Bijlage I: Voortgangsrapportage programma regionaal arbeidsmarktbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage I: Voortgangsrapportage programma regionaal arbeidsmarktbeleid"

Transcriptie

1 Bijlage I: Voortgangsrapportage programma regionaal arbeidsmarktbeleid Inleiding Het programma Regionaal Arbeidsmarktbeleid richt zich op het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt in onze regio door het optimaliseren van de transitie (1) van school naar werk, (2) van werk naar werk en (3) van uitkering naar werk. De focus van het programma arbeidsmarktbeleid ligt op de maritieme maakindustrie / techniek, de zorgsector en recreatie/toerisme. Het programma verdeelt zijn inspanningen over vier programmalijnen, welke zowel de bovenkant als de onderkant van de arbeidsmarkt aanspreken: (1) Vergroten uitstroom uit uitkering; een betere match tussen vraag/aanbod (2) Beperken van instroom in uitkering door betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt (3) Verstevigen van de kennisinfrastructuur in de regio; het organiseren van hoger onderwijs in de regio en het aantrekken van studenten (4) Het vergroten van het urgentiebesef bij werkgevers over toekomstige (sectorale) tekorten op de arbeidsmarkt d.m.v. regionale arbeidsmarktinformatie en communicatie. Het uitgangspunt voor het arbeidsmarktbeleid en de daaruit voortvloeiende veranderopgaven is de volgende missie: Wij ontwikkelen een arbeidsmarkt die aansluit op de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven. Deze arbeidsmarkt sluit mensen in door het talent van mensen centraal te stellen in plaats van mensen uit te sluiten op basis van wat ze niet kunnen. Met het programma wordt tevens geanticipeerd op decentralisatie van het beleid van de Rijksoverheid in de sociale zekerheid (zoals de ingetrokken Wet werken naar vermogen) en de bezuinigingen op het gebied van re-integratie en sociale werkvoorziening. De VNG heeft gemeenten geadviseerd om in het sociale domein meer samenhang te ontwikkelen. Het programma Arbeidsmarktbeleid anticipeert hierop door lokaal met sectoren Maatschappelijke ontwikkeling de aansluiting met de decentralisaties AWBZ/WMO en jeugdzorg te leggen. Deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage betreft de eerste helft van Er wordt gerapporteerd over voortgang van de vier programmalijnen en de daarbij behorende veranderopgaven. Tegelijk bevat de rapportage een eerste doorkijk naar Algemeen: programma op stoom In 2012 is het programma Arbeidsmarktbeleid (AMB) volop tot ontwikkeling gekomen. Nadat in 2011 de prioriteiten zijn benoemd, de aanpak is verkend, stond het voorjaar 2012 in het teken van de vorming van allianties, en het maken van concrete afspraken met stakeholders over ieders inzet. Nieuwe kansen voor jongeren In deze benadering wordt met kracht voortgebouwd op de aanpak en netwerken die zijn gevormd met de aanpak van jeugdwerkloosheid. Zo zijn succesvolle leerwerkbedrijven, zoals Metalent, regionaal geborgd en doorontwikkeld tot bedrijfsvakscholen voor de metaal en technische beroepen in de regio. Nieuwe branche gerichte leerwerkbedrijven waarin de samenwerking tussen publieke en private partijen inhoud krijgt zijn bijvoorbeeld Flex Drechtsteden en het branche servicepunt voor de Zorg en Welzijn. Een open call aan 1

2 intermediare organisaties en private partijen om business cases te ontwikkelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, net voor de zomer, is in de regio enthousiast ontvangen. Met dit initiatief wordt een groot aantal externe partijen gemobiliseerd verantwoordelijkheid te nemen voor jongeren die de school verlaten en nog geen (leerwerk)baan hebben. Ook de Werkschool met daarin het UWV voor de middelen, de werkgevers voor de werkplekken, het onderwijs voor de opleiding en het programma Arbeidsmarktbeleid voor de regie leidt tot een goede samenwerking en goede resultaten en dus kansen voor jongeren. Met meer werk in de maritieme sector, zorg en toerisme De kansen op werk worden grotere als ook de economie zorgt voor banen. Vanuit het programma economie en arbeidsmarkt hebben we in de Drechtsteden ook geïnvesteerd in een doorvertaling van de prioriteiten van het landelijke topsectorenbeleid naar de regio. Mar liefst 7 projecten uit de Drechtsteden zijn onderdeel gaan uitmaken van de economische agenda Zuidvleugel, en kunnen op deze manier reken op steun van de provincie. Een van de projecten is via een Maritieme campus doorlopende leerlijnen en innovaties in de maritieme maakindustrie te realiseren. Eind juni 2012 is de kwartiemakersfase afgerond met een analyse op het cluster voor de regio Rijnmond-Drechtsteden-Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Er bestaat een brede consensus bij veel organisaties (branches, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen) over de doelstellingen van de campus en tevens bereidheid om samen te werken aan het versterken van de innovatiekracht van MKB bedrijven. De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels, in de context van de economische agenda Zuidvleugel, toegezegd euro beschikbaar te stellen voor het aanjagen van innovaties in de maritieme maakindustrie. Succesvolle initiatieven zoals de proeftuin maritieme innovatie en het IOD krijgen op deze manier een kans hun inspanningen verder te versterken en op elkaar af te stemmen. De vervolgstap is nu te starten met een gedragen activiteitenplan. Vanuit het landelijk beleid, het platform Betatechniek is steun gekomen voor de uitwerking van het masterplan beroepskolom. In een gezamenlijkheid tussen de STC Rotterdam en het Da Vinci College wordt tegelijk gewerkt aan de vorming van een centrum voor innovatief vakmanschap op het terrein maritiem. Dit najaar zullen afgesproken gemaakt worden. Versterking kennisinfrastructuur Een ander project dat alom steun heeft ontvangen in de uitwerking van het topsectoren beleid is de versterking van de kennisinfrastructuur in de Drechtsteden, via de vestiging van een University College Dordrecht met profiel water. We investeren in de opbouw van de opleiding, die straks zijn huisvesting krijgt in de historische binnenstad. Het University College geeft niet alleen Dordrecht, maar de hele Zuidflank van de Randstad een krachtige impuls op het terrein van innovatie en werkgelegenheid. De driejarige Engelstalige Bacheloropleiding start in de Wereldwaag aan de Wijnstraat waar de kwartiermakersorganisatie de officiële start van het college op een nieuwe locatie voorbereidt. Arie Verberk, oud-ceo Martinair en professor aan de Universiteit van Amsterdam, is inmiddels aangetrokken als boegbeeld van de werkorganisatie. Bundeling overlegstructuren: Platform benutting Talent Tot slot hebben we vanuit het programma stevig geïnvesteerd in een bundeling van overlegstructuren, en voorkoming van versnippering. Zo is met de oprichting van het Platform Benutting Talent in mei 2012 bestuurlijk meer synergie gebracht tussen verschillende arbeidsmarktinstrumenten. In dit Platform zijn de voormalige Stuurgroep van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, de Stuurgroep VSV en de Stuurgroep van de Werkschool samengevoegd. Bij de oprichtingsbijeenkomst van dit platform, waarin ook werkgevers uit de Metaal en Zorg zijn vertegenwoordigd, kwam naar voren dat bestuurders de verbinding tussen VSV, aanpak jeugdwerkloosheid en de Werkschool breed ondersteunen. Dit platform zal o.a. richting geven aan het nieuwe convenant VSV en de resterende inzet van middelen voor aanpak van jeugdwerkloosheid. 1. Programmalijn Matching Vraag en Aanbod op de arbeidsmarkt Deze programmalijn beoogt de inzet van alle mogelijke instrumenten om de mismatch voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weg te nemen. De volgende activiteiten en instrumenten zijn ingezet om de matching van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt een extra impuls te geven. 2

3 1.1. Baanbrekend Drechtsteden Een duurzame uitstroom van uitkering naar werk is het doel van de intensieve samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en de Randstad Groep Nederland. Tot en met medio augustus 2012 zijn 300 personen vanuit een uitkering op een baan geplaatst; hiermee is 38 % van de taakstelling, om in 2012 totaal 800 personen op een baan te plaatsen, gerealiseerd. De taakstelling is begin 2012 naar beneden bijgesteld omdat uit de ervaringen van 2011 en de toen geldende inzichten die taakstelling niet meer realistisch was. Uit de conjunctuurnotitie van het 1 e kwartaal blijkt dat de regio Drechtsteden niet ontkomt aan de gevolgen van de economische crisis. Dit is ook merkbaar in de uitstroomresultaten. Werkgevers stellen zich terughoudend op om nieuw personeel aan te nemen. Dit drukt duidelijk op de resultaten van Baanbrekend Drechtsteden. De SDD heeft een aanvalsplan opgesteld en een projectleider aangesteld om de uitstroomresultaten te verbeteren. Met middelen van het programma Arbeidsmarktbeleid heeft Baanbrekend Drechtsteden o.a. een tweede netwerkbijeenkomst georganiseerd met werkgevers om directe matches te realiseren 1.2 Branche Servicepunten Servicepunt Zorg en Welzijn Drechtsteden Het Servicepunt Zorg & Welzijn is na een voorbereidingsperiode begin 2011 van start gegaan. De stuurgroep van het Servicepunt bestaat uit RSD-AOV, Calibris, UWV Werkbedrijf, Centrumgemeente Dordrecht, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid- Holland Zuid en het Da Vinci. De hoofddoelstelling van het servicepunt is het structureel bevorderen van de instroom en doorstroom naar en in de zorg en welzijnssector en het verkleinen van de uitstroom uit diezelfde sector. Voor de operationele taken stelt het UWV en de Werkgeversvereniging elk één FTE beschikbaar. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd om de doelstelling te bereiken: Voor werkgevers is een sociale kaart opgesteld met de verhoudingen tussen UWV en gemeenten, projecten & activiteiten en de regelingen vanuit UWV en Sociale Dienst voor werkgevers die een persoon met een uitkering in dienst nemen. het vacatureaanbod in de sector wordt ontsloten via de website Met kandidaten die zich hebben gemeld bij het Servicepunt is face-to-face gesproken. Daarnaast konden zij ook getest worden wat betreft niveau met behulp van CTC-testen; Vanuit de Meet&Match bijeenkomsten worden gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten voor de BBL- VIG. Deze kandidaten worden twee keer per jaar doorgestuurd naar alle opleidingsfunctionarissen in de regio; In de brancheweek Zorg en Welzijn worden meerdere banenmarkten georganiseerd met werkgevers uit de sector; Het Servicepunt organiseert themabijeenkomsten voor werkgevers, waar actuele zaken uiteengezet worden zoals de Wet Poortwachter, tweede spoor ; Jaarlijks worden presentaties gegeven aan alle eindejaars niveau 2 groepen van het Da Vinci College in Dordrecht, Zwijndrecht en Gorinchem; Voor de uitvoering van een sectorconvenant Zorg doet het Servicepunt Zorg en Welzijn Drechtsteden doet mee aan een pilot voor de Wajong, waarbij het de bedoeling is om voor 1 juli kandidaten door dit convenant geplaatst te hebben; 3

4 Vanaf de start heeft het servicepunt 191 kandidaten bereikt met de volgende resultaten: Actie Aantal Toeleiding BBL ViG 18 Toeleiding Zorg 34 Toeleiding Gehandicaptenzorg 6 Toeleiding Welzijn 6 mogelijkheden zorgsector algemeen 20 mogelijkheden welzijnssector 9 Sectorconvenant Drechtwerk en De Hoop 15 Sectorconvenant mogelijkheden Wajongeren 11 Project Welslagen 21 Wervingsactiviteit de Witte Brigade 8 Adviesgesprekken Algemeen 19 Adviesgesprek Wajong 11 Adviesgesprek WAO 4 Adviesgesprek WIA 2 mogelijkheden basisarts 1 mogelijkheden teamleider/afdelingshoofd zorg 1 rondleiding oogziekenhuis 1 ID baan welzijn 4 Totaal 191 In 2011 zijn er 90 kandidaten bereikt door het Servicepunt. In 2012 zijn dat er tot en met mei 101. Als deze aanloop doorzet, zal het Servicepunt uitkomen op zo n 240 kandidaten in 2012.In augustus zal de Stuurgroep zich buigen over de toekomst van het servicepunt en de verdere financiering in 2013 en daarna. Servicepunt Transport en Logistiek Werkgevers uit de sector Transport & Logistiek hebben samen met onderwijs, de kenniscentra (TLN en VTL) en het UWV werkbedrijf de krachten gebundeld door het oprichten van een Servicepunt voor de Transport en Logistiek in juni. De trekker van dit Servicepunt is de directeur van het bedrijf Mondial Movers uit Alblasserdam. Werkgevers die deeluitmaken van hyet Servicepunt T&L hebben tevens een bijdrage geleverd aan de DelTri netwerkbijeenkomst voor bedrijven uit de logistiek. De regio was gastheer en organisator van deze bijeenkomst, waaraan ook bedrijven en bestuurders uit Rotterdam en Brabant hebben deelgenomen. Deze bijeenkomst krijgt een vervolg in het najaar waarbij concrete afspraken in DelTriverband gemaakt zullen worden over personeelsvraagstukken in de logistiek & maintainance. Samen met het UWV Werkbedrijf zijn voorbereidingen getroffen voor een doorstart c.q. verbinding van het Servicepunt Techniek aan de St. Talent voor Techniek. Het programma Arbeidsmarktbeleid ondersteunt de Servicepunten door incidenteel middelen te verstrekken voor scholingsprojecten, het mede organiseren van netwerkbijeenkomsten met werkgevers om het vraagstuk van strategisch personeelsbeleid hoger op de agenda te krijgen of door sturing te geven aan gewenste ontwikkelingen via deelname in de stuurgroep Banenmarkt Om vraag en aanbod te matchen wordt naast e-dienstverlening door het UWV Werkbedrijf in samenwerking met detacherings- en uitzendbureaus twee-wekelijks zg. Meet & Match bijeenkomsten georganiseerd. Op deze bijeenkomsten wordt ook samengewerkt met Baanbrekend Drechtsteden, zodat kandidaten met een bijstandsuitkering ook bemiddeld kunnen worden. Het UWV werkbedrijf organiseert voor grotere doelgroepen samen met 4

5 werkgevers tevens banenmarkt. Op 31 mei is een zg Wajongbanenmarkt georganiseerd waarvoor ook werkzoekenden in de techniek waren uitgenodigd. Ruim 100 Wajongers en 260 jongeren met een technische achtergrond zijn met potentiële werkgevers in contact gebracht Aanpak Jeugdwerkloosheid Het aantal jongeren met een bijstandsuitkering in de Drechtsteden is in een jaar tijd gehalveerd tot 331 in juni Deze daling komt door de afschaffing van de Wet Investering in Jongeren (WIJ), waardoor de regels voor het aanvragen van een bijstandsuitkering voor jongeren strenger zijn geworden. Het aantal werkzoekende jongeren tot 27 jaar dat bij het UWV Werkbedrijf is geregistreerd is sinds het eerste kwartaal van 2012 weer aan het oplopen. Projecten als Metalent geven aan geen gebrek te hebben aan voldoende aanbod van jongeren; door de crisis zijn steeds meer werkgevers terughoudend in het aanbieden van leerwerkplekken. Het Agentschap ESF van het ministerie van SZW heeft met de centrumgemeenten van de 30 arbeidsmarktregio s afgesproken de besteding van ESF-Actie J met een halfjaar te verlengen tot eind maart Hiermee ontstaat voor de regio Drechtsteden de mogelijkheid meer jongeren te bemiddelen naar leerwerkplekken. Verschillende ESF-gefinancierde projecten voor jongeren worden o.a. in samenwerking met Metalent en het Da Vinci College uitgevoerd. Een nieuwe impuls om jongeren meer mogelijkheden te bieden op leren en werken met uitzicht op betaald werk is de open call aan de regio met creatieve ideeën te komen om jongeren aan het werk te helpen. Deze oproep moet leiden tot het honoreren van een zestal kansrijke businesscases die qua aanpak en resultaten duurzaam dienen te zijn. Bij deze initiatieven staat publiek private samenwerking en het benutten van talent van jongeren voor de regio centraal. De open call wordt tevens publicitair ondersteund door Hi5, die o.a. met inbreng van een dreamteam van jongeren en pitches, de selectie van ingediende plannen zal begeleiden. Een speciale aanjager zal de komende 2 maanden meer bekend geven aan de open call en geïnteresseerden ondersteunen in het maken van een plan Bijeenkomsten Talent verzilveren In de rapportage 2011 is melding gemaakt van lunchbijeenkomsten waarin de coördinerend portefeuillehouder bij verschillende partijen in de regio draagvlak heeft gecreëerd om samen te werken aan de transities op de arbeidsmarkt (school naar werk, uitkering naar werk en werk naar werk). Als vervolg op deze bijeenkomsten worden de eerder uitgesproken intenties omgezet in concrete afspraken om werkzoekenden te plaatsen. Hieronder de eerste resultaten van de talent verzilveringsbijeenkomsten. Samenwerkingsverklaring Impuls Onderkant Arbeidsmarkt In juni 2012 heeft het DSB besloten de opzet van leerwerkbedrijven voor de groep met minder dan 20% verdiencapaciteit meervoudig lokaal aan te pakken (Opdrachtverstrekking Proeftuin beleid) en daarvoor 100 duizend euro uitgetrokken, naar rato te verdelen over de 5 gemeenten. Intussen vond op 11 juli 2012 in Dordrecht een ondertekening plaats van een intentieverklaring van ruim 12 stakeholders (Buurt Service Team, da Vinci College, Drechtwerk, DWO, Eleos, Mee Plus, SDD, USG-Restart, UWV, de Wielborgh, Woonbron en de gemeente Dordrecht) die zich committeren aan de ambitie vanuit het programma om 200 leerwerkplekken in Dordrecht te creëren aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarbij realisatie alleen mogelijk is door samenwerking. Als neveneffect ontstaan er mogelijkheden voor arbeidsvolgende dagbesteding en opvang/begeleiding (vaak) dakloze jongeren 5

6 Voorts levert het een bijdrage aan de uitvoering van WMO gerelateerde taken. Samenwerkingsverklaring Werkschool In juli is een intentieovereenkomst gesloten met SPON, Praktijkscholen, Da Vinci College, Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Werkgevers Drechtsteden, Stichting De werkschool over de start met 20 leerlingen voor 1 januari Samenwerkingsverklaring tot oprichting Flex Drechtsteden Op 23 augustus hebben verschillende werkgevers uit de sector T&L, UWV Werkbedrijf, DVC, de gemeente Dordrecht en de SDD een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die moet leiden tot Flex Drechtsteden. Met dit leerwerkbedrijf worden op jaarbasis circa 60 werkzoekende geschoold en begeleid naar werk in de sector T&L. De partijen onderschrijven met de overeenkomst dat het opzetten van leerwerkbedrijven alleen mogelijk blijkt door samenwerking tussen publiek- en private partijen die met elkaar in staat zijn om invulling te geven aan een bestuurlijk voornemen om in het kader van het programma regionaal arbeidsmarktbeleid leer- werkplekken te creëren, volgens het zogenoemde gildesysteem om mensen zonder werk een reële kans te geven op instroom in de arbeidsmarkt. 1.6 Decentralisatie Rijksbeleid: Voorbereiding Wet Werken naar Vermogen Op 8 maart 2012 heeft het Drechtstedenbestuur haar akkoord gegeven aan een Plan van aanpak voor de uitwerking van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) in de Drechtsteden. De val van het Kabinet maakte de invoering van die wet op 1 januari 2013 onzeker. Met het Lente akkoord werd duidelijk dat de Wwnv wordt ingetrokken. Met het intrekken van het wetsvoorstel wordt voor 2013 ook de bezuiniging op de sociale werkvoorziening teruggedraaid en zullen er geen middelen beschikbaar komen om de herstructurering van deze werkvoorzieningen te ondersteunen. Het besluit van het kabinet de wet terug te trekken heeft nu de basis weggenomen om dit plan van een aanpak, inclusief toezeggingen, te blijven behandelen. De basis onder de opdracht is weggevallen. Niettemin zullen grote delen van de inhoudelijke opgaven die met de invoering van de wet gekoppeld waren, blijven bestaan. De noodzaak om meer mensen vanuit een uitkering naar werk te begeleiden zal onverminderd aanhouden. De arbeidsmarktsituatie in onze regio vraagt daarom. Door een grotere uitstroom naar werk geven we mensen perspectief, helpen we de economie in de regio vooruit en kan het beroep dat mensen met een uitkering doen op de collectieve middelen afnemen. In deze opgave weten we dat we voor het begeleiden van mensen naar werk minder middelen tot onze beschikking hebben. Ongeacht het besluit van het kabinet om de Wwnv in te trekken, zullen vanaf 1 januari 2013 minder middelen beschikbaar zijn voor re-ïntegratie (het participatiebudget). Over deze bezuinigingen had reeds politieke besluitvorming plaatsgehad. Tegen deze achtergrond gaan we in onze regio langs 3 lijnen door met de inhoudelijke opgaven die waren gekoppeld aan de invoering van de wet. Het gaat hierbij dan met name om: Het investeren in een betere werking van de arbeidsmarkt in onze regio (regionaal programma arbeidsmarkt). Invulling geven aan de werkgeversbenadering zoals die nu bij Baanbrekend Drechtsteden zichtbaar is, en daarbij continu op zoek gaan naar vernieuwende innovatieve aanpakken, zoals de samenwerking met Randstad. Op uitvoeringsniveau de samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en Drechtwerk verstevigen en daarbij ook de verbinding zoeken met de uitvoering van regelgeving op het terrein AWBZ, jeugdzorg en WMO. 6

7 1.7. Veranderopgave Impuls Onderkant Arbeidsmarkt (IOA) Onder de naam impuls Onderkant Arbeidsmarkt (IOA) is dit voorjaar een start gemaakt met de ambitie 500 leerwerkplekken met o.a. dagbesteding in de regio te realiseren voor menden met een arbeidsvermogen van minder dan 20%; 200 hiervan wordt met instellingen in Dordrecht vervuld. De doelgroep is versnipperd over de WSW, WWB en Wajong. Ook dak- en thuislozen worden zo mogelijk in het project meegenomen. Het project IOA heeft inmiddels een meervoudig lokale positie gekregen. Naast het ontwikkelen van leerwerkplekken, is ook samenwerking met alle partners van de grond gekomen. De projectleiding van IOA heeft hierbij de regie. Het inventariseren en definiëren van de doelgroep vindt met de partners plaats, evenals het ontwikkelen van werkwijzen en protocollen om een succesvolle uitvoering in de toekomst te borgen. In een netwerksamenwerking tussen alle partners inclusief de overige Drechtstedengemeenten, vindt de ontwikkeling plaats. De besprekingen met de verschillende instellingen heeft in het eerste half jaar geleid tot de volgende resultaten: 50 community jobs. 100 plaatsingen richting het Buurt Service Team t/m Een overeenkomst met Woonbron/Drechtwerk voor 35 leerwerkplekken. Centrale coördinatie plaatsingen arbeidsvolgende dagbesteding leerwerkbedrijven wordt verder vormgegeven door St. Mee en Eleos. Op termijn plaatsingen van de doelgroep op de 5 buurtcentra die open blijven. Het gaat om circa 10 personen per buurtcentra. Bijeenkomst Talent verzilveren IOA in juli 2012; alle belangrijke partijen hebben de samenwerkingsverklaring ondertekend waarmee men zich committeert aan de ambitie van de gemeente 200 leerwerkplekken in Dordrecht te realiseren. De overige Drechtsteden gemeenten zullen met eigen ambitie volgen. 2. Programmalijn Verbeteren aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt De acties binnen deze programmalijn dragen bij tot het beperken van de instroom in uitkeringen het vergroten van de instroom in opleidingen (m.n. Techniek en Zorg). Het Masterplan Beroepsonderwijs 2.0 vormt de kern van deze programmalijn Masterplan beroepsonderwijs vmbo-mbo Drechteden De centrale vraag binnen het Masterplan Beroepsonderwijs is wat kunnen voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de Drechtsteden doen om te zorgen dat leerlingen worden opgeleid voor beroepen waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft. De ontwikkeling van het Masterplan is een noodzakelijke stap van het onderwijs om: Te voorkomen dat (techniek)opleidingen in de Drechtsteden verdwijnen Versnippering van vmbo- en mbo opleidingen te voorkomen Om op te leiden voor de vraag uit de arbeidsmarkt Samen te werken met bedrijfsleven en opleidingsbedrijven In deze verslag periode is gewerkt aan positionering van het Masterplan in de Maritieme Campus. Het Masterplan Beroepskolom versterkt de regionale onderwijs infrastructuur en zorgt voor betere afstemming op de Arbeidsmarkt. De volgende stap is nu de uitrol van het Masterplan als onderdeel van de Maritieme Campus samen met het onderwijs te faciliteren Stichting Talent voor techniek i.o. In 2011 is gestart met de vorming van een Stichting Talent voor Techniek (STvT). In deze stichting werken alle opleidingsbedrijven in de techniek samen. Er ontstaat hiermee voor het beroepsonderwijs, bedrijfsleven en programma AMB één partner die alle opleidingbedrijven in de techniek vertegenwoordigd. Met deze partij kunnen afspraken gemaakt worden over: Gezamenlijke promotie instroom techniek vmbo Creatie van Leerwerkplekken voor BBL trajecten en werk-werk trajecten 7

8 Het programma arbeidsmarktbeleid faciliteert de ontwikkeling van Talent voor Techniek door het aanstellen van een aanjager Platform Promotie Wetenschap en Techniek in het Primair Onderwijs Dordrecht De initiatieven van dit platform worden opgenomen in de uitwerking van het Masterplan Beroepskolom Werkschool en Spon Intentieovereenkomst is ondertekend op 4 juli SPON, Praktijkscholen, Da Vinci College, Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Werkgevers Drechtsteden en Stichting De werkschool over de start met 20 leerlingen voor 1 januari Het programma faciliteert een pilot van het Spon voor een avondschool waarin ex leerlingen uit het praktijk onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs werknemersvaardigheden leren om beter te functioneren op de werkvloer. De avondschool is in maart van start gegaan met 10 deelnemers. De volgende stap is de Avondschool te verbinden met de werkschool en Leerwerkbedrijven. 2.5.Deelname KMR Begin september vindt een evelautie plaats van het werkporgramma van de KMR. Deelname en de rol van KMR is verbonden aan de verdere ontwikkeling van de Maritieme Campus Veranderopgave Maritieme campus Het concept voor een Maritieme campus is met vele partijen uit de drie O s in de maritieme maakindustrie in de regio Rijn Delta ontwikkeld en geniet ook brede steun. Op 20 juni 2012 was de kick off over samenwerking tussen intermediaire partijen om de innovatiekracht van MKB bedrijven in de ze branche te versterken. Het Da Vinci College en het STC ontwikkelen gezamenlijk een centrum voor innovatief vakmanschap. De provincie Zuid Holland is gecommitteerd aan de maritieme campus voor wat betreft de innovatielijn. In de stuurgroep economische agenda van de Zuidvleugel, waar vertegenwoordigers van alle steden in de zuidvleugel van de Randstad zitting hebben, is een akkoord bereikt over de manier waarop de campus wordt vormgegeven In de periode september december 2012 worden pilotprojecten op vier thema s ontwikkeld: Innovatie, Onderwijs, Talent en Branding en worden ook aanjaagteams samengesteld. De Maritieme campus start in januari Programmalijn Verbeteren kennisinfrastructuur De inzet van deze programmalijn is gericht op versterking van het hoger onderwijs in de regio en het aantrekken van meer studenten University College Drechtsteden Gemeente Dordrecht investeert in het realiseren van een University College in Dordrecht. UCD wordt een drie jaar durende Engelstalige Bacheloropleiding met een focus op water voor excellente studenten. UCD biedt dé opleiding voor studenten, die via een multidisciplinair onderwijsconcept op wetenschappelijk niveau willen werken aan maatschappelijk relevante cases in samenwerking met overheid en bedrijven. Op deze manier wordt een optimale aansluiting gerealiseerd tussen de opleiding en de vraag van de arbeidsmarkt. De kwartiermakersorganisatie van de UCD start in het najaar van 2012 in de Wereldwaag. Hier wordt verder gebouwd aan het curriculum, het vinden van een moederuniversiteit en het verkrijgen van de accreditatie. 3.2.Aantrekken van Hoger Onderwijs Hoger onderwijs voor Volwassenen (Hovo). In samenwerking met de Erasmus Universiteit wordt voor cursisten van 50 jaar en ouder een aanbod exclusieve opleidingen in Dordrecht over de periode oktober 2012 tot voorjaar 2013 verzorgd. Dit concept wordt de komende jaren doorontwikkeld. 8

9 3.3.Maatwerk leren (voorheen Magneetproject) In samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede is eind 2011 de businesscase `Magneetproject`afgerond. Met dit project worden doorlopende leerlijn in de beroepskolom zorg na de niveaus 1 t-m 5 verbreed in het HBO en WO. Eind 2012 wordt een intentieverklaring getekend gericht op samenwerking tussen de Christelijk Hogeschool Ede en Albert Schweitzer Ziekenhuis, gericht op het via maatwerk-leren van verpleegkundigen op HBO niveau. De samenwerking zal het aantal HBO-werkenden in Zorg verder doen stijgen. 3.4.Behoud/uitbouw HBO Er wordt een onderzoek gedaan naar haalbaarheid en vorm waarin de Bestuursacademie in de Drechtsteden een aanbod kan verzorgen. 4. Programmalijn Vergroten urgentiebesef Het hoofddoel van deze programmalijn is het vergroten van het urgentiebesef, met name bij ondernemers en HRM, dat de situatie op de arbeidsmarkt op de lange termijn wezenlijk anders is dan die van de korte termijn. Urgentiebesef is niet als gemeente alleen tot stand willen brengen. Verbinding zoeken is essentieel voor het vergroten van het urgentiebesef. Die verbinding waarmaken én volhouden omdat het een langdurig proces is, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die niet vrijblijvend is, maar waar alle betrokken partijen mee aan de slag zullen moeten gaan. Het programma Arbeidsmarktbeleid vervult een faciliterende functie o.a. door het genereren en toegankelijk maken van actuele regionale arbeidsmarktinformatie en door het organiseren van netwerkbijeenkomsten Regionale arbeidsmarktinformatie In het eerste halfjaar van 2012 zijn twee nieuwe producten door het programma geleverd. De Conjunctuurnotitie, als opvolger van de Crisismonitor, verschijnt eenmaal per kwartaal. De indicatoren van de Conjunctuurnotitie geven een actueel beeld van de conjunctuur in Nederland en hoe dit neerslaat op de economie en arbeidsmarkt in de Drechtsteden. Een ambtelijk projectteam (regionale samenstelling) bespreekt de concept Conjunctuurnotities alvorens het naar het DSB wordt gestuurd. In juni is de vraagverkenning naar de economische betekenis van het maritieme cluster in de Rijndelta afgerond. Over de uitkomsten van dit onderzoek is tevens een rondetafelgesprek gevoerd met de stakeholders. Het onderzoek geeft tevens inzicht in een actueel overzicht van projecten en initiatieven in de regio Rijndelta Programmacommunicatie De missie van het programma Arbeidsmarktbeleid wordt ondersteund met een communicatie strategie. Instrumenten die hiervoor worden ingezet zijn o.a. de website een digitale nieuwsbrief en het fysiek verbinden van stakeholders middels bijeenkomsten. In het eerste halfjaar van 2012 zijn drie nieuwsbrieven gemaakt; het abonneebestand is gegroeid tot circa 600. De reacties op de nieuwsbrief zijn divers zoals complimenten, inhoudelijke vragen tot het aanbieden van berichten. De netwerkbijeenkomsten worden in samenwerking met andere stakeholders georganiseerd zoals het Ondernemersontbijt in april met Dordt Onderneemt. Het ondernemersdiners in DelTri verband is samen met Rotterdam en West-Brabant georganiseerd. Over de Arbeidsmarktmonitor Drechtsteden is speciaal voor ambtenaren uit de regio in mei een kennisbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met het OCD en een onderzoeker van het Researchcentrum Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA) van de universiteit van Maastricht. Het thema van de kennisbijeenkomst was de human capital agenda Drechtsteden. 9

10 Voor een overzicht van alle georganiseerde bijeenkomsten wordt verwezen naar de kalender op de website. Nieuw in deze verslagperiode op het gebied van strategische communicatie betreft de storytelling regionaal arbeidsmarktbeleid. Met ondersteuning van een extern bureau is gewerkt aan een overkoepelend verhaal over het arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden. Het programma verbindt de belangrijkste stakeholders van de drie O s. Het uiteindelijke doel is een samenwerking die zichzelf in stand houdt en die voor onbepaalde tijd houdbaar is (duurzaamheid). Een dergelijke samenwerking vraagt om een Gemeenschappelijk belang, Wederzijdse professionaliteit, Nieuw perspectief, Constructief contact en een Trots team. 4.3 Veranderopgave Leerwerk- en Werk naar Werkbedrijven De werk naar werkbedrijven worden om de volgende redenen ontwikkeld: Een werk naar werkbedrijf biedt bedrijven de mogelijkheid om (werkgerelateerde) overbodig personeel, waarbij expertise en vaardigheden nog volop aanwezig zijn, de kans te beiden dit over te brengen naar de instromers, die in het vakgebied nog moeten groeien. Op deze manier is er een verbinding tussen de bedrijven die mensen zoeken en onderwijs en opleiding. Voor de overheid ligt er een verbinding naar de werk naar werkbedrijven, om potentiële kandidaten met een uitkering op een beschermde manier (weer) naar werk te geleiden. Ook kan het zijn dat op deze manier zij-instroom naar nieuwe kansen wordt doorgeleid. Op kleine schaal geeft het werk naar werkbedrijf op deze wijze aan mensen zonder perspectief uitzicht op werk en daarmee deelname aan de maatschappij. In deze verslag periode is verder gewerkt aan operationalisering van de volgende leerwerkbedrijven: Bouwleer; samenwerking bevorderen tussen SSPB, Herbouw en BST MATE (Maritieme ArbeidsTraining en Educatie) leveren van een startsubsidie door de gemeente. De trekker vasn dit leerwerk bedrijf is TriviumLindenhof Flex Drechtsteden; het projectplan van dit leerwerkbedrijf is opgesteld naar aanleiding van een motie (M20) van de gemeenteraad Dordrecht. Op 23 augustus zullen deelnemende organisaties een samenwerkingsverklaring ondertekenen die moet leiden tot de oprichting van Flex Drechtsteden. In september wordt een voorstel aan het college van Dordrecht voorgelegd over de financiering van Flex. Outletstore: leerwerkbedrijf handel. In samenwerking met de programma manager Dordtwest heeft overleg plaatsgevonden met winkeliersverenigingen over de haalbaarheid van een outletstore. De inzet is om aan te sluiten bij bestaande initiatieven en deze te bundelen en te versterken. In samenwerking met Calibris (kenniscentrum voor Zorg en Welzijn) is met inzet van Actieplan Jeugdwerkloosheidsmiddelen een instroomproject voor de Zorgsector ontwikkeld: werving, selectie, scholing en coaching en het ontzorgen van de werkgever maken deel uit van dit concept. Uit het eerste project zijn na afronding van de 1 e fase, 8 kandidaten aangenomen bij verschillende Zorginstellingen. Vanaf september vervolgen deze kandidaten leren (MBO niveau) en betaald werk bij een van de Zorginstellingen in de regio. Een medewerker van het programma Arbeidsmarktbeleid participeert in de Stuurgroep van dit leerwerkbedrijf. Metalent, vanuit actieplan J middelen opgestart: totaal concept om werkgevers in de metaal te ontzorgen en jongeren te scholen voor de techniek. Doorontwikkeling vindt de komende jaren plaats tot een bedrijfsvakschool voor metaal en techniek. 10

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Bijlage: 3 e Voortgangsrapportage Programma Regionaal Arbeidsmarktbeleid

Bijlage: 3 e Voortgangsrapportage Programma Regionaal Arbeidsmarktbeleid Bijlage: 3 e Voortgangsrapportage Programma Regionaal Arbeidsmarktbeleid Inleiding Ontwikkelingen arbeidsmarkt Drechtsteden 2012 was een jaar waarin de recessie in Nederland een forse impact heeft gehad

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Bijlage I: Voortgangsrapportage vier programmalijnen

Bijlage I: Voortgangsrapportage vier programmalijnen Bijlage I: Voortgangsrapportage vier programmalijnen Inleiding Het programma Arbeidsmarktbeleid, opgezet en gecoördineerd door de gemeente Dordrecht en integraal onderdeel van het Regionaal MJP 2010-2014,

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de carrouselvergadering Sociaal op 6 september 2011

Vergadernotitie voor de carrouselvergadering Sociaal op 6 september 2011 Vergadernotitie voor de carrouselvergadering Sociaal op 6 september 2011 Onderwerp Tussenstand uitvoering programma Arbeidsmarktbeleid regio Drechtsteden. datum 18 augustus 2011 bestuurlijk pfh. Bert vd

Nadere informatie

4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 maart 2012 Voorstel: Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 6 maart jl.

4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 maart 2012 Voorstel: Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 6 maart jl. De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 3 april 2012 in het Stadhuis van Dordrecht (Stadhuisplein 1) gehouden wordt van 21.45 uur

Nadere informatie

Veranderopgave: Impuls Onderkant Arbeidsmarkt (IOA)

Veranderopgave: Impuls Onderkant Arbeidsmarkt (IOA) Bijlage II : Samenvatting Veranderopgaven Veranderopgave: Impuls Onderkant Arbeidsmarkt (IOA) Naar verwachting wordt in 2013 de Wet werken naar vermogen (Wwnv) ingevoerd. Uitgangspunt van deze wet is dat

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Op weg naar een vitale arbeidsmarkt!

Op weg naar een vitale arbeidsmarkt! Op weg naar een vitale arbeidsmarkt! Tussenevaluatie programma regionaal arbeidsmarktbeleid Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. F.W. Winterwerp dr. M.G. Weide drs. M.C.A. Bakx januari 2014 Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Techniekpact; waarom, wat en hoe Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Vraag van de technische arbeidsmarkt Waarom het techniekpact? Schaarste aan goed opgeleide technici (alle niveaus) loopt op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl Hierbij ontvangt u de Update Maritime Delta Geachte heer, mevrouw, Via deze Update Maritime Delta ontvangt u een overzicht van een aantal succesvolle resultaten die samen met de partners van Maritime Delta

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren!

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren! Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing Bied ruimte om op topniveau te presteren! Brabant loopt voorop. Als innovatieve regio willen we tot de Europese top horen. Dat ligt binnen

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

Notitie Regionaal Werkbedrijf

Notitie Regionaal Werkbedrijf Notitie Regionaal Werkbedrijf 1. Inleiding De memo Ambtelijke verkenning RPA en VNO-NCW Midden en FNV is in het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (PHO RPA) van 16 april jl.

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

PrO in beeld Factsheet ter oriëntatie en informatie voor gemeenten, provincie en werkgevers over Praktijkonderwijs in de regio Noord-Brabant

PrO in beeld Factsheet ter oriëntatie en informatie voor gemeenten, provincie en werkgevers over Praktijkonderwijs in de regio Noord-Brabant Regio Noord-Brabant PrO in beeld Het Kwadrant, School voor Praktijkonderwijs Bergen op Zoom Praktijkschool, Breda Pius X College, Praktijkonderwijs Bladel Elde College, Praktijkonderwijs Schijndel Fioretti

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken decentralisatie Wmo in de Drechtsteden Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst nieuwe Wmo 2015 bij Raad van State: Q3

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2013 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid WHITEPAPER De centrale rol van de Gelderse regionale Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA s) Maart 2015 Namens de gezamenlijke

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Voorkomen voortijdig school verlaten van studenten in de bouwsector

gemeente Eindhoven Voorkomen voortijdig school verlaten van studenten in de bouwsector gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00575 Beslisdatum B&W 26 maart 2013 Dossiernummer 13.13.103 (2.7.1) Raadsvragen Van het raadslid dhr. H. Bouteibi (PvdA) over Studenten in de bouwsector Voorkomen voortijdig

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/SZ/BE/BL Opsteller: H.A.W. Bakker User-id: BAKW Tel: 4658 Onderwerp: ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID EN DOORSTART LEERWERKLOKET REGIO AMERSFOORT Toelichting: Het college heeft

Nadere informatie

Carrousel Drechtsteden Fysiek

Carrousel Drechtsteden Fysiek Carrousel Drechtsteden Fysiek Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Alblasserdam 2 oktober 2012 Proces Zuidvleugel: Economische Agenda Zuidvleugel November 2011: Economische Agenda

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING SAMENVATTING short-logo MEI 2014 go Pagina 2 SAMENVATTING RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING Met het doel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten Linde Maas Algemeen directeur Amfors Groep Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 18 september 2013 Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 1. Participatiewet & sociaal akkoord 2. Rapporten Capel toegespitst

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma AMB 2015 2018 KANSEN ZIEN EN KANSEN GRIJPEN

Regionaal Uitvoeringsprogramma AMB 2015 2018 KANSEN ZIEN EN KANSEN GRIJPEN Regionaal Uitvoeringsprogramma AMB 2015 2018 KANSEN ZIEN EN KANSEN GRIJPEN VERSIE Drechtraad D.D. 19-2-2015 Inhoudsopgave uitvoeringsprogramma Drechtsteden Werkt! 1. Aanleiding: trends & beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Hier komt uw titel te staan 1

Hier komt uw titel te staan 1 Hier komt uw titel te staan 1 Regionale visie van de 3 O s Regionale visie van de 3 O s De regionale visie vormt de basis en het uitgangspunt voor het gezamenlijk meerjarig inzetten van acties door diverse

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Bestuursopdracht van Dagelijks Bestuur van Regio Twente

Bestuursopdracht van Dagelijks Bestuur van Regio Twente Bestuursopdracht van Dagelijks Bestuur van Regio Twente Algemene gegevens Projectnaam Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Human Capital Agenda Twente P. van Zwanenburg en P.

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

CONCEPT-Business model Werkplein Campus

CONCEPT-Business model Werkplein Campus CONCEPT-Business model Werkplein Campus Introductie Stichting Werkplein Campus het Bildt De stichting Werkplein Campus wil door het innoveren van het beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven opleidingen

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie