De nieuwe Europese hygiënerichtlijn en microbiologische criteria

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe Europese hygiënerichtlijn en microbiologische criteria"

Transcriptie

1 Inleiding De nieuwe Europese hygiënerichtlijn en microbiologische criteria Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe EU hygiënerichtlijn - de zogenaamde General Food Law - in werking. In samenhang hiermee ontwikkelde de Europese commissie eveneens regelgeving over microbiologische criteria voor levensmiddelen. Ze wil hiermee de onduidelijkheid die bedrijven ervaren met betrekking tot zowel de microbiologische kwaliteit van producten als de beheersing van processen uit de wereld helpen. In het kader van procesbeheersing wordt er voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen procescriteria en typische productcriteria en moet men bij afwijkende procesparameters aanvullend onderzoek verrichten naar welbepaalde productparameters. Voor kant-en-klare voedingsmiddelen inclusief voorgesneden groenten en fruit werden enerzijds Listeria monocytogenes en Salmonella spp. als productcriteria weerhouden en anderzijds Escherichia coli als procescriterium (tabel 1). Productcriteria kant-en-klare voedingsmiddelen Staalname Limieten n c m M Listeria monocytogenes - Kant-en-klaar voor baby s en speciaal medisch gebruik g - Kant-en-klaar anders dan 1 / groei mogelijk / bij verlaten producent g / einde houdbaarheid kve/g - Kant-en-klaar anders dan 1 / geen groei mogelijk kve/g Salmonella spp. - Kant-en-klaar met rauwe eieren g - Zaadspruiten g - Voorgesneden groenten en fruit g - Ongepasteuriseerde groente- en fruitsappen g Procescriteria groenten en fruit, inclusief afgeleide producten Escherichia coli - Voorgesneden groenten en fruit kve/g 100 kve/g - Ongepasteuriseerde groente- en fruitsappen kve/g 1000 kve/g Tabel 1. Microbiologische product- en procescriteria voor kant-en-klare voedingsmiddelen, inclusief voorgesneden groenten en fruit; Algemene criteria: n: het aantal monsters dat per batch onderzocht moet worden; c: maximum aantal uit n monsters dat tussen m en M mag liggen; m: gewenste bovengrens voor het merendeel van de monsters; M: uiterste limiet voor alle monsters. Afwezigheidscriteria: n: het aantal monsters dat per batch onderzocht moet worden; c: 0; M: hoeveelheid monster. Kve: kolonievormende eenheden )"3)")3%- 4)44 1)5

2 EU hygiënerichtlijn General Food Law De nieuwe EU hygiënerichtlijn bestaat uit vijf onderdelen (H1 t/m H5) die respectievelijk betrekking hebben op: 1. de hygiëne van levensmiddelen (EC no. 852/2004); 2. de hygiëneregels voor producten van dierlijke oorsprong (EC no. 853/2004); 3. de officiële controles voor producten van dierlijke oorsprong (EC no. 854/2004); 4. de diergezondheid (Council Directive 2002/99/EC); 5. de vervanging van 17 bestaande richtlijnen (Council Directive 2004/41/EC). In vergelijking met de vroegere regelgeving bevat de nieuwe richtlijn een aantal maatregelen gericht op het beter beheersen van de voedselveiligheid en crisissituaties als gevolg van calamiteiten. In een notendop gaat het om de volgende belangrijke punten. Op vlak van hygiëne komen er enerzijds algemene regels voor de productie van alle levensmiddelen en anderzijds specifieke regels voor vlees, vis, melk, eieren, slakken en kikkers, dierlijke vetten, gelatine en collageen. De toepassing van Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) als voedselveiligheidssysteem wordt met uitzondering van de primaire sector overal verplicht. De primaire sector zal evenwel goede agrarische praktijken (GAP) moeten toepassen. Productaansprakelijkheid wordt verder bevestigd en voor slachterijen zelfs verruimd tot dierenwelzijn. Op vlak van traceerbaarheid moeten alle levensmiddelen naspeurbaar zijn en zullen vleesproducten bovendien voorzien moeten worden van een gezondheidsmerk. De vleeskeuring zal uitgevoerd worden onder de verantwoordelijkheid van een officieel aangesteld veterinair ambtenaar en dit van riek tot vork. Importbedrijven zullen eveneens aan de Europese eisen moeten voldoen. Ze zullen worden opgelijst en onder toezicht van de Europese Commissie worden geplaatst. De nieuwe regelgeving is niet van toepassing op de primaire sector wanneer producten voor eigen gebruik worden bereid en/of lokaal met kleine hoeveelheden verkocht en geconsumeerd worden. Microbiologische criteria Harmonisatie - Er zijn nauwelijks geharmoniseerde microbiologische normen in Europa. Dit leidt bij bedrijven, die trouwens verplicht zijn onveilige producten te melden aan het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV), tot heel wat onduidelijkheid met betrekking tot de accepteerbaarheid van zowel producten als processen. In principe dienen microbiologische criteria wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Dit vergt evenwel een grondige risicoanalyse die nog jaren kan vergen. Vandaar dat de Europese Commissie een aantal noodmaatregelen heeft getroffen die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en ervaringen. Zo hebben de Wetenschappelijke Comités van de Commissie (SCVPH en SCF) samen met het Europees Voedselagentschap (EFSA) in de loop van 2005 adviezen uitgebracht met betrekking tot een aantal belangrijke microbiologische parameters als criteria voor voedselveiligheid enerzijds en proceshygiëne anderzijds. Zeker niet alle ziekteverwekkende micro-organismen zijn reeds opgenomen in de nieuwe regelgeving. Verwacht mag worden dat in de nabije toekomst aanvullingen zullen gebeuren. Na het van kracht worden van de hygiëneverordening mogen de lidstaten zelf geen eigen microbiologische criteria meer opstellen en/of hanteren. Nieuwe criteria zullen altijd de Europese procedure moeten doorlopen, tenzij er sprake is van noodsituaties. Voor niet geharmoniseerde parameters kunnen de lidstaten voorlopig nog hun nationale criteria blijven hanteren, maar dienen wel de Commissie te informeren over welke criteria ze blijven hanteren. Uitgangspunten Als belangrijkste uitgangspunt geldt dat levensmiddelen geen microorganismen of metabolieten, zoals toxinen, mogen bevatten in hoeveelheden die de gezondheid van de consument kunnen schaden. De microbiologische criteria dienen als )"3)")3%- 4)44 15

3 leidraad voor de veiligheid van productie, transport, opslag en distributie. Ze dienen bovendien in het HACCP-systeem te worden geïntegreerd en dienen als basis voor de validatie en verificatie van het systeem en andere procedures. Criteria zullen worden aangepast als nieuwe wetenschappelijke informatie dit vereist. Producenten zullen aan deze criteria moeten voldoen. Onderscheid wordt gemaakt tussen twee (2) soorten microbiologische criteria, i.e. criteria voor productveiligheid en criteria voor proceshygiëne. Deze bepalen de accepteerbaarheid van respectievelijk een product of een proces. Overschrijding van de criteria impliceert enerzijds het niet op de markt brengen en/of terughalen van het product of anderzijds het opsporen van de oorzaken en het aanpassen van de processen. Het terughalen van producten gebeurt met toestemming van de competente autoriteit. Afgekeurde producten mogen voor andere doeleinden gebruikt worden mits dit geen gevaar voor mens en dier oplevert. Vanuit hun eigen verantwoordelijkheid dienen bedrijven op basis van een risicoanalyse zelf een staalname- en onderzoeksfrequentie vast te stellen en te onderbouwen en hun voedselveiligheidssysteem daar op af te stemmen. Hierbij dienen modellen, bewaartesten en eventueel belastingstesten te worden gebruikt. Trends in de resultaten dienen te worden geanalyseerd. Als een bepaald batch of proces onderzocht wordt dan dienen altijd de voorgeschreven aantal monsters te worden onderzocht. Het aantal voorgeschreven monsters kan worden gereduceerd als blijkt dat het bestaande HACCP-systeem effectief functioneert. Bovendien moeten de analyses worden uitgevoerd volgens een officieel erkende referentiemethode of een methode die als gelijkwaardig werd gevalideerd door een onafhankelijke organisatie op basis van de internationale norm ISO Voedselveiligheid - Als criteria voor voedselveiligheid werden tot nu toe de volgende parameters weerhouden: Listeria monocytogenes, Salmonella spp., enterotoxinen van Staphylococcus aureus, Enterobacter sakazakii, Escherichia coli en histamine. Tabel 2 geeft een overzicht van de verschillende parameters, hun bemonsteringschema en limieten voor de desbetreffende levensmiddelen. Listeria monocytogenes is als criterium uitsluitend van toepassing op verse, kant-en-klare (ready-to-eat) levensmiddelen. Dit zijn levensmiddelen geproduceerd om direct te worden geconsumeerd zonder noodzakelijk een verhitting of ander beheersingsproces te ondergaan. Voor producten waarin L. monocytogenes kan groeien en die bestemd zijn voor gevoelige bevolkingsgroepen, zoals baby s en ouderen, moet de producent aantonen dat deze ziekteverwekkende bacterie afwezig is in 10 x 25 gram product per lot. Voor de overige levensmiddelen wordt er onderscheid gemaakt tussen levensmiddelen waarin groei van L. monocytogenes mogelijk is en deze waarin geen groei mogelijk is. Op einde houdbaarheid is voor beide types de norm maximaal 100 kve (kolonievormende eenheden) per gram product. In levensmiddelen waarin groei evenwel mogelijk is geldt het criterium afwezig in 25 gram product op het moment van productie. Een hoger beginaantal is toegestaan, maar dan moet de producent wel aantonen dat de pathogeen tijdens de bewaarperiode tot uiterste verkoopsdatum niet kan uitgroeien tot aantallen hoger dan 100 kve per gram product. Salmonella spp. is als criterium van toepassing op 19 productgroepen (tabel 2). Deze omvatten zowel vleesproducten, zuivelproducten, eiproducten, schaaldieren en weekdieren, gelatine en collageen als kant-en-klare producten. Als meest risicovolle producten gelden rauw vlees en sommige producten bedoeld om rauw te consumeren, rauwe en onderverhitte pluimveeproducten, eiproducten en kant-en-klare producten die rauwe eieren bevatten, ongepasteuriseerde melk en producten op basis van deze melk. Bijkomend worden ook zaadspruiten en ongepasteuriseerde groente- en fruitsappen als risicovolle producten beschouwd. Voor 14 productgroepen, inclusief voorgesneden groenten en fruit en ongepasteuriseerde groente- en fruitsappen, geldt als criterium de afwezigheid in 25 gram product (5 x 25 g/lot) en dit tot einde houdbaarheid. Uitzondering zijn ijsroom, eiproducten en kant-en-klare )"3)")3%- 4)44 15

4 voedingsmiddelen die rauwe eieren waarvan het de productiewijze en/of de samenstelling het risico op Salmonella spp. elimineren Vlees dat aan specifieke beheersingsmaatregelen is onderworpen (4 groepen) moet voldoen aan het criterium afwezigheid in 10 gram (5 x 10 g/lot) op einde houdbaarheid. Alleen voor babymelkpoeder en andere gedroogde producten voor speciale medische toepassingen bij baby s jonger dan 6 maanden gelden strengere eisen, meer bepaald afwezigheid in 30 x 25 gram product per lot. Enterotoxinen van Staphylococcus aureus gelden als bevestigingscriterium voor kaas, melk- en weipoeder als bij het bewaken van de proceshygiëne onaanvaardbare aantallen van coagulasepositieve Staphylococcen worden vastgesteld. Enterotoxinen moeten dan voldoen aan de norm afwezigheid in 25 g product (5 x 25 g/lot) tot einde houdbaarheid. Enterobacter sakazakii geldt alleen als criterium voor babymelkpoeder en andere gedroogde producten voor speciale medische toepassingen bij baby s jonger dan 6 maanden. De norm is afwezigheid in 10 gram product (30 x 10 g/lot) tot einde houdbaarheid. Samen met Salmonella spp. geldt deze bacterie als een specifiek gezondheidsrisico voor baby s indien de omstandigheden na bereiding groei toelaten. Escherichia coli geldt als criterium voor levende zeevruchten, zoals tweekleppige weekdieren, naaktslakken, tunicaten en echinodermen. De parameter wordt gehanteerd als een indicator van fecale besmetting. De norm is <230 MWA per 100 gram gemengd product tot einde houdbaarheid. Histamine geldt als criterium voor visproducten afkomstig van vissoorten die een hoog gehalte hebben aan histidine. Histamine is een afbraakproduct afkomstig van bacteriën zoals Pseudomonas spp. )"3)")3%- 4)44 135

5 Microbiologische parameter / Methode Staalname Limieten n c m M Listeria monocytogenes / EN/ISO /2 - Ready-to-eat levensmiddelen - Baby s en special medisch gebruik g - Ready-to-eat anders dan 1 / groei mogelijk / bij verlaten producent g / einde houdbaarheid kve/g - Ready-to-eat anders dan 1 / geen groei mogelijk kve/g Salmonella spp. / EN/ISO Vlees anders dan pluimveevlees - Gehakt en vleesproducten / rauwe consumptie g - Vleesproducten / rauwe consumptie g - Gehakt en vleesproducten / te verhitten voor consumptie g - Mechanisch ontbeend vlees g - Pluimveevlees - Gehakt en vleesproducten / rauwe consumptie g - Gehakt en vleesproducten / te verhitten voor consumptie ( / 5/5 0/0 -/- 10/25 g ) - Verhit ( / ) 5/5 0/0 -/- 10/25 g - Gelatine en collageen g - Zuivelproducten - Kaas, boter en room van rauwe of onvoldoende verhitte melk g - Melk en melkpoeder g - Ijs (excl. producten met Salmonella-behandeling) g - Eiproducten (excl. producten met Salmonella-behandeling) g - Ready-to-eat levensmiddelen - Met rauwe eieren g - Zaadspruiten g - Voorgesneden groenten en fruit g - Ongepasteuriseerde groente- en fruitsappen g - Schelpdieren, slakken, enz. - Levend g - Gekookt g - Baby melkpoeder en andere gedroogde producten / medische toepassing g Enterotoxinen van Staphylococcus aureus / CRL-methode - Kaas, melk- en weipoeder g Enterobacter sakasakii / ISO/DTS Baby melkpoeder en andere gedroogde producten / medische toepassing g Esherichia coli / ISO/TS Levende schaal- en weekdieren <230 MWA/100g Histamine / HPLC - Visproducten / hoog gehalte aan histidine mg/kg 200 mg/kg - Visproducten / hoog gehalte aan histidine met enzymatische rijping mg/kg 400 mg/kg Tabel 2. Productcriteria voor voedingsmiddelen. Algemene criteria: n: het aantal monsters dat per batch onderzocht moet worden; c: maximum aantal uit n monsters dat tussen m en M mag liggen; m: gewenste bovengrens voor het merendeel van de monsters; M: uiterste limiet voor alle monsters. Afwezigheidscriteria: n: het aantal monsters dat per batch onderzocht moet worden; c: 0; M: hoeveelheid monster. Kve: kolonievormende eenheden; MWA: meest waarschijnlijk aantal. )"3)")3%- 4)44 1*5

6 Proceshygiëne Criteria voor proceshygiëne worden gebruikt om na te gaan of processen goed worden beheerst. In het geval van overschrijding wordt verwacht dat corrigerende maatregelen worden ingevoerd. Deze omvatten ondermeer het verbeteren van de algemene hygiëne, het aanpassen van het proces, een betere selectie van de grondstoffen, het doorvoeren van bio-safety maatregelen (pluimvee), het voorkomen van nabesmetting (verhitte producten) en het testen van de temperatuursinstelling. Als criteria werden de volgende parameters weerhouden: totaal aëroob kiemgetal, Enterobacteriaceae, Salmonella spp., Escherichia coli en coagulasepositieve Staphylococcen (tabel 3). Onderscheid wordt gemaakt in vijf (5) productcategorieën, i.e. vlees en vleesproducten, zuivelproducten, eiproducten, visserijproducten, en groenten en fruit. Vlees en vleesproducten Voor vlees en vleesproducten werden het totaal kiemgetal, de Enterobacteriaceae, Salmonella spp. en Escherichia coli weerhouden als procesparameters. De eerste drie parameters zijn van toepassing op karkassen van rund, schaap, geit, paard en varkens na slachting en voor koeling. Voor karkassen van pluimvee geldt alleen Salmonella spp. als parameter en dit na slachten en koelen. Voor gehakt, mechanisch ontbeend vlees en vleesbereidingen geldt Escherichia coli als belangrijkste procesparameter. Deze parameter dient dan specifiek als indicator voor fecale besmetting. Onlogisch is evenwel het verband tussen Salmonella spp. als procesparameter enerzijds en productparameter anderzijds. Zo mogen er op het niveau van de slachterijen op trendbasis vijf tot zeven van de 50 te analyseren monsters positief zijn, maar moet daartegenover het vlees bij de consument vrij zijn van Salmonella-bacteriën. Het is onduidelijk hoe men dit praktisch zal uitvoeren en verwacht mag worden dat deze eisen nog aanleiding zullen geven tot heel wat problemen. Zuivelproducten Voor zuivelproducten werden naargelang het product de Enterobacteriaceae, coagulasepositieve Staphylococcen en/of Echerichia coli als procesparameters weerhouden. E. coli is van toepassing enerzijds in het productieproces van kazen en anderzijds op het einde van het productieproces van boter en room. De parameter wordt er gebruikt als een specifieke indicator voor hygiëne. Bij melkproducten in het algemeen is er echter een verschuiving vast te stellen van E. coli naar de Enterobacteriaceae of zogenaamde entero s. Aangeraden wordt deze parameter als risico-indicator te gebruiken zowel in proces als op het niveau van de eindproducten. Indien onaanvaardbare aantallen worden vastgesteld kan het eindproduct best op de aanwezigheid van specifieke ziekteverwekkende bacteriën worden getest. Coagulasepositieve Staphylococcen gelden als supplementaire procesparameter voor zowel kazen als melk- en weipoeder. Aantallen groter dan 10 5 kve/g impliceren evenwel dat producten ook onderzocht moeten worden op de aanwezigheid van enterotoxinen van staphylococcen. Eiproducten Voor eiproducten geldt alleen de entero s (Enterobacteriaceae) als procesparameter en dit op het einde van het procesketen. Visserijproducten Als procesparameters voor gekookte schelp- en schaaldieren werden zowel de coagulasepositieve Staphylococcen als Echerichia coli weerhouden. E. coli geldt voor deze producten als een betere indicator voor fecale besmetting dan de parameter fecale coliformen. Groenten, fruit en aanverwante producten Procesparameters voor zowel voorgesneden groenten en fruit als niet gepasteuriseerde groente- en fruitdranken zijn beperkt tot )"3)")3%- 4)44 1 5

7 Escherichia coli. Afwijkende waarden vereisen maatregelen ter verbetering van de algemene proceshygiëne en een betere selectie van grondstoffen. Microbiologische parameter / Methode Staalname Limieten n c m M Totaal kiemgetal / ISO Vlees en vleesproducten - Karkassen rund, schaap, geit, paard / na slachten maar voor koeling log/cm log/cm 2 - Karkassen varkens / na slachten maar voor koeling log/cm kve/cm 2 - Gehakt en mechanisch ontbeend vlees / einde productieproces log/g 6.7 log/g Enterobacteriaceae/ ISO /2 - Vlees en vleesproducten - Karkassen rund, schaap, geit, paard / na slachten maar voor koeling log/cm log/cm 2 - Karkassen varkens / na slachten maar voor koeling kve/cm kve/cm 2 - Zuivelproducten - Gepasteuriseerde melk / einde productieproces 5 2 <1/ml 5/ml - Melk- en weipoeder / einde productieproces 5 0 <1.0 log/g - ijs en ingevroren desserts / einde productieproces kve/g 100 kve/g - Babymelkpoeder (baby s < 6 maanden) / einde productieproces Eiproducten kve/ml/g 100 kve/ml/g Salmonella spp. / EN/ISO Vlees en vleesproducten - Karkassen rund, schaap, geit, paard / na slachten maar voor koeling 50 2 afwezig - Karkassen varkens / na slachten maar voor koeling 50 5 afwezig - Karkassen van pluimvee / na koeling 50 7 afwezig 25 g Escherichia coli / ISO /2 ISO Vlees en vleesproducten - Gehakt en mechanisch ontbeend vlees / einde productieproces kve/g 500 kve/g - Vleesbereidingen kve/cm kve/cm 2 - Zuivelproducten - Kaas van gepasteuriseerde melk / tijdens productieproces kve/ml 1000 kve/ml - Boter en room van licht verhitte melk / einde productieproces kve/ml 100 kve/ml - Visserijproducten - Gekookte schelpdieren / einde productieproces - Groenten, fruit, groente- en fruitproducten - Voorgesneden kant-en-klaar kve/g/ml 1000 kve/g/ml - Niet gepasteuriseerde groente- en fruitdranken kve/g/ml 1000 kve/g/ml Staphylococcus aureus / ISO Zuivelproducten - Kaas van rauwe melk / tijdens productieproces kve/ml 10 5 kve/ml - Kaas van licht verhitte melk / tijdens productieproces kve/ml 1000 kve/ml - Melk- en weipoeder / einde productieproces kve/g 100 kve/g - Visserijproducten - Gekookte schelpproducten / einde productieproces kve/g 1000 kve/g Tabel 3. Procescriteria voor voedingsmiddelen. Algemene criteria: n: het aantal monsters dat per batch onderzocht moet worden; c: maximum aantal uit n monsters dat tussen m en M mag liggen; m: gewenste bovengrens voor het merendeel van de monsters; M: uiterste limiet voor alle monsters. Afwezigheidscriteria: n: het aantal monsters dat per batch onderzocht moet worden; c: 0; M: hoeveelheid monster. Kve: kolonievormende eenheden. )"3)")3%- 4)44 145

8 Referenties 1. Regulation on the hygiene of foodstuffs. Regulation EC no. 852/2004. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/i_139/i_ en pdf) 2. Regulation laying down specific hygiene rules for food of animal origin. Regulation EC no. 853/2004. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/i_139/i_ en pdf) 3. Regulation laying down detailed rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption. Regulation EC no. 854/2004. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/i_139/i_ en pdf) 4. Directive laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption. Council Directive 2002/99/EC. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/i_018/i_ en pdf) 5. Directive that repeals the 17 existing Directives on hygiene. Council Directive 2004/41/EC. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/i_157/i_ en pdf) )"3)")3%- 4)44 15

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

RIVM-RIKILT FRONT OFFICE VOEDSELVEILIGHEID

RIVM-RIKILT FRONT OFFICE VOEDSELVEILIGHEID RIVM-RIKILT FRONT OFFICE VOEDSELVEILIGHEID Ad hoc vragen over bederfelijke producten Risicobeoordeling aangevraagd door: NVWA-BuRO Risicobeoordeling opgesteld door: RIVM Datum aanvraag: 30-01-2014 Datum

Nadere informatie

Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2005

Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2005 Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2005 Voedsel en Waren Autoriteit Signalering & Ontwikkeling Samengestelde Producten Postbus 2168, 5600 CD Eindhoven Samenvatting Deze rapportage geeft de resultaten

Nadere informatie

Advies 28-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de «Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij» (dossier Sci Com 2005/16)

Advies 28-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de «Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij» (dossier Sci Com 2005/16) Advies 28-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de «Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij» (dossier Sci Com 2005/16) Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2012

Deze bijlage is geldig van: 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2012 Deze bijlage is geldig : 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vergt bijlage d.d.: 12-11-2012 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek conform NEN 6265 b Monstername ten

Nadere informatie

Bacteriële toxinen: Contaminanten van bacteriële oorsprong? 4 november 2015

Bacteriële toxinen: Contaminanten van bacteriële oorsprong? 4 november 2015 Klantendag TLR Henk Heijthuijsen Bacteriële toxinen: Contaminanten van bacteriële oorsprong? 4 november 2015 Klanten seminar 2015 1 WHO: Bewerkt vlees kankerverwekkend! METRO: Bacon is net zo kankerverwekkend

Nadere informatie

Handleiding Oorzaak, preventie en corrigerende maatregelen bij afwijkende analyseresultaten

Handleiding Oorzaak, preventie en corrigerende maatregelen bij afwijkende analyseresultaten Handleiding Oorzaak, preventie en corrigerende maatregelen bij afwijkende analyseresultaten De Boosere Isabel 1, Baert Leen 2, Beuselinck Drieke 3, Jacxsens Liesbeth 2, De Reu Koen 1, Uyttendaele Mieke

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 179-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 08-05-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 21-12-2011

Deze bijlage is geldig van: 08-05-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 21-12-2011 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek LOGI003W conform NEN 6265 b Water Monstername ten behoeve microbiologische analyses LOGI003W conform ISO 19458 c Zwembadwater

Nadere informatie

Problematiek Escherichia coli - EHEC in vleesbereidingen

Problematiek Escherichia coli - EHEC in vleesbereidingen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Problematiek Escherichia coli - EHEC in vleesbereidingen DG Controle Sector DIS Introductie De bacterie enterohemorragische E. coli (EHEC), waaronder

Nadere informatie

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees.

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees. Infoblad 86 Separatorvlees Van: NVWA Datum: 25 februari 2015 Doel infoblad Voor de productie en etikettering van separatorvlees bestaat er Europese wetgeving. In de praktijk is er nog sprake van een aantal

Nadere informatie

Hoe veilig zijn streekproducten? Esther van Asselt, Marjolein van der Spiegel

Hoe veilig zijn streekproducten? Esther van Asselt, Marjolein van der Spiegel Hoe veilig zijn streekproducten? Esther van Asselt, Marjolein van der Spiegel Is dit verstandig? JA NEE Is dit verstandig? NEE Kans op kruisbesmetting: Houd rauwe producten dus gescheiden van gekookte/kanten-klare

Nadere informatie

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor. Certificatie Schema

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor. Certificatie Schema Celsiusstraat 42 6711 HA Ede Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Vinçotte ISACert Nederland Obrechtsestraat 28E 8031 AZ Zwolle Nederland Locatie Certificatie

Nadere informatie

SWEET MARTIQUE SAUS Art. Nr: 101531 (3l)/ 101551(5l)/ 101561 (10l)

SWEET MARTIQUE SAUS Art. Nr: 101531 (3l)/ 101551(5l)/ 101561 (10l) NV DIDDEN SA Gentsestwg 617-619 Chaussée de Gand Brussel 1080 Bruxelles SWEET MARTIQUE SAUS Art. Nr: 101531 (3l)/ 101551(5l)/ 101561 (10l) Leverancier Didden nv Adres van leverancier : Genstesteenweg 617-619

Nadere informatie

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Modelscertificaat voor doorvoer door of opslag in de Europese Unie van voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten : Veterinair certificaat voor invoer in de EU I.1. Verzender I.2. Referentienummer

Nadere informatie

Europese Unie, 2010 Overneming met bronvermelding toegestaan

Europese Unie, 2010 Overneming met bronvermelding toegestaan Europese Commissie WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE inzake de uitleg van een aantal bepalingen over flexibiliteit in het hygiënepakket Veelgestelde vragen Richtsnoeren voor exploitanten van

Nadere informatie

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 VERORDENING (EG) Nr. 2076/2005 VAN DE COMMISSIE van 5 december 2005 tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen

Nadere informatie

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food Certex Industrie Food Uitgangspunt Dit document is een aanvulling/supplement van/op het Certex Kwaliteitshandboek versie 2013. De eisen en richtlijnen die in dit document beschreven worden, gelden als

Nadere informatie

Interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

Interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen INFORMATIE BLAD 85 / 1 SEPTEMBER 2013 Interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen 1 Inleiding... 2 2 IMPLEMENTATIE IN NEDERLANDSE

Nadere informatie

Listeria beheersing anno 2015

Listeria beheersing anno 2015 Listeria beheersing anno 2015 Het beheersen van de risico s die Listeria monocytogenes met zich mee kan brengen, gaat in veel gevallen verder dan simpelweg analyseren en procedures volgen. Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp General Food Law T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU d.d. 25 en 27 januari 2005 Anneke van de Kamp Afdelingshoofd Voedsel en Voeding Hoofdproductschap Akkerbouw Inhoud Wat

Nadere informatie

TITEL: PRODUCTSPECIFICATIE. Ondertitel: Cocovite scharreleigeel met lange houdbaarheid 1kg

TITEL: PRODUCTSPECIFICATIE. Ondertitel: Cocovite scharreleigeel met lange houdbaarheid 1kg Blz.: 1/5 1. ALGEMENE GEGEVENS Productbeschrijving Producent EG erkenningsnummer Gebruikte grondstof Land van oorsprong Gehanteerd kaliber Beschikbaarheid Vloeibaar eigeel afkomstig van scharreleieren,

Nadere informatie

Groepsopdracht Van Boerderij tot bord

Groepsopdracht Van Boerderij tot bord Groepsopdracht Van Boerderij tot bord Interessante Internet pagina s over voedsel en microbiële voedselveiligheid http://www.voedsel.net/ Informatieve site over voedsel en voeding met mogelijkheid om vragen

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vervangt bijlage d.d.: 16-11-2010

Deze bijlage is geldig van: 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vervangt bijlage d.d.: 16-11-2010 Deze bijlage is geldig : 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vergt bijlage d.d.: 16-11-2010 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek LOGI003W conform NEN 6265 b Water

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 2 2009-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Normalisatie van methoden, wat gaat er nou echt veranderen de komende jaren

Normalisatie van methoden, wat gaat er nou echt veranderen de komende jaren Normalisatie van methoden, wat gaat er nou echt veranderen de komende jaren Paul in t Veld, Wetenschappelijk medewerker NVWA Laura Mout, Consultant NEN Inhoud Introductie normalisatie Veranderingen in

Nadere informatie

Risico s in de vleesketen. S. van Renssen

Risico s in de vleesketen. S. van Renssen Risico s in de vleesketen S. van Renssen Aanleiding Incidenten in de vleessector Paardenvleesschandaal, februari 2013 Berichten in de media dat vlees besmet zou zijn met fecaliën Berichten over het bijmengen

Nadere informatie

Aardappel, Groente en Fruitverwerking. afrekenen met bacteriën, virussen + schimmels

Aardappel, Groente en Fruitverwerking. afrekenen met bacteriën, virussen + schimmels Aardappel, Groente en Fruitverwerking Aardappel, Groente en Fruitverwerking Vires5 hanteert in haar bedrijfsfilosofie het one-stop-shop principe. Voor de klanten betekent dit dat Vires5 een volledig dienstenpakket

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Pieter Stuyvesantweg 1 8837 AC Leeuwarden Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming A Melk en producten B Oppervlakken C Kaas D Oppervlakken E

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid. van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid. van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Lieve Busschots Directeur Communicatie FAVV 23/11/2013 1 VEILIG VOEDSEL UW ZORG ONZE

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. ESBL s. (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. ESBL s. (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ESBL s (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013 Aanleiding Resultaten NL studie ESBL producerende E. Coli in rundvlees/kalfsvlees

Nadere informatie

LES 14 Leerjaar 3: HACCP en Pitaburgers

LES 14 Leerjaar 3: HACCP en Pitaburgers [1] VERWERKING van AGRARISCHE PRODUCTEN LES 14 Leerjaar 3: HACCP en Pitaburgers INLEIDING In de praktijklessen van VAP leer je dat het erg belangrijk is om hygiënisch te werken. HACCP is een voedselveiligheidssysteem

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij PB 07 FAQ (G-026) REV 2 2009-1/16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Nieuw. Primeur Uniek in Europa

Nieuw. Primeur Uniek in Europa Nieuw Primeur Uniek in Europa Achtergrondinfo Lodewijckx werd opgericht in 1972 te Veerle-Laakdal als familiebedrijf De Groep Lodewijckx stelt ongeveer 100 werknemers te werk en is actief in: o Productie

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie.

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 2. WETTELIJKE BASIS 2.1 Europese regelgeving:

Nadere informatie

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID KBBL Kenniscentrum organiseert: WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID Open inschrijvingen, voorjaar 2007 Workshop Levensmiddelen Etikettering & Allergenen Leergang voor alle levensmiddelen bedrijven

Nadere informatie

Total Food Care Trainingen 2013-2014 Cursus Hygiëne en voedselveiligheid (non food industrie - verpakkingen levensmiddelen)

Total Food Care Trainingen 2013-2014 Cursus Hygiëne en voedselveiligheid (non food industrie - verpakkingen levensmiddelen) 1 Ir. M.A.N. van der Veen Food Quality Plus Statenhof 19 4463 TV Goes 0113 563917 informatie@fqp.nl http://www.haccppagina.nl http://www.fqp.nl november 2013, Copyright Food Quality Plus Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Pascalstraat 25 6716 AZ Ede Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a. Drinkwater en proceswater b. Drinkwater, proceswater en koelwater Het

Nadere informatie

KWALITEITSGARANTIEDIENST

KWALITEITSGARANTIEDIENST Pagina 1/8 1. IDENTIFICATIE VAN DE LEVERANCIER LEVERANCIER PRODUCTIEPLAATS(EN) VERPAKKINGSPLAATS(EN) (indien verschillend van de productieplaatsen) Naam Adres Tel., Fax & e-mail Erkennings-/registratienummer

Nadere informatie

MICROACTION OVERLEGMOMENT: VERSLAG

MICROACTION OVERLEGMOMENT: VERSLAG MICROACTION OVERLEGMOMENT: VERSLAG DOEL KENNISMAKING MET HET PROJECTVOORSTEL LOCATIE Food Pilot te Melle DATUM 19 maart 2015 START- EN EINDUUR 13:30u tot 14:30 VOORZITTER Coghe Stefan PRESENTATIE De Reu

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij PB 07 FAQ (G-026) REV 3 2009-1/16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 991 Voedselveiligheid Nr. 424 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Speciale aspecten van Europese Verordeningen met betrekking tot Reiniging en Desinfectie van Gebieden waar voedingswaren worden verwerkt

Speciale aspecten van Europese Verordeningen met betrekking tot Reiniging en Desinfectie van Gebieden waar voedingswaren worden verwerkt Module 6 Speciale aspecten van Europese Verordeningen met betrekking tot Reiniging en Desinfectie van Gebieden waar voedingswaren worden verwerkt Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Technische Fiche. Tofu. Omschrijving. Ingrediënten. Specifiek. Vegan, koel bewaren. Gebruik

Technische Fiche. Tofu. Omschrijving. Ingrediënten. Specifiek. Vegan, koel bewaren. Gebruik Tofu 113 Verse tofu Omschrijving Ingrediënten Specifiek Gebruik Een plantaardige vleesvervanger op basis van ongepelde sojabonen. De sojabonen worden geweekt, gepureerd, gekookt en vervolgens gefilterd.

Nadere informatie

Bederf je kamp niet! De voorlichtingscel. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bederf je kamp niet! De voorlichtingscel. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bederf je kamp niet! De voorlichtingscel Het FAVV oorsprong en historiek De gevaren Chemische gevaren Fysische gevaren Biologische gevaren Allergenen

Nadere informatie

Wat zijn biogene aminen?

Wat zijn biogene aminen? Biogene aminen Wat zijn biogene aminen? Biogene aminen zijn stoffen die van nature voorkomen in plantaardige en dierlijke producten. Ze komen ook van nature in het menselijk lichaam voor. Het zijn stoffen,

Nadere informatie

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 Inhoud Cahier Voedselveiligheid Inleiding 5 1 Wetgevend kader 6 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 3 Aandachtspunten voor de keukens en omliggende lokalen 12 4 Algemene en persoonlijke hygiëne-eisen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 22 DECEMBER 2005 Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong II, Koning der Belgen, Aan allen die nu

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende het verzamelen van eieren van leghennen in het slachthuis met het oog op de valorisatie ervan door de fabrikanten van

Nadere informatie

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006 Monsterneming a Water Het nemen monsters voor microbiologisch, chemisch en sensorisch onderzoek SOP BC 346 b Het nemen monsters voor Legionella onderzoek SOP BC 492 conform NEN 6265 Anorganische analyses

Nadere informatie

Europa 14 juni 1993: hygiënerichtlijn 93/94/EEG. België 7 februari 1997: KB inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne

Europa 14 juni 1993: hygiënerichtlijn 93/94/EEG. België 7 februari 1997: KB inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne WAAROM? Voor VEILIGHEID van de consument Jaarlijks 1.5 miljoen vergiftigingen in Nederland 1993 Duitsland: > 1000 mensen ziek na eten van chips (salmonella) 1996 15- jarige jongen sterft door botulisme

Nadere informatie

Materialen uit kunststof bestemd voor direct contact met voeding: Wat is de impact voor de laboratoria van de recente Verordening (EU) 10/2011?

Materialen uit kunststof bestemd voor direct contact met voeding: Wat is de impact voor de laboratoria van de recente Verordening (EU) 10/2011? Materialen uit kunststof bestemd voor direct contact met voeding: Wat is de impact voor de laboratoria van de recente Verordening (EU) 10/2011? Els Van Hoeck, Tina N Goy, Caroline Evrard en Fabien Bolle

Nadere informatie

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

AUTOMATEN 1 voor de distributie van rauwe, onverpakte melk: hygiënevereisten

AUTOMATEN 1 voor de distributie van rauwe, onverpakte melk: hygiënevereisten AUTOMATEN 1 voor de distributie van rauwe, onverpakte melk: hygiënevereisten Deze bijlage geeft een opsomming van de voornaamste goede hygiënepraktijken, die als basis dienen voor het autocontrolesysteem

Nadere informatie

Laat uw markt niet bederven. Laat uw markt niet bederven. Trend consumentenmarkt. Trend consumentenmarkt. Trend consumentenmarkt

Laat uw markt niet bederven. Laat uw markt niet bederven. Trend consumentenmarkt. Trend consumentenmarkt. Trend consumentenmarkt bedreiging en kansen voor de voedselindustrie Ir Wouter Burggraaf Burggraaf & Partners B.V. Bestuurslid van EHEDG Nederland 1 2 Samenstelling product: TREND slankheid- en gezondheidsproducten minder suiker

Nadere informatie

VISSERIJVAARTUIGEN. Plaatscode: PL61 Activiteitencode: AC57 Productcode: PR132. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN: verordening (EG) nr. 853/2004.

VISSERIJVAARTUIGEN. Plaatscode: PL61 Activiteitencode: AC57 Productcode: PR132. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN: verordening (EG) nr. 853/2004. VISSERIJVAARTUIGEN. Bijlage III.3.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het

Nadere informatie

Het FAVV : 10 jaar in dienst van de voedselveiligheid

Het FAVV : 10 jaar in dienst van de voedselveiligheid Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Het FAVV : 10 jaar in dienst van de voedselveiligheid Gil Houins Oorsprong van het FAVV «Dioxinecrisis» 1999 Kritiek op de overheden Wantrouwen

Nadere informatie

2015-08-31 2019-06-14

2015-08-31 2019-06-14 Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 080-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde producten Sector: Laboratorium

Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde producten Sector: Laboratorium Keuringsdienst van Waren Zuid Afdeling signalering samengestelde producten Sector: Laboratorium MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK VAN KANT EN KLAAR MAALTIJDEN IN NEDERLAND 2001 H.A.P.M. Jansen P. H. in t Veld

Nadere informatie

Huisverkoop van rauwe melk

Huisverkoop van rauwe melk . Huisverkoop van rauwe melk Voedsel en Waren Autoriteit regio Oost Project nr: OT05H010-16 Rauwe melk December 2005 OT05H010-16 Rauwe melk 17-01-2006 pagina 1 van 7 INHOUD SAMENVATTING...3 SUMMARY...3

Nadere informatie

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4.

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4. Belangrijkste wijzigingen IFS Versie 5 tov versie 4 IFS Versie 5 03/01/2008 1/9 1. Algemene wijzigingen 1.1 Auditfrequentie 1.2 Audit scope 1.3 Niveau van de vereisten 1.4 KO 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Huisverkoop van vlees en biologische zuivel

Huisverkoop van vlees en biologische zuivel . Huisverkoop van vlees en biologische zuivel Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT04H008-3 Januari 2005 OT04H008-3 20-1-2005 pagina 1 van 7 INHOUD SAMENVATTING... 3 SUMMARY...

Nadere informatie

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van:

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: IB.KR.12 I. EXPORTMOGELIJKHEDEN Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: - varkensvlees (vers; gehakt; vleesbereiding; verhitte

Nadere informatie

Activiteitenverslag FAVV 2013

Activiteitenverslag FAVV 2013 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Activiteitenverslag FAVV 2013 Persconferentie 19 juni 2014 Inleiding Resultaten controleprogramma Bijzondere resultaten Pesticiden Slachthuizen

Nadere informatie

De dierenarts, toen, nu en straks

De dierenarts, toen, nu en straks De dierenarts, toen, nu en straks Gezond groeien, 9 februari 2012, Veghel Prof.dr. Frans van Knapen, Institute for Risk Assessment Sciences, Divisie Veterinaire Volksgezondheid, Universiteit Utrecht Veterinaire

Nadere informatie

Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST!

Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST! Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST! Over Précon Food Management + = Eerlijkheid, openheid, zorgvuldigheid Persoonlijke aanpak Praktisch maatwerk Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Nadere informatie

Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen De Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen is een practische handleiding met vele voorbeelden en HACCP-plannen voor de bedrijven

Nadere informatie

Champignon teelt. afrekenen met bacteriën, virussen + schimmels

Champignon teelt. afrekenen met bacteriën, virussen + schimmels Champignon teelt Champignonteelt Hoewel champignons zelf schimmels zijn stimuleert het gebruik van Vires5 Food de groei en de ontwikkeling van de champignons. Vires5 Food staat garant voor een constante

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 46-2006

WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 46-2006 1 WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 46-2006 Betreft : Verwerkingen of behandelingen van leidingwater in levensmiddelenbedrijven en de hierbijhorende

Nadere informatie

PRODUCTSPECIFICATIE KLANTEN

PRODUCTSPECIFICATIE KLANTEN SintTruidersteenweg 402/2 B3500 Hasselt Email: info@interfrost.be Versie: 8/01/2015 1 / 5 INT 101 Product informatie Gewicht verkoopseenheid Bewaringsvoorwaarden Houdbaarheid Visueel Smaak Geur Textuur

Nadere informatie

I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED

I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED PB 03 LD 11 REV 0 2008-2/71 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED In het kader van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

Nadere informatie

PRODUCTSPECIFICATIE BREYDELHAM ELITE

PRODUCTSPECIFICATIE BREYDELHAM ELITE PRODUCTSPECIFICATIE BREYDELHAM ELITE 1. PRODUCT IDENTIFICATIE Artikel nr. producent Merk Verkoopsbenaming Product beschrijving art 098 Breydelham elite art 198 Breydelham elite 1/2 Breydel Breydelham elite

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Vleessector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Vleessector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Vleessector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de programmawet

Nadere informatie

Produktspecificatie. Artikelbenaming 1090374-001 KEURSLAGERS TOMATENSAUS FINESSE

Produktspecificatie. Artikelbenaming 1090374-001 KEURSLAGERS TOMATENSAUS FINESSE Artikelbenaming 1090374-001 KEURSLAGERS TOMATENSAUS FINESSE Handelsbenaming kruidensaus Ingrediënten (in afnemende volgorde) water, tomaten, sacharose, gemodificeerd maïszetmeel: geacetyleerd dizetmeeladipaat

Nadere informatie

C.V.I. 11.7 Berekening vleesgehalte

C.V.I. 11.7 Berekening vleesgehalte 11 WETGEVING 11.7 BEREKENING VLEESGEHALTE Auteur: E.F. Focke-Alblas Q-Kwadraat V.O.F. Westendorp maart 2005 blad 1 van 9 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIE EN BEGRIPPEN... 3 2.1 Definitie van vlees

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

Conservering van monsters voor chemische voedingsanalyses

Conservering van monsters voor chemische voedingsanalyses www.eurofins.com Conservering van monsters voor chemische voedingsanalyses S. Meersseman Eurofins Analytico Food www.eurofins.com Conserveren monsters Food Overzicht Wat schrijven de normen voor De praktijk

Nadere informatie

PRODUCTSPECIFICATIE BREYDELKOEKJE MET KAAS- 8x300g IN BAKJE ONDER GAS

PRODUCTSPECIFICATIE BREYDELKOEKJE MET KAAS- 8x300g IN BAKJE ONDER GAS PRODUCTSPECIFICATIE BREYDELKOEKJE MET KAAS- 8x300g IN BAKJE ONDER GAS 1. PRODUCT IDENTIFICATIE Artikel nr. producent Merk Verkoopsbenaming Product beschrijving art 201 Breydelkoekje kaas (8 x 300g samen

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de vereisten voor als donor fungerende paardachtigen waarvan sperma, embryo s of eicellen in het handelsverkeer

Nadere informatie

0800 13 550 meldpunt @favv.be. Een vraag over de voedselveiligheid? Of hebt u er een klacht over? Richt u tot het Meldpunt!

0800 13 550 meldpunt @favv.be. Een vraag over de voedselveiligheid? Of hebt u er een klacht over? Richt u tot het Meldpunt! Veilig voedsel Ook u werkt eraan mee! Verantwoordelijke uitgever : Gil Houins Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen D/2003/10413/4 Een vraag over de voedselveiligheid? Of hebt u er

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 05-2014

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 05-2014 WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 05-2014 Betreft: Voedselveiligheid van de korte keten (dossier Sci Com 2013/01: eigen initiatief). Advies

Nadere informatie

Evoluties en aandachtspunten in geaccrediteerde microbiologische labs ervaringen van een RvA en BELAC auditeur

Evoluties en aandachtspunten in geaccrediteerde microbiologische labs ervaringen van een RvA en BELAC auditeur Evoluties en aandachtspunten in geaccrediteerde microbiologische labs ervaringen van een RvA en BELAC auditeur Dr. ir. Koen De Reu - Senior researcher Jessy Claeys - Kwaliteitscoördinator Instituut voor

Nadere informatie

7) afgewerkte voedingsproducten, die grondstoffen van dierlijke oorsprong bevatten

7) afgewerkte voedingsproducten, die grondstoffen van dierlijke oorsprong bevatten I. EXPORTMOGELIJKHEDEN I.A Producten die vallen onder het veterinair memorandum Russische Federatie - EU: Er zijn bijzondere instructies voor export van de onderstaande producten naar de Russische Federatie

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Deze bijlage is geldig : 03-03-2015 tot 01-06-2017 Vergt bijlage d.d.: 19-02-2015 N.C.B.- laan 52 5462 GE Veghel Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Nat-chemische

Nadere informatie

Artikelnummer: 4075 EAN: 8712200049155. Marinade Spaans Puur

Artikelnummer: 4075 EAN: 8712200049155. Marinade Spaans Puur Smedes Fine Food Lichtgele marinade op oliebasis. Een tekening van rode spikkeltjes, met knoflook smaak. Namen Commerciele naam Ingrediënten informatie Plantaardige olie (Raapzaad, onnebloem), Groente

Nadere informatie

UNIZO UCM FEDIS FWA BOERENBOND ABS. Wateronderzoek bij bedrijven in de voedingssector

UNIZO UCM FEDIS FWA BOERENBOND ABS. Wateronderzoek bij bedrijven in de voedingssector Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Transformatie en Distributie van Voedingsmiddelen WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. 02 208 34 11 Fax 02

Nadere informatie

Hete hap. (Ad van Geloven)

Hete hap. (Ad van Geloven) Hete hap (Ad van Geloven) deegsnack gevuld met pittig gekruid varkensvlees Knapperige deegsnack gevuld met pittig gekruid varkensvlees, diepvries. Inhoud: 18 x 110 gram. 6080 8710861006081 Ingrediënten

Nadere informatie

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen Samenvatting Er bestaan al jaren de zogeheten Richtlijnen voor goede voeding, die beschrijven wat een gezonde voeding inhoudt. Maar in hoeverre is een gezonde voeding ook duurzaam? Daarover gaat dit advies.

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 6.5.2015 NL L 115/25 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/724 VAN DE COMMISSIE van 5 mei 2015 tot verlening van een vergunning voor retinylacetaat, retinylpalmitaat en retinylpropionaat als en voor diervoeding

Nadere informatie

EINDRAPPORT PROFICIENCY TEST VOOR PT 1 2015 DETECTIE VAN PATHOGENE E. COLI IN MAART 2015 LEVENSMIDDELENMICROBIOLOGIE KIEMGROENTEN

EINDRAPPORT PROFICIENCY TEST VOOR PT 1 2015 DETECTIE VAN PATHOGENE E. COLI IN MAART 2015 LEVENSMIDDELENMICROBIOLOGIE KIEMGROENTEN EINDRAPPORT PROFICIENCY TEST VOOR LEVENSMIDDELENMICROBIOLOGIE PT 1 2015 DETECTIE VAN PATHOGENE E. COLI IN KIEMGROENTEN MAART 2015 Afdeling: Voedselpathogenen Marie Polet Nadine Botteldoorn, Sarah Denayer

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV Instructiebundel voor de export

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV Instructiebundel voor de export Diervoeders IB.PFF.RU.06 Russische Federatie 03/2013 1. ALGEMENE GEGEVENS 1.1 Russische wetgeving, normen en voorschriften De wetgeving en de normen voor de Russische Federatie (RU) kunnen in menig opzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

I. EXPORTMOGELIJKHEDEN

I. EXPORTMOGELIJKHEDEN I. EXPORTMOGELIJKHEDEN I.A Producten die vallen onder het veterinair memorandum EU: Er zijn bijzondere instructies voor export van de onderstaande producten naar de op basis van het veterinair memorandum

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken. Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken. Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import ZIT ER EEN PLANK BIJ? Mag het erin en zo ja, keuren we het bij import. Veterinaire

Nadere informatie