Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 17 januari 2001 Hierbij bieden wij u aan het grofontwerp van de Organisatie voor Centra voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het betreft een samenhangend organisatieconcept en een geïntegreerde ICT-strategie voor beide zbo s, die ook gevolgen hebben voor de gemeenten. De gemeenten maken immers met de CWI en het UWV deel uit van de keten werk en inkomen. In paragraaf 1 wordt kort ingegaan op het totstandkomen van het grofontwerp. Vanwege de directe samenhang met de CWI en het UWV gaan we hierbij nader in op de volgende onderwerpen: de stand van zaken m.b.t. de reïntegratiemarkt (paragraaf 2); de Raad voor Werk en Inkomen (paragraaf 3.); toezicht (paragraaf 4) en de positie van cliënten (paragraaf 5). Daarmee wordt ook voldaan aan toezeggingen tijdens het algemeen overleg van 13 december jl.. Het wetsvoorstel SUWI wordt in de loop van januari aan de TK aangeboden. De Raad van State bereidt thans het advies over de invoeringswet SUWI voor. 1. Grofontwerp CWI en UWV Op 13 oktober jl. is aan u de eerste voortgangsrapportage (Kamerstukken , , nr. 16) over de invoering van de nieuwe Structuur Werk en Inkomen (SUWI) toegezonden. Tijdens het algemeen overleg op 13 december jl. is hierover uitvoerig van gedachten gewisseld. In die eerste voortgangsrapportage is voor januari 2001 het grof-ontwerp van de CWI en het UWV in het vooruitzicht gesteld. Daarbij wordt het belang van de samenhang benadrukt tussen de vormgeving van de CWI en de structuur van het UWV om de doelstellingen: van werk boven inkomen in een activerend stelsel van sociale zekerheid, een klantgerichte dienstverlening, en een doelmatige en rechtmatige uitvoering te kunnen bereiken. KST50778 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2001 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 1

2 De ICT-architectuur neemt daarbij een belangrijke plaats in. In de voortgangsrapportage van oktober jl. is toegezegd om, in plaats van een aparte ICT-nota te leveren, in het grofontwerp aan te geven hoe de informatiehuishouding op de korte termijn gestalte zal krijgen en naar welke vernieuwingen op de langere termijn wordt gestreefd. Vanaf de start in april 2000 heeft de Veranderorganisatie aan het grofontwerp gewerkt. De Veranderorganisatie heeft dankzij de inzet en deskundigheid van vele betrokkenen uit het veld, en door een strak tijdpad te volgen, de grondslag gelegd voor beide organisaties. Om de samenwerking te bevorderen in de SUWI-keten van CWI, UWV en gemeenten, en dus ook de samenhang in diverse dienstenpakketten, is een gemeenschappelijk, door ICT ondersteund, dienstverleningsconcept ontwikkeld. In de zogenoemde Service Niveau Overeenkomsten worden vervolgens afspraken gemaakt over de wijze waarop de wederzijdse dienstverlening in elkaar dient te grijpen. De klantgerichtheid van de dienstverlening is nauw verbonden met de doelstelling ook van de cliënten prestaties te verlangen. Juist door de klantgerichtheid te optimaliseren kan ook de activering van cliënten beter zijn beslag krijgen. Beide elementen, de dienstverlening aan en activering van cliënten, zijn verankerd in de organisatie en werkprocessen van het CWI en UWV. In de bijlagen worden de werkprocessen van het UWV toegelicht, het referentie-werkproces van de CWI heeft u eerder met de eerste voortgangsrapportage ontvangen. Medezeggenschap Door de intensieve betrokkenheid van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, de VNG/Divosa en Lisv/uvi s (zowel op bestuurlijk niveau als op het niveau van de medewerkers) en de gevolgde medezeggenschapstrajecten heeft het draagvlak voor het voorliggende grofontwerp, inclusief de daarin weergegeven migratieplannen, in de instellingen kunnen groeien. De centrale ondernemingsraad VUWV heeft in een eerste reactie aangegeven de uitgangspunten van het grofontwerp te onderschrijven. Aan het verzoek van de centrale ondernemingsraad om snel met een communicatieplan te komen, teneinde een optimale betrokkenheid bij medewerkers te verkrijgen en het draagvlak verder te verbreden, zal gehoor worden gegeven. Aangezien de voorbereidingen voor het tot stand brengen van een platform van ondernemingsraden voor de CWI-vorming nog gaande zijn, is het niet mogelijk geweest het grofontwerp al formeel aan een dergelijk platform voor te leggen. Wel is op 19 december 2000 aan de betrokken Ondernemingsraden een presentatie gegeven van de contouren van het grofontwerp. Definitieve aantal CWI s Gelijktijdig met deze brief en bijlagen ontvangt u een brief waarin gedetailleerder wordt ingegaan op het definitieve aantal CWI s en de spreiding daarvan. Het definitieve aantal CWI s is vastgesteld op 130 (125 plus 5). Het is de bedoeling dat het aantal CWI s en de spreiding ervan worden opgenomen in een nieuwe AmvB die thans ter advisering bij de Raad van State ligt. Daarbij wordt ook de Stimuleringsregeling CWI gepresenteerd die het mogelijk maakt de (des)investeringskosten voor de opbouw van nieuwe CWI s en de eventuele afwikkeling van oude CWI s op te vangen. Personele wijzigingen Met het grofontwerp voor de CWI en het UWV waarin de noodzakelijke Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 2

3 samenhang tussen de uitvoeringsorganisaties wordt gegarandeerd, is een eerste belangrijke fase van het implementatieproces afgesloten. Voor de voorzitter van het Verandermanagement, de heer Van Nes, is met het ontwerp van de CWI en het UWV de belangrijkste taak volbracht. Hij zal per februari as. zijn functie als voorzitter neerleggen. Ook het vertrek van de Verandermanager van de CWI, de heer Richelle, die door de Europese Commissie is benoemd tot directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking brengt een verandering in de personele samenstelling met zich mee. Hij wordt als Verandermanager opgevolgd door de heer De Groot, tot voor kort directeur van het Lisv. 2. Reïntegratiemarkt In de brief d.d. 7 december 2000 (AM/ARV/2000/75 370) over het eindrapport van het onderzoek van Regioplan 1 is aangegeven dat op het terrein van de reïntegratie-activiteiten nu nog sprake is van een overgangsmarkt. Afgelopen december is tijdens een aantal gesprekken met spelers op de reïntegratiemarkt dit nogmaals bevestigd. Initiatieven vanuit de markt zelf tot het ontwikkelen van kwaliteitsnormen, zoals van de nieuwe brancheorganisatie (Borea) zijn welkom, zolang deze geen drempels opwerpen die de marktwerking nadelig beïnvloeden. Daarnaast zal de overheid langs diverse lijnen de kwaliteit van de door de reïntegratiemarkt verleende diensten zeer stringent bewaken, opdat de besteding van publieke middelen adequaat kan worden getoetst. De contracten van publieke opdrachtgevers met reïntegratiebedrijven zullen de rechtvaardige en doelmatige besteding van publieke reïntegratiemiddelen moeten borgen. Gemeenten en werkgevers zullen bovendien financiële prikkels tot doelmatige besteding van reïntegratiemiddelen ervaren. Het UWV zal ook op prestaties ten aanzien van reïntegratie door de rijksoverheid worden aangestuurd. Hieronder wordt, in aanvulling op deze brief van 7 december jl., de huidige stand van zaken weergegeven op de reïntegratiemarkt. Vervolgens wordt ingegaan op de overgangsproblematiek die zich dit jaar voordoet en de diverse acties die worden ondernomen om de werking van de reïntegratiemarkt te bevorderen. De ontwikkelingen op de reïntegratiemarkt zullen overigens in een periodiek onderzoek op de voet worden gevolgd. Stand van zaken Lisv en uitvoeringsinstellingen Op dit moment is reeds ten dele sprake van vrije inkoop van reïntegratietrajecten voor ontslagwerklozen (WW) en arbeidsgehandicapten (Rea). Om deze vrije inkoop door uitvoeringsinstellingen in goede banen te leiden, is sinds kort een aanbestedingsprocedure van het Lisv van kracht. Doel van de aanbestedingsprocedure is te bevorderen dat uitvoeringsinstellingen opdrachten voor de uitvoering van reïntegratietrajecten verstrekken aan reïntegratiebedrijven met de beste prijs/ resultaatverhouding. Al eerder is hierover informatie verstrekt in antwoord op vragen van de leden Verburg, Schimmel en Van Dijke (SV/AVF/2000/80123). 1 «Een markt in ontwikkeling? Eerste inventarisatie van de stand van zaken op de markt voor reïntegratie-diensten», oktober Bij de aanbesteding voor 2001 volgens deze nieuwe procedure is gebleken dat het aantal aanbieders fors is toegenomen en dat de voormalige, dominante positie van Arbeidsvoorziening is verdwenen. Het Ctsv heeft inmiddels een onderzoek gedaan naar de aanbestedingsprocedure. Dit onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd. Daarnaast zal het Lisv, in overleg met SZW, de aanbestedingsprocedure evalueren. Deze evaluatie zal nog dit voorjaar worden afgerond, zodat deze kan worden gebruikt bij de voorbereiding van het contracteren van reïntegratiebedrijven voor 2002 (daarbij Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 3

4 uiteraard rekening houdend met de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling onder SUWI). Stand van zaken werkgevers en hun arbodiensten Eén van de hoofdtaken van arbodiensten is het reïntegreren van zieke werknemers in het eerste ziektejaar. Traditioneel hebben de arbodiensten zich vooral bezig gehouden met reïntegratie in het «eerste spoor»: bij de eigen werkgever. De verantwoordelijkheid van de werkgever is daartoe ook beperkt. Onder SUWI zal de werkgeversverantwoordelijkheid worden uitgebreid met verantwoordelijkheid ook bij een andere werkgever (het «tweede spoor») zolang het dienstverband duurt of voor zolang die verantwoordelijkheid vrijwillig verlengd wordt. Vooruitlopend daarop, om tegemoet te komen aan de vraag van werkgevers die zich geconfronteerd zien met de gevolgen van Pemba, krijgen arbodiensten geleidelijk aan ook oog voor reïntegratie in het «tweede spoor». De branche werkt actief aan de opbouw van reïntegratiedeskundigheid binnen de Stichting expertisecentrum reïntegratie (Stecr). Voorbereiding reïntegratiemarkt per januari 2002 Om de werking van de reïntegratiemarkt te bevorderen en de inwerkingtreding van SUWI soepel te laten verlopen, zijn diverse activiteiten voorzien. Externe verzelfstandiging KLIQ Het wetsvoorstel dat voorziet in de externe verzelfstandiging van KLIQ ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. Eind januari 2001 zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd over het ondernemingsplan van KLIQ en in relatie daarmee over een omzetgarantie voor KLIQ. Andere verdeling van verantwoordelijkheden Verder treedt een aantal belangrijke wijzigingen in de verantwoordelijkheidsverdeling op als gevolg van de beoogde inwerkingtreding van SUWI per 1 januari Dit betreft dan vooral de uitbreiding van de werkgeversverantwoordelijkheid en de nieuwe verantwoordelijkheid van gemeenten voor de niet-uitkeringsontvangers en de Anw-gerechtigden. Deze wijzigingen moet tijdig en zorgvuldig worden voorbereid. Hiertoe vindt overleg plaats met betrokken partijen. Aansturing UWV en gemeenten Goed opdrachtgeverschap wordt gestimuleerd indien de consequenties ervan ook financieel worden gevoeld. Voor de gemeenten is in het kader van het Fonds van Werk en Inkomen een eerste stap gezet om dit te bewerkstelligen. Dat het UWV, anders dan werkgevers en gemeenten, de financiële consequenties niet voelt, is een motief voor een actievere sturing van het rijk. Bij de uitwerking van de beoogde wijze van aansturing van UWV en gemeenten (en overigens ook werkgevers, via de subsidievoorwaarden) is van belang dat de volgende doelen worden bevorderd: dat reïntegratie effectief is (doorgaans: duurzame plaatsingen) dat dit gepaard gaat met een doelmatige inzet van publieke middelen dat ook in de moeilijk plaatsbare personen wordt geïnvesteerd (voorkomen van afroming) Bij dit laatste punt is ten slotte ook van belang dat de bestaande aandacht Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 4

5 voor bepaalde doelgroepen, zoals ook etnische minderheden 1, onverkort blijft gehandhaafd. Met gemeenten worden afspraken gemaakt over de inzet van reïntegratiemiddelen. In de Intentieverklaring «Een gezamenlijke agenda voor de toekomst» zijn door de Minister en de VNG de agendapunten voor de komende vier jaar vastgelegd en is een gezamenlijke ambitie opgenomen om een extra inspanning te leveren t.a.v. reïntegratie (een sluitende keten reïntegratie voor het hele bestand). Thans wordt deze Intentieverklaring verder uitgewerkt in concrete bestuurlijke afspraken. Over de beoogde aansturing van het UWV en de voortgang in de bestuurlijke afspraken met gemeenten wordt u dit jaar verder geïnformeerd. Faciliteren van vragers op de markt Het is van groot belang dat opdrachtgevers inzicht hebben in het aanbod van reïntegratie-bedrijven en reïntegratieproducten. Transparantie is immers een belangrijke vereiste voor een goede functionerende reïntegratiemarkt. Het Ministerie van SZW zal de totstandkoming van een goede informatievoorziening ten behoeve van opdrachtgevers stimuleren. Hiertoe start op korte termijn een onderzoek naar de aard van de informatie/expertise waaraan opdrachtgevers behoefte hebben en de mogelijkheden waarop hierin kan worden voorzien. Veel aandacht zal daarnaast worden gegeven aan voorlichting aan werkgevers en werknemers over hun rechten, plichten en mogelijkheden bij reïntegratie. Naast algemene voorlichting zal in samenwerking met arbodiensten en uvi s/het UWV gezorgd worden voor voorlichting op maat aan werknemers en werkgevers. Vermelding verdient hier ook de onlangs opgerichte nieuwe serviceorganisatie, STIMULANSZ, die gemeenten zal ondersteunen bij de vormgeving van het beleid van sociale zekerheid. Deze organisatie ontvangt daartoe subsidie van het Ministerie van SZW. Voor het komende jaar staan o.a. de volgende projecten gepland: inkoop reïntegratie, regievoering, ketendienstverlening en casemanagement, bedrijfsverzamelgebouwen en regionale platforms. 3. Raad voor Werk en Inkomen De Commissie Voorbereiding Raad voor Werk en Inkomen (CVRWI) is na haar installatie op voortvarend aan het werk gegaan om een vliegende start van de RWI per mogelijk te maken. Direct is een begin gemaakt met de inrichting van het secretariaat van de RWI, het opstellen van begrotingen voor 2000 en 2001 en een plan van aanpak voor Per brief van 1 december jl. is, op basis van de begroting van de CVRWI voor 2000, aan de CVRWI een budget voor 2000 toegekend. Conform het Instellingsbesluit CVRWI heeft de commissie in december 2000 een plan van aanpak (deze is als bijlage toegevoegd) en een begroting voor de activiteiten van de commissie in 2001 ingediend. De ingediende begroting en het plan van aanpak is uitgangspunt voor de vaststelling van het budget voor het jaar Actiepunt in de nota Arbeidsmarktbeleid voor etnische minderheden, plan van aanpak, TK , , nr. 1. Conform het Instellingsbesluit heeft de CVRWI een bestuursreglement ter goedkeuring aan de minister voorgelegd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 5

6 4. Toezicht In de eerste voortgangsrapportage worden de plannen van het kabinet uiteengezet om het toezicht op alle betrokken uitvoeringsorganen in de nieuwe uitvoeringsstructuur, de gemeenten en de zbo s (CWI, UWV, SVb) te integreren, deze te plaatsen onder verantwoordelijkheid van de Minister van SZW en een onafhankelijke positie te geven. Tijdens het algemeen overleg van 13 december jl. is met u over deze plannen gesproken. Concreet betekent de keuze van het kabinet dat het College toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) en de Directie Toezicht van het Ministerie van SZW dienen te worden omgevormd tot een geïntegreerde eenheid, de toekomstige Inspectie. Van essentieel belang is dat de toezichthouder voldoende onafhankelijk is en dat de minister niet treedt in de concrete toezichtsbevindingen van de Inspectie. Het streven is erop gericht de inspectie op 1 januari 2002 van start te laten gaan. Om de integratie van het toezicht op een goede en effectieve manier te bereiken zijn tussen het departement en het Ctsv afspraken gemaakt over de hoofdlijnen van het implementatietraject. Om het integratietraject in goede banen te leiden is onder meer een gezamenlijke regiegroep opgestart onder voorzitterschap van de secretaris-generaal van het Ministerie van SZW. Deze regiegroep komt gedurende het gehele implementatieproces regelmatig bijeen om in meer algemene zin de goede voortgang van het integratieproces te bewaken. In het algemeen overleg van 13 december jl. is toegezegd geen onomkeerbare stappen te zetten bij de inrichting van het toezicht zonder voorafgaand overleg met de Kamer. Voorzien is dat de nadere uitwerking van de uitoefening van taken van de Inspectie in een algemene maatregel van bestuur wordt neergelegd. Deze algemene maatregel van bestuur zal, voordat advies wordt gevraagd aan de Raad van State, aan u worden voorgelegd. Gezien het beoogde tijdpad is samenwerking tussen SZW en het Ctsv van groot belang. Daarbij is de volgende fasering afgesproken: a. fase 1: voorbereiding positionering en functioneren van de Inspectie (o.a. het opstellen van genoemde een AMvB); b. fase 2: doorlichting samen te voegen organisaties in het licht van de taken, de positionering en het functioneren van de Inspectie; c. fase 3: voorbereiding van het feitelijke samengaan en de integratie van de beide organisaties; De voortgang van het wetgevingsproces SUWI bepaalt in hoge mate het tempo van het daadwerkelijke integratieproces. Aan de ondernemingsraden van de beide organisaties dient op basis van artikel 25 van de Wet Ondernemingsraden advies te worden gevraagd. In dit verband zullen goede afspraken gemaakt worden over de medezeggenschap in het gehele traject, de te verstrekken informatie en de wijze waarop met de ondernemingsraden overleg wordt gevoerd. 5. Positie van cliënten In het algemeen overleg van 13 december is een voorstel toegezegd over de cliëntenparticipatie en de financiële ondersteuning daarvan. In het grofontwerp is de positie van cliënten sterk verankerd: in het kader van het dienstverleningsconcept dat voor de hele SUWI-keten (de CWI, het Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 6

7 UWV en de gemeenten) is ontwikkeld en in de borging van kwaliteit (participatie van de cliëntenorganisaties). In een bijlage wordt uitgebreid ingegaan op de positie van cliënten in de (ontwikkeling naar de) nieuwe uitvoeringsstructuur. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de rechten en plichten die voor cliënten in elke fase van de verschillende werkprocessen van de WW, arbeidsongeschiktheid en ABW gelden en het daarbij bereikte evenwicht. Tot slot In deze brief kom ik naast de toezeggingen rond het grofontwerp ook terug op twee andere toezeggingen uit het algemeen overleg van 13 december jl. Dit betreft de procedure rond de staartpost SUWI en de onderzoeken die in het kader van SUWI zijn of worden gerealiseerd. Procedure staartpost Tijdens het algemeen overleg van 13 december jl. is informatie gevraagd over de procedure met betrekking tot de wijze waarop de financiering van de verschillende SUWI-onderdelen is geregeld. Het gaat dan met name om de procedure ten aanzien van de staartpost en de middelen die reeds aan Arbeidsvoorziening zijn toegezegd. De op dit moment beschikbare middelen voor SUWI zijn niet op de begroting van SZW gepositioneerd, maar op een staartpost die beheerd wordt door het Ministerie van Financiën. Wanneer het Ministerie van SZW middelen nodig heeft voor SUWI wordt een onderbouwde claim ingediend bij het Ministerie van Financiën. In onderling overleg wordt overeengekomen hoeveel en in welk begrotingsritme de benodigde middelen van de staartpost worden overgeheveld naar de begroting van SZW. Het Ministerie van SZW stelt de middelen vervolgens beschikbaar aan de organisaties (zoals Arbeidsvoorziening, Veranderorganisatie e.d.) In het jaar 2000 was een bedrag van f 75 mln beschikbaar op de staartpost. Daarvan is een bedrag van in totaal f 64,5 mln overgeheveld naar de begroting van SZW. Het Ministerie van SZW heeft Arbeidsvoorziening toezeggingen gedaan voor diverse transformatieprojecten tot een totaalbedrag van f 63,5 mln. Het betreft projecten voor aanpassing van corporate systems (54 mln), public relations KLIQ (7,5 mln) en huisvesting hoofdkantoor KLIQ (2 mln). Onderzoeken Aan u is tijdens het algemeen overleg toegezegd dat alle informatie en rapporten rond SUWI die nodig zijn voor een goede oordeelsvorming door de Tweede Kamer ter beschikking gesteld zullen worden. De rapporten die nog niet reeds in uw bezit zijn, sturen wij u bij dezen toe. Rapporten met vertrouwelijke informatie over de bedrijfsvoering liggen ter inzage bij de griffie. Daarnaast ontvangt u afzonderlijk eind januari rapporten die betrekking hebben op KLIQ bij de brief met aanvullende informatie over KLIQ in verband met het wetsvoorstel verzelfstandiging reïntegratiediensten. Wij stellen voor op korte termijn met u van gedachten te wisselen over het grofontwerp van de CWI en het UWV en de daarbij verstrekte informatie, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 7

8 zodat de implementatie van de nieuwe uitvoeringstructuur met voortvarendheid kan worden vervolgd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. A. F. G. Vermeend De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 8

9 Lijst bijgaande stukken 1 1. Grofontwerp CWI en UWV: Bijlagen Grofontwerp: 1. Concept voor een SUWI-bedrijfsverzamelgebouw 2. De Kansmeter 3. Methodiek vervolggesprek fase 4 4. Organigram CWI 5. Verantwoording en controle in SUWI-organisaties 6. Stimuleringsregeling CWI s 7. Overzicht huisvesting Uvi s en Arbeidsvoorziening 8. Referentieprogramma van eisen huisvesting CWI s 9. Een globaal werkproces WW 10. WAO-werknemersprocessen 11. Procesbeschrijving collecterende functie UWV 12. Beleidsplan ICT 13. Regionale platforms arbeidsmarktbeleid (nota VNG 11 december 2000 met bijlagen) 14. Gebruikte afkortingen 2. Werkplan 2001 van de Cie-Voorbereiding RWI 3. Notitie positie cliënt binnen het SUWI-stelsel 1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 9

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Convenant bevordering transparantie markt voor reïntegratie- en arbodienstverlening

Convenant bevordering transparantie markt voor reïntegratie- en arbodienstverlening Convenant bevordering transparantie markt voor reïntegratie- en arbodienstverlening 9 maart 2005 Convenant bevordering transparantie markt voor reïntegratie- en arbodienstverlening Partijen: - Werknemersorganisaties,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 665 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

Nadere informatie

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Aanleiding Met deze notitie wordt voldaan aan de motie van het lid Noorman - den Uyl (Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001,

Nadere informatie

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Wijziging wet sociale werkvoorziening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 bijlage(n) 3 datum 21 februari

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie Sociale Verzekeringen, SV/R&S/03/;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie Sociale Verzekeringen, SV/R&S/03/; Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit SUWI houdende regels omtrent het individuele reïntegratieovereenkomst Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief aan Borea. In het vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

./. Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief aan Borea. In het vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag

Nadere informatie

Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013

Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.37 Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013 bronnen www.rijksoverheid.nl, nieuwsbericht d.d. 2.11.2012 Hulp bij vinden baan voor mensen in oude

Nadere informatie

Ministerie van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie Minister drs. M.C.F. Verdonk Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie Minister drs. M.C.F. Verdonk Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie Minister drs. M.C.F. Verdonk Postbus 20301 2500 EH Den Haag Reitseplein 1, Tilburg Postbus 90154 5000 LG Tilburg Telefoon: (0900) 284 45 45 Fax:

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/04/32780, tot wijziging van de Regeling SUWI

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 719 Reïntegratiebeleid Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 268 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Artikel I Het Besluit SUWI wordt als volgt gewijzigd:

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Artikel I Het Besluit SUWI wordt als volgt gewijzigd: CONCEPT Besluit van.. tot wijziging van het Besluit SUWI en het Besluit taakuitoefening Inspectie werk en Inkomen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 459 Besluit van 14 oktober 2000 tot wijziging van het Besluit voorwaarden erkenning uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 60 van de Organisatiewet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 38c 27 588 Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 389 Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding tot het onderzoek 1

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding tot het onderzoek 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding tot het onderzoek 1 1.1 Van de Booming Baarsjes tot Den Haag 1 1.2 Maar ook bij re-integratie? 4 1.3 Opzet onderzoek 7 1.3.1 Probleemstelling 7 1.3.2 Begrippen 8 1.3.3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 514 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 31 087 Wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen te vergemakkelijken B MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 673 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 514 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 694 Besluit van 20 december 2001 tot wijziging van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA in verband met wijzigingen in de Wet op de (re)integratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 370 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) Nr. 16

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 975 Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal tot te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)

Nadere informatie

SERVICE NIVEAU OVEREENKOMST. afgesloten tussen. CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN Peelland

SERVICE NIVEAU OVEREENKOMST. afgesloten tussen. CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN Peelland SERVICE NIVEAU OVEREENKOMST 2008 afgesloten tussen CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN Peelland en GEMEENTEN Helmond, Someren, Asten, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel Februari 2008 1 SERVICE NIVEAU OVEREENKOMST

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 23235 Thuiszorg 29282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 122 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 231 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 34 010 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 333 WAO-stelsel Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 K BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 IX Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014 Nr. 8 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2015

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht

Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN een overzicht ten behoeve van inzicht Groningen, 26 januari 2001 Centrum voor Werk & Inkomen: een overzicht ten behoeve van inzicht Het Centrum voor Werk & Inkomen is er

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. BAWI (070) 373 8022 onderwerp vanaf 1 januari 2008 is het Digitaal Klantdossier wettelijk verplicht uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS,

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand 1 Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand Inleiding Over het onderdeel uit- en aanbesteden van de Wet werk en bijstand (WWB) is de nodige informatie verschenen. Mede gezien de wijzigingen die sindsdien

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer eo Inboeknummer oa Toooogt Beslisdatum B&W ss februari 2002 Dossiernummer 209.6oS Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag. BZ/ACT/01/64814c

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag. BZ/ACT/01/64814c Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 263 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van het lid Lempens (SP) over problemen bij sociale werkvoorziening Drechtwerk (ingezonden 19 februari 2009)

Antwoorden op de vragen van het lid Lempens (SP) over problemen bij sociale werkvoorziening Drechtwerk (ingezonden 19 februari 2009) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

De reïntegratiemarkt aarzelend op gang. Kwaliteit van reïntegratiebedrijven volgens grote gemeenten en het UWV

De reïntegratiemarkt aarzelend op gang. Kwaliteit van reïntegratiebedrijven volgens grote gemeenten en het UWV De reïntegratiemarkt aarzelend op gang Kwaliteit van reïntegratiebedrijven volgens grote gemeenten en het UWV De reïntegratiemarkt aarzelend op gang Kwaliteit van reïntegratiebedrijven volgens grote gemeenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 520 Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 436 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 Het midden en kleinbedrijf in hoofdlijnen BRIEF VAN DE MiNISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 199e 27 728 Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met

Nadere informatie

BAWI/U200801300 Lbr. 08/145

BAWI/U200801300 Lbr. 08/145 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Plan van aanpak effectiviteit re-integratie uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801300 Lbr. 08/145 bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 453 Woningcorporaties Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 974 Nieuw stelsel bewaken en beveiligen 28 374 Aanslag op de heer W. S. P. Fortuijn Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

tot Aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de Invoeringswet Participatiewet

tot Aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de Invoeringswet Participatiewet Besluit van [[ ]] tot Aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de Invoeringswet Participatiewet Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 146 Wijziging van de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met een tijdelijke verlenging van de oormerking

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 718 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie mei 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen 2 Hoofdstuk 1 Probleemschets: een actieve rol voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 230 Besluit van 18 mei 2009, houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap (vaststelling duur zwangerschap) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 945 Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 497 Passend onderwijs Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.34 Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 bronnen Staatsblad 2011, 346 (Besluit van 27 juni 2011, houdende

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]:

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]: Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met tijdelijke beperking van de plicht tot waardeoverdracht bij bijbetalingslasten

Nadere informatie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie 22 september 2006 Georganiseerd door: Met medewerking van: Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Workshop Re-integratiebeleid, welke keuzes kunt u

Nadere informatie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie mei 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen 2 Hoofdstuk 1 Probleemschets: een actieve rol voor

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie