De nieuwe Europese hygiënerichtlijn en microbiologische criteria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe Europese hygiënerichtlijn en microbiologische criteria"

Transcriptie

1 Inleiding De nieuwe Europese hygiënerichtlijn en microbiologische criteria Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe EU hygiënerichtlijn - de zogenaamde General Food Law - in werking. In samenhang hiermee ontwikkelde de Europese commissie eveneens regelgeving over microbiologische criteria voor levensmiddelen. Ze wil hiermee de onduidelijkheid die bedrijven ervaren met betrekking tot zowel de microbiologische kwaliteit van producten als de beheersing van processen uit de wereld helpen. In het kader van procesbeheersing wordt er voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen procescriteria en typische productcriteria en moet men bij afwijkende procesparameters aanvullend onderzoek verrichten naar welbepaalde productparameters. Voor kant-en-klare voedingsmiddelen inclusief voorgesneden groenten en fruit werden enerzijds Listeria monocytogenes en Salmonella spp. als productcriteria weerhouden en anderzijds Escherichia coli als procescriterium (tabel 1). Productcriteria kant-en-klare voedingsmiddelen Staalname Limieten n c m M Listeria monocytogenes - Kant-en-klaar voor baby s en speciaal medisch gebruik g - Kant-en-klaar anders dan 1 / groei mogelijk / bij verlaten producent g / einde houdbaarheid kve/g - Kant-en-klaar anders dan 1 / geen groei mogelijk kve/g Salmonella spp. - Kant-en-klaar met rauwe eieren g - Zaadspruiten g - Voorgesneden groenten en fruit g - Ongepasteuriseerde groente- en fruitsappen g Procescriteria groenten en fruit, inclusief afgeleide producten Escherichia coli - Voorgesneden groenten en fruit kve/g 100 kve/g - Ongepasteuriseerde groente- en fruitsappen kve/g 1000 kve/g Tabel 1. Microbiologische product- en procescriteria voor kant-en-klare voedingsmiddelen, inclusief voorgesneden groenten en fruit; Algemene criteria: n: het aantal monsters dat per batch onderzocht moet worden; c: maximum aantal uit n monsters dat tussen m en M mag liggen; m: gewenste bovengrens voor het merendeel van de monsters; M: uiterste limiet voor alle monsters. Afwezigheidscriteria: n: het aantal monsters dat per batch onderzocht moet worden; c: 0; M: hoeveelheid monster. Kve: kolonievormende eenheden )"3)")3%- 4)44 1)5

2 EU hygiënerichtlijn General Food Law De nieuwe EU hygiënerichtlijn bestaat uit vijf onderdelen (H1 t/m H5) die respectievelijk betrekking hebben op: 1. de hygiëne van levensmiddelen (EC no. 852/2004); 2. de hygiëneregels voor producten van dierlijke oorsprong (EC no. 853/2004); 3. de officiële controles voor producten van dierlijke oorsprong (EC no. 854/2004); 4. de diergezondheid (Council Directive 2002/99/EC); 5. de vervanging van 17 bestaande richtlijnen (Council Directive 2004/41/EC). In vergelijking met de vroegere regelgeving bevat de nieuwe richtlijn een aantal maatregelen gericht op het beter beheersen van de voedselveiligheid en crisissituaties als gevolg van calamiteiten. In een notendop gaat het om de volgende belangrijke punten. Op vlak van hygiëne komen er enerzijds algemene regels voor de productie van alle levensmiddelen en anderzijds specifieke regels voor vlees, vis, melk, eieren, slakken en kikkers, dierlijke vetten, gelatine en collageen. De toepassing van Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) als voedselveiligheidssysteem wordt met uitzondering van de primaire sector overal verplicht. De primaire sector zal evenwel goede agrarische praktijken (GAP) moeten toepassen. Productaansprakelijkheid wordt verder bevestigd en voor slachterijen zelfs verruimd tot dierenwelzijn. Op vlak van traceerbaarheid moeten alle levensmiddelen naspeurbaar zijn en zullen vleesproducten bovendien voorzien moeten worden van een gezondheidsmerk. De vleeskeuring zal uitgevoerd worden onder de verantwoordelijkheid van een officieel aangesteld veterinair ambtenaar en dit van riek tot vork. Importbedrijven zullen eveneens aan de Europese eisen moeten voldoen. Ze zullen worden opgelijst en onder toezicht van de Europese Commissie worden geplaatst. De nieuwe regelgeving is niet van toepassing op de primaire sector wanneer producten voor eigen gebruik worden bereid en/of lokaal met kleine hoeveelheden verkocht en geconsumeerd worden. Microbiologische criteria Harmonisatie - Er zijn nauwelijks geharmoniseerde microbiologische normen in Europa. Dit leidt bij bedrijven, die trouwens verplicht zijn onveilige producten te melden aan het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV), tot heel wat onduidelijkheid met betrekking tot de accepteerbaarheid van zowel producten als processen. In principe dienen microbiologische criteria wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Dit vergt evenwel een grondige risicoanalyse die nog jaren kan vergen. Vandaar dat de Europese Commissie een aantal noodmaatregelen heeft getroffen die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en ervaringen. Zo hebben de Wetenschappelijke Comités van de Commissie (SCVPH en SCF) samen met het Europees Voedselagentschap (EFSA) in de loop van 2005 adviezen uitgebracht met betrekking tot een aantal belangrijke microbiologische parameters als criteria voor voedselveiligheid enerzijds en proceshygiëne anderzijds. Zeker niet alle ziekteverwekkende micro-organismen zijn reeds opgenomen in de nieuwe regelgeving. Verwacht mag worden dat in de nabije toekomst aanvullingen zullen gebeuren. Na het van kracht worden van de hygiëneverordening mogen de lidstaten zelf geen eigen microbiologische criteria meer opstellen en/of hanteren. Nieuwe criteria zullen altijd de Europese procedure moeten doorlopen, tenzij er sprake is van noodsituaties. Voor niet geharmoniseerde parameters kunnen de lidstaten voorlopig nog hun nationale criteria blijven hanteren, maar dienen wel de Commissie te informeren over welke criteria ze blijven hanteren. Uitgangspunten Als belangrijkste uitgangspunt geldt dat levensmiddelen geen microorganismen of metabolieten, zoals toxinen, mogen bevatten in hoeveelheden die de gezondheid van de consument kunnen schaden. De microbiologische criteria dienen als )"3)")3%- 4)44 15

3 leidraad voor de veiligheid van productie, transport, opslag en distributie. Ze dienen bovendien in het HACCP-systeem te worden geïntegreerd en dienen als basis voor de validatie en verificatie van het systeem en andere procedures. Criteria zullen worden aangepast als nieuwe wetenschappelijke informatie dit vereist. Producenten zullen aan deze criteria moeten voldoen. Onderscheid wordt gemaakt tussen twee (2) soorten microbiologische criteria, i.e. criteria voor productveiligheid en criteria voor proceshygiëne. Deze bepalen de accepteerbaarheid van respectievelijk een product of een proces. Overschrijding van de criteria impliceert enerzijds het niet op de markt brengen en/of terughalen van het product of anderzijds het opsporen van de oorzaken en het aanpassen van de processen. Het terughalen van producten gebeurt met toestemming van de competente autoriteit. Afgekeurde producten mogen voor andere doeleinden gebruikt worden mits dit geen gevaar voor mens en dier oplevert. Vanuit hun eigen verantwoordelijkheid dienen bedrijven op basis van een risicoanalyse zelf een staalname- en onderzoeksfrequentie vast te stellen en te onderbouwen en hun voedselveiligheidssysteem daar op af te stemmen. Hierbij dienen modellen, bewaartesten en eventueel belastingstesten te worden gebruikt. Trends in de resultaten dienen te worden geanalyseerd. Als een bepaald batch of proces onderzocht wordt dan dienen altijd de voorgeschreven aantal monsters te worden onderzocht. Het aantal voorgeschreven monsters kan worden gereduceerd als blijkt dat het bestaande HACCP-systeem effectief functioneert. Bovendien moeten de analyses worden uitgevoerd volgens een officieel erkende referentiemethode of een methode die als gelijkwaardig werd gevalideerd door een onafhankelijke organisatie op basis van de internationale norm ISO Voedselveiligheid - Als criteria voor voedselveiligheid werden tot nu toe de volgende parameters weerhouden: Listeria monocytogenes, Salmonella spp., enterotoxinen van Staphylococcus aureus, Enterobacter sakazakii, Escherichia coli en histamine. Tabel 2 geeft een overzicht van de verschillende parameters, hun bemonsteringschema en limieten voor de desbetreffende levensmiddelen. Listeria monocytogenes is als criterium uitsluitend van toepassing op verse, kant-en-klare (ready-to-eat) levensmiddelen. Dit zijn levensmiddelen geproduceerd om direct te worden geconsumeerd zonder noodzakelijk een verhitting of ander beheersingsproces te ondergaan. Voor producten waarin L. monocytogenes kan groeien en die bestemd zijn voor gevoelige bevolkingsgroepen, zoals baby s en ouderen, moet de producent aantonen dat deze ziekteverwekkende bacterie afwezig is in 10 x 25 gram product per lot. Voor de overige levensmiddelen wordt er onderscheid gemaakt tussen levensmiddelen waarin groei van L. monocytogenes mogelijk is en deze waarin geen groei mogelijk is. Op einde houdbaarheid is voor beide types de norm maximaal 100 kve (kolonievormende eenheden) per gram product. In levensmiddelen waarin groei evenwel mogelijk is geldt het criterium afwezig in 25 gram product op het moment van productie. Een hoger beginaantal is toegestaan, maar dan moet de producent wel aantonen dat de pathogeen tijdens de bewaarperiode tot uiterste verkoopsdatum niet kan uitgroeien tot aantallen hoger dan 100 kve per gram product. Salmonella spp. is als criterium van toepassing op 19 productgroepen (tabel 2). Deze omvatten zowel vleesproducten, zuivelproducten, eiproducten, schaaldieren en weekdieren, gelatine en collageen als kant-en-klare producten. Als meest risicovolle producten gelden rauw vlees en sommige producten bedoeld om rauw te consumeren, rauwe en onderverhitte pluimveeproducten, eiproducten en kant-en-klare producten die rauwe eieren bevatten, ongepasteuriseerde melk en producten op basis van deze melk. Bijkomend worden ook zaadspruiten en ongepasteuriseerde groente- en fruitsappen als risicovolle producten beschouwd. Voor 14 productgroepen, inclusief voorgesneden groenten en fruit en ongepasteuriseerde groente- en fruitsappen, geldt als criterium de afwezigheid in 25 gram product (5 x 25 g/lot) en dit tot einde houdbaarheid. Uitzondering zijn ijsroom, eiproducten en kant-en-klare )"3)")3%- 4)44 15

4 voedingsmiddelen die rauwe eieren waarvan het de productiewijze en/of de samenstelling het risico op Salmonella spp. elimineren Vlees dat aan specifieke beheersingsmaatregelen is onderworpen (4 groepen) moet voldoen aan het criterium afwezigheid in 10 gram (5 x 10 g/lot) op einde houdbaarheid. Alleen voor babymelkpoeder en andere gedroogde producten voor speciale medische toepassingen bij baby s jonger dan 6 maanden gelden strengere eisen, meer bepaald afwezigheid in 30 x 25 gram product per lot. Enterotoxinen van Staphylococcus aureus gelden als bevestigingscriterium voor kaas, melk- en weipoeder als bij het bewaken van de proceshygiëne onaanvaardbare aantallen van coagulasepositieve Staphylococcen worden vastgesteld. Enterotoxinen moeten dan voldoen aan de norm afwezigheid in 25 g product (5 x 25 g/lot) tot einde houdbaarheid. Enterobacter sakazakii geldt alleen als criterium voor babymelkpoeder en andere gedroogde producten voor speciale medische toepassingen bij baby s jonger dan 6 maanden. De norm is afwezigheid in 10 gram product (30 x 10 g/lot) tot einde houdbaarheid. Samen met Salmonella spp. geldt deze bacterie als een specifiek gezondheidsrisico voor baby s indien de omstandigheden na bereiding groei toelaten. Escherichia coli geldt als criterium voor levende zeevruchten, zoals tweekleppige weekdieren, naaktslakken, tunicaten en echinodermen. De parameter wordt gehanteerd als een indicator van fecale besmetting. De norm is <230 MWA per 100 gram gemengd product tot einde houdbaarheid. Histamine geldt als criterium voor visproducten afkomstig van vissoorten die een hoog gehalte hebben aan histidine. Histamine is een afbraakproduct afkomstig van bacteriën zoals Pseudomonas spp. )"3)")3%- 4)44 135

5 Microbiologische parameter / Methode Staalname Limieten n c m M Listeria monocytogenes / EN/ISO /2 - Ready-to-eat levensmiddelen - Baby s en special medisch gebruik g - Ready-to-eat anders dan 1 / groei mogelijk / bij verlaten producent g / einde houdbaarheid kve/g - Ready-to-eat anders dan 1 / geen groei mogelijk kve/g Salmonella spp. / EN/ISO Vlees anders dan pluimveevlees - Gehakt en vleesproducten / rauwe consumptie g - Vleesproducten / rauwe consumptie g - Gehakt en vleesproducten / te verhitten voor consumptie g - Mechanisch ontbeend vlees g - Pluimveevlees - Gehakt en vleesproducten / rauwe consumptie g - Gehakt en vleesproducten / te verhitten voor consumptie ( / 5/5 0/0 -/- 10/25 g ) - Verhit ( / ) 5/5 0/0 -/- 10/25 g - Gelatine en collageen g - Zuivelproducten - Kaas, boter en room van rauwe of onvoldoende verhitte melk g - Melk en melkpoeder g - Ijs (excl. producten met Salmonella-behandeling) g - Eiproducten (excl. producten met Salmonella-behandeling) g - Ready-to-eat levensmiddelen - Met rauwe eieren g - Zaadspruiten g - Voorgesneden groenten en fruit g - Ongepasteuriseerde groente- en fruitsappen g - Schelpdieren, slakken, enz. - Levend g - Gekookt g - Baby melkpoeder en andere gedroogde producten / medische toepassing g Enterotoxinen van Staphylococcus aureus / CRL-methode - Kaas, melk- en weipoeder g Enterobacter sakasakii / ISO/DTS Baby melkpoeder en andere gedroogde producten / medische toepassing g Esherichia coli / ISO/TS Levende schaal- en weekdieren <230 MWA/100g Histamine / HPLC - Visproducten / hoog gehalte aan histidine mg/kg 200 mg/kg - Visproducten / hoog gehalte aan histidine met enzymatische rijping mg/kg 400 mg/kg Tabel 2. Productcriteria voor voedingsmiddelen. Algemene criteria: n: het aantal monsters dat per batch onderzocht moet worden; c: maximum aantal uit n monsters dat tussen m en M mag liggen; m: gewenste bovengrens voor het merendeel van de monsters; M: uiterste limiet voor alle monsters. Afwezigheidscriteria: n: het aantal monsters dat per batch onderzocht moet worden; c: 0; M: hoeveelheid monster. Kve: kolonievormende eenheden; MWA: meest waarschijnlijk aantal. )"3)")3%- 4)44 1*5

6 Proceshygiëne Criteria voor proceshygiëne worden gebruikt om na te gaan of processen goed worden beheerst. In het geval van overschrijding wordt verwacht dat corrigerende maatregelen worden ingevoerd. Deze omvatten ondermeer het verbeteren van de algemene hygiëne, het aanpassen van het proces, een betere selectie van de grondstoffen, het doorvoeren van bio-safety maatregelen (pluimvee), het voorkomen van nabesmetting (verhitte producten) en het testen van de temperatuursinstelling. Als criteria werden de volgende parameters weerhouden: totaal aëroob kiemgetal, Enterobacteriaceae, Salmonella spp., Escherichia coli en coagulasepositieve Staphylococcen (tabel 3). Onderscheid wordt gemaakt in vijf (5) productcategorieën, i.e. vlees en vleesproducten, zuivelproducten, eiproducten, visserijproducten, en groenten en fruit. Vlees en vleesproducten Voor vlees en vleesproducten werden het totaal kiemgetal, de Enterobacteriaceae, Salmonella spp. en Escherichia coli weerhouden als procesparameters. De eerste drie parameters zijn van toepassing op karkassen van rund, schaap, geit, paard en varkens na slachting en voor koeling. Voor karkassen van pluimvee geldt alleen Salmonella spp. als parameter en dit na slachten en koelen. Voor gehakt, mechanisch ontbeend vlees en vleesbereidingen geldt Escherichia coli als belangrijkste procesparameter. Deze parameter dient dan specifiek als indicator voor fecale besmetting. Onlogisch is evenwel het verband tussen Salmonella spp. als procesparameter enerzijds en productparameter anderzijds. Zo mogen er op het niveau van de slachterijen op trendbasis vijf tot zeven van de 50 te analyseren monsters positief zijn, maar moet daartegenover het vlees bij de consument vrij zijn van Salmonella-bacteriën. Het is onduidelijk hoe men dit praktisch zal uitvoeren en verwacht mag worden dat deze eisen nog aanleiding zullen geven tot heel wat problemen. Zuivelproducten Voor zuivelproducten werden naargelang het product de Enterobacteriaceae, coagulasepositieve Staphylococcen en/of Echerichia coli als procesparameters weerhouden. E. coli is van toepassing enerzijds in het productieproces van kazen en anderzijds op het einde van het productieproces van boter en room. De parameter wordt er gebruikt als een specifieke indicator voor hygiëne. Bij melkproducten in het algemeen is er echter een verschuiving vast te stellen van E. coli naar de Enterobacteriaceae of zogenaamde entero s. Aangeraden wordt deze parameter als risico-indicator te gebruiken zowel in proces als op het niveau van de eindproducten. Indien onaanvaardbare aantallen worden vastgesteld kan het eindproduct best op de aanwezigheid van specifieke ziekteverwekkende bacteriën worden getest. Coagulasepositieve Staphylococcen gelden als supplementaire procesparameter voor zowel kazen als melk- en weipoeder. Aantallen groter dan 10 5 kve/g impliceren evenwel dat producten ook onderzocht moeten worden op de aanwezigheid van enterotoxinen van staphylococcen. Eiproducten Voor eiproducten geldt alleen de entero s (Enterobacteriaceae) als procesparameter en dit op het einde van het procesketen. Visserijproducten Als procesparameters voor gekookte schelp- en schaaldieren werden zowel de coagulasepositieve Staphylococcen als Echerichia coli weerhouden. E. coli geldt voor deze producten als een betere indicator voor fecale besmetting dan de parameter fecale coliformen. Groenten, fruit en aanverwante producten Procesparameters voor zowel voorgesneden groenten en fruit als niet gepasteuriseerde groente- en fruitdranken zijn beperkt tot )"3)")3%- 4)44 1 5

7 Escherichia coli. Afwijkende waarden vereisen maatregelen ter verbetering van de algemene proceshygiëne en een betere selectie van grondstoffen. Microbiologische parameter / Methode Staalname Limieten n c m M Totaal kiemgetal / ISO Vlees en vleesproducten - Karkassen rund, schaap, geit, paard / na slachten maar voor koeling log/cm log/cm 2 - Karkassen varkens / na slachten maar voor koeling log/cm kve/cm 2 - Gehakt en mechanisch ontbeend vlees / einde productieproces log/g 6.7 log/g Enterobacteriaceae/ ISO /2 - Vlees en vleesproducten - Karkassen rund, schaap, geit, paard / na slachten maar voor koeling log/cm log/cm 2 - Karkassen varkens / na slachten maar voor koeling kve/cm kve/cm 2 - Zuivelproducten - Gepasteuriseerde melk / einde productieproces 5 2 <1/ml 5/ml - Melk- en weipoeder / einde productieproces 5 0 <1.0 log/g - ijs en ingevroren desserts / einde productieproces kve/g 100 kve/g - Babymelkpoeder (baby s < 6 maanden) / einde productieproces Eiproducten kve/ml/g 100 kve/ml/g Salmonella spp. / EN/ISO Vlees en vleesproducten - Karkassen rund, schaap, geit, paard / na slachten maar voor koeling 50 2 afwezig - Karkassen varkens / na slachten maar voor koeling 50 5 afwezig - Karkassen van pluimvee / na koeling 50 7 afwezig 25 g Escherichia coli / ISO /2 ISO Vlees en vleesproducten - Gehakt en mechanisch ontbeend vlees / einde productieproces kve/g 500 kve/g - Vleesbereidingen kve/cm kve/cm 2 - Zuivelproducten - Kaas van gepasteuriseerde melk / tijdens productieproces kve/ml 1000 kve/ml - Boter en room van licht verhitte melk / einde productieproces kve/ml 100 kve/ml - Visserijproducten - Gekookte schelpdieren / einde productieproces - Groenten, fruit, groente- en fruitproducten - Voorgesneden kant-en-klaar kve/g/ml 1000 kve/g/ml - Niet gepasteuriseerde groente- en fruitdranken kve/g/ml 1000 kve/g/ml Staphylococcus aureus / ISO Zuivelproducten - Kaas van rauwe melk / tijdens productieproces kve/ml 10 5 kve/ml - Kaas van licht verhitte melk / tijdens productieproces kve/ml 1000 kve/ml - Melk- en weipoeder / einde productieproces kve/g 100 kve/g - Visserijproducten - Gekookte schelpproducten / einde productieproces kve/g 1000 kve/g Tabel 3. Procescriteria voor voedingsmiddelen. Algemene criteria: n: het aantal monsters dat per batch onderzocht moet worden; c: maximum aantal uit n monsters dat tussen m en M mag liggen; m: gewenste bovengrens voor het merendeel van de monsters; M: uiterste limiet voor alle monsters. Afwezigheidscriteria: n: het aantal monsters dat per batch onderzocht moet worden; c: 0; M: hoeveelheid monster. Kve: kolonievormende eenheden. )"3)")3%- 4)44 145

8 Referenties 1. Regulation on the hygiene of foodstuffs. Regulation EC no. 852/2004. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/i_139/i_ en pdf) 2. Regulation laying down specific hygiene rules for food of animal origin. Regulation EC no. 853/2004. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/i_139/i_ en pdf) 3. Regulation laying down detailed rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption. Regulation EC no. 854/2004. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/i_139/i_ en pdf) 4. Directive laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption. Council Directive 2002/99/EC. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/i_018/i_ en pdf) 5. Directive that repeals the 17 existing Directives on hygiene. Council Directive 2004/41/EC. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/i_157/i_ en pdf) )"3)")3%- 4)44 15

Bijlage 2: Resultaten van analyses in de korte keten (Bron: Steunpunt Hoeveproducten)

Bijlage 2: Resultaten van analyses in de korte keten (Bron: Steunpunt Hoeveproducten) Bijlage 2: Resultaten van analyses in de korte keten (Bron: Steunpunt Hoeveproducten) NC = niet-conform Voorjaar 2011 Yoghurt Enterobacteriën Magere yoghurt > 110 18 3,00 X 10 1 Kaas E. coli Magere platte

Nadere informatie

L 322/12 Publicatieblad van de Europese Unie

L 322/12 Publicatieblad van de Europese Unie L 322/12 Publicatieblad van de Europese Unie 7.12.2007 VERORDENING (EG) Nr. 1441/2007 VAN DE COMMISSIE van 5 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2006

Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2006 Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2006 Augustus 2007 Voedsel en Waren Autoriteit Zuid Signalering & Ontwikkeling VWA Pagina 1 van 8 Samenvatting en conclusie Deze rapportage geeft de resultaten

Nadere informatie

RIVM-RIKILT FRONT OFFICE VOEDSELVEILIGHEID

RIVM-RIKILT FRONT OFFICE VOEDSELVEILIGHEID RIVM-RIKILT FRONT OFFICE VOEDSELVEILIGHEID Ad hoc vragen over bederfelijke producten Risicobeoordeling aangevraagd door: NVWA-BuRO Risicobeoordeling opgesteld door: RIVM Datum aanvraag: 30-01-2014 Datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Afkortingenlijst / 11. Inleiding / 13

Inhoudsopgave. Afkortingenlijst / 11. Inleiding / 13 Inhoudsopgave Afkortingenlijst / 11 Inleiding / 13 1 Micro-organismen / 17 1.1 Micro-organismen / 17 1.1.1 Positieve eigenschappen van micro-organismen / 17 1.1.2 Gewenste werking van micro-organismen

Nadere informatie

Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2005

Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2005 Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2005 Voedsel en Waren Autoriteit Signalering & Ontwikkeling Samengestelde Producten Postbus 2168, 5600 CD Eindhoven Samenvatting Deze rapportage geeft de resultaten

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 2073/2005 VAN DE COMMISSIE van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

VERORDENING (EG) Nr. 2073/2005 VAN DE COMMISSIE van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen 22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 2073/2005 VAN DE COMMISSIE van 15 november 2005 inzake

Nadere informatie

Bijlage 1: Resultaten van controles in de korte keten en vergelijking met conventionele keten (Bron: FAVV)

Bijlage 1: Resultaten van controles in de korte keten en vergelijking met conventionele keten (Bron: FAVV) Bijlage 1: Resultaten van controles in de korte keten en vergelijking met conventionele keten (Bron: FAVV) NC = niet-conform C = conform NS = niet significant * = significant indien p < 0,05 ** = significant

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen en de versoepeling ervan in het kader van verordening

Nadere informatie

Bijlage. Micro-organismen

Bijlage. Micro-organismen Bijlage Micro-organismen 1 Bijlage: Micro-organismen In deze bijlage vindt u vrijblijvend meer specifieke informatie over enkele belangrijke micro-organismen en de producten waarin ze vaak worden teruggevonden.

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 5.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 144/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 468/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 2012 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

CEAG MICROBIOLOGISCHE RICHTWAARDEN VOEDINGSMONSTERS LEVERANCIERS tbv PVE

CEAG MICROBIOLOGISCHE RICHTWAARDEN VOEDINGSMONSTERS LEVERANCIERS tbv PVE Datum : 30 September 2016 Auteur : Ministerie van Defensie CDC/ DGO/Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) Versie : 1.0 Status : Definitief Doel Dit defensie richtwaarden

Nadere informatie

Advies 28-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de «Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij» (dossier Sci Com 2005/16)

Advies 28-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de «Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij» (dossier Sci Com 2005/16) Advies 28-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de «Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij» (dossier Sci Com 2005/16) Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2012

Deze bijlage is geldig van: 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2012 Deze bijlage is geldig : 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vergt bijlage d.d.: 12-11-2012 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek conform NEN 6265 b Monstername ten

Nadere informatie

Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst

Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst Hieronder wordt een nadere toelichting op de vragen van de inspectielijst, behorende bij het toezicht op HACCP in slachterijen/uitsnijderijen,

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 29-02-2016 tot 01-03-2018 Vergt bijlage d.d.: 22-06-2015 Leeuwarderstraatweg 129 8441 PK Heerenveen Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 2073/2005 VAN DE COMMISSIE van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

VERORDENING (EG) Nr. 2073/2005 VAN DE COMMISSIE van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen 2005R2073 NL 27.12.2007 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 2073/2005 VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

februari 2017 Veterinair gezondheidscertificaat voor uitvoer van melk en melkproducten, met inbegrip van kindermelk, vanuit België naar Algerije

februari 2017 Veterinair gezondheidscertificaat voor uitvoer van melk en melkproducten, met inbegrip van kindermelk, vanuit België naar Algerije I. TOEPASSINGSGEBIED Productomschrijving GN-Code Land melk en melkproducten, met inbegrip van kindermelk 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0410 1901 II. BILATERAAL CERTIFICAAT Code FAVV EX.VTP.DZ.02.03 Titel

Nadere informatie

Interventiebeleid VWA m.b.t. Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

Interventiebeleid VWA m.b.t. Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen Interventiebeleid VWA m.b.t. Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen Voedsel en Waren Autoriteit Juli 2007 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

*PDOC01/268847* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage

*PDOC01/268847* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Cluster Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 179-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Invoering van microbiologische criteria

Invoering van microbiologische criteria 1 Voedingshygiëne Infosessie door FEVIA 7 en 9 september 2005 Invoering van microbiologische criteria Ir. Benoit Horion en Dr. Johan Denhaerinck Dienst Voedingsmiddelen,Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten

Nadere informatie

Handleiding Oorzaak, preventie en corrigerende maatregelen bij afwijkende analyseresultaten

Handleiding Oorzaak, preventie en corrigerende maatregelen bij afwijkende analyseresultaten Handleiding Oorzaak, preventie en corrigerende maatregelen bij afwijkende analyseresultaten De Boosere Isabel 1, Baert Leen 2, Beuselinck Drieke 3, Jacxsens Liesbeth 2, De Reu Koen 1, Uyttendaele Mieke

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Het dilemma van de toezichthouder. Drs. H.N. de Groot Hoofdinspecteur NVWA

Het dilemma van de toezichthouder. Drs. H.N. de Groot Hoofdinspecteur NVWA Het dilemma van de toezichthouder Drs. H.N. de Groot Hoofdinspecteur NVWA De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een Nederlands agentschap dat als kerntaak heeft het toezicht houden bij bedrijven

Nadere informatie

Appel-peer konfijt met kaneel 1.5 kg

Appel-peer konfijt met kaneel 1.5 kg NV DIDDEN SA Gentsestwg 617-619 Chée de Gand Brussel 1080 Bruxelles Appel-peer konfijt met kaneel 1.5 kg (Art. nr 184101) Leverancier Didden nv Adres van leverancier : Genstesteenweg 617-619 1080 Brussel

Nadere informatie

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees.

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees. Infoblad 86 Separatorvlees Van: NVWA Datum: 25 februari 2015 Doel infoblad Voor de productie en etikettering van separatorvlees bestaat er Europese wetgeving. In de praktijk is er nog sprake van een aantal

Nadere informatie

Problematiek Escherichia coli - EHEC in vleesbereidingen

Problematiek Escherichia coli - EHEC in vleesbereidingen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Problematiek Escherichia coli - EHEC in vleesbereidingen DG Controle Sector DIS Introductie De bacterie enterohemorragische E. coli (EHEC), waaronder

Nadere informatie

Overzicht specifieke interventies VWA levensmiddelen microbiologie; IB01-SPEC07, versie 2, bijlage 1, juli 2009

Overzicht specifieke interventies VWA levensmiddelen microbiologie; IB01-SPEC07, versie 2, bijlage 1, juli 2009 SPEC07 versie 2: Bijlage 1 speifiek Interventiebeleid VWA ; juli 2009 juli 2009 Overziht speifieke interventies VWA ; versie 2, bijlage 1, juli 2009 bij afwijkingen en en van wet- en regelgeving 1-jul-09

Nadere informatie

Bacteriële toxinen: Contaminanten van bacteriële oorsprong? 4 november 2015

Bacteriële toxinen: Contaminanten van bacteriële oorsprong? 4 november 2015 Klantendag TLR Henk Heijthuijsen Bacteriële toxinen: Contaminanten van bacteriële oorsprong? 4 november 2015 Klanten seminar 2015 1 WHO: Bewerkt vlees kankerverwekkend! METRO: Bacon is net zo kankerverwekkend

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 08-05-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 21-12-2011

Deze bijlage is geldig van: 08-05-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 21-12-2011 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek LOGI003W conform NEN 6265 b Water Monstername ten behoeve microbiologische analyses LOGI003W conform ISO 19458 c Zwembadwater

Nadere informatie

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen levensmiddelen overeenkomstig

Nadere informatie

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa UITVOERINGSVERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 3 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor. Certificatie Schema

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor. Certificatie Schema Celsiusstraat 42 6711 HA Ede Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Vinçotte ISACert Nederland Obrechtsestraat 28E 8031 AZ Zwolle Nederland Locatie Certificatie

Nadere informatie

Hoe veilig zijn streekproducten? Esther van Asselt, Marjolein van der Spiegel

Hoe veilig zijn streekproducten? Esther van Asselt, Marjolein van der Spiegel Hoe veilig zijn streekproducten? Esther van Asselt, Marjolein van der Spiegel Is dit verstandig? JA NEE Is dit verstandig? NEE Kans op kruisbesmetting: Houd rauwe producten dus gescheiden van gekookte/kanten-klare

Nadere informatie

Microbiologische specificaties/richtwaarden.

Microbiologische specificaties/richtwaarden. Microbiologische specificaties/richtwaarden. In de 'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen' zijn in bijlage XI microbiologische richtwaarden richtwaarden gegeven voor diverse grondstoffen

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

(PB L 338 van 22.12.2005, blz. 1) nr. blz. datum M1 Verordening (EG) nr. 1441/2007 van de Commissie van 5 december L 322 12 7.12.

(PB L 338 van 22.12.2005, blz. 1) nr. blz. datum M1 Verordening (EG) nr. 1441/2007 van de Commissie van 5 december L 322 12 7.12. 2005R2073 NL 01.12.2011 003.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 2073/2005 VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

L 215/4 Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/4 Publicatieblad van de Europese Unie L 215/4 Publicatieblad van de Europese Unie 20.8.2011 VERORDENING (EU) Nr. 835/2011 VAN DE COMMISSIE van 19 augustus 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten

Nadere informatie

Product met AOC/AOP label Biologisch product Type gewicht Vast ( met e) Nettogewicht 6 kg. Ja (1)

Product met AOC/AOP label Biologisch product Type gewicht Vast ( met e) Nettogewicht 6 kg. Ja (1) Algemene Informatie Productinformation Commerciële verkoopsbenaming FETA KUBUS PEKEL 6 KG Artikelnummer Dupontcheese 5120_000 Wettelijke verkoopsbenaming Kaas op basis van gepasteuriseerde melk Land van

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_20040611_6.doc - 2004-07-23 Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 11 juni 2004 betreffende consumptie-ijs (BS 2004 07 23) Pag.

Nadere informatie

SWEET MARTIQUE SAUS Art. Nr: 101531 (3l)/ 101551(5l)/ 101561 (10l)

SWEET MARTIQUE SAUS Art. Nr: 101531 (3l)/ 101551(5l)/ 101561 (10l) NV DIDDEN SA Gentsestwg 617-619 Chaussée de Gand Brussel 1080 Bruxelles SWEET MARTIQUE SAUS Art. Nr: 101531 (3l)/ 101551(5l)/ 101561 (10l) Leverancier Didden nv Adres van leverancier : Genstesteenweg 617-619

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 10-2015

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 10-2015 WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 10-2015 Betreft: Evaluatie van de microbiologische risico s van een niet-gekoelde bewaring van belegde

Nadere informatie

(PB L 338 van , blz. 1) nr. blz. datum M1 Verordening (EG) nr. 1441/2007 van de Commissie van 5 december L

(PB L 338 van , blz. 1) nr. blz. datum M1 Verordening (EG) nr. 1441/2007 van de Commissie van 5 december L 2005R2073 NL 01.06.2014 005.004 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 2073/2005 VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: F: E: Artikelnummer

Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: F: E: Artikelnummer Productspecificatie Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: 035-5882395 F: 084-7268972 E: info@patisserieunique.nl Productkenmerken Artikelnummer 8108746 Productnaam EAN

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole vissector

FAQ - Gids autocontrole vissector PB 07 FAQ (G-032) REV 1 2012-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole vissector Van toepassing vanaf: 18-12-2012 Opgesteld door: DG Controlebeleid Vincent

Nadere informatie

WELKE RISICO S LOOPT U? - Relevante analyses helpen - November 17, 2015

WELKE RISICO S LOOPT U? - Relevante analyses helpen - November 17, 2015 WELKE RISICO S LOOPT U? - Relevante analyses helpen - November 17, 2015 Vion Food Vion Food Business units Pork Beef Foodservice Onze merken VION Food Eigen verantwoordelijkheid van Voedselproducenten

Nadere informatie

Ik heb de Inspecteur Generaal van de NVWA opdracht gegeven om de hierbij horende maatregelen tussen nu en uiterlijk een halfjaar te implementeren.

Ik heb de Inspecteur Generaal van de NVWA opdracht gegeven om de hierbij horende maatregelen tussen nu en uiterlijk een halfjaar te implementeren. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 VERORDENING (EG) Nr. 2076/2005 VAN DE COMMISSIE van 5 december 2005 tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum van invriezing van bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum van invriezing van bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum van invriezing van bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/881540

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 2 2012-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 09-09-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen overeenkomstig levensmiddelen

Nadere informatie

Listeria monocytogenes een onder- of overschat risico?

Listeria monocytogenes een onder- of overschat risico? Listeria monocytogenes een onder- of overschat risico? Sandra Roesink-Smale VMT Food Safety Event 6 oktober 2016 www.eurofins.com Deze presentatie Listeria monocytogenes Wetgeving Kant-en-klare levensmiddelen

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van ROBA Laboratorium B.V. Florijn 4 5751 PC Deurne Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Microbiologie 1 Voedingsmiddelen* en 2 Voedingsmiddelen* en 3 Voedingsmiddelen*

Nadere informatie

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food Certex Industrie Food Uitgangspunt Dit document is een aanvulling/supplement van/op het Certex Kwaliteitshandboek versie 2013. De eisen en richtlijnen die in dit document beschreven worden, gelden als

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 4 2016-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

TNS Mini-Kaaskroketten 24x20g

TNS Mini-Kaaskroketten 24x20g 1. PRODUCT IDENTIFICATIE Verkoopsbenaming Mini-Kaaskroketten 24x20g Intrastat code 1905 90 90 EAN-code 5425005520103 Netto gewicht per consumenteneenheid 24x20g 480g e 2. IDENTIFICATIE PRODUCENT 2.1 Productie

Nadere informatie

Advies Wetenschappelijke evaluatie van de gids Autocontrolesysteem (ACS) Zuivel. (dossier Sci Com 2004/46)

Advies Wetenschappelijke evaluatie van de gids Autocontrolesysteem (ACS) Zuivel. (dossier Sci Com 2004/46) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 / 5 Advies 35-2004 - Wetenschappelijke evaluatie van de gids Autocontrolesysteem (ACS) Zuivel. (dossier Sci Com 2004/46) Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

AMERICAN VOORBEREIDEN SAUS (K) Art. Nr: 101501 / 101601

AMERICAN VOORBEREIDEN SAUS (K) Art. Nr: 101501 / 101601 NV DIDDEN SA Gentsestwg 617-619 Chée de Gand Brussel 1080 Bruxelles AMERICAN VOORBEREIDEN SAUS (K) Art. Nr: 101501 / 101601 Leverancier Didden nv Adres van leverancier : Genstesteenweg 617-619 1080 Brussel

Nadere informatie

Uienkonfijt 1.5 kg Art. nr , ,

Uienkonfijt 1.5 kg Art. nr , , NV DIDDEN SA Gentsestwg 617-619 Chée de Gand Brussel 1080 Bruxelles Uienkonfijt 1.5 kg Art. nr 154101, 150101, 102006 Leverancier Didden nv Adres van leverancier : Chaussée de Gand 617-619 1080 Bruxelles

Nadere informatie

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Inrichtingen voor de De fabricage, de verwerking en het in de fabricage,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 0 2009-2/6 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande gids voor het ontwikkelen

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 1 WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 18-2006 Betreft : Wetenschappelijke evaluatie van de aanvulling Water bij de Gids autocontrole aardappelen-groenten-fruit

Nadere informatie

Risico s in de vleesketen. S. van Renssen

Risico s in de vleesketen. S. van Renssen Risico s in de vleesketen S. van Renssen Aanleiding Incidenten in de vleessector Paardenvleesschandaal, februari 2013 Berichten in de media dat vlees besmet zou zijn met fecaliën Berichten over het bijmengen

Nadere informatie

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Modelscertificaat voor doorvoer door of opslag in de Europese Unie van voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten : Veterinair certificaat voor invoer in de EU I.1. Verzender I.2. Referentienummer

Nadere informatie

Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen 2002.

Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen 2002. Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen 2002. Herman A.P.M. Jansen, Paul H. in 't Veld, Voedsel en Waren Autoriteit, Keuringsdienst van Waren Zuid Signalering Samengestelde Producten. Postbus 2280,

Nadere informatie

Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: F: E:

Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: F: E: Productspecificatie Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: 035-5882395 F: 084-7268972 E: info@patisserieunique.nl Productkenmerken Artikelnummer 8160 Productnaam Advocaat

Nadere informatie

Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: F: E: Artikelnummer 8448

Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: F: E: Artikelnummer 8448 Productspecificatie Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: 035-5882395 F: 084-7268972 E: info@patisserieunique.nl Productkenmerken Artikelnummer 8448 Productnaam Bomba

Nadere informatie

Ardense uienkonfijt. Form Didden ed : A 06/2003. (Art. nr , , (150 g)) Page 1 sur 5

Ardense uienkonfijt. Form Didden ed : A 06/2003. (Art. nr , , (150 g)) Page 1 sur 5 NV DIDDEN SA Gentsestwg 617-619 Chée de Gand Brussel 1080 Bruxelles Ardense uienkonfijt (Art. nr 154201, 150201, 190101 102106 (150 g)) Leverancier Didden nv Adres van leverancier : Chaussée de Gand 617-619

Nadere informatie

Listeria beheersing anno 2015

Listeria beheersing anno 2015 Listeria beheersing anno 2015 Het beheersen van de risico s die Listeria monocytogenes met zich mee kan brengen, gaat in veel gevallen verder dan simpelweg analyseren en procedures volgen. Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp General Food Law T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU d.d. 25 en 27 januari 2005 Anneke van de Kamp Afdelingshoofd Voedsel en Voeding Hoofdproductschap Akkerbouw Inhoud Wat

Nadere informatie

Omzendbrief inzake microbiologische criteria voor karkassen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

Omzendbrief inzake microbiologische criteria voor karkassen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief inzake microbiologische criteria voor karkassen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren Referentie PCCB/S2/JWS/148040 Datum 1520/025/20154

Nadere informatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie Coöperative Zuivelfabriek "Rouveen" u.a. Oude Rijksweg 395 7954 GH Rouveen Tel: 0522-298 222 Fax: 0522-298 220 Rouveen Kaasspecialiteiten Productspecificatie Pagina's : 5 * incl. voorblad Copyright CZ

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/891700

Nadere informatie

Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: F: E:

Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: F: E: Productspecificatie Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: 035-5882395 F: 084-7268972 E: info@patisserieunique.nl Productkenmerken Artikelnummer 90602 Productnaam Africa

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 281/7

Publicatieblad van de Europese Unie L 281/7 28.10.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 281/7 VERORDENING (EU) Nr. 1086/2011 VAN DE COMMISSIE van 27 oktober 2011 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees

Nadere informatie

BEARNAISE SAUS (Squeeze bottle 300ml) Art. n

BEARNAISE SAUS (Squeeze bottle 300ml) Art. n NV DIDDEN SA Gentsestwg 617-619 Chaussée de Gand Brussel 1080 Bruxelles Form Didden éd.a 06/2003 BEARNAISE SAUS (Squeeze bottle 300ml) Art. n 194106 Leverancier Didden nv Adres van leverancier : Genstesteenweg

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Wetgeving KB 14-11-2003 Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen KB 27-04-2007 Koninklijk

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 11-04-2016 tot 01-07-2017 Vergt bijlage d.d.: 10-02-2016 Celsiusstraat 42 6711 HA Ede Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Vinçotte

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

SciCom FAVV Symposium 25 november 2016 Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen Voorbeelden uit de zuivelindustrie

SciCom FAVV Symposium 25 november 2016 Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen Voorbeelden uit de zuivelindustrie SciCom FAVV Symposium 25 november 2016 Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen Voorbeelden uit de zuivelindustrie Dr. Ir. Lien Callewaert, Food Law manager BCZ-CBL Belgische Confederatie Zuivelindustrie

Nadere informatie

Europese Unie, 2010 Overneming met bronvermelding toegestaan

Europese Unie, 2010 Overneming met bronvermelding toegestaan Europese Commissie WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE inzake de uitleg van een aantal bepalingen over flexibiliteit in het hygiënepakket Veelgestelde vragen Richtsnoeren voor exploitanten van

Nadere informatie

PRODUCTSPECIFICATIE. Biologische Volle Melk

PRODUCTSPECIFICATIE. Biologische Volle Melk Algemeen PRODUCTSPECIFICATIE Productomschrijving Volle gehomogeniseerde en gepasteuriseerde biologische koemelk met een natuurlijk vetgehalte van gemiddeld 3,7%. De melk is vol en romig van smaak. Ingrediënten

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 29 november 2012 (30.11) (OR. en) 17032/12 AGRILEG 181 DE LEG 116 VETER 80

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 29 november 2012 (30.11) (OR. en) 17032/12 AGRILEG 181 DE LEG 116 VETER 80 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 29 november 2012 (30.11) (OR. en) 17032/12 AGRILEG 181 DE LEG 116 VETER 80 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 26 november 2012 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Artikelnummer: V4097 EAN: Gebonden Kaassoep

Artikelnummer: V4097 EAN: Gebonden Kaassoep JongSoep Gebonden soep op basis van witte cremebouillon met kaas. EAN: 8711134202025 (CE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Variant Merk JongSoep Ingrediënteninformatie groentebouillon

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vervangt bijlage d.d.: 16-11-2010

Deze bijlage is geldig van: 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vervangt bijlage d.d.: 16-11-2010 Deze bijlage is geldig : 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vergt bijlage d.d.: 16-11-2010 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek LOGI003W conform NEN 6265 b Water

Nadere informatie

Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: F: E: Artikelnummer 90603

Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: F: E: Artikelnummer 90603 Productspecificatie Patisserie Unique New Business B.V. Nieuwerhoekplein 1a 3761 HD Soest T: 035-5882395 F: 084-7268972 E: info@patisserieunique.nl Productkenmerken Artikelnummer 90603 Productnaam Banoffee

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Referentie PCCB/S3/EME/574427 Datum 04/06/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing vanaf Datum van

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 2 2009-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Groepsopdracht Van Boerderij tot bord

Groepsopdracht Van Boerderij tot bord Groepsopdracht Van Boerderij tot bord Interessante Internet pagina s over voedsel en microbiële voedselveiligheid http://www.voedsel.net/ Informatieve site over voedsel en voeding met mogelijkheid om vragen

Nadere informatie

Aardappel, Groente en Fruitverwerking. afrekenen met bacteriën, virussen + schimmels

Aardappel, Groente en Fruitverwerking. afrekenen met bacteriën, virussen + schimmels Aardappel, Groente en Fruitverwerking Aardappel, Groente en Fruitverwerking Vires5 hanteert in haar bedrijfsfilosofie het one-stop-shop principe. Voor de klanten betekent dit dat Vires5 een volledig dienstenpakket

Nadere informatie

Interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

Interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen INFORMATIE BLAD 85 / 1 SEPTEMBER 2013 Interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen 1 Inleiding... 2 2 IMPLEMENTATIE IN NEDERLANDSE

Nadere informatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie Coöperative Zuivelfabriek "Rouveen" u.a. Oude Rijksweg 395 7954 GH Rouveen Tel: 0522-298 222 Fax: 0522-298 220 Rouveen Kaasspecialiteiten Productspecificatie Pagina's : 5 * incl. voorblad Copyright CZ

Nadere informatie

TITEL: PRODUCTSPECIFICATIE. Ondertitel: Cocovite scharreleigeel met lange houdbaarheid 1kg

TITEL: PRODUCTSPECIFICATIE. Ondertitel: Cocovite scharreleigeel met lange houdbaarheid 1kg Blz.: 1/5 1. ALGEMENE GEGEVENS Productbeschrijving Producent EG erkenningsnummer Gebruikte grondstof Land van oorsprong Gehanteerd kaliber Beschikbaarheid Vloeibaar eigeel afkomstig van scharreleieren,

Nadere informatie