1. Aanleiding. 1 Zie raadsbesluit 12 maart 2009, Vaststelling Startnota Samenwerking Werk en Inkomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Aanleiding. 1 Zie raadsbesluit 12 maart 2009, Vaststelling Startnota Samenwerking Werk en Inkomen."

Transcriptie

1 Voorstel voortzetting geïntegreerde dienstverlening Werkplein Etten-Leur per en opstellen businessplan om te komen tot verdergaande samenwerking. 1. Aanleiding 1.1 Achtergrond lokale en landelijke ontwikkelingen Eind januari 2009 hebben de colleges van de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Zundert ingestemd met de startnota Samenwerken Werk en Inkomen Gemeenten Moerdijk, Etten-Leur en Zundert. Deze startnota was er op gericht om vanuit een integratiemodel uitvoeringszaken op het terrein van Werk en Inkomen gezamenlijk uit te voeren. Daarnaast bestond de noodzaak, ondersteund door het steeds dwingender opgelegd Rijksbeleid, om te komen tot de vorming van een Werkplein waar gemeenten én UWV WERKbedrijf gezamenlijke dienstverlening organiseren. De redenen voor het bovenstaande zijn tweeledig. Enerzijds vanwege hetgeen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) is vastgelegd ten aanzien van de grote verantwoordelijkheid die een gemeente heeft én de financiële consequenties die zij draagt voor (niet) succesvolle begeleiding van uitkeringsgerechtigden. In het financiële risicoprofiel van een gemeente vormt de financiële verantwoordelijkheid voor de WWB namelijk een substantieel aandachtsgebied. Juist omwille van dit risico werd de noodzaak gezien de dienstverlening en begeleiding van uitkeringsgerechtigden effectief vorm te geven door intensieve samenwerking met het UWV WERKbedrijf. Dit wordt mede gevoed door positieve en steeds dwingender beleidsmaatregelen vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de gezamenlijke koers die moet worden ingezet door de ketenpartners. Het ministerie heeft aangegeven dat het centraal stellen van de klanten middels geïntegreerde dienstverlening noodzakelijk is om een adequate invulling te geven aan de klantprincipes en zodoende een bijdrage te levert aan een verbeterde poortwachtersfunctie en een snellere en duurzame uitstroom uit de uitkering. Anderzijds vraagt de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving op het terrein van Werk en Inkomen een adequate vertaling naar een passende en succesvolle uitvoeringspraktijk. Dit betekent voor kleine en middelgrote gemeenten dat de kwetsbaarheid en het risicoprofiel op het terrein van Werk en Inkomen toeneemt. De eerder geschetste ontwikkelingen in de startnota laten diverse opgaven zien die voor de eigenstandige gemeenten consequenties hebben op het gebied van dienstverlening, competenties, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Deze opgaven worden nog eens versterkt door de onomkeerbare landelijke ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid. Verdergaande samenwerking op het terrein van Werk en Inkomen is daarmee een gegeven. 1.2 Opdracht, doelen en kaders In maart/april 2009 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Moerdijk de opdracht gegeven 1 om het integratiemodel zoals verwoord in de Startnota Samenwerking Werk en Inkomen Gemeenten Moerdijk, Etten-Leur en Zundert verder uit te werken. In deze startnotitie van januari 2009 zijn de volgende doelen benoemd: 1. Kwalitatieve ontwikkeling van de dienstverlening; 2. Verdergaande professionalisering van de betrokken medewerkers; 3. Ontwikkeling van de bedrijfsvoering; 4. Ontwikkeling van de Werk- en Inkomenskosten en bedrijfsvoeringkosten in termen van effectiviteit en efficiency; 5. De noodzakelijke verbinding leggen met de ketenbrede ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid. 1 Zie raadsbesluit 12 maart 2009, Vaststelling Startnota Samenwerking Werk en Inkomen.

2 In de startnota van januari 2009 zijn de volgende kaders aangegeven: De intergemeentelijke samenwerking op het terrein van Werk en Inkomen moet zich richten op de uitvoeringselementen. De beleidsmatige elementen blijven geborgd in de drie eigenstandige gemeenten, zodat de beleidsmatige couleur locale adequaat geborgd blijft; Bij de gezamenlijke uitvoering van Werk en Inkomen blijft de lokale dienstverlening in iedere gemeente in stand, sterker nog, de gezamenlijke uitvoering van Werk en Inkomen moet een kwalitatieve impuls geven aan de ontwikkeling van de lokale dienstverlening; Binnen elke gemeente moet rondom de uitvoering van Werk en Inkomen een eigen, lokaal, dienstverleningsloket blijven; De gezamenlijke uitvoering van Werk en Inkomen moet niet leiden tot een nieuwe en aparte organisatorische entiteit. Het geheel resulteerde in een samenwerking op 2 sporen: 1. De vorming van een Werkplein waar gemeenten en UWV-WERKbedrijf integrale dienstverlening organiseren en via één loket aanbieden aan werkzoekenden en werkgevers (spoor 1); 2. Onderzoeken van een samenwerkingsverband tussen (de back-office) van de afdelingen Werk en Inkomen van de genoemde gemeenten (spoor 2). In het samenwerkingstraject heeft de gemeente Rucphen ten dele geparticipeerd. De gemeente Rucphen valt eveneens binnen de 'werkplein-regio' Etten-Leur, maar heeft in eerste instantie aangegeven niet actief te participeren in de samenwerking rondom spoor 1 en 2. De gemeente Rucphen heeft wel actief geparticipeerd in de samenwerking in het WSP. Tijdens de afgelopen samenwerkingsperiode heeft overigens wél steeds een constructieve verbinding en wederzijdse afstemming met de gemeente Rucphen plaatsgevonden. Thans heeft de gemeente Rucphen de intentie om samen met de partners Moerdijk, Etten leur en Zundert te participeren in de samenwerking op spoor 1 en 2. Leeswijzer In het navolgende komen de bevindingen op beide sporen aan bod zoals die in het afgelopen jaar zijn opgedaan, met daaruit voortvloeiende voorstellen om de samenwerking rondom zowel spoor 1 (integrale dienstverlening vanaf het Werkplein) als spoor 2 (intensieve samenwerking van de backoffice activiteiten) door te ontwikkelen en verder vorm te geven. In hoofdstuk 2 komt spoor 1 aan bod, met een schets van de manier waarop de één-loketgedachte op het Werkplein is vormgegeven, de resultaten van de integrale aanpak en de knelpunten die in de praktijk worden ervaren. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de samenwerking tussen de gemeentelijke back-offices en de noodzakelijk geachte verdergaande integratie van de gemeenten op dit terrein. Als bijlagen bij deze notitie zijn gevoegd een overzicht van de formatie 2010 en 2011 van het Werkplein (spoor 1) alsook het toekomstige beeld van de werkprocessen en de huidige werkprocessen bij de gemeenten Etten leur, Moerdijk en Zundert.

3 2 Geïntegreerde dienstverlening Werkplein Etten-Leur (samenwerking front-office) 2.1. Spoor 1: geïntegreerde klantbenadering Werkplein De samenwerking tussen de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Zundert en het UWV Werkbedrijf op het Werkplein is gestoeld op het streven naar een optimale dienstverlening met de volgende uitgangspunten: - werk boven uitkering; - één ketenoverstijgend aanspreekpunt voor de klant werkzoekende én de klant werkgever; - hoogwaardige en specialistische expertise bij de medewerkers; - klant stellen boven de regels; - gezamenlijke inkoop van goede re-integratieactiviteiten; - klantgerichte processen. De samenwerking tussen gemeenten en UWV is uitgewerkt in een geïntegreerd dienstverleningsconcept 2 dat gebaseerd is op een primair basisproces voor gemeenten en UWV Werkbedrijf, waarbij er gehandeld wordt vanuit het oogpunt van de klant en door betrokken partijen opgetreden wordt als één organisatie met als gezamenlijk doel het snel en duurzaam aan het werk helpen van mensen door optimale zorg en aandacht voor alle klanten in de keten. Hierbij wordt zowel de klant werkzoekende als de klant werkgever bediend. Het geïntegreerde dienstverleningsconcept op het Werkplein heeft gestalte gekregen in een drietal aandachtsgebieden en samenwerkingselementen: 1. Pilot klantbenadering/geïntegreerde aanpak door werkcoaches Op het Werkplein werken werkcoaches van UWV en gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Zundert samen aan de re-integratie van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Er is bewust gekozen om deze dienstverlening vanuit de locatie van het Werkplein te laten plaatsvinden. Immers, daar zijn de vacatures in de regio bekend. In navolging van de uitkeringsintake op het Werkplein is het een logisch vervolg dat de dienstverlening aan de klant integraal (zonder overdrachtsmomenten) gericht is op het vinden van werk en op het Werkplein plaatsvindt. Hiermee komt het uitgangspunt van werk boven uitkering optimaal tot uitdrukking. De integrale werkwijze is geheel conform het Rijksbeleid om de Werkpleinen tot dé gezamenlijke (regionale) dienstverleningspunten op het terrein van Werk en Inkomen maken. De uitkeringssituatie is niet langer leidend, maar het begeleiden naar werk staat centraal. Het dienstverleningsconcept is opgebouwd vanuit het klantperspectief met als doel onder regie van één contactpersoon (de werkcoach) de klant werkzoekende van werk dan wel uitkeringssituatie naar werk te leiden (advies, sturing en begeleiding) op de meest snelle en adequate wijze. Daarbij geldt dat de klantbenadering van werkzoekenden vanaf 27 jaar plaatsvindt volgens de principes van volledig ontschotte dienstverlening met als doel het beperken van het aantal overdrachtsmomenten voor de klant en te komen tot een effectieve en efficiënte aanpak van het (terug)leiden van deze klant naar de arbeidsmarkt. Concreet betekent dit dat een werkzoekende ongeacht zijn/haar uitkeringssituatie een werkcoach toebedeeld krijgt die behoort tot één van de deelnemende organisaties. Met de start van de pilot per 1 november 2009 zijn alle nieuwe WW-, WWB- en NUG-klanten ingestroomd in het geïntegreerde dienstverleningsproces. Alleen de WWB-klanten zónder arbeidsmarktperspectief op de korte termijn (< 1-1½ jaar) 3 en/of met multifactoriële problematiek, 2 Zoals vastgesteld in 2009 door de colleges van de gemeenten Etten-leur, Zundert, Moerdijk en Rucphen. 3 Zoals vastgesteld in het geïntegreerde dienstverleningsconcept op het Werkplein.

4 de zogenaamde zorgklanten, zijn doorverwezen naar de verschillende gemeenten. Deze klanten worden begeleid door de klantmanagers van de woongemeente van de klant. 2. Jongerenloket Ten behoeve van de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen aan de doelgroep jongeren is een apart jongerenloket ingericht dat bestaat uit werkcoaches die zich enkel en alleen richten op de ondersteuning van werkloze jongeren tot 27 jaar (overeenkomstig de wettelijke afkadering van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)). Het doel van het jongerenloket is het bemiddelen van jongeren naar werk of het zorgdragen voor een startkwalificatie. De werkwijze van de jongerencoaches is overeenkomstig de klantbenadering binnen de pilot, dus een integrale aanpak van WW- en WWBgerechtigde jongeren. Gezien de specifieke problemen die binnen de doelgroep jongeren voorkomen, onderhouden de jongerenwerkcoaches nauwe banden met andere voor de doelgroep relevante gemeentelijke onderdelen en instanties zoals leerplichtambtenaren, het onderwijsveld (ROC) en de jeugdzorg. 3. Werkgeversservicepunt Het werkgeversservicepunt (WSP) is het aanspreekpunt voor werkgevers in de regio op het gebied van vacaturevervulling. Het UWV en de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert nemen deel aan het WSP. In het WSP werken werkgeversadviseurs die zich richten op de acquisitie van vacatures en de matching van het WW- en WWB-werkzoekendenbestand van de vier gemeenten en UWV. Daarnaast is in het WSP een leerwerkadviseur actief die zich bezig houdt met de acquisitie van leerwerkbanen en de bemiddeling van werkzoekenden naar deze leerwerkbanen. Ook is in het WSP een mobiliteitsadviseur werkzaam die zich richt op het bemiddelen van met werkloosheid bedreigde werknemers naar een andere baan om langs deze weg instroom in een uitkeringssituatie te voorkomen. Deze mobiliteitsadviseur is tevens de schakel naar het regionale mobiliteitscentrum van het UWV. Daarmee komen zowel vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt op het Werkplein samen Resultaten geïntegreerde dienstverlening De samenwerking op het werkplein tussen de verschillende samenwerkingspartners kent twee doelen: 1. verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant werkzoekende (klant centraal) en 2. het verbeteren van de resultaten in termen van het terugdringen c.q. beperken van het werkzoekendenbestand en de uitkeringsafhankelijkheid in de regio en daarmee het beperken van de uitkeringslasten voor de gemeenten en het UWV-WERKbedrijf. 1. Kwalitatieve resultaten geïntegreerde dienstverlening: Klantvriendelijkere dienstverlening door één aanspreekpunt; Snellere doorlooptijd tussen intake en dienstverlening op het terrein van begeleiding en reintegratie; Geen overdrachtsmomenten tussen UWV en gemeente. De benadering waarbij de klant centraal staat komt tot uitdrukking in een hogere klantwaardering van de dienstverlening op het Werkplein zoals tot uitdrukking is gekomen in een recent gehouden klanttevredenheidsonderzoek. 4 De klant ervaart de integrale dienstverlening als zeer positief. De aangeboden diensten op het Werkplein in Etten-Leur worden door klanten als positief ervaren. Op het werkplein kan gebruik gemaakt worden van integrale ondersteuning, informatie, vacatureoverzichten, computers, expertise etc. Hierdoor kunnen de klanten optimaal naar werk worden begeleid. 4 Klanttevredenheidsonderzoek mei 2010: toename waardering dienstverlening van 6,4 naar 8,1.

5 2. Kwantitatieve resultaten geïntegreerde dienstverlening Begin 2010 stonden ruim personen als werkzoekend op het Werkplein Etten-Leur geregistreerd. Dit is 17% hoger dan een jaar eerder. De gevolgen van de economische crisis, die zich vanaf medio 2009 heeft voorgedaan, zijn duidelijk zichtbaar. Tabel 1 toont de uitstroomresultaten WWB/WIJ en WW voor de periode november 2009 tot en met september 2010, afgezet tegen de resultaten zoals de afzonderlijke gemeenten en UWV die een jaar eerder in dezelfde periode hebben gerealiseerd. Ondanks dat de arbeidsmarkt als gevolg van de economische crisis een duidelijke krimp van de werkgelegenheid heeft laten zien, is de gerealiseerde uitstroom uit de uitkering binnen de pilot aanzienlijk hoger geweest. Omdat de werkgelegenheid en daarmee het aantal openstaande vacatures in belangrijke mate de uitstroomkansen van werkzoekenden bepaalt, kan gesteld worden dat zónder de economische crisis de resultaten van de pilot geïntegreerde dienstverlening nog beter zouden zijn geweest. Tabel 1 Uitstroomresultaten pilot versus resultaten vóór pilot November 2009 t/m april 2010 November 2008 t/m april 2009 pilotperiode E-L M Z Uitstroom WWB/WIJ < 27 jaar (WIJ)* 27 jaar (WWB) Uitstroom WW < 27 jaar* 27 jaar Werkgeversservicepunt* Vacatures geregistreerd Vacatures vervuld 57,6% 15,0% 6,1% 12,5% 21% 6,3% 13% 10,4% 45,9% Geen cijfer beschikbaar (53,8%) 284 (46,3%) Uitstroom: werkaanvaarding en einde uitkering a.g.v. geen inlichtingen. * t/m Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de samenwerking tussen de partijen met een geïntegreerd dienstverleningsconcept heeft geleid tot een effectievere en efficiëntere dienstverlening, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Op grond van de resultaten zijn de ketenpartners voornemens om de geïntegreerde werkwijze op te schalen en uit te breiden tot de standaard werkwijze voor alle WW en WWB-klanten, dus óók de klanten die vóór de start van de pilot reeds in een uitkeringssituatie verkeerden (in de pilot is uitsluitend met nieuwe klanten gewerkt) Knelpunten geïntegreerde dienstverlening in relatie tot huidig samenwerkingsmodel Het geïntegreerde dienstverleningsconcept heeft geleid tot een zeer positieve impuls ten aanzien van de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de dienstverlening door de ketenpartners. De samenwerking tussen gemeenten en UWV op het Werkplein komt de dienstverlening aan de klant optimaal ten goede. Evenwel worden rond de operationele uitvoering van het dienstverleningsconcept wel een aantal knelpunten ervaren die samenhangen met de huidige bedrijfsvoering, te weten het enerzijds samenwerken in een geïntegreerde front-office en anderzijds volledig gescheiden back-offices. Deze knelpunten komen prominent tot uiting op een aantal onderdelen van de bedrijfsvoering, te weten: ICT: door UWV en de gemeenten worden in totaal drie verschillende klantvolgsystemen gehanteerd die niet op locatie van het Werkplein geraadpleegd kunnen worden;

6 Caseload: een gemengde caseload van inwoners van de verschillende gemeenten betekent het onderhouden van relaties met alle afzonderlijk back-offices, die ieder eigen afwijkende procedures en werkwijzen kennen; Aansturing: op het Werkplein werken werkcoaches, jongerencoaches en WSP-adviseurs samen, die afkomstig zijn van vijf verschillende organisaties. Formeel vindt de aansturing ook plaats vanuit deze organisaties hetgeen de operationele aansturing bemoeilijkt. Personele inzet Werkplein: herhaaldelijk is een gebrek aan commitment gebleken voor de inzet van de vooraf toegezegde formatie, doordat voorrang werd gegeven aan opdrachten/taken vanuit de eigen organiatie. De hierboven beschreven knelpunten zijn zowel knelpunten voor de front-office als de backoffice. Om een optimale samenwerking te realiseren is het noodzakelijk dat de front-office en de backoffice volledig op elkaar worden afgestemd. Voor een kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke dienstverlening is de samenwerking tussen Werkplein en gemeentelijke back-office cruciaal. De dienstverlening in de front-office vraagt om een effectief samenspel met de back-office(s). Bovengenoemde knelpunten staan een dergelijk effectief samenspel echter in de weg. Het werken met drie gemeentelijke back-offices werkt verstorend voor de dienstverlening aan de WWB-klant. De vormgeving van de samenwerking aan de voorkant wordt bemoeilijkt door de huidige organisatorische inbedding van de samenwerking (het zogenaamde integratiemodel rondom de back-offices). Afstemming van ICT en werkprocedures zijn niet voldoende adequaat gebleken om de knelpunten weg te nemen, knelpunten die uiteindelijk een breekpunt kunnen gaan vormen in de samenwerking volgens het geïntegreerde dienstverleningsconcept. Verdergaande samenwerking in de back-office is noodzakelijk teneinde een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan werkzoekende klant te kunnen voortzetten. Daarmee is de samenvoeging van back-office(processen) in het voordeel van de klant. Vorming van één entiteit van de gemeentelijke back-ofices is daarmee voorwaarde voor doorontwikkeling van de geïntegreerde dienstverlening vanaf het Werkplein ten behoeve van de klanten. Dit is ook gebleken bij andere Werkpleinen waar een integraal dienstverleningsconcept is doorgevoerd Borging kwaliteit dienstverlening WWB- en WW-populatie Samenwerking op basis van een volledig ontschot en geïntegreerd dienstverleningsproces betekent dat de werkcoaches basiskennis dienen te hebben van zowel WW als WWB, alsmede de lokale beleidsuitgangspunten en procedures van de verschillende organisaties. In 2010 is geïnvesteerd in het vergroten van het kennisniveau van de medewerkers op het gebied van de WW en WWB. Gebleken is dat hierin een verdere investering gedaan zal moeten worden. Geïntegreerde dienstverlening vraagt om een inwerk- en leerproces dat vooral via opleiding en training on-the-job gestalte krijgt Financieel overzicht integrale dienstverlening (spoor 1) De samenwerking op het werkplein betreft voornamelijk clustering van reeds binnen de afzonderlijke deelnemende organisaties bestaande functies. Het gaat dan om de functies van werkcoach, intaker en WSP-adviseur. Daarnaast is ten behoeve van de vormgeving van de verschillende organisatieonderdelen additionele formatie aangetrokken om de samenwerking vorm te kunnen geven. Grotendeels is deze formatie-uitbreiding gefinancierd met rijks- en provinciale subsidies, gedeeltelijk door extra investeringen vanuit gemeentezijde. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de totale personele formatie op het Werkplein en financiële dekking.

7 Pilot geïntegreerde klantbenadering Binnen de pilot geïntegreerde dienstverlening zijn in totaal 7,4 fte werkcoaches werkzaam. Hiervoor geldt dat 5,6 fte bestaat uit de reguliere personele formatie van gemeenten en UWV. Ten behoeve van de opstart van de pilot is daarnaast geïnvesteerd in 1,8 fte aan additionele werkcoaches. Jongerenloket Het jongerenloket bestaat uit 4,4 fte jongerencoaches, waarvan 3,4 fte gefinancierd wordt met een rijkssubsidie in het kader van het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid. Daarnaast is in de opstartfase fte additioneel toegevoegd door de gezamenlijke gemeenten om de hoge instroom in goede banen te kunnen leiden. Het UWV-WERKbedrijf heeft tot medio augustus actief geparticipeerd middels het inzetten van een trainee. De rijkssubsidie zal in 2011 voortgezet worden. Vanwege de huidige stabiele instroom en het rustiger vaarwater waar het jongerenloket inmiddels is in gekomen, is de additionele toevoeging van 1 fte niet meer noodzakelijk in Daarmee is de dekking van de personele lasten van het jongerenloket ook voor 2011 gegarandeerd. Na 2011 zal, afhankelijk van de economische situatie en regionale jeugdwerkloosheid, de bezetting van het jongerenloket binnen de reguliere personele formatie worden ingevuld. Werkgeversservicepunt Het Werkgeversservicepunt heeft 7.6 fte formatie. Daarvan wordt 4,3 fte ingevuld met reguliere UWV-formatie, 0,8 fte coördinatie met een provinciale subsidie en 2,5 fte met personeel dat veelal gefinancierd wordt uit de reguliere personeels- of participatiebudgetten van de deelnemende gemeenten. De samenwerking op het Werkplein volgens de huidige opzet inclusief het WSP en Jongerenloket heeft 1,8 fte aan extra personele inzet betekend. Gezien de toename in de WWB-instroom met 18%, 22% en 29% voor respectievelijk de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Zundert sinds de start van de pilot, hadden de afzonderlijke gemeenten zónder de samenwerking, de personele capaciteit in vergelijkbare mate moeten uitbreiden om de bestaande kwaliteitsniveaus van de dienstverlening te kunnen handhaven. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de personele kosten voor de samenwerking op het Werkplein relatief gezien gelijk zijn gebleven. 2.6 Opschalen pilot geïntegreerde dienstverlening naar standaard werkwijze Zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht is het geïntegreerde dienstverleningsconcept een meerwaarde gebleken. Omdat de geïntegreerde werkwijze niet vraagt om extra investeringen in de personele formatie, wordt voorgesteld de integrale dienstverlening voort te zetten per en uit te breiden tot het standaard werkproces, waarbij álle klantmanagers/werkcoaches van de gemeenten en UWV conform dit werkproces gaan werken. Benadrukt wordt dat zorgklanten buiten het integrale dienstverleningsproces vanuit het Werkplein worden gelaten en door de eigen organisaties opgepakt blijven worden. De betrokken partijen zijn voornemens de geïntegreerde aanpak op het Werkplein in 2011 voort te zetten en op te schalen naar de volledige WW en WWB-bestanden. Dit betekent dat de bestaande klanten (met uitzondering van de zorgklanten) die reeds in een uitkeringssituatie verkeerden voor aanvang van de pilot en die nu nog vanuit de voormalige werkwijzen worden ondersteund (niet op basis van het concept van integrale dienstverlening), straks eveneens binnen het geïntegreerde werkproces vallen en dito dienstverlening. Deze verdere uitrol van het geïntegreerde dienstverleningsproces zal niet leiden tot toenemende personele lasten. Immers, de bestaande klantenbestanden van vóór de pilot worden reeds beheerd binnen de reguliere formatie van de afzonderlijke gemeenten.

8 Tabel 2 Personele bezetting en dekking Werkplein 2011 Fte Financiële dekking Intake Gemeente Etten-Leur 2,5 Werkcoaches Gemeente Etten-Leur UWV Jongerenloket Gemeente Etten-Leur Extern Werkgeversservicepunt Coördinatie WSP Gemeente Etten-Leur Gemeente Rucphen UWV Leerwerkadviseur Mobiliteitsadviseur Aansturing Manager UWV Gemeenten 2,0 0, ,6 0,6 0,8 0,0 0,4 2,8 Participatiebudget E-L Vervalt per Participatiebudget Participatiebudget - UWV Participatiebudget EMZ Additionele kosten (incl coördinatie WSP) Na de opschaling zal in 2011 sprake zijn van een duale managementaansturing van het Werkplein. Naast de manager UWV zal een gemeentelijke manager zorg dragen voor de dagelijkse aansturing van (een deel van) het Werkplein. Dit model van duale aansturing van het Werkplein kan gecombineerd worden met de aansturing van het WSP. De gemeentelijke manager stuurt daarbij onder andere het WSP aan. Door het wegvallen van de provinciale subsidie waaruit de coördinator WSP in 2010 is gefinancierd, zal deze gecombineerde functie vanuit de gemeenten bekostigd moeten worden. Vanwege de eerder aangetoonde verhoogde uitstroomresultaten als gevolg van het geïntegreerde dienstverleningsconcept worden deze kosten (ruimschoots) terugverdiend door de schadelastreductie in uitkeringen. Dekking van deze kosten kan gevonden worden door een beroep te doen op het Participatiebudget.

9 3. Samenwerking tussen gemeenten 3.1 Spoor 2: Samenwerking gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert Het tweede spoor van het samenwerkingstraject Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert betreft de samenwerking in de back-offices van de afzonderlijke gemeenten. Samenwerken in de back-office zal efficiëncyvoordelen in de bedrijfsvoering opleveren. Dit zal positief bijdragen aan een betere dienstverlening aan de klant (werkzoekende). Gemeenteraden hebben eerder als kader gesteld dat de vorm te geven samenwerking niet zou moeten leiden tot de vorming van een nieuwe en aparte organisatorische entiteit. Om de samenwerking tussen de back-offices vorm te geven, zijn in de afgelopen periode een drietal terreinen benoemd waar de mogelijkheden voor samenwerking zijn onderzocht, te weten ICT, beleid en administratieve processen. De laatste twee onderzoeksterreinen hadden deels tot doel de samenwerking in de front-office (spoor 1) mede vorm te geven. 3.2 Bevindingen onderzoek naar back-office samenwerking ICT Het ICT-vraagstuk was gericht op, naast het realiseren van de "één PC-gedachte" op het Werkplein, te komen tot een situatie waarin de afzonderlijke gemeenten hetzelfde back-officesysteem hanteren. Daarbij zijn zowel de kostenaspecten als de mogelijkheden en wensen van de gemeenten meegewogen. Gebleken is dat de aanschaf van één en hetzelfde back-officesysteem als gevolg van de diversiteit aan benodigde koppelingen met andere, binnen de verschillende gemeenten, gebruikte systemen zowel met het oog op het kostenaspect, als op de privacywetgeving wordt bemoeilijkt binnen het onderzochte integratiemodel. Administratieve processen Ten aanzien van de administratieve processen is een inventarisatie gemaakt van de werkprocessen op het terrein van werk en inkomen en is onderzocht in hoeverre deze processen geharmoniseerd konden worden ten behoeve van de gezamenlijke integrale dienstverlening op het Werkplein. Daarnaast zijn de mogelijkheden onderzocht om te komen tot één gezamenlijke back-office. Uitkomst van de inventarisatie is dat elk van de drie gemeenten geheel eigen processen kent, die (mede) zijn bepaald door de manier waarop de back-office organisatie is ingericht. Dit maakt dat afstemming/harmonisering van de processen ten behoeve van een gestroomlijnde integrale dienstverlening op het Werkplein wordt bemoeilijkt. Daarbij zijn de administratieve processen de basis voor de inrichting van het aan te schaffen ICT-systeem. De bovengenoemde obstakels hebben veel impact op het realiseren van een gezamenlijke aanschaf van een ICT-systeem, omdat de inrichting per gemeente dient te gebeuren wat een kostenverhogend aspect in zich heeft. Dit maakt dat het vormen van één gezamenlijke back-office voor de drie gemeenten, vanuit het efficiency perspectief, geen haalbare kaart zal zijn binnen het eerder gekozen samenwerkingsmodel. Samenvattend kan gesteld worden dat de mate waarin (structurele) samenwerking tussen backoffices gerealiseerd kan worden, sterk afhankelijk is van de mate waarin de verschillende deelnemende partijen als organisaties kunnen integreren. De bij de start van het samenwerkingstraject gekozen tussenvorm, het zogenaamde integratiemodel zónder vormgeving van een specifieke organisatorische entiteit, waarbij de betrokken gemeenten vanuit hun eigen zelfstandige identiteit blijven acteren, is nadelig gebleken voor de besluitvorming en structurele vorm van samenwerking binnen de back-offices en daarmee de dienstverlening naar de klanten vanuit de integrale dienstverlening.

10 3.3 Keuze voor een specifieke entiteit De hiervoor genoemde knelpunten leiden tot de conclusie dat, om de doelstellingen van de samenwerking te bereiken, het nodig is om de organisatiestructuur te kantelen. Intensieve (volledige) samenwerking kan vorm krijgen in een specifieke entiteit. In de pilot is nadrukkelijk gebleken dat een specifieke entiteit voorwaardelijk zal zijn om het dienstverleningsproces op het Werkplein werkelijk efficiënt en effectief in te richten. Daarnaast kunnen als voordelen van een specifieke entiteit genoemd worden: Bedrijfsmatige voordelen: Betere waarborging continuïteit dienstverlening. De kwetsbaarheid in personele bezetting neemt af en de flexibiliteit neemt toe door onderlinge vervangbaarheid; Verbeteren van de kwaliteit van de (front- en back-office) dienstverlening; Minder overdrachtsmomenten voor de klant bij de front-office; Er is sprake van ketendienstverlening. De dienstverlening heeft betrekking op de uitkering (inkomen), een re-integratietraject (projecten zijn sneller te vullen waardoor de wachttijden korter worden) en zorg ( bijzondere bijstand etc). Dit alles wordt aangeboden via de klantmanager (één aanspreekpunt). Door de uitvoering van de dienstverlening te verbinden aan één locatie wordt de dienstverlening betreffende Werk en Inkomen eenduidig vanuit één punt en in samenhang aangeboden. Dit biedt rechtsgelijkheid aan de klant; Verbetering van efficiency van de bedrijfsvoering (ruimte voor kwalitatief voldoende specialisaties zoals schuldhulpverlening, inburgering, incasso, applicatiebeheer en interne controle). Beleidsmatige voordelen: Gezamenlijke integrale beleidsontwikkeling (in brede zin) voor vier gemeenten met behoud en waar relevant versterkte borging van specifieke lokale beleidsaccenten (colour locale); Vergroten van het aanbod van voorzieningen van klanten (het voorzieningenpakket van regionale samenwerkingsverbanden is vaak breder en meer divers dan die van de afzonderlijke gemeente); De afgelopen tijd is landelijk geïnvesteerd in de ketenbenadering werk-inkomen-participatie en zorg. Op termijn leidt dat wellicht tot een discussie over het al dan niet opnemen van het lokale WMO-loket binnen werkprocessen van afdelingen Sociale Zaken/Werk en Inkomen. Financiële voordelen: Besparing op personele kosten, op termijn lagere formatieomvang; Kostenbesparing op automatisering; Lagere overhead (mits hierop gestuurd wordt); Kostenbesparing op inkoop diensten. 3.4 Doorkijk te verwachten terugverdieneffecten Algemeen wordt verondersteld dat bij samenwerking in een specifieke entiteit de (som van de) uitvoeringskosten zal afnemen. De grootste besparingen zijn naar verwachting te behalen op kosten van: Personeel: door middel van schaalvergroting kunnen besparingen in de personele sfeer worden gerealiseerd. Dat kan zijn bij taken waarvan de aard en omvang onafhankelijk zijn van de schaalgrootte van de gemeente. Iedere afzonderlijke gemeente heeft bijvoorbeeld applicatiebeheerders, beleidsmedewerkers, toetsers en een uitkeringsadministratie. Door samenvoeging tot/in één entiteit kan dit tot besparingen leiden. Enerzijds gaat het om efficiencywinst bij de uitvoering van specialistische taken die in de huidige situatie versnipperd worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de zogenaamde 'eenmansposten' bij de verschillende gemeenten. Door schaalvergroting kunnen deze specialistische functies, zoals interne controle,

11 terugvordering en verhaal en bezwaar beter in de organisatie worden verankerd. Anderzijds is een efficiencyvoordeel te behalen bij taken waarmee 'bulk-werk' is gemoeid, zoals de uitkeringsadministratie. Ook bijkomende kosten als overleg en scholing worden door schaalvergroting verhoudingsgewijs lager. Bedrijfsvoering: door beheersing van het productieproces. Door bijvoorbeeld de systemen te optimaliseren, het beleid op elkaar af te stemmen of afstemming in de interne controle moet een voordeel in de uitvoeringskosten behaald kunnen worden. Overhead: bepaalde overheadkosten kunnen worden uitgesmeerd over meer medewerkers. Inkoop van diensten. Automatisering: door de gezamenlijke aanschaf en door gezamenlijk onderhoud kunnen besparingen worden behaald. Beoogd wordt dat het samenwerkingsverband als één organisatie de automatisering bij één leverancier onderbrengt. Naast de kostenbesparingen moet echter ook rekening worden gehouden met aanloopkosten. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de aanpassing van formulieren, het uniformeren van de werkprocessen, automatisering 5, communicatie, ontwikkeling logo/huisstijl, briefpapier en visitekaartjes e.d., installatiekosten, opleidingskosten. De omvorming tot een specifieke entiteit heeft tijd nodig. Ervaringscijfers geven aan dat een dergelijke organisatie na ongeveer 3-5 jaar 6 effectief operationeel kan zijn. Totdat deze specifieke entiteit op volle kracht werkt zullen de aangesloten gemeenten aanloopkosten hebben voor de vorming ervan. Om de efficiency voordelen te concretiseren zal een vergelijking gemaakt moeten worden met de kosten van het zelfdoen op ongeveer hetzelfde kwaliteitsniveau en met dezelfde continuïteitswaarborgen tegenover de samenwerkingskosten. Het gaat wel om kostenbesparingen op de langere termijn. De kosten gaan voor de baten uit 3.5 Kritische succesfactoren Om een samenwerking binnen een regionale specifieke entiteit te laten slagen zijn er enkele essentiële aandachtspunten die het succes van de samenwerking in belangrijke mate zullen bepalen. Deze kritische succesfactoren zijn de elementen die bijdragen aan het succesvol vormgeven van deze samenwerking. Organisatievorm: een specifieke entiteit kan op diverse manieren worden ingericht. (stichting, gemeenschappelijke regeling). Onderzocht moet worden welke vorm in onze regio het meest wenselijk en passend is. Uitgangspunt is dat ten behoeve van de besluitvorming de gemeentebesturen vertegenwoordigd zijn in het bestuur van deze entiteit. De lokale situatie (politiek-sociaal-economisch): Bij de vorming van deze specifieke entiteit zal er aandacht moeten zijn voor de eigen couleur locale ; het eigen gemeentelijk lokale beleid en producten- en dienstenaanbod voor zover daar geen uniformiteit tussen de gemeenten bestaat. Eventuele lokale verschillen zullen hun plaats moeten krijgen binnen de organisatorische inbedding van de te vormen organisatie. Daarnaast kunnen binnen de samenwerking specifieke locale accenten worden gefaciliteerd. Voorbeelden in deze zijn bijvoorbeeld het 'werkgelegenheidsproject Moerdijk", het convenant leerlingbouwplaatsen, de fitheidstraining, het handboek sociale voorwaarden bij aanbesteding en subsidieverlening en de Moerdijk-expres (ontsluiting Havenschap Moerdijk). (bron: gemeente Moerdijk) 5 Uit een eerste verkenning door de werkgroep ICT blijkt dat een uniformering van het softwarepakket in eerste instantie een aanzienlijke investering betekent (ca ). Uiteindelijk kunnen hier wel besparingen uitgehaald worden door met name het gezamenlijke applicatiebeheer- en onderhoud, alsmede de kortingen bij aanschaf en onderhoud die bedongen kunnen worden als gevolg van de schaalvergroting. 6 Gebaseerd op ervaringen van de ISD Walcheren. ISD Walcheren sluit qua aantallen en grootte van de aangesloten gemeenten het beste bij de regio Etten-Leur aan, alsmede onderzoeken RSD-vorming Deloitte & Touche.

12 Uitgangspunt voor de vorming en inrichting van een specifieke entiteit is dat de exploitatie tenminste budgettair neutraal is ten opzichte van de gemeentelijke baten/lasten. Hoewel er (op termijn) financiële besparingen te verwachten zijn, zal in de opstartfase (behoudens noodzakelijke aanloopkosten) sprake moeten zijn van een gelijkblijvend kostenniveau ten opzichte van de huidige situatie. De klant moet altijd centraal staan, de te vormen organisatie en het dienstverleningsconcept zijn er om dit te ondersteunen. Het moet voor de klant duidelijk zijn waar hij terecht kan met zijn vraag. Bovendien zal er voor dié diensten waarvoor het Werkplein geen toegevoegde waarde vormt (bijvoorbeeld minimabeleid, maar ook begeleiding van de zorgcliënten) geregeld moeten worden dat deze diensten op locatie binnen de eigen gemeentegrenzen worden aangeboden (gemeenteloket). Dit laatste vraagt om een goede afstemming tussen Werkplein en het gemeenteloket. Communicatie naar de klant en de medewerkers verdient bijzondere aandacht gedurende het proces van organisatievorming. Het opstellen van een communicatieplan zal een belangrijk onderdeel vormen bij het opstellen van het businessplan.

13 4. Vervolgproces en besluitvorming In het voorgaande zijn de bevindingen geschetst van de samenwerking tussen de gemeenten Etten- Leur, Moerdijk, Zundert en het UWV-WERKbedrijf, zoals die sinds november 2009 gestalte heeft gekregen. Daarbij is zowel de samenwerking op het Werkplein (spoor 1) als de samenwerking in de back-offices (spoor 2) aan bod gekomen. Ten aanzien van beide sporen zijn op grond van de bevindingen een aantal conclusies getrokken, op grond waarvan een aantal aanbevelingen kunnen worden gedaan met betrekking tot het vervolg van de samenwerking tussen de betrokken partijen. Inmiddels heeft ook de gemeente Rucphen aangegeven zich hierbij te willen aansluiten. Spoor 1: - geïntegreerde dienstverlening op het Werkplein draagt bij aan een kwalitatief betere dienstverlening aan de klant werkzoekende én de klant werkgever; - geïntegreerde dienstverlening op het Werkplein draagt bij aan een hogere klanttevredenheid over de dienstverlening van de ketenpartners; - geïntegreerde dienstverlening op het Werkplein draagt bij aan de uitstroombevordering en schadelastbeperking voor de gemeenten. Het is dan ook nadrukkelijk de wens van de betrokken partijen om spoor 1 voort te zetten en vanaf begin 2011 op te schalen naar de standaard werkwijze voor alle WW- en WWB-gerechtigde werkzoekenden (zorgklanten worden buiten het proces gehouden en begeleid via de eigen gemeentelijke loketten). Spoor 2: - om een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het Werkplein te kunnen garanderen is samenvoeging/integratie van de back-offices noodzakelijk, waarbij het integratiemodel niet volstaat; - vorming van een specifieke entiteit draagt bij aan een kwalitatief betere en klantvriendelijkere dienstverlening aan de klant; - door de vorming van een specifieke entiteit zijn op termijn (aanzienlijke) financiële besparingen te realiseren; - door de vorming van een specifieke entiteit vergroten de betrokken gemeenten de kans een eigen Werkplein voor de regio te behouden en daarmee de mogelijkheid zeggenschap en invloed te behouden op de uitvoering van de lokale sociale zekerheid. De partijen streven naar het opstellen van een businessplan, met daarin een concrete uitwerking van een te vormen specifieke entiteit, uitgewerkte werkprocessen, formatieplan, financiële onderbouwing etcetera. Dit businessplan zal uiterlijk in het najaar van 2011 ter vaststelling worden voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden om bij positieve besluitvorming de voorbereiding en vormgeving voor de specifieke entiteit te starten per 1 januari 2012.

14 Samenvattend wordt voorgesteld: Ten behoeve van spoor 1: 1. Voortzetting samenwerking op het Werkplein op grond van het geïntegreerde dienstverleningsconcept en deze werkwijze vanaf begin 2011 op te schalen naar alle klanten en medewerkers, binnen de huidige formatie-inzet; 2. In te stemmen met de voorgestelde extra investering ten behoeve van 2011 voor een gemeentelijke manager in het duale aansturingsmodel voor de integrale dienstverlening vanuit het Werkplein (jaarsalaris gemeentelijk manager + afrondende overdrachtsinzet kwartiermaker). De geraamde kosten van deze extra (tijdelijke) investering voor voortzetting van hetgeen onder spoor 1 wordt verstaan bedragen in totaal Deze kosten worden omgeslagen naar de vier deelnemende gemeenten, naar rato van het inwoneraantal. De verdeling ziet er als volgt uit: Etten leur Moerdijk Rucphen Zundert De Moerdijkse kosten kunnen worden gedekt door een beroep te doen op incidentele gelden W&I voor Ten behoeve van spoor 2: 1. De raden van de gemeenten voor te stellen af te wijken van de gestelde kaders op grond van het raadsbesluit d.d. januari 2009 en in te stemmen met het opstellen van een businessplan voor de vorming van een specifieke entiteit; De raad voor te stellen hiertoe middelen (geprognosticeerd op ,00 excl. btw.) beschikbaar te stellen. De geraamde bijdrage per gemeente, op basis van inwoneraantallen, is dan: Etten Leur Moerdijk Rucphen Zundert De Moerdijkse kosten kunnen worden gedekt uit het directie-budget doorontwikkeling.

15 Bijlage I Intake Gemeente Etten-Leur Werkcoaches Gemeente Etten-Leur UWV Jongerenloket Gemeente Etten-Leur Extern Werkgeversservicepunt Coördinatie WSP Gemeente Etten-Leur Gemeente Rucphen UWV Leerwerkadviseur Mobiliteitsadviseur Aansturing Manager UWV Gemeenten Fte ,5 1,9 0,0 3,65 1,6 0,6 0,8 0,0 0,4 3,5 0,8 - Financiële dekking 2010 Additionele kosten - Provinciale subsidie Participatiebudget Participatiebudget - Participatiebudget EMZ - Fte ,5 2,0 0, ,6 0,6 0,0 0,0 0,4 2,8 Financiële dekking 2011 Participatiebudget E-L Vervalt/onder aansturing EMZ Participatiebudget Participatiebudget - Participatiebudget EMZ Additionele kosten

RAADSVOORSTEL Agendanummer Onderwerp: Opstellen businessplan regionale samenwerking Sociale Zaken

RAADSVOORSTEL Agendanummer Onderwerp: Opstellen businessplan regionale samenwerking Sociale Zaken Verseonkenmerk: 262437 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 februari 2011 Onderwerp: Opstellen businessplan regionale samenwerking Sociale Zaken Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Businesscase/Besluitvormingsnotitie Gezamenlijke werkorganisatie Werk & Inkomen. gemeenten. Etten-Leur Halderberge Moerdijk Rucphen Zundert

Businesscase/Besluitvormingsnotitie Gezamenlijke werkorganisatie Werk & Inkomen. gemeenten. Etten-Leur Halderberge Moerdijk Rucphen Zundert Businesscase/Besluitvormingsnotitie Gezamenlijke werkorganisatie Werk & Inkomen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Rucphen Zundert INHOUDSOPGAVE Voorwoord I Samenvatting III 1. Samenwerking Werkplein

Nadere informatie

STARTNOTA SAMENWERKING WERK EN INKOMEN. Startnota Samenwerking Werk en Inkomen. Gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Zundert

STARTNOTA SAMENWERKING WERK EN INKOMEN. Startnota Samenwerking Werk en Inkomen. Gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Zundert STARTNOTA SAMENWERKING WERK EN INKOMEN Startnota Samenwerking Werk en Inkomen Gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Zundert januari 2009 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en opdracht 3 Hoofdstuk 2 Redenen

Nadere informatie

27 juni Informatie-bijeenkomst gezamenlijke werkorganisatie Werk en Inkomen

27 juni Informatie-bijeenkomst gezamenlijke werkorganisatie Werk en Inkomen 27 juni 2012 Informatie-bijeenkomst gezamenlijke werkorganisatie Werk en Inkomen Agenda Historie Resultaten samenwerking Werkplein/WSP Onderzoek samenwerking back-offices Toelichting businesscase/ besluitvormingsnotitie

Nadere informatie

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN BOB 10/012 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. De wet verplicht gemeenten

Nadere informatie

Samen maken we er werk van!

Samen maken we er werk van! Strategische visie 2008 ISD Voorne-Putten-Rozenburg Samen maken we er werk van! Goedkeuring MT : 06-08-2007 Goedkeuring DB : 16-08-2007 Vaststelling AB : 30-08-2007 Strategische visie ISD-VPR 2008, versie

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Nr. 2005-176 Houten, 8 november 2005

Nr. 2005-176 Houten, 8 november 2005 Nr. 2005-176 Houten, 8 november 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vorming van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Beslispunten: 1. Instemmen met een onderzoek naar de vorming van een ISD tussen

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ)

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-061 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Beslispunten: De onder 1 tot en met 5 vermelde verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris H. van Hoof Postbus LV Den Haag (070) SEZ/U

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris H. van Hoof Postbus LV Den Haag (070) SEZ/U Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris H. van Hoof Postbus 90801 2509 LV Den Haag doorkiesnummer (070) 373 8285 onderwerp Reactie op het evaluatierapport WET SUWI uw kenmerk

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: huisvesting Werkplein Zijlsingel Reg. Nummer: SZW/MGT/2011/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: huisvesting Werkplein Zijlsingel Reg. Nummer: SZW/MGT/2011/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: huisvesting Werkplein Zijlsingel Reg. Nummer: SZW/MGT/2011/113117 1. Inleiding Op grond van de wet SUWI is de gemeente verantwoordelijk voor het faciliteren van een locatie van waaruit

Nadere informatie

X Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente. Datum: Informerend

X Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente. Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 4r Inboeknummer oa Tooooga Beslisdatum BikW ss februari 2002 Dossiernummer sog.6o4 Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Ketensamenwerking. verstandshuwelijk of lat-relatie

Ketensamenwerking. verstandshuwelijk of lat-relatie Ketensamenwerking verstandshuwelijk of lat-relatie Inleiding Sinds invoering sociale zekerheid is er voortdurende zoektocht naar optimale afstemming tussen uitkeringsverstrekking en arbeidsvoorziening.

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl De leden van de commissie Mens en Samenleving Behandeld door A.B. Vernooij Doorkiesnummer 286 56 34 E-mail

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt) Vergadering: 10 februari 2015 Agendanummer: 6a Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, 0595-447704 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.J. Bolt) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 24 februari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Ingekomen d.d. Adviesnr. 91440 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen door:

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Eindrapport project Scholingsconsulenten Glastuinbouw 2010 René Scholte 7 februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doel 3 3. Aanpak 3 Werkzoekenden Bedrijven Scholen Brancheorganisaties

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht.

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. Opgemaakt door de stuurgroep ISD-vorming en vastgesteld

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P.

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P. Onderwerp Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr. 2015-026 Corsa kenmerk 15.0006784 Portefeuillehouder wethouder P. Jorritsma Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente Samenwerkingscontract tussen XXX en ggg 1. XXX, gevestigd te XXX, hierna te noemen "XXX", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door,.. en 3. Gemeente ggg, hierna te noemen, gevestigd te ggg, ten deze

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 14613 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-07-2015 Agendapunt: 33-04-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Werkgeversdienstverlening arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Nadere informatie

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 Datum 31 december 2013 1. Samenvatting Een uniforme Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Presentatie commissie samenleving 8 december 2009 Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Inhoud presentatie Re-integratie Werkservicepunt Jeugdwerkloosheid en Jongerenloket

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Voorstel tot het niet deelnemen aan het Regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL) met uitzondering van het deel Volwasseneducatie en RMC/Team VSV. 1. Samenvatting

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Welkom in de wereld van Werk en Inkomen

Welkom in de wereld van Werk en Inkomen Besluitvormingsproces nieuwe Huisvesting SoZaWe Rotterdam De Wereld van Werk en Inkomen Welkom in de wereld van Werk en Inkomen Maar wat is dat eigenlijk voor wereld?????? 1 Een regelgestuurde en geïnstitutionaliseerde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Beleidsveld: Belastingen Vergaderdatum: 20 november 2008 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.08 Kenmerk VV: 711444 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 342 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 29392

\ Raadsvoorstel Zaak 29392 \ Raadsvoorstel Zaak 29392 Onderwerp: Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020 Openbaarheid: Portefeuillehouder: Openbaar Wethouder Leunissen Datum Raad: 7-7-2016 Nummer: \ Samenvatting Bijgevoegd

Nadere informatie

Ketensamenwerking. een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl

Ketensamenwerking. een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl Ketensamenwerking een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl Logica ketensamenwerking Sinds invoering sociale zekerheid is er voortdurende zoektocht

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Vaststellen plan van aanpak participatiewet

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Met het realiseren van vergaande intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de sociale zekerheid willen de gemeenten het volgende bereiken:

Met het realiseren van vergaande intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de sociale zekerheid willen de gemeenten het volgende bereiken: Raadsvergadering d.d. 31 mei 2011 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Regionale samenwerking sociale zekerheid. Behandelend ambtenaar: H. Capel Voorstel: 1. instemmen met de intentie verklaring

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Roosendaal. Gemeente. Raadsmededeling. Datum: Van: Aan: Kopie aan: Onderwerp: Bijlage:

Roosendaal. Gemeente. Raadsmededeling. Datum: Van: Aan: Kopie aan: Onderwerp: Bijlage: r Gemeente Datum: Van: Aan: Kopie aan: Onderwerp: Bijlage: Roosendaal 10 juli 2014 Nr.: het college van burgemeester en wethouders de raad van de gemeente Roosendaal Wethouder Verbraak, Gerhard Obbink,

Nadere informatie

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Welkom Chris Vervloet Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Jongerenloket BLINK! Klantbenadering / uitgangspunt: Talent, vertrouwen en

Nadere informatie