uw KLIC-melding aangegeven 1 of meerdere huisaansluitingen te willen ontvangen. Deze huisaansluiting(en) vindt u, voor zover aanwezig binnen ons systeem, als bijlage bij deze levering. Let op! De geleverde huisaansluit bijlagen (HA_....pdf) kunnen uit meerdere pagina's bestaan. Vanwege de door Enexis toegepaste verwerkingsmethode van KLIC-meldingen ontvangt u echter ook een lege themakaart voor Gas Lage Druk. Met vriendelijke groet, Dhr. Theo Beijers Teammanager Preventie Graafschade Zuid

Graafschade voorkomen

Graafschade voorkomen klicmelding-nummer : 15G364071 adres : Charloisse Lagedijk 743 3084LC plaats : Rotterdam Graafschade voorkomen Inhoudsopgave omschrijving pagina Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Ontvangstbevestiging 3-5 Leveringsinformatie

Nadere informatie

In onderstaande tabel vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

In onderstaande tabel vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied. Datum GEO 22-08-2012 KLIC-ONLINE Onderwerp Klic-melding 12O033867-1 Klantreferentie 11428-K3b-C001 Blad 1 van 4 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder

Nadere informatie

Samen verminderen we graafschade. Wat moet u weten?

Samen verminderen we graafschade. Wat moet u weten? Samen verminderen we graafschade Wat moet u weten? Gaat u graven, heien, een damwand slaan? Dan is het goed vooraf te weten wat u in de bodem kunt tegenkomen. Zo voorkomt u graafschade. Minder graafschade

Nadere informatie

Graafschade bij aanleg Glasvezel

Graafschade bij aanleg Glasvezel Graafschade bij aanleg Glasvezel Colofon Aan Van Nummer Datum 11 juli 2011 Copyright Agentschap Telecom 2011 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Reikwijdte WION 5 3 Onderzoek 6 4 Conclusie 8 5 Aanbevelingen 9 Pagina

Nadere informatie

Voorbeelden van polygoon tekenen

Voorbeelden van polygoon tekenen 0.1 Klantinstructie Voorbeelden van polygoon tekenen Datum 17 december 2012 Versie 1.0 ConceptProduct- en ProcesbeheerDirectie Geo Inhoudsopgave Inleiding...3 Handleiding polygoon tekenen...4 Versie 1.0

Nadere informatie

Bent u klaar voor digitale informatie-uitwisseling?

Bent u klaar voor digitale informatie-uitwisseling? De elektronische fase van de WION komt eraan: Bent u klaar voor digitale informatie-uitwisseling? Informatie voor netbeheerders Bent u klaar voor de digitale informatie-uitwisseling? Op 1 juli 2008 is

Nadere informatie

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Handboek voor Grondroerders 2.0.4. Datum 15 06 2010. Titel Handboek voor Grondroerders. Versie 2.0.

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Handboek voor Grondroerders 2.0.4. Datum 15 06 2010. Titel Handboek voor Grondroerders. Versie 2.0. Directie Geo Product- en Procesbeheer 2.0.4 1 van 52 2.0.4 2.0.4 2 van 52 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Leeswijzer... 5 3 Een melding doen via Klic-online... 6 3.1 Aanmeldingsprocedure... 6 4 Graafmelding...

Nadere informatie

Hebt u echter nog vragen welke u niet in dit document terugvindt? Zend dan uw vraag aan: klic@kadaster.nl.

Hebt u echter nog vragen welke u niet in dit document terugvindt? Zend dan uw vraag aan: klic@kadaster.nl. Vragen en antwoorden In dit document vindt u antwoorden op vragen welke gesteld zijn naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten t.b.v. provincies, gemeenten en waterschappen die hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Coördinatie ondergrondse infrastructuur. Gemeente Oosterhout - Halderberge

Coördinatie ondergrondse infrastructuur. Gemeente Oosterhout - Halderberge Coördinatie ondergrondse infrastructuur Gemeente Oosterhout - Halderberge 1. Wie zijn wij? 2. Afstemming riolering 3. De geschiedenis (Buisleidingenstraat / concessies / kengetallen) 4. Juridische handvaten

Nadere informatie

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Handboek voor Grondroerders

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Handboek voor Grondroerders Directie Geo Product- en Procesbeheer 2.0.9 In deze versie is aangepast: - document in verband met uitschakeling analoge stroom per 1 december 2010 2.1.0 In deze versie is toegevoegd: - toelichting telefonische

Nadere informatie

Gw-klic. GW-Klic. o Automatische verwerking klic-meldingen. o Optimalisatie van het graafwerkproces. o Preventie van graafschade

Gw-klic. GW-Klic. o Automatische verwerking klic-meldingen. o Optimalisatie van het graafwerkproces. o Preventie van graafschade Gw-klic o Automatische verwerking klic-meldingen o Optimalisatie van het graafwerkproces o Preventie van graafschade o Integraalbeheer van het klic-meldingen proces o Volledig online Ten behoeve van grondroerders:

Nadere informatie

: Nieuwbouw chalets aan de Gotzenhainsinqel te Lansingerland, Bleiswiik

: Nieuwbouw chalets aan de Gotzenhainsinqel te Lansingerland, Bleiswiik FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio West Gemeente Lansingerland inkomende Post d.d. 31/07/2009 109.16688 Veurse Achterweg 10 Postbus 63 2260 AB Leidschendam tel.: 070-3111223 fax:070-3111470 Gemeente Lansingerland

Nadere informatie

Toetsingskader Calamiteitenmeldingen

Toetsingskader Calamiteitenmeldingen Toetsingskader Calamiteitenmeldingen Copyright : Agentschap Telecom 2009 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader 3 3 Leeswijzer 4 4 Toetsingskader artikel

Nadere informatie

Gw-klic biedt tevens de optie om kaartbeelden op het scherm, te plotten op schaal naar PDF.

Gw-klic biedt tevens de optie om kaartbeelden op het scherm, te plotten op schaal naar PDF. Gw-klic Met het internetportaal Geowerken-klic (Gw-klic) wordt door grondroerders waaronder ingenieursbureaus, aannemers en uitvoerders op effectieve wijze invulling gegeven aan de Wet Informatie Ondergrondse

Nadere informatie

Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland

Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland Pagina 1 van 8 Gemaakt op 17-9-2012 10:03:00 Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Doel 2. Omvang 3. Referenties 4. Definities

Nadere informatie

Informatie over KLIC naar Kadaster en KLIC Online. 9 mei 2007 - Amersfoort Willem van Hinsbergh en Ad van Houtum

Informatie over KLIC naar Kadaster en KLIC Online. 9 mei 2007 - Amersfoort Willem van Hinsbergh en Ad van Houtum Informatie over KLIC naar Kadaster en KLIC Online 9 mei 2007 - Amersfoort Willem van Hinsbergh en Ad van Houtum 2 Paar vragen vooraf. Kent u de wet op de informatie-uitwisseling ondergrondse netten? Kent

Nadere informatie

Risico-inventarisatie - Plangebied Kasteelweg te Heerde

Risico-inventarisatie - Plangebied Kasteelweg te Heerde Risico-inventarisatie - Plangebied Kasteelweg te Heerde Aspect externe veiligheid Concept In opdracht van: Buro voor Bouwkunst Heerde Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 mei 2010 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Dijkgraaf 4 Duiven. Gemeente Apeldoorn T.a.v.: Dhr. Ing. S.J. Lubberhuizen Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn

Dijkgraaf 4 Duiven. Gemeente Apeldoorn T.a.v.: Dhr. Ing. S.J. Lubberhuizen Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Tecno Postbus 50,6920 AB Duiven Gemeente Apeldoorn T.a.v.: Dhr. Ing. S.J. Lubberhuizen Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Bezoekadres Dijkgraaf 4 Duiven Postadres Postbus 50 6920 AB Duiven Telefoon 0268447400

Nadere informatie

Aangifte van schade werkmaterieel

Aangifte van schade werkmaterieel Aangifte van schade werkmaterieel AEGON Werkmaterieel op Maat Al (telefonisch) gemeld _ Nee _ Ja, d.d. - - gesproken met schadenr. 1. Verzekeringnemer bedrijf _ volgens inschrijving Kamer van Koophandel

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Toezichtarrangement Wet informatieuitwisseling

Toezichtarrangement Wet informatieuitwisseling Toezichtarrangement Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten Graafschade voorkomen we samen Aan : Publieke versie Van : Nummer : Datum : juli 2008 Leden : Copyright : Agentschap Telecom 2008 Onderdeel

Nadere informatie

Glasvezel aanleggen op 30 cm diep

Glasvezel aanleggen op 30 cm diep Glasvezel aanleggen op 30 cm diep Een onderzoek naar de impact op de netten van Enexis 15 april 2014 Jan de Koning Assetmanagement Projecten GPKL-themamiddag glasvezelaanleg Omvang en status onderzoek

Nadere informatie

Directie Services Communicatie Services IMKL. Beschrijving van het model 1.1. Het Kadaster. Versie. Auteur(s)

Directie Services Communicatie Services IMKL. Beschrijving van het model 1.1. Het Kadaster. Versie. Auteur(s) Directie Services Communicatie Services IMKL Beschrijving van het model Versie 1.1 Auteur(s) Het Kadaster Datum mei 2008 Directie Services Communicatie Services Titel IMKL Versie 1.1 Blad 1 van 51 IMKL

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4615 22 maart 2010 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 februari 2010, nr. WJZ/9230923, houdende regels

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Productblad B3P WION. B3Partners. 1 Inhoudsopgave

Productblad B3P WION. B3Partners. 1 Inhoudsopgave Productblad B3P WION 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...1 2 Introductie...2 3 B3Partners als leverancier WION-applicatie...2 4 Wettelijke situatie m.b.t. informatie-uitwisseling...3 5 Werking van de WION-applicatie...4

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO

OMGEVINGSVERGUNNING WABO OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Niestern Sander BV t.b.v. het plaatsen van tijdelijke kantoorunits locatie: Venjelaan 17 te Farmsum Groningen, 7 februari 2011 Nr.2011-06342, MV Zaaknummer : 298500

Nadere informatie

10 Aansprakelijkheid voor graafschade

10 Aansprakelijkheid voor graafschade 10 Aansprakelijkheid voor graafschade Van: Aan: Vorm: W.G. Huijgen J.A.M.A. Sluysmans & J.J. van der Gouw Advies OPDRACHT In de gemeente Haagstate wordt voor het centraal station aldaar een terrein bouwrijp

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Handleiding Klicweb 1.0 (bèta)

Handleiding Klicweb 1.0 (bèta) Handleiding Klicweb 1.0 (bèta) Documentenbeheer Klicweb versie 1.0 Versiedatum 07-05-2014 Status Concept Opgesteld door M.W.M. Nijland Beheerder Syntax InfraMediairs B.V. Copyright Syntax InfraMediairs

Nadere informatie

Vlaanderen Geoland. Hilde Masschelein Gedelegeerd bestuurder Bouwunie 2 december 2010

Vlaanderen Geoland. Hilde Masschelein Gedelegeerd bestuurder Bouwunie 2 december 2010 Vlaanderen Geoland Hilde Masschelein Gedelegeerd bestuurder Bouwunie 2 december 2010 Problematiek Zeer veel ondergrondse nutsinfrastructuur Gas, elektriciteit, TV, Telecom, riolering, enz. Onder 65.000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014 Algemene voorwaarden Voor Ontvangerservices 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 6 3. Annulering 7 4. Tarieven en betaling

Nadere informatie

Documentatie: Speulderweg achter 21/Kruipad Garderen

Documentatie: Speulderweg achter 21/Kruipad Garderen Documentatie: Speulderweg achter 21/Kruipad Garderen E-mail: info@dejagermakelaardij.nl Internet: www.dejagermakelaardij.nl Hoofdstraat 55, 3781 AB Voorthuizen Telefoon: 0342-470048 Mobiel: 06-21877575

Nadere informatie

Aangifte van schade Werkmaterieel

Aangifte van schade Werkmaterieel AEGON Schadeverzekering N.V. Afdeling Transportverzekering Postbus 6, 2501 AC Den Haag Tel. (070) 344 32 10, Fax (070) 322 27 77 Aangifte van schade Werkmaterieel Reeds (tel) gemeld ja nee, d.d. gesproken

Nadere informatie

Kabel- en leidingschade: Wie is aansprakelijk?

Kabel- en leidingschade: Wie is aansprakelijk? Kabel- en leidingschade: Wie is aansprakelijk? Door de ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de Nederlandse ondergrond, is het risico op schade bij graafwerkzaamheden groot. Jaarlijks ontstaat

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

Contract 088 Bedrijfsnummers

Contract 088 Bedrijfsnummers Contractant 1. Met wie wordt het contract gesloten voor bedrijfsnummers? Bedrijfsnaam KvK-nr Straat en Huisnummer (geen postbus) Postcode en Plaats Land Contactpersoon (bij bedrijf) Dhr./Mw. Telefoonnummer

Nadere informatie

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer, Antwoordnummer 10275, 2280 WB Rijswijk Centraal Orgaan opvang asielzoekers Uitvoeringsorganisatie Rvb De Vrouwenopvang telefoon (0800) 020 10 51 fax (070) 37 27 686 postadres antwoordnummer 10275 2280

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding Factsheet Kwaliteit 211: N.V. Factsheet Kwaliteit 211 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de

Nadere informatie

Ondergrondse Infrastructuur. Wil Kovács Hoofd Leidingenbureau en Beheer Ondergrond Gemeente Rotterdam

Ondergrondse Infrastructuur. Wil Kovács Hoofd Leidingenbureau en Beheer Ondergrond Gemeente Rotterdam Ondergrondse Infrastructuur Wil Kovács Hoofd Leidingenbureau en Beheer Ondergrond Gemeente Rotterdam 13 november 2014 De regie ligt bij de gemeente! Openbare ruimte wordt vaak beperkt beschouwd. De bovengrond

Nadere informatie

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht I N F O R M A T I E B L A D behorend bij een vergunning krachtens artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet '98 (Nbwet) of Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) o.g.v. de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 2.

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

18 november 2015 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat

18 november 2015 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat Zeijerveen, Jan wittestraat EXECUTIEVEILING (ex art. 514 e.v. Rv) Op zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris mw. mr. E.M. Dutmer verbonden aan Nysingh advocaten notarissen

Nadere informatie

BETER INZICHT IN DE OPENBARE RUIMTE. Slim meten is vooruit denken!

BETER INZICHT IN DE OPENBARE RUIMTE. Slim meten is vooruit denken! BETER INZICHT IN DE OPENBARE RUIMTE Slim meten is vooruit denken! INHOUDSOPGAVE Drukte in de ondergrond 3 Het delen van informatie 4 Het gebruik van nieuwe technieken 5 Nog een stapje verder 6 Bronvermelding

Nadere informatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie Verzonden per mail Naarden, 19 februari 2015 Geachte contactpersoon, Tussen ARAG Legal Services (hierna: ARAGLS) en Omnius is afgesproken dat vanaf 1 augustus 2014 de factuur in een ongedekte betalende

Nadere informatie

ALPHA SCHILDERWERKEN GOUDA ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERHOUDSABONNEMENT. Artikel 1. Definities.

ALPHA SCHILDERWERKEN GOUDA ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERHOUDSABONNEMENT. Artikel 1. Definities. ALPHA SCHILDERWERKEN GOUDA ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERHOUDSABONNEMENT Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: - het Onderhoudsbedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer. Afdeling Milieu. Retouradres Postbus 562 2003 RN Haarlem

Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer. Afdeling Milieu. Retouradres Postbus 562 2003 RN Haarlem Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer Afdeling Milieu Retouradres Postbus 562 2003 RN Haarlem Bouwcombinatie v.o.f. De heer P.G.W. Smit Postbus 1025 3600 BA MAARSSEN Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Het ontwerp besluit is op 26 januari 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws.

Het ontwerp besluit is op 26 januari 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws. Kinderopvang De Boerderij Kanaaldijk 1a 1383 ND WEESP *Z008239DEFF* Uw aanvraag van: Uw kenmerk: BSN: Registratienummer: 16 december 2010 -- -- Z.11277/D.18364 Behandeld door: Doorkiesnummer: Datum: Bijlage(n):

Nadere informatie

Adresgegevens Contactgegevens Error! Filename not specified.error! Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Adresgegevens Contactgegevens Error! Filename not specified.error! Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Error! Filename not specified. «Geslacht» «Voorl_en_naam» «Adres» «PC_en_woonplaats» datum 19 februari 2016 kenmerk doorkiesnummer 0800-2356842 onderwerp Persoonsgebonden budget beschermd wonen 2016 Geachte

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

verklaring omtrent rechtmatigheid

verklaring omtrent rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Raad Nederlandse Detailhandel DATUM 17 juni

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen? In dit gebied? Den Haag Leidschendam- Voorburg Den Haag Zoetermeer Rijswijk Pijnacker- Nootdorp Lansingerland Zuidplas Neem contact op via info@structin.nl of 070 390 74

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout ontvangen 2 1 JUN2011. streef:

Gemeente Oosterhout ontvangen 2 1 JUN2011. streef: O IN.1112223 Aantekenen Raad van de Gemeente Oosterhout t.a.v. de fractievoorzitters Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT Oosterhout, 17 juni 2011 Gemeente Oosterhout ontvangen streef: 2 1 JUN2011 * * BIL

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.17

Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

Verkoopinformatie LAGE ZWALUWE, Wilgendijk

Verkoopinformatie LAGE ZWALUWE, Wilgendijk Verkoopinformatie LAGE ZWALUWE, Wilgendijk Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.58.00 hectaren. Algemeen Het betreft een perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.58.00 hectaren, gelegen te Lage Zwaluwe

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, nummer 53112016. ALGEMENE VOORWAARDEN KLICMELDING.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, nummer 53112016. ALGEMENE VOORWAARDEN KLICMELDING. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, nummer 53112016. ALGEMENE VOORWAARDEN KLICMELDING.NL 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Informatieproducten PECT na registratie 27 mei 2014

Gebruiksvoorwaarden Informatieproducten PECT na registratie 27 mei 2014 Gebruiksvoorwaarden Informatieproducten PECT na registratie 27 mei 2014 Artikel 1 Begrippen In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: a Aanvraagformulier informatieproducten PECT na registratie:

Nadere informatie

a. Buteyko Academie: de Buteyko Academie, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99.

a. Buteyko Academie: de Buteyko Academie, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99. Algemene Voorwaarden Buteyko Academie (Versie januari 2014) Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Buteyko Academie: de Buteyko Academie, gevestigd te Zevenaar,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

Gevaren van gasleidingen bij graven Lessen van de gasexplosie in Diemen

Gevaren van gasleidingen bij graven Lessen van de gasexplosie in Diemen Introductie Op 4 september 2014 vond in de middag een gasexplosie plaats in een flatgebouw aan de Beukenhorst in Diemen. Bij deze explosie kwamen twee mensen om het leven, vijftien personen raakten gewond.

Nadere informatie

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Winkelier DATUM 19 januari 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

TE KOOP. Circa 4,4 hectare grasland Schagerweg ong. Schagerbrug

TE KOOP. Circa 4,4 hectare grasland Schagerweg ong. Schagerbrug TE KOOP Circa 4,4 hectare grasland Schagerweg ong. Schagerbrug ALGEMEEN Klaver Makelaardij biedt circa 4,4 hectare grasland aan te Schagerbrug. GRASLAND Oppervlakte Grondsoort Kwaliteit Ontsluiting Drainage

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V.

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht.

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht. Aanvraagformulier portefeuilleoverdracht (Aanvraag ter verkrijging van instemming als bedoeld in afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht) Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming

Nadere informatie

Onderwerp: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake "Karel de Grotelaan 6 Bergen" Brief aan College NL Karel de Grotelaan 10 februari 2014.pdf; scan0090.

Onderwerp: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake Karel de Grotelaan 6 Bergen Brief aan College NL Karel de Grotelaan 10 februari 2014.pdf; scan0090. Van: NedraLux B.V. [andre@nedralux.nl] Verzonden: donderdag 27 februari 2014 14:59 Aan: Bureau griffier Gemeente Bergen NH Onderwerp: Fwd: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake "Karel de Grotelaan 6 Bergen"

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015 niiiiiiiiiiiiiiri Ons kenmerk 2015/125656 NSTD gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Mevrouw E. den Outer Loodgieter 1 1567AJ ASSENDELFT Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

EVALUATIE WION EVALUATIE VAN DE IN 2008 INGEVOERDE WET INFORMATIE-UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN

EVALUATIE WION EVALUATIE VAN DE IN 2008 INGEVOERDE WET INFORMATIE-UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN EVALUATIE WION EVALUATIE VAN DE IN 2008 INGEVOERDE WET INFORMATIE-UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN EVALUATIE WION Den Haag, 1 februari 2013 Auteurs: Ir. B.P.A. van Mil Ir. B.J.F. Gooskens Ir. M. Noordink

Nadere informatie

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >>

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities 4 Hoofdstuk 2 Algemeen 5 Hoofdstuk 3 Opdracht 6 Hoofdstuk 4 Beveiliging 7 Hoofdstuk 5 Internet 8 Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer P.J.J. Kruger h.o.d.n. Fiscaal Adviesbureau SGH Willem Alexanderplantsoen 13 2991 NA BARENDRECHT Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Smidsstraat 5 8601 WB SNEEK Registratienummer 170370471

Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Smidsstraat 5 8601 WB SNEEK Registratienummer 170370471 Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Smidsstraat 5 8601 WB SNEEK Registratienummer 170370471 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SUDWEST-FRYSLAN Datum inspectie: 02-04-2014 Type

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Handleiding Klant Portal

Handleiding Klant Portal Handleiding Klant Portal Copyright Copyright 2012 Milgro Versie 3.0 - juli 2013 Alle rechten voorbehouden. De in dit document vervatte informatie is eigendom van Milgro. Het wordt verstrekt overeenkomstig

Nadere informatie

Eindrapportage Bachelor Eindopdracht

Eindrapportage Bachelor Eindopdracht Eindrapportage Bachelor Eindopdracht Graafschade bij aanleg van glasvezelnetwerken Rob Slöetjes 8 september 2014 Uitgevoerd in april-juli 2014 Begeleiders Agentschap Telecom Ing. R.J. Looijmans F. van

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Sisa Kinderopvang (GOB) Oedsmawei 24D 9001 ZJ GROU Registratienummer 898361643

Inspectierapport Gastouderbureau Sisa Kinderopvang (GOB) Oedsmawei 24D 9001 ZJ GROU Registratienummer 898361643 Inspectierapport Gastouderbureau Sisa Kinderopvang (GOB) Oedsmawei 24D 9001 ZJ GROU Registratienummer 898361643 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDEN Datum inspectie: 23-04-2014

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

-=-- J. van Woudenberg. woensdag 18 november 2015. Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Per fax: : 020-541 21 80. Geachte Kamer,

-=-- J. van Woudenberg. woensdag 18 november 2015. Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Per fax: : 020-541 21 80. Geachte Kamer, -=-- J. van Woudenberg woensdag 18 november 2015 Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Per fax: : 020-541 21 80 Betreft: tuchtklacht tegen (P. van Winden) Syncasso Geachte Kamer, Op zaterdag 14 november 2015

Nadere informatie

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858 Gemeenteraad van Nijmegen GEMEENTE Ijmegen Aan de gemeenteraad van Nijmegen 6 i^oqyy^)('< ^'^ Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail Postadres

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie