KWALITEITSJAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSJAARVERSLAG"

Transcriptie

1 KWALITEITSJAARVERSLAG ,0** Officiële Zorginstelling

2 Maastricht, voorjaar 2013 Namens het Bestuur van de Stichting Service Médical. Gegevens instelling Naam instelling Opsteller Stichting Service Médical M.G.J. Willems, kwaliteitsfunctionaris onder supervisie van drs. J.A.I.A. Benders, directeur/bestuurder Adres instelling Laan van Brunswijk HC Maastricht Aantal personeelsleden Soort instelling 5,3 fte facilitaire staf 175 operationele vrijwilligers mobiele sportgeneeskundige groep Verslagjaar 2012 Invoerdatum 25 mei 2013 Illustraties Opmaak Fotopersbureau Cor Vos Cor Jongen Sander Hendrikse Ontwerpstudio Dorenda te Meij Foto kaft: Geen overwinning zonder pijn. De winnaar van de Ronde van Italië 2013, Vincenzo Nibali, wordt verzorgd door Service Médical in de Eneco Tour. Foto: Cor Vos Jaarverslag

3 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Visie op kwaliteit van zorg Lange termijndoelstellingen met betrekking tot kwaliteit van zorg Doelstellingen kwaliteit van zorg met betrekking tot het verslagjaar 5 2. Kwaliteitszorg en kwaliteitssysteem 2.1 Kwaliteitscommissie en Management Advies Groep (syn. Commissie Collegiale Toetsing) Deming-overleg Overleg WAV 6 3. Zorgketen en kwaliteit 3.1 Schakel in de zorgketen Andere ketenpartners Politiek 7 4. Verbeteracties Gerealiseerde verbeterpunten Behandelregistratieformulieren Gebruik van Q-Plan Centralisatie van werkzaamheden 8 5. Mensen en materiaal 5.1 Functioneren van de Management Advies Groep (CCT) Personele mutaties Aangeboden opleidingen Kenniscentrum, de Service Médical Academy Stimulerende en belemmerende factoren bij het verbeteren van de kwaliteit 8.1 Marktontwikkeling Aanvullingen op de wedstrijdkalender Behoefte aan financiële middelen Sponsoring Samenwerking academisch ziekenhuis Maastricht Uitkomsten kwaliteitsbeleid 9.1 Hoofddoelstelling Epidemiologie Klachten en kwaliteit 10.1 Klachtenregeling Klachtencommissie Doelstellingen voor Certificering Verbetering kwaliteitsorganisatie Verbetering operationele organisatie Sponsoring Nog te realiseren/te bespreken verbeterpunten voor 2013 e.v De 17 onderscheidende karakteristieken Partners in sport De Service Médical vrijwilligers hebben een naam Cliënt en kwaliteit 6.1 Relatiebeheer Promotie Veiligheidsadvisering Externe oriëntatie 7.1 Overheid Zorgverzekeraars Contacten met overige instanties Bijzondere projecten 12

4 1. ALGEMEEN 1.1 Visie op kwaliteit van zorg Service Médical bestaat 27 jaar. Sedert 1985, het jaar van oprichting van de Stichting Service Médical (SSM) door de Maastrichtse arts Jos Benders, belichaamt de organisatie de inzet van professionele acute medische begeleiding en verzorging bij (sport)evenementen. De organisatie kan rekenen op een breed draagvlak in de samenleving en ontmoet hierbij de nodige sympathie. De medische begeleiding bij (sport)evenementen geschiedt door een team van 175 professionele vrijwilligers. De meesten van hen zijn verbonden aan een ziekenhuis of een ambulancedienst. Het gaat om artsen (onder wie chirurgen, reanimatieartsen, sportartsen etc.), verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs. Allen zijn in het bezit van de hoogste medische registratie in het expertisegebied. De Stichting Service Médical heeft een zodanige positie in de sportwereld verworven, dat haar met grote regelmaat uiteenlopende vragen worden gesteld door organisatoren, sportverenigingen en overheden. Er bestaat kennelijk niet alleen behoefte aan directe inzet maar ook aan deskundige instructies en voorlichting over acute zorgverlening op straat, op de sportplek, in stadions, tussen de dranghekken e.d. Daarom is besloten om de uitgebreide praktische ervaring te bundelen in een formele structuur. De in 2008 opgerichte Stichting Service Médical Academy, een onafhankelijke organisatie, fungeert hierbij als een Centre of Excellence. 1.2 Lange termijndoelstellingen met betrekking tot kwaliteit van zorg Tijdens het verslagjaar heeft de Stichting Service Médical wederom de kwaliteit van zorg en transparantie van organisatie volop aandacht gegeven. Dit resulteerde middels een audit door KIWA, begin 2013, in een verlenging van het certificaat van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO Kwaliteit van zorg in combinatie met transparantie van de organisatie blijft een belangrijke lange termijndoelstelling. In een eerdere fase werd de Stichting Service Médical erkend als Bijzondere Landelijke Sportorganisatie door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door het Ministerie van Financiën werd Service Médical de status van ANBI-instelling verleend, een Algemene Nut Beogende Instelling. In het veld van organisaties die acute medische begeleiding van (sport)evenementen verzorgen, heeft de Stichting Service Médical met het totaal aan kwalificaties (zie ook verder) een leidinggevende rol. Steun ons! Jaarverslag

5 1.3 Doelstellingen van kwaliteit van zorg met betrekking tot het verslagjaar Op verzoek van de toendertijdse raad van bestuur is in 2009 gekozen voor een nieuwe bestuursstructuur waarbij de voormalige bestuursleden zitting namen in een meer op afstand fungerende Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit 4 leden. Per 1 januari 2012 heeft drs. G. Peeters, CEO van het academisch ziekenhuis Maastricht, zijn lidmaatschap na één termijn in goed overleg beëindigd. De heer drs. Jos Benders, arts is sinds 2009 de bestuurder. Met het gezaghebbende kwaliteitsmanagementsysteem ISO-9001:2008 onderschrijft de Stichting Service Médical niet alleen haar streven om de spoedeisende medische zorg door een onafhankelijke partij te laten toetsen, maar tevens haar intenties om aan de hoogst gestelde medische eisen te blijven voldoen, ook in tijden van crisis en minder subsidie. De jaargang 2012 heeft, naast de voor SSM ieder jaar terugkerende evenementen, in het teken gestaan van de (para) medische begeleiding van bijzondere evenementen als: het WK Wielrennen in Zuid-Limburg van 15 t/m 23 september 2012 en het WK IJshockey U18 Div II in Heerenveen van 31 maart t/m 6 april 2012 ook worden vanuit Service Médical, op geleide van de mogelijkheden, goede doelen acties medisch ondersteund. Een voorbeeld is het wielerfestijn de Alpe d HuZes ten bate van de KWF-kankerbestrijding. NB: Meer documentatie over de volledige lijst van wedstrijden is op aanvraag voorhanden via het wedstrijdsecretariaat. De roepende en de roeping omarmen elkaar. Foto: Cor Vos. Jaarverslag

6 2. KWALITEITSZORG EN KWALITEITSSYSTEEM 2.1 Kwaliteitscommissie en Management Advies Groep De Stichting Service Médical hecht grote waarde aan de handhaving van een vruchtbaar kwaliteitsbeleid. Om dit te bereiken laat zij zich inspireren door gedachten en adviezen van zowel haar facilitaire medewerkers als van de medische geschoolde vrijwilligers. Speciaal voor dit doel is een tweetal overlegvormen in het leven geroepen, nl. de Kwaliteitscommissie en de Management Advies Groep (synoniem voor CCT*). De Kwaliteitscommissie bestaat uit deelnemers op het terrein van gezondheidsrecht, ambulancehulpverlening, algemene geneeskunde en kwaliteitsmanagement. Deze commissie richt zich primair op het continu verbeteren van de kwaliteit van de te verlenen zorg. De Management Advies Groep is samengesteld uit deelnemers met expertise in het vakgebied van fysiotherapie, sportgeneeskunde, heelkunde, ambulancehulpverlening, kwaliteitszorg, waarbij beleidsmakers en uitvoerenden met betrekking tot het primaire proces hun kennis delen. De Management Advies Groep vergadert enkele malen per jaar waarbij men in retrospectief de voorbije periode aan een analyse onderwerpt en een blik op de toekomst in adviezen formuleert. De Management Advies Groep onderhoudt een nauwe relatie met de directie. Meer informatie over de Management Advies Groep is te vinden onder 5.1. * Commissie Collegiale Toetsing 2.2 Deming-overleg De Amerikaanse econoom Deming bedacht de zogenaamde PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) die als doel heeft om de primaire en beleidsmatige processen te optimaliseren. De Stichting Service Médical heeft ervoor gekozen om door het invoeren van een IKO-formulier (Idee, Klacht, Opmerking) al haar facilitaire medewerkers en (medische geschoolde) vrijwilligers uit te nodigen om input te leveren voor het verbeteren van haar processen. Naast deze optie tot het indienen van voorstellen van uiteenlopende aard, is er een specifiek formulier ontworpen dat incidenten omtrent de hulpverlening voor patiënten in kaart brengt. Dit MIP-formulier (Melding Incident Patiëntenzorg) complementeert de keten van (para)medische hulpverlening vanaf aanmelding van een evenement tot en met de uitvoering en evaluatie. Met afgevaardigden uit alle relevante geledingen vindt er periodiek overleg plaats waarin deze meldingen aan een nadere analyse worden onderworpen. De melder ontvangt een terugkoppeling van de bevindingen uit dit overleg, waarmee de organisatie nastreeft een open dialoog te hebben met de melders. Alleen zo kunnen meldingen blijven leiden tot corrigerende maatregelen. 2.3 Overleg Cie WAV In het kader van te verwachten wijzigingen in het vergunningenbeleid is in 2009 een werkgroep opgericht met als doel om permanent aangesloten te blijven bij de Wet Ambulance Vervoer nieuwe stijl. In de werkgroep hebben zitting twee landelijke specialisten op het gebied van ambulances, een ambtelijk vertegenwoordiger van de provinciale overheid, een hoogleraar gezondheidsrecht en de directeur. Intussen is de cie WAV ook betrokken bij beleidsmatige zaken met een bredere horizon, wel steeds met de focus op acute rijdende hulpverlening. Zoals de oprichting van een vereniging voor bijzonder acuut vervoer, C2000, gebruik sirene en blauw zwaailicht mobilances, onderzoeksproject Letselbeeld Evenementen (LEB). Jaarverslag

7 3. ZORGKETEN EN KWALITEIT 3.1 Schakel in de zorgketen De Stichting Service Médical is een zorginstelling met als doel tijdens een sportevenement acute (para)medische zorg binnen de dranghekken te leveren. Door haar directe aanwezigheid minimaliseert zij de tijd die het kost om een hulpbehoevende medemens te bereiken tot luttele seconden, een tijdsinterval waaraan reguliere hulporganisaties doorgaans niet kunnen voldoen. Dit houdt in dat in de eerste, vaak bepalende momenten, al begonnen kan worden met het verlenen van professionele medische hulp. Met andere woorden, de zorgketen start op een moment dat nog geen andere hulp voorhanden is. De Stichting Service Médical staat de slachtoffers van een ongeval ter plaatse bij in een multidisciplinaire setting. Daardoor is, in het merendeel der gevallen, een doorverwijzing naar een externe hulpverlener in de zorgketen niet nodig. In die gevallen waarbij dit wel noodzakelijk is, contacteert de Stichting de nader te definiëren hulpverlenende instantie en begeleidt zij het slachtoffer daarheen. In administratieve zin hanteert zij een op de leest van de ambulancewereld geschoeid behandelregistratieformulier en ziet ze bij de overdracht toe op de uitwisseling van de noodzakelijke (medische) informatie aan de hulpverleners. 3.2 Andere ketenpartners Gedurende het verslagjaar werden de reguliere contacten met ketenpartners op vertrouwde wijze onderhouden en waar nodig verder aangehaald: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het academisch ziekenhuis te Maastricht, de RAV-en, de landelijke meldkamer ambulancezorg (LMAZ), de Dopingautoriteit e.a. Flankerend hieraan waren er overlegmomenten met vertegenwoordigers van de landelijke en regionale politiek, de media en met representanten van de diverse sportorganisaties. De samenwerking met Consument en veiligheid (Veiligheid.nl) werd verder geïntensiveerd, waarbij deze instantie kan bogen op de uitgebreide epidemiologische databank van Service Médical. Politieke steun onontbeerlijk voor broodnodige hulpverlening. Foto: archief Service Médical 3.3 Politiek Op 1 november 2011 werd onder leiding van televisie anchor Mart Smeets (NOS) een petitie ingediend bij de Tweede Kamer in Den Haag die korte tijd later resulteerde in de aanname van een breed gesteunde motie die opriep tot het behoud van de Kennis en Ervaring van Service Médical. Gedurende het verslagjaar heeft Service Médical geen kennis kunnen nemen van enige opvolging van deze motie, anders dan het plannen van een Expertgroep met als eerste vergaderdatum begin Op dinsdag 6 december 2012 werd daarom door de Tweede Kamer, wederom door de Kamerleden Tj. van Dekken (PvdA) en P. Dijkstra (D66) een nieuwe, zwaardere motie ingediend waarin werd bepleit de subsidie aan Service Médical met minimaal een jaar te verlengen. Deze motie kreeg wederom ruime steun van de parlementariërs. Jaarverslag

8 4. VERBETERACTIES IN Gerealiseerde verbeterpunten: het verder optimaliseren van de zo te noemen after-sales. Na afloop van een evenement wordt de organisatie verzocht om een enquêteformulier in te vullen. Op basis van de uitkomsten van deze enquête wordt zo nodig de dienstverlening aangepast. N.B.: in het verslagjaar 2012 werden de volgende verbeterpunten ter hand genomen: het inhuren op projectbasis van job-gerelateerde deelspecialisten op het gebied van communicatie, kwaliteit, behandelregistratie en personeelsbeleid; het discreet uitbreiden van het aantal facilitaire medewerkers; upgraden kennisniveau facilitaire medewerkers en vrijwilligers door scholing; restyling van de apotheek en het aanstellen van een nieuwe beheerder. 4.2 Behandelregistratieformulieren Het behandelregistratieformulier vormt al jaren de basis voor de verslaglegging van de acute (para) medische hulp. Enkele parameters zijn : de aard van de aandoening, de locatie ervan, het soort letsel, de toestand van de patiënt (EMV-score) en de verrichte (be)handelingen. In het verslagjaar 2012 hebben in totaal 409 ingezette teams 860 acute interventies verricht. De bevindingen die voortvloeien uit al deze behandelregistratieformulieren worden door een paramedisch medewerker verwerkt. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de Stichting Service Médical Academy bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Een van de onderwerpen die hierbij aan bod komt, is in hoeverre er een causaal verband bestaat tussen een bepaalde sportactiviteit en het optreden van blessures. De verdere analyse van de behandelgegevens geschiedt in samenwerking met Veiligheid.nl 4.3 Gebruik van Q-plan Bij de implementatie van het ISO-9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem is speciaal gelet op het beheer ervan. Bij de afweging voor de wijze waarop dit dient plaats te vinden heeft een rol gespeeld dat distributie en beheer aan dienen te sluiten op de digitale mogelijkheden die bij de Stichting Service Médical voorhanden zijn. Het programma Q-plan ondersteunt hierbij deze voornemens waarbij op een directe, snelle en vooral beheersbare wijze mutaties in het systeem zichtbaar zijn. Verder biedt het systeem ondersteuning bij het analyseren en verbeteren van al haar kritische processen. 4.4 Centralisatie van werkzaamheden In onze dependance in Riemst-Vroenhoven (B), onder de rook van Maastricht, is het wagenpark en medische beheer gesitueerd. Vanuit deze locatie vindt tevens de aansturing plaats op het gebied van wedstrijdmanagement en logistiek management. Dochterorganisatie Stichting Service Médical Academy zetelt eveneens in deze locatie. De hoofdzetel is gesitueerd in Maastricht waar ondersteuning plaatsvindt op secretarieel en financieel gebied. Ook vindt vanuit hier de begeleiding plaats voor het beheer van het ISO-9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem. Het streven is om in 2013 te komen tot één locatie die alle facetten van de organisatie herbergt. Jaarverslag

9 5. MENSEN EN MATERIAAL 5.1 Functioneren van de Commissie Collegiale Toetsing (intern genoemd de Management Advies Groep) De Stichting Service Médical heeft als een intern adviesorgaan de Management Advies Groep (MAG) in het leven geroepen met als taak om de uitgevoerde operationele processen op periodieke basis te belichten en aanknopingspunten voor (verdere) verbetering in kaart te brengen. Door uit iedere geleding een vertegenwoordiger te kiezen is de samenstelling van het MAG divers, hetgeen een zo grondig mogelijke analyse van processen mogelijk maakt. Tot de taken van de MAG worden gerekend: de advisering van de dagelijkse leiding in zaken die betrekking hebben op a. de operationaliteit; b. het functioneren van teamleden en hun optreden bij sportevenementen; c. een klankbord te zijn voor problemen van teamleden, evenals voor (de wensen van) de facilitaire staf; het kennisnemen van de inhoud van MIP- of IKO- meldingen (MIP = Meldingen Incidenten Patiëntenzorg; IKO = Ideeën, Klachten en Onvolkomenheden); betrokkenheid bij externe klachten aangaande teamleden, in de vorm van collegiale toetsing; betrokkenheid bij de instandhouding van het kwaliteitsmanagementsysteem. 5.2 Personele mutaties Tijdens het verslagjaar werd een nieuwe technisch medewerker benoemd ten behoeve van het onderhoud en verzorging van het wagenpark. Verder werd een functionaris Human Resources aan de organisatie verbonden voor optimalisering van personeelsgerichte zaken. Voor het onderhouden van het ISO-9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem werd een kwaliteitsfunctionaris benoemd. Geen berg te hoog voor onze paramedische hulpverlening. Foto: Sander Hendrikse Jaarverslag

10 5.3 Aangeboden opleidingen Bij het verlenen van (acute) medische hulpverlening is actuele en parate medische kennis onontbeerlijk. Dit geldt voor zowel alle facilitaire medewerkers als medisch geschoold personeel uit ziekenhuizen, Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV), praktijken voor fysiotherapie en huisartsenpraktijken. Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO-9001:2008 belicht dit onderwerp nadrukkelijk waarbij het alle medewerkers periodiek toetst op hun medische achtergrond. In de praktijk betekent dit dat voor alle facilitaire medewerkers een minimale medische achtergrond op het niveau van EHBO als voorwaarde geldt. Voor de medische getrainde vrijwilligers is een uitvoerig programma op het gebied van traumatologie samengesteld. De meest prominente trainingen die hierin voorzien zijn: Basic Life Support, preklinische traumazorg (PKTZ) en Ambulance Hulp Verlening (AHV). Voor de ambulancechauffeurs is er aandacht voor de KNWUvolgerscursus, een training voor chauffeurs tijdens wielerwedstrijden. Tenslotte vindt scholing plaats in het omgaan met het geavanceerde C2000-communicatiesysteem. 5.4 Kenniscentrum, de Service Médical Academy De operationele Stichting Service Médical reeds jaren geleden dat er bij vele partijen die actief zijn in de sportwereld een kennelijke behoefte bestond aan kennis en advies op het gebied van traumageneeskunde, noodzakelijke medische voorzieningen tijdens een sportevenement, te baseren op wetenschappelijk onderzoek. Samen met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) is besloten om een dochterorganisatie in het leven te roepen die specifiek haar focus richt op kennis. In 2008 is de Stichting Service Médical Academy opgericht om sportbonden en belanghebbenden in deze te voorzien. Bij de Stichting Service Médical vergaart de Stichting Service Médical Academy haar kennis uit de praktijk en destilleert hieruit analyses en adviezen. Het verzorgen van scholing en voorlichting zijn wezenlijke aanvullende onderdelen van haar takenpakket. Vallen, opstaan en weer doorgaan. Foto: Cor Vos Jaarverslag

11 6. CLIËNT EN KWALITEIT 6.1 Relatiebeheer De Stichting Service Médical hecht bijzondere waarde aan een goede relatie met haar opdrachtgevers, de organisatoren van sportevenementen. Belangrijk speerpunt in deze is het om opdrachtgevers persoonlijk te benaderen en door inventarisatie van de zorgbehoeften de geldende richtlijnen hiermee in harmonie te brengen. Na afloop van ieder sportevenement ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier dat voor het heden, maar zeker ook voor de toekomst, het gewenste verwachtingspatroon in kaart brengt. Deze bewaking van de klanttevredenheid geldt als een van de ijkpunten om het gewenste en verplichte niveau weer te geven en maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem. 6.2 Promotie De Stichting Service Médical promoot haar werkzaamheden door in media aandacht te vragen voor de acute (para) medische hulpverlening. In het verleden werd via een vaste column in De Telegraaf sportmedische voorlichting gegeven. In de regionale Dagbladen De Limburger en het Limburgs Dagblad waren in 2012 wekelijkse columns te vinden. De website van de Stichting Service Médical is niet alleen in de Nederlandse taal oproepbaar doch ook in het Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Portugees en Engels. Deze selectie van internationale talen verlaagt de drempel van toegankelijkheid en sluit aan bij het informeren van zowel buitenlandse organisatoren van sportevenementen als sporters. Alhoewel de Stichting Service Médical voornamelijk op Nederlands grondgebied opereert zijn de sportevenementen en sporters vaak van internationaal niveau. Los daarvan vragen veel buitenlandse organisatoren ondersteuning van Service Médical, zoals de afgelopen jaren gebeurde bij de passages van de Spaanse Vuelta, de Italiaanse Giro en de Tour de France. In 2012 hebben ook de Social Media een plek verworven binnen de organisatie. Door het participeren in Facebook kunnen op een snelle en eenvoudige wijze teamleden, facilitaire medewerkers en belangstellenden worden geïnformeerd. 6.3 Veiligheidsadvisering Veiligheidsadvisering over tal van medische onderwerpen (zie ook 6.2) geschiedt in samenspraak met de Service Médical Academy. HET WEGDEK IS DE GROOTSTE VIJAND 45,0** NK wielrennen foto: Cor Vos 175 vrijwilligers, allen medische specialisten, werken samen in de Stichting Service Médical, om aan de sportende medemens spoedeisende hulp te verlenen. De Stichting Service Médical is een goede doelen organisatie. Jaarverslag

12 7. EXTERNE ORIËNTATIE 7.1 Overheid Het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2011 besloten om de instellingssubsidie die de Stichting Service Médical ondersteunt in het realiseren van een evenwichtige begroting, vanaf 1 januari 2013 te laten vervallen. Eind 2011, tijdens het WGO Sport, werd de verantwoordelijke minister, mevrouw drs. E. Schippers opgeroepen er voor te zorgen dat de in vele jaren opgebouwde expertise van de Stichting Service Médical behouden blijft. In 2010 aanvaardde de verantwoordelijke minister een motie, ingediend door PvdA en D 66, om in de jaren 2010 tot en met 2012, een projectsubsidie in het vooruitzicht te stellen, in plaats van de voorheen aangewezen instellingssubsidie. Ook eind 2011 en eind 2012 steunde de Tweede Kamer het werk van Service Médical middels moties. In 2013 zal duidelijkheid ontstaan omtrent de rol die het Ministerie van VWS voor zichzelf ziet weggelegd bij het borgen van deze kennis en ervaring. 7.2 Zorgverzekeraars De Stichting Service Médical heeft bij de Zorginstelling bij het College Tarieven Gezondheidszorg, nu de Zorgautoriteit, succesvol beargumenteerd om aangemerkt te worden als Zorginstelling. Het is immers een ongelijke situatie dat de Stichting Service Médical wel bevoegd is om acute (para)medische hulp te verlenen doch deze kosten niet mag declareren. In samenwerking met huisaccountant PricewaterhouseCoopers en zorgverzekeraar CZ is een systematiek ontwikkeld die moet leiden tot tarifering van behandelkosten. Voorlopig geschiedt dit in een try-out. Realisatie van deze tarifering zal, zo deze ooit definitief tot stand komt, een bijdrage leveren om te komen tot een betere balans tussen medische hulpverlening en een evenwichtige financiële begroting. 7.3 Contacten met overige instanties De Stichting Service Médical hecht waarde aan strategische allianties, waaronder het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), met als doel om ervaringen op het gebied van spoedeisende (para)medische zorg te delen. Met de internationale wielerbond UCI heeft op haar verzoek een aantal malen overleg plaatsgevonden om nieuwe medische richtlijnen voor de (para)medische zorg tijdens wielerevenementen te formuleren. Met de BIOS-groep uit Rotterdam, een organisatie die verantwoordelijk is voor inzet ambulances, bestaat er sedert een aantal jaren een intensieve samenwerking. Met de Nederlandse Vereniging voor Sportfysiotherapie (NVFS) werd reeds vele jaren geleden een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel om kennis, vaardigheden en de inzet van leden te delen. Met het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) bestaat eveneens een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast zet de Stichting Service Médical zich in om een bijdrage te leveren aan de opleiding van studenten van de Hogeschool Zuyd met vestigingen in Zuid-Limburg. Ook is er een samenwerking de Johann Cruijff University te Amsterdam en de sportopleiding Speco uit Tilburg. In het verslagjaar voerden twee Speco studenten een wetenschappelijke stage uit bij Service Médical. Daarbij oriënteerde de ene student zich op de Vraagzijde van medische begeleiding bij sportwedstrijden, de andere op de Aanbodzijde. 7.4 Bijzondere projecten De Stichting Service Médical kan in haar meer dan 25 jaar oude bestaan terugblikken op een aantal spraakmakende evenementen. Zo was zij in 2006, ten behoeve van het runnen van een medische polikliniek in Holland Huis, aanwezig in Turijn (Italië) tijdens de Olympische Winterspelen. Twee jaar later, in 2008, gaf zij, in het kader van eenzelfde operationaliteit, acte de présence in Beijing (China) tijdens de Olympische Zomerspelen. In 2009 bezocht La Vuelta (de Ronde van Spanje) Nederland en begeleidde de Stichting Service Médical de wielrenners op Nederlands grondgebied. Een jaar later werden twee andere wielerrondes van internationale allure ondersteund. Zowel de Tour de France (Frankrijk) als de Giro D Italia (Italië) hadden Nederland als start voor hun wielerkoers uitgekozen en de Stichting Service Médical stond ook hier paraat. In september 2012 tenslotte werd in Zuid-Limburg het Wereld Kampioenschap Wielrennen voor professionals op de weg georganiseerd. Ook de organisatoren van dit sportevenement onder auspiciën van de wereldwielerbond UCI, gaf haar vertrouwen op het vlak van medische begeleiding in handen van de Stichting Service Médical. Jaarverslag

13 8. STIMULERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN BIJ HET VERBETEREN VAN DE KWALITEIT 8.1 Marktontwikkeling De Stichting Service Médical blijft onvermoeid aandacht vragen voor het feit dat organisatoren van (sport) evenementen medische zorg dikwijls zien als sluitpost van de begroting. Onder de huidige economische omstandigheden, die velen als zorgelijk ervaren, valt hierin niet snel een kentering te verwachten. De Stichting Service Médical stelt daarnaast vast dat het aantal aanbieders van acute (para)medische zorg groeit waarbij zeker niet alle partijen dezelfde kwaliteitsnormen nastreven. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de Stichting Service Médical schriftelijk over dit fenomeen van ongeregelde hulpverlening haar bezorgdheid geuit. Door het ontbreken van heldere en duidelijke (wettelijke) richtlijnen ontstaat er een situatie waarbij niet alle partijen dezelfde kwaliteitsnormen hebben. De Stichting Service Médical streeft er juist naar om op een aan de RAV verwante wijze acute (para)medische hulp te verlenen die aan de hoogste standaarden voldoet. Dit blijkt uit het feit dat al haar ambulances over een vergunning beschikken. Daarnaast hanteert zij het ANBI-keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling) en worden haar processen periodiek getoetst volgens de gezaghebbende en internationale ISO-9001:2008 normen. In het verleden werd de Stichting Service Médical door de toenmalige staatssecretaris mevrouw Clémence Ross van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangemerkt als Bijzondere Landelijke Sportorganisatie. Verder heeft de Stichting Service Médical de Inspectie van de Gezondheidszorg mogen ontvangen voor een AT-bezoek waarbij alle ter zake doende punten werden beoordeeld. Ook voor de toekomst heeft de Stichting Service Médical zich als doel gesteld om te blijven ijveren voor meer gelijkvormigheid op het terrein van acute (para)medische hulpverlening binnen de dranghekken. 8.2 Aanvullingen op de wedstrijdkalender Bij 15 takken van sport, gedurende 191 evenementdagen, hebben 889 teamleden hun (para)medische kundigheid in 2012 in de praktijk gebracht. Dit resulteerde in 860 (acute) interventies, een stijging ten opzichte van het vorige verslagjaar toen 667 maal een beroep op acute (para)medische hulpverlening werd gedaan. Nieuwe evenementen in het verslagjaar waren: het WK Wielrennen in Valkenburga/d Geul van 15 t/m 23 september 2012 het WK IJshockey U18 Div II in Heerenveen van 31 maart t/m 6 april Behoefte aan financiële middelen De Stichting Service Médical is een organisatie die vanuit een ideëel uitgangspunt opereert. Zij heeft zich als doel gesteld om bij (sport)evenementen acute (para)medische zorg te verlenen tegen een tarief dat voor wedstrijdorganisatoren normaal geen belemmering zou hoeven te zijn bij hun besluit hun (sport)evenement ermee te faciliteren. Bij een aantal benefiet (sport)evenementen tracht de Stichting Service Médical zelfs haar tarief tot nihil te reduceren. Evenementen die hiervoor in aanmerking komen, zijn evenementen voor minderbedeelden, gehandicapten of het inzamelen van geldelijke middelen ten behoeve van geneeskundig onderzoek. In het verslagjaar 2012 deed de recessie zich in vele geledingen voelen waardoor de bedrijfskosten, noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden, op een kritische wijze tegen het licht werden gehouden. Bezuinigingen die leiden tot een afbreuk van het door vele jaren opgebouwde kwaliteitsniveau is hierbij nimmer een optie. De handhaving van de keurmerken ANBI en ISO-9001:2008 blijft onverminderd hoog in het vaandel staan. Deze visie op zorg bij (sport)evenementen resulteert wel in een moeizame totstandkoming van een gebalanceerde jaarlijkse begroting, temeer daar de organisatoren van (sport)evenementen financiële draagkracht ontberen om kostendekkende facturen te ontvangen. Jaarverslag

14 8.4 Sponsoring Afgelopen verslagjaar is met vrijwel alle beneficiënten de goede relatie gecontinueerd. Met hoofdsponsor Zorgverzekeraar VGZ startte het eerste jaar van een geapprecieerde samenwerking. 8.5 Samenwerking Academisch Ziekenhuis/MUMC+ Gedurende het verslagjaar is de samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) voortgezet. Samen met VGZ en MUMC+ verzorgde Service Médical de medische begeleiding van de WK wielrennen De relatie met het MUMC+ steunt verder op de acquisitie van medische materialen en goederen, onder toeziend oog van de ziekenhuisapotheker. Deze relatie opent voor de Stichting Service Médical ook de toegang tot vele geëngageerde en vakbekwame medewerkers die als vrijwilliger (sport)evenementen kunnen begeleiden. Soms voldoen al een paar troostende woorden. Foto: Cor Vos Jaarverslag

15 9. UITKOMSTEN KWALITEITSBELEID 9.1 Hoofddoelstelling. De Stichting Service Médical stelt zich als hoofddoel om kwalitatief hoogwaardige spoedeisende (para)medische hulp binnen de dranghekken te realiseren. De uitkomsten van haar operationele activiteiten zijn in onderstaande tabellen nader uitgewerkt. 9.2 Epidemiologie Tabel 1a. Totaal aantal wedstrijddagen per tak van sport Sporttak Aantal wedstrijddagen Procentueel Cumulatief Wielrennen 61 31,9 % 31,9 % Voetbal 50 26,2 % 58,1 % Schaatsen 29 15,2 % 73,3 % Algemeen 12 6,4 % 79,7 % Paardensport 8 4,2 % 83,9 % Inline Skaten 6 3,1 % 87,0 % IJshockey 5 2,6 % 89,6 % Atletiek 4 2,1 % 91,7 % Soccer 4 2,1 % 93,8 % Basketbal 3 1,6 % 95,4 % Sportdag 3 1,6 % 97,0 % Worstelen 2 1,0 % 98,0 % Volleybal 2 1,0 % 99,0 % Cyclocross 1 0,5 % 99,5 % Kidstour 1 0,5 % 100 % Totaal % 100 % 175 vrijwilligers, allen medische specialisten, werken samen in de stichting service médical, om aan de sportende medemens spoedeisende hulp te verlenen. de stichting service médical is een goede doelen organisatie met CBF-keurmerk. Landgraaf - NK Wielrennen foto Carla Vos/Cor Vos eerst de mens dan het materiaal servicemedical.nl servicemedical.tv servicemedicalacademy.nl Jaarverslag

16 Tabel 1b. Totaal aantal ingezette medische teams per sporttak Sporttak Teams Procentueel Cumulatief Wielrennen ,6 % 60,6 % Voetbal 50 12,3 % 72,9 % Schaatsen 36 8,9 % 81,8 % Algemeen 19 4,6 % 86,4 % Paardensport 10 2,4 % 88,8 % Inline Skaten 10 2,4 % 91,2 % IJshockey 5 1,2 % 92,4 % Atletiek 9 2,2 % 94,6 % Soccer 4 1,0 % 95,6 % Basketbal 3 0,7 % 96,3 % Sportdag 7 1,7 % 98,0 % Worstelen 2 0,5 % 98,5 % Volleybal 2 0,5 % 99,0 % Cyclocross 2 0,5 % 99,5 % Kidstour 2 0,5 % 100 % Totaal % 100 % NB: één team bestaat uit minimaal 1, maximaal 3 teamleden. Tabel 1c. Totaal aantal ingezette teamleden per sporttak Sporttak Teamleden Procentueel Cumulatief Wielrennen ,6 % 61,6 % Schaatsen 95 10,8 % 72,4 % Voetbal 58 6,6 % 79,0 % Algemeen 44 4,9 % 83,9 % Paardensport 28 3,1 % 87,0 % Inline Skaten 28 3,1 % 90,1 % Sportdag 23 2,6 % 92,7 % Atletiek 21 2,4 % 95,1 % IJshockey 15 1,7 % 96,8 % Soccer 8 0,9 % 97,7 Basketbal 6 0,7 % 98,4 % Worstelen 4 0,4 % 98,8 % Volleybal 4 0,4 % 99,2 % Cyclocross 4 0,4 % 99,6 % Kidstour 4 0,4 % 100 % Totaal % 100 % Jaarverslag

17 Tabel 2. Soort en aantal acute interventies In totaal werden 860 acute interventies geregistreerd. Soort interventie Aantal interventies Procentueel Cumulatief Chirurgie ,4 % 40,4 % Fysiotherapie ,4 % 67,8 % Interne ,3 % 80,1 % Orthopedie 81 9,4 % 89,5 % Neurologie 25 2,9 % 92,4 % Dermatologie 20 2,3 % 94,7 % KNO 18 2,1 % 96,8 % Cardiologie 16 1,9 % 98,7 % Oogheelkunde 9 1,0 % 99,7 % EHBO 3 0,3 % 100 % Totaal % 100 % En dan volgt de harde diagnose. Foto: Cor Vos Jaarverslag

18 10. KLACHTEN EN KWALITEIT 10.1 Klachtenregeling Als Zorginstelling en conform ook de vereisten vanuit het ISO-9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem, heeft de Stichting Service Médical de mogelijkheid gecreëerd om haar cliënten in staat te stellen ontevredenheid te uiten. Een speciaal hiervoor ontworpen klachtenfolder alsmede verwijzingen vanaf de website komen hieraan tegemoet. In het verslagjaar 2012 zijn geen klachten van cliënten ontvangen, waardoor de Klachtencommissie geen zitting heeft gehad Klachtencommissie De (externe) Klachtencommissie van de Stichting bestaat uit: Prof. mr. F. C. B. van Wijmen, em. hoogleraar Gezondheidsrecht Universiteit Maastricht (voorzitter); Drs. F. Pijnenborg, oud-inspecteur IGZ; Door de Stichting Service Médical is aan deze commissie een ambtelijk secretaris toegevoegd. Het trotse wagenpark in dienst van de kwetsbare sporter. Foto: Cor Jongen Jaarverslag

19 11. DOELSTELLINGEN VOOR Certificering De Stichting Service Médical heeft als doel om haar erkenning op het gebied van kwaliteit, zoals uitgedrukt in het ISO-9001:2008 Kwaliteitsmanagementsysteem, en het keurmerk Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI), te behouden. Daarnaast streeft zij ernaar om een kader te creëren waaraan gelijksoortige organisaties zich mee zouden moeten conformeren om zodoende ervoor te zorgen dat, ongeacht degene die de spoedeisende (para)medische hulp verleent, de sportende medemens op dezelfde uniforme behandeling mag rekenen Verbetering kwaliteitsorganisatie De Stichting besteedt continu aandacht aan haar processen om zodoende tot een zo optimaal mogelijke (medische) dienstverlening te komen. Een van de vele aspecten die hierbij worden belicht is het formuleren van functie-eisen waaraan zowel facilitaire medewerkers als spoedeisende medische hulpverleners dienen te voldoen. Deze functie-eisen gelden als toetssteen voor zowel nieuwe, als bestaande facilitaire medewerkers/vrijwilligers. Minimaal jaarlijks buigt de organisatie zich over de functie-eisen en scherpt deze, daar waar noodzakelijk, aan om zodoende niet alleen medisch maar ook maatschappelijk verantwoording te kunnen afleggen jegens de hulpbehoevenden. Desgewenst kunnen, binnen de budgettaire mogelijkheden, facilitaire medewerkers/vrijwilligers een scholingstraject volgen om ze naar het vereiste niveau te begeleiden Verbetering operationele organisatie De directeur/bestuurder fungeert als boegbeeld van de Stichting Service Médical en vervult op het gebied van promotie en het onderhouden van contacten met overheden, (potentiële) sponsoren en opdrachtgevers, een belangrijke sleutelrol. Door de belasting die deze taken met zich meebrengen ondersteunen de directiesecretaris en de operationeel manager de directeur/bestuurder bij de dagelijkse leiding Sponsoring Stichting Service Médical heeft als doel om aan zoveel mogelijk organisatoren van sportevenementen de mogelijkheid te bieden om medische hulpverlening te verwerven, zo lang als het kan, tegen een betaalbare prijs. Deze zienswijze resulteert in een tarifering die geënt is op een laagdrempelige toegang waarbij de sportende medemens als winnaar tevoorschijn komt. Deze hoeft namelijk voor de zorgen niet te betalen. Het is verheugend te constateren dat in 2012 zorgverzekeraar VGZ toetrad als hoofdsponsor. Onverminderd deze zeer gewaardeerde bijdrage blijft het zaak om ook voor de toekomst de andere inkomsten veilig te stellen en samenwerkingsverbanden met overheden en ondernemingen te blijven zoeken Nog te realiseren/te bespreken verbeterpunten voor Het behoud van de verworvenheden in menskracht, kennis en materialen voor 2013 zijn een belangrijke voorwaarde voor een gezonde continuïteit van de Stichting Service Médical. Daaronder niet in het laatste begrepen de slagkracht middels het nationale communicatiesysteem C2000. Donkere wolken pakten zich in 2012 samen boven de landelijke meldkamer LMAZ, met de voorgenomen sluiting per Service Médical beschouwt het verlies van deze meldkamer, als spil in de communicatie rond acute hulpverlening bij sportwedstrijden, als een groot verlies en hoopt op de overheid te kunnen rekenen bij het aanwijzen van een nieuwe, vergelijkbare faciliteit. Jaarverslag

20 12. De 17 onderscheidende karakteristieken van de Stichting Service Médical is een (officiële) Zorginstelling, en valt onder toezicht van IGZ en de NZA en bestaat ononderbroken 27 jaar beschikt over de geldige keurmerken ISO (van keuringsinstantie KIWA) en ANBI (ministerie van financiën) beschikt over vier van overheidswege verstrekte vergunningen op haar ambulances (WAV) is geautoriseerd tot het voeren van optische- en geluidssignalen mag liggend vervoeren is, in ieder geval tot aangesloten op een centrale meldkamer (24u, MKA) is aangesloten op C-2000, het landelijke digitale communicatienetwerk voor de hulpverleningsdiensten beschikt over een eigen apotheek, onder supervisie van een toezichthoudend apotheker (azm) kent een onafhankelijke stichtingsorganisatie met een Bestuur, een Raad van Toezicht, een Raad van Advies (AZ, GHOR, UM, Prov.) en een strakke uitvoeringsorganisatie waarin 175 professionele vrijwilligers werkzaam zijn heeft officiële samenwerkingsverbanden met het azm, de NVFS, het NGS, de DopingAutoriteit, Veiligheid.nl bundelt haar onderzoeks- en kennisoverdracht vanuit het wetenschapsinstituut de Service Médical Academy heeft een representant van elk sportrelevant medisch specialisme in haar Wetenschappelijke Adviesraad werkt ook hierin officieel samen met het MUMC+. werkt uitsluitend met bevoegde en bekwame (para)medici werkt met geprotocolleerde stabiliserings- en behandelingsmethoden werkt in heel Nederland. Jaarverslag

21 13. Partners in Sport Stichting Service Médical bestaat mede dankzij haar superliga van sponsoren en samenwerkende organisaties 45,0** Ondersteund door academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag

22 14. De Service Médical medewerkers hebben een naam Met heel veel dank aan onze teamleden voor hun onvoorwaardelijke inzet Jean Ackermans, Maarten Aerts, Martijn Alberink, Frans Amkreutz, Shennah Austen, Kevin van Barneveld, Inge ter Beek, Jo Beiten, Judith Bek, Ine Bensbach, Monique Beukeveld,Annemiek Bonfrere, Ger Bongaerts, Saskia Bontemps,Willemijn van Der Boon, Jikke Bootsma, Sander Bosch, Anne Brants, Frans Braun,Dominique Braun, Arnold Brons, Jeroen Chrispijn, Tom Coolen, Tanja Coumans,Ronald Dehing, Hans den Dekker, Hay Derkx, Jos Dierckx, William van Dijk,Bjorn Dijkstra, Ricky Dikmans, Kamiel Doorgeest, Marinka Dreessen, Marjolein Dremmen, Richard Drijver, Jan Duijff, Lisette Eigenraam, Reduan Elfeddali, Karim El Harchaoui, Danielle Esmé, Hans Essers,Marijke Evers, Saskia Extra, Thomas Finkensieper, Rob Fransen, Math Frantzen, Anita Freij, Ruud Frenzel, Richard van Gemert, Ruud Gerards, Henk Gitz, Liesbeth Gitz-Tensen, Pieter van Gool, Maurits Gosler, Astrid Gribnau,Fred Hardy, Ruud Krouwel, Paul Hecker, Harrie van Hellemond, Ron Hendrick,Frans Hendrickx, Sander Hendrikse, Evert Henrotte, Wim van Heugten, Cees van der Hoeven, Cindy Hoogendijk, Henk Knippenburg, Jo Houben, Shareen Idu,Melanie Inklaar, Cor Jongen, Kees Jongerius, Dennis Keereweer, Yvo Kesler,Maarten de Kever, Henk Knippenburg, Claude Pascal Knuit, Roel Koch, Ben Koken, Paul de Kok, Jan Oudhof,Gemma Kuip, Freek Leenders, Ger van Leent, Rutger van Leersum, David de Leeuw, Gerard Leijten, Harry Liebens, Jos Lodewick, Hugo Magnée, Angela Meurs,Floor Moenen, Miranda Monsuwé, Peter van Montfort, Sjors Moonen, Christel Muis, Meindert Nijboer, Ine Olivier, Vincent Ong, Jan Oudhof Rinze Oosterkamp, Nathalie Peters, Ralf Peters, Ron Prins, Tjerk Punter, Maril Renders, Gerard Rietjens, Paul Robbertz, Henk Roos, René van Rossum,Gerard Rouvroye, Pieter van der Sar, Ruud Schmets, Sarah Schreurs, Herman Schwiebert, Frans Smans, Ben Smits, Harry Spaaij, Birgit Spoorenberg, Christiaan Springer,Stephanie Steenstra, Guus Storken, Rolf Timmermans, Rob Ummels, Jaak Vandersanden, Ebco Veen, Roger Op het Veld, Jeroen van der Velden, Jorien Verdijk, Renske Verdijk,Roger Verdonk, Loek Verlaan, Ruben Verlangen, Maartje Vinken, Els Vogelpoel,Eugene Voorhoeve, Arjan de Vos, Stefanie Vrakking,Guusje Vrehen, Tammo de Vries Reilingh, Suzanna de Vries, Mai Vo, Ruben Vogel, Peter de Waal, Jacobine van Waardhuizen, Mat Wiche, Kim van Wijck, Charles van der Wijst, Jean Wouters, Martin van der Zanden, Jaap van Zoest. Onze commissieleden (16) De heer mr. H. Achten, de heer mr. P. van Oss, de heer J. Ackermans, de heer prof. mr. A.A.M. van Agt, de heer drs. H. Sauer, de heer drs. A. Brons, de heer mr. P. A. F. W. Elverding, de heer R. Gerards, de heer G. van Dam, mevrouw mr. G. C. J. M. van Hest, de heer mr. P. Houben, de heer P. Robbertz, de heer prof. mr. F.C.B. van Wijmen, mevrouw C. de Vogel, mevrouw E. Crombag, de heer mr. J.F.H. Reinders. Onze leden van de Raad van Toezicht (4) De heer mr. B. Koeneman, mevrouw A. Kok, de heer mr. H. Menger, de heer drs. A. Schuit. Onze leden van de Wetenschappelijke Adviesraad (15) De heer prof. dr. H. Kuipers, de heer dr. Eric van Breda, de heer prof. dr. H. Daanen, de heer prof. dr. R. Geesink, de heer prof. dr. A. Gorgels, de heer dr. F. Hartgens, de heer prof. dr. L. Hofstra, de heer dr. H. Inklaar, de heer dr. G. de Keizer, de heer dr. E. Matser, de heer dr. P. Nijs, de heer prof. dr. W. Saris, de heer T. Seeverens, de heer drs. P. Zelis, mevrouw drs. C. Ross-Van Dorp. Jaarverslag

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden. 3.1 Doelstellingen Het project heeft de volgende doelstelling: De inwoners van de gemeente Nuth worden gestimuleerd in het trainen van reanimatievaardigheden en het gebruik van een AED zodat ze in staat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Kwaliteitseisen. Evaluatie en nazorg. Wet en regelgeving/cliëntenrechten. Klachten. Wet en regelgeving/cliëntenrechten

Kwaliteitseisen. Evaluatie en nazorg. Wet en regelgeving/cliëntenrechten. Klachten. Wet en regelgeving/cliëntenrechten Kwaliteitszorg Kwaliteit Wat is kwaliteit? Definitie Met je product of dienst voldoen aan de eisen van de cliënt volgens afspraken die met de cliënt gemaakt zijn Dus: waarborgen van een afgesproken kwaliteitsniveau

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

sportmedische veiligheid bij wielerevenementen

sportmedische veiligheid bij wielerevenementen Doe De het organisatie maar rustig van aan!? sportmedische veiligheid bij wielerevenementen Agnes Elling, Ine Pulles en Sven Bakker Mulier Instituut, Utrecht April 2014 Inleiding en methode Jaarlijks nemen

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Beleidsplan Juli 2014-2019

Beleidsplan Juli 2014-2019 Beleidsplan Juli 2014-2019 Nijmegen, 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doel van de Stichting - uitgangspunten - doelstelling - onderzoek - doelgroepen 2. Werkzaamheden van de Stichting - strategie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN STICHTING INFESTOS FOUNDATION DECEMBER 2013

BELEIDSPLAN VAN STICHTING INFESTOS FOUNDATION DECEMBER 2013 BELEIDSPLAN VAN STICHTING INFESTOS FOUNDATION DECEMBER 2013 Vooraf Dit document vormt het beleidsplan van Stichting Infestos Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA (Uw eigen kantoor in China) Yu Shan Management Yu Shan Management Co. Ltd, opgericht in 2005 door mr.cees Baay, is een in Azië gevestigde onderneming met kantoren

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Ambulancezorg, veilige zorg

Ambulancezorg, veilige zorg Introductie toolkit Patiëntveiligheid Ambulancezorg Ambulancezorg, veilige zorg Het programma Patiëntveiligheid Ambulancezorg is er gekomen omdat wij als sector, net als de overheid overigens, de veiligheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 maart 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 maart 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 2050 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 40 79 11 F 070 40 78

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

ACUTE ZORG ANDERS 2014

ACUTE ZORG ANDERS 2014 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium ACUTE ZORG ANDERS 2014 ONMISBARE SCHAKELS EN SNEL SCHAKELEN IN DE SPOEDEISENDE ZORGKETEN Spoedeisende ketenzorg voor

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs met cc naar de cliënt Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs Wilt u uw beleid, onderzoek en onderwijs meer vraaggericht maken? Wilt u weten of u de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Uitnodiging Open Dag Zaterdag 23 maart Nievelsteenstraat 30, 6471 CB Kerkrade 12.00-17.00 uur. Wat Wanneer Waar Tijden

Uitnodiging Open Dag Zaterdag 23 maart Nievelsteenstraat 30, 6471 CB Kerkrade 12.00-17.00 uur. Wat Wanneer Waar Tijden Wat Wanneer Waar Tijden Uitnodiging Open Dag Zaterdag 23 maart Nievelsteenstraat 30, 6471 CB Kerkrade 12.00-17.00 uur Het wegwielrennen neemt binnen de wielersport al van oudsher een prominente plaats

Nadere informatie

FAQ Vrijstelling oefenen op de openbare weg met optische en geluidssignalen

FAQ Vrijstelling oefenen op de openbare weg met optische en geluidssignalen Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen, IFV Naar aanleiding van het afgeven de openbare weg met optische en, heeft het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen een aantal vragen binnengekregen. Om iedereen te informeren,

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5 Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave: pagina: Woord vooraf 3 Alles begint met een gedachte 4 Beginnen met beschrijven van de plannen 4 Draagvlak creëren 4 Oprichten van de stichting 5 Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 LANDELIJKE DONORRAAD

JAARVERSLAG 2011 LANDELIJKE DONORRAAD JAARVERSLAG 2011 LANDELIJKE DONORRAAD Bloed geeft zieken en gewonden weer kans op een gezond en gelukkig leven. Daarom is het zo belangrijk dat bloed altijd en voor iedereen beschikbaar is. In Nederland

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden Uw huisartsenpraktijk certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Wat zijn de voordelen? Hoe werkt certificering via DEKRA? Waarom certificeren via DEKRA? Ik wil me laten certificeren. Aan welke eisen

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Welkom! De Toetsing Getoetst. 26 maart 2015. Tamara van Schilt-Mol Lectoraat Toetsen en Beoordelen HAN

Welkom! De Toetsing Getoetst. 26 maart 2015. Tamara van Schilt-Mol Lectoraat Toetsen en Beoordelen HAN Welkom! De Toetsing Getoetst 26 maart 2015 Tamara van Schilt-Mol Lectoraat Toetsen en Beoordelen HAN Fedor de Beer & Martijn Peters Kenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN Dominique Sluijsmans Lectoraat

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 1.

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Activiteiten NRR 2013-2014

Activiteiten NRR 2013-2014 Activiteiten NRR 2013-2014 Inhoud 1. Korte inleiding 2. Speerpunten kwaliteit 3. Speerpunten financiering 4. CMS Missie Het behouden van leven als dat door goede reanimatie mogelijk is Keten denken als

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor Jaarplan 2015 Cliëntenraad Inleiding De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die voor zorg op SJG Weert zijn aangewezen. Met cliënten wordt bedoeld patiënten, hun familie

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Inleiding In dit eerste beleidsplan is vastgelegd hoe het bestuur van de stichting verwacht gedurende de komende jaren de doelstellingen zoals vastgelegd

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder Stichting Co-Cycling Schierstins 7 1082 TC Amsterdam E: Info@cocycling.nl I: www.cocycling.nl

Nadere informatie

Profiel. Huis voor klokkenluiders. Voorzitter en vier bestuursleden

Profiel. Huis voor klokkenluiders. Voorzitter en vier bestuursleden Profiel Huis voor klokkenluiders Voorzitter en vier bestuursleden Huis voor klokkenluiders Voorzitter en vier bestuursleden Organisatie Op 1 maart 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen door

Nadere informatie

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Visie, strategie en missie... 4 3.1 Visie... 4 3.2 Missie... 4 3.3 Strategie... 4 3.4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Interne klachtenprocedure Nieuw Griffesteyn conform BTN Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

toonaangevend in toezicht

toonaangevend in toezicht toonaangevend in toezicht Toonaangevend in toezicht De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor een een verantwoordelijk

Nadere informatie

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk Inhoud presentatie 13 februari 2012 De kans een mensenleven te redden krijg je niet elke dag Opening Hart voor Limburg Cijfers en wetenswaardigheden met betrekking tot een circulatiestilstand Kenmerk,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

LANDELIJK KWALITEITSKADER PRIVAATGEFINANCIERDE INTERNATEN. Vastgesteld door het bestuurlijk overleg van. 23 mei 2013

LANDELIJK KWALITEITSKADER PRIVAATGEFINANCIERDE INTERNATEN. Vastgesteld door het bestuurlijk overleg van. 23 mei 2013 LANDELIJK KWALITEITSKADER PRIVAATGEFINANCIERDE INTERNATEN Vastgesteld door het bestuurlijk overleg van 23 mei 2013 1 Inhoud Begripsbepaling... 3 Domein 1. ALGEMEEN... 4 Domein 2. VEILIGHEID... 6 Domein

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 011 01 33 40 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 011 Nr. 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 01 De

Nadere informatie

NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding

NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding Dr C.R. van den Hoogenband Chirurg-Traumatoloog St-Anna Ziekenhuis-Topsupport Geldrop/Eindhoven Chefarts NOC-NSF sinds 2011 Maurits Hendriks Technisch Directeur NOC*NSF

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie