Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling"

Transcriptie

1 MICROSOFT Kwartaalblad no 2, oktober 2014 Medewerkers KOR Doelstelling afdeling Kwaliteitszorg, onderwijs en researchontwikkeling Mr. Diny Peters (Manager kwaliteitszorg) Dr. Dirk Wongsopawiro (coördinator docentprofessionalisering) Drs. Silvy Ritfeld (stafmedewerker docentprofessionalisering) Zuwena Adelaar, BSc. (secretarieel medewerker docentprofessionalisering) Mw. Alisa Grant (medewerker docentprofessionalisering vanaf 1 september) De afdeling Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling (KOR) bestaat uit vier subafdelingen: de subafdeling beleidsontwikkeling onderwijs en onderzoek, de kwaliteitszorg, het expertisecentrum onderwijs en de facultaire ondersteuning kwaliteitszorg. Doelstelling afdeling KOR De doelstelling van de afdeling KOR is duurzame versterking van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en de processen van de universiteit en het ondersteunen van het bestuur, de faculteiten en opleidingen en de docenten daarbij. De taken van de afdeling zijn: beleidsontwikkeling met betrekking tot kwaliteitszorg, onderwijs, onderzoek en dienstverlening ontwikkelen, instellen en bewaken van een duurzaam systeem van integrale kwaliteitszorg voor de universiteit en haar processen, ondersteunen van de kwaliteitszorg voor het onderwijs, onderzoek en de dienstverlening van de universiteit, inclusief de accreditatie van de opleidingen, versterken van de onderwijskundige vernieuwing en professionalisering ondersteunen van de faculteiten en opleidingen bij de ontwikkeling en accreditatie van opleidingen. Drs. Trees Gemin (stafmedewerker kwaliteitszorg) Nieuwe medewerkers Drs. Henk Horsman (coördinator Studieloopbaanbegeleiding) Romana Pereira, MSc. (stafmedewerker Kwaliteitszorg FMijW en Humaniora (a.i.)) Drs. Sheila Tjoe A On (stafmedewerker Kwaliteitszorg FTeW) Drs. Richelle Najatirta (stafmedewerker Kwaliteitszorg FMeW) Gindha Ramawadh, BSc. (stafmedewerker bestuurlijke informatievoorziening) gindhawatie. Rachna Kalpoe, MSc. (docent Studieloopbaanbegeleiding) Met ingang van 1 oktober 2014 is de afdeling KOR uitgebreid met twee nieuwe medewerkers: mw. Gindha Ramawadh en mw. Rachna Kalpoe. Mw. Ramawadh heeft binnen de afdeling kwaliteitszorg de functie stafmedewerker bestuurlijke informatievoorziening. Dit houdt onder andere in dat zij zich gaat bezig houden met de opzet en de vormgeving van de informatie die bedoeld is voor zowel de universiteit, de faculteiten en de verschillende opleidingen. De opzet en ondersteuning van opleidings- en cursusevaluatie behoort ook tot haar takenpakket. Het opzetten van de systematiek van de cursusevaluaties geniet de eerste prioriteit. Gekeken word naar een systeem waarbij alle cursussen voortaan digitaal zullen worden geëvalueerd na elke tentamenperiode. De resultaten van de vak evaluaties worden aan de opleiding beschikbaar gesteld. Mw. Kalpoe is samen met dhr. Henk Horsman, docent studieloopbaanbegeleiding van de eerstejaarsstudenten van de bachelor opleiding Economie.

2 Pagina 2 Twinning Project Peerreview Twinning heeft de aanvraag Peerreview goedgekeurd van de Universiteit van Suriname samen met de Nederlandse Vereniging van Universiteiten VSNU om uitwisseling van kennis met soortgelijke Nederlandse opleidingen te bevorderen. De doelstelling van het project is te komen tot peer review van ten minste zes opleidingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname als onderdeel van de kwaliteitszorg van deze opleidingen. De focus bij de review zal liggen op de internationale eisen die binnen het betreffende wetenschappelijke vakgebied gesteld worden aan een opleiding van het betreffende niveau en op het programma. Daarnaast worden in het project afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van tenminste vier Nederlandse masteropleidingen voor afgestudeerden van bachelor opleidingen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Universiteitstaal Quality is everyone s responsibility and we never have to stop getting better Op 22 oktober heeft KOR een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over het programma Hogeschooltaal/ Universiteitstaal. Dit digitale programma ondersteunt studenten bij het wegwerken van achterstanden in het gebruik van de Nederlandse en Engelse Externe audit taal. Het programma kan door docenten in het onderwijs worden aangeboden maar ook als een door studenten zelfstandig te gebruiken programma. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij mw. Zuwena Adelaar om een proefaccount van een maand voor Op 15 oktober heeft DNV een periodieke externe audit ISO 9001:2008 uitgevoerd bij het Microlab Celos, het Milieu lab FTeW en het Chemisch lab FNW. De audit is positief verlopen en het programma te krijgen. We willen graag uw mening over het programma en overwegen of we bij voldoende belangstelling afspraken kunnen maken over het gebruik ervan door studenten en docenten van onze universiteit. heeft slechts enkele kleinere aandachtspunten opgeleverd. Indiening aanvraag Toets Nieuwe Opleiding master Mineral Geosciences Op 12 augustus is bij NOVA de aanvraag voor de Toets Nieuwe Opleiding (TNO)voor de master opleiding Mineral Geosciences ingediend. Voor de universiteit is dit, na de master opleiding Petroleum Geologie, de tweede opleiding die een accreditatieaanvraag indient. Beide opleidingen zijn van de FTeW. Zoals in de Wet NOVA geregeld is zal bin- nenkort een onafhankelijk panel de universiteit en de opleiding komen bezoeken. Naar verwachting duurt de hele procedure ongeveer een jaar voordat NOVA een uitspraak doet. Humaniora Ook bij de Faculteit Humaniora is er een start gemaakt met het accreditatieproces. Naast de zelfevaluaties van de bestaande opleidingen, master Nederlands en bachelor Geschiedenis, is er in collaboratie met de decaan, mw. De Bies, ook een start gemaakt met de uitwerking van de Toets Nieuwe Opleiding bij de ontwikkeling van verschillende nieuwe opleidingen. Op deze manier kan de faculteit direct bij aanvang van de nieuwe opleidingen kwalitatiefvol onderwijs garanderen.

3 Pagina 3 FMijW Het accreditatieproces Voor de zelfevaluatie is het curriculum van alle opleidingen bij de FMijW weer stevig onder de loep genomen. Met uiteraard de intentie kwalitatief beter onderwijs te verwezenlijken. In dit kader zijn doelstellingen, eindtermen, structuur, onderwijsvorm en studiebelasting onder hervorming onderweven. Om dit te bewerkstelligen zijn meerdere intensieve workshops voor de docenten gehouden die door de ondersteuning van de decaan, mw. Monsels, mede mogelijk gemaakt zijn. Deze evaluaties en eventuele hervormingen zijn op dit moment nog in volle gang. Met ingang van dit collegejaar ( ) is het nieuwe curriculum van de opleiding Bedrijfskunde, na goedkeuring van het Dagelijks Bestuur van de faculteit, als eerste van start gegaan. Het accreditatieproces leidt ook tot veel belangstelling onder de studenten, daarom is er in november 2014 een voorlichtingsbijeenkomst voor de studenten ingepland. Pilot Nieuwe Opleidingscie Recentelijk is de pilot opleidingscommissie FMijW van start gegaan. De kwaliteitsmedewerker woont als adviseur de vergaderingen bij en op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van een jaarplan. FTeW voorgestelde curriculumwijziging opgesteld en na de goedkeuring van 28 aug 2014, is deze verbeterde curriculum ingegaan vanaf dit nieuw collegejaar Dit is een belangrijke mijlpaal voor WB en dus de FTeW in een stukje kwaliteitsverbetering. ET is na de workshop van 4 en 5 augustus 2014 te Colakreek eveneens gekomen tot een verbeterd curriculum. Zij hebben in tegenstelling tot WB ervoor gekozen om het verbeterd curriculum niet dit collegejaar in te voeren, maar eerst te laten onderwerpen aan een peerreview. Deze peerreview wordt verwacht in de eerste maanden van In die tussentijd heeft ET de tijd om zaken op orde te stellen die nodig zijn voor het doen laten ingaan van een gewijzigd curriculum voor het collegejaar Ondanks de werkgroep weet dat er nog veel werk is aan de winkel, is ze tot zover content met de behaalde resultaten. Evaluatie studiepuntenbelasting Voor de accreditatie moet o.a. bewezen worden dat de verhouding tussen contacturen, zelfstudie en andere studieactiviteiten optimaal zijn. Hier moet gekeken worden naar de studiebelasting. Bij de evaluatie van de opleiding Werktuigbouwkunde (WB) m.b.t de norm studiebelasting is het voorbeeld genomen van Infrastructuur (zij hebben dit proces eerder gelopen met de bachelor opleiding) en heeft WB dit model verder uitgediept met een element erbij: de berekening van de literatuurstudie uren. WB heeft hierbij gebruik gemaakt van het model van de studielastbepaling van de commissie Wijnen (van Wijnen e.a pag. 48). Het komt erop neer dat de opleiding zocht naar een referentie om te kunnen motiveren HOE je aan een studielast komt. Evenals bij Infrastructuur heeft WB, nadat zij de normbelasting heeft (her) bepaald, alle vakken in hun curriculum op basis van deze normbelasting geëvalueerd. WB heeft tevens gebruik gemaakt van een evaluatie gedaan bij recente afgestudeerden. De ervaringen en bevindingen van deze studenten tav de studiebelasting werden waar nodig ook overgenomen. Deze evaluatie op de studiebelasting heeft een sneeuwbaleffect gehad op alle vakken, met name de wiskundeen natuurkunde vakken. Onder leiding van Dicipline Coördinator van Wis- en Natuurkunde (mw. Kim Hagens) heeft deze dicipline hun vakken ook aan een evaluatie studiepuntenbelasting onderworpen. Ook de opleiding Elektro Techniek (ET) heeft tijdens hun evaluatie ook een normering bepaald en hun vakken onderworpen aan een studiepuntenbelasting evaluatie. De evaluaties hebben geresulteerd dat er verbetering kwam in de onderbouwing van studiebelastingen. Curriculumevaluatie WB heeft een aantal workshops georganiseerd met betrekking tot de evaluatie van het cursusprogramma. Na de workshop van 5 juni 2014 te Overbridge, is de

4 Pagina 4 FMeW Vakevaluatie Een voorwaarde voor de accreditatie is dat opleidingen moeten aantonen dat zij regelmatig de opleiding evalueren. Een van de manieren om dat te doen is aan de hand van vakevaluatieformulieren. Studenten van FMEW krijgen met deze formulieren de mogelijkheid hun mening te geven op: de inhoud van het studiemateriaal de opgedane kennis en kunde over dit vak de kwaliteit van de docent. FME heeft ervoor gekozen om aan het eind van elke tentamenperiode de studenten te bevragen. Bij de jaarliijkse evaluatiemeeting van de studierichting Fysiotherapie zijn de resultaten onder de loup genomen en is nagegaan op welke manieren er verbeterd kan worden. Docentenevaluatie Naast de evaluaties bij de studenten is het van belang om ook de evaluatie van de docenten belangrijk. Deze informatie is nodig zodat FMeW kan inspelen op de behoeftes van de docenten. Het ligt in de bedoeling om dit jaar nog docentevaluaties te houden. Betrokkenheid studenten Om studenten bewust te maken van het belang van accreditatie, maar ook hun rol binnen het accreditatieproces is er accreditatieworkshop georganiseerd ism de studentencommissie. Op deze bijeenkomst is uitleg gegeven over het doel van accreditatie en hoe het accreditatieproces eruit ziet. Verder is ook ingegaan op de verschillende niveau s waarop studenten invloed kunnen uitoefenen. Uit deze workshop gebleken dat er behoefte is aan informatie over accreditatie. Het verzoek was dan ook om studenten reeds bij de aanvang van hun studie die informatie te verstrekken Studiegidsen Studiegidsen zijn belangrijk omdat het een duidelijk beeld verschaft over de opleiding. Verder is een studiegids een verplichte bijlage voor de accreditatieaanvraag. Mede tegen deze achtergrond heeft de FMeW de studiegidsen geschreven cq aangepast aan de door NOVA (Nationaal Orgaan voor Accreditatie) gestelde eisen. De oplevering van de studiegids is voor de opleiding Bacheor Fysiotherapie een belangrijke mijlpaal, daar het de eerste keer is dat de ze wordt uitgegeven. FMeW zal de studiegidsen digitaal publiceren en werkt eraan om deze elk jaar met een studiegids uit te komen. Handboek Onderwijskwaliteit AdeKUS handboek t.a.v. de onderwijskwaliteit. Heel recent is daar een aanvang mee gemaakt. Dit handboek Onderwijskwaliteit zal zich o.a. richten op AdeKUS eisen t.a.v. de kwaliteitszorg, de Opleidingsprogramma s, het docentenkorps, het begeleiden van studenten en het afnemen van toetsen. In het handboek zal concreet wor- Een van de strategische doelstellingen van onze universiteit betreft het thema Kwaliteitszorg en Accreditatie. Met de vestiging van de nieuwe Afdeling Kwaliteitszorg, Onderwijs en Researchontwikkeling (KOR), is de noodzaak er te werken aan de ontwikkeling van een gericht onderwijsbeleid. Zo wordt er al langer nagedacht over het uitgeven van een docentenden aangegeven welke onderwijs doelstellingen behaald moeten worden om de accreditatiecyclus positief te doorstaan. Dit handboek zal door de onderwerpen die erin voorkomen, zowel als een wegwijzer als naslagwerk gebruikt kunnen worden. In een latere fase krijgt u de gelegenheid op de inhoud te reageren. Wordt vervolgd! Gefeliciteerd met onze 46 ste Dies Natalis!!

5 Pagina 5 Studieloopbaanbegeleiding (SLB) Als u interesse heeft in SLB voor uw studierichting, of meer wilt weten over het SLB programma, neem dan contact op met Henk Horsman Aanleiding SLB Na een lange voorbereiding, die feitelijk al 4 jaren geleden begon bij FTeW met een eerste training voor docenten op het gebied van Studieloopbaanbegeleiding (SLB), is SLB dit studiejaar formeel gestart als pilot binnen Ade- KUS. De voorbereiding kreeg aan het begin van dit jaar duidelijker vorm toen vanuit het hoofdbestuur van AdeKUS werd aangegeven dat SLB verder projectmatig uitgewerkt zou moeten worden bij de studierichting Werktuigbouwkunde (Wb). Dit naar aanleiding van een behoefteonderzoek uitgevoerd door de heer Ivo Fugers BSc. Start als pilot In het project, dat aangestuurd werd door een stuurgroep onder leiding van de voorzitter van de AdeKUS, werd al snel duidelijk dat een pilot bij slechts één (kleine) studierichting, een te beperkt en eenzijdig beeld zou geven van nut, noodzaak en wenselijkheid van SLB. Vandaar dat in het begin van het project werd gekozen voor uitbreiding van de pilot bij de studierichting Economie. In mei van dit jaar heeft de projectgroep, onder leiding van drs. Henk Horsman, haar werk opgeleverd aan de stuurgroep, die vervolgens op haar beurt de resultaten van de projectgroep, een programma SLB voor 4 semesters voor beide studierichtingen, positief heeft beoordeeld. Dit was het definitieve startschot voor de pilot die nu aan het begin van het studiejaar bij de twee studierichtingen is begonnen voor alle eerstejaars. SLB bestaat uit Persoonlijke Vaardigheden (PV) en Academische Vaardigheden (AV). Het laatste is niet nieuw, maar werd en wordt bij de 2 studierichtingen (net als bij andere studierichtingen) gedoceerd onder de labels Intellectuele Vaardigheden, Academische Vaardigheden en/of Methoden en Technieken. Het programmaonderdeel SLB-PV is wel nieuw en bestaat uit blokken van circa 7 weken. De blokken zijn onderverdeeld in één college waarin de kern van het blok op een interactieve wijze wordt besproken met de studenten en één of twee bijeenkomsten van peergroepen (met wisselende samenstelling) van maximaal 15 studenten waarin onderwerpen van het blok verdiepend aan de orde komen en er een actieve bijdrage van de studenten wordt verwacht. Tot slot krijgen de studenten per blok een aantal opdrachten voorgelegd dat ze binnen een afgesproken periode moet afronden. De afgeronde opdrachten bespreken de studenten vervolgens met hun SLB-docent (Rachna Kalpoe MSc. voor Economie en drs. Henk Horsman voor Werktuigbouwkunde en een deel Economie). Al het materiaal voor SLB-PV wordt aan de studenten aangeboden via Moodle. Ook de gemaakte opdrachten bieden zij via deze elektronische leeromgeving aan aan de docenten. Hierdoor is SLB- PV tevens een stimulans voor docenten en studenten de door AdeKUS aangeboden elektronische leeromgeving actief te gebruiken voor het overdragen van de leerstof en voor de communicatie tussen de docenten en studenten, alsmede de studenten onderling. Eerste ervaringen De eerste ervaringen zijn positief, al leren we dat het opgezette pilotprogramma op onderdelen aanpassing en/of aanscherping vraagt. Ook de organisatie rondom SLB in brede zin verdient meer aandacht. Een belangrijke randvoorwaarde die sowieso van groot belang is voor het welslagen van de meerdere kwaliteitsimpulsen. Alle ervaringen van de pilotfase worden gedocumenteerd en besproken met de nog bestaande stuurgroep. Daar waar het wenselijk en/of noodzakelijk is zal het programma op basis van deze ervaringen en nieuwe inzichten worden aangepast voor het komend studiejaar. Daarbij is de wens uitgesproken SLB over meerdere studierichtingen uit te rollen. De resultaten van het eerste pilotjaar bij Wb en Economie zijn daarbij mede bepalend. Ook de ervaringen van studenten en het effect van SLB op het zelfsturend vermogen van de student worden daarin meegenomen. Enkele indrukken Enkele opvallende eerste indrukken zijn: Verrassend, heel anders dan de andere colleges, Confronterend, maar wel leerzaam, Is dit een les in psychologie?, Leerrijk. Interessant. Kennisverrijkend, Mijn eerste peergroupmeeting vond ik interessant, want ik ben te weten gekomen hoe je je doelen moet stellen en je zelfvertrouwen is heel belangrijk., Ik vond het uniek om in een kringetje te zitten en praten.

6 Pagina 6 Docentprofessionalisering onderwijs (DPO) Professionaliseringstraject We zijn gestart. Op vrijdag 17 oktober j.l. hebben de faculteitsdecanen en de richtingscoördinatoren van de AdeKUS deelgenomen aan de eerste workshop en zijn daarmee begonnen aan een professionaliseringstraject. Het voortraject begon met voorlichtingsbijeenkomsten, een voorregistratie, het inleveren van een onderwijs cv en de deelname aan een intakegesprek. Aan deze workshop over een visie op onderwijs en leren hebben ook de voorzitter van het bestuur, dr. ir. R. Sidin, de vice voorzitter, ir. K. Vaseur en de manager kwaliteitszorg Mr. Diny Peters geparticipeerd. Bij aanvang werd een ieder welkom geheten door de voorzitter van het bestuur en toegesproken door de manager Kwaliteitszorg. dr. Christel Verberg uit het Amsterdam Medisch Centrum, UvA en dr. Wongsopawiro, DPO coördinator AdeKUS zijn de trainers geweest van de eerste module. Gedurende 6 maanden werken de deelnemers aan hun eigen onderwijsportfolio en worden zij ondersteund door ervaren mentoren. Module 1: Visie op onderwijs en leren Module 1 visie op onderwijs en leren is de eerste van zes modulen uit het professionaliseringstraject van de deelnemers. Aan het eind van deze module zijn de deelnemers in staat om een eigen onderwijsvisie te presenteren en met anderen te discussiëren over elkaars visie en deze in relatie te brengen met de onderwijsvisie van de universiteit, de faculteit en de opleiding. Met de start van een eigen onderwijsvisie kunnen deelnemers hun onderwijspraktijk onder de loep nemen en aanpassen om excellent academisch onderwijs te ontwerpen en aan te bieden aan studenten. Doelstellingen module 1 De doelen van deze module waren o.m.: Een visie te expliciteren op docentschap en deze te onderbouwen met onderwijskundige argumenten; De onderwijsvisie van de universiteit en de eigen faculteit te verkennen en de daaruit voortkomende richtlijnen voor de vormgeving van het eigen onderwijs te expliciteren; Het onderwijs (instructies, opdrachten en toetsing) zo in te richten dat studenten worden gestimuleerd tot het ontwikkelen van een wetenschappelijke attitude gebaseerd op de onderwijsvisie van de universiteit Te benoemen welke aspecten van de universiteits- en opleidingsvisie in de onderwijspraktijk al worden gerealiseerd en welke men eventueel verder wil ontwikkelen met het docententeam Afsluiting eerste workshop De workshop werd met tops en tips afgesloten, die worden meegenomen in de voorbereiding naar module 2 toe. De deelnemers waren enthousiast en de trainers zijn zeer tevreden over hun participatie in de workshop. Het DPO heeft inmiddels op moodle (http:// uvsmoodle.uvs.edu/) een DPO cursus aangemaakt, waarin elke module ook digitaal wordt aangeboden middels documenten, werkbladen, artikelen, opdrachten etc. De cursus wordt gedurende het gehele traject verder ontwikkeld en geëvalueerd. Online surveys, digitale portfolio s en portfoliogesprekken zijn onderdeel van de DPO evaluatie. Wij verwelkomen onze deelnemers weer bij de volgende workshop op vrijdag 14 november The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates The great teacher inspires William Arthur Ward Kwaliteits tip van dit kwartaal: Als je kwaliteit hoog in het vaandel hebt staan, dan voel je je verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw werk en dat van je collega s. Je ben niet tevreden met goed genoeg en probeert fouten zo veel als mogelijk te voorkomen, ook al sta je onder tijdsdruk. Je ziet kansen en uitdagingen en denkt in oplossingen in plaats van in problemen. Wanneer de vereiste kwaliteit niet in orde is, onderneem je actie - je regelt zaken bijvoorbeeld anders of gaat een opleiding of cursus volgen om je kennis op een bepaald gebied bij te spijkeren - en je herstelt fouten wanneer dat nodig is. Ook geef je anderen constructieve feedback als het werk beter kan en evalueer je regelmatig je eigen werk en dat van anderen (eventueel in het licht van kwaliteitsnormen en -standaarden, zoals ISO en NEN). Voor vragen of opmerkingen over onze nieuwsbrief maak contact op het mailadres Suggesties of bijdragen zijn van harte welkom!

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Hbo-master Finance & Control Hogeschool NCOI 29 januari 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling panel

Nadere informatie

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO. Reactie TU Delft op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Mei 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 1 Beknopte samenvatting reacties

Nadere informatie

Een succes maken van Studiesucces. juni 201 1

Een succes maken van Studiesucces. juni 201 1 Meerjarenafspraak Eerste rapportage juni 201 1 Meerjarenafspraak Eerste rapportage juni 201 1 Colofon Tekst en cijfermateriaal uit deze uitgave mogen worden gepubliceerd, na toestemming van de VSNU en

Nadere informatie

Hanzehogeschool, Groningen

Hanzehogeschool, Groningen Hanzehogeschool, Groningen Opleiding: Technische Informatica, hbo-bachelor Croho: 34475 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008 NQA - visitatie

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Groningen, juni 2011 Theaterwerkplaats De Prins van Groningen i.s.m. Kunstfactor Verantwoording: Aan de totstandkoming van dit raamleerplan werkten mee: Ron

Nadere informatie

De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010

De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010 QANU November 2010 De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 4 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Technische Bedrijfskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2013 2/57 NQA HAN: BOB Technische Bedrijfskunde Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit Inhoud 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Onderwijsinstituut Onderwijswetenschappen Masteropleiding Onderwijswetenschappen Focusopleidingen Losse cursussen Schakelprogramma

Nadere informatie

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Projecttitel: Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

hbo-bachelor Commerciële Economie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Commerciële Economie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Commerciële Economie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Logopedie, hbo bachelor; Crohonr: 34578 Variant: voltijd Visitatiedatum: 5 april 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2007 2/59 NQA - visitatie Fontys

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Nederland

Christelijke Hogeschool Nederland Christelijke Hogeschool Nederland Opleiding: Media en Entertainment Management hbo-bachelor, croho: 34952 Locatie: Leeuwarden Variant: Voltijd Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Herbeoordeling master Begeleidingskunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Herbeoordeling master Begeleidingskunde. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Herbeoordeling master Begeleidingskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) April 2013 2/57 NQA Hs. Rotterdam: BOB Herbeoordeling Begeleidingskunde Inleiding

Nadere informatie