HKZ-model Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HKZ-model 2010. 1 Inleiding"

Transcriptie

1 DC 59 HKZ-model Inleiding Het HKZ-model is een methode die gebruikt kan worden voor het kwaliteitsmanagementsysteem in een organisatie. De organisatie kan met behulp van dit model en na een audit (onderzoek en beoordeling) gecertificeerd worden. Het certificaat geeft aan dat de organisatie voldoet aan de kwaliteitsnormen in het HKZ-model. Door middel van certificatie kan zij zichtbaar maken dat zij intern de zaken goed op orde heeft, de cliënt centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. De kwaliteitsnormen in het HKZ-model zijn in samenwerking met alle betrokken partijen geformuleerd, zoals de werkgeversverenigingen, kinderopvangorganisaties en de belangenvereniging voor ouders. Het kwaliteitssysteem voldoet aan de ISO-9001 normen. Dat zijn internationaal vastgestelde normen voor kwaliteit. HKZ is ontworpen voor de zorgsector. Er zijn aparte modellen voor de kinderopvang, gastouderopvang en de peuterspeelzalen. In 2010 is het HKZ-certificatieschema kinderopvang herzien. Deze herziening heeft plaatsgevonden op basis van evaluaties van het HKZmodel In dit thema behandelen we het HKZ-model De informatie is afkomstig van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Deze organisatie voert de audits uit en ondersteunt organisaties bij het inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem. Een onafhankelijke certificatie-instelling (CI) verstrekt op basis van deze audits de certificaten. Een certificaat is drie jaar geldig. Na drie jaar wordt een hercertificatie uitgevoerd. 1

2 HKZ-model 2010: 2 De wijzigingen 3 Het HKZ-model Meer algemene informatie over kwaliteitszorg, certificering en het HKZ-keurmerk vind je in het boek PW Kinderopvang SAW 4. 2 SAW Digitale Content

3 2 De wijzigingen HKZ heeft een harmonisatiemodel (een basismodel) dat de basis vormt voor alle branchespecifieke modellen, zoals voor de zorg en voor de kinderopvang. In dit basismodel zijn in 2008 wijzigingen aangebracht. In de vernieuwde schema s zijn een aantal oude normen vernieuwd en zijn geheel nieuwe normen opgenomen. Alle normen die vanaf 2008 zijn ontwikkeld, hebben de vernieuwde norm als basis. Het hernieuwde basismodel HKZ model 3

4 Er is een overgangsregeling getroffen om aan de nieuwe normen te kunnen gaan voldoen. De oude normen blijven nog drie jaar geldig. Dit geldt zowel voor organisaties die nog geen HKZ-certificaat hebben als voor organisaties die een certificaat op basis van de oude norm hebben behaald. De normen voor het HKZ-certificaat zijn vrijwel niet herzien. In 2009 zijn weliswaar de kwaliteitseisen voor de gastouderopvang aangescherpt en vanaf 2010 zijn in de Wet OKE en de Wet kinderopvang kwaliteitseisen voor de peuterspeelzalen opgenomen. Maar deze eisen waren in ontwikkeling toen dit nieuwe schema gemaakt werd. Er zijn daarom geen specifieke aanvullingen geformuleerd naar aanleiding van de nieuwe regels. Organisaties en auditors (uitvoerders van het onderzoek) moeten zich daarom goed op de hoogte stellen van geldende wet- en regelgeving, inspectiekaders en landelijk geldende afspraken. Vooral de vorm en indeling zijn veranderd en de normen op het gebied van cliëntveiligheid zijn aangescherpt. Het schema is compacter en overzichtelijker geworden. In de toekomst krijgen organisaties alleen de norm, zowel op papier als digitaal. De toelichting op de norm komt in een online informatiesysteem waarop een instelling zich kan abonneren. Er is een werkboek ontwikkeld waarin staat beschreven welke stappen een organisatie kan ondernemen om aan de normen te voldoen. De formuleringen van de normen zijn veranderd. Normen die overeenstemmen met de ISO 9001-normen zijn nu ook in de geest van ISO geformuleerd. Dit is belangrijk om vergelijkingen met het buitenland mogelijk te kunnen maken. Daarnaast is de indeling gewijzigd. Alle normen die betrekking hebben op het primaire proces (het proces van directe zorg- en dienstverlening aan cliënten) staan in 3 rubrieken. De samenhang tussen de verschillende verbetercycli is duidelijker beschreven. Tot slot wordt de resultaatgerichtheid van organisaties bevorderd door de vraag naar meetbare doelstellingen en het gebruik van indicatoren (meer specifieke aanwijzingen). 4 SAW Digitale Content

5 De wijzigingen samengevat De norm is gebruiksvriendelijker en toegankelijker. In geval van ISO-compatibiliteit (combineerbaarheid) worden de normen in de geest van ISO in plaats van op de letter geformuleerd. Er komt meer nadruk op resultaatgerichtheid van zorg- en dienstverlening. Dubbelingen zoals die in de huidige schema s voorkomen, verdwijnen. Er komt meer samenhang tussen de verschillende niveaus (primair proces en beleidsniveau) en er worden relaties gelegd met eisen vanuit anderen, zoals de inspectie, Arbo, zorgverzekeraars. Differentiatie wordt mogelijk. Zo is het met het geactualiseerde model mogelijk voor kleinschalige voorzieningen een gelijkwaardig normstelsel te ontwikkelen, dat aansluit bij de specifieke bedrijfsvoering van kleinschalige voorzieningen. ISO-compatibiliteit wordt daarbij losgelaten omdat daardoor de eisen aan de bedrijfsvoering te zwaar zijn. Veiligheid voor patiënten en cliënten wordt expliciet zichtbaar; cliëntveiligheid is apart te certificeren. 5

6 3 Het HKZ-model 2010 Het HKZ-model bevat drie deelschema s voor het primaire proces. In een vierde schema staan aanvullingen; oftewel organisatie- en beleidszaken. Deelschema s HKZ: dagopvang en buitenschoolse opvang gastouderbureaus peuterspeelzalen deelschema organisatie 2 De HKZ-normen zijn opgesteld vanuit het perspectief van de cliënt. Ze toetsen of de organisatie: de zaken intern goed op orde heeft; betrouwbare resultaten kan presenteren; voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. 6 SAW Digitale Content

7 Schematische opzet HKZ-model Alle deelschema s hebben dezelfde indeling van de rubrieken op basis van een bepaalde werkmethode, de PDCA-cyclus: plan-do-check-act. Onder elke rubriek staan de normen waaraan voldaan moet worden en de details waar het precies om gaat. Schematisch is de opzet als hieronder. Als voorbeeld is het certificatieschema van de dagopvang en buitenschoolse opvang genomen. HKZ-model dagopvang en buitenschoolse opvang (ontbrekende nummers zijn niet van toepassing op deze sector) Rubriek 1: Plan Afspraken over dienstverlening: 1.1 Procesbeschrijvingen en prospectieve (toekomstverkennende) risico-inventarisatie 1.2 Professioneel handelen 1.4 Werkwijzen 1.5 Melden en beheersen van afwijkingen 1.6 Ketenafspraken 1.7 Financieel beleid Rubriek 2: Do Uitvoering van dienstverlening Informatie, voorbereiden en contract: 2.1 Informatie 2.2 Inschrijving 2.4 Afstemming tussen vraag en aanbod van kinderopvang 2.5 Het aanbod 2.6 Plaatsingsovereenkomst 2.7 Risico-inventarisatie op individueel klantniveau 2.10 Uitvoering 2.11 Coördinatie van de kinderopvang (ketenkwaliteit) 2.14 Beëindiging van dienstverlening 2.15 Observeren 2.16 Verbeteren 7

8 Rubriek 3: Check en act Meten, analyseren en verbeteren Check: 3.1 Meting resultaten proces 3.2 Ervaringen van klanten 3.4 Ervaringen ketenpartners 3.5 Analyse Act: 3.6 Continu verbeteren Rubriek 4-9: aanvullingen 4.1 Beleid 4.8 Pedagogisch beleid 5.1 Personeelsbeleid 5.9 Stagebeleid 5.10 Vrijwilligersbeleid 6.1 Inventariseren van ontwikkelingen 8 SAW Digitale Content

9 Onderverdeling rubrieken Al deze rubrieken zijn weer verder onderverdeeld in meer gedetailleerde normen, zoals in het voorbeeld hieronder uit de eerste rubriek. Dagopvang en buitenschoolse opvang Rubriek 1 Plan Afspraken over dienstverlening 1.1 Procesbeschrijvingen en prospectieve risico-inventarisatie De organisatie beschrijft de processen van de kinderopvang. Dit betreft in elk geval de intake, uitvoering, evaluatie en bijstelling De organisatie beschrijft de ondersteunende processen die kritisch zijn voor de kinderopvang. Dit betreft in elk geval: a de processen op het gebied van personeel (inhoudelijke invulling rubriek 5) b de verbetering van het aanbod (inhoudelijke invulling rubriek 6) c de fysieke omgeving en het materiaal (inhoudelijke invulling rubriek 7) d de inkoop/uitbesteding van processen (inhoudelijke invulling rubriek 8) e de beheersing van documenten en administratieve processen (inhoudelijke invulling rubriek 9) De processen zijn in samenhang met de missie, de visie en het beleid van de organisatie (zie ook 4.1). In deze beschrijvingen zijn ten minste de volgende zaken opgenomen: de gewenste meetbare resultaten de volgorde van de verschillende processen de onderlinge samenhang tussen de verschillende processen De organisatie maakt een risico-inventarisatie naar aanleiding van de beschreven processen om vast te stellen welke risico s invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de kinderopvang. Dit gebeurt met vooraf vastgestelde frequentie, en in ieder geval bij een verandering/wijziging die invloed kan hebben op de kwaliteit. 9

10 Verschillen in de deelschema s De verschillen in de deelschema s per sector worden bepaald door de aard van de sector en de specifieke eisen die deze aan het proces en de dienstverlening stellen. Voor de gastouderopvang zijn bijvoorbeeld de volgende specifieke normen opgenomen. Specifieke normen gastouderopvang Plan: 1.3 Voorbereiding van gastouders Het gastouderbureau zorgt voor uitleg over de rol en de verantwoordelijkheden van de gastouder en ondersteunt dit met schriftelijk materiaal. De praktische pedagogische aanpak en de samenwerking en communicatie met ouders wordt besproken. Daarbij verwijst het gastouderbureau naar het aanbod voor begeleiding, ondersteuning en deskundigheidsbevordering. 1.4 Werkwijzen Het gastouderbureau heeft ten minste voor de volgende onderwerpen een werkwijze vastgesteld waar ook naar wordt gehandeld: a beheer van eigendommen van klanten, inclusief verlies, beschadiging of ongeschikt worden voor gebruik; b bejegening; in overleg met een vertegenwoordiging van klanten en medewerkers vastgelegd in de gedragscode van het gastouderbureau; c communicatie met klanten over de producten en dienstverlening; d wachtlijsten en de wijze van handelen; e bemiddelingsbeleid/plaatsingsbeleid; f koppelingsbeleid; g financieel beleid. 1.8 Bemiddelingsbeleid Het gastouderbureau heeft beleid geformuleerd voor de bemiddeling tussen gastouder, ouder en bedrijven (indien van toepassing). De bemiddelingscriteria zijn gebaseerd op transparante, expliciete normen. Voor peuterspeelzalen zijn onder andere de volgende specifieke normen opgenomen. 10 SAW Digitale Content

11 Specifieke normen peuterspeelzalen De organisatie stelt vast of de klant instemt met de aanmelding. Zonder instemming wordt de aanmelding gestopt, tenzij het noodzakelijk is te handelen volgens wettelijke regelingen. 7.3 Functionele inrichting en middelen De te gebruiken ruimten zijn qua (functionele) inrichting afgestemd op de leeftijd van de kinderen en uitgerust met gevarieerd spelmateriaal De te gebruiken ruimten en de inrichting zijn afgestemd op de geformuleerde pedagogische visie, grondslagen en uitgangspunten. 7.4 Speelruimte Voor ieder kind is minimaal 3,5 m2 bruto-oppervlakte aan binnenspeelruimte beschikbaar Voor ieder kind is buitenspeelruimte beschikbaar waarvan de bruto-oppervlakte minimaal 4 m2 per kind bedraagt De buitenspeelruimte grenst indien mogelijk aan de peuterspeelzaal De buitenspeelruimte is veilig en voor de kinderen goed bereikbaar. 7.5 Groepen en groepsgrootte De pedagogische begeleiding van kinderen vindt plaats in vaste groepen in passend ingerichte vaste afzonderlijke ruimten. Deelschema s organisatie Voor de algemene organisatie van de gehele organisatie is een apart deelschema (rubrieken 4-9) gemaakt. Maar ook in de schema s per sector zijn de rubrieken 4-9 opgenomen. In deze rubrieken staan de organisatorische normen die specifiek van toepassing zijn op die sector. Zo kan een grote organisatie met meerdere sectoren onderscheid maken in de organisatie per sector en daarnaast inzicht geven in de kwaliteit voor de gehele organisatie. Als voorbeeld geven we eerst de specifieke organisatorische normen (rubrieken 4-9) voor de peuterspeelzalen. Daarna gaan we in op het deelschema organisatie voor de gehele organisatie. 11

12 Deelschema peuterspeelzalen Rubriek 4-9 Aanvullingen 4.1 Beleid De organisatie benoemt haar klanten, waaronder ouders en kinderen, financiers (indien van toepassing) en ketenpartners De organisatie beschikt over een registratie bij de gemeente en meldt wijzigingen in de gegevens die bij de melding verstrekt zijn onverwijld bij het college van Burgemeester en Wethouders. 4.8 Pedagogisch beleid (zie ook 2.15) De organisatie heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld conform de Wet kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang. 5.9 Stagebeleid Een organisatie die werkt met stagiaires handelt volgens een vastgelegd stagebeleid. De organisatie heeft de volgende zaken ten aanzien van stagiaires beschreven: de selectiecriteria voor werving en selectie de taakvelden en de opleiding van stagiaires in relatie tot leermogelijkheden van de organisatie de werkwijze voor het begeleiden van stagiaires de beoordelingsprocedure de deskundigheid van de werkbegeleider de wijze van contact met het opleidingsinstituut Stagiaires zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag wanneer zij langer dan drie maanden stage lopen. Dit is conform de brancheafspraken Vrijwilligersbeleid Een organisatie die werkt met vrijwilligers handelt volgens een vastgelegd vrijwilligersbeleid. De organisatie heeft de volgende zaken ten aanzien van vrijwilligers beschreven: criteria voor werving en selectie van vrijwilligers kerntaken en functies van vrijwilligers methoden en technieken voor het voeren van werkoverleg met vrijwilligers deskundigheidsbevordering (zie ook 5.3) Vrijwilligers die met kinderen werken zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is conform brancheafspraken. 12 SAW Digitale Content

13 5.11 Verklaring Omtrent het Gedrag (indien van toepassing ook vrijwilligers) Personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum (de houder, bestuurder of werknemer met een arbeidsovereenkomst) zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag is overlegd vóór aanvang van de werkzaamheden De Verklaring Omtrent het Gedrag is bij het overleggen niet ouder dan twee maanden. 6.1 Inventariseren van ontwikkelingen De organisatie onderzoekt met regelmaat de huidige en toekomstige vraag (-ontwikkeling) naar zorg- en dienstverlening. De organisatie doet dat ondermeer aan de hand van een analyse van de lokale situatie. Naast deze aanvullingen 4-9 per sector is er dus nog een deelcertificatieschema voor de gehele organisatie. Dit certificatieschema voor de gehele organisatie maakt de kern van het kwaliteitsmanagementsysteem en de beleidscyclus van de organisatie zichtbaar. De normen hebben betrekking op het beleid en de doelstellingen die richting geven aan de organisatie als geheel. Daarnaast gaan de normen over de structuren, systemen en processen die nodig zijn om het beleid te plannen, uit te voeren, te controleren en bij te stellen of te verbeteren. Aan de orde zijn in dit certificatieschema: beleid, doelstellingen, planning, directieverantwoordelijkheid, interne audit, beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem door de directie en het continu verbeteren op basis van deze uitkomsten. We geven daar weer een paar voorbeelden van. 13

14 Deelcertificatie organisatie Rubriek 4: Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Beleid De organisatie beschikt over een (meerjaren)beleid. Dit (meerjaren)beleid: a bevat de missie en de (zorg)visie van de organisatie b bevat veiligheidsbeleid met daarin de visie op veiligheid c bevat de visie op de positie van de organisatie in de keten(s) d is geschikt voor het doel en de werkwijze van de organisatie e biedt een kader voor continue verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem f biedt een kader voor het vaststellen en beoordelen van kwaliteitsdoelstellingen g is kenbaar gemaakt en wordt begrepen binnen de organisatie h wordt beoordeeld op voortdurende geschiktheid i biedt een kader voor de aard en omvang van de zorg- en dienstverlening j biedt een kader voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie 4.2 Structuren en afspraken De directie stelt vast en maakt kenbaar in de organisatie: a de organisatiestructuur b de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie (zie ook 5.1.3) c de interne en externe communicatiestructuur d de besluitvormingsstructuur e de benodigde middelen en informatie Rubriek 5: Medewerkers 5.1 Personeelsbeleid In het personeelsbeleid is vastgelegd: a het Arbobeleid b de samenstelling van het personeelsbestand dat wordt nagestreefd, inclusief omvang en competenties c de arbeidsvoorwaarden (onder andere arbeidsovereenkomsten) d de werving en selectie e de inspraak en/of medezeggenschap f de deskundigheidsbevordering en/of het opleidingsbeleid g het beleid over inzet en begeleiding van stagiaires en vrijwilligers 14 SAW Digitale Content

15 Ten slotte In een bijlage bij elk deelcertificatiemodel zijn voor de betreffende sector de nummers van vergelijkbare onderwerpen in de ISO-tabel opgenomen. In een andere bijlage staan de wijzigingen ten opzichte van het vorige certificatieschema vermeld. 15

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Notitie Kwaliteitsbeleid

Notitie Kwaliteitsbeleid Notitie Kwaliteitsbeleid Lichtenvoorde, februari 2006 Opgesteld door: dhr. A. Temming Projectmedewerker 1 Status Beleidsnotitie Kwaliteitsbeleid Auteur(s) A. Temming, projectmedewerker Datum Februari 2006

Nadere informatie

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Proceseigenaar Tineke Vuurman Versie 5-0 Vaststeller Joost Bernsen, DPG Datum vaststelling 4 augustus 2014 2 Versiebeheer Versie nr Versie datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

Waarin opgenomen het normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, versie 1.

Waarin opgenomen het normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, versie 1. Certificatieschema voor toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering versie 1.0 Waarin opgenomen het normenkader ten behoeve van

Nadere informatie

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg DC 49 Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg 1 Inleiding Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het begrip kwaliteit nauwelijks een aandachtspunt in de gehandicaptenzorg. Uiteraard probeerde men

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2008 2009 GGD Amsterdam

Kwaliteitsverslag 2008 2009 GGD Amsterdam Kwaliteitsverslag 2008 2009 GGD Amsterdam Uitgave Versie 6, juni 2010 Auteur Kwaliteitsadviseur A.G. Noordam Afgestemd met Kwaliteitsgroep, Directie en OR Het kwaliteitsverslag wordt op aanvraag aan geïnteresseerden

Nadere informatie

Inspectierapport onaangekondigd regulier onderzoek buitenschoolse opvang Duckstad

Inspectierapport onaangekondigd regulier onderzoek buitenschoolse opvang Duckstad Inspectierapport onaangekondigd regulier onderzoek buitenschoolse opvang Duckstad Naam GGD: GGD Rotterdam-Rijnmond Datum inspectiebezoek: 11 mei 2011 Kenmerk: 11.4458 Inspectierapport onaangekondigd regulier

Nadere informatie

Inspectierapport SNO mini's (PSZ) Prins Hendrikstraat 3 3931BA WOUDENBERG

Inspectierapport SNO mini's (PSZ) Prins Hendrikstraat 3 3931BA WOUDENBERG Inspectierapport SNO mini's (PSZ) Prins Hendrikstraat 3 3931BA WOUDENBERG Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: WOUDENBERG Datum inspectiebezoek: 17-12-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1.1. Wat is Kwaliteit? p. 1-5 De definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 23-04-2012 In opdracht van gemeente: LOCHEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. B.R. van der Zee Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 25 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand

Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand Binnen de wereld van de zorg en welzijn is er een tendens gaande om vraaggerichter en klantgerichter te werken. Het accent in het werken

Nadere informatie

Versie 3.0 december 2013. Inhoud Beleid Organisatie Primair Proces Mensen Partners Reflectie

Versie 3.0 december 2013. Inhoud Beleid Organisatie Primair Proces Mensen Partners Reflectie Leeswijzer Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Toetsing van het speciaal onderwijs op basis van prioriteiten binnen het werkveld, ISO 9001:2008 en het inspectiekader Versie 3.0 december 2013 Inhoud Beleid

Nadere informatie

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM)

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) ISO 9001: 2008-Normeringen van het Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatiesysteem Versie: maart 2011 Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatienorm

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Kwaliteitsgids Op Maat. Kwadrant Onderwijs

Kwaliteitsgids Op Maat. Kwadrant Onderwijs Kwaliteitsgids Op Maat Kwadrant Onderwijs Waardegedreven Werken aan Kwaliteit Versie 1.1 (2012) Inleiding Kwadrant Onderwijs is verantwoordelijk voor het realiseren van een goede onderwijskwaliteit. Kernbegrippen

Nadere informatie

Inspectierapport Zigzag Verpleegkundige Kinderzorg Incidenteel onderzoek Definitief rapport

Inspectierapport Zigzag Verpleegkundige Kinderzorg Incidenteel onderzoek Definitief rapport Inspectierapport Zigzag Verpleegkundige Kinderzorg Incidenteel onderzoek Definitief rapport Toezichthouder : Opdrachtgever : Datum : Mw. drs. S.E. Blom Stadsdeel Nieuw-West 04-07-2013 Zigzag Verpleegkundige

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 2012 Bijlage 1 bij : 120424/alv/5 Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 Sectorspecifieke toepassing van NEN- EN-ISO 9001:2008, ontwikkeld door Partos Versie 0.12 voorjaar 2012 Inleiding Een

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Bende

Inspectierapport BSO de Bende Inspectierapport BSO de Bende Toezichthouder : Mirian Bongartz, GGD Noord- en Midden-Limburg Datum inspectiebezoek : 18 juni 2007 Inspectierapport BSO De Bende 18 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang BSO Het Avontuur EINDHOVEN

Inspectierapport Buitenschoolse opvang BSO Het Avontuur EINDHOVEN Inspectierapport Buitenschoolse opvang BSO Het Avontuur EINDHOVEN Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost Datum inspectiebezoek: 13-12-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens Kindercentrum... 4 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504

Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504 Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 11-09-2014

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Hobéon

Kwaliteitshandboek Hobéon Kwaliteitshandboek Hobéon Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Kwaliteitshandboek Hobéon Hobéon Datum: 20 augustus 2013 Auteurs: Paul

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen

Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen versie 1, vastgesteld door de VHIG en NVMM per 20 november 2008 deze richtlijn is tot stand gekomen onder redactie van een landelijke werkgroep

Nadere informatie