- Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo) - Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1c Wabo).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo) - Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1c Wabo)."

Transcriptie

1 Ontwerpomgevingsvergunning Trambaan 3A Heerenveen Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen maken bekend, dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit: - Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo) - Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1c Wabo). De omgevingsvergunning voorziet in het plaatsen van een (geluidswerende) muur op de locatie Trambaan 3A Heerenveen en het (geïntensiveerde) gebruik van het perceel ten behoeve van busstalling. Het besluit wordt voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 Wabo. Ter inzage Het ontwerpbesluit, een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 juli 2014 gedurende een termijn van 6 weken, tijdens openingsuren, ter inzage bij de afdeling Publiek, Crackstraat 2 te Heerenveen. Tevens zijn de stukken raadpleegbaar op de gemeentelijke website en worden deze gepubliceerd op de website (NL.IMRO.0074.OVTramb3AHV-OW01) Zienswijzen Gedurende deze termijn kan een ieder op volgende wijze haar/zijn zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Heerenveen: - schriftelijk t.a.v. burgemeester en wethouders van Heerenveen, Postbus 15000, 8440 GA Heerenveen, of - mondeling, telefonisch op nummer , of bij de afdeling Vergunningen Crackstraat 2 te Heerenveen.

2 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer Aanvraagnaam Afwijkend gebruik tov bestemmingsplan Uw referentiecode - Ingediend op Soort procedure Onbekend Projectomschrijving Opmerking - Het aanpassen van het Arriva busremise terrein aan de Trambaan 3a te Heerenveen, om zo te voldoen aan de wensen van de Gemeente Heerenveen en de omwonenden. Gefaseerd Blokkerende onderdelen weglaten Kosten openbaar maken Bijlagen die later komen Bijlagen n.v.t. of al bekend Nee Nee Nee In overleg met Jan Beeksma zal deze aanvraag verder worden aangevuld. In overleg met Jan Beeksma zal deze aanvraag verder worden aangevuld. Bevoegd gezag Naam: Gemeente Heerenveen Bezoekadres: Crackstraat ES Heerenveen Postadres: Postbus GA HEERENVEEN Telefoonnummer: Faxnummer: adres algemeen: Website: Contactpersoon: Dienst Publiek en Veiligheid Datum aanvraag: 24 oktober 2013 Aanvraagnummer: Pagina 1 van 2

3 Overzicht bijgevoegde modulebladen Aanvraaggegevens Locatie van de werkzaamheden Werkzaamheden en onderdelen Erf- of perceelafscheiding plaatsen Bouwen Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Kappen Kappen Bijlagen Datum aanvraag: 24 oktober 2013 Aanvraagnummer: Pagina 2 van 2

4 Formulierversie Locatie 1 Adres Postcode 8441BH Huisnummer 3 Huisletter A Huisnummertoevoeging - Straatnaam Plaatsnaam Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? Specificatie locatie Trambaan Heerenveen Ja Nee Het adres Trambaan 3a heeft twee perceelnummers, dit zijn onder vernoeming van kadastrale gemeente Tjalleberd, sectie A en nummers en Toelichting Eventuele toelichting op locatie Op locatie worden bussen getankt, gewassen en gestald. Daarnaast is er een kantoor aanwezig met bijbehorende parkeervoorzieningen. Datum aanvraag: 24 oktober 2013 Aanvraagnummer: Pagina 1 van 1

5 Formulierversie Bouwen Erf- of perceelafscheiding plaatsen 1 De bouwwerkzaamheden Wat is er op het bouwwerk van toepassing? Eventuele toelichting Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd? Het wordt geheel vervangen Het wordt gedeeltelijk vervangen Het wordt nieuw geplaatst Er wordt een geluidswerende kering aangebracht met een totale lengte van 116 meter en 5 meter hoog. Deze kering zal bestaan uit betonnen lego blokken. Ja Nee 2 Plaats van het bouwwerk Waar gaat u bouwen? Naam van het bijgebouw of bouwwerk Bijgebouw Loods 3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk? Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? Ja Nee Ja Nee 4 Uiterlijk bouwwerk/welstand Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in. Zie bijlage. 5 Mondeling toelichten Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/ stadsbouwmeester. Ja Nee Datum aanvraag: 24 oktober 2013 Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Heerenveen Pagina 1 van 1

6 Formulierversie Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd? Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening. Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk. Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk. Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening. Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard? Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd? Wordt er afgeweken van het exploitatieplan? Bestemmingsplan Beheersverordening Exploitatieplan Regels op grond van de provinciale verordening Regels op grond van een AMvB Regels van het voorbereidingsbesluit Het huidige bestemmingsplan is 'wonen nader in te vullen'. Arriva tankt, wast en stalt haar bussen op het terrein. Het huidige gebruik continueren. Geen gevolgen. Ja Nee Ja Nee Ja Nee Datum aanvraag: 24 oktober 2013 Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Heerenveen Pagina 1 van 1

7 Formulierversie Kappen 1 Kappen Wat wilt u gaan doen? Om hoeveel houtopstanden gaat het? Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. 10 Kappen Anders Berken bomen Midden Gemiddeld 25 cm Bestaat geen mogelijkheid toe. De tien bomen kappen. 2 Gemeentespecifieke vragen Is de te kappen boom een waardevolle of monumentale boom? Ja Nee Datum aanvraag: 24 oktober 2013 Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Heerenveen Pagina 1 van 1

8 Formulierversie Bijlagen Formele bijlagen Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum ingediend Status document Datum aanvraag: 24 oktober 2013 Aanvraagnummer: Pagina 1 van 1

9 Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 16 oktober 2013 GM

10 Verantwoording Titel : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : GM Revisie : Datum : 16 oktober 2013 Auteur(s) : ir. D.A. Alkemade adres : Gecontroleerd door : Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Nederland B.V. Velperweg BJ Arnhem Postbus AL Arnhem T F GM Pagina 2 van 16

11 Inhoudsopgave 1 Inleiding Uitgangspunten Gehanteerde onderzoeksgegevens Situatie Representatieve bedrijfssituatie Incidentele of regelmatig afwijkende bedrijfssituaties Toetsingskader Gehanteerde rekenmethode Bronnen Resultaten Representatieve bedrijfssituatie Maximale geluidniveaus Best beschikbare technieken (BBT) Samenvatting en conclusies Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Figuren invoergegevens Resultaat GM Pagina 3 van 16

12 1 Inleiding Arriva is van plan bussen te stallen op een parkeerterrein achter de hoofdlocatie van Arriva Heerenveen. Gemeente Heerenveen heeft in dit kader aan Arriva gevraagd een akoestisch onderzoek te overleggen voor dit plan. Grontmij is gevraagd dit akoestische onderzoek uit te voeren. Deze rapportage is een uitwerking van dit akoestisch onderzoek. In hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten beschreven. Hoofdstuk 3 worden de bronnen benoemd en hoofdstuk 4 geeft de resultaten. Hoofdstuk 5 behandelt de Best Beschikbare Technieken en hoofdstuk 6 bevat de samenvatting en conclusies. GM Pagina 4 van 16

13 2 Uitgangspunten 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens De onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd voor dit onderzoek: aangeleverde bedrijfsomschrijving van de inrichtinghouder aangaande alle geluidproducerende activiteiten; kadastrale kaart van omgeving Heerenveen; inrichtingsschets van de plansituatie verkregen van de opdrachtgever; locatie en offerte bezoek op 22 januari 2013; metingen op 18 maart Situatie Arriva wil haar bussen stallen op de inrichting Trambaan 3a achter het hoofdkantoor van Arriva Heerenveen. De meest nabijgelegen woningen zijn de Herenwal nr 7 en Trambaan nr. 7. Deze woningen zijn direct gelegen aan de inrichtingsgrens. Een deel van de inrichting blijft echter beschikbaar als recht van overpad voor deze woningen en de overige woningen aan de Herenwal. In het onderzoek wordt hier ruimte voor gereserveerd. De locatie moet gaan dienen voor de stalling van de bussen, het aftanken van de bussen, en het wassen van de bussen. Daarnaast bevindt zich in de aanwezige boerderij een kantoor en kantinelocatie. 2.3 Representatieve bedrijfssituatie Geluid wordt beoordeeld op het representatief in bedrijf zijn van een inrichting. Voor de stallingplaats voor Arriva geldt de volgende representatieve bedrijfssituatie: De bussen worden gestald op het terrein. In de vroege ochtend zullen de eerste chauffeurs aankomen met de personenwagen om vervolgens met de bussen te vertrekken. Voor het eerste vertrek worden de bussen circa één minuut warmgedraaid door middel van stationair draaien om op lucht te komen. Bij vorst dienen de ramen ontdooid te worden door middel van spuiten. De bus wordt verwarmd door middel van het aanzetten van de kachel. Het is bij Arriva beleid dat hiervoor de bussen niet stationair hoeven te draaien. Bij einde dienst komen de bussen terug op de inrichting om vervolgens met de volgende chauffeur weer te vertrekken. Bij einde omloop worden de meeste bussen afgetankt, schoongeveegd/gewassen en gestald tot de volgende ochtend. Het tanken duurt hierbij tien minuten en het wassen vijf minuten dit gebeurt binnen in de remise waarbij er voor de worstcase situatie uit wordt gegaan van geopende deuren. Het tanken/vegen/wassen gebeurt in de periode van 18:00 uur- 01:00 uur. Ten behoeve van het parkeren van de bussen wordt ervan uitgegaan dat de bussen die naast de remise parkeren vanuit de remise een extra rondje maken om zodoende met de neus vooruit richting uitgang gestald te worden. De overige bussen zullen achteruit in parkeren. Het achteruit manoeuvreren duurt hierbij circa 15 seconden per bus. Ten behoeve van het tanken komt er 1 á 2 keer per week een vrachtwagen op het terrein van de inrichting om het tanktoestel te voorzien van brandstof voor de komende week. GM Pagina 5 van 16

14 : Het betreft dan maximaal één vrachtwagen per dag. Het lossen van de brandstof neemt hiervoor maximaal 45 minuten in beslag. Tevens komt er maximaal één keer per week een vrachtwagen op het terrein van de inrichting voor het ophalen van het vuil. In onderstaande tabellen zijn de verschillende omlopen weergegeven: Tabel 2-1 Omlopen Arriva van maandag- vrijdag Ma t/m vr Begin omloop Einde dienst Aanvang dienst Einde omloop 1 4:45 8:30 10:30 18:52 2 4:54 10:55 12:33 17:55 3 5:22 12:58 14:28 18:00 4 5:23 18:03 5 5:30 15:00 17:30 19:30 6 5:31 00:37 7 5:41 17:54 8 5:52 21:40 9 5:53 9:05 13:22 22: :57 00: :00 22: :01 20: :04 13:33 15:02 18: :04 18: :08 15:28 17:00 19: :14 7:55 13:14 19: :22 8:00 13:32 19: :22 8:51 13:33 19: :22 10:08 12:24 16: :23 19: :31 18: :32 9:59 13:34 18: :32 00: :33 23: :34 18: :36 10:58 15:24 19: :38 22: :41 9:10 13:37 00: :04 8:51 14:44 18: :36 9:56 16:24 18:05 wassen/vegen/tanken van 18:00 tot GM Pagina 6 van 16

15 : Tabel 2-2 Zaterdag Omlopen Arriva op zaterdag Begin omloop Einde dienst Aanvang dienst Einde omloop 1 6:40 20:35 2 7:03 15:49 16:32 00:28 3 7:32 15:55 17:04 22:28 4 7:35 13:55 14:50 22:56 5 7:53 23:56 6 8:03 18:56 7 8:31 16:37 8 8:32 15:56 17:32 00:38 9 8:35 16: :54 16: :29 17: :32 17: :54 00: :23 23: :52 00: :32 23:55 Wassen/vegen/tanken Tabel 2-3 Zondag Omlopen Arriva op zondag Begin omloop Einde dienst Aanvang dienst Einde omloop 1 8:16 19:25 2 8:36 10:57 11:51 18: :35 16:56 21:35 0:06 4 9:03 11:35 19:52 22:56 5 9:35 20: :35 23: :35 22: :57 23: :23 20: :54 00: :23 00: :23 23: :52 21:56 Wassen/vegen/tanken Uit de bovenstaande tabellen valt op te maken dat de meest maatgevende dagen voor de geluidemissie een doordeweekse dag betreft. 2.4 Incidentele of regelmatig afwijkende bedrijfssituaties In voorliggend onderzoek is geen onderscheid gemaakt naar eventuele regelmatige afwijkingen. Ook is geen onderscheid gemaakt in werkdagen, zondagen of overige feestdagen. GM Pagina 7 van 16

16 : 2.5 Toetsingskader Directe hinder Het parkeerterrein Arriva valt onder het Activiteiten Besluit. Binnen het activiteiten besluit zijn standaard geluidgrenswaarden opgenomen waar ook Arriva aan moet voldoen. Ten aanzien van geluid geldt dat er moet worden beoordeeld op de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen, waarbij de geluidbelasting niet meer mag bedragen dan: 50 db(a) in de dagperiode 07:00uur 19:00 uur; 45 db(a) in de avondperiode 19:00 uur 23:00 uur; 40 db(a) in de nachtperiode 23:00 uur 07:00 uur Maximale geluidsniveaus Ten aanzien van de maximale geluidsniveaus geldt een maximaal toelaatbare grenswaarde van 70 db(a) in de dagperiode, 65 db(a) in de avondperiode en 60 db(a) in de nachtperiode Grenswaarden voor indirecte hinder Het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg), van en naar de inrichting, wordt beoordeeld volgens de circulaire Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer van 29 februari Conform deze circulaire dienen de akoestisch herkenbare geluidniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting separaat van de geluidniveaus vanwege de inrichting zelf te worden berekend. Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de gemiddelde geluidniveaus in een etmaal. Bij vergunningverlening kan worden uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde van LAeq=50 db(a) etmaalwaarde en een maximale grenswaarde van 65 db(a) etmaalwaarde. Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 db(a) etmaalwaarde. Gezien de ligging van de inrichting en de grote afstand tussen de openbare ontsluitingsweg en de dichtstbijzijnde woningen van derden zullen de geluidniveaus vanwege wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting niet akoestisch herkenbaar zijn ten opzichte van de geluidniveaus vanwege het overige verkeer op de openbare wegen. De bepaling van de geluidniveaus vanwege inrichtingsgebonden verkeer is derhalve in dit kader verder buiten beschouwing gelaten. 2.6 Gehanteerde rekenmethode Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, Voor de modellering is gebruik gemaakt van het software Geomilieu V.2.13 van dgmr. Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de omgeving. Bepaling van de geluidniveaus op woningen gedurende de dagperiode vindt plaats op een beoordelingshoogte van 1,5 meter (begane grond). Gedurende de avond en de nachtperiode vindt bepaling plaats op een beoordelingshoogte van 5,0 meter (verdieping). De geluidniveaus worden invallend beschouwd. De maximale geluidniveaus worden bepaald door de maatgevende immissieniveaus Li opgehoogd met het verschil tussen het LAmax en het (gemeten) LAeq onder aftrek van de meteocorrectie Cm. De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 2 opgenomen. In bijlage 1 zijn figuren van de rekenmodellen opgenomen. GM Pagina 8 van 16

17 3 Bronnen In onderstaande tabel zijn de bronvermogens, bedrijfsduren en aantallen bewegingen gegeven van de verschillende bronnen en activiteiten weergegeven. In bijlage 2 bij deze rapportage staan de invoergegevens weergegeven. Tabel 3-1: Bronvermogens, bedrijfsduren en aantallen bewegingen in de worstcase RBS (omlopen maandag- vrijdag) Bronnr. Omschrijving Lwr in db(a) Bedrijfsduur in uren of aantallen bewegingen Dag Avond Nacht 1 gemiddelde stationair P2 93 0,017 2 gemiddelde stationair P2 93 0,017 3 gemiddelde stationair P2 93 0,017 4 gemiddelde stationair P2 93 0,017 5 gemiddelde stationair P2 93 0,017 6 gemiddelde stationair P2 93 0,017 7 gemiddelde stationair P2 93 0,017 8 gemiddelde stationair P2 93 0,017 9 gemiddelde stationair P2 93 0, gemiddelde stationair P2 93 0, gemiddelde stationair P2 93 0, gemiddelde stationair P2 93 0, gemiddelde stationair P2 93 0, gemiddelde stationair P2 93 0, gemiddelde stationair P1 93 0, gemiddelde stationair P1 93 0, gemiddelde stationair P1 93 0, gemiddelde stationair P1 93 0, gemiddelde stationair P1 93 0, gemiddelde stationair P1 93 0, gemiddelde stationair P1 93 0, gemiddelde stationair P1 93 0, gemiddelde stationair P3 93 0, gemiddelde stationair P3 93 0, gemiddelde stationair P3 93 0, gemiddelde stationair P3 93 0, gemiddelde stationair P3 93 0,017 GM Pagina 9 van 16

18 : Bronnr. Omschrijving Lwr in db(a) Bedrijfsduur in uren of aantallen bewegingen Dag Avond Nacht 28 gemiddelde stationair P3 93 0, gemiddelde stationair P3 93 0, gemiddelde stationair P3 93 0, gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , gemiddelde parkeren P , lossen diesel 96 0, container wissel 96 0, dag avond nacht dag avond nacht 84 8 Bronnr. Omschrijving Lwr in db(a) aantallen bewegingen Mobiele bronnen (rijlijnen) Dag Avond Nacht 1 einde ronde wassen tanken vegen einde ronde stallen P einde ronde stallen P GM Pagina 10 van 16

19 : Bronnr. Omschrijving Lwr in db(a) Bedrijfsduur in uren of aantallen bewegingen Dag Avond Nacht 4 einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P personenauto personenauto personenauto einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P einde ronde stallen P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P GM Pagina 11 van 16

20 : Bronnr. Omschrijving Lwr in db(a) Bedrijfsduur in uren of aantallen bewegingen Dag Avond Nacht 39 vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P vertrekken P tussen ronde aankomen en vertrekken vrachtwagen vuilnis/lossen diesel GM Pagina 12 van 16

21 4 Resultaten 4.1 Representatieve bedrijfssituatie In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven op de beoordelingspunten met een overschrijding van de grenswaarde van 50 db(a) etmaalwaarde. In bijlage 3 bij dit onderzoek staan de resultaten weergegeven voor alle beoordelingspunten Tabel 4-1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (in db(a)) Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 001_B 4, _B 4, _B 4, _B 4, _B 4, _B 4, _B 4, _B 4, _B 4, _B 4, Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat de hoogst berekende geluidbelasting 53 db(a) bedraagt, dit betekent een overschrijding van 3 db(a) op de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a). Eén van de bepalende bronnen betreft de uitstraling vanuit de remise via de open deuren. Arriva heeft aangegeven dat eveneens gewerkt kan worden met snelsluitdeuren. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven in de situatie met snelsluitdeuren. Wij gaan er hierbij vanuit dat de te behalen reductie door middel van deze deuren minimaal 10 db(a) bedraagt. Tabel 4-2: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (in db(a)) na gebruik snelsluitdeuren Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 021_B 4, _B 4, Uit de tabel blijkt dat een groot deel van de knelpunten zijn opgelost door gebruik van deuren in het remise gebouw. Op een tweetal beoordelingspunten, één adres te weten: Trambaan 7 wordt een overschrijding berekend van de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) etmaalwaarde. De overschrijding bedraagt 2 db(a) in de nachtperiode. Dit wordt met name veroorzaakt door het rijden van de extra ronde voor het parkeren op de parkeerplaats naast de remise (P3) en het stationair draaien op het parkeergedeelte achter de fietsenstalling (P2). Op basis van de bovenstaande resultaten is getracht een akoestisch gunstiger stallingsplan te realiseren. In onderstaande tabel zijn de resultaten van dit stallingsplan weergegeven. GM Pagina 13 van 16

22 : Tabel 4-3: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (in db(a)) na gebruik snelsluitdeuren en aangepast Stallingsplan Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 021_B 4, _B 4, Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij het aangepaste stallingsplan er kan worden voldaan aan de grenswaarde van 50 db(a) etmaalwaarde. 4.2 Maximale geluidniveaus Ten aanzien van het aangepaste stallingsplan zijn de optredende maximale geluidniveaus beschouwd. Het maximaal optredende piekgeluidniveau bedraagt als gevolg van het rem en rijgedrag van de bussen maximaal 105 db(a). In onderstaande tabel is het resultaat weergegeven. In de tabel zijn de resultaten weergegeven op de maatgevende punten. Het betreft hier resultaten op woningen. In bijlage 3 bij dit onderzoek staan de resultaten weergegeven voor alle beoordelingspunten Tabel 4-4: Maximale geluidniveaus (in db(a)) Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 001_B 4, _B 4, _B 4, Uit bovenstaande resultaten blijkt dat het piekgeluidsniveau op de woningen Trambaan 7 en Herenwal 7 een overschrijding ondervinden van de grenswaarde van 60 db(a) in de nachtperiode. GM Pagina 14 van 16

23 5 Best beschikbare technieken (BBT) Bij de aanvraag van een vergunning dient het bevoegd gezag na te gaan of de inrichting voldoet aan het principe van het gebruik van BBT. Teneinde de nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken zijn de volgende geluidbeperkende maatregelen, overeenkomend met de beste beschikbare technieken (BBT), voorzien: de geluidemissie vanwege het wagenpark is te beschouwen als de gangbare stand der techniek. middels instructies aan het personeel zal er op gewezen worden om het optreden van onnodige geluidspieken in de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. GM Pagina 15 van 16

24 6 Samenvatting en conclusies Arriva is van plan bussen te stallen op een parkeerterrein achter de hoofdlocatie van Arriva Heerenveen. Gemeente Heerenveen heeft in dit kader aan Arriva gevraagd een akoestisch onderzoek te overleggen voor dit plan. Grontmij heeft dit akoestische onderzoek uitgevoerd. Uit onderhavig akoestisch onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden: Het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt maximaal 53 db(a) etmaalwaarde op de dichtstbijzijnde woningen. Dit is 3 db(a) boven de grenswaarde. Het betreft hier een berekening volgens een voorkeursstallingsprogramma. Wanneer binnen de remise gebruik wordt gemaakt van snelsluit deuren met een minimale reductie van 10 db(a) en men wijzigt het stallingsprogramma naar het programma zoals gegeven in bijlage 2 bij dit onderzoek, dan kan worden voldaan aan de grenswaarde van 50 db(a) etmaalwaarde. Binnen het aangepaste stallingsprogramma worden voor de woningen Herenwal 7 en Trambaan 7 overschrijdingen van de maximale geluidniveaus berekend. Het betreft hier optredende pieken vanwege het rijden van de bussen in de nachtperiode. Ten aanzien van deze pieken kan gesteld worden dat deze van oudsher al plaatsvinden, het terrein heeft in het veleden altijd als stallingsplaats voor bussen gefungeerd. Derhalve hebben deze pieken ook in het verleden al plaatsgevonden, waarbij deze pieken gedoogd werden. Daarnaast betreft het hier pieken die enkel in het begin van de nachtperiode en de vroege ochtend plaatsvinden. Door middel van good-housekeeping, het rustig rijden, niet abrupt remmen of optrekken, kunnen de pieken zoveel mogelijk worden voorkomen. Vanwege bovenstaande redenen en het feit dat het bevoegd gezag de mogelijkheid heeft om tot 5 db(a) hogere grenswaarden te hanteren, wordt voor het optreden van deze optredende pieken ontheffing aangevraagd voor de nachtperiode tot en met 64 db(a). In reactie op bovenstaand verzoek tot ontheffing heeft de gemeente aangegeven dat er nader onderzoek dient plaats te vinden naar maatregelen om overschrijdingen tegen te gaan of zoveel als mogelijk te reduceren. In een maatregelonderzoek zal dit nader worden onderzocht. GM Pagina 16 van 16

25 Bijlage 1 Figuren GM

26 Industrielawaai - IL, [Op basis van metingen - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 ingevoerde bronnen opbjecten en ontvangers Bodemgebied Detail puntbron Gebouw Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 60 m schaal = 1 : 1500 Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

27 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 Ingevoerde bronnen: bussen stationair Adrespunt 3247 Bodemgebied Detail puntbron 010 Gebouw 009 Mobiele bron Puntbron 008 Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

28 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 Ingevoerde bronnen: bussen inparkeren Adrespunt 3247 Bodemgebied Detail puntbron 010 Gebouw 009 Mobiele bron Puntbron 008 Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

29 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 Ingevoerde bronnen: bussen einde ronde Adrespunt 3247 Bodemgebied Detail puntbron 010 Gebouw 009 Mobiele bron Puntbron 008 Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

30 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 Ingevoerde bronnen: bussen tussen ronde Adrespunt 3247 Bodemgebied Detail puntbron 010 Gebouw 009 Mobiele bron Puntbron 008 Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

31 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 Ingevoerde bronnen: bussen stallen p Adrespunt 3247 Bodemgebied Detail puntbron 010 Gebouw 009 Mobiele bron Puntbron 008 Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

32 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 Ingevoerde bronnen: bussen stallen p Adrespunt 3247 Bodemgebied Detail puntbron 010 Gebouw 009 Mobiele bron Puntbron 008 Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

33 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 Ingevoerde bronnen: bussen stallen p Adrespunt 3247 Bodemgebied Detail puntbron 010 Gebouw 009 Mobiele bron Puntbron 008 Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

34 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 Ingevoerde bronnen: uitstraling remise Adrespunt 3247 Bodemgebied Detail puntbron 010 Gebouw 009 Mobiele bron Puntbron 008 Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

35 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 Ingevoerde bronnen: rijden vrachtwagen en laden en lossen Adrespunt 3247 Bodemgebied Detail puntbron 010 Gebouw 009 Mobiele bron Puntbron 008 Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

36 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 Ingevoerde bronnen: parkeren personenwagens Adrespunt 3247 Bodemgebied Detail puntbron 010 Gebouw 009 Mobiele bron Puntbron 008 Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

37 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 Ingevoerde bronnen: bussen vertrekken p Adrespunt 3247 Bodemgebied Detail puntbron 010 Gebouw 009 Mobiele bron Puntbron 008 Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

38 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 Ingevoerde bronnen: bussen vertrekken p Adrespunt 3247 Bodemgebied Detail puntbron 010 Gebouw 009 Mobiele bron Puntbron 008 Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

39 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - LAr,LT ], Geomilieu V2.13 Ingevoerde bronnen: bussen vertrekken p Adrespunt 3247 Bodemgebied Detail puntbron 010 Gebouw 009 Mobiele bron Puntbron 008 Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

40 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - snelsluitdeuren LAr,LT nieuw stallingsplan], Geomilieu V2.13 Bronnen aangepast stallingsplan: bussen einde ronde Adrespunt Bodemgebied Detail puntbron Gebouw Mobiele bron Puntbron Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

41 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - snelsluitdeuren LAr,LT nieuw stallingsplan], Geomilieu V2.13 Bronnen aangepast stallingsplan: Bussen tussenronde Adrespunt Bodemgebied 3247 Detail puntbron Gebouw010 Mobiele bron 009 Puntbron Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

42 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - snelsluitdeuren LAr,LT nieuw stallingsplan], Geomilieu V2.13 Bronnen aangepast stallingsplan: Bussen stallen P Adrespunt Bodemgebied 3247 Detail puntbron Gebouw010 Mobiele bron 009 Puntbron Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

43 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - snelsluitdeuren LAr,LT nieuw stallingsplan], Geomilieu V2.13 Bronnen aangepast stallingsplan: Bussen stallen P Adrespunt Bodemgebied 3247 Detail puntbron Gebouw010 Mobiele bron 009 Puntbron Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

44 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - snelsluitdeuren LAr,LT nieuw stallingsplan], Geomilieu V2.13 Bronnen aangepast stallingsplan: Bussen stallen P Adrespunt Bodemgebied 3247 Detail puntbron Gebouw010 Mobiele bron 009 Puntbron Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

45 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - snelsluitdeuren LAr,LT nieuw stallingsplan], Geomilieu V2.13 Bronnen aangepast stallingsplan: Bussen stallen P Adrespunt Bodemgebied 3247 Detail puntbron Gebouw010 Mobiele bron 009 Puntbron Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

46 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - snelsluitdeuren LAr,LT nieuw stallingsplan], Geomilieu V2.13 Bronnen aangepast stallingsplan: Bussen vertrekken P Adrespunt Bodemgebied 3247 Detail puntbron Gebouw010 Mobiele bron 009 Puntbron Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

47 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - snelsluitdeuren LAr,LT nieuw stallingsplan], Geomilieu V2.13 Bronnen aangepast stallingsplan: Bussen vertrekken P Adrespunt Bodemgebied 3247 Detail puntbron Gebouw010 Mobiele bron 009 Puntbron Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

48 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - snelsluitdeuren LAr,LT nieuw stallingsplan], Geomilieu V2.13 Bronnen aangepast stallingsplan: Bussen vertrekken P Adrespunt Bodemgebied 3247 Detail puntbron Gebouw010 Mobiele bron 009 Puntbron Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

49 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - snelsluitdeuren LAr,LT nieuw stallingsplan], Geomilieu V2.13 Bronnen aangepast stallingsplan: Bussen vertrekken P Adrespunt Bodemgebied 3247 Detail puntbron Gebouw010 Mobiele bron 009 Puntbron Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

50 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - snelsluitdeuren LAr,LT nieuw stallingsplan], Geomilieu V2.13 Bronnen aangepast stallingsplan: Bussen stationair Adrespunt Bodemgebied 3247 Detail puntbron Gebouw010 Mobiele bron 009 Puntbron Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

51 Industrielawaai - IL, [modellen tbv figuren - snelsluitdeuren LAr,LT nieuw stallingsplan], Geomilieu V2.13 Bronnen aangepast stallingsplan: Bussen parkeren Adrespunt Bodemgebied 3247 Detail puntbron Gebouw010 Mobiele bron 009 Puntbron Toetspunt m 30 m schaal = 1 : Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

52 Bijlage 2 invoergegevens GM

53 Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Bronberekeningen II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : passage 1 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 5.00 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : passage 2 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 7.50 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : passage 3 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 7.50 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : Source Explorer V2.20 3/21/2013 2:59:49 PM

54 Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Bronberekeningen II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : passage 4 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 7.50 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : passage 5 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 7.50 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : passage 6 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 7.50 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : Source Explorer V2.20 3/21/2013 2:59:49 PM

55 Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Bronberekeningen II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : parkeren 1 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 5.00 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : parkeren 2 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 5.00 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : parkeren 3 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 5.00 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : Source Explorer V2.20 3/21/2013 2:59:49 PM

56 Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Bronberekeningen II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : parkeren 4 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 5.00 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : stationair 1 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 5.00 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : stationair 2 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 4.00 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : Source Explorer V2.20 3/21/2013 2:59:49 PM

57 Akoestisch onderzoek Arriva Heerenveen Bronberekeningen II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : stationair 3 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 5.00 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : stationair 4 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 5.00 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : II2 GECONCENTREERDE BRON Onderdeel : <Onderdeel> Bronnaam : stationair 5 MeetDatum : 3/20/2013 Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Alu conform : HMRI-II.8 Bronhoogte [m] : 0.80 Meetafstand [m] : 5.00 Meethoogte [m] : 1.50 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : Achtergr [db(a)] : DGeo [db] : DAlu*R [db] : DBodem [db] : Lw [db(a)] : Source Explorer V2.20 3/21/2013 2:59:49 PM

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 988751. Ingediend op 11-09-2013. Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 988751. Ingediend op 11-09-2013. Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 988751 Aanvraagnaam Uw referentiecode Dijkversterking Hoeksche Waard

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Hogeveensweg nabij 1 a 0 tot en met 1 a 23 Bontebok Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1378535 Aanvraagnaam Melding grond gekocht tbv gebruik als tuin Hugo

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Opmerking. Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Opmerking. Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1380849 Aanvraagnaam Uw referentiecode 1542 4 winkels + 12 woningen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Winkelwagenstalling Aldi Steenbergen. Uw referentiecode

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Winkelwagenstalling Aldi Steenbergen. Uw referentiecode Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst BEM1604189 gemeente Steenbergen Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2488419 Aanvraagnaam Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2013.01 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1179611 Aanvraagnaam 14002 nieuwbouw appartementen DS Veenweg

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer dakkapel lageboezem10 nw-ll. Ingediend op Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer dakkapel lageboezem10 nw-ll. Ingediend op Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1406481 Aanvraagnaam dakkapel lageboezem10 nw-ll Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1674331. Ingediend op 24-02-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1674331. Ingediend op 24-02-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1674331 Aanvraagnaam Uw referentiecode Vervanging windturbine 068224ag

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Onbekend. Nee. Blokkerende onderdelen weglaten. Nee. Geen. Geen. Bezoekadres: Pierebaan 3 1141GV Monnickendam

Aanvraaggegevens. Onbekend. Nee. Blokkerende onderdelen weglaten. Nee. Geen. Geen. Bezoekadres: Pierebaan 3 1141GV Monnickendam Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1333219 Aanvraagnaam Verbouwing Zarken 20 Monnickendam Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1200713. Uw referentiecode. Ingediend op 26-02-2014. Gefaseerd Ja, fase 1

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1200713. Uw referentiecode. Ingediend op 26-02-2014. Gefaseerd Ja, fase 1 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1200713 Aanvraagnaam Uw referentiecode Woon-werkunits hal Panoven

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer nieuwbouw longeerruimte en berging. Uw referentiecode 0394

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer nieuwbouw longeerruimte en berging. Uw referentiecode 0394 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1550611 Aanvraagnaam nieuwbouw longeerruimte en berging Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 689935. Marktterrein/parkeerterrein Waalwijk de Els. Ingediend op 09-01-2013

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 689935. Marktterrein/parkeerterrein Waalwijk de Els. Ingediend op 09-01-2013 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 689935 Aanvraagnaam Marktterrein/parkeerterrein Waalwijk de Els Uw

Nadere informatie

Sr sie. Aanvraaggegevens. Gemeente Hilvarenbeek. Publiceerbare aanvraag/melding Bevoegd gezag. Aanvraagnummer

Sr sie. Aanvraaggegevens. Gemeente Hilvarenbeek. Publiceerbare aanvraag/melding Bevoegd gezag. Aanvraagnummer Gegevens bevoegd gezag Gemeente Hilvarenbeek Referentienummer Datum ontvangst Ingekomen: 04-11-2015 Sr sie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2046063 Aanvraagnaam aanvraag vergunning

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2978255 Aanvraagnaam aanvraag carport Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Dakopbouw Bos en Duin 19. Uw referentiecode 1337

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Dakopbouw Bos en Duin 19. Uw referentiecode 1337 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2115907 Aanvraagnaam Dakopbouw Bos en Duin 19 Uw referentiecode 1337

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Van Blanckendaell Park, Tuitjenhorn

Akoestisch onderzoek Van Blanckendaell Park, Tuitjenhorn Akoestisch onderzoek Van Blanckendaell Park, Tuitjenhorn Onderzoek in het kader van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning milieu Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 6 september 2013, revisie

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 963493 Aanvraagnaam Cornelishoeve Uw referentiecode 1136 Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, zaaknummer: 1255545 kenmerk document: Bijlage 1 van 3 Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Gegevens bevoegd gezag BEM Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op

Gegevens bevoegd gezag BEM Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst BEM1500645 gemeente Steenbergen Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1640979 Aanvraagnaam Wijngaarden Bolwerk

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode. Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode. Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1451813 Aanvraagnaam Uw referentiecode Aanvraag vrijstaande woning

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1510965. Ingediend op 27-10-2014. Gefaseerd. Kosten openbaar maken.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1510965. Ingediend op 27-10-2014. Gefaseerd. Kosten openbaar maken. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1510965 Aanvraagnaam Uw referentiecode Antennemast VF8379 - IJsselmeerdijk

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1452683. Ingediend op 11-09-2014. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1452683. Ingediend op 11-09-2014. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1452683 Aanvraagnaam Oranjeboomstraat 141 Breda Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 215.1 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 186761 Aanvraagnaam Uw referentiecode Nieuwbouw woning P148_Nieuwwbrug

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Aanvraag Dorpstraat 81. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Aanvraag Dorpstraat 81. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1180721 Aanvraagnaam Aanvraag Dorpstraat 81 Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1632288. Aanvraagnaam Willemsstraat 5-13. Uw referentiecode 15/01

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1632288. Aanvraagnaam Willemsstraat 5-13. Uw referentiecode 15/01 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1632288 Aanvraagnaam Willemsstraat 5-13 Uw referentiecode 15/01 Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Verhuur ruimte van de woning. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Verhuur ruimte van de woning. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 3022743 Aanvraagnaam Verhuur ruimte van de woning Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2491843 Aanvraagnaam Aanvraag plaatsing blokhut Oranjekanaal N.Z.

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraag uitbreiding zomerhuis. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraag uitbreiding zomerhuis. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, zaaknummer: 824260 kenmerk document: Bijlage 1/2 Burgemeester en Wethouders van Texel,

Nadere informatie

P ^,, Aanvraaggegevens

P ^,, Aanvraaggegevens Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst P ^,, Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1611317 Aanvraagnaam Uw referentiecode Bouwen Overeind 59 te Schalkwijk 3259

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Wijzigingsverzoek op W13/ Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Wijzigingsverzoek op W13/ Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2560839 Aanvraagnaam Wijzigingsverzoek op W13/006202 Uw referentiecode

Nadere informatie

BEKENDMAKING ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, AALTJELAAN 2 KATLIJK

BEKENDMAKING ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, AALTJELAAN 2 KATLIJK BEKENDMAKING ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, AALTJELAAN 2 KATLIJK Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het vergroten en veranderen

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Opmerking. Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Opmerking. Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 212.2 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 682851 Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Nieuwbouw kerkgebouw HHG Stellendam aan de. Uw referentiecode 1484

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Nieuwbouw kerkgebouw HHG Stellendam aan de. Uw referentiecode 1484 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2065287 Aanvraagnaam Nieuwbouw kerkgebouw HHG Stellendam Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Forward Business Parks 2000 NV. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Forward Business Parks 2000 NV. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2111565 Aanvraagnaam Forward Business Parks 2000 NV Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2368953 Aanvraagnaam Erfstraat ong. Uden Uw referentiecode 12.424

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Raasdorperweg 100A, Lijnden. Uw referentiecode

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Raasdorperweg 100A, Lijnden. Uw referentiecode Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2520983 Aanvraagnaam Raasdorperweg 100A, Lijnden Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 777771. 95556.MA122 v. Boxem, Alphen. Ingediend op 21-03-2013. Gefaseerd Ja, fase 1

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 777771. 95556.MA122 v. Boxem, Alphen. Ingediend op 21-03-2013. Gefaseerd Ja, fase 1 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 777771 Aanvraagnaam Uw referentiecode 95556.MA122 v. Boxem, Alphen

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Opmerking. Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Opmerking. Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2698491 Aanvraagnaam Huiskensstraat 46 Venlo Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 558267. aanvraag verbouwing zolder tot studio. Ingediend op 10-09-2012.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 558267. aanvraag verbouwing zolder tot studio. Ingediend op 10-09-2012. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 558267 Aanvraagnaam aanvraag verbouwing zolder tot studio Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1210651. Uw referentiecode 305. Ingediend op 05-03-2014.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1210651. Uw referentiecode 305. Ingediend op 05-03-2014. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 213.1 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 121651 Aanvraagnaam Kruyderplaza Uw referentiecode 35 Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 612844 Aanvraagnaam uitbreiding recreatiewoningen Pontweg 194-214

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Nieuwbouw Prof. Lorentzlaan 14.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Nieuwbouw Prof. Lorentzlaan 14. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst OV20161032 08 09 2016 Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2268527 Aanvraagnaam Nieuwbouw Prof. Lorentzlaan

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2535981 Aanvraagnaam Nieuwbouw woonhuis Uw referentiecode 165 Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Opmerking. Gefaseerd

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Opmerking. Gefaseerd Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2365097 Aanvraagnaam Uw referentiecode Maasstraat 28 Weert MAAS28WEERT

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Tijdelijke woningen Koraalstraat Breda. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Tijdelijke woningen Koraalstraat Breda. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Bijlage 1 bij besluit 217/228-V1 V&V Formulierversie 217.1 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 3115471 Aanvraagnaam Uw

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1284141 Aanvraagnaam Uw referentiecode Aanvraag opslagruimte en te

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Heerenveen, Rottumerweg 17

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Heerenveen, Rottumerweg 17 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Heerenveen, Rottumerweg 17 Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: - Bouwen (artikel

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Gerelateerde aanvraag/melding:

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Gerelateerde aanvraag/melding: Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 215.3 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 298253 Aanvraagnaam Woonhuis en Bijgebouw Langenboomseweg 15

Nadere informatie

Gegevens bevoegd gezag BEM Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op

Gegevens bevoegd gezag BEM Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst BEM1405979 gemeente Steenbergen Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1473533 Aanvraagnaam Scherm en bierreclame

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Bijlagen n.v.t.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Bijlagen n.v.t. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2948575 Aanvraagnaam snacbar DIDI Uw referentiecode - Ingediend op

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1869981 Aanvraagnaam fase 3a Welgelegen Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode EB 100. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode EB 100. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2704117 Aanvraagnaam Watertoren Domburg TUIN Uw referentiecode EB

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2064179. Aanvraag proefverwerking Biocel. Uw referentiecode 2015.11.17.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2064179. Aanvraag proefverwerking Biocel. Uw referentiecode 2015.11.17. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2064179 Aanvraagnaam Aanvraag proefverwerking Biocel Uw referentiecode

Nadere informatie

Gegevens bevoegd gezag Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer

Gegevens bevoegd gezag Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 17-11-217 Formulierversie 216.3 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 266363 Aanvraagnaam

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam plan uitbreiding Ouwehandstraat nr. 3. Uw referentiecode 1511

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam plan uitbreiding Ouwehandstraat nr. 3. Uw referentiecode 1511 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk d.d. 26 07 2016 no. 718734 Mij bekend, Hoofd Afdeling Ruimte & Veiligheid

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2850273 Aanvraagnaam Uw referentiecode R-net Corridor Gouda-Schoonhoven_Molenwaard

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2140479 Aanvraagnaam Mysteryland Holding BV Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer dakkapel - van den Heuvel HC18. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer dakkapel - van den Heuvel HC18. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 3304777 Aanvraagnaam Uw referentiecode dakkapel - van den Heuvel -

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1546195. Aanmerken gronden als erf Duinkampen21. Ingediend op 21-11-2014.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1546195. Aanmerken gronden als erf Duinkampen21. Ingediend op 21-11-2014. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1546195 Aanvraagnaam Aanmerken gronden als erf Duinkampen21 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2205649. Ingediend op 22-02-2016. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2205649. Ingediend op 22-02-2016. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2205649 Aanvraagnaam Kozijn vervangen Carry van Bruggenweg 17 Leiden

Nadere informatie

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, kenmerk: Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 673383

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, kenmerk: Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 673383 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, kenmerk: 13.UP01504 zaaknummer: WHZ 2012 0336 kenmerk document: Bijlage 1/7 Burgemeester

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Plaatsen dakkapel Asserstraat 3. Uw referentiecode 2017.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Plaatsen dakkapel Asserstraat 3. Uw referentiecode 2017. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk d.d. 09 05 2017 no. 907504 Mij bekend, 487649Hoofd Afdeling Ruimte & Veiligheid

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 979909 Aanvraagnaam Uw referentiecode omgevingsvergunning verv. oevers

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 216.3 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2732839 Aanvraagnaam Kazan Uw referentiecode 165 Ingediend op

Nadere informatie

Gegevens bevoegd gezag Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer

Gegevens bevoegd gezag Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 22-01-2016 Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2154401 Aanvraagnaam 06035.E039

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraag aanbouw Kamp Leiden. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraag aanbouw Kamp Leiden. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1802897 Aanvraagnaam Aanvraag aanbouw Kamp Leiden Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2561541 Aanvraagnaam Zuidbuurt 4c, Maassluis Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2109635. Ligplaatsen electrische passagiersvaartuigen. Ingediend op 16-12-2015

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2109635. Ligplaatsen electrische passagiersvaartuigen. Ingediend op 16-12-2015 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2109635 Aanvraagnaam Ligplaatsen electrische passagiersvaartuigen

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2181457. Uw referentiecode 16113. Ingediend op 08-02-2016.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2181457. Uw referentiecode 16113. Ingediend op 08-02-2016. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2181457 Aanvraagnaam Plaatsen dakkapel Uw referentiecode 16113 Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Aanvraag plaatsen schutting 7021 CR -2. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Aanvraag plaatsen schutting 7021 CR -2. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2379071 Aanvraagnaam Aanvraag plaatsen schutting 7021 CR -2 Uw referentiecode

Nadere informatie

Tevens zijn de stukken digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0074.OVAaltjelaan2KA-VG01).

Tevens zijn de stukken digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0074.OVAaltjelaan2KA-VG01). Omgevingsvergunning, Aaltjelaan 2 Katlijk Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen maken bekend, dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het vergroten en veranderen van een woning

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Dakkapel en Nokverhoging Boshof 8 Leiden. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Dakkapel en Nokverhoging Boshof 8 Leiden. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2760107 Aanvraagnaam Dakkapel en Nokverhoging Boshof 8 Leiden Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1527921. Ingediend op 05-06-2015. Gefaseerd. Gerelateerde aanvraag/melding: 1832861

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1527921. Ingediend op 05-06-2015. Gefaseerd. Gerelateerde aanvraag/melding: 1832861 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1527921 Aanvraagnaam Uw referentiecode nieuwbouw garages cob Catstraat

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam aanvraag carport Stikker 1. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam aanvraag carport Stikker 1. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2422667 Aanvraagnaam aanvraag carport Stikker 1 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2174509. Uw referentiecode 159-16. Ingediend op 03-02-2016.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2174509. Uw referentiecode 159-16. Ingediend op 03-02-2016. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2174509 Aanvraagnaam Kobus Locatie Bovensmilde Uw referentiecode 159-16

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1507733. Ingediend op 23-10-2014. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1507733. Ingediend op 23-10-2014. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1507733 Aanvraagnaam Vervangen vloer Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2091251 Aanvraagnaam Ontheffing bestemmingsplan fietsgarage Vijfhoek

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2852111 Aanvraagnaam Aanvraag strijdig gebruik; Gladsaxe 28, Apeldoorn

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2367447 Aanvraagnaam St nsbeek afwijking bestemmingsplan Nieuwstraat

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2213915. Aanvraagnaam Plaatsen dakkapel Dr. A. Ariensstraat 26

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2213915. Aanvraagnaam Plaatsen dakkapel Dr. A. Ariensstraat 26 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2213915 Aanvraagnaam Plaatsen dakkapel Dr. A. Ariensstraat 26 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Aanvraag kapvergunning Gardenierslaan 42

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Aanvraag kapvergunning Gardenierslaan 42 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2531037 Aanvraagnaam Aanvraag kapvergunning Gardenierslaan 42 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst BEM161518 gemeente Steenbergen Formulierversie 216.1 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2254331 Aanvraagnaam aanvraag

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1340439. Ingediend op 11-06-2014. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1340439. Ingediend op 11-06-2014. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Hardinxveld Giessendam van 9 december 2014 Coördinator Vergunningen en Handhaving Dit document

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 822513. Aanvraagnaam Verbouw Collsehoefdijk 26. Uw referentiecode 13-201

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 822513. Aanvraagnaam Verbouw Collsehoefdijk 26. Uw referentiecode 13-201 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 822513 Aanvraagnaam Verbouw Collsehoefdijk 26 Uw referentiecode 13-201

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2233227. dakkapel - van Kruining - 2235TE4. Uw referentiecode

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2233227. dakkapel - van Kruining - 2235TE4. Uw referentiecode Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2233227 Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode. Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode. Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2920013 Aanvraagnaam Uw referentiecode nieuwbouw ambulance post VE67

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer uitbreiding Zuidstraat 128 Westkapelle. Uw referentiecode 13.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer uitbreiding Zuidstraat 128 Westkapelle. Uw referentiecode 13. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 850229 Aanvraagnaam uitbreiding Zuidstraat 128 Westkapelle Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer Aanvraagnaam 2362289 Woonunit Okhorstweg Uw referentiecode Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 731769. Ingediend op 12-02-2013

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 731769. Ingediend op 12-02-2013 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 731769 Aanvraagnaam Uw referentiecode Trechtweg 1A WBD1301294 Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Pallandt van Keppel - Dorpsstraat 1-7. Uw referentiecode

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Pallandt van Keppel - Dorpsstraat 1-7. Uw referentiecode Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1943675 Aanvraagnaam Pallandt van Keppel - Dorpsstraat 1-7 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Projectomschrijving Het betreft de nieuwbouw van een woonhuis aan Morel 169 te Uden. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Projectomschrijving Het betreft de nieuwbouw van een woonhuis aan Morel 169 te Uden. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens 216.3 Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 266553 Aanvraagnaam M.T. Van Den Broek - Uw referentiecode Ingediend

Nadere informatie

Gegevens bevoegd gezag BEM Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode 15013

Gegevens bevoegd gezag BEM Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode 15013 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst BEM1500766 gemeente Steenbergen Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1656873 Aanvraagnaam Plaatsen 2 nieuwe

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uitbreiding Const. Mous Molenlei 7 Akersloot. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uitbreiding Const. Mous Molenlei 7 Akersloot. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1937439 Aanvraagnaam Uitbreiding Const. Mous Molenlei 7 Akersloot

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2057451. Dakkapel Zwanenburg 2221LE13. Ingediend op 12-11-2015.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2057451. Dakkapel Zwanenburg 2221LE13. Ingediend op 12-11-2015. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk d.d. 13-11-2015 no. 581333 Mij bekend, 487649Hoofd Afdeling Ruimte & Veiligheid

Nadere informatie