Welkom aan de oudere studenten die de moed hebben opgebracht om op latere leeftijd te starten met de opleiding verpleegkunde.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom aan de oudere studenten die de moed hebben opgebracht om op latere leeftijd te starten met de opleiding verpleegkunde."

Transcriptie

1 Beste student, Welkom op onze school voor verpleegkunde! Een speciale welkom aan de nieuwe studenten. Jullie hebben er recent voor gekozen om verpleegkundige te worden. In naam van al onze personeelsleden wens ik jullie van harte proficiat met jullie studie- en beroepskeuze. Welkom aan de oudere studenten die de moed hebben opgebracht om op latere leeftijd te starten met de opleiding verpleegkunde. Welkom ook aan de studenten die hun studie elders zijn begonnen en bij ons aansluiten in de loop van hun opleiding. En vanzelfsprekend ook een hartelijke welkom aan de studenten die zich hier al thuis voelen! Het beroep van verpleegkundige is een beroep met toekomst! Zowel de razendsnelle technologische ontwikkeling in de acute sector enerzijds als de zorg voor de steeds groter wordende groep van hoogbejaarden en chronisch zieken anderzijds stelt de sector van de gezondheidszorg voor grote uitdagingen. Toch is kiezen voor verpleegkunde niet evident in een samenleving die materieel comfort en persoonlijk gewin op de voorgrond plaatst. In de verpleegkunde staat immers de zorg voor de kwetsbare medemens centraal. Als verpleegkundige treed je binnen in het leven van mensen, op kritische of bijzondere momenten. En vaak maak je het verschil. Het is een beroep dat veel van jou vraagt, maar waar je ook ontzettend veel voor terugkrijgt. In onze school willen wij verpleegkundigen opleiden die de zorg voor de patiënt op een technisch én menselijk verantwoorde manier op zich kunnen nemen. Daarom besteden we in de les en op stage zowel aandacht aan de noodzakelijke technische vaardigheden als aan de onontbeerlijke sociale vaardigheden die nodig zijn voor een zorg waarin de patiënt als mens centraal staat. We stellen ons als doel om jouw beginnende motivatie als student uit te bouwen tot een deskundige gedrevenheid die jou een hele loopbaan lang kan inspireren School-, stage- en examenreglement, , p 3

2 In deze brochure vind je het school-, stage- en examenreglement waarin de regels zijn weergegeven die we willen respecteren in ons dagelijks samen leven en werken. Het zijn klare afspraken om de goede geest in onze schoolgemeenschap en op stage te bevorderen. Ik wens je een boeiend jaar toe. Dat we het goed mogen hebben samen! Mede namens alle personeelsleden van de school Katrien Staessens Directeur Dit school-, stage- en examenreglement wordt aan de student ter ondertekening voorgelegd. Leuven, 1 september 2014 School-, stage- en examenreglement, , p 4

3 Inhoud Welkom 3 Inhoud 5 Vooraf 9 Deel I: Pedagogisch project Opdrachtverklaring van het Sint-Franciscusinstituut voor 11 verpleegkunde Leuven 1.2 Het Sint-Franciscusinstituut voor verpleegkunde Leuven 12 als geloofsgemeenschap 1.3 Het Sint-Franciscusinstituut voor verpleegkunde Leuven 13 als opvoedings- en leefgemeenschap Deel II: Reglement Inschrijving als regelmatige student Eerste inschrijving en herbevestiging van inschrijving Studieaanbod met toelatings-en overgangsvoorwaarden Toelatingsvoorwaarden voor de instapprocedure 18+ en procedure studieduurverkorting Instapprocedure Procedure studieduurverkorting Taalniveau Nederlands Vrije student Onderwijsactiviteiten, les- en stagespreiding, vakantie- en verlofregeling Onderwijsactiviteiten Les- en stagespreiding, vakanties en verlofregeling Kosten verbonden aan de opleiding Een toelichting bij de bijdrageregeling Inschrijvingsgeld Studieboeken en studiemateriaal De betaling Vervoer van en naar stageoorden Dienstkledij Maaltijden 22 School-, stage- en examenreglement, , p 5

4 Studietoelage Geneeskundig toezicht Studiereglement Aanwezigheid regelmatige student Afwezigheid Gewettigde afwezigheden Attestering van de gewettigde afwezigheden Praktische afspraken i.v.m. aan- en afwezigheden tijdens lesperiodes Ongewettigde afwezigheden Algemeen overzicht: wat te doen bij afwezigheden Spreiding van het lesprogramma Problematische afwezigheden Stopzetting studies in onze school Persoonlijke documenten Mededeling studievorderingen Bijhouden van persoonlijke documenten Begeleiding bij je studies De moduleverantwoordelijke Studentenbegeleiding Begeleidende klassenraad De evaluatie Permanente evaluatie De eindevaluatie De deliberatie op het einde van de module Samenstelling, bevoegdheid en werking van de delibererende klassenraad Deliberatiebeslissing, motivering en advies Mededeling van de evaluatieresultaten Proclamatie Bespreking en schriftelijke mededeling van de evaluatieresultaten Studiebekrachtiging Betwisting van de beslissing van de klassenraad Stagereglement Visie op stage en leren Raamovereenkomst en individuele stageovereenkomst 45 School-, stage- en examenreglement, , p 6

5 2.3.3 Opleidingsovereenkomst of arbeidsovereenkomst? Medisch onderzoek Beroepsgeheim Stageplanning en stageplaatsen Stageplanning Stageplaatsen Stagebegeleiding vanuit de school Stagebegeleiding vanuit de stageplaats Stage-uren, inhaalstage Stage-uren Praktische afspraken i.v.m. aan- en afwezigheden tijdens de stageperiode Stage versus inhaalstage Stagedocumenten Bewaren van stagedocumenten gedurende de hele opleiding Stagemap per schooljaar Stageverslagen Stage-urenstaat Vaardigheidslijst Groeiboek stage Kosten verbonden aan de stage De stagiair en zijn dienstkledij Verplaatsing Maaltijden Beoordeling van de stage Spreiding van het stageprogramma Zwangerschap Medische reden Vroegtijdig beëindigen van de stageovereenkomst Reden van voortijdige beëindiging van de stage op initiatief 55 van de directeur Reden van voortijdige beëindiging van de stage op initiatief 56 van de stagegever Procedure bij voortijdig beëindigen van de stage Ongeval en verzekering Ongeval op de stageplaats 57 School-, stage- en examenreglement, , p 7

6 Ongeval op de weg van en naar de stageplaats Ongeval of materiële schade op de stageplaats Orde- en tuchtreglement Concrete afspraken en regels op school Omgangsvormen Gebruik van gemeenschappelijke lokalen Verzekering Mediatheek Gebruik van de computers in de computerklas en van het 62 elektronisch leerplatform Smartschool Gezondheid, veiligheid en welzijn Privacy Orde- en tuchtmaatregelen Begeleidende maatregelen Ordemaatregelen Tuchtmaatregelen 67 Deel III: Informatie Wie is wie? Schoolkalender: vakantieperiodes en vrije dagen Administratief dossier van de student Persoonlijke studie Ondersteuning bij studieproblemen en/of persoonlijke problemen Begeleiding in overleg Discretieplicht en beroepsgeheim Een studentendossier Studenten als vrijwilligers 81 School-, stage- en examenreglement, , p 8

7 Vooraf Dit schoolreglement bestaat uit drie delen. Het eerste deel omvat ons pedagogisch project. Het tweede deel bevat o.m. het studiereglement, het stagereglement en het orde- en tuchtreglement. In deel drie is informatie opgenomen over diverse onderwerpen. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. De volledige tekst werd overlegd in de inrichtende macht (verder het schoolbestuur genoemd) na raadpleging van de schoolraad. Bij de inschrijving in de school gaat de cursist (verder de student genoemd) akkoord met het volledige schoolreglement. Als de student minderjarig is, is ook het akkoord van de ouders noodzakelijk. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van de student (of zijn ouders) vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord noodzakelijk. De student verbindt zich ertoe het schoolreglement te lezen, ermee akkoord te gaan en het na te leven. School-, stage- en examenreglement, , p 9

8 Deel I - Pedagogisch project School-, stage- en examenreglement, , p 10

9 1.1 Opdrachtverklaring van het Sint-Franciscusinstituut voor verpleegkunde Leuven Kansen krijgen, doet groeien Onze school wil vanuit een christelijke visie gegradueerde verpleegkundigen vormen die bij het afstuderen de competenties behalen die horen bij het functioneringsniveau van de beginnende beroepsbeoefenaar, zoals omschreven in ons leerplan (VVKSO-LICAP-BRUSSEL D/2004/0279/050 september 2004). We beogen een onmiddellijke en ruime inzetbaarheid in het werkveld. Daarom engageren wij ons tot het realiseren van de volgende doelen: Wij vormen sociaal voelende verpleegkundigen met een menselijke en respectvolle houding, een breed referentiekader en gevoelig voor de hedendaagse actualiteit. Wij zorgen ervoor dat de opleiding voldoende breed, gespecialiseerd en beroepsgericht is, zodat je als afgestudeerde alle kansen hebt om je aan te passen aan de steeds evoluerende arbeidsmarkt. Wij geven duidelijke informatie over de inhoud van de studie en over de studiebelasting. Wij stimuleren en ondersteunen jouw eigen inbreng. Wij doorbreken vooroordelen en geven alle studenten gelijke kansen. Wij begeleiden je in groep en individueel zodat je alle leerkansen kan benutten met het oog op het afmaken van de opleiding binnen de normale studieduur. Wij geven je een waardengerichte vorming. Wij stimuleren je tot een blijvende leerhouding. Dit vormings- en opvoedingsproject willen wij realiseren door: - de student centraal te stellen - de onderwijsactiviteiten optimaal te organiseren - een gunstig klimaat te creëren, waarin iedereen samenwerkt vanuit onderlinge waardering, openheid, vertrouwen en respect - de medewerkers te stimuleren tot permanente professionalisering - voorbeeldgedrag te tonen, gebaseerd op een duidelijke visie maar met persoonlijke flexibiliteit - ons open te stellen voor de multiculturele wereldgemeenschap, in de overtuiging dat hieruit kansen op verrijking groeien - ruimte te scheppen voor een authentieke beleving van ons christelijk geloof. School-, stage- en examenreglement, , p 11

10 1.2 Het Sint-Franciscusinstituut voor verpleegkunde Leuven als geloofsgemeenschap Geef ons dat fijne zintuig waardoor wij kunnen onderscheiden wat Gij ten diepste van ons verlangt. Franciscus van Assisi Onze school wil herkenbaar zijn als een christelijke school, waar geleefd wordt vanuit een evangelische bezieling, waar men leert samenwerken op alle vlakken en waar wederzijds respect en waardering aanwezig zijn. Niet alleen prestatie en carrière zijn belangrijk, maar ook het ontdekken en beleven van christelijke waarden. In het schoolgebeuren willen wij dit christelijk aspect door verschillende initiatieven voeden en een eigen gezicht geven. Voor elke klas worden jaarlijks ontmoetingsdagen ingericht die plaatsvinden buiten de school. Gedurende deze dagen ga je samen met je collega-studenten op zoek naar diepere waarden. De ontmoetingsdagen bieden ook een unieke kans om elkaar beter te leren kennen. De data van de ontmoetingsdagen zijn vermeld op de kalender die je vindt op het elektronisch leerplatform van de school. Binnen het schoolgebeuren worden er ook momenten voorzien om solidariteit en christelijke bewogenheid vorm te geven. Initiatief en deelname van de studenten worden hierbij sterk op prijs gesteld. Als christelijke school willen wij ons openstellen voor andere geloofsovertuigingen bij studenten. We vinden het immers belangrijk om in onze opleiding tot verpleegkundige op een constructieve manier mee te werken aan de uitbouw van een multiculturele samenleving. De inbreng van bijvoorbeeld islamitische studenten is niet alleen verrijkend voor ons persoonlijk leven, maar ook voor het ontwikkelen van onze visie op de zorg voor andersgelovige patiënten. We verwijzen hier ook naar de opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs. De integrale tekst is beschikbaar op de website van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (http://www.vsko.be het VSKO opdrachten). School-, stage- en examenreglement, , p 12

11 1.3 Het Sint-Franciscusinstituut voor verpleegkunde Leuven als opvoedings- en leefgemeenschap Het Sint-Franciscusinstituut voor verpleegkunde Leuven is een vrije onderwijsinstelling die in een christelijke geest wil leven en werken. De school is opgericht in de vorm van een vzw en organiseert verpleegkundig onderwijs binnen het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO), niveau 5. De school maakt deel uit van de Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven. Onze school heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met KHLeuven en de andere Leuvense HBO-partners (ACE-Groep T en CVO Sociale School Heverlee). Er wordt o.a. samengewerkt op volgende domeinen: afstemming van opleidingsprogramma, oriëntering en begeleiding van studenten, kwaliteitszorg, Door je inschrijving in onze school verbind je je ertoe het christelijk karakter te eerbiedigen, de eruit voortvloeiende ethische implicaties na te leven en je in je gedragingen zowel binnen als buiten de schoolgemeenschap te laten leiden door eerbied voor de menselijke persoon. School-, stage- en examenreglement, , p 13

12 Deel II Reglement School-, stage- en examenreglement, , p 14

13 2.1 Inschrijving als regelmatige student Eerste inschrijving en herbevestiging van inschrijving Je neemt als student kennis van het pedagogisch project en het school-, stage- en examenreglement (verder het reglement genoemd) van de school. Enkel als je akkoord gaat met dat project en reglement, kan je ingeschreven worden. Indien je nog minderjarig bent, is het akkoord van minstens één van je ouders nodig. Je bent akkoord met het project en het reglement na het ondertekenen van het document Ondertekening school-, stage- en examenreglement en pedagogisch project. Eens ingeschreven in de school blijf je als student voor de duur van de volledige schoolloopbaan ingeschreven, tenzij bij definitieve uitsluiting of het stopzetten van de opleiding. De school vraagt op het einde van elke module, omwille van een goede schoolorganisatie, aan elke student wel een mondelinge herbevestiging van de inschrijving. De school heeft het recht om de inschrijving te weigeren van studenten die na een tuchtprocedure het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werden uitgesloten. De school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreven Studieaanbod met toelatings- en overgangsvoorwaarden In onze school kan je de modulaire beroepsopleiding verpleegkunde volgen. Deze opleiding situeert zich binnen het hoger beroepsonderwijs, kwalificatieniveau 5 (HBO5) en leidt tot het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde. De opleiding bestaat uit 5 modules, nl. Module 1: initiatie verpleegkunde Module 2: verpleegkundige basiszorg Module 3: oriëntatie geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg Module 4: oriëntatie algemene gezondheidszorg Module 5: toegepaste verpleegkunde Module 1 Om toegelaten te worden tot module 1 initiatie verpleegkunde, moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden: - je hebt een diploma van het secundair onderwijs - je hebt een getuigschrift van het 2 de jaar van de 3 de graad van het beroepssecundair onderwijs School-, stage- en examenreglement, , p 15

14 - je hebt een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie of van het volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden - je hebt een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie - je hebt een certificaat of diploma van het hoger beroepsonderwijs - je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan - je hebt een diploma van bachelor of master - je hebt een buitenlands diploma dat door het ministerie van onderwijs gelijkwaardig werd verklaard met één van de hierboven vermelde studiebewijzen - je bent ouder dan 18 jaar en je wordt toegelaten door een toelatingsklassenraad na het afleggen van een door de school ingerichte instaptoets (de zogenaamde instapprocedure 18+, zie 2.1.3) Module 2 Om te starten met de module verpleegkundige basiszorg moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden: - je bent geslaagd in de eerste module (initiatie verpleegkunde) - je bent geslaagd in het zevende jaar thuis- en bejaardenzorg én je bent geslaagd in een door de school ingerichte instaptoets (de zogenaamde procedure studieduurverkorting, zie 2.1.3) - je volgde het eerste jaar hoger onderwijs, afdeling verpleegkunde of vroedkunde volledig (met inbegrip van stage) én je wordt toegelaten door een toelatingsklassenraad na het afleggen van een door de school ingerichte instaptoets (de zogenaamde procedure studieduurverkorting, zie 2.1.3). Module 3 en module 4 De modules oriëntatie algemene gezondheidszorg en oriëntatie geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg kunnen in om het even welke volgorde worden gevolgd. Om in aanmerking te komen voor één van deze modules moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden: - je bent geslaagd in de eerste twee modules - je bent geslaagd in het 1 ste jaar ziekenhuis- of psychiatrische verpleegkunde van het vroegere lineair systeem - je bent geslaagd in het 1 ste jaar hoger onderwijs, richting verpleegkunde School-, stage- en examenreglement, , p 16

15 Module 5 De opleiding wordt afgerond met module 5 toegepaste verpleegkunde. In deze module kies je voor 1 van de volgende 4 praktijkvelden: - psychiatrische verpleegkunde (module 5A) - ziekenhuisverpleegkunde (module 5B) - ouderenzorg (module 5C) - thuisgezondheidszorg (module 5D) Tot de module toegepaste verpleegkunde word je toegelaten als je voldoet aan één van de volgende voorwaarden: - je bent geslaagd in de oriëntatiemodules (module 3 én module 4) - je beëindigde met vrucht het 2 de jaar ziekenhuis- of psychiatrische verpleegkunde van het vroegere lineair systeem Toelatingsvoorwaarden voor de instapprocedure 18+ en de procedure studieduurverkorting Instapprocedure 18+ Als je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (zie 2.1.2), biedt onze school je de kans om een toelatingsproef, nl. de instapprocedure 18+, af te leggen. Dit kan voor kandidaatstudenten die minimum 18 jaar oud zijn. Wordt de toelatingsproef gunstig beoordeeld door de toelatingsklassenraad, dan kan je ingeschreven worden. De toelatingsproef vindt ten laatste plaats binnen de vijf dagen nadat je met de opleiding start Procedure studieduurverkorting Indien je het 7 de jaar thuis- en bejaardenzorg hebt behaald of het 1 ste jaar verpleegkunde of vroedkunde aan een hogeschool volledig hebt gevolgd (met inbegrip van stage), kom je in aanmerking voor de procedure studieduurverkorting in het kader van de erkenning van elders verworven competenties. Indien je geslaagd bent op deze instaptoets, bekom je een vrijstelling van module 1 initiatie verpleegkunde en kan je meteen starten in module 2 verpleegkundige basiszorg Taalniveau Nederlands Om te starten met de opleiding verpleegkunde is voldoende actieve en passieve kennis van de Nederlandse taal nodig. Dit is zowel belangrijk om de lessen te kunnen volgen als om stage te kunnen lopen. Een correcte communicatie met de patiënt op stage is immers onontbeerlijk en van levensbelang. School-, stage- en examenreglement, , p 17

16 Ervaring wijst uit dat anderstalige kandidaat-studenten minstens een instapniveau Nederlands 2.4 behaald moeten hebben om de opleiding vlot te kunnen volgen Vrije student Als je niet voldoet aan de reglementair vastgestelde toelatings- of overgangsvoorwaarden (zie 2.1.1), kan je niet worden ingeschreven. In een dergelijk geval kan je wel ingeschreven worden als vrije student. Een dergelijke inschrijving is evenwel geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er geen studiebewijzen kunnen worden uitgereikt Onderwijsactiviteiten, les- en stagespreiding, vakantie- en verlofregeling In het modulair systeem is de opleiding opgebouwd rond modules. Een module is een afgerond vormingspakket waarin theorie en praktijk in thema s worden aangeboden. Stage is hierbij een onmisbare schakel Onderwijsactiviteiten De onderwijsactiviteiten bestaan uit: - theoretische lessen, praktijklessen, oefenlessen, studiebezoeken, gastcolleges, begeleidingsuren in het kader van de GOA-uren (gedifferentieerde onderwijsactiviteiten) of portfolio, ontmoetingsdagen, besprekingen na een begeleidende klassenraad, opleidingsgebonden persoonlijke activiteiten (OPA-uren), - de individueel of aan een groep opgelegde taken of opdrachten - de stages. Voor het realiseren van deze onderwijsactiviteiten en de daaraan gekoppelde leeractiviteiten wordt een beroep gedaan op het elektronisch leerplatform Smartschool. Je krijgt voor de duur van je opleiding een stfran-mailadres toegewezen, dat gekoppeld is aan een persoonlijke toegangscode tot het leerplatform. Een groot deel van de communicatie verloopt via Smartschool. Je bent zelf verantwoordelijk om regelmatig je elektronische correspondentie na te kijken. Indien je niet beschikt over een computer of over toegang tot het internet, neem je hierover best contact op met de onderwijscoördinator, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. School-, stage- en examenreglement, , p 18

17 Ontmoetingsdagen zijn verplichte onderwijsactiviteiten. De concrete planning van de ontmoetingsdagen (afhankelijk van de module 1 dag of 2 dagen mét overnachting) is bij de start van het schooljaar beschikbaar op het elektronisch leerplatform Smartschool. Afwezigheden tijdens ontmoetingsdagen moeten gewettigd worden. Voor afwezigheid wegens ziekte tijdens ontmoetingsdagen, zelfs van één dag, is een medisch attest vereist (zie punt ). Bij niet-deelname aan ontmoetingsdagen mét een gewettigd afwezigheidsbewijs, wordt een bedrag van 10 euro reservatie- en administratiekosten aangerekend voor 1 dag of 20 euro voor een 2-daagse. Bij niet-deelname aan ontmoetingsdagen zonder gewettigd afwezigheidsbewijs, wordt het volledige bedrag aangerekend. Om een bredere en meer genuanceerde kijk te krijgen op de wereld van de zorg worden er jaarlijks enkele studiebezoeken georganiseerd naar ziekenhuizen, instellingen, tentoonstellingen, studiedagen,... Studiebezoeken zijn een geïntegreerd en verplicht deel van de onderwijsactiviteiten. Daarom wordt er aan elk studiebezoek een opdracht gekoppeld. Deze studiebezoeken kunnen ook plaatsvinden op dinsdagnamiddag. Afwezigheden tijdens studiebezoeken moeten gewettigd worden. Voor afwezigheid wegens ziekte, zelfs van één dag, is voor deze activiteiten een medisch attest vereist (zie punt ). Bij niet deelname aan studiebezoeken mét gewettigd afwezigheidsbewijs, wordt 1/3 van de inkom- en verplaatsingskosten aangerekend als reservatie- en administratiekosten. Bij niet deelname zonder gewettigd afwezigheidsbewijs, wordt het volledige bedrag van het studiebezoek aangerekend. Tijdens lesperiodes is de dinsdagnamiddag in principe lesvrij. Voor studenten uit elke module kunnen er op dinsdagnamiddag verplichte schoolgebonden activiteiten worden aangeboden in het kader van OPA-uren (opleidingsgebonden persoonlijke activiteiten, zie ). Deze activiteiten behoren tot het curriculum (studieprogramma). Ze worden aangekondigd bij de start van de module of de cluster. Dezelfde regels rond aan- en afwezigheid als tijdens andere onderwijsactiviteiten zijn hier van toepassing. Zo worden er voor de studenten uit module 5 op dinsdagnamiddag 3 verplichte bijscholingen rond actuele verpleegkundige of medische onderwerpen georganiseerd, als onderdeel van het curriculum. Van de studenten in module 5 wordt verwacht dat ze naast deze 3 georganiseerde bijscholingen, nog 3 zelf gekozen bijscholingen volgen. School-, stage- en examenreglement, , p 19

18 Hieronder wordt het lesrooster gepresenteerd. LESROOSTER 1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Lesblok u u u u u Pauze u u u u u Lesblok u u u u u Middagpauze u Lesvrij Lesvrij u u Lesblok u u u Pauze u u u Lesblok u u u Les- en stagespreiding, vakanties en verlofregeling Bij de aanvang van het schooljaar krijg je via het elektronisch leerplatform Smartschool toegang tot de schoolkalender met het studieprogramma voor jouw modulair traject. Hierop vind je de onderwijsactiviteiten, de les- en stagespreiding, de toets- en vakantieperiodes. Module 1 en 2, resp. initiatie verpleegkunde en verpleegkundige basiszorg, omvatten elk minstens 18 weken, waarvan 4 weken stage in module 1 en 8 weken stage in module 2. Module 3, oriëntatie geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg heeft een duur van minstens 18 weken, waarvan 8 weken stage, nl. 4 weken in de geestelijke gezondheidszorg en 4 weken in de ouderenzorg. Module 4, oriëntatie algemene gezondheidszorg duurt 18 weken, waarvan 8 weken stage, nl. 4 weken op een medische dienst en 4 weken op een heelkundige dienst. Module 5 omvat minstens 36 weken en bestaat uit 20 lesweken en 16 stageweken (waarvan een 2-daagse deelname aan het zorgethisch lab stimul) Kosten verbonden aan de opleiding Een toelichting bij de bijdrageregeling Als bijlage bij dit schoolreglement (zie Smartschool) vind je een lijst met financiële bijdragen die van de student kunnen worden gevraagd. Die lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. School-, stage- en examenreglement, , p 20

19 - Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je zeker moet doen, bijvoorbeeld het betalen van schoolboeken, kopieën, - Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je dergelijke aankopen doet of deelneemt aan deze activiteiten, dan moet je er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Van die prijs zal het schoolbestuur niet afwijken. Voor sommige posten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze bijdrageregeling werd overlegd in de schoolraad Inschrijvingsgeld In onze school moet je geen inschrijvingsgeld betalen Studieboeken en studiemateriaal Eind augustus of eind januari/begin februari wordt een uniformen- en boekenverkoop georganiseerd door de school. Tijdens deze verkoop kan je uniformen, boeken, cursussen en oefenmateriaal aankopen die je gedurende de module nodig hebt. Je kan die dag cash of met bancontact betalen. Daarnaast krijg je een factuur per module waarin bijkomende kosten voor cursussen, stagedocumenten, verpleegkundig oefenmateriaal, extra kopieën, ontmoetingsdagen en studiebezoeken worden aangerekend. Bij niet-deelname aan ontmoetingsdagen en studiebezoeken worden reservatie- en administratiekosten aangerekend volgens de afspraken die vermeld zijn in de bijlagelijst met financiële bijdragen (zie ook ) De betaling De school bezorgt één schoolrekening per module. We verwachten dat deze afrekening tijdig (binnen 14 dagen na verzending (poststempel)) en volledig wordt betaald. School-, stage- en examenreglement, , p 21

20 Bij betalingsmoeilijkheden Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur. We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren uiteraard een discrete behandeling van de vraag. Bij wanbetaling Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dat niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling, waarop een procedure van invordering via een incassobureau kan volgen Vervoer van en naar de stageplaatsen Je betaalt zelf het vervoer van en naar de stageplaatsen Dienstkledij Tijdens de stage draag je de voorziene dienstkledij. Via de school kan je verplegingspakken aankopen. Je dient zelf in te staan voor het wassen van de uniformen Maaltijden Maaltijden kan je gebruiken in de cafetaria van het regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven aan bezoekerstarief. Tijdens de stagevoorbereiding krijg je van de stagebegeleider informatie over de maaltijdmogelijkheden op de verschillende stageplaatsen Studietoelage Studenten die de opleiding verpleegkunde HBO5 volgen, worden op het vlak van de regelgeving voor de studiefinanciering beschouwd als leerlingen secundair onderwijs. Voor het aanvragen van een studietoelage dien je dus een aanvraagformulier de leerling in het secundair onderwijs in te vullen (en niet het formulier de student ). Je kan online een studietoelage aanvragen op de volgende website: Op deze site vind je ook alle wettelijke wijzigingen die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. School-, stage- en examenreglement, , p 22

21 2.1.8 Geneeskundig toezicht Omdat je een opleiding tot verpleegkundige volgt, ben je verplicht om je voor een geneeskundig onderzoek aan te bieden bij de arbeidsgeneeskundige dienst van de school. Indien je al gevaccineerd werd tegen hepatitis B, dien je de resultaten van de antistofbepalingen mee te brengen. Indien je nog geen vaccinatie kreeg, ben je verplicht dit in orde te brengen vóór je op stage kan gaan. School-, stage- en examenreglement, , p 23

22 2.2 Studiereglement Aanwezigheid regelmatige student Je neemt vanaf de eerste schooldag deel aan alle lessen en activiteiten van de opleiding. Ontmoetingsdagen, buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Dat betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Je bent tevens elke schooldag tijdig aanwezig op school. Onze school voert een aanwezigheidsbeleid. Ze zal inspanningen leveren om studenten bij moeilijkheden er weer bovenop te helpen. Daarvoor verwacht de school van jou een positieve ingesteldheid. Om het officieel studiebewijs van een gevolgde module te behalen moet je een regelmatige student zijn, d.w.z. - je moet voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden tot de module waarin je bent ingeschreven (zie 2.1.2) - je moet, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid, het geheel van de vorming van deze module werkelijk en regelmatig volgen (zie ). De school ziet er op toe dat deze regels worden gerespecteerd. Overtredingen van de regels brengen de regelmatigheid van de student in het gedrang, met mogelijk negatieve gevolgen voor studiebekrachtiging en kinderbijslag Afwezigheid De school moet tijdig op de hoogte gebracht worden van elke afwezigheid. Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. In andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Hiervoor moet je je wenden tot de directeur of haar afgevaardigde (onderwijs- of stagecoördinator). Indien je vooraf weet dat je onderwijsactiviteiten omwille van een gewettigde reden niet zal kunnen bijwonen, dan breng je de directeur of haar afgevaardigde hiervan op voorhand op de hoogte door middel van een geschreven en ondertekende verantwoording Gewettigde afwezigheden In de tabel hieronder vind je een overzicht van mogelijke redenen die gelden als gewettigde afwezigheid. Er wordt tevens aangegeven of de afwezigheid al dan niet moet worden ingehaald indien ze tijdens een stageperiode valt. School-, stage- en examenreglement, , p 24

23 Aard van de afwezigheid Ziekte of ongeval Afwezigheid omwille van ziekte van een kind Afwezigheid omwille van moederschapsverlof (max. 1 week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en max. 9 weken na de bevalling; de schoolvakanties schorten dit verlof niet op) Afwezigheid op de dag van begrafenis of huwelijk van bloed- of aanverwant of iemand die bij de student inwoont. Bij overlijden familielid 1 ste graad: gewettigde afwezigheid van de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis, met een maximum van 5 les- of stagedagen Bij het overlijden familielid 2 de graad: gewettigde afwezigheid op de dag van de begrafenis Deelname aan een familieraad Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school of stageplaats door overmacht Het onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming Het beleven van feestdagen inherent aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de student Voor moslims: 1 dag voor het suikerfeest, 1 dag voor het offerfeest Voor joden: 2 dagen voor het joods Nieuwjaar, 1 dag voor de grote verzoendag, de 2 eerste dagen van het loofhuttenfeest en de 2 laatste dagen ervan (het slotfeest), 1 dag voor de kleine verzoendag, 1 dag voor het feest van Esther, 4 dagen voor het paasfeest en 2 dagen voor het wekenfeest Voor de orthodoxe kerk: (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): 2 dagen voor het Kerstfeest, Paasmaandag, 1 dag voor Hemelvaart en 1 dag voor Pinksteren Deelname aan proeven voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap Inhalen tijdens stageperiode? Ja Ja Ja Neen Neen Neen Neen Neen Neen Neen School-, stage- en examenreglement, , p 25

24 Preventieve of tijdelijke schorsing Deelname aan stages, tornooien of wedstrijden voor wie een topsportstatuut kreeg toegekend (maximum 40 halve lesdagen, de afwezigheid moet geattesteerd worden door de betrokken sportfederatie) Dit geldt NIET voor de wekelijkse trainingen. Staking van docenten of mentoren (tijdens een stageperiode gaat de student wel op stage) Ja Ja Niet van toepassing Andere afwezigheden, bijvoorbeeld wegens persoonlijke redenen, moeten steeds vooraf besproken worden met de directeur of haar afgevaardigde. Zij gaat na of deze afwezigheden reglementair mogelijk zijn en zij beslist of ze al dan niet aanvaardt worden. Afwezigheden om persoonlijke redenen zijn geen recht Attestering van de gewettigde afwezigheden Voor elke afwezigheid moet een schriftelijk bewijs worden voorgelegd. Deze bewijsstukken worden zo snel mogelijk op de receptie bezorgd uiterlijk vijf werkdagen na aanvang van de afwezigheid, zoniet ben je onwettig afwezig. a. Voor afwezigheid om medische redenen bestaan er vaste regels. - Een medisch attest is niet nodig bij gewoon schoolverlet, d.i. een korte afwezigheid wegens ziekte van één, twee of drie opeenvolgende dagen. Voor een korte afwezigheid wegens ziekte volstaat dus een door je ouders (indien je nog minderjarig bent) of door jezelf ondertekende verklaring. Dit kan maximum vier keer per schooljaar. - Bij afwezigheid omwille van de ziekte van een kind wordt er wel een medisch attest verwacht. - Een medisch attest is ook vereist bij langdurig en veelvuldig schoolverlet: - bij vier of meer opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte (d.i. een lange afwezigheid) zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten - na vier korte afwezigheden wegens ziekte van één, twee of drie dagen (vanaf de vijfde korte afwezigheid is dus ook voor elke bijkomende korte afwezigheid van één, twee of drie dagen een medisch attest vereist) - bij elke afwezigheid wegens ziekte bij permanente toetsen of bij de geïntegreerde casustoets - bij elke afwezigheid wegens ziekte tijdens ontmoetingsdagen en studiebezoeken. - Als je tijdens de week onmiddellijk vóór of na een schoolvakantie (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie) ziek bent is er eveneens School-, stage- en examenreglement, , p 26

25 een medisch attest nodig. Een medisch attest is slechts rechtsgeldig indien het is uitgereikt door een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodontist en, in uitzonderlijke gevallen, door een tandarts, door de administratieve diensten van een ziekenhuis of door een erkend labo. Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: - het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft dixit de patiënt - de begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst - de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid. Indien blijkt dat het doktersattest twijfelachtig is, kan er een tuchtprocedure volgen. Indien je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook bij veelvuldige afwezigheden wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest ingediend worden, dat dan bij elke afwezigheid gepreciseerd wordt. b. Voor andere afwezigheden, bijvoorbeeld door overmacht, moet zo snel mogelijk een geldend bewijsstuk kunnen worden voorgelegd dat de afwezigheid verklaart. Opgelet: - Afspraken bij dokter of tandarts worden buiten de les- of stage-uren gemaakt tenzij in dringende gevallen. - Afspraken voor rijlessen of -examens worden eveneens buiten de les- of stage-uren gemaakt. - Afspraken voor sollicitatiegesprekken plan je eveneens niet tijdens de les- of stage-uren Praktische afspraken i.v.m. aan- en afwezigheid tijdens lesperiodes - De docenten noteren de afwezigheden bij de start van de voormiddag en bij de start van de namiddag. - In tegenstelling tot de stage, waar een begonnen werkdag telt als een dag, wordt voor een student die er bijvoorbeeld om 8u wel is en om 12.30u niet, toch een attesteringsbriefje voor de namiddag verwacht dat telt als 1 briefje. Zoals eerder vermeld mag je maximum 4 zelf (of indien je minderjarig bent door je ouders) ondertekende verklaringen per schooljaar indienen. Je kan hiervoor de oranje standaardbriefjes gebruiken die je ontvangt bij het begin van het schooljaar. Je School-, stage- en examenreglement, , p 27

26 afwezigheden tijdens de module of cluster die je volgt van september tot januari worden dus doorgegeven naar de module of cluster die je volgt van februari tot juni. - Bij een onvoorziene afwezigheid moet je de receptie op dezelfde dag van de afwezigheid telefonisch verwittigen (016/ ) en dit vóór 11.40u. Afwezigheden kunnen ook via mail worden gemeld maar NIET per SMS. - Wanneer je in de loop van de dag de school verlaat, deel je dat ook mee op de receptie. - Wanneer je afwezig bent tijdens een permanente toets, wordt die toets altijd op het eerst volgende inhaalmoment ingehaald. Indien je afwezig bent tijdens een permanente toets zonder te verwittigen volgens de regels, wordt dit beschouwd als een ongewettigde afwezigheid en krijg je op de betreffende toets een nulkwotering! Zie ook ( Permanente evaluatie tijdens de lesperiode ). - Indien je tijdens één of meerdere lesuren voorafgaand aan een permanente toets of een inhaaltoets afwezig bent, dan kan je later op die dag geen permanente toets of inhaaltoets meer afleggen. - Indien je, wegens een gewettigde reden, niet kan deelnemen aan de geïntegreerde casustoets op het einde van een module, dan verwittig je de school vóór de aanvang van de geïntegreerde casustoets en bezorg je binnen de 5 werkdagen de verwachte attestering. Je neemt tevens contact op met de onderwijscoördinator, An Neven, die tijdens de periode van casustoetsen optreedt als ombudspersoon. Als je langdurig afwezig bent, beslist de directie in samenspraak met de klassenraad of, en zo ja, hoe en wanneer je de niet gemaakte casustoets(-en) kan inhalen. - Als je om gelijk welke reden een oefening of persoonlijk werk niet hebt kunnen afmaken, kan je verplicht worden dat achteraf in te halen. - Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur in samenspraak met de begeleidende klassenraad beslissen dat je (een gedeelte van) de niet gevolgde lesuren praktijk of stage moet inhalen evenals hoe en wanneer ze moeten worden ingehaald. Verdere praktische afspraken i.v.m. aan- en afwezigheden in stageperiodes vind je in het stagereglement (zie ) Ongewettigde afwezigheden Indien je afwezig bent en de hierboven beschreven regels niet gevolgd hebt, ben je ongewettigd afwezig. Dit wordt ook zo in het aanwezigheidsregister genoteerd. Na de 3 de ongewettigde afwezigheid krijg je een schriftelijke verwittiging (zie ordemaatregelen). Drie schriftelijke verwittigingen leiden tot tuchtmaatregelen (zie tuchtmaatregelen). School-, stage- en examenreglement, , p 28

27 Algemeen overzicht: wat te doen bij afwezigheden? Overzicht stageperiode Wie verwittigen? stageplaats (vóór aanvangsuur) receptie school (vanaf 7.30u) stagebegeleider (indien samenwerking was gepland) Welk attest? Inhalen? Gevolgen indien niet in orde eigen briefje voor 3 dagen (max. 4x per schooljaar) medisch attest voor > 3 dagen of bij afwezigheid week vóór of na vakantie zie schema bij stagedoelstelling bereikt? klassenraad beslist lesperiode met permanente toets of casustoets lesperiode zonder toets of casustoets receptie school vóór 11.40u receptie van de school (ook bij vroegtijdig verlaten van de school) eigen briefje of medisch attest afgeven uiterlijk 5 werkdagen na aanvang afwezigheid medisch attest NOODZAKELIJK én op receptie afgeven uiterlijk 5 werkdagen na aanvang afwezigheid eigen briefje voor 3 dagen (max. 4x per schooljaar), ook voor ½ dag medisch attest voor > 3 dagen of bij afwezigheid week vóór of na vakantie steeds in te halen op eerstvolgend inhaalmoment leerstof van gemiste lessen zelf te verwerken (evtl. ondersteund door GOA) nulkwotering indien niet alle voorwaarden werden vervuld indien niet in orde geldt dit als ongewettigde afwezigheid; na 3 ongewettigde afwezigheden volgt een schriftelijke verwittiging; 3 schriftelijke verwittigingen leiden tot tuchtmaatregel School-, stage- en examenreglement, , p 29

28 Spreiding van het lesprogramma In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma te spreiden over een langere periode dan normaal voor een module is voorzien. De school zal elke vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. Bij een spreiding beslist de klassenraad welke leerstofonderdelen wanneer worden gevolgd en geëvalueerd Problematische afwezigheden Wanneer je niet meewerkt aan de beleidsdoelstellingen van de school kan de directeur beslissen je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je problematisch afwezig blijft of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je verblijft Stopzetting studies in onze school Indien je je studies in onze school in de loop van een module wenst stop te zetten, meld je dat meteen aan de moduleverantwoordelijke, stage- of onderwijscoördinator of directeur Persoonlijke documenten Mededeling studievorderingen (via het studentendossier) Ongeveer halfweg de module wordt er een gesprek gepland tussen jezelf en de moduleverantwoordelijke waarin o.a. de aandachtspunten van de begeleidende klassenraad ter sprake kunnen komen. Je tekent de schriftelijke neerslag van dit gesprek af voor gezien. Je ontvangt op het einde van elke module je rapport met de schriftelijke mededeling van de beslissing van de delibererende klassenraad, je aandachtspunten, een eventueel advies en je resultaat per kerncompetentie. Je tekent eveneens de schriftelijke neerslag hiervan in het studentendossier af Bijhouden van persoonlijke documenten Alle stagedocumenten, portfolio, toetsen, taken, notities, werkboeken, fardes, persoonlijk werk, d.w.z. alle persoonlijke werken die tijdens het schooljaar gemaakt werden, moet je bijhouden tot het einde (31 augustus) van het daaropvolgende schooljaar. Je geeft de permanente toetsen af aan de themadocent (ten laatste vóór aanvang van de geïntegreerde casustoets). School-, stage- en examenreglement, , p 30

29 2.2.4 Begeleiding bij je studies De moduleverantwoordelijke Elke klas heeft 1 of 2 moduleverantwoordelijken. Zij begeleiden jou in je studie en volgen je leerproces op. Dit betekent dat je steeds bij je moduleverantwoordelijke terecht kan met vragen of problemen in verband met je studie. Een moduleverantwoordelijke is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas of in je persoonlijke situatie Studentenbegeleiding We kunnen voor gespecialiseerde studentenbegeleiding een beroep doen op het vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Leuven (CLB). Bij de CLB medewerker, Tine Wetsels, kan je terecht voor kosteloze psychologische hulp of studieremediëring. Uiteraard is de grootste discretie steeds gewaarborgd. In eerste instantie bestaat de ondersteuning uit enkele verkennende gesprekken waarin de vraag van de student goed wordt beluisterd. Indien nodig wordt doorverwezen naar gespecialiseerde hulp. Je kan in de school terecht bij onze docenten Caroline Peters, Sigrid Quintelier en Winnie van Hemelryck voor specifieke studiebegeleiding. Verder kan je langsgaan bij de onderwijscoördinator, An Neven, wanneer je aanvoelt dat je studie niet echt vlot. Het kan zowel gaan om moeilijkheden met het theoretisch gedeelte of tijdens de stage als om moeilijkheden die meer van persoonlijke aard zijn. In de loop van het schooljaar worden navormingsreeksen van 3 dinsdagnamiddagen georganiseerd rond het omgaan met faalangst (of een verkorte versie van 1 namiddag) enerzijds en rond het groeien in zelfvertrouwen anderzijds. Deze navormingen worden begeleid door Walter Debroyer. Op dinsdagnamiddag worden eveneens bijscholingen medisch rekenen georganiseerd. Deze bijscholingen kunnen op eigen initiatief worden gevolgd, of verplicht worden door de begeleidende of delibererende klassenraad. De volgende delibererende klassenraad houdt rekening met het al dan niet opvolgen van dit advies en met de behaalde resultaten op de toetsen medisch rekenen. Voor ziekte- of gezondheidsproblemen staat de arbeidsgeneeskundige dienst van de school (Idewe) ter beschikking van de studenten. Die zorgt voor eventuele doorverwijzing naar andere hulpverleners (zie ook 2.1.8). School-, stage- en examenreglement, , p 31

30 Begeleidende klassenraad Op de begeleidende klassenraad, die minstens 1 maal per module samenkomt, is het volledige docententeam van de klas aanwezig, samen met de stagebegeleiders. Daarnaast zijn ook de onderwijs- en stagecoördinator en de directeur aanwezig. Het hoofddoel van de begeleidende klassenraad is de studievorderingen van de studenten in de tijd te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad voor te bereiden. Tijdens de begeleidende klassenraad verstrekken de moduleverantwoordelijken ruime informatie over de studievorderingen van de hun toegewezen studenten. Indien nodig zoekt men naar een passende individuele studiebegeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van een uitgeschreven begeleidingsplan. Soms is doorverwijzing naar een andere instantie noodzakelijk. In het verslag van de klassenraad wordt het besluit van de bespreking evenals het geformuleerde advies opgenomen. Dat besluit en het advies worden eveneens in het studentendossier genoteerd en bij de bespreking aan de student ter ondertekening voorgelegd De evaluatie Permanente evaluatie Permanente evaluatie omvat zowel een proces- als een productevaluatie van het volledige leerproces, waarin o.a. volgende aspecten aan bod komen: het resultaat op de permanente toetsen, de vorderingen op stage, het persoonlijk werk, de studiehouding en de wijze waarop rekening wordt gehouden met de gekregen feedback, de medewerking aan groepswerk, projecten, opdrachten, Deze evaluatie geeft je informatie over je studievorderingen. Binnen het modulair onderwijssysteem heeft de school gekozen voor een permanent evaluatiesysteem, gecombineerd met een afsluitende geïntegreerde casustoets op het einde van een module (of een cluster). Dit betekent dat zowel de lessen als de stages permanent geëvalueerd worden en dat je regelmatig gerichte feedback krijgt over jouw studievorderingen. Op het einde van een module (of van een cluster) is er bijgevolg geen uitgebreide examenperiode, maar wordt er op één dag een geïntegreerde casustoets afgenomen over de verschillende thema s heen. De kerncompetenties Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 10 kerncompetenties die zoals het leerplan het voorschrijft van module 1 tot en met module 5 centraal staan in het evaluatiesysteem. School-, stage- en examenreglement, , p 32

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

WELKOM IN DE VRIJE HANDELSSCHOOL SINT-JORIS... 4 DEEL 1 - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6

WELKOM IN DE VRIJE HANDELSSCHOOL SINT-JORIS... 4 DEEL 1 - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 VRIJE HANDELSSCHOOL SINT-JORIS Steendam 27 Gildestraat 17 9000 GENT Tel. 09 225 89 07 09 225 77 50 Fax 09 233 49 07 09 225 91 96 e-mail: info@vhsj.be www.vhsj.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 WELKOM

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be Schoolreglement 2012-2013 2013 Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23 www.sint-lambertuscollege.be info@sint-lambertuscollege.be INHOUDSTAFEL Welkom 1 Inleiding op het schoolreglement

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN De Turnhoutse basisscholen stemmen de inschrijvingen van leerlingen op elkaar af en maakten via het LOP de volgende gemeenschappelijke afspraken : Uw kind inschrijven in de school

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T vzw KSO Tielt-Ruiselede Katholieke secundaire scholengemeenschap Molenland STEENSTRAAT 42 8700 TIELT Tel 051 42 75 10 Fax 051 40 83 32 E-mail: str.tielt@molenland.be S C H O O L R E G L E M E N T Schooljaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Evaluatiereglement Onderwijs-en Evaluatiereglement PXL-Level 5 (2015 2016)

Onderwijs- en Evaluatiereglement Onderwijs-en Evaluatiereglement PXL-Level 5 (2015 2016) Onderwijs- en Evaluatiereglement Pagina 0 Inhoud 1. Begripsbepalingen... 3 2. Inleidende bepalingen... 7 2.1. Toepassing van de onderwijs- en evaluatieregeling... 7 2.1. Inwerkingtreding... 7 2.2. Beschikbaarheid...

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Gebruik van het sanitair... 16 Gebruik van de ziekenkamer... 16 Te laat komen... 17 Inhaaltoetsen... 18 Middagpasje... 19 Middagactiviteiten,

Gebruik van het sanitair... 16 Gebruik van de ziekenkamer... 16 Te laat komen... 17 Inhaaltoetsen... 18 Middagpasje... 19 Middagactiviteiten, Inhoudsopgave Vooraf... 5 Inleiding... 6 Deel I. Engagementsverklaring tussen de ouders en het Maria-Boodschaplyceum... 6 1. Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact... 6 1.1 Infoavonden...

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudstafel schoolbrochure 1. Algemene informatie 1.1 welkom 1.2 wie is wie op onze school - schoolbestuur - directies VIKT - scholengemeenschap - klassenraad - oudervereniging - schoolraad - LOC - inspectie

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE 1 Opvoedingsproject... 2 2 Adviserende Raden... 3 2.1 Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW)... 3 2.2 LOC... 3 2.3 Schoolraad... 4

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie