2.2 Kopiëren is mogelijk indien men beschikt over een medewerkerskaart of een pin/chipknippas of een gastenpas.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.2 Kopiëren is mogelijk indien men beschikt over een medewerkerskaart of een pin/chipknippas of een gastenpas."

Transcriptie

1 Bibliotheekreglement Artikel 1 Algemeen 1.1 Naast het bepaalde in de Studiegids, in het bijzonder de bepalingen uit het Instellingsspecifieke deel "Rechten en Plichten studenten Inholland ", de Huisregels en de daarin opgenomen Regels voor gebruik van ICT- voorzieningen is op alle bibliotheken van Hogeschool Inholland dit reglement van toepassing. 1.2 Te allen tijde dienen de aanwijzingen van het voor de Hogeschool Inholland werkzame personeel te worden opgevolgd. Het bibliotheekpersoneel, of daartoe aangewezen personeel (zoals beveiligingsbeambtes) heeft het recht bezoekers de toegang tot de (ruimten behorende bij de) bibliotheek te ontzeggen. 1.3 Bezwaar tegen sancties die op basis van deze reglementen zijn uitgevaardigd dient schriftelijk/ of per mail binnen 5 werkdagen aan de coördinator van de bibliotheeklocatie gericht te worden. 1.4 De lener is altijd zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie van geleend materiaal (zowel bij lenen als bij terugbrengen). De lener kan zich nooit beroepen op falende systemen (selfserviceapparatuur en/of selfservice software) die de lener gebruikt bij het lenen of inleveren van bibliotheek eigendommen. In geval van foutieve werking van de selfserviceapparatuur en/of selfservicesoftware of uitval van deze apparatuur en/of software dient lener dit direct te melden aan het bibliotheek personeel. Als de storing niet op korte termijn kan worden opgeheven zal de bibliotheekmedewerker het materiaal handmatig verwerken (uitleen en/of inname). Artikel 2 Bibliotheek, toegankelijkheid 2.1 De bibliotheek is vrij toegankelijk. Computerfaciliteiten en printfaciliteiten zijn alleen beschikbaar voor bij Hogeschool Inholland - en bij de onderdelen van Holding Inholland ingeschrevenen (studenten, cursisten) en werkzame medewerkers. 2.2 Kopiëren is mogelijk indien men beschikt over een medewerkerskaart of een pin/chipknippas of een gastenpas. 2.3 Indien de faciliteiten daarvoor aanwezig zijn, dienen jassen en tassen opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde ruimten en mogen deze niet in de (ruimten van de) bibliotheek meegenomen worden. Deze faciliteiten zijn niet beveiligd. Er dienen geen waardevolle eigendommen in jassen en tassen te worden achtergelaten. 2.4 Meenemen en/of nuttigen van etenswaren en drinken is verboden, evenals roken in de (ruimten behorende bij de) bibliotheek. 2.5 Er mag geen overlast worden veroorzaakt voor andere bibliotheekbezoekers en - gebruikers. Dit houdt onder andere in: * Geen ringtones van mobiele telefoons * Geen gebruik van audiospelers * Mobiele telefoongesprekken dienen te worden beperkt * Werken in groepen dient niet storend te zijn voor derden 2.6 Het bibliotheekpersoneel of een daartoe aangewezen andere persoon, is bevoegd bezoekers aan te spreken op ongewenst gedrag en te beoordelen of er sprake is van overlast. Bibliotheekpersoneel of een daartoe aangewezen persoon kan ordeverstoorders sommeren de bibliotheek te verlaten. 2.7 Bezoekers dienen zorgvuldig om te gaan met bibliotheekmaterialen en -faciliteiten.

2 Bij constatering van vernieling, misbruik van faciliteiten of diefstal kan de toegang tot het gebruik van faciliteiten en/of bibliotheek worden ontzegd. Bij vernieling, beschadiging of diefstal zal de schade te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker(s). 2.8 De bibliotheek stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van bezoekers van de bibliotheek. Artikel 3 Leenreglement: wie mogen er lenen? Definitie van lenersgroepen: 1 Studenten (voltijd, deeltijd, duaal), ingeschreven bij Hogeschool Inholland 2 Internationale/uitwisselingsstudenten, ingeschreven bij Hogeschool Inholland 3 Docenten, verbonden aan Hogeschool Inholland, inclusief gastdocenten 4 Medewerkers, verbonden aan Hogeschool Inholland, inclusief gedetacheerden en uitzendkrachten 5 Medewerkers kenniskringen en lectoren, verbonden aan Hogeschool Inholland 6 Klanten (studenten en docenten) verbonden aan instituten, die een samenwerkingsovereenkomst hebben met de Hogeschool Inholland (bv. SAMHAO, Fontys). 7 Cursisten en medewerkers, verbonden aan de Holding Inholland 8 Alumni 9 Adamnetpashouders 10 Externen, niet aan Hogeschool Inholland verbonden 3.1 (Internationale of Uitwisselings-) studenten kunnen uitsluitend lenen op vertoon van hun geldige collegekaart. Deze geldt als lenerspas. 3.1.a Indien een (internationale of uitwisseling) student (nog) niet in bezit is van een geldige collegekaart is hij/zij verplicht een geldig persoons- en adreslegitimatie te tonen. 3.2 Medewerkers en docenten kunnen uitsluitend lenen op vertoon van hun geldige medewerkerskaart/facilitycard. Deze geldt als lenerspas 3.3 * Lenersgroepen 1 5 zijn automatisch en kosteloos lid van de bibliotheek. * Lenersgroep 6-7 kunnen lid worden van de bibliotheek op de voorwaarden die met het instituut zijn afgesproken. * Lenersgroepen 8 10 kunnen lid worden van de bibliotheek als ze een lenerspas kopen (zie bijlage tarieven Bibliotheek Inholland). Daarbij moet hij/zij zich kunnen identificeren met zowel een geldige persoons- als recente adreslegitimatie. Lenen is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldige lenerspas. De hierna volgende legitimaties worden geaccepteerd: paspoort, rijbewijs, bank- of giroafschrift, groene kaart (autoverzekering), recent huurcontract, officiële brief Inholland. 3.4 Op locatie Diemen kan iedereen een Adamnetpas kopen (zie bijlage tarieven Bibliotheek Inholland). Houders van een Adamnetpas hebben recht op een lenerspas van Inholland, waarmee bij alle vestigingen van Inholland geleend kan worden. 3.5 Indien men zijn/haar lenerspas c.q. collegekaart is verloren, dan is men verplicht dit onmiddellijk te melden aan de bibliotheek. Klantgroepen 7-10 kunnen een nieuwe pas kopen (tegen vervangingskosten). Hiertoe dienen betreffende personen zich opnieuw te legitimeren. 3.6 De lenerspas c.q. collegekaart is strikt persoonlijk en voor eigen gebruik. 3.7 De lener is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de in leen ontvangen materialen. De lener is aansprakelijk voor vermissing en/of schade van geleend materiaal tot aan het moment van in ontvangstname door de bibliotheek. Bij het in gebreke blijven van gebruiker geldt de verplichting van vergoeding. 3.8 Lenen en inleveren van materialen kan op alle Inhollandlocaties.

3 3.9 Inschrijven en/of aanvragen van lenerspassen kan op alle Inhollandlocaties, met uitzondering van de AdamNetpas. Artikel 4 Leenreglement: wat mag er geleend worden en hoeveel? 4.1 Het aantal items/materialen dat meegenomen mag worden bedraagt maximaal 10. Dit aantal geldt voor alle lenersgroepen. 4.2 Naslagwerken, niet-uitleenbaar materiaal of materiaal ter inzage worden niet uitgeleend. 4.3 Locatiegebonden en/of Domeingebonden beperkingen c.q. afwijkende bepalingen op bovenstaande kunnen gelden voor bepaalde materialen of specifieke collecties. Op betreffende locatie(s) en/of Domeinen zijn deze afwijkende bepalingen in te zien. Artikel 5 Leenreglement: hoe lang mogen materialen geleend worden? 5.1 De standaard uitleentermijn is 21 dagen. Dit geldt voor alle lenersgroepen. 5.2 Materiaal dat voorzien is van de blauwe sticker "dag uitleen" moet voor sluitingstijd van de bibliotheek op dezelfde dag dat het geleend is ook teruggebracht worden. 5.3 Locatiegebonden en/of Domeingebonden beperkingen c.q. afwijkende bepalingen gelden voor bepaalde materialen of specifieke collecties. Op betreffende locatie(s) en/of Domeinen zijn deze afwijkende bepalingen in te zien. 5.4 Rond feestdagen, kerst- en zomerperiode gelden afwijkende vervaltermijnen. Artikel 6 Leenreglement: verlengen 6.1 Leners kunnen 5 maal hun materialen verlengen met 3 weken. Het materiaal kan niet meer dan totaal 18 weken geleend worden. Wanneer het te verlengen materiaal is gereserveerd door een andere lener kan het materiaal niet verlengd worden. Dit geldt voor alle lenersgroepen. Na 5 maal verlengen of na 18 weken dient het materiaal ingeleverd te worden bij de bibliotheek. Bij niet tijdig verlengen zal boete worden berekend, uitgezonderd klantgroepen 3-5 (zie hiervoor artikel 9, het boetereglement). Als een boetebedrag na 3 maanden nog niet betaald is of als het boetebedrag meer dan 8,- bedraagt, wordt de lenerspas geblokkeerd. Verlengen van materiaal is niet meer mogelijk. 6.2 Materiaal dat voorzien is van de blauwe sticker "Dag uitleen", kan niet verlengd worden. 6.3 Indien materialen om bibliotheektechnische redenen (tijdelijk) retour moeten naar de bibliotheek, zal dit tijdig bekend gemaakt worden door de bibliotheek. Artikel 7 Leenreglement: reserveren 7.1 Reserveren van materialen kan tot een maximum van 5 materialen. Dit geldt voor alle lenersgroepen. 7.2 Materiaal dat voorzien is van de blauwe sticker "Dag uitleen", kan niet gereserveerd worden. 7.3 Het reserveren van materialen is kosteloos. 7.4 De termijn waarbinnen het gereserveerde materiaal is op te halen is 1 week. Daarna vervalt de reservering en gaat het gereserveerde materiaal retour in de kast. 7.5 Reserveringen die niet binnen 3 maanden gehonoreerd kunnen worden, vervallen automatisch. 7.6 Met een geblokkeerde lenerspas is het niet mogelijk te reserveren.

4 Artikel 8 IBL (interbibliothecair leenverkeer) 8.1 Materialen uit niet-inholland bibliotheken kunnen worden opgevraagd. Dit Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) wordt door de bibliotheek verzorgd. 8.2 Voor het verzorgen van IBL worden kosten doorberekend aan alle lenersgroepen. Er wordt een tarief gehanteerd dat landelijk geldt. (Zie bijlage tarieven Bibliotheek Inholland). 8.3 Externe leners kunnen geen gebruik maken van de IBL-service. Artikel 9 Boetereglement 9.1 Er wordt boete berekend voor het niet op tijd inleveren of verlengen van geleende materialen, uitgezonderd klantgroepen 3-5 zie tarieven Bibliotheek Inholland). 9.2 De boetetermijn gaat in op de eerste dag na de vervaldatum Als een boetebedrag na 3 maanden nog niet betaald is of als het boetebedrag meer dan 8,- bedraagt wordt de lenerspas c.q. collegekaart geblokkeerd en is lenen, reserveren of verlengen niet meer mogelijk Wanneer de lener het materiaal langer dan 9 weken in zijn bezit heeft, zonder verlengd te hebben, wordt de lenerspas c.q. collegekaart geblokkeerd en is lenen, reserveren of verlengen niet meer mogelijk. Deze regelt geldt voor alle lenersgroepen. Artikel 10 Rappelbeleid: afhandeling niet terugbezorgde materialen weken na de vervaldatum wordt er een factuur naar de lener verstuurd. Deze regel geldt voor alle lenersgroepen Indien de lener in gebreke blijft bij betaling van deze factuur, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven, en is de lener eveneens alle daarmee verband houdende kosten verschuldigd De factuur bestaat uit een boete (maximaal 8,- per item voor normaal uitleenbare materialen; maximaal 100,- voor Daguitleen'-materialen), administratiekosten ( 20,- per factuur) en vervangingskosten. Bij de berekening van de vervangingskosten wordt uitgegaan van de nieuwwaarde van het materiaal. Klantgroepen 3-5 betalen geen boete, maar wel administratiekosten en de vervangingskosten. Als er eenmaal een factuur is aangemaakt dan is de lener verplicht de kosten daarvan te betalen, ook als het materiaal inmiddels geretourneerd is Als het geleende materiaal niet meer teruggebracht kan worden, door vermissing, diefstal of beschadiging, zal de vervangingswaarde van het materiaal in rekening worden gebracht. Ook zal per factuur 20,- administratiekosten in rekening gebracht worden. Als de vermissing, diefstal of beschadiging gemeld wordt na het verstrijken van de inleverdatum is ook de opgebouwde boete verschuldigd. Bij de berekening van de vervangingskosten wordt uitgegaan van de nieuwwaarde van het materiaal. Dit geldt voor alle lenersgroepen Indien de lener bezwaar wil aantekenen tegen 1 of meer aanmaningen en/of de daaruit voortvloeiende sancties dient dat binnen 5 werkdagen schriftelijk of per mail aan de coördinator van de bibliotheeklocatie gericht te zijn. Artikel 11 Slotbepalingen 11.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de coördinator van de bibliotheek De bibliotheek behoudt het recht dit reglement te wijzigen. September 2010

5 Bijlage: Tarieven Bibliotheek LENEN Lenersgroepen 1 t/m 5: gratis Lenersgroepen 6 t/m 7; conform afspraken Lenerspas lenersgroepen 8 en 10: 21,- per jaar AdamNetpas: 35,- per jaar, AdamNetpashouders: gratis BOETES * Normaal uitleenbare materialen: 0,20 per item per dag (tot een maximum van 8,- per item) * Materiaal voorzien van de blauwe sticker "Dag uitleen": 5,- per item per dag (tot een maximum van 100,- per item) IBL-AANVRAGEN boek of tijdschriftartikel tot 10 pagina's 6,- per item Voor iedere tijdschriftpagina extra 0,60

Algemeen reglement Algemeen reglement februari 2015

Algemeen reglement Algemeen reglement februari 2015 Algemeen reglement Algemeen reglement februari 2015 Inhoudsopgave bladzijde 1. Gebruik van de Bibliotheek 3 2. Abonnement en leengeld 4 3. Inschrijving; legitimatie en registratie van gegevens 4 4. Contributie

Nadere informatie

Algemeen reglement Algemeen reglement mei 2014

Algemeen reglement Algemeen reglement mei 2014 Algemeen reglement Algemeen reglement mei 2014 Inhoudsopgave bladzijde 1. Gebruik van de Bibliotheek 3 2. Abonnement en leengeld 4 3. Inschrijving; legitimatie en registratie van gegevens 4 4. Contributie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Huisregels. 3. Lidmaatschap en OBA-pas. 4. Contributie en verlenging abonnement. 5. Lenen en reserveren van materialen

Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Huisregels. 3. Lidmaatschap en OBA-pas. 4. Contributie en verlenging abonnement. 5. Lenen en reserveren van materialen onze huisregels Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Huisregels 3. Lidmaatschap en OBA-pas 4. Contributie en verlenging abonnement 5. Lenen en reserveren van materialen 6. Uitleentermijnen, terugbezorgen en overschrijding

Nadere informatie

Reglement van de Bibliotheek Rotterdam Vastgesteld door het Directieoverleg, januari 2013

Reglement van de Bibliotheek Rotterdam Vastgesteld door het Directieoverleg, januari 2013 Reglement van de Bibliotheek Rotterdam Vastgesteld door het Directieoverleg, januari 2013 Art.1 Gebruik van de bibliotheek 1 De Bibliotheek Rotterdam, is vrij toegankelijk, voor het inwinnen van inlichtingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Begripsbepalingen Abonnee of lener: Abonnementsgeld: Bibliotheek: Directeur: Gebruiker: Klacht: Klager:

Algemene voorwaarden Begripsbepalingen Abonnee of lener: Abonnementsgeld: Bibliotheek: Directeur: Gebruiker: Klacht: Klager: Algemene voorwaarden Begripsbepalingen a Abonnee of lener: Degene die als gebruiker bij de bibliotheek staat ingeschreven. b. Abonnementsgeld: Het bedrag dat een abonnee jaarlijks verschuldigd is om materialen

Nadere informatie

Begrippen De directeur van de Stichting Kulturhus Haaksbergen

Begrippen De directeur van de Stichting Kulturhus Haaksbergen Algemene voorwaarden Stichting Kulturhus Haaksbergen Aangepast: 1 april 2014 Voorwaarden bibliotheek Begrippen Bestuur: De directeur van de Stichting Kulturhus Haaksbergen Bibliotheek: Bibliotheek Haaksbergen.

Nadere informatie

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek Artikel 1: Begrippen Onder de volgende in dit reglement gebruikte begrippen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT. 4.2 Het gebruik van de bibliotheekpas is strikt persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek.

ALGEMEEN REGLEMENT. 4.2 Het gebruik van de bibliotheekpas is strikt persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek. ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1: Algemene bepalingen 1.1 Dit reglement is bindend voor alle gebruikers van FlevoMeer Bibliotheek. 1.2 Met dit reglement vervallen alle voorgaande reglementen. 1.3 Onder media

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DOK

ALGEMENE VOORWAARDEN DOK ALGEMENE VOORWAARDEN DOK 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website ( website ) en de algemene voorwaarden van Stichting DOK, gevestigd te Delft en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

UITLEEN- EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIBLIOTHEEK HUIZEN-LAREN-BLARICUM

UITLEEN- EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIBLIOTHEEK HUIZEN-LAREN-BLARICUM UITLEEN- EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIBLIOTHEEK HUIZEN-LAREN-BLARICUM Hierbij treft u het uitleen- en huishoudelijk reglement aan van uw Openbare Bibliotheek. In dit reglement kunt u lezen welke voorwaarden

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement versie 01.01.2009 - p 1

Provinciaal gebruikersreglement versie 01.01.2009 - p 1 Provinciaal gebruikersreglement versie 01.01.2009 - p 1 Het provinciaal gebruikersreglement is van toepassing in alle bibliotheken van Bibliotheeknet Limburg. Als lid van Bibliotheeknet Limburg wordt het

Nadere informatie

B i b l i o t h e e k. Z w e v e g e m. bib & b bus. Dienstreglement. m.i.v. 1 september 2014

B i b l i o t h e e k. Z w e v e g e m. bib & b bus. Dienstreglement. m.i.v. 1 september 2014 B i b l i o t h e e k Z w e v e g e m bib & b bus Dienstreglement m.i.v. 1 september 2014 Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Zwevegem - Dienstreglement miv 1 september 2014 p 1/8 DIENSTREGLEMENT GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Begeleiding. Boeken Luisterboeken Daisy-boeken. 3 weken 1 x gratis. Sprinters 1 week niet gratis Cd s 3 weken 1 x 0,50 / doosje

Begeleiding. Boeken Luisterboeken Daisy-boeken. 3 weken 1 x gratis. Sprinters 1 week niet gratis Cd s 3 weken 1 x 0,50 / doosje Reglement Inhoud p. 3 Algemeen p. 3 Openingsuren p. 3 Sluitingsdagen p. 3 Inschrijven p. 4 eid / Lenerspas p. 4 Dienstverlening P. 4 Begeleiding p. 4 Aantal uitleenbare materialen / leengeld / leentermijn

Nadere informatie

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl.

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Qubevalet.nl / totaal 6 pagina s. Artikel 1:- Begripsbepalingen 1.1. Qube Valet is onderdeel van I.B.R. Investment B.V. 1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering

Nadere informatie

1 Definities Eigenaar: Stichting Sannat h.o. Chassé Dance Studios hierna te noemen CDS.

1 Definities Eigenaar: Stichting Sannat h.o. Chassé Dance Studios hierna te noemen CDS. ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR CHASSÉ DANCE STUDIOS Versie 1.2 - geldend vanaf 1 januari 2015 1 Definities Eigenaar: Stichting Sannat h.o. Chassé Dance Studios hierna te noemen CDS. Huurder: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

2.3 Het abonnement geldt voor de duur van het gekozen abonnement. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

2.3 Het abonnement geldt voor de duur van het gekozen abonnement. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Splash The Health-Up Club B.V., gevestigd aan de Lijnbaansgracht

Nadere informatie

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren)

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) artikel 1 Onderwerp (1) Deze car2go huurvoorwaarden regelen de zakelijke betrekkingen tussen de deelnemer enerzijds en car2go Nederland B.V. (verder "car2go" genaamd)

Nadere informatie

KvK 08121519 BTW NL8127.46.739 B01 ING bank 65.97.89.027 IBAN NL78 INGB 0659 7890 27

KvK 08121519 BTW NL8127.46.739 B01 ING bank 65.97.89.027 IBAN NL78 INGB 0659 7890 27 Algemene voorwaarden van: Logic4 B.V. Hengelosestraat 100 7514 AK Enschede (AS 116-11) Inschrijfnummer K.v.K. te Oost Nederland: 081215190000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN car2go Nederland Algemene voorwaarden 1/5 CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Onderwerp (1) car2go Nederland B.V., Van Deventerlaan 50, 3528 AE, Utrecht, KvK nr.: 53514254 (hierna te noemen: "car2go")

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: A.W. Boon h.o.d.n. RealNetwork t.h.o.d.n. RealNetwork Services Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam

Algemene voorwaarden van: A.W. Boon h.o.d.n. RealNetwork t.h.o.d.n. RealNetwork Services Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Algemene voorwaarden van: A.W. Boon h.o.d.n. RealNetwork t.h.o.d.n. RealNetwork Services Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 24265822 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PingWeb

Algemene Voorwaarden PingWeb Algemene Voorwaarden PingWeb 1. Definities In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 1.2 Opdrachtnemer: PingWeb,

Nadere informatie

Free to go Huurvoorwaarden

Free to go Huurvoorwaarden Free to go Huurvoorwaarden 1. Algemeen: 1.1. Op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten zijn de BOVAG Huurvoorwaarden van toepassing met in achtneming van de volgende aanvullende Free to Go voorwaarden.

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten Algemene voorwaarden van: Intervisors h.o.d.n. Intervisors Internet Zeeweg 119 1971 HA IJmuiden (AS 116-12) Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341101840000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding.

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Toepasselijkheid. -Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland onder nummer: 57534195 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor deelnemers

Algemene voorwaarden Clevercard voor deelnemers Algemene voorwaarden Clevercard voor deelnemers Artikel 1 Definities 1. Clevercard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo (OV),

Nadere informatie