ISO 9001 & Geïntegreerd managementsysteem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISO 9001 & Geïntegreerd managementsysteem"

Transcriptie

1

2 AGENDA ISO 9001 & Geïntegreerd managementsysteem OCMW Waregem» Situering» Motivering project Geïntegreerd managementsysteem» Inhoud» Praktische ontwikkeling Voordelen en concrete toepassingen Dexia Performance

3 OCMW Waregem: situering Dienstverlening: SOCIALE DIENST: Financiële dienstverlening (steun, leefloon, budgetbeheer, ) Niet-financiële dienstverlening (arbeidsbegeleiding, juridische bijstand, sociale tewerkstelling, ) EXTRAMURALE DIENST: Thuiszorg: poetsdienst, warme maaltijden Dienstencentrum en mindermobielencentrale INTRAMURALE DIENST: Woon- en zorgcentrum (255 bedden) Kortverblijf Nachtopvang Dagverzorgingscentrum Serviceflats (103) Personeel: 400 medewerkers

4 Motivering project Uiteenlopende en complexe regelgeving ( nieuw OCMW decreet) Planverplichtingen Rapporteringen Bewijslasten Handboeken Kwaliteitsdecreten Nieuwe richtlijnen Klachtenbehandeling Externe audits & inspecties

5 Motivering project Maximaliseren van de tevredenheid van zowel klanten als medewerkers Voldoen aan bestaande verplichtingen en wensen Anticiperen op toekomstige nieuwe eisen en wensen van alle betrokken partijen

6 Motivering project 3 EISEN / UITGANGSPUNTEN: Overzichtelijk Beheersbaar Werkbaar Geïntegreerd managementsysteem OCMW Waregem Partnerschap met Dexia piloot

7 AGENDA ISO 9001 & Geïntegreerd managementsysteem OCMW Waregem» Situering» Motivering project Geïntegreerd managementsysteem» Inhoud» Praktische ontwikkeling Voordelen en concrete toepassingen Dexia Performance

8 Geïntegreerd managementsysteem: Inhoud antwoord op de nood aan duurzame ontwikkeling door Streven naar continue verbetering op het vlak van: Klanteneisen Milieuprestaties Gezondheid & veiligheid medewerkers op de werkvloer Ethische regels / Sociale verantwoordelijkheid

9 Geïntegreerd managementsysteem: Inhoud Streven naar permanente verbetering op basis van 4 internationaal erkende standaarden: Kwaliteit ISO 9001 Veiligheid / Gezondheid OHSAS Milieu ISO Ethiek SA 8000

10 Kwaliteit ISO 9001 CONTINUE VERBETERING KLANTEN EISEN Beheer van de middelen INPUT Verantwoordelijkheden van de Directie Realisatie van product / dienst Meten, Analyseren en Verbeteren OUTPUT TEVREDENHEID KLANTEN

11 Praktische ontwikkeling Verschillende fases: Inventarisatie van de processen procesmap Opmaken van instrumenten i.k.v. de permanente verbeteringscyclus Opzetten kwaliteitsstructuur Centraal beheer kwaliteitsysteem

12 Leiderschap Strategie Financiën Personeel Interne Communicatie Externe Communicatie Juridisch & Ethiek Kwaliteit Veiligheid Milieu K L A N T E N E I S E N Onthaal Intake De Varent Service Flats Coorenblomme Financiële hulp Thuiszorg Bewonerszorg ROB-RVT Intramurale Dienst Sociale Dienst Extramurale Dienst Bewonerszorg Kort Verblijf Niet-Financiële hulp Dienstencentrum Bewonerszorg Dagverzorgingscentrum K L A N T E N T E V R E D E N H E I D Informatica Aankoop Dienst Technische Dienst Logistiek Keuken Apotheek Secretariaat Post & Archief Informatiebeveiliging

13 Praktische ontwikkeling Verschillende fases: Inventarisatie van de processen Opmaken van instrumenten i.k.v. de permanente verbeteringscyclus Opzetten kwaliteitsstructuur Centraal beheer kwaliteitsysteem

14 Risico-analyses Risico-analyses : : veiligheid & gezondheid veiligheid & gezondheid milieu milieu ethiek ethiek / / integriteit integriteit Opvolgen en meten Opvolgen en meten Van Van de de beleidsdoelstellingen beleidsdoelstellingen Meldingssysteem Meldingssysteem voor voor het het melden melden en opvolgen van opmerkingen, en opvolgen van opmerkingen, klachten, verbetervoorstellen, klachten, verbetervoorstellen, risico s,, risico s,, integriteitsinbreuken, integriteitsinbreuken, van medewerkers, cliënten, van medewerkers, cliënten, andere andere Verbetervoorstellen Verbeteractieplan Verbeteractieplan Procedures, Procedures, werkinstructies, werkinstructies, functioneringsnota s functioneringsnota s Beschrijving Beschrijving van van bestaande bestaande werkmethodes werkmethodes Periodieke Periodieke kwaliteitsvergadering kwaliteitsvergadering Tevredenheidsonderzoeken: Tevredenheidsonderzoeken: personeel personeel cliënten cliënten Opvolging interne Opvolging interne vergaderingen: vergaderingen: Op alle niveaus binnen Op alle niveaus binnen de organisatie de organisatie Interne Interne en en externe externe audits audits Self-assessments: Self-assessments: doorlichting van de doorlichting van de eigen organisatie eigen organisatie Vergelijkende Vergelijkende bezoeken bezoeken bij bij andere andere organisaties, organisaties,

15 Instrumenten ter verbetering 1/ Opstellen van procedures Beschrijving van de activiteiten Een procedure beschrijft niet hoe een activiteit MOET uitgevoerd worden, maar hoe ze uitgevoerd WORDT, ze stemt overeen met de REALITEIT Belangrijke stap: als men wil verbeteren in de manier waarop men werkt, dan moet eerst geweten zijn hoe men werkt

16

17 Instrumenten ter verbetering 2/ Bepalen van doelstellingen «Kwaliteit» Bepalen van indicatoren, van interne kwaliteitsmetingen aangaande de geleverde dienstverlening van elke dienst Principe: welke zijn de limieten die niet mogen overschreden worden? Welke zijn de relevante elementen in de kwaliteit van de dienstverlening van elke dienst? Resultaat: o Opzetten van een boordtabel die toelaat permanent te meten wat de resultaten zijn in vergelijking met de gestelde streefcijfers voor elk proces

18 S t r a t e g i e m a p O C M W W a r e g e m K L A N T E N P E R S P E C T I E F P r i j s z e t t i n g K l a n t e n t e v r e d e n h e i d M a r k t a a n d e e l v e r h o g e n R u i m k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d a a n b o d N a a m b e k e n d h e i d I N T E R N E P R O C E S S E N A f s t e m m e n b e s t a a n d e d i e n s t v e r l e n i n g e n N i e u w e d i e n s t v e r l e n i n g e n N i e u w e p r a k t i j k e n / w e r k m e t h o d e n O p t i m a l i s e r e n o r g a n i s a t i e p r o c e s s e n V e i l i g e e n m i l i e u v r i e n d e l i j k e i n f r a s t r u c t u u r G R O E I - E N L E E R V E R M O G E N P e r s o n e e l s t e v r e d e n h e i d D e s k u n d i g h e i d I C T & t e c h n o l o g i e I n t e g r i t e i t m a n a g e m e n t B e t r o k k e n h e i d V e i l i g h e i d F I N A N C I E E L P E R S P E C T I E F K o s t e n b e h e e r s i n g F i n a n c i ë l e z e k e r h e i d : m e e r j a r e n g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e C o r r e c t e v e r h o u d i n g t u s s e n i n d i v i d u e l e b i j d r a g e n c l i ë n t e n e n d e g e m e e n s c h a p M a x i m a a l b e n u t t e n o v e r h e i d s m i d d e l e n / g e n e r e r e n v a n o v e r h e i d s s u b s i d i e s

19

20

21 Instrumenten ter verbetering 3/ Inventarisatie, analyse et evaluatie van risico s op het vlak van: Veiligheid en gezondheid van het personeel in het kader van hun werkzaamheden Milieu Ethiek en Sociale verantwoordelijkheid Opzetten van risicotabellen om de risico s te beheren en opzetten van actieplannen voor elk domein

22

23 Instrumenten ter verbetering 4/ Overzicht van meldingen Doelstelling: verzamelen van het geheel van problemen en mogelijkheden tot verbetering door de medewerkers Principe: wanneer er een probleem is, moet het geregistreerd, behandeld en opgevolgd worden. Anders laat men kansen op verbetering aan zich voorbijgaan Verschillende types van overzichten: o Meldingen klanten o Meldingen derden o Meldingen medewerkers o Verbetersuggesties

24

25

26 Instrumenten ter verbetering 5/ Tevredenheidsonderzoeken 2 types: o Extern: tevredenheid van klanten en derden (partners, leveranciers) o Intern: tevredenheid van personeel

27 Algemene tevredenheid Hoe tevreden ben je op dit moment over het OCMW Waregem als jouw werkgever? Gemiddelde = 8, Res %

28

29 Praktische ontwikkeling Verschillende fases: Inventarisatie van de processen Opmaken van instrumenten i.k.v. de permanente verbeteringscyclus Opzetten kwaliteitsstructuur Centraal beheer kwaliteitsysteem

30 I N T R A E X T R A A D KWALITEIT (Referent) M I VEILIGHEID (Referent) S O C I A 4 kwaliteitsgroepen: - Intramuraal - Extramuraal - Administratie - Sociale dienst 4 verbeteringsdomeinen: kwaliteit, veiligheid, milieu en ethiek M U R A A L M U R A A L N I MILIEU (Referent) S T R A ETHIEK (Referent) T I E L E D I E N S T 3-maandelijkse kwaliteitsvergaderingen per kwaliteitsgroep om het kwaliteitsgebeuren te sturen en op te volgen belangrijkste agendapunten: - opvolgen doelstellingen - opvolgen van verbeteracties - opvolgen procedures Belangrijkste documenten: - boordtabel (= opvolgen doelstellingen) - verbeteractieplan (opvolgen verbetermaatregelen) KC KC KC KC = kwaliteitscorrespondenten coördineren en zijn centrale aanspreekpunten

31 Praktische ontwikkeling Verschillende fases: Inventarisatie van de processen Opmaken van instrumenten i.k.v. de permanente verbeteringscyclus Opzetten kwaliteitsstructuur Centraal beheer kwaliteitsysteem

32

33

34

35 AGENDA ISO 9001 & Geïntegreerd managementsysteem OCMW Waregem» Situering» Motivering project Geïntegreerd managementsysteem» Inhoud» Praktische ontwikkeling Voordelen en concrete toepassingen Dexia Performance

36

37 Digitaal sociaal huis WIE WAT HOE Aanvrager Aanvraag Telefonisch of op bureel zelf of bij alle medewerkers van het OCMW Iederereen - Informatie uit brochure thuiszorg Brochure thuiszorg meegeven door uitprint Doorverwijsdocument - doorverwijsdocument meegeven door uitprint - naam, adres, tel vragen en mailen : MW Thuiszorg Registratie van de aanvraag Basisformulier Aanvraag

38 Kennisbeheer 65% werkt deeltijds Uitstroom periode van 5 jaar Kennis : - behoud - beheer - verspreiding - creatie Kortere inwerktijd nieuwe medewerkers Uniforme manier van werken : standaardbrieven, Alle documenten toegankelijk voor medewerkers bvb. statuten, verlofreglement, beleidsnota, functiebeschrijvingen, kwartaalrapportering,

39 Diverse meerwaarde Goedgekeurde deontologische code Werking managementteam Intern controlesysteem (+ verfijning) Klachtenbehandeling Bruikbaarheid voor inspecties : bvb. globaal preventieplan, dynamische risicobeheersingssysteem, inspectie ROB, RVT, SF, Overzicht gevaarlijke producten Risico-analyse vakantiejobs Opvolging beleidsdoelstellingen adhv. Boordtabellen Veranderingsopportuniteit Kwetsbaar Meer dan kwaliteit : OMVAT TOTALE WERKING

40 Medewerkers Betrokkenheid + samenhorigheidsgevoel Medewerkers worden ook mededenkers Verbetergedachte centraal Meer klantgericht + sterke focus op kwaliteit Zelfkritisch door eigen interne audits Meer aandacht voor veiligheid, milieu en ethiek Openheid binnen OCMW

41 AGENDA ISO 9001 & Geïntegreerd managementsysteem OCMW Waregem» Situering» Motivering project Geïntegreerd managementsysteem» Inhoud» Praktische ontwikkeling Voordelen en concrete toepassingen Dexia Performance

42 Dexia Performance Het beheer van Kwaliteit Dexia Performance is een nieuw gamma van adviesverlenende diensten voor de openbare besturen met als doel hen te begeleiden in het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsystemen en beheer binnen hun administratie

43 Dexia Performance Het beheer van Kwaliteit Oorsprong Ontwikkeling van een geïntegreerd managementsysteem binnen Dexia Sofaxis dat hiervoor beloond is met de «Prix européen de la Qualité» in 2002 Beslissing om deze evaring over te brengen naar de openbare besturen In Frankrijk: project CAG Bourges uitgevoerd door DS-Services In België: creatie van Dexia Performance

44 Dexia Performance Het beheer van Kwaliteit Het doel van Dexia Performance is het toelaten aan een openbaar bestuur om een dynamiek te ontwikkelen van permanente verbetering in het functioneren van het geheel van haar diensten

45 Dexia Performance: Aanbod Wij bieden 2 vormen van diensten aan: 4 Modules betreffende 4 verschillende thema s Individuele diensten die apart kunnen aangeboden worden

46 Dexia Performance: Aanbod De 4 modules Kunnen apart of gecombineerd (Geïntegreerd systeem) aangeboden worden Gemeenschappelijk principe in de 4 modules: Begeleiding in het opzetten van een systeem van permanente verbetering met als doel een organisatie certificeerbaar te maken, d.w.z. laten voldoen aan de eisen van een of meerdere internationale kwaliteitsnormen

47 Dexia Performance: Aanbod Kwaliteitstandaarden Module Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Thema Kwaliteit Veiligheid Milieu Ethiek en Sociale verantwoordelijk -heid Norm ISO 9001 OHSAS ISO SA 8000

48 Dexia Performance: Aanbod 3 belangrijke fases in elke module Initiële analyse: kennismaking + inschatting omvang van project Opzetten van de hulpmiddelen voor permanente verbetering (cf. voorbeeld OCMW Waregem) Opzetten van een structuur die de permanente verbetering ondersteunt en in standhoudt

49 Dexia Performance: Aanbod Individuele en aparte diensten Principe: alles wat voorgesteld wordt binnen het kader van een module kan ook apart aangeboden worden Voorbeelden: Opstellen van procedures Bepalen van doelstellingen en prestatiemeting Risicoanalyse en opstellen van een actieplan Uitvoeren interne audits Opzetten tevredenheidsonderzoeken Zelfevaluaties

50 Dexia Performance: Methode Dexia Performance wenst ondersteuning te bieden door middel van een intense samenwerking en interactie met de directie en medewerkers van de organisatie. Dexia Performance wenst zich te profileren als partner van de organisatie, wat inhoudt dat we de mensen actief en concreet ondersteunen, begeleiden, coachen en vormen tijdens hun werkzaamheden en tijdens de opbouw van een kwaliteitsysteem. Bovendien hebben we een lange termijn focus, wat betekent dat ons einddoel een vlot en zelfstandig functionerend kwaliteitsysteem is, dat gedragen en getrokken wordt door de organisatie en haar medewerkers zelf garantie voor lange termijn succes in het streven naar permanente verbetering.

51 Dexia Performance Het aanbod van Dexia Performance is een zeer breed en zeer flexibel aanbod dat toelaat een dienstverlening op maat te bepalen op basis van de behoeften van de organisatie

52 Dexia Performance We zijn geen lesgevers, we helpen de klanten om de nodige bekwaamheden en hulpmiddelen te verwerven om een op maat aangepast kwaliteitsbeheersysteem te ontwikkelen en te implementeren naar gelang hun behoeften, wensen en verwachtingen

53 Dexia Performance: contactgegevens Interesse of wenst u meer informatie: Rechtstreeks: Ruud Bourmanne Pachecolaan Brussel Tel. 02 / GSM / Via uw public banker

54

55

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1.1. Wat is Kwaliteit? p. 1-5 De definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE : Het klantenperspectief

INHOUDSOPGAVE : Het klantenperspectief KWALITEITSHANDBOEK INHOUDSOPGAVE : Het klantenperspectief Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 2 1 / I. INHOUDSOPGAVE: Het klantenperspectief II. INHOUDSOPGAVE: Het interne processenperspectief III.

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

Auditen van Managementsystemen

Auditen van Managementsystemen AMS1 Auditen van Managementsystemen Cursus 1 WWW.IMSITE.EU ing. N.M. van Schie MBA Zuiderweg 28 8393 KT VINKEGA The Netherlands M : +31 (0)6-52638130 T : +31 (0)561-433573 E : info@nemus.nl I : www.nemus.nl

Nadere informatie

Opleiding interne controle in de lokale besturen

Opleiding interne controle in de lokale besturen Opleiding interne controle in de lokale besturen 16 april 2008 Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 3600 Genk Deloitte Consulting Agenda Deel 1 Interne controle in lokale

Nadere informatie

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Standplaats: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Trainingcatalogus. Maak van onze ervaring uw expertise.

Trainingcatalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. juli 2014 tot en met juni 2015 Trainingcatalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Inhoud. BSI, een introductie. BSI, een introductie. 2 De normen van BSI. 4 Hoe helpt BSI uw organisatie te excelleren?

Nadere informatie

Auditcharter van de groep Dexia

Auditcharter van de groep Dexia Januari 2013 Auditcharter van de groep Dexia Dit charter formuleert de grondbeginselen van de interne auditfunctie binnen de groep Dexia, door de opdrachten, de plaats in het interne controlesysteem, de

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek Inhoudstafel Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.1. Structuur van het kwaliteitshandboek 1.2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening 2. Kwaliteitsbeleid 2.1. Missie, visie, waarden, objectieven,

Nadere informatie

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise.

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. september 201 tot en met juni 2014 Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Inhoud. BSI Een introductie. BSI Een introductie 2 Hoe BSI uw organisatie helpt te excelleren 4 Welkom bij BSI

Nadere informatie

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise.

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Voorlopige uitgave 2014-2015 wijzigingen voorbehouden Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Inhoud. BSI Een introductie. BSI Een introductie 2 Hoe BSI uw organisatie helpt te excelleren

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie

I S A T I E N O R M A L C E N T R U M V A N. Kwaliteitsmanagement. Kwaliteit als strategische keuze. Handige informatie over de ISO 9000:2000-serie

I S A T I E N O R M A L C E N T R U M V A N. Kwaliteitsmanagement. Kwaliteit als strategische keuze. Handige informatie over de ISO 9000:2000-serie C E N T R U M V A N N O R M A L I S A T I E Kwaliteitsmanagement Kwaliteit als strategische keuze Handige informatie over de ISO 9000:2000-serie Kwaliteit als strategische keuze Het toepassen van een kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

Kwaliteitscharter 26 april 2013

Kwaliteitscharter 26 april 2013 Kwaliteitscharter 26 april 2013 Inleiding...3 Het organisatiebeheersysteem...4 Vlak 1: de 4 beheerniveaus... 4 Vlak 2: de 5 strategische pijlers... 5 Vlak 3: de kwaliteitscirkel van Deming... 6 Plannen

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg Kwaliteitshandboek

Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg Kwaliteitshandboek Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg Kwaliteitshandboek (Versie 20150527) STRUCTUUR VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1. KWALITEITSBELEID 4 1.1 Pedagogisch profiel met missie, visie, waarden en maatschappelijke

Nadere informatie