MVO Jaarverslag Van den Broek Logistics & Van den Broek Warehousing 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO Jaarverslag Van den Broek Logistics & Van den Broek Warehousing 2015"

Transcriptie

1 MVO Jaarverslag Van den Broek Logistics & Van den Broek Warehousing 2015 Versie augustus 2015

2 Inleiding In oktober 2014 is Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing gecertificeerd volgens de MVO Prestatieladder Niveau 3. Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing was daarmee het circa 200 ste bedrijf in Nederland dat zich wist te certificeren voor deze relatief nieuwe norm. Bovendien waren we een van de allereerste transport- en opslagbedrijven die het certificaat in de wacht sleepten. Het afgelopen jaar, sinds de initiële audit door de auditoren van certificerende instelling SGS, heeft voor Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing in het teken gestaan van het verder uitdragen van het MVO beleid en het uitbouwen van het Integraal Managementsysteem, dat in 2015 een grondige update heeft gekregen met het implementeren van de IFS Logistics norm is niet alleen een belangrijk jaar voor Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing vanwege het nog verder doorontwikkelen van het Integraal Managementsysteem. Het is namelijk ook het jaar waarin we het vijftigjarig bestaan vieren. In 1965 werd het huidige bedrijf formeel opgericht. Nu, vijftig jaar later, kunnen we stellen dat we zijn uitgegroeid tot een gerespecteerd en alom bekende speler in de regionale transportwereld. Aan het jubileum is volop aandacht geschonken in diverse (vak)bladen, kranten en social media. Daarnaast is er een jubileumboek verschenen, met aandacht voor heden en verleden aan de hand van persoonlijke verhalen en interviews met betrokkenen. Voor medewerkers, leveranciers en klanten is een spetterend feest gegeven. Ongeveer 600 genodigden beleefden een memorabele avond waarover nog lang is nagepraat. Het was een bewuste keuze van de directie en het feestcomité om zowel medewerkers als relaties en klanten gezamenlijk uit te nodigen. Dit creëerde een mooie diversiteit in gasten en gaf eenieder de kans om de mensen achter de firma s in een informele setting te ontmoeten. De avond mag als een groot succes de boeken in. Voor ons een ultiem voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: reeds vijftig jaar onderweg met blijvende aandacht voor de mensen die zich dagelijks inzetten voor het bedrijf. Natuurlijk is het jubileumfeest niet de enige maatschappelijk verantwoorde activiteit die Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing in het afgelopen jaar heeft ontplooid. In dit verslag zullen we diverse activiteiten en thema s aan bod laten komen, te beginnen met diverse ontwikkelingen van het afgelopen jaar die we scharen onder de term continu verbeteren een essentieel onderdeel van de kwaliteitsnormen ISO en de MVO Prestatieladder. Vanwege het feit dat de audit en het opvolgingsbezoek door de certificerende instelling plaatsvinden in september / oktober, loopt het MVO Jaarverslag niet parallel met het kalenderjaar. Ook zal blijken dat een aantal zaken onveranderd is gebleven ten opzichte van vorig jaar. Dit zal expliciet benoemd worden in dit verslag. ii

3 MVO Mission Statement Zoals in het jaarverslag van 2014 werd besproken, zijn de kernpunten van MVO People, Planet en Profit (mens, milieu en maatschappij) al jarenlang verweven met de bedrijfsethiek van Van den Broek Logistics. Dat hebben we kracht bij gezet door de certificering voor de MVO Prestatieladder niveau 3. De meerwaarde van de MVO Prestatieladder naast onze overige geïmplementeerde kwaliteitsnormen, waar we later in dit verslag op zullen terugkomen, is dan ook nog steeds: ISO is wát je doet en hoe je het doet, MVO geeft het gevoel daarbij aan en gaat erom waarom je iets doet. Ons Mission Statement is onveranderd gebleven: Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing streeft naar continue innovatie op het gebied van logistieke processen en neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, milieu en maatschappij (people, planet en profit). Kortom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) behoort tot de kerntaak van Van den Broek Logistics BV Helmond en Van den Broek Warehousing BV Helmond. MVO Stuurgroep en nieuwsbrief Medio 2013 is de MVO Stuurgroep opgericht. De Stuurgroep bestaat uit tien leden uit alle geledingen van het bedrijf. Sindsdien komt dit gremium op frequente basis bij elkaar, waarbij we een gemiddelde van vier keer per jaar hanteren. Maar als er actuele zaken zijn die een bespreking vereisen, worden de stuurgroepleden eerder bij elkaar geroepen. Ook het afgelopen jaar heeft de stuurgroep zijn meerwaarde bewezen. In de vergaderingen zijn actuele zaken en beleidsmatige beslissingen besproken. Pas na bespreking in de stuurgroep, en na het ontvangen van de feedback van stuurgroepleden, zijn zulke beslissingen breed gecommuniceerd binnen de organisatie. Ook de vorderingen met betrekking tot het kwaliteitssysteem in zijn geheel zijn met de MVO Stuurgroep besproken. We komen hier later in dit document nog op terug. Naast de MVO Stuurgroep heeft Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing een HACCP Team. Het HACCP Team houdt zich bezig met alle zaken die binnen het bedrijf te maken hebben met voedselveiligheid en het tegengaan van mogelijke risico s. Daarnaast zal er op korte termijn, na de vakantieperiode van 2015, een structureel managementteamoverleg worden geïnitieerd om periodiek de gang van zaken en Kritische Prestatie Indicatoren die van belang zijn voor het bedrijf te inventariseren. Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing heeft niet als bedoeling gehad om diverse teams naast elkaar op te tuigen. Toch heeft het HACCP Team een dermate specifieke insteek dat het niet wenselijk is gebleken om ook hun taken onder te brengen bij de MVO Stuugroep. Ditzelfde geldt voor het overleg van het managementteam, hoewel de input uit deze overlegvorm uiteraard wel kan dienen ter bespreking in de MVO Stuurgroep. Aan de stuurgroepleden wordt herhaaldelijk meegedeeld dat zij de schakel zijn tussen de MVO Stuurgroep en de overige medewerkers, wanneer zij vragen hebben omtrent het MVO beleid van de organisatie. Dit doet echter niets af aan de korte lijnen die er sowieso zijn tussen medewerkers en directie in het algemeen, waarbij directeur-eigenaar Karel van Rooij als vertrouwenspersoon binnen de organisatie fungeert. Wat ook onveranderd is gebleven, is het uitgeven en verspreiden van onze MVO Nieuwsbrief. Vier maal per jaar verschijnt deze in hard copy voor de medewerkers en digitaal voor een geselecteerde groep iii

4 stakeholders. Voor de hard copy variant is gekozen omdat onze medewerkers niet allemaal behoefte hebben aan een volledig digitale informatievoorziening en een gegarandeerde lezing op deze manier zekerder is. Met de digitale verspreiding voor stakeholders proberen we de geprinte publicaties toch binnen de perken te houden. De nieuwsbrief wordt gewaardeerd en goed ontvangen. Er is ruimte voor MVO gerelateerde activiteiten, zoals een dodehoekinstructie op de basisschool, een woordje van de directie, en voor instructie op het gebied van bijvoorbeeld voedselveiligheid. Op de uitgave staat in een groen kader vermeld welke indicatoren uit de MVO Prestatieladder in de betreffende nieuwsbrief aan de kaak worden gesteld. Continu verbeteren: uitbreiding kwaliteitssysteem Het behalen van het certificaat voor de MVO Prestatieladder Niveau 3 is voor Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing een waardevolle, en inmiddels niet meer weg te denken toevoeging aan het kwaliteitssysteem van de organisatie geweest. Vrij snel in het certificeringsproces kozen we ervoor om één Integraal Managementsysteem (IMS) te maken, waarin we de documentatie van ISO 9001, ISO 22000, MVO Prestatieladder en de meer specifieke normen FORS (Transport for London) en SKAL (voor opslag en distributie van biologische goederen) zoveel mogelijk integreerden. Omdat vooral de normen ISO 9001 en MVO Prestatieladder uitstekend op elkaar aansluiten, heeft dit geen problemen opgeleverd. Ook de audit in september 2014 heeft aangetoond dat de documentatie voor de MVO Prestatieladder prima op orde was. Voor 2015 staat logischerwijs het opvolgingsbezoek voor de MVO Prestatieladder op de rol en kregen we in het begin van het jaar bezoek van de auditoren voor FORS en SKAL. Maar omdat we ons in 2012 (opnieuw) certificeerden voor ISO 9001 en ISO 22000, moesten we ons dit jaar laten hercertificeren. In de aanloop daar naartoe is door de directie nauw overleg gevoerd met de kwaliteitscoördinator over de mogelijkheden tot verdieping en verbreding. Daarbij stonden de bedrijfsactiviteiten van Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing centraal. Hier bedoelen we mee dat we goed hebben geïnventariseerd wat onze belangrijkste processen zijn, wat onze stakeholders van ons vragen en verwachten en welke kwaliteitsnorm daar het beste bij aansluit. We zijn tot de conclusie gekomen dat de norm ISO beter vervangen kan worden door een norm die nog sterker de nadruk legt op voedselveiligheidsprocessen in relatie tot onze bedrijfsactiviteiten. Na een grondige oriëntatie, zowel bij stakeholders als met onze externe adviserende partij KTBA Kwaliteitszorg, zijn we uitgekomen bij de International Featured Standards; meer specifiek IFS Logistics. Deze norm is volledig gestoeld op transport en warehousing van food en non-food producten. In 2015 is deze voor ons nieuwe norm volledig geïmplementeerd binnen het bedrijf. De ISO norm is daarmee komen te vervallen. De ISO 9001 norm blijft echter van kracht. Op 27 en 28 juli 2015 heeft een gecombineerde audit voor ISO 9001 en IFS Logistics plaatsgevonden door de certificerende instelling SGS Nederland. De audits zijn succesvol verlopen. Het ISO 9001 certificaat is opnieuw voor drie jaar aan ons uitgereikt. Het IFS Logistics certificaat behaalden we zelfs op higher level. Met deze stap heeft Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing getracht om het kwaliteitssysteem nog beter te laten aansluiten op de bedrijfsprocessen, en daarmee wederom te streven naar continue verbetering. iv

5 Continu verbeteren: Van den Broek Academy Van den Broek Logistics is overtuigd van het belang van opleiding en scholing. Daarom zijn we al vele jaren een erkende partner van diverse onderwijsinstituten, zoals het Summa College en Fontys Hogeschool Eindhoven. Van den Broek heeft de deur altijd openstaan voor studenten die, vaak via een beroepsgerichte leerweg, het logistieke vak in de praktijk onder de knie willen krijgen. Ook voor de medewerkers die al wat langer in het vak meedraaien is opleiding essentieel. Uit wettelijk oogpunt, via de Code 95, maar ook voor optimalisering van de dienstverlening en bekwaamheid in het algemeen. In 2014 zijn daarom de eerste ideeën geopperd om een eigen in house opleidingsinstituut op te zetten. Met een bevoegde trainer / coach om nieuwe én reeds werkzame medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen, instrueren en hun vaardigheden te optimaliseren. De directie, kwaliteitscoördinator en overige betrokkenen waren unaniem enthousiast over dit idee. Het heeft geresulteerd in de oprichting van Van den Broek Academy per 1 januari 2015 en de fulltime aanstelling van een professioneel trainer / coach, Cees Sluijter. Van den Broek Academy is gevestigd op de Lagedijk 24. Hier is medio vorig jaar een leslokaal gerealiseerd, waar de Academy nu in huisvest. Er is dus volop ruimte voor klassikale instructie, maar de trainer / coach is ook regelmatig onderweg. Cees Sluijter vertelt: De Van den Broek Academy is nu een officieel gecertificeerd opleidings- en trainingsinstituut. We verzorgen diverse trainingen, bijvoorbeeld een introductie voor nieuwe chauffeurs. Allereerst krijgen zij een rijtest / screening, waarna de introductietraining wordt voortgezet. Ook verzorgen we de nascholing in het kader van Code 95. De trainingen die we aanbieden zijn het nieuwe rijden, digitale tachograaf en LZV (Lange Zware Voertuigen). Verder monitoren we het brandstofverbruik en de rij- en rusttijden en voeren we schadeanalyses en rijstijlanalyses uit. Alles wordt digitaal geregistreerd. Maar we kijken ook verder. Zo hebben we diverse dodehoekprojecten op basisscholen ondersteund, om ook de basisschooljeugd kennis te laten nemen van de vrachtwagen in het verkeer. Een enorm nuttige training! De Van den Broek Academy is voor onze organisatie in een korte periode een belangrijk onderdeel van de organisatie geworden. Met dit in house opleidingsinstituut hopen we de kennis en kunde van onze medewerkers en daarmee de dienstverlening nog beter te optimaliseren, wat uiteindelijk ook bijdraagt aan de veiligheid van onze medewerkers en van medeweggebruikers. v

6 Continu verbeteren: opnieuw investeren in bedrijfsfaciliteiten In 2014 werd het eerste hoogbouwmagazijn van Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing opgeleverd. Daarnaast verrees er een nieuw crossdockcentre en werden de kantoren aan de Lagedijk opgeknapt. Ook bouwden we een leslokaal, waar de Van den Broek Academy dankbaar gebruik van maakt en waarin we ook al diverse grotere gezelschappen hebben mogen ontvangen. Al vrij snel bleek dat de nieuwe faciliteiten weliswaar prima voldeden, maar dat daarmee aan de groeiende vraag naar opslagmogelijkheden niet kon worden voldaan. Toen er opnieuw grond beschikbaar kwam aangrenzend aan onze bedrijfspercelen, is door de directie besloten om direct door te pakken. Al snel werd gestart met de bouw van een nieuw hoogbouwmagazijn, vergelijkbaar met de nieuwbouw uit 2014, maar met circa 5500 palletplaatsen nog groter. Het nieuwe magazijn werd begin zomer 2015 in gebruik genomen. Daarnaast werden de kantoren aan de Vossenbeemd in 2015 aan een modernisering onderworpen. Kortom, er is de afgelopen jaren veel gebouwd en verbouwd op de bedrijventerreinen van Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing aan de Vossenbeemd, Lagedijk en Vlierdensedijk. Voor ons is ook dit een voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We kunnen op deze manier immers onze stakeholders nog beter van dienst zijn en de bedrijfsprocessen zoveel mogelijk optimaliseren. Stakeholders en indicatoren Voor de initiële audit in 2014 zijn de 33 indicatoren uit de MVO Prestatieladder grondig besproken met onder anderen de MVO Stuurgroepleden, waaronder de directie en kwaliteitscoördinator, en de externe adviseur van HQM Advies. In de periode tussen de initiële audit en het opstellen van dit verslag, zijn de indicatoren waarop de grootste verdiepingsslag heeft plaatsgevonden uiteraard de thema s die aansluiten bij de oprichting van de Academy, de uitbreiding van het kwaliteitssysteem en de investeringen in een nog betere dienstverlening door middel van de nieuwbouw: gezondheid en veiligheid van medewerkers en consumenten, opleiding en onderwijs, producten en diensten, milieu en transport. In het beleidsplan staat omschreven dat dit indicatoroverzicht jaarlijks opnieuw wordt bekeken en waar nodig aangepast. We constateerden dat er voor ons geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de mate van belangrijkheid, manier van uitvragen en betrokken stakeholders ten aanzien van de 33 indicatoren. Wel is de van belang zijnde wet- en regelgeving geüpdatet; zowel in het handboek van het integraal managementsysteem als in het schema indicatoroverzicht. Tevens zijn we van mening dat er het afgelopen jaar geen essentiële nieuwe stakeholdergroepen te benoemen zijn ten opzichte van vorig jaar. Aan de hand van het inkoopoverzicht zijn de nieuwe leveranciers inzichtelijk gemaakt en toegevoegd aan het schema. Directeur-eigenaar Karel van Rooij heeft ook dit jaar weer een groot aantal stakeholders persoonlijk bezocht, de samenwerking geëvalueerd en wanneer van toepassing gewezen op de noviteiten bij Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing: de nieuwbouw, de Academy en de uitbreiding van het kwaliteitssysteem. Er bestaan nog altijd korte lijnen tussen de stakeholders en onze organisatie. Daarnaast zal in het najaar van 2015 weer een Klanttevredenheidsonderzoek en vi

7 Medewerkertevredenheidsonderzoek (KTO en MTO) worden uitgestuurd. Conform de planning zoals opgenomen in het kwaliteitssysteem gebeurt dit tweejaarlijks. Natuurlijk streven we naar een zo groot mogelijke respons voor beide onderzoeken. Daarom is besloten om tussentijds geen separate klantuitvraagdocumenten rond te sturen, zoals vorig jaar wel is gebeurd. We zijn van mening dat een overdaad aan onderzoeken en documenten wellicht juist het tegenovergestelde effect bewerkstelligt, waardoor men minder snel geneigd zal zijn op de vragen te antwoorden. Natuurlijk zullen de MVO indicatoren een essentiële rol spelen in het KTO en MTO van dit najaar. Naar aanleiding van de 33 indicatoren is ook het schema met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) bijgewerkt. Ten opzichte van vorig jaar constateren we een vergelijkbaar beeld, met enkele (in positief opzicht) noemenswaardige feiten, zoals: - Het aantal boetes en gemiddelde boetebedrag is gedaald. - Het aantal schades en gemiddelde schadebedrag is gedaald. - De verbruikscijfers van de verbruikte KwH en m3 gas zijn gedaald. - Het uitstootpercentage CO2 (carbon footprint) is licht gedaald. De bevindingen uit dit overzicht zullen worden besproken met het Managementteam. Evenals vorig jaar is door de kwaliteitscoördinator en de directie ook weer een vergelijking gemaakt tussen Van den Broek Logistics en van den Broek Warehousing en de gemiddelden uit de logistieke branche, zoals beschikbaar gesteld door de branchevereniging Transport en Logistiek Nederland. Dit overzicht geeft aan de hand van enkele kernthema s uit de logistieke sector een indicatie van hoe het bedrijf zich verhoudt tot overige logistieke dienstverleners. Hieruit blijkt onder andere: - Van den Broek Logistics loopt voorop in het gebruik van modern materieel (2013 en jonger) met Euro 6, EEV of Euro 5 motoren. - Het ziekteverzuim is significant lager dan het Nederlands gemiddelde in de branche. - Er zijn in het afgelopen jaar relatief veel vacatures voor chauffeurs geweest bij Van den Broek Logistics. - Het aantal werkzame vrouwen is procentueel gezien laag ten opzichte van de branchegegevens. - Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing loopt voorop in het gebruik van moderne softwarepakketten zoals een Transport Management System en Warehouse Management System. Daarnaast zijn alle vrachtwagens uitgerust met een boordcomputer. Ook deze gegevens worden besproken in het Managementteam en zijn inzichtelijk voor de leden van de MVO Stuurgroep. vii

8 Activiteiten 2014 / 2015 Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing is van mening dat het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verankerd moet zitten in de bedrijfsfilosofie, beleid en de omgang met medewerkers en overige stakeholders. MVO uit zich derhalve niet alleen in losse activiteiten. Toch vinden we het leuk en veelzeggend om een korte opsomming te maken van activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en zich richten op people, planet en profit. Zulke activiteiten worden ook met regelmaat uitgelicht op onze social media (Twitter, Facebook), in de MVO Nieuwsbrief en op het nieuws- en MVO blog op de website - Voor de slimme mobiliteitsoplossingen waarbij Van den Broek Logistcs als partner fungeert van onder andere de AutomotiveCampusNL, zijn we in 2015 genomineerd voor de Driven Award. We kwamen tot de laatste tien genomineerde. Winnaard werd uiteindelijk de Stella auto op zonne-energie. - Ook tijdens de Automotive Week waren we volop zichtbaar, onder andere middels het materieel dat we ter beschikking stelden en de educatieve filmpjes op de AutomotiveCampusNL waarin onze vrachtwagens demonstraties geven met de mobiliteitssystemen Freilot en Compass4D. - Van den Broek Logistics is opnieuw partner in education van Fontys Hogescholen en heeft ook de samenwerking met leerlingen van VTL voortgezet. Een aantal van deze leerlingen werd geïnterviewd voor een branchegerelateerd magazine. Ook is meegewerkt aan Helmond Stagestad, waarvoor we bezoek kregen van een groot aantal leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege. - Van den Broek Academy is de belichaming van het MVO denken en doen binnen onze organisatie. Door opleiding en instructie van nieuwe en reeds werkzame chauffeurs optimaliseren we de veiligheid van de medewerkers, collega s en medeweggebruikers. Ook is de Academy actief op basisscholen, bijvoorbeeld wanneer er een dodehoekinstructie moet worden gegeven. - Naast het IFS Logistics certificaat, werden ook de ISO, FORS en SKAL normen weer verlengd. Uit alle audits kwamen we positief naar voren. - Er is niet alleen geïnvesteerd in de panden; ook werden er diverse nieuwe en moderne trucks en opleggers aangeschaft. Daarnaast werden er twee nieuwe LZV s (ook wel ecocombi s genoemd) in gebruik genomen, waarmee er meer goederen in één rit meegenomen kunnen worden en de transportbewegingen dus worden gereduceerd. Dit heeft een gunstig effect op uitstoot en brandstofverbruik. - Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing heeft het sponsorschap van lokale initiatieven doorgezet. Helmond Sport ontvangt een essentiële bijdrage en ook lokale initiatieven als het Kasteel van Sinterklaas, de pubquiz voor het Elkerliek Ziekenhuis en de Helmondse Musical mochten op ondersteuning rekenen. viii

9 - Daarnaast is diverse keren materiaal ter beschikking gesteld, bijvoorbeeld voor het vervoer van kasten voor een goed doel in Helmond en voor het vervoer van fietsen en tassen voor basisschoolkinderen naar hun eindejaarskamp. - Het wielerteam Fit op de rit is nog steeds actief en laat zich regelmatig op de weg zien, onder andere tijdens het door ons gesponsorde evenement Biking 4 Duchenne. - Van den Broek Logistics was opnieuw aanwezig bij de Peelland Truckrun en Truckersday Stiphout, om mensen met een beperking een onvergetelijke dag in de vrachtwagen te bezorgen. - De directie heeft het afgelopen jaar meegewerkt aan diverse publicaties voor verschillende media, waaronder het ledenmagazine van Rabobank Helmond, magazine Het Leven in Helmond, Omroep Helmond en het Eindhovens Dagblad. In laatstgenoemde krant stond regionaal een paginagroot artikel over onze geschiedenis, het jubileum en het nieuwe hoogbouwmagazijn. - Van den Broek Logistics onderhoudt graag een duurzame relatie met alle stakeholders. Dus ook met onze medewerkers. In 2015 feliciteerden we diverse jubilarissen, waarvan er één zelfs 50 jaar in dienst is! - En, last but not least, het bedrijf bestond in 2015 vijftig jaar. We vierden dit met een feest voor honderden genodigden, haalden diverse keren de publiciteit in landelijke en regionale media, en publiceerden een jubileumboek over de geschiedenis en de huidige stand van zaken. Aan verzoeken uit het hele land om het boek te ontvangen hebben we waar mogelijk gehoor gegeven. Als cadeau vroegen we een vrijwillige bijdrage voor Hospice Valkenhaeghe, voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We mochten een cheque van maar liefst euro overhandigen! ix

10 Actiepunten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is nooit af of klaar. Daarom gaan we ook het komende jaar gestaag verder met het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen, de communicatie met stakeholders en het leveren van onze bijdrage aan mens, milieu en maatschappij. We verliezen daarbij onze core business echter nooit uit het oog: al onze beleidskeuzes, beslissingen en strategieën moeten ten doel staan van een optimale bedrijfsvoering. Een actiepunt dat al (te) lang op de to do list staat, is het digitaliseren van het handboek. Dit zou een grote efficiencyslag voor onze medewerkers betekenen, omdat ze dan niet meer verplicht zijn het lijvige handboek door te bladeren wanneer er een vraag of aandachtspunt van hun kant is of er een eindeloze reeks bijlagen bij te voegen als er een update noodzakelijk is. Eindelijk kunnen we zeggen dat het digitaliseringsproces in gang is gezet en waarschijnlijk in Q afgerond kan worden. Daarnaast trachten we uiteraard om de nieuw verworven kwaliteitsnorm IFS Logistics en de daarmee samenhangende verplichtingen zo goed mogelijk te laten functioneren in de organisatie, maar ook in relatie tot de MVO Prestatieladder. De IFS Logistics norm heeft immers alles te maken met gezondheid en veiligheid van medewerkers en consumenten; een thema dat ook op de indicatorenlijst van de Prestatieladder een belangrijke positie inneemt. Daarnaast gaan we uiteraard door met alle MVO gerelateerde activiteiten die, hoe klein ook, allemaal bijdragen aan de voor ons zo belangrijke Peel- en Brainportregio. Alle beetjes helpen: van een instructie op de basisschool tot het beschikbaar stellen van een vrachtwagen, en van het realiseren van een eigen opleidingsinstituut tot de aanschaf van modern materieel. Zoals gezegd: MVO is nooit af! x

Duurzaam ondernemen 2012

Duurzaam ondernemen 2012 Duurzaam ondernemen Jaarverslag 2009 2012 Duurzaam ondernemen 2012 Inhoud Voorwoord Doelen en resultaten 1 Sympathiek met lef 1.1 Onze ambitie: duurzame koploper worden en blijven 1.2 Verankering van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012.

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Jaarverslag 2012 Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Het jaarverslag samen met de GRI-index is voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

MVO-beleid 2014-2017. Pagina van 20

MVO-beleid 2014-2017. Pagina van 20 MVO-beleid 2014-2017 Pagina van 20 1 MVO-beleidsverklaring De status van onze wereld vraagt om een meer verantwoorde wijze van produceren en consumeren om ook toekomstige generaties te kunnen bedienen.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Profiel People Planet

Profiel People Planet NH logistiek 2012 Inhoudsopgave Profiel 4» Algemeen 4» Adresgegevens en bedrijf 4» Geschiedenis 4» Organisatie 5» Producten - Markten - Ketens 5» Duurzaamheid in publicaties 6» Samenwerkingsverbanden 6»

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en

Nadere informatie

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Jaarverslag 2009 Voorwoord Alblasserdam, april 2010 Betrokkene, Zoals u van een vooruitstrevende organisatie als Mondial Movers mag verwachten lopen

Nadere informatie

verslag Publicitair Sportfondsen: uw partner SportPlaza Groenendaal wordt Jip s WaterWereld, óók voor niet- Sportfondsenbaden

verslag Publicitair Sportfondsen: uw partner SportPlaza Groenendaal wordt Jip s WaterWereld, óók voor niet- Sportfondsenbaden KWARTAALMAGAZINE OVER DE OPTIMALE WAARDE VAN SPORTFONDSEN NEDERLAND NV JAARGANG 6, NR. mei 00 Publicitair verslag SportPlaza Groenendaal wordt een beleving Jip s WaterWereld, óók voor niet- Sportfondsenbaden

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

MVO 2011/2012. Green happy healthy buildings!

MVO 2011/2012. Green happy healthy buildings! MVO 2011/2012 Green happy healthy buildings! Green, happy, healthy! Voorwoord 4 Over dit verslag 6 Ons bedrijf 9 Kwaliteit voorop 10 Ons MVO beleid in de aandacht 12 Green 14 Happy 30 Healthy 33 Betrokken

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

MVO profiel Inter Visual Systems

MVO profiel Inter Visual Systems MVO profiel Inter Visual Systems Maart 2010 Versie 1 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. People... 4 2.1 Mission statement... 4 2.2 Personeelsbeleid... 4 2.3 Personeelsbestand... 4 2.4 Personeelsbehoud... 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum.

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum. Jaarverslag 2009 1 Ameland Amsterdam Stadsdoelen Amsterdam Vondelpark Amsterdam Zeeburg Apeldoorn Arnhem Bakkum Bergen op Zoom Den Haag Domburg Doorwerth Dordrecht Egmond Elst Gorssel Grou Haarlem Heeg

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

MVO-VERSLAG 2012 GROEN HEEFT DE TOEKOMST

MVO-VERSLAG 2012 GROEN HEEFT DE TOEKOMST MVO-VERSLAG 2012 GROEN HEEFT DE TOEKOMST Inhoudsopgave Voorwoord VAn de CEO Tegen de stroom in 2 Bedrijfsprofiel 4 Case Beelen Recycling we doen wat we zeggen en zijn daar transparant over 6 Kerncijfers

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie