Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 ROZA Zorg Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Auteur Mevrouw M. N. Butler Datum Mei 2013 Versie 1.0

2 Inhoudsopgave Inhoud 2 Uitgangspunten van de verslaglegging 3 Profiel van de organisatie 4 Algemene identificatiegegevens. 4 Structuur 4 Kerngegevens 4 Productie diensten 5 Werkgebied 5 Belanghebbenden 5 Leiding van de organisatie en Governance code 6 Risico s en onzekerheden 6 Meerjaren beleid 7 Algemeen kwaliteitsbeleid 7 Kwaliteit van zorg 8 Medewerkers 8 Klachten 9 Financiën 10

3 Uitgangspunten van de verslaglegging Voor u ligt het maatschappelijk jaarverslag 2012 van Stichting ROZA zorg. Hierin wordt u een schets van de organisatie gegeven over de activiteiten van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, van extramurale zorg in de Stad Amsterdam. Hierin wordt u getracht informatie te geven over de St. ROZA zorg. Ook wordt u informatie gegeven gericht op het kwaliteitsysteem die de organisatie hanteert op het gehaalde certificaat HKZ-ISO Dit kwaliteitsmanagementsysteem wordt elk jaar geëvalueerd en opnieuw goedgekeurd. St. ROZA zorg is een kleine thuiszorg instelling, opgericht om kwalitatieve zorg te leveren. Door onszelf de spiegel voor te houden, komen we te weten de behoefte en de wens van de client op een verantwoorde manier vorm te geven. Zonder uit het oog te verliezen de nieuwe ontwikkelingen binnen de zorgmarkt. De jaarrekening van St. ROZA zorg is doorgegeven aan de KvK te Amsterdam en gepubliceerd op de website van ROZA zorg. St. ROZA zorg voldoet met deze jaarrekening, welke met name bedoeld is voor Agis - Achmea zorg kantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit, aan de gestelde transparantie eisen. De financiële gegevens zijn opgenomen in de jaarrekening. Deze is apart opgesteld en als bijlage hieraan toegevoegd. De structuur van het maatschappelijk jaarverslag 2012 vertoont uiteraard overeenkomsten met die van Het beleid van 2011 is waar mogelijk gecontinueerd en verbeterd. Bestuurder van Stichting ROZA zorg M. N. Butler Amsterdam, mei 2013

4 2.Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting ROZA zorg Adres Jasonstraat 52 Postcode 1076 LC Plaats Amsterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern ROZA zorg bestaat vanaf 2003 daarna is de organisatie omgezet naar de Stichting ROZA zorg St. ROZA zorg is opgericht in 2009 door Martha Nellie Butler. St. ROZA zorg wordt aangestuurd door haar bestuurder M.N. Butler (voorzitter /penningmeester / secretaris) Conform de statuten van St. ROZA zorg wordt er een bestuursvergadering gehouden. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Overleg met externe accountant door de leden van bestuur St. ROZA zorg vindt plaats naar aanleiding van de nacalculatie en de jaarrekening. 2.3 Kerngegevens, kernactiviteiten en nadere typering De geboden diensten stellen een cliënt in staat om met z,n eigen unieke behoeften, zelfstandig thuis te blijven wonen. Wij nemen alleen over wat de cliënt zelf niet meer aan kan. Zelfstandigheid betekent voor St. ROZA zorg dat de cliënt zelf bepaalt welke zorg hij nodig heeft en wenst te ontvangen en op welke wijze deze zorg gefinancierd gaat worden. Hieronder volgt een opsomming van de diensten die door St. ROZA zorg geleverd worden. Via de AWBZ- gefinancierde zorg, voor de Stad Amsterdam. Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding individueel

5 2.4 Cliënten, capaciteit, productie en personeel Productie Uur AWBZ - gefinancierde zorg uren Een groei van 23% in uren Aantal cliënten via AWBZ gefinancierde zorg in het verslagjaar 85 Aantal medewerkers voor de AWBZ gefinancierde overgehevelde zorg in het verslag jaar 32 (7FT) 2.5 Werkgebieden en nadere typering Het hoofd werkgebied van St. ROZA zorg is de stad Amsterdam. Er zijn geen wachtlijsten bekend. St. ROZA zorg is een totale zorgaanbieder die waarde hecht aan herkenbaarheid in de wijk en samenwerkt met andere hulpverleners in de keten. 2.6 Belanghebbenden St. ROZA zorg werkt samen met de volgende belanghebbenden. CIZ ( centrum indicatie stelling), ten behoeve van de aanvragen van indicaties voor cliënten NZA ( Nederlandse Zorgautoriteiten), ten behoeve van de wet en regelgeving Zorgkantoor Agis - Ahcmea Lloyds, ten behoeve van de jaarlijkse evaluatie van het kwaliteitsmanagement HKZ-ISO Bijscholing centrum Leiden, ten behoeve van de kwaliteit medewerkers te behouden ECABO en ROC, ten behoeve van stage plaatsen BTN branche organisatie Zins 2011 neemt Stichting ROZA zorg deel aan het In voor Zorg traject, een stimulering programma voor kleine thuiszorg organisatie langdurige zorg, van het ministerie van VWS en Vilans kenniscentrum langdurige zorg. 1 ste lijns Amsterdam, ten behoeve van de wijkverpleging Projectgroep Dementie voor de stad Amsterdam, ten behoeve van de uitvoering van casemanager Stadsdeel kantoor Gemeente Amsterdam, ten behoeve van de welzijnsorganisatie in de wijk. VECOZO, ten behoeve van het AZR schakelpunt. Qurentis software leveranciers AZR dossier Point, de digitale transfer dossier

6 3.Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Leiding van de organisatie en Governance code -De gedragsregel van een goed bestuur, goed toezicht en adequate de verantwoording in de Nederlandse gezondheid. -Rechtsvorm van ROZA zorg is een stichting met een eenhoofdig bestuur. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De organisatie is transparant, helder en inzichtelijk. Het bestuur geeft de leiding en wordt ondersteund door een teamleider (ook wel zorgcoördinator genoemd), planner, controle een financieel administratie medewerker verpleegkundigemedewerkers - verzorgende medewerkers. Diverse diensten worden extern ingehuurd zoals een accountant, ICT - automatiseerder, personeels functionaris, een bedrijfs consulent en een kwaliteitsmedewerker. De omschrijving van de functies staan beschreven, waarbij de CAO VVT wordt gehanteerd. Daarnaast heeft het bestuur de gehele organisatie verzekerd voor Bedrijfsverzekering, Aansprakelijkheid bedrijf, Rechtsbijstand zakelijke markt, Ziekteverzuim, Aansprakelijkheid uitvoerend beroep. De raad van toezicht is samengesteld op de deskundigheid van kwaliteit, financiën en wet en regelgeving. 3.2 Bedrijfsvoering St. ROZA zorg werkt volgens het kwaliteitsmanagement HKZ - ISO Het handboek is leidend. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd. Het Handboek OA-IC wordt jaarlijks gecontroleerd op uitvoer door een externe accountant. Er is een software pakket waar alle informatie staat opgeslagen en waaruit de cliënten en de medewerkers worden gepland. In dit pakket wordt de zorg- en aanbodvraag op elkaar afgestemd. Dit software systeem wordt per week ingevuld. Het systeem is aan de behoefte van de organisatie aangepast door een ICT automatiseerder, met alle veiligheidkleppen ingebouwd. Daarnaast is het systeem klaar voor de AW 319 te exporteren via VECOZO schakelpunt en als mede ook het importeren van de AW 319. Elke 2 weken is er met het team een cliënt bespreking. Om de week is er een werkbespreking. Medewerkers worden zowel persoonlijk als telefonisch continu op de hoogte gehouden over wijzigingen, daarnaast is er in het sofware pakket als mede op de website plaats gemaakt voor een werknemer portal. Daar kan de medewerker informatie vinden die voor hun van toepassing zijn. Ook is het mogelijk daar informatie te plaatsen. Evaluatie tevredenheid zowel voor de cliënten als voor de medewerkers worden minimaal 2 keer per jaar uitgevoerd en geregistreerd. Maand- en kwartaalrapporten staan beschreven en het jaarplan wordt gevolgd door de BSC. -Klachtencommissie is aanwezig en komt indien nodig in beweging. Het hele proces staat beschreven en geregistreerd. -Cliëntenraad bestaat. De cliëntenraad is voor ST. ROZA zorg een aanvulling op het leveren van de kwaliteit van de zorg. Voornemens worden doorgenomen en in indien van belang uitgevoerd en geëvalueerd. De cliënten raad geeft 1 keer in de 6 maanden advies aan de bestuurder en vergadert 2 keer in de 6 maanden, al naar gelang de raad dit nodig vindt. -Risico,s worden expliciet geanalyseerd. Door de aankomende veranderingen in de zorg en de vernieuwing van regel en wetgeving, zijn veranderingen risicovol. Het continu analyseren en verwerken hiervan moet snel gebeuren. Om toekomstig bestendig te worden neemt St. ROZA zorg deel aan het In voor zorg traject van het ministerie van WVS. Deze deelname bevordert positief het voort bestaand van de St. ROZA zorg als organisatie. Dit traject loopt af in 2013.

7 4.Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Voor 2013 en 2014 richten wij ons op de volgende activiteiten en de te behalen resultaten. 1. De behaalde kwaliteit behouden. Kwaliteitssysteem HKZ certificaat ISO 9001 behouden. De nieuwe normen toepassen. 2. Het streven naar het marktaandeel en de omzet op z n minst behouden en bij voorkeur te vergroten met 25 %. 3. De rechtsvorm van de organisatie opnieuw bekijken en indien nodig aanpassen aan de nieuwe normen. 4. Toekomst bestendig te worden door deel te nemen aan het In voor zorg traject van het ministerie van VWS is de start gemaakt en het traject loopt tot en St. ROZA zorg verwerft een contract bij de gemeente en het zorgkantoor. 6. Aanwezigheid van St ROZA zorg in de wijken vergroten doormiddels van zelfstandige teams. 7. Het samenwerken met ketenpartners vanuit een grote lokatie, met als doel een positieve uitstraling. Waarbij de zorg in de buurt centraal staat. Ambities De voornaamste ambitie is het bieden van een passend en compleet aanbod van verzorging en verpleging. De inhoud en kwaliteit is aantoonbaar gebaseerd op de wensen van de cliënten en op professionele standaarden. Van het helpen met een aanvraag voor de zorg tot en met de nazorg, wordt door St. ROZA zorg professioneel uitgevoerd. Als eindproduct een kwlitatieve- en verantwoord zorg. Missie St. ROZA zorg biedt een samenhangend aanbod van zorg. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en keuze van de cliënt zijn uitgangspunten voor een zinvol bestaan. Op een betrokken, ondernemende en betrouwbare wijze geven wij gestalte aan alle activiteiten. Onze strategische doelen St. ROZA zorg heeft de volgende strategische doelen met betrekking tot cliënten: 1. St. ROZA zorg richt zich met haar zorg,- en dienstverlening op een brede doelgroep die thuiszorg nodig heeft. 2. St. ROZA zorg biedt een samenhangend en concurrerend dienstenpakket met als kernactiviteiten verzorging, verpleging en begeleiding. 3. Er wordt met de zorg,- en dienstverlening een bijdrage geleverd aan het welzijn en de autonomie van de cliënt. 4. Samen met de cliënt wordt een pakket aan passende en gewenste diensten en producten samengesteld. De cliënt beleeft de geboden zorg- en dienstverlening als zijnde van hoge kwaliteit tegen op persoonlijke wensen afgestemd. 5. Het aanbod is toegankelijk door zijn eenvoud, beschikbaar als de cliënt het vraagt en snel leverbaar. 6. Lid zijn van de 1 ste lijn, overleg Amsterdam. 7. Contact voor de functie begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging bij van de Gemeente Amsterdam. Indien nodig meewerken met onderzoek voor St. ROZAzorg streeft naar een wijkgerichte aanpak waarin samen met ketenpartners zorg en welzijn wordt geleverd. 9. Vrijwilligers behouden, benaderen en inzetten bij waar nodig is. 10. Concurrentie wordt gezien als een mogelijkheid of een kans voor een samenwerking Strategische doelen ten aanzien van stakeholders zijn de volgende: 1. We streven naar de vorming van duurzame relaties met samenwerkingspartners in de keten. 2. We betrekken (potentiële) financiers bij de ontwikkeling van nieuwe diensten met als doel hun belangen hierbij te betrekken in het verbeteren van de logistiek van cliënten. 3. Stakeholders zijn tevreden over de kwaliteit van St. ROZA zorg. 4.2 Algemeen kwaliteitsbeleid Voorwoord Kwaliteitsbeleid De meeste van onze cliënten kunnen niet (meer) adequaat voor zichzelf zorgen of voor zichzelf opkomen. Dat

8 schept de (maatschappelijke) verplichting om zelf continu bezig te zijn met de kwaliteit van onze dienstverlening, de kwaliteit van de processen die tot deze diensten leiden en de manier waarop wij de zorg laten aansluiten op de vraag van de cliënten. Die maatschappelijke verplichting wordt nog eens benadrukt door de Kwaliteitswet Zorginstellingen. -Binnen St. ROZA zorg is gekozen voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de criteria volgens HKZ-ISO Essentieel in dat systeem is dat de medewerkers kritisch zijn en via een systeem van auditing en kwaliteitsverbetercirkels, processen, procedures en werkinstructies kwaliteitsverbeteringen kunnen bewerkstelligen. Ook essentieel is dat de organisatie zich open naar buiten opstelt en bereid is zich extern te laten toetsen via een jaarlijkse externe auditing door een daartoe gecertificeerde organisatie. -De kwaliteitsdocumenten van St. ROZA zorg zullen zoveel mogelijk gecombineerd worden. Dit zal de herkenbaarheid voor alle medewerkers vergroten. Het kwaliteitshandboek is conform de HKZ-normen opgezet in 9 hoofdstukken, die corresponderen met de betreffende HKZ-rubrieken. -Middels het kwaliteitssysteem heeft St. ROZA zorg haar strategie, beleid en werkwijzen voor de activiteiten inzichtelijk en transparant gemaakt voor ex- en interne belanghebbenden, waardoor werk beter beheerst wordt en noodzakelijke verbeteringen sneller onderkend en doorgevoerd kunnen worden. -Het kwaliteitssysteem is beschreven in het handboek HKZ. Het bevat doorverwijzingen naar waar nodig de specifieke handboeken zoals de Regeling AO/IC of het handboek Dossier. -St. ROZA zorg is als organisatie open, transparant, duidelijk qua verdeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken. St. ROZA zorg is volop in beweging, waarbij publieke ontwikkelingen op de voet gevolgd worden, en wat veel uitdagingen oplevert. -In dit kwaliteitssysteem worden alle zorg- en dienstverleningsactiviteiten opgenomen, die uitgevoerd worden en door St. ROZA zorg vastgelegd zijn. De kwaliteit van de zorg of dienst moet immers goed zijn, ongeacht de plaats waar de cliënt die zorg of dienst ontvangt. Specifieke activiteiten van de administratieve organisatie zijn opgenomen in het handboek Regeling AO/IC. Via dit kwaliteitssysteem wordt de professionele kwaliteit gewaarborgd en worden zorgprocessen inzichtelijk. Daarom verklaart de directie dat: 1. het kwaliteitmanagementsysteem conform de geplande doelstellingen het ingezette beleid ten behoeve van de jaren 2012 verder wordt ontwikkeld, ingevoerd, bewaakt en verbeterd. 2. de werking en de samenhang van het kwaliteitmanagementsysteem behouden blijft, ook wanneer er veranderingen worden gepland en uitgevoerd die invloed hebben op de werking van het systeem; 3. verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld zijn, vastgelegd en bekendgemaakt binnen de organisatie; 4. de doeltreffendheid van het kwaliteitmanagementsysteem verbetert teneinde de cliënttevredenheid en professionaliteit van medewerkers te verhogen. Daarbij maakt zij gebruik van het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitsdoelstellingen, auditresultaten, analyse van gegevens, corrigerende en preventieve maatregelen en de systeembeoordeling; 5. de processen vastgesteld worden, die nodig zijn voor het kwaliteitssysteem en de toepassing ervan door de hele organisatie; 6. de criteria, methoden en middelen voor het doeltreffend uitvoeren en beheersen van deze processen bepaald worden; 7. middelen en informatie, benodigd voor de invoering, uitvoering en bewaking van het kwaliteitmanagementsysteem, beschikbaar zijn; 8. de processen gemeten, bewaakt en geanalyseerd worden; 9. maatregelen te nemen om beoogde doelstellingen en continue verbetering van de processen te bereiken. 10. medewerkers zich bewust zijn van de wijze waarop zij bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen 11. geschikte communicatieprocessen over het kwaliteitmanagementsysteem plaatsvinden over de doeltreffendheid van het systeem. 12. iedere medewerker bekend is met en betrokken bij de doelstellingen van dit systeem en de opdracht heeft in overeenstemming met het kwaliteitshandboek te handelen. In de kwaliteitszorg heeft de directeur een toezichthoudende en motiverende taak, de bevoegdheid om problemen te identificeren, corrigerende acties te initiëren en uitvoering daarvan te bewaken en te evalueren. Ook al is er nu nog sprake van een kleine thuiszorgorganisatie, kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en de bedrijfsvoering is erg belangrijk. Wat wel lastig is dat de HKZ aanpak voor een kleine organisatie veel tijd vergt. In negatieve zin veel schrijfwerk om ervoor te zorgen dat alles transparant en inzichtelijk blijft. In positieve zin omdat we beseffen dat er veel gebeurt in hoofden van mensen en hun handelen zonder dat we

9 het zichtbaar hebben of maken naar onze cliënten en diens omgeving. Vandaar dat deze lijn is gezet en de komende jaren verder te worden ontwikkeld. In 2011 zijn de eerste stappen door middel van trainingen op het gebied van pro & retrospectieve risicoanalyse gevolgd. Dit om de start van de nieuwe kwaliteitsnorm HKZ, die in 2013 gerealiseerd wordt beter te kunnen implementeren in de organisatie. 4.2 Kwaliteit van de zorg Thema s verantwoorde zorg 1. Zorg- en leefplan/behandelplan Iedere cliënt die zorg krijgt heeft een zorgovereenkomst en een zorgplan. Het zorgplan wordt jaarlijks geëvalueerd, maar indien nodig elke week. 2. Communicatie en informatie St. ROZA zorg informeert haar cliënten schriftelijk over de ontwikkelingen binnen de organisatie. 3. Zorginhoudelijke veiligheid Elke medewerker is op de hoogte van het zorgplan van de client. Als deze is aangepast krijgt elke medewerker een nieuw overzicht van het aangepaste zorgplan, zodat deze ruim van te voren is ingelicht over de behoefte van de client. De veiligheid van de cliënt ligt voor op. Bij voorbehouden handelingen mogen alleen medewerkers die hiervoor bevoegd of bekwaam zijn de handelingen uitvoeren. 5. Woon- en leefomstandigheden St. ROZA zorg respecteert elke woon en leefomstandigheden van een cliënt. Deze staan duidelijk omschreven in de rechten en plichten van de organisatie. 7. Geestelijk welzijn St. ROZA zorg zorgt dat alle medewerkers een overzicht hebben van eerste hulp bij geestelijke achteruitgang. Is dit het geval bij een cliënt, dan wordt onmiddellijk contact opgenomen met de huisarts of het meldpunt. St. ROZA zorg is zich bewust dat lichamelijke klachten voorvloeien uit het geestelijk welzijn van de cliënt. 8. Veiligheid wonen St. ROZA zorg hanteert een checklist bij aanvang van de zorg wat betreft de veiligheid voor de cliënt en de medewerker in de thuissituatie. De organisatie is zich bewust van de incidentie die hieruit kunnen voorvloeien. 9. Betrouwbare zorginstelling St. ROZA zorg is 24 uur per dag bereikbaar. Op kantoor tijden op een net nummer. Na kantoortijden en in het weekend op een mobiel nummer. Deze is geïnformeerd en op de hoogte over de cliënten. 4.3 Medewerkers De directie is bekend met elke medewerker. Er is weinig ziekte verzuim. Medewerkers zijn de kwaliteit van St. ROZA zorg. Daarom heeft de onderstaande strategische doelen in relatie tot hen geformuleerd: We ontwikkelen flexibele arbeidsrelaties om medewerkers en eigen organisatie maatwerk te kunnen bieden bij de inzet van medewerkers. Medewerkers kennen en hanteren de visie, missie en ambities van St. ROZA zorg ten gunsten van de cliënten en dragen hieraan aantoonbaar bij. Medewerkers zijn tevreden over hun werk: zowel over de inhoud van de functie als over de werkomgeving. Personeelsbeleid, rechten en plichten zijn goed zichtbaar aanwezig en worden indien nodig opnieuw bijgesteld. Bijscholing wordt regelmatig aangeboden, om de bevoegd- en bekwaamheid te optimaliseren. Ontwikkelingsmogelijkheden geven een prettige werksfeer

10 4.4 Klachten St. ROZA zorg heeft een Klachtenregistratie. Doelstelling Inzicht krijgen in aard en omvang van mondelinge en schriftelijke klachten. Het betreft klachten die bij de zorgverleners en directie worden gemeld als ook klachten die verwijzers en de cliëntenraad bereiken. Tevens wordt met de verslaglegging bewaakt dat klachten een zorgvuldige afhandeling kennen. -Meetinstrument Klachtenregistratie onder beheer van de directie. Continu wordt de stand van zaken gevolgd, zie ook het handboek. Als er geen klachten zijn wordt er in het werkoverleg in ieder geval aandacht aan besteed. Daarnaast is de klachtenafhandeling van de branche organisatie actief. 4.5 Financieel beleid De organisatie voldoende liquide om aan haar verplichtingen te voldoen. De verwachting is dat de koers van de omzetstijging over het jaar 2013 zal doorzetten. Hiervoor is apart de jaarrekening 2012 opgesteld en is als bijlage.

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Inleiding 3. 1 Gedragscode 4

Inleiding 3. 1 Gedragscode 4 BTN Gedragscode Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Gedragscode 4 2 Gedragsregels: - Algemeen 4 - Kwaliteit van zorg 6 - Cliënten 6 - Zorgverleners 7 - Zorgorganisaties 7 - Overige disciplines 8 - Samenleving

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011 Stichting KAG Zorg

Maatschappelijk verslag 2011 Stichting KAG Zorg Maatschappelijk verslag 2011 Stichting KAG Zorg Persoonlijke zorg en begeleiding voor mensen met dementie Maatschappelijk verslag Stichting KAG Zorg 2011 1 van 15 Inhoud 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

PrivaZorg. Informatie voor zelfstandige zorgverleners met een passie voor zorg

PrivaZorg. Informatie voor zelfstandige zorgverleners met een passie voor zorg PrivaZorg Informatie voor zelfstandige zorgverleners met een passie voor zorg 1 Welkom bij PrivaZorg! 3 Wat vragen wij van jou? 4 PrivaZorg vraagt kwaliteit 5 Deskundigheidsniveau 5 Kopie geldig identiteitsbewijs

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Certificatie. In de Zorg. Kwaliteit zichtbaar maken. Certificatie in de Zorg

Certificatie. In de Zorg. Kwaliteit zichtbaar maken. Certificatie in de Zorg Certificatie In de Zorg Kwaliteit zichtbaar maken Certificatie in de Zorg Over Hein Dekker www.auditnetwerk.nl www.goudenoor.nl Certificatie in de Zorg Over ons Onze missie: Kwaliteit zichtbaar maken,

Nadere informatie

Onderbouwing HKZ-model versie 2008

Onderbouwing HKZ-model versie 2008 Onderbouwing HKZ-model versie 2008 HKZ is de basis > de basis voor kwaliteit > kwaliteit in de zorg > zorg voor mensen > mensen die zorg nodig hebben > mensen die kwaliteit verdienen > mensen die kwaliteit

Nadere informatie

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management.

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management. Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam SB anagement bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad 3300 TIENEN Land België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Voorwoord. Als aanbieder in de gehele regio Zuidoost Brabant maken we voor onze cliënten de begeleiding bereikbaar. Jaarverslag CarePower 2012 1

Voorwoord. Als aanbieder in de gehele regio Zuidoost Brabant maken we voor onze cliënten de begeleiding bereikbaar. Jaarverslag CarePower 2012 1 Voorwoord Steeds werken vanuit het cliëntperspectief en de mogelijkheden en kansen op de juiste momenten benutten, dat is de wijze waarop CarePower samenwerkt met de cliënt. In 2012 is CarePower begonnen

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

Dagprogramma Aanbesteding AWBZ

Dagprogramma Aanbesteding AWBZ Dagprogramma Aanbesteding AWBZ - Uitgangspunten contractering en 10.05 uur verschillen tussen zorgverzekeraars - Pauze 11.15 uur - Actiepunten op korte termijn / keuzes 11.30 uur - Vragen en discussie

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 1 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Meerjarenbeleid 2013-2017

Meerjarenbeleid 2013-2017 Meerjarenbeleid 2013-2017 Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Stichting ZorgBedrijf Noord-Nederland Thuiszorg Noord-Holland BV Pagina 1 van 9 Meerjarenbeleid ZorgBedrijf

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015 Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015 Algemeen deel en branche-specifieke delen Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening, Maatschappelijke Opvang

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen Kwaliteitshandboek van Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen INHOUD BELEIDSVERKLARING TEN AANZIEN VAN ISO- 9001:2008 INLEIDING Kantoorinrichter voor nieuw en gebruikt Breed assortiment

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2014

Overeenkomst Kraamzorg 2014 Overeenkomst Kraamzorg 2014 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Functieprofiel. Functieprofiel, resultaatgebieden, competenties, taken en verantwoordelijkheden Algemeen Coördinator (AC) Wijkcentrum Ceintuur (WCC)

Functieprofiel. Functieprofiel, resultaatgebieden, competenties, taken en verantwoordelijkheden Algemeen Coördinator (AC) Wijkcentrum Ceintuur (WCC) Functieprofiel, resultaatgebieden, competenties, taken en verantwoordelijkheden Algemeen Coördinator (AC) Wijkcentrum Ceintuur (WCC) Functieprofiel Algemene kenmerken De AC is belast met de aansturing

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie