Consultatie en bijstand van een advocaat: een mensenrechtelijke evaluatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consultatie en bijstand van een advocaat: een mensenrechtelijke evaluatie"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar Consultatie en bijstand van een advocaat: een mensenrechtelijke evaluatie Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Sprengers Daphné (studentennr ) Promotor: Brems Eva Commissaris: Janssens Yaiza 1

2 2

3 VOORWOORD Deze masterproef is het ultieme sluitstuk van een boeiende, leerrijke en belevenisvolle vijf jaar student aan de UGent. Dit is dan ook een uitgelezen kans om de mensen te bedanken die mijn studentenleven hebben gemaakt tot wat het was: een onvergetelijke tijd. De totstandkoming van deze masterproef was echter nooit mogelijk geweest zonder de hulp van mijn promotor, professor Eva Brems en mijn commissaris Yaiza Janssens. Daarom wil ik hen vooreerst nadrukkelijk bedanken om me de kans te geven deze masterproef te verwezelijken. Daarbovenop heeft de goede begeleiding en snelle respons van Yaiza Janssens het schrijfproces aanzienlijk vergemakkelijkt. Mijn oprechte dank daarvoor. Ten tweede mijn ouders, naast het financiële aspect hebben jullie me steeds onvoorwaardelijk gesteund, ondersteund en vertrouwd. Ik kom woorden tekort om de dankbaarheid die ik daarvoor voel te beschrijven. Dank jullie. Ten derde mijn vriend Jonathan Blondeel, die al meer dan zes jaar mijn leven meer kleur geeft. Dank je. Ten vierde Stijn en Chloë, mijn grote broer en kleine zus van wie ik weet dat ze in nood altijd voor mij zullen klaarstaan. En in het bijzonder Stijn om de reismicrobe op mij over te dragen. De meerwaarde die ze men leven geeft, is onbetaalbaar. Dank jullie. Ten slotte wens ik nog mijn oude vrienden, met wie ik mijn studententijd ben gestart, en mijn nieuwe, die pas onderweg op de trein zijn gesprongen, hartelijk te danken voor hun enorme vriendschap en steun doorheen de jaren; en in het bijzonder Oana, Elise, Isabelle, Ege, Audrey, Gemma en Tonya. Dank jullie wel. 3

4 INHOUDSTAFEL VOORWOORD INHOUDSTAFEL A. INLEIDING 2 B.THEORETISCH KADER 9 1. Europees Comité voor de Preventie van Foltering (CPT) 9 2. Het Joegoslavië-Tribunaal (ICTY) Artikel 14 IVBPR De Verenigde Staten en legal assistance, een grondrecht sinds De Europese Unie 14 C. DE EVOLUTIE BINNEN HET EHRM De pré-salduz ontwikkeling: Het leggen van de fundering 15 I. Van Can tot Haci Özen Can t. Oostenrijk S. t. Zwitserland Imbrioscia t. Zwitserland Murray t. VK Dougan t. VK Condron t. VK Magee t. VK Averill t. VK Brennan t. VK Lanz t. Oostenrijk Öcalan/ Kolu/ Haci Özen t. Turkije 40 a. Öcalan t. Turkije 41 b. Kolu t. Turkije 42 c. Haci Özen 43 II. Conclusie Salduz: de revolutie? 46 I. Salduz t. Turkije 46 a. Feiten 47 4

5 b. De Gewone Kamer 48 c. Structuur 49 d. Principes 49 e. Toepassing van de principes op de feiten 54 i. Bijstand tijdens de verhoren? 54 ii. Bijstand aan verdachten op vrije voeten? 68 iii. Zwaarheidscriterium 60 iv. Leeftijd 60 v. Bewijs 61 vi. Cautie en waiver 62 II. De golven onder het moederarrest Salduz houdt Europa in de ban! De onderliggende grondslagen 63 a. Nemo tenetur en zwijgrecht: 2 kanten, één medaille 63 b. Wapengelijkheid 64 c. Bescherming tegen ongeoorloofde druk De Post-Saldus storm. Alle hens aan dek! 65 I. Inleiding 65 II. Bevestiging, nuancering en verstrenging Systematishe schendingen: STOP! Bijstand tijdens de verhoren en onderzoeksdaden: 71 het pleit beslecht? A. Politieverhoren 71 B. Andere onderzoeksdaden 78 C. Onderzoeksdaden uitgevoerd door een ander lidstaat Startpunt van het bijstandsrecht 83 A. Verdachtenstatuut 83 B. Slachtofferstatuut 89 C. Vrijheidsberoving als startpunt of een startpunt? 90 D. Betrapping op heterdaad, een genuanceerde nuance De omvang van het bijstandsrecht 98 A. Het takenpakket van de meester 98 B. Dossier inzage 99 5

6 C. Ernstige tekortkoming raadsheer legt positieve verplichting op schouders van lidstaat De keuzevrijheid onder de loep Artikel 3 en Artikel 6: wisselwerking Remedies die de zieke procedure kunnen genezen 112 A. (Rechtgeldige) afstand van de verdedigingsrechten 113 B. Bewijsuitsluiting 123 C. Herstellende rechtmatige bekentenis 124 D. Vrijspraak als ultimum remedium Bijstand: overkoepelend begrip of slaaf van het eerlijk proces? 128 D. Besluit 131 E. Bibliografie 136 6

7 Article 6 ECHR 1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing ( ) 3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: (c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require; 7

8 A. Inleiding De titel van deze scriptie geeft weer waar het om draait, doch is veel te omstandig en een eerste afbakening is hier dan ook op zijn plaats. In deze masterproef spitsen we ons vooral toe op artikel 6, 3 (c) van het EVRM, ook wel het bijstandsartikel genoemd. Voor de start leek een rechtsvergelijkende studie haalbaar; doch naarmate de thesis vorm kreeg, groeide het besef dat daardoor (te) veel van de analyse van het EHRM en haar uitspraken zou verloren gaan. We hebben daarom de rechtsvergelijkende studie als main idea laten vallen en geopteerd om in te zoomen, in plaats van uit te zoomen. Het arrest Salduz tegen Turkije is in principe de drijvende kracht achter deze masterproef. Deze uitspraak heeft onnoemelijk veel commotie veroorzaakt binnen de juridische wereld, waardoor ze haar rol als ster van deze scriptie meer dan verdient. De reden van deze felle reacties leggen we bij de drastische ommezwaai die het EHRM maakt. Waar in het pré-salduz tijdperk de meeste lidstaten over het algemeen gewoon hun gangetje gingen, worden ze door Salduz plots geconfronteerd met een uitspraak die voor vele inquisitoire rechtssystemen een regelrechte ramp betekent. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zovelen weigerden de boodschap te zien die het EHRM voorhield. Na Salduz was de tijd aangebroken voor een verduidelijkingsronde. Het EHRM bevestigt, verstrengt en nuanceert; doch de algemene principes van Salduz zijn en blijven het uitgangspunt. Deze masterproef onderneemt een poging om deze evolutie in beeld te brengen. We doen dit door de rechtspraak van het EHRM aan een minutieuze analyse te onderwerpen. We willen hiermee niet enkel een zicht geven op de stand van zaken vandaag, doch tevens het hele totstandkomingsproces in kaart brengen. Niettemin zijn we er ons van bewust dat deze materie gemakkelijk boeken kan vullen. We zien ons dan ook genoodzaakt om keuzes te maken; om deze reden behandelen we niet de uitwerking van het het pro-deo stelsel, noch gaan we dieper in op de specifieke rechten die het Hof weglegt voor minderjarigen. Deze laatste komen wel aan bod, doch enkel in functie van de rechten van de meerderjarige. Voor we ons volledig toeleggen op de arresten geveld door het EHRM, maken we eerst nog een korte stop langs andere plaatsen die het bijstandsrecht waarborgen. Hierna stappen we rechtstreeks het pré-salduz tijdperk binnen en worden de arresten die in onze rechtsleer het 8

9 meeste aandacht verdienden onder de loep genomen. Deze periode doorlopen we op louter chronologische wijze, omdat dit o.i. de meest logische werkmethode is om de aanloop naar Salduz in beeld te brengen. Hierna komt Salduz heel uitgebreid aan bod. We splitsen het arrest op in verschillende deelaspecten van het bijstandsartikel, en leggen zo onmiddellijk de basis voor de te behandelen aspecten in het post-salduz era. De periode na wordt dus anders aangepakt dan de periode voor. Niettemin behouden we binnen de gemaakte onderverdeling een chronologische volgorde, zodat de evolutie zichtbaar blijft. B. Theoretisch kader Het recht op een eerlijk proces en zijn bijhorende aspecten, wordt door velen erkent als een internationaal mensenrecht. Één van de facetten van dit fair trail is het recht op bijstand van een advocaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we dit subrecht consequent terugvinden wanneer een internationale of regionale organisatie dit recht opneemt in één van haar verdragen, conventies, verklaringen, richtlijnen enz Hoewel onze focus ligt bij het EHRM en haar interpretatie van het EVRM, staan we hieronder kort stil bij enkele andere vindplaatsen. We tonen hiermee aan hoe wijdverspreid dit recht is en grijpen binnen onze verdere analyse af en toe hiernaar terug om verschilpunten aan te tonen. Bovendien is het nuttig aangezien het EHRM zich wel eens door een ander laat leiden, om vorm te geven aan haar interpretatie van artikel 6 3 (c). 1. Europees Comité voor de Preventie van Foltering (CPT) Het Comité voor de preventie van foltering (hierna CPT 1 ) kadert net als het EHRM binnen de context van de Raad van Europa, maar heeft in tegenstelling tot het Straatburgse Hof, dat eerder een reactief en repressief doel heeft, een preventieve werking. Het is opgericht in functie van artikel 3 EVRM, doch heeft niet de bevoegdheid om dit artikel te interpreteren noch na te gaan of een lidstaat dit artikel ook daadwerkelijk schendt. In plaats daarvan voert het waarheidsmissies uit teneinde informatie over de situatie van personen die van hun vrijheid beroofd zijn te verzamelen; aan de hand daarvan uit het vervolgens bepaalde aanbevelingen. Wel is het zo dat het Europese Hof een beroep kan doen op de rapporten die 1 European Comitee for the Prevention of Torture and inhuman and degrading treatment. 9

10 voortvloeien uit de bezoeken die het CPT brengt aan gevangenissen en aanhoudingsfaciliteiten. 2 Hoewel, zoals de naam het zegt, dit Comité gericht is op het voorkomen van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen, m.a.w. inspanningen doet om te verhinderen dat artikel 3 wordt geschonden, valt het CPT terug op bepaalde rechten die vervat zouden kunnen liggen in artikel 6 3 (c) om dit te verwezenlijken; zonder evenwel zelf ooit expliciet een beroep te doen op dit artikel of het aan te brengen in zijn redenering. Het CPT is reeds lang van mening dat de periode die onmiddellijk volgt op de vrijheidsbeneming, de meest kwetsbare fase uitmaakt voor een verdachte. La période qui suit immédiatement la privation de liberté est celle ou le risqué d intimidation et de mauvais traitements physiques est le plus grandes 3 en the period following deprivation of liberty is when the risk of intimidation and physical ill-treatment is greatest 4. Daarom heeft volgens het Comité zo n persoon recht op bijstand van een advocaat vanaf het begin van zijn/haar opsluiting. 5 Dit vormt een fundamentele waarborg tegen de potentiële schending van het folterverbod, aangezien de raadsheer perfect geplaatst is om tegenmaatregelen te nemen wanneer zulks een schending zich zou voordoen. Deze bijstand omvat volgens het CPT bovendien het recht op private onderhouden met een advocaat en het recht op aanwezigheid van een advocaat tijdens de verhoren. 6 Daarbovenop stelt ze in een aanbeveling aan de Bondsrepubliek Duitsland dat het de taak is van de politie om een arrestant onmiddellijk op de hoogte te brengen van deze rechten. 7 Toch ziet het Comité denkbare situaties waarin enig uitstel getolereerd kan worden. 8 Zo zou het kunnen, dat omwille van hoogdringendheid, reeds met een verhoor wordt gestart voordat de raadsman is gearriveerd. Ook is het denkbaar dat 2 Infra Magee 3 Council of Europe, Rapport au Gouvernement de la République française etc., Strasbourg CPT/inf (98) 7; Council of Europe, Rapport au Gouvernement de la Belgique etc., Strasbourg CPT/Inf (98) 11, p Council of Europe, General report CPT/inf 2002(15); Council of Europe, Report to the Government of the Federal Republic of Germany etc., Strasbourg CPT/Inf (93) 13, p Council of Europe, Rapport au Gouvernement de la République française etc., Strasbourg CPT/Inf (98) 7 ; Council of Europe, Report to the German Government etc., Strasbourg CPT/Inf (97) 9, p , Raad van Europa, Verslag aan de Belgische regering etc., Straatsburg CPT/Inf (94) 15, p , supra voetnoot 4 8 A.M. BERKHOUT-VAN POELGEEST en C. KELK, Het bezoek van het European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading treatment or Punishment (CPT) aan Nederland, NJCM 1999, ; zie voor de opinie van het CPT over de aanwezigheid van de raadsman bij het politieverhoor m.n. p

11 een bepaalde advocaat (de advocaat naar keuze) toegang wordt geweigerd, dit uit vrees voor misbruik van het onderhavig recht. Bovendien heeft men tevens de mogelijkheid om een advocaat die het verhoor obstrueert weg te halen. In zulke gevallen dringt het CPT echter wel aan op een zo spoedig mogelijke vervanging van dergelijke advocaten. 9 Luid en duidelijk poneert het CPT in haar aanbevelingen dat er vanaf de vrijheidsberoving een recht op bijstand moet bestaan en dat dit recht impliceert dat een verdachte de mogelijkheid heeft private onderhouden te hebben met een advocaat en dat deze bovendien de politieverhoren mag bijwonen. Hoewel het Comité zich zeker niet afwend van andere maatregelen, laat het niet toe alternatieven te gebruiken, zoals video-opnames van het verhoor, om de advocaat uit de verhoorruimte te weren. Het komt hierop neer: Alternatieven zijn zeker welkom en worden zelf vaak opgenomen in de aanbevelingen, doch de lidstaten zijn niet vrij om een afweging te maken welke van deze alternatieven nu het beste zijn binnen hun context. Integendeel, bijstand van een advocaat wordt onmogelijk opzij geschoven door andere waarborgen. 2. Het Joegoslavië-Tribunaal (ICTY) Ook vanuit het internationaal strafrecht krijgt de verdachte hulp. Het Joegoslavië-Tribunaal (hierna ICTY 10 ), opgericht om de verantwoordelijken van de misdaden tegen de mensheid uitgevoerd in voormalig Joegoslavië te veroordelen, verwijst reeds naar artikel 6 3 (c) en komt tot de conclusie dat, het recht op aanwezigheid van een advocaat tijdens de ondervragingen, moet beschouwd worden als een internationaal erkend mensenrecht. 11 Bovendien beslist dit Tribunaal in één van zijn arresten 12, dat zo n schending leidt tot bewijsuitsluiting. Aan de orde was een verklaring afgelegd naar Oostenrijks recht, waarbij een beperkt rechtsbijstand gold, in tegenstelling tot de reglementering voor het ICTY. Het 9 Council of Europe, Report to the Government of the Republic of Turkey etc., Strasbourgh CPT/Inf (2001) 25, 61; F. Fijnaut, De toelating van de raadsman tot het politïele verdachtenverhoor, in M. Groenhuijsen en G. Knigge, Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject strafvordering 2001, Deventer, Gouda Quint, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 11 F. GOOSSENS, Het EVRM: een argument pro aanwezigheid van de adcovaat bij het politioneel verdachtenverhoor?, Ad rem 2005, afl. 3, Decision on Zdravko Mucic s motion for the exclusion of evidence, 2 September 1997; ICTY, case nr. IT T, Trial Chamber II, NJCM 1998, 75-87, noot G. SLUIJTER. 11

12 tribunaal weert deze verkregen verklaringen uit de debatten 13, onder meer door er op te wijzen dat dit anders moeilijk in overeenstemming te brengen is met de (eerder genoemde) internationaal erkende mensenrechten. 14 Zoals we zullen zien, leest het Tribunaal in 1997 reeds nadrukkelijk verdergaande rechten voor de verdediging in de tekst van het EVRM dan het EHRM in die periode zelf Artikel 14 IVBPR Het internationaal verdrag inzake burgerlijke en politiek rechten (hierna IVBPR) voorziet in de bijstand van een advocaat voor diegene tegen wie strafrechtelijke aanklachten geformuleerd zijn. Het is een multilateraal verdrag dat tot stand is gekomen binnen de Verenigde Naties. Het is grotendeels een kopie van artikel 6 3 (c) EVRM. Artikel 14 (b) en (d) IVBPR leest als volgt: In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled: (b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing; (d) to defende himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance of this right. Het is vervolgens aan de UN Human Rights Committee om na te gaan, op basis van rapporten ingeleverd door de lidstaten, of deze rechten wel adequaat geïmplementeerd worden binnen de nationale grenzen. Ze doet dit via de zogenaamde General Comments. Zo zien we dat ze in haar General Comment nr. 32, het belang van juridische bijstand benadrukt. 16 Deze is immers an important element of the guarantee of a fair trail and an application of the principle of the equality of arms. ( ) The right to communicate with counsel requires that the accused is granted prompt acces to counsel De Verenigde Staten en legal assistance, een recht sinds Ibid., Ibid., Infra 16 W. JEBBINK, Salduz en de actieve raadsman, NJB 2009, afl. 12,

13 You have the right to remain silent, anything you say can and will be used against you in a court of law; you have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney one will be appointed to you. Do you understand these rights I have just read to you? Het zal de dag van vandaag moeilijk zijn een burger van de VS te vinden die deze bekende Miranda-warning, of een variatie hierop, niet kan citeren. De waarschuwing, en daarmee ook de rechten er in vervat, zitten in hun hoofden gebrand door de vele televisieserie en films waar dit aan bod komt. Hoewel het recht op bijstand van een advocaat reeds in 1791 werd opgenomen in de Amerikaanse Grondwet, nl. in het zesde amendement, is het de Mirandajudgment 18 die het grote publiek zijn rechten leerde kennen. Vanaf dan werden politiebeamten immers verplicht verdachten op de hoogte te brengen van hun verdedigingsrechten. Deze kennisgeving bepaalt de basisregels voor de vrijheidsbenemende verhoren; en verzekert dat de ondervrager en verdachte op gelijke hoogte komen. 19 De sixth amendement leest: In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right ( ) to have the assistance of counsel for his defence. In Miranda werd het recht op bijstand van een advocaat gezien in functie van het nemo tenetur-beginsel, dat vervat ligt in het vijfde amendement van de Amerikaanse Grondwet. 20 Aangezien druk van de politie of ongehoorde verhoortechnieken dit beginsel kunnen aantasten, beslist het Supreme Court dat de raadsheer aanwezig behoort te zijn tijdens de verhoren: Therefore, the right to have counsel present at the interrogation is indispensable to the protection of the Fifth Amendment privilege. ( ) Even preliminary advice given to the accused by his own attorney can be swiftly overcome by the secret interrogation process. Niettemin kan een verdachte afstand doen van deze rechten, doch dit moet voluntary, knowingly en intelligently gebeuren. De bewijslast ligt hier dan op de schouders van de vervolgende partij. Bewijselementen die verkregen zijn in strijd met deze regels, moeten zonder pardon uit de strafprocedure worden gezet. Een vergaand recht op bijstand van een advocaat lijkt in de VS de evidentie zelfve. Niettemin werd er vanaf dag één ook sterke kritiek geuit en verschillende aspecten van dit recht zijn de 18 Miranda v. Arizona, 384 US 436 (1966) 19 R. HOWARD EN L. RICH, A history of Miranda and why it remains vital today, Valparaiso University Law Review, Vol. 40, afl. 3, T. MACLIN, Is Yale Kamisar as good as Joe Namath?: A look back at Kamisar s prediction of Miranda v. Arizona, Ohio State Journal of Criminal Law 2004, Vol. 2,

14 laatste jaren zwaar onder druk komen te staan. 21 We gaan hier echter niet verder op in, aangezien dit de grenzen van deze scriptie schromelijk overschrijdt. 5. De Europese Unie In 2013 zag de Richtlijn 2013/48/EU van 22 oktober 2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op toegang toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming het levenslicht. De kiemen van deze Richtlijn liggen in een resolutie van de Raad, van november 2009, over een routekaart ter versterking van de procedurele rechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures. 22 Hierin werd de Commissie gevraagd om bepaalde voorstellen te doen omtrent deze materie. Bij de opstelling hiervan, baseerde de Commissie zich o.a. op artikel 6 van het EVRM, zoals geïnterpreteerd door het EHRM. 23 Niettemin was het niet zuiver haar bedoeling zich enkel aan te passen aan de Salduz-doctrine, doch haar ambitie lag hoger. 24 Zo stond er onder meer een recht op bijstand van een advocaat tijdens alle verhoren in, mét bovendien een actieve rol voor de advocaat. 25 Voor wat betreft hun taken buiten de verhoren werden de functies uiteengezet door het EHRM in Dayanan 26 overgenomen. Ook was het zo dat de advocaat toegang zou moeten verkrijgen tot élke onderzoeksdaad waarbij verdachte aanwezig is. Deze voorstellen waren vergaand en gedurfd, zeker gelet op de tegenstrijdigheden binnen de nationale invullingen van de bijstand van een advocaat door de lidstaten. De Raad van de Europese Unie en het Europese Parlement spreken zich vervolgens uit over deze voorstellen. Wat er uiteindelijk uit de bus komt, is een combinatie van de drie visies. We geven een korte schets van hoe deze compromis eruit ziet. Eerst en vooral zij opgemerkt dat 21 T. VAN DE LAAR EN R. DE GRAAFF, Salduz and Miranda: is the US Supreme Court pointing the way?, E.H.R.L.R. 2011, afl. 3, A. BAILLEUX, Nieuwe richtlijn versterkt rol advocaat in strafprocedure, De Juristenkrant 2013, nr. 278, N. JONCHERAY EN L. MANIGRASSI, The proposal for a directive on the right of access to a lawyer in criminal proceedings A further step towards a European ius commune in criminal law or All quiet on the Western front?, MJ 2011, afl. 3, A. HONHON EN V. DE SOUTER, Totstandkoming van de Europese richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat, T. Strafr. 2013, afl. 6, Ibidem, Infra: het takenpakket van de meester 14

15 de richtlijn van toepassing is op alle verdachten, ongeacht of deze van hun vrijheid zijn beroofd. De bijstand (lees aanwezigheid) van een advocaat bij de verhoren, moet voor élke verdachte mogelijk zijn. Evenwel krijgt deze niet langer een actieve rol toebedeeld, deze materie wordt overgelaten aan de lidstaten. 27 Ook wat betreft de andere onderzoeksdaden, is de richtlijn een afzwakking van het originele voorstel van de Commissie. Zo moet de advocaat wel toegelaten worden bij de line-up, de confrontatie en de reconstructies, doch met betrekking tot andere onderzoeksdaden zijn de lidstaten vrij om de bijstand al dan niet toe te kennen. 28 Afstand doen is mogelijk, maar wordt aan enkele voorwaarden verbonden. Men krijgt tevens de mogelijkheid om, onder stricte condities, uitzonderingen toe te passen. 29 Ten slotte zal men een schending van een van deze regels pas moeten sanctioneren wanneer hierdoor de verdedigingsrechten of het recht op een eerlijk proces niet meer worden gerespecteerd. De lidstaten hebben nog tot 27 november 2016 om deze richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving. Het zet o.i. in grote lijnen neer wat ook het EHRM beoogt. De ruimte die de richtlijn laat op verschillende vlakken zal evenwel hoogstwaarschijnlijk nog voor vele discussies zorgen. Dit neemt niet weg dat deze regelgeving positief is voor de verdedigingsrechten doorheen Europa. Het vormt een extra bescherming voor de verdachte en té restrictieve benaderingen door lidstaten worden verder onmogelijk gemaakt. C. De evolutie binnen het EHRM 1. De Pré-Salduz ontwikkeling: Het leggen van de fundering I. Van Can tot Haci Özen 1. Can tegen Oostenrijk 27 A. HONHON EN V. DE SOUTER, Totstandkoming van de Europese richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat, T. Strafr. 2013, afl. 6, A. BAILLEUX, Nieuwe richtlijn versterkt rol advocaat in strafprocedure, De Juristenkrant 2013, nr. 278, Ibidem, 8. 15

16 Om een duidelijk beeld te scheppen van de stand van zaken vandaag, keren we vooreerst zo n 30 jaar terug in de tijd. Ons trip naar het verleden begint bij de zaak Can t. Oostenrijk 30. Hoewel het EHRM in dit arrest zelf geen uitspraak hoefde te doen over de grond van de zaak, beide partijen wensten immers de schrapping van de rol (strike the case out of the list) 31, lijkt het voorafgaand rapport van de Commissie (ECRM) 32 de goedkeuring te dragen van het Hof. Mr. Can, een Turkse burger, die reeds negen jaar in Oostenrijk verbleef, werd op 17 augustus 1980 aangehouden op verdenking van medeplichtigheid aan brandstichting van een restaurant dat hij runde in naam van Mrs. E.R. Vervolgens werden ook Mrs. E.R. zelf, haar dochter en de broer van E. Can, die verdacht werd van het daadwerkelijk aansteken van de brand, gearresteerd. Tijdens de eerste drie maanden van zijn voorhechtenis had Can toegang gekregen tot zijn advocaat, doch dit gebeurde steeds onder toezicht van een officier van het Gerecht. Toenmalig Artikel 45 (3) van het Oostenrijkse Wetboek Strafrechtelijke Procedure luidde namelijk dat de vrije communicatie met een advocaat beperkt kon worden in het geval er gevaar bestond, onder andere of exclusief, op de verdwijning van bewijsmateriaal. De Oostenrijkse autoriteiten waren overtuigd dat er wel degelijk sprake was van zulks mogelijk gevaar. Volgens Can werd hierdoor echter, onder andere, artikel 6 3 (c) van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens geschonden. Deze zou hem immers het recht garanderen om in alle stadia van de procedure vrijelijk met zijn advocaat te kunnen overleggen, iets wat hem de eerste drie maanden ontzegd was. Doch artikel 6 3 (c) vermeldt dit niet uitdrukkelijk en dus rees de vraag of dit artikel al dan niet op die wijze behoefde geïnterpreteerd te worden. De Commissie maakt heel duidelijk dat het niet haar taak is om een algemene antwoord te geven op de vraag of artikel 6, an sich, ook toepassing vindt in de voorafgaande procedures. Maar volgens haar is het wel zo dat de toepassing van artikel 6 3 niet systematisch en zonder excepties mag uitgesloten worden in het vooronderzoek. Daarom onderzoekt ze of het, in dit concrete geval, noodzakelijk is artikel 6 3 ook toe te passen op de voorbereidingen om zo het 30 Can tegen Oostenrijk, EHRM 30 september 1985; ECRM 12 juli 1984, nr. 9300/ Deze Commissie bestaat de dag van vandaag niet meer (opgedoekt op 1 november 1998), maar speelde voordien een belangrijke aanvullende rol voor het EHRM. : G. CORSTENS en J. PRADEL, Het Europese strafrecht, Deventer, Kluwer, 2003, 248. (547) 16

17 recht op een eerlijk proces te verzekeren. Om dit te achterhalen moet gekeken worden naar de procedure in zijn geheel. De Commissie verwijst hiervoor naar artikel 14 3 (b) van the United Nations Convenant on Civil and Political Rights, regel 93 van the standard minimum rules for the treatment of prisoners en artikel 3 2, (c) van de European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Commission and Court of Human Rights 33 die allen nadrukkelijk het recht op een private communicatie met een advocaat bevatten. Bovendien heeft de advocaat naast het voorbereiden van het proces ook nog de taak om controle uit te voeren op de: ( ) lawfulness of any measures taken in the course of the investigation proceedings, the identification and presentation of any means of evidence at an early stage where it is still possible to trace new relevant facts and where the witnesses have a fresh memory, further assistance to the accused regarding any complaints which he might wish to make in relation to his detention concerning its justification, length and conditions, and generally to assist the accused who by his detention is removed from his normal environment De ECRM bepaalt zo dat de rol van de advocaat zich niet enkel beperkt tot de procesfase 34 en komt tot de conclusie dat artikel 6 3 (c) een recht op private communicatie met een advocaat voortbrengt, maar de Commissie laat onmiddellijk ook ruimte voor mogelijke inperkingen van zulks een recht. Wanneer de Commissie dit toepast op de voorliggende zaak, stelt ze vast dat er wel degelijk een schending is van artikel 6 3 (c) (hierna ook het bijstandsartikel ) 35, omdat ze geen geldige redenen zag om dergelijk overleg te controleren. De aanklachten waren niet zwaarwichtig genoeg om een exceptie op het nieuw geformuleerde principe te aanvaarden. Bovendien was er geen enkele indicatie dat de advocaat van Can de mogelijkheid om vrijelijk 33 Supra 34 P. PONSAERS, M. DE WAELE, Het EHRM en de zaak Salduz. Een steeds indringender vraag naar juridische bijstand tijdens het politieverhoor. in M. BOCKSTAELE, E. DEVROE, P. PONSAERS, Salduzbijstand van advocaten bij verhoren, Antwerpen, Maklu, 2011, 15; C. FIJNAUT, De toelating van de raadsman tot het politiële verdachtenverhoor, in M. GROENHUIJSEN EN G. KNIGGE, Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject strafvordering 2001, Deventer, Gouda Quint, 2001, T. PRAKKEN EN T. SPRONKEN, Handboek verdediging (2de druk), Deventer, Kluwer, 2009,

18 te communiceren met zijn cliënt zou misbruiken. Ten slotte werd nog opgemerkt dat alle vier de verdachten zich in voorhechtenis bevonden, waardoor het onwaarschijnlijk werd geacht dat ze op die manier bewijsmateriaal konden laten verdwijnen. Deze uitspraak stipt voor het eerst aan dat een verdachte eventueel niet alleen recht heeft op rechtsbijstand tijdens het proces, doch gedurende de gehele procedure. 36 Het stelt dat het bijstandsartikel wordt geschonden als de beklaagde geen mogelijkheid heeft tot vrije communicatie met zijn raadsman in het vooronderzoek 37. Uitzonderingen om geldige redenen zijn echter wel mogelijk, maar moeten bekeken worden in het licht van de gehele procedure. Men hanteert dus een casuïstische benadering. 2. S. tegen Zwitserland Het arrest S. t. Zwitserland 38 ligt in de lijn van de zaak Can. Maar in tegenstelling tot deze laatste wordt hier ook het EHRM, en niet enkel de ECRM, gevraagd om een uitspraak te doen over een beperking van het vrije verkeer tussen verdachte en zijn advocaat en of dit een schending van artikel 6 3 (c) uitmaakt. Het EHRM neemt hier evenwel het eindoordeel van de ECRM probleemloos over. 39 S. werd beschuldigd van het plegen, of proberen plegen van 19 verschillende misdrijven. Deze waren uitgevoerd naar aanleiding van een protestbeweging tegen de verkoop van nucleaire centrales aan een Zuid-Amerikaans land onder militair bewind. Op 30 maart 1985 werd hij opgepakt en in voorlopige hechtenis geplaatst. Naast hem werden nog 17 andere verdachten vastgehouden. Van 31 mei 1985 tot 10 januari 1986 werden de gesprekken tussen S. en zijn advocaat telkens gesuperviseerd door een politieagent. Volgens S. maakt dit een schending uit van artikel 6 3 (c) van het Verdrag. 36 A. BEIJER, Recht op bijstand door een advocaat tijdens het politieverhoor? Een commentaar bij de zaak Saduz versus Turkije, Proces 2009, afl. 1, : The Commission concludes unanimously that there has been a violation of art. 6 (3) (c) of the Convention by reason of the refusal to allow the applicant unsupervised personal contacts with his lawyer. 38 S. versus Zwitserland, EHRM 28 november 1991, nr / Zie C. VAN DEN WIJNGAERT, Kennismaking met de rechten van de verdediging in strafzaken, Antwerpen-Appeldoorn, Maklu, 2003, 7; C. FIJNAUT, De toelating van de raadsman tot het politiële verdachtenverhoor, in M. GROENHUIJSEN EN G. KNIGGE, Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject strafvordering 2001, Deventer, Gouda Quint, 2001,

19 De Zwitserse autoriteiten baseerden zich op artikel 18 van het Wetboek Strafrechtelijke Procedure van Zürich om de drastische beperkingen te rechtvaardigen: An accused who is held in custody shall be permitted written and oral contact with defence counsel, in so far as the purpose of the investigation is not jeopardised. Once his detention has exceeded fourteen days, an accused must not be refused permission to consult defence counsel freely and without supervision, unless there are special reasons, in particular a danger of collusion. After the close of the investigation, an accused shall have this right without restriction. 40 Die bijzondere redenen waren vooreerst en in het bijzonder dat S. een buitengewoon gevaarlijk individu was, wiens methoden een terroristisch kantje hadden, en ten tweede het grote gevaar op een samenzwering ( collusion ) tussen zijn advocaat en de medebeschuldigden. Het EHRM zal echter deze opgeworpen rechtvaardigingen niet aanvaarden. Ze verwijst, zoals de commissie voor haar, naar bepaalde internationale verdragen 41 om te besluiten dat de vrijelijke communicatie tussen beklaagde en zijn advocaat een fundamenteel deel uitmaakt van het recht op een eerlijk proces. Vervolgens neemt ze het mogelijke gevaar op een samenzwering onder de loep en komt hier tot de vaststelling, hoewel ze de ernst van de aanklachten niet ontkent, dat deze niet afdoende was om zo n ernstige beperking op te leggen. Het bijstandsartikel is derhalve geschonden. Het EHRM huldigt hetzelfde principe als de ECRM in Can, nl. het recht op een eerlijk proces impliceert de mogelijkheid van vrij verkeer, m.a.w. zonder aanwezigheid van een derde, tussen de beklaagde en zijn advocaat in het vooronderzoek. Het grote verschil is echter dat het Hof, in tegenstelling tot de Commissie in Can, hier geen nadere toelichting geeft over het al dan niet bestaan van mogelijke beperkingen op dit recht. Hoogstwaarschijnlijk werd dit niet toevallig in het midden gelaten. De bijgevoegde opinions van sommige rechters tonen immers aan dat over dit punt (nog) geen eensgezindheid bestond binnen het EHRM Eigen markering 41 Supra 42Zo schrijft rechter MATSCHER in een separate opinion, dat het hier in geen geval om een absoluut principe gaat, m.a.w. dat sommige uitzonderingen aanvaardbaar zijn. Doch in een 19

20 3. Imbrioscia tegen Zwitserland a. Uitspraak EHRM In Imbrioscia 43 staat niet het specifieke recht op private consultaties tussen beklaagde en advocaat ter discussie, maar rijst de vraag of artikel 6 algemene toepassing vindt in het vooronderzoek. Het voornaamste doel van artikel 6 is dan wel het waarborgen van een eerlijk proces door een rechterlijke instantie die bevoegd is over de strafprocedure een uitspraak te doen, doch daaruit kan niet automatisch besloten worden dat dit artikel geen toepassing zou vinden in het vooronderzoek. 44 Imbrioscia werd door de Zwitserse autoriteiten, op 2 februari 1985, gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan het smokkelen van heroïne van Bangkok naar Zürich. Imbrioscia werd zeven maal ondervraagd. De eerste vier verhoren vonden plaats zonder zijn toenmalige advocaat en ook de twee navolgende verhoren werden afgenomen zonder dat men zijn nieuwe advocaat had uitgenodigd. Na een klacht van deze laatste, werd hij evenwel toegelaten op het laatste, afsluitende verhoor. Volgens Imbrioscia was er een schending van artikel 6 3 (c) van het Verdrag, doordat hij geen bijstand verkreeg van zijn advocaat, hoewel uitdrukkelijk gevraagd, tijdens de verhoren. Hij haalde aan dat het recht om zichzelf te verdedigen enkel doeltreffend kan zijn, als het niet alleen gewaarborgd wordt in de procesfase, maar ook in de fase die hieraan voorafgaat. De Zwitserse autoriteiten namen de stelling in dat artikel 6 niet van toepassing is op het vooronderzoek en bovendien wezen ze erop dat het Verdrag nergens een rechtstreeks recht op aanwezigheid van een advocaat bij ondervragingen voorziet. Het Hof zal hier echter eens en voor altijd de grond vegen met de notie dat artikel 6 van het Verdrag geen toepassing vindt in het vooronderzoek. Het recht op een eerlijk proces kan wel concurring opinion meent rechter DE MEYER dan weer dat er geen uitzonderingen denkbaar zijn. 43 Imbrioscia versus Zwitserland, EHRM 24 november 1993, nr / B. DE SMET EN G. STESSENS, Art. 6 3 EVRM in Y. HAECK EN J. VANDE LANOTTE, Handboek EVRM II, Antwerpen, Intersentia, 2005,

21 degelijk aangetast worden voor de procesfase begint. 45 Artikel 6, en in het bijzonder paragraaf 3, kan relevant zijn in het vooronderzoek in zo verre dat de fairness van het proces naar alle waarschijnlijkheid zwaar bevooroordeeld is door een initiële tekortkoming om te voldoen aan deze provisies. Zo kan dus ook het niet naleven van artikel 6 3 (c) in het vooronderzoek, grond zijn om te besluiten dat het recht op een fair trial is geschonden. Maar om na te gaan of er ook daadwerkelijk zo n inbreuk heeft plaatsgevonden, moet men naar de strafprocedure in zijn geheel kijken. 46 Na de procedure onderzocht te hebben komt het Hof tot de vaststelling dat Imbrioscia wel degelijk van een eerlijk proces heeft genoten. Ze baseert zich onder ander op het feit dat Imbrioscia steeds de kans had om, zowel voor als na de verhoren, met zijn advocaat te overleggen; ook was zijn advocaat aanwezig op het zevende en tevens laatste verhoor en bovendien waren de processen voor het Bülach Disctrict Court en de Zürich Court of Appeal voorzien van voldoende safeguards. 47 Het Hof doet hier weliswaar geen directe uitspraak over of het bijstandsartikel ook een expliciet recht op bijstand van een advocaat tijdens de verhoren impliceert 48. Doch door te stellen dat artikel 6, 3 (c) niet geschonden is, terwijl men niet kon genieten van rechtsbijstand tijdens de meeste verhoren maakt duidelijk dat dit (nog) niet het geval is. Het EHRM laat immers een zekere vrijheid aan de lidstaten om het recht op bijstand naar eigen goeddunken in te vullen. 49 Het proces wordt dan ook in zijn geheel beoordeelt en verschillende safeguards zijn mogelijk om de rechten van de verdediging op te vangen. Niettemin was Spronken de visie toegedaan dat dit arrest reeds inhield dat de advocaat voorafgaand én tijdens het verhoor moet worden toegelaten, als de verdachte daarom verzoekt. 50 Dit laatste standpunt kunnen we niet volgen maar één ding is onbetwistbaar; het recht op bijstand van een advocaat in de fase van het vooronderzoek draagt klaarblijkelijk de 45 Het Hof haalt als voorbeeld o.a. het concept redelijke termijn aan. Deze termijn begint namelijk te lopen in het vooronderzoek. 46 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, B. DE SMET EN K. RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling: een overzicht op basis van artikel 6 EVRM, Antwerpen, Maklu, 2002, F. GOOSSENS, Het E.V.R.M.: een argument pro aanwezigheid van de advocaat bij het politioneel verdachtenverhoor?, Ad Rem 2005, afl. 3, C. FIJNAUT, De toelating van raadslieden tot het politiële verdachtenverhoor, in M. GROENHUIJSEN EN G. KNIGGE, Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject strafvordering 2001, Deventer, Gouda Quint, 2001, T. SPRONKEN, Verdediging. Een onderzoek naar de normering van het optreden van advocaten in strafzaken, Deventer, Gouda Quint 2001,

22 voorkeur van het Hof. Dit door de belangrijke rol die is weggelegd voor de advocaat bij het begin van de strafrechtelijke procedure. Doch een tekortkoming op dit vlak impliceert nog niet automatisch een schending van artikel 6 EVRM. 51 b. Dissenting opinion rechter DE MEYER De Meyer is duidelijk fan van sterk doorwegende verdedigingsrechten. Zo gaf hij in S. t. Zwitserland in een concurring opinion reeds te kennen dat de vrije communicatie tussen advocaat en verdachte in zijn ogen een absoluut recht vormt. 52 Ook in deze dissenting opinion merken we dat zijn visie op de verdedigingsrechten verder doorgedreven is dan deze van zijn collega rechters. De Meyer kijkt hiervoor naar het Supreme Court in de Verenigde Staten, nl. naar haar Miranda-arrest. 53 Hij verwijst in het bijzonder naar de passages betreffende de bijstand door een raadsman voorafgaand en tijdens het verhoor en meent dat de beginselen uiteengezet in deze uitspraak belong to the very essence of fair trail. 54 Hij eindigt met te zeggen: Therefore I cannot agree with the present judgement, in which our Court fails to recognise and apply them. Hieruit wordt alleszins pijnlijk duidelijk dat de rechtsbescherming van een verdachte in de Verenigde Staten in 1993 (nog) een grote stap voorstaat op deze in Europa. 4. Murray tegen het Verenigd Koninkrijk a. Uitspraak EHRM Op 8 februari 1996 wijst de Grote Kamer van het EVRM een boeiende, invloedrijke uitspraak. 55 Ze zoekt uit of het recht op bijstand uit artikel 6 inhoudt dat men recht heeft op toegang tot een advocaat tijdens de beginfase van het vooronderzoek (lees: voorafgaand aan de eerste verhoren). Deze vraag is gelinkt aan het zwijgrecht van de verdachte; een advocaat zou de verdachte namelijk kunnen helpen in zijn keuze al dan niet een beroep te doen op dit 51 F. VANNESTE, Het recht op bijstand van een advocaat, RW , afl. 38, Supra 53 Supra 54 C. FIJNAUT, De toelating van raadslieden tot het politiële verdachtenverhoor, in M. GROENHUIJSEN EN G. KNIGGE, Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject strafvordering 2001, Deventer, Gouda Quint, 2001, Murray t. het Verenigd Koninkrijk, 8 februari 1996; EHRM, nr /91. 22

23 zwijgrecht. 56 Ook de vraag of een raadsman dient te worden toegelaten bij de politionele verhoren wordt hier expliciet opgeworpen, maar jammer genoeg door het Hof onder de mat geveegd. J. Murray werd op 7 januari 1990 in de namiddag gearresteerd. Hij werd ervan verdacht lid te zijn van de IRA en tevens medeplichtig te zijn aan de onrechtmatige vrijheidsberoving van L. (een IRA-verklikker). De politie arresteerde hem in het huis waar L. werd vastgehouden. Deze laatste verklaarde dat hij onder dwang een bekentenis had afgelegd die was opgenomen op videocassette en dat Murray, toen duidelijk werd dat de politie voor de deur stond, op de bovenverdieping deze tape probeerde te vernietigen; terwijl de rest van de aanwezigen zich reeds naar de benedenverdieping hadden begeven. Overeenkomstig artikel 3 van de Criminal Evidence Order 1988 werd de verdachte bij de aanhouding gewaarschuwd in volgende bewoording: You do not have to say anything unless you wish to do so but I must warn you that if you fail to mention any fact wich you rely on in your defence in court, your failure to take this opportunity to mention it may be treated in court as supporting any relevant evidence against you. If you do wish to say anything, what you say may be given in evidence. Murray verzocht al snel (voor zijn eerste verhoor) om de bijstand van een adcovaat. Men weigerde dit op grond van de in Noord-Ierland geldende noodtoestandwetgeving. Deze voorziet, in het belang van het onderzoek, in de mogelijkheid om het contact met een advocaat te verbieden gedurende 48-uur. Vervolgens vonden er tien verhoren plaats zonder enige bijstand van een advocaat, waarbij Murray zich telkens beriep op zijn zwijgrecht ( nothing to say ). Nadien was het hem toegestaan, voor de eerste maal sinds zijn arrestatie, te overleggen met zijn advocaat. In de twee daaropvolgende ondervragingen verschuilde hij zich, ditmaal op advies van zijn advocaat, opnieuw achter zijn zwijgrecht. Ook op het proces zelf riep hij wederom dit zwijgrecht in. Uiteindelijk veroordeelde de rechter hem op basis van het voorliggend bewijs, versterkt door het stilzwijgen van Murray. De rechter had namelijk, volgens nationale wetgeving, het recht om de weigering om mee te werken en vragen te 56 P. PONSAERS, M. DE WAELE, Het EHRM en de zaak Salduz: Een steeds indringender vraag naar juridische bijstand tijdens het politieverhoor, in M. BOCKSTAELE, E. DEVROE, P. PONSAERS, Salduzbijstand van advocaten bij verhoren, Antwerpen, Maklu, 2011,

24 beantwoorden als een aanwijzing ( inference ) te zien, die als ondersteuning van het belastende bewijs mocht worden gebruikt. Vooreerst moet opgemerkt worden, dat het recht op rechtsbijstand in het kader van artikel 6 lid 3 (c) EVRM afhankelijk is van de betekenis van het opsporingsonderzoek voor het verdere verloop van de strafzaak en de specifieke omstandigheden van het geval (zie Imbroscia) 57. Het Europese Hof is hierin duidelijk; nationale wetten mogen gevolgen verbinden aan de houding van de verdachte in het vooronderzoek die een doorwegende factor kan vormen in het verdere verloop van de strafzaak. Het Hof zegt hierover: National laws may attach consequences to the attitude of an accused at the initial stages of police interrogation, which are decisive for the prospects of the defence in any subsequent criminal proceedings. In such circumstances article 6 will normally require that the accused be allowed to benefit from the assistance of a lawyer already at the initial stages of police interrogation. However, this right, which is not explicitly set out in the Convention, may be subject to restrictions for good cause. The question, in each case, is whether the restrictions, in the light of the entirety of the proceedings, has deprived the accused of a fair hearing. ( 65) Indien het interne recht vergaande gevolgen verbindt aan de houding van de verdachte tijdens de beginfase van het politieverhoor 58, moet de betrokkene ook tijdens deze fase bijstand van een advocaat verkrijgen. 59 M.a.w. uit artikel 6 3 (c) volgt dat men voorafgaand aan de verhoren overleg kan plegen met zijn raadsman, over zijn bij de politie af te leggen verklaring en over de vraag of hij zich al dan niet zal beroepen op zijn zwijgrecht, met name indien dit ver strekkende gevolgen kan hebben voor de bewijsvoering in de strafzaak 60. Dit principe kan onderworpen worden aan beperkingen als deze zijn ingevoerd wegens geldige redenen die deze beperkingen rechtvaardigen. Dit gezegd zijnde kan een gerechtvaardigde beperking toch 57 T. SPRONKEN, Nemo tenetur, zwijgrecht en advocatenbijstand bij het politieverhoor: de zaak Murray, Advocatenblad 1996, afl. 10, Zo kwam men in Dikme versus Turkije ( 111) van 11 juli 2000, niet tot de conclusie dat het recht op een eerlijk proces geschonden was, hoewel het de verdachte onmogelijk werd gemaakt om contact op te nemen met zijn advocaat tijdens de periode van hechtenis. Dit omdat de Turkse wetgever geen gevolgen verbindt aan bekentenissen, bekomen tijdens een politieverhoor, wanneer ze voor de rechter betwist worden door de verdachte. 59 A. OWUSU-BEMPAH, Silence in suspicious circumstances, Crim. L. R. 2014, afl. 2, 132; F. GOOSSENS, Het E.V.R.M.: een argument pro aanwezigheid van de advocaat bij het politioneel verdachtenverhoor, Ad rem 2005, afl. 3, C. CLEIREN EN J. NIJBOER, Strafvordering, Deventer, Kluwer, 2007,

25 nog onverenigbaar blijken met artikel 6 EVRM indien in het licht van de gehele procedure het verdedigingsrecht onherstelbaar beschadigd werd. Het Hof beoordeelt het recht op een eerlijk proces dus aan de hand van de gehele procedure; wat met zich meebrengt dat indien er voldoende andere safeguards zijn voorzien om in overeenstemming te zijn, het bijstandsartikel niet geschonden wordt. 61 Het bijstandsrecht kan hierdoor niet worden gezien als een absoluut recht. Deze redenering is van aanzienlijk belang omdat de initiële stappen in strafzaken meestal van cruciaal belang zijn voor de latere bewijsvoering. Deze uitspraak heeft dan ook een grote impact. Vreemd genoeg volgt het Hof in casu haar eigen zojuist geïntroduceerde stappen-redenering 62 niet volledig. Ze stelt immers wel een beperking vast die ze gerechtvaardigd acht, doch gaat vervolgens niet over tot een afweging van deze beperking in het licht van de gehele procedure. Ze stelt: The Court is of the opinion that the scheme contained in the Order is such that it is of paramount importance for the rights of the defence that an accused has access to a lawyer at the initial stages of police interrogation. It observes in this context that, under the Order, at the beginning of police interrogation, an accused is confronted with a fundamental dilemma relating to his defence. If he chooses to remain silent, adverse inferences may be drawn against him in accordance with the provisions of the Order. On the other hand, if the accused opts to break his silence during the course of interrogation, he runs the risk of prejudicing his defence without necessarily removing the possibility of inferences being drawn against him. Under such conditions the concept of fairness enshrined in Article 6 requires that the accused has the benefit of the assistance of a lawyer already at the initial stages of police interrogation. To deny access to a lawyer for the first 48 hours of police questioning, in a situation where the rights of the defence may well be irretrievably prejudices, is whatever the justification for such denial incompatible with the rights of the accused under Article 6. ( 66) 61 P. DE HERT, Politie en mensenrechten: meer ethiek a.u.b., want te weinig recht, in C. FIJNAUT, E. MULLER, U ROSENTHAL EN E. VAN DER TORRE, Politie: studies over haar werking en organisatie, Deventer, Kluwer, 2007, ) Is er een beperking? 2) Is deze beperking gerechtvaardigd? 3) Zorgt de gerechtvaardigde beperking ervoor, in het licht van de gehele procedure, dat het verdedigingsrecht onherstelbaar geschonden wordt? 25

26 Hoewel een gerechtvaardigde beperking voorhanden is, komt ze toch tot de conclusie dat de verdedigingsrechten onherstelbaar beschadigd zijn, zonder evenwel de procedure in zijn geheel te bekijken. Houdt dit in dat in de omstandigheden als voorliggende de onmiddellijke bijstand van een advocaat in het vooronderzoek wordt verplicht indien de verdachte hiernaar vraagt? Is het mogelijk dat deze uitspraak impliceert dat een verdachte hoe dan ook, in vergelijkbare context weliswaar en indien hij dit verzoekt, niet meer mag worden ondervraagt vooraleer hij bijstand heeft verkregen? M.a.w. kan het in deze situatie wel beschouwd worden als een absoluut recht? Hoewel het ons inziens een stap verder zet in de richting naar verabsolutering, mag het toch niet beschouwd worden als een absoluut recht. Dit zou namelijk tot gevolg hebben dat de loutere mogelijkheid om adverse inferences te trekken zou inhouden dat men onvoorwaardelijk recht heeft op de bijstand van een advocaat, ongeacht of men ook werkelijk deze conclusies heeft getrokken. Dit kan niet met zekerheid worden vastgesteld, zeker omdat in casu de rechter wel degelijk gevolgen aan Murray s houding verbond. Niettemin lijkt dit laatste geen punt van belang voor het Hof, waardoor verdere arresten hierover meer duidelijk moeten scheppen. Wat we wel lijken te mogen afleiden, is dat in geen enkel geval nog gevolgen kunnen worden verbonden aan het gedrag (lees: stilzwijgen) van een verdachte zolang hij geen bijstand heeft genoten van zijn raadsheer. Dit brengt evenwel niet met zich mee dat het Verenigd Koninkrijk zijn wetgeving moet aanpassen om in overeenstemming te zijn met de Conventie. Het ontzeggen van een advocaat gedurende een korte periode, omwille van geldige redenen, lijkt me nog steeds aanvaardbaar, zolang men geen adverse inferences trekt uit eventueel stilzwijgen. 63 Opmerkelijk is ook dat het Hof systematisch een uitspraak over de (al dan niet (verplichte)) aanwezigheid van de advocaten tijdens de verhoren uit te weg lijkt te gaan. 64 Het feit dat het Hof meerdere malen in meerdere uitspraken detention en interrogation als synoniemen gebruikt doet geen goed aan de bestaande verwarring. Velen willen hierin lezen dat het recht op toegang tot een raadsman het recht op diens aanwezigheid bij het verdachtenverhoor impliceert 65, maar het Hof had dit hoogstwaarschijnlijk nog niet voor ogen op het moment 63 Wanneer de verdachte overgaat tot bekentenissen is het een ander verhaal. Zie Dougan t. VK, infra. 64 Having regard to that conclusion the Court finds it unnecessary to consider the applicant s complaint concerning the refusal to allow his solicitor to be present during interview. 65 T. SPRONKEN, A place of greater safety. Bespiegelingen over een Europees statuut voor de strafrechtadvocaat, Deventer, Kluwer 2003, 454; L.J.A. VAN ZWIETEN, Bijzondere verhoortechnieken en art. 29 Sv, Deventer, Gouda Quint 2001,

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN?

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? De invulling in de praktijkvoering binnen het kantoor Starmans & Lamers advocaten Auteur: Organisatie: Mevr. J.J. van Driel Starmans

Nadere informatie

B e z o e k v a n o u d e r s a a n m i n d e r j a r i g e n i n p o l i t i e c e l l e n Rapport

B e z o e k v a n o u d e r s a a n m i n d e r j a r i g e n i n p o l i t i e c e l l e n Rapport B e z o e k v a n o u d e r s a a n m i n d e r j a r i g e n i n p o l i t i e c e l l e n Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Gelderland-Midden te Arnhem en signalen over

Nadere informatie

Appelanten doen eerbiedig zeggen voor antwoord in Schriftelijke toelichting:

Appelanten doen eerbiedig zeggen voor antwoord in Schriftelijke toelichting: Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Rolnr. 10/ 05147 Zitting: 4-2- 2011 SCHRIFTELIJKE TOELICHTING

Nadere informatie

Europees procesrecht en fundamentele procedurele vereisten: de rol van artikel 6 EVRM ter invulling van de openbare orde toets onder het EEX

Europees procesrecht en fundamentele procedurele vereisten: de rol van artikel 6 EVRM ter invulling van de openbare orde toets onder het EEX Europees procesrecht en fundamentele procedurele vereisten: de rol van artikel 6 EVRM ter invulling van de openbare orde toets onder het EEX Een beschouwing naar aanleiding van England and Wales Court

Nadere informatie

Praktisch en effectief. Rapport van de Commissie Kwaliteitseisen Tolken en Vertalers

Praktisch en effectief. Rapport van de Commissie Kwaliteitseisen Tolken en Vertalers Rapport van de Commissie Kwaliteitseisen Tolken en Vertalers februari 2005 - 2 - Voorwoord Bij besluit van 17 december 2003 heeft de Minister van Justitie de Commissie Kwaliteitseisen tolken en vertalers

Nadere informatie

Jurisprudentie nr. 11 22

Jurisprudentie nr. 11 22 Nr. 22 Lampe/Wever (Parlementaire immuniteit Aruba) Hoge Raad 17 juni 2011 Arrest in de zaak van: A.R. Lampe, wonende in Aruba, verzoeker tot cassatie, advocaat: mr. P.S. Kamminga, tegen C.A.S.D. Wever,

Nadere informatie

Illegalen in detentie: Minimale rechten of minimale beperkingen?*

Illegalen in detentie: Minimale rechten of minimale beperkingen?* 1 Illegalen in detentie: Minimale rechten of minimale beperkingen?* Het zal niet verbazen dat ik als sluitstuk van het congres over Mensbeeld, beeldvorming en mensenrechten mijn afscheidsrede in het teken

Nadere informatie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012 2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Masterproef van de opleiding Master in de

Nadere informatie

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN Machteld Vonk Samenvatting Welke rechten heeft een kind met betrekking tot zijn biologische vader die niet zijn juridische vader is en

Nadere informatie

Van een netwerkzoeking naar online doorzoeking: grenzeloos of grensverleggend?

Van een netwerkzoeking naar online doorzoeking: grenzeloos of grensverleggend? Citeertitel: C. Conings & J.J. Oerlemans, Van een netwerkzoeking naar online doorzoeking: grenzeloos of grensverleggend?, Computerrecht 2013, nr. 1, p. 23-32. Van een netwerkzoeking naar online doorzoeking:

Nadere informatie

Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool?

Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool? Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool? Masterproef in de opleiding Master in

Nadere informatie

Datum: 2 april 2013 3 de Kinderombudsman KOM001/ 2013

Datum: 2 april 2013 3 de Kinderombudsman KOM001/ 2013 1 2 Datum: 2 april 2013 3 4 Inhoudsopgave Afkortingenlijst 3 Hoofdstuk 1: Inleiding 4 Hoofdstuk 2: Casuïstiek 5 Hoofdstuk 3: Kinderrechten 8 Hoofdstuk 4: Wet DNA-V en kinderrechten 12 4.1 Wet DNA-V 12

Nadere informatie

OVER SPREEKRECHT PLUS EN EEN TWEE FASEN PROCES

OVER SPREEKRECHT PLUS EN EEN TWEE FASEN PROCES OVER SPREEKRECHT PLUS EN EEN TWEE FASEN PROCES DILEMMA S BIJ EEN VERANTWOORDE HERVORMING VAN HET STRAFPROCESRECHT Marc Groenhuijsen 1 & Rianne Letschert 2 1. INLEIDING Niemand heeft een meer uitgesproken

Nadere informatie

Straffen: de uitvoerende macht als de nieuwe rechterlijke macht?!

Straffen: de uitvoerende macht als de nieuwe rechterlijke macht?! Straffen: de uitvoerende macht als de nieuwe rechterlijke macht?! 1. Inleiding Mr. Marjolein den Uijl * In de afgelopen decennia is de rol van de strafrechter bij sanctieoplegging in hoog tempo teruggedrongen.

Nadere informatie

Kroniek strafprocesrecht

Kroniek strafprocesrecht Rubriek Kroniek strafprocesrecht * 2011-2012 deel I Inhoud deel I Aanwezigheid, gemachtigd raadsman» Afstand van rechtsbijstand» Beslag en beklag: Formaliteiten» Toetsingscriteria» Benadeelde partij: Spreekrecht»

Nadere informatie

ADVIES NO. 20 DEN HAAG

ADVIES NO. 20 DEN HAAG COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE IMMUNITEIT VAN BUITENLANDSE AMBTSDRAGERS ADVIES NO. 20 DEN HAAG MEI 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 1.1 Het dilemma tussen

Nadere informatie

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332 Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 augustus 2011 «tot wijziging van

Nadere informatie

6 Slachtoffers als daders en het non punishment-beginsel

6 Slachtoffers als daders en het non punishment-beginsel 6 Slachtoffers als daders en het non punishment-beginsel 6.1 Inleiding Slachtoffers van mensenhandel zijn soms ook als dader betrokken bij strafbare feiten die verband houden met de mensenhandelsituatie.

Nadere informatie

BIJLAGEN DEEL I I STEMMEN MET VERTROUWEN

BIJLAGEN DEEL I I STEMMEN MET VERTROUWEN BIJLAGEN DEEL I I STEMMEN MET VERTROUWEN Adviescommissie inrichting verkiezingsproces Inhoudsopgave 8. Potentiële spanningen tussen taakvelden in het verkiezingsproces: advies over de toekomstige invulling

Nadere informatie

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2012. Link to publication

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2012. Link to publication Tilburg University Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel. Nopen ontwikkelingen sinds 2000 tot invoering van een ontsleutelplicht voor verdachten? Koops, Bert Jaap Document version: Publisher final

Nadere informatie

2 systeemverantwoordelijkheid voor de informatiemaatschappij als positieve mensenrechtenverplichting

2 systeemverantwoordelijkheid voor de informatiemaatschappij als positieve mensenrechtenverplichting 33 2 systeemverantwoordelijkheid voor de informatiemaatschappij als positieve mensenrechtenverplichting Paul de Hert 2.1 samenvatting Deze domeinverkenning geschreven voor de Wetenschappelijke Raad voor

Nadere informatie

SEKSUALITEIT en STRAFRECHT - enkele knelpunten in de rechtspraak

SEKSUALITEIT en STRAFRECHT - enkele knelpunten in de rechtspraak SEKSUALITEIT en STRAFRECHT - enkele knelpunten in de rechtspraak R. Haex INLEIDING De bijdrage heeft, zoals gevraagd werd door de organisatoren, geen academische ambitie, maar is een poging tot inventarisatie

Nadere informatie

Dwaragmiddellen. Rechtsmiddelen. n7 HI. RuG. M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) onderzneksproject Strafvemate r_ rims" derde KLUWER 7

Dwaragmiddellen. Rechtsmiddelen. n7 HI. RuG. M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) onderzneksproject Strafvemate r_ rims derde KLUWER 7 Dwaragmiddellen en Rechtsmiddelen M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) Katholieke Universiteit Brabant onderzneksproject Strafvemate r_ rims" derde n7 HI GELIEVE DIT F,XEMPLAAR NIET MEENEMEN DIT RAPPORT

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2012-13

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2012-13 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 EU-HARMONISATIE VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FINANCIËLE INSTELLINGEN TEGENOVER HUN CLIËNTEN IN GEVAL VAN SCHENDING VAN REGLEMENTAIRE GEDRAGSREGELS

Nadere informatie

Proactieve aanpak inzake luchtvaartveiligheid: verkenning van de Europese PNR strategie

Proactieve aanpak inzake luchtvaartveiligheid: verkenning van de Europese PNR strategie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Proactieve aanpak inzake luchtvaartveiligheid: verkenning van de Europese PNR strategie Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de Criminologische

Nadere informatie

Vergelding, waarheidsvinding, verzoening

Vergelding, waarheidsvinding, verzoening Serie Cah. Vergelding 09-11-2004 15:49 Pagina 1 Cahiers Van Hamel Leerstoelgroep Strafrechtswetenschappen Universiteit van Amsterdam Vergelding, waarheidsvinding, verzoening M.M. Dolman is als universitair

Nadere informatie

Het bankgeheim doorbroken?

Het bankgeheim doorbroken? Het bankgeheim doorbroken? Het bankgeheim staat momenteel wereldwijd onder druk. In hoeverre speelt deze discussie binnen de Europese Unie en wat zijn de verwachtingen ten aanzien van het bankgeheim? EFS

Nadere informatie

De uitoefening van politietaken door militairen in het buitenland: het internationaalrechtelijk kader

De uitoefening van politietaken door militairen in het buitenland: het internationaalrechtelijk kader Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Internationaal Recht Working Paper Nr. 65 november 2004 De uitoefening van politietaken door militairen in het buitenland: het

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18)

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18) COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE TOEPASSING VAN PROTOCOL NR. 14 BIJ HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN (NR. 18) DEN

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES ADVIES UNITED NATIONS CONVENTION ON JURISDICTIONAL IMMUNITIES ADVIES NO. 17 INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN INZAKE DE

COMMISSIE VAN ADVIES ADVIES UNITED NATIONS CONVENTION ON JURISDICTIONAL IMMUNITIES ADVIES NO. 17 INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN INZAKE DE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE UNITED NATIONS CONVENTION ON JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY ADVIES NO. 17 DEN HAAG, 19 MEI 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie