MVO Jaarverslag Van den Broek Logistics & Van den Broek Warehousing 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO Jaarverslag Van den Broek Logistics & Van den Broek Warehousing 2015"

Transcriptie

1 MVO Jaarverslag Van den Broek Logistics & Van den Broek Warehousing 2015 Versie augustus 2015

2 Inleiding In oktober 2014 is Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing gecertificeerd volgens de MVO Prestatieladder Niveau 3. Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing was daarmee het circa 200 ste bedrijf in Nederland dat zich wist te certificeren voor deze relatief nieuwe norm. Bovendien waren we een van de allereerste transport- en opslagbedrijven die het certificaat in de wacht sleepten. Het afgelopen jaar, sinds de initiële audit door de auditoren van certificerende instelling SGS, heeft voor Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing in het teken gestaan van het verder uitdragen van het MVO beleid en het uitbouwen van het Integraal Managementsysteem, dat in 2015 een grondige update heeft gekregen met het implementeren van de IFS Logistics norm is niet alleen een belangrijk jaar voor Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing vanwege het nog verder doorontwikkelen van het Integraal Managementsysteem. Het is namelijk ook het jaar waarin we het vijftigjarig bestaan vieren. In 1965 werd het huidige bedrijf formeel opgericht. Nu, vijftig jaar later, kunnen we stellen dat we zijn uitgegroeid tot een gerespecteerd en alom bekende speler in de regionale transportwereld. Aan het jubileum is volop aandacht geschonken in diverse (vak)bladen, kranten en social media. Daarnaast is er een jubileumboek verschenen, met aandacht voor heden en verleden aan de hand van persoonlijke verhalen en interviews met betrokkenen. Voor medewerkers, leveranciers en klanten is een spetterend feest gegeven. Ongeveer 600 genodigden beleefden een memorabele avond waarover nog lang is nagepraat. Het was een bewuste keuze van de directie en het feestcomité om zowel medewerkers als relaties en klanten gezamenlijk uit te nodigen. Dit creëerde een mooie diversiteit in gasten en gaf eenieder de kans om de mensen achter de firma s in een informele setting te ontmoeten. De avond mag als een groot succes de boeken in. Voor ons een ultiem voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: reeds vijftig jaar onderweg met blijvende aandacht voor de mensen die zich dagelijks inzetten voor het bedrijf. Natuurlijk is het jubileumfeest niet de enige maatschappelijk verantwoorde activiteit die Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing in het afgelopen jaar heeft ontplooid. In dit verslag zullen we diverse activiteiten en thema s aan bod laten komen, te beginnen met diverse ontwikkelingen van het afgelopen jaar die we scharen onder de term continu verbeteren een essentieel onderdeel van de kwaliteitsnormen ISO en de MVO Prestatieladder. Vanwege het feit dat de audit en het opvolgingsbezoek door de certificerende instelling plaatsvinden in september / oktober, loopt het MVO Jaarverslag niet parallel met het kalenderjaar. Ook zal blijken dat een aantal zaken onveranderd is gebleven ten opzichte van vorig jaar. Dit zal expliciet benoemd worden in dit verslag. ii

3 MVO Mission Statement Zoals in het jaarverslag van 2014 werd besproken, zijn de kernpunten van MVO People, Planet en Profit (mens, milieu en maatschappij) al jarenlang verweven met de bedrijfsethiek van Van den Broek Logistics. Dat hebben we kracht bij gezet door de certificering voor de MVO Prestatieladder niveau 3. De meerwaarde van de MVO Prestatieladder naast onze overige geïmplementeerde kwaliteitsnormen, waar we later in dit verslag op zullen terugkomen, is dan ook nog steeds: ISO is wát je doet en hoe je het doet, MVO geeft het gevoel daarbij aan en gaat erom waarom je iets doet. Ons Mission Statement is onveranderd gebleven: Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing streeft naar continue innovatie op het gebied van logistieke processen en neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, milieu en maatschappij (people, planet en profit). Kortom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) behoort tot de kerntaak van Van den Broek Logistics BV Helmond en Van den Broek Warehousing BV Helmond. MVO Stuurgroep en nieuwsbrief Medio 2013 is de MVO Stuurgroep opgericht. De Stuurgroep bestaat uit tien leden uit alle geledingen van het bedrijf. Sindsdien komt dit gremium op frequente basis bij elkaar, waarbij we een gemiddelde van vier keer per jaar hanteren. Maar als er actuele zaken zijn die een bespreking vereisen, worden de stuurgroepleden eerder bij elkaar geroepen. Ook het afgelopen jaar heeft de stuurgroep zijn meerwaarde bewezen. In de vergaderingen zijn actuele zaken en beleidsmatige beslissingen besproken. Pas na bespreking in de stuurgroep, en na het ontvangen van de feedback van stuurgroepleden, zijn zulke beslissingen breed gecommuniceerd binnen de organisatie. Ook de vorderingen met betrekking tot het kwaliteitssysteem in zijn geheel zijn met de MVO Stuurgroep besproken. We komen hier later in dit document nog op terug. Naast de MVO Stuurgroep heeft Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing een HACCP Team. Het HACCP Team houdt zich bezig met alle zaken die binnen het bedrijf te maken hebben met voedselveiligheid en het tegengaan van mogelijke risico s. Daarnaast zal er op korte termijn, na de vakantieperiode van 2015, een structureel managementteamoverleg worden geïnitieerd om periodiek de gang van zaken en Kritische Prestatie Indicatoren die van belang zijn voor het bedrijf te inventariseren. Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing heeft niet als bedoeling gehad om diverse teams naast elkaar op te tuigen. Toch heeft het HACCP Team een dermate specifieke insteek dat het niet wenselijk is gebleken om ook hun taken onder te brengen bij de MVO Stuugroep. Ditzelfde geldt voor het overleg van het managementteam, hoewel de input uit deze overlegvorm uiteraard wel kan dienen ter bespreking in de MVO Stuurgroep. Aan de stuurgroepleden wordt herhaaldelijk meegedeeld dat zij de schakel zijn tussen de MVO Stuurgroep en de overige medewerkers, wanneer zij vragen hebben omtrent het MVO beleid van de organisatie. Dit doet echter niets af aan de korte lijnen die er sowieso zijn tussen medewerkers en directie in het algemeen, waarbij directeur-eigenaar Karel van Rooij als vertrouwenspersoon binnen de organisatie fungeert. Wat ook onveranderd is gebleven, is het uitgeven en verspreiden van onze MVO Nieuwsbrief. Vier maal per jaar verschijnt deze in hard copy voor de medewerkers en digitaal voor een geselecteerde groep iii

4 stakeholders. Voor de hard copy variant is gekozen omdat onze medewerkers niet allemaal behoefte hebben aan een volledig digitale informatievoorziening en een gegarandeerde lezing op deze manier zekerder is. Met de digitale verspreiding voor stakeholders proberen we de geprinte publicaties toch binnen de perken te houden. De nieuwsbrief wordt gewaardeerd en goed ontvangen. Er is ruimte voor MVO gerelateerde activiteiten, zoals een dodehoekinstructie op de basisschool, een woordje van de directie, en voor instructie op het gebied van bijvoorbeeld voedselveiligheid. Op de uitgave staat in een groen kader vermeld welke indicatoren uit de MVO Prestatieladder in de betreffende nieuwsbrief aan de kaak worden gesteld. Continu verbeteren: uitbreiding kwaliteitssysteem Het behalen van het certificaat voor de MVO Prestatieladder Niveau 3 is voor Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing een waardevolle, en inmiddels niet meer weg te denken toevoeging aan het kwaliteitssysteem van de organisatie geweest. Vrij snel in het certificeringsproces kozen we ervoor om één Integraal Managementsysteem (IMS) te maken, waarin we de documentatie van ISO 9001, ISO 22000, MVO Prestatieladder en de meer specifieke normen FORS (Transport for London) en SKAL (voor opslag en distributie van biologische goederen) zoveel mogelijk integreerden. Omdat vooral de normen ISO 9001 en MVO Prestatieladder uitstekend op elkaar aansluiten, heeft dit geen problemen opgeleverd. Ook de audit in september 2014 heeft aangetoond dat de documentatie voor de MVO Prestatieladder prima op orde was. Voor 2015 staat logischerwijs het opvolgingsbezoek voor de MVO Prestatieladder op de rol en kregen we in het begin van het jaar bezoek van de auditoren voor FORS en SKAL. Maar omdat we ons in 2012 (opnieuw) certificeerden voor ISO 9001 en ISO 22000, moesten we ons dit jaar laten hercertificeren. In de aanloop daar naartoe is door de directie nauw overleg gevoerd met de kwaliteitscoördinator over de mogelijkheden tot verdieping en verbreding. Daarbij stonden de bedrijfsactiviteiten van Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing centraal. Hier bedoelen we mee dat we goed hebben geïnventariseerd wat onze belangrijkste processen zijn, wat onze stakeholders van ons vragen en verwachten en welke kwaliteitsnorm daar het beste bij aansluit. We zijn tot de conclusie gekomen dat de norm ISO beter vervangen kan worden door een norm die nog sterker de nadruk legt op voedselveiligheidsprocessen in relatie tot onze bedrijfsactiviteiten. Na een grondige oriëntatie, zowel bij stakeholders als met onze externe adviserende partij KTBA Kwaliteitszorg, zijn we uitgekomen bij de International Featured Standards; meer specifiek IFS Logistics. Deze norm is volledig gestoeld op transport en warehousing van food en non-food producten. In 2015 is deze voor ons nieuwe norm volledig geïmplementeerd binnen het bedrijf. De ISO norm is daarmee komen te vervallen. De ISO 9001 norm blijft echter van kracht. Op 27 en 28 juli 2015 heeft een gecombineerde audit voor ISO 9001 en IFS Logistics plaatsgevonden door de certificerende instelling SGS Nederland. De audits zijn succesvol verlopen. Het ISO 9001 certificaat is opnieuw voor drie jaar aan ons uitgereikt. Het IFS Logistics certificaat behaalden we zelfs op higher level. Met deze stap heeft Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing getracht om het kwaliteitssysteem nog beter te laten aansluiten op de bedrijfsprocessen, en daarmee wederom te streven naar continue verbetering. iv

5 Continu verbeteren: Van den Broek Academy Van den Broek Logistics is overtuigd van het belang van opleiding en scholing. Daarom zijn we al vele jaren een erkende partner van diverse onderwijsinstituten, zoals het Summa College en Fontys Hogeschool Eindhoven. Van den Broek heeft de deur altijd openstaan voor studenten die, vaak via een beroepsgerichte leerweg, het logistieke vak in de praktijk onder de knie willen krijgen. Ook voor de medewerkers die al wat langer in het vak meedraaien is opleiding essentieel. Uit wettelijk oogpunt, via de Code 95, maar ook voor optimalisering van de dienstverlening en bekwaamheid in het algemeen. In 2014 zijn daarom de eerste ideeën geopperd om een eigen in house opleidingsinstituut op te zetten. Met een bevoegde trainer / coach om nieuwe én reeds werkzame medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen, instrueren en hun vaardigheden te optimaliseren. De directie, kwaliteitscoördinator en overige betrokkenen waren unaniem enthousiast over dit idee. Het heeft geresulteerd in de oprichting van Van den Broek Academy per 1 januari 2015 en de fulltime aanstelling van een professioneel trainer / coach, Cees Sluijter. Van den Broek Academy is gevestigd op de Lagedijk 24. Hier is medio vorig jaar een leslokaal gerealiseerd, waar de Academy nu in huisvest. Er is dus volop ruimte voor klassikale instructie, maar de trainer / coach is ook regelmatig onderweg. Cees Sluijter vertelt: De Van den Broek Academy is nu een officieel gecertificeerd opleidings- en trainingsinstituut. We verzorgen diverse trainingen, bijvoorbeeld een introductie voor nieuwe chauffeurs. Allereerst krijgen zij een rijtest / screening, waarna de introductietraining wordt voortgezet. Ook verzorgen we de nascholing in het kader van Code 95. De trainingen die we aanbieden zijn het nieuwe rijden, digitale tachograaf en LZV (Lange Zware Voertuigen). Verder monitoren we het brandstofverbruik en de rij- en rusttijden en voeren we schadeanalyses en rijstijlanalyses uit. Alles wordt digitaal geregistreerd. Maar we kijken ook verder. Zo hebben we diverse dodehoekprojecten op basisscholen ondersteund, om ook de basisschooljeugd kennis te laten nemen van de vrachtwagen in het verkeer. Een enorm nuttige training! De Van den Broek Academy is voor onze organisatie in een korte periode een belangrijk onderdeel van de organisatie geworden. Met dit in house opleidingsinstituut hopen we de kennis en kunde van onze medewerkers en daarmee de dienstverlening nog beter te optimaliseren, wat uiteindelijk ook bijdraagt aan de veiligheid van onze medewerkers en van medeweggebruikers. v

6 Continu verbeteren: opnieuw investeren in bedrijfsfaciliteiten In 2014 werd het eerste hoogbouwmagazijn van Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing opgeleverd. Daarnaast verrees er een nieuw crossdockcentre en werden de kantoren aan de Lagedijk opgeknapt. Ook bouwden we een leslokaal, waar de Van den Broek Academy dankbaar gebruik van maakt en waarin we ook al diverse grotere gezelschappen hebben mogen ontvangen. Al vrij snel bleek dat de nieuwe faciliteiten weliswaar prima voldeden, maar dat daarmee aan de groeiende vraag naar opslagmogelijkheden niet kon worden voldaan. Toen er opnieuw grond beschikbaar kwam aangrenzend aan onze bedrijfspercelen, is door de directie besloten om direct door te pakken. Al snel werd gestart met de bouw van een nieuw hoogbouwmagazijn, vergelijkbaar met de nieuwbouw uit 2014, maar met circa 5500 palletplaatsen nog groter. Het nieuwe magazijn werd begin zomer 2015 in gebruik genomen. Daarnaast werden de kantoren aan de Vossenbeemd in 2015 aan een modernisering onderworpen. Kortom, er is de afgelopen jaren veel gebouwd en verbouwd op de bedrijventerreinen van Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing aan de Vossenbeemd, Lagedijk en Vlierdensedijk. Voor ons is ook dit een voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We kunnen op deze manier immers onze stakeholders nog beter van dienst zijn en de bedrijfsprocessen zoveel mogelijk optimaliseren. Stakeholders en indicatoren Voor de initiële audit in 2014 zijn de 33 indicatoren uit de MVO Prestatieladder grondig besproken met onder anderen de MVO Stuurgroepleden, waaronder de directie en kwaliteitscoördinator, en de externe adviseur van HQM Advies. In de periode tussen de initiële audit en het opstellen van dit verslag, zijn de indicatoren waarop de grootste verdiepingsslag heeft plaatsgevonden uiteraard de thema s die aansluiten bij de oprichting van de Academy, de uitbreiding van het kwaliteitssysteem en de investeringen in een nog betere dienstverlening door middel van de nieuwbouw: gezondheid en veiligheid van medewerkers en consumenten, opleiding en onderwijs, producten en diensten, milieu en transport. In het beleidsplan staat omschreven dat dit indicatoroverzicht jaarlijks opnieuw wordt bekeken en waar nodig aangepast. We constateerden dat er voor ons geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de mate van belangrijkheid, manier van uitvragen en betrokken stakeholders ten aanzien van de 33 indicatoren. Wel is de van belang zijnde wet- en regelgeving geüpdatet; zowel in het handboek van het integraal managementsysteem als in het schema indicatoroverzicht. Tevens zijn we van mening dat er het afgelopen jaar geen essentiële nieuwe stakeholdergroepen te benoemen zijn ten opzichte van vorig jaar. Aan de hand van het inkoopoverzicht zijn de nieuwe leveranciers inzichtelijk gemaakt en toegevoegd aan het schema. Directeur-eigenaar Karel van Rooij heeft ook dit jaar weer een groot aantal stakeholders persoonlijk bezocht, de samenwerking geëvalueerd en wanneer van toepassing gewezen op de noviteiten bij Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing: de nieuwbouw, de Academy en de uitbreiding van het kwaliteitssysteem. Er bestaan nog altijd korte lijnen tussen de stakeholders en onze organisatie. Daarnaast zal in het najaar van 2015 weer een Klanttevredenheidsonderzoek en vi

7 Medewerkertevredenheidsonderzoek (KTO en MTO) worden uitgestuurd. Conform de planning zoals opgenomen in het kwaliteitssysteem gebeurt dit tweejaarlijks. Natuurlijk streven we naar een zo groot mogelijke respons voor beide onderzoeken. Daarom is besloten om tussentijds geen separate klantuitvraagdocumenten rond te sturen, zoals vorig jaar wel is gebeurd. We zijn van mening dat een overdaad aan onderzoeken en documenten wellicht juist het tegenovergestelde effect bewerkstelligt, waardoor men minder snel geneigd zal zijn op de vragen te antwoorden. Natuurlijk zullen de MVO indicatoren een essentiële rol spelen in het KTO en MTO van dit najaar. Naar aanleiding van de 33 indicatoren is ook het schema met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) bijgewerkt. Ten opzichte van vorig jaar constateren we een vergelijkbaar beeld, met enkele (in positief opzicht) noemenswaardige feiten, zoals: - Het aantal boetes en gemiddelde boetebedrag is gedaald. - Het aantal schades en gemiddelde schadebedrag is gedaald. - De verbruikscijfers van de verbruikte KwH en m3 gas zijn gedaald. - Het uitstootpercentage CO2 (carbon footprint) is licht gedaald. De bevindingen uit dit overzicht zullen worden besproken met het Managementteam. Evenals vorig jaar is door de kwaliteitscoördinator en de directie ook weer een vergelijking gemaakt tussen Van den Broek Logistics en van den Broek Warehousing en de gemiddelden uit de logistieke branche, zoals beschikbaar gesteld door de branchevereniging Transport en Logistiek Nederland. Dit overzicht geeft aan de hand van enkele kernthema s uit de logistieke sector een indicatie van hoe het bedrijf zich verhoudt tot overige logistieke dienstverleners. Hieruit blijkt onder andere: - Van den Broek Logistics loopt voorop in het gebruik van modern materieel (2013 en jonger) met Euro 6, EEV of Euro 5 motoren. - Het ziekteverzuim is significant lager dan het Nederlands gemiddelde in de branche. - Er zijn in het afgelopen jaar relatief veel vacatures voor chauffeurs geweest bij Van den Broek Logistics. - Het aantal werkzame vrouwen is procentueel gezien laag ten opzichte van de branchegegevens. - Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing loopt voorop in het gebruik van moderne softwarepakketten zoals een Transport Management System en Warehouse Management System. Daarnaast zijn alle vrachtwagens uitgerust met een boordcomputer. Ook deze gegevens worden besproken in het Managementteam en zijn inzichtelijk voor de leden van de MVO Stuurgroep. vii

8 Activiteiten 2014 / 2015 Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing is van mening dat het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verankerd moet zitten in de bedrijfsfilosofie, beleid en de omgang met medewerkers en overige stakeholders. MVO uit zich derhalve niet alleen in losse activiteiten. Toch vinden we het leuk en veelzeggend om een korte opsomming te maken van activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en zich richten op people, planet en profit. Zulke activiteiten worden ook met regelmaat uitgelicht op onze social media (Twitter, Facebook), in de MVO Nieuwsbrief en op het nieuws- en MVO blog op de website - Voor de slimme mobiliteitsoplossingen waarbij Van den Broek Logistcs als partner fungeert van onder andere de AutomotiveCampusNL, zijn we in 2015 genomineerd voor de Driven Award. We kwamen tot de laatste tien genomineerde. Winnaard werd uiteindelijk de Stella auto op zonne-energie. - Ook tijdens de Automotive Week waren we volop zichtbaar, onder andere middels het materieel dat we ter beschikking stelden en de educatieve filmpjes op de AutomotiveCampusNL waarin onze vrachtwagens demonstraties geven met de mobiliteitssystemen Freilot en Compass4D. - Van den Broek Logistics is opnieuw partner in education van Fontys Hogescholen en heeft ook de samenwerking met leerlingen van VTL voortgezet. Een aantal van deze leerlingen werd geïnterviewd voor een branchegerelateerd magazine. Ook is meegewerkt aan Helmond Stagestad, waarvoor we bezoek kregen van een groot aantal leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege. - Van den Broek Academy is de belichaming van het MVO denken en doen binnen onze organisatie. Door opleiding en instructie van nieuwe en reeds werkzame chauffeurs optimaliseren we de veiligheid van de medewerkers, collega s en medeweggebruikers. Ook is de Academy actief op basisscholen, bijvoorbeeld wanneer er een dodehoekinstructie moet worden gegeven. - Naast het IFS Logistics certificaat, werden ook de ISO, FORS en SKAL normen weer verlengd. Uit alle audits kwamen we positief naar voren. - Er is niet alleen geïnvesteerd in de panden; ook werden er diverse nieuwe en moderne trucks en opleggers aangeschaft. Daarnaast werden er twee nieuwe LZV s (ook wel ecocombi s genoemd) in gebruik genomen, waarmee er meer goederen in één rit meegenomen kunnen worden en de transportbewegingen dus worden gereduceerd. Dit heeft een gunstig effect op uitstoot en brandstofverbruik. - Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing heeft het sponsorschap van lokale initiatieven doorgezet. Helmond Sport ontvangt een essentiële bijdrage en ook lokale initiatieven als het Kasteel van Sinterklaas, de pubquiz voor het Elkerliek Ziekenhuis en de Helmondse Musical mochten op ondersteuning rekenen. viii

9 - Daarnaast is diverse keren materiaal ter beschikking gesteld, bijvoorbeeld voor het vervoer van kasten voor een goed doel in Helmond en voor het vervoer van fietsen en tassen voor basisschoolkinderen naar hun eindejaarskamp. - Het wielerteam Fit op de rit is nog steeds actief en laat zich regelmatig op de weg zien, onder andere tijdens het door ons gesponsorde evenement Biking 4 Duchenne. - Van den Broek Logistics was opnieuw aanwezig bij de Peelland Truckrun en Truckersday Stiphout, om mensen met een beperking een onvergetelijke dag in de vrachtwagen te bezorgen. - De directie heeft het afgelopen jaar meegewerkt aan diverse publicaties voor verschillende media, waaronder het ledenmagazine van Rabobank Helmond, magazine Het Leven in Helmond, Omroep Helmond en het Eindhovens Dagblad. In laatstgenoemde krant stond regionaal een paginagroot artikel over onze geschiedenis, het jubileum en het nieuwe hoogbouwmagazijn. - Van den Broek Logistics onderhoudt graag een duurzame relatie met alle stakeholders. Dus ook met onze medewerkers. In 2015 feliciteerden we diverse jubilarissen, waarvan er één zelfs 50 jaar in dienst is! - En, last but not least, het bedrijf bestond in 2015 vijftig jaar. We vierden dit met een feest voor honderden genodigden, haalden diverse keren de publiciteit in landelijke en regionale media, en publiceerden een jubileumboek over de geschiedenis en de huidige stand van zaken. Aan verzoeken uit het hele land om het boek te ontvangen hebben we waar mogelijk gehoor gegeven. Als cadeau vroegen we een vrijwillige bijdrage voor Hospice Valkenhaeghe, voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We mochten een cheque van maar liefst euro overhandigen! ix

10 Actiepunten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is nooit af of klaar. Daarom gaan we ook het komende jaar gestaag verder met het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen, de communicatie met stakeholders en het leveren van onze bijdrage aan mens, milieu en maatschappij. We verliezen daarbij onze core business echter nooit uit het oog: al onze beleidskeuzes, beslissingen en strategieën moeten ten doel staan van een optimale bedrijfsvoering. Een actiepunt dat al (te) lang op de to do list staat, is het digitaliseren van het handboek. Dit zou een grote efficiencyslag voor onze medewerkers betekenen, omdat ze dan niet meer verplicht zijn het lijvige handboek door te bladeren wanneer er een vraag of aandachtspunt van hun kant is of er een eindeloze reeks bijlagen bij te voegen als er een update noodzakelijk is. Eindelijk kunnen we zeggen dat het digitaliseringsproces in gang is gezet en waarschijnlijk in Q afgerond kan worden. Daarnaast trachten we uiteraard om de nieuw verworven kwaliteitsnorm IFS Logistics en de daarmee samenhangende verplichtingen zo goed mogelijk te laten functioneren in de organisatie, maar ook in relatie tot de MVO Prestatieladder. De IFS Logistics norm heeft immers alles te maken met gezondheid en veiligheid van medewerkers en consumenten; een thema dat ook op de indicatorenlijst van de Prestatieladder een belangrijke positie inneemt. Daarnaast gaan we uiteraard door met alle MVO gerelateerde activiteiten die, hoe klein ook, allemaal bijdragen aan de voor ons zo belangrijke Peel- en Brainportregio. Alle beetjes helpen: van een instructie op de basisschool tot het beschikbaar stellen van een vrachtwagen, en van het realiseren van een eigen opleidingsinstituut tot de aanschaf van modern materieel. Zoals gezegd: MVO is nooit af! x

MVO Jaarpresentatie september 2017

MVO Jaarpresentatie september 2017 MVO Jaarpresentatie 2017 september 2017 Inleiding Binnenkort gaat de hercertificering voor de MVO Prestatieladder niveau 3 plaatsvinden. Voor Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing een moment

Nadere informatie

MVO Jaarverslag Van den Broek Logistics & Van den Broek Warehousing 2014

MVO Jaarverslag Van den Broek Logistics & Van den Broek Warehousing 2014 MVO Jaarverslag Van den Broek Logistics & Van den Broek Warehousing 2014 Versie september 2014 Inleiding In 2013 is bij Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing het idee ontstaan om zich te

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 2.4 Energiebalansen 4 3. Gebieden

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 Periode Hoeflake Electrotechniek. Hoeflake Infratechniek. Hoeflake Installatietechniek VIOSS

Communicatieplan CO2 Periode Hoeflake Electrotechniek. Hoeflake Infratechniek. Hoeflake Installatietechniek VIOSS Communicatieplan CO2 Periode 2016 Hoeflake Electrotechniek Hoeflake Infratechniek Hoeflake Installatietechniek VIOSS Montad Elektrotechnisch Adviesbureau Goedgekeurd door Datum: 01-06-2016 Directeur: mevr.

Nadere informatie

CO2-prestatieladder niveau 3. Communicatieplan, onderdeel C.

CO2-prestatieladder niveau 3. Communicatieplan, onderdeel C. CO2-prestatieladder niveau 3. Communicatieplan, onderdeel C. Breukelen, 25 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum: 25-11-2016 Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep

Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 07-11-2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 2.0 26-11-2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 2.1 27-11-2012

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 28-01- B. de Klerk A.W. Bontrup 28-01- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Communicatieplan DE ROO B.V.

Communicatieplan DE ROO B.V. Communicatieplan DE ROO B.V. Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3)

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3) Blad : Pagina 1 van 9 COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Blad : Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Communicatie. 2.1 Stakeholders analyse. 4 2.2 Interne Communicatie. 6 Doelstellingen

Nadere informatie

Voortgang CO 2 reductie 2012

Voortgang CO 2 reductie 2012 Voortgang CO 2 reductie 2012 Datum: augustus 2013 Versie: 1.0 Door: Technisch Handels Bureau Rensa BV (Jur Hofland) Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Duurzaamheidsbeleid... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Energie

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Marjan Giezen, CO₂-functionaris,

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

1. Inleiding. Communicatieplan Versie 5 / mei 2016 Pagina 2 van 5

1. Inleiding. Communicatieplan Versie 5 / mei 2016 Pagina 2 van 5 Communicatieplan Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of het vertrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is te allen tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verkregen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Driessen HRM

Jaarverslag 2012 Driessen HRM Jaarverslag 2012 HRM Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Bericht van de directie 3 2. In het kort: HRM 4 3. Uitgelicht: ontwikkeling van de diensten 5 4. Onderzoeken 7 5. Kwaliteit 8 6. Foundation & MVO

Nadere informatie

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INTERNE COMMUNICATIE... 3 2.1. Doelstellingen en doelgroepen... 3 Doel:... 3 Doelstelling:... 3 Interne doelgroepen:...

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

BRANDWIJK HOLDING BV

BRANDWIJK HOLDING BV BRANDWIJK HOLDING BV CO 2 -Prestatieladder Participatie plan Opgesteld door: E. Wolthuis Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. Huis ter Heideweg 4 3705 LZ Zeist Tel: 030 243 64 64 Datum: 23 september

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2016

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2016 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 22-03-2015 B. de Klerk P.J. Blokzijl 22-03- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie auditverslag 2014... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen... 4 Inzicht... 5 CO2 Emissies onderverdeeld naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): Dhr. Ruud Egas, Directeur & CO

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

DIRECTIEBEOORDELING CO2 Prestatieladder

DIRECTIEBEOORDELING CO2 Prestatieladder DIRECTIEBEOORDELING 2015 CO2 Prestatieladder 1 Inhoud...1 2 INLEIDING...3 3 Input...4 4 Resultaten voorgaande directie- en interne beoordelingen...5 5 Evaluatie...6 5.1 BOUNDARY...6 5.2 A INZICHT...6 5.3

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

JLN Transport BV "Meer dan alleen transport"

JLN Transport BV Meer dan alleen transport JLN Transport BV "Meer dan alleen transport" Historie Van JLN Koerier naar JLN Transport BV 1995 JLN Transport (toen nog JLN Koerier) is opgericht in 1995 en is gestart met één bestelauto vanuit huis.

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016 MVO communicatieplan Pagina 1 van 7 MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV Versie: februari 2016 Opgesteld door H.J. Boneschansker (adviseur) Paraaf.. Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf.. Goedgekeurd

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

CO ² -reductie Doelstellingen 2015

CO ² -reductie Doelstellingen 2015 CO ² -reductie Doelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Workshop 6: Stakeholdersconsultatie Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Wie zijn wij? Aron Kuijper Gecertificeerde organisatie (niveau 4) QSHE Manager Lid CCvD Sjoerd Wester Certificerende Instelling

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2016 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO2-prestatie Gebr. Kloens BV

CO2-prestatie Gebr. Kloens BV CO2-prestatie Gebr. Kloens BV Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 Opgesteld d.d.: 05-07-2016 Revisie: 003 Opgesteld door Voor akkoord: Naam: A.L. Hubregtse Naam: Mevr. C.K. Kloens d.d. 05-07-2016 d.d.

Nadere informatie

Rapportage voortgang

Rapportage voortgang Rapportage voortgang 2016-01 Project Rapportage voortgang 2016-01 Auteur Marjolein Hoefsloot Opdrachtgever Directie Hollander Techniek Datum 26-08-2016 Versie 1.0 Status Definitief Aantal pagina s 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiebeoordeling 2017

Energiebeoordeling 2017 Energiebeoordeling 2017 Opgesteld door: M Schakenraad A. Heerkens Februari 2017 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bedrijf 3. Energieverbruik en energiegebruikers 4. Gebieden met significant

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van ZVS Eemnes B.V. Auteur(s): W. Vorenhout, CO 2 -functionaris,

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

A. Inzicht CO2-footprint De Beijer

A. Inzicht CO2-footprint De Beijer A. Inzicht footprint De Beijer Omschrijving CO2 (ton) 2015 CO2 (ton) 1e helft 2016 Scope 1 S1-2B Personenvervoer - conventioneel personenvervoer (dieselverbruik personenvervoer) 0,0 0,0 (directe) S1-2B

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

3C2 Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V.

3C2 Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V. 3C2 Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V. Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V. 04-06-2014, versie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Doelgroepen

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. CO2-prestatieladder communicatieplan

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. CO2-prestatieladder communicatieplan Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek CO2-prestatieladder communicatieplan Jaar 2014 Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning Directiebeoordeling Vaststelling van het CO 2 managementplan, de voortgang op de implementatie van de CO 2- Prestatieladder en activiteiten voor het komende jaar. Bedrijf: Max Bögl Directie: Hans de Koning

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg I nleiding Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het primair onderwijs (PO). Onderwijskwaliteit staat voor

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Energiemanagement CO 2 -prestatie

Energiemanagement CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2016 Revisie: 003 Opgesteld

Nadere informatie

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Communicatieplan Van Vliet ID 3C Harmelen, 28 juli 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2 Betrokkenen... 3 2. Stakeholders...

Nadere informatie

BRANDWIJK HOLDING BV. CO 2 -Prestatieladder Participatie plan. Pagina 1 van 6

BRANDWIJK HOLDING BV. CO 2 -Prestatieladder Participatie plan. Pagina 1 van 6 BRANDWIJK HOLDING BV CO 2 -Prestatieladder Participatie plan Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BRANDWIJK HOLDING BV... 3 3 Sector- en keteninitiatieven... 3 4 Passieve deelname aan initiatieven...

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1. Doelstellingen... 3 2 Subdoelstellingen... 4 2.1. Subdoelstelling uitstoot/verbruik

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid 2017-2018 Lensing Food B.V. Ruud Harmsen PROCEDUREHANDBOEK Bladzijde 1/7 Inhoud Over Lensing Food B.V. 2 People 3 Voedselveiligheid 3 Sociale betrokkenheid

Nadere informatie