Bijlage I: Voortgangsrapportage programma regionaal arbeidsmarktbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage I: Voortgangsrapportage programma regionaal arbeidsmarktbeleid"

Transcriptie

1 Bijlage I: Voortgangsrapportage programma regionaal arbeidsmarktbeleid Inleiding Het programma Regionaal Arbeidsmarktbeleid richt zich op het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt in onze regio door het optimaliseren van de transitie (1) van school naar werk, (2) van werk naar werk en (3) van uitkering naar werk. De focus van het programma arbeidsmarktbeleid ligt op de maritieme maakindustrie / techniek, de zorgsector en recreatie/toerisme. Het programma verdeelt zijn inspanningen over vier programmalijnen, welke zowel de bovenkant als de onderkant van de arbeidsmarkt aanspreken: (1) Vergroten uitstroom uit uitkering; een betere match tussen vraag/aanbod (2) Beperken van instroom in uitkering door betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt (3) Verstevigen van de kennisinfrastructuur in de regio; het organiseren van hoger onderwijs in de regio en het aantrekken van studenten (4) Het vergroten van het urgentiebesef bij werkgevers over toekomstige (sectorale) tekorten op de arbeidsmarkt d.m.v. regionale arbeidsmarktinformatie en communicatie. Het uitgangspunt voor het arbeidsmarktbeleid en de daaruit voortvloeiende veranderopgaven is de volgende missie: Wij ontwikkelen een arbeidsmarkt die aansluit op de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven. Deze arbeidsmarkt sluit mensen in door het talent van mensen centraal te stellen in plaats van mensen uit te sluiten op basis van wat ze niet kunnen. Met het programma wordt tevens geanticipeerd op decentralisatie van het beleid van de Rijksoverheid in de sociale zekerheid (zoals de ingetrokken Wet werken naar vermogen) en de bezuinigingen op het gebied van re-integratie en sociale werkvoorziening. De VNG heeft gemeenten geadviseerd om in het sociale domein meer samenhang te ontwikkelen. Het programma Arbeidsmarktbeleid anticipeert hierop door lokaal met sectoren Maatschappelijke ontwikkeling de aansluiting met de decentralisaties AWBZ/WMO en jeugdzorg te leggen. Deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage betreft de eerste helft van Er wordt gerapporteerd over voortgang van de vier programmalijnen en de daarbij behorende veranderopgaven. Tegelijk bevat de rapportage een eerste doorkijk naar Algemeen: programma op stoom In 2012 is het programma Arbeidsmarktbeleid (AMB) volop tot ontwikkeling gekomen. Nadat in 2011 de prioriteiten zijn benoemd, de aanpak is verkend, stond het voorjaar 2012 in het teken van de vorming van allianties, en het maken van concrete afspraken met stakeholders over ieders inzet. Nieuwe kansen voor jongeren In deze benadering wordt met kracht voortgebouwd op de aanpak en netwerken die zijn gevormd met de aanpak van jeugdwerkloosheid. Zo zijn succesvolle leerwerkbedrijven, zoals Metalent, regionaal geborgd en doorontwikkeld tot bedrijfsvakscholen voor de metaal en technische beroepen in de regio. Nieuwe branche gerichte leerwerkbedrijven waarin de samenwerking tussen publieke en private partijen inhoud krijgt zijn bijvoorbeeld Flex Drechtsteden en het branche servicepunt voor de Zorg en Welzijn. Een open call aan 1

2 intermediare organisaties en private partijen om business cases te ontwikkelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, net voor de zomer, is in de regio enthousiast ontvangen. Met dit initiatief wordt een groot aantal externe partijen gemobiliseerd verantwoordelijkheid te nemen voor jongeren die de school verlaten en nog geen (leerwerk)baan hebben. Ook de Werkschool met daarin het UWV voor de middelen, de werkgevers voor de werkplekken, het onderwijs voor de opleiding en het programma Arbeidsmarktbeleid voor de regie leidt tot een goede samenwerking en goede resultaten en dus kansen voor jongeren. Met meer werk in de maritieme sector, zorg en toerisme De kansen op werk worden grotere als ook de economie zorgt voor banen. Vanuit het programma economie en arbeidsmarkt hebben we in de Drechtsteden ook geïnvesteerd in een doorvertaling van de prioriteiten van het landelijke topsectorenbeleid naar de regio. Mar liefst 7 projecten uit de Drechtsteden zijn onderdeel gaan uitmaken van de economische agenda Zuidvleugel, en kunnen op deze manier reken op steun van de provincie. Een van de projecten is via een Maritieme campus doorlopende leerlijnen en innovaties in de maritieme maakindustrie te realiseren. Eind juni 2012 is de kwartiemakersfase afgerond met een analyse op het cluster voor de regio Rijnmond-Drechtsteden-Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Er bestaat een brede consensus bij veel organisaties (branches, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen) over de doelstellingen van de campus en tevens bereidheid om samen te werken aan het versterken van de innovatiekracht van MKB bedrijven. De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels, in de context van de economische agenda Zuidvleugel, toegezegd euro beschikbaar te stellen voor het aanjagen van innovaties in de maritieme maakindustrie. Succesvolle initiatieven zoals de proeftuin maritieme innovatie en het IOD krijgen op deze manier een kans hun inspanningen verder te versterken en op elkaar af te stemmen. De vervolgstap is nu te starten met een gedragen activiteitenplan. Vanuit het landelijk beleid, het platform Betatechniek is steun gekomen voor de uitwerking van het masterplan beroepskolom. In een gezamenlijkheid tussen de STC Rotterdam en het Da Vinci College wordt tegelijk gewerkt aan de vorming van een centrum voor innovatief vakmanschap op het terrein maritiem. Dit najaar zullen afgesproken gemaakt worden. Versterking kennisinfrastructuur Een ander project dat alom steun heeft ontvangen in de uitwerking van het topsectoren beleid is de versterking van de kennisinfrastructuur in de Drechtsteden, via de vestiging van een University College Dordrecht met profiel water. We investeren in de opbouw van de opleiding, die straks zijn huisvesting krijgt in de historische binnenstad. Het University College geeft niet alleen Dordrecht, maar de hele Zuidflank van de Randstad een krachtige impuls op het terrein van innovatie en werkgelegenheid. De driejarige Engelstalige Bacheloropleiding start in de Wereldwaag aan de Wijnstraat waar de kwartiermakersorganisatie de officiële start van het college op een nieuwe locatie voorbereidt. Arie Verberk, oud-ceo Martinair en professor aan de Universiteit van Amsterdam, is inmiddels aangetrokken als boegbeeld van de werkorganisatie. Bundeling overlegstructuren: Platform benutting Talent Tot slot hebben we vanuit het programma stevig geïnvesteerd in een bundeling van overlegstructuren, en voorkoming van versnippering. Zo is met de oprichting van het Platform Benutting Talent in mei 2012 bestuurlijk meer synergie gebracht tussen verschillende arbeidsmarktinstrumenten. In dit Platform zijn de voormalige Stuurgroep van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, de Stuurgroep VSV en de Stuurgroep van de Werkschool samengevoegd. Bij de oprichtingsbijeenkomst van dit platform, waarin ook werkgevers uit de Metaal en Zorg zijn vertegenwoordigd, kwam naar voren dat bestuurders de verbinding tussen VSV, aanpak jeugdwerkloosheid en de Werkschool breed ondersteunen. Dit platform zal o.a. richting geven aan het nieuwe convenant VSV en de resterende inzet van middelen voor aanpak van jeugdwerkloosheid. 1. Programmalijn Matching Vraag en Aanbod op de arbeidsmarkt Deze programmalijn beoogt de inzet van alle mogelijke instrumenten om de mismatch voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weg te nemen. De volgende activiteiten en instrumenten zijn ingezet om de matching van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt een extra impuls te geven. 2

3 1.1. Baanbrekend Drechtsteden Een duurzame uitstroom van uitkering naar werk is het doel van de intensieve samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en de Randstad Groep Nederland. Tot en met medio augustus 2012 zijn 300 personen vanuit een uitkering op een baan geplaatst; hiermee is 38 % van de taakstelling, om in 2012 totaal 800 personen op een baan te plaatsen, gerealiseerd. De taakstelling is begin 2012 naar beneden bijgesteld omdat uit de ervaringen van 2011 en de toen geldende inzichten die taakstelling niet meer realistisch was. Uit de conjunctuurnotitie van het 1 e kwartaal blijkt dat de regio Drechtsteden niet ontkomt aan de gevolgen van de economische crisis. Dit is ook merkbaar in de uitstroomresultaten. Werkgevers stellen zich terughoudend op om nieuw personeel aan te nemen. Dit drukt duidelijk op de resultaten van Baanbrekend Drechtsteden. De SDD heeft een aanvalsplan opgesteld en een projectleider aangesteld om de uitstroomresultaten te verbeteren. Met middelen van het programma Arbeidsmarktbeleid heeft Baanbrekend Drechtsteden o.a. een tweede netwerkbijeenkomst georganiseerd met werkgevers om directe matches te realiseren 1.2 Branche Servicepunten Servicepunt Zorg en Welzijn Drechtsteden Het Servicepunt Zorg & Welzijn is na een voorbereidingsperiode begin 2011 van start gegaan. De stuurgroep van het Servicepunt bestaat uit RSD-AOV, Calibris, UWV Werkbedrijf, Centrumgemeente Dordrecht, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid- Holland Zuid en het Da Vinci. De hoofddoelstelling van het servicepunt is het structureel bevorderen van de instroom en doorstroom naar en in de zorg en welzijnssector en het verkleinen van de uitstroom uit diezelfde sector. Voor de operationele taken stelt het UWV en de Werkgeversvereniging elk één FTE beschikbaar. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd om de doelstelling te bereiken: Voor werkgevers is een sociale kaart opgesteld met de verhoudingen tussen UWV en gemeenten, projecten & activiteiten en de regelingen vanuit UWV en Sociale Dienst voor werkgevers die een persoon met een uitkering in dienst nemen. het vacatureaanbod in de sector wordt ontsloten via de website Met kandidaten die zich hebben gemeld bij het Servicepunt is face-to-face gesproken. Daarnaast konden zij ook getest worden wat betreft niveau met behulp van CTC-testen; Vanuit de Meet&Match bijeenkomsten worden gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten voor de BBL- VIG. Deze kandidaten worden twee keer per jaar doorgestuurd naar alle opleidingsfunctionarissen in de regio; In de brancheweek Zorg en Welzijn worden meerdere banenmarkten georganiseerd met werkgevers uit de sector; Het Servicepunt organiseert themabijeenkomsten voor werkgevers, waar actuele zaken uiteengezet worden zoals de Wet Poortwachter, tweede spoor ; Jaarlijks worden presentaties gegeven aan alle eindejaars niveau 2 groepen van het Da Vinci College in Dordrecht, Zwijndrecht en Gorinchem; Voor de uitvoering van een sectorconvenant Zorg doet het Servicepunt Zorg en Welzijn Drechtsteden doet mee aan een pilot voor de Wajong, waarbij het de bedoeling is om voor 1 juli kandidaten door dit convenant geplaatst te hebben; 3

4 Vanaf de start heeft het servicepunt 191 kandidaten bereikt met de volgende resultaten: Actie Aantal Toeleiding BBL ViG 18 Toeleiding Zorg 34 Toeleiding Gehandicaptenzorg 6 Toeleiding Welzijn 6 mogelijkheden zorgsector algemeen 20 mogelijkheden welzijnssector 9 Sectorconvenant Drechtwerk en De Hoop 15 Sectorconvenant mogelijkheden Wajongeren 11 Project Welslagen 21 Wervingsactiviteit de Witte Brigade 8 Adviesgesprekken Algemeen 19 Adviesgesprek Wajong 11 Adviesgesprek WAO 4 Adviesgesprek WIA 2 mogelijkheden basisarts 1 mogelijkheden teamleider/afdelingshoofd zorg 1 rondleiding oogziekenhuis 1 ID baan welzijn 4 Totaal 191 In 2011 zijn er 90 kandidaten bereikt door het Servicepunt. In 2012 zijn dat er tot en met mei 101. Als deze aanloop doorzet, zal het Servicepunt uitkomen op zo n 240 kandidaten in 2012.In augustus zal de Stuurgroep zich buigen over de toekomst van het servicepunt en de verdere financiering in 2013 en daarna. Servicepunt Transport en Logistiek Werkgevers uit de sector Transport & Logistiek hebben samen met onderwijs, de kenniscentra (TLN en VTL) en het UWV werkbedrijf de krachten gebundeld door het oprichten van een Servicepunt voor de Transport en Logistiek in juni. De trekker van dit Servicepunt is de directeur van het bedrijf Mondial Movers uit Alblasserdam. Werkgevers die deeluitmaken van hyet Servicepunt T&L hebben tevens een bijdrage geleverd aan de DelTri netwerkbijeenkomst voor bedrijven uit de logistiek. De regio was gastheer en organisator van deze bijeenkomst, waaraan ook bedrijven en bestuurders uit Rotterdam en Brabant hebben deelgenomen. Deze bijeenkomst krijgt een vervolg in het najaar waarbij concrete afspraken in DelTriverband gemaakt zullen worden over personeelsvraagstukken in de logistiek & maintainance. Samen met het UWV Werkbedrijf zijn voorbereidingen getroffen voor een doorstart c.q. verbinding van het Servicepunt Techniek aan de St. Talent voor Techniek. Het programma Arbeidsmarktbeleid ondersteunt de Servicepunten door incidenteel middelen te verstrekken voor scholingsprojecten, het mede organiseren van netwerkbijeenkomsten met werkgevers om het vraagstuk van strategisch personeelsbeleid hoger op de agenda te krijgen of door sturing te geven aan gewenste ontwikkelingen via deelname in de stuurgroep Banenmarkt Om vraag en aanbod te matchen wordt naast e-dienstverlening door het UWV Werkbedrijf in samenwerking met detacherings- en uitzendbureaus twee-wekelijks zg. Meet & Match bijeenkomsten georganiseerd. Op deze bijeenkomsten wordt ook samengewerkt met Baanbrekend Drechtsteden, zodat kandidaten met een bijstandsuitkering ook bemiddeld kunnen worden. Het UWV werkbedrijf organiseert voor grotere doelgroepen samen met 4

5 werkgevers tevens banenmarkt. Op 31 mei is een zg Wajongbanenmarkt georganiseerd waarvoor ook werkzoekenden in de techniek waren uitgenodigd. Ruim 100 Wajongers en 260 jongeren met een technische achtergrond zijn met potentiële werkgevers in contact gebracht Aanpak Jeugdwerkloosheid Het aantal jongeren met een bijstandsuitkering in de Drechtsteden is in een jaar tijd gehalveerd tot 331 in juni Deze daling komt door de afschaffing van de Wet Investering in Jongeren (WIJ), waardoor de regels voor het aanvragen van een bijstandsuitkering voor jongeren strenger zijn geworden. Het aantal werkzoekende jongeren tot 27 jaar dat bij het UWV Werkbedrijf is geregistreerd is sinds het eerste kwartaal van 2012 weer aan het oplopen. Projecten als Metalent geven aan geen gebrek te hebben aan voldoende aanbod van jongeren; door de crisis zijn steeds meer werkgevers terughoudend in het aanbieden van leerwerkplekken. Het Agentschap ESF van het ministerie van SZW heeft met de centrumgemeenten van de 30 arbeidsmarktregio s afgesproken de besteding van ESF-Actie J met een halfjaar te verlengen tot eind maart Hiermee ontstaat voor de regio Drechtsteden de mogelijkheid meer jongeren te bemiddelen naar leerwerkplekken. Verschillende ESF-gefinancierde projecten voor jongeren worden o.a. in samenwerking met Metalent en het Da Vinci College uitgevoerd. Een nieuwe impuls om jongeren meer mogelijkheden te bieden op leren en werken met uitzicht op betaald werk is de open call aan de regio met creatieve ideeën te komen om jongeren aan het werk te helpen. Deze oproep moet leiden tot het honoreren van een zestal kansrijke businesscases die qua aanpak en resultaten duurzaam dienen te zijn. Bij deze initiatieven staat publiek private samenwerking en het benutten van talent van jongeren voor de regio centraal. De open call wordt tevens publicitair ondersteund door Hi5, die o.a. met inbreng van een dreamteam van jongeren en pitches, de selectie van ingediende plannen zal begeleiden. Een speciale aanjager zal de komende 2 maanden meer bekend geven aan de open call en geïnteresseerden ondersteunen in het maken van een plan Bijeenkomsten Talent verzilveren In de rapportage 2011 is melding gemaakt van lunchbijeenkomsten waarin de coördinerend portefeuillehouder bij verschillende partijen in de regio draagvlak heeft gecreëerd om samen te werken aan de transities op de arbeidsmarkt (school naar werk, uitkering naar werk en werk naar werk). Als vervolg op deze bijeenkomsten worden de eerder uitgesproken intenties omgezet in concrete afspraken om werkzoekenden te plaatsen. Hieronder de eerste resultaten van de talent verzilveringsbijeenkomsten. Samenwerkingsverklaring Impuls Onderkant Arbeidsmarkt In juni 2012 heeft het DSB besloten de opzet van leerwerkbedrijven voor de groep met minder dan 20% verdiencapaciteit meervoudig lokaal aan te pakken (Opdrachtverstrekking Proeftuin beleid) en daarvoor 100 duizend euro uitgetrokken, naar rato te verdelen over de 5 gemeenten. Intussen vond op 11 juli 2012 in Dordrecht een ondertekening plaats van een intentieverklaring van ruim 12 stakeholders (Buurt Service Team, da Vinci College, Drechtwerk, DWO, Eleos, Mee Plus, SDD, USG-Restart, UWV, de Wielborgh, Woonbron en de gemeente Dordrecht) die zich committeren aan de ambitie vanuit het programma om 200 leerwerkplekken in Dordrecht te creëren aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarbij realisatie alleen mogelijk is door samenwerking. Als neveneffect ontstaan er mogelijkheden voor arbeidsvolgende dagbesteding en opvang/begeleiding (vaak) dakloze jongeren 5

6 Voorts levert het een bijdrage aan de uitvoering van WMO gerelateerde taken. Samenwerkingsverklaring Werkschool In juli is een intentieovereenkomst gesloten met SPON, Praktijkscholen, Da Vinci College, Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Werkgevers Drechtsteden, Stichting De werkschool over de start met 20 leerlingen voor 1 januari Samenwerkingsverklaring tot oprichting Flex Drechtsteden Op 23 augustus hebben verschillende werkgevers uit de sector T&L, UWV Werkbedrijf, DVC, de gemeente Dordrecht en de SDD een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die moet leiden tot Flex Drechtsteden. Met dit leerwerkbedrijf worden op jaarbasis circa 60 werkzoekende geschoold en begeleid naar werk in de sector T&L. De partijen onderschrijven met de overeenkomst dat het opzetten van leerwerkbedrijven alleen mogelijk blijkt door samenwerking tussen publiek- en private partijen die met elkaar in staat zijn om invulling te geven aan een bestuurlijk voornemen om in het kader van het programma regionaal arbeidsmarktbeleid leer- werkplekken te creëren, volgens het zogenoemde gildesysteem om mensen zonder werk een reële kans te geven op instroom in de arbeidsmarkt. 1.6 Decentralisatie Rijksbeleid: Voorbereiding Wet Werken naar Vermogen Op 8 maart 2012 heeft het Drechtstedenbestuur haar akkoord gegeven aan een Plan van aanpak voor de uitwerking van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) in de Drechtsteden. De val van het Kabinet maakte de invoering van die wet op 1 januari 2013 onzeker. Met het Lente akkoord werd duidelijk dat de Wwnv wordt ingetrokken. Met het intrekken van het wetsvoorstel wordt voor 2013 ook de bezuiniging op de sociale werkvoorziening teruggedraaid en zullen er geen middelen beschikbaar komen om de herstructurering van deze werkvoorzieningen te ondersteunen. Het besluit van het kabinet de wet terug te trekken heeft nu de basis weggenomen om dit plan van een aanpak, inclusief toezeggingen, te blijven behandelen. De basis onder de opdracht is weggevallen. Niettemin zullen grote delen van de inhoudelijke opgaven die met de invoering van de wet gekoppeld waren, blijven bestaan. De noodzaak om meer mensen vanuit een uitkering naar werk te begeleiden zal onverminderd aanhouden. De arbeidsmarktsituatie in onze regio vraagt daarom. Door een grotere uitstroom naar werk geven we mensen perspectief, helpen we de economie in de regio vooruit en kan het beroep dat mensen met een uitkering doen op de collectieve middelen afnemen. In deze opgave weten we dat we voor het begeleiden van mensen naar werk minder middelen tot onze beschikking hebben. Ongeacht het besluit van het kabinet om de Wwnv in te trekken, zullen vanaf 1 januari 2013 minder middelen beschikbaar zijn voor re-ïntegratie (het participatiebudget). Over deze bezuinigingen had reeds politieke besluitvorming plaatsgehad. Tegen deze achtergrond gaan we in onze regio langs 3 lijnen door met de inhoudelijke opgaven die waren gekoppeld aan de invoering van de wet. Het gaat hierbij dan met name om: Het investeren in een betere werking van de arbeidsmarkt in onze regio (regionaal programma arbeidsmarkt). Invulling geven aan de werkgeversbenadering zoals die nu bij Baanbrekend Drechtsteden zichtbaar is, en daarbij continu op zoek gaan naar vernieuwende innovatieve aanpakken, zoals de samenwerking met Randstad. Op uitvoeringsniveau de samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en Drechtwerk verstevigen en daarbij ook de verbinding zoeken met de uitvoering van regelgeving op het terrein AWBZ, jeugdzorg en WMO. 6

7 1.7. Veranderopgave Impuls Onderkant Arbeidsmarkt (IOA) Onder de naam impuls Onderkant Arbeidsmarkt (IOA) is dit voorjaar een start gemaakt met de ambitie 500 leerwerkplekken met o.a. dagbesteding in de regio te realiseren voor menden met een arbeidsvermogen van minder dan 20%; 200 hiervan wordt met instellingen in Dordrecht vervuld. De doelgroep is versnipperd over de WSW, WWB en Wajong. Ook dak- en thuislozen worden zo mogelijk in het project meegenomen. Het project IOA heeft inmiddels een meervoudig lokale positie gekregen. Naast het ontwikkelen van leerwerkplekken, is ook samenwerking met alle partners van de grond gekomen. De projectleiding van IOA heeft hierbij de regie. Het inventariseren en definiëren van de doelgroep vindt met de partners plaats, evenals het ontwikkelen van werkwijzen en protocollen om een succesvolle uitvoering in de toekomst te borgen. In een netwerksamenwerking tussen alle partners inclusief de overige Drechtstedengemeenten, vindt de ontwikkeling plaats. De besprekingen met de verschillende instellingen heeft in het eerste half jaar geleid tot de volgende resultaten: 50 community jobs. 100 plaatsingen richting het Buurt Service Team t/m Een overeenkomst met Woonbron/Drechtwerk voor 35 leerwerkplekken. Centrale coördinatie plaatsingen arbeidsvolgende dagbesteding leerwerkbedrijven wordt verder vormgegeven door St. Mee en Eleos. Op termijn plaatsingen van de doelgroep op de 5 buurtcentra die open blijven. Het gaat om circa 10 personen per buurtcentra. Bijeenkomst Talent verzilveren IOA in juli 2012; alle belangrijke partijen hebben de samenwerkingsverklaring ondertekend waarmee men zich committeert aan de ambitie van de gemeente 200 leerwerkplekken in Dordrecht te realiseren. De overige Drechtsteden gemeenten zullen met eigen ambitie volgen. 2. Programmalijn Verbeteren aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt De acties binnen deze programmalijn dragen bij tot het beperken van de instroom in uitkeringen het vergroten van de instroom in opleidingen (m.n. Techniek en Zorg). Het Masterplan Beroepsonderwijs 2.0 vormt de kern van deze programmalijn Masterplan beroepsonderwijs vmbo-mbo Drechteden De centrale vraag binnen het Masterplan Beroepsonderwijs is wat kunnen voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de Drechtsteden doen om te zorgen dat leerlingen worden opgeleid voor beroepen waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft. De ontwikkeling van het Masterplan is een noodzakelijke stap van het onderwijs om: Te voorkomen dat (techniek)opleidingen in de Drechtsteden verdwijnen Versnippering van vmbo- en mbo opleidingen te voorkomen Om op te leiden voor de vraag uit de arbeidsmarkt Samen te werken met bedrijfsleven en opleidingsbedrijven In deze verslag periode is gewerkt aan positionering van het Masterplan in de Maritieme Campus. Het Masterplan Beroepskolom versterkt de regionale onderwijs infrastructuur en zorgt voor betere afstemming op de Arbeidsmarkt. De volgende stap is nu de uitrol van het Masterplan als onderdeel van de Maritieme Campus samen met het onderwijs te faciliteren Stichting Talent voor techniek i.o. In 2011 is gestart met de vorming van een Stichting Talent voor Techniek (STvT). In deze stichting werken alle opleidingsbedrijven in de techniek samen. Er ontstaat hiermee voor het beroepsonderwijs, bedrijfsleven en programma AMB één partner die alle opleidingbedrijven in de techniek vertegenwoordigd. Met deze partij kunnen afspraken gemaakt worden over: Gezamenlijke promotie instroom techniek vmbo Creatie van Leerwerkplekken voor BBL trajecten en werk-werk trajecten 7

8 Het programma arbeidsmarktbeleid faciliteert de ontwikkeling van Talent voor Techniek door het aanstellen van een aanjager Platform Promotie Wetenschap en Techniek in het Primair Onderwijs Dordrecht De initiatieven van dit platform worden opgenomen in de uitwerking van het Masterplan Beroepskolom Werkschool en Spon Intentieovereenkomst is ondertekend op 4 juli SPON, Praktijkscholen, Da Vinci College, Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Werkgevers Drechtsteden en Stichting De werkschool over de start met 20 leerlingen voor 1 januari Het programma faciliteert een pilot van het Spon voor een avondschool waarin ex leerlingen uit het praktijk onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs werknemersvaardigheden leren om beter te functioneren op de werkvloer. De avondschool is in maart van start gegaan met 10 deelnemers. De volgende stap is de Avondschool te verbinden met de werkschool en Leerwerkbedrijven. 2.5.Deelname KMR Begin september vindt een evelautie plaats van het werkporgramma van de KMR. Deelname en de rol van KMR is verbonden aan de verdere ontwikkeling van de Maritieme Campus Veranderopgave Maritieme campus Het concept voor een Maritieme campus is met vele partijen uit de drie O s in de maritieme maakindustrie in de regio Rijn Delta ontwikkeld en geniet ook brede steun. Op 20 juni 2012 was de kick off over samenwerking tussen intermediaire partijen om de innovatiekracht van MKB bedrijven in de ze branche te versterken. Het Da Vinci College en het STC ontwikkelen gezamenlijk een centrum voor innovatief vakmanschap. De provincie Zuid Holland is gecommitteerd aan de maritieme campus voor wat betreft de innovatielijn. In de stuurgroep economische agenda van de Zuidvleugel, waar vertegenwoordigers van alle steden in de zuidvleugel van de Randstad zitting hebben, is een akkoord bereikt over de manier waarop de campus wordt vormgegeven In de periode september december 2012 worden pilotprojecten op vier thema s ontwikkeld: Innovatie, Onderwijs, Talent en Branding en worden ook aanjaagteams samengesteld. De Maritieme campus start in januari Programmalijn Verbeteren kennisinfrastructuur De inzet van deze programmalijn is gericht op versterking van het hoger onderwijs in de regio en het aantrekken van meer studenten University College Drechtsteden Gemeente Dordrecht investeert in het realiseren van een University College in Dordrecht. UCD wordt een drie jaar durende Engelstalige Bacheloropleiding met een focus op water voor excellente studenten. UCD biedt dé opleiding voor studenten, die via een multidisciplinair onderwijsconcept op wetenschappelijk niveau willen werken aan maatschappelijk relevante cases in samenwerking met overheid en bedrijven. Op deze manier wordt een optimale aansluiting gerealiseerd tussen de opleiding en de vraag van de arbeidsmarkt. De kwartiermakersorganisatie van de UCD start in het najaar van 2012 in de Wereldwaag. Hier wordt verder gebouwd aan het curriculum, het vinden van een moederuniversiteit en het verkrijgen van de accreditatie. 3.2.Aantrekken van Hoger Onderwijs Hoger onderwijs voor Volwassenen (Hovo). In samenwerking met de Erasmus Universiteit wordt voor cursisten van 50 jaar en ouder een aanbod exclusieve opleidingen in Dordrecht over de periode oktober 2012 tot voorjaar 2013 verzorgd. Dit concept wordt de komende jaren doorontwikkeld. 8

9 3.3.Maatwerk leren (voorheen Magneetproject) In samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede is eind 2011 de businesscase `Magneetproject`afgerond. Met dit project worden doorlopende leerlijn in de beroepskolom zorg na de niveaus 1 t-m 5 verbreed in het HBO en WO. Eind 2012 wordt een intentieverklaring getekend gericht op samenwerking tussen de Christelijk Hogeschool Ede en Albert Schweitzer Ziekenhuis, gericht op het via maatwerk-leren van verpleegkundigen op HBO niveau. De samenwerking zal het aantal HBO-werkenden in Zorg verder doen stijgen. 3.4.Behoud/uitbouw HBO Er wordt een onderzoek gedaan naar haalbaarheid en vorm waarin de Bestuursacademie in de Drechtsteden een aanbod kan verzorgen. 4. Programmalijn Vergroten urgentiebesef Het hoofddoel van deze programmalijn is het vergroten van het urgentiebesef, met name bij ondernemers en HRM, dat de situatie op de arbeidsmarkt op de lange termijn wezenlijk anders is dan die van de korte termijn. Urgentiebesef is niet als gemeente alleen tot stand willen brengen. Verbinding zoeken is essentieel voor het vergroten van het urgentiebesef. Die verbinding waarmaken én volhouden omdat het een langdurig proces is, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die niet vrijblijvend is, maar waar alle betrokken partijen mee aan de slag zullen moeten gaan. Het programma Arbeidsmarktbeleid vervult een faciliterende functie o.a. door het genereren en toegankelijk maken van actuele regionale arbeidsmarktinformatie en door het organiseren van netwerkbijeenkomsten Regionale arbeidsmarktinformatie In het eerste halfjaar van 2012 zijn twee nieuwe producten door het programma geleverd. De Conjunctuurnotitie, als opvolger van de Crisismonitor, verschijnt eenmaal per kwartaal. De indicatoren van de Conjunctuurnotitie geven een actueel beeld van de conjunctuur in Nederland en hoe dit neerslaat op de economie en arbeidsmarkt in de Drechtsteden. Een ambtelijk projectteam (regionale samenstelling) bespreekt de concept Conjunctuurnotities alvorens het naar het DSB wordt gestuurd. In juni is de vraagverkenning naar de economische betekenis van het maritieme cluster in de Rijndelta afgerond. Over de uitkomsten van dit onderzoek is tevens een rondetafelgesprek gevoerd met de stakeholders. Het onderzoek geeft tevens inzicht in een actueel overzicht van projecten en initiatieven in de regio Rijndelta Programmacommunicatie De missie van het programma Arbeidsmarktbeleid wordt ondersteund met een communicatie strategie. Instrumenten die hiervoor worden ingezet zijn o.a. de website een digitale nieuwsbrief en het fysiek verbinden van stakeholders middels bijeenkomsten. In het eerste halfjaar van 2012 zijn drie nieuwsbrieven gemaakt; het abonneebestand is gegroeid tot circa 600. De reacties op de nieuwsbrief zijn divers zoals complimenten, inhoudelijke vragen tot het aanbieden van berichten. De netwerkbijeenkomsten worden in samenwerking met andere stakeholders georganiseerd zoals het Ondernemersontbijt in april met Dordt Onderneemt. Het ondernemersdiners in DelTri verband is samen met Rotterdam en West-Brabant georganiseerd. Over de Arbeidsmarktmonitor Drechtsteden is speciaal voor ambtenaren uit de regio in mei een kennisbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met het OCD en een onderzoeker van het Researchcentrum Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA) van de universiteit van Maastricht. Het thema van de kennisbijeenkomst was de human capital agenda Drechtsteden. 9

10 Voor een overzicht van alle georganiseerde bijeenkomsten wordt verwezen naar de kalender op de website. Nieuw in deze verslagperiode op het gebied van strategische communicatie betreft de storytelling regionaal arbeidsmarktbeleid. Met ondersteuning van een extern bureau is gewerkt aan een overkoepelend verhaal over het arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden. Het programma verbindt de belangrijkste stakeholders van de drie O s. Het uiteindelijke doel is een samenwerking die zichzelf in stand houdt en die voor onbepaalde tijd houdbaar is (duurzaamheid). Een dergelijke samenwerking vraagt om een Gemeenschappelijk belang, Wederzijdse professionaliteit, Nieuw perspectief, Constructief contact en een Trots team. 4.3 Veranderopgave Leerwerk- en Werk naar Werkbedrijven De werk naar werkbedrijven worden om de volgende redenen ontwikkeld: Een werk naar werkbedrijf biedt bedrijven de mogelijkheid om (werkgerelateerde) overbodig personeel, waarbij expertise en vaardigheden nog volop aanwezig zijn, de kans te beiden dit over te brengen naar de instromers, die in het vakgebied nog moeten groeien. Op deze manier is er een verbinding tussen de bedrijven die mensen zoeken en onderwijs en opleiding. Voor de overheid ligt er een verbinding naar de werk naar werkbedrijven, om potentiële kandidaten met een uitkering op een beschermde manier (weer) naar werk te geleiden. Ook kan het zijn dat op deze manier zij-instroom naar nieuwe kansen wordt doorgeleid. Op kleine schaal geeft het werk naar werkbedrijf op deze wijze aan mensen zonder perspectief uitzicht op werk en daarmee deelname aan de maatschappij. In deze verslag periode is verder gewerkt aan operationalisering van de volgende leerwerkbedrijven: Bouwleer; samenwerking bevorderen tussen SSPB, Herbouw en BST MATE (Maritieme ArbeidsTraining en Educatie) leveren van een startsubsidie door de gemeente. De trekker vasn dit leerwerk bedrijf is TriviumLindenhof Flex Drechtsteden; het projectplan van dit leerwerkbedrijf is opgesteld naar aanleiding van een motie (M20) van de gemeenteraad Dordrecht. Op 23 augustus zullen deelnemende organisaties een samenwerkingsverklaring ondertekenen die moet leiden tot de oprichting van Flex Drechtsteden. In september wordt een voorstel aan het college van Dordrecht voorgelegd over de financiering van Flex. Outletstore: leerwerkbedrijf handel. In samenwerking met de programma manager Dordtwest heeft overleg plaatsgevonden met winkeliersverenigingen over de haalbaarheid van een outletstore. De inzet is om aan te sluiten bij bestaande initiatieven en deze te bundelen en te versterken. In samenwerking met Calibris (kenniscentrum voor Zorg en Welzijn) is met inzet van Actieplan Jeugdwerkloosheidsmiddelen een instroomproject voor de Zorgsector ontwikkeld: werving, selectie, scholing en coaching en het ontzorgen van de werkgever maken deel uit van dit concept. Uit het eerste project zijn na afronding van de 1 e fase, 8 kandidaten aangenomen bij verschillende Zorginstellingen. Vanaf september vervolgen deze kandidaten leren (MBO niveau) en betaald werk bij een van de Zorginstellingen in de regio. Een medewerker van het programma Arbeidsmarktbeleid participeert in de Stuurgroep van dit leerwerkbedrijf. Metalent, vanuit actieplan J middelen opgestart: totaal concept om werkgevers in de metaal te ontzorgen en jongeren te scholen voor de techniek. Doorontwikkeling vindt de komende jaren plaats tot een bedrijfsvakschool voor metaal en techniek. 10

4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 maart 2012 Voorstel: Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 6 maart jl.

4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 maart 2012 Voorstel: Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 6 maart jl. De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 3 april 2012 in het Stadhuis van Dordrecht (Stadhuisplein 1) gehouden wordt van 21.45 uur

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Projectplan. Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0

Projectplan. Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt!

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! 1 + 1 = 3 Samen met ondernemers, onderwijs en overheden naar een goed functionerende arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant Karin van Meer Véronique

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de provincie Gelderland Amersfoort, 3 februari 2011 Inhoud SAMENVATTING i 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak van

Nadere informatie

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 is de roep om overzicht en inzicht in de Drechtstedenactiviteiten groot. In de Perspectiefnota 2002-2006 die in oktober 2002 verschijnt, zijn alle projecten benoemd

Nadere informatie

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING MEI 2014 Pagina 2 INLEIDING SLIMME EN VAKBEKWAME TECHNICI GEVRAAGD Nederlandse bedrijven behoren tot de technologische wereldtop. Dat moet

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Alliantie Banenoffensief Vluchtelingen: VluchtelingenWerk Nederland Stichting Emplooi Stichting voor vluchtelingen-studenten

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 De opgave 3 1.2 De aanpak 3 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein 3 1.4 Kern van de bestuursopdracht 3 1.5

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan Datum Onderwerp Van Ons kenmerk De gemeenteraad 27 augustus 2013 Stand van zakennotitie Participatiewet Het college 133684 CC Geachte dames en heren, Kennisnemen van Stand

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 Nationaal Techniekpact 2020 P agina 1 1. VAKMENSEN VAN WERELDKLASSE Nederland is een welvarend land. Ondanks de economische tegenwind, staan we in de top-5 op internationale

Nadere informatie