Reiling Sterksel BV Gompel Postbus ZG MAARHEZE. Geachte heer, mevrouw,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reiling Sterksel BV Gompel Postbus 2640 6026 ZG MAARHEZE. Geachte heer, mevrouw,"

Transcriptie

1 Brabant Water N.V. Reiling Sterksel BV Gompel Postbus ZG MAARHEZE Telefoon Fax Internet Kindersite Postadres Postbus BC s-hertogenbosch Bezoekadres Magistratenlaan MA 's-hertogenbosch Geachte heer, mevrouw, Naar aanleiding van uw KLIC-melding delen we u mee, dat er leidingen van ons bedrijf aanwezig zijn in het door u aangegeven gebied. In de bijgevoegde bestanden zijn die leidingen aangegeven. De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de graafmelding. Bij het voorbereiden en uitvoeren van graafwerkzaamheden dient u zich rekenschap te geven van de bepalingen omtrent zorgvuldig graven, zoals ondermeer omschreven in de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en de richtlijn Voorkomen van graafschade van het CROW. Voor de goede orde merk ik op dat de diameters van de leidingen zijn aangegeven in millimeters. Van aansluitleidingen waar geen maatvoering bij staat is de ligging onbekend. Wij verzoeken, bij werkzaamheden, deze leidingen te lokaliseren door het maken van proefsleuven en hierbij de normale regels van zorgvuldig graven in acht te nemen. Datum 21 april 2011 Onderwerp KLIC-melding Uw kenmerk 11G Handelsregister Wij vertrouwen erop dat we u voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen over de verstrekte informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen met of per mail via Ook voor het melden van schades kunt u bellen met telefoonnummer Met vriendelijke groet, Regio Zuidoost

2

3

4 Reiling Sterksel BV T.a.v. : Gompel Postbus ZG MAARHEZE Datum 21 april 2011 Klicnummer 11G Ordernummer Geachte meneer, mevrouw, In het door U gevraagde gebied zijn kabels en/of leidingen van Enexis aanwezig. In de bijgevoegde thema s en bijlagen is de ligging ervan weergegeven. Huisaansluitingen kunnen op de themakaart ingetekend zijn of als bijlage geleverd worden. Huisaansluit-bijlagen (HA_....pdf) kunnen uit meerdere pagina's bestaan. Gevraagde schetsen op een huisnummer met toevoeging (a,b,c etc) worden geleverd als 1 bijlage op het gevraagde huisnummer (dus zonder de a,b,c, etc). Deze bijlage bevat dan alle (en niet enkel de gevraagde) schetsen op dat huisnummer, mogelijk verspreid over meerdere pagina's. Als u huisaansluitingen vraagt zullen wij altijd de themakaarten voor Laagspanning en Gas Lage Druk leveren. Deze kunnen echter leeg zijn. Mogelijk zijn extra voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Indien van toepassing is dit vermeld in de EisVoorzorgsmaatregel (EV_....pdf) van het betreffende thema. Algemene informatie over het verrichten van graafwerkzaamheden nabij kabels en/of leidingen van Enexis kunt u vinden in de brochure Denk aan onze kabels en leidingen". Deze kunt u downloaden van onze website op onderstaande locatie. Met vriendelijke groet, Dhr. Theo Beijers Teammanager Preventie Graafschade Zuid

5 Datum Onderwerp Graafmelding: 2011/G/*/132229/0 Uw brief van Uw kenmerk Reiling Sterksel BV T.a.v. Dhr/Mevr. Gompel Postbus ZG MAARHEZE Ons kenmerk 2011/G/*/132229/0 Geachte Dhr/Mevr. Gompel, Bijlage(n) Naar aanleiding van uw graafmelding deel ik u mede, dat op de door u aangegeven locatie kabels en of leidingen van KPN aanwezig zijn, zoals weergegeven op bijgevoegde gebiedsinformatie. Ons gehele kabel- en leidingnetwerk is in drie netten opgebouwd, zijnde een core-net (Core), een accessnet (ASN) en een Trilinknet (Tri). De ligging van deze netten is in één kaartlaag weergegeven. In deze kaartlaag is van ieder net apart de bijbehorende aantallen kabels- en leidingen in de geul, met bijbehorende maatvoering en annotatie weergegeven. Detailkaarten zijn, indien van toepassing, apart bijgevoegd. Gegevens over huisaansluitschetsen, waarvan vrijwel ieder pand is voorzien, treft u hierbij slechts aan indien u bij uw graafmelding heeft aangegeven dat u deze wenst te ontvangen. De weergave van ons kabel- en leidingnetwerk is volgens het IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen). De uitwisseling van de gebiedsinformatie is conform het BMKL (Berichtenmodel Kabels en Leidingen. Er worden geen gegevens betreffende diepteligging verstrekt in verband met mogelijke profielwijzigingen. De ligging kan dieper of ondieper zijn dan verwacht. Ten aanzien van de horizontale ligging moet rekening worden gehouden met speling in de plaatsaanduiding. Lassen in kabels worden in principe niet op tekening weergegeven. Er moet wel rekening worden gehouden dat deze er kunnen liggen en dat ze hoger of naast het aangegeven kabel- en leidingtracé kunnen liggen. Graafwerkzaamheden dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd. De CROW publicatie 250, zijnde de Richtlijn zorgvuldig graafproces, is geheel van toepassing op het graafproces. Ter voorkoming van schade aan onze kabels en of leidingen dient u de werkelijke ligging hiervan vast te stellen. Voor aanvang van uw werkzaamheden, moet u deze vaststelling doen door onder andere het handmatig graven van voldoende proefsleuven en gebruik van kabelzoekapparatuur. Het gebruik van graafmachines, pikhouwelen e.d. ter plaatse of in de nabijheid van het kabeltracé wordt met klem ontraden. Wholesale& Operations N&S C Access Order Intake Planmatig Stationsstraat MH Amersfoort Telefoon (030) Fax (030) Correspondentieadres Postbus DB Amersfoort KPN B.V. Handelsregister K.v.K. Haaglanden nr NL B01 Pagina 1 van 3

6 Ik attendeer u erop dat tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden ons kabel- en leidingnetwerk kan zijn gewijzigd tussen de datum van uw graafmelding en de uitvoering van uw werkzaamheden. Indien deze periode langer is dan twintig werkdagen dient u een nieuwe graafmelding te doen. Ik wijs u op de verplichting dat, ingevolge de WION (Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten), bij elke beschadiging contact dient te worden opgenomen met KPN via het gratis schadetelefoonnummer (0800) In geval van beschadiging van onze kabels en of leidingen behoudt KPN zich alle rechten voor op schadevergoeding. Volgens de WION moet u afwijkende situatie melden aan het Kadaster. Zie hiervoor De afhandeling van deze graafmelding is een automatisch proces op basis van de gegevens van uw graafmelding. Voor nadere informatie of het beantwoorden van vragen m.b.t. de geleverde gebiedsinformatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer van onze helpdesk: Hoogachtend, M. Driezen Manager KPN Access Order Intake Planmatig Wholesale& Operations N&S C Access Order Intake Planmatig Stationsstraat MH Amersfoort Telefoon (030) Fax (030) Correspondentieadres Postbus DB Amersfoort KPN B.V. Handelsregister K.v.K. Haaglanden nr NL B01 Pagina 2 van 3

7 Disclaimer: 1) Het kan voorkomen dat het totale bericht van de door KPN te leveren gebiedsinformatie groter of gelijk was aan 15 MByte als gevolg van het aantal gevraagde huisaansluitingen en of bijlagen. Als dit geval is, dan zijn deze huisaansluitingen en of bijlagen niet naar u meegestuurd via Klic-online. Deze worden apart via nagezonden. 2) Het kan voorkomen dat er een lege PNG is bijgesloten. Echter, KPN heeft wel een belang omdat er huisaansluitschetsen bij betrokken zijn die u hebt aangevraagd. 3) Voor vragen over het gebruik van de viewer, Klic-online, het downloaden vanuit Kliconline, etc., dient u zich te wenden tot het Kadaster. Zie hiervoor Wholesale& Operations N&S C Access Order Intake Planmatig Stationsstraat MH Amersfoort Telefoon (030) Fax (030) Correspondentieadres Postbus DB Amersfoort KPN B.V. Handelsregister K.v.K. Haaglanden nr NL B01 Pagina 3 van 3

8 UPC Nederland Postbus CD Leeuwarden T F Reiling Sterksel BV T.a.v. Gompel Postbus ZG MAARHEZE Leeuwarden, 21 april 2011 Onderwerp : Klic melding 11G Geachte heer, mevrouw, Naar aanleiding van bovengenoemde KLIC melding ontvangt u hierbij onze liggingsgegevens. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, UPC Nederland B.M. Molenbuur Manager Network Operations Support Bijlagen : * Voorwaarden & Richtlijnen * Revisie gegevens KvK Amsterdam

9 VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN UPC INFRASTRUCTUREN 1. De gegevens op bijgevoegde gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van in bijgaande KLIC-melding genoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd. 2. Tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen datum van verstrekking van de tekeningen en de uitvoering van uw werkzaamheden. De maximale geldigheid van een KLIC-melding is 4 weken, indien deze periode langer is dan vier weken, dient u nieuwe KLIC-melding aan te vragen. 3. De voorwaarden en richtlijnen alsmede de gewaarmerkte tekening(en) dienen op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de namens de directeur van UPC met het toezicht belaste inspecteur te worden getoond. 4. Bij ontgraving ter plaatse van UPC infrastructuur gelden de volgende voorwaarden: a. De ontgraving ter plaatse van de UPC infrastructuur dient met de hand te geschieden. b. Er moet rekening gehouden worden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels. c. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de ligginggegevens voor zover bij ons bekend. De juiste ligging van de kabels moet vastgesteld worden aan de hand van de door en op kosten van de uitvoerder van het werk te maken proefgaten of sleuven en/of opsporingsapparatuur. d. Voor zover het tracé van de werkzaamheden dat van een leiding kruist, is de enig veilige werkwijze het eerst over het volle kruisingsvlak handmatig vrijgraven van de kabels. Hierbij dient men te zorgen voor een deugdelijke opvangconstructie ter voorkoming van breuk. e. Mofslagen zijn sporadisch aangeduid, diepteligging nooit. Van een gebruikelijke of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan. f. Aanwijzingen gegeven door de, namens de directeur van UPC, belaste inspecteur met betrekking tot de ligging van de kabels, dienen onverwijld te worden opgevolgd. g. De aanvulrand onder en/of boven de kabels moeten vrij van puin blijven en dienen doelmatig te worden verdicht. h. Met het oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur moeten obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, enz., welke boven dan wel binnen een afstand van 0,5 m van de kabelroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging te worden verwijderd, zodat de mogelijkheden tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te allen tijde gewaarborgd blijft. i. Mechanisch graven en het gebruik van peilijzers, pikhouwelen e.d. boven of vlak naast kabels is onverantwoord en zal ingeval van schade aanleiding geven tot aansprakelijkstelling. j. De kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker. k. Voor vragen over de KLIC-melding kunt u contact opnemen met de op de KLIC-melding vermelde contactpersoon. l. Schades dient u meteen te melden bij onze storingsdienst. U kunt ons bereiken op

10 Geachte heer, mevrouw, Naar aanleiding van uw graafmelding deelt Geodan Van den Berg bv u mede dat op de door u aangegeven locatie(s) kabels, leidingen en/of buizen van Gemeente Cranendonck aanwezig zijn. Hierbij stuurt Geodan Van den Berg bv u de bijgevoegde tekening(en) en overige informatie betreffende de in uw graafmelding genoemde plaatsen. U wordt verzocht genoemde gegevens over de ligging van kabels, leidingen en/of buizen door te geven aan uw personeel en uw eventuele onderaannemers. Genoemde tekeningen dienen bovendien op de plaats van uitvoering van de werkzaamheden aanwezig te zijn. Onze opdrachtgever Gemeente Cranendonck heeft zich ingespannen om de locatie(s) van haar kabels, leidingen en/of buizen nauwkeurig aan te geven op de verstrekte tekening(en) en overige informatie. Gemeente Cranendonck en Geodan Van den Berg bv aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor deze aan u verstrekte gegevens. Deze gegevens kunnen immers verouderd, onjuist of onvolledig zijn door allerlei omstandigheden zoals bijvoorbeeld een te vroege melding van de voorgenomen (graaf) werkzaamheden bij het Kadaster, inklinking van de grond, aardverschuivingen en kabelwerkzaamheden van derden etc. Alle door Gemeente Cranendonck verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, betreffende het in deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor het project tot twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betreffende informatie. Al het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Voordat u tot de door u geplande werkzaamheden overgaat dient u dan ook de ligging van de kabels en/of leidingen te verifiëren aan de hand van de door u aangevraagde graafmelding. Alle B.O.B. maatvoering is ten opzichte van het N.A.P. Zo dient u langs het tracé van uw werkzaamheden de exacte plaats van de kabels, leidingen en/of buizen daadwerkelijk op te zoeken door middel van het maken van proefsleuven en/of het gebruik van elektronische kabel- of leidingzoekers. Tevens dient u blootliggende kabels, leidingen en/of buizen te beschermen tegen beschadigingen. Indien u de kabels en/of leidingen niet op de aangegeven locatie aantreft dient u contact op te nemen met Geodan Van den Berg bv op telefoonnummer , om de methode om de ligging van de kabels en/of leidingen vast te stellen af te stemmen. Pas wanneer u de ligging van alle mogelijk aanwezige kabels en/of leidingen heeft geverifieerd en heeft vastgesteld en gecontroleerd dat de uit te voeren werkzaamheden geen schade kunnen aanrichten aan de kabels en/of leidingen kunnen uw werkzaamheden op de wijze zoals beschreven in de richtlijn zorgvuldig graafproces van het CROW (www.crow.nl) worden uitgevoerd. Verder verwacht de Gemeente Cranendonck en Geodan Van den Berg bv dat u zorgvuldig te werk zult gaan en geen schade zult toebrengen aan kabels, leidingen en/of buizen van Gemeente Cranendonck. Mocht er ondanks alle door u getroffen voorzorgsmaatregelen toch schade aan deze kabels, leidingen en/of buizen ontstaan, dan dient u contact op te nemen met de storingsdienst onder telefoonnummer: binnen kantoortijden buiten kantoortijden Geodan Van den Berg bv vertrouwt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u niet alle informatie heeft ontvangen of indien u nog vragen heeft, dan dient u contact op te nemen met afdeling Kabels en Leidingen beheer van Geodan Van den Berg bv Hoogachtend, Geodan Van den Berg bv P. Straver Technical Services Alle informatie, op de door ons meegeleverde tekeningen, vertegenwoordigt kabels, leidingen en/of buizen van Gemeente Cranendonck.

11 Kabels en leidingen overzicht voor graafbericht (Klicnummer) 11G Copyright Geodan WION Services

12 Voorwaarden en richtlijnen: 1. Bij werkzaamheden in de nabijheid van infrastructuur van onze opdrachtgever dien(t)en: a. de ontgraving handmatig te geschieden. b. rekening te worden gehouden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels/leidingen en de op tekening(en) aangegeven maatvoering. c. de juiste ligging van de kabels/leidingen te worden vastgesteld. d. zonodig de kabels/leidingen op deskundige wijze te worden opgevangen en tegen mechanische schade beschermd te worden en deze na de werkzaamheden op de oorspronkelijke plaats te worden teruggelegd. e. aanwijzingen, gegeven door de daarmede belaste medewerkers van onze opdrachtgever met betrekking tot de veilige ligging van de kabels/leidingen, onverwijld te worden opgevolgd. f. de aanvulgrond onder en/of boven de kabels/leidingen, vrij van puin etc. doelmatig te worden verdicht. g. met het oog op de bereikbaarheid van de kabels/leidingen en inspectieputten dienen obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, etc., welke boven dan wel binnen een afstand van 50 cm. van de kabel/leidingroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging van de medewerker genoemd onder e. te worden verwijderd, zodat de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen en Inspectieputten van onze opdrachtgever ten allen tijde gewaarborgd blijft. h. de kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker. 2. De gegevens op bijgevoegde door onze opdrachtgever gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd. 3. Alle verstrekte informatie welke door Van den Berg Infrastructuren uit naam van onze opdrachtgever is verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, inzake het in deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor het project tot twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betreffende informatie. Al het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Onder voorbehoud van alle rechten en weren. 4. De voorwaarden en richtlijnen evenals de gewaarmerkte tekening(en) dienen te allen tijde op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan een door onze opdrachtgever belaste medewerker te worden getoond. 5. Bij het veroorzaken van schade door u of derden aan de infrastructuur van onze opdrachtgever dient direct contact opgenomen worden met de storingsdienst zoals vermeld in de brief welke bij de het verzoek tot opgave kabels en leiding is bijgesloten. 6. Indien er door u of derden een weesleiding wordt geconstateerd binnen de gemeente grenzen van onze opdrachtgever dient u deze weesleiding te melden bij het Kadaster. Tevens dient van deze weesleiding de horizontale ligging te worden vermeld naar het Kadaster zodat deze weesleiding kan worden verwerkt in de gemeentelijke kabel en leiding gegevens. Inlichtingen: Van den Berg Infrastructuren, Afdeling Kabels en Leidingen beheer, telefoon telefax

13 Berkelaar AD MAARHEEZE Opmerkingen: Hoofdkabeltype: 4x95.00mm2 Al Lees ook de algemene bijlage van Enexis bij deze KLIC-melding

14 Datum GEO KLIC-ONLINE Onderwerp Klic-melding 11G Klantreferentie Blad 1 van 3 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. Hierin kunt u zien of de informatie over ondergrondse netten van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen. Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen belang) of slechts een algemene bijlage heeft ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder geen belang heeft in het door u opgegeven gebied. Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er geen netten in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd. In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie heeft ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel informatie is verstrekt van de netten die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen zijn. In onderstaande tabel vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied. Netbeheerder Thema Opgenomen in deze levering? Enexis B.V. middenspanning Ja Enexis B.V. gas lage druk Ja Enexis B.V. laagspanning Ja Brabant Water water Ja Endinet regio eindhoven B.V. gas lage druk Ja Gemeente Cranendonck riool vrijverval Ja KPN B.V. datatransport Ja UPC NL BV datatransport Ja Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen. Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn

15 Datum Onderwerp Klic-melding 11G Klantreferentie Blad 2 van 3 LI_11G132229_1.pdf LI_11G132229_1.xml LG_middenspanning_Enexis_ _11G png MV_middenspanning_Enexis_ _11G png AN_middenspanning_Enexis_ _11G png LG_gas+lage+druk_Enexis_ _11G png MV_gas+lage+druk_Enexis_ _11G png AN_gas+lage+druk_Enexis_ _11G png TB_gas+lage+druk_Enexis_ _11G132229_LegePNG_GLD.pdf LG_laagspanning_Enexis_ _11G png MV_laagspanning_Enexis_ _11G png AN_laagspanning_Enexis_ _11G png HA_laagspanning_Enexis_ _11G132229_6026+AD_1.pdf BL_Enexis_ _11G132229_BriefAlgemeen.pdf LG_gas+lage+druk_Endinet_ _11G png MV_gas+lage+druk_Endinet_ _11G png AN_gas+lage+druk_Endinet_ _11G png BL_Endinet_ _11G132229_letter.pdf LG_datatransport_KPN_ _11G png MV_datatransport_KPN_ _11G png AN_datatransport_KPN_ _11G png BL_KPN_ _11G132229_Brief-belang.PDF ET_KPN_ _11G png PT_KPN_ _11G png LG_water_bw_ _11G png MV_water_bw_ _11G png AN_water_bw_ _11G png BL_bw_ _11G132229_brief.pdf LG_datatransport_upc_ _11G png MV_datatransport_upc_ _11G png AN_datatransport_upc_ _11G png BL_upc_ _11G132229_brief.pdf BL_upc_ _11G132229_voorwaarden.pdf LG_riool+vrijverval_vdbgemcranendo_ _11G png MV_riool+vrijverval_vdbgemcranendo_ _11G png AN_riool+vrijverval_vdbgemcranendo_ _11G png

16 Datum Onderwerp Klic-melding 11G Klantreferentie Blad 3 van 3 BL_vdbgemcranendo_ _11G132229_Belang+graaf.pdf BL_vdbgemcranendo_ _11G132229_Voorwaarden+gemeenten+v3.pdf BL_vdbgemcranendo_ _11G132229_overzichtskaart.pdf GB_11G png LP_11G132229_1.pdf Toelichting: LI: leveringsinformatie (dit bestand) LG: kaartlaag met de ligging van het net AN: kaartlaag met de annotatie bij het net EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel HA: huisaansluitschets ET: eigen topografie GB: GBKN ondergrondkaart LI: leveringsinformatie (xml-document) MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net TB: themabijlage DK: detailkaart BL: algemene bijlage PT: plantopografie LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)

17 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 1 van 9 Verzamelkaart (alle thema's) Endinet gas lage druk upc datatransport KPN datatransport bw water vdbgemcranendo riool vrijverval Enexis gas lage druk Enexis laagspanning Enexis middenspanning 50 m

18 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 2 van 9 Themakaart Endinet gas lage druk Contactpersoon: Albert Borgers Jacques Theuws m

19 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 3 van 9 Themakaart upc datatransport Contactpersoon: toez naam toez telefoon 50 m

20 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 4 van 9 Themakaart KPN datatransport Contactpersoon: KPN KLIC-loket m

21 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 5 van 9 Themakaart bw water Contactpersoon: via administratie van de regio (zie brief) m

22 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 6 van 9 Themakaart vdbgemcranendo riool vrijverval 50 m

23 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 7 van 9 Themakaart Enexis gas lage druk 50 m

24 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 8 van 9 Themakaart Enexis laagspanning 50 m

25 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 9 van 9 Themakaart Enexis middenspanning 50 m

26 Reiling Sterksel BV T.a.v. : Gompel Postbus ZG MAARHEZE Datum 21 april 2011 Klicnummer 11G Ordernummer Geachte meneer, mevrouw, Binnen de gevraagde polygoon bevinden zich op de themakaart Gas Lage Druk geen (huisaansluit)leidingen. U heeft bij uw KLIC-melding aangegeven 1 of meerdere huisaansluitingen te willen ontvangen. Deze huisaansluiting(en) vindt u, voor zover aanwezig binnen ons systeem, als bijlage bij deze levering. Let op! De geleverde huisaansluit bijlagen (HA_....pdf) kunnen uit meerdere pagina's bestaan. Vanwege de door Enexis toegepaste verwerkingsmethode van KLIC-meldingen ontvangt u echter ook een lege themakaart voor Gas Lage Druk. Met vriendelijke groet, Dhr. Theo Beijers Teammanager Preventie Graafschade Zuid

KLIC-nummer: 09G Verzamelkaart geselecteerde thema's. Schaal: 1: meter. Middenspanning. Gas hoge druk. Laagspanning.

KLIC-nummer: 09G Verzamelkaart geselecteerde thema's. Schaal: 1: meter. Middenspanning. Gas hoge druk. Laagspanning. KLIC-nummer: 09G267447-1 Verzamelkaart geselecteerde thema's Schaal: 1:305 Datatransport KPN Gas hoge druk ENE Gas lage druk ENE Laagspanning ENE Middenspanning ENE 0 3 6 meter 09G267447 Janssen De Jong

Nadere informatie

Graafschade voorkomen

Graafschade voorkomen klicmelding-nummer : 15G364071 adres : Charloisse Lagedijk 743 3084LC plaats : Rotterdam Graafschade voorkomen Inhoudsopgave omschrijving pagina Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Ontvangstbevestiging 3-5 Leveringsinformatie

Nadere informatie

In onderstaande tabel vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

In onderstaande tabel vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied. Datum GEO 22-08-2012 KLIC-ONLINE Onderwerp Klic-melding 12O033867-1 Klantreferentie 11428-K3b-C001 Blad 1 van 4 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder

Nadere informatie

Graafschade voorkomen

Graafschade voorkomen klicmelding-nummer : 16G111199 adres : Kapelleweg 1 4504 PC plaats : Nieuwvliet Graafschade voorkomen Inhoudsopgave omschrijving pagina Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Ontvangstbevestiging 3-5 Leveringsinformatie

Nadere informatie

Samen verminderen we graafschade. Wat moet u weten?

Samen verminderen we graafschade. Wat moet u weten? Samen verminderen we graafschade Wat moet u weten? Gaat u graven, heien, een damwand slaan? Dan is het goed vooraf te weten wat u in de bodem kunt tegenkomen. Zo voorkomt u graafschade. Minder graafschade

Nadere informatie

De KLIC vergroot het vakmanschap van het graafteam. Samen voorkomen we graafschades in Nederland

De KLIC vergroot het vakmanschap van het graafteam. Samen voorkomen we graafschades in Nederland De KLIC vergroot het vakmanschap van het graafteam Samen voorkomen we graafschades in Nederland Datum: 2016/2017 Inhoud Achtergrond Wat is de KLIC? Welke informatie moet op de graaflocatie aanwezig zijn?

Nadere informatie

Grondroerders Wat u moet weten

Grondroerders Wat u moet weten Grondroerders Wat u moet weten Sinds 1 juli 2008 is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) van kracht. Deze wet is ook wel bekend als de grondroerdersregeling en moet het aantal graafschades

Nadere informatie

Graafschade voorkomen

Graafschade voorkomen Klic-melding nummer : 12G056209 Adres : Emmabaan 58 Plaats : Koewacht Graafschade voorkomen Bedrijf Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave 1 2 Ontvangstbevestiging kadaster 2 t/m 4 3 Belanghebbende netbeheerders

Nadere informatie

Graafschade bij aanleg Glasvezel

Graafschade bij aanleg Glasvezel Graafschade bij aanleg Glasvezel Colofon Aan Van Nummer Datum 11 juli 2011 Copyright Agentschap Telecom 2011 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Reikwijdte WION 5 3 Onderzoek 6 4 Conclusie 8 5 Aanbevelingen 9 Pagina

Nadere informatie

- Concept doorlopende tekst - ter informatie 06 juli pag. 1 - Wion : concept doorlopende tekst incl voorgestelde wijzing d.d.

- Concept doorlopende tekst - ter informatie 06 juli pag. 1 - Wion : concept doorlopende tekst incl voorgestelde wijzing d.d. - Concept doorlopende tekst - ter informatie 06 juli 2016 - - pag. 1 - Wion : concept doorlopende tekst incl voorgestelde wijzing d.d. 6 juli 2016 - Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend-

Nadere informatie

Voorbeelden van polygoon tekenen

Voorbeelden van polygoon tekenen 0.1 Klantinstructie Voorbeelden van polygoon tekenen Datum 17 december 2012 Versie 1.0 ConceptProduct- en ProcesbeheerDirectie Geo Inhoudsopgave Inleiding...3 Handleiding polygoon tekenen...4 Versie 1.0

Nadere informatie

Bent u klaar voor digitale informatie-uitwisseling?

Bent u klaar voor digitale informatie-uitwisseling? De elektronische fase van de WION komt eraan: Bent u klaar voor digitale informatie-uitwisseling? Informatie voor netbeheerders Bent u klaar voor de digitale informatie-uitwisseling? Op 1 juli 2008 is

Nadere informatie

Graaf Incidentenformulier

Graaf Incidentenformulier (afwijkende ligging, schades en bijna-schades) met kabels en/of leidingen (in te vullen door uitvoerder/ onderaannemer) Gegevens over incident (per betrokken netbeheerder één formulier invullen) Kadaster-

Nadere informatie

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Eind 2013 is er een tweetal incidenten geweest in midden Limburg, waarbij door graafwerkzaamheden een ondergrondse leiding is geraakt. Hierdoor verontreinigde

Nadere informatie

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Handboek voor Grondroerders 2.0.4. Datum 15 06 2010. Titel Handboek voor Grondroerders. Versie 2.0.

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Handboek voor Grondroerders 2.0.4. Datum 15 06 2010. Titel Handboek voor Grondroerders. Versie 2.0. Directie Geo Product- en Procesbeheer 2.0.4 1 van 52 2.0.4 2.0.4 2 van 52 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Leeswijzer... 5 3 Een melding doen via Klic-online... 6 3.1 Aanmeldingsprocedure... 6 4 Graafmelding...

Nadere informatie

Hebt u echter nog vragen welke u niet in dit document terugvindt? Zend dan uw vraag aan: klic@kadaster.nl.

Hebt u echter nog vragen welke u niet in dit document terugvindt? Zend dan uw vraag aan: klic@kadaster.nl. Vragen en antwoorden In dit document vindt u antwoorden op vragen welke gesteld zijn naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten t.b.v. provincies, gemeenten en waterschappen die hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN

GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN Richtlijnen voor graafmachinisten en grondroerders. Lees deze brochure door voordat u start met uw graafwerkzaamheden INLEIDING De ondergrond

Nadere informatie

TOELICHTING: GRONDROERDERSREGELING EN RAW-BESTEKKEN

TOELICHTING: GRONDROERDERSREGELING EN RAW-BESTEKKEN Bladnr. 1 van 5 TOELICHTING: GRONDROERDERSREGELING EN RAW-BESTEKKEN Sinds 1 juli 2008 is de 'Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten' ofwel de Grondroerdersregeling van kracht. Deze wet is bedoeld

Nadere informatie

SCHADE VOORKOMEN AAN KABELS EN LEIDINGEN VERDIEPINGSSESSIE 2

SCHADE VOORKOMEN AAN KABELS EN LEIDINGEN VERDIEPINGSSESSIE 2 SCHADE VOORKOMEN AAN KABELS EN LEIDINGEN VERDIEPINGSSESSIE 2 ONDERWERPEN Proces Opbouw Schema bouwproces contracten werkvoorbereidingsfase Beoordelen gebiedsinformatie uitvoeringsfase Lokaliseren Grondroeren

Nadere informatie

Coördinatie ondergrondse infrastructuur. Gemeente Oosterhout - Halderberge

Coördinatie ondergrondse infrastructuur. Gemeente Oosterhout - Halderberge Coördinatie ondergrondse infrastructuur Gemeente Oosterhout - Halderberge 1. Wie zijn wij? 2. Afstemming riolering 3. De geschiedenis (Buisleidingenstraat / concessies / kengetallen) 4. Juridische handvaten

Nadere informatie

WION, wat is het belang

WION, wat is het belang WION, wat is het belang TMC bijeenkomst Geo-Focusgroep Amstelveen, 18 maart 2010 1 2 3 WION Aanleiding Stand van Zaken ( Netbeheerdersdag 8 maart jl.) Wat verandert er voor u? De wet belangrijke artikelen

Nadere informatie

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Handboek voor Grondroerders

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Handboek voor Grondroerders Directie Geo Product- en Procesbeheer 2.0.9 In deze versie is aangepast: - document in verband met uitschakeling analoge stroom per 1 december 2010 2.1.0 In deze versie is toegevoegd: - toelichting telefonische

Nadere informatie

0.1 Klantinstructie. Graafmelding. Datum. 19 september 2014. Versie. 1.7 ConceptAdviseurs S&BDirectie Strategie & Beleid

0.1 Klantinstructie. Graafmelding. Datum. 19 september 2014. Versie. 1.7 ConceptAdviseurs S&BDirectie Strategie & Beleid 0.1 Klantinstructie Graafmelding Datum 19 september 2014 Versie 1.7 ConceptAdviseurs S&BDirectie Strategie & Beleid Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 13/11/2012 Geheel Handleiding oplevering

Nadere informatie

: Nieuwbouw chalets aan de Gotzenhainsinqel te Lansingerland, Bleiswiik

: Nieuwbouw chalets aan de Gotzenhainsinqel te Lansingerland, Bleiswiik FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio West Gemeente Lansingerland inkomende Post d.d. 31/07/2009 109.16688 Veurse Achterweg 10 Postbus 63 2260 AB Leidschendam tel.: 070-3111223 fax:070-3111470 Gemeente Lansingerland

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING KLIC-WIN, 27 november 2013

INTENTIEVERKLARING KLIC-WIN, 27 november 2013 INTENTIEVERKLARING KLIC-WIN, 27 november 2013 Partijen 1. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze de Waarnemend Directeur Ruimtelijke

Nadere informatie

c. burgerservicenummer: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

c. burgerservicenummer: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. REGELING van de Minister van Economische Zaken van 20 juni 2008, nr. WJZ 8067794, houdende regels voor een systeem van informatie-uitwisseling ter voorkoming van graafschade zoals van toepassing tot het

Nadere informatie

Toetsingskader Calamiteitenmeldingen

Toetsingskader Calamiteitenmeldingen Toetsingskader Calamiteitenmeldingen Copyright : Agentschap Telecom 2009 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader 3 3 Leeswijzer 4 4 Toetsingskader artikel

Nadere informatie

Klic naar Kadaster De gevolgen van de Grondroerdersregeling voor u op een rij

Klic naar Kadaster De gevolgen van de Grondroerdersregeling voor u op een rij Klic naar Kadaster De gevolgen van de Grondroerdersregeling voor u op een rij Op 1 oktober 2008 neemt het Kadaster de taak van KLIC over De Grondroerdersregeling: de hele graafsector krijgt ermee te maken

Nadere informatie

Gw-klic. GW-Klic. o Automatische verwerking klic-meldingen. o Optimalisatie van het graafwerkproces. o Preventie van graafschade

Gw-klic. GW-Klic. o Automatische verwerking klic-meldingen. o Optimalisatie van het graafwerkproces. o Preventie van graafschade Gw-klic o Automatische verwerking klic-meldingen o Optimalisatie van het graafwerkproces o Preventie van graafschade o Integraalbeheer van het klic-meldingen proces o Volledig online Ten behoeve van grondroerders:

Nadere informatie

/10 15O

/10 15O prorail overig prorail datatransport prorail laagspanning prorail middenspanning prorail riool vrijverval BT Nederland datatransport upc datatransport Vitens water Vitens laagspanning trent datatransport

Nadere informatie

Gw-klic biedt tevens de optie om kaartbeelden op het scherm, te plotten op schaal naar PDF.

Gw-klic biedt tevens de optie om kaartbeelden op het scherm, te plotten op schaal naar PDF. Gw-klic Met het internetportaal Geowerken-klic (Gw-klic) wordt door grondroerders waaronder ingenieursbureaus, aannemers en uitvoerders op effectieve wijze invulling gegeven aan de Wet Informatie Ondergrondse

Nadere informatie

Informatie over KLIC naar Kadaster en KLIC Online. 9 mei 2007 - Amersfoort Willem van Hinsbergh en Ad van Houtum

Informatie over KLIC naar Kadaster en KLIC Online. 9 mei 2007 - Amersfoort Willem van Hinsbergh en Ad van Houtum Informatie over KLIC naar Kadaster en KLIC Online 9 mei 2007 - Amersfoort Willem van Hinsbergh en Ad van Houtum 2 Paar vragen vooraf. Kent u de wet op de informatie-uitwisseling ondergrondse netten? Kent

Nadere informatie

Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland

Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland Pagina 1 van 8 Gemaakt op 17-9-2012 10:03:00 Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Doel 2. Omvang 3. Referenties 4. Definities

Nadere informatie

KLIC-WIN. Producten, gebruikers, processen, uitwisselingsformaten. dd. 12 juni2015 KLIC-WIN

KLIC-WIN. Producten, gebruikers, processen, uitwisselingsformaten. dd. 12 juni2015 KLIC-WIN , gebruikers, processen, uitwisselingsformaten dd. 12 juni2015 1 Het programma is gestart door BAO Kabels en Leidingen en heeft een tweeledig doel, namelijk 1) het faciliteren van de INSPIRE plichtige

Nadere informatie

Invoeren Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)

Invoeren Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) Samenvatting: Inleiding: De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, heeft het Ministerie van

Nadere informatie

Te koop Grasland, goed bereikbaar en op gunstige locatie gelegen

Te koop Grasland, goed bereikbaar en op gunstige locatie gelegen Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Grasland, goed bereikbaar en op gunstige locatie gelegen Gelegen in de polder Blokland aan de Hogedijk nabij huisnummer

Nadere informatie

TER VISIE. Wijziging Standaard RAW Bepalingen. Kabels en leidingen

TER VISIE. Wijziging Standaard RAW Bepalingen. Kabels en leidingen TER VISIE Wijziging Standaard RAW Bepalingen Kabels en leidingen Standaard RAW Bepalingen: Hoofdstuk 01 - Algemene en administratieve bepalingen o Paragraaf 01.09 - Kabels en leidingen RAW Catalogus met

Nadere informatie

0.1 Klantinstructie. Graafmelding. Datum. 17 april Versie 1.4. ConceptAdviseurs S&BDirectie Strategie & Beleid

0.1 Klantinstructie. Graafmelding. Datum. 17 april Versie 1.4. ConceptAdviseurs S&BDirectie Strategie & Beleid 0.1 Klantinstructie Graafmelding Datum 17 april 2013 Versie 1.4 ConceptAdviseurs S&BDirectie Strategie & Beleid Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 13/11/2012 Geheel Handleiding oplevering

Nadere informatie

Graafwerkzaamheden nabij Gasunie-leidingen

Graafwerkzaamheden nabij Gasunie-leidingen Graafwerkzaamheden nabij Gasunie-leidingen Graafwerkzaamheden nabij Gasunie-leidingen Richtlijnen voor graafmachinisten en grondroerders November 2010-1 - N.V. Nederlandse Gasunie Inleiding Graafwerkzaamheden

Nadere informatie

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland. Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland. Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten (Versie 22 maart 2010) Vele duizenden kilometers leidingen en kabels liggen veilig in de Nederlandse bodem en dat willen we graag zo houden.

Nadere informatie

Aangifte van schade werkmaterieel

Aangifte van schade werkmaterieel Aangifte van schade werkmaterieel AEGON Werkmaterieel op Maat Al (telefonisch) gemeld _ Nee _ Ja, d.d. - - gesproken met schadenr. 1. Verzekeringnemer bedrijf _ volgens inschrijving Kamer van Koophandel

Nadere informatie

KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016

KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016 KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres 2016 Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016 1 Een paar vragen vooraf Wie bent u? Wie van jullie vertegenwoordigt een netbeheerder? Wie een grondroerder?

Nadere informatie

Dijkgraaf 4 Duiven. Gemeente Apeldoorn T.a.v.: Dhr. Ing. S.J. Lubberhuizen Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn

Dijkgraaf 4 Duiven. Gemeente Apeldoorn T.a.v.: Dhr. Ing. S.J. Lubberhuizen Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Tecno Postbus 50,6920 AB Duiven Gemeente Apeldoorn T.a.v.: Dhr. Ing. S.J. Lubberhuizen Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Bezoekadres Dijkgraaf 4 Duiven Postadres Postbus 50 6920 AB Duiven Telefoon 0268447400

Nadere informatie

0.1 Klantinstructie. Calamiteitenmelding. Datum. 22 september Versie. 1.5 DefinitiefProduct- en ProcesbeheerDirectie Geo

0.1 Klantinstructie. Calamiteitenmelding. Datum. 22 september Versie. 1.5 DefinitiefProduct- en ProcesbeheerDirectie Geo 0.1 Klantinstructie Calamiteitenmelding Datum 22 september 2014 Versie 1.5 DefinitiefProduct- en ProcesbeheerDirectie Geo Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 13/11/2012 Geheel Aanpassingen

Nadere informatie

Risico-inventarisatie - Plangebied Kasteelweg te Heerde

Risico-inventarisatie - Plangebied Kasteelweg te Heerde Risico-inventarisatie - Plangebied Kasteelweg te Heerde Aspect externe veiligheid Concept In opdracht van: Buro voor Bouwkunst Heerde Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 mei 2010 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Programma vandaag. 15:30 Inloop en ontvangst

Programma vandaag. 15:30 Inloop en ontvangst 1 Programma vandaag 15:30 Inloop en ontvangst 16:00 Welkom en openingswoord door dagvoorzitter 16:05 - Animatiefilmpje - KLIC-WIN het overzicht Herman Waijers (KLIC-WIN) - KLIC-WIN het systeem Guus Spitzen

Nadere informatie

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 De raad van gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond AANTEKENEN Transportbedrijf Nic. Van der Spek B.V. T.a.v. de heer P. van der Spek Industrieweg 15 2651 BC BERKEL EN RODENRIJS m DCMR milieudienst Parallelweg 1 Postbus 843 Rijnmond 31 OOAV Schiedam T 010-246

Nadere informatie

DE GRONDROERDERSREGELING De nieuwe wet om graafschade te voorkomen

DE GRONDROERDERSREGELING De nieuwe wet om graafschade te voorkomen DE GRONDROERDERSREGELING De nieuwe wet om graafschade te voorkomen 1 Inleiding 3 2 Wat staat er in het wetsvoorstel? 5 3 Overige activiteiten 13 4 Nog even in het kort 15 Inhoudsopgave Een actueel en

Nadere informatie

Glasvezel aanleggen op 30 cm diep

Glasvezel aanleggen op 30 cm diep Glasvezel aanleggen op 30 cm diep Een onderzoek naar de impact op de netten van Enexis 15 april 2014 Jan de Koning Assetmanagement Projecten GPKL-themamiddag glasvezelaanleg Omvang en status onderzoek

Nadere informatie

White Paper WION en INSPIRE: van KLIC (WION) naar KLIC WIN

White Paper WION en INSPIRE: van KLIC (WION) naar KLIC WIN www.cadac.com White Paper WION en INSPIRE: van KLIC (WION) naar KLIC WIN Inhoudsopgave WION EN INSPIRE 3 WION 4 INSPIRE 5 VAN KLIC (WION) NAAR KLIC WIN 6 NEDGRAPHICS SORTEERT VOOR 7 KLIC WIN: wetgevingstraject

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Registratie van boringen.

Registratie van boringen. Werkgroep Z-coördinaat. Registratie van boringen. Door: werkgroep Z-coördinaat Datum: 20 oktober 2016. Versie: 1.1. blad : 1 (9) 1 Inleiding. In dit document wordt beschreven hoe de loop van, als bijvoorbeeld,

Nadere informatie

Toezichtarrangement Wet informatieuitwisseling

Toezichtarrangement Wet informatieuitwisseling Toezichtarrangement Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten Graafschade voorkomen we samen Aan : Publieke versie Van : Nummer : Datum : juli 2008 Leden : Copyright : Agentschap Telecom 2008 Onderdeel

Nadere informatie

WION WET INFORMATIE-UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN PIETER-FRANK VAN DAM

WION WET INFORMATIE-UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN PIETER-FRANK VAN DAM WION WET INFORMATIE-UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN PIETER-FRANK VAN DAM INHOUD 1. Historie 2. WION a) Doel b) Praktijk 3. Richtlijn Zorgvuldig Graafproces 4. WION en Richtlijn a) Centrale begrippen b)

Nadere informatie

Directie Services Communicatie Services IMKL. Beschrijving van het model 1.1. Het Kadaster. Versie. Auteur(s)

Directie Services Communicatie Services IMKL. Beschrijving van het model 1.1. Het Kadaster. Versie. Auteur(s) Directie Services Communicatie Services IMKL Beschrijving van het model Versie 1.1 Auteur(s) Het Kadaster Datum mei 2008 Directie Services Communicatie Services Titel IMKL Versie 1.1 Blad 1 van 51 IMKL

Nadere informatie

Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal (binnen de bebouwde kom)

Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal (binnen de bebouwde kom) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 33610 20 april 2015 Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal (binnen de bebouwde kom) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Nadere informatie

Aanvraagformulier instemmingsbesluit

Aanvraagformulier instemmingsbesluit Aanvraagformulier instemmingsbesluit Dit formulier gebruikt u voor het aanvragen van een instemmingsbesluit of voor het melden van spoedeisende werkzaamheden of werkzaamheden van minder ingrijpende aard,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Kabel- en leidingschade: Wie is aansprakelijk?

Kabel- en leidingschade: Wie is aansprakelijk? Kabel- en leidingschade: Wie is aansprakelijk? Door de ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de Nederlandse ondergrond, is het risico op schade bij graafwerkzaamheden groot. Jaarlijks ontstaat

Nadere informatie

Toepassing van de grondroerdersregeling Graafschade voorkomen

Toepassing van de grondroerdersregeling Graafschade voorkomen Toepassing van de grondroerdersregeling Graafschade voorkomen Bron: IPC Kennismaking Nico Vreeken AOC-Oost Inhoud Naamkaartjes Kennismakingsronde Naam Functie Hobby Doelstelling WION Wet Informatieuitwisseling

Nadere informatie

0.1. Klantinstructie. Schaderegistratie 2017 e.v. Datum. 1 december Versie 1.4

0.1. Klantinstructie. Schaderegistratie 2017 e.v. Datum. 1 december Versie 1.4 0.1 Klantinstructie Schaderegistratie 2017 e.v. Datum 1 december 2016 Versie 1.4 Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 22/09/2014 Geheel Handleiding schaderegistratie KLIC 5.5 1.1 27/02/2015

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO

OMGEVINGSVERGUNNING WABO OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Niestern Sander BV t.b.v. het plaatsen van tijdelijke kantoorunits locatie: Venjelaan 17 te Farmsum Groningen, 7 februari 2011 Nr.2011-06342, MV Zaaknummer : 298500

Nadere informatie

Meldingsformulier kabelwerkzaamheden Gemeente Heusden

Meldingsformulier kabelwerkzaamheden Gemeente Heusden Meldingsformulier kabelwerkzaamheden Formulier voor een melding zoals bedoeld in artikel 5.2, derde lid onder a. van de Telecommunicatiewet ter verkrijging van een instemmingsbesluit voor werkzaamheden

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij de situatie beoordeeld en zijn wij tot een advies gekomen. Dit advies is bijgesloten.

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij de situatie beoordeeld en zijn wij tot een advies gekomen. Dit advies is bijgesloten. Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 13/10/2015 15ink15136 provincie Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Gemeente Oude IJsselstreek T.a.v.

Nadere informatie

Aangifte van schade Werkmaterieel

Aangifte van schade Werkmaterieel AEGON Schadeverzekering N.V. Afdeling Transportverzekering Postbus 6, 2501 AC Den Haag Tel. (070) 344 32 10, Fax (070) 322 27 77 Aangifte van schade Werkmaterieel Reeds (tel) gemeld ja nee, d.d. gesproken

Nadere informatie

ALGEMENE WINKEL VOORWAARDEN KLIK-Onderwijsondersteuning

ALGEMENE WINKEL VOORWAARDEN KLIK-Onderwijsondersteuning ALGEMENE WINKEL VOORWAARDEN KLIK-Onderwijsondersteuning Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de onderhavige Algemene Winkelvoorwaarden van KLIK- Onderwijsondersteuning.

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Vlaanderen Geoland. Hilde Masschelein Gedelegeerd bestuurder Bouwunie 2 december 2010

Vlaanderen Geoland. Hilde Masschelein Gedelegeerd bestuurder Bouwunie 2 december 2010 Vlaanderen Geoland Hilde Masschelein Gedelegeerd bestuurder Bouwunie 2 december 2010 Problematiek Zeer veel ondergrondse nutsinfrastructuur Gas, elektriciteit, TV, Telecom, riolering, enz. Onder 65.000

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats.

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats. Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats Datum 28 maart 2008 Ons kenmerk TT1A-YKe-08021449 Pagina 1 van 4 Betreft Last onder

Nadere informatie

10 Aansprakelijkheid voor graafschade

10 Aansprakelijkheid voor graafschade 10 Aansprakelijkheid voor graafschade Van: Aan: Vorm: W.G. Huijgen J.A.M.A. Sluysmans & J.J. van der Gouw Advies OPDRACHT In de gemeente Haagstate wordt voor het centraal station aldaar een terrein bouwrijp

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4615 22 maart 2010 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 februari 2010, nr. WJZ/9230923, houdende regels

Nadere informatie

Documentatie: Speulderweg achter 21/Kruipad Garderen

Documentatie: Speulderweg achter 21/Kruipad Garderen Documentatie: Speulderweg achter 21/Kruipad Garderen E-mail: info@dejagermakelaardij.nl Internet: www.dejagermakelaardij.nl Hoofdstraat 55, 3781 AB Voorthuizen Telefoon: 0342-470048 Mobiel: 06-21877575

Nadere informatie

Op drie punten uit uw brief van 23 februari 2006 zal het CBP hieronder nog nader ingaan.

Op drie punten uit uw brief van 23 februari 2006 zal het CBP hieronder nog nader ingaan. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Flevoziekenhuis Raad van Bestuur

Nadere informatie

Contactpersoon Contactgegevens Kenmerk Uw kenmerk Besluit Datum Procedure Volledigheid en opschorting procedure Verlenging beslistermijn

Contactpersoon Contactgegevens Kenmerk Uw kenmerk Besluit Datum Procedure Volledigheid en opschorting procedure Verlenging beslistermijn Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Ingenieursburaeau ZuidasDok T.a.v. dhr. Van Bokhoven Piet Monderiaanlaan 26 3812GV Amersfoort Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Productblad B3P WION. B3Partners. 1 Inhoudsopgave

Productblad B3P WION. B3Partners. 1 Inhoudsopgave Productblad B3P WION 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...1 2 Introductie...2 3 B3Partners als leverancier WION-applicatie...2 4 Wettelijke situatie m.b.t. informatie-uitwisseling...3 5 Werking van de WION-applicatie...4

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Gemeente Urk 2016 Citeertitel AVOI 2016 Besloten

Nadere informatie

Contract 088 Bedrijfsnummers

Contract 088 Bedrijfsnummers Contractant 1. Met wie wordt het contract gesloten voor bedrijfsnummers? Bedrijfsnaam KvK-nr Straat en Huisnummer (geen postbus) Postcode en Plaats Land Contactpersoon (bij bedrijf) Dhr./Mw. Telefoonnummer

Nadere informatie

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op Telecommunicatieverordening gemeente Almere 2008 Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Almere Telecommunicatieverordening gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kikker- Connect2Klic

Nieuwsbrief Kikker- Connect2Klic Nieuwsbrief Kikker- Connect2Klic 28 juni 2010 Ongeveer 28 gemeenten (netbeheerders) zijn digitaal aangesloten op KLIC via de dienst Kikker-Connect2Klic. Bij deze gemeenten is de afhandeling van graafberichten

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN EEN APV-VERGUNNING OF HET DOEN VAN EEN MELDING I.V.M. KABEL- EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN EEN APV-VERGUNNING OF HET DOEN VAN EEN MELDING I.V.M. KABEL- EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN EEN APV-VERGUNNING OF HET DOEN VAN EEN MELDING I.V.M. KABEL- EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN Formulier voor de aanvraag van een APV-vergunning of het doen van een melding i.v.m.

Nadere informatie

Delta Netwerkbedrijf B.V.

Delta Netwerkbedrijf B.V. Factsheet Kwaliteit 212 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten Delta Netwerkbedrijf B.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale

Nadere informatie

GGB inbalans DBMO B.V. De heer A.P.H. van Liebergen De Bouw SZ HOUTEN. Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 15UTP01091

GGB inbalans DBMO B.V. De heer A.P.H. van Liebergen De Bouw SZ HOUTEN. Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 15UTP01091 GGB inbalans DBMO B.V. De heer A.P.H. van Liebergen De Bouw 123 3991 SZ HOUTEN Uw schrijven van : Uw kenmerk : Zaaknummer : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum

Nadere informatie

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht I N F O R M A T I E B L A D behorend bij een vergunning krachtens artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet '98 (Nbwet) of Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) o.g.v. de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

AVOI Gemeente Houten

AVOI Gemeente Houten Nr. 2009-.. De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van. 2009, nr. 2009-. gelezen en besluit; gelet op artikel 149, 154, 156 en 229 van de Gemeentewet, artikel

Nadere informatie

Handleiding Klicweb 1.0 (bèta)

Handleiding Klicweb 1.0 (bèta) Handleiding Klicweb 1.0 (bèta) Documentenbeheer Klicweb versie 1.0 Versiedatum 07-05-2014 Status Concept Opgesteld door M.W.M. Nijland Beheerder Syntax InfraMediairs B.V. Copyright Syntax InfraMediairs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014 Algemene voorwaarden Voor Ontvangerservices 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 6 3. Annulering 7 4. Tarieven en betaling

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1993473 Aanvraagnaam Glasvezel Nieuwveen Uw referentiecode 94451-605273

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013 Algemene Voorwaarden Voor Ontvangerservices 2013 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 5 3. Annulering 5 4. Tarieven en betaling 5 5. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk 201602735 Ons kenmerk BWT-00509IBA16 Aantal bijlagen Datum 10 augustus 2016 Onderwerp Instemming kabels

Nadere informatie

18 november 2015 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat

18 november 2015 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat Zeijerveen, Jan wittestraat EXECUTIEVEILING (ex art. 514 e.v. Rv) Op zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris mw. mr. E.M. Dutmer verbonden aan Nysingh advocaten notarissen

Nadere informatie

Dordrecht. Milieudienst Zuid-Holland Zuid Vergunningen en Handhaving. Partycenter Joy t.a.v. de heer J.P. Sittek BZ DORDRECHT

Dordrecht. Milieudienst Zuid-Holland Zuid Vergunningen en Handhaving. Partycenter Joy t.a.v. de heer J.P. Sittek BZ DORDRECHT Milieudienst Zuid-Holland Zuid Vergunningen en Handhaving ordrecht Postbus 8 3300 AA ordrecht Partycenter Joy t.a.v. de heer J.P. Sittek 1 54 3311 BZ ORRECHT Bezoekadres (Alleen op afspraak) 250 te ordrecht

Nadere informatie

Ondergrondse Infrastructuur. Wil Kovács Hoofd Leidingenbureau en Beheer Ondergrond Gemeente Rotterdam

Ondergrondse Infrastructuur. Wil Kovács Hoofd Leidingenbureau en Beheer Ondergrond Gemeente Rotterdam Ondergrondse Infrastructuur Wil Kovács Hoofd Leidingenbureau en Beheer Ondergrond Gemeente Rotterdam 13 november 2014 De regie ligt bij de gemeente! Openbare ruimte wordt vaak beperkt beschouwd. De bovengrond

Nadere informatie

behandeld door : G.P.M. van Lankveld uw brief van : 15 januari 2014 doorkiesnummer : ons kenmerk : * *

behandeld door : G.P.M. van Lankveld uw brief van : 15 januari 2014 doorkiesnummer : ons kenmerk : * * ARCHIEF Kopie intern: Directie//VLA Kopie extern: Aelmans Ruimtelijke ontwikkeling en Milieu (V.dl) De heer S.J. van de Venne Kerkstraat 4 6367 JE VOERENDAAL schriftelijk Sittard, uw kenmerk : - behandeld

Nadere informatie

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong,

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong, Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn 418 2404 HL Alphen aan den Rijn Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus

Nadere informatie

Verzonden op 15/09/2015

Verzonden op 15/09/2015 Het kenmerk: UV 20150216 Gemeente Súdwest-Fryslân t.a.v. N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Verzonden op 15/09/2015 Onderwerp: omgevingsvergunning

Nadere informatie

In Warmond, ten zuiden van de Eymerspoeldam, tussen de Norremeerstraat en de Leede (zie bijlage 1).

In Warmond, ten zuiden van de Eymerspoeldam, tussen de Norremeerstraat en de Leede (zie bijlage 1). KENNISKAARTEN KASTEEL OUD TEYLINGEN / LOCKHORST LOCATIE In Warmond, ten zuiden van de Eymerspoeldam, tussen de Norremeerstraat en de Leede (zie bijlage 1). KORTE HISTORISCHE SCHETS Kasteel Oud Teylingen

Nadere informatie

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding Factsheet Kwaliteit 211: N.V. Factsheet Kwaliteit 211 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de

Nadere informatie

0.1 Klantinstructie. Oriëntatieverzoek. Datum. 22 september 2014. Versie. 1.7 ConceptAdviseurs S&BDirectie Strategie & Beleid

0.1 Klantinstructie. Oriëntatieverzoek. Datum. 22 september 2014. Versie. 1.7 ConceptAdviseurs S&BDirectie Strategie & Beleid 0.1 Klantinstructie Oriëntatieverzoek Datum 22 september 2014 Versie 1.7 ConceptAdviseurs S&BDirectie Strategie & Beleid Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 Handleiding oplevering voor

Nadere informatie