Reiling Sterksel BV Gompel Postbus ZG MAARHEZE. Geachte heer, mevrouw,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reiling Sterksel BV Gompel Postbus 2640 6026 ZG MAARHEZE. Geachte heer, mevrouw,"

Transcriptie

1 Brabant Water N.V. Reiling Sterksel BV Gompel Postbus ZG MAARHEZE Telefoon Fax Internet Kindersite Postadres Postbus BC s-hertogenbosch Bezoekadres Magistratenlaan MA 's-hertogenbosch Geachte heer, mevrouw, Naar aanleiding van uw KLIC-melding delen we u mee, dat er leidingen van ons bedrijf aanwezig zijn in het door u aangegeven gebied. In de bijgevoegde bestanden zijn die leidingen aangegeven. De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de graafmelding. Bij het voorbereiden en uitvoeren van graafwerkzaamheden dient u zich rekenschap te geven van de bepalingen omtrent zorgvuldig graven, zoals ondermeer omschreven in de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en de richtlijn Voorkomen van graafschade van het CROW. Voor de goede orde merk ik op dat de diameters van de leidingen zijn aangegeven in millimeters. Van aansluitleidingen waar geen maatvoering bij staat is de ligging onbekend. Wij verzoeken, bij werkzaamheden, deze leidingen te lokaliseren door het maken van proefsleuven en hierbij de normale regels van zorgvuldig graven in acht te nemen. Datum 21 april 2011 Onderwerp KLIC-melding Uw kenmerk 11G Handelsregister Wij vertrouwen erop dat we u voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen over de verstrekte informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen met of per mail via Ook voor het melden van schades kunt u bellen met telefoonnummer Met vriendelijke groet, Regio Zuidoost

2

3

4 Reiling Sterksel BV T.a.v. : Gompel Postbus ZG MAARHEZE Datum 21 april 2011 Klicnummer 11G Ordernummer Geachte meneer, mevrouw, In het door U gevraagde gebied zijn kabels en/of leidingen van Enexis aanwezig. In de bijgevoegde thema s en bijlagen is de ligging ervan weergegeven. Huisaansluitingen kunnen op de themakaart ingetekend zijn of als bijlage geleverd worden. Huisaansluit-bijlagen (HA_....pdf) kunnen uit meerdere pagina's bestaan. Gevraagde schetsen op een huisnummer met toevoeging (a,b,c etc) worden geleverd als 1 bijlage op het gevraagde huisnummer (dus zonder de a,b,c, etc). Deze bijlage bevat dan alle (en niet enkel de gevraagde) schetsen op dat huisnummer, mogelijk verspreid over meerdere pagina's. Als u huisaansluitingen vraagt zullen wij altijd de themakaarten voor Laagspanning en Gas Lage Druk leveren. Deze kunnen echter leeg zijn. Mogelijk zijn extra voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Indien van toepassing is dit vermeld in de EisVoorzorgsmaatregel (EV_....pdf) van het betreffende thema. Algemene informatie over het verrichten van graafwerkzaamheden nabij kabels en/of leidingen van Enexis kunt u vinden in de brochure Denk aan onze kabels en leidingen". Deze kunt u downloaden van onze website op onderstaande locatie. Met vriendelijke groet, Dhr. Theo Beijers Teammanager Preventie Graafschade Zuid

5 Datum Onderwerp Graafmelding: 2011/G/*/132229/0 Uw brief van Uw kenmerk Reiling Sterksel BV T.a.v. Dhr/Mevr. Gompel Postbus ZG MAARHEZE Ons kenmerk 2011/G/*/132229/0 Geachte Dhr/Mevr. Gompel, Bijlage(n) Naar aanleiding van uw graafmelding deel ik u mede, dat op de door u aangegeven locatie kabels en of leidingen van KPN aanwezig zijn, zoals weergegeven op bijgevoegde gebiedsinformatie. Ons gehele kabel- en leidingnetwerk is in drie netten opgebouwd, zijnde een core-net (Core), een accessnet (ASN) en een Trilinknet (Tri). De ligging van deze netten is in één kaartlaag weergegeven. In deze kaartlaag is van ieder net apart de bijbehorende aantallen kabels- en leidingen in de geul, met bijbehorende maatvoering en annotatie weergegeven. Detailkaarten zijn, indien van toepassing, apart bijgevoegd. Gegevens over huisaansluitschetsen, waarvan vrijwel ieder pand is voorzien, treft u hierbij slechts aan indien u bij uw graafmelding heeft aangegeven dat u deze wenst te ontvangen. De weergave van ons kabel- en leidingnetwerk is volgens het IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen). De uitwisseling van de gebiedsinformatie is conform het BMKL (Berichtenmodel Kabels en Leidingen. Er worden geen gegevens betreffende diepteligging verstrekt in verband met mogelijke profielwijzigingen. De ligging kan dieper of ondieper zijn dan verwacht. Ten aanzien van de horizontale ligging moet rekening worden gehouden met speling in de plaatsaanduiding. Lassen in kabels worden in principe niet op tekening weergegeven. Er moet wel rekening worden gehouden dat deze er kunnen liggen en dat ze hoger of naast het aangegeven kabel- en leidingtracé kunnen liggen. Graafwerkzaamheden dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd. De CROW publicatie 250, zijnde de Richtlijn zorgvuldig graafproces, is geheel van toepassing op het graafproces. Ter voorkoming van schade aan onze kabels en of leidingen dient u de werkelijke ligging hiervan vast te stellen. Voor aanvang van uw werkzaamheden, moet u deze vaststelling doen door onder andere het handmatig graven van voldoende proefsleuven en gebruik van kabelzoekapparatuur. Het gebruik van graafmachines, pikhouwelen e.d. ter plaatse of in de nabijheid van het kabeltracé wordt met klem ontraden. Wholesale& Operations N&S C Access Order Intake Planmatig Stationsstraat MH Amersfoort Telefoon (030) Fax (030) Correspondentieadres Postbus DB Amersfoort KPN B.V. Handelsregister K.v.K. Haaglanden nr NL B01 Pagina 1 van 3

6 Ik attendeer u erop dat tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden ons kabel- en leidingnetwerk kan zijn gewijzigd tussen de datum van uw graafmelding en de uitvoering van uw werkzaamheden. Indien deze periode langer is dan twintig werkdagen dient u een nieuwe graafmelding te doen. Ik wijs u op de verplichting dat, ingevolge de WION (Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten), bij elke beschadiging contact dient te worden opgenomen met KPN via het gratis schadetelefoonnummer (0800) In geval van beschadiging van onze kabels en of leidingen behoudt KPN zich alle rechten voor op schadevergoeding. Volgens de WION moet u afwijkende situatie melden aan het Kadaster. Zie hiervoor De afhandeling van deze graafmelding is een automatisch proces op basis van de gegevens van uw graafmelding. Voor nadere informatie of het beantwoorden van vragen m.b.t. de geleverde gebiedsinformatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer van onze helpdesk: Hoogachtend, M. Driezen Manager KPN Access Order Intake Planmatig Wholesale& Operations N&S C Access Order Intake Planmatig Stationsstraat MH Amersfoort Telefoon (030) Fax (030) Correspondentieadres Postbus DB Amersfoort KPN B.V. Handelsregister K.v.K. Haaglanden nr NL B01 Pagina 2 van 3

7 Disclaimer: 1) Het kan voorkomen dat het totale bericht van de door KPN te leveren gebiedsinformatie groter of gelijk was aan 15 MByte als gevolg van het aantal gevraagde huisaansluitingen en of bijlagen. Als dit geval is, dan zijn deze huisaansluitingen en of bijlagen niet naar u meegestuurd via Klic-online. Deze worden apart via nagezonden. 2) Het kan voorkomen dat er een lege PNG is bijgesloten. Echter, KPN heeft wel een belang omdat er huisaansluitschetsen bij betrokken zijn die u hebt aangevraagd. 3) Voor vragen over het gebruik van de viewer, Klic-online, het downloaden vanuit Kliconline, etc., dient u zich te wenden tot het Kadaster. Zie hiervoor Wholesale& Operations N&S C Access Order Intake Planmatig Stationsstraat MH Amersfoort Telefoon (030) Fax (030) Correspondentieadres Postbus DB Amersfoort KPN B.V. Handelsregister K.v.K. Haaglanden nr NL B01 Pagina 3 van 3

8 UPC Nederland Postbus CD Leeuwarden T F Reiling Sterksel BV T.a.v. Gompel Postbus ZG MAARHEZE Leeuwarden, 21 april 2011 Onderwerp : Klic melding 11G Geachte heer, mevrouw, Naar aanleiding van bovengenoemde KLIC melding ontvangt u hierbij onze liggingsgegevens. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, UPC Nederland B.M. Molenbuur Manager Network Operations Support Bijlagen : * Voorwaarden & Richtlijnen * Revisie gegevens KvK Amsterdam

9 VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN UPC INFRASTRUCTUREN 1. De gegevens op bijgevoegde gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van in bijgaande KLIC-melding genoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd. 2. Tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen datum van verstrekking van de tekeningen en de uitvoering van uw werkzaamheden. De maximale geldigheid van een KLIC-melding is 4 weken, indien deze periode langer is dan vier weken, dient u nieuwe KLIC-melding aan te vragen. 3. De voorwaarden en richtlijnen alsmede de gewaarmerkte tekening(en) dienen op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de namens de directeur van UPC met het toezicht belaste inspecteur te worden getoond. 4. Bij ontgraving ter plaatse van UPC infrastructuur gelden de volgende voorwaarden: a. De ontgraving ter plaatse van de UPC infrastructuur dient met de hand te geschieden. b. Er moet rekening gehouden worden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels. c. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de ligginggegevens voor zover bij ons bekend. De juiste ligging van de kabels moet vastgesteld worden aan de hand van de door en op kosten van de uitvoerder van het werk te maken proefgaten of sleuven en/of opsporingsapparatuur. d. Voor zover het tracé van de werkzaamheden dat van een leiding kruist, is de enig veilige werkwijze het eerst over het volle kruisingsvlak handmatig vrijgraven van de kabels. Hierbij dient men te zorgen voor een deugdelijke opvangconstructie ter voorkoming van breuk. e. Mofslagen zijn sporadisch aangeduid, diepteligging nooit. Van een gebruikelijke of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan. f. Aanwijzingen gegeven door de, namens de directeur van UPC, belaste inspecteur met betrekking tot de ligging van de kabels, dienen onverwijld te worden opgevolgd. g. De aanvulrand onder en/of boven de kabels moeten vrij van puin blijven en dienen doelmatig te worden verdicht. h. Met het oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur moeten obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, enz., welke boven dan wel binnen een afstand van 0,5 m van de kabelroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging te worden verwijderd, zodat de mogelijkheden tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te allen tijde gewaarborgd blijft. i. Mechanisch graven en het gebruik van peilijzers, pikhouwelen e.d. boven of vlak naast kabels is onverantwoord en zal ingeval van schade aanleiding geven tot aansprakelijkstelling. j. De kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker. k. Voor vragen over de KLIC-melding kunt u contact opnemen met de op de KLIC-melding vermelde contactpersoon. l. Schades dient u meteen te melden bij onze storingsdienst. U kunt ons bereiken op

10 Geachte heer, mevrouw, Naar aanleiding van uw graafmelding deelt Geodan Van den Berg bv u mede dat op de door u aangegeven locatie(s) kabels, leidingen en/of buizen van Gemeente Cranendonck aanwezig zijn. Hierbij stuurt Geodan Van den Berg bv u de bijgevoegde tekening(en) en overige informatie betreffende de in uw graafmelding genoemde plaatsen. U wordt verzocht genoemde gegevens over de ligging van kabels, leidingen en/of buizen door te geven aan uw personeel en uw eventuele onderaannemers. Genoemde tekeningen dienen bovendien op de plaats van uitvoering van de werkzaamheden aanwezig te zijn. Onze opdrachtgever Gemeente Cranendonck heeft zich ingespannen om de locatie(s) van haar kabels, leidingen en/of buizen nauwkeurig aan te geven op de verstrekte tekening(en) en overige informatie. Gemeente Cranendonck en Geodan Van den Berg bv aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor deze aan u verstrekte gegevens. Deze gegevens kunnen immers verouderd, onjuist of onvolledig zijn door allerlei omstandigheden zoals bijvoorbeeld een te vroege melding van de voorgenomen (graaf) werkzaamheden bij het Kadaster, inklinking van de grond, aardverschuivingen en kabelwerkzaamheden van derden etc. Alle door Gemeente Cranendonck verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, betreffende het in deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor het project tot twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betreffende informatie. Al het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Voordat u tot de door u geplande werkzaamheden overgaat dient u dan ook de ligging van de kabels en/of leidingen te verifiëren aan de hand van de door u aangevraagde graafmelding. Alle B.O.B. maatvoering is ten opzichte van het N.A.P. Zo dient u langs het tracé van uw werkzaamheden de exacte plaats van de kabels, leidingen en/of buizen daadwerkelijk op te zoeken door middel van het maken van proefsleuven en/of het gebruik van elektronische kabel- of leidingzoekers. Tevens dient u blootliggende kabels, leidingen en/of buizen te beschermen tegen beschadigingen. Indien u de kabels en/of leidingen niet op de aangegeven locatie aantreft dient u contact op te nemen met Geodan Van den Berg bv op telefoonnummer , om de methode om de ligging van de kabels en/of leidingen vast te stellen af te stemmen. Pas wanneer u de ligging van alle mogelijk aanwezige kabels en/of leidingen heeft geverifieerd en heeft vastgesteld en gecontroleerd dat de uit te voeren werkzaamheden geen schade kunnen aanrichten aan de kabels en/of leidingen kunnen uw werkzaamheden op de wijze zoals beschreven in de richtlijn zorgvuldig graafproces van het CROW (www.crow.nl) worden uitgevoerd. Verder verwacht de Gemeente Cranendonck en Geodan Van den Berg bv dat u zorgvuldig te werk zult gaan en geen schade zult toebrengen aan kabels, leidingen en/of buizen van Gemeente Cranendonck. Mocht er ondanks alle door u getroffen voorzorgsmaatregelen toch schade aan deze kabels, leidingen en/of buizen ontstaan, dan dient u contact op te nemen met de storingsdienst onder telefoonnummer: binnen kantoortijden buiten kantoortijden Geodan Van den Berg bv vertrouwt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u niet alle informatie heeft ontvangen of indien u nog vragen heeft, dan dient u contact op te nemen met afdeling Kabels en Leidingen beheer van Geodan Van den Berg bv Hoogachtend, Geodan Van den Berg bv P. Straver Technical Services Alle informatie, op de door ons meegeleverde tekeningen, vertegenwoordigt kabels, leidingen en/of buizen van Gemeente Cranendonck.

11 Kabels en leidingen overzicht voor graafbericht (Klicnummer) 11G Copyright Geodan WION Services

12 Voorwaarden en richtlijnen: 1. Bij werkzaamheden in de nabijheid van infrastructuur van onze opdrachtgever dien(t)en: a. de ontgraving handmatig te geschieden. b. rekening te worden gehouden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels/leidingen en de op tekening(en) aangegeven maatvoering. c. de juiste ligging van de kabels/leidingen te worden vastgesteld. d. zonodig de kabels/leidingen op deskundige wijze te worden opgevangen en tegen mechanische schade beschermd te worden en deze na de werkzaamheden op de oorspronkelijke plaats te worden teruggelegd. e. aanwijzingen, gegeven door de daarmede belaste medewerkers van onze opdrachtgever met betrekking tot de veilige ligging van de kabels/leidingen, onverwijld te worden opgevolgd. f. de aanvulgrond onder en/of boven de kabels/leidingen, vrij van puin etc. doelmatig te worden verdicht. g. met het oog op de bereikbaarheid van de kabels/leidingen en inspectieputten dienen obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, etc., welke boven dan wel binnen een afstand van 50 cm. van de kabel/leidingroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging van de medewerker genoemd onder e. te worden verwijderd, zodat de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen en Inspectieputten van onze opdrachtgever ten allen tijde gewaarborgd blijft. h. de kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker. 2. De gegevens op bijgevoegde door onze opdrachtgever gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd. 3. Alle verstrekte informatie welke door Van den Berg Infrastructuren uit naam van onze opdrachtgever is verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, inzake het in deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor het project tot twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betreffende informatie. Al het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Onder voorbehoud van alle rechten en weren. 4. De voorwaarden en richtlijnen evenals de gewaarmerkte tekening(en) dienen te allen tijde op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan een door onze opdrachtgever belaste medewerker te worden getoond. 5. Bij het veroorzaken van schade door u of derden aan de infrastructuur van onze opdrachtgever dient direct contact opgenomen worden met de storingsdienst zoals vermeld in de brief welke bij de het verzoek tot opgave kabels en leiding is bijgesloten. 6. Indien er door u of derden een weesleiding wordt geconstateerd binnen de gemeente grenzen van onze opdrachtgever dient u deze weesleiding te melden bij het Kadaster. Tevens dient van deze weesleiding de horizontale ligging te worden vermeld naar het Kadaster zodat deze weesleiding kan worden verwerkt in de gemeentelijke kabel en leiding gegevens. Inlichtingen: Van den Berg Infrastructuren, Afdeling Kabels en Leidingen beheer, telefoon telefax

13 Berkelaar AD MAARHEEZE Opmerkingen: Hoofdkabeltype: 4x95.00mm2 Al Lees ook de algemene bijlage van Enexis bij deze KLIC-melding

14 Datum GEO KLIC-ONLINE Onderwerp Klic-melding 11G Klantreferentie Blad 1 van 3 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. Hierin kunt u zien of de informatie over ondergrondse netten van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen. Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen belang) of slechts een algemene bijlage heeft ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder geen belang heeft in het door u opgegeven gebied. Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er geen netten in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd. In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie heeft ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel informatie is verstrekt van de netten die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen zijn. In onderstaande tabel vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied. Netbeheerder Thema Opgenomen in deze levering? Enexis B.V. middenspanning Ja Enexis B.V. gas lage druk Ja Enexis B.V. laagspanning Ja Brabant Water water Ja Endinet regio eindhoven B.V. gas lage druk Ja Gemeente Cranendonck riool vrijverval Ja KPN B.V. datatransport Ja UPC NL BV datatransport Ja Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen. Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn

15 Datum Onderwerp Klic-melding 11G Klantreferentie Blad 2 van 3 LI_11G132229_1.pdf LI_11G132229_1.xml LG_middenspanning_Enexis_ _11G png MV_middenspanning_Enexis_ _11G png AN_middenspanning_Enexis_ _11G png LG_gas+lage+druk_Enexis_ _11G png MV_gas+lage+druk_Enexis_ _11G png AN_gas+lage+druk_Enexis_ _11G png TB_gas+lage+druk_Enexis_ _11G132229_LegePNG_GLD.pdf LG_laagspanning_Enexis_ _11G png MV_laagspanning_Enexis_ _11G png AN_laagspanning_Enexis_ _11G png HA_laagspanning_Enexis_ _11G132229_6026+AD_1.pdf BL_Enexis_ _11G132229_BriefAlgemeen.pdf LG_gas+lage+druk_Endinet_ _11G png MV_gas+lage+druk_Endinet_ _11G png AN_gas+lage+druk_Endinet_ _11G png BL_Endinet_ _11G132229_letter.pdf LG_datatransport_KPN_ _11G png MV_datatransport_KPN_ _11G png AN_datatransport_KPN_ _11G png BL_KPN_ _11G132229_Brief-belang.PDF ET_KPN_ _11G png PT_KPN_ _11G png LG_water_bw_ _11G png MV_water_bw_ _11G png AN_water_bw_ _11G png BL_bw_ _11G132229_brief.pdf LG_datatransport_upc_ _11G png MV_datatransport_upc_ _11G png AN_datatransport_upc_ _11G png BL_upc_ _11G132229_brief.pdf BL_upc_ _11G132229_voorwaarden.pdf LG_riool+vrijverval_vdbgemcranendo_ _11G png MV_riool+vrijverval_vdbgemcranendo_ _11G png AN_riool+vrijverval_vdbgemcranendo_ _11G png

16 Datum Onderwerp Klic-melding 11G Klantreferentie Blad 3 van 3 BL_vdbgemcranendo_ _11G132229_Belang+graaf.pdf BL_vdbgemcranendo_ _11G132229_Voorwaarden+gemeenten+v3.pdf BL_vdbgemcranendo_ _11G132229_overzichtskaart.pdf GB_11G png LP_11G132229_1.pdf Toelichting: LI: leveringsinformatie (dit bestand) LG: kaartlaag met de ligging van het net AN: kaartlaag met de annotatie bij het net EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel HA: huisaansluitschets ET: eigen topografie GB: GBKN ondergrondkaart LI: leveringsinformatie (xml-document) MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net TB: themabijlage DK: detailkaart BL: algemene bijlage PT: plantopografie LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)

17 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 1 van 9 Verzamelkaart (alle thema's) Endinet gas lage druk upc datatransport KPN datatransport bw water vdbgemcranendo riool vrijverval Enexis gas lage druk Enexis laagspanning Enexis middenspanning 50 m

18 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 2 van 9 Themakaart Endinet gas lage druk Contactpersoon: Albert Borgers Jacques Theuws m

19 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 3 van 9 Themakaart upc datatransport Contactpersoon: toez naam toez telefoon 50 m

20 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 4 van 9 Themakaart KPN datatransport Contactpersoon: KPN KLIC-loket m

21 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 5 van 9 Themakaart bw water Contactpersoon: via administratie van de regio (zie brief) m

22 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 6 van 9 Themakaart vdbgemcranendo riool vrijverval 50 m

23 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 7 van 9 Themakaart Enexis gas lage druk 50 m

24 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 8 van 9 Themakaart Enexis laagspanning 50 m

25 Klicnummer: 11G Aanvraagdatum: Bladzijde 9 van 9 Themakaart Enexis middenspanning 50 m

26 Reiling Sterksel BV T.a.v. : Gompel Postbus ZG MAARHEZE Datum 21 april 2011 Klicnummer 11G Ordernummer Geachte meneer, mevrouw, Binnen de gevraagde polygoon bevinden zich op de themakaart Gas Lage Druk geen (huisaansluit)leidingen. U heeft bij uw KLIC-melding aangegeven 1 of meerdere huisaansluitingen te willen ontvangen. Deze huisaansluiting(en) vindt u, voor zover aanwezig binnen ons systeem, als bijlage bij deze levering. Let op! De geleverde huisaansluit bijlagen (HA_....pdf) kunnen uit meerdere pagina's bestaan. Vanwege de door Enexis toegepaste verwerkingsmethode van KLIC-meldingen ontvangt u echter ook een lege themakaart voor Gas Lage Druk. Met vriendelijke groet, Dhr. Theo Beijers Teammanager Preventie Graafschade Zuid

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Nota van B&W Geheim tot 30 mei 2012 (traplieen)

Nota van B&W Geheim tot 30 mei 2012 (traplieen) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Geheim tot 30 mei 2012 (traplieen) 13 juni 2012 (overig) Onderwerp Aanbesteding trapliften, kleinere woningaanpassingen en Wmo-hulpmiddelen (inclusief individuele vervoersvoorzieningen)

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Nulmeting Grondroerdersregeling Graafschades aan kabels en leidingen en hun oorzaken, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Nulmeting

Nadere informatie

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat?

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder graven Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Graaf Verzekeringsconsultancy en O.J.T. de Graaf Training & Adviesburo, KvK Den Haag nummer 342 62 473

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Graaf Verzekeringsconsultancy en O.J.T. de Graaf Training & Adviesburo, KvK Den Haag nummer 342 62 473 1 van 5 ALGEMENE VOORWAARDEN De Graaf Verzekeringsconsultancy en O.J.T. de Graaf Training & Adviesburo, KvK Den Haag nummer 342 62 473 Artikel 1: Definities De Graaf Verzekeringsconsultancy: De heer O.J.T.

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden met betrekking tot het bestellen van Whirlpool producten via onze website

Algemene voorwaarden met betrekking tot het bestellen van Whirlpool producten via onze website ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden met betrekking tot het bestellen van Whirlpool producten via onze website 1. Algemeen 1.1 Deze site is eigendom en wordt bestuurd door Whirlpool Nederland B.V.

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

BVA Pensioen & Advies

BVA Pensioen & Advies Dienstenwijzer BVA Pensioen & Advies Graag willen wij u aan ons voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GRAFFITINETWERK B.V.

Algemene Voorwaarden GRAFFITINETWERK B.V. Graffitinetwerk B.V. Postbus 15226, 1001 ME Amsterdam Postbus 10002, 3004 AA Rotterdam Postbus 12581, 1000 Brussel Telefoon +31 (0)88 4723348 Email info@graffitinetwerk.nl Website www.graffitinetwerk.nl

Nadere informatie

Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Niet alle (sub)artikelen worden automatisch van een toelichting voorzien. Er wordt slechts een toelichting gegeven indien een nadere uitleg

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER 1. Schouten Zekerheid. 15 september 2010

DIENSTENWIJZER 1. Schouten Zekerheid. 15 september 2010 DIENSTENWIJZER 1 Schouten Zekerheid 15 september 2010 1 In deze dienstenwijzer is opgenomen een aparte bijlage A: Dienstverleningsdocument bij complexe financiële producten of hypotheken, alsmede een aparte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van: Bazaroo B.V. Bezoekadres: EBK Kazerne, gebouw nr. 9, Nieuwe Kazernelaan nummer 10, 6711 JC Ede. Postadres: Postbus 125, 6720 AC Bennekom. Gevestigd: Julianalaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: LedGo B.V. Databankweg 2 3821 AL Amersfoort. Inschrijfnummer K.v.K.: 32138294. Toepasselijkheid, definities

Algemene voorwaarden van: LedGo B.V. Databankweg 2 3821 AL Amersfoort. Inschrijfnummer K.v.K.: 32138294. Toepasselijkheid, definities Algemene voorwaarden van: LedGo B.V. Databankweg 2 3821 AL Amersfoort Inschrijfnummer K.v.K.: 32138294 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en

Nadere informatie

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte,

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte, Aan de heer/mevrouw Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten Geachte, Hierbij bieden wij u het rapport aan van onze bevindingen verband houdende met het verzoek om u inzicht en toelichting

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243357890000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V. Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden Van Loon Assurantiën B.V. Versie 2013.01 Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Van Loon Assurantiën bv Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

Payroll Resources BV. Algemene voorwaarden

Payroll Resources BV. Algemene voorwaarden Payroll Resources BV Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Hettema & van Bambost Juristen

Hettema & van Bambost Juristen Hettema & van Bambost Juristen INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 Profielschets 4 Werkwijze incasso 5 Tarieven 7 Voorbeeld sommatie 9 Algemene voorwaarden 10 ALGEMENE INFORMATIE Naam onderneming : Hettema

Nadere informatie