Kwaliteit door Collectiviteit!! Herstructurering bedrijventerrein Hordijk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit door Collectiviteit!! Herstructurering bedrijventerrein Hordijk:"

Transcriptie

1 Kwaliteit door Collectiviteit!! Dat is de slogan waar Parkmanagement op bedrijventerrein Hordijk voor staat. Parkmanagement draagt zorg voor een Schoon, Heel, Veilig en vooral een Bereikbaar bedrijventerrein, kortom een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein. Om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein zijn er al diverse projecten van start gegaan. Voornamelijk de herstructurering van het bedrijventerrein maar ook het collectief inzamelen van het afval waarbij tevens de ondernemers een aanzienlijke kostenbesparing realiseren dragen bij aan de kwaliteit van het bedrijventerrein. Herstructurering bedrijventerrein Hordijk: De ondernemers zullen het niet zijn ontgaan dat de werkzaamheden van de herstructurering in volle gang zijn. De parkmanager speelt een centrale rol in de gehele communicatie van en naar de ondernemers omtrent de werkzaamheden en planning. Enige overlast en hinder voor de ondernemers is niet te voorkomen maar het resultaat mag er zeker zijn. De Berkenwoudestraat, Kinderdijkstraat en een gedeelte van de Stolwijkstraat zijn al gereed en daarbij valt gelijk de kwaliteitsverbetering en goede uitstraling op! Berkenwoudestraat Berkenwoudestraat Ook is inmiddels de sloop van Laagland ( Stolwijkstraat) gerealiseerd. De sloop heeft voor de nodige stofoverlast gezorgd en daarbij ook tot nodige ergernis bij de naburige ondernemers. De parkmanager heeft via de projectleiders en toezichthouders van de herstructurering diverse malen nogmaals aangekaart dat er bij de sloop niet/ nauwelijks werd gesproeid om de stofoverlast tot een minimum te beperken. Nu de sloop klaar is zal er een oplossing moeten worden gezocht om te zorgen dat de huidige zandvlakte niet tot nog meer overlast zal zorgen. Sloop Laagland Stolwijkstraat

2 De planning van de werkzaamheden loopt achter door diverse oorzaken maar met name doordat de NUTS bedrijven zich niet conformeren aan de planning. Op dit moment is de aannemer druk bezig met de Slikkeveerstraat en 2 e gedeelte Stolwijkstraat. De bouwvakvakantie start vrijdag 24 juli en dan zullen de werkzaamheden voor 4 weken worden stilgelegd, behalve in de Stolwijkstraat. Daar gaat de aannemer verder met straatwerkzaamheden zodat de straat sneller gereed is. Voor de bouwvakvakantie zullen wij u nogmaals informeren en erop toe zien dat het gehele bedrijventerrein veilig en bereikbaar wordt achtergelaten. Voor vragen en/ of opmerkingen over de werkzaamheden neemt u dan gerust contact op met de parkmanager. Veilig: een nieuwe buurtagent! Ondanks het ontbreken van een foto willen wij u toch informeren over het feit dat bedrijventerrein Hordijk een nieuwe buurtagent heeft! Zijn naam is Theo Klaasman en is de buurtagent voor het bedrijventerrein. In de volgende nieuwsbrief zal een uitgebreider interview met Theo Klaasman staan. Het is van groot belang dat de ondernemers op Hordijk doorgeven wat er gebeurt en daarmee de aangiftebereidheid verbetert, zodat Theo een goed beeld krijgt van wat er zich daadwerkelijk afspeelt op Hordijk en indien nodig actie kan ondernemen. Voor actuele politiecijfers en politie inzet is het van groot belang de ondernemers bereid zijn om aangifte te doen. Wilt u een beroep doen op de buurtagent dan kunt u voor zijn gegevens contact opnemen met het parkmanagement. Hordijk: to BIZ or not to BIZ?? Bedrijventerrein Hordijk is aangewezen als project voor de nieuwe experimentenwet de BIZ- regeling (Bedrijveninvesteringzone). Wat is het verschil tussen parkmanagement en BIZ? Bij BIZ is er geen sprake van freeriders! Op het bedrijventerrein Hordijk zijn wij al actief met parkmanagement en de daarbij behorende activiteiten. De BIZ- regeling zal hierop een aanvulling zijn en een mogelijkheid om het niveau van het bedrijventerrein met voldoende financiële middelen naar een nog hoger kwaliteitsniveau te brengen, maar nog belangrijker op dat niveau te behouden en dat wordt mede mogelijk gemaakt door de BIZ- regeling. Met de BIZ- regeling wordt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in de ruimtelijke omgeving van bedrijventerreinen. Deze investeringen zullen de aantrekkelijkheid, leefbaarheid, veiligheid, bedrijfsomgeving, ruimtelijke kwaliteit of een ander (mede) publiek belang in de openbare ruimte van bedrijventerreinen beheersen,verbeteren en waarborgen. Met behulp van de BIZ-regeling zullen er activiteiten plaats vinden die een aanvulling zullen zijn bovenop de activiteiten die de gemeente uitvoert. Concrete activiteiten waaraan men kan denken bij de BIZ regeling zijn: verbeteren van verkeersvoorzieningen, de bewegwijzering, de groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, graffiti verwijdering, extra surveillance, hekwerken en camerabewaking. Bij de BIZ-regeling wordt er een zone vastgesteld, de zogenoemde BI-zone. Alle bedrijven die binnen de BI-zone vallen betalen mee aan de investeringen. De ondernemers bepalen gezamenlijk welke investeringen er plaats zullen vinden en hoe deze investeringen gefinancierd worden. Hier wordt een plan voor opgesteld.

3 Als de gemeente akkoord gaat met dit plan, kan er een heffing worden ingesteld voor alle ondernemers die binnen de BI-zone vallen. Deze heffing zal voldaan worden aan de gemeente, die de opbrengst vervolgens uitkeert aan een speciaal voor de BIZ-regling opgezette verenging of stichting. Deze vereniging of stichting voert alle activiteiten uit namens de ondernemers. Om de BIZ-regeling voor alle ondernemers zo eerlijk mogelijk te maken zal er op voorhand een draagvalk onderzoek plaats moeten vinden. Pas als het draagvlak onderzoek voldoet aan de eisen van de BIZ-regeling mag er een BIZ-regeling plaats vinden. Eisen: Van alle ondernemers in de (gewenste) BI-zone moet minimaal 50% respons geven. Van de 50% die respons hebben gegeven moet minimaal 2/3 voorstemmen voor de BIZ regeling. De minimaal 2/3 voorstemmers moeten een hogere WOZ-waarde hebben dan de maximaal 1/3 tegenstemmers. Om de BIZ regeling slagend te maken is het van groot belang dat zowel kleinere als grote bedrijven betrokken worden in het project. Financiering: De heffingsbijdrage van de bedrijven kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo zou de heffingsbijdrage berekend kunnen worden aan de hand van de WOZ-waarde van het bedrijf. Bij de BIZ-regeling zijn alle bedrijven die binnen de BI-zone vallen verplicht om de heffing te betalen. De heffing dient betaald te worden door de gebruiker van het pand. Als het pand leeg staat is de eigenaar van het pand verplicht om de heffing te voldoen. Het belang voor ondernemers: Verbetering van het imago van het bedrijventerrein. Freeriders komen niet meer voor. Iedereen binnen de BI-zone is verplicht om mee te betalen Verbetering openbare ruimte. Er ontstaat voldoende budget om plannen daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Belangen van ondernemers staan voorop. Ondernemers hebben eigen inspraak in de investeringen.

4 Het bestuur van Vereniging Bedrijven Hordijk. Op 16 April 1992 besloten de bedrijven verenigingen Hordijkerveld en van der Woudensland innig te gaan samenwerken, dit resulteerde in 1997 in een gezamenlijke naam Vereniging Bedrijven Hordijk. Door de samenvoeging kregen wij een bundeling van krachten wat de belangen behartiging ten goede is gekomen. Theo Kerpel: voorzitter VBH sinds 2002 Van 1978 t/m 2004 ben ik grootaandeelhouder geweest van Aannemingsbedrijf T.A.Kerpel BV. In 1990 hebben wij met Aannemingsbedrijf T.A.Kerpel BV ons nieuwe pand betrokken aan de Gouderakstraat 19 op het terrein wat toen nog Hordijkerveld heette.(toen heeft er ook herstructurering plaatsgevonden op het terrein) Na drie jaar kregen we te horen dat we onteigend werden door de spoorwegen i.v.m. de uitbreiding van de haven spoorlijn. In 1995 hebben wij ons nieuwe pand betrokken aan de Gouderakstraat 9. In 2004 heb ik mijn bedrijf overgedaan aan aannemingsbedrijf de Wilde.Na het beëindigen van mijn activiteiten in het uitvoerend bouwbedrijf, ben ik verder gegaan met een bouwkundig adviesbureau Kerpel Bouwadvies BV. Onze activiteiten zijn nu het begeleiden bij het aanvragen van bouwvergunningen, teken en rekenwerk, het selecteren van aannemers en het begeleiden van bouwwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren(ik ben niet meer gevestigd op het bedrijven terrein Hordijk). Ik heb altijd het belang ingezien van een bedrijvenvereniging, dankzij zo n vereniging kan er aandacht besteed worden aan collectiviteit voor problemen en kunnen er afspraken worden gemaakt met de (deel)gemeente. Dit was dan ook de rede dat ik direct na onze vestiging op Hordijk lid geworden ben van de bedrijvenvereniging Hordijkerkerveld. Na de samenvoeging met van der Woudesland werd dit Vereniging Bedrijven Hordijk. Toen er in 1998 div. vacatures in het bestuur ontstonden ben ik tot het bestuur toegetreden als voorzitter. Sinds 2002 ben ik voorzitter van VBH. Samen met de medebestuurders proberen wij zoveel mogelijk belangen van onze leden te behartigen. Wij hebben als vereniging al veel bereikt, zoals opstarten van parkmanagement in samenwerking met Ecoplanet B.V. en het herinrichten van het bedrijventerrein zodat de uitstraling weer fris is. Gijs Buijs: Secretaris/Penningmeester VBH sinds Sinds 1988 ben ik algemeen directeur van Travhydro Ned. BV waar ik al vanaf 1976 werkzaam ben. Travhydro is sedert 1962 gevestigd aan de Berkenwoudestraat 15 Hordijk West. Wij waren daar dus één van de eerste bedrijven op een zandvlakte. Het bedrijf heeft als activiteit steigerbouw voor de bouwsector en de industrie. Momenteel zijn wij met zo n 100 man actief. Sinds mei 2002 ben ik secretaris/ penningmeester van Vereniging Bedrijven Hordijk.

5 In nauwe samenwerking met de deelgemeente IJsselmonde en het OBR hebben wij meegewerkt aan het opstellen van het masterplan en de economische visie voor het industrieterrein. Deze lijn is nu doorgetrokken naar parkmanagement om de belangen behartiging te professionaliseren en uit te breiden. Hordijk is een industrieterrein met een grote diversiteit aan bedrijven met allerlei verschillende activiteiten. Dit maakt dat de belangen wel eens verschillen, daarom is het des te belangrijk goed onderling overleg te hebben. Speerpunten zijn nu leegstand tegengaan en een schoon, heel en veilig terrein te bevorderen. Voor een heel groot deel hebben wij dat zelf in handen: Onze bedrijfsuitoefening en opslag niet op staat plaatsen, maar op onze eigen terreinen. De panden en terreinen goed onderhouden. Henk Kosse: Bestuurslid sinds bestuur sinds juni 2004 Ik ben in mijn dagelijks leven directeur van Stichting OMIJ. OMIJ ontwikkelt en exploiteert bedrijven waarin mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (tijdelijk) werkzaam zijn. Het betreft mensen die door langdurige werkloosheid, gebrek aan werkervaring (jongeren) of door een handicap niet direct kunnen slagen op de arbeidsmarkt. De inzet is om mensen te plaatsen bij werkgevers, eventueel met een loonkostensubsidie (WSW) of loonsuppletie (Wajong). Mensen die niet kunnen slagen bieden we blijvend een werkplek, mits er voldoende werk is en de improductiviteit voldoende wordt gecompenseerd. OMIJ exploiteert in Kreekhuizen een supermarkt, een kiosk op het station Lombardijen, een klus en werkbedrijf, kringloopwinkels in IJsselmonde en Capelle aan den IJssel, fietsenstallingen, kinderopvang, enz. Naast de werkbedrijven heeft OMIJ een eigen re-integratiebedrijf, Werk II, en een zorgbedrijf, Cirya, in het kader van arbeidsmatige dagbesteding. OMIJ opereert in het gebied waar Maatschappelijk Betrokken/Verantwoord Ondernemen aan de orde is. Bedrijven schakelen OMIJ in als onderaannemer zodat ook zij kansen bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Enkele jaren geleden ben ik tot het bestuur van de VBH toegetreden. Ik heb daar de portefeuille beheer en daarvan afgeleid Parkmanagement. Dit deed ik tot voor kort samen met Eddo Cameraat. Ik ben betrokken geraakt doordat ik op ledenvergaderingen wel eens de mond open deed en op een uitdaging ben ingegaan. Het is ondernemers niet eigen om zich makkelijk te organiseren. De VBH moet dan ook dagelijks bewijzen, en nu ook door de inzet van Parkmanagement, dat er sprake is van een toegevoegd waarde. Ik zie dat deze er is, maar we slagen er nog onvoldoende in omdat inzichtelijk en voelbaar te maken aan onze collega s op het bedrijventerrein. De uitdaging voor 2009 is om de continuïteit van het Parkmanagement te borgen. Ik denk dat de Business InvesteringsZone (BIZ), die vastgelegd is in een wet, een goede mogelijkheid is om een stabiele basis onder het Parkmanagement te leggen en daarmee gezamenlijkheid te ontwikkelen voor de langere termijn waarbij het Bedrijventerrein Hordijk de vestigingsplaats wordt voor bedrijven in Rotterdam.

6 Frank de Wit: Bestuurslid sinds 2006 Sinds 1 september 2001 ben ik werkzaam als directiemedewerker bij Batenburg Beheer N.V. Batenburg Beheer is een beursgenoteerde technische dienstverlener en omvat momenteel 13 bedrijven op het gebied van de installatietechniek en technische handel. Wij zijn met ruim medewerkers actief in Nederland en België. De holding bestaat uit 9 medewerkers en is samen met één van onze werkmaatschappijen HPR Techniek B.V. gevestigd aan de Stolwijkstraat 33 op het industrieterrein Hordijk Oost. Een belangrijk kenmerk van ons bedrijf is de decentrale filosofie. Deze biedt onze bedrijven maximale ruimte om te ondernemen terwijl tegelijkertijd kan worden geprofiteerd van de schaalvoordelen die wij als holding kunnen genereren. Sinds 2006 ben ik actief als bestuurslid van de Vereniging Bedrijven Hordijk (VBH) en o.a. nauw betrokken bij de opzet van het parkmanagement op ons industrieterrein. Vanuit mijn dagelijkse praktijk ken ik het belang om enerzijds de vrijheid te hebben om te kunnen ondernemen en anderzijds op deelgebieden zoals inkoop van bepaalde materialen en diensten de samenwerking tussen bedrijven op gang te brengen omdat deze er allemaal voordeel van hebben. Binnen de Batenburg Groep hebben wij hier zeer goede ervaringen mee. Zaken als draagvlak, goede communicatie en soms confrontatie zijn daarbij essentieel. De samenwerking tussen bedrijven op Hordijk Oost en West moet verder gestalte krijgen als wij een halt willen toeroepen aan de verdere achteruitgang van ons industrieterrein. Begrippen als schoon, heel en veilig moeten hoog op de agenda blijven staan. Daar ligt voor het bestuur een belangrijke taak. Parkmanagement is daarbij een middel, geen doel op zichzelf. Samen met onze partner Ecoplanet is het bestuur er in geslaagd om een blijvende plek te verwerven in diverse overlegstructuren met o.a. OBR, Deelgemeente IJsselmonde, politie Rotterdam Rijnmond en diverse andere instanties. Daarnaast kunnen we onder het motto local for local zorg dragen voor de gezamenlijke inkoop van bepaalde diensten. Dit vergroot de betrokkenheid van de ondernemers met hun eigen terrein. En daar gaat het uiteindelijk om. Bestuur Vereniging Bedrijven Hordijk en Parkmanager v.r.n.l: Frank de Wit (bestuurslid), Theo Kerpel (voorzitter), Evelijn Mikalsen (Parkmanager), Henk Kosse (bestuurslid), Gijs Buijs (Secretaris/ Penningmeester)

7 Kennismaking met de bedrijfscontactfunctionarissen van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Periodiek controleert de DCMR alle bedrijven in het hele Rijnmondgebied: van de bakker, de slager tot aan de Shell in Pernis en alle bedrijven die qua milieubelasting daar tussenin zitten. Dus ook de bedrijven die op het bedrijventerrein Hordijk zijn gevestigd. Deze controles vinden veelal onaangekondigd plaats en worden aan de hand van de geldende milieuvoorschriften uitgevoerd. De meeste bedrijven hebben de zaken veelal op orde. Het is van groot belang dat tijdens de inspecties van de DCMR de puntjes op de i worden gezet. In principe is het de verantwoording van de ondernemer om op de hoogte te zijn van de milieuvoorschriften. In een aantal gevallen is dat voor de ondernemers haast een onmogelijke taak door de ingewikkelde regelgeving. Als bedrijfscontactfunctionaris van de DCMR is het de taak de ondernemers hierin te begeleiden. Met veel milieuvoorschriften is de veiligheid en gezondheid van de ondernemer zelf en/of de veiligheid en gezondheid van de directe omgeving van de onderneming in het geding. Het is dus van groot belang dat de milieuvoorschriften worden nageleefd. De inspecteur probeert mee te denken met de ondernemer. Veel ondernemers aan het bedrijventerrein Hordijk hebben de afgelopen tijd middels een bedrijfsbezoek al kennis met de DCMR gemaakt. Andere ondernemers zullen de komende tijd de DCMR kunnen verwachten. De DCMR vindt het belangrijk om een goed contact met de ondernemer te onderhouden. Dit neemt niet weg dat de ondernemer natuurlijk wel zal moeten voldoen aan de geldende milieuwetgeving. Echter de inspecteur, nu bedrijfscontactfunctionaris genoemd, probeert mee te denken met de ondernemer en probeert daarbij in goed overleg of eventuele problemen opgelost kunnen worden. De eerste ervaringen die hierbij de afgelopen maanden zijn opgedaan, zijn als positief te bestempelen. Voor zover de geluiden ons bereiken, geldt dit ook voor de ondernemer, die van de DCMR een heel ander beeld heeft gekregen. Wie zijn wij? Mijn naam is Marco Vollebregt. Sinds twee jaar ben ik werkzaam als inspecteur bij de DCMR. Hiervoor heb ik twaalf jaar als douane ambtenaar gewerkt, waarvan vijf jaar op Schiphol en zeven jaar in het Rotterdams Havengebied. Mijn werkgebied is de Deelgemeente IJsselmonde alwaar de bedrijventerreinen Stadionweg als het bedrijventerrein Hordijk onder vallen. Binnen de deelgemeente IJsselmonde bestaat mijn werk uit het behandelen van milieu klachten van burgers over bedrijven, het periodiek controleren van de bedrijven naar gelang de milieubelastendheid, het afhandelen van meldingen van nieuwe bedrijven met daarin tevens een stukje voorlichting en advies over de milieuwetgeving. Maar ook bij voorval incidenten als tanklekkages, stankklachten en morsingen ben ik of mijn achtervanger aanwezig. Ik hoop op een fijne samenwerking met de ondernemers binnen de Deelgemeente IJsselmonde en mochten er vragen zijn over de milieuwetgeving of andere relevante zaken dan kunt u ons Marco Vollebregt

8 altijd bellen of een sturen. Mijn naam is Rene Bitter en werk 8 jaar bij de DCMR. Mijn roots liggen bij de politie, waar ik twintig jaar heb gewerkt, onder andere bij de geüniformeerde dienst, de districtsrecherche en de zware criminaliteit. De laatste twee jaar heb ik bij de milieudienst van het district Schiedam gewerkt, waar ik regelmatig in contact kwam met de DCMR. Deze contacten hebben ertoe geleid dat ik uiteindelijk de overstap naar deze dienst heb gemaakt. Net als Marco ben ik werkzaam als inspecteur. Mijn werkgebied is de Deelgemeente Hoogvliet, waar het bedrijventerrein de Gadering deel vanuit maakt. Indien Marco afwezig is ben ik het aanspreekpunt voor de Deelgemeente IJsselmonde. Verder kunt u mij tegenkomen tijdens bedrijfsgerichte controles die in geheel Rotterdam worden uitgevoerd. Als bedrijfscontactfunctionarissen zijn wij het eerste aanspreekpunt voor de ondernemer. Laten we hopen dat de samenwerking in de toekomst alleen René Bitter nog maar beter wordt en dat de ondernemer in samenwerking met de DCMR tot een goede inzet zal komen. Speciaal voor alle leden van Vereniging Bedrijven Hordijk 30% korting bij afhalen* aan de Ridderkerkstraat 59 Tel: Fax: *bestellen voor 16:00, volgende dag afhalen vanaf 8:00 mogelijkheden om te bestellen: telefonisch, fax & mail

9 RBC en SRS nu samen Z-Safety. Sinds 1 januari 2009 is de Regionale Brandwachten Centrale (RBC) reeds gevestigd op de Stolwijkstraat een fusie aangegaan met Safety en Rental Services (SRS). Gezamenlijk vormen zij nu het bedrijf Z-Safety. Z-Safety is actief in het tijdelijk inzetten van Veiligheidsmiddelen en materialen in de chemie, petrochemie, en de energie sector als ook in de Staal en Scheepsreparatie markt. Ondanks de teruglopende economie mag Z-Safety drie nieuwe klanten bedienen, te weten Odfjell Terminals (Rotterdam) BV voor dagelijkse inzet van Brand- en Veiligheidswachten; Nuon Amsterdam, voor het begeleiden van de revisie aan de Hemcentrale en EPZ te Borsele voor het begeleiden van de revisie van de Kolencentrale. Certificatie: Z-safety is, wat u mag verwachten,vca* 2004/04, en ISO gecertificeerd. Omdat Z-safety ook veel zaken doet met uitzendbureau s zal Z-safety in juni worden geauditeerd, en voor de komende 3 jaar worden hergecertificeerd op de nieuwe en zwaardere normen qua veiligheid, gezondheid, milieu, en kwaliteit. Z-safety wordy getoetst aan de nieuwste normen genaamd VCA**2008/05 en ISO RBC Brandbeveiliging is een gewaardeerd onderdeel van deze onderneming. RBC Brandbeveiliging is REOB gecertificeerd en komt ook in aanmerking voor bovenstaande certificeringen. RBC Brandbeveiliging is vooral actief in het keuren en onderhouden van kleine en verrijdbare blusmiddelen en droge-blusleidingen Op al deze onderdelen is RBC Brandbeveiliging gecertificeerd wat een doorlopende kwaliteit garandeert. Producten van RBC Brandbeveiliging: Scan NEN 4001 (geproduceerd in 2006) Draagbare of mobiele bluseenheden die zijn bedoeld om een beginnende brand te of te beperken totdat de brandweer aanwezig is. Ruim 80% van alle beginnende branden wordt geblust met behulp van kleine blusmiddelen. In het verleden hanteerden verzekeraars daarom algemeen geaccepteerde criteria voor de plaatsing van deze kleine blusmiddelen. U kunt bij ons terecht voor de juiste informatie voor het bepalen van het vereiste aantal kleine blusmiddelen, de juiste locatie en typen blustoestellen voor een gebouw. Brandmeldinstallaties Hoe detecteert u brand in een gebouw? Dit kan op veel verschillende manieren: (rook)detectiesystemen (in verkeersruimte en/of alle ruimten), Alarmeren (luid, met licht- en geluidssignalen, stil, of een waarschuwing naar de alarmcentrale). Elk gebouw is anders, u legt zelf de eisen aan de brandmeldinstallatie (BMI) vast in een Programma van eisen (PvE) wat opgesteld wordt op basis van NEN-normen en een NTA. Technische eisen aan brandmeldinstallatie in Programma van eisen In NEN-norm 2535 leest u welke eisen aan een brandmeldinstallatie (BMI) worden gesteld. Het Gebruiksbesluit regelt wanneer een gebouw een BMI nodig heeft en welke vorm van bewaking vereist is. De specifieke technische uitwerking van de BMI legt u tijdens de ontwerpfase vast in het Programma van eisen (PvE). In dit document gaat u bijvoorbeeld in op indeling van detectie- en alarmzones, omvang van de installatie, sturingen voor bijvoorbeeld het sluiten van rookwerende deuren en op afstelling van rookdetectoren in verband met het voorkomen van onnodig alarm, en de manier

10 waarop het systeem alarm slaat. Het PvE wordt opgesteld door of in opdracht van de eigenaar of exploitant, en vervolgens beoordeeld door burgemeester en wethouders. Gebruiksbesluit Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. De brandveiligheidsvoorschriften verschilden per gemeente maar zijn per 1 november 2008 geüniformeerd in het Gebruiksbesluit. Deze voorschriften werken rechtstreeks en gelden voor elke vorm van gebruik. Daarnaast is voor de meer risicovolle vormen van gebruik een gebruiksvergunning of een gebruiksmelding nodig. Gebouwenbeheerder gebruiker Als beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor brandveilig beheer en gebruik van dat gebouw. U bent zich bewust van de genomen maatregelen om het risico op brand zo klein mogelijk te maken en u houdt deze maatregelen in stand. Denk hierbij aan bouwkundige maatregelen, brandwerende wanden niet doorbreken, gebruiksmaatregelen als het voorkomen dat wigjes onder brandwerende deuren worden geplaatst, onderhoud van brandveiligheidsinstallaties, zoals brandslanghaspels, enzovoort. Werkgever verantwoordelijk voor BHV-organisatie: U moet als werkgever (of namens uw werkgever) zorgen voor een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) met dagelijks voldoende gekwalificeerd personeel. BHV ers zijn op de hoogte van de procedures en kennen het gebouw. In geval van brand moeten gebruikers van een gebouw de bezoekers aanwijzingen geven wat te doen. U kunt bijvoorbeeld een ontruimingsplan (laten) maken. Uitzendkrachten waarop u kunt rekenen: Een ander onderdeel van Z-safety betreft het interne uitzendplatform genaamd Z-staffing. Dit voldoet uiteraard ook aan de kwaliteitsnormen. Z-staffing is VCU, ABU, en NEN gecertificeerd. Opdrachtgevers kunnen rekenen op de beloofde kwaliteit flexwerkers die door klanten worden gevraagd. Uitzendkrachten zijn cruciaal voor uw bedrijf. Ze zijn er niet alleen voor tijdelijke opdrachten of om pieken en dalen op te vangen. Steeds meer maken ze integraal deel uit van uw activiteiten. Dat maakt ook hun selectie, begeleiding en opvolging belangrijk voor de continuïteit en productiviteit in uw bedrijf. Z-Staffing gaat verder dan traditionele uitzendkantoren Veel verder Wat kunt u bij Z-Staffing verwachten? Projectmatige aanpak. Bij Z-Staffing kunt u rekenen op een professionele projectaanpak, ook al heeft u maar één uitzendkracht nodig. Met één doel voor ogen: de juiste uitzendkracht op de juiste plaats. Eén aanspreekpunt. Onze intercedenten zijn rechtstreeks betrokken bij alle aspecten: van intakegesprek tot selectie, van opleiding tot administratie. Dat garandeert een optimale doorstroming van informatie. Kennis van zaken. Onze ervaren intercedenten begrijpen snel welke skills u nodig heeft, ze voelen uw bedrijfscultuur aan en zijn perfect op de hoogte van specifieke voorschriften en vereisten. Altijd beschikbaar.

11 Onze intercedenten begrijpen dat uitzendkrachten cruciaal zijn voor uw werkproces. Hun hoge betrokkenheid betekent dat u ook buiten de kantooruren bij hen terecht kunt voor dringende zaken. Uitzendkrachten spelen vaak een cruciale rol bij het halen van deadlines en het uitvoeren van bestellingen voor belangrijke klanten. Daarom laat Z-Staffing niets aan het toeval over. Wilt u weten wat u voordelen kunnen zijn. Wij komen graag onze folder brengen. Meer informatie over de activiteiten die wij doen: of stap gerust eens binnen Stolwijkstraat DN Rotterdam Rotterdamse Elementen Fabriek bijna 100 jarig bestaan. De Rotterdamse Elementen Fabriek (REF) aan de Gouderakstraat werd in 1915 gesticht door wijlen de heer J.M. Thijse Sr. als fabriek van galvanische elementen (batterijen). Nadat ruim 10 jaar voor de tweede wereldoorlog zijn zoon, de heer J.M. Thijse zijn intrede deed bij het bedrijf werd langzamerhand overgeschakeld op de fabrikage van verwarmingselementen. Beperkte dat zich in het begin nog tot het maken van strijkijzer-, broodrooster- en theelichtelementen en de reparatie van deze huishoudelijke apparaten, onder zijn leiding nam de toelevering aan de industrie steeds grotere vormen aan en in de dynamische havenstad die Rotterdam nu eenmaal is, ging de REF een vooraanstaande plaats innemen. Inmiddels is dit al bijna 100 jaar geleden, en dat is iets waar de REF trots op mag zijn. Hiernaast is de REF ook nog eens de enige verwarmingsfabrikant in Nederland die alles vanaf de gloeidraad zelf produceert. REF in 1950 Dat de mogelijkheden die de REF biedt bij de levering van praktisch alle soorten verwarmingselementen niet onopgemerkt is gebleven, mag blijken uit het vertrouwen dat niet alleen multinationals en midden- en kleinbedrijven over de hele wereld in de REF stellen, maar ook het feit dat de REF leverancier is aan de Koninklijke Landmacht en dekoninklijke Marine. Voor meer informatie:

12 De oprichters van de Rotterdamse Elementen Fabriek (REF) Van links naar rechts: Dhr. J.W.N.T. Thijse, Dhr. J.M.Thijse Jr. en Dhr J.M. Thijse Sr. Cazdak brengt groendak aan op de Centrale Bibliotheek van Rotterdam. In het kader van het programma Rotterdam Groen heeft Cazdak BV onlangs bij een dakrenovatie op de Centrale Bibliotheek van Rotterdam een groendak aangebracht. Een groendak bestaat uit een sedum-begroeiing, inclusief een substraatlaag (voedingsbodem) en een drainagebaan welke direct op de ook nieuw aangebrachte (wortelwerende) dakbedekking wordt aangebracht. Gemeente Rotterdam heeft het besluit genomen om te investeren in een groendak omdat dit soort daken een grote waterbufferingscapaciteit hebben. De Rotterdamse Gemeete heeft momenteel een probleem met de rioolcapaciteit, wat zich bij hevige hoosbuien manifesteert met overlopende rioolputten. Een groendak zorgt ervoor dat de piekbelasting fors wordt verlaagd. Om deze reden verstrekt Rotterdam een subsidie van 30,- / m2 op het aanbrengen van groendaken. Naast dit voordeel heeft een groendak nog meer voordelen zoals stofbinding, isolerende werking, geluidsdempend en natuurlijk ook een fraai uiterlijk. Cazdak heeft zich in het aanleggen van groendaken gespecialiseerd en kan dergelijke daken volledig in eigen beheer uitvoeren. Een andere ontwikkeling waarin Cazdak in het kader van Duurzaam Bouwen in participeert is de ontwikkeling van het Energiedak. Dit type dak genereert middels een slangensysteem direct onder de dakbedekking thermische energie waarmee forse besparingen worden bereikt. Groendak op Centrale Bibliotheek van Rotterdam Interesse? Wij staan u graag te woord! Ridderkerkstraat J.T. Rotterdam Energiedak

13 Asbest & Combi Services B.V. behaald 2 nieuwe certificaten. Afgelopen April Heeft A.C.S 2 nieuwe certificatien behaald: ISO4001 (certificaat voor milieumanagement systemen) BRL SVMS-007(certificaat voor sloop/ demontage werkzaamheden) Op dit moment is A.C.S dus in het bezit van de volgende certificaten: ISO 9001 ISO VCA** SC 530 BRL SVMS-007 A.C.S. Is hiernaast ook begonnen met de Sanering van het Vlieland Ziekenhuis in Schiedam. Voor meer informatie: Gouderakstraat DB Rotterdam Het stof en vuil de baas? Weska B.V. biedt u de oplossing! Buiten wordt er hard gewerkt aan ons industrieterrein en we kunnen nu reeds zien dat het er mooi uit komt te zien. Weska bv in de Stolwijkstraat heeft al meer dan 40 jaar ervaring met alles op het gebied van professionele reinigingsmachines.. Dus ook degelijke stofzuigers en veegmachines voor het verwijderen van het nu alom aanwezige stof. In de maanden juni en juli kunt u profiteren van onze aanbiedingen om het stof en vuil te lijf te gaan. De Provac bedrijfsstofzuiger, met een geweldige zuigkracht en hoge prestaties, uiterst efficiënt tritex filtering en uniek afkoppelbare snoer van tien meter lengte dat u eenvoudig kunt vervangen in geval van beschadiging. Een bedrijfsstofzuiger ontworpen door professionals voor professionals. Als standaard accessoirekit wordt het volgende meegeleverd: roestvrijstalen zuigbuis, stofzuigerslang en parket zuigmond op wielen. Provac stofzuiger 149, Veegmachine normaal 3295, nu 2399, W 230V 45 L/sec 2600 mm 8l. 26,8 m 5,8 kg 340x340x340 Bel snel of kom even langs! WESKA bv, Stolwijkstraat 4/78 Rotterdam,

14 Verhuizing en nieuw pand voor IJsselmonde VOF Wij hopen 20 juli te verhuizen van de Stolwijkstraat 49b naar de Gouderakstraat 55 (zie bijgaande foto). Nieuwe leden 2009: Parkamanagement is een initiatief van en voor de leden en zonder uw bijdrage is dit niet mogelijk!! Daarom is de parkmanager volop actief met het werven van nog meer nieuwe leden. Maar ook de vraag aan u als ondernemer om ook UW buurman te attenderen op de voordelen van een lidmaatschap van de Vereniging Bedrijven Hordijk. Want door meer leden bereiken we nog meer Kwaliteit door Collectiviteit!! Hierbij heten wij onderstaande bedrijven van harte welkom bij onze Vereniging: Autoschade Pater Noster Branche: Autobedrijf Vestigingsadres Stolwijkstraat DN Rotterdam Telefoon: Fax: Website: Beschrijving Activiteiten:Autobedrijf Paternoster is een universeel Bovag autobedrijf en bij ons kunt U terecht voor alle voorkomende reparaties aan Uw auto. Wij zijn gespecialiseerd in alle Duitse merken maar vanzelfsprekend is elk ander merk bij ons van harte welkom.

15 Sinds 1974 proberen wij middels onze vakbekwaamheid en onze persoonlijke benadering ervoor te zorgen dat elke klant tevreden is en blijft. Wij werken met een team medewerkers die stuk voor stuk een gedegen opleiding hebben genoten en nog steeds zeer regelmatig op diverse cursussen bijgeschoold worden en leren om te gaan met de nieuwste en modernste apparatuur zoals die in de hedendaagse werkplaats te vinden is. Ron Paternoster. Klok Containers BV Branche: Afvalinzameling en afvalverwerking Vestigingsadres Molenvliet CK Rotterdam Correspondentie Postbus MB Rotterdam Telefoon: Fax: Website: Aantal medewerkers: 140 Beschrijving Activiteiten: Inzameling en verwerking van bedrijfsafval en chemisch afval ten behoeve van bedrijven en particulieren IJsselmonde VOF Branche: Stucadoor Vestigingsadres Stolwijkstraat 49b 3079 DN Rotterdam Telefoon: Fax: Website: Aantal medewerkers: 15 Beschrijving Activiteiten: Het leveren en aanbrengen van gevelisolatie en steigerwerk. Per 20 juli gevestigd: Gouderakstraat 55. Van der Meulen Schilderwerken BV Eurekaweg ZB Barendrecht Telefoon: Tot zover de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Wij willen iedereen bedanken voor de ingezonden informatie en foto s. Heeft u leuke ideeën of tips voor de volgende nieuwsbrief, dan horen wij dat graag van u. Met vriendelijke groet, Namens Vereniging Bedrijven Hordijk Het bestuur en parkmanager Evelijn Mikalsen T: E:

Algemene informatie. Bedrijven Investeringszones (BIZ)

Algemene informatie. Bedrijven Investeringszones (BIZ) Algemene informatie Bedrijven Investeringszones (BIZ) Samen investeren in gebiedsverbetering Bedrijven Investeringszones (BIZ) Vanaf 1 mei 2009 is de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) in

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie:

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie: Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg Doelstelling en ambitie: Vanaf 2010 wordt er op het bedrijvenpark Overdie/Laanenderweg Parkmanagement, met als belangrijkste taak de collectieve beveiliging,

Nadere informatie

Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum :

Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum : Onderwerp: verzoek om vertraagd doorgeven van automatische brandmeldingen te

Nadere informatie

Meld foutgeparkeerde voertuigen voor in en uitritten dus nu op onze website:

Meld foutgeparkeerde voertuigen voor in en uitritten dus nu op onze website: Nieuwsbrief December 2009 Meldingspunt voor foutparkeren op website VBH Sinds kort is het mogelijk om op de website van VBH een melding te maken van voertuigen die fout voor de in en uitritten van uw bedrijf

Nadere informatie

NOVEMBER Beste Leden, Hierbij zenden wij u de nieuwsbrief van november BIZ 2011: 24 november uitslag

NOVEMBER Beste Leden, Hierbij zenden wij u de nieuwsbrief van november BIZ 2011: 24 november uitslag NOVEMBER 2010 Beste Leden, Hierbij zenden wij u de nieuwsbrief van november 2010. BIZ 2011: 24 november uitslag Op 24 november zal de uitslag van het draagvlak onderzoek van de BIZ-regeling bekend gemaakt

Nadere informatie

compleet in veiligheid

compleet in veiligheid compleet in veiligheid shocking niet? RBC Nederland RBC Nederland Veiligheidspersoneel Bewakingspersoneel Technische oplossingen Verkoop Verhuur Diensten Opleidingen Advies Elke dag hebben we te maken

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

C.H. Hartendorp BP TH

C.H. Hartendorp BP TH SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201406 381501 / 381501 ONDERWERP Verzoek oprichten BI-zone Westermaat. C.H. Hartendorp BP TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

AED s op BT Schiebroek

AED s op BT Schiebroek Nieuwsbrief Nr. 4 - April 2012 Brandstof inkoopvoordeel Glasvezel project gaat van start Het bestuur van de stichting BIZ Schiebroek heeft na uitvoerig onderzoek een besluit genomen om de glasvezel aanleg

Nadere informatie

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Projectevaluatie Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 00 Projectleider : Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Datum: 8 augustus 00 Ondertekening: Opdrachtgever: Datum:

Nadere informatie

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen.

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen. Bilthovens Bouwbedrijf LARENSTEIN Verbouw Samen bouwen onder één dak Onderhoud Renovatie Nieuwbouw Badkamers Keukens Dakkapellen Dakramen www.bouwbedrijflarenstein.nl Over Bilthovens bouwbedrijf Larenstein

Nadere informatie

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Siemens Nederland Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Restricted Siemens Nederland 2015 All rights reserved. www.siemens.nl Laat ik mij eerst even voorstellen.. Siemens Nederland N.V.

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening 2. Keurmerk Veilig Ondernemen 3. Voorstellen tijdelijk bestuur 4. Uitleg BIZ plan

Nadere informatie

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf?

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Als ondernemer wil je dat het je bedrijf voor de wind gaat. Voldoende werk, lage kosten, goed personeel en een prima bedrijfslocatie zijn belangrijk.

Nadere informatie

De effectieve schakel naar brandbeveiliging

De effectieve schakel naar brandbeveiliging Branddetectie Ontruimingsalarmering Brandventilatie Postadres Postbus 98 5500 AB Veldhoven De effectieve schakel naar brandbeveiliging Bezoekadres van Elderenlaan 32 5581 WJ Waalre Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie.

Nadere informatie

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK Rob Verbiest Adviseur Brandbeveiliging Incendio BV Een vooruitblik... Certificering in Wet en Regelgeving Oude situatie (Gebruiksbesluit) Situatie vanaf 2012 (Bouwbesluit

Nadere informatie

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS 8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS DE POL TE LOSSER Alfred Marshallstraat 1 Postbus 572 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 255 68 88 Fax (074) 291 85 21 www.bedrijfsunits.com projectontwikkeling Inhoud Inleiding

Nadere informatie

App asbestproces v 2.0. Jan Horyon 21 mei 2015

App asbestproces v 2.0. Jan Horyon 21 mei 2015 App asbestproces v 2.0 Jan Horyon 21 mei 2015 Programma Korte introductie HORYON b.v. Wat is de aanleiding / trigger voor de ontwikkeling van dergelijke App Wat maakt de inzet van de App zo interessant?

Nadere informatie

JUNI 2010. Beste Ondernemer, BIZ 2011 17 juni 2010

JUNI 2010. Beste Ondernemer, BIZ 2011 17 juni 2010 JUNI 2010 Beste Ondernemer, Hierbij zenden wij u de nieuwsbrief van juni met een totaal vernieuwde lay-out. BIZ 2011 17 juni 2010 In 2009 heeft het bestuur van vereniging bedrijven Hordijk in samenwerking

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! parkmanagement

parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! ledenvergadering ROV - 10 november 2010 Wie is Ericis BV? Ericis BV is één van de voortrekkers geweest van de introductie

Nadere informatie

Partner in brandbeveiliging

Partner in brandbeveiliging Partner in brandbeveiliging Brandveilig! Brand is de grootste nachtmerrie voor iedere ondernemer. Altebra zorgt dat u rustig kunt slapen! Wij leveren en onderhouden slimme sprinklerinstallaties om uw bedrijf

Nadere informatie

Safety & Security Management bv

Safety & Security Management bv Safety & Security Management bv Hosting Your Safety & Security Safety & Security Management Eén aanspreekpunt Van concept tot realisatie en verder.. Het inbrengen van kennis en expertise Wij combineren

Nadere informatie

Wédéflex Established. Meesters in bewezen duurzaamheid

Wédéflex Established. Meesters in bewezen duurzaamheid Wédéflex Established Meesters in bewezen duurzaamheid Nog eens 10 jaar extra zekerheidsstelling Onze opdrachtgevers zijn het eens: kiezen voor Wédéflex Established is kiezen voor zekerheid. En dat bewijzen

Nadere informatie

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r):

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r): BIZ Ootmarsum Ootmarsum het stadje dat zo enig en anders is, is een uitspraak die vele van u kennen. Een uitspraak waar we dan ook met z n allen continue hard voor werken. Dat zal ook de komende jaren

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties Brandmeldinstallaties 1 Welkom bij Bedankt voor het downloaden van de brochure Opleidingen Brandmeldinstallaties. (BVO) biedt verschillende technische opleidingen aan voor medewerkers van installatiebedrijven/branddetectiebedrijven

Nadere informatie

uitzenden detacheren werving & selectie payrolling

uitzenden detacheren werving & selectie payrolling Werk beleef je! uitzenden detacheren werving & selectie payrolling Werk beleef je! bij stadion uitzenden 6 redenen om voor Stadion Uitzenden te kiezen 1. betrouwbaar 2. no nonsense 3. humor 4. deskundig

Nadere informatie

ASBEST TOTAAL HERSTEL

ASBEST TOTAAL HERSTEL Inventarisatie Verwijdering Herstel INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden: totale ontzorging INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Asbest: Veilig aan de slag! Asbest

Nadere informatie

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid Onderhoud van blusmiddelen Voor meer zekerheid ONDERHOUD VAN BLUSMIDDELEN 3 Onderhoud van blusmiddelen Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht.

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Brandmeldsystemen De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Bij Aqua+ is uw brandbeveiliging in vertrouwde handen Aqua+ is een erkend branddetectiebedrijf met ruim 30

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

Logboek. Naam bedrijf. Startdatum logboek

Logboek. Naam bedrijf. Startdatum logboek Logboek Naam bedrijf Startdatum logboek Geachte klant, Conform de huidige wet- en regelgeving dient u in het bezit te zijn van een logboek zoals u nu in handen heeft. Doel van de logboekverplichting is

Nadere informatie

Payroll Services voor de schoonmaakbranche

Payroll Services voor de schoonmaakbranche Payroll Services voor de schoonmaakbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken www.kavandaalenenzn.nl Grondig specialist en betrouwbare partner HET BEDRIJF Met onze kennis, goede service en een klantgerichte aanpak willen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis. Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk

Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis. Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk Slopen is tegenwoordig best complex. Dat komt omdat er steeds meer eisen worden gesteld aan bouwen en slopen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 11 april 2017 Versie Agendapunt 10 Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Mw. I. Dobben Ja Dhr. J. Zwiers Onderwerp Invoering Bedrijven-investeringszone

Nadere informatie

Actief parkmanagement zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Actief parkmanagement zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat De Wetering-Haarrijn Ook ondernemen op het meest duurzame ondernemersterrein van Nederland? Kom naar bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn! Een omgeving waar ondernemers elkaar kennen en samen optrekken

Nadere informatie

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) WAT IS EEN BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE? Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving

Nadere informatie

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 dagen per

Nadere informatie

water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest

water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest strooming Strooming onderzoekt, adviseert en beheert Strooming is specialist op het gebied van onderzoek, advies en beheer aangaande water, lucht

Nadere informatie

Het Keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken

Het Keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken Het Keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken (het BGB-Keurmerk) Het BGB-Keurmerk kan een eigenaar of gebruiker van een gebouw op vrijwillige basis verwerven na het doorlopen van een certificeringstraject

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Hanenberg Wegenbouw. Historie

Hanenberg Wegenbouw. Historie Betrouwbaarheid is het sleutelwoord dat past bij. Het van oorsprong zijnde stratenmakersbedrijf is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een wegenbouwspecialist. Een wegenbouwspecialist waarbij flexibiliteit

Nadere informatie

De installatie zelf. Opbrengst

De installatie zelf. Opbrengst De installatie zelf Risico s van het installeren en beheren van zonnepanelen Frank Smits Directeur eigenaar Parkstad Inspecties Vice voorzitter vakgroep Beheer en Inspecties Bestuurslid UNETO-VNI GG klein

Nadere informatie

CANNENBURCHSTRAAT 48, 3077 PD ROTTERDAM

CANNENBURCHSTRAAT 48, 3077 PD ROTTERDAM CANNENBURCHSTRAAT 48, 3077 PD ROTTERDAM Koopsom 105.000,- k.k. CANNENBURCHSTRAAT 48, 3077 PD ROTTERDAM CANNENBURCHSTRAAT 48, 3077 PD ROTTERDAM Kadastrale gegevens :IJSSELMONDE F 2614 Koopsom : 105.000,-

Nadere informatie

Welkom in de wereld van VSM Sloopwerken B.V.

Welkom in de wereld van VSM Sloopwerken B.V. Welkom in de wereld van VSM Sloopwerken B.V. VSM Sloopwerken B.V. is nationaal én internationaal actief in het aannemen en uitvoeren van sloopwerken & asbestverwijdering in de volgende disciplines: Utiliteit-

Nadere informatie

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen College Onderwerp: V200900620 Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen Samenvatting: Inleiding: De bouwaanvraag van Stichting Woonveste voor een

Nadere informatie

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 Biz Plan 2016 BIZ Ondernemers Driebergen (BIZ 3B) Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 BIZ DRIEBERGEN (BIZ 3B) Versie april 2015 Activiteiten 2016 Een Bedrijven Investerings Zone (verder te noemen

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Februari 2010. Opstart van nieuwe collectieve projecten

Februari 2010. Opstart van nieuwe collectieve projecten Nieuwsbrief Februari 2010 Collectiviteit loont! Opstart van nieuwe collectieve projecten Vereniging Bedrijven Hordijk is sinds begin 2010 druk bezig met het realiseren van nieuwe collectieve inkoop projecten.

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK

VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK 1 DECEMBER 2011 Hans Sevenstern Senior Consultant Rotterdam MRC NL Brandoorzaken Meldingen 2009-156.500 meldingen (-/- 1 % 2008) 43 %

Nadere informatie

Focus op Spoorzicht BIZ NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

Focus op Spoorzicht BIZ NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 Focus op Spoorzicht BIZ NIEUWSBRIEF BIZ op Spoorzicht nu of nooit Op 18 november gaven wij een presentatie in het kader van een onlangs aangenomen wet "Bedrijven investeringszone"(biz) en zo'n BIZ zouden

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

een veilig gevoel: dat wil toch iedereen?

een veilig gevoel: dat wil toch iedereen? een veilig gevoel: dat wil toch iedereen? Een GND-deur, een ECHT veilig gevoel GND is een stichting waar 14 toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten bij zijn aangesloten. Samen maken we ons sterk voor

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies.

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies. Dienstenwijzer Dienstenwijzer Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Wij vinden het

Nadere informatie

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Zekerheid door tijdelijk beheer Leegstaande kantoorpanden, scholen, winkelruimten, bedrijfspanden en woningen? Door het plaatsen van tijdelijke bewoners

Nadere informatie

werkt volgens de hoogste veiligheidseisen,

werkt volgens de hoogste veiligheidseisen, Petrol Sign: restyled en ontwerpt de complete uitstraling van tankstations, staat voor innovatie en vernieuwing, biedt alles-in-een oplossingen, werkt volgens de hoogste veiligheidseisen, biedt uitstekende

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Samenwerking schoon, heel veilig en duurzaam! 17 juli 2013 Gouda

Samenwerking schoon, heel veilig en duurzaam! 17 juli 2013 Gouda Samenwerking schoon, heel veilig en duurzaam! 17 juli 2013 Gouda Voordat de zomerperiode écht van start gaat, sturen we u graag nog even een geheugensteuntje. We hebben namelijk nog niet van alle ondernemers

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Beste LMM lid, We doen er alles aan om het LMM lidmaatschap nog interessanter te maken. U input en betrokkenheid is hierbij erg belangrijk. We maken graag persoonlijk kennis om

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

Logistieke vrijheid door sprinklers. Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren.

Logistieke vrijheid door sprinklers. Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren. Logistieke vrijheid door sprinklers Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren. Een terechte eis! Wanneer door brandschade niet aan de leveringsverplichtingen kan worden

Nadere informatie

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek.

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Service en onderhoud Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Erkend installatie- en onderhoudsbedrijf voor sprinklers en brandmeldinstallaties Eén aanspreekpunt

Nadere informatie

Huur uw vrijheid in ruimte

Huur uw vrijheid in ruimte Huur uw vrijheid in ruimte Altijd een snelle, passende oplossing De Meeuw ontwikkelt en produceert al sinds 1929 flexibele huisvesting op maat. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers.

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening de heer C. Visscher Vereniging Bedrijventerrein Zoutman i.o. wethouder J.C. Goudbeek

Nadere informatie

integraal Toezichtprotocol (itp)

integraal Toezichtprotocol (itp) Vereniging BWT Nederland integraal Toezichtprotocol (itp) digitale toezicht en handhaving in de praktijk door: Marcel van den Eijnden (ARCADIS) Professioneel toezicht met Integraal Toezichtprotocol 1 Vereniging

Nadere informatie

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties Groningen Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.......................................................3 2. Loos alarm......................................................4

Nadere informatie

De schakel tussen u en techniek.

De schakel tussen u en techniek. De schakel tussen u en techniek. www.saasen.com ELEKTRA VENTILATIE BEVEILIGING TELEMATICA Eén betrouwbare partner voor al uw installatiewerkzaamheden Dan bent u bij J. Saasen B.V. aan het goede adres.

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL MKB - Nederland JANUARI 2013 1 S A M E N W E R K I N G PARTNERS KVO voor Bestaande en Nieuwe

Nadere informatie

Installatie, Service en Dakwerk. Breman. Samen bijzonder

Installatie, Service en Dakwerk. Breman. Samen bijzonder Installatie, Service en Dakwerk Breman. Samen bijzonder Samen bijzonder Met een groot aantal zelfstandige bedrijven en in totaal zo n 1500 uitstekend opgeleide en sterk gespecialiseerde vakmensen is de

Nadere informatie

SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING

SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING UW PARTNER IN SANERINGEN ZORG VOOR DE AARDE Met de opgedane kennis en ervaring in binnen- en buitenland kan op het

Nadere informatie

Produktinformatie LET OP BEVAT WAARDECOUPONS. www.veiligheidscentrum.com

Produktinformatie LET OP BEVAT WAARDECOUPONS. www.veiligheidscentrum.com Produktinformatie LET OP BEVAT WAARDECOUPONS www.veiligheidscentrum.com Waarom kiezen voor VCO? Bent u die saaie cursussen ook meer dan beu? Kom dan eens vrijblijvend kijken in ons modern veiligheidscentrum

Nadere informatie

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Stichting CLOK Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Indeling presentatie Gent 12-02-2015 Achtergrond CLOK

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704 Functieprofiel: Logistiek Functiecode: 0704 Doel Beheren van (delen van) het gebouw, overleg voeren met gebruikers en dienstverleners, volgens geldende procedures, en contracten, teneinde gebruikers in

Nadere informatie

VAN DER HAAR GROEP. Duurzame oplossingen. voeg- en metselwerkrenovatie. www.vanderhaargroep.nl. Gevelrenovatie - Onderhoud

VAN DER HAAR GROEP. Duurzame oplossingen. voeg- en metselwerkrenovatie. www.vanderhaargroep.nl. Gevelrenovatie - Onderhoud VAN DER HAAR GROEP Gevelrenovatie - Onderhoud Duurzame oplossingen voor de levensduur van uw gevel Gespecialiseerd in voeg- en metselwerkrenovatie www.vanderhaargroep.nl VAN DER HAAR GROEP Gevelrenovatie

Nadere informatie

Gemeente Rijswijk algemeen

Gemeente Rijswijk algemeen Rijswijk bedrijven wegwijzer Alles wat u als ondernemer wilt weten Van harte gefeliciteerd met de vestiging van uw bedrijf in Rijswijk en welkom als ondernemer in Rijswijk! Om u zo goed mogelijk op weg

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Resultaten Stresstest. Meldingen. Bedrijventerrein Zeiving-Zuid ( , 10:00) Omschrijving. Aanwezigen. Schouw

Resultaten Stresstest. Meldingen. Bedrijventerrein Zeiving-Zuid ( , 10:00) Omschrijving. Aanwezigen. Schouw Resultaten Stresstest Bedrijventerrein Zeiving-Zuid (12-05-2015, 10:00) Schouw Route is een definitieve route Route is 0 kilometer lang Route 1 keer gelopen 4214 KZ Vuren Aanwezigen Politie Fons Spee Gemeente

Nadere informatie

Asbest, wanneer niet en wanneer wel gevaarlijk? In deze brochure leest u wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Asbest, wanneer niet en wanneer wel gevaarlijk? In deze brochure leest u wat u moet weten over asbest in en om uw woning Asbest, wanneer niet en wanneer wel gevaarlijk? In deze brochure leest u wat u moet weten over asbest in en om uw woning Inhoud Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk pagina 3 Wat is asbest? pagina 4 Stel

Nadere informatie

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf PM collectieve beveiliging De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf Combineer de collectieve beveiliging met die van uw pand! Met actief cameratoezicht en een mobiele dienst

Nadere informatie