Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b"

Transcriptie

1 Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is de blijvende boodschap van Pasen. En die heerlijke boodschap werd door Johannes vernomen op Patmos. Naar dat eiland was hij verbannen. De Heere had hem in de verdrukking gebracht. Maar dat deed Hij om plaats te maken voor heerlijke vertroostingen. Zo handelt de Heere menigmaal in het leven van de Zijnen. Gods Kerk zal immers door vele verdrukkingen ingaan. Juist toen Johannes schijnbaar was uitgeschakeld, werd Hij door Christus ingeschakeld. Hij moest schrijven (vers 19)! Op Schrift stellen wat de Koning der Kerk spreekt. En wat zegt die Koning dan? Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Zo dient de verhoogde Christus Zich aan. Als de Levensvorst. Maar óók als de Machthebber over de dood. Hij heeft de sleutels van de hel en de dood. Geliefde lezer(es), wat zijn dat verschrikkelijke woorden. De hel en de dood zijn er niet altijd geweest. Ze zijn er gekomen door onze opstand tegen God. Moeden vrijwillig verkozen wij de dood boven het leven en maakten een verbond met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel. Als gevolg daarvan zijn we de sleutel die toegang geeft tot het leven kwijtgeraakt. We bezitten zelfs geen sleutel meer om ons eigen hart te openen. Wie zal de zondaar redden uit de banden van de dood en de angsten der hel? Er is geen mens die dat kan. Maar nu heeft de Vader hulp besteld bij ene Held. Christus! Hij heeft door Zijn lijden en sterven niet alleen de schuld van de Zijnen betaald. Maar door Zijn dood en opstanding heeft Hij ook de macht en bevoegdheid over hen verworven. Hij heeft de dood en de doodsmachten verslagen. Zijn overwinning houdt in dat Hij de sleutels verwierf van de hel en de dood. Zoals in vroeger tijd de overheid van de overwonnen stad de sleutel van de poort moest afgeven aan de overwinnaar, zo kwam Christus in het bezit van de sleutels door de dood en de hel te overwinnen. Met recht kan Hij dus zeggen: En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Hij heeft ze en Hij houdt ze! Niemand ontneemt ze Hem. Hij draagt die sleutels aan Zijn gordel. Niet één sleutel, maar sleutels! Dat wijst erop dat Hij álle macht en álle bevoegdheid heeft. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Het wijst er ook op dat satan alle aanspraak en recht op Gods kinderen voorgoed kwijt is. Want Christus is de grote Sleuteldrager, Die opent en niemand sluit of sluit en niemand opent. Hij draagt als de tweede Adam de sleutel van het hemels paradijs en de sleutel die toegang verschaft tot het hart. 481

2 Daarom weet Hij de koperen deuren van geestelijk dode zondaarsharten te openen. Zoals Hij deed bij Lydia. Hij stort door Zijn Geest Zijn liefde uit, zodat het koude weerbarstige hart smelt; het dode hart levend wordt; de wapens van verzet en vijandschap worden ingeleverd; en gebondenen opening der gevangenis krijgen. Door de sleutelmacht van Zijn Woord opent Hij het hart dat gesloten was. Maar Christus doet nog meer. Vanwege Zijn sleutelmacht, waarin Hij gebonden is aan het welbehagen van de Vader, opent Hij in het dal van Achor een deur der hoop. Daar waar de ontdekte zondaar alleen maar gesloten deuren gewaar wordt, ontsluit Hij in en door Zichzelf de toegang tot God. Maar tevens opent Hij wanneer het stervensuur slaat de ingang tot de volle en zalige gemeenschap met een Drie-enige God. Echter, Christus opent niet alleen, Hij sluit ook toe. Hij sluit voor Zijn Kerk de deur naar de eeuwige afgrond. Want Hij is er Zelf, plaatsvervangend voor hen in ondergegaan. Opdat zij de eeuwige dood niet zullen sterven, maar léven en de daden des Heeren vermelden. In de ontdekkingstijd, waarin de Heilige Geest overal buiten gaat zetten en de zondaar te maken krijgt met de rechtvaardige toon van God over zijn zonden, ligt er in de sleuteldragende Jezus geen troost. Maar dat wordt zalig anders wanneer Hij wordt geopenbaard en de zondaar door het geloof leert zinken op Zijn volbrachte werk, om door de bediening van Gods Geest daaruit te leven. Te leven uit Hem. Zeker, een kind van God kan daarna nog menigmaal vrezen. De dood is immers de laatste vijand. En satan benauwt nog zo vaak door te rammelen met zijn nagemaakte sleutels. De dagen der duisternis blijven niet onbekend. Maar net als Johannes rust mocht vinden in de eeuwig levende Jezus, in Zijn overwinning en macht, zo doet Gods Geest blijvend leven uit Hem en rust vinden in Hem. In Hem is machtige troost bereid, de enige troost voor de ziel, én voor het lichaam. Ja!, want Zijn sleutels passen ook op de graven van Zijn duurgekochte Kerk. Zodat in de grote Dag der dagen hen een heerlijke opstanding is bereid. Lezer(es), hebt u nog geen deel aan Christus? Tobt u al maar voort met uw harde en gesloten hart? O hoor eens! De sleutel van uw dode hart hangt aan Jezus gordel. Deze gezegende Sleuteldrager heeft al zo vaak getoond alle macht te hebben om harten zoals het uwe te openen. Omdat de sleutels die gaan over uw eeuwig wel of wee in Zijn handen liggen, wijzen we u op Hem. Hij sprak: Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil. Dat is het Paasevangelie in het dal der doden! Smeek daarom Hém om de levendmakende bediening van Zijn sleutelmacht. Want Hij ís het en hééft het: de opstanding en het leven! En Hij wil het wegschenken. Mild en overvloedig. Doe uw mond dan wijd open! ds. D. Zoet. 482

3 Kerkdiensten Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. Zondag 26 april 9.30 uur: Ds. D. Zoet uur: Ds. D. Zoet, H.C. Zondag 15 Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 fonds kerkbouw Donderdag 30 april uur: Ds. G. Bredeweg, Kruiningen, gezamenlijke dienst met plaatselijke Geref. Gemeente. Collecten: 1 SGP, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer Vrijdag 1 mei uur: Ds. D. Zoet, huwelijksbevestiging bruidspaar Klijn-Grootenboer. Collecte: kerkvoogdij Zondag 3 mei 9.30 uur: Ds. J. Joppe, Woudenberg uur: Ds. J. Joppe Collecten: 1 plaatselijk jeugdwerk, 3 fonds kerkbouw Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. Problemen met de kerkradio kunt u op maandagmorgen voor uur doorgeven aan dhr. A. Voogd, tel Vreugde en verdriet Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. D. Zoet, telefoon Onze zieken In het ziekenhuis - Mevrouw L.C. van der Bok-Mastenbroek (Wittestraat 15) is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland in verband met vochtophoping. Dit heeft te maken met uw hart, dat niet meer helemaal goed functioneert. Wat heeft de zonde veel teweeg gebracht. Alle zorg en moeite vloeien voort uit het feit dat ons hart boos is geworden. Gelukkig mag u weten dat de Heere het hart van een zondaar wederbaart en het verdorvene vernieuwt. Zijn troost bidden we u toe. 483

4 Uit het ziekenhuis - Mevrouw P. Klepper-Meijer (Molentienden 65) moest onlangs opnieuw opgenomen worden in het Maasstadziekenhuis te Rotterdam. Plotseling traden nieuwe pijnklachten op. De gezondheidsklachten konden verholpen worden. Wat een zegen van de trouwe Heere. We wensen u andere klachten toe. Namelijk de levende klacht over uzelf. Maar ook dat u in al uw klachten zult hopen op Gods onfeilbaar Woord. - Mevrouw M.N. Pijl-Hendrikse (Vliedberglaan 36) is na een ziekenhuisopname van meer dan vier weken uit het Maasstadziekenhuis ontslagen en overgegaan naar Nieuw Rijsenburgh. U kunt nog niet naar huis omdat de breuk in uw bovenbeen met rust moet genezen. De Heere gaat een beproevingsweg met u. Gelukkig geeft Hij u het geduld en de ondersteuning om deze weg te gaan. Wentel uw weg op de Heere! - Mevrouw J.K. Aleman-Grinwis (Koolweg 25) heeft een knieoperatie ondergaan in het ziekenhuis te Dirksland en mocht weer thuiskomen. We bidden u een voorspoedig herstel toe. Dat vooral de knie des harten door overtuigende en overbuigende genade gebogen zal worden om uw Weldoener te erkennen voor Zijn bewezen hulp en aan te roepen om Zijn onmisbare genade. - De heer C. Roos (Zeebrekersweg 3) is onlangs voor de tweede keer opgenomen geweest in het ziekenhuis te Dirksland vanwege hevige pijn in de buik. Veel is er door u heengegaan in de afgelopen tijd. De gedachten aan geliefden die u zijn ontvallen en die vergelijkbare klachten hadden, bepaalden u bij uw eigen sterfelijkheid. Dat al die gedachten geheiligd zullen worden aan uw ziel. Lichamelijk Gods ondersteuning toegewenst. - Jan van Wijk (Braamstove 13) is vorige week maandag aan zijn beide handen geopereerd in het Maasstadziekenhuis te Rotterdam. Dat betekent dat je in zekere zin onthand bent. Jan, we wensen je beterschap toe. Ik hoop dat de problemen nu zijn verholpen. Denk maar veel aan de doorboorde handen van Christus en vraag maar dat Hij die handen zegenend over jouw jonge leven zal uitbreiden. Overig - Mevrouw L. Sperling-Mierop (Stationsweg 19) is opgenomen geweest voor een ingreep in de Daniël den Hoed te Rotterdam. Na een kort verblijf in Laurens IJsselmonde te Rotterdam bent u vorige week zaterdag weer thuisgekomen. De zorgen waarmee u naar het ziekenhuis bent gegaan, konden niet van u worden afgenomen. Leg ze daarom maar voor de Heere neer en smeek om uitkomst bij Hem vandaan naar lichaam en ziel beide. - Mevrouw L. de Jong-Nieuwland (Vliedberglaan 45) is onlangs vanuit Nieuw Rijsenburgh weer thuisgekomen bij uw man. De Heere heeft het allemaal zo willen leiden dat er enkel verwondering overschiet. Dat uw dankbaarheid niet zal zijn achtergebleven op het bed in het ziekenhuis en in de kamer van het verpleeghuis. Want dan moet de Heere van u zeggen: Waar zijn de negen? We wensen u toe dat u zult wederkeren tot Hem Die u geholpen heeft, gevende God alleen de eer. Wees Gode bevolen! 484

5 - Het echtpaar J. Aleman-Sperling is vorige week vanuit het zorghotel van de Vliedberg definitief verhuisd naar Nieuw Rijssenburgh (C3 481 Sperwer 3245 VP Sommelsdijk). Een hele overgang voor u beiden. De Heere, Die aan tijd noch plaats gebonden is, zie op u en de uwen in gunst van Boven! - Mevrouw L. Westhoeve is lange tijd opgenomen geweest in het zorghotel van de Vliedberg. Inmiddels heeft zij een vaste plaats gekregen (appartement 119). Het is fijn dat u nu definitief kunt blijven in de Vliedberg, temeer omdat u het er goed naar uw zin heeft. De Heere verlene u in Zijn grote genade een goede maar bovenal gezegende tijd. - De heer P. van Doorn (Schansweg 47) verblijft in het Delta ziekenhuis (Delta Zorgboulevard, 7 e verdieping, kamer 7.23, Maasstadsweg 96, 3079 DZ Rotterdam). Gelukkig mag het naar omstandigheden redelijk goed met u gaan. We wensen u toe dat u mag zien op Christus, Die in alle benauwdheden van de Zijnen benauwd is geweest. Hij is werkelijk een medelijdende Hogepriester. - In Nieuw Rijsenburgh verblijven voor revalidatie de heer C. Klepper (afdeling B2, kamer 41, 3245 VP Sommelsdijk) en de heer K.D. Breen (afdeling B2, kamer 25, 3245 VP Sommelsdijk). Het valt niet mee om in te moeten leven dat we maar heel kwetsbare mensen zijn. In onze gezonde dagen wanen we ons sterk. Maar we zijn minder dan een stofje aan de weegschaal. Dat de Heere nog met stofjes bemoeienissen wil hebben, is onverdiend. - Jannerieke Roos (Zeebrekersweg 3) is doordeweeks opgenomen in Amaris te Goes (Afdeling Groen, Oostmolenweg 101, 4481 PM Kloetinge). Veel sterkte toegewenst in alle zorgen die er in je jonge leven zijn. - Mevrouw J.K. Grinwis-Tanis (Noordweg 2) verblijft in zorgcentrum Duinoord (tijdelijke zorgkamer 114, Kloosterweg 18, 4328 GB Burg-Haamstede). Ook u bevelen we aan de troon van Gods genade aan. Een dichter (H. Witsius, ) zegt: Is er nog, o groot Ontfermer, is er voor een nare kermer, voor een schreier nog gehoor? - In het zorghotel van de Vliedberg zijn de volgende gemeenteleden opgenomen: mevrouw J. Hoek-Luime (kamer 120a), mevrouw S. van der Klooster (kamer 124a) en mevrouw M. Mierop-Hoek (kamer 124) en mevrouw N. van Koppen-Grinwis (kamer 116). De Heere zie op u allen in gunst van boven en zij u in Zijn Zoon een God van nabij. Algemeen Voor alle zieken nemen we een gedeelte over uit de brief, die de ernstig zieke dominee F. Bakker aan zijn gemeente van Driebergen heeft gericht. Hij schrijft: Ik gevoel, dat de ziekte en de pijn al meer doorzet. En gelukkig, dat niet alleen. Maar er is in de smart dikwijls een blijdschap in God, die ik voor de gezondheid niet zou willen ruilen. De hemel komt steeds dichter bij en de aarde wordt steeds minder waard. Reeds voordat we de ontzettende boodschap vernamen, kreeg ik op een middag de rust in God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest zo sterk te ondervinden, dat ik wel gevoelde niet ver meer te zijn van de rust, die er zeker overblijft voor het volk van God. En sinds ik het weet, is de Heere soms zo dichtbij, dat ik Zijn stem reeds gehoord heb, die zei: Ga in, in de vreugde uws Heeren. 485

6 Sterven is God ontmoeten. Maar er zijn tijden, dat mijn ziel zeer begeert om God te ontmoeten. O, wat een wonder, want wie ben ik, dat de Heere mij zo overvloedig bedient. Niets is hier van mezelf bij. Niets, niets. Maar dat is nu juist mijn geluk. En dat zeg ik nu ook tot bemoediging voor degenen, die niets hebben. Huwelijk - Op D.V. vrijdag 1 mei hopen Teunis (Niels) Klijn (Pretoriuslaan 63) en Arentje Klaartje (Arieke) Grootenboer (Duinkerkerweg 41) in het huwelijk te treden. Gods zegen over hun huwelijk willen zij vragen in een dienst die om uur begint in de Eben-Haëzerkerk en waarin we zelf hopen voor te gaan. Omdat Niels en Arieke gaan varen op de Deo Juvante (een binnenvaartschip), is hun toekomstig postadres: Pretoriuslaan 63, 3253 VP Ouddorp. - D.V. vrijdag 8 mei is de trouwdag van Jan Willem (William) Akershoek (Meekrapweg 8) en Jannetje Maria (Jannemarie) Flikweert (Meekrapweg 6). Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden in een dienst die om uur begint in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland. Hierin hoop ds. S. Maljaars voor te gaan. Het toekomstige adres van het bruidspaar is: Deurloo 11, 3247 XG Dirksland. Vanaf deze plaats wensen we beide aanstaande bruidsparen een goede en vooral rijk gezegende dag toe, samen met hun wederzijdse families. Het is een zegen dat jullie elkaar mochten ontmoeten. Ik hoop dat jullie heel kennelijk mochten ervaren dat het Gods hand was, die jullie tot elkaar heeft gebracht om straks als man en vrouw samen door het leven te gaan. Jullie geven door te trouwen aan, dat je elkaar niet meer wilt missen. Maar wat zou het groot zijn Niels en Arieke, William en Jannemarie als je de Heere niet meer kunt missen. Alleen met Hem aan boord van ons persoonlijk levensschip zijn we veilig. We lezen in het Evangelie dat de winden en de zeeën Hem gehoorzaam zijn. Op Zijn wenk is alles stil. Hij bewaart niet altijd voor de storm, maar wel in de storm. Zoek daarom voor en met elkaar om aan deze Christus door een oprecht geloof verbonden te worden. Want dan is er geen omkomen te vrezen, maar een goede vaart door dit leven te verwachten en eenmaal voor eeuwig een behouden aankomst! Huwelijksjubileum - Woensdag 15 april was het de dag dat het echtpaar P. Aleman-van Dam (Wilhelminaweg 50) samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen mocht gedenken 60 jaar getrouwd te zijn. - Op zaterdag 18 april mocht het echtpaar M.W. Emaus-Overbeeke (Dirkdoensweg 8) met hun kinderen en kleinkinderen gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. - D.V. zaterdag 25 april hoopt het echtpaar T. Grinwis-Breen (Dorpsweg 47) met hun kinderen en kleinkinderen te gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. Alle drie echtparen willen we van harte feliciteren met het heuglijke feit van hun huwelijksjubileum. Veel mocht u ontvangen in de afgelopen 40 of 60 jaar. Door 486

7 alle hoogten en diepten van het leven heen heeft de Heere u willen dragen en sparen. Groot is Zijn trouw geweest! In Filippensen 4:6 schrijft de apostel Paulus: Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. In deze tekst ligt een diepe les. Immers, wat zijn wij vaak wèl bezorgd. En wat menen wij vaak de Heere de weg te moeten voorschrijven. Terugziende, zult u dat toch ook ongetwijfeld moeten beamen? De Heere vraagt echter van ons dat wij onze zorgen en bekommernis op Hem werpen. Dat mág u doen. En dat móét u doen, voor uzelf en voor de uwen. En als u nu niet weet hoe dat moet, dan geldt: Heere, geef ons toch, wat U ons beveelt. Zo alleen kunt u vertrouwend de toekomst in, in de wetenschap dat de levende Heere alles leidt. Memento mori I Na een laatste moeilijke levensfase waarin de krachten minder werden, maar de pijn en het verdriet toenamen, heeft de Heere toch nog onverwachts - op woensdag 8 april - van onze zijde weggenomen mijn geliefde man, onze broer, zwager en oom Johannes Moerkerk echtgenoot van Adriana Arina Visser in de leeftijd van 90 jaar. Volgens mijn administratie werd hij op 16 februari 2012 opgenomen in De Vliedberg. Daarvoor was hij ongeveer 3 jaar in de Samaritaan te Sommelsdijk. Welk een smartelijk verlies is dat in het bijzonder voor zijn vrouw, die hem dagelijks bezocht. Thuis was de plaats al een jaar of vijf leeg, maar nu is het definitief voorbij. In het sterfhuis hebben we met de aanwezige familie, drie zussen van mevrouw Moerkerk, twee broers van de heer Moerkerk en twee echtgenoten van de zussen nog besproken wat in Pred. 12:1 staat. Daar zegt Salomo: En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve. Bij de heer Moerkerk hebben we het voor ogen kunnen zien, dat als we de geestelijke dingen uitstellen tot aan het eind van het leven, dat we er dan door omstandigheden niet meer aan toe komen. De kanttekeningen tekenen bij de kwade dagen aan: dat is, de dagen des ouderdoms, die veel ongemak medebrengen, want de ouderdom is als een gedurige ziekte. Zagen we de afbraak op fysiek en mentaal terrein niet steeds verder doorgaan? Totdat op woensdagmorgen 8 april toch nog onverwacht het einde kwam. Samen met zijn vrouw hadden we met zijn drieën regelmatig contact, waarbij het Woord telkens open mocht gaan. De Heere weet wat dit alles uitgewerkt heeft, ook zijn kerkgang en het lezen van het Woord toen hij nog thuis was. Zijn we dan bereid om de Heere te ontmoeten? Nu staat boven de kaart opgeschreven Psalm 39:8: En nu, wat verwacht ik o Heere? Mijn hoop, die is op U. Die hoop en verwachting wensen we de weduwe en allen die hem lief en dierbaar waren, van harte toe. Juist in de toekomst, wanneer de gang naar De Vliedberg niet meer gemaakt hoeft te worden. Als u dit leest heeft de rouwdienst op maandag 13 april jongstleden plaatsgevonden in Eben- Haëzer en aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Ouddorp. ds. H. Juffer, Voorburg 487

8 Memento mori II Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat onverwacht is overleden onze zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder Arjaantje Krijntje Hoek-van Dam, weduwe van Klaas Hoek. Geboren 8 april 1928 en op donderdag 16 april jongstleden kwam plotseling het einde. Voor ons mensen onverwacht, maar niet voor de Heere in Wiens hand ons aller leven is. s Morgens nog gewassen en toen voelde ze zich niet lekker en s middags was daar het einde al. Ontzettend hoe gauw het einde er kan zijn. Dat drukt ons des te meer op de noodzakelijkheid van het bereid zijn voor de allesbeslissende eeuwigheid. Kinderen en kleinkinderen, welk een plotselinge slag heeft jullie getroffen. Een geliefde moeder en oma is niet meer. Acht dagen na haar 87e verjaardag moest zij verschijnen voor de God van hemel en aarde, om rekenschap te geven van alles wat is gedaan, hetzij goed of hetzij kwaad. O, wat kan de levensdraad spoedig worden afgesneden. Het woordje leven wordt slechts met vijf kleine letters geschreven. Als we het van voren bezien, lijkt het vrijwel eindeloos een héél leven! zeggen we dan om daar iets heel langs mee aan te duiden. Moeder heeft een heel leven geleefd. Als moeder was ze er vroeger voor de kinderen. Maar - zo zegt professor dr. J.H. Gunning - bekijk het woord nu eens zoals de joden hun boeken lezen: van achteren naar voren. Wij lezen van links naar rechts, maar de Joden lezen van rechts naar links en beginnen achter in een boek. Wat lees je dan? Wel, dan lees je nevel! Wat is nevel? Een doorzichtige wolk. Iets wat spoedig wegtrekt. Bijkans het onwezenlijkste, dat zich denken laat. Is het leven niet als een morgenwolk die spoedig voorbijgaat? En hoeveel gebreken en moeiten komen er voor in dat nevelleven, wanneer het 70, 80 of 87 jaar heeft geduurd? Dat heeft moeder ook ervaren. Het uitnemendste is moeite en verdriet, al zijn er ongetwijfeld ook mooie dingen geweest. Maar wat is dat alles in het licht van de eeuwigheid? Bram en Riet, Teun en Rietje, Annie en Eef, klein- en achterkinderen, wat zou het groot zijn, wanneer uit dit verlies eeuwige winst geboren zou worden. Dat kan, wanneer de Heere de lege plaats opvult met Zichzelf. We denken ook aan de bewoners van De Vliedberg, waarbij de gedachten vermenigvuldigen. De Heere zij ook jullie nabij. Nog maar enkele weken geleden waren we op de woongroep en hebben er toen met haar en anderen gesproken. De rouwdienst heeft inmiddels plaatsgevonden op woensdagmiddag 22 april in De Vliedberg en aansluitend de begrafenis op de algemene begraafplaats aan de Dorpsweg te Ouddorp. ds. H. Juffer, Voorburg Uit de pastorie Voor U gelezen Uit 'Brief aan Diognetes', vermoedelijk tweede eeuw na de geboorte van Christus. 488

9 Het verschil tussen christenen en andere mensen ligt niet in nationaliteit, taal of gewoonten. Christenen wonen niet apart, spreken niet een speciaal dialect, houden er geen afwijkende levensstijl op na. Hun leer is niet het product van het onderzoekende verstand; zij zijn niet, zoals anderen, aanhangers van een filosofische school. Al naar het lot dat bepaald heeft, wonen ze in Griekse of andere steden. Daar volgen zij, wat kleding, voedsel en dergelijke dingen betreft, de plaatselijke gebruiken. Maar tegelijkertijd vertoont hun gemeenschap verrassende en ongewone trekken. In hun geboorteland leven zij als vreemdelingen. Als burgers in hun eigen stad ondergaan zij toch hetzelfde als wat buitenstaanders ondergaan. In den vreemde gedragen zij zich alsof zij er thuis zijn, thuis alsof zij er vreemd zijn. Net als andere mensen trouwen zij en krijgen zij kinderen; alleen leggen zij die niet te vondeling. Wél delen zij met iedereen hun tafel, maar níet hun bed. Hoewel zij leven ín het vlees, leven zij niet náár het vlees. Hun dagen brengen zij op aarde door als burgers van het hemelrijk. Zij houden zich aan de voorgeschreven wetten, maar overtreffen die nog. Zij houden van alle mensen en worden door allen vervolgd. Zonder dat men hen begrijpt, worden zij veroordeeld. Maar hoewel zij de dood moeten ondergaan, winnen zij het leven. Zij zijn arm, maar slagen erin velen rijk te maken. Van alles komen zij te kort en toch kennen zij overvloed. Zij worden gesmaad, maar juist de smaad doet hun eer toenemen. Zij blijven rein, ook al worden zij zwart gemaakt. Als zij bespot worden, zegenen zij. Wanneer zij smadelijk behandeld worden blijven zij toch de anderen met respect bejegenen. Terwijl zij goeddoen worden zij als boosdoeners gestraft. Ook als zij gestraft worden, verheugen zij zich alsof zij nieuw leven ontvangen. Door de joden worden zij als ketters behandeld, door de Grieken vervolgd. Toch weet niemand een gegronde reden voor deze haat. Samengevat: wat de ziel voor het lichaam is, zijn de christenen voor de wereld. De ziel heeft zich door alle delen van het lichaam verspreid; zo bevinden de christenen zich in alle steden van de wereld. Hoewel de ziel zich in het lichaam bevindt, behoort hij er niet toe. Zo zijn de christenen ín de wereld, zonder ván de wereld te zijn! Voor JOU gelezen Door een woest gebergte loopt een smal pad. Het is een heel gevaarlijk pad. Het pad is zo smal, dat je niet langs elkaar heen kunt. En aan beide kanten van het pad is een diep ravijn. Op een dag ontmoeten twee ezels elkaar op het smalle, gevaarlijke pad. Ik wil erdoor, ga aan de kant, zegt de ene ezel. Ga zelf aan de kant, ik wil er ook door, gromde de ander. Dat had je gedacht, zegt de ene ezel, ga jij maar aan de kant en anders gooi ik je naar beneden! Nu wordt de ene ezel kwaad. Hevig beginnen ze te vechten. Even later vallen beide ezels naar beneden. In het diepe ravijn vinden ze hun dood. De volgende dag komen twee geiten elkaar tegen op het smalle, gevaarlijke pad. Ze zien dat ze niet langs elkaar kunnen. Ze denken even na hoe ze elkaar toch zouden kunnen passeren. Na een poosje zegt de ene geit: Weet je wat 489

10 we doen moeten? We moeten voorzichtig omdraaien en naar huis gaan. Dan behoeven we niet met elkaar te vechten, zoals die twee ezels gisteren. Want met die ezels liep het heel slecht af. Voorzichtig draaien de geiten zich om en gaan weer naar huis. Een dag later komen twee schapen elkaar tegen op het smalle, gevaarlijke pad. Ze zien dat ze niet langs elkaar heen kunnen. Lang denken ze na, dan zegt opeens het ene schaap: Ik weet een oplossing! Ik ga op het pad liggen, en dan stap jij over mij heen! Het andere schaap vindt het een goede oplossing. Voorzichtig stapt hij over het liggende schaap heen. Even later vervolgen beide schapen weer hun weg, en bereiken beide de plaats waar ze naar toe willen. Een eenvoudige gelijkenis. Toch is het niet moeilijk om te zien dat beide schapen het verstandigst waren. Waarom? Wel, één van de schapen wilde de minste zijn. Hij ging liggen en de andere mocht over hem heen lopen. De minste zijn. Dat leerde de Heere Jezus ook Zijn discipelen (Joh. 13:1-20). Maar de minste willen zijn, is zo moeilijk. Lijken we dan niet eerder op de koppige, eigenwijze ezels, of op de onverschillige bokken? Ten slotte Een drukke periode ligt achter ons. Naast de vele zieken in de gemeente, hadden we ook te maken met ziekte in de familiekring. Een tante van mijn vrouw heeft namelijk vier weken ziek op bed gelegen. Afgelopen vrijdag was het de tijd die de Heere voor haar had bepaald om te sterven. Ze heeft in haar goede jaren veel betekend voor het gezin waar mijn vrouw uitkomt. Daarom waren er altijd heel nauwe banden en wilden we er zoveel als mogelijk voor haar zijn. Omdat ze zelf niet is getrouwd en de familiekring klein is geworden, moest er door weinigen veel worden gedaan. De Heere gaf er de krachten voor. Twee nachten heb ik vorige week bij haar in het verzorgingshuis t Slot in Gameren gewaakt. Veel gaat er in de stille nachten door je heen, zittend aan het bed waar iemand worstelt met de dood en ligt voor de poorten van de eeuwigheid. Wat valt dan veel weg, alles is zo betrekkelijk. Alleen de vrede met God zo onmisbaar. De duivel heeft onze tante niet met rust gelaten. Ze heeft veel strijd gehad. Toch mocht ze getuigen van de hoop die in haar was. Ze gaf aan dat wij om haar heengaan niet bedroefd hoefden te zijn. Haar sterfdag zou haar meest blijde dag wezen. Daarom treuren we wel, maar niet als degenen die geen hoop hebben. Afgelopen woensdagmorgen is zij begraven op de begraafplaats in Brakel. Zelf heb ik de rouwplechtigheid geleid, die onder de verantwoordelijkheid viel van de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te Zuilichem. De dood gaat steeds door. Ook in ons eigen dorp. We wensen de rouwdragende families uit ons midden die stonden bij het geopende graf van hun geliefden troost toe. Dat de roepstemmen zullen worden geheiligd in de gemeente. Thomas Watson schrijft: De dag van ons leven kan spoedig voorbij zijn. Hoe weten we zeker dat we nog één dag zullen leven? We haasten ons als het ware uit deze wereld. Ons leven kan als een kaars worden uitgeblazen. David vergelijkt het met een bloem van het veld die sneller vergaat dan het 490

11 gras. En in Psalm 39 zegt hij: Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U. Het leven is slechts een schaduw die voorbijgaat. Zouden we ons niet haasten? Een hartelijke groet van ons allen vanuit de pastorie en goede en gezegende diensten toegewenst, uw ds. D. Zoet Van de kerkvoogdij Jaarrekening 2014 Tijdens de gecombineerde vergadering van het college van notabelen en het college van kerkvoogden op 16 april jongstleden is de door de kerkvoogden opgestelde jaarrekening over 2014 door het college van notabelen vastgesteld. De jaarrekening 2014 ligt vanaf D.V. maandag 11 mei tot en met maandag 18 mei a.s. ter inzage bij de penningmeester, J.T. Hoek, Bieningen 43 (tel ). Voor inzage graag van te voren even bellen. Na genoemde termijn zal de jaarrekening in verkorte vorm in de kerkbode worden gepubliceerd. Kinderoppas 26 april: Arjanne Grinwis, Anita Tanis, Matty Tanis, Susanne Melissant, Jolise Verheijden, Leanne de Jong. 3 mei: Karolien de Jong, Annelies Slingerland, Jaanie Tanis, Nienke Dam, Ilonca Kleijn, Andrea Tanis. Van de diaconie Collecte plaatselijk jeugdwerk Op D.V. zondag 3 mei as. is de eerste collecte bestemd voor het plaatselijke jeugdwerk. Het is uitermate belangrijk dat, naast de opvoeding thuis, de jeugd ook via de zondagsschool en kerkelijke verenigingen geleerd wordt vanuit Gods Woord. Het verenigingsseizoen is afgelopen vrijdag afgesloten, maar de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn weer al gestart. Het werk onder de jeugd van de gemeente kost natuurlijk ook geld. We bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan. Algemene berichten Bibliotheek Eben-Haëzer I.v.m. de kerkdienst van donderdag 30 april is er de volgende wijziging in de openingstijd. Donderdagmiddag van tot uur geopend, donderdagavond 30 april gesloten. Vrijdagavond 1 mei geopend van tot uur. 491

12 De bibliotheek is normaal gesproken geopend op donderdag van tot uur en van tot uur, alsmede op vrijdag van tot uur. Tel Agenda Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. Donderdag 30 april: Tijdrede Donderdagavond zal in gezamenlijkheid met de plaatselijke Gereformeerde Gemeente een kerkdienst (Tijdrede) worden gehouden. Voorganger is ds. G. Bredeweg uit Kruiningen. Aanvang uur. Onze leden Heilige Doop Tijdens de morgendienst van zondag 12 april jl. werd het sacrament van de Heilige Doop bediend aan: 1. Christan Daniël Flikweert, geboren op 20 februari 2015 te Goeree- Overflakkee, zoon van Nicolaas Flikweert en Klaartje Flikweert - Klijn, De Gracht Rudolf Maarten Cornelis Hameeteman, geboren op 6 februari 2015 te Goeree-Overflakkee, zoon van Jan Bernier Bouke Johannis Hameeteman en Jannigje Hameeteman - Veldman, Bosweg 1 Tekst voor de prediking was Mattheüs 28 : 18 en 19: En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.thema van de prediking was het nadrukkelijke bevel van de opgestane Levensvorst. Dit thema werd opgedeeld in twee punten te weten: 1. De grond voor dit bevel; 2. De inhoud van dit bevel. De Heere zegene ouders en kinderen. Ledenadministratie Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie dienen te worden gemeld bij de Kerkvoogdij, Postbus 173, 3253 ZJ Ouddorp, of als u berichten af wilt geven, De Kille 8. Rechtstreeks mailen naar kan ook. Verjaardagen De eerstkomende twee weken hopen de volgende bejaarden D.V. 80 jaar of ouder te worden. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. 492

13 11 mei mevr. M. Mierop-Hoek, p/a Vliedberglaan 124, 3253 VT 86 jaar 11 mei dhr. L.K. Tanis, Westduinweg 15, 3253 LV 80 jaar 12 mei mevr. A. van der Bok-Mierop, Groenmarkt 8b, 3252 AM Goedereede 80 jaar 13 mei dhr. K. Breen, Vliedberglaan 110, 3253 VT 88 jaar 13 mei dhr. J. Witte, Oudelandseweg 47, 3253 LN 83 jaar 19 mei mevr. C. van Zielst-van der Mast, West Nieuwlandseweg 15, 3253 LT 84 jaar 21 mei dhr. K.D. Breen, p/a Nieuw Rijsenburgh, afd. B2 km 25, 3245 VP Sommelsdijk 81 jaar Verder zijn jarig: 10 mei mevr. C. van Splunter, Torteltuin 16, 4421 TE Kapelle 53 jaar 12 mei mevr. Sylvia Plomp, woonlocatie Gemiva SVG groep t Getij 69, 3255 TG Oude-Tonge 23 jaar Financiële verantwoording COLLECTEN EN GIFTEN MAART 2015 Collecten Fonds Kerkbouw ,66 Kerkvoogdij 6.906,21 Kerkradio 4.516,80 Stichting Kimon/Jantina Bucur-Mastenbroek 1.993,85 Landelijk jeugdwerk 1.533,44 Verenigingsgebouw Eben-Haëzer 1.370,57 Plaatselijk kerkenwerk 1.299,69 Bonisazending 1.118,03 Biddag (kerkvoogdij) 768,00 Pastoraat 666,07 Biddag (diaconie) 190,00 Catechisatiebusjes 179,85 Contactmiddag 122,40 Giften via de bank Kerkvoogdij ( 10,- + 20,- + 50,- + 75, , , ,-) 755,00 Kerkradio ( 100, ,-) 230,00 Landelijk jeugdwerk 40,00 Bonisazending 25,00 Diaconie 10,00 Giften via kerkenraad en pastoraal medewerkers Voor de kerkvoogdij: Via ouderling A.J. Nelis 50,00 493

14 Via ouderling K.M. Tanis 40,00 Voor de kerkradio: Via ds. H. Juffer 20,00 Collecten en giften biddag 2015 Sinds de vorige verantwoording van de biddaggiften (tot en met 18 maart) zijn de volgende giften ontvangen: Kerkvoogdij totaal 4.693,- als volgt ontvangen: Via de bankrekening van de kerkvoogdij: 2 x 25,- + 2 x 50,- + 2 x 100, , , , , ,-. Via de bankrekening voor de kerkbouw: 2.000,-. Via de collecte (zie boven) 768,-. Via ouderling A.J. Nelis: 100,-. Diaconie totaal 665,- als volgt ontvangen: Via de bankrekening van de diaconie: 25,- + 50, ,-. Via de collecte (zie boven) 190,-. Hiermee komt de eindstand van de biddagcollecten 2015 op de volgende bedragen: Kerkvoogdij ,93 (eindstand 2014: ,85) Diaconie 9.299,74 (eindstand 2014: 8.542,90) Totaal ,67 (eindstand 2014: ,75) Giften e.d. voor de kerkbouw Het verloop van de ontvangsten voor de kerkbouw (rekeningnummer NL39 RABO t.n.v. Kerkbouw HHG Ouddorp) was sinds de vorige verantwoording als volgt: Nog openstaand bedrag per 5 maart ,08 Collecten Fonds kerkbouw maart 2015 (zie boven) ,66 - Giften per bank ( 20,- + 2 x 25, x 50,- + 60,- + 7 x 100, , ,- + 2 x 250, , , ,-) 6.285,00 - Biddaggiften kerkbouw (totaal) 2.450,00 - Zangavond Christelijk Ouddorps Mannen- Koor (netto opbrengst) 1.500,00 - Activiteitencommissie kerkbouw, actie rookworst/soep 415,00 - Giften via ds. D. Zoet (2 x 20,- + 25,- + 2 x 30,- + 2 x 50, ,-) 325,00 - Gift via ouderling H. Mastenbroek voor de orgelbouw 50,00 - Gift via ouderling A.W. Bruggeman 50,00 - Gift via ouderling K.M. Tanis 40,00 - Gift via ouderling L. Klepper 20,00 - Gift via ouderling A.C. Lokker 20,00 - Nog openstaand bedrag per 15 april ,42 494

15 Collectebonnen Het gebruik van collectebonnen bevelen wij van harte bij u aan. De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer: 0,75 ( per vel van 40 bonnen 30,- ) 1,25 ( per vel van 20 bonnen 25,- ) 2,50 ( per vel van 20 bonnen 50,- ) 5,00 ( per vel van 20 bonnen 100,- ) Betaling uitsluitend met PIN-pas. Hartelijk dank Na de Heere heel hartelijk dank voor de vele gaven die van u en jou ontvangen mochten worden. De Heere heeft nog milddadige harten willen geven. De Heere geve dat het gebruikt zou mogen worden tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, onder ons als gemeente en wereldwijd. Catechisatie Afsluiting zaterdagmorgencatechisatie Op zaterdagmorgen 21 maart jl. hebben we met een zestal catechisanten het catechisatieseizoen afgesloten. Op deze morgen van ontmoeting waren ook ds. Zoet, de ouders, grootouders en organist C. Grinwis uitgenodigd. Om uur werden de aanwezigen door ouderling Lokker van harte welkom geheten en was er gelegenheid om met elkaar koffie en fris te gebruiken met een heerlijke plak cake. Vervolgens werd door Jos van Huizen en Cornelis Grinwis een psalmvers opgegeven die we samen hebben gezongen. Vervolgens werd de morgen geopend door ds. Zoet met schriftlezing en gebed. De dominee mediteerde kort over het gedeelte wat gelezen was uit de Bijbel. De ochtend werd vervolgd door het overhoren van de vragen over de vorige les en werd ook teruggevraagd over de onderwerpen die tijdens het catechisatieseizoen aan de orde kwamen. Met verwondering hebben de aanwezigen geluisterd naar de gegeven antwoorden. Men stond er versteld van wat ze allemaal wisten. Ter afsluiting van dit gedeelte werd er door Simon en Hans van Huizen elk een psalmvers opgegeven. Na het zingen hebben we gepauzeerd met opnieuw koffie en fris. Na de pauze werden er dia s van Ouddorp vertoond door de vader van Cornelis, de heer W. Grinwis. Oude foto s werden vergeleken met actuele foto s en daar hebben we allemaal van genoten. Vervolgens werd door ds. Zoet aan de catechisanten een rijk geïllustreerd boekwerkje over het leven van John Bunyan uitgereikt waar ze allemaal erg blij mee waren. Uit eigen kwekerij voorzag oud. Klepper iedereen van een bloemetje. Ter afsluiting werd door Miranda Groenendijk en Arko Grinwis nog een psalmvers opgegeven en werd deze ochtend van ontmoeting door oud. Lokker afgesloten met dankgebed. We mogen terugzien op een mooie ochtend maar ook op een heel fijn catechisatieseizoen. De Heere gebiede er zijn onmisbare zegen over en moge het geleerde ons wijs maken tot zaligheid. We hopen dat er in het nieuwe 495

16 catechisatieseizoen zich meerderen hiervoor aanmelden. U mag daarvoor een oproep in de kerkbode tegemoet zien. Ouderling A.C. Lokker Verenigingen Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Jeugdvereniging Daniël Zondag 26 april 2015 om uur. Inleiding door Arnoud over Elia, schets 5. Activiteitencommissie kerkbouw Opbrengst paasbrood De paas-en krentenbroodactie die we 28 maart jl. mochten organiseren heeft het mooie netto bedrag van 879,88 opgebracht. Alle kopers hartelijk dank en een bijzonder woord van dank aan de sponsor. Bovenal gaat onze dank uit naar de Heere, Die ook deze keer weer de lust en kracht gaf bij de voorbereiding en uitvoering van deze actie. Receptenboekje Om een zo gevarieerd mogelijk receptenboekje samen te stellen is er nog plaats voor soepen, nagerechten en lekkere tussendoortjes. A.u.b inleveren bij de fam. Grinwis, Bieningen 1 of per mail: Voorjaarsmarkt Op D.V. zaterdag 9 mei van tot uur organiseren we weer een voorjaarsmarkt op het terrein bij de fam. Tanis aan de Hazersweg 56. Volop gelegenheid voor het uitzoeken van éénjarige planten voor tuin of terras, ook kunt u gebruik maken van de bestellijst op het achterblad. Gezellige en sfeervolle woondecoraties, koffie met een vers gebakken wafel, groenten, fruit, Ouddorpse advocaat, snoep, frites en (broodje) hamburger, ook om mee te nemen. Oppotservice: neem zelf potten, bakjes of schaaltjes mee en wij vullen ze voor u. Zomermarkt Voor de zomermarkt die we op D.V 25 juli organiseren vragen wij: - Tweedehands kinderkleding, deze kunt u inleveren bij Annemieke v.d. Houten, Wilhelminaweg 38 tel: Kleding moet netjes, heel en schoon zijn. Ook kleding voor volwassenen en kledinghangers zijn van harte 496

17 welkom. Bij afwezigheid kan de kleding onder de veranda worden gezet. Hartelijk dank aan degenen die al het e.e.a hebben ingeleverd. Niet-verkochte kleding gaat naar een goed doel. - Verkoopvrijwilligers voor één van de circa 50 kramen. U kunt zich opgeven bij de fam. Grinwis. Tel: of per - Goede gebruikte spullen. Deze kunnen uitsluitend op de zaterdagen 27 juni en 18 juli van tot uur worden ingeleverd bij de fam. Bezuijen aan de Hazersweg 79a te Ouddorp. S.v.p. geen grote meubelen, computers, beeldschermen of audioapparatuur. - Tweedehands boeken kunt u, na een telefoontje, inleveren aan de Zeebrekersweg 11. Boeken kunnen ook eventueel worden opgehaald. Tel: Gemeenteleden die zelf iets willen verkopen en de opbrengst, of een deel daarvan, beschikbaar stellen voor het fonds kerkbouw. Er zijn nog enkele kramen beschikbaar. Voor jou Stuur vragen en andere reacties naar Eben-Haëzer of naar Voor jou, p/a De Kille 16. Bijbelstudieconferentie 23+ Van D.V. 8 t/m 11 mei ben je welkom in Ter Aar voor de Bijbelstudieconferentie 23+. Samen met veel andere jongeren bestuderen we het Bijbelboek prediker. Naast de lezingen en de groepsbesprekingen is er ook genoeg tijd om samen te zingen, een wandeling te maken of op een andere manier te ontspannen. Ben jij er ook bij? Meld je dan aan via Locatie: De Huiszwaluw in Ter Aar. Kosten: 85,00 Thema: Prediker Stuurmanskunst op de levenszee Heeft het leven wel zin? Deze vraag stelt Prediker centraal in zijn eerste hoofdstukken. Hij gaat op zoek naar iets dat blijvend is. Op die zoektocht merkt Prediker dat het lijkt alsof de goddelozen het vaak beter hebben dan de rechtvaardigen. Waar is nu Gods recht? Prediker roept ons op om te midden van verwarrende levensomstandigheden vast te houden aan Wie God is. Wijsheid blijkt dan een essentiële eigenschap van het christenleven te zijn. Als dan de schijnbare zinloosheid van het leven op je afkomt, wijst Prediker ons op dat wat altijd hetzelfde blijft en onwankelbaar vast staat. God heeft het laatste woord! Deelthema 1 Op de klippen - Ds. P. den Ouden Deelthema 2 God als anker - Ds. J. Westerink Deelthema 3 Wijsheid als kompas - Ds. D. Heemskerk Deelthema 4 Op tijd inschepen - Ds. G. Kater Deelthema 5 Behouden aankomst - Ds. G. de Greef 497

18 Puzzelhoekje Oplossingen inleveren in de daarvoor bestemde brievenbus bij Eben-Haëzer. Was ons hart niet brandende in ons? Lukas 24 Herken je deze zin uit een tekst uit Lukas 24? Weet je wie het gezegd hebben? Juist, dat zijn de Emmaüsgangers. Je denkt misschien: Hè, een brandend hart? Dat is toch raar? Hoe kan dat nu? Nou, je zult wel begrijpen dat je hart niet letterlijk in brand staat, zoals het hout in een kachel kan branden. Dan zie je vlammen en voel je de warmte. Maar toch heeft het er wel een beetje mee te maken. Dat zul je aan t eind van dit verhaal beter begrijpen. De Emmaüsgangers hadden het niet koud, maar begrepen er niets meer van. Ze voelden zich helemaal ontredderd, verloren, vol verdriet. Ze hoorden bij een groep mensen die samen met de discipelen de Heere Jezus volgden. Maar vrijdag was de Heere Jezus gekruisigd en gestorven, gelegd in het graf. Wat een verdriet! Met de anderen waren ze in een huis in Jeruzalem. Vanmorgen gingen de vrouwen naar het graf van Jezus. Vol blijdschap kwamen ze terug. Ze vertelden wat twee engelen bij het graf tegen hen gezegd hadden: Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Ze geloofden de vrouwen echter niet. (zie Lukas 24: 9 11) Teruglopend naar huis praten ze erover, maar ze komen er niet uit. Tot Jezus zelf bij hen komt lopen. Toch kennen ze Hem niet. Jezus wil dat ze éérst vanuit de Bijbel gaan zien, dat Hij werkelijk is opgestaan, voordat ze Hem écht mogen zien. Terwijl Jezus bij de mannen loopt, leggen ze hun vragen voor Hem neer. Ze denken dat Hij een vreemdeling is, maar als ze uitgepraat zijn, begint Jezus zelf. Hij zegt: O, onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Hij bedoelt: Denk toch eens aan alles wat de profeten gezegd hebben over Mij! Dan had je alles wél begrepen en wist je dat Ik zou sterven en weer opstaan. Zie je hoe belangrijk de Heere de Bijbel Zelf vindt? Het is Zijn eigen Woord. Lees er veel in, de Heere wil je daarmee alles leren over Hem en wil dat ook gebruiken om je zalig te maken. Als je veel uit de Bijbel weet, begrijp je ook meer van bijv. de preken in de kerk. Dan kun je af en toe misschien zelfs een zinnetje uit een Bijbeltekst zo in je hoofd afmaken, als de dominee iets opzegt uit de Bijbel. En dan begint Hij alles aan hen uit te leggen. Terwijl Jezus dat doet, verdwijnt hun onbegrip en verdriet beetje bij beetje Er komt steeds meer duidelijkheid ze gaan het steeds helderder zien en geloven: Jezus is tóch opgestaan. Ze worden blij, heel erg blij! Dit wonder is toch waar! Ze worden er warm van 498

19 Als de mannen bijna thuis zijn, nodigen ze Jezus uit voor de maaltijd. Uiteindelijk gaat Jezus mee naar hun huis. Daar gebeurt dat wonder: Ze zien ineens bij het breken en de zegening van het brood: Dit is Jezus zelf! En terwijl ze dit zien, is Jezus weg. Maar Zij begrijpen én weten nu: Hun Verlosser leeft! Nog even terug naar dat zinnetje bovenaan: Begin je het al een beetje te begrijpen vanuit het verhaal? Nog een voorbeeld: Als iemand jou iets fijns tegen jou zegt, word je ook blij! Je wordt er warm van, zeggen we dan weleens. Zo heel erg blij werden de Emmaüsgangers van de woorden van Jezus. Hij is toch opgestaan, Hij leeft! Heb jij daar ook al een brandend hart van gekregen? Puzzel 874 Het antwoord op de volgende vragen over de Emmaüsgangers, kun je vinden in Lukas 24: Zet de antwoorden van vraag 1-10 in de juiste vakjes. De letters uit de grijze vakjes met cijfer, zet je op volgorde in de vakjes bij de oplossing. Dat vormt het antwoord voor de oplossingsvraag. In welk vers kun je dit lezen? Inleveren: de antwoorden + vindplaats én de oplossing + het vers uit Lukas 24 waar je de oplossing kunt lezen. 1. Hoeveel mensen zijn er op weg naar Emmaüs? 2. Hoeveel stadiën (125 stappen) lag Emmaüs van Jeruzalem? 3. Wie komt er ineens bij hen lopen? 4. Welk lichaamsdeel/delen werd(en) zo gehouden dat zij Hem niet kenden? 5. Van één man die op weg is naar Emmaüs staat de naam in de Bijbel. Hoe heet hij?. 6. Hoeveel dagen na de kruisiging is het? 7. Ze vertellen over alles wat er gebeurd is. Ook dat de vrouwen een gezicht van engelen gezien hebben bij het graf, die zeggen dat Hij 8. Dan wordt hun uitleg gegeven, vanuit de Bijbel: Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid? 9. Toen ze aankwamen bij hun bestemming was het: ochtend / middag / avond. 10. Hij blijft bij hen en eet met hen. Wat zegent Hij? Het Oplossing: Dan laat God hun zien wie Hij is die bij hen is en daarna zien ze Hem niet meer. Naar welke plaats gaan zij terug? 499

20 Eindantwoorden 871: 1. Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Matt. 7:7. 2. Alle dingen dan, die gij wilt, dat (u de) mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten. Matt. 7: En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had dat de scharen zich ontzetten over Zijn leer. Matt. 7:28 872: 1-morgenstond:1. 2-gebonden:2. 3-Pilatus:2. 4-koning:11. 5-niets: enig:14. 7-nijdigheid:18. 8-loslaten:21. 9-gekruisigd: kwaads: gegeseld: punten: Dimmen Flikweert, Julia Grinwis en Geralda Mierop, de boekenbon ligt voor jullie klaar bij de bibliotheek. Gefeliciteerd! Puzzel 873 en 874 inleveren voor D.V. 7 mei 2015 Veel succes! Groetjes van Claudia en Aaltje 500

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Zondag 3 januari Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 januari Welkom in De Regenboog! Zondag 3 januari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Marten Visser, Wezep Ouderling van dienst: Fenny Kollenstaart Organist: Jan Ebeltjes Lector: Henk Gottemaker Koster: Pim van der Strate Lied

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 22 (08-06)

De Bijbel Open 2013 22 (08-06) 1 De Bijbel Open 2013 22 (08-06) Vanmorgen bespreken we een vraag van een luisteraar over de geschiedenis van de Emmausgangers uit Lukas 24. Het gaat om wat twee volgelingen van Jezus meemaakten, toen

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 11 vers 33 t/m 46 Samen zijn wij hier gekomen Psalm 100 vers 1 en 2 Rozelaarkoor Lied 165 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Nu gaan

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 14 september 2014, eerste viering, 9.30 uur Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Koster: Hendrie Arnold Organist: Wim Pardoen Ouderling van dienst: Herma Schepers Zondagskind:

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : mw. F. Tuinenga : dhr. J. van der Leij : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 216: 1, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt. Psalm 128 : 1 Liturgie van de samenkomst bij de begrafenis van Gerrit Knol * 24 april 1929 30 mei 2015 60 op D.V. donderdag 4 juni 2015 om

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep LITURGIE Tweede Paasdag 2016 Voorganger: Organist: Pianist: Ds. J.A. Brussaard Thijs Snoeijer Marcel ten Brinke m.m.v. muziekgroep Zingen: Door Uw genade Vader (Opwekking 369) Door Uw genade, Vader, Nooit

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

beschrijving kerkdienst voor onze gasten

beschrijving kerkdienst voor onze gasten beschrijving kerkdienst voor onze gasten Gereformeerde Gemeente te Zeist Rehobothkerk, Joubertlaan 5 Predikant: J.J. van Eckeveld Vooraf: Je kunt van ons een Bijbel krijgen. Op de twee wandborden zie je

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Voorganger : Ds. Jaap Hansum Organist : Dhr. Rein van Leeuwen Welkom en mededelingen Zingen: Zingende gezegend 228:1,2,3 Geloofd zij God, Hij

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Galaten 5 Tekst : Galaten 5 : 1 en 13 Psalm 72 : 1, 4 en 7 Psalm 1 : 1 Lied 473 : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezang 179a : 1 Lied 435 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016.

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van Henk Looijen * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016 25 september 2016 Protestantse gemeente te Bolnes Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist:

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Rust bij de Vader. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst leiden. Roelof van Middendorp bespeelt het orgel.

Rust bij de Vader. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst leiden. Roelof van Middendorp bespeelt het orgel. Rust bij de Vader Liturgie van de dienst op de biddag met de leerlingen van de hervormde basisscholen op woensdag 9 maart 2016 om 10.45 uur in de Oude Kerk te Barneveld. Ds. M.P.D. Barth zal deze dienst

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga 1, 2, 3, 4 - en; jij Telt ook mee! VOOR DE DIENST IEDEREEN WORDT VAN HARTE UITGENODIGD OM NA DE DIENST NOG EEN KOPJE KOFFIE / THEE MET ONS TE

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Kees Baanstra Lezen : Lezen Johannes 15: 1-17 Gezang 167 : 1, 2 en 3 Breng ons samen (Sela) Gezang 179a Gezang 119 : 3 en 5 Gezang 132 : 2, 4 en 6 Lied 456 : 2 Welkom

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Hermina Gerdina Willemijn Rauw Mini

Hermina Gerdina Willemijn Rauw Mini Liturgie voor de afscheidsdienst van Hermina Gerdina Willemijn Rauw Mini Weduwe van Gerrit de Kamper Eerder weduwe van Johannes Blonk Geboren: 14 juli 1934 Overleden: 16 januari 2016 Op vrijdag 22 januari

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016

Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016 Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016 We luisteren naar: Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Sela) Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom

Nadere informatie

Albert Jan Brinkhuis Ap

Albert Jan Brinkhuis Ap Liturgie voor de afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis van Albert Jan Brinkhuis Ap * Luttenberg, 16 juli 1942 Zwolle, 10 juli 2016 Voorganger: ds. Günter Brandorff Wijkouderling: Trix Tack Organist:

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Lezen : Prediker 12 : 1-8 2 Korintiërs 4 : 7-18 Tekst : Spreuken 16 : 31 Spreuken 20 : 29

Lezen : Prediker 12 : 1-8 2 Korintiërs 4 : 7-18 Tekst : Spreuken 16 : 31 Spreuken 20 : 29 Lezen : Prediker 12 : 1-8 2 Korintiërs 4 : 7-18 Tekst : Spreuken 16 : 31 Spreuken 20 : 29 Psalm 68 : 8 Psalm 92 : 7 en 8 Gezang 75 : 1, 2 en 6 Psalm 90 : 5 en 6 Gezang 179a Gezang 137 Votum en groet Onze

Nadere informatie

Protestantse gemeente het Trefpunt

Protestantse gemeente het Trefpunt Protestantse gemeente het Trefpunt Orde van dienst voor de viering op zondag 5 maart Voorganger: ds. Aart Mak Organist: Addy Alberts Welkom Aansteken van de kaars Zingen: lied 281: 1 Inleiding Stilte INKEER

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni Woord van welkom

Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni Woord van welkom Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni 2017. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Ds. G. de Goeijen Reiny van Rikxoort Jan Braakman Woord van welkom Lied: Psalm 132: 3 en 9 3. Efrata heeft

Nadere informatie

zondag 27 maart 2016 Liturgie

zondag 27 maart 2016 Liturgie zondag 27 maart 2016 Liturgie Koor en samenzang Gezang 95,1.2.3.4 [koor zet in, koor en gemeente zingen Gz. 95, koor sluit af] Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem;

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Jeruzalemkerk Liturgie 3 juli 2016 ochtend RdH Ontmoetingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Muzikale begeleiding: Peter Tiggelaar (orgel) Kindernevendienst:

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om 10.00 uur 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg voorganger: ds. Harry Gijsen organist: Peter de Rijke Orgelspel voor de

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015. Eerste paasdag

Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015. Eerste paasdag Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015 Eerste paasdag Thema: en hij zag het en geloofde. Voorganger: ds. M.J. Tekelenburg Organist: Gerard v.d. Akker Fluitisten: Marjolein Reijneveld

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Muziek WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 OM TE BEGINNEN EERSTE ZONDAG NA PASEN. Welkom en mededelingen. Muziek Allen gaan staan

Muziek WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 OM TE BEGINNEN EERSTE ZONDAG NA PASEN. Welkom en mededelingen. Muziek Allen gaan staan WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 EERSTE ZONDAG NA PASEN OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Allen gaan staan Groet: Genade zij u en vrede van God, onze Vader van Christus, onze Heer Amen Bemoediging:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: 1 Korinthe 15 vers 12 t/m 34 Lied 88 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Gezang 62 vers 1 en 4 (Bundel 1938) Lied 451 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte)

Nadere informatie

Kinderdienst: Je kan de boom in.

Kinderdienst: Je kan de boom in. Kinderdienst: Je kan de boom in. Zondag 16 februari 9:30 hebben we een kinderdienst, door en voor de kinderen van de kindernevendienst (maar natuurlijk ook voor grote mensen!). Deze ochtend vertellen we

Nadere informatie