Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling"

Transcriptie

1 MICROSOFT Kwartaalblad no 2, oktober 2014 Medewerkers KOR Doelstelling afdeling Kwaliteitszorg, onderwijs en researchontwikkeling Mr. Diny Peters (Manager kwaliteitszorg) Dr. Dirk Wongsopawiro (coördinator docentprofessionalisering) Drs. Silvy Ritfeld (stafmedewerker docentprofessionalisering) Zuwena Adelaar, BSc. (secretarieel medewerker docentprofessionalisering) Mw. Alisa Grant (medewerker docentprofessionalisering vanaf 1 september) De afdeling Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling (KOR) bestaat uit vier subafdelingen: de subafdeling beleidsontwikkeling onderwijs en onderzoek, de kwaliteitszorg, het expertisecentrum onderwijs en de facultaire ondersteuning kwaliteitszorg. Doelstelling afdeling KOR De doelstelling van de afdeling KOR is duurzame versterking van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en de processen van de universiteit en het ondersteunen van het bestuur, de faculteiten en opleidingen en de docenten daarbij. De taken van de afdeling zijn: beleidsontwikkeling met betrekking tot kwaliteitszorg, onderwijs, onderzoek en dienstverlening ontwikkelen, instellen en bewaken van een duurzaam systeem van integrale kwaliteitszorg voor de universiteit en haar processen, ondersteunen van de kwaliteitszorg voor het onderwijs, onderzoek en de dienstverlening van de universiteit, inclusief de accreditatie van de opleidingen, versterken van de onderwijskundige vernieuwing en professionalisering ondersteunen van de faculteiten en opleidingen bij de ontwikkeling en accreditatie van opleidingen. Drs. Trees Gemin (stafmedewerker kwaliteitszorg) Nieuwe medewerkers Drs. Henk Horsman (coördinator Studieloopbaanbegeleiding) Romana Pereira, MSc. (stafmedewerker Kwaliteitszorg FMijW en Humaniora (a.i.)) Drs. Sheila Tjoe A On (stafmedewerker Kwaliteitszorg FTeW) Drs. Richelle Najatirta (stafmedewerker Kwaliteitszorg FMeW) Gindha Ramawadh, BSc. (stafmedewerker bestuurlijke informatievoorziening) gindhawatie. Rachna Kalpoe, MSc. (docent Studieloopbaanbegeleiding) Met ingang van 1 oktober 2014 is de afdeling KOR uitgebreid met twee nieuwe medewerkers: mw. Gindha Ramawadh en mw. Rachna Kalpoe. Mw. Ramawadh heeft binnen de afdeling kwaliteitszorg de functie stafmedewerker bestuurlijke informatievoorziening. Dit houdt onder andere in dat zij zich gaat bezig houden met de opzet en de vormgeving van de informatie die bedoeld is voor zowel de universiteit, de faculteiten en de verschillende opleidingen. De opzet en ondersteuning van opleidings- en cursusevaluatie behoort ook tot haar takenpakket. Het opzetten van de systematiek van de cursusevaluaties geniet de eerste prioriteit. Gekeken word naar een systeem waarbij alle cursussen voortaan digitaal zullen worden geëvalueerd na elke tentamenperiode. De resultaten van de vak evaluaties worden aan de opleiding beschikbaar gesteld. Mw. Kalpoe is samen met dhr. Henk Horsman, docent studieloopbaanbegeleiding van de eerstejaarsstudenten van de bachelor opleiding Economie.

2 Pagina 2 Twinning Project Peerreview Twinning heeft de aanvraag Peerreview goedgekeurd van de Universiteit van Suriname samen met de Nederlandse Vereniging van Universiteiten VSNU om uitwisseling van kennis met soortgelijke Nederlandse opleidingen te bevorderen. De doelstelling van het project is te komen tot peer review van ten minste zes opleidingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname als onderdeel van de kwaliteitszorg van deze opleidingen. De focus bij de review zal liggen op de internationale eisen die binnen het betreffende wetenschappelijke vakgebied gesteld worden aan een opleiding van het betreffende niveau en op het programma. Daarnaast worden in het project afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van tenminste vier Nederlandse masteropleidingen voor afgestudeerden van bachelor opleidingen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Universiteitstaal Quality is everyone s responsibility and we never have to stop getting better Op 22 oktober heeft KOR een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over het programma Hogeschooltaal/ Universiteitstaal. Dit digitale programma ondersteunt studenten bij het wegwerken van achterstanden in het gebruik van de Nederlandse en Engelse Externe audit taal. Het programma kan door docenten in het onderwijs worden aangeboden maar ook als een door studenten zelfstandig te gebruiken programma. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij mw. Zuwena Adelaar om een proefaccount van een maand voor Op 15 oktober heeft DNV een periodieke externe audit ISO 9001:2008 uitgevoerd bij het Microlab Celos, het Milieu lab FTeW en het Chemisch lab FNW. De audit is positief verlopen en het programma te krijgen. We willen graag uw mening over het programma en overwegen of we bij voldoende belangstelling afspraken kunnen maken over het gebruik ervan door studenten en docenten van onze universiteit. heeft slechts enkele kleinere aandachtspunten opgeleverd. Indiening aanvraag Toets Nieuwe Opleiding master Mineral Geosciences Op 12 augustus is bij NOVA de aanvraag voor de Toets Nieuwe Opleiding (TNO)voor de master opleiding Mineral Geosciences ingediend. Voor de universiteit is dit, na de master opleiding Petroleum Geologie, de tweede opleiding die een accreditatieaanvraag indient. Beide opleidingen zijn van de FTeW. Zoals in de Wet NOVA geregeld is zal bin- nenkort een onafhankelijk panel de universiteit en de opleiding komen bezoeken. Naar verwachting duurt de hele procedure ongeveer een jaar voordat NOVA een uitspraak doet. Humaniora Ook bij de Faculteit Humaniora is er een start gemaakt met het accreditatieproces. Naast de zelfevaluaties van de bestaande opleidingen, master Nederlands en bachelor Geschiedenis, is er in collaboratie met de decaan, mw. De Bies, ook een start gemaakt met de uitwerking van de Toets Nieuwe Opleiding bij de ontwikkeling van verschillende nieuwe opleidingen. Op deze manier kan de faculteit direct bij aanvang van de nieuwe opleidingen kwalitatiefvol onderwijs garanderen.

3 Pagina 3 FMijW Het accreditatieproces Voor de zelfevaluatie is het curriculum van alle opleidingen bij de FMijW weer stevig onder de loep genomen. Met uiteraard de intentie kwalitatief beter onderwijs te verwezenlijken. In dit kader zijn doelstellingen, eindtermen, structuur, onderwijsvorm en studiebelasting onder hervorming onderweven. Om dit te bewerkstelligen zijn meerdere intensieve workshops voor de docenten gehouden die door de ondersteuning van de decaan, mw. Monsels, mede mogelijk gemaakt zijn. Deze evaluaties en eventuele hervormingen zijn op dit moment nog in volle gang. Met ingang van dit collegejaar ( ) is het nieuwe curriculum van de opleiding Bedrijfskunde, na goedkeuring van het Dagelijks Bestuur van de faculteit, als eerste van start gegaan. Het accreditatieproces leidt ook tot veel belangstelling onder de studenten, daarom is er in november 2014 een voorlichtingsbijeenkomst voor de studenten ingepland. Pilot Nieuwe Opleidingscie Recentelijk is de pilot opleidingscommissie FMijW van start gegaan. De kwaliteitsmedewerker woont als adviseur de vergaderingen bij en op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van een jaarplan. FTeW voorgestelde curriculumwijziging opgesteld en na de goedkeuring van 28 aug 2014, is deze verbeterde curriculum ingegaan vanaf dit nieuw collegejaar Dit is een belangrijke mijlpaal voor WB en dus de FTeW in een stukje kwaliteitsverbetering. ET is na de workshop van 4 en 5 augustus 2014 te Colakreek eveneens gekomen tot een verbeterd curriculum. Zij hebben in tegenstelling tot WB ervoor gekozen om het verbeterd curriculum niet dit collegejaar in te voeren, maar eerst te laten onderwerpen aan een peerreview. Deze peerreview wordt verwacht in de eerste maanden van In die tussentijd heeft ET de tijd om zaken op orde te stellen die nodig zijn voor het doen laten ingaan van een gewijzigd curriculum voor het collegejaar Ondanks de werkgroep weet dat er nog veel werk is aan de winkel, is ze tot zover content met de behaalde resultaten. Evaluatie studiepuntenbelasting Voor de accreditatie moet o.a. bewezen worden dat de verhouding tussen contacturen, zelfstudie en andere studieactiviteiten optimaal zijn. Hier moet gekeken worden naar de studiebelasting. Bij de evaluatie van de opleiding Werktuigbouwkunde (WB) m.b.t de norm studiebelasting is het voorbeeld genomen van Infrastructuur (zij hebben dit proces eerder gelopen met de bachelor opleiding) en heeft WB dit model verder uitgediept met een element erbij: de berekening van de literatuurstudie uren. WB heeft hierbij gebruik gemaakt van het model van de studielastbepaling van de commissie Wijnen (van Wijnen e.a pag. 48). Het komt erop neer dat de opleiding zocht naar een referentie om te kunnen motiveren HOE je aan een studielast komt. Evenals bij Infrastructuur heeft WB, nadat zij de normbelasting heeft (her) bepaald, alle vakken in hun curriculum op basis van deze normbelasting geëvalueerd. WB heeft tevens gebruik gemaakt van een evaluatie gedaan bij recente afgestudeerden. De ervaringen en bevindingen van deze studenten tav de studiebelasting werden waar nodig ook overgenomen. Deze evaluatie op de studiebelasting heeft een sneeuwbaleffect gehad op alle vakken, met name de wiskundeen natuurkunde vakken. Onder leiding van Dicipline Coördinator van Wis- en Natuurkunde (mw. Kim Hagens) heeft deze dicipline hun vakken ook aan een evaluatie studiepuntenbelasting onderworpen. Ook de opleiding Elektro Techniek (ET) heeft tijdens hun evaluatie ook een normering bepaald en hun vakken onderworpen aan een studiepuntenbelasting evaluatie. De evaluaties hebben geresulteerd dat er verbetering kwam in de onderbouwing van studiebelastingen. Curriculumevaluatie WB heeft een aantal workshops georganiseerd met betrekking tot de evaluatie van het cursusprogramma. Na de workshop van 5 juni 2014 te Overbridge, is de

4 Pagina 4 FMeW Vakevaluatie Een voorwaarde voor de accreditatie is dat opleidingen moeten aantonen dat zij regelmatig de opleiding evalueren. Een van de manieren om dat te doen is aan de hand van vakevaluatieformulieren. Studenten van FMEW krijgen met deze formulieren de mogelijkheid hun mening te geven op: de inhoud van het studiemateriaal de opgedane kennis en kunde over dit vak de kwaliteit van de docent. FME heeft ervoor gekozen om aan het eind van elke tentamenperiode de studenten te bevragen. Bij de jaarliijkse evaluatiemeeting van de studierichting Fysiotherapie zijn de resultaten onder de loup genomen en is nagegaan op welke manieren er verbeterd kan worden. Docentenevaluatie Naast de evaluaties bij de studenten is het van belang om ook de evaluatie van de docenten belangrijk. Deze informatie is nodig zodat FMeW kan inspelen op de behoeftes van de docenten. Het ligt in de bedoeling om dit jaar nog docentevaluaties te houden. Betrokkenheid studenten Om studenten bewust te maken van het belang van accreditatie, maar ook hun rol binnen het accreditatieproces is er accreditatieworkshop georganiseerd ism de studentencommissie. Op deze bijeenkomst is uitleg gegeven over het doel van accreditatie en hoe het accreditatieproces eruit ziet. Verder is ook ingegaan op de verschillende niveau s waarop studenten invloed kunnen uitoefenen. Uit deze workshop gebleken dat er behoefte is aan informatie over accreditatie. Het verzoek was dan ook om studenten reeds bij de aanvang van hun studie die informatie te verstrekken Studiegidsen Studiegidsen zijn belangrijk omdat het een duidelijk beeld verschaft over de opleiding. Verder is een studiegids een verplichte bijlage voor de accreditatieaanvraag. Mede tegen deze achtergrond heeft de FMeW de studiegidsen geschreven cq aangepast aan de door NOVA (Nationaal Orgaan voor Accreditatie) gestelde eisen. De oplevering van de studiegids is voor de opleiding Bacheor Fysiotherapie een belangrijke mijlpaal, daar het de eerste keer is dat de ze wordt uitgegeven. FMeW zal de studiegidsen digitaal publiceren en werkt eraan om deze elk jaar met een studiegids uit te komen. Handboek Onderwijskwaliteit AdeKUS handboek t.a.v. de onderwijskwaliteit. Heel recent is daar een aanvang mee gemaakt. Dit handboek Onderwijskwaliteit zal zich o.a. richten op AdeKUS eisen t.a.v. de kwaliteitszorg, de Opleidingsprogramma s, het docentenkorps, het begeleiden van studenten en het afnemen van toetsen. In het handboek zal concreet wor- Een van de strategische doelstellingen van onze universiteit betreft het thema Kwaliteitszorg en Accreditatie. Met de vestiging van de nieuwe Afdeling Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling (KOR), is de noodzaak er te werken aan de ontwikkeling van een gericht onderwijsbeleid. Zo wordt er al langer nagedacht over het uitgeven van een docentenden aangegeven welke onderwijs doelstellingen behaald moeten worden om de accreditatiecyclus positief te doorstaan. Dit handboek zal door de onderwerpen die erin voorkomen, zowel als een wegwijzer als naslagwerk gebruikt kunnen worden. In een latere fase krijgt u de gelegenheid op de inhoud te reageren. Wordt vervolgd! Gefeliciteerd met onze 46 ste Dies Natalis!!

5 Pagina 5 Studieloopbaanbegeleiding (SLB) Als u interesse heeft in SLB voor uw studierichting, of meer wilt weten over het SLB programma, neem dan contact op met Henk Horsman Aanleiding SLB Na een lange voorbereiding, die feitelijk al 4 jaren geleden begon bij FTeW met een eerste training voor docenten op het gebied van Studieloopbaanbegeleiding (SLB), is SLB dit studiejaar formeel gestart als pilot binnen Ade- KUS. De voorbereiding kreeg aan het begin van dit jaar duidelijker vorm toen vanuit het hoofdbestuur van AdeKUS werd aangegeven dat SLB verder projectmatig uitgewerkt zou moeten worden bij de studierichting Werktuigbouwkunde (Wb). Dit naar aanleiding van een behoefteonderzoek uitgevoerd door de heer Ivo Fugers BSc. Start als pilot In het project, dat aangestuurd werd door een stuurgroep onder leiding van de voorzitter van de AdeKUS, werd al snel duidelijk dat een pilot bij slechts één (kleine) studierichting, een te beperkt en eenzijdig beeld zou geven van nut, noodzaak en wenselijkheid van SLB. Vandaar dat in het begin van het project werd gekozen voor uitbreiding van de pilot bij de studierichting Economie. In mei van dit jaar heeft de projectgroep, onder leiding van drs. Henk Horsman, haar werk opgeleverd aan de stuurgroep, die vervolgens op haar beurt de resultaten van de projectgroep, een programma SLB voor 4 semesters voor beide studierichtingen, positief heeft beoordeeld. Dit was het definitieve startschot voor de pilot die nu aan het begin van het studiejaar bij de twee studierichtingen is begonnen voor alle eerstejaars. SLB bestaat uit Persoonlijke Vaardigheden (PV) en Academische Vaardigheden (AV). Het laatste is niet nieuw, maar werd en wordt bij de 2 studierichtingen (net als bij andere studierichtingen) gedoceerd onder de labels Intellectuele Vaardigheden, Academische Vaardigheden en/of Methoden en Technieken. Het programmaonderdeel SLB-PV is wel nieuw en bestaat uit blokken van circa 7 weken. De blokken zijn onderverdeeld in één college waarin de kern van het blok op een interactieve wijze wordt besproken met de studenten en één of twee bijeenkomsten van peergroepen (met wisselende samenstelling) van maximaal 15 studenten waarin onderwerpen van het blok verdiepend aan de orde komen en er een actieve bijdrage van de studenten wordt verwacht. Tot slot krijgen de studenten per blok een aantal opdrachten voorgelegd dat ze binnen een afgesproken periode moet afronden. De afgeronde opdrachten bespreken de studenten vervolgens met hun SLB-docent (Rachna Kalpoe MSc. voor Economie en drs. Henk Horsman voor Werktuigbouwkunde en een deel Economie). Al het materiaal voor SLB-PV wordt aan de studenten aangeboden via Moodle. Ook de gemaakte opdrachten bieden zij via deze elektronische leeromgeving aan aan de docenten. Hierdoor is SLB- PV tevens een stimulans voor docenten en studenten de door AdeKUS aangeboden elektronische leeromgeving actief te gebruiken voor het overdragen van de leerstof en voor de communicatie tussen de docenten en studenten, alsmede de studenten onderling. Eerste ervaringen De eerste ervaringen zijn positief, al leren we dat het opgezette pilotprogramma op onderdelen aanpassing en/of aanscherping vraagt. Ook de organisatie rondom SLB in brede zin verdient meer aandacht. Een belangrijke randvoorwaarde die sowieso van groot belang is voor het welslagen van de meerdere kwaliteitsimpulsen. Alle ervaringen van de pilotfase worden gedocumenteerd en besproken met de nog bestaande stuurgroep. Daar waar het wenselijk en/of noodzakelijk is zal het programma op basis van deze ervaringen en nieuwe inzichten worden aangepast voor het komend studiejaar. Daarbij is de wens uitgesproken SLB over meerdere studierichtingen uit te rollen. De resultaten van het eerste pilotjaar bij Wb en Economie zijn daarbij mede bepalend. Ook de ervaringen van studenten en het effect van SLB op het zelfsturend vermogen van de student worden daarin meegenomen. Enkele indrukken Enkele opvallende eerste indrukken zijn: Verrassend, heel anders dan de andere colleges, Confronterend, maar wel leerzaam, Is dit een les in psychologie?, Leerrijk. Interessant. Kennisverrijkend, Mijn eerste peergroupmeeting vond ik interessant, want ik ben te weten gekomen hoe je je doelen moet stellen en je zelfvertrouwen is heel belangrijk., Ik vond het uniek om in een kringetje te zitten en praten.

6 Pagina 6 Docentprofessionalisering onderwijs (DPO) Professionaliseringstraject We zijn gestart. Op vrijdag 17 oktober j.l. hebben de faculteitsdecanen en de richtingscoördinatoren van de AdeKUS deelgenomen aan de eerste workshop en zijn daarmee begonnen aan een professionaliseringstraject. Het voortraject begon met voorlichtingsbijeenkomsten, een voorregistratie, het inleveren van een onderwijs cv en de deelname aan een intakegesprek. Aan deze workshop over een visie op onderwijs en leren hebben ook de voorzitter van het bestuur, dr. ir. R. Sidin, de vice voorzitter, ir. K. Vaseur en de manager kwaliteitszorg Mr. Diny Peters geparticipeerd. Bij aanvang werd een ieder welkom geheten door de voorzitter van het bestuur en toegesproken door de manager Kwaliteitszorg. dr. Christel Verberg uit het Amsterdam Medisch Centrum, UvA en dr. Wongsopawiro, DPO coördinator AdeKUS zijn de trainers geweest van de eerste module. Gedurende 6 maanden werken de deelnemers aan hun eigen onderwijsportfolio en worden zij ondersteund door ervaren mentoren. Module 1: Visie op onderwijs en leren Module 1 visie op onderwijs en leren is de eerste van zes modulen uit het professionaliseringstraject van de deelnemers. Aan het eind van deze module zijn de deelnemers in staat om een eigen onderwijsvisie te presenteren en met anderen te discussiëren over elkaars visie en deze in relatie te brengen met de onderwijsvisie van de universiteit, de faculteit en de opleiding. Met de start van een eigen onderwijsvisie kunnen deelnemers hun onderwijspraktijk onder de loep nemen en aanpassen om excellent academisch onderwijs te ontwerpen en aan te bieden aan studenten. Doelstellingen module 1 De doelen van deze module waren o.m.: Een visie te expliciteren op docentschap en deze te onderbouwen met onderwijskundige argumenten; De onderwijsvisie van de universiteit en de eigen faculteit te verkennen en de daaruit voortkomende richtlijnen voor de vormgeving van het eigen onderwijs te expliciteren; Het onderwijs (instructies, opdrachten en toetsing) zo in te richten dat studenten worden gestimuleerd tot het ontwikkelen van een wetenschappelijke attitude gebaseerd op de onderwijsvisie van de universiteit Te benoemen welke aspecten van de universiteits- en opleidingsvisie in de onderwijspraktijk al worden gerealiseerd en welke men eventueel verder wil ontwikkelen met het docententeam Afsluiting eerste workshop De workshop werd met tops en tips afgesloten, die worden meegenomen in de voorbereiding naar module 2 toe. De deelnemers waren enthousiast en de trainers zijn zeer tevreden over hun participatie in de workshop. Het DPO heeft inmiddels op moodle (http:// uvsmoodle.uvs.edu/) een DPO cursus aangemaakt, waarin elke module ook digitaal wordt aangeboden middels documenten, werkbladen, artikelen, opdrachten etc. De cursus wordt gedurende het gehele traject verder ontwikkeld en geëvalueerd. Online surveys, digitale portfolio s en portfoliogesprekken zijn onderdeel van de DPO evaluatie. Wij verwelkomen onze deelnemers weer bij de volgende workshop op vrijdag 14 november The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates The great teacher inspires William Arthur Ward Kwaliteits tip van dit kwartaal: Als je kwaliteit hoog in het vaandel hebt staan, dan voel je je verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw werk en dat van je collega s. Je ben niet tevreden met goed genoeg en probeert fouten zo veel als mogelijk te voorkomen, ook al sta je onder tijdsdruk. Je ziet kansen en uitdagingen en denkt in oplossingen in plaats van in problemen. Wanneer de vereiste kwaliteit niet in orde is, onderneem je actie - je regelt zaken bijvoorbeeld anders of gaat een opleiding of cursus volgen om je kennis op een bepaald gebied bij te spijkeren - en je herstelt fouten wanneer dat nodig is. Ook geef je anderen constructieve feedback als het werk beter kan en evalueer je regelmatig je eigen werk en dat van anderen (eventueel in het licht van kwaliteitsnormen en -standaarden, zoals ISO en NEN). Voor vragen of opmerkingen over onze nieuwsbrief maak contact op het mailadres Suggesties of bijdragen zijn van harte welkom!

Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling

Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling BUSINESS NAME Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling Kwartaalblad no 4, juli 2015 Inhoudsopgave Drukke maanden... pag.1 Positief advies voor accreditatie SMNR en Mineral Geosciences....pag.1

Nadere informatie

Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling

Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling BUSINESS NAME Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling Medewerkers KOR Mr. Diny Peters (Manager kwaliteitszorg) diny.peters@uvs.edu Dr. Dirk Wongsopawiro (coördinator docentprofessionalisering)

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Versie april 2008 1 Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Afkortingen: OLC : opleidingscommissie OS : onderwijssecretaris (Olga Yates / Jaap Hoff) PO : portefeuillehouder onderwijs (Corinne

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) TAALTRAININGEN VOOR STUDENTEN FGw 2012-2013

Faculteit der Geesteswetenschappen Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) TAALTRAININGEN VOOR STUDENTEN FGw 2012-2013 Faculteit der Geesteswetenschappen Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) TAALTRAININGEN VOOR STUDENTEN FGw 2012-2013 Taaltrainingen voor studenten FGw Het Instituut voor Nederlands

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Archiveren toetsen Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Moeten we toetsen archiveren? Welke onderdelen? Waarom moeten we dat doen? Hoe lang moeten we dat doen? Wie

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Dossier sjabloon. BKO registratie

Dossier sjabloon. BKO registratie Dossier sjabloon BKO registratie Faculteit GMW, november 2014 Dit sjabloon geeft een structuur voor het samenstellen van uw dossier voor de BKO-registratie. Voor stafleden met een 1 ste -graagds lesbevoegdheid

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Microsoft Certified Solutions Associate

Microsoft Certified Solutions Associate 1 BUSINESS ICT MANAGEMENT STUDIES. FACTSHEET MASTERCLASS DEEL HBO-ICT OPLEIDING Microsoft Certified Solutions Associate INCLUDED CURSUS DATA MANAGEMENT INFRASTRUCTURE LINUX SQL ASP NET EXCHANGESERVER 2010

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Q&A nummer 4; 19 juni 2014 en is een aanvulling op Q&A nr 3, mei 2014, Q&A nr 2, februari 2014; Q&A nr 1, november 2013.

Q&A nummer 4; 19 juni 2014 en is een aanvulling op Q&A nr 3, mei 2014, Q&A nr 2, februari 2014; Q&A nr 1, november 2013. Q&A nummer 4; 19 juni 2014 en is een aanvulling op Q&A nr 3, mei 2014, Q&A nr 2, februari 2014; Q&A nr 1, november 2013. IPMA NL wil u regelmatig door middel van deze Q&A's informeren over de voorbereiding

Nadere informatie

Anton de Kom Universiteit van Suriname Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen

Anton de Kom Universiteit van Suriname Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen Anton de Kom Universiteit van Suriname Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen Studiegids Bachelor Scheikunde 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 4 Jaarindeling 5 Het programma 6 Curriculum

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Studiewijzer track Bestuur en beleid

Studiewijzer track Bestuur en beleid Studiewijzer track Bestuur en beleid Opsteller: G.A. Hooijer Datum: 4-3-2017 Versie: 2.2 Aanpassingen: 4-3-2017 competentie veterinair handelen verwijderd uit beoordelingsformulier procedure doorgifte

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en probleemstelling

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en probleemstelling Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

Taaltrainingen voor studenten FGw. Workshops en cursussen voor studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen

Taaltrainingen voor studenten FGw. Workshops en cursussen voor studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen Taaltrainingen voor studenten FGw Workshops en cursussen voor studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen Taaltrainingen voor studenten FGw Het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Talentontwikkeling in de Onderwijspraktijk (nummer 3, 28 oktober 2013)

Nieuwsbrief voor Talentontwikkeling in de Onderwijspraktijk (nummer 3, 28 oktober 2013) Nieuwsbrief voor Talentontwikkeling in de Onderwijspraktijk (nummer 3, 28 oktober 2013) Inhoud: Bij dit derde nummer Bij dit derde nummer Samenvatting jaarverslag werkgroep Enthousiast zijn we dit schooljaar

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Evaluatie Beeld en beroep

Evaluatie Beeld en beroep Evaluatie Beeld en beroep Inhoud Introductie 1 Respondenten 2 Gegeven cijfer 2 De online informatie over het Project Beeld van het Beroep via innovationlab.nhl.nl was duidelijk 3 Er was voldoende variatie

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Instellingstoets: vloek of zegen?

Instellingstoets: vloek of zegen? Instellingstoets: vloek of zegen? VLOHRA-congres Hogescholen in beweging 10 februari 2014 De Hanzehogeschool Groningen Achtergrond De oudste (1798) multisectorale hogeschool van Nederland Centrale waarden:

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 11 oktober 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Vumc compas 2015 Voldoen aan wettelijk raamwerk academische bachelor (OCW): Wet kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

Hallo allemaal, We wensen jullie veel leesplezier en mooie kinesio-ervaringen toe! Het Topki-team Ingrid, Iris, Proneta, Heleen, Astrid en Petra

Hallo allemaal, We wensen jullie veel leesplezier en mooie kinesio-ervaringen toe! Het Topki-team Ingrid, Iris, Proneta, Heleen, Astrid en Petra NIEUWSBRIEF mei 2013 Hallo allemaal, Hier is de nieuwe nieuwsbrief van Topki. Er is weer van alles te lezen op het gebied van herijking, hbo accreditatie, studenteninformatie, cursussen enz. Er zit veel

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Docenten- en cursusevaluaties

Docenten- en cursusevaluaties Docenten- en cursusevaluaties Cursusevaluatie Om de tevredenheid van onze deelnemers inzichtelijk te maken en om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen gebruikt Heart4happiness

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD

BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD DEZE PRESENTATIE Een sociaal-wetenschappelijke benadering van organisaties Inhoud van de studie Opbouw van de

Nadere informatie

Studiehandleiding Taal en diversiteit

Studiehandleiding Taal en diversiteit Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Taal en diversiteit (studiegidsnummer 70720219DY) Jaar 2 Semester

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Positief accreditatiebesluit NOVA. Op 4 november 2015 heeft de accreditatieraad

Positief accreditatiebesluit NOVA. Op 4 november 2015 heeft de accreditatieraad BUSINESS NAME Kwartaalblad no 5, februari 2016 Inhoudsopgave Positief accreditatiebesluit NOVA. pag. 1 Uitbreiding afdeling KOR... pag.1 AdeKUS is 3 facultaire kwaliteitszorgmedewerkers rijker...pag..2

Nadere informatie

Codesign als adviesstrategie bij curriculumontwikkeling: Fasen, hoofdvragen, belangrijkste activiteiten, beoogde resultaten en succesfactoren

Codesign als adviesstrategie bij curriculumontwikkeling: Fasen, hoofdvragen, belangrijkste activiteiten, beoogde resultaten en succesfactoren Codesign als adviesstrategie bij curriculumontwikkeling: Fasen, hoofdvragen, belangrijkste activiteiten, beoogde resultaten en succesfactoren Ineke van den Berg, Magda Ritzen & Albert Pilot Universiteit

Nadere informatie

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 I nhoud Voorwoord 5 Inleiding 15 Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 1 Het leerproces van studenten 21 1.1 Waarom het leerproces van studenten? 21 1.2 Het leerproces volgens Biggs 22 1.3 Leeractiviteiten

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Klinische- en Gezondheidspsychologie: Kinderen en adolescenten. iets ver maar was bij familie

Klinische- en Gezondheidspsychologie: Kinderen en adolescenten. iets ver maar was bij familie id 3 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie: Kinderen en adolescenten Land (bestemming)

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

ID 214 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) Schoolpsychologie

ID 214 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) Schoolpsychologie ID 1 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie optie: Schoolpsychologie Land (bestemming) Nederland Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Frank Wester (ook namens Remko Helms) TouW-symposium SC A dam 23 november 2013 Onderwerpen Verschenen cursussen in het afgelopen

Nadere informatie

Om, tijdens en rond. Een gids bij het voorbereiden van een studentengesprek in het COBRA-model

Om, tijdens en rond. Een gids bij het voorbereiden van een studentengesprek in het COBRA-model Om, tijdens en rond. Een gids bij het voorbereiden van een studentengesprek in het COBRA-model Studenten en COBRA Diest Onderwijsprofessionalisering & Onderwijsondersteuning (KU Leuven) Studentenraad KU

Nadere informatie

Vragenlijst opleidingsmanagers

Vragenlijst opleidingsmanagers De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2009 aan de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs. Centraal

Nadere informatie

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties 5 praktische tips voor waardevolle evaluaties Maak de waarde van jouw training zichtbaar en meetbaar! Ingrid Bijl Training & Development Consultant Inhoud Waarom evalueren?... 3 Tip 1 Evalueer alleen wat

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie. 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie. 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie Introductie Bacheloropleiding Psychologie 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie Introductie Organisatie opleiding Programma propedeuse Bindend studieadvies

Nadere informatie

CONTROLLING (RC/EMFC)

CONTROLLING (RC/EMFC) VU POST- GRADUATE SCHOOL OF ACCOUNTING OPLEIDING CONTROLLING (RC/EMFC) DE VU-OPLEIDING TOT EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL (RC) ALLROUND CONTROLLER BEDRIJFSECONOMISCH GEWETEN EN ADVISEUR Je richt

Nadere informatie