1. Aanleiding. 1 Zie raadsbesluit 12 maart 2009, Vaststelling Startnota Samenwerking Werk en Inkomen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Aanleiding. 1 Zie raadsbesluit 12 maart 2009, Vaststelling Startnota Samenwerking Werk en Inkomen."

Transcriptie

1 Voorstel voortzetting geïntegreerde dienstverlening Werkplein Etten-Leur per en opstellen businessplan om te komen tot verdergaande samenwerking. 1. Aanleiding 1.1 Achtergrond lokale en landelijke ontwikkelingen Eind januari 2009 hebben de colleges van de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Zundert ingestemd met de startnota Samenwerken Werk en Inkomen Gemeenten Moerdijk, Etten-Leur en Zundert. Deze startnota was er op gericht om vanuit een integratiemodel uitvoeringszaken op het terrein van Werk en Inkomen gezamenlijk uit te voeren. Daarnaast bestond de noodzaak, ondersteund door het steeds dwingender opgelegd Rijksbeleid, om te komen tot de vorming van een Werkplein waar gemeenten én UWV WERKbedrijf gezamenlijke dienstverlening organiseren. De redenen voor het bovenstaande zijn tweeledig. Enerzijds vanwege hetgeen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) is vastgelegd ten aanzien van de grote verantwoordelijkheid die een gemeente heeft én de financiële consequenties die zij draagt voor (niet) succesvolle begeleiding van uitkeringsgerechtigden. In het financiële risicoprofiel van een gemeente vormt de financiële verantwoordelijkheid voor de WWB namelijk een substantieel aandachtsgebied. Juist omwille van dit risico werd de noodzaak gezien de dienstverlening en begeleiding van uitkeringsgerechtigden effectief vorm te geven door intensieve samenwerking met het UWV WERKbedrijf. Dit wordt mede gevoed door positieve en steeds dwingender beleidsmaatregelen vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de gezamenlijke koers die moet worden ingezet door de ketenpartners. Het ministerie heeft aangegeven dat het centraal stellen van de klanten middels geïntegreerde dienstverlening noodzakelijk is om een adequate invulling te geven aan de klantprincipes en zodoende een bijdrage te levert aan een verbeterde poortwachtersfunctie en een snellere en duurzame uitstroom uit de uitkering. Anderzijds vraagt de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving op het terrein van Werk en Inkomen een adequate vertaling naar een passende en succesvolle uitvoeringspraktijk. Dit betekent voor kleine en middelgrote gemeenten dat de kwetsbaarheid en het risicoprofiel op het terrein van Werk en Inkomen toeneemt. De eerder geschetste ontwikkelingen in de startnota laten diverse opgaven zien die voor de eigenstandige gemeenten consequenties hebben op het gebied van dienstverlening, competenties, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Deze opgaven worden nog eens versterkt door de onomkeerbare landelijke ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid. Verdergaande samenwerking op het terrein van Werk en Inkomen is daarmee een gegeven. 1.2 Opdracht, doelen en kaders In maart/april 2009 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Moerdijk de opdracht gegeven 1 om het integratiemodel zoals verwoord in de Startnota Samenwerking Werk en Inkomen Gemeenten Moerdijk, Etten-Leur en Zundert verder uit te werken. In deze startnotitie van januari 2009 zijn de volgende doelen benoemd: 1. Kwalitatieve ontwikkeling van de dienstverlening; 2. Verdergaande professionalisering van de betrokken medewerkers; 3. Ontwikkeling van de bedrijfsvoering; 4. Ontwikkeling van de Werk- en Inkomenskosten en bedrijfsvoeringkosten in termen van effectiviteit en efficiency; 5. De noodzakelijke verbinding leggen met de ketenbrede ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid. 1 Zie raadsbesluit 12 maart 2009, Vaststelling Startnota Samenwerking Werk en Inkomen.

2 In de startnota van januari 2009 zijn de volgende kaders aangegeven: De intergemeentelijke samenwerking op het terrein van Werk en Inkomen moet zich richten op de uitvoeringselementen. De beleidsmatige elementen blijven geborgd in de drie eigenstandige gemeenten, zodat de beleidsmatige couleur locale adequaat geborgd blijft; Bij de gezamenlijke uitvoering van Werk en Inkomen blijft de lokale dienstverlening in iedere gemeente in stand, sterker nog, de gezamenlijke uitvoering van Werk en Inkomen moet een kwalitatieve impuls geven aan de ontwikkeling van de lokale dienstverlening; Binnen elke gemeente moet rondom de uitvoering van Werk en Inkomen een eigen, lokaal, dienstverleningsloket blijven; De gezamenlijke uitvoering van Werk en Inkomen moet niet leiden tot een nieuwe en aparte organisatorische entiteit. Het geheel resulteerde in een samenwerking op 2 sporen: 1. De vorming van een Werkplein waar gemeenten en UWV-WERKbedrijf integrale dienstverlening organiseren en via één loket aanbieden aan werkzoekenden en werkgevers (spoor 1); 2. Onderzoeken van een samenwerkingsverband tussen (de back-office) van de afdelingen Werk en Inkomen van de genoemde gemeenten (spoor 2). In het samenwerkingstraject heeft de gemeente Rucphen ten dele geparticipeerd. De gemeente Rucphen valt eveneens binnen de 'werkplein-regio' Etten-Leur, maar heeft in eerste instantie aangegeven niet actief te participeren in de samenwerking rondom spoor 1 en 2. De gemeente Rucphen heeft wel actief geparticipeerd in de samenwerking in het WSP. Tijdens de afgelopen samenwerkingsperiode heeft overigens wél steeds een constructieve verbinding en wederzijdse afstemming met de gemeente Rucphen plaatsgevonden. Thans heeft de gemeente Rucphen de intentie om samen met de partners Moerdijk, Etten leur en Zundert te participeren in de samenwerking op spoor 1 en 2. Leeswijzer In het navolgende komen de bevindingen op beide sporen aan bod zoals die in het afgelopen jaar zijn opgedaan, met daaruit voortvloeiende voorstellen om de samenwerking rondom zowel spoor 1 (integrale dienstverlening vanaf het Werkplein) als spoor 2 (intensieve samenwerking van de backoffice activiteiten) door te ontwikkelen en verder vorm te geven. In hoofdstuk 2 komt spoor 1 aan bod, met een schets van de manier waarop de één-loketgedachte op het Werkplein is vormgegeven, de resultaten van de integrale aanpak en de knelpunten die in de praktijk worden ervaren. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de samenwerking tussen de gemeentelijke back-offices en de noodzakelijk geachte verdergaande integratie van de gemeenten op dit terrein. Als bijlagen bij deze notitie zijn gevoegd een overzicht van de formatie 2010 en 2011 van het Werkplein (spoor 1) alsook het toekomstige beeld van de werkprocessen en de huidige werkprocessen bij de gemeenten Etten leur, Moerdijk en Zundert.

3 2 Geïntegreerde dienstverlening Werkplein Etten-Leur (samenwerking front-office) 2.1. Spoor 1: geïntegreerde klantbenadering Werkplein De samenwerking tussen de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Zundert en het UWV Werkbedrijf op het Werkplein is gestoeld op het streven naar een optimale dienstverlening met de volgende uitgangspunten: - werk boven uitkering; - één ketenoverstijgend aanspreekpunt voor de klant werkzoekende én de klant werkgever; - hoogwaardige en specialistische expertise bij de medewerkers; - klant stellen boven de regels; - gezamenlijke inkoop van goede re-integratieactiviteiten; - klantgerichte processen. De samenwerking tussen gemeenten en UWV is uitgewerkt in een geïntegreerd dienstverleningsconcept 2 dat gebaseerd is op een primair basisproces voor gemeenten en UWV Werkbedrijf, waarbij er gehandeld wordt vanuit het oogpunt van de klant en door betrokken partijen opgetreden wordt als één organisatie met als gezamenlijk doel het snel en duurzaam aan het werk helpen van mensen door optimale zorg en aandacht voor alle klanten in de keten. Hierbij wordt zowel de klant werkzoekende als de klant werkgever bediend. Het geïntegreerde dienstverleningsconcept op het Werkplein heeft gestalte gekregen in een drietal aandachtsgebieden en samenwerkingselementen: 1. Pilot klantbenadering/geïntegreerde aanpak door werkcoaches Op het Werkplein werken werkcoaches van UWV en gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Zundert samen aan de re-integratie van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Er is bewust gekozen om deze dienstverlening vanuit de locatie van het Werkplein te laten plaatsvinden. Immers, daar zijn de vacatures in de regio bekend. In navolging van de uitkeringsintake op het Werkplein is het een logisch vervolg dat de dienstverlening aan de klant integraal (zonder overdrachtsmomenten) gericht is op het vinden van werk en op het Werkplein plaatsvindt. Hiermee komt het uitgangspunt van werk boven uitkering optimaal tot uitdrukking. De integrale werkwijze is geheel conform het Rijksbeleid om de Werkpleinen tot dé gezamenlijke (regionale) dienstverleningspunten op het terrein van Werk en Inkomen maken. De uitkeringssituatie is niet langer leidend, maar het begeleiden naar werk staat centraal. Het dienstverleningsconcept is opgebouwd vanuit het klantperspectief met als doel onder regie van één contactpersoon (de werkcoach) de klant werkzoekende van werk dan wel uitkeringssituatie naar werk te leiden (advies, sturing en begeleiding) op de meest snelle en adequate wijze. Daarbij geldt dat de klantbenadering van werkzoekenden vanaf 27 jaar plaatsvindt volgens de principes van volledig ontschotte dienstverlening met als doel het beperken van het aantal overdrachtsmomenten voor de klant en te komen tot een effectieve en efficiënte aanpak van het (terug)leiden van deze klant naar de arbeidsmarkt. Concreet betekent dit dat een werkzoekende ongeacht zijn/haar uitkeringssituatie een werkcoach toebedeeld krijgt die behoort tot één van de deelnemende organisaties. Met de start van de pilot per 1 november 2009 zijn alle nieuwe WW-, WWB- en NUG-klanten ingestroomd in het geïntegreerde dienstverleningsproces. Alleen de WWB-klanten zónder arbeidsmarktperspectief op de korte termijn (< 1-1½ jaar) 3 en/of met multifactoriële problematiek, 2 Zoals vastgesteld in 2009 door de colleges van de gemeenten Etten-leur, Zundert, Moerdijk en Rucphen. 3 Zoals vastgesteld in het geïntegreerde dienstverleningsconcept op het Werkplein.

4 de zogenaamde zorgklanten, zijn doorverwezen naar de verschillende gemeenten. Deze klanten worden begeleid door de klantmanagers van de woongemeente van de klant. 2. Jongerenloket Ten behoeve van de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen aan de doelgroep jongeren is een apart jongerenloket ingericht dat bestaat uit werkcoaches die zich enkel en alleen richten op de ondersteuning van werkloze jongeren tot 27 jaar (overeenkomstig de wettelijke afkadering van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)). Het doel van het jongerenloket is het bemiddelen van jongeren naar werk of het zorgdragen voor een startkwalificatie. De werkwijze van de jongerencoaches is overeenkomstig de klantbenadering binnen de pilot, dus een integrale aanpak van WW- en WWBgerechtigde jongeren. Gezien de specifieke problemen die binnen de doelgroep jongeren voorkomen, onderhouden de jongerenwerkcoaches nauwe banden met andere voor de doelgroep relevante gemeentelijke onderdelen en instanties zoals leerplichtambtenaren, het onderwijsveld (ROC) en de jeugdzorg. 3. Werkgeversservicepunt Het werkgeversservicepunt (WSP) is het aanspreekpunt voor werkgevers in de regio op het gebied van vacaturevervulling. Het UWV en de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert nemen deel aan het WSP. In het WSP werken werkgeversadviseurs die zich richten op de acquisitie van vacatures en de matching van het WW- en WWB-werkzoekendenbestand van de vier gemeenten en UWV. Daarnaast is in het WSP een leerwerkadviseur actief die zich bezig houdt met de acquisitie van leerwerkbanen en de bemiddeling van werkzoekenden naar deze leerwerkbanen. Ook is in het WSP een mobiliteitsadviseur werkzaam die zich richt op het bemiddelen van met werkloosheid bedreigde werknemers naar een andere baan om langs deze weg instroom in een uitkeringssituatie te voorkomen. Deze mobiliteitsadviseur is tevens de schakel naar het regionale mobiliteitscentrum van het UWV. Daarmee komen zowel vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt op het Werkplein samen Resultaten geïntegreerde dienstverlening De samenwerking op het werkplein tussen de verschillende samenwerkingspartners kent twee doelen: 1. verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant werkzoekende (klant centraal) en 2. het verbeteren van de resultaten in termen van het terugdringen c.q. beperken van het werkzoekendenbestand en de uitkeringsafhankelijkheid in de regio en daarmee het beperken van de uitkeringslasten voor de gemeenten en het UWV-WERKbedrijf. 1. Kwalitatieve resultaten geïntegreerde dienstverlening: Klantvriendelijkere dienstverlening door één aanspreekpunt; Snellere doorlooptijd tussen intake en dienstverlening op het terrein van begeleiding en reintegratie; Geen overdrachtsmomenten tussen UWV en gemeente. De benadering waarbij de klant centraal staat komt tot uitdrukking in een hogere klantwaardering van de dienstverlening op het Werkplein zoals tot uitdrukking is gekomen in een recent gehouden klanttevredenheidsonderzoek. 4 De klant ervaart de integrale dienstverlening als zeer positief. De aangeboden diensten op het Werkplein in Etten-Leur worden door klanten als positief ervaren. Op het werkplein kan gebruik gemaakt worden van integrale ondersteuning, informatie, vacatureoverzichten, computers, expertise etc. Hierdoor kunnen de klanten optimaal naar werk worden begeleid. 4 Klanttevredenheidsonderzoek mei 2010: toename waardering dienstverlening van 6,4 naar 8,1.

5 2. Kwantitatieve resultaten geïntegreerde dienstverlening Begin 2010 stonden ruim personen als werkzoekend op het Werkplein Etten-Leur geregistreerd. Dit is 17% hoger dan een jaar eerder. De gevolgen van de economische crisis, die zich vanaf medio 2009 heeft voorgedaan, zijn duidelijk zichtbaar. Tabel 1 toont de uitstroomresultaten WWB/WIJ en WW voor de periode november 2009 tot en met september 2010, afgezet tegen de resultaten zoals de afzonderlijke gemeenten en UWV die een jaar eerder in dezelfde periode hebben gerealiseerd. Ondanks dat de arbeidsmarkt als gevolg van de economische crisis een duidelijke krimp van de werkgelegenheid heeft laten zien, is de gerealiseerde uitstroom uit de uitkering binnen de pilot aanzienlijk hoger geweest. Omdat de werkgelegenheid en daarmee het aantal openstaande vacatures in belangrijke mate de uitstroomkansen van werkzoekenden bepaalt, kan gesteld worden dat zónder de economische crisis de resultaten van de pilot geïntegreerde dienstverlening nog beter zouden zijn geweest. Tabel 1 Uitstroomresultaten pilot versus resultaten vóór pilot November 2009 t/m april 2010 November 2008 t/m april 2009 pilotperiode E-L M Z Uitstroom WWB/WIJ < 27 jaar (WIJ)* 27 jaar (WWB) Uitstroom WW < 27 jaar* 27 jaar Werkgeversservicepunt* Vacatures geregistreerd Vacatures vervuld 57,6% 15,0% 6,1% 12,5% 21% 6,3% 13% 10,4% 45,9% Geen cijfer beschikbaar (53,8%) 284 (46,3%) Uitstroom: werkaanvaarding en einde uitkering a.g.v. geen inlichtingen. * t/m Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de samenwerking tussen de partijen met een geïntegreerd dienstverleningsconcept heeft geleid tot een effectievere en efficiëntere dienstverlening, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Op grond van de resultaten zijn de ketenpartners voornemens om de geïntegreerde werkwijze op te schalen en uit te breiden tot de standaard werkwijze voor alle WW en WWB-klanten, dus óók de klanten die vóór de start van de pilot reeds in een uitkeringssituatie verkeerden (in de pilot is uitsluitend met nieuwe klanten gewerkt) Knelpunten geïntegreerde dienstverlening in relatie tot huidig samenwerkingsmodel Het geïntegreerde dienstverleningsconcept heeft geleid tot een zeer positieve impuls ten aanzien van de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de dienstverlening door de ketenpartners. De samenwerking tussen gemeenten en UWV op het Werkplein komt de dienstverlening aan de klant optimaal ten goede. Evenwel worden rond de operationele uitvoering van het dienstverleningsconcept wel een aantal knelpunten ervaren die samenhangen met de huidige bedrijfsvoering, te weten het enerzijds samenwerken in een geïntegreerde front-office en anderzijds volledig gescheiden back-offices. Deze knelpunten komen prominent tot uiting op een aantal onderdelen van de bedrijfsvoering, te weten: ICT: door UWV en de gemeenten worden in totaal drie verschillende klantvolgsystemen gehanteerd die niet op locatie van het Werkplein geraadpleegd kunnen worden;

6 Caseload: een gemengde caseload van inwoners van de verschillende gemeenten betekent het onderhouden van relaties met alle afzonderlijk back-offices, die ieder eigen afwijkende procedures en werkwijzen kennen; Aansturing: op het Werkplein werken werkcoaches, jongerencoaches en WSP-adviseurs samen, die afkomstig zijn van vijf verschillende organisaties. Formeel vindt de aansturing ook plaats vanuit deze organisaties hetgeen de operationele aansturing bemoeilijkt. Personele inzet Werkplein: herhaaldelijk is een gebrek aan commitment gebleken voor de inzet van de vooraf toegezegde formatie, doordat voorrang werd gegeven aan opdrachten/taken vanuit de eigen organiatie. De hierboven beschreven knelpunten zijn zowel knelpunten voor de front-office als de backoffice. Om een optimale samenwerking te realiseren is het noodzakelijk dat de front-office en de backoffice volledig op elkaar worden afgestemd. Voor een kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke dienstverlening is de samenwerking tussen Werkplein en gemeentelijke back-office cruciaal. De dienstverlening in de front-office vraagt om een effectief samenspel met de back-office(s). Bovengenoemde knelpunten staan een dergelijk effectief samenspel echter in de weg. Het werken met drie gemeentelijke back-offices werkt verstorend voor de dienstverlening aan de WWB-klant. De vormgeving van de samenwerking aan de voorkant wordt bemoeilijkt door de huidige organisatorische inbedding van de samenwerking (het zogenaamde integratiemodel rondom de back-offices). Afstemming van ICT en werkprocedures zijn niet voldoende adequaat gebleken om de knelpunten weg te nemen, knelpunten die uiteindelijk een breekpunt kunnen gaan vormen in de samenwerking volgens het geïntegreerde dienstverleningsconcept. Verdergaande samenwerking in de back-office is noodzakelijk teneinde een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan werkzoekende klant te kunnen voortzetten. Daarmee is de samenvoeging van back-office(processen) in het voordeel van de klant. Vorming van één entiteit van de gemeentelijke back-ofices is daarmee voorwaarde voor doorontwikkeling van de geïntegreerde dienstverlening vanaf het Werkplein ten behoeve van de klanten. Dit is ook gebleken bij andere Werkpleinen waar een integraal dienstverleningsconcept is doorgevoerd Borging kwaliteit dienstverlening WWB- en WW-populatie Samenwerking op basis van een volledig ontschot en geïntegreerd dienstverleningsproces betekent dat de werkcoaches basiskennis dienen te hebben van zowel WW als WWB, alsmede de lokale beleidsuitgangspunten en procedures van de verschillende organisaties. In 2010 is geïnvesteerd in het vergroten van het kennisniveau van de medewerkers op het gebied van de WW en WWB. Gebleken is dat hierin een verdere investering gedaan zal moeten worden. Geïntegreerde dienstverlening vraagt om een inwerk- en leerproces dat vooral via opleiding en training on-the-job gestalte krijgt Financieel overzicht integrale dienstverlening (spoor 1) De samenwerking op het werkplein betreft voornamelijk clustering van reeds binnen de afzonderlijke deelnemende organisaties bestaande functies. Het gaat dan om de functies van werkcoach, intaker en WSP-adviseur. Daarnaast is ten behoeve van de vormgeving van de verschillende organisatieonderdelen additionele formatie aangetrokken om de samenwerking vorm te kunnen geven. Grotendeels is deze formatie-uitbreiding gefinancierd met rijks- en provinciale subsidies, gedeeltelijk door extra investeringen vanuit gemeentezijde. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de totale personele formatie op het Werkplein en financiële dekking.

7 Pilot geïntegreerde klantbenadering Binnen de pilot geïntegreerde dienstverlening zijn in totaal 7,4 fte werkcoaches werkzaam. Hiervoor geldt dat 5,6 fte bestaat uit de reguliere personele formatie van gemeenten en UWV. Ten behoeve van de opstart van de pilot is daarnaast geïnvesteerd in 1,8 fte aan additionele werkcoaches. Jongerenloket Het jongerenloket bestaat uit 4,4 fte jongerencoaches, waarvan 3,4 fte gefinancierd wordt met een rijkssubsidie in het kader van het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid. Daarnaast is in de opstartfase fte additioneel toegevoegd door de gezamenlijke gemeenten om de hoge instroom in goede banen te kunnen leiden. Het UWV-WERKbedrijf heeft tot medio augustus actief geparticipeerd middels het inzetten van een trainee. De rijkssubsidie zal in 2011 voortgezet worden. Vanwege de huidige stabiele instroom en het rustiger vaarwater waar het jongerenloket inmiddels is in gekomen, is de additionele toevoeging van 1 fte niet meer noodzakelijk in Daarmee is de dekking van de personele lasten van het jongerenloket ook voor 2011 gegarandeerd. Na 2011 zal, afhankelijk van de economische situatie en regionale jeugdwerkloosheid, de bezetting van het jongerenloket binnen de reguliere personele formatie worden ingevuld. Werkgeversservicepunt Het Werkgeversservicepunt heeft 7.6 fte formatie. Daarvan wordt 4,3 fte ingevuld met reguliere UWV-formatie, 0,8 fte coördinatie met een provinciale subsidie en 2,5 fte met personeel dat veelal gefinancierd wordt uit de reguliere personeels- of participatiebudgetten van de deelnemende gemeenten. De samenwerking op het Werkplein volgens de huidige opzet inclusief het WSP en Jongerenloket heeft 1,8 fte aan extra personele inzet betekend. Gezien de toename in de WWB-instroom met 18%, 22% en 29% voor respectievelijk de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Zundert sinds de start van de pilot, hadden de afzonderlijke gemeenten zónder de samenwerking, de personele capaciteit in vergelijkbare mate moeten uitbreiden om de bestaande kwaliteitsniveaus van de dienstverlening te kunnen handhaven. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de personele kosten voor de samenwerking op het Werkplein relatief gezien gelijk zijn gebleven. 2.6 Opschalen pilot geïntegreerde dienstverlening naar standaard werkwijze Zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht is het geïntegreerde dienstverleningsconcept een meerwaarde gebleken. Omdat de geïntegreerde werkwijze niet vraagt om extra investeringen in de personele formatie, wordt voorgesteld de integrale dienstverlening voort te zetten per en uit te breiden tot het standaard werkproces, waarbij álle klantmanagers/werkcoaches van de gemeenten en UWV conform dit werkproces gaan werken. Benadrukt wordt dat zorgklanten buiten het integrale dienstverleningsproces vanuit het Werkplein worden gelaten en door de eigen organisaties opgepakt blijven worden. De betrokken partijen zijn voornemens de geïntegreerde aanpak op het Werkplein in 2011 voort te zetten en op te schalen naar de volledige WW en WWB-bestanden. Dit betekent dat de bestaande klanten (met uitzondering van de zorgklanten) die reeds in een uitkeringssituatie verkeerden voor aanvang van de pilot en die nu nog vanuit de voormalige werkwijzen worden ondersteund (niet op basis van het concept van integrale dienstverlening), straks eveneens binnen het geïntegreerde werkproces vallen en dito dienstverlening. Deze verdere uitrol van het geïntegreerde dienstverleningsproces zal niet leiden tot toenemende personele lasten. Immers, de bestaande klantenbestanden van vóór de pilot worden reeds beheerd binnen de reguliere formatie van de afzonderlijke gemeenten.

8 Tabel 2 Personele bezetting en dekking Werkplein 2011 Fte Financiële dekking Intake Gemeente Etten-Leur 2,5 Werkcoaches Gemeente Etten-Leur UWV Jongerenloket Gemeente Etten-Leur Extern Werkgeversservicepunt Coördinatie WSP Gemeente Etten-Leur Gemeente Rucphen UWV Leerwerkadviseur Mobiliteitsadviseur Aansturing Manager UWV Gemeenten 2,0 0, ,6 0,6 0,8 0,0 0,4 2,8 Participatiebudget E-L Vervalt per Participatiebudget Participatiebudget - UWV Participatiebudget EMZ Additionele kosten (incl coördinatie WSP) Na de opschaling zal in 2011 sprake zijn van een duale managementaansturing van het Werkplein. Naast de manager UWV zal een gemeentelijke manager zorg dragen voor de dagelijkse aansturing van (een deel van) het Werkplein. Dit model van duale aansturing van het Werkplein kan gecombineerd worden met de aansturing van het WSP. De gemeentelijke manager stuurt daarbij onder andere het WSP aan. Door het wegvallen van de provinciale subsidie waaruit de coördinator WSP in 2010 is gefinancierd, zal deze gecombineerde functie vanuit de gemeenten bekostigd moeten worden. Vanwege de eerder aangetoonde verhoogde uitstroomresultaten als gevolg van het geïntegreerde dienstverleningsconcept worden deze kosten (ruimschoots) terugverdiend door de schadelastreductie in uitkeringen. Dekking van deze kosten kan gevonden worden door een beroep te doen op het Participatiebudget.

9 3. Samenwerking tussen gemeenten 3.1 Spoor 2: Samenwerking gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert Het tweede spoor van het samenwerkingstraject Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert betreft de samenwerking in de back-offices van de afzonderlijke gemeenten. Samenwerken in de back-office zal efficiëncyvoordelen in de bedrijfsvoering opleveren. Dit zal positief bijdragen aan een betere dienstverlening aan de klant (werkzoekende). Gemeenteraden hebben eerder als kader gesteld dat de vorm te geven samenwerking niet zou moeten leiden tot de vorming van een nieuwe en aparte organisatorische entiteit. Om de samenwerking tussen de back-offices vorm te geven, zijn in de afgelopen periode een drietal terreinen benoemd waar de mogelijkheden voor samenwerking zijn onderzocht, te weten ICT, beleid en administratieve processen. De laatste twee onderzoeksterreinen hadden deels tot doel de samenwerking in de front-office (spoor 1) mede vorm te geven. 3.2 Bevindingen onderzoek naar back-office samenwerking ICT Het ICT-vraagstuk was gericht op, naast het realiseren van de "één PC-gedachte" op het Werkplein, te komen tot een situatie waarin de afzonderlijke gemeenten hetzelfde back-officesysteem hanteren. Daarbij zijn zowel de kostenaspecten als de mogelijkheden en wensen van de gemeenten meegewogen. Gebleken is dat de aanschaf van één en hetzelfde back-officesysteem als gevolg van de diversiteit aan benodigde koppelingen met andere, binnen de verschillende gemeenten, gebruikte systemen zowel met het oog op het kostenaspect, als op de privacywetgeving wordt bemoeilijkt binnen het onderzochte integratiemodel. Administratieve processen Ten aanzien van de administratieve processen is een inventarisatie gemaakt van de werkprocessen op het terrein van werk en inkomen en is onderzocht in hoeverre deze processen geharmoniseerd konden worden ten behoeve van de gezamenlijke integrale dienstverlening op het Werkplein. Daarnaast zijn de mogelijkheden onderzocht om te komen tot één gezamenlijke back-office. Uitkomst van de inventarisatie is dat elk van de drie gemeenten geheel eigen processen kent, die (mede) zijn bepaald door de manier waarop de back-office organisatie is ingericht. Dit maakt dat afstemming/harmonisering van de processen ten behoeve van een gestroomlijnde integrale dienstverlening op het Werkplein wordt bemoeilijkt. Daarbij zijn de administratieve processen de basis voor de inrichting van het aan te schaffen ICT-systeem. De bovengenoemde obstakels hebben veel impact op het realiseren van een gezamenlijke aanschaf van een ICT-systeem, omdat de inrichting per gemeente dient te gebeuren wat een kostenverhogend aspect in zich heeft. Dit maakt dat het vormen van één gezamenlijke back-office voor de drie gemeenten, vanuit het efficiency perspectief, geen haalbare kaart zal zijn binnen het eerder gekozen samenwerkingsmodel. Samenvattend kan gesteld worden dat de mate waarin (structurele) samenwerking tussen backoffices gerealiseerd kan worden, sterk afhankelijk is van de mate waarin de verschillende deelnemende partijen als organisaties kunnen integreren. De bij de start van het samenwerkingstraject gekozen tussenvorm, het zogenaamde integratiemodel zónder vormgeving van een specifieke organisatorische entiteit, waarbij de betrokken gemeenten vanuit hun eigen zelfstandige identiteit blijven acteren, is nadelig gebleken voor de besluitvorming en structurele vorm van samenwerking binnen de back-offices en daarmee de dienstverlening naar de klanten vanuit de integrale dienstverlening.

10 3.3 Keuze voor een specifieke entiteit De hiervoor genoemde knelpunten leiden tot de conclusie dat, om de doelstellingen van de samenwerking te bereiken, het nodig is om de organisatiestructuur te kantelen. Intensieve (volledige) samenwerking kan vorm krijgen in een specifieke entiteit. In de pilot is nadrukkelijk gebleken dat een specifieke entiteit voorwaardelijk zal zijn om het dienstverleningsproces op het Werkplein werkelijk efficiënt en effectief in te richten. Daarnaast kunnen als voordelen van een specifieke entiteit genoemd worden: Bedrijfsmatige voordelen: Betere waarborging continuïteit dienstverlening. De kwetsbaarheid in personele bezetting neemt af en de flexibiliteit neemt toe door onderlinge vervangbaarheid; Verbeteren van de kwaliteit van de (front- en back-office) dienstverlening; Minder overdrachtsmomenten voor de klant bij de front-office; Er is sprake van ketendienstverlening. De dienstverlening heeft betrekking op de uitkering (inkomen), een re-integratietraject (projecten zijn sneller te vullen waardoor de wachttijden korter worden) en zorg ( bijzondere bijstand etc). Dit alles wordt aangeboden via de klantmanager (één aanspreekpunt). Door de uitvoering van de dienstverlening te verbinden aan één locatie wordt de dienstverlening betreffende Werk en Inkomen eenduidig vanuit één punt en in samenhang aangeboden. Dit biedt rechtsgelijkheid aan de klant; Verbetering van efficiency van de bedrijfsvoering (ruimte voor kwalitatief voldoende specialisaties zoals schuldhulpverlening, inburgering, incasso, applicatiebeheer en interne controle). Beleidsmatige voordelen: Gezamenlijke integrale beleidsontwikkeling (in brede zin) voor vier gemeenten met behoud en waar relevant versterkte borging van specifieke lokale beleidsaccenten (colour locale); Vergroten van het aanbod van voorzieningen van klanten (het voorzieningenpakket van regionale samenwerkingsverbanden is vaak breder en meer divers dan die van de afzonderlijke gemeente); De afgelopen tijd is landelijk geïnvesteerd in de ketenbenadering werk-inkomen-participatie en zorg. Op termijn leidt dat wellicht tot een discussie over het al dan niet opnemen van het lokale WMO-loket binnen werkprocessen van afdelingen Sociale Zaken/Werk en Inkomen. Financiële voordelen: Besparing op personele kosten, op termijn lagere formatieomvang; Kostenbesparing op automatisering; Lagere overhead (mits hierop gestuurd wordt); Kostenbesparing op inkoop diensten. 3.4 Doorkijk te verwachten terugverdieneffecten Algemeen wordt verondersteld dat bij samenwerking in een specifieke entiteit de (som van de) uitvoeringskosten zal afnemen. De grootste besparingen zijn naar verwachting te behalen op kosten van: Personeel: door middel van schaalvergroting kunnen besparingen in de personele sfeer worden gerealiseerd. Dat kan zijn bij taken waarvan de aard en omvang onafhankelijk zijn van de schaalgrootte van de gemeente. Iedere afzonderlijke gemeente heeft bijvoorbeeld applicatiebeheerders, beleidsmedewerkers, toetsers en een uitkeringsadministratie. Door samenvoeging tot/in één entiteit kan dit tot besparingen leiden. Enerzijds gaat het om efficiencywinst bij de uitvoering van specialistische taken die in de huidige situatie versnipperd worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de zogenaamde 'eenmansposten' bij de verschillende gemeenten. Door schaalvergroting kunnen deze specialistische functies, zoals interne controle,

11 terugvordering en verhaal en bezwaar beter in de organisatie worden verankerd. Anderzijds is een efficiencyvoordeel te behalen bij taken waarmee 'bulk-werk' is gemoeid, zoals de uitkeringsadministratie. Ook bijkomende kosten als overleg en scholing worden door schaalvergroting verhoudingsgewijs lager. Bedrijfsvoering: door beheersing van het productieproces. Door bijvoorbeeld de systemen te optimaliseren, het beleid op elkaar af te stemmen of afstemming in de interne controle moet een voordeel in de uitvoeringskosten behaald kunnen worden. Overhead: bepaalde overheadkosten kunnen worden uitgesmeerd over meer medewerkers. Inkoop van diensten. Automatisering: door de gezamenlijke aanschaf en door gezamenlijk onderhoud kunnen besparingen worden behaald. Beoogd wordt dat het samenwerkingsverband als één organisatie de automatisering bij één leverancier onderbrengt. Naast de kostenbesparingen moet echter ook rekening worden gehouden met aanloopkosten. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de aanpassing van formulieren, het uniformeren van de werkprocessen, automatisering 5, communicatie, ontwikkeling logo/huisstijl, briefpapier en visitekaartjes e.d., installatiekosten, opleidingskosten. De omvorming tot een specifieke entiteit heeft tijd nodig. Ervaringscijfers geven aan dat een dergelijke organisatie na ongeveer 3-5 jaar 6 effectief operationeel kan zijn. Totdat deze specifieke entiteit op volle kracht werkt zullen de aangesloten gemeenten aanloopkosten hebben voor de vorming ervan. Om de efficiency voordelen te concretiseren zal een vergelijking gemaakt moeten worden met de kosten van het zelfdoen op ongeveer hetzelfde kwaliteitsniveau en met dezelfde continuïteitswaarborgen tegenover de samenwerkingskosten. Het gaat wel om kostenbesparingen op de langere termijn. De kosten gaan voor de baten uit 3.5 Kritische succesfactoren Om een samenwerking binnen een regionale specifieke entiteit te laten slagen zijn er enkele essentiële aandachtspunten die het succes van de samenwerking in belangrijke mate zullen bepalen. Deze kritische succesfactoren zijn de elementen die bijdragen aan het succesvol vormgeven van deze samenwerking. Organisatievorm: een specifieke entiteit kan op diverse manieren worden ingericht. (stichting, gemeenschappelijke regeling). Onderzocht moet worden welke vorm in onze regio het meest wenselijk en passend is. Uitgangspunt is dat ten behoeve van de besluitvorming de gemeentebesturen vertegenwoordigd zijn in het bestuur van deze entiteit. De lokale situatie (politiek-sociaal-economisch): Bij de vorming van deze specifieke entiteit zal er aandacht moeten zijn voor de eigen couleur locale ; het eigen gemeentelijk lokale beleid en producten- en dienstenaanbod voor zover daar geen uniformiteit tussen de gemeenten bestaat. Eventuele lokale verschillen zullen hun plaats moeten krijgen binnen de organisatorische inbedding van de te vormen organisatie. Daarnaast kunnen binnen de samenwerking specifieke locale accenten worden gefaciliteerd. Voorbeelden in deze zijn bijvoorbeeld het 'werkgelegenheidsproject Moerdijk", het convenant leerlingbouwplaatsen, de fitheidstraining, het handboek sociale voorwaarden bij aanbesteding en subsidieverlening en de Moerdijk-expres (ontsluiting Havenschap Moerdijk). (bron: gemeente Moerdijk) 5 Uit een eerste verkenning door de werkgroep ICT blijkt dat een uniformering van het softwarepakket in eerste instantie een aanzienlijke investering betekent (ca ). Uiteindelijk kunnen hier wel besparingen uitgehaald worden door met name het gezamenlijke applicatiebeheer- en onderhoud, alsmede de kortingen bij aanschaf en onderhoud die bedongen kunnen worden als gevolg van de schaalvergroting. 6 Gebaseerd op ervaringen van de ISD Walcheren. ISD Walcheren sluit qua aantallen en grootte van de aangesloten gemeenten het beste bij de regio Etten-Leur aan, alsmede onderzoeken RSD-vorming Deloitte & Touche.

12 Uitgangspunt voor de vorming en inrichting van een specifieke entiteit is dat de exploitatie tenminste budgettair neutraal is ten opzichte van de gemeentelijke baten/lasten. Hoewel er (op termijn) financiële besparingen te verwachten zijn, zal in de opstartfase (behoudens noodzakelijke aanloopkosten) sprake moeten zijn van een gelijkblijvend kostenniveau ten opzichte van de huidige situatie. De klant moet altijd centraal staan, de te vormen organisatie en het dienstverleningsconcept zijn er om dit te ondersteunen. Het moet voor de klant duidelijk zijn waar hij terecht kan met zijn vraag. Bovendien zal er voor dié diensten waarvoor het Werkplein geen toegevoegde waarde vormt (bijvoorbeeld minimabeleid, maar ook begeleiding van de zorgcliënten) geregeld moeten worden dat deze diensten op locatie binnen de eigen gemeentegrenzen worden aangeboden (gemeenteloket). Dit laatste vraagt om een goede afstemming tussen Werkplein en het gemeenteloket. Communicatie naar de klant en de medewerkers verdient bijzondere aandacht gedurende het proces van organisatievorming. Het opstellen van een communicatieplan zal een belangrijk onderdeel vormen bij het opstellen van het businessplan.

13 4. Vervolgproces en besluitvorming In het voorgaande zijn de bevindingen geschetst van de samenwerking tussen de gemeenten Etten- Leur, Moerdijk, Zundert en het UWV-WERKbedrijf, zoals die sinds november 2009 gestalte heeft gekregen. Daarbij is zowel de samenwerking op het Werkplein (spoor 1) als de samenwerking in de back-offices (spoor 2) aan bod gekomen. Ten aanzien van beide sporen zijn op grond van de bevindingen een aantal conclusies getrokken, op grond waarvan een aantal aanbevelingen kunnen worden gedaan met betrekking tot het vervolg van de samenwerking tussen de betrokken partijen. Inmiddels heeft ook de gemeente Rucphen aangegeven zich hierbij te willen aansluiten. Spoor 1: - geïntegreerde dienstverlening op het Werkplein draagt bij aan een kwalitatief betere dienstverlening aan de klant werkzoekende én de klant werkgever; - geïntegreerde dienstverlening op het Werkplein draagt bij aan een hogere klanttevredenheid over de dienstverlening van de ketenpartners; - geïntegreerde dienstverlening op het Werkplein draagt bij aan de uitstroombevordering en schadelastbeperking voor de gemeenten. Het is dan ook nadrukkelijk de wens van de betrokken partijen om spoor 1 voort te zetten en vanaf begin 2011 op te schalen naar de standaard werkwijze voor alle WW- en WWB-gerechtigde werkzoekenden (zorgklanten worden buiten het proces gehouden en begeleid via de eigen gemeentelijke loketten). Spoor 2: - om een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het Werkplein te kunnen garanderen is samenvoeging/integratie van de back-offices noodzakelijk, waarbij het integratiemodel niet volstaat; - vorming van een specifieke entiteit draagt bij aan een kwalitatief betere en klantvriendelijkere dienstverlening aan de klant; - door de vorming van een specifieke entiteit zijn op termijn (aanzienlijke) financiële besparingen te realiseren; - door de vorming van een specifieke entiteit vergroten de betrokken gemeenten de kans een eigen Werkplein voor de regio te behouden en daarmee de mogelijkheid zeggenschap en invloed te behouden op de uitvoering van de lokale sociale zekerheid. De partijen streven naar het opstellen van een businessplan, met daarin een concrete uitwerking van een te vormen specifieke entiteit, uitgewerkte werkprocessen, formatieplan, financiële onderbouwing etcetera. Dit businessplan zal uiterlijk in het najaar van 2011 ter vaststelling worden voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden om bij positieve besluitvorming de voorbereiding en vormgeving voor de specifieke entiteit te starten per 1 januari 2012.

14 Samenvattend wordt voorgesteld: Ten behoeve van spoor 1: 1. Voortzetting samenwerking op het Werkplein op grond van het geïntegreerde dienstverleningsconcept en deze werkwijze vanaf begin 2011 op te schalen naar alle klanten en medewerkers, binnen de huidige formatie-inzet; 2. In te stemmen met de voorgestelde extra investering ten behoeve van 2011 voor een gemeentelijke manager in het duale aansturingsmodel voor de integrale dienstverlening vanuit het Werkplein (jaarsalaris gemeentelijk manager + afrondende overdrachtsinzet kwartiermaker). De geraamde kosten van deze extra (tijdelijke) investering voor voortzetting van hetgeen onder spoor 1 wordt verstaan bedragen in totaal Deze kosten worden omgeslagen naar de vier deelnemende gemeenten, naar rato van het inwoneraantal. De verdeling ziet er als volgt uit: Etten leur Moerdijk Rucphen Zundert De Moerdijkse kosten kunnen worden gedekt door een beroep te doen op incidentele gelden W&I voor Ten behoeve van spoor 2: 1. De raden van de gemeenten voor te stellen af te wijken van de gestelde kaders op grond van het raadsbesluit d.d. januari 2009 en in te stemmen met het opstellen van een businessplan voor de vorming van een specifieke entiteit; De raad voor te stellen hiertoe middelen (geprognosticeerd op ,00 excl. btw.) beschikbaar te stellen. De geraamde bijdrage per gemeente, op basis van inwoneraantallen, is dan: Etten Leur Moerdijk Rucphen Zundert De Moerdijkse kosten kunnen worden gedekt uit het directie-budget doorontwikkeling.

15 Bijlage I Intake Gemeente Etten-Leur Werkcoaches Gemeente Etten-Leur UWV Jongerenloket Gemeente Etten-Leur Extern Werkgeversservicepunt Coördinatie WSP Gemeente Etten-Leur Gemeente Rucphen UWV Leerwerkadviseur Mobiliteitsadviseur Aansturing Manager UWV Gemeenten Fte ,5 1,9 0,0 3,65 1,6 0,6 0,8 0,0 0,4 3,5 0,8 - Financiële dekking 2010 Additionele kosten - Provinciale subsidie Participatiebudget Participatiebudget - Participatiebudget EMZ - Fte ,5 2,0 0, ,6 0,6 0,0 0,0 0,4 2,8 Financiële dekking 2011 Participatiebudget E-L Vervalt/onder aansturing EMZ Participatiebudget Participatiebudget - Participatiebudget EMZ Additionele kosten

Businesscase/Besluitvormingsnotitie Gezamenlijke werkorganisatie Werk & Inkomen. gemeenten. Etten-Leur Halderberge Moerdijk Rucphen Zundert

Businesscase/Besluitvormingsnotitie Gezamenlijke werkorganisatie Werk & Inkomen. gemeenten. Etten-Leur Halderberge Moerdijk Rucphen Zundert Businesscase/Besluitvormingsnotitie Gezamenlijke werkorganisatie Werk & Inkomen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Rucphen Zundert INHOUDSOPGAVE Voorwoord I Samenvatting III 1. Samenwerking Werkplein

Nadere informatie

STARTNOTA SAMENWERKING WERK EN INKOMEN. Startnota Samenwerking Werk en Inkomen. Gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Zundert

STARTNOTA SAMENWERKING WERK EN INKOMEN. Startnota Samenwerking Werk en Inkomen. Gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Zundert STARTNOTA SAMENWERKING WERK EN INKOMEN Startnota Samenwerking Werk en Inkomen Gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Zundert januari 2009 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en opdracht 3 Hoofdstuk 2 Redenen

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

Ketensamenwerking. verstandshuwelijk of lat-relatie

Ketensamenwerking. verstandshuwelijk of lat-relatie Ketensamenwerking verstandshuwelijk of lat-relatie Inleiding Sinds invoering sociale zekerheid is er voortdurende zoektocht naar optimale afstemming tussen uitkeringsverstrekking en arbeidsvoorziening.

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Eindrapport project Scholingsconsulenten Glastuinbouw 2010 René Scholte 7 februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doel 3 3. Aanpak 3 Werkzoekenden Bedrijven Scholen Brancheorganisaties

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Welkom in de wereld van Werk en Inkomen

Welkom in de wereld van Werk en Inkomen Besluitvormingsproces nieuwe Huisvesting SoZaWe Rotterdam De Wereld van Werk en Inkomen Welkom in de wereld van Werk en Inkomen Maar wat is dat eigenlijk voor wereld?????? 1 Een regelgestuurde en geïnstitutionaliseerde

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Vaststellen plan van aanpak participatiewet

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U201002598 Lbr. 10/120

ons kenmerk BAWI/U201002598 Lbr. 10/120 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Besluitvorming over Digitaal Klantdossier en Mens Centraal uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U201002598 Lbr. 10/120

Nadere informatie

Ketensamenwerking. een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl

Ketensamenwerking. een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl Ketensamenwerking een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl Logica ketensamenwerking Sinds invoering sociale zekerheid is er voortdurende zoektocht

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Welkom Chris Vervloet Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Jongerenloket BLINK! Klantbenadering / uitgangspunt: Talent, vertrouwen en

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

Handreiking rekenmodel formatie Participatiewet

Handreiking rekenmodel formatie Participatiewet Handreiking rekenmodel formatie Participatiewet Inleiding In opdracht van het OTD heeft Berenschot een formatierekenmodel gemaakt voor de Participatiewet. Met behulp van het model krijgen gemeenten een

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

www.pwc.nl Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013

www.pwc.nl Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013 www.pwc.nl Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 Agenda Aanpak Brongegevens Verschil met gegevensuitvraag zomer 2012 Frictie - Personeel primair proces - Personeel, overhead - Overhead, indirecte

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse Mens Centraal

BIJLAGE 2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse Mens Centraal BIJLAGE 2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse Mens Centraal Inleiding Voor een goed inzicht in de kosten en de opbrengsten van het leveren van integrale dienstverlening met het Mens Centraal concept,

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad Raadd.d. ** '* Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Raadsvoorstel no. R2014.0044 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein Aan de gemeenteraad Probleemstelling:

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer: <^2.QuQg,y

21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer: <^2.QuQg,y Raaosversacierifig : 21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is de situatie van de CF op 1 juli 2012 samengevat:

In het onderstaande overzicht is de situatie van de CF op 1 juli 2012 samengevat: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Werkgeversrol Combinatiefuncties Te besluiten om 1. Aan Xpor B.V. de opdracht te verlenen om een voorstel te doen teneinde de werkgeversrol voor de combinatiefuncties in te richten.

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Notitie fusie Intergemeentelijke Sociale Dienst en Werkvoorziening Midden Langstraat

Notitie fusie Intergemeentelijke Sociale Dienst en Werkvoorziening Midden Langstraat Notitie fusie Intergemeentelijke Sociale Dienst en Werkvoorziening Midden Langstraat 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Doelstelling...3 2. Besluitvorming tot nu toe...3 3. Visie op

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Formatie-ontwikkeling 2003 Statenvergadering: 6 februari 2003 Agendapunt: 5 1. Wij stellen u voor: a. in te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie met 13,3

Nadere informatie

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Het onderzoek in het kort In opdracht van de Stuurgroep Arbeidsadviseur heeft TNO onderzoek verricht naar de informatie- en adviesbehoefte van (potentiële)

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI248.OOI Inboeknummer osbstoxaxz Dossiernummer Ssx.60x 24 mel 2005 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft voortgang Inkomensondersteuningsloket WZI.

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid Factsheet Thema Werkgelegenheid Inleiding Rotterdam wil dromers, denkers en doeners ondersteunen bij het realiseren van ideeën en initiatieven waarmee maatschappelijke vraagstukken in de stad worden aangepakt.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

í ļ Onderwerp Digitaliseren van 20.000 bouwvergunningen met behulp van social return

í ļ Onderwerp Digitaliseren van 20.000 bouwvergunningen met behulp van social return B en W voorste! 13INT02334 Onderwerp Digitaliseren van 20.000 bouwvergunningen met behulp van social return Samenvatting voorstel Met de inzet van minimaal 4 fte de bouwvergunningen uit de periode 1905-2010

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland Onderwerp: Wormerland voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: Dubbelklik hier Beleidsveld: Particiaptie Datum: Portefeuillehouder: K. van Waaijen Procedure: Contactpersoon: Corina Garcia

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 28 februari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichten Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht door het college van B&W met de colleges van B&W van de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt,

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Regionale raadsbijeenkomst Baanstede. 2 december 2015

Regionale raadsbijeenkomst Baanstede. 2 december 2015 Regionale raadsbijeenkomst Baanstede 2 december 2015 Agenda Welkom & introductie Proces tot nu toe Presentatie regio Zaanstreek Presentatie regio Waterland Vervolgproces Proces tot nu toe September 2015

Nadere informatie

Prestatieafspraken IJmond Werkt!

Prestatieafspraken IJmond Werkt! Prestatieafspraken IJmond Werkt! 2 1. Samenwerking op werk De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben hun krachten op het gebied van re-integratie gebundeld in IJmond Werkt!. De uitgangspunten

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009 Gemeenteraad Onderwerp: Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn Registratienummer: 09.13039 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Analyserapport Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB)

Analyserapport Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) Analyserapport Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) Gemeente Tynaarlo, Drenthe Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Analyse van de oorzaak van het tekort inkomensdeel

Nadere informatie

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten - de leden van het Drechtstedenbestuur Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht BNG 28.51.27.748 Telefoon (078)

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201456 383031 / 383031 ONDERWERP L. Smink WZ OA Tijdelijke uitbreiding formatie handhaving bij Stadstoezicht (i.v.m. invoering

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie