Jaarverslag 2013 Meldpunt Discriminatie Leuven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Meldpunt Discriminatie Leuven"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Meldpunt Discriminatie Leuven

2 Woord vooraf In 1993 werd het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding opgericht, een federale instelling met als hoofdopdracht het bestrijden van discriminatie en racisme en het bevorderen van integratie en diversiteit. In 2010 kwam er lokale versterking van het Centrum door de oprichting van een meldpunt discriminatie in elke Vlaamse centrumstad. De wettelijke basis van de meldpunten werd gevormd door het gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet van 10 juli Terwijl het Centrum enkel bevoegd was voor federale materie, waren de meldpunten bevoegd voor gemeenschaps- en gewestmaterie. Dankzij een samenwerkingsakkoord tussen het Centrum en de Vlaamse overheid functioneerden de meldpunten in de praktijk als lokale antennes van het Centrum. Op 15 maart 2014 wordt die situatie geofficialiseerd. De lang aangekondigde interfederalisering van het Centrum is dan een feit. Dankzij een akkoord tussen de zes parlementen in ons land, worden de huidige bevoegdheden van het Centrum uitgebreid tot die van de gemeenschappen en gewesten. De 13 lokale meldpunten krijgen een plaats binnen de nieuwe structuur van dat interfederaal orgaan 'voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme en worden niet langer aangestuurd door de Vlaamse overheid en de centrumsteden. Voorlopig wijzigt de nieuwe situatie niets aan de opdrachten en personeelsbezetting van de meldpunten wordt een overgangsjaar waarin een nieuwe structuur wordt uitgetekend voor het hele Interfederale Centrum. Onder de slogan van het Centrum Open tijdens de werken blijft ook in 2014 onze opdracht: - bijstand verlenen aan mensen die een vraag of klacht hebben over discriminatie; - preventieve acties ontwikkelen; - lokale overheden en maatschappelijke actoren stimuleren om een beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen en bestrijden van discriminatie; - rapporteren aan verschillende overheden. Het personeelsbestand van het nieuwe gelijkekansencentrum bestaat uit 88,25 VTE. 7,5 VTE daarvan gaat naar de meldpunten discriminatie. Het Leuvense meldpunt kan rekenen op 0,6 VTE. 2

3 Inleiding In dit vierde jaarverslag van het meldpunt blikken we terug op het werkingsjaar Het aantal meldingen is stabiel gebleven over de jaren heen. De meeste klachten gaan nog steeds over discriminatie op de private huurmarkt van mensen met een beperkt inkomen. In het eerste hoofdstuk wordt een kwantitatieve en een kwalitatieve analyse gemaakt van meldingen en dossiers. Het tweede hoofdstuk beschrijft de concrete werkwijze van het meldpunt bij de behandeling van dossiers. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op een structurele actie en een sensibiliseringsactie van het meldpunt. Vervolgens kijken we naar de activiteiten die in 2014 op de agenda staan. We eindigen in het vijfde hoofdstuk met een opsomming van de voornaamste uitdagingen, vooral in het kader van de inkanteling van de meldpunten in het nieuwe Interfederaal Gelijkekansencentrum.

4 1. Kwantitatieve en kwalitatieve analyse 1.1. Aantal meldingen en dossiers Sinds 2010 zijn de 13 meldpunten discriminatie aangesloten op het registratiesysteem (METIS) van het Centrum. Ook de Vlaamse overheid maakt gebruik van dat registratiesysteem. Het registratiesysteem maakt een onderscheid tussen een melding en een dossier. Elke vraag of klacht wordt geregistreerd als melding. Pas daarna wordt bekeken of al dan niet een dossier wordt aangemaakt. In 2013 registreerde het meldpunt 91 meldingen. 84 meldingen werden omgezet naar een dossier en verder behandeld. van melding naar dossier 5; 6% 2; 2% Dossier geopend Informatie verstrekt Zonder gevolg 84; 92% De voornaamste redenen waarom bepaalde meldingen niet verder werden behandeld, waren het ontbreken van elke link met een discriminatiecriterium en/of de mogelijkheid tot een directe doorverwijzing naar een andere (stads)dienst. Voorbeelden daarvan zijn: - De melder was ontevreden met de werking van het OCMW dat fouten zou hebben gemaakt bij de toekenning van financiële middelen aan de melder. De melder werd doorverwezen naar de ombudsdienst van het OCMW. - De melder is fybromyalgiepatiënt en vraagt hulp bij het vernieuwen van haar identiteitskaart omdat ze bedlegerig is. De melder werd doorverwezen naar de dienst bevolking van de stad Leuven. - De melder klaagt over een machine die s nachts opstart bij de buren en veel lawaaioverlast veroorzaakt. De melder werd doorverwezen naar de preventiedienst van de stad Leuven. 4

5 Er zijn twee voorwaarden om een dossier te openen: - Er is sprake van (een gevoelen of vermoeden van) discriminatie op basis van een discriminatiecriterium opgesomd in het antidiscriminatiedecreet : geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, of nationale of etnische afstamming. - De melder en/of het slachtoffer vraagt een tussenkomst aan het meldpunt. Wat met het discriminatiedomein? Volgens de wetgeving is discriminatie enkel mogelijk als er ook een link is met een discriminatiedomein. De belangrijkste domeinen zijn: goederen en diensten, arbeid, onderwijs, sociale bescherming, gezondheidszorg, toegang tot en deelname aan een economische, sociale, culturele of politieke activiteit. Voor het meldpunt speelt het domein minder een rol. Het meldpunt speelt in op elk gevoelen en vermoeden van discriminatie en racisme, ook als die plaatsvinden buiten een in de wetgeving opgesomd discriminatiedomein. Voorbeelden van dossiers waarbij er geen link is met een discriminatiedomein zijn conflicten die tot de privésfeer behoren: burenconflicten, bijvoorbeeld, waarbij racisme of homofobie aan de basis ligt Analyse van de meldingen Meldingen zijn een belangrijk middel om een zicht te krijgen op de aard en omvang van structurele vormen van discriminatie en racisme. Meldingen kunnen soms ook leiden tot de oplossing van een individueel probleem Type contactname 57% van de meldingen bereikte het meldpunt via . 32% van de melders nam telefonisch contact op. 10% kwam langs bij het meldpunt en 1 melder stuurde een brief. Deze verhoudingen waren de voorbije jaren gelijkaardig voor alle meldpunten. Type contactname Telefoon 31,87% Bezoek 9,89% Brief 1,10% Bezoek Brief Telefoon 57,14%

6 Verspreiding van de meldingen over de gemeenten Elke inwoner uit Vlaanderen kan terecht bij een van de dertien meldpunten. Het Leuvense meldpunt is bevoegd voor Leuven en 23 omliggende gemeenten. Door gebrek aan tijd werd er nooit geïnvesteerd in naamsbekendheid in de andere gemeenten. Toch komen 30 meldingen van buiten Leuven. niet gekend of niet belangrijk Leuven buiten Leuven Analyse van de dossiers Discriminatiecriterium Opmerking: de aantallen kunnen hier hoger liggen dan het aantal dossiers, aangezien eenzelfde dossier betrekking kan hebben op meerdere criteria. Discriminatiecriterium Taal Sociale afkomst Seksuele geaardheid Raciaal Leeftijd Huidige of toekomstige gezondheidstoestand Handicap Geslacht Geloof of levensbeschouwing Fysieke eigenschap Fortuin (vermogen) Burgerlijke staat De verspreiding van de dossiers over de discriminatiecriteria is gelijkmatiger dan de voorbijgaande jaren. Vier discriminatiecriteria springen in het oog: - Bijna 1 op 3 dossier valt onder de noemer raciaal. Hieronder vallen de criteria nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of etnische of nationale afstamming. Voorbeelden van raciale dossiers zijn: 6

7 o Twee dossiers hadden betrekking op het openbaar vervoer (domein goederen en diensten): De melder betwist een boete voor zwartrijden en doet zijn beklag over een onbehulpzame loketbediende en onbeleefde treinconducteur van de NMBS. De moeder van de melder onderging racistische beledigingen door een buschauffeur van de Lijn. o Meerdere dossiers hadden betrekking op de politie (domein politie en justitie): De melder stelt dat, toen hij fout geparkeerd stond, de politie zich (verbaal) agressief gedroeg en hem aan disproportionele handelingen onderwierp (bijvoorbeeld autokoffer doorzoeken). Hij vermoedt dat dit gedrag werd ingegeven door zijn huidskleur of afstamming. De melder en zijn gezin (vrouw en twee kleine kinderen) werden door politieagenten hardhandig uit hun auto gezet nadat bleek dat hun autoverzekering niet in orde was. Wanneer de melder zijn beklag deed over deze manier van handelen, werd hij geslagen door één van de agenten. - Op de tweede plaats komen de dossiers met betrekking tot discriminatie op basis van handicap. Voorbeelden van dergelijke dossiers zijn: De melder wijst op een probleem binnen de regelgeving betreffende het toekennen van een VOP-subsidie voor personen met een arbeidshandicap binnen lokale besturen. Het slachtoffer in kwestie heeft geen recht op een dergelijke subsidie voor een nieuw verworven handicap na 2008 (inwerkingtreding van de wet) aangezien de datum van zijn indiensttreding van voor 2008 dateert. Twee dossiers hadden betrekking op de ontoegankelijkheid van Kinepolis Leuven voor rolstoelgebruikers. - Op de derde plaats komt het discriminatiecriterium vermogen. In bijna al deze dossiers betreft het melders met een leefloon, werkloosheidsvergoeding of een andere uitkering die a priori worden afgewezen op de private huurmarkt. - Opvallende stijger is het aantal dossiers met betrekking tot discriminatie op basis van geslacht. Twee van de acht dossiers hadden betrekking op een transgender-persoon. In beide gevallen ging het om een vrouw die geboren was als man. Dit jaar kwamen ook de criteria gezondheidstoestand, leeftijd en taal meerdere keren voor Maatschappelijk domein 44% van de dossiers valt binnen het discriminatiedomein goederen en diensten. 22% voelde zich gediscrimineerd op vlak van arbeid en werkgelegenheid. Het derde discriminatiedomein is politie en justitie.

8 Sociale bescherming Samenleving Politie en justitie Onderwijs Media Goederen en diensten Diverse activiteiten Arbeid en werkgelegenheid Andere/onduidelijk Goederen en diensten Binnen het domein goederen en diensten gaat bijna de helft van de dossiers over discriminatie op vlak van huisvesting. Goederen en diensten Transport 9% Voorzieningen (gezondheid / welzijn) 3% Andere / Onduidelijk 17% Financieel 12% Huisvesting 47% Horeca 12% De helft van de dossiers binnen het domein huisvesting komt van mensen met een leefloon of vervangingsinkomen die omwille van de aard van hun inkomen niet in aanmerking komen als kandidaat-huurder (discriminatiecriterium vermogen/fortuin). In slechts 5% speelde huidskleur of afkomst een rol. 8

9 huisvesting Raciaal 5% Niet van toepassing 11% Woonplaats 5% Burgerlijke staat 10% Leeftijd 11% Handicap 11% Fortuin (vermogen) 47% Arbeid en werkgelegenheid 22% van de dossiers ging over arbeid. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Politie en justitie Voorbeelden zijn terug te vinden bij de raciale discriminatiecriteria Beoordeling dossiers Het oordeel discriminatie kan enkel worden gegeven door de rechter of jurisprudentie. In dossiers waarin geen rechtspraak is maar waarin veel aanwijzingen zijn voor discriminatie, spreken we over een vermoeden van discriminatie. Dat was het geval in 16% van de dossiers. In een meerderheid van de dossiers beschikte het meldpunt over onvoldoende elementen om dat oordeel te vellen. Meestal omdat de tegenpartij een ander verhaal vertelde of omdat de melder afhaakte. beoordeling Ongegrond / rechtvaardiging 8% Vermoeden van discriminatie 16% Gegrond 4% 0% Onvoldoende elementen 43% Andere 29%

10 Inhoudelijke analyse Huisvesting Een groot deel van de dossiers hebben betrekking op een a priori uitsluiting van personen die een uitkering genieten op de private huurmarkt. Deze dossiers kunnen in grote lijnen in twee categorieën verdeeld worden: - De algemene meldingen: in deze dossiers stelt de melder dat hij al veel verhuurders en immobiliënkantoren heeft gecontacteerd, maar dat hij telkens naast het goed grijpt. De melder vermoedt dat dat komt door het feit dat hij een uitkering geniet. In deze gevallen gaf het meldpunt in eerste instantie informatie over de toepassing van de antidiscriminatiewetgeving op de huurmarkt (concreet: wat mag een verhuurder en wat mag hij niet?) en tips om de kandidatuur van de melder als huurder zo sterk mogelijk te maken. In tweede instantie werd de melder geadviseerd meteen contact op te nemen met het meldpunt wanneer hij opnieuw werd geconfronteerd met een mogelijke discriminatie door een concrete verhuurder of een concreet immobiliënkantoor. - De concrete meldingen: in deze dossiers heeft het meldpunt informatie over en gegevens van een concrete verhuurder of immobiliënkantoor. In deze gevallen contacteerde het meldpunt steeds de verhuurder of het kantoor om een constructief gesprek te voeren over de problematiek. Het is echter moeilijk na te gaan in welke mate de informatie en advisering van het meldpunt ook in hun praktijken doorsijpelt. In één dossier slaagde het meldpunt er via onderhandeling in om de makelaar te overtuigen het appartement toch te verhuren aan de melder met leefloon. In het licht van deze problematiek kan worden verwezen naar de scriptie van masterstudent Sociologie Jorn Dobbelaere, getiteld Discriminatie op de particuliere huurmarkt. Een exploratief onderzoek naar beeldvorming over huurders met een laag of vervangingsinkomen, dat werd gevoerd in opdracht en met begeleiding van het meldpunt: Omdat de wachtlijsten op de sociale huurmarkt sterk oplopen, wijkt een groot deel van de huurders met een laag of vervangingsinkomen uit naar de particuliere huurmarkt. Die kan een belangrijk veiligheidsnet zijn voor deze huurders om alsnog op korte termijn huisvesting te vinden. Discriminatie dreigt deze functie echter te ondermijnen. Op basis van semigestructureerde interviews bij 10 vastgoedmakelaars in de regio Leuven concludeert Jorn Dobbelaere in zijn masterproef Sociologie dat sociaalzwakke huurders op de particuliere huurmarkt sterk worden benadeeld. Bij het verhuren van een woning valt de keuze systematisch meer op andere kandidaat-huurders. Om echter vast te stellen of discriminatie de veiligheidsnetfunctie van de particuliere huurmarkt effectief ondermijnt, is uitgebreider onderzoek noodzakelijk. 10

11 Het meldpunt ging ook van start met een project rond de toegankelijkheid van de private huisvestingmarkt in Leuven, in samenwerking met de stad Leuven, OCMW Leuven en CAW Oost-Brabant. Hiervoor verwijzen we naar paragraaf 3.1. van dit jaarverslag. Politie In de dossiers die betrekking hadden op het gedrag van politieagenten was het moeilijk om een concreet verschil te maken. In een aantal dossiers had de melder de indruk dat hij geviseerd werd door de politieagenten en disproportioneel gecontroleerd werd omwille van zijn huidskleur of afstamming, maar ging dat niet gepaard met concrete uitspraken van de agenten in kwestie. In een ander dossier betrof het slagen en verwondingen met concrete uitspraken. In beide dossiers waren er echter geen concrete bewijzen (geen getuigen, geen doktersattesten,...). Het meldpunt verleende advies en bijstand bij het indienen van een klacht bij de Dienst Intern Toezicht (DIT) van de bewuste politiezones. Tegelijk werd aan de melder een realistisch beeld gegeven van het mogelijke gevolg van deze klacht: een antwoord van de klachtendienst kan lang op zich laten wachten, de dienst geeft geen inhoudelijke informatie vrij en, door gebrek aan bewijs is de kans groot dat er geen gevolg komt. Het meldpunt stelde in het verleden meerdere keren de vraag om beter samen te kunnen werken met DIT in dergelijke dossiers. Tot nu toe werd niet op deze vraag ingegaan. Dienstverlening In de dossiers die betrekking hadden op (openbare) dienstverlening (Bpost, NMBS, De Lijn, CM en Randstad) ging het telkens om een onbeleefde houding van de dienstverlener, meestal gekoppeld aan het discriminatiecriterium raciaal en eenmaal aan het criterium taal. In deze dossiers had de melder soms zelf al klacht ingediend bij de instanties georganiseerd door de instellingen zelf, en soms niet. In al deze dossiers nam het meldpunt zelf ook nog contact op met de bevoegde interne klachtendienst. Wat betreft het dossier met betrekking tot de Christelijke Mutualiteit, waarbij een medewerker aan het loket de melder weigerde te helpen omdat zij geen Nederlands sprak en hierbij ook onbeleefde opmerkingen maakte, nam het meldpunt zelf contact op met de klachtendienst van de CM. De melder kreeg verontschuldigingen en de garantie dat de medewerker zou worden aangesproken op zijn gedrag. In het dossier over racistische uitspraken door een buschauffeur van de Lijn, had de melder zelf al een klacht ingediend bij De Lijn, maar was hij niet tevreden met hun (standaard-) antwoord. Na tussenkomst van het meldpunt en andere partijen gaf De Lijn de garantie dat de melder meer concrete informatie zou krijgen over de behandeling van zijn klacht. Tot nu toe werd geen antwoord ontvangen. Twee dossiers hadden betrekking op de dienstverlening van een verzekeringsmaatschappij, respectievelijk Ergo en KBC Verzekeringen. Beide meldingen kwamen van een transgenderpersoon die geen of beperkte toegang kreeg tot een hospitalisatieverzekering en

12 een verzekering gewaarborgd inkomen. Beide dossiers werden overgedragen aan het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen en worden nog behandeld. Structurele problemen Het meldpunt ontving verschillende meldingen waarbij de melder een meer structureel probleem wilde aankaarten, meer bepaald een probleem in de wetgeving of een algemene attitude. - Een melder kaartte de ongelijkheden/onduidelijkheden aan tussen de verschillende statuten van medewerkers in het systeem van de arbeidszorg. Afhankelijk van de uitkering die een persoon ontvangt, gelden er verschillende procedures en voorwaarden voor de toelating tot deze arbeidszorg. Dat zorgt voor veel onduidelijkheid en onzekerheid bij de medewerkers. Daarnaast zijn er nog een aantal andere opmerkingen op het systeem van de arbeidszorg. Onder andere de commissie Diversiteit bij de SERV formuleerde al een beleidsadvies over het thema waarin zij de pijnpunten aanhalen (http://www.serv.be/diversiteit/publicatie/adviesarbeidszorg). Die informatie werd doorgegeven aan en besproken met de dienst Handicap (de vroegere dienst CRPD) van het Centrum, die aanbevelingen kan doen omtrent deze problematiek. - Ook de problematiek in een dossier over de lacune in de regelgeving betreffende het toekennen van een VOP-subsidie voor personen met een arbeidshandicap binnen lokale besturen werd gesignaleerd aan de dienst Handicap van het Centrum. - Opvallend waren de meldingen over het nieuwe decreet betreffende het inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures van 25 november 2011 (het inschrijvingsdecreet) dat in werking trad voor alle inschrijvingen voor het schooljaar De melders stelden telkens de voorrangsperiode voor inschrijving van indicatorleerlingen die het decreet introduceert in vraag. Uit de inhoud van de meldingen bleek dat de melders vaak onvoldoende geïnformeerd waren over de werking van dit systeem. Het meldpunt heeft daarom telkens de exacte werking van de voorrangsperiode in de praktijk verduidelijkt, net als de doelstelling van het decreet en de notie van positieve actie in de antidiscriminatiewetgeving. - Een andere melder is medeoprichter van het Vaderinstituut (http://www.vaderinstituut.be/). Hij kaartte aan dat rechtbanken bij het uitwerken van een omgangsregeling voor kinderen na echtscheiding van de ouders, heel vaak beslissen in het nadeel van de vader, ongeacht positieve evaluaties en de expliciete vraag om co-ouderschap van de vader. De organisatie achter het Vaderinstituut geeft ook lezingen en biedt hulp aan vaders met vragen. Het meldpunt kan steeds advies 12

13 aan hen vragen of melders die met deze problematiek te maken krijgen naar hen doorverwijzen. 2. Motieven melder en werkingswijze meldpunt De motieven van inwoners en hulpverleners om melding te maken van discriminatie zijn uiteenlopend: - bezorgdheid/verontwaardiging - informatie wensen over rechten en plichten - advies wensen over stappen die men zelf kan zetten om discriminatie te stoppen - aan het meldpunt vragen om de tegenpartij aan te spreken of te sanctioneren. Deze laatste verwachting is zeldzaam. Melders willen in de eerste plaats zo snel mogelijk een oplossing voor hun situatie (bijvoorbeeld een job of huurwoning vinden). Het meldpunt probeert telkens te werken op maat van de melder en de melding. Indien een actieve inbreng van het meldpunt wordt verwacht, vertaalt zich dat meestal in sensibiliseringsgesprekken met de tegenpartij of het opstarten van een bemiddeling of onderhandelingsgesprek Rechtstreekse bemiddeling/pendelbemiddeling/onderhandeling Een aantal vragen of klachten zijn op te lossen door een rechtstreekse bemiddeling op te starten. Alle betrokken partijen worden samen rond de tafel gebracht. Dat komt zelden voor. Mensen haken vaak af als ze beter inzicht krijgen in de impact van bemiddeling: het is een emotionele en tijdrovende procedure. In 2013 werden in slechts één dossier voorbereidingen getroffen voor een rechtstreeks bemiddelingsgesprek. Uiteindelijk ging de tegenpartij niet op het aanbod in. Pendelbemiddelingen komen frequenter voor. Het meldpunt voert dan aparte gesprekken met de betrokken partijen en koppelt de informatie telkens terug. Meestal gaat het om situaties waarbij de melder zich niet correct behandeld voelde op restaurant, in een winkel of tijdens een sollicitatie. We spreken van een bemiddeling omdat in deze situaties vaak blijkt dat het verhaal twee verschillende kanten heeft en dat er voor beide partijen iets uit te leren valt. Voorbeeld: o Een dossier ging over een restaurant dat geen assistentiehonden zou toelaten. Het slachtoffer probeerde eerst zelf in gesprek te gaan met de uitbater maar het gesprek viel in dovemansoren. Het meldpunt nam contact op met de uitbater om de andere kant van het verhaal te horen. De uitbater vertelde dat hij de persoon niet geweigerd had omwille van de hond maar omdat hij niet had gereserveerd. De uitbater beloofde dat de melder en de hond steeds welkom zijn mits reservering op drukke momenten (zoals van iedereen wordt gevraagd). Aan de melder werd gevraagd om na te gaan of de uitbater woord houdt. Als er een sterk vermoeden van discriminatie is en de verantwoordelijkheid bij één partij ligt, start het meldpunt soms ook een onderhandelingsgesprek op.

14 Voorbeelden: o Het meldpunt overtuigde een immokantoor om een appartement te verhuren aan een ex-gedetineerde en ex-psychiatrische patiënt met een vervangingsinkomen. Aanvankelijk had het immokantoor de kandidaat-huurder afgewezen. o Meerdere dossiers gingen over de inlichtingenfiches van immokantoren. Het meldpunt contacteerde de betrokken immokantoren en deed telkens een voorstel om de inlichtingenfiche aan te passen overeenkomstig de privacy- en antidiscriminatiewetgeving Gerechtelijke stappen Als bemiddeling niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat (één van) de partijen niet wil(len) deelnemen of wanneer de bemiddeling geen resultaat oplevert), kan in sommige gevallen een gerechtelijke procedure worden overwogen. Deze stap vergt naast een tijdsinvestering ook een financiële investering van de melder. Bovendien is het resultaat op voorhand onbekend. Om al deze redenen haakt de gediscrimineerde vaak af. Als de melder desondanks naar de rechtbank wil, draagt het meldpunt het dossier over aan het Centrum. Het Centrum kan de advocaat van de melder juridisch ondersteunen of kan zich burgerlijke partij stellen in de zaak. Voorbeelden: 14 o De 'kottaks' in Leuven. Hierdoor moesten verhuurders die verhuurden aan mensen met een andere nationaliteit jaarlijks een extra huurbelasting betalen. Dat was een onbewust en ongewild gevolg van een belastingsreglement dat studenten een belasting wilde laten betalen in Leuven. Het reglement werd gewijzigd, maar verhuurders konden tot de wijziging van het reglement geen bezwaar aantekenen en moesten de taks gewoon betalen. Verschillende melders dienden klacht in bij het meldpunt. Een bemiddelingspoging leverde geen resultaat op. Het Centrum was bereid de melders en/of hun advocaten juridisch te ondersteunen. Hoewel twee klagers juridische stappen overwogen, zagen ze er uiteindelijk van af. o De erkenningsprocedure die de stad Leuven hanteert bij de erkenning van een kind door vaders met een vreemde nationaliteit. Het dossier werd overgedragen aan de dienst migratie van het Centrum. Dit dossier is nog in behandeling Doorverwijzing In een aantal gevallen werd de melder doorverwezen naar een instantie die beter geschikt was om een oplossing te zoeken: CAW, Huurdersbond of de interne klachtendiensten van organisaties als Bpost, de politie, NMBS, De Lijn, VDAB. In twee gevallen werd ook de

15 Vlaamse Ombudsdienst ingeschakeld. Het meldpunt probeert deze dossiers vanaf de zijlijn op te volgen. Een aantal dossiers werd overgedragen aan het Centrum en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen omdat juridisch opzoekwerk noodzakelijk was of omdat het probleem zich duidelijk op bovenlokaal niveau situeerde. Voorbeelden zijn terug te vinden op verschillende plaatsen in het jaarverslag. 3. Structurele acties, sensibilisering en adviezen Sommige individuele gevallen van discriminatie leggen structurele problemen bloot. Hieronder zoomen we in op een project dat gestart werd vanuit het meldpunt om discriminatie op de huurmarkt aan te pakken. Naast het starten en ondersteunen van structurele acties, organiseert het meldpunt activiteiten om de zichtbaarheid van discriminatie en racisme te vergroten. Het verhogen van de zichtbaarheid is een eerste stap om aandacht te krijgen voor de problematiek en het onderwerp op de agenda te plaatsen van organisaties en overheden. Als voorbeeld wordt hieronder de internationale dag tegen racisme en discriminatie van 2013 besproken. Ten slotte adviseert het meldpunt organisaties en overheden over hoe ze bepaalde aspecten van de discriminatieproblematiek kunnen aanpakken Structurele actie: vergroten toegankelijkheid huisvesting voor kwetsbare groepen in Leuven De meldingen van mensen die geen geschikte (huur)woning meer vinden in Leuven zijn legio. Kandidaat-huurders worden a priori geweigerd omwille van de aard van hun inkomen (leefloon, ziekteuitkering, ) of omwille van hun afkomst. Gesprekken met verschillende betrokkenen gaven inzicht in de complexiteit van de problematiek. Zowel de woonsector (eigenaars, makelaars, architecten, bouwpromotoren), de beleidssector, de sociale sector als ook de individuele huurder dragen verantwoordelijkheid voor de huidige situatie. Het meldpunt startte samen met het OCMW, het CAW, de stedelijke dienst wonen, een vastgoedmakelaar en een architect-stedenbouwkundige een project rond de toegankelijkheid van huisvesting voor kwetsbare groepen in Leuven. Het project kreeg de naam Wonen in Leuven (WIL). Oorspronkelijk omvatte de doelgroep alle groepen die op basis van de antidiscriminatiewetgeving worden uitgesloten op de huurmarkt: allochtonen, mensen met een handicap en mensen met een vervangingsinkomen. Uiteindelijk werd de doelgroep vernauwd tot mensen met een beperkt inkomen. We laten ons hierbij begeleiden door het platform voor procesondersteuning Pluk. Pluk is gespecialiseerd in het samenbrengen van stakeholders rond complexe maatschappelijke vraagstukken (http://www.plukweb.nl/platform/missie-visie).

16 De doelstelling van het project is het verbeteren van communicatie tussen alle stakeholders uit de verschillende sectoren. Vanuit die dialoog wordt vervolgens bekeken wie welke rol kan spelen. Het project zit nog in de sensing fase. We onderzoeken bestaande initiatieven en projecten rond wonen en doen interviews met zoveel mogelijk stakeholders uit verschillende sectoren om een klare kijk te krijgen op de problematiek en de mogelijkheden. Eens deze fase is afgerond (begin april 2014), willen we komen tot concrete partnerschappen, experimenten en projecten Actie om de zichtbaarheid van discriminatie te vergroten: internationale dag tegen racisme en discriminatie Op donderdag 21 maart organiseerde het meldpunt samen met de Integratiedienst van de stad Leuven een fotoshoot op het Martelarenplein. Elke voorbijganger kon in een photobooth een foto laten maken van zichzelf als één van de ontworpen discri-ni-meerpoppetjes. De foto s werden onmiddellijk geplaatst op de facebookpagina https://www.facebook.com/fotoshoot.dagtegendiscriminatie. Passanten kregen een flyer met meer uitleg bij de actie. De straatactie werd aangekondigd in het stedelijk infoblad, op enkele lichtkranten, op de website van de stad Leuven, met affiches en op Facebook Algemeen advies: structureel racisme en discriminatie aanpakken is gedeelde verantwoordelijkheid Zowel op vlak van discriminatie in de horeca als op de huurmarkt vragen we overheden en organisaties om het hele plaatje te bekijken. Het meldpunt probeert communicatie tussen alle stakeholders rond bepaalde thema s te stimuleren. De werkgroep discriminatie in de horeca was samengesteld uit uitbaters, bewakingsfirma s, politie, allochtonen en het meldpunt en kwam met concrete aanbevelingen. Het blijft een uitdaging om het probleem op de agenda te zetten van beleids- en andere actoren. Van de werkgroep rond huisvesting (zie paragraaf 3.1.) wordt de opstart van concrete experimenten en projecten verwacht. 4. In het vooruitzicht 4.1. Internationale dag tegen racisme en discriminatie 2014 De internationale dag tegen racisme en discriminatie staat in 2014 in het teken van het verhogen van de herkenbaarheid van discriminatie en het verhogen van de meldingsbereidheid. Dat doen we op drie manieren: 16 o Met een reeks korte animatiefilms die we tonen tijdens de vrijdagmarkt in Leuven. In de films is telkens een discrinimeerpoppetje slachtoffer van discriminatie. Verschillende discriminatiecriteria passeren de revue.

17 o Door het uithangen van concrete voorbeelden van discriminatie tijdens de vrijdagmarkt. Voorbijgangers krijgen de kans om een eigen voorbeeld toe te voegen. o Door zelf voorbijgangers bewust te discrimineren. Door hen te laten ervaren hoe het voelt om slachtoffer van discriminatie te zijn, hopen we dat onze boodschap langer blijft hangen. Impliciet geven we hiermee de boodschap dat discriminatie iedereen kan overkomen, zowel in de rol van dader als in de rol van slachtoffer. Meer informatie is terug te vinden op de Facebookpagina van het meldpunt discriminatie en de Facebookpagina van de internationale dag tegen racisme en discriminatie uurs om de toegankelijkheid van huisvesting te vergroten voor kwetsbare groepen In het kader van het project rond het vergroten van de toegankelijkheid van huisvesting (WIL) zullen we op 23 en 24 april met zoveel mogelijk stakeholders 24 uur lang samenzitten met de bedoeling te komen tot concrete samenwerkingsverbanden en projecten. Deze 24- uurs wordt momenteel intensief voorbereid door partners uit verschillende sectoren Opstart werkgroep meldingen verzamelen De samenwerking met de diversiteitsconsulenten van de drie vakbonden in het kader van de internationale dag, bracht nogmaals naar boven dat discriminatie vaak aangekaart wordt in persoonlijke gesprekken tussen leden en consulenten. De verhalen bereiken het meldpunt echter vaak niet. Hetzelfde geldt voor organisaties als Wonen en Werken, verenigingen waar armen het woord nemen, OCMW, CAW, : het zijn allemaal organisaties die het contact met de cliënt centraal zetten. Door de opstart van een werkgroep meldingen verzamelen willen we bekijken hoe deze meldingen toch kunnen worden geregistreerd bij het meldpunt. 5. Uitdagingen voor Lokale meldpunten verdienen een prominente plaats binnen het nieuwe Interfederale Centrum: o Een zwak punt van het Centrum is de samenwerking en synergie met verschillende actoren op het terrein. De lokale meldpunten kunnen het Centrum hierin versterken. Een belangrijke rol voor de meldpunten ligt op het vlak van netwerken met lokale actoren om via de netwerken lokale noden en problemen te definiëren op zoek te gaan naar duurzame, gedragen oplossingen waarin verschillende partijen hun verantwoordelijkheid nemen o Structurele vormen van racisme en discriminatie zijn een gedeelde verantwoordelijkheid. Alle stakeholders moeten betrokken worden bij de aanpak ervan. We verwijzen hier graag nog een keer naar het project rond het vergroten

18 van de toegankelijkheid van huisvesting voor kwetsbare groepen in Leuven. De sterkte van het project is dat stakeholders uit verschillende sectoren aan tafel zitten om te bekijken wie welke rol en verantwoordelijkheid kan opnemen. Dezelfde oefening willen we maken met betrekking tot de verschillende vraagstukken over discriminatie op de arbeidsmarkt en discriminatie in het onderwijs. 0,6 VTE voor het meldpunt is echter onvoldoende om deze themagroepen op te starten. Het Centrum zou hierbij kunnen ondersteunen. o De onderrapportering van discriminatie en racisme is al vaak aan de kaak gesteld (opnieuw in de barometer huisvesting van het Centrum, februari 2014). De inkanteling van de meldpunten in het nieuwe Interfederale Centrum biedt de kans om centraal te werken aan meer naamsbekendheid voor de lokale meldpunten én gezamenlijk een onderzoek te starten naar het verhogen van de meldingsbereidheid. Het Centrum startte in 2013 een DISCTOUR met als doelstelling middenveldorganisaties te informeren over de werking van het Centrum. Bijkomend worden ze geïnformeerd over he een melding te laten registreren in het METIS-systeem van het Centrum. Het meldpunt in Leuven wil bijdragen aan de zoektocht door samen met lokale organisaties een werkgroep meldingen verzamelen te starten. De aanzet werd al gegeven. Door lokale organisaties vanaf het begin te betrekken kan ook worden ingespeeld op de noden van deze partnerorganisaties zelf. Meldpunten in Nederland en Frankrijk doen momenteel onderzoek naar het verhogen van de meldingsbereidheid en het verzamelen van meldingen. Ook daar willen we op zoek gaan naar goede praktijkvoorbeelden. o Het Centrum heeft een rol als spil van verschillende perspectieven in de samenleving (ontmoetingsplatform): ook hier kunnen de meldpunten lokaal een rol spelen. Heel wat organisaties hebben het thema racisme of discriminatie op de agenda staan, centraal of aan de zijlijn, zonder hierover ten gronde uit te wisselen en af te stemmen met anderen. Hierdoor gaat veel energie verloren. o Nagaan van mogelijke samenwerkingsovereenkomsten met interne klachtendiensten van talrijke organisaties. - Immokantoren verder sensibiliseren over het gebruik van de gestandaardiseerde inlichtingenfiche. - Uitdagingen voor de stad Leuven: o Structurele discriminatie van mensen met een handicap en van andere origine op de arbeidsmarkt: we vragen de stad Leuven om extra oog te hebben voor deze 18

19 Tot slot doelgroepen bij aanwerving. De lokale overheid kan haar voorbeeldfunctie hier beter opnemen. o De werkgroep horeca deed in 2012 aanbevelingen om racisme in de horeca aan te pakken. Deze aanbevelingen vonden hun weg nog niet tot bij de beleidsmakers. Het meldpunt wil onderzoeken hoe het probleem wel op de politieke agenda kan komen. De uitsluiting van allochtonen tijdens hun vrije tijd kan een negatieve katalysator zijn van probleemgedrag. Ook hier benadrukken we de complexiteit van het probleem en de noodzaak om het probleem binnen een breder kader te bekijken en aan te pakken. Discriminatie kan iedereen overkomen, als dader en als slachtoffer. In de plaats van mensen of groepen te stigmatiseren, willen we daarom inzicht krijgen in de fenomenen die racisme of discriminatie doen ontstaan en daarop inspelen met structurele acties. Daarvoor is een sterk netwerk nodig van lokale actoren. Onder lokale actoren rekenen we zowel sociale middenveldorganisaties als commerciële spelers en mensen uit de beleidssector. Naast het behandelen van meldingen met informatie, advies, bemiddeling of onderhandeling, ziet het Leuvense meldpunt dit als één van haar belangrijkste taken: het opstarten en versterken van lokale netwerken met het oog op - het definiëren van noden en verschillende aspecten van de problematiek - het verschaffen van inzicht in de aard van de problematiek - een gezamenlijke zoektocht naar maatregelen en projecten waarin verschillende partijen hun verantwoordelijkheid opnemen. Leuven, 6 maart 2014

Jaarverslag 2011 Meldpunt discriminatie Antwerpen

Jaarverslag 2011 Meldpunt discriminatie Antwerpen Jaarverslag 2011 Meldpunt discriminatie Antwerpen Algemeen Het Meldpunt discriminatie is een dienst die via informatie- en adviesverlening, bemiddeling, en sensibilisering ondersteuning biedt aan slachtoffers

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Stuk 653 (2000-2001) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 4 maart 2002 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Zie :

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20 april 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Meldpunt Discriminatie Antwerpen

Jaarverslag 2012 Meldpunt Discriminatie Antwerpen Jaarverslag 2012 Meldpunt Discriminatie Antwerpen Inleiding Het Meldpunt Discriminatie van Antwerpen stelt u graag haar jaarverslag van 2012 voor. 2012 is een werkingsjaar geweest waar zich een grote verandering

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: S. V. G., zonder gekend beroep, geboren te Gent op ( ), wonende te ( ) beklaagd van: A. Hetzij door daden,

Nadere informatie

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen Circ. : 2007 228/HM/bf Dat. : 22/11/2007 De. : INT Contact : H. MUYLDERMANS Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen De Bestuursraad van Federgon Uitzendarbeid heeft tijdens zijn laatste

Nadere informatie

Reglement Samenlevingsprijs

Reglement Samenlevingsprijs Reglement Samenlevingsprijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt op 23 mei 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied... 1 Artikel 3. Categorieën...

Nadere informatie

nr. 170 van BERT MOYAERS datum: 7 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Discriminatie in de sport - Meldpunt

nr. 170 van BERT MOYAERS datum: 7 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Discriminatie in de sport - Meldpunt SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 170 van BERT MOYAERS datum: 7 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Discriminatie in de sport - Meldpunt Zopas verscheen alweer

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 2413 (2013-2014) Nr. 3 19 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen

Nadere informatie

ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR

ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR AAR 154 / oktober 2016 1 ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR Inhoud 1. Betrokken bevoegdheden... 2 2. Advies Unia... 2 2.1. Inleiding... 2 2.2. Algemene bemerkingen... 2 2.3. Aanpak Discriminatie...

Nadere informatie

TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE

TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE STUDIE TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE INZAKE WONINGHUUR OVERZICHT RAPPORT Summier overzicht van bestaande wetgeving die met dit thema verband houdt en de daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2011

Registratie discriminatieklachten 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek- Registratie discriminatieklachten 2011 Methode en uitkomsten Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, augustus 2012. Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 METHODE...

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014 Bekendgemaakt op 28 mei 2014 In werking getreden op 30 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit

Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit Isaac De Vos 21 mei 2015 Cel Diversiteit Doel: Discriminatie binnen de geïntegreerde politie tegen te gaan. Sensibiliseringscampagnes, het coördineren van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt op 23 mei 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten

Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016 Bekendgemaakt op 27 april 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2.

Nadere informatie

WEBDOSSIER Jaaroverzicht 2012 op hoofdlijnen

WEBDOSSIER Jaaroverzicht 2012 op hoofdlijnen WEBDOSSIER Jaaroverzicht 2012 op hoofdlijnen RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen werkzaam in de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-

Nadere informatie

WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015

WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015 WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015 RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-Zuid

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG)

Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) In maart 2012 heeft DMG haar jaarcijfers gepubliceerd aan de subsidiërende gemeenten. Hier volgen enkele cijfers en bevindingen uit het jaarverslag

Nadere informatie

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Inleiding Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt: het voorkomen, signaleren en bestrijden van

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Figuur 1: logo Vrouwenraad GENDERKAMER OMBUDSMAN

Figuur 1: logo Vrouwenraad GENDERKAMER OMBUDSMAN Figuur 1: logo Vrouwenraad GENDERKAMER OMBUDSMAN [Aanbevelingen bij de installatie van een genderpolitie bij de Vlaamse Ombudsman ) september 2015 INHOUDSTAFEL GENDERKAMER OMBUDSMAN... 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Gemeente Maasdriel 2012

Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Gemeente Maasdriel 2012 Registratie lijke antidiscriminatievoorziening Gemeente 2012 Naam antidiscriminatievoorziening Rapportage voor Jaar van registratie 2012 Inleiding Voor u ligt de registratie van discriminatieklachten van

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 9/12/2015 15/0784 Stad Gent sluit charter met de huurwoningsector en blijft praktijktesten inzetten als instrument in de strijd tegen discriminatie Het onderzoek

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 februari 2016 Bekendgemaakt op 25 februari 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar 2013-2014 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 januari 2014. Bekendgemaakt op 30 januari 2014. Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel

Nadere informatie

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Discriminatie en psychosociale risico s op het werk Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Meer en meer werknemers worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag op het werk, met

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 Griffie nr. 585 Not. Nr. ME43.L3.302-08 CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 10 de kamer rechtsprekend in correctionele zaken,

Nadere informatie

OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT

OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT AANBEVELING 151 / 18 oktober 2016 1 OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT Inhoud 1. Betrokken bevoegdheden... 1 2. Context... 1 3. Verplichtingen onder het Internationaal Verdrag inzake

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Datum instemming Directie 27 juni 2016 Datum instemming MR 18 juli 2016 Communicatie

Nadere informatie

Algemene bepalingen. Pagina 1 van 5

Algemene bepalingen. Pagina 1 van 5 Bijlage: Gedragscode voor deelnemers aan loopbaanbegeleiding die door gemandateerde dienstverleners toegepast moet worden bij de uitvoering van de opdracht als vermeld in artikel 5, 1, tweede lid, 6 Algemene

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015 Bekendgemaakt op 24 maart 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2012 Bekendgemaakt op 26 januari 2012 Voorafgaande bepalingen

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie Stichting Don Bosco Werken Nederland - Pomphulweg 106-7346 AN Hoog Soeren 055-519 15 35 - www.donboscowerken.nl - donboscowerken@donbosco.nl Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

Reglement voor de inrichting van speelstraten

Reglement voor de inrichting van speelstraten Reglement voor de inrichting van speelstraten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015. Bekendgemaakt op 2 april 2014, 15 december 2015 In werking

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN raad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Ieder1Gelijk rapportage 2013 DATUM 22 april 2014 KOPIE AAN Stadswinkel: Yvonne Palthe BIJLAGE Rapportage Ieder1Gelijk 2013

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN

REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN Mei 2017 REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN Inhoudstafel Artikel 1: Doel Artikel 2: Definities Artikel 3: Doelgroep en toepassingsgebied Artikel 4: Regels Artikel 5: Sancties Artikel 6: Non-discriminatieclausule

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid huurdersbonden volgens

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN REGELING REGELING VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN Vastgesteld Vastgesteld door CvB CvB 18.06.2013 18.06.2013 na instemming O.R. 13.06.2013 Toelichting Regeling Vertrouwenspersoon,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor afvalpreventiemaatregelen in de feestkernen voor de Gentse Feesten 2017

Subsidiereglement voor afvalpreventiemaatregelen in de feestkernen voor de Gentse Feesten 2017 Subsidiereglement voor afvalpreventiemaatregelen in de feestkernen voor de Gentse Feesten 2017 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 april 2017 Bekendgemaakt op 25 april 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja DISCRIMINATIE Soms worden mensen ongelijk behandeld op basis van persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, afkomst of geloof. We spreken dan van discriminatie. Heeft u dit zelf in de afgelopen maanden wel

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Toestemming Door het gebruik van deze website stem je in met de Algemene Voorwaarden. Gebruik de website niet als je het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden. Lees het Privacy

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie MiND Meldpunt Internet Discriminatie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Meldingen 4 1.1 Werkwijze 4 1.2 Jaaroverzicht 5 1.3 Bron van de uitingen 6 1.4 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 7 2 Discriminatiegronden

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

online enquête acv-openbare diensten

online enquête acv-openbare diensten online enquête acv-openbare diensten actie voeren dienstverlening lidmaatschap opdracht taken Resultaten Mei 2015 waarden resultaten mei 2015 Naar aanleiding van het congres van ACV-Openbare Diensten in

Nadere informatie

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal.

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal. Arrestnummer Datum van uitspraak Notitie-nummer griffie Notitienummer parfcet-generaal Hof van beroep G. (...) Arrest Aangeboden op Niet te registreren In de zaak van het openbaar ministerie en de burgerlijke

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen en Management summary Amsterdam, 19 december 2007 Ronald Steenhoek en Stefan Klomp 1.1 Inleiding Dit jaar is door de Europese Commissie

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 21 SEPTEMBER 2006

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 21 SEPTEMBER 2006 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 21 SEPTEMBER 2006 inzake het voorontwerp van ordonnantie betreffende de gelijke kansen

Nadere informatie

Uitkomsten van een overleg met de Vlaamse Onderwijsadministratie en Gelijke Kansen Vlaanderen

Uitkomsten van een overleg met de Vlaamse Onderwijsadministratie en Gelijke Kansen Vlaanderen Inclusief onderwijs Uitkomsten van een overleg met de Vlaamse Onderwijsadministratie en Gelijke Kansen Vlaanderen Michel Albertijn en Kathleen Hoefnagels september 2011 P A G I N A 1 1. Opzet, uitgangspunten

Nadere informatie

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016 Bekendgemaakt op 28 september 2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn je rechten als patiënt? > > De zorgverlener biedt je kwalitatieve zorg. Als patiënt

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? 1 Heeft u een klacht? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid op het terrein van arbeid en inkomen.

Nadere informatie

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht 1. Inleiding Het Panel Deurbeleid Utrecht heeft naast de taak van het beoordelen van het deurbeleid van individuele horecaondernemers tevens de taak tot het onderzoeken

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 03/2011 van 14 december 2011 Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 Rapport Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop ambtenaren van het regionale politiekorps Utrecht op 6 mei 2006 hebben gereageerd op zijn verzoek om

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 december 2005 Rapportnummer: 2005/389

Rapport. Datum: 20 december 2005 Rapportnummer: 2005/389 Rapport Datum: 20 december 2005 Rapportnummer: 2005/389 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank (SVB) Breda de kinderbijslag voor zijn zoon, die hem bij beschikking van 1 april

Nadere informatie

Subsidiereglement voor noodhulpverlening aan landen uit het Zuiden

Subsidiereglement voor noodhulpverlening aan landen uit het Zuiden Subsidiereglement voor noodhulpverlening aan landen uit het Zuiden Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 oktober 2015,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055

Rapport. Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055 Rapport Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) Almere zijn herhaalde verzoeken, vanaf 5 december 2005, om een aanvraag

Nadere informatie

1 JAAR GENDERKAMER. Zacht als het kan, hard als het moet

1 JAAR GENDERKAMER. Zacht als het kan, hard als het moet 1 JAAR GENDERKAMER Zacht als het kan, hard als het moet Zacht als het kan, hard als het moet GENDERKAMER VESTIGT ZICH IN MENSENRECHTENLANDSCHAP Sedert 15 september 2016 (stilzwijgende verlenging samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

Bedenkingen bij de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetgeving

Bedenkingen bij de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetgeving Bedenkingen bij de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetgeving Bijdrage van GRIPvzw aan de studiedag van vrijdag 26 februari 2016, georganiseerd door Unia het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Nadere informatie

Rapport betreffende een klacht over Menzis Zorgkantoor uit Enschede. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Menzis Zorg en Inkomen uit Enschede.

Rapport betreffende een klacht over Menzis Zorgkantoor uit Enschede. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Menzis Zorg en Inkomen uit Enschede. Rapport 2 p class="c3">rapport Rapport betreffende een klacht over Menzis Zorgkantoor uit Enschede. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Menzis Zorg en Inkomen uit Enschede. Datum: Rapportnummer:2011/197

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van de jaarlijkse trofeeën voor sportverdienste

Reglement voor de toekenning van de jaarlijkse trofeeën voor sportverdienste Reglement voor de toekenning van de jaarlijkse trofeeën voor sportverdienste Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1. Kwartiermaken Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1 Inhoudstafel 1. Kwartiermaken?? 2. Hoeveel plaats is er nodig 3. Hoe moet de plek eruit zien 4.

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode 2014-2018 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014. Bekendgemaakt op 27 maart 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen.

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen. Algemene inleiding Een onderdeel van de gezondheidswet is dat er uitvoering gegeven moet worden aan de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor heeft Schouder

Nadere informatie

Advies. betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

Advies. betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Brussel, 13 maart 2006 130306 Advies inwerkingsbeleid Advies betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Inhoud Inhoud... 2 1.

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17434 16 november 2010 Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 november 2010, nr.

Nadere informatie