Kwaliteit door Collectiviteit!! Herstructurering bedrijventerrein Hordijk:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit door Collectiviteit!! Herstructurering bedrijventerrein Hordijk:"

Transcriptie

1 Kwaliteit door Collectiviteit!! Dat is de slogan waar Parkmanagement op bedrijventerrein Hordijk voor staat. Parkmanagement draagt zorg voor een Schoon, Heel, Veilig en vooral een Bereikbaar bedrijventerrein, kortom een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein. Om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein zijn er al diverse projecten van start gegaan. Voornamelijk de herstructurering van het bedrijventerrein maar ook het collectief inzamelen van het afval waarbij tevens de ondernemers een aanzienlijke kostenbesparing realiseren dragen bij aan de kwaliteit van het bedrijventerrein. Herstructurering bedrijventerrein Hordijk: De ondernemers zullen het niet zijn ontgaan dat de werkzaamheden van de herstructurering in volle gang zijn. De parkmanager speelt een centrale rol in de gehele communicatie van en naar de ondernemers omtrent de werkzaamheden en planning. Enige overlast en hinder voor de ondernemers is niet te voorkomen maar het resultaat mag er zeker zijn. De Berkenwoudestraat, Kinderdijkstraat en een gedeelte van de Stolwijkstraat zijn al gereed en daarbij valt gelijk de kwaliteitsverbetering en goede uitstraling op! Berkenwoudestraat Berkenwoudestraat Ook is inmiddels de sloop van Laagland ( Stolwijkstraat) gerealiseerd. De sloop heeft voor de nodige stofoverlast gezorgd en daarbij ook tot nodige ergernis bij de naburige ondernemers. De parkmanager heeft via de projectleiders en toezichthouders van de herstructurering diverse malen nogmaals aangekaart dat er bij de sloop niet/ nauwelijks werd gesproeid om de stofoverlast tot een minimum te beperken. Nu de sloop klaar is zal er een oplossing moeten worden gezocht om te zorgen dat de huidige zandvlakte niet tot nog meer overlast zal zorgen. Sloop Laagland Stolwijkstraat

2 De planning van de werkzaamheden loopt achter door diverse oorzaken maar met name doordat de NUTS bedrijven zich niet conformeren aan de planning. Op dit moment is de aannemer druk bezig met de Slikkeveerstraat en 2 e gedeelte Stolwijkstraat. De bouwvakvakantie start vrijdag 24 juli en dan zullen de werkzaamheden voor 4 weken worden stilgelegd, behalve in de Stolwijkstraat. Daar gaat de aannemer verder met straatwerkzaamheden zodat de straat sneller gereed is. Voor de bouwvakvakantie zullen wij u nogmaals informeren en erop toe zien dat het gehele bedrijventerrein veilig en bereikbaar wordt achtergelaten. Voor vragen en/ of opmerkingen over de werkzaamheden neemt u dan gerust contact op met de parkmanager. Veilig: een nieuwe buurtagent! Ondanks het ontbreken van een foto willen wij u toch informeren over het feit dat bedrijventerrein Hordijk een nieuwe buurtagent heeft! Zijn naam is Theo Klaasman en is de buurtagent voor het bedrijventerrein. In de volgende nieuwsbrief zal een uitgebreider interview met Theo Klaasman staan. Het is van groot belang dat de ondernemers op Hordijk doorgeven wat er gebeurt en daarmee de aangiftebereidheid verbetert, zodat Theo een goed beeld krijgt van wat er zich daadwerkelijk afspeelt op Hordijk en indien nodig actie kan ondernemen. Voor actuele politiecijfers en politie inzet is het van groot belang de ondernemers bereid zijn om aangifte te doen. Wilt u een beroep doen op de buurtagent dan kunt u voor zijn gegevens contact opnemen met het parkmanagement. Hordijk: to BIZ or not to BIZ?? Bedrijventerrein Hordijk is aangewezen als project voor de nieuwe experimentenwet de BIZ- regeling (Bedrijveninvesteringzone). Wat is het verschil tussen parkmanagement en BIZ? Bij BIZ is er geen sprake van freeriders! Op het bedrijventerrein Hordijk zijn wij al actief met parkmanagement en de daarbij behorende activiteiten. De BIZ- regeling zal hierop een aanvulling zijn en een mogelijkheid om het niveau van het bedrijventerrein met voldoende financiële middelen naar een nog hoger kwaliteitsniveau te brengen, maar nog belangrijker op dat niveau te behouden en dat wordt mede mogelijk gemaakt door de BIZ- regeling. Met de BIZ- regeling wordt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in de ruimtelijke omgeving van bedrijventerreinen. Deze investeringen zullen de aantrekkelijkheid, leefbaarheid, veiligheid, bedrijfsomgeving, ruimtelijke kwaliteit of een ander (mede) publiek belang in de openbare ruimte van bedrijventerreinen beheersen,verbeteren en waarborgen. Met behulp van de BIZ-regeling zullen er activiteiten plaats vinden die een aanvulling zullen zijn bovenop de activiteiten die de gemeente uitvoert. Concrete activiteiten waaraan men kan denken bij de BIZ regeling zijn: verbeteren van verkeersvoorzieningen, de bewegwijzering, de groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, graffiti verwijdering, extra surveillance, hekwerken en camerabewaking. Bij de BIZ-regeling wordt er een zone vastgesteld, de zogenoemde BI-zone. Alle bedrijven die binnen de BI-zone vallen betalen mee aan de investeringen. De ondernemers bepalen gezamenlijk welke investeringen er plaats zullen vinden en hoe deze investeringen gefinancierd worden. Hier wordt een plan voor opgesteld.

3 Als de gemeente akkoord gaat met dit plan, kan er een heffing worden ingesteld voor alle ondernemers die binnen de BI-zone vallen. Deze heffing zal voldaan worden aan de gemeente, die de opbrengst vervolgens uitkeert aan een speciaal voor de BIZ-regling opgezette verenging of stichting. Deze vereniging of stichting voert alle activiteiten uit namens de ondernemers. Om de BIZ-regeling voor alle ondernemers zo eerlijk mogelijk te maken zal er op voorhand een draagvalk onderzoek plaats moeten vinden. Pas als het draagvlak onderzoek voldoet aan de eisen van de BIZ-regeling mag er een BIZ-regeling plaats vinden. Eisen: Van alle ondernemers in de (gewenste) BI-zone moet minimaal 50% respons geven. Van de 50% die respons hebben gegeven moet minimaal 2/3 voorstemmen voor de BIZ regeling. De minimaal 2/3 voorstemmers moeten een hogere WOZ-waarde hebben dan de maximaal 1/3 tegenstemmers. Om de BIZ regeling slagend te maken is het van groot belang dat zowel kleinere als grote bedrijven betrokken worden in het project. Financiering: De heffingsbijdrage van de bedrijven kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo zou de heffingsbijdrage berekend kunnen worden aan de hand van de WOZ-waarde van het bedrijf. Bij de BIZ-regeling zijn alle bedrijven die binnen de BI-zone vallen verplicht om de heffing te betalen. De heffing dient betaald te worden door de gebruiker van het pand. Als het pand leeg staat is de eigenaar van het pand verplicht om de heffing te voldoen. Het belang voor ondernemers: Verbetering van het imago van het bedrijventerrein. Freeriders komen niet meer voor. Iedereen binnen de BI-zone is verplicht om mee te betalen Verbetering openbare ruimte. Er ontstaat voldoende budget om plannen daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Belangen van ondernemers staan voorop. Ondernemers hebben eigen inspraak in de investeringen.

4 Het bestuur van Vereniging Bedrijven Hordijk. Op 16 April 1992 besloten de bedrijven verenigingen Hordijkerveld en van der Woudensland innig te gaan samenwerken, dit resulteerde in 1997 in een gezamenlijke naam Vereniging Bedrijven Hordijk. Door de samenvoeging kregen wij een bundeling van krachten wat de belangen behartiging ten goede is gekomen. Theo Kerpel: voorzitter VBH sinds 2002 Van 1978 t/m 2004 ben ik grootaandeelhouder geweest van Aannemingsbedrijf T.A.Kerpel BV. In 1990 hebben wij met Aannemingsbedrijf T.A.Kerpel BV ons nieuwe pand betrokken aan de Gouderakstraat 19 op het terrein wat toen nog Hordijkerveld heette.(toen heeft er ook herstructurering plaatsgevonden op het terrein) Na drie jaar kregen we te horen dat we onteigend werden door de spoorwegen i.v.m. de uitbreiding van de haven spoorlijn. In 1995 hebben wij ons nieuwe pand betrokken aan de Gouderakstraat 9. In 2004 heb ik mijn bedrijf overgedaan aan aannemingsbedrijf de Wilde.Na het beëindigen van mijn activiteiten in het uitvoerend bouwbedrijf, ben ik verder gegaan met een bouwkundig adviesbureau Kerpel Bouwadvies BV. Onze activiteiten zijn nu het begeleiden bij het aanvragen van bouwvergunningen, teken en rekenwerk, het selecteren van aannemers en het begeleiden van bouwwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren(ik ben niet meer gevestigd op het bedrijven terrein Hordijk). Ik heb altijd het belang ingezien van een bedrijvenvereniging, dankzij zo n vereniging kan er aandacht besteed worden aan collectiviteit voor problemen en kunnen er afspraken worden gemaakt met de (deel)gemeente. Dit was dan ook de rede dat ik direct na onze vestiging op Hordijk lid geworden ben van de bedrijvenvereniging Hordijkerkerveld. Na de samenvoeging met van der Woudesland werd dit Vereniging Bedrijven Hordijk. Toen er in 1998 div. vacatures in het bestuur ontstonden ben ik tot het bestuur toegetreden als voorzitter. Sinds 2002 ben ik voorzitter van VBH. Samen met de medebestuurders proberen wij zoveel mogelijk belangen van onze leden te behartigen. Wij hebben als vereniging al veel bereikt, zoals opstarten van parkmanagement in samenwerking met Ecoplanet B.V. en het herinrichten van het bedrijventerrein zodat de uitstraling weer fris is. Gijs Buijs: Secretaris/Penningmeester VBH sinds Sinds 1988 ben ik algemeen directeur van Travhydro Ned. BV waar ik al vanaf 1976 werkzaam ben. Travhydro is sedert 1962 gevestigd aan de Berkenwoudestraat 15 Hordijk West. Wij waren daar dus één van de eerste bedrijven op een zandvlakte. Het bedrijf heeft als activiteit steigerbouw voor de bouwsector en de industrie. Momenteel zijn wij met zo n 100 man actief. Sinds mei 2002 ben ik secretaris/ penningmeester van Vereniging Bedrijven Hordijk.

5 In nauwe samenwerking met de deelgemeente IJsselmonde en het OBR hebben wij meegewerkt aan het opstellen van het masterplan en de economische visie voor het industrieterrein. Deze lijn is nu doorgetrokken naar parkmanagement om de belangen behartiging te professionaliseren en uit te breiden. Hordijk is een industrieterrein met een grote diversiteit aan bedrijven met allerlei verschillende activiteiten. Dit maakt dat de belangen wel eens verschillen, daarom is het des te belangrijk goed onderling overleg te hebben. Speerpunten zijn nu leegstand tegengaan en een schoon, heel en veilig terrein te bevorderen. Voor een heel groot deel hebben wij dat zelf in handen: Onze bedrijfsuitoefening en opslag niet op staat plaatsen, maar op onze eigen terreinen. De panden en terreinen goed onderhouden. Henk Kosse: Bestuurslid sinds bestuur sinds juni 2004 Ik ben in mijn dagelijks leven directeur van Stichting OMIJ. OMIJ ontwikkelt en exploiteert bedrijven waarin mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (tijdelijk) werkzaam zijn. Het betreft mensen die door langdurige werkloosheid, gebrek aan werkervaring (jongeren) of door een handicap niet direct kunnen slagen op de arbeidsmarkt. De inzet is om mensen te plaatsen bij werkgevers, eventueel met een loonkostensubsidie (WSW) of loonsuppletie (Wajong). Mensen die niet kunnen slagen bieden we blijvend een werkplek, mits er voldoende werk is en de improductiviteit voldoende wordt gecompenseerd. OMIJ exploiteert in Kreekhuizen een supermarkt, een kiosk op het station Lombardijen, een klus en werkbedrijf, kringloopwinkels in IJsselmonde en Capelle aan den IJssel, fietsenstallingen, kinderopvang, enz. Naast de werkbedrijven heeft OMIJ een eigen re-integratiebedrijf, Werk II, en een zorgbedrijf, Cirya, in het kader van arbeidsmatige dagbesteding. OMIJ opereert in het gebied waar Maatschappelijk Betrokken/Verantwoord Ondernemen aan de orde is. Bedrijven schakelen OMIJ in als onderaannemer zodat ook zij kansen bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Enkele jaren geleden ben ik tot het bestuur van de VBH toegetreden. Ik heb daar de portefeuille beheer en daarvan afgeleid Parkmanagement. Dit deed ik tot voor kort samen met Eddo Cameraat. Ik ben betrokken geraakt doordat ik op ledenvergaderingen wel eens de mond open deed en op een uitdaging ben ingegaan. Het is ondernemers niet eigen om zich makkelijk te organiseren. De VBH moet dan ook dagelijks bewijzen, en nu ook door de inzet van Parkmanagement, dat er sprake is van een toegevoegd waarde. Ik zie dat deze er is, maar we slagen er nog onvoldoende in omdat inzichtelijk en voelbaar te maken aan onze collega s op het bedrijventerrein. De uitdaging voor 2009 is om de continuïteit van het Parkmanagement te borgen. Ik denk dat de Business InvesteringsZone (BIZ), die vastgelegd is in een wet, een goede mogelijkheid is om een stabiele basis onder het Parkmanagement te leggen en daarmee gezamenlijkheid te ontwikkelen voor de langere termijn waarbij het Bedrijventerrein Hordijk de vestigingsplaats wordt voor bedrijven in Rotterdam.

6 Frank de Wit: Bestuurslid sinds 2006 Sinds 1 september 2001 ben ik werkzaam als directiemedewerker bij Batenburg Beheer N.V. Batenburg Beheer is een beursgenoteerde technische dienstverlener en omvat momenteel 13 bedrijven op het gebied van de installatietechniek en technische handel. Wij zijn met ruim medewerkers actief in Nederland en België. De holding bestaat uit 9 medewerkers en is samen met één van onze werkmaatschappijen HPR Techniek B.V. gevestigd aan de Stolwijkstraat 33 op het industrieterrein Hordijk Oost. Een belangrijk kenmerk van ons bedrijf is de decentrale filosofie. Deze biedt onze bedrijven maximale ruimte om te ondernemen terwijl tegelijkertijd kan worden geprofiteerd van de schaalvoordelen die wij als holding kunnen genereren. Sinds 2006 ben ik actief als bestuurslid van de Vereniging Bedrijven Hordijk (VBH) en o.a. nauw betrokken bij de opzet van het parkmanagement op ons industrieterrein. Vanuit mijn dagelijkse praktijk ken ik het belang om enerzijds de vrijheid te hebben om te kunnen ondernemen en anderzijds op deelgebieden zoals inkoop van bepaalde materialen en diensten de samenwerking tussen bedrijven op gang te brengen omdat deze er allemaal voordeel van hebben. Binnen de Batenburg Groep hebben wij hier zeer goede ervaringen mee. Zaken als draagvlak, goede communicatie en soms confrontatie zijn daarbij essentieel. De samenwerking tussen bedrijven op Hordijk Oost en West moet verder gestalte krijgen als wij een halt willen toeroepen aan de verdere achteruitgang van ons industrieterrein. Begrippen als schoon, heel en veilig moeten hoog op de agenda blijven staan. Daar ligt voor het bestuur een belangrijke taak. Parkmanagement is daarbij een middel, geen doel op zichzelf. Samen met onze partner Ecoplanet is het bestuur er in geslaagd om een blijvende plek te verwerven in diverse overlegstructuren met o.a. OBR, Deelgemeente IJsselmonde, politie Rotterdam Rijnmond en diverse andere instanties. Daarnaast kunnen we onder het motto local for local zorg dragen voor de gezamenlijke inkoop van bepaalde diensten. Dit vergroot de betrokkenheid van de ondernemers met hun eigen terrein. En daar gaat het uiteindelijk om. Bestuur Vereniging Bedrijven Hordijk en Parkmanager v.r.n.l: Frank de Wit (bestuurslid), Theo Kerpel (voorzitter), Evelijn Mikalsen (Parkmanager), Henk Kosse (bestuurslid), Gijs Buijs (Secretaris/ Penningmeester)

7 Kennismaking met de bedrijfscontactfunctionarissen van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Periodiek controleert de DCMR alle bedrijven in het hele Rijnmondgebied: van de bakker, de slager tot aan de Shell in Pernis en alle bedrijven die qua milieubelasting daar tussenin zitten. Dus ook de bedrijven die op het bedrijventerrein Hordijk zijn gevestigd. Deze controles vinden veelal onaangekondigd plaats en worden aan de hand van de geldende milieuvoorschriften uitgevoerd. De meeste bedrijven hebben de zaken veelal op orde. Het is van groot belang dat tijdens de inspecties van de DCMR de puntjes op de i worden gezet. In principe is het de verantwoording van de ondernemer om op de hoogte te zijn van de milieuvoorschriften. In een aantal gevallen is dat voor de ondernemers haast een onmogelijke taak door de ingewikkelde regelgeving. Als bedrijfscontactfunctionaris van de DCMR is het de taak de ondernemers hierin te begeleiden. Met veel milieuvoorschriften is de veiligheid en gezondheid van de ondernemer zelf en/of de veiligheid en gezondheid van de directe omgeving van de onderneming in het geding. Het is dus van groot belang dat de milieuvoorschriften worden nageleefd. De inspecteur probeert mee te denken met de ondernemer. Veel ondernemers aan het bedrijventerrein Hordijk hebben de afgelopen tijd middels een bedrijfsbezoek al kennis met de DCMR gemaakt. Andere ondernemers zullen de komende tijd de DCMR kunnen verwachten. De DCMR vindt het belangrijk om een goed contact met de ondernemer te onderhouden. Dit neemt niet weg dat de ondernemer natuurlijk wel zal moeten voldoen aan de geldende milieuwetgeving. Echter de inspecteur, nu bedrijfscontactfunctionaris genoemd, probeert mee te denken met de ondernemer en probeert daarbij in goed overleg of eventuele problemen opgelost kunnen worden. De eerste ervaringen die hierbij de afgelopen maanden zijn opgedaan, zijn als positief te bestempelen. Voor zover de geluiden ons bereiken, geldt dit ook voor de ondernemer, die van de DCMR een heel ander beeld heeft gekregen. Wie zijn wij? Mijn naam is Marco Vollebregt. Sinds twee jaar ben ik werkzaam als inspecteur bij de DCMR. Hiervoor heb ik twaalf jaar als douane ambtenaar gewerkt, waarvan vijf jaar op Schiphol en zeven jaar in het Rotterdams Havengebied. Mijn werkgebied is de Deelgemeente IJsselmonde alwaar de bedrijventerreinen Stadionweg als het bedrijventerrein Hordijk onder vallen. Binnen de deelgemeente IJsselmonde bestaat mijn werk uit het behandelen van milieu klachten van burgers over bedrijven, het periodiek controleren van de bedrijven naar gelang de milieubelastendheid, het afhandelen van meldingen van nieuwe bedrijven met daarin tevens een stukje voorlichting en advies over de milieuwetgeving. Maar ook bij voorval incidenten als tanklekkages, stankklachten en morsingen ben ik of mijn achtervanger aanwezig. Ik hoop op een fijne samenwerking met de ondernemers binnen de Deelgemeente IJsselmonde en mochten er vragen zijn over de milieuwetgeving of andere relevante zaken dan kunt u ons Marco Vollebregt

8 altijd bellen of een sturen. Mijn naam is Rene Bitter en werk 8 jaar bij de DCMR. Mijn roots liggen bij de politie, waar ik twintig jaar heb gewerkt, onder andere bij de geüniformeerde dienst, de districtsrecherche en de zware criminaliteit. De laatste twee jaar heb ik bij de milieudienst van het district Schiedam gewerkt, waar ik regelmatig in contact kwam met de DCMR. Deze contacten hebben ertoe geleid dat ik uiteindelijk de overstap naar deze dienst heb gemaakt. Net als Marco ben ik werkzaam als inspecteur. Mijn werkgebied is de Deelgemeente Hoogvliet, waar het bedrijventerrein de Gadering deel vanuit maakt. Indien Marco afwezig is ben ik het aanspreekpunt voor de Deelgemeente IJsselmonde. Verder kunt u mij tegenkomen tijdens bedrijfsgerichte controles die in geheel Rotterdam worden uitgevoerd. Als bedrijfscontactfunctionarissen zijn wij het eerste aanspreekpunt voor de ondernemer. Laten we hopen dat de samenwerking in de toekomst alleen René Bitter nog maar beter wordt en dat de ondernemer in samenwerking met de DCMR tot een goede inzet zal komen. Speciaal voor alle leden van Vereniging Bedrijven Hordijk 30% korting bij afhalen* aan de Ridderkerkstraat 59 Tel: Fax: *bestellen voor 16:00, volgende dag afhalen vanaf 8:00 mogelijkheden om te bestellen: telefonisch, fax & mail

9 RBC en SRS nu samen Z-Safety. Sinds 1 januari 2009 is de Regionale Brandwachten Centrale (RBC) reeds gevestigd op de Stolwijkstraat een fusie aangegaan met Safety en Rental Services (SRS). Gezamenlijk vormen zij nu het bedrijf Z-Safety. Z-Safety is actief in het tijdelijk inzetten van Veiligheidsmiddelen en materialen in de chemie, petrochemie, en de energie sector als ook in de Staal en Scheepsreparatie markt. Ondanks de teruglopende economie mag Z-Safety drie nieuwe klanten bedienen, te weten Odfjell Terminals (Rotterdam) BV voor dagelijkse inzet van Brand- en Veiligheidswachten; Nuon Amsterdam, voor het begeleiden van de revisie aan de Hemcentrale en EPZ te Borsele voor het begeleiden van de revisie van de Kolencentrale. Certificatie: Z-safety is, wat u mag verwachten,vca* 2004/04, en ISO gecertificeerd. Omdat Z-safety ook veel zaken doet met uitzendbureau s zal Z-safety in juni worden geauditeerd, en voor de komende 3 jaar worden hergecertificeerd op de nieuwe en zwaardere normen qua veiligheid, gezondheid, milieu, en kwaliteit. Z-safety wordy getoetst aan de nieuwste normen genaamd VCA**2008/05 en ISO RBC Brandbeveiliging is een gewaardeerd onderdeel van deze onderneming. RBC Brandbeveiliging is REOB gecertificeerd en komt ook in aanmerking voor bovenstaande certificeringen. RBC Brandbeveiliging is vooral actief in het keuren en onderhouden van kleine en verrijdbare blusmiddelen en droge-blusleidingen Op al deze onderdelen is RBC Brandbeveiliging gecertificeerd wat een doorlopende kwaliteit garandeert. Producten van RBC Brandbeveiliging: Scan NEN 4001 (geproduceerd in 2006) Draagbare of mobiele bluseenheden die zijn bedoeld om een beginnende brand te of te beperken totdat de brandweer aanwezig is. Ruim 80% van alle beginnende branden wordt geblust met behulp van kleine blusmiddelen. In het verleden hanteerden verzekeraars daarom algemeen geaccepteerde criteria voor de plaatsing van deze kleine blusmiddelen. U kunt bij ons terecht voor de juiste informatie voor het bepalen van het vereiste aantal kleine blusmiddelen, de juiste locatie en typen blustoestellen voor een gebouw. Brandmeldinstallaties Hoe detecteert u brand in een gebouw? Dit kan op veel verschillende manieren: (rook)detectiesystemen (in verkeersruimte en/of alle ruimten), Alarmeren (luid, met licht- en geluidssignalen, stil, of een waarschuwing naar de alarmcentrale). Elk gebouw is anders, u legt zelf de eisen aan de brandmeldinstallatie (BMI) vast in een Programma van eisen (PvE) wat opgesteld wordt op basis van NEN-normen en een NTA. Technische eisen aan brandmeldinstallatie in Programma van eisen In NEN-norm 2535 leest u welke eisen aan een brandmeldinstallatie (BMI) worden gesteld. Het Gebruiksbesluit regelt wanneer een gebouw een BMI nodig heeft en welke vorm van bewaking vereist is. De specifieke technische uitwerking van de BMI legt u tijdens de ontwerpfase vast in het Programma van eisen (PvE). In dit document gaat u bijvoorbeeld in op indeling van detectie- en alarmzones, omvang van de installatie, sturingen voor bijvoorbeeld het sluiten van rookwerende deuren en op afstelling van rookdetectoren in verband met het voorkomen van onnodig alarm, en de manier

10 waarop het systeem alarm slaat. Het PvE wordt opgesteld door of in opdracht van de eigenaar of exploitant, en vervolgens beoordeeld door burgemeester en wethouders. Gebruiksbesluit Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. De brandveiligheidsvoorschriften verschilden per gemeente maar zijn per 1 november 2008 geüniformeerd in het Gebruiksbesluit. Deze voorschriften werken rechtstreeks en gelden voor elke vorm van gebruik. Daarnaast is voor de meer risicovolle vormen van gebruik een gebruiksvergunning of een gebruiksmelding nodig. Gebouwenbeheerder gebruiker Als beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor brandveilig beheer en gebruik van dat gebouw. U bent zich bewust van de genomen maatregelen om het risico op brand zo klein mogelijk te maken en u houdt deze maatregelen in stand. Denk hierbij aan bouwkundige maatregelen, brandwerende wanden niet doorbreken, gebruiksmaatregelen als het voorkomen dat wigjes onder brandwerende deuren worden geplaatst, onderhoud van brandveiligheidsinstallaties, zoals brandslanghaspels, enzovoort. Werkgever verantwoordelijk voor BHV-organisatie: U moet als werkgever (of namens uw werkgever) zorgen voor een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) met dagelijks voldoende gekwalificeerd personeel. BHV ers zijn op de hoogte van de procedures en kennen het gebouw. In geval van brand moeten gebruikers van een gebouw de bezoekers aanwijzingen geven wat te doen. U kunt bijvoorbeeld een ontruimingsplan (laten) maken. Uitzendkrachten waarop u kunt rekenen: Een ander onderdeel van Z-safety betreft het interne uitzendplatform genaamd Z-staffing. Dit voldoet uiteraard ook aan de kwaliteitsnormen. Z-staffing is VCU, ABU, en NEN gecertificeerd. Opdrachtgevers kunnen rekenen op de beloofde kwaliteit flexwerkers die door klanten worden gevraagd. Uitzendkrachten zijn cruciaal voor uw bedrijf. Ze zijn er niet alleen voor tijdelijke opdrachten of om pieken en dalen op te vangen. Steeds meer maken ze integraal deel uit van uw activiteiten. Dat maakt ook hun selectie, begeleiding en opvolging belangrijk voor de continuïteit en productiviteit in uw bedrijf. Z-Staffing gaat verder dan traditionele uitzendkantoren Veel verder Wat kunt u bij Z-Staffing verwachten? Projectmatige aanpak. Bij Z-Staffing kunt u rekenen op een professionele projectaanpak, ook al heeft u maar één uitzendkracht nodig. Met één doel voor ogen: de juiste uitzendkracht op de juiste plaats. Eén aanspreekpunt. Onze intercedenten zijn rechtstreeks betrokken bij alle aspecten: van intakegesprek tot selectie, van opleiding tot administratie. Dat garandeert een optimale doorstroming van informatie. Kennis van zaken. Onze ervaren intercedenten begrijpen snel welke skills u nodig heeft, ze voelen uw bedrijfscultuur aan en zijn perfect op de hoogte van specifieke voorschriften en vereisten. Altijd beschikbaar.

11 Onze intercedenten begrijpen dat uitzendkrachten cruciaal zijn voor uw werkproces. Hun hoge betrokkenheid betekent dat u ook buiten de kantooruren bij hen terecht kunt voor dringende zaken. Uitzendkrachten spelen vaak een cruciale rol bij het halen van deadlines en het uitvoeren van bestellingen voor belangrijke klanten. Daarom laat Z-Staffing niets aan het toeval over. Wilt u weten wat u voordelen kunnen zijn. Wij komen graag onze folder brengen. Meer informatie over de activiteiten die wij doen: of stap gerust eens binnen Stolwijkstraat DN Rotterdam Rotterdamse Elementen Fabriek bijna 100 jarig bestaan. De Rotterdamse Elementen Fabriek (REF) aan de Gouderakstraat werd in 1915 gesticht door wijlen de heer J.M. Thijse Sr. als fabriek van galvanische elementen (batterijen). Nadat ruim 10 jaar voor de tweede wereldoorlog zijn zoon, de heer J.M. Thijse zijn intrede deed bij het bedrijf werd langzamerhand overgeschakeld op de fabrikage van verwarmingselementen. Beperkte dat zich in het begin nog tot het maken van strijkijzer-, broodrooster- en theelichtelementen en de reparatie van deze huishoudelijke apparaten, onder zijn leiding nam de toelevering aan de industrie steeds grotere vormen aan en in de dynamische havenstad die Rotterdam nu eenmaal is, ging de REF een vooraanstaande plaats innemen. Inmiddels is dit al bijna 100 jaar geleden, en dat is iets waar de REF trots op mag zijn. Hiernaast is de REF ook nog eens de enige verwarmingsfabrikant in Nederland die alles vanaf de gloeidraad zelf produceert. REF in 1950 Dat de mogelijkheden die de REF biedt bij de levering van praktisch alle soorten verwarmingselementen niet onopgemerkt is gebleven, mag blijken uit het vertrouwen dat niet alleen multinationals en midden- en kleinbedrijven over de hele wereld in de REF stellen, maar ook het feit dat de REF leverancier is aan de Koninklijke Landmacht en dekoninklijke Marine. Voor meer informatie:

12 De oprichters van de Rotterdamse Elementen Fabriek (REF) Van links naar rechts: Dhr. J.W.N.T. Thijse, Dhr. J.M.Thijse Jr. en Dhr J.M. Thijse Sr. Cazdak brengt groendak aan op de Centrale Bibliotheek van Rotterdam. In het kader van het programma Rotterdam Groen heeft Cazdak BV onlangs bij een dakrenovatie op de Centrale Bibliotheek van Rotterdam een groendak aangebracht. Een groendak bestaat uit een sedum-begroeiing, inclusief een substraatlaag (voedingsbodem) en een drainagebaan welke direct op de ook nieuw aangebrachte (wortelwerende) dakbedekking wordt aangebracht. Gemeente Rotterdam heeft het besluit genomen om te investeren in een groendak omdat dit soort daken een grote waterbufferingscapaciteit hebben. De Rotterdamse Gemeete heeft momenteel een probleem met de rioolcapaciteit, wat zich bij hevige hoosbuien manifesteert met overlopende rioolputten. Een groendak zorgt ervoor dat de piekbelasting fors wordt verlaagd. Om deze reden verstrekt Rotterdam een subsidie van 30,- / m2 op het aanbrengen van groendaken. Naast dit voordeel heeft een groendak nog meer voordelen zoals stofbinding, isolerende werking, geluidsdempend en natuurlijk ook een fraai uiterlijk. Cazdak heeft zich in het aanleggen van groendaken gespecialiseerd en kan dergelijke daken volledig in eigen beheer uitvoeren. Een andere ontwikkeling waarin Cazdak in het kader van Duurzaam Bouwen in participeert is de ontwikkeling van het Energiedak. Dit type dak genereert middels een slangensysteem direct onder de dakbedekking thermische energie waarmee forse besparingen worden bereikt. Groendak op Centrale Bibliotheek van Rotterdam Interesse? Wij staan u graag te woord! Ridderkerkstraat J.T. Rotterdam Energiedak

13 Asbest & Combi Services B.V. behaald 2 nieuwe certificaten. Afgelopen April Heeft A.C.S 2 nieuwe certificatien behaald: ISO4001 (certificaat voor milieumanagement systemen) BRL SVMS-007(certificaat voor sloop/ demontage werkzaamheden) Op dit moment is A.C.S dus in het bezit van de volgende certificaten: ISO 9001 ISO VCA** SC 530 BRL SVMS-007 A.C.S. Is hiernaast ook begonnen met de Sanering van het Vlieland Ziekenhuis in Schiedam. Voor meer informatie: Gouderakstraat DB Rotterdam Het stof en vuil de baas? Weska B.V. biedt u de oplossing! Buiten wordt er hard gewerkt aan ons industrieterrein en we kunnen nu reeds zien dat het er mooi uit komt te zien. Weska bv in de Stolwijkstraat heeft al meer dan 40 jaar ervaring met alles op het gebied van professionele reinigingsmachines.. Dus ook degelijke stofzuigers en veegmachines voor het verwijderen van het nu alom aanwezige stof. In de maanden juni en juli kunt u profiteren van onze aanbiedingen om het stof en vuil te lijf te gaan. De Provac bedrijfsstofzuiger, met een geweldige zuigkracht en hoge prestaties, uiterst efficiënt tritex filtering en uniek afkoppelbare snoer van tien meter lengte dat u eenvoudig kunt vervangen in geval van beschadiging. Een bedrijfsstofzuiger ontworpen door professionals voor professionals. Als standaard accessoirekit wordt het volgende meegeleverd: roestvrijstalen zuigbuis, stofzuigerslang en parket zuigmond op wielen. Provac stofzuiger 149, Veegmachine normaal 3295, nu 2399, W 230V 45 L/sec 2600 mm 8l. 26,8 m 5,8 kg 340x340x340 Bel snel of kom even langs! WESKA bv, Stolwijkstraat 4/78 Rotterdam,

14 Verhuizing en nieuw pand voor IJsselmonde VOF Wij hopen 20 juli te verhuizen van de Stolwijkstraat 49b naar de Gouderakstraat 55 (zie bijgaande foto). Nieuwe leden 2009: Parkamanagement is een initiatief van en voor de leden en zonder uw bijdrage is dit niet mogelijk!! Daarom is de parkmanager volop actief met het werven van nog meer nieuwe leden. Maar ook de vraag aan u als ondernemer om ook UW buurman te attenderen op de voordelen van een lidmaatschap van de Vereniging Bedrijven Hordijk. Want door meer leden bereiken we nog meer Kwaliteit door Collectiviteit!! Hierbij heten wij onderstaande bedrijven van harte welkom bij onze Vereniging: Autoschade Pater Noster Branche: Autobedrijf Vestigingsadres Stolwijkstraat DN Rotterdam Telefoon: Fax: Website: Beschrijving Activiteiten:Autobedrijf Paternoster is een universeel Bovag autobedrijf en bij ons kunt U terecht voor alle voorkomende reparaties aan Uw auto. Wij zijn gespecialiseerd in alle Duitse merken maar vanzelfsprekend is elk ander merk bij ons van harte welkom.

15 Sinds 1974 proberen wij middels onze vakbekwaamheid en onze persoonlijke benadering ervoor te zorgen dat elke klant tevreden is en blijft. Wij werken met een team medewerkers die stuk voor stuk een gedegen opleiding hebben genoten en nog steeds zeer regelmatig op diverse cursussen bijgeschoold worden en leren om te gaan met de nieuwste en modernste apparatuur zoals die in de hedendaagse werkplaats te vinden is. Ron Paternoster. Klok Containers BV Branche: Afvalinzameling en afvalverwerking Vestigingsadres Molenvliet CK Rotterdam Correspondentie Postbus MB Rotterdam Telefoon: Fax: Website: Aantal medewerkers: 140 Beschrijving Activiteiten: Inzameling en verwerking van bedrijfsafval en chemisch afval ten behoeve van bedrijven en particulieren IJsselmonde VOF Branche: Stucadoor Vestigingsadres Stolwijkstraat 49b 3079 DN Rotterdam Telefoon: Fax: Website: Aantal medewerkers: 15 Beschrijving Activiteiten: Het leveren en aanbrengen van gevelisolatie en steigerwerk. Per 20 juli gevestigd: Gouderakstraat 55. Van der Meulen Schilderwerken BV Eurekaweg ZB Barendrecht Telefoon: Tot zover de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Wij willen iedereen bedanken voor de ingezonden informatie en foto s. Heeft u leuke ideeën of tips voor de volgende nieuwsbrief, dan horen wij dat graag van u. Met vriendelijke groet, Namens Vereniging Bedrijven Hordijk Het bestuur en parkmanager Evelijn Mikalsen T: E:

Hoog & Breed UITGAVE 2 - APRIL 2010. Van leveringsvoorwaarden naar werkkapitaal management. Gevel- en dakonderhoud in de spotlight [zie pag.

Hoog & Breed UITGAVE 2 - APRIL 2010. Van leveringsvoorwaarden naar werkkapitaal management. Gevel- en dakonderhoud in de spotlight [zie pag. Hoog & Breed 1 Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb] Van leveringsvoorwaarden naar werkkapitaal management [Zie pag. 3] Gevel- en dakonderhoud in de spotlight

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 8, april 2009

BusinessPARK jaargang 8, april 2009 1 BusinessPARK jaargang 8, april 2009 magazine Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen Staatssecretaris Heemskerk Gelderlandkatern over wet BIZ Kom naar regionale Diepinfiltratie praktijkseminars

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie van de kempen OBGB na tien jaar nog vol ambitie Grensoverschrijdend ondernemen betekent cultuurverschillen respecteren De accountant als matchmaker EDITIE 04 2013 De Wiek 8 5527 GN Hapert t: +31 (0)497

Nadere informatie

Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede. Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer. Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen

Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede. Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer. Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen jaargang 4, oktober 2005 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer Freeriders: wie profiteert,

Nadere informatie

EBN-Veiligheidsdienst

EBN-Veiligheidsdienst REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 4 01/15 EBN-Veiligheidsdienst verzorgt volledige beveiligingsketen 22 Touax levert kant en klaar kantoorpand 16 DMzzp: dé bemiddelaar voor opdrachtgevers en zzp'ers 18

Nadere informatie

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk BPm 9-2003 05-09-2003 16:13 Pagina 1 jaargang 2, september 2003 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als

Nadere informatie

Betrokkenheid medewerkers. Vastleggen processen 6. Culemborg wil overstappen op. Implementatie van het. Voor ieder zwembad

Betrokkenheid medewerkers. Vastleggen processen 6. Culemborg wil overstappen op. Implementatie van het. Voor ieder zwembad KWARTAALMAGAZINE OVER DE OPTIMALE WAARDE VAN SPORTFONDSEN NEDERLAND NV JAARGANG 3, NR. 1 februari 2007 Kwaliteit Betrokkenheid medewerkers is essentieel! 4 Vastleggen processen lijkt Allemaal zo simpel

Nadere informatie

Eensgezind positief over economische groei

Eensgezind positief over economische groei jaargang 7, juni 2011 prijs losse verkoop 5.95 Roy Thurik en Garrelt van Waning Eensgezind positief over economische groei Verder in dit nummer: Wie mag zich Capelse ondernemer 2011 noemen? De Vries Piping

Nadere informatie

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - augustus 2010. Inspectiemodules Arbeidsinspectie betonbekistingen

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - augustus 2010. Inspectiemodules Arbeidsinspectie betonbekistingen Hoog & Breed 1 Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb] Inspectiemodules Arbeidsinspectie betonbekistingen [Zie pag. 4] Uitkomsten Arbeidsinspectie onderstrepen

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, april 2010

BusinessPARK jaargang 9, april 2010 1 BusinessPARK jaargang 9, april 2010 magazine Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen Duurzame raadsleden Collectieve beveiliging Trigion Duurzaam bouwen met subsidie Vijfsluizen: eerste

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

Een kopzorg of vier minder!

Een kopzorg of vier minder! Een kopzorg of vier minder! Voordeel en gemak voor deelnemers SBBU 1. Altijd de beste prijs en voorwaarden Dankzij de inkoop- en andere collectiviteitsvoordelen kunt u fors besparen op grote kostenposten

Nadere informatie

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage todd-w BÜO.idviseurs in tuimteli ke oidenmg economie en milieu Postbus 68 5260 AB Vught Taaistraat 36 Vught telefoon 073 658 90 40 fa» 073 656 16 65 email: infoobro.nl Gemeei Gemeente Halderberge nummer

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013)

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) Een branche in beweging Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) 2 Voorwoord Vijf jaar Arboprogramma in beeld Geachte lezer, Arbo-ambassadeurs. Een Branche-RI&E, Arbocatalogus en

Nadere informatie

BoorInfo. Magazine 1. Een uitdaging of gewoon werk? Speciale klus. In deze uitgave: En verder... Uitgave april 2006.

BoorInfo. Magazine 1. Een uitdaging of gewoon werk? Speciale klus. In deze uitgave: En verder... Uitgave april 2006. BoorInfo Magazine 1 Uitgave april 2006 In deze uitgave: Speciale klus Een uitdaging of gewoon werk? 4 En verder... Stof tot nadenken Ik was sceptisch Als slopen niet lukt All over the world 8 12 17 20

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Startcoach moet aantal falende starters halveren ONLINE OHW biedt meer dan alleen maar belangenbehartiging

het ONDERNEMERS Startcoach moet aantal falende starters halveren ONLINE OHW biedt meer dan alleen maar belangenbehartiging NR. 1 2010 het ONDERNEMERS HOEKSCHE WAARD B E L A N G OHW biedt meer dan alleen maar belangenbehartiging Eigen industrievolgsysteem voor de Hoeksche Waard Aanbevelen leidt tot aanbevolen worden Een sterk

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

SchoonmaakKrant2015. In De Nieuwe Wereld, een productie. Schoonmaak in Nederland krijgt wereldwijde waardering. Emmy Award voor schoonmaakster Mirte

SchoonmaakKrant2015. In De Nieuwe Wereld, een productie. Schoonmaak in Nederland krijgt wereldwijde waardering. Emmy Award voor schoonmaakster Mirte SchoonmaakKrant2015 Deze SchoonmaakKrant is een speciale uitgave van Clean Totaal en verschijnt in een oplage van 24.000 exemplaren editie 3 juni 2015 Oud-politica Rita Verdonk tegen de schoonmakers van

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie