Inhoud. Voorwoord Ondernemingsraad Samenvatting jaarrekening 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 20. 5. Samenvatting jaarrekening 22"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Jaarverslag 2013

3 Inhoud Voorwoord in vogelvlucht Landelijke en regionale ontwikkelingen De resultaten van avelingen groep kort samengevat Enkele specifieke activiteiten in Personeel en trajectbeheer Algemeen Uitvoering Wsw Arbeidsontwikkeling Sw Personeelsbeleid Re-integratietrajecten voor externe opdrachtgevers Productie en dienstverlening Algemeen Detacheringen Werken op locatie Groen en kwekerij Industriële afdelingen Facilitaire afdelingen Ondernemingsraad Samenvatting jaarrekening 22 Bijlage 1 Opleidingen in Bijlage 2 Samenstelling bestuur en management 32 Bijlage 3 Organogram ultimo Bijlage 4 Lijst van gebruikte afkortingen 34 Colofon 37 1

4 2

5 Voorwoord Avelingen Groep is er klaar voor: de invoering van de Participatiewet. Het jaar 2013 stond in het teken van het verder voorsorteren op de komende wetswijzigingen. In 2014 gaan we dat verder concretiseren, zodat we in 2015 door kunnen gaan met het bieden van passend werk aan velen die niet zelfstandig de weg op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Passend werk kent vele vormen: bij ondernemers in de regio, individueel of in groepsverband, of al dan niet tijdelijk binnen ons eigen werkleerbedrijf. Avelingen Groep is ook het afgelopen jaar in staat geweest om ongeveer 750 mensen passend werk te bieden. Dat doen we samen met ongeveer 350 opdrachtgevers en werkgevers binnen en buiten de regio, samen met de zeven gemeenten waar onze gemeenschappelijke regeling uit bestaat, en samen met vele partners zoals de RSD en UWV. De verspreiding van ons jaarverslag gaat op een andere manier dan u van ons gewend bent. Een overzicht met de highlights van het afgelopen jaar wordt naar al onze relaties verzonden. In deze digitale versie op onze vernieuwde website vindt u alle relevante informatie over het afgelopen jaar, omdat we zoals we gewend zijn graag transparant blijven over wat we doen. Want Avelingen Groep heeft een belangrijke maatschappelijke taak, waar we u graag deelgenoot van maken. Samen met al onze partners hopen we daar ook de komende jaren op een goede manier invulling aan te geven. Eelke Kraaijeveld Voorzitter Gerda Derksen Algemeen Directeur Dat prachtige resultaat wordt nog eens onderstreept door het positieve financiële resultaat. Dat is in deze economisch lastige tijden een grote opgave geweest. We hebben dan ook gezamenlijk met de gemeenten, onze opdrachtgevers en onze medewerkers hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Belangrijke momenten van het afgelopen jaar waren onder andere de Relatiedag op 7 november en de Open Dag, twee dagen later. We mochten op een grote belangstelling rekenen en nog steeds merken we de spin off van deze dagen. Daarnaast is er door het hele jaar heen geïnvesteerd in de relatie met onze deelnemende gemeenten en met vele opdrachtgevers. Dat heeft geleid tot veel nieuwe initiatieven zoals de uitbreiding van de facilitaire dienstverlening als geschikt werk-leertraject, een pilot met Syndion en de intensivering van de samenwerking met de RSD en UWV. 3

6 in vogelvlucht 1.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen Het jaar 2013 zou het overgangsjaar zijn naar de komst van de Participatiewet. In de loop van 2013 werd duidelijk dat de invoeringsdatum verschoven zou worden naar 1 januari Daardoor hebben gemeenten meer tijd om zich voor te bereiden op de Participatiewet en worden de drie transities binnen het sociaal domein in één keer ingevoerd. Het gaf Avelingen Groep ook meer tijd om één en ander goed voor te bereiden. In 2013 lag de nadruk op het ontwikkelen van beleidsvoornemens: wat willen we met de Participatiewet bereiken zodra deze is ingevoerd? In een werkgroep met gemeenten is dit uitgewerkt, als voorbereiding op besluitvorming. De voorbereiding van de drie transities en de verbindingen daartussen vinden plaats binnen de overlegstructuur Samenwerken in participatie, waarin de gemeenten van de AVregio, Avelingen Groep en de RSD vertegenwoordigd zijn. De toekomstige invoering van de Participatiewet staat daarmee niet op zichzelf. Niet alleen de wetgeving zelf gaat veranderen, maar ook de context waarin we werken. In 2013 is ook de verdere samenwerking tussen Avelingen Groep en RSD onderzocht. Door het uitstel van de Participatiewet is dit in een ander licht komen te staan, maar uiteindelijk is het streven om een uitvoeringsstructuur neer te zetten die zodanig is dat meer mensen voor minder geld aan het werk kunnen worden geholpen. Hoe die structuur er in de toekomst ook uitziet, kern blijft dat we uitgaan van kansen op de markt en de mogelijkheden van de mensen die begeleid worden naar werk. Het werkgebied van Avelingen Groep bestaat uit zeven gemeenten. In 2013 is de gemeente Molenwaard toegetreden, die is ontstaan uit een fusie tussen de gemeenten Liesveld, Graafstroom en Nieuw-Lekkerland. Gemeente Liesveld maakte al deel uit van de gemeenschappelijke regeling Avelingen Groep. Met de toetreding van Molenwaard is het aantal gemeenten gelijk gebleven, maar is ons werkgebied en ook onze taakstelling uitgebreid. Verderop in dit Jaarverslag wordt hier nader op ingegaan. 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat Kerntaken Avelingen Groep Eind 2013 waren in totaal 633 mensen met een Wsw-indicatie bij Avelingen Groep aan het werk of via Avelingen Groep elders in de regio aan het werk. Avelingen Groep voert als werkleerbedrijf ook re-integratietaken uit in het kader van de WWB. De in omvang grootste activiteit is Work First, waarbij mensen die een uitkering aanvragen, aan de slag gaan bij Avelingen Groep met als doel om hun arbeidsvaardigheden in kaart te brengen. In 2013 zijn in totaal 124 mensen aan de slag gegaan. Naast werk-leerbedrijf is Avelingen Groep uiteraard ook werkgever. In de eerste plaats voor de ruim 600 Wsw-ers, maar ook voor het staf- en leidinggevend personeel. Eén van de speerpunten in 2013 was de terugdringing van het ziekteverzuim. Door actief verzuimbeleid is het verzuim onder Wsw-ers gedaald naar 10,7% Exploitatieresultaat Het resultaat over 2013 bedraagt positief. Dat is aanzienlijk beter dan het begrote resultaat van In het resultaat over 2013 is een incidentele bate van begrepen (boekwinst verkochte auto s); exclusief deze incidentele bate is sprake van een resultaat van positief. Het gunstiger resultaat (exclusief incidentele bate) dan begroot is te danken aan zowel hogere opbrengsten als lagere kosten. Ondanks de nog steeds moeilijke economische situatie is de gerealiseerde toegevoegde waarde ruim hoger dan was begroot. Daarnaast is sprake van per saldo lagere kosten en overige opbrengsten van De lagere kosten hebben vooral betrekking op de loon- en overige kosten van SWmedewerkers ( ), doordat enerzijds sprake was van iets minder medewerkers dan was begroot en anderzijds doordat de begrote cao-loonstijging in 2013 niet is geëffectueerd. 4

7 1.3 Enkele specifieke activiteiten in Avelingen Groep opent haar deuren Avelingen Groep opent graag de deuren voor gemeenten, opdrachtgevers, werkgevers en andere belangstellenden om te laten zien wat de kern is van dit bedrijf: passend werk voor mensen die zonder ondersteuning geen plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Ook in 2013 hebben we weer op verschillende manieren onze deuren kunnen openen. De meest in het oog springende gebeurtenissen op dit vlak waren de relatiedagen en het werkbezoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 7 en 9 november organiseerde Avelingen Groep relatiedagen. Op 7 november was er een dag voor gemeenten, werkgevers en andere partners. De middag begon met onder andere een inspirerende lezing van Elco Brinkman, die zich nog zeer verbonden voelt met de regio. Vervolgens kregen bezoekers letterlijk een kijkje in de keuken via georganiseerde rondleidingen. Ook kon een bezoek gebracht worden aan de Landsinghof, onze locatie in Giessenburg, en aan JéWé/Attema, één van onze externe opdrachtgevers. Op 9 november gingen de deuren nogmaals open; deze keer voor iedereen die maar belangstelling had. De dag werd bezocht door naar schatting ongeveer 3000 mensen. De relatiedagen hebben een grote spin off gekregen. Nog maanden na de relatiedagen was te merken dat opdrachtgevers en werkgevers geïnspireerd waren door wat ze gezien hadden en nieuwsgierig werden naar een (verdere) samenwerking. Tijdens de relatiedagen bleek maar weer dat de medewerkers de beste ambassadeurs zijn, want zij weten vol trots te vertellen over hun werk. In maart bracht staatssecretaris Klijnsma een bezoek aan de regio AV, in een periode waarin steeds meer duidelijk werd over de hoofdlijnen van de Participatiewet. Zij wilde in de praktijk zien hoe gemeenten hiermee omgaan en een bezoek aan Avelingen Groep en aan de RSD kon daarbij niet ontbreken. Het ging haar vooral om het gesprek met de mensen waar het om gaat. Zij heeft daarom een rondleiding gekregen binnen Avelingen Groep en bij JéWé/Attema Samenwerking andere partijen Naast de eerder genoemde samenwerking met de RSD, zijn er tal van partners met wie Avelingen Groep samenwerkt om onze doelstellingen te realiseren. Hieronder worden enkele voorbeelden uitgelicht. Het streven is om gezamenlijk met RSD en UWV de werkgeversdienstverlening in te richten. Werkgevers ontzorgen is één van de belangrijkste stappen om gezamenlijk en eenduidig naar buiten te treden. Avelingen Groep, RSD en UWV doen dit onder de noemer WerkWaard. Dit is een samenwerkingsmodel waarbij iedere organisatie nog steeds zijn eigen rol en taken heeft. Medewerkers van Avelingen Werkt en medewerkers van de andere twee partijen stemmen steeds meer onderling af over kansen op de markt. Zo kunnen we naar werkgevers meerwaarde bieden. 5

8 Om aan te sluiten op de markt, wordt ook steeds meer samengewerkt met private partijen. Zo is er in 2013 een samenwerking gestart met een schoonmaakbedrijf, om nog meer kansen in de facilitaire dienstverlening te benutten. Het werk is zeer geschikt om mensen weer een stap te laten zetten in de richting van de arbeidsmarkt. Avelingen Groep biedt de begeleiding en het schoonmaakbedrijf brengt specialistische vakkennis in. Mensen krijgen daarbij een door de schoonmaakbranche erkende opleiding. In 2013 hebben we een sterke groei gezien in het schoonmaakwerk, met name bij gemeenten. Nadat Avelingen Groep al een overeenkomst had gesloten met gemeente Hardinxveld- Giessendam, zijn in 2013 ook opdrachten tot stand gekomen voor gemeenten Gorinchem en Molenwaard. In het kader van de verbinding tussen de decentralisaties is in 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Syndion. Omdat op dat moment de kaders voor nieuw beschut werk nog niet helder waren en de kaders voor de nieuwe Wmo ook nog niet helemaal duidelijk waren, hebben Avelingen Groep en Syndion de samenwerking gezocht om zelf de grenzen te verkennen tussen werk en dagbesteding. De concrete resultaten volgen in 2014, maar we hebben in 2013 alvast kunnen constateren dat er veel van elkaar te leren is. 6

9 7

10 2. Personeel en trajectbeheer 2.1 Algemeen De afdeling Personeel en Trajectbeheer (P&T) is verantwoordelijk voor twee belangrijke werkprocessen: de reguliere werkzaamheden rond de administratie en het beheer van personele zaken en de specifieke werkzaamheden van Avelingen Groep als werk-leerbedrijf. P&T heeft ook een taak in de informatie naar management, Rijk en gemeenten. Daarnaast is P&T verantwoordelijk voor de contacten met opdrachtgevers van externe re-integratietrajecten. De afdeling Test & Training valt onder P&T en verricht diagnostiek en verschillende vormen van arbeidsonderzoek. Per 1 januari 2013 zijn de gemeenten Liesveld, Nieuw- Lekkerland en Graafstroom samen gegaan in de gemeente Molenwaard. Nieuw-Lekkerland en Graafstroom zijn voor de uitvoering van de SW uitgetreden bij Drechtwerk en de nieuwe gemeente Molenwaard is aangesloten bij Avelingen Groep. In overleg met de gemeente Molenwaard is een plan gemaakt voor SW-medewerkers die in gemeente Molenwaard wonen en werkzaam waren binnen Drechtwerk. Hen werd de mogelijkheid geboden over te gaan naar Avelingen Groep. Deze overgang is geheel vrijwillig. Met het plan is geprobeerd de belemmeringen die mensen ervaren weg te nemen. Omdat de reisafstand als één van de belangrijkste belemmeringen wordt gezien, wordt gezocht naar mogelijkheden om medewerkers op of vanuit locaties in de gemeente Molenwaard te laten werken. Met 15 medewerkers is een oriënterend gesprek gevoerd en op het moment van schrijven hebben inmiddels 7 van hen ervoor gekozen bij Avelingen Groep te gaan werken. We verwachten dat dit in de komende maanden meer zal worden. Ook de begeleiding van de SW-medewerkers maakt deel uit van de medewerkers van de afdeling P&T. Evenals in voorgaande jaren vraagt de veranderende doelgroep veel in deze begeleiding. Hulpvragen uit de privé-situatie van SW-medewerkers hebben hun weerslag op het werk. Vaak is sprake van een netwerk aan hulpverlening veel overleg vereist. De tijd die in totaal wordt besteed aan begeleiding, overleg en coördinatie is specifiek voor het werk met deze doelgroep en niet afhankelijk van de grootte van het dienstverband. Vrijwel alle medewerkers die nieuw instromen werken in deeltijd en er stromen nog maar weinig fulltimers in. Dit heeft niet alleen te maken met de arbeidshandicap die vastgesteld is, maar vaak ook met de eerder genoemde privé-omstandigheden. Verzuimbegeleiding, functioneringsgesprekken, opleiding, contacten met het thuisfront en hulpverleners vragen bij iemand die in deeltijd werkt net zoveel tijd als bij een fulltimer. De kleinere dienstverbanden vragen relatief gezien dus meer tijd aan begeleiding. In samenwerking met Syndion werd een pilot gestart, waarin gezocht werd naar mogelijkheden om de overgang van een SW-dienstverband naar dagbesteding en vice versa soepeler te laten verlopen. Het verschil tussen beschut werken en dagbesteding zit vooral in de mate van begeleiding. De te verwachten wijzigingen in de wetgeving raken zowel ons bedrijf als de dagbesteding van Syndion en om middelen efficiënter in te zetten werd in de pilot onderzocht hoe de cliënten zoveel mogelijk kunnen profiteren van mogelijkheden over en weer. 2.2 Uitvoering Wsw Realisatie SW-budget Avelingen Groep is verantwoordelijk voor de realisatie van het door het Rijk aan de gemeenten beschikbaar gestelde SWbudget. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze realisatie in 2013, uitgedrukt in SE s (SE=standaardeenheid; rekeneenheid voor het bepalen van de taakstelling). 8

11 Realisatie SE s door gemeenten 2013 Gemeente Taakstelling Realisatie Realisatie Totaal Afwijk t.o.v. binnen AG Elders realisatie taakstelling Giessenlanden 25,85 25,73 0,68 26,41 0,56 Gorinchem 282,79 277,20 4,02 281,22-1,57 Hardinxveld-Giessendam 47,96 44,87 2,50 47,37-0,59 Leerdam 99,49 94,92 2,25 97,17-2,32 Lingewaal 27,28 21,64 0,83 22,47-4,81 Molenwaard 44,23 16,48 28,06 44,54 0,31 Zederik 30,85 28,71 2,24 30,95 0,10 Totaal deelnemende gemeenten 558,45 509,55 40,58 550,13-8,32 Avelingen Groep is op drie manieren bij de realisatie van het SW-budget van gemeenten betrokken: de SW-medewerker woont in een deelnemende gemeente en werkt bij Avelingen Groep (kolom realisatie binnen AG ), de SW-medewerker woont wel in een deelnemende gemeente, maar werkt bij een ander SW-bedrijf (realisatie elders) en de SW-medewerker werkt wel bij Avelingen Groep maar is niet woonachtig in een deelnemende gemeenten (niet opgenomen in de tabel). Door de teruglopende wachtlijsten (zie onderstaand overzicht) kon de taakstelling niet worden behaald. In de afgelopen jaren werd regelmatig taakstelling uitgeruild tussen gemeenten. Het besluit om uit te ruilen is een jaarlijks terugkomend bestuursbesluit en het verzoek om uitruil van taakstelling moet uiterlijk 1 september door gemeenten gezamenlijk aangevraagd zijn bij het Ministerie van SoZaWe. Deze procedure vraagt tijd. Dit betekent dat het definitieve besluit tot uitruil reeds begin juli moest worden genomen. Op dat moment was er geen mogelijkheid tot uitruil. De enige gemeente die op dat moment voldoende personen op de wachtlijst had om uit te ruilen was de gemeente Molenwaard. Deze relatief grote wachtlijst betrof inwoners van de voormalige gemeenten Graafstroom en Nieuw-Lekkerland en het beheer van deze lijst was pas in de loop van 2013 overgekomen naar Avelingen Groep. Omdat deze wachtlijstdossiers eerst nog nader moesten worden onderzocht, besloot het Algemeen Bestuur in 2013 geen taakstelling uit te ruilen met gemeente Molenwaard. In de tweede helft van het jaar groeide het aantal personen op de wachtlijst bij een aantal gemeenten. De overige gemeenten hadden onvoldoende personen op de wachtlijst om de taakstelling te behalen en op dat moment was uitruil niet meer mogelijk. Wachtlijst Wsw Aantal per Aantal per 31 dec dec Giessenlanden 5 4 Gorinchem 4 1 Hardinxveld-Giessendam 3 0 Leerdam 4 0 Liesveld - nvt Lingewaal 2 1 Molenwaard nvt 7 Zederik 10 8 Totaal

12 In het verslagjaar stroomden 65 medewerkers in. Er stroomden 39 personen uit om diverse redenen (pensioen, ondergrens, overlijden, WIA, beëindigen dienstbetrekking, verhuizing) Bezetting Wsw Het aantal personen in dienst is in het verslagjaar gestegen van 609 naar 620. Hoewel de taakstelling dus ongeveer gelijk bleef, steeg dus het aantal dienstverbanden. Het feit dat de dienstverbanden van medewerkers steeds kleiner worden ligt hieraan ten grondslag. In onderstaand bezettingsoverzicht is zichtbaar hoeveel SWmedewerkers van Avelingen Groep extern werkzaam is. Ook in het verslagjaar was daarin weer groei zichtbaar. Bezetting SW Avelingen Groep Personen FTE Industrieel of Intern werkzaam ,85 Kwekerij 55 41,38 Extern Werkzaam* ,36 Begeleid Werken 13 11,70 Overig (faciliair, staf) 25 24,40 Totaal ,69 * Voor de extern werkzame personen geldt dat een deel werkt op locatie bij werkgever met een leidinggevende van Avelingen Groep Indicaties en herindicaties Aanmelding voor de SW is vrijwillig. Na aanmelding wordt door het UWV een indicatieonderzoek uitgevoerd en, indien iemand wordt toegelaten tot de SW, een indicatie afgegeven met een geldigheidsduur. Vervolgens vindt periodiek een herindicatie plaats door het UWV. Herindicaties worden ook door Avelingen Groep aangevraagd voor langdurig zieken, waarvoor binnen 26 weken geen zicht is op herstel met hervatting van arbeid, de zgn. ondergrens. In totaal werden in nieuwe indicaties afgegeven. De wachtlijsten daalden opnieuw licht. Twee gemeenten hadden per ultimo 2013 geen personen op de wachtlijst staan. Het aantal medewerkers met handicapcode ernstig is in 2013 gegroeid tot 139. Medewerkers met een handicapcode ernstig tellen voor de subsidieverlening 1,25 keer mee. Bij een gelijkblijvende taakstelling zorgt dit er voor dat er minder SWmedewerkers werkzaam zijn. In verband met de verwachte invoer van de Participatiewet per 1 januari 2015 is per die datum geen nieuwe instroom in de Wsw meer mogelijk. De Wsw blijft alleen bestaan voor de mensen die nu al via de Wsw werken. Wel is er ook binnen de Participatiewet voor gemeenten een mogelijkheid om beschut Werken te realiseren. 2.3 Arbeidsontwikkeling SW Binnen Avelingen Groep vindt de arbeidsontwikkeling plaats door Individuele Ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers en door opleiding en training. Het IOP is leidend voor het arbeidsontwikkelingstraject dat iemand doormaakt. De afdeling P&T ondersteunt de werkleiding bij de uitvoering ervan. In 2013 werden opnieuw veel opleidingen en trainingen georganiseerd (zie bijlage 1). Aan deze opleidingen namen niet alleen SW-medewerkers deel, maar ook deelnemers aan reintegratietrajecten. De meeste opleidingen vinden in-company plaats onder werktijd. Opleiding en training is vooral gericht op basisvaardigheden die van belang zijn voor het functioneren in werk- en sociale situaties. De cursus sociale vaardigheden behelst ook werknemersvaardigheden en maakt de medewerkers meer weerbaar voor situaties buiten de SW. Mede hierdoor komen meer mogelijkheden beschikbaar voor werkzaamheden dichter tegen de reguliere arbeidsmarkt. Ook de deelcertificaten op onder andere het gebied van veilig werken en het bedienen van een heftruck of motorpallettruck dragen hieraan bij. De georganiseerde SVS basisopleiding schoonmaak, werd door 29 personen gevolgd. Twintig van hen konden worden geplaatst in de facilitaire dienstverlening bij externe opdrachtgevers (zie ook 3.2). In samenwerking met het Wellant College en Da Vinci College worden in een aantal situaties ook BBL-trajecten intern verzorgd. In 2012 startte een pilot om met Werkplekondersteuning (WPO) de werknemerscompetenties voor medewerkers onder MBO- 10

13 1 nivo te ontwikkelen. Naar aanleiding van de pilot is in het verslagjaar besloten WPO, waar nodig, op kleine schaal en op pragmatische wijze in te zetten in het opleidingsbeleid Ziekteverzuim SW en BV/Amb 2.4 Personeelsbeleid ,7 11, ,4 10, Overig Personeel Binnen de gemeenschappelijke Regeling Avelingen Groep is al jaren geleden gekozen voor een personeels-b.v. voor meer flexibiliteit. Alle (niet SW-)medewerkers die na 2001 in dienst zijn getreden hebben, in plaats van een ambtenaren-status, een dienstverband bij de Personeels-B.V. Deze Personeels-B.V. staat geheel ten dienst van de gemeenschappelijke regeling en volgt de CAR-UWO. Het opleidingsbeleid voor staf- en leidinggevend personeel is deels vakgericht, maar vooral gericht op een adequate begeleiding en ontwikkeling van de doelgroep. In dat licht zijn ook in 2013 weer verschillende workshops en trainingen georganiseerd. Deze bieden de leiding ondersteuning in de steeds complexere problematiek van de SW-medewerkers, maar ook in de begeleiding van andere doelgroepen. Voorbeelden van gegeven trainingen zijn agressiehantering en omgaan met psychische handicaps. Wanneer nodig werden medewerkers ondersteund met individueel gerichte scholing, training en/of coaching Verzuimbeleid Het ziekteverzuim onder SW-medewerkers daalde in 2013 tot 10,7%. Het verzuim in de personeels-b.v. was licht hoger dan in Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 13 weken vindt beoordeling door de bedrijfsarts plaats. Wanneer sprake is van toegenomen beperkingen kan dit leiden tot geen benutbare mogelijkheden. In overleg met de medewerker wordt een herindicatie aangevraagd. Vaak leidt dit tot de uitspraak geen doelgroep, de zogenaamde ondergrens. De medewerker wordt dan, indien gewenst, begeleiding aangeboden naar een vervolgvoorziening. Het dienstverband wordt vervolgens beëindigd en het UWV neemt de ziektewetverplichtingen over. De wetgever heeft deze mogelijkheid in de Wet sociale werkvoorziening mogelijk gemaakt, om nieuwe instroom in de Wsw te laten plaatsvinden en te voorkomen dat plaatsen bezet worden door langdurig zieken. Mede door deze mogelijkheid hebben de deelnemende gemeenten geen lange wachtlijsten ,6 2, Ziekteverzuim Cumulatief SW Bedrijfsmaatschappelijk werk Het bedrijfsmaatschappelijk werk begeleidt medewerkers met problemen die het werk en contacten met collega s beïnvloeden. Naast individuele adviezen verzorgde de bedrijfsmaatschappelijk werker ook in 2013 weer cursussen sociale vaardigheden en de Agressie Replacement Training (ART). Specifiek voor re-integratiecliënten werd binnen het bedrijf een opleiding arbeidsmarktvaardigheden ontwikkeld (zie ook 2.5). De bedrijfsmaatschappelijk werker verzorgde ook deze training. Daarnaast heeft zij een coördinerende rol naar regionale zorginstellingen. 4,7 3, Ziekteverzuim Cumulatief BV/Amb 4,6 11

14 drijfsmaatschappelijk werker bij alle afdelingen een werkoverleg bij om pesten op de werkvloer onder de aandacht te brengen Arbeidsomstandigheden en veiligheid Binnen Avelingen Groep bestaan actuele Risicoinventarisaties (RI&E) voor elke werksoort. Per RI&E is een Plan van Aanpak opgesteld waarin maatregelen omtrent Veilig Werken zijn opgenomen. De Plannen van Aanpak worden regelmatig geëvalueerd met de werkleiding en OR. In het verslagjaar zijn een aantal RI&E s geactualiseerd en Plannen van Aanpak bijgesteld. Er is een een RI&E uitgevoerd voor het organisatiebrede arbobeleid en om de arbeidsomstandigheden bij nieuwe externe projecten te beoordelen is door Arbode een aanzet gemaakt voor een checklist. In 2013 is de toetsing uitgevoerd voor de deelcatalogussen Fysieke belasting en Psychosociale arbeidsbelasting en Lawaai. Deze catalogi zijn, als afspraak tussen sociale partners, voor de gehele sector beschikbaar gekomen en worden binnen Avelingen Groep geïmplementeerd. Voor Machineveiligheid is in 2013 een nieuwe deelcatalogus ter beschikking gekomen. Ook voor dit onderwerp is door de werkgroep een toetsing uitgevoerd, samen met de Technische Dienst en de Bedrijfsleider Industrieel. Zij maakt onderdeel uit van en zorgt voor afstemming met het zorgnetwerk. Gezien de complexe problematiek van medewerkers vervult de bedrijfsmaatschappelijk werker tenslotte nog een klankbordrol naar staf- en leidinggevend personeel Vertrouwenspersoon Avelingen Groep beschikt over een interne en externe vertrouwenspersoon. In 2013 is een nieuwe externe vertrouwenspersoon aangetreden. De medewerkers zijn hierover geïnformeerd via het personeelsblad en een mededeling. Bij de externe vertrouwenspersoon zijn geen meldingen binnen gekomen; de interne vertrouwenspersoon werd 5 keer benaderd. In overleg met de melders zijn deze zaken in de lijn opgepakt en afgehandeld. De interne vertrouwenspersoon woonde in 2013 samen met de be- Het aantal incidenten en arbeidsongevallen was in 2013 opnieuw beperkt. Ook de ernst van de gevolgen is in de meeste gevallen dusdanig, dat geen doktersbehandeling nodig is. Omdat de rapportageformulieren niet altijd juist werden ingevuld, is het formulier aangepast en is begin 2014 een invulinstructie gegeven aan leidinggevenden. Binnen het werkoverleg is veilig werken een steeds terugkerend thema. 2.5 Re-integratietrajecten voor externe opdrachtgevers Ook andere doelgroepen dan SW-medewerkers maken al jaren gebruik van de infrastructuur van het werk-leerbedrijf Avelingen Groep. Cliënten worden begeleid om de weg (terug) naar de arbeidsmarkt te vinden. Zij doen hier werkervaring op, nemen deel aan een arbeidsonderzoek, worden bemiddeld naar werk of een combinatie hiervan. Avelingen Groep heeft hiermee een compleet re-integratieaanbod en biedt de mogelijkheid om 12

15 mensen in een werksituatie te beoordelen op hun arbeidsvaardigheden. De stap naar de arbeidsmarkt wordt kleiner gemaakt door waar nodig aanvullende training of opleiding te bieden. Avelingen Groep heeft als re-integratiebedrijf al ruime ervaring opgedaan waardoor zij ook de beoogde, bredere, doelgroep van de Participatiewet prima kan bedienen. Het aantal cliënten van de RSD dat bij Avelingen Groep werkzaam was via het project Werken naar Vermogen werd in 2013 afgebouwd. Via dit project, dat gefinancierd werd middels een loonkostensubsidie, deden bijstandscliënten werkervaring op en werden waar mogelijk begeleid naar werk bij opdrachtgevers van Avelingen Groep. Op deze manier werd niet alleen de kans op een baan op de reguliere arbeidsmarkt vergroot, maar werd ook een substantiële besparing op het inkomensdeel gerealiseerd. en daarvan zijn 124 personen gestart met een traject van minimaal 6 weken. Test & Training voerde voor opdrachtgevers als UWV en werkgevers uit de reguliere markt steeds meer opdrachten uit in het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter en 2e spoor trajecten. Voor re-integratiecliënten is de markt het uitgangspunt en waar nodig worden zij door middel van opleiding ondersteund. In het verslagjaar werd een korte training ontwikkeld, specifiek gericht op deze groep, de training arbeidsmarktvaardigheden. In deze training komen zaken aan bod die de weg (terug) naar werk makkelijker maken. Vaak wijten cliënten hun werkloosheid In 2013 werden geen nieuwe arbeidsovereenkomsten voor deze succesvolle vorm van re-integratie afgesloten, omdat vooralsnog eenzijdig naar de kosten van het traject werd gekeken. Momenteel wordt gezamenlijk met de opdrachtgever gezocht naar mogelijkheden om binnen de Participatiewet een dergelijk traject opnieuw aan te bieden. Het in 2012 in samenwerking met Da Vinci College gestarte intensieve taaltraject werd in het verslagjaar voor de eerste deelnemers succesvol afgesloten. Aan dit traject namen 20 re-integratiecliënten deel, voor wie de beheersing van de Nederlandse taal onvoldoende was om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. Inmiddels is doorlopend een aantal van 25 deelnemers via dit traject werkzaam binnen Avelingen Groep. Het traject is zeer zinvol en leidt, zoals beoogd, zowel tot taalverhoging als verbeterde werknemersvaardigheden. De match tussen de deelnemer en een medewerker van Avelingen Groep maakt dat het Nederlands veel geoefend wordt, waardoor de kandidaten zich op de werkvloer goed kunnen redden. Veel kandidaten werden dan ook na afloop van het traject doorverwezen naar een arbeidstoeleidingstraject. De deelnemers die gemotiveerd waren om de Nederlandse taal niet alleen op het werk, maar ook in de thuissituatie veel te oefenen, maakten de grootste vorderingen op taalgebied. Ten behoeve van Work First werden in intakes verricht 13

16 aan zaken, waar zij zelf geen invloed op uit denken te kunnen oefenen. Door het spiegelen van gedrag en na te denken over eigen verantwoordelijkheid ontstaat inzicht in de eigen invloed op zaken die het welzijn beïnvloeden. Ook sollicitatietraining en het opdoen van werknemersvaardigheden maken onderdeel uit van dit succesvolle traject. In opdracht van de RSD verzorgt Avelingen Groep vanaf september 2013 de arbeidstoeleiding (ATL)voor een aantal bijstandscliënten. Het traject Arbeidstoeleiding heeft het karakter van het werven en behouden van arbeidsvaardigheden, gericht op het vinden van een baan in het regulier arbeidsproces. Arbeid wordt hierbij ingezet als middel. Het traject is individueel maatwerk en duurt zes tot negen maanden. Gedurende deze periode doen de kandidaten werkervaring op bij of voor opdrachtgevers van Avelingen Groep en volgen zij trainingen. Vanaf het najaar stroomden 23 personen in dit traject in. Vijf van hen volgden de intern bij Avelingen Groep georganiseerde SVS basisopleiding schoonmaak. Eén van deze cliënten kon vervolgens in een baan bij een reguliere opdrachtgever worden geplaatst, de overige vier konden in de facilitaire dienstverlening aan de slag bij externe opdrachtgevers. De eerste resultaten laten zien dat slechts een klein deel van de instroom in het ATL-traject geschikt is voor doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. De meeste cliënten zullen deze stap alleen kunnen maken met langdurige ondersteuning in de vorm van begeleiding en/of een loonkostensubsidie. Avelingen Werkt! verzorgde de begeleiding en plaatsing van deze cliënten in arbeid (zie ook 3.2). Avelingen Groep is in het bezit van het keurmerk Blik op Werk. 14

17 15

18 3. Productie en Dienstverlening 3.1 Algemeen Avelingen Groep beschikt over een groot werkgeversnetwerk, waarin zij de afgelopen jaren een rol heeft ontwikkeld als een partner die meedenkt met de opdrachtgever en creatieve oplossingen in bedrijfsprocessen zoekt. Het werk wordt geschikt gemaakt voor de medewerkers van Avelingen Groep en kan ook op locatie bij de werkgever worden uitgevoerd, eventueel met begeleiding van Avelingen Groep. Van de flexibiliteit die Avelingen Groep bedrijven biedt voor het inhuren van personeel wordt veelvuldig en op verschillende manieren gebruik gemaakt. Er wordt gezocht naar een win-win situatie voor beide partijen. De samenwerking met opdrachtgevers in zowel het publieke als het private domein is de basis om medewerkers en re-integratiecliënten te laten doorstromen naar arbeid die zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt ligt. Het accent bij acquisitie van werk ligt steeds meer op het verrichten van werk op locatie. In het verslagjaar groeide het aantal medewerkers dat extern werkzaam is en daalde het aantal medewerkers binnen. Bij de verhuur van leegkomende ruimten wordt gezocht naar opdrachtgevers die SW-medewerkers detacheren voor het verrichten van de werkzaamheden. 40% 35% Procentueel aandeel in toegevoegde waarde Avelingen Groep biedt passend werk op verschillende niveaus, waar mensen met een arbeidshandicap zo regulier mogelijk kunnen werken. Binnen Productie en Dienstverlening houden drie bedrijfsonderdelen zich hiermee bezig: Avelingen Werkt! voor detachering en Begeleid Werken, Groen en Industrieel, inclusief werken op Locatie. De bedrijfsonderdelen van Productie en Dienstverlening zijn, naast de opbrengsten van Re-integratieactiviteiten (zie hoofdstuk 2), verantwoordelijk voor de toegevoegde waarde van de Avelingen Groep. 3.2 Detacheringen Avelingen Werkt! verzorgt detacheringen bij derden en Begeleid Werken. Gedetacheerde medewerkers werken onder leiding en verantwoording van de opdrachtgever. Naast de begeleiding van SW-medewerkers begeleidt Avelingen Werkt! reintegratiecliënten van externe opdrachtgevers naar en in arbeid. De begroting voor detachering ging uit van groei en met een groei in Toegevoegde Waarde van ruim 7% in vergelijking met 2012 is het resultaat daar zelfs boven uit gekomen. Het aantal uren groeide, maar tegen een iets lager uurtarief. De vraag naar detacheringen voor een kortere periode is toegenomen. Omdat de begeleiding aan het begin van een detachering meer en intensiever is, vragen deze kortere detacheringen relatief meer tijd in begeleiding, waardoor de toegevoegde waarde per uur lager uitvalt. Het aantal langdurige detacheringen bleef stabiel. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Groen/grijs Avelingen Werkt! Industrieel Re-integratie Avelingen Werkt! is voor de plaatsing en begeleiding in arbeid betrokken bij re-integratie cliënten, die via Arbeidstoeleiding (ATL) in een traject worden begeleid in hun weg (terug) naar de arbeidsmarkt. Ook hierin werden succesvolle plaatsingen gerealiseerd. Voor meer informatie over dit traject zie Werken op Locatie Medewerkers die op Locatie werkzaamheden uitvoeren, doen dat onder begeleiding van een leidinggevende van Avelingen 16

19 Groep. De toegevoegde Waarde van Werken op Locatie kwam ruim boven de begroting uit en groeide met ruim 40% ten opzichte van Het instrument Werken op Locatie is voor de brede doelgroep van Avelingen Groep een krachtig instrument op weg naar zo regulier mogelijk werk. Dit bleek wel uit de (media-)aandacht die er was voor deze vorm van arbeid. In maart bezocht de staatssecretaris de afdeling Werken op Locatie bij één van onze opdrachtgevers in Gorinchem en ook voor een item van het NOS-Journaal over de Participatiewet later in het jaar werd daar gefilmd. Tijdens de open dagen van Avelingen Groep in november kregen bezoekers de gelegenheid medewerkers op locatie te bezoeken. De Technische Dienst van Avelingen Groep kon in samenwerking met één van de opdrachtgevers waar op Locatie wordt gewerkt aanpassingen doen in het productieproces. Mede hierdoor werd het werk voor deze opdrachtgever uitgebreid. De groep opdrachtgevers waar Werk op Locatie wordt uitgevoerd groeit nog steeds. De afdeling Post maakte in 2013 lichte groei door en behaalde hiermee bijna de begroting. Op deze afdeling werden ook stages georganiseerd voor medewerkers van de afdeling Poedercoating. Door deze stages wordt de stap naar extern werken kleiner gemaakt. 3.4 Groen en kwekerij Het bedrijfsonderdeel Groen kent twee afdelingen: Aanleg & Onderhoud en Kwekerij De Landsinghof. De eerste verricht werk in het Openbaar Groen en voor opdrachtgevers op de reguliere markt. Dit is Werken op Locatie. Het werk vindt plaats buiten de muren van Avelingen Groep maar onder leiding en voor risico en rekening van Avelingen Groep. De Kwekerij biedt Beschutte Werkplekken. De afdeling Aanleg en Onderhoud bleef in het verslagjaar stabiel, zowel in omzet als in aantal FTE s. De duidelijk zichtbare trend in het verslagjaar was dat groen- en grijswerkzaamheden meer, maar ook dichter bij opdrachtgevers worden uitgevoerd. Steeds vaker vindt de samenwerking plaats in de driehoek gemeente - commerciële partij - Avelingen Groep. Met een integrale aanpak verzorgen de medewerkers van Avelingen Groep de repeterende werkzaamheden als schoffelen, licht snoeiwerk en papier prikken. De aannemers leveren het materieel en de vakexpertise die nodig is om de andere werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze integrale aanpak levert goede resultaten en biedt werk dicht tegen de reguliere arbeidsmarkt. Dit werk is dan ook uitermate geschikt voor re-integratiecliënten in hun weg (terug) naar de arbeidsmarkt. In een pilot die werd uitgevoerd in samenwerking met de Hollandse Waterlinie werden onderhoudswerkzaamheden en opleiding gecombineerd, waardoor de deelnemers direct praktische werkervaring op konden doen. De pilot is een mooi voorbeeld van een samenwerking met niet alleen commerciële, maar ook maatschappelijke partijen. Door een toename van dienstverlenende werkzaamheden voor derden wist de kwekerij een omzetstijging te realiseren. De afspraken over structurele werkpakketten bieden zekerheid over de werkzaamheden die niet alleen voor de huidige doelgroep geschikt zijn, maar ook voor de bredere doelgroep die de Participatiewet beoogt. Binnen de kwekerij werd in het verslagjaar een cursus plantenteelt georganiseerd. In het verslagjaar werden voorbereidingen getroffen voor een renovatie van de panden op de kwekerij in Giessenburg. De planning is dat de bouwwerkzaamheden in het najaar van 2014 aanvangen. 3.5 Industriële afdelingen Industrieel biedt Beschutte Werkplekken in verschillende werksoorten. De afdelingen Metaal & Hout en Poedercoating hebben een werk-leer- en ontwikkelingsfunctie. Zij bieden hoger gekwalificeerd, maar ook Beschut Werk. Deze werkplekken zijn deels uiterst geschikt voor cliënten die een traject volgen 17

20 richting reguliere arbeid. De afdelingen Verpakken, Verpakken Voeding en Montage zijn specifiek gericht op Beschut Werken. Door de groei van het aantal medewerkers dat extern werkzaam is, had het bedrijfsonderdeel Industrieel in 2013 te maken met lichte krimp in aantal personen en FTE s. In de begroting werd hier al rekening mee gehouden. Het werkpakket voor de afdeling Verpakken Voeding werd uitgebreid. De tweede productieafdeling van Verpakken Voeding werd aangepast om te voldoen aan de eisen die het keurmerk voor HACCP stelt. Daarnaast werden in overleg met de Technische Dienst aanpassingen in het productieproces aangebracht om de werkzaamheden voor een bredere doelgroep beschikbaar te maken. De totale toegevoegde waarde van de afdelingen Verpakken steeg hierdoor. Bij Montage bleven de resultaten achter op de begroting. Voor de afdelingen Verpakken en Montage, waar vooral medewerkers werkzaam zijn, die zijn aangewezen zijn op Beschut Werk, werd ingezet op structurele werkpakketten, waarmee geschikt werk voor langere tijd beschikbaar is voor de doelgroep. De toegevoegde waarde van de afdelingen Hout en Poedercoating daalde. De Metaal wist te profiteren van een licht aantrekkende markt en kreeg te maken met een werkpakket voor een regionaal werkzame opdrachtgever, waar via detachering reeds een goede samenwerking mee was opgebouwd. Met dit werkpakket kon gebruik gemaakt worden van de ketenproductie die Avelingen Groep biedt, omdat ook poedercoatwerkzaamheden nodig waren. Voor het werkpakket van de afdelingen Metaal & Hout en Poedercoating wordt integrale samenwerking met marktpartijen gezocht. De ketenproductie en het complete pakket aan werkzaamheden dat Avelingen Groep te bieden heeft, is een sterk verkooppunt voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Leegkomende ruimten en afdelingen binnen de afdeling Industrieel konden voor korte of langere tijd worden verhuurd. 3.6 Facilitaire afdelingen De afdeling Logistiek, de Technische Dienst en de Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn belangrijke ondersteunende afdelingen. Logistiek verzorgde in het verslagjaar de magazijnfunctie en ondersteunde daarmee de PMC s in werkprocessen en goederenstroom. De werkzaamheden van het magazijn omvatten ook dienstverlening ten behoeve van huurders van ons pand. De Technische Dienst heeft naast de zorg voor het beheer van gebouwen ook een taak voor de PMC s. Ook opdrachtgevers zien steeds vaker de mogelijkheden van onze Technische Dienst voor het aanpassen van werkruimten en productiemiddelen. De medewerkers van deze afdeling werden daarom ook voor vergelijkbare werkzaamheden ingezet bij externe opdrachtgevers (Werken op Locatie). De Technische Dienst neemt deel aan door de directie of bedrijfsleiding aangestuurde projecten voor omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan terreinen en gebouwen. De Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn intern faciliterende afdelingen met een belangrijke opleidingsfunctie. De vraag in de markt naar gekwalificeerd personeel is groot en groeit nog steeds. De interne opleidingen, die ook beschikbaar zijn voor reintegratiecliënten en toewerken naar erkende diploma s, maken de schoonmaakwerkzaamheden aantrekkelijk, waardoor goed voldaan kan worden aan de vraag in de markt. Medewerkers die een opleiding volgen kunnen via stages bij deze afdeling het geleerde in de praktijk brengen. 18

21 19

22 4. Ondernemingsraad Dit jaar stond vooral in het teken van informeren en accenten (ver)leggen. De directie voorziet de ondernemingsraad (OR) vroegtijdig van informatie omtrent landelijke en regionale ontwikkelingen en deelt haar visie over de positie en kansen van Avelingen Groep daarin. Tot vorig jaar passeerden jaarlijks vele onderwerpen op bedrijfsniveau de gesprekstafel. Met de ontwikkelingen van overheidswege ten aanzien van het Sociaal Akkoord en de Participatiewet is de focus meer verbreed. Nog meer, omdat de directie altijd al een inkijk gaf aan de OR inzake ontwikkelingen in het land en om ons heen. In een veranderende tijd is visie op langere termijn belangrijk, al vindt de uitwerking van een aantal factoren buiten ons bedrijf plaats. Belangrijk was dat 2013 ruim voldoende passend en gevarieerd werk bood voor onze medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De beweging naar passend werk buiten is jaren geleden al ingezet en is dit jaar weer verder doorgegaan. Ook de samenstelling van de OR is inmiddels een afspiegeling van deze trend, de helft van het aantal leden is extern werkzaam. Naast de informatievoorziening vanuit de directie, verbreedt de OR zijn focus door vergaderingen van ondernemingsraden van SW-bedrijven in de Randstad te bezoeken. Het delen van kennis en ervaring heeft een reflecterende werking en bevestigt het gevoelen van de OR van Avelingen Groep dat ons bedrijf goed op koers is richting de toekomst. Hoewel de uitwerking van de Participatiewet nog niet geheel helder is voor onze branche, kijken we met vertrouwen naar de toekomst. In de afgelopen jaren is gezamenlijk gebouwd aan een goede infrastructuur, waarvan in een veranderende markt c.q. omgeving blijvend goed gebruik gemaakt kan worden. Zowel directie als in een toetsende rol- OR staan open voor (intensievere) samenwerking in de regio. Als bedrijf konden we ook dit jaar in een veranderende en economisch krappere markt onze mogelijkheden goed benutten. De markt waarin Avelingen Groep zich beweegt, is continu in beweging. Voor onze organisatie tekenden zich in 2013 ook relevante ontwikkelingen op landelijk en gemeentelijk niveau af. Het hierop aanpassen van de bedrijfsvoering is (en was al) een doorlopend proces. De beweging van medewerkers van binnen naar buiten neemt toe. De OR heeft medio dit jaar dan ook ingestemd met een aanpassing van de organisatie. Jaarlijks heeft de OR een bijzonder overleg met de leden van het Dagelijks Bestuur van Avelingen Groep. Op de agenda staat een uitwisseling van gedachten over en de visie op de toekomst van ons bedrijf vanuit de verschillende rollen. Dat het werk van de OR zich de laatste twee jaren kon door ontwikkelen naar meer visie buiten de muren van ons bedrijf, heeft te maken met twee elementen: De vroegtijdige informatievoorziening en -uitwisseling door de directie; Het functioneren van Bedrijfsonderdeelraden (BOR Industrieel en BOR Groen). Zaken op afdelingsniveau worden door de Bedrijfsonderdeelraden opgepakt. Vanuit alle afdelingen in het bedrijf zijn mensen vertegenwoordigd in deze raden. Periodiek vinden vergaderingen plaats met daarin de link naar de OR en de Bedrijfsleiding. Deze platforms dragen bij aan de betrokkenheid van medewerkers bij het reilen en zeilen van het bedrijf. Een bijkomend aspect is dat het bijdraagt aan (verbreding van) de ontwikkeling van mensen. Dit jaar is voor het eerst een gezamenlijke vergadering geweest van leden van de beide bedrijfsonderdeelraden, de OR, de directie en het managementteam. In overleg met de vakorganisaties en de directie heeft de OR een jaar uitstel gevraagd van de driejaarlijkse OR-verkiezingen. Deze vinden nu in januari 2015 plaats. Hiermee krijgen we als team -dat inmiddels goed geïnformeerd en ingewerkt is- een jaar langer de tijd om (gezamenlijk) te ontdekken op welke wijze de Participatiewet voor Avelingen Groep in deze arbeidsmarktregio zal uitpakken. 20

23 Tijdens het overleg met de Bestuurder stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: Werkaanbod t.b.v. alle bedrijfsonderdelen/acquisitie Periodieke presentatie van cijfers Ontwikkelingen werksoorten/detacheringen Arbobeleidsplan/deelgebieden Externe Arbo-dienstverlening Ziekteverzuim/verlofopbouw tijdens ziekte Vakantierooster 2014 en evaluatie zomer(sluiting-)periode 13 Concept Beleidsplan en begroting 2014 (Politieke) ontwikkelingen in de regio en ook landelijk Bijzonder jaarlijks overleg met leden DB Avelingen Groep Toetreding gemeente Molenwaard tot GR Ontwikkelingen Participatiewet Samenwerking met RSD in WerkWaard (reïntegratietrajecten)/ intensivering contacten met UWV Bezoek Staatssecretaris/bezoek nieuwe Regiobestuurder vakorganisatie AbvaKabo FNV Werkkostenregeling Scholing OR en VGWM-commissie en BOR-en (Industrieel en Groen en Dienstverlening) Aandacht voor gezondheidsbevordering in bedrijf Aandacht voor groepen oudere en jongere medewerkers Aandacht voor dove en slechthorende medewerkers Track & trace systeem Reiskosten woon-werk ambtenaren en medew. Personeels-B.V. Avelingen Contactdagen Instemming werd verleend aan / Advies werd gegeven over onderwerpen als: Aanpassing organogram Plan van aanpak RI&E Poedercoating/gevaarlijke stoffen De VGWM-commissie bereidde voor de OR een aantal onderwerpen voor: Beleidsplan Arbo en Veiligheid Avelingen Groep 2013/BHV- en EHBO-hulpverlening/voorlichting nieuwe medewerkers/fysieke belasting/gehooronderzoek/agressiehantering Inspectieronden/veiligheidschecks door Preventiemedewerker/ arbo en veiligheid externe locaties Externe Arbo-dienstverlening (overgang nieuwe externe Arbo-dienstverlener) Plan van aanpak RI&E Poedercoating (gevaarlijke stoffen)/ voortgang RI&E s De OR bestaat per ultimo 2013 uit: De heer K. van Baren - voorzitter - DB lid, voorzitter VGWM De heer T. Visser - vice-voorzitter - DB lid Mevrouw N.P.E. Visser - lid OR - DB lid De heer N. Nergiz - lid OR - DB lid De heer P. Rikkers - lid OR - lid VGWM De heer J.P. Vermeer - lid OR - lid VGWM De heer S.M. Nurse - lid OR De heer G.J. Sprong - lid OR Mevrouw J. Peters-Hendrikse - lid OR De heer C. Struik - lid OR Mevrouw M.J. Kortleve - toegevoegd secretaris OR - toegevoegd lid DB 21

24 5. Samenvatting van de jaarrekening 2013 Onderstaand is een verkorte versie (samenvatting) van de jaarrekening 2013 van Avelingen Groep opgenomen. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, in duizenden euro s. BALANS ACTIVA Materiële vaste activa Financiele vaste activa Totaal vaste activa Voorraden Uitzettingen (vorderingen) Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA PASSIVA Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Bank- en girosaldi Crediteuren Overige schulden Overlopende passiva Totaal netto-vlottende schulden TOTAAL PASSIVA

25 Toelichting op de balans per 31 december 2013 Grondslagen voor de waardering Uitgangspunt voor het opstellen van de jaarrekening zijn de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Hierna wordt een aantal balansposten nader toegelicht en gespecificeerd, waarbij tevens de waarderingsgrondslagen voor de desbetreffende posten worden toegelicht. Materiële vaste activa De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschaffingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. Op grond van artikel 65, lid 1 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van de waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Met uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van de historische aanschafprijs volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Stand per Bij: netto investeringen Af: desinvesteringen Af: afschrijvingen Totaal mat. vaste activa Financiële vaste activa Deze post betreft de aanschafwaarde van Avelingen Personeelsdetacheringen B.V. ad ,-. De nettovermogenswaarde bedraagt ultimo 2013 eveneens ,-. Voorraden De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen standaardverrekenprijzen gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs (verkrijgingsprijs). Waarderingsverschillen tussen standaard-verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat verantwoord. Deze post is als volgt samengesteld: Kwekerij Overig Totaal voorraden Uitzettingen (vorderingen) Opbouw: Handelsdebiteuren Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen Overige vorderingen 3 3 Totaal vorderingen Op de handelsdebiteuren is een voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht. 23

VOORWOORD... 3 IN VOGELVLUCHT...

VOORWOORD... 3 IN VOGELVLUCHT... JAARVERSLAG 2013 VOORWOORD... 3 1. IN VOGELVLUCHT... 4 1.1 LANDELIJKE EN REGIONALE ONTWIKKELINGEN... 4 1.2 DE RESULTATEN VAN AVELINGEN GROEP KORT SAMENGEVAT... 4 1.3 ENKELE SPECIFIEKE ACTIVITEITEN IN 2013...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22 Jaarverslag 2012 Inhoud VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 4 1.2 SAMENWERKING IN DE REGIO 4 1.3 INSTROOM 4 1.4 BRANCHECODE 5 1.5 EXPLOITATIERESULTAAT 5 2. PERSONEEL EN TRAJECTBEHEER

Nadere informatie

Beleidsplan en begroting 2014

Beleidsplan en begroting 2014 Beleidsplan en begroting 2014 Inhoud VOORWOORD 3 1. AVELINGEN GROEP IN 2014 5 2. AVELINGEN GROEP ALS DIENSTVERLENER 9 3. AVELINGEN GROEP ALS WERKGEVER 13 4. VERKORTE BEGROTING 2014 17 Bijlage 1 ORGANOGRAM

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Inhoud 4. ONDERNEMINGSRAAD SAMENVATTING JAARREKENING 22

Inhoud 4. ONDERNEMINGSRAAD SAMENVATTING JAARREKENING 22 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 4 1.2 SAMENWERKING IN DE REGIO 4 1.3 INSTROOM 4 1.4 BRANCHECODE 5 1.5 EXPLOITATIERESULTAAT 5 2. PERSONEEL EN TRAJECTBEHEER

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag:

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: 20 14 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stand van zaken implementatie Participatiewet

Stand van zaken implementatie Participatiewet Stand van zaken implementatie Participatiewet Cedris volgt de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Wat is de

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 AVELINGEN GROEP

JAARVERSLAG 2015 AVELINGEN GROEP JAARVERSLAG 2015 AVELINGEN GROEP 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HOOFDSTUK 1 2015 in vogelvlucht 4 1.1 Uitvoering van de Participatiewet 4 1.2 Arbeidsmarktregio 4 1.3 Voorbereiding fusie 5 1.4 Financieel resultaat

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf Checklist voor de OR bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf 4 Inleiding Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk middel waarmee in de SW-sector invulling wordt

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN Stichting De Wissel Woerden, 8 februari 2016 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15294 25 juli 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2012, nr. R&P/AV/2012/11423,

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Lander-plus. Geldermalsen, 23 mei 2016

Jaarrekening. Stichting Lander-plus. Geldermalsen, 23 mei 2016 Jaarrekening 2015 Stichting Lander-plus Geldermalsen, 23 mei 2016 Bestuursverslag Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de stichting Lander-plus. Lander-plus fungeert als steunstichting voor de activiteiten

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Godsacker 35 8801 LM FRANEKER Financiële verantwoording 2015-1 - Inhoudsopgave Pagina Jaarstukken 2015 Bestuursverslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie