Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 17 april 2013 van uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 17 april 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht"

Transcriptie

1 Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 17 april 2013 van uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling van de concept-agenda 2. Concept-verslag vergadering Agendacommissie van 13 maart 2013 bijlage 1: Concept-verslag Agendacommissie d.d. 13 maart Voorstel: Het concept-verslag van de Agendacommissie van 13 maart 2013 vaststellen. 3. Terugblik Drechtstedendinsdag en de vergadering van de Drechtraad op 2 april 2013 bijlage 2: Terugkoppelformulieren van de Carrousels gehouden op 2 april Voorstel: Ter bespreking. 4. Vooruitblik Drechtstedendinsdag 14 mei 2013 a. Concept-programma Drechtstedendinsdagavond bijlage 3: Concept-programma, inclusief voorstellen. bijlage 4: Memo portefeuillehouder T. Stoop over het thema wonen tijdens de themabijeenkomst en in de Carrousel Fysiek. Voorstel: Ter bespreking. Het voorstel wordt gedaan om de Carrousel Bestuur & Middelen te splitsen: een Bestuur over Toekomst Drechtsteden en een Middelen over het Transitieplan. Daarnaast is een Carrousel Fysiek. Totaal komt dit uit op de gebruikelijke 3 Carrousels. b. Concept-agenda vergadering Drechtraad bijlage 5: Concept-agenda, inclusief voorstel. Voorstel: Ter bespreking. c. Werkgroep Toekomst Drechtsteden Voorstel: De heer Van der Plaat koppelt terug over de laatste stand van zaken. 5. Jaaragenda avondprogramma Drechtstedendinsdag a. bijlage 6: Bestuurlijke jaaragenda Voorstel: 1. De bestuurlijke jaaragenda voor kennisgeving aannemen, met dien verstande dat 2. Uit de nieuwste bestuurlijke jaaragenda blijkt dat er onderwerpen zijn die op 3 september geagendeerd kunnen worden voor de Carrousels. De AGC wordt voorgesteld hier ruimte voor te bieden. b. bijlage 6a: Regionale agendering van Baanbrekend Drechtsteden Toelichting: Vanuit de Agendacommissie Dordrecht is aangegeven dat ze Baanbrekend Drechtsteden graag op de regionale agenda zien. c. bijlage 7: Planning themabijeenkomsten Drechtstedendinsdag bijlage 7a: Voorstel voor interne excursies op 3 september 2013 Voorstel: 1. De planning themabijeenkomsten Drechtstedendinsdag voor kennisgeving aannemen.

2 Pagina 2 van concept-agenda AGC d.d. 17 april Akkoord met het houden van interne excursies op de DDD van 3 september van uur. 3. Een keuze maken voor een drietal excursies genoemd in bijgaande memo. 4. Deze keuze na besluit AGC alvast aanbieden aan de (Drecht)raadsleden in verband met de voorbereidingen. d. bijlage 8: Lijst toezeggingen Voorstel: De stand van zaken lijst van toezeggingen voor kennisgeving aannemen. 6. bijlage 9: Vergaderplanning Drechtstedendinsdagen in 2014 Voorstel: Ter bespreking en ter vaststelling. 7. Seniorentreffen op 28 maart 2013 bijlage 10a: Raadsinformatiebrief d.d. seniorentreffen 28 maart 2013 bijlage 10b: Terugblik 2012 en activiteitenplan tot de verkiezingen van 2014 Voorstel: 1. Bespreking van de RIB op de onderdelen betreffende de AGC. 2. Tevens ter kennisname de memo Terugblik 2012 en activiteitenplan tot de verkiezingen van Een en ander in relatie tot de voorbereiding van de heisessie op 19 juni a.s. 8. Mededelingen en wat verder ter tafel komt a. bijlage 11: Voorzitterschap Carrousels Toelichting: De heer De Jager heeft op 14 februari jl. bijgaande mail verstuurd omtrent het voorzitter zijn van Carrousels. Zijn voorstel is om dit punt te agenderen voor de Agendacommissie. b. Verzoek vanuit de Sliedrechtse raad om een Drechtstedendinsdag weer bij Drechtwerk te houden 9. Ter informatie: b. bijlage 12: Protocollen ten behoeve van de kwaliteitsborging functioneren configuratie Drechtraad Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. c. bijlage 13: P&C-cyclus: het goede debat over de juiste dingen Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 10. Rondvraag en sluiting De volgende vergadering van de Agendacommissie is op woensdag 22 mei 2013 van uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht.

3 AGC Bijlage 1 Concept-verslag van de vergadering van de Agendacommissie op 13 maart 2013 van uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht Aanwezig: leden: dhr. F. Loos dhr. A.A.M. Brok dhr. M. van der Plaat mevr. J. van Dongen dhr. C. van Verk dhr. R. van Engelen dhr. C. Moorman mevr. M. Pater Ondersteuning: dhr. A. Overbeek dhr. M.J.M. de Witte mevr. A.A. de Klerk dhr. M.J.A. van Bijnen voorzitter voorzitter Drechtraad Alblasserdam Dordrecht Dordrecht Papendrecht Zwijndrecht Zwijndrecht coördinerend griffier ondersteuning coördinerend griffier ondersteuning coördinerend griffier secretaris Drechtsteden Afwezig: dhr. B. van Ginkel Hendrik-Ido-Ambacht mevr. A. Burger Hendrik-Ido-Ambacht dhr. N. de Jager Sliedrecht dhr. J. van Gameren Sliedrecht dhr. R. Groene Papendrecht 1. Opening, mededelingen en vaststelling van de concept-agenda - De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering. Een extra welkom is aan de heer Van Bijnen die op zijn verzoek bij de Agendacommissie aanwezig is. - Op verzoek van de heer Brok zullen voortaan in beginsel op Bid- en Dankstond voor gewas en arbeid geen Drechtstedelijke vergaderingen of bijeenkomsten meer worden georganiseerd. 2. Concept-verslag Agendacommissie d.d. 13 februari Het concept-verslag van de Agendacommissie van 13 februari 2013 wordt vastgesteld. - Naar aanleiding van het verslag: Aandacht wordt nog een keer gevraagd voor het SMART formuleren van voorstellen. Daar hoort ook bij het niet teveel hanteren van vakjargon. De suggestie wordt gedaan om raadsleden die aandacht voor dit punt hebben gevraagd te betrekken bij de verbeteractie. 3. Terugblik Drechtstedendinsdag en de vergadering van de Drechtraad op 5 maart Terugkoppelformulieren Carrousels: * In de Carrousel Bestuur is geconcludeerd dat het belangrijk is de mandaten, zowel tussen Raden en Drechtraad, als ook tussen Drechtstedenbestuur en Drechtraad, met een zekere regelmaat te ijken en tegen het licht te houden om te bezien of ze voldoen aan de doelstellingen die daaraan zijn meegegeven. Dit wordt gemist op het terugkoppelformulier. Dit zal alsnog worden toegevoegd. * Met betrekking tot Fysiek/Noordoevers zal het feitenrelaas uitgebreid worden met de financiële consequenties per gemeente. * De coördinerend griffier verzoekt een ieder om opmerkingen naar aanleiding van de terugkoppelformulieren eerder te melden via zodat een en ander vooraf gecheckt kan worden bij de betreffende voorzitter en griffier. - Raadsinformatiebrief Achtervang corporatieleningen (nr. 13/033) wordt geagendeerd voor de Carrousel Fysiek over wonen op 14 mei 2013 Akkoord met agendering in mei a.s. - Raadsinformatiebrief Klantontwikkeling WWB 2012 (13/034) doorgeleiden naar de Agendacommissie Deze RIB aanhouden totdat de Dordtse vragen artikel 40 zijn beantwoord, zodat dit tezamen met Baanbrekend geagendeerd kan worden voor de Carrousel Sociaal. Afgesproken wordt dat mevrouw Van Dongen en de heer Van Verk over de wijze van agendering vooraf met de coördinerend griffier contact zullen opnemen. 4. Vooruitblik Drechtstedendinsdag op 2 april 2013 a. Concept-programma Drechtstedendinsdagavond - Akkoord met de locatie Boskalis in Papendrecht. Nagegaan zal worden of er Wifi aanwezig is. - Qua zaalopstelling zal uitsluitend gewerkt worden met de lagerhuisopstelling.

4 pagina 2 van concept-verslag Agendacommissie d.d. 13 maart Bij de start van de Carrousels zal een moment worden ingeruimd om Boskalis de gelegenheid te geven kort het woord tot de aanwezigen te richten. - Carrousel Middelen: * Met betrekking tot de Carrousel Middelen/transitieplan I&A wordt afgesproken deze een informerend karakter te geven en het in mei opiniërend aan de orde te stellen. De voorgestelde informatieavonden voorafgaand aan 2 april kunnen daarmee vervallen. * Voorzitter van deze Carrousel zal de heer Moorman zijn; de dienstdoende griffier is mevrouw Van Hall. - Carrousel Fysiek: * Inzake agendering van de ROM-D heeft de portefeuillehouder een memo gestuurd. De secretaris Drechtsteden licht deze kort toe. Op de agenda van de AvA staat de toekomst ROM-D niet geagendeerd. * De Agendacommissie onderstreept dat de Drechtraad aan de voorkant een kaderstellende rol dient te hebben. De heer Van Bijnen garandeert dat deze rol in juni goed ingevuld kan worden. * De Agendacommissie gaat akkoord met schrappen van dit onderwerp voor april en dat het in de Carrousel van juni geagendeerd zal worden. - Carrousel Sociaal: * Akkoord met agendering decentralisaties sociaal domein. * De door mevrouw Burger ingebrachte onderwerpen (aangepast) initiatiefvoorstel VVD startersbeurs arbeidsmarkt en het voorstel vanuit de Klankbordgroep particiaptiewet zullen voor de Carrousel geagendeerd worden. * Met betrekking tot het initiatiefvoorstel VVD zal gevraagd worden tijdens de Carrousel de verschillen met het eerdere voorstel duidelijk aan te geven. * Voorzitter van de Carrousel Sociaal zal mevrouw Pater zijn, zodat mevrouw Burger desgewenst het woord kan voeren bij de door haar ingebrachte voorstellen. Dienstdoende griffier is de heer Poiesz. - Algemeen: * Nadrukkelijk wordt aan de secretaris Drechtsteden meegegeven dat de agenda van de Carrousels in juni ook evenwichtig dient te worden opgebouwd: de kwaliteit van het debat dient leidend te zijn. b. Concept-agenda vergadering Drechtraad - De heer Brok deelt mee dat een brief aan de Drechtraad zal worden gestuurd inzake de benoemingskwestie. Hij hecht eraan het punt ordentelijk af te handelen. - Het punt inzake het voorstel vanuit de Klankbordgroep particiaptiewet komt te vervallen (eerst in Carrousel). c. Klankbordgroep Participatiewet - In verband met afwezigheid van mevrouw Burger vervalt dit punt. Zie verder voorgaand agendapunt. d. Werkgroep Toekomst Drechtsteden - De heer Van de Plaat deelt mee dat morgen de werkgroep bijeen komt. Met name zal worden ingezoemd op het vervolgproces. 5. Jaaragenda avondprogramma Drechtstedendinsdag a. Bestuurlijke jaaragenda, incl. specifiek overzicht Sociaal - Met betrekking tot de informatieve vraag aangaande de samenwerking met o.a. Zeeland en Brabant wordt door de coördinerend griffier opgemerkt dat deze thematiek bij de excursie op 30 augustus uitgebreid aan de orde zal komen. - De bestuurlijke jaaragenda wordt voor kennisgeving aangenomen. b. Planning themabijeenkomsten Drechtstedendinsdag - Met betrekking tot de themagerichte excursies op 3 september wordt de suggestie gedaan de duurzaamheidsfabriek te bezoeken. - De planning themabijeenkomsten wordt verder voor kennisgeving aangenomen c. Lijst toezeggingen - Op 5 maart jl. is aandacht besteed aan het onderwerp lokale preventie in de maatschappelijke zorg (wmo). Met betrekking tot de toezegging nr. Sociaal/12-19 (WMO-beleidsplannen, prestatievelden 7, 8, 9) is de vraag of deze toezegging als afgedaan kan worden beschouwd, gezien het behandelde in de Carrousel. Dit zal worden gecheckt bij betreffende voorzitter en griffier. (N.B. Bij navraag is gebleken is dat de toezegging is afgedaan tijdens de carrousel op 5 maart). 6. Mededelingen en wat verder ter tafel komt a. Voorzitterschap Carrousels - De heer De Jager heeft op 14 februari jl. een mail verstuurd omtrent het voorzitter zijn van Carrousels. Zijn voorstel is om dit punt te agenderen voor de Agendacommissie. Omdat de heer De Jager deze vergadering niet aanwezig is, zal het voorstel voor de volgende vergadering geagendeerd worden. b. Verzending Raadsinformatiebrieven e.d. - Afgesproken wordt dat raadsinformatiebrieven en andere ter kennis te brengen stukken aan de Drechtraad voortaan alleen met de link naar betreffende pagina op de site zullen worden verspreid.

5 pagina 3 van concept-verslag Agendacommissie d.d. 13 maart 2013 c. Vergaderplanning De coördinerend griffier deelt mee dat de gemeenteraadsverkiezingen, zoals het er nu naar uitziet gehouden zullen worden op 19 maart Het betreffende wetsvoorstel dient de Eerste Kamer nog te passeren. Inzet is om het hele traject rondom afscheid en formatie e.d. goed in proces te zetten. Hij komt de volgende vergadering hierop terug. - De heer Brok deelt mee dat minister Plassterk is uitgenodigd om binnenkort de Drechtstedendinsdag een keer te bezoeken. Dit is zeer relevant, gezien de discussies over de bestuurlijke inrichting en de plaats van samenwerking daarbinnen. 7. Rondvraag en sluiting Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

6 AGC Bijlage 2 Terugkoppelformulieren Carrousels 2 april 2013

7 Terugkoppelingsformulier Carrousel Middelen d.d. 2 april 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Transitieplan I&A Drechtsteden C. Moorman M. van Hall Bestuurlijk portefeuillehouder: H. Mirck Toezeggingen In de Carrouselbijeenkomst is gevraagd om een heldere onderbouwing wie waar over dient te besluiten, ofwel welke bevoegdheid ligt lokaal en welke regionaal? Er is een lokale bevoegdheid m.b.t. de 6,5 euro per inwoner. Zit die nu geïntegreerd in dit voorstel voor projecten m.b.t. wettelijke taken? Zo ja, wat dient dan lokaal te worden besloten en voor welk deel is de Drechtraad bevoegd? En waar in onze GR is dat verankerd? (NB: beantwoording van deze vragen is geplaatst op de lijst van ingekomen stukken, nr. 13/071b.) Graag z.s.m. een antwoord op deze vraag naar alle raadsleden, samen met - de antwoorden op de vragen van de PvdA (NB: zie lijst van ingekomen stukken, nr. 13/071a); - het uitgewerkte verslag van deze bijeenkomst (NB: zie het audioverslag op / verslagen Drechtraad); - de second opinion van PWC op het huidige plan in relatie tot het onderdeel ICT in hun rapport over de fijnstructuur van het SCD uit 2011 (zie bijlage 1 van het toegezonden Transitieplan). Overigens worden de volgende afspraken gemaakt: - Wanneer er akkoord is op dit voorstel zal portefeuillehouder Mirck zorg dragen voor goede en regelmatige procesinformatie bijvoorbeeld wanneer daadwerkelijk investeringen worden gedaan of contracten worden gesloten. Hij informeert dan zijn collega-bestuurders die lokaal ICT in portefeuille hebben tenminste 1x per 3 maanden en de Drechtraad tenminste 1x per 6 maanden. Hierbij komt ook procesinformatie over de reductie van het aantal applicaties, van de stand van zaken van de dienstverlening, de uniformering van processen, de vervanging van hardware en software, de inrichting en het totale proces incl. de kostencomponent. - De lokale portefeuillehouders kennen detailinformatie van omvangrijke projecten zoals bv het contract met Microsoft voor licenties voor de komende 7 jaar. U kunt deze informatie desgewenst van hen krijgen. - Eerdaags komen de definitieve kosten per gemeente gereed. Dit komt vervolgens z.s.m. naar de Drechtraad. De totale opgave is reeds helder, in de verdeling tussen de gemeenten zit nog een marge. Indien van toepassing: wanneer (vervolg) in Carrousel Ten aanzien van het vervolgproces is door de voorzitter voorgesorteerd op de opiniërende carrouselbijeenkomst op 14 mei a.s. Mevrouw Van Dongen heeft een voorbehoud gemaakt en overlegt met haar fractie of er behoefte is aan een meer beschouwend debat over de situatie tussen 2010 en 2013 waarin voormalig portefeuillehouder Tanis verantwoording aflegt gelet op antwoorden die in 2010 zijn gegeven op vragen van de Raad. Zij komt hier in de agendacommissie op terug. De heer Van Gameren heeft bij de raadsleden in de week gelegd zelf het initiatief te nemen voor een second opinion begeleid door een werkgroep van deskundige raadsleden op dit punt en uitgevoerd door een externe deskundige en/of door een regionale of lokale rekenkamer(commissie). Aangezien dit geen technische vraag was, paste dit niet in het karakter van de huidige bijeenkomst en is hier door de overige raadsleden nog niet op gereageerd. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 april 2013 akkoord 3 april 2013

8 Terugkoppelingsformulier Carrousel Sociaal d.d. 2 april 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Initiatiefvoorstel VVD inzake startersbeurs arbeidsmarkt M. Pater A.D. Zandvliet Bestuurlijk portefeuillehouder: E. van de Burgt Behandeling in de volgende Drechtraad: ja Zo ja, advies aan de Drechtraad: Als bespreekstuk. Toezeggingen Het DSB komt in overleg met de heer Bevers met een reactie vóór de volgende Drechtraad. Te betrekken bij de bespreking in de Drechtraad. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 2 april 2013 akkoord 2 april 2013

9 Terugkoppelingsformulier Carrousel Sociaal d.d. 2 april 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Voorstel vanuit de Klankbordgroep particiaptiewet M. Pater A.D. Zandvliet Behandeling in de volgende Drechtraad: nee Het voorstel wordt ingetrokken. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 2 april 2013 akkoord 2 april 2013

10 Terugkoppelingsformulier Carrousel Sociaal d.d. 2 april 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Decentralisaties in het sociale domein (Drechtstedenlijk gezien) M. Pater A.D. Zandvliet Bestuurlijk portefeuillehouder: H. Wagemakers Toezeggingen De presentatie wordt via de regiogriffie toegestuurd (NB: deze wordt op de website Drechtraad/ Drechtstedendinsdag,de stukken/presentaties gezet.) Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 2 april 2013 akkoord 2 april 2013

11 AGC Bijlage 3 Concept-programma en voorstellen Drechtstedendinsdag 14 mei 2013

12 Versie 11 april Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 14 mei 2013 Locatie: Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 te Alblasserdam uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Wonen in de Drechtsteden Ten opzichte van vijf jaar geleden is inmiddels duidelijk dat er veel veranderd is in Nederland op het gebied van Wonen. Zowel in de koop als in de huursector, en zowel bij projectontwikkelaars als bij corporaties en natuurlijk bij de overheid. Deze themabijeenkomst staat in het teken van informatie over deze veranderingen en over de gevolgen voor Wonen in de Drechtsteden. De themabijeenkomst krijgt de vorm van een interactieve informatieoverdracht waarbij u in één uur op hoofdlijnen over de laatste stand van zaken van Wonen in Nederland en in de Drechtsteden wordt bijgepraat en in de gelegenheid bent hierover informerende vragen te stellen uur Gezamenlijke maaltijd Auditcommissie Drechtraad De agenda en stukken worden separaat toegezonden aan de leden. Tijdens de vergadering kunt u gebruik maken van een warme maaltijd uur Fractieoverleg Carrouselvergaderingen voor raadsleden BESTUUR uur Toekomst Drechtsteden / Programmering (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad/Lokale gemeentebesturen In het kader van het brede debat over de Samenwerking en Toekomst in de Drechtsteden is een discussienotitie opgesteld over de strategische agenda van de Drechtsteden en de programmering. Met de discussienotitie wordt beoogd het debat te voeden over wat de regionale strategische agenda zou moeten inhouden en te komen tot een door raadsleden en bestuurders gedragen visie op de inhoud en opbouw van die regionale strategische agenda. De Carrousel Bestuur wordt gevraagd opinie te vormen over de voorstellen voor een indeling in programmering, en de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten en randvoorwaarden. De werkgroep Toekomst Drechtsteden en de bestuurlijke portefeuillehouder zullen, in het verlengde van de nu gevraagde opiniërende bespreking, afstemming hebben over de aard en het tempo van het vervolgproces. Bijlage B1: - Discussienotitie Strategische agenda Drechtsteden en de programmering* - Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur op 5 maart 2013* T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 2 uur Portefeuillehouder: A.B. Blase en de voorzitter van de werkgroep uit de Drechtraad M. van der Plaat. Voorzitter:. Griffier: MIDDELEN uur Transitieplan I&A Drechtsteden (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad De regionale samenwerking in de Drechtsteden is gebouwd op gezamenlijke ambities. Ambities die in gezamenlijkheid zijn uitgesproken over bijvoorbeeld economische bloei en over het op orde houden van ons sociaal voorzieningenniveau. Over de kwaliteit van onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven en over het als professionele organisaties te kunnen samenwerken met strategische partners. In deze ambities speelt informatie- en communicatietechnologie (ICT) een steeds grotere rol. ICT is randvoorwaardelijk voor de impulsen die de regio op economie, dienstverlening, voorzieningen en partnerschap heeft uitgesproken. Het Transitieplan I&A Drechtsteden bevat een integraal voorstel, inclusief kredietaanvraag, voor het op orde houden van de I&A-dienstverlening binnen de Drechtsteden. Op 2 april jl. is dit onderwerp informerend aan de orde geweest. Portefeuillehouder: H. Mirck Bijlage M1: - Voorstel Transitieplan I&A Drechtsteden - Transitieplan I&A Drechtsteden* - Concept-raadsbesluit*

13 Versie 11 april Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 14 mei 2013 Locatie: Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 te Alblasserdam - Terugkoppelformulier Carrousel Middelen van 2 april 2013* Voorzitter:. Griffier: FYSIEK uur Wonen in de Drechtsteden 2013 (informerend) Bevoegdheid: artikel 6 GrD uur Pauze De Carrousel Fysiek staat evenals de themabijeenkomst voor raads- en collegeleden in het teken van Wonen en gaat dieper op de ontwikkelingen in. Daarbij wordt de discussie gelinkt aan de in 2013 vast te stellen woonstrategie. Een strategie die antwoord moet geven op de vraag, hoe de Drechtsteden in de huidige tijd de Woonvisie door de inzet van andere nieuwe instrumenten en aanpak toch kunnen realiseren. De portefeuillehouder Wonen en Stedelijke Vernieuwing wil de Carrousel Fysiek graag in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de ontwikkelingen en hierover vragen te stellen dan wel overwegingen te delen. Bijlage F1: - Memo met belangrijkste discussiethema s - Raadsinformatiebrief d.d. 7 februari 2013: achtervang corporatieleningen (nr. 13/033 op de lijst van ingekomen stukken)* - Brief huurdersraden, corporaties en gemeenten van de Drechtsteden aan Minister Blok, d.d. 20 december 2012* - Rapportage Wonen in de Drechtsteden 2013* - Samenvatting ABF rapport* - Conclusies en aanbevelingen van de begeleidingsgroep ABF rapport* - Presentatie PALT bijeenkomst 5 maart (ABF + woningbouwprogrammering)* - Presentatie gevolgen woon/regeerakkoord voor investeringsmogelijkheden corporaties* - Verslag PALT bijeenkomst 5 maart 2013* - Samenvatting PALT * Portefeuillehouder: T.A. Stoop T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 1,5 uur Aandachtspunt is dat door de AGC is aangegeven voor Wonen een hele Carrousel te besteden Noordoevers (informerend) Bevoegdheid: lokaal Tijdens de Drechtstedendinsdag op 5 maart jl. is in de Carrousel Fysiek van gedachten gewisseld over Noordoevers. Door de portefeuillehouder is een feitenrelaas, incl. de duiding van de financiële afwikkeling toegezegd. Op dit moment is dit nog niet beschikbaar. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat dit zo snel mogelijk via het Drechtstedenbestuur wordt toegezonden. Bijlage F2: - Feitenrelaas, incl. de duiding van de financiële afwikkeling (NAZENDING) - Terugkoppelformulier Carrousel Fysiek van 5 maart 2013* Portefeuillehouder: P.H. Sleeking Voorzitter:. Griffier: uur Drechtraad (Zie agenda en bijbehorende stukken Drechtraad) * Deze stukken zijn te vinden via / Drechtstedendinsdag, de stukken uur Sluiting met een hapje en drankje

14 Bijlage B1 sterke, aantrekkelijke, bereikbare regio politiek/maatschappelijk gestuurd rmjp Strategische agenda Drechtsteden en de programmering Discussienotitie 8 april 2013 programmering: helder belegde bevoegdheden doortastend bestuur, politiek gecontroleerd efficiënte en effectieve ambtelijke organisatie Inleiding Als belangrijk onderdeel in het debat over de Samenwerking en Toekomst in de Drechtsteden wordt u hierbij een discussienotitie voorgelegd over de strategische agenda van de Drechtsteden en de programmering. Met deze notitie wordt beoogd het debat te voeden over wat de regionale strategische agenda zou moeten zijn en te komen tot een door raadsleden en bestuurders gedragen visie op de inhoud en opbouw van die regionale strategische agenda. Belangrijke inbreng voor deze discussienotitie zijn geweest de opbrengst uit de zomersessies programmatische afstemming, maar vooral ook het eerste debat over de programmering in de Carrousel Bestuur van 5 maart jl. Op basis van de opiniërende debatten in de Drechtsteden over de voorliggende voorstellen zullen de inhoud en het tempo van het vervolgtraject worden ingevuld met daarin een voorstel voor een samenvattende tekst, op te nemen in de uiteindelijk aan de Drechtraad en de lokale raden voor te leggen totaalnotitie over de Samenwerking en Toekomst in de Drechtsteden. In die totaalnotitie zullen alle onderdelen (procesbeschrijving voor een politiek/maatschappelijk rmjp, de programmering op regionale thema s, het netwerkbestuur en het ondersteunende organisatienetwerk) expliciet worden benoemd en, toegespitst op de bevoegdheden van de onderscheiden gremia, van voorstellen ter vaststelling zijn voorzien. De basis voor de strategische agenda van de Drechtsteden en de programmering De in de Carrousel Bestuur van 4 december 2012 gedeelde en onderschreven vijf principes van samenwerking zijn de basis voor de te maken keuzen over de inhoud van de samenwerking: de strategische agenda van de Drechtsteden en de programmering en sturing op die agenda. De vijf principes: 1. samenwerking op basis van AUTONOMIE van de deelnemende gemeenten; 2. intensieve samenwerking bij regionale BELEIDSAFHANKELIJKHEDEN, samenwerking moet meerwaarde hebben; 3. samenwerken ter versterking van MAATSCHAPPELIJKE resultaten en behalen van FINANCIËLE VOORDELEN; 4. VEREENVOUDIGING van de STURING en de bestuurlijke structuur van de samenwerking; 5. behoud van DEMOCRATISCHE LEGITIMATIE van volksvertegenwoordiging. De invulling van de regionale strategische agenda en de sturing daarop moeten direct terug te leiden zijn op deze vijf principes. 1

15 pagina 2 Strategische agenda Drechtsteden en de programmering - discussienotitie De uitgangspunten en randvoorwaarden voor de strategische agenda van de Drechtsteden en de programmering - Eén term komt in het debat over de Samenwerking en Toekomst in de Drechtsteden en de regionale agenda steeds terug: FOCUS. Er is een zeer duidelijke en uitgesproken roep om beperking van de agenda tot de dossiers die politiek/bestuurlijk haalbaar en wenselijk worden geacht, onder gelijktijdige vergroting van de toegevoegde waarde van de regionale agenda en verduidelijking van de bevoegdheden. - Focus betekent ook beperking in aantal thema s/onderwerpen: de regionale strategische agenda bestaat uit een LIMITATIEVE OPSOMMING VAN DOSSIERS. - De thema s moeten BIJDRAGEN AAN HET PROFIEL VAN DE DRECHTSTEDEN, oftewel: dossiers waarop de Drechtsteden ONDERSCHEIDEND zijn in inhoud, wijze van samenwerking en dergelijke. Dossiers die hieraan niet bijdragen verdienen geen prioriteit. - De regionale strategische agenda moet bovendien beperkt zijn tot die DOSSIERS WAARAAN DE STATUS/POSITIE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND DRECHTSTEDEN MEERWAARDE GEEFT, voor de regio en de gemeenten, in contacten met de andere overheden rijk, provincie en met maatschappelijke partners en bedrijfsleven (massa op inhoud en sturingskracht). Met andere woorden: dossiers waarvoor het belangrijk is dat de Drechtsteden een gezamenlijke lobby voeren, ook met het oog op het aantrekken van (subsidie)bijdragen, en die (grotendeels) buiten de directe invloedssfeer van lokale besturen vallen, op kabinets-, rijks- en zeker ook Europees niveau. - Naast MEERWAARDE OP INHOUD EN POSITIE, kan de MEERWAARDE voor opname in de regionale strategische agenda ook bestaan uit EFFICIENCY-, EFFECTIVITEITS- OF FINANCIEEL VOORDEEL. - Thema s met POLITIEKE EN BESTUURLIJKE URGENTIE, en de noodzaak slagkracht op Drechtstedenniveau te realiseren omdat de individuele gemeenten voor de thema s niet de optimale schaal hebben, komen in aanmerking voor de regionale strategische agenda. - Thema s waarvoor de REGIONALE STURING MEER ZAL ZIJN DAN DE OPTELSOM VAN DE STURING VAN DE INDIVIDUELE GEMEENTEN komen in aanmerking voor de regionale strategische agenda. - DOSSIERS MET RELATIEF GROTE FINANCIËLE BELANGEN VOOR DE INDIVIDUELE GEMEENTEN lijken, gezien het budgetrecht van de gemeenteraden, niet zozeer gebaat te zijn met overdracht van bevoegdheden, maar lijken bij uitstek toegevoegde waarde te vinden in COÖRDINATIE op regionaal niveau, gezamenlijke afstemming over de wederzijdse belangen, gezamenlijke monitoring en uitwisseling van informatie (ook met externe partners). - Met betrekking tot onderwerpen die tot het lokale domein behoren, maar die wel regionaal / bovenlokaal impact (kunnen) hebben, moet een attitude ontstaan van VANZELFSPREKENDE MELDING in de regio aan collega-drechtstedengemeenten. Daarbij wordt met elkaar verkend of en zo ja in welke mate het desbetreffende project concurreert met andere projecten van collega-gemeenten in de regio. - In het verlengde van het vorige punt: als in het netwerk een KANSRIJK INITIATIEF wordt ingezet, wordt dit met de rest van het netwerk van de Drechtsteden gedeeld. Daarbij wordt bezien of het initiatief ook voor andere gemeenten kan worden uitgevoerd. In dat geval wordt een korte en concrete bestuursopdracht vastgesteld. - In het verlengde van de voorgaande twee overwegingen: AFSPRAKEN in dossiers met regionale coördinatie en dossiers met bovenlokale impact SCHRIFTELIJK worden VASTGELEGD. Hiermee ontstaat duidelijkheid over de inhoud en de termijnen van de afspraken en ontstaat ruimte voor gemeenten om, wanneer dat aan de orde is, beargumenteerd af te zien van deelname aan een specifieke overeenkomst/afspraak. - Dossiers of delen van dossiers waarvoor juist de LOKALE BETROKKENHEID essentieel is, en de meerwaarde ligt in de directe verbinding met inwoners, zullen geen baat hebben bij plaatsing in de regionale strategische agenda. 2

16 pagina 3 Strategische agenda Drechtsteden en de programmering - discussienotitie - Consistent handelen conform de bevoegdhedentoedeling: wanneer de bevoegdheid tot besluitvorming is belegd bij de regio moet ook alleen dáár de besluitvorming plaatsvinden, DUBBELING VAN BESLUITVORMING IS NIET AAN DE ORDE. - AFSPRAKEN ZIJN BINDEND: de vaststelling van de agenda van de Drechtsteden en de vastgelegde bevoegdhedentoedeling zijn bindend. - Tot OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN moet alleen worden besloten wanneer die overdracht de resultaten in het dossier zal ONDERSTEUNEN. - De regionale strategische agenda, en daarmee dus ook de daarin opgenomen projecten, en de bijbehorende bevoegdheden zijn eindig. Ze worden PER RAADSPERIODE VASTGESTELD en worden voor aanvang van een nieuwe raadsperiode expliciet herijkt. Over voorstellen voor tussentijdse wijziging van de regionale strategische agenda besluit de Drechtraad, op voorstel van het Drechtstedenbestuur. - In lijn met het uitgangspunt dat de regionale strategische agenda en bijbehorende bevoegdheden per raadsperiode worden vastgesteld, geldt ook dat DOSSIERS IN VERSCHILLENDE FASEN van besluitvorming en uitvoering ook kunnen VERSCHILLEN IN AGENDAVOERING EN BEVOEGDHEDENTOEDELING. - Ambities en BUDGET moeten in evenwicht zijn. Projecten/dossiers in de regionale strategische agenda moeten voorzien zijn van investeringsprogramma s, om de ambities ook waar te kunnen maken. Vooraf moet helderheid zijn over de invulling en wijze van financiering: via de regionale begroting of via gezamenlijke financiering door de gemeenten. - Ten slotte: deze programmering laat onverlet dat ambtelijke personele uitwisseling kan plaatsvinden om de benoemde taken (boven)lokaal en regionaal op de meest efficiënte en effectieve wijze uit te voeren en zo capaciteit optimaal te kunnen inzetten. Dit wordt verder uitgewerkt in de organisatie van het ambtelijke netwerk. De opbouw van de programmering Voorstel is in de programmering onderscheid te maken in een aantal ringen. De ene ring is niet belangrijker dan de andere ring : alle ringen tezamen vormen de gezamenlijke programmering van de Drechtsteden en de Drechtstedengemeenten. - 1 e ring: de strategische regionale agenda met gedelegeerde regionale bevoegdheid - 2 e ring: de strategische regionale agenda met coördinerende bevoegdheid - 3 e ring: de lokale agenda met lokale bevoegdheid en met gemeenteoverstijgende impact of met evidente gemeenschappelijkheid - 4 e ring: de lokale agenda met lokale bevoegdheid Wanneer deze opsomming gevisualiseerd zou worden, dan zou lokaal achtereenvolgens het lokale, het collectief van de gemeenten en de regio omarmen. De lokale gemeenten bedingen dus dat de vier onderscheiden ringen bestaan, stellen de grenzen van die ringen vast en wat in elk van de ringen in aard van bevoegdheid is belegd, maar hebben na vaststelling van deze ring indeling de bevoegdheid over de besluitvorming over de eerste ring overgedragen aan de Drechtraad, tot het moment van herijking van de regionale strategische agenda. De beleidsterreinen / focus van de strategische agenda van de Drechtsteden en de programmering Op basis van de opbouw van de programmering en de uitgangspunten wordt voorgesteld dossiers als volgt in te delen. Om geen schier onuitputtelijke opsommingen te geven, die naar verwachting nooit helemaal compleet kunnen zijn voor wat betreft de lokale agenda s, blijft de limitatieve opsomming van projecten/dossiers beperkt tot de strategische regionale agenda. 3

17 pagina 4 Strategische agenda Drechtsteden en de programmering - discussienotitie - 1 e ring: de strategische regionale agenda met gedelegeerde regionale bevoegdheid de prioritaire lobbydossiers en -projecten: o economie en arbeidsmarkt, met daarbij als bijzondere speerpunten: maritiem en innovatie ook in relatie tot de samenwerking in de Zuid- Westelijke Delta en met het Havenbedrijf Rotterdam strategie ontwikkeling grote bedrijventerreinen en strategie uitvoeringsvehikel ROM-D (inclusief promotie en acquisitie) o sociaal domein, met daarbij als bijzonder speerpunten: werk en inkomen wmo, zorg en jeugd inclusief de decentralisatieopgaven werk, zorg en jeugd (NB: de precieze verantwoordelijkheidstoedeling is nog nader te bezien naar aanleiding van de aanstaande besluitvorming van het kabinet) o bereikbaarheid hoofdinfrastructuur met als bijzondere speerpunten doorstroming op het hoofdwegennet en directe aansluitingen op het onderliggend wegennet o externe veiligheid o waterveiligheid - 2 e ring: de strategische regionale agenda met coördinerende bevoegdheid projecten/dossiers: o ruimtelijke ontwikkeling/kwaliteit o strategie wonen en stedelijke vernieuwing o strategie detailhandel en kantoren o duurzaamheid en milieu o groen o voorzieningen o onderwijs o bestuurlijke ontwikkeling o organisatie-ontwikkeling NB: er wordt geen wijziging voorgesteld in de bevoegdhedentoedeling in de uitvoeringstaken op gebied van bedrijfsvoering en ICT en middelen. De in het huidige art. 7 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden opgesomde uitvoeringstaken die ten behoeve van de gemeenten worden uitgevoerd en die door de gemeenten zijn opgedragen aan de Drechtsteden blijven zo gehandhaafd. Ten slotte: thema s van de regionale strategische agenda van de Drechtsteden gerelateerd aan de principes van samenwerking In de Carrousel Bestuur van 5 maart 2013 is, bij de herhaling van de onderschrijving van de vijf principes van samenwerking, gesteld dat de thema s van de regionale strategische agenda van de Drechtsteden naar aard terug te leiden moeten zijn op die principes, al hoeft het niet zo te zijn dat alle thema s aan alle principes moet voldoen. Wanneer de bovenstaande voorstellen voor de regionale strategische agenda worden gerelateerd aan de principes van samenwerking, valt direct op dat de agenda en samenwerking inhoudgestuurd zijn. De projecten en dossiers in de eerste ring zijn zware dossiers met regionale en zelfs regiooverstijgende beleidsafhankelijkheden, waarbij met de samenwerking wordt beoogd zowel effectief en resultaatgericht te zijn én de sturing op de dossiers te vereenvoudigen. Ook voor de dossiers in de tweede ring geldt dat de meerwaarde ligt in de gecoördineerde samenwerking op inhoud en te bereiken resultaten en in het feit dat het regionale belang en de lokale belangen complementair zijn. Vanuit de coördinatie vindt de besluitvorming over de dossiers in de tweede ring op lokaal niveau plaats, door de rechtstreeks gekozen gemeenteraden. In de randvoorwaarden is gesteld dat de regionale strategische agenda en daarmee ook de bevoegdhedentoedeling per raadsperiode worden herijkt. Daarmee zijn de democratische sturing en controle van de lokale gemeenten op de regionale agenda gewaarborgd. 4

18 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 14 MEI 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 11 JUNI 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel H.L.J. Mirck Opiniërend Steller Telefoonnummer M.J.A. van Bijnen Onderwerp Transitieplan I&A Drechtsteden Voorstel 1. Instemmen met het Transitieplan I&A Drechtsteden en de daarin gehanteerde uitgangspunten. 2. Een krediet beschikbaar stellen van ,- voor het realiseren van investeringen binnen de ICT-functie, zoals opgenomen in het Transitieplan I&A. 3. Ten aanzien van de dekking van de eenmalige inhaalafschrijvingen van ,- besluiten dit te betrekken bij het bestemmingsresultaat GRD Deze kosten maken geen onderdeel uit van de onder 2 genoemde kredietaanvraag. Bevoegdheid Drechtraad (art. 7 GrD). Samenvatting Het Transitieplan I&A Drechtsteden bevat een integraal voorstel, inclusief kredietaanvraag,voor het structureel op orde houden van de I&A-dienstverlening binnen de Drechtsteden. Hiermee wordt geïnvesteerd in de huidige en toekomstige dienstverlening van de gemeenten aan hun inwoners en bedrijven. Toelichting op het voorstel Aanleiding De regionale samenwerking in de Drechtsteden is gebouwd op gedeelde ambities. Ambities die in gezamenlijkheid zijn uitgesproken over bijvoorbeeld economische ontwikkeling en over het op orde houden van ons sociaal voorzieningenniveau. Over de kwaliteit van onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven en over het als professionele organisaties samen kunnen werken met strategische partners. Bij deze ambities speelt informatie- en communicatietechnologie (ICT) een steeds grotere rol. ICT is randvoorwaardelijk voor de impulsen die de regio op economie, dienstverlening, voorzieningen en partnerschap heeft uitgesproken. De afhankelijkheid van deze ICT voor onze vitale bedrijfsprocessen is groter geworden dan wij enkele jaren geleden hadden kunnen vermoeden. Ook het belang van informatie heeft een enorme sprong genomen. Informatie vormt voor ons steeds meer de grondstof voor onze processen en producten. Ook de omgeving waarin onze medewerkers hun taken uitvoeren verandert. Wij maken steeds meer onderdeel uit van ketens en moeten daarin in staat zijn informatie te genereren en te delen. Het is een grote opgave om met ons organisatienetwerk mee te gaan in deze ontwikkelingen en de ICT daartoe als middel optimaal in te vullen. Het Shared Service Centrum Drechtsteden en de regionale I&A-functie bestaan sinds Op basis van destijds afgesproken uitgangspunten is het SCD praktisch aan de slag gegaan en is werkende weg invulling gaan geven aan de opdracht voor het shared service concept op basis van een aantal uitgangspunten. Inmiddels zijn er veel ervaringen beschikbaar, evenals uitgevoerde evaluaties en memo s over actuele uitdagingen. We zijn trots op wat er is gerealiseerd, maar beseffen goed dat het nu tijd is voor een nieuwe fase waarin nieuwe normen van toepassing zijn op de I&A-functie van de Drechtsteden. De I&A-functie omvat het geheel van taken, verantwoordelijkheden, afspraken en functionele (software) en technische onderdelen (hardware en infrastructuur) die moeten worden

19 pagina 2 uitgevoerd om de informatisering en automatisering vorm te geven, zowel bij het SCD, de GRD als de deelnemers. Om daarmee de continuïteit van de primaire processen van de klantorganisaties te kunnen blijven garanderen en een goed toekomstbestendig fundament te leggen voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, de randvoorwaarden voor economische ontwikkeling, het kunnen blijven bieden van sociale ondersteuning en het kunnen participeren in ketens en strategische partnerships. Daartoe is het Transitieplan I&A Drechtsteden opgesteld. Beoogd resultaat Met dit plan wordt beoogd te investeren in de huidige en toekomstige dienstverlening van de gemeenten. Door het structureel op orde houden van het ICT-fundament kan de goede gemeentelijke dienstverlening ondersteund blijven en worden randvoorwaarden ingevuld voor het realiseren van inhoudelijke ambities, bedrijfsprocessen en ontwikkeling van de organisaties. Argumenten Het nieuwe normaal Er is sprake van een tijdsgewricht waarin de druk vanuit de klanten en ontwikkelingen vanuit de rijksoverheid snel toenemen (ongeduld over uitgestelde invoering van gewenste ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen) in combinatie met en elkaar steeds sneller opvolgende technologische ontwikkelingen. Zo stelt de rijksoverheid steeds hogere eisen aan de informatievoorziening bij én vanuit gemeenten aan burgers en bedrijven, Dit is een logische (en deels maatschappelijk geïnitieerde) ontwikkeling, maar het is goed te beseffen dat tegenover deze nieuwe eisen, geen directe financiële baten staan. Dit alles vraagt daarom ook een concrete inhoudelijke koers/richting. De noodzaak van investeringen ligt daarmee niet alleen in het technisch kunnen blijven ondersteunen van de dienstverlening aan onze inwoners. ICT is niet langer een technisch hulpmiddel maar een fundamentele factor voor de effectiviteit van onze organisaties. Ook voor onze beleids- en uitvoeringsopgaven is een adequate ICT-omgeving geen ambitie maar simpelweg een noodzaak. De invoering van de Participatiewet, de decentralisaties binnen het sociale domein, de doorontwikkeling van het organisatienetwerk, de steeds grotere rol van strategische allianties, kunnen alleen worden gerealiseerd als de uitvoeringsorganisaties optimale effectiviteit binnen hun bedrijfsvoering kunnen behalen en technisch in staat zijn om de gevraagde dienstverlening te leveren en (keten-)processen te kunnen ondersteunen. Een kwalitatief hoogwaardige ICT-omgeving is daarbij randvoorwaardelijk. Een I&A-functie met daarbinnen een passende ICT-omgeving die dit alles mogelijk maakt, is geen luxe, maar is veel meer te beschouwen als het nieuwe normaal. ICT zal aan belang winnen en dus ook een groter deel van de kosten en capaciteit bepalen. De baten in relatie tot deze investeringen/kosten zullen in andere onderdelen van de Drechtsteden en de GRD gevonden moeten worden. Bij de eerste en tweede bestuursrapportage van 2012 is het dossier rondom de I&A-functie al als risicovol benoemd. Om een compleet en onderbouwd voorstel aan uw bestuur en raad te kunnen voorleggen heeft de afgelopen maanden een grondige analyse van de ICT-functie plaatsgevonden met een verificatie door een externe partij. Nu weten we tot in detail en onderbouwd waar we staan. Samenvattend kunnen we zeggen dat we een volgende stap moeten zetten in volwassenheid en een structureel fundament moeten leggen voor de huidige én toekomstige Drechtstedelijke dienstverlening. Fundamentele verschuiving van ICT De rol van ICT in organisaties is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Was ICT voorheen vooral een technisch middel om onze processen zo efficiënt mogelijk in te richten, inmiddels is het een domein dat een duidelijke toegevoegde waarde biedt aan de gehele organisatie. Van een ondersteunende infrastructuur naar een volwassen onderdeel waarop een groot deel van onze dienstverlening draait maar dat ook randvoorwaardelijk is voor inhoudelijke ambities van onze regio. ICT is daarmee nog steeds geen doel op zich, maar het is wel de achilleshiel van een organisatie. Een deel van de I&A-functie is in 2008 geconcentreerd in het SCD met de kennis van toen. De snelheid van technische ontwikkelingen neemt toe, terwijl onze hardware, software, capaciteit en financiële middelen daar onvoldoende op zijn toegesneden. Gevolg is dat we in toenemende mate prestatieproblemen hebben én krijgen en onvoldoende kunnen inspelen op veranderende eisen van onze inwoners. Om het goed functioneren van onze organisaties te kunnen blijven garanderen is een grote stap te maken om de IT-infrastructuur toekomstbestendig te maken.

20 pagina 3 Veel gerealiseerd binnen omvangrijke opdracht Het SCD is in 2008 gestart met een omvangrijke opdracht in de vorm van het programma Informatisering, Processen en Automatisering (IP&A). Dit programma richtte zich op het op orde krijgen van de (gezamenlijke) onderdelen van de I&A-functie van de Drechtsteden. Bij centralisatie van de meeste I&A-taken vanuit de gemeenten aan het SCD zijn synergievoordelen gerealiseerd: - gebouwonafhankelijk werken is mogelijk gemaakt door invoering van het GRID - het aantal gebruikte applicaties is teruggebracht met 70% - een regionaal rekencentrum is ingericht - minder lokale kwetsbaarheid op de I&A-functie - schaalvoordelen bij onderhandelingen met leveranciers. Dit heeft geleid tot financiële voordelen ten opzichte van de situatie dat iedere gemeente voor zich had moeten investeren en beheren. We zijn echter op een omslagpunt terecht gekomen en staan voor belangrijke investeringsbeslissingen over de toekomstige I&A-functie. Investeringen in technologie onvermijdelijk Zelfs in deze tijden van bezuinigingen moeten we als lokale overheden investeren in technologie. Kijkend naar ICT-budgetten zien we dat dit vooral draait om investeringen, afschrijvingstermijnen, onderhoudsbudgetten, personeelbudgetten en dergelijke. Als overheden moeten bezuinigen is het uitstellen van investeringen c.q. korten van het onderhoudsbudget op ICT danwel het verlengen van een afschrijvingstermijn makkelijker dan het schrappen van bijvoorbeeld een subsidie in het sociale domein. Dat is in deze crisistijden begrijpelijk, maar we moeten beseffen dat we daarmee grote risico s lopen: 1. Risico s binnen de dienstverlening Inwoners accepteren niet langer dat zij op vaste openingstijden naar het gemeentehuis moeten komen. Mensen willen op elk moment via hun PC, tablet of mobieltje toegang kunnen krijgen tot de gemeentelijke dienstverlening. De 24/7-maatschappij laat zich niet remmen door openingstijden van gebouwen. De harde werkelijkheid is dat wij deze trend nauwelijks bij kunnen houden met de huidige technologie en onderliggende technische infrastructuur vanwege de krappe ICT-budgetten. 2. Risico s in de bedrijfsprocessen Hardware en software gaan niet oneindig mee. Dertig procent van de systemen en apparaten zou eigenlijk elk jaar vernieuwd moeten worden. Waarom is dat zo belangrijk? Het beste voorbeeld zijn de PC s op het bureau van de medewerkers, waarvan de prestaties geleidelijk verminderen en worstelen met de verouderde versies van ondersteunende software. Tegelijkertijd is het dataverkeer enorm toegenomen wat de prestaties van de technische infrastructuur enorm beïnvloedt. Ook moeten de computers kunnen communiceren met netwerken van andere organisaties voor de gewenste ketensamenwerking. Als de hardware op de bureaus daarop niet wordt afgestemd, komen de primaire processen van de organisatie in gevaar, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening én de kosten daarvan. Ook de markt van pakketten is continu in beweging en dwingt ons steeds sneller om met nieuwe versies mee te gaan, omdat oudere versies niet goed meer functioneren, koppelingen aangepast moeten worden en gelieerde software haperingen gaat vertonen. Tenslotte accepteert de leverancier het te ver achterop lopen niet meer en stopt met het onderhoud van te oude versies. 3. Kostenrisico s In een tijd van budgettaire krapte wordt hardware over het algemeen minder vaak vervangen en worden upgrades van software langer uitgesteld. Dit uitrekken van het elastiekje kan niet oneindig doorgaan. Er komt een moment dat het elastiekje knapt. En als dat gebeurt, zijn de kosten ineens veel hoger en is de impact daarvan op de primaire processen groot. Een realistisch en eigentijds vervangingsprogramma kan juist hoge ad hoc kosten en risico s voorkomen. Daarnaast gaat er bij het langer in stand houden van verouderde systemen onevenredig veel tijd zitten in onderhoud en beheer. Medewerkers werken dan niet aan kwaliteitsverbetering maar aan het plakken van pleisters op systemen en apparaten waarvan de technische levensduur eigenlijk al verstreken is. Dit is zeer inefficiënt. De geschetste risico s herkennen we heel duidelijk in de huidige staat van de I&A-functie binnen de Drechtsteden. Twee jaar geleden heeft het bestuur fors ingezet op de kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen de GRD en ook van het SCD. Na vervanging van het toenmalige management van het SCD en de CIO werd duidelijk dat er binnen de I&A-functie problemen waren. Vanaf dat moment is continu ingezet op een doorlichting van het I&A-domein aan de kant van het SCD en is veel werk verzet om de onderste steen boven te krijgen in dit zeer complexe dossier. Conclusie is dat onze hardware, software, capaciteit (kwantiteit en op sommige plekken kwaliteit) en beschikbare financiële middelen onvoldoende zijn om de hierboven risico s weg te nemen. We zijn aan

21 pagina 4 herijking toe. Dit wordt bevestigd door de grondige analyse die wij hebben uitgevoerd en hebben laten verifiëren en laten vergelijken door PwC met andere soortgelijke organisaties. Van evaluatie naar huidige verbetervoorstellen: het proces tot nu toe Evaluatie SCD en Realisatieplan SCD In juni 2011 stelde het Drechtstedenbestuur het document Evaluatie SCD: evalueren om door te ontwikkelen vast, inclusief de daarin geformuleerde veranderopgaven. Met deze evaluatie, opgesteld door PwC, was beoogd om drie jaar na de start van het SCD, terug te kijken naar wat was bereikt en lessen te trekken voor de toekomst. De evaluatie heeft geresulteerd in een opdracht aan de portefeuillehouder Organisatie tot het opstellen van het Realisatieplan, dat in november 2011 is behandeld in het Drechtstedenbestuur en waarin de veranderopgave doorontwikkeling van het SCD is uitgewerkt. Onderdeel daarvan was de zogenaamde Fijnstructuur. Fijnstructuur en OR-aanvraag Bij de evaluatie is geconstateerd dat de procesketens niet helder waren en er onduidelijkheid bestond over taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast was het, door het gebrek aan inzicht in processen, voor het management niet of nauwelijks mogelijk om te sturen op resultaten. Heldere, goed lopende en meetbare processen staan aan de basis van het sturen op resultaat, efficiëntie en duidelijkheid over rollen en taken. Om deze reden zijn alle processen van producten en diensten die het SCD aan haar klanten levert ook binnen de afdeling ICT- in 2012 opnieuw tegen het licht gehouden. De afdelingen op ICT na - zijn opnieuw ingericht. De afdeling ICT van het SCD (hierna te noemen SCD-ICT) is de laatste afdeling waar de fijnstructuur moet worden geïmplementeerd. Het Transitieplan biedt daarvoor een onderbouwde basis. Lessen uit het verleden Hebben we nu in het verleden verkeerde besluiten genomen? Nee, dat vinden wij niet. Met de kennis van toen zijn bij de start in 2008 door bestuur en raad op dat moment met de inzichten van toen logische besluiten genomen en is veel bereikt. De wereld van ICT is sinds die tijd echter dusdanig veranderd dat het voor gemeenten moeilijk is gebleken de ontwikkelingen bij te benen. Landelijke benchmarks laten zien dat de ICT kosten per inwoner behoorlijk zijn gestegen. Deze stijging is aan de orde in de periode dat juist ook de crisis een grote impact heeft op de bestedingsruimte van onze organisaties. Investeringen zijn noodgedwongen uitgesteld en daarvan zien we nu het effect. Na een grondige analyse (waarbij de zijde van de andere dochters en deelnemers zelf niet tot in detail is onderzocht), kunnen we specifiek voor onze organisatie een aantal verklarende factoren benoemen en kwantificeren. Bij de start van het SCD is een voorschot genomen op destijds verwachte rendementen. Inmiddels weten we dat bij een grote operatie als het opzetten van een servicecentrum, de kosten in de eerste fase juist fors voor de baten uitgaan en onder de nullijn uitkomen, om pas later positieve effecten te kunnen brengen. Er konden onvoldoende noodzakelijke investeringen worden gedaan omdat de positieve effecten al waren ingeboekt. Er is nu een grote inhaalslag nodig om op een structureel toekomstbestendig ICT en dienstverleningsniveau te komen. Al jaren heeft het SCD veel meer applicaties ondersteund en beheerd dan bij de start van het SCD was geïnventariseerd en begroot. Aan de klanten is op verzoek veel maatwerk geleverd. Het SCD

22 pagina 5 werkte in feite meer klantgezwicht dan klantgericht. Dit heeft gevolgen gehad voor de inzet van capaciteit en middelen. Achteraf gezien is er te veel ondersteund, te weinig ingezet op uniformering en standaardisatie en is gewerkt met een te laag budget om door te kunnen ontwikkelen. Begrijpelijk, maar onwenselijk voor de toekomst. Een deel van de capaciteit wordt op dit moment ingezet voor het operationeel houden van verouderde apparatuur. Apparatuur die nog niet vervangen kan worden in verband met de destijds gekozen (lange) termijnen voor afschrijving en vervanging. Organisatorisch is het lastig geweest de rol- en taakverdeling helder te krijgen tussen SCD enerzijds en gemeenten en gemeenschappelijke regelingen als eigenaar en klant anderzijds. Ook de interne taakverdeling tussen SCD en de Chief Information Officer (CIO) is lange tijd niet helder genoeg geweest. Basisprincipes voor het nieuwe normaal Om de huidige situatie het hoofd te bieden en een goed fundament voor de toekomst te leggen, moeten we een aantal strategische uitgangspunten hanteren: 1. Uniformering, standaardisering, rationalisatie en flexibilisering wordt maximaal nagestreefd uit oogpunt van bedrijfscontinuïteit en efficiency. 2. Alle niet wettelijke projecten worden pas uitgevoerd bij een positieve businesscase waarin alle kosten en opbrengsten inzichtelijk zijn gemaakt. 3. De klantorganisatie conformeert zich aan Drechtstedenbreed ontwikkeld Informatiebeleid- en strategie én de werkwijzen, applicaties en structuren die nodig zijn om de in het Transitieplan geformuleerde opgave zo efficiënt en effectief mogelijk uit te kunnen voeren. 4. De I&A-functie betreft het hele speelveld en zowel de klanten als GRD, CIO en SCD-ICT hebben hierin een gezamenlijke (investerings)verplichting hun deel van de I&A-functie professioneel in te richten. 5. De regie en uitvoering van taken worden daar gelegd (klanten, intern GRD, SCD-ICT, dan wel extern: outsourcing) waar sprake is van toegevoegde waarde. Mogelijkheden tot (bij)sturing (flexibilisering), duur van de werkzaamheden, continuïteitsvraagstukken en benodigde inspanningen om kennis en kunde op peil te houden vormen daar de criteria voor. 6. De klant is eigenaar, initiator, opdrachtgever en financieel drager van ambitieprogramma s en projecten en innovaties. 7. Binnen de I&A-functie wordt ruimte in tijd en geld gecreëerd om innovaties na te streven en te initiëren. 8. Het SCD-ICT is geen softwarehuis, daarom wordt niet of nauwelijks zelf ontwikkeld. Eventueel noodzakelijk maatwerk wordt ingekocht en bestaand zelf ontwikkeld maatwerk moet worden heroverwogen (bijvoorbeeld Mid-Office). 9. Bij eventuele uitbreiding van de klanten wordt het sharing concept en niet het hosting concept toegepast. Helder beeld over de functie van I&A Duidelijk is dat de I&A-functie van de Drechtsteden een tweeledige functie te vervullen heeft, te weten: Het garanderen van een ongestoorde en adequate ondersteuning aan de bedrijfsvoering bij de klantorganisaties, te realiseren door het organiseren van een up-to-date stelsel aan afspraken (over proces, inhoud en middelen), organisatorische opzet, proactieve houding, basis technische infrastructuur, applicatielandschap en continue optimalisatie hiervan als fundament. Het naar vermogen ondersteunen bij de realisatie van de ambities van de klantorganisaties. Het in gezamenlijke verbondenheid verkennen en realiseren van innovaties en flexibele oplossingen, waarmee toekomstige ontwikkelingen - extern dan wel zelf geïnitieerd het hoofd geboden kan worden. Financieel realisme Voorheen dachten wij dat door samenwerking de ICT-kosten aanzienlijk lager konden zijn. Inmiddels moeten we met elkaar concluderen dat ICT als totaal component binnen de bedrijfsvoering niet goedkoper zal worden, omdat ICT voor onze organisatie steeds belangrijk wordt en dat baten steeds meer elders in de organisatie (deelnemers en dochters) vallen in plaats van binnen de bedrijfsvoering van SCD-ICT. Wél zal ICT door onze regionale samenwerking altijd goedkoper zijn dan de som der afzonderlijke delen. Eenmalige en structurele financiële correcties zijn nu nodig om de reguliere dienstverlening op peil te houden én om een fundament te leggen voor toekomstige opgaven. Hiermee wordt de door de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur gekozen lijn van nieuwe bedrijfsvoering bekrachtigd. Dit betekent een solide, degelijke manier van begroten waarin financieel realisme centraal staat. Dit betekent ook dat we een einde maken aan in het verleden gekozen uitgangspunten die in de huidige tijd niet meer realistisch zijn.

23 pagina 6 Fasering in de opgave De transitie start in 2013 met de onvermijdelijke ICT-projecten en wettelijke verplichtingen, waaraan we parallel starten met het voorbereiden van de applicatieconsolidatie. Daarna ontstaat ruimte voor projecten die een bijdrage kunnen leveren aan efficiency en kwaliteitsverbetering voor de Drechtsteden. Concreet betekent dit dat we in 2013 starten met het toekomstbestendig fundament (niveau 1): Projecten die wettelijk gezien uitgevoerd moeten worden in 2013 en die geen bijdrage leveren aan de interne bedrijfsvoering van de regio Drechtsteden (categorie A); Projecten die wettelijk gezien uitgevoerd moeten worden in 2013 en die daarnaast ook een bijdrage hebben aan de interne bedrijfsvoering van de regio Drechtsteden (categorie B); Projecten die wettelijk gezien uitgevoerd moeten worden maar met mogelijkheid van uitstel tot 2014 of zelfs 2015 (categorie C); Projecten die geen wettelijke grond hebben maar die wel noodzakelijk zijn voor het op peil brengen/ houden van de interne bedrijfsvoering van de regio Drechtsteden omdat anders stagnatie optreedt in de ontwikkeling (Categorie D). Projecten die als laaghangend fruit kansen bieden voor de regio Drechtsteden binnen,de applicatieconsolidatie 1 (Categorie E) 2 ; Aansluitend starten we met de toekomstbestendige dienstverlening (niveau 2): Projecten met grote kansen voor de regio Drechtsteden, op het terrein van efficiency (applicatieconsolidatie (Categorie E); Projecten die een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van producten en dienstverlening voor de regio Drechtsteden, de regionale Projectportfolio (Categorie F). Deze projectportfolio maakt geen onderdeel uit van de kredietaanvraag die nu wordt gedaan. Ook op dit moment bestaat deze projectportfolio al en deze wordt reeds gedeeltelijk gefinancierd uit een gemeentelijke bijdrage van 6,50 per inwoner. De gemeenten hebben deze middelen in hun begroting gereserveerd en betreft de bestaande werkwijze. De projecten uit deze projectportfolio zijn wel opgenomen in het bijgevoegde Transitieplan om een compleet inzicht te hebben in de opgave, maar de kosten daarvan zijn niet van invloed op de hoogte van de totale kredietaanvraag. Wat we nog niet in beeld kunnen brengen zijn de benodigde investeringen én opbrengsten van de businesscases van de regionale projectportfolio. Duidelijk is dat voor het uitvoeren van dergelijke projecten (met een positieve businesscase) additionele financiering noodzakelijk zal zijn. Bij het toekomstbestendig fundament (niveau 1) zijn geen keuzes te maken. Dit zijn wettelijk verplichte projecten en noodzakelijke technische ingrepen. Bij de toekomstbestendige dienstverlening (niveau 2) zijn wel keuzes te maken. Deze keuzes kunnen worden gemaakt op basis van de opgeleverde businesscases. Alleen positieve businesscases worden uitgevoerd, pas nadat daartoe afzonderlijk besluitvorming heeft plaatsgevonden. In het bijgevoegde Transitieplan zijn categorieën verder uitgewerkt. Daarin leest u een toelichting op de per categorie opgenomen onderdelen en de noodzakelijkheid daarvan in wettelijk, technisch en/of kwalitatief opzicht (effectiviteit en efficiëntie van onze dienstverlening). Tevens wordt onderbouwd hoe budgetten worden ingezet ten behoeve van personele kosten, projectkosten en/of businesscases. Consequenties Financiële consequenties Financiële uitgangspunten Bij de financiële uitwerking van het transitieplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Essentieel is het om niet onnodig accounts, werkplekken en applicaties over te hoeven zetten naar de nieuwe omgevingen en deze daarna ook nog te moeten onderhouden op structurele basis. Het continu sturen op volumes binnen de klantorganisaties en het doorvoeren hiervan binnen de SCDorganisatie past in deze tijd. Er zullen zeer strakke afspraken worden gemaakt over de reductiedoelstellingen en de sturing op de beoogde volumes. Daartoe leveren de de klantorganisaties ambities aan (lees reductiedoelstellingen) per ultimo 1 april 2013). Indien een klantorganisatie de reductiedoelstellingen niet haalt zal de eventueel ontstane rekening bij de betreffende klantorganisatie worden neergelegd (vervuiler betaald). Indien blijkt dat bij de realisatie van het Transitieplan de reductiedoelstellingen binnen de klantorganisaties worden gehaald, zal het restantkrediet worden teruggegeven. 2 Daar waar in het kader van applicatieconsolidatie sprake is van quick winners waarvoor geen grote onderzoeken nodig zijn, zullen deze zoveel als mogelijk al worden opgepakt bij het toekomstbestendig fundament.

24 pagina 7 De capaciteit bij het SCD en CIO wordt in evenwicht gebracht met de I&A-opgaven. Dit is inclusief het in behandeling nemen van de ICT projectportfolio die de noodzakelijke vervangingsinvesteringen omvat in verband met achterstallig onderhoud, wettelijke (onvermijdelijke) regionale projecten (beiden niveau 1) en het in behandeling nemen van de regionale projectenportfolio van niveau 2 (géén uitvoering). Bij capaciteitsuitbreiding zal rekening worden gehouden met de toekomstverwachtingen van de I&A-functie in de Drechtsteden (flexibilisering van kosten en capaciteit). De financiering van de bestaande ICT-projectportfolio (waarin o.a. werkplek migratie Windows 7 + Office, upgrade Oracle database, Citrix etc.) vindt plaats middels een door de raad beschikbaar te stellen krediet (niveau 1). De financiering van wettelijke regionale projecten (niveau 1) is opgenomen in het Transitieplan. Kosten voor het kunnen opstellen van businesscases voor projecten uit Categorie F (de ambitieprojecten uit het Regionale Projectportfolio) maken geen onderdeel uit van de kredietaanvraag die nu wordt gedaan. De bestaande afspraak over een gezamenlijke projectportfolio en de dekking daarvan uit lokaal gereserveerde middelen (in totaal ) blijft bestaan, met dien verstande dat zoals uit de bijlage blijkt, hiervan jaarlijks nodig is voor de uitvoering van wettelijke en noodzakelijke projecten (categorie A t/m D). Daarnaast wordt in 2013 eenmalig ter beschikking gesteld waarmee een zichzelf in stand houdend fonds wordt gecreëerd. Vulling van het fonds dient plaats te vinden vanuit de businesscases zelf, die voornamelijk uit de Categorie E projecten voortkomen. Mocht het fonds toch opdrogen door te weinig positieve businesscases zal deze door de deelnemers en dochters opnieuw worden aangevuld tot De begroting 2013 dient als basis. De actuele begroting 2013 is in januari door de Drechtraad vastgesteld en is daarmee vertrekpunt voor de kostenramingen en (gemeentelijke) bijdragen. Na besluitvorming wordt met de 1 e Bestuursrapportage de Begroting 2013 gewijzigd en worden de bijdragen uit het financiële overzicht zoals nu opgenomen in het transitieplan; Er worden geen kosten geboekt in het boekjaar Op dit moment wordt de jaarrekening opgesteld en het is niet wenselijk dat besluitvorming over het transitieplan het jaarrekeningproces doorkruist. Bij de jaarrekening wordt wel een bestemmingsvoorstel gedaan, waar nodig/ mogelijk/ gewenst ook over ICT; Ook voor de meerjarenbegroting is de actuele begroting 2013 de basis. Alle financiële mutaties worden opgenomen t.o.v. begroting 2013, structurele kosten worden doorberekend tot en met 2017; De vorming van een negatieve algemene reserve is niet zinvol, omdat deze in drie jaar tijd moeten worden aangevuld; De lasten worden in de begroting afgezonderd van de reguliere SCD-exploitatie Er worden geen inhaalafschrijvingen gedaan voor de éénmalige migratie (van 8 naar 1). Dat legt nu een te grote druk op de financiën van de gemeenten. Er vinden geen inhaalafschrijvingen plaats voor het rekencentrum en Drechtnet (de afschrijvingstermijn voor bouwkundige voorzieningen blijft 15 jaar, en voor de technische infrastructuur 10 jaar). Passend bij het huidige financieel realistische beleid is het voorstel om de financiële correctie (de eenmalige inhaalafschrijvingen) in één keer te nemen, evenals het terugbrengen van de afschrijvingstermijnen voor hard- en software, die vervangen moet worden van 5- naar 3 jaar. Er vinden wel inhaalafschrijvingen plaats voor activa die in 2013 en 2014 worden vervangen en voor "overige" activa waarvan de afschrijvingstermijn wordt teruggebracht van 5 naar 3 jaar. Daarmee kan verouderde hardware en software worden vervangen en actueel worden gehouden. De inhaalafschrijvingen worden gedaan ten laste van 2013 en naar de boekwaarde per 1 januari 2013; De afschrijvingen van de nieuwe investeringen vindt plaats in 3 jaar. Afschrijvingen starten per 1 januari van het jaar volgend op de ingebruikneming; De gehanteerde rekenrente blijft 4%. Een eventueel renteverschil wordtop begrotingsbasis verrekend binnen het ICT-domein. Er wordt geen rente toegerekend aan de investeringen, de rentelasten worden uit het renteverschil gefinancierd. Berekeningen zijn gebaseerd op huidig inzicht in veroudering en achterstanden in hardware, software etc. Er is uitgegaan van geen toetreding van nieuwe klanten, geen ontvlechting/uittreding en bestaand beleid. In het financieel overzicht zijn de bij de MPO gepresenteerde achterblijvende frictiekosten voor de GRD door het vertrek van de Veiligheidsregio als klant op ICT verwerkt. Het kredietvoorstel wordt vastgesteld op de aantallen per 1 januari 2013.

25 pagina 8 alle bedragen x Huidige begroting Capaciteit Kapitaal en materieel Totaal Toekomstige operationele kosten niveau 1+2 ICT capaciteit niveau capaciteit niveau kapitaallasten materiële kosten Totaal ICT CIO capaciteit niveau capaciteit niveau Totaal CIO Totaal ICT + CIO Extra nodig t.o.v. huidige begroting Inhaalafschrijving i.v.m. termijn van 5 naar 3 inhaalafschrijving Totaal Inhaal-kap.last Recapitulatie extra nodig structureel niveau extra nodig eenmalig Totaal nodig Noot: - Eventuele rente-effecten vanaf 2014 zijn nog niet meegenomen in dit overzicht en worden ten laste of ten gunste gebracht van de ICT-begroting. Toelichting op de kredietaanvraag In het financiële overzicht zijn opgenomen de kapitaallasten van een kredietaanvraag van Deze kredietaanvraag is gericht op strikt noodzakelijke investeringen tot en met De totale projecten portefeuille bedraagt Hiervan is bij de begroting 2013 van de GRD al ter beschikking gesteld. Daarom resteert hier de aanvraag van De projecten starten direct na goedkeuring van deze kredietaanvraag en lopen deels tot in 2014 door. ICT Projecten Project Windows 7 en Office Project Werkplek virtualisatie Project Vervanging werkplek hardware (FAT + Thin) Project Vervanging serveromgeving Project Vervanging van de storageomgeving Project Vervanging van de netwerkapparatuur Randvoorwaardelijke projecten en Tooling Totaal Verkregen krediet, opgenomen in begroting Resteert voor huidige kredietaanvraag

26 pagina 9 Naar verwachting worden de eerste projecten in het derde kwartaal 2013 opgeleverd. Dat betekent dat de kapitaallasten voor dit krediet vanaf 2014 gaan starten. E.e.a. volgens onderstaand schema: kapitaallasten n.v.t Bedragen x In het Transitieplan is een gedetailleerde opbouw van de kapitaallasten opgenomen. De financiële consequenties van deze kapitaallasten zijn opgenomen in het eerder in deze oplegnotitie opgenomen financiële overzicht. Verwerking ambities klantorganisaties De klantorganisaties hebben aangegeven uiterlijk 1 april hun ambities (lees reductiedoelstellingen) kenbaar te maken inzake het aantal accounts, werkplekken en lokale applicaties. Deze gegevens worden verwerkt in het definitieve kostenoverzicht. Daarmee zullen naar verwachting de totale kosten naar beneden kunnen worden bijgesteld. Er zullen zeer strakke afspraken worden gemaakt over de reductiedoelstellingen en de sturing op de beoogde volumes. De kredietaanvraag die nu wordt gedaan is gebaseerd op huidige gegevens, dus voor ambitiestelling. Indien een klantorganisatie de reductiedoelstellingen niet haalt zal een eventueel extra ontstane rekening bij de betreffende klant worden neergelegd (vervuiler betaald). Indien blijkt dat bij de realisatie van het Transitieplan de reductiedoelstellingen binnen de klantorganisaties worden gehaald, zal het restantkrediet worden teruggegeven. Dekking: concrete voorstellen en aanvullende bestuursopdracht De opgave waar we voor staan is financieel omvangrijk. In deze paragraaf wordt een concreet dekkingsvoorstel geformuleerd. We vinden het belangrijk om daarbij op te merken dat door de verschuiving van ICT van een technische omgeving naar de reguliere dienstverlening het steeds moeilijker wordt om lasten en baten direct aan elkaar te verbinden. Investeringen in technologie hebben hun positieve effect op de kwaliteit van de dienstverlening, op de doorlooptijden, op het beperken van risico s in vitale bedrijfsprocessen, op het efficiënter kunnen organiseren van werkprocessen. Zichtbare voordelen, maar niet eenvoudig direct financieel te verbinden aan de gedane ICT-investering, In het dekkingsvoorstel zijn daarom geen taakstellingen op andere (beleids-)terreinen ingeboekt, maar zijn alleen concrete voorstellen opgenomen die verwerkt kunnen worden in de begroting. Bestuursopdracht sturen op standaardisering en efficiency De voorgestelde investeringen stellen wij voor, mede uit de overtuiging dat daarmee kwalitatieve en kwantitatieve voordelen binnen de bedrijfsprocessen van de klantorganisaties te behalen zijn. Zeker ook als uniformering en standaardisering door de klantorganisaties als uitgangspunt wordt ondersteund en daar, ook lokaal, maximale inspanning op plaats vindt. Bijvoorbeeld door het dwingend terugdringen van het aantal applicaties en het ontdubbelen van taken en functies binnen het netwerk. Voorgesteld wordt om harde afspraken te maken over inspanningen per klantorganisatie en deze vast te leggen in een bestuursopdracht van het DSB aan de portefeuillehouder ICT. Waar mogelijk wordt verbinding gelegd met de businesscases zoals deze zijn geformuleerd in het Ontwikkelprogramma Drechtsteden. De bestuursopdracht bevat de volgende elementen: - Elke klantorganisatie geeft aan met welke hoeveelheden het aantal lokale applicaties, werkplekken en accounts binnen kan worden teruggedrongen inclusief de daarvoor benodigde termijn. Er zullen zeer strakke afspraken worden gemaakt over de reductiedoelstellingen en de sturing op de beoogde volumes. - De afgelopen jaren is al fors ingezet op reductie van het aantal applicaties. Het aantal regionale applicaties wordt dwingend substantieel verder teruggedrongen, waarbij eerst wordt gestart met het laaghangend fruit, en vervolgens die applicaties waar de grootste efficiencywinst voor het totale netwerk behaald kan worden. De structurele voordelen hiervan worden inzichtelijk gemaakt en ingezet ter verlaging van de in dit plan opgenomen kosten. - Er wordt inzichtelijk gemaakt welke regionale programma s en processen aantoonbare efficiencyvoordelen hebben van de in het Transitieplan opgenomen en door de raad vastgestelde investeringen. Dit wordt betrokken bij de uitwerking van het Ontwikkelprogramma Drechtsteden en op basis van businesscases- worden voorstellen gedaan om deze voordelen taakstellend op te leggen, ter verlaging van de in de begroting opgenomen kosten voor ICT. Over de voortgang van de bestuursopdracht zal in de reguliere p&c-cylus worden gerapporteerd.

27 pagina 10 Dekking van het Transitieplan Dekkingsvoorstel 2013 ICT (bedragen x 1.000) eenmalig Incidentele kosten Inzet restant van de lokaal begrote 6,50 per inwoner voor regionale informatiseringsprojecten 800 Inzet van een deel van het jaarrekeningresultaat GRD of via reguliere bijdrageverordening PM Extra bijdrage eigenaren PM Structurele kosten klantorganisaties extra bijdragen van de klantorganisaties Dekking van de incidentele kosten: Het is gebruikelijk incidentele kosten te dekken uit incidentele middelen. Voorgesteld wordt om een deel van deze kosten (inhaalafschrijvingen) te dekken uit het restant van de lokaal begrote 6,50 per inwoner voor de regionale projectportfolio van De dekking van het restant van de incidentele kosten kan betrokken worden bij het raadsbesluit over het rekeningresultaat GRD Uw raad neemt, indien u instemt met het Transitieplan, dan ook nog geen besluit over deze eenmalige kosten en de dekking daarvan. De kosten voor de eenmalige afschrijvingen maken geen onderdeel uit van de kredietaanvraag. Toelichting: Bij de behandeling van de Geactualiseerde Begroting 2013 in de Drechtraad van januari 2013 heeft de raad gevraagd om een voorstel hoe om te gaan met eventuele rekeningoverschotten bij de GRDdochters. De centrale vraag daarbij is of deze gelden eerst terugvloeien naar de eigenaren en van daaruit na lokale besluitvorming weer ingezet worden ten gunste van de regiobegroting, of dat een positief resultaat van een GRD-dochter al in het rekeningresultaat direct bestemd mag worden ten gunste van negatieve resultaten bij andere onderdelen van de GRD. Deze uitspraak is van invloed op de mogelijkheid om een deel van de kosten direct ten laste te kunnen brengen van een positief rekeningresultaat. Bestemming van het rekeningresultaat is nu nog niet aan de orde en betreft een raadsbesluit. Voor de dekking van het Transitieplan in dit voorstel wordt daarom vooralsnog geen aanspraak gedaan op een eventueel positief rekeningresultaat. Kosten per gemeente en de effecten van de nieuwe kostenverdeelsystematiek Het Drechtstedenbestuur heeft ingestemd met het hanteren van een nieuwe verrekensystematiek per 1 januari De kosten van dit Transitieplan zullen via deze nieuwe methodiek worden verdeeld over de klantorganisaties als onderdeel van een totale herverdeling van kosten voor SCD-dienstverlening. Daarbij ontstaan voordeelgemeenten en nadeelgemeenten. Omdat de nieuwe ambities (reductiedoelstellingen) van de gemeenten ten aanzien van aantallen accounts, werkplekken en lokale applicaties om het moment van schrijven nog niet bekend zijn, is het nog niet mogelijk om in dit voorstel al een herberekening van de kostenverdeling op te nemen en volledig inzicht te hebben in de effecten van de nieuwe kostenverdeelsystematiek. Hoe om te gaan met deze effecten en de lokale mogelijkheden tot dekking daarvan, wordt in een apart voorstel aan uw raad voorgelegd. Overige klantorganisaties Vanaf 2014 zullen bij contractverlenging de kosten inzake de transitie I&A mede toegerekend worden aan RAV en PG&J. Dit is nu niet meegenomen in het overzicht omdat huidige offertes vaste prijsafspraken bevatten. Voor OZHZ kunnen kosten pas worden meegenemen na de contractperiode van 4 jaar. Personele en organisatorische consequenties Formatie Onderdeel van de fijnstructuur is het kwalitatief goed bezetten van de posities in de I&A-kolom en als gevolg daarvan het reduceren van ingehuurde externen op cruciale functies. Naar verwachting zal dit in het 2e en 3e kwartaal zijn volledige beslag krijgen. Deze functies zullen voor een groot worden ingvuld door vaste medewerkers, en daar waar nodig zal met een flexibele schil worden gewerkt. Gedurende de transitie zal een warme overdracht door de externen plaatsvinden. Met het uitvoeren van een stevig management ontwikkelprogramma zal ook borging van de veranderingen gerealiseerd worden. Vanwege de complexiteit en achterstallig onderhoud is er voor de fijnstructuur van de I&A-kolom veel tijd nodig geweest. In november 2012 was deze fijnstructuur gereed en zijn twee adviesaanvragen aan de ondernemingsraad verzonden: het herinrichten van de afdeling SCD ICT en het vormgeven van een

28 pagina 11 CIO Office. Uit metingen vanuit de fijnstructuur en aanvullende vergelijkingen met soortgelijke organisaties uitgevoerd door PWC is naar voren gekomen dat, om te komen tot een adequate dienstverlening, er meer capaciteit nodig is voor de totale I&A-functie (SCD & CIO). Op 8 januari jl. heeft de OR een positief advies gegeven over de voorgenomen organisatiestructuur en formatie. Met de medewerkers is het proces van belangstellingsgesprekken en (voorlopige) plaatsing in de nieuwe structuur gestart (februari 2013). Zowel voor de medewerkers die geplaatst worden als de niet functie volgers (potentiële bovenformatieven) is het van belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben. Deze duidelijkheid kan pas definitief worden gegeven als ingestemd is met het Transitieplan en de middelen voor uitbreiding van capaciteit ter beschikking zijn gesteld. Ondertussen kan al wel gestart worden met de werving van de teamleidersfuncties die nu en ook in de nieuwe organisatie van cruciaal belang zijn en die nu nog voor een belangrijk deel wordt ingevuld door externen. Een besluit over het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor capaciteitsuitbreiding zal de raad op zijn vroegst in mei kunnen nemen. Tot die tijd kan de kanteling naar de nieuwe ICT fijnstructuur en de daarbij behorende procesverbeteringen, evenals de invulling van de cruciale en benodigde functies niet volledig plaatsvinden. Binnen de op dit moment al wel beschikbare middelen (SCD- Begroting 2013) wordt in afwachting van besluitvorming al wel gestart met de kanteling en invulling van een aantal functies. Toezicht: Een goed toezicht op juiste uitvoering van het transitieplan en de correcte besteding van de daartoe ter beschikking te stellen middelen vinden wij van groot belang. De governance op het plan zal worden ingericht op een zelfde wijze als in het verleden is gebeurd bij het IP&A-programma. De destijds gekozen vorm van toezicht is beoordeeld door PwC en met enkele aanpassingen voldoende passend bevonden. Het toezicht op het transitieplan wordt in lijn met de governance rond destijds het IPA programma opgezet en kent op hoofdlijnen de volgende vier elementen, te weten: Transitieplan I&A als kapstok; Betrokkenheid verantwoordelijk portefeuillehouders; na vaststelling van het Transitieplan I&A Drechtsteden in de Drechtraad is er slechts één portefeuillehouder verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het plan, te weten portefeuillehouder ICT. Deze kan worden ondersteund in de voorbereiding tot vaststelling door de portefeuillehouders Financiën en Organisatie. Escalatiepaden; Programmatische uitvoering; Evaluaties op capacitaire inschattingen voor projecten danwel kwaliteit van uitvoering en in beheername Voor een verdere uitwerking van deze elementen wordt verwezen naar bijlage 5 van het Transitieplan: Uitwerking Toezicht. Juridische consequenties NVT Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Het onderwerp is een uitwerking van en past binnen de Financiële Strategie van de Drechtsteden (verbeteren bedrijfsvoering). Kanttekeningen - De transitie is een zeer complexe opgave. De risico s als gevolg van deze complexiteit kunnen kostenverhogend werken, maar deze zijn nu nog niet te berekenen. - De in het Transitieplan voorgestelde doorontwikkeling van de I&A-functie is voor de eerste fase gericht op het realiseren van een toekomstbesteding fundament. Om dit te kunnen doen, dienen ook direct een aantal urgente zaken te worden opgepakt. Tot het moment van besluitvorming door de Drechtraad zijn de mogelijkheden hiertoe nog beperkt. Op dit moment (maart) is de budgettaire investeringsruimte van 1,2 miljoen reeds volledig aan verplichtingen gekoppeld. Alle projecten die noodzakelijk zijn voor de technische upgrade zijn daarom getemporiseerd en afgehecht en contracten met externe projectleiders zijn stopgezet. Hiermee ontstaan een aantal risico s: Uitstel investeringen storage: opslag van meer data niet meer mogelijk, uitbreiding van schrijven technisch niet meer mogelijk (limiet bereikt), uitval van centrale applicaties, scanstraat voor post werkt niet meer, geen back-ups en het niet kunnen uitvoeren van de primaire processen.

29 pagina 12 Geen nieuwe licenties Microsoft: Support stopt, boetes, werkplekken vallen uit, problemen ontstaan met bedrijfsapplicaties die het primaire proces ondersteunen (GBA, GWS) Geen investeringen in netwerk: delen van het netwerk vallen uit. Oracle upgrade stopt: Upgrades niet mogelijk en problemen met Mozaïek, GBA, BAG, AutoCAD, Belastingen, Key2Finance, GWS etc. Investeringen hardware: projecten en changes niet meer mogelijk voor uitbreidingen (nieuwe servers) door de technische grenzen die zijn bereikt, leverancier heeft de cruciale onderdelen niet meer Naast deze risico s zijn er ook risico s van kapitaalvernietiging (weglopen van kennis) en op termijn nog hogere kosten in verband oplopende complexiteit en problemen. - Opmerking verdient dat niet alleen binnen de GRD (en afdeling SCD-ICT en het bureau van de CIO) maar ook aan de kant van de deelnemers en dochters verbeteringen zullen moeten worden doorgevoerd op het terrein van de I&A-functie om deze stap in gezamenlijkheid te kunnen maken. Zo zullen ook de lokale informatiefuncties passend moeten worden ingericht, zullen de nog aanwezige lokale toepassingen geen lacunes meer in de beheerorganisatie mogen bevatten en zal de klantorganisatie een actieve rol in inhoudelijke én financiële zin moeten vervullen bij het opstellen van businesscases en realisatie van projecten. Advies en draagvlak Alle relevante gremia hebben de gelegenheid gehad hun vragen en opmerkingen te leveren op het concept Transitieplan. Op basis van behandelingen in het PFO Middelen hebben informatierondes plaatsgevonden en zijn opmerkingen verwerkt. Verdere procedure, communicatie en uitvoering De voortgang wordt gemonitord via periodieke audits op de processen en implementatie van het Transitieplan. Gelet op de importantie van het onderwerp en de betrokkenheid van uw Raad daarbij zullen wij via afzonderlijke rapportages uw Raad nader informeren over de voortgang in de kwaliteitsverbetering die we met het Transitieplan I&A Drechtsteden voor ogen hebben. Tevens vindt rapportage plaats via de reguliere P&C-cyclus. Besluitvormingstraject: PFO Middelen, eerste behandeling PFO Middelen, tweede behandeling PFO Middelen, informatiebijeenkomst stand van zaken PFO Middelen, derde behandeling PFO Middelen, definitieve behandeling Drechtstedenbestuur Informerende Carrousel Middelen Opiniërende Carrousel Middelen Drechtraad Communicatie: Omdat deze transitie I&A een grote impact heeft op zowel het SCD, de CIO-office, als de business (lees: deelnemers en dochters van de GRD), er grote investeringen moeten worden gedaan en het van belang is dat er draagvlak en eenduidigheid rondom ingezette koers en prioriteiten is vereist, zal er veel inspanning moeten worden geleverd op het terrein van interne en externe communicatie. Daartoe wordt een communicatieplan opgesteld dat zich richt op een goede ondersteuning van de leden van de Drechtraad, lokale raden, colleges, organisaties en de interne en externe omgeving. Voldoende tijd moet worden geïnvesteerd in goede informatieoverdracht alsmede een zorgvuldig te doorlopen proces. Voor een verdere uitwerking van deze elementen wordt verwezen naar bijlage 6 van het Transitieplan: Uitwerking Communicatie. Onderliggende stukken Transitieplan I&A Drechtsteden Concept raadsbesluit kredietaanvraag

30 AGC bijlage 4 MEMO aan De leden van de agendacommisie van de Drechtraad van De heer Stoop, portefeuillehouder Wonen Drechtsteden onderwerp Wonen op de Drechtstedendinsdag van 14 mei 2013 datum 3 april 2013 Voorstel De regionaal portefeuillehouder Wonen en Stedelijke Vernieuwing de heer Stoop stelt de agendacommissie van de Drechtraad voor om het thema Wonen op de Drechtstedendinsdag van 14 mei 2013 te agenderen conform de onderstaande aanpak. Als u akkoord bent met deze aanpak op hoofdlijnen kan deze in overleg met de voorzitters van de themabijeenkomst en van de carroussel nader worden ingevuld. Aanleiding Het thema Wonen is landelijk en regionaal actueel. Het gaat onder andere om de stagnerende verkoop van (nieuwbouw)woningen, herprogrammering, een andere rol van corporaties en de ontwikkelingen op de huurmarkt. De Drechtsteden werken in 2013 aan een woonstrategie waarmee we onze Woonvisie door de inzet van andere nieuwe instrumenten en aanpak willen realiseren. De portefeuillehouder Wonen en Stedelijke Vernieuwing wil de Drechtraad in de gelegenheid stellen om van de ontwikkelingen kennis te nemen en hierover vragen te stellen dan wel overwegingen te delen. Het Drechtstedenbestuur heeft in februari van dit jaar in een raadsinformatiebrief de agendacommissie reeds geadviseerd om in mei tijd te reserveren voor het informerend bepreken van de actualiteiten op de woningmarkt, stedelijke herprogrammering, PALT en de uitkomsten van het ABF rapport. Aanpak Op 14 mei zijn twee momenten beschikbaar om Wonen te agenderen. Het raads-college uur tussen en uur en maximaal twee uren in de carrousel fysiek. Er is daarmee de gelegenheid om het thema Wonen compleet te agenderen. En dat is waardevol want er speelt veel, met grote gevolgen voor de Drechtsteden en haar inwoners. Het college-raadsuur is uitermate geschikt om iedereen op gelijk informatieniveau te brengen door de stand van zaken op hoofdlijnen te delen. De carrousel biedt vervolgens de ruimte om met de leden van de carroussel fysiek dieper op de ontwikkelingen in te gaan en door middel van het stellen van vragen en discussie daarover nader inzicht te krijgen en overwegingen te delen. Met verschillende partijen wordt continu gesproken over de woningmarkt. Er zijn veel onzekerheden en er is het besef dat de woningmarkt fundamenteel is veranderd en dat andere afspraken nodig zijn om de gezamenlijke ambities uit de woonvisie te realiseren. De behandeling van het thema Wonen op de Drechtstedendinsdag is daarin een goed moment omdat ook onze partners rond het thema Wonen behoefte hebben aan nieuwe inzichten omtrent realisatie van de ambities en ook willen spreken over nieuwe instrumenten om de woonvisie te realiseren. Er wordt daarom niet alleen gebruik gemaakt van eigen informatie en inzichten maar juist ook van de inzichten van andere direct betrokkenen zoals het ministerie en de corporaties. Hierop wordt momenteel georganiseerd, de aanwezigheid van externen is dan ook nu nog niet definitief. Vervolg Als uw agendacommissie instemt met deze aanpak, zal de uitwerking door de portefeuillehouder worden opgepakt in overleg met de beoogde voorzitters van het raads- college uur en van de carroussel fysiek. Onderliggende stukken Ten behoeve van een goede bespreking en om de feitelijke informatieoverdracht ter plaatse beperkt te houden worden ten behoeve van de carroussel enkele stukken vooraf toegezonden zodat deelnemers hiervan kennis kunnen nemen.

31 Het gaat daarbij om: - Oplegnotitie met belangrijkste discussiethema s (wordt in overleg met de voorzitter van de raadscarrousel opgesteld als onderdeel van de voorbereidingen). - Raadsinformatiebrief d.d. 7 februari 2013: achtervang corporatieleningen (nr. 13/033 op de lijst van ingekomen stukken) - Brief huurdersraden, corporaties en gemeenten van de Drechtsteden aan Minister Blok, d.d. 20 december Rapportage Wonen in de Drechtsteden Samenvatting ABF rapport, - Conclusies en aanbevelingen van de begeleidingsgroep ABF rapport. - Presentatie PALT bijeenkomst 5 maart (ABF + woningbouwprogrammering). - Presentatie gevolgen woon/regeerakkoord voor investeringsmogelijkheden corporaties. - Verslag PALT bijeenkomst 5 maart Samenvatting PALT

32 AGC Bijlage 5 Concept-agenda en voorstel Drechtraad van 14 mei 2013

33 De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 14 mei 2013 in Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 te Alblasserdam gehouden wordt van uur. de voorzitter van de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok Concept-agenda Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) 1. Opening 2. Vaststelling agenda en mededelingen 3. Vragenkwartier 4. Ingekomen stukken - Voorstel (1) Voorstel: - Lijst ingekomen Voor kennisgeving aannemen. stukken* 5. Vaststelling concept verslag Drechtraad 2 april Voorstel (2) Voorstel: - Concept verslag** Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 2 april 2013 BESPREEKPUNT 6. Initiatiefvoorstel VVD inzake startersbeurs arbeidsmarkt - Voorstel (3) Voorstel: - Onderliggende stukken** 1. Instemmen met het initiatiefvoorstel van de regiofractie VVD en daarmee specifiek: a) De Startersbeurs in te voeren voor afgestudeerde jongeren tot 27 jaar die niet werken, niet leren en geen uitkering ontvangen. b) Maximaal ,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze regeling en deze kosten ten laste te brengen van de te ontvangen regionale middelen Jeugdwerkloosheid. * bestuurlijke reactie van het DSB (NAZENDING) * terugkoppelformulier Carrousel Sociaal op 2 april Het bestuur opdracht te geven om: a) de Startersbeurs inhoudelijk nader te verkennen, uit te werken en ten uitvoering te brengen, vooralsnog voor een periode van 1 jaar, waarbij de Startersbeurs uiterlijk 1 oktober 2013 ook daadwerkelijk voor Starters en Werkgevers beschikbaar is. b) De Drechtraad te informeren over de uitvoering van de regeling, voor 1 oktober 2013 (voortgang) en 1 oktober 2014 (evaluatie). 7. Rondvraag en sluiting * Zie de meest recente lijst van ingekomen stukken op ** U kunt betreffend onderliggende stuk vinden op Aanmelden als spreker De leden van de Drechtraad die bij een onderwerp in eerste termijn het woord willen voeren dienen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de coördinerend griffier met vermelding namens wie zij spreken. Aan de hand van de aanmeldingen van sprekers kan bij de vaststelling van de agenda geschoven worden met de benodigde tijd per agendapunt. De leden van de Drechtraad die zich niet hebben aangemeld voor de eerste termijn kunnen alleen in tweede termijn reageren op de woordvoerders in de eerste termijn en geen nieuwe punten inbrengen.

34 concept-agenda Drechtraad d.d. 14 mei 2013 Pagina 2 Technische vragen vooraf Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond kunnen tot een week voor de Drechtstedendinsdag technische vragen worden gesteld via het adres Deze worden uiterlijk een dag voor de Drechtstedendinsdag via Bureau Drechtsteden beantwoord. Aanlevering moties en amendementen In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op de Drechtstedendinsdag voor uur aan de coördinerend griffier via het adres beschikbaar te stellen, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Vragenkwartier Hiervoor kunt u zich tot 5 minuten voor de aanvang van de Drechtraadvergadering aanmelden bij de coördinerend griffier. Spreekrecht carrouselvergadering Na de opening van de carrouselvergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de carrouselvergadering aan de coördinerend griffier via Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

35 Bijlage 3 Inleiding Het is bekend dat jongeren stevig worden geraakt door de gevolgen van de economische crisis. Voor hen is de kans op betaald werk dat aansluit bij de opleidingsrichting klein. Het aantal baanopeningen is afgenomen, onder andere omdat werkgevers er vaak voor kiezen om ervaren personeel zo lang mogelijk te behouden. Voor ondersteuning komen jongeren vaak niet in aanmerking: omdat zij geen of slechts weinig werkervaring hebben is er geen recht op WW. En als er al recht op WW is dan heeft UWV geen re-integratiemiddelen beschikbaar omdat uitsluitend geïnvesteerd wordt in langdurig werklozen. De toegang tot het laatste vangnet, de bijstand, is met ingang van 2012 aangescherpt. Dit maakt dat jongeren vaak ook niet op ondersteuning van de gemeente kunnen rekenen. Afbeelding 1: geïndexeerde ontwikkeling Jeugdwerkloosheid (januari 2008=100). Kijkend naar de ontwikkeling van het aantal ingeschreven werkloos werkzoekenden <27 jaar over de periode dan valt op dat, na een periode waarin het in de Drechtsteden aanmerkelijk slechter ging dan in het geheel van Nederland, inmiddels de ontwikkeling redelijk gelijk loopt. Aantal NWW <27 jaar Aantal NWW <27 jaar jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 Afbeelding 2: Aantal NWW <27 jaar in de Drechtsteden periode

36 - 2 - Nota bene: uit de meest recente arbeidsmarktinformatie van 21 februari 2013 blijkt dat het aantal bij UWV ingeschreven niet werkend werkzoekenden tot 65 jaar (NWW) in januari 2013 is opgelopen van naar 7.327, een stijging van 9%. Een cijfer over de Jeugdwerkloosheid per januari 2013 is bij de indieners van deze nota nog niet bekend. Dit cijfer is niettemin alarmerend, juist omdat we weten dat jongeren relatief zwaar geraakt worden in de werkloosheidscijfers. Kijkend naar het absolute aantal werkloze jongeren valt op dat na een daling in 2011, het aantal werkloos werkzoekenden ultimo 2012 op hetzelfde niveau komt als per januari Belangrijk is om te beseffen dat het NWW-bestand echter een onderschatting vormt van de werkelijke jeugdwerkloosheid omdat lang niet alle werkloze jongeren als zodanig staan geregistreerd. De aanscherping van de WWB per 1 januari 2012 bovendien maakt dat veel jongeren niet meer in aanmerking komen voor ondersteuning op het terrein van werk en inkomen. Werkzoekende jongeren die geen recht hebben op ondersteuning zijn uiteraard ook niet verplicht om zich als werkzoekende in te schrijven en zullen dat ook niet doen (zij gaan 'underground'). Hoewel harde cijfers ontbreken is het werkelijk aantal werkloze jongeren dus (veel) groter dan blijkt uit uitsluitend de NWW-cijfers. Het aantal jongeren dat 'underground' gaat zal vanaf 2012 bovendien ook nog eens groter zijn dan in 2011 omdat de wetgeving per 2012 is aangescherpt. Vernietiging van 'human capital' Toen de economische crisis eind 2008 de kop op stak werd door een alliantie bestaande uit de rijksoverheid, lokale overheden, scholen en sociale partners in de vorm van de regionale actieplannen Jeugdwerkloosheid ingezet op het voorkomen en terugdringen van jeugdwerkloosheid. Deze plannen en onderliggende financiering liepen af in 2012 en op dit moment is geen zicht op nieuwe plannen van vergelijkbare omvang. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat de economische crisis voortduurt en de jeugdwerkloosheid zowel landelijk als in Europees niveau alarmerend is. We verwachten dat op termijn het absorptievermogen van de arbeidsmarkt zal stijgen ten gevolge van de vergrijzing (vervangingsvraag). We hebben straks iedereen nodig om de economische vitaliteit van onze regio te behouden. We zien echter ook dat werkgevers op dit moment vooral bezig zijn met het overleven van de economische crisis en nog beperkt bezig zijn met de toekomstige vraag naar personeel. Dit geldt nog sterker voor het MKB en dat is bijzonder ernstig omdat juist het MKB de banenmotor van Nederland zou moeten zijn. Het is die toekomstige vraag naar gekwalificeerd personeel die maakt dat alles op alles gezet moet worden om te voorkomen dat kansrijke jongeren van vandaag terecht komen in een situatie van inactiviteit: we weten uit onderzoek dat de afstand tot de arbeidsmarkt zeer snel groter wordt naarmate de werkloosheid langer duurt. Niet investeren in human capital van morgen betekent dus simpelweg vernietiging van dat kapitaal. Toch constateren we dat er op het schaakbord, genaamd de arbeidsmarkt, sprake is van een patstelling waarin werkgevers en overheid wachten wie de eerste zet doet. We kunnen het ons niet permitteren om deze patsstelling te laten voortduren en daarom is de (tijdelijke) inzet van pragmatische en innovatieve instrumenten noodzakelijk. Het instellen van een Startersbeurs Arbeidsmarkt voor jongeren is zo n instrument. Het voorstel: Startersbeurs Arbeidsmarkt voor jongeren Het concept Startersbeurs is bedacht door de hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen en de jongerenafdelingen van de vakbonden CNV en FNV. Bedoeling was om jongeren een 'kickstart' te geven op de arbeidsmarkt en daarmee de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Verschillende gemeenten (Rotterdam, Den Bosch, Nijmegen, Groningen, Almelo) hebben interesse getoond in dit concept. De gemeente Tilburg echter is de eerste gemeente die het concept al heeft weten door te ontwikkelen tot een instrument dat ook daadwerkelijk inzetbaar is. Den Bosch en Rotterdam hebben inmiddels besloten om het concept zoals dit in Tilburg is opgezet ook daadwerkelijk over te nemen. De Startersbeurs is een financiele regeling die jongeren tot 27 jaar die van school komen, met weinig tot geen relevante werkervaring en door de beroerde situatie op de arbeidsmarkt geen reguliere baan weten te vinden, de mogelijkheid biedt om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en te verbeteren. De starter kan 6 maanden lang in het bedrijfsleven additionele werkzaamheden verrichten en daarmee werken aan competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én die aansluiten bij zijn of haar opleidingsniveau. De beurs: compensatie van de loon kosten en een budget van de werkgever voor bijscholing

37 - 3 - Tijdens deze periode ontvangt de starter van de werkgever een tegemoetkoming van netto 500 euro per maand. Deze tegemoetkoming komt in plaats van een eventuele uitkering (of studiebeurs). Dit bedrag wordt, verhoogd met de reguliere werkgeverslasten, door de gemeente aan de werkgever gecompenseerd. Voor de werkgever is de starter in ieder geval wat betreft de vergoeding dus gratis (overigens dient de werkgever wel te voorzien in adequate begeleiding en dat kost uiteraard personele capaciteit). Toch vraagt de Startersbeurs ook van werkgevers een financieel commitment: voor iedere maand die de jongere bij het bedrijf in het kader van de Startersbeurs werkt, bouwt de jongere bij de werkgever een trekkingsrecht van 100,- op, in te zetten voor bij- en opscholing. Na 6 maanden is er dus een spaarpot van 600,- waarmee de starter bijvoorbeeld een arbeidsmarktrelevante cursus kan volgen (denk aan VCA 1 maar ook een presentatietraining of een andere arbeidsmarktrelevante vorm van bijscholing) of wordt een bijdrage geleverd aan het lesgeld indien de starter besluit om toch door te leren. Hiermee wordt de kennis van de Starter uitgebreid en geborgd. Zijn kansen en concurrentiepositie op de arbeidsmarkt worden in feite versterkt door middel van een budget dat hij zelf heeft verdiend door zichzelf daar voor in te zetten. Ontwikkelen en overbruggen De financiële compensatie voor de loon kosten die de Startersbeurs aan werkgevers biedt maakt het voor werkgevers haalbaar om ook in de huidige financieel krappe tijd, jongeren in het bedrijf op te nemen. In het gunstigste geval neemt het bedrijf de jongere, na 6 maanden alsnog in dienst. Of zet de werkgever zijn eigen netwerk in om de starter te introduceren bij een ander bedrijf. Dat is natuurlijk mooi maar is niet per se het doel. Er wordt nadrukkelijk niet gevraagd om een baangarantie. Het doel lijkt bescheiden maar is in dit economisch tijdsgewricht essentieel: jongeren die nu klaar zijn voor de arbeidsmarkt in staat stellen om die arbeidsmarkt ook daadwerkelijk nu te betreden. Voorkomen dat ze wegzakken in passiviteit. De Startersbeurs vormt daarmee enerzijds een instrument dat jongeren faciliteert en uitdaagt zich te ontwikkelen en anderzijds is het een pragmatisch instrument om de huidige problemen op de arbeidsmarkt te kunnen overbruggen. De Startersbeurs helpt jongeren om werkervaring op te doen in de huidige krappe arbeidsmarkt en voorkomt stilstand en uitkeringsafhankelijkheid. De Startersbeurs is dan ook een preventief instrument. Juist dat preventieve karakter maakt dat de Startersbeurs beschikbaar wordt gesteld aan jongeren zonder aanziens des regeling : ook jongeren die niet in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering gebruik van kunnen maken. Hoe werkt de Startersbeurs in de praktijk NB deze procesbeschrijving is gebaseerd op de Tilburgse uitwerking waar nu in ieder geval al Den Bosch en Rotterdam op aanhaken en waarop verschillende gemeenten zich thans oriënteren. De VVD vindt dit een aantrekkelijk uitvoeringsmodel omdat hiermee bureaucratie en de inzet van ambtelijke capaciteit zeer beperkt is. Het overnemen van een bestaand uitvoeringsmodel betekent bovendien dat de ontwikkelkosten beperkt kunnen blijven. Hierdoor slaat een groter deel van het budget direct neer in de ondersteuning van de de doelgroep in plaats van te verdwijnen in organisatiekosten. Een ander voordeel is, zeker in de huidige arbeidsmarkt, dat snel gestart kan worden. Het Tilburgse uitvoeringsmodel voorziet in een website die in opdracht van de gemeente Tilburg in samenwerking met de Universiteit van Tilburg is ontwikkeld door een commerciele partij. Deze website faciliteert het samenkomen van vraag en aanbod (werkgevers en starters) en zorgt voor de financiele afhandeling van de startersbeurs. De geleverde diensten zijn primair aan te merken als arbeidsbemiddeling. De afhandeling van de Startersbeurs vindt volledig digitaal plaats via een website die begin april gelanceerd wordt (www.startersbeurs.nu). Hierdoor is het mogelijk om bureaucratie tot een minimum te beperken. De starter legt zelf contact met een bedrijf waar hij of zij aan de slag kan. De website ondersteunt de jongere hierin met een informatiepakket en door startersbeurs-vacatures te presenteren. Als een bedrijf heeft bevestigd bereid te zijn de jongere een plek te bieden worden de afspraken tussen starter en bedrijf met een simpel inschrijfformulier op de website verwerkt tot een digitale leerwerkovereenkomst en kan de starter aan de slag Competenties De Starter wordt uitgenodigd om binnen een maand na aanvang op de website door middel van een competentietest in kaart te brengen hoe zijn of haar competenties zich verhouden ten opzichte van zijn opleidingsniveau. Deze test belicht de 25 competenties die ook gebruikt worden in de SHLkwalificatiestructuren van het regulier onderwijs en spiegelt deze aan concrete werksituaties. Het resultaat is een advies aan de starter over die competenties waaraan hij binnen zijn leerwerktraject 1 Veiligheidscertificaat.

38 - 4 - aandacht aan zou kunnen besteden. Tijdens de 6 maanden van de Startersbeurs vindt nog twee maal deze test plaats. Echter dan vult niet alleen de Starter maar ook de werkgever de test in. Deze tussentijdse beoordelingen vormen de basis voor voortgangs- en begeleidingsgesprekken tussen werkgever en starter. Als na 6 maanden uit de eindevaluatie blijkt dat de starter zich voldoende heeft ontwikkeld, krijgt hij of zij een certificaat en een referentiebrief van de werkgever. Via de website startersbeurs nu wordt het aanbod aan opleidingen en cursussen in de loop van 2013 bekendgemaakt. De jongere kan bijvoorbeeld met de ervaringen en inzichten die hij tijdens zijn periode bij het bedrijf heeft opgedaan een gerichte vervolgcursus volgen. Dat kan een lichte vorm van een EVC-procedure (erkenning van verworven competenties) zijn, maar bijvoorbeeld ook een cursus presentatietechniek, gesprekstechniek, of sollicitatietechniek. Startersbeurs interessant voor werkgevers Voor werkgevers betekent de Startersbeurs de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met potentieel nieuw personeel. De werkgever krijgt van de gemeente een compensatie die net zo hoog is als de vergoeding die de werkgever aan de starter betaalt. De kosten voor de werkgever zijn daarom zeer beperkt. Ook trekt de Startersbeurs, gezien de voorwaarde dat de starter zelf een bedrijf zoekt, met name actieve en ambitieuze jongeren aan. Een doelgroep die voor veel werkgevers aantrekkelijk is. De regeling zelf vraagt een minimale administratieve belasting van de werkgever. Dat de Startersbeurs voor werkgevers een interessant instrument is blijkt wel uit het feit dat de gemeente Tilburg momenteel dagelijks benaderd wordt door werkgevers met interesse, terwijl de regeling zelf nog niet eens is gestart maar alleen nog maar is aangekondigd. In de bespreking van dit voorstel in de caroussel op 5 maart werd aangegeven dat geld geven aan werkgevers om mensen een plek te bieden een kanteling zou zijn van het beleid, omdat het beleid vooral gericht is op het prikkelen van werkgevers om zelf met projecten te komen. Echter, deze opmerking gaat voorbij aan de werkelijkheid waarin ook nu aan werkgevers loonkostensubsidies, werken met behoud van uitkering/proefplaatsingen etc. wordt aangeboden om mensen te plaatsen. De Startersbeurs is in die zin niet anders. Namelijk een regeling die werkgevers financieel prikkelt om mensen, waarvan de gemeente graag heeft dat ze aan de slag gaan binnen te halen. Het enige verschil is de doelgroep zelf. Is de Startersbeurs de oplossing voor de jeugdwerkloosheid? Nee, zeker niet. Het is naar onze mening een illusie om te denken dat de arbeidsmarkt zich laat regisseren. Ook als het gaat om de jeugdwerkloosheid. De Startersbeurs is niet meer dan een tijdelijk instrument waarmee het voor werkgevers makkelijker wordt om ondanks de economische crisis toch nieuwe werkgelegenheid te ontwikkelen waarmee kansen ontstaan voor jonge mensen. Is de Startersbeurs daarmee symptoombestrijding? Absoluut. Maar is dat erg als we daarmee kunnen bereiken dat jongeren ondanks de huidige economische situatie toch perspectief houden? Kunnen we alle jongeren met een Startersbeurs ondersteunen? We stellen niet voor om iedere jongere die thuis zit een Startersbeurs te geven. Dat is onbetaalbaar. Op zich is dat niets nieuws: we beschikken ook niet over voldoende middelen om iedereen in de bijstand van een re-integratietraject te voorzien. Toch is dat geen argument om dan maar niemand meer te re-integreren. Voor de Startersbeurs is dat niet anders. Maar we hoeven ook niet iedere jongere van een Startersbeurs te voorzien. De Startersbeurs is namelijk voor lang niet alle jongeren interessant. Een alleenstaande van 21 jaar bijvoorbeeld heeft in de bijstand al een hoger inkomen en daarvoor hoeft hij of zij geen 32 uur in de week actief te zijn. We verwachten daarom dat de Startersbeurs alleen interessant is voor jonge mensen die geen uitkering willen maar willen investeren in hun loopbaan. Die niet thuis willen zitten maar actief werkervaring op willen doen in de richting van hun opleiding. Een vertrouwde slogan is sociale zekerheidsland is werk boven inkomen. Hier is het werkervaring boven inkomen en voor veel jongeren blijkt dit een hele logische. Het biedt hoop voor de toekomst dat de huidige generatie net-afgestudeerden aspecten zoals zelfverwezenlijking, ambitie en maatschappelijk nut veelvuldig belangrijker vinden dan uitsluitend materiele zaken. Met name ook als het gaat om investeren in de eigen toekomst. Zoals ook zal blijken in de volgende paragraaf. We moeten dus vaststellen dat er waarschijnlijk meer vraag zal zijn dan budget beschikbaar. Dat betekent een budgetplafond. Zeker bij een regeling als de Startersbeurs, waar van de jongeren ook letterlijk wordt verwacht dat zij zelf actie ondernemen is wie eerst komt, eerst maalt helemaal geen rare uitkomst. Zitten jongeren eigenlijk wel op die beurs te wachten?

39 - 5 - Gemiddeld 32 uur in de week aan de slag voor 500,-. Bestaan er wel jongeren die dat willen? Jazeker. De gemeente Tilburg heeft een extern bureau onderzoek laten uitvoeren naar de interesse van jongeren voor de Startersbeurs, juist op dit aspect. Het betrof een zogenaamd peergroup-research via online media. Jongeren gingen online met elkaar de dialoog aan op facebook, twitter, hyves en internetforums zoals bijvoorbeeld Hieronder enkele opvallende uitkomsten.

40 - 6 - Inkoop en aanbesteding Natuurlijk heeft de GRD als publieke organisatie te maken met aanbestedingsregels. Onderzocht moet daarom worden of het wel mogelijk is om eenvoudig aan te sluiten bij de Tilburgse uitvoeringspraktijk. Dit geeft immers het voordeel dat er snel kan worden gestart en er bovendien niet of nauwelijks sprake is van ontwikkelkosten. Gelet op de beperkte waarde van de opdracht is het niet nodig om Europees aan te besteden. Subsidiar merken we op dat het hier primair gaat om de dienst arbeidsbemiddeling (niet zijnde arbeidsovereenkomsten, want er is sprake van een leerwerkovereenkomst) en daarom is er sprake van een 2b-dienst zoals beschreven in Bao. Dit betekent dat een directe gunning, zonder een aanbestedingsprocedure mogelijk is. Voor de juridische

41 - 7 - onderbouwing verwijzen we naar de memo van portefeuillehouder van de Burgt dd. 24 november 2011 waarin wordt onderbouwd waarom het niet nodig was om voor Baanbrekend Drechtsteden een aanbestedingsprocedure te starten. Startersbeurs in relatie tot overige regelingen De Startersbeurs is een aanvulling op de ondersteunende regelingen voor jonge werkzoekenden. Omdat de Startersbeurs wordt uitgevoerd buiten de regels van de Wet Werk en Bijstand (WWB), gaat het om een preventief instrument. De Startersbeurs is voor jongeren die ervoor kiezen om geen uitkering aan te vragen. Daarmee bereikt de gemeente ook jongeren die eerder zijn 'afgehaakt' bij de aanvraag van een uitkering en die daardoor uit beeld zijn geraakt. Omdat de Startersbeurs buiten de regels van de WWB om wordt uitgevoerd is ook het boete- en maatregelenbeleid van de WWB niet van toepassing. Dit leidt tot de vraag hoe wordt omgegaan met verwijtbaar gedrag/tussentijds beeindigen van de werkzaamheden. Belangrijk is om daarbij in kaart te brengen hoe de verschillende spelers zich tot elkaar verhouden. - De Starter sluit een leerwerkovereenkomst met het leerbedrijf (ontwikkelen, leerdoelen, activiteiten, begeleiding, inzet dit vormt de basis voor de vergoeding leerbedrijf starter). - Het leerbedrijf sluit een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente (opdracht om de starter te begeleiden dit vormt de basis voor de vergoeding gemeente leerbedrijf) Hieruit volgt dat de gemeente en de Starter feitelijk geen relatie hebben. De gemeente kan de Starter dan ook niet sanctioneren. Indien er sprake is van verwijtbaar gedrag kan de leerwerkovereenkost (op verzoek van starter of leerbedrijf) per direct worden beeindigd. Omdat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst is er immers geen ontslagbescherming. In dat geval staakt ook de vergoeding. Betalingen die betrekking hebben op de periode na het staken van de werkzaamheden kunnen privaatrechtelijk als onverschuldigde betaling bij het bedrijf worden teruggevorderd. NB binnen de Tilburgse uitvoeringsvariant is vastgelegd dat het terugvorderen van deze betalingen tot de tweede aanmaning is belegd bij de partij die de regeling uitvoert. NB het per direct kunnen beeindigen van de leerwerkovereenkomst is ook van belang omdat beeindiging soms zeer wenselijk is. Bijvoorbeeld omdat de Starter toch start met een opleiding. Of omdat hij of zij een reguliere baan heeft gevonden die aansluit bij opleiding en ambitie. Kosten van de regeling De kosten van een startersbeurs hangen uiteraard af van de wijze waarop de regeling wordt uitgevoerd. In onderstaande tabel worden de uitvoeringskosten van de Startersbeurs in Tilburg weergeven. Kostensoort Aantal Stuksprijs Totaal Startersbeurs incl , ,00 werkgeverslasten Hosting webapplicatie Jaar 5.000, ,- Handelingskosten vast Jaar , ,- Handelingskosten , variabel Opvragen KvK 175 7, ,50 Totaal bij 175 beurzen ,50 Omgeslagen per beurs 3.638,26 Van belang is voorts te melden de incidentele ontwikkelkosten van de webapplicatie waarmee de Startersbeurs administratief wordt geregeld. Deze kosten bedragen ca ,- waarvan Tilburg 5.000,- voor rekening neemt. Wanneer we ook daar rekening mee houden betekent dit per Startersbeurs een totaalbedrag van 3.666,83. De gemeente Tilburg heeft daarnaast geinvesteerd in het grafisch ontwerp/huisstijl van de Startersbeurs. Dit heeft geresulteerd in een website-format die door andere gemeenten kan worden hergebruikt. Daarnaast kiest Tilburg voor een stevige communicatiecampagne om de Startersbeurs onder de aandacht te brengen van jongeren en werkgevers. Navraag wijst uit dat voor een gemeente die niet zoals Tilburg heeft meegedaan in het ontwikkeltraject van de Startersbeurs kan worden uitgegaan van de volgende kostenstructuur op basis van 100 te verstrekken beurzen:

42 - 8 - Kostensoort Aantal Stuksprijs Totaal Startersbeurs incl , werkgeverslasten Vaste kosten Jaar , ,- Handelingskosten , variabel Ontwikkeling lokale Eenmalig 1.000, ,- website Totaal bij 100 beurzen ,- Totaal per beurs 3915,67 Uitgaande van deze berekening zou voor een bedrag van ,- 100 jongeren een half jaar lang met een inkomen aan de slag kunnen om werkervaring op te doen. Om de regeling ook onder de aandacht van jongeren en werkgevers te brengen is ook een werkbudget noodzakelijk voor communicatie. Denk hierbij aan informatievoorziening aan MBO/HBO/WO-instellingen gedurende de afstudeerperiodes aangezien zij vaak zicht hebben op het arbeidsmarktperspectief van afstuderende klassen. Dit bedrag moet in verhouding zijn tot de directe kosten van de regeling en daarom stellen we voor om dit bedrag te baseren op 5%, dus ,-. Dit betekent dus dat het totale benodigde budget voor de regeling ,- bedraagt. Dekking Het kabinet stelt in miljoen extra beschikbaar om op regionaal niveau de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Door het budget in één keer uit te keren en niet te verdelen over de jaren 2013 en 2014 kunnen de arbeidsmarktregio s voortvarend van start. Daarbij wil het kabinet zoveel mogelijk aansluiten bij de werkwijze die tijdens het Actieplan Jeugdwerkloosheid effectief is gebleken. De middelen worden verdeeld op basis van het aantal werkloze jongeren in de regio. Het kabinet noemt als voorbeelden van activiteiten waar de regio s de extra middelen aan willen besteden onder andere de Startersbeurs. We weten nog niet precies op welk bedrag de Drechtsteden kunnen rekenen. Echter, wanneer we zoals in de brief van het kabinet staat beschreven, uitgaan van het relatief aandeel jeugdwerklozen komen we tot de volgende rekensom: Ultimo 2012 had de arbeidsmarktregio Drechtsteden 1464 NWW-jongeren. Voor heel Nederland waren dat er Dat betekent dat een budget van minimaal (1.464/71.163)*25 mln. = ,- mag worden verwacht. Minimaal omdat er een positief risico bestaat dat niet iedere arbeidsmarktregio de volledige middelen krijgt toegekend. We stellen voor om van deze verwachte middelen, ,- in te zetten voor de Startersbeurs. ESF Het is mogelijk om de directe kosten van de Startersbeurs in te brengen ter verkrijging van 40% cofinanciering vanuit ESF actie A. De middelen die we hierdoor, met een vertraging, uit Europa ontvangen kunnen we inzetten om ofwel bij een positieve evaluatie van de Startersbeurs, het project te verlengen. Het is uiteraard ook mogelijk om deze middelen in te zetten voor andere projecten. Wel gelden de volgende kanttekeningen: a) het huidige ESF-programma loopt in 2013 af. Dit betekent dat slechts de kosten die in het kader van de startersbeurs gemaakt zijn over de periode heden tot oktober 2013 voor cofinanciering in aanmerking komen. In die zin zou het te optimistisch zijn om uit te gaan van 40% realisatie over het totaal van de versterkte startersbeurzen. b) ESF actie A sluit loonkostensubsidies uit als bron voor cofinanciering. Om toch in aanmerking te komen voor cofinanciering is het noodzakelijk dat de vergoeding die de gemeente aan het leerbedrijf uitkeert niet bestaat uit een vergoeding voor de loonkosten, maar als een vergoeding voor het feit dat het leerbedrijf een starter (re-)integreert/ontwikkelt/begeleid. Dat betekent dat de relatie gemeente-leerbedrijf niet is vastgelegd via een beschikking met betrekking op loonkostensubsidie, maar via een gestandaardiseerde dienstverleningsovereenkomst waarmee het leerbedrijf van de gemeente opdracht krijgt om de starter te begeleiden. De vergoeding die het leerbedrijf hiervoor ontvangt heeft per saldo de gemaakte loonkosten weg. Voordeel is wel dat de vergoeding in zijn geheel direct bij aanvang als voorschot betaalbaar kan worden gesteld. Daarmee wordt de realisatie zoals beschreven bij punt a opgehoogd. c) ESF-actie A is formeel gesloten voor nieuwe aanvragen. NB als de Drechtsteden reeds projecten uitvoeren in het kader van actie A is het goed mogelijk om een nieuw project binnen de huidige aanvraag op te voeren en te verantwoorden. Indien nog geen gebruik wordt gemaakt van actie A is het nog steeds mogelijk om aanvragen in te dienen via de reservelijst. We weten dat het ESFbudget structureel maar voor zo n 40% wordt uitgenut. Projecten die op de reservelijst worden

43 - 9 - geplaatst komen om basis van wie het eerst komt, eerst maalt in aanmerking voor het overgebleven budget. De ervaring leert dat een goede kans bestaat om langs deze route alsnog voor subsidie in aanmerking te komen waardoor de kosten aanzienlijk dalen. Een garantie is er dan uiteraard echter niet. De kosten van de Startersbeurs in relatie tot het programma arbeidsmarkt Tijdens de eerste carousselbehandeling van het oorspronkelijke initiatiefvoorstel op 5 maart 2013 werd gesteld dat de Startersbeurs met een budget van ,- wel erg duur is afgezet tegen het programma arbeidsmarktbeleid, waar met een budget van eveneens ,- honderden mensen via de lijnen school naar werk, werk naar werk en uitkering naar werk worden geholpen. Dit is echter geen juiste vergelijking omdat hierbij niet is meegewogen dat het programma arbeidsmarktbeleid voor het bereiken van haar doelstellingen direct en indirect gebruik is aangesloten op de inzet van andere middelen. Bij de lijn van uitkering naar werk bijvoorbeeld moet ook meegewogen worden dat de betrokken werkzoekenden een uitkering ontvangen (=inzet gemeentelijke middelen) en gereintegreerd worden (=inzet gemeentelijke middelen). Dit wordt niet bekostigd vanuit het programma arbeidsmarktbeleid maar vanuit de middelen BUIG resp. Participatiebudget. Daarnaast geldt zoals beschreven in de voortgangsrapportage arbeidsmarktbeleid: In de uitwerking zal nauwe samenhang gevonden worden met de 7 investeringslijnen (en voorzien middelen) die zijn neergezet in het regionale uitvoeringsprogramma economie & arbeidsmarkt waarover de Drechtraad in oktober 2012 is geïnformeerd. Voorts is een deel van de ambitie 2013 gedekt met restantmiddelen uit het convenant voor de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid. De resultaten op het terrein van arbeidsmarktbeleid hebben anders gezegd vele vaders en vele financiers. Wanneer we bij deze resultaten ook al deze middelen betrekken ontstaat al een aanmerkelijk genuanceerder beeld. Zeker wanneer men in ogenschouw neemt dat de Startersbeurs niet alleen voorziet in ontwikkeling en begeleiding, maar ook in een inkomen. Meer informatie: 1. Flyer Startersbeurs Tilburg (bijlage) 2. Website (vanaf 28 februari): 3. Facebook: Uitzending RTL Nieuws over de Tilburgse Startersbeurs: bit.ly/13ulljt 6. NRC: 7. Collegenota, raadsvoorstel en uitvoeringsplan Startersbeurs Tilburg: De Drechtraad besluit: 1. In te stemmen met het initiatiefvoorstel van de regiofractie VVD en daarmee specifiek: a) De Startersbeurs in te voeren voor afgestudeerde jongeren tot 27 jaar die niet werken, niet leren en geen uitkering ontvangen. b) Maximaal ,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze regeling en deze kosten ten laste te brengen van de te ontvangen regionale middelen Jeugdwerkloosheid. 2. Het bestuur opdracht te geven om: a) de Startersbeurs inhoudelijk nader te verkennen, uit te werken en ten uitvoering te brengen, vooralsnog voor een periode van 1 jaar, waarbij de Startersbeurs uiterlijk 1 oktober 2013 ook daadwerkelijk voor Starters en Werkgevers beschikbaar is. b) De Drechtraad te informeren over de uitvoering van de regeling, voor 1 oktober 2013 (voortgang) en 1 oktober 2014 (evaluatie)

44 AGC Bijlage 6 Bestuurlijke jaaragenda voor Carrousels en Drechtraad

45 Jaaragenda voor Carrousels en Drechtraad - 11 april 2013 Datum CAR Datum DR Programma Deelprogramma Onderwerp Bestuurlijk opdrachtgever Middelen P&O+Financiën Transitieplan ICT Mirck nvt Bestuur Bestuur 3 Programmering Brok Middelen P&O+Financiën Verrekensystematiek ICT/SCD Tanis nvt Maatschappij Wmo Decentralisatie AWBZ Wagemakers Middelen P&O+Financiën 5 Toekomst Organisatienetwerk Blase *) Arbeidsmarkt Participatiewet Uitvoeringsplan Participatiewet vd Burgt Middelen Financiën Jaarrekening 2012 Korteland Primaire begroting 2014 Korteland Economie Economie Actualisering Kantorenstrategie Drechtsteden Stoop Integraal Economie/Arbeidsmarkt Investeringslijn 7; promotie en acquisitie maritiem cluster/rkorteland Middelen Financiën 1e Burap 2013 Korteland Bestuur Bestuur 3 Programmering Brok 4 Toekomst netwerkbestuur Brok/Blase Ruimte Groen, Water, Milieu Windenergie Wagemakers Ruimtelijke Ontwikkeling Regionale Structuurvisie Stoop nvt Maatschappij Decentralisaties Sociaal maatschappelijk Bestuursakkoord Wagemakers Economie Economie Actualisering regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden Stoop Ruimte WSV Woonvisie Stoop Integraal Economie/Sociaal Conjunctuurnotitie 2e kw (oplegnotitie) Tanis/vd Burgt Maatschappij Wmo Decentralisatie AWBZ Wagemakers Wijzigingen verordening Wmo Nieuwstraten e kw Middelen Financiën Actualisering begroting 2014 Korteland Ruimte Bereikbaarheid OV Visie Veerman Groen, Water, Milieu Duurzaamheidsstrategie Mirck Middelen Financiën 2e Burap 2013 Korteland e kw nvt Integraal Economie/Sociaal Conjunctuurnotitie 3e kw Tanis/vd Burgt ntb ntb Arbeidsmarkt Werk&Inkomen Verlenging subsidie ID-ers vd Burgt Evaluatie Minimabeleid vd Burgt Bestuur Bestuur Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Brok 1 Samenwerking en toekomst Drechtsteden Blase Maatschappij Jeugd Transitie Jeugdzorg vd Vlies Middelen Financiën Financiële strategie Korteland P&O+Financiën Verrekensystematiek SCD Tanis nvt Economie Economie Herpositionering ROM-D Korteland Ruimte WSV ISV Stoop *) Bespreking wordt verwerkt in hoofdnotitie 'samenwerking en toekomst Drechtsteden'.

46 AGC Bijlage 6a Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden

47

48 VOORBLAD DOSSIER NUMMER Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Regelement van Orde van de fractie Beter voor Dordt over Baanbrekend Drechtsteden en SDD Aangemaakt Zaaktype Brief beantwoording door college Zaak Pijler Sociale Leefomgeving Programma Werk en inkomen Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.) Behandeld ambtenaar Leemans, Joost; DOCUMENTEN Antwoordbrief Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Regelement van Orde van de fractie Beter voor Dordt over Baanbrekend Drechtsteden en SDD Aanspreekpunt S.V. Vooren Aanpsreekpunt telefoon Aanpsreekpunt Onderwerplijstnr 166 Artikel 40 vragen BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN In vergadering Agendacommissie - dinsdag 26 maart :00 Besluit Mevrouw Van Dongen geeft aan dat haar fractie dit stuk graag wil bespreken. Baanbrekend Drechtsteden haalt de targets niet, dit heeft een directe link met de Dordtse begroting, het is dus van invloed wat we lokaal hiervan vinden. Daarnaast is een groot deel van het klantenbestand Dordtse klanten. BVD wil graag bespreken of we zo door willen gaan met Baanbrekend Drechtsteden. De heren Heijkoop en Van Verk en Mevrouw Ruisch geven aan dit een regionaal thema te vinden dat ze graag regionaal willen bespreken. Mevrouw Koene deelt die mening maar stelt voor wel een overzicht te vragen wat deze ontwikkelingen per gemeente betekenen (financieel en inhoudelijk), vóór de behandeling in de Drechtsteden. Met die afspraak kan de agendacommissie in meerderheid instemmen. Mocht er na de regionale bespreking nog behoefte zijn aan een lokale bespreking, dan kan dit onderwerp opnieuw worden ingebracht. In vergadering Gemeenteraad - dinsdag 19 maart :15 Besluit Het stuk wordt op verzoek van de fractie van Beter Voor Dordt doorgeleid naar de agendacommissie.

49 Postadres: Postbus AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 DORDRECHT de heer D.T. van Antwerpen van de fractie Beter Voor Dordt Beekenstein ZB DORDRECHT T14078 F (078) Contactpersoon J.M. Leemans Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Bijlage(n) 2 Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Geachte heer Van Antwerpen, Namens u fractie Beter Voor Dordt vraagt u in een brief, ontvangen op 31 januari 2013, nadere inlichtingen (op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad) betreffende Baanbrekend Drechtsteden en de Sociale Dienst Drechtsteden. De antwoorden op de in deze brief gestelde vragen luiden als volgt. T (078) E DOSSIER Afschrift: - MO/RB2, JM Leemans SK Dordrecht West l e etage - wethouder Van de Burgt SK Dordrecht SBC/Concern, EG Imthorn SK Dordrecht raadsgriffler Van Hall t.b.v. raads- en burgerraadsleden SK Dordrecht Oost l e etage Vraag 1) Is onze stelling juist dat bij het aangaan van de publiek-private samenwerking met Randstad instemming van alle lokale raden vereist was en dat dit ook geldt bij continuering van de samenwerking? Indien u van mening bent dat onze stelling onjuist is, kunt u dan aangeven waarom? Indien onze stelling naar uw mening juist is, waarom is dan niet aan de lokale raden instemming gevraagd? Antwoord: De site die wordt geciteerd als basis voor deze vragen is geen site van SDD/BBD of Dordrecht. De site is een nieuwssite voor "Actualiteit, trends en vakkennis voor de flexibele arbeidsmarkt" en onderdeel van een bedrijvengroep uit Hilversum. Baanbrekend Drechtsteden is in formeel juridische zin géén "publiek private samenwerking". Op de site van BBD vindt u een dergelijke formulering dan ook niet maar wordt gesproken over "een bijzondere samenwerking". Overigens staat ook in het aangehaalde citaat nadrukkelijk "het is letterlijk een publiek-private samenwerking". Er is immers sprake van samenwerking tussen een publieke en een private partij. Formeel juridisch is er echter sprake van een opdrachtgever (SDD)-opdrachtnemer (Randstad Groep Nederland) relatie. Concreet betreft het inhuur van een deel van het personeel van Randstad (expertise op marktbewerking en matching) en een fee bij (duurzame) plaatsingen. Ook dit staat overigens op de aangehaalde site (onder het kopje "no cure less pay"). Gezien voorgaande betreft het de reguliere bedrijfsvoering van de SDD en de geldende organisatie- en mandaat regeling en is er geen instemming van de (lokale) raden nodig. Pagina 1/6 /V Mixed l-v* Sources MM cmot MiJw o msrsc FSC

50 DORDRECHT Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Vraag 2) In bovenstaand citaat staat dat niet volledig geoutsourced wordt en het team is opgebouwd uit intercedenten van Randstad en Klantmanagers van de gemeente. Hoe verhoudt outsourcen zich tot de re-organisatie van vorig jaar waarbij mensen boventallig verklaard zijn? Antwoord: BBD bestaat in de beschreven vorm al sinds begin De reorganisatie van betrof niet de gehele SDD. BBD is een van de onderdelen die daar geen onderdeel van uitmaakten. Overigens is er bij BBD nooit sprake geweest van het outsourcen van taken die voorheen door regulier personeel van de SDD werden gedaan. Er is een nieuwe vorm van dienstverlening ontwikkeld die, en dat is juist de essentie van het concept, voor een deel vroeg om inbreng van matchingsexpertise en marktkennis en ontsluiting van een grote uitzendpartner. Overigens geldt voor BBD, evenals voor de rest van de GRD, dat in het geval er vacatures of extra werkzaamheden bestaan in eerste instantie wordt gekeken naar of er onder de boventallige collega's mensen zijn die die werkzaamheden redelijkerwijs in zouden kunnen (gaan) vullen. Vraag 3) Beter Voor Dordt is van mening dat deze evaluatie (tevens) aan de individuele gemeenteraden had moeten worden aangeboden aangezien de gemeenten financieel verantwoordelijk zijn bij een tekort bij de SDD. Deelt u deze mening? Indien dit niet het geval is, waarom niet? Antwoord: De stelling dat de lokale raden financieel "verantwoordelijk" zijn voor eventuele tekorten geldt voor (alle taken van) de gehele GRD en andere gemeenschappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen. Dit laat onverlet dat de sturing en verantwoording van de GRD aan de Drechtraad zijn overgedragen. Overigens vinden in het kader van een goede bedrijfsvoering van de GRD regelmatig grotere en kleinere evaluaties qua bedrijfsvoering plaats onder de verantwoordelijkheid van het management en het DSB. Gezien de belangstelling van de Drechtraad voor BBD is de Drechtraad, via de door u bij uw vragen gevoegde raadsinformatiebrief, over de evaluatie geïnformeerd. Vraag 4) Kunt u aangeven hoeveel bijstandsuitkeringen er waren per 1 januari 2013? Wij gaan er van uit dat het antwoord op vraag 2 (aanzienlijk) boven het streefgetal van is. Antwoord: Hierover zijn de Drechtraad, de (lokale) portefeuillehouders financiën en sociaal en betrokken ambtenaren via bijgevoegde raadsinformatiebrief van 8 januari 2013 geïnformeerd. Vraag 5) Hoe reëel vind u (achteraf) de stelling in de bestuursrapportage 2012 dat een verlaging tot uitkeringen te realiseren is? Antwoord: Ten tijde van de bestuursrapportage was er, met de kennis van dat moment, de arbeidsmarktsituatie van dat moment, en de toen nog uit te voeren intensiveringsacties via het zogenaamde "Aanvalsplan" een redelijke verwachting dat het behalen van de doelstelling nog denkbaar was. In de 2 e burap SDD en tijdens de carrousels is aangegeven dat de Pagina 2/6

51 DORDRECHT Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden kans van niet realiseren er was. Verder verwijzen we graag naar de beantwoording van dezelfde vraag tijdens de Drechtraad van 15 januari jl. en bijgevoegde raadsinformatiebrief van 7 februari 2013 waar ook over de ontwikkeling van het klantenbestand is gerapporteerd. Vraag 6) Heeft u overwogen om het achterblijven bij de oorspronkelijke doelstelling eerder mede te delen aan cg. Te bespreken met de Gemeenteraad en/of de Drechtraad? Indien dit het geval is, waarom heeft dat dan niet plaatsgevonden? Indien dit niet het geval is, waarom niet? Antwoord: Hiervoor verwijzen we naar voorgaande antwoord op vraag 5. Vraag 7) Waarom wordt de participatieladder door de SDD niet gebruikt terwijl dit "gepromoot" wordt door o.a. Divosa en VNG? Antwoord: De participatieladder is ons inziens een achterhaald instrument in het licht van de op handen zijnde Participatiewet. We spreken daarin liever over een loonwaarde van mensen. Afhankelijk van de loonwaarde worden er instrumenten ingezet. Vraag 8) Kunt u aangeven hoeveel van het participatiebudget besteed wordt aan Baanbrekend Drechtsteden en hoeveel er dan overblijft voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? Antwoord: In 2012 is het financiële beeld van BBD als volgt: Het re-integratiebudget 2012 is 11,8 miljoen. Hiervan is 3,6 miljoen uitgegeven aan BBD. Dit is inclusief personeel, apparaatskosten, individueel verionen en in inzet van BBD in Vraag 9) Welke Instrumenten worden ingezet voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? Antwoord: Deze instrumenten zijn: sollicitatietrainingen, bedrijfsbezoeken, taalvaardigheidcursussen, competentietesten, presentatie technieken, assertiviteitstrainingen, arbeidsdeskundige en arbeidsmedische onderzoeken, VCA, branchegerichte scholingen, branchegerichte werkplaatsen, werkplaatsen gericht op werknemersvaardigheden (bijv. BST, Combigoods), etc. Daarnaast is er de workshop "werken naar vermogen" waarin we mensen wijzen op rechten en plichten m.b.t. (tijdelijke) inkomensondersteuning, mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, community jobs, en onze visie "Partner in zelfstandigheid". Vraag 10) Deelt u onze mening dat het beter is de samenstelling van het klantenbestand leidend te laten zijn bij de keuze voor een reintegratie-instrument in plaats van andersom? Indien dit niet het geval is, waarom niet? Pagina 3/6 /"Y Mixed AP Sources r.i cu«x»13*0 eiwn FSC

52 DORDRECHT Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Antwoord: 3a, dat is ook het beleid van de afgelopen jaren geweest. Inzet van inspanning en begeleiding wordt juist nadrukkelijk bezien tegen de achtergronden van de mate waarin men kansrijk is op de arbeidsmarkt en vanuit maatwerk voor betrokkene. Vraag 11) Deelt u onze mening dat het beter zou zijn geweest eerst voldoende inzicht te hebben in de samenstelling van het klantenbestand alvorens contractafspraken met derden te maken? Indien dit niet het geval is, waarom niet? Antwoord: Ja, wij zijn van mening dat we dit inzicht hebben en hadden. Op basis van dit inzicht en de kennis en mogelijkheden van de arbeidsmarkt worden instrumenten ingekocht. Vraag 12) Tussen de start van Baanbrekend (2011) en het inzicht krijgen in mogelijkheden klanten via de "CV-aktie" (2 e helft 2012) zit anderhalf jaar. Kunt u aangeven waarom dit zolang geduurd heeft? Antwoord: De mogelijkheden van BBD voor mensen met een uitkering zijn steeds meer toegenomen. Om de mogelijkheden voor mensen die al een uitkering hebben te vergroten, hebben we de CV actie ingezet. Vraag 13) Wij vinden het onbegrijpelijk dat klaarblijkelijk tot 2e helft 2012 er onvoldoende beeld was van de mogelijkheden van de klanten van de SDD. Kunt u aangeven wat de oorzaak is dat daarvoor er blijkbaar onvoldoende inzicht in het bestand geweest is? Antwoord: Hiervoor verwijzen we naar het antwoord op vraag 11. Vraag 14) Beter Voor Dordt gaat er van uit dat het aanboren van het netwerk van RGN een belangrijke reden geweest is voor het starten met het samenwerkingsverband Baanbrekend Drechtsteden. Kunt u aangeven wat de reden is dat niet eerder is vastgesteld dat het netwerk van RGN onvoldoende is aangehaakt? Antwoord: In de samenwerking tussen SDD en Randstad is dit vanaf het begin van de samenwerking een nadrukkelijk punt van aandacht en gesprek geweest. Een uitdaging is om de markt "net onder" de reguliere uitzendmarkt te ontsluiten. Een uitdaging waarin overigens de expertise van een grote uitzender navenant nodig is. Vraag 15) In hoeverre is bij de vergelijking tussen Baanbrekend en WSP/Reintegratiebureaus sprake van een vergelijkbare doelgroep? Immers, Baanbrekend richt zich tot mensen die kansrijk geacht worden. Antwoord: De doelgroep van BBD en WSP zijn vergelijkbaar. Vraag 16) Kunt u aangeven hoeveel mensen duurzaam zijn uitgestroomd naar regulier werk via Baanbrekend Drechtsteden? Antwoord: In 2011 uitstroom van 453 en in 2012: 468. Pagina 4/6

53 DORDRECHT Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Vraag 17) Kunt u aangeven hoeveel van de mensen die bij Baanbrekend Drechtsteden gestart zijn in een Re-integratie Werk Overeenkomst (RWO) van 3 maanden en na afloop van de RWO weer in de WWB terecht zijn gekomen en hoeveel mensen zijn doorgestroomd naar regulier werk? Antwoord: In 2011 zijn 470 mensen gestart in een RWO, waarvan 238 succesvol. In 2012 zijn 310 mensen gestart in een RWO, waarvan 170 succesvol, (t/m november '12). Vraag 18) Uit gesprekken met mensen die bij Baanbrekend Drechtsteden middels een RWO uitgestroomd waren, bleek dat een aantal van hen niet of nauwelijks daadwerkelijk gewerkt hebben maar "betaald thuis zaten" met als opdracht te blijven solliciteren. Herkent u deze signalen? Bent u bereid hierover met Baanbrekend Drechtsteden in gesprek te gaan? Baanbrekend Drechtsteden is een samenwerkingsverband met Randstadgroep Nederland. Antwoord: De situatie waar u aan refereert heeft inderdaad gedurende korte tijd bestaan. De SDD heeft dit eind 2011 geconstateerd en heeft daarover samen met Randstad harde afspraken gemaakt. Sindsdien komt dit niet meer voor. Vraag 19) In hoeverre is er ook naar andere samenwerkingspartners gekeken bij de start van Baanbrekend en nu bij de evaluatie? Antwoord: Zowel bij de start als bij de evaluatie is dit een punt van aandacht geweest. Op beide momenten waren er de nodige afwegingen om niet te switchen naar een andere grote uitzender. Vraag 20) Aangezien zowel in 2011 als in 2012 de resultaten tegenvielen lijkt het Beter Voor Dordt rechtvaardig om resultaatsverplichtingen aan te gaan met Baanbrekend. Is daar nu al sprake van en indien dit niet het geval is, bent u dan bereid om resultaatafspraken te maken met Baanbrekend en daar financiële gevolgen aan te koppelen? Antwoord: Zowel het contract 2011 als het bijgestelde contract 2012 en het concept contract 2013 bevatten nadrukkelijk resultaatafspraken die direct gekoppeld zijn aan de financiële verdiensten voor Randstad. Vraag 21) In hoeverre neigt dit naar uitsluiten van andere private partijen? Antwoord: Duidelijk is dat de verbondenheid van de merknamen Baanbrekend en Randstad elkaar versterken en het eventueel ontkoppelen daarvan voor beide partijen nadelige effecten in de markt zal hebben. Er wordt in 2013 juist ook ingezet op het versterken van de lijn tussen BBD en andere uitzenders. Vraag 22) Kunt u bovenstaande stelling toelichten? Antwoord: Zie ons antwoord bij vraag 21. Pagina 5/6 * Mixed Sources r." M r» roe MM e MM FK

54 Datum Ons kenmerk Betreft 5 maart 2013 MO/ Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Vraag 23) Beter Voor Dordt is van mening dat inzetten van het juiste instrument, passend bij de samenstelling van het klantenbestand van de SDD de enige afweging dient te zijn bij de keuze voor een re-integratieinstrument. Deelt u deze mening? Indien dat niet het geval is, waarom niet? Antwoord: Dat delen wij echter daarbij betrekken wij nadrukkelijk de kansen op de arbeidsmarkt en de (afnemende) financiële mogelijkheden. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Pagina 6/6

55 RAADSINFORMATIEBRIEF Bezoekadres Noordendijk RR Dordrecht Postbus AP Dordrecht Aan de (plv.) leden van de Drechtraad BNG Telefoon (078) Fax Behandeld doorw.h. Bak Onderwerp Klantenbestand WWB per 1 januari 2013 i.r.t. begroting 2013 Datum 8 januari 2013 Ons kenmerk BDR/13/ Bljlage(n) n.v.t. Geachte leden van de Drechtraad, In de geactualiseerde begroting GRD 2013, die 15 januari in uw raad behandeld zal worden, is voor de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een doelstelling opgenomen die is gerelateerd aan het aantal bijstandsklanten. Zoals daarin toegezegd en evenals vorig jaar wordt u bij deze geïnformeerd over de uiteindelijke eindstand per 31 december Aangezien in de actuele begroting 2013 in afwachting hiervan is uitgegaan van een eindstand conform de doelstelling heeft dit ook financiële effecten, zoals in de actuele begroting ook is aangegeven. In deze brief worden deze effecten ook vermeld; ze zullen echter pas bij de 1 e bestuursrapportage verwerkt (kunnen) worden. Navolgend wordt kort op de volgende onderdelen ingegaan: 1. Daadwerkelijke eindstand 2012/beginstand 2013 WWB 2. Financiële effecten begroting Doelstelling Daadwerkelijke eindstand 2012/beginstand 2013 WWB De doelstelling in de begroting SDD voor het aantal klanten dat eind 2012 afhankelijk zou zijn van een uitkering 2012 was (maximaal) klanten. Dat impliceerde een geleidelijke daling van (per saldo) 350 klanten vanaf 1 januari Over de ontwikkelingen gedurende 2012 is via de bestuursrapportages gerapporteerd en maandelijks zijn de standen verspreid onder de wethouders sociaal. Ondanks de gedurende het jaar al tegenvallende ontwikkelingen is de doelstelling gedurende het jaar niet bijgesteld. Dit om maximale druk te houden op het zo veel mogelijk realiseren van de doelstelling. Ook is medio 2012 een programma gestart om verdere uitstroom zoveel mogelijk te faciliteren. Alhoewel dat deels inderdaad tot extra uitstroom heeft geleid in 2012 zijn de activiteiten vooral voorwaardenscheppend geweest om de uitstroom vanaf 2013 beter mogelijk te maken. Zo zijn bijvoorbeeld inmiddels alle klanten Alblasserdam / Dordrecht / Hendrik-ldo-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht Pagina 1 van 2

56 Datum 8 januari 2013 Ons kenmerk BDR/13/ zonder vrijstelling gesproken en is actuele en relevante "CV-informatie" vastgelegd, zodat het gehele bestand goed in beeld is om makkelijk vacatures en mensen te matchen. Op 31 december 2012 bleek de SDD Wwb-klanten in het bestand te hebben; 511 meer dan de doelstelling en 161 meer dan op 1 januari Dat wil zeggen een stijging van 3,4%. Daarmee bevindt de SDD zich wat grote gemeenten betreft in de middenmoot: de cijfers in de benchmark variëren van één daler met -0,8% tot voor het overige stijgers tussen de 0,7 en 11,6% (gegevens eind oktober 2012). Over de redenen van de achterblijvende resultaten is het PFO Sociaal regelmatig bijgepraat en op 4 december jl. via een memo geïnformeerd. Oorzaken zijn een mix van de effecten van de reorganisatie gedurende het eerste half jaar en de blijvende en toenemend verslechterende arbeidsmarkt, hetgeen zowel meer instroom oplevert als de uitstroom verder bemoeilijkt. In de jaarrekening 2012 zal hierover vanzelfsprekend ook verantwoording worden afgelegd. 2. Financiële effecten begroting 2013 GRD Begroting 2013 In de actuele begroting 2013 is aangegeven dat het daar nog voorlopig geprognosticeerde overschot op basis van klanten ca. 7 miljoen negatief zou moeten worden bijgesteld als het bestand op zou blijven. Het klantenbestand valt met nog hoger uit dan in die calculatie. Tezamen met enkele andere correcties wordt de prognose per saldo met 7,5 miljoen negatief bijgesteld, van een verwacht overschot van 12,5 miljoen naar een verwacht overschot van 5 miljoen. De bijstellingen betreffen: Prognose overschot actuele begroting 2013 : 12,5 min Beginstand in plaats van : 7,5 min nadelig Hogere gemiddelde uitkering a.g.v. samenstelling bestand : 1,4 min nadelig Verwachte hogere uitkering (prijseffect) 2013 : 1,1 min nadelig Bijstelling rijksvergoedingen : 1,8 min voordelig Bijstellen debiteurensystematiek : 0.7 min voordelig 7,5 min nadelig -/- Actuele prognose overschot min Omdat in de actuele begroting 2013 is aangegeven het overschot - mede gegeven deze te verwachten bijstelling - vooralsnog te reserveren, heeft de bijstelling geen financieel effect voor de gemeenten. 3. Doelstelling 2013 In de actuele begroting 2013 zijn de volgende doelstellingen benoemd voor de SDD: 1. Het aantal mensen dat eind 2013 een bijstandsuitkering ontvangt is 200 lager dan op 31 december Daarnaast wil de SDD 500 mensen met een beperkte loonwaarde laat werken naar vermogen, wat resulteert in een netto besparing van 250 uitkeringen. Uitgaande van de beginstand van wordt daarmee de doelstelling: = Het ontwikkelen van een eigen variant, vooruitlopend op de mogelijkheden van de nieuwe participatiewet, blijkt echter weerbarstig. Zodra een werkbare variant ontwikkeld is (planning: eerste kwartaal 2013) zult u daar nader over geïnformeerd worden. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Bij de eerste bestuursrapportage 2013 zullen de financiële effecten van de gerealiseerde beginstand van het klantenaantal WWB verwerkt worden. Zodra deze ontwikkeld is wordt u geïnformeerd over een werkbare variant loondispensatie en wat dat doet met het aantal klanten (planning: eerste kwartaal 2013). Hoogachtend, HeUDrechtstedenbestuur

57 Drechtsteden RAADSINFORMATIEBRIEF Bezoekadres Noordendijk RR Dordrecht Postbus AP Dordrecht Aan de (plv.) leden van de Drechtraad BNG Telefoon (078) Fax htsteden.nl Behandeld door P. van der Meijden Onderwerp klantontwikkeling WWB 2012 Datum 7 februari 2013 Ons kenmerk BDR/13/ Bijlage(n) geen Geachte (plv.) leden van de Drechtraad, Toelichting In de vergadering van de Drechtraad van 15 januari jl. is door leden van de Drechtraad gevraagd om inzicht in de ontwikkeling van het aantal klanten van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) in Door de portefeuillehouder is toegezegd dit inzicht te geven. In deze raadsinformatiebrief wordt die toezegging nagekomen. Samenvatting In de ontwikkeling van het aantal klanten in 2012 zien we de volgende trends: Algemeen: De economie is in 2012 gekrompen ten opzichte van De investeringen, de productie in de bouw en de consumptieve bestedingen lopen terug, en het aantal banen neemt af. Vanaf medio 2011 is er sprake van een voortdurend stijgende werkloosheid, van 5% in juni 2011 naar 7,2% eind Het aantal WW-uitkeringen loopt op; het aantal lopende WW-uitkeringen kwam in december 2012 uit op 340 duizend. Dat zijn er 70 duizend meer dan een jaar eerder. Bovendien zijn er minder WW-uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. Er is een toename van het aantal personen dat na de WW in de bijstand komt. Onderzoek toont aan dat 10 tot 16 % doorstroomt naar de WWB. Belangrijkste oorzaken: economische crisis, verkorten maximale uitkeringsduur van WW en groei van aantal verzekerde werknemers. Tussen de gemeenten bestaan duidelijke verschillen in de ontwikkeling sinds eind juni Er zijn zowel stijgingen als dalingen. Onder de gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners deed de grootste daling zich voor bij Haarlem, Haarlemmermeer en Dordrecht. Eind juni 2012 werden daar 6 procent minder bijstandsuitkeringen verstrekt dan een jaar eerder 1. 1 CBS, persbericht Alblasserdam / Dordrecht / Hendrik-ldo-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht Pagina 1 van 2

58 Datum 30 januari 2013 Ons kenmerk BDR/13/ Ontwikkeling klanten SDD 2012 Klanten SDD TOTAAL (O 4800 C 4750 < I. 1 1 : rrrt jul okt jan dec feb apr mei jun aug sep nov dec Maand Eerste kwartaal: stijging In het eerste kwartaal is het aantal klanten vooral gestegen als gevolg van een lage uitstroom. Dit had twee oorzaken. Ten eerste de reorganisatie van de SDD en de hiermee gepaard gaande transitietijd. Er was sprake van een herverdeling van functies en klanten, bijbehorende training van medewerkers, én inkrimping van personeel (50 mensen minder), waardoor regisseurs zich moesten inwerken op hun taak en klanten, en het werk met minder mensen uitgevoerd moest worden. Ten tweede werden de SDD-medewerkers geconfronteerd met invoering van de Huishoudtoets en niet veel later met de afschaffing ervan, én het inregelen van het nieuwe minimabeleid. Dit vroeg extra tijd van de medewerkers die niet benut kon worden voor uitstroomtaken. Tweede en derde kwartaal: daling Vanaf het tweede kwartaal zijn de gevolgen van de reorganisatie achter de rug en zien we dat het bestand langzaam daalt, behalve tijdens de maand juli, maar vanwege de vakantieperiode stijgt het bestand dan meestal enigszins. Begin van het derde kwartaal heeft de SDD een "aanvalsplan" ingezet om het klantenbestand verder omlaag te brengen. Vierde kwartaal: stijging In het vierde kwartaal is het niet gelukt om een verdere daling van het klantenbestand te bereiken. Dit ligt vooral aan de hoge Instroom van klanten in de bijstand. Ten opzichte van het tweede en derde kwartaal is de instroom in het vierde kwartaal met ruim 30% toegenomen, terwijl de uitstroom ongeveer op hetzelfde niveau bleef. De gevolgen van de economische crisis laten zich steeds meer voelen. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Niet van toepassing.

59 AGC Bijlage 7 Planning themabijeenkomsten Drechtstedendinsdag voor raads- en collegeleden

60 Concept-Aanzet tot programmering themabijeenkomsten voor raads- en collegeleden versie: Datum Onderwerp Programma Best. opdr.gever Opdrachtnemer Toelichting Wonen Fysiek Stoop Seip, Blokland De AGC heeft op 13-2 aangegeven dat het permanent naar achter plaatsen van dit issu onwenselijk is; dit gezien de dynamiek in het veld Regionale Structuurvisie Fysiek Stoop Seip De regionale structuurvisie komt na de zomer in de besluitvormende fase tereacht. De RSV is voor de Drechtsteden van belang omdat het het ruimtelijk kader vormt voor nieuwe ontwikkelingen. De RSV wordt herzien vanwege de gewijzigde economische omstandigheden en de trendmatige ontwikkelingen (grofweg, van minder maakbaarheid naar constant nieuwe ontwikkelingen). Voor de zomer wordt de RSV breed besproken, met als laatste stap voor vervolmaking van het concept een toelichting en discussie met colleges en raden. Daarna wordt de RSV in de inspraak gebracht met het oog op besluitvorming. vrijdag SUGGESTIE: Excusie Zuid-westelijke Delta Bestuur Brok Slager Tijdens DR op 4 december 2012 is teruggekoppeld, zowel een aantal raadsleden als de voorzitter hebben hiertoe input geleverd. Afgesproken is om ook in 2013 een excursie te organiseren met een inhoudelijk programma. Aanhakend op de thematiek Brussel kan gedacht worden aan het gedachtegoed rondom Zuidwestelijke Delta Themagerichte excursies Invulling actualisatie rmjp Integraal Brok Slager In de AGC op 13-2 is besloten op deze DDD de middag/avond themabijgericht excursies te houden t.p.v. een reguliere DDD. Naast beleidsgerichte onderwerpen is er ook een mogelijkheidom aandacht te schenken aan 1 of meer GrD-dochters. Verzoek van de Carrousel Integraal op : presentatie landschapsprojecten gebiedsvisie Deltapoort, transformatievisie Merwedezone, Dordtse Biesbosch Recent is editie 1 van het Drechtstedenjournaal van Deloitte verschenen. Dit is breed binnen het netwerk verspreid. Onderwerpen zijn ondermeer: gevolgen regeerakkoord, Wet Hof, schatkistbankieren, wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke Wettelijke ontwikkelingen in de sfeer van middelen Middelen Korteland Buchinhoren sector en Wet markt en overheid. Stuk voor stuk onderwerpen die vanuit het perspectief van een raadslid interessant zijn University College Sociaal vdburgt tdolle Informatie-overdracht.

61 VOORRAAD Themabijeenkomsten voor raads- en collegeleden Datum Onderwerp Programma Best. opdr.gever Opdrachtnemer Toelichting voorraad Geschiedenis van de Drechtsteden Bestuur Blase Langschmidt voorraad Integrale veiligheid Fysiek Brok Seip Themabijeenkomst te besteden aan de samenwerkings- en dossiergeschiedenis van de Drechtsteden, om zo het historisch besef van de Drechtsteden levend te houden. een dergelijke toelichting zou bijvoorbeeld herhaald kunnen worden bij aanvang van de nieuwe raad Er is een website raadsledenveiligheid gelanceerd. Deze website biedt niet alleen kennis over lokaal integraal veiligheidsbeleid, maar ook over de rol die raadsleden kunnen nemen om het tgema veiligheid beter in de gemeenteraad te agenderen. Daarnaast wordt ingegaan op de invloed die raadsleden kunnen hebben op het lokale integrale veiligheidbeleid en op de belangrijkste veiligheidspartners als bijv de politie. Via de AGC kijken of er belangstelling bestaat om hier een themabijeenkomst aan te wijden. voorraad Ontwikkeling vrijetijdseconomie Fysiek/ economie Veerman Vink voorraad Kantorenstrategie Economie Stoop Vink Adhv de cijfers van bureau ZKA. De afgelopen jaren is door de VVV een aantal rapportages terzake gemaakt. Aan het OCD is gevraagd hierop een analyse uit te voeren om daaruit een aantal trends af te leiden, die vervolgens als imput kunnen dienen voor kaderstelling. Ook relatie met Alblasserdwaard/Vijfherenlanden. Op is dit onderwerp in de Carrousel aan de orde geweest. Ook is op een presentatie toegestuurd. voorraad Cultuur Sociaal Cardon Beunke Namens Ad Cardon is het verzoek om in een bijeenkomst voor Drechtraadleden aandacht aan cultuur te besteden. De bedoeling is om: de nog iets aangepast presentatie die in november in het PFO is geweest over de afgelopen jaren programma CP te vertonen, iets te zeggen over ontwikkelingen rond fondsvorming en de criteria voor de inzet van CP-middelen Drechtsteden, ToBe te laten vertellen over het programma Cultuureducatie met Kwaliteit dat zij de komende 4 jaar in het PO in de Drechtsteden gaan uitvoeren, en tot slot, voor de liefhebbers de film Waterlanders te vertonen. voorraad Hoe werkt een grondbedrijf Middelen Hoe is dit onderwerp in te bedden in de actuele politieke bestuurlijke discussies? voorraad Vervolgcursus Gemeentefinanciën - Belastingen Middelen Op zich interessante onderwerpen, maar is dit wellicht een onderwerp ter voorbereiding van de nieuwe raadsleden na de verkiezingen in 2014? voorraad Vervolgcursus Gemeentefinanciën - Verbonden Partijen Middelen Op zich interessante onderwerpen, maar is dit wellicht een onderwerp ter voorbereiding van de nieuwe raadsleden na de verkiezingen in 2014? Thema's van GR-dochters, nog nader te benoemen Bedrijfsvoering djong programma's duurzaamheid, luchtkwaliteit, energieprogramma Fysiek Seip/Blokland Verzoek van Ary per mail op 24 januari gedaan. voorraad Strategische agenda Water Fysiek Sleeking Seip Basis hiervan ligt in het rmjp. Water is daarbij een structurerend element waarbij verschillende invalshoeken aan de orde zijn. Decentralisaties AWBZ Sociaal vdburgt Stigt Is dit niet veel meer een onderwerp voor een Carrousel??? voorraad Ruimtelijke investeringsagenda MIRT Fysiek Sleeking Slager Is dit niet veel meer een onderwerp voor een Carrousel??? voorraad Detailhandelstrategie Economie Stoop Vink Is dit niet veel meer een onderwerp voor een Carrousel???

62 AGC bijlage 7a MEMO aan De Agendacommisie van de Drechtraad van De regiogriffie onderwerp Excursievoorstel voor 3 september 2013 van uur datum 9 april 2013 Inleiding De Agendacommissie is op 13 februari jl. akkoord gegaan dat er op de Drechtstedendinsdag van 3 september a.s. themagerichte excursies zullen worden georganiseerd. Onderstaand treft u een aantal mogelijkheden aan. Als locatie voor deze Drechtstedendinsdag wordt op dit moment uitgezocht of deze bij de Duurzaamheidsfabriek gehouden kan worden. Voorstel 1. Akkoord met het houden van themagerichte excursies op de DDD van 3 september a.s. van uur. 2. Een keuze maken voor een drietal excursies genoemd in bijgaande memo. 3. Deze keuze na besluit AGC alvast aanbieden aan de (Drecht)raadsleden in verband met de voorbereidingen. Opmerking: Voor de voorstellen 1, 6 en 7 is de locatie de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht en worden als gecombineerde excursie aangeboden. De excursies Economie: 1. Maritieme campus (= gelinkt aan Duurzaamheidsfabriek) Maritieme Campus: De maritieme campus Drechtsteden wordt hét platform voor de vraag naar geschoolde arbeidskrachten in de maritieme sector van de Drechtsteden. Het platform wordt gekoppeld aan het aanbod bij de diverse opleidingsinstituten, zowel regulier als in het bedrijfsleven zelf. Het platform heeft overzicht in de vraag en het aanbod en speelt een rol in het leggen van de contacten. 2. University College locatie : Wijnstraat Dordrecht Het University College Dordrecht (UCD) wordt een drie jaar durende Engelstalige Bacheloropleiding voor excellente studenten die enerzijds door kunnen stromen naar de masters bij universiteiten en anderzijds als hoogwaardige en wetenschappelijk onderlegde 'practitionair' worden opgeleid waarbij "Water" het centrale thema is. 3. Plaatje Baggermuseum Busrit langs Plaatje met toelichting in het Baggermuseum Sliedrecht Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Sliedrecht de plannen voor Het Plaatje goedgekeurd. Na een voorbereiding van vele jaren komt de realisatie nu in zicht. Met de goedkeuring van de plannen is de realisatie van een nieuw watergebonden industrieterrein in Sliedrecht een stuk dichterbij gekomen. Voorbereiding en inrichting van het gebied zijn zeer complex. Er is veel overleg nodig met de omgeving. Het Plaatje ligt op de grens van industrie en woongebied. Met beide belangen moet rekening worden gehouden. Ook de baggermolen Friesland van het Nationaal Baggermuseum moet bereikbaar blijven. Gezien de zwaarte van het project is de ontwikkeling van Het Plaatje in handen gegeven van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D).

63 Ecoshape Building with water locatie Burg De Raadtsingel 69 -Dordrecht Met Ecoshape werken we aan versnelling in innovatie en valorisatie van kennis door EcoShape als kennisinstituut bouwen met water voor de regio te behouden, en door zogeheten showcases Bouwen met Water mogelijk te maken via welke het bedrijfsleven aan de wereld concreet kan laten zien waartoe het in staat is. EcoShape is een consortium van Nederlandse firma s zoals de internationale baggeraars, overheidsinstanties en onderzoeksinstituten. Tezamen brengen zij bij elkaar de expertise en de fondsen voor het programma Building with Nature. 5. Fokker / bedrijfsschool Fokker Willem de Zwijgercollege Papendrecht De bedrijfsschool is het resultaat van vruchtbare samenwerking tussen Fokker en de gemeente Papendrecht. Papendrecht huisvest onder meer twee van de beste middelbare scholen van Nederland. In één van deze scholen, het Willem de Zwijgercollege, is nu de nieuwe bedrijfsschool van Fokker ondergebracht. Dit is een unieke samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, in heel concrete vorm. Hetsluit aan bij de doelen op het gebied van de toenemende behoefte aan toekomstig technisch personeel en de ambities die de Drechtsteden hebben met het regionaal programma Arbeidsmarkt. Fysiek: 6. Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark In de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark Dordrecht werken vanaf zomer 2012 ondernemers, groene investeerders en technisch talent samen aan innovatieve en duurzame producten en productiemethoden. Centraal staan duurzame (maritieme) technologie, energietransitie en energie-efficiency. Duurzaamheid wereldwijd in de belangstelling Klimaatverandering, reducering van de CO2-uitstoot, schaarste van grondstoffen en bescherming van natuur en milieu staan wereldwijd hoog op de agenda van overheden en bedrijven. En op de agenda van de Duurzaamheidsfabriek. Met vernieuwende praktische toepassingen van technologieën en ideeën over schone en zuinige productie en producten wordt in de fabriek gezocht naar oplossingen voor wereldwijde problemen. In de techniekhal, laboratoria, ateliers, bedrijfsruimtes en ontmoetingsplekken ontwikkelen ondernemers, investeerders en technisch talent hun innovatieve en duurzame productiemethoden. Leerlingen, na-scholende werknemers en zij-instromers doen er in de praktijk technologische kennis op. Bedrijven, docenten, studenten en leerlingen ontplooien samen nieuwe initiatieven. Sociaal: 7. Techniekdock (locatie: Duurzaamheidsfabriek) TechniekDock is een initiatief van de gezamenlijke gemeenten in de Drechtsteden, vanuit het Regionaal Programma Arbeidsmarktbeleid Dordtwerkt. Het doel van TechniekDock is om jongeren een beeld te geven van wat er zich allemaal afspeelt in de maritieme sector en wat werken in deze sector inhoudt. Deze bewustwording draagt bij aan een integrale aanpak arbeidsmarkt & onderwijs. TechniekDock is een uitwerking van de doelstelling van het Zuidvleugel voorstel Maritime Delta door de Kennisalliantie: Het neerzetten van een wervend perspectief naar jongeren (en hun ouders), scholieren, studenten, investeerders, ondernemers, kenniswerkers voor de maritieme sector. TechniekDock is ook een activiteit in het kader van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Water: Met Maritieme Techniek naar de Top! : een samenwerking tussen DaVinci College en het Scheepvaart en Transport College. GrD: 8. Bezoek aan Gemeentebelastingen Drechtsteden te Sliedrecht Vijf gemeenten binnen de Drechtsteden hebben de uitvoering van hun belastingbeleid in één organisatie ondergebracht. Gemeentebelastingen draagt zorg voor het heffen en innen van vrijwel alle gemeentelijke belastingen, de jaarlijkse waardebepaling van alle onroerende zaken (ongeveer objecten), de afdoening van bezwaarschriften, kwijtscheldingsverzoeken en alle andere correspondentie die over gemeentelijke belastingen gaat. Dit geschiedt altijd in naam van de aangesloten gemeenten. Voorts vertegenwoordigt de GBD gemeenten bij de rechtbank in fiscale procedures inzake gemeentelijke heffingen.

64 AGC Bijlage 8 Lijst toezeggingen

65 Nr. Onderwerp Datum toezegging INTEGRAAL Toezeggingen Drechtraad Toezegging PFH Motie, amend. of toez. versie Stand van zaken toezegging Toezeggingen uit carrousels (bron: terugkoppelingsformulier van de Carrousel) versie 27 februari 2013 Nr. Onderwerp Datum afspraken of adviezen PFH Stand van zaken toezegging toezegging INTEGRAAL RMJP Het werkprogramma rmjp komt in de vorm van een RIB naar de Drechtraad na behandeling in de PFO's van jan. Brok Naar verwachting zal het DSB in maart 2013 een RIB hierover sturen.

66 Nr. Onderwerp Datum toezegging BESTUUR Toezeggingen Drechtraad versie 10 april 2013 Toezegging PFH Motie, amend. of toez. Stand van zaken toezegging Geschiedenis van de Drechtsteden: eerdere toezegging Geschiedenis van de Drechtsteden hieraan in enige vorm aandacht te besteden wordt gestand gedaan Blase T Is in voorbereiding Toekomst Drechtsteden Pfh. Blase zegt 3 documenten toe: ONS-D visie op het Blase T Op 13 maart 2013 zijn genoemde documenten op de lijst van werken in de DS; evaluatie proeftuinen, memo bevoegdheden onderdelen traject toekomst DS. Ten aanzien van de eerste twee genoemde documenten is door de portefeuillehouder opgemerkt dat deze in eerste instantie ter agendering lokaal zijn aangeboden, omdat daar het primaat van de besluitvorming over de organisaties ligt. Daarna zullen deze stukken aan de Drechtraad worden aangeboden. ingekomen stukken geplaatst (nr. 13/062). Toezeggingen uit carrousels (bron: terugkoppelingsformulier van de Carrousel) versie 10 april 2013 Nr. Onderwerp Datum toezegging BESTUUR afspraken of adviezen PFH Stand van zaken toezegging Programmatische afstemming een wg gaat aan de slag en komt met voorstellen om de inhoud gewaarborgd vanuit de politiek naar voren te laten komen. Blase Aan de AGC is voorgesteld dit te agenderen voor de Carrousel op 14 mei 2013.

67 13-03 Toekomst Drechtsteden De oogst van de Carrousel bestuur gaat naar de werkgroep, die gaat (via het DSB) naar de Agendacommissie en Carrousel (en vanuit de Carrousel naar de Drechtraad). Aandachtspunten in hoofdlijnen van vanavond: - 5 basisprincipes worden onderschreven; - rmjp is de basis om verder uit te werken in uitvoeringsprogramma s; - besteed aandacht aan projecten en projectmatige bevoegdheden; - belangrijkste thema s: economie, Europese subsidies/lobbying, decentralisaties en maritiem en onderwijs; - breng prioriteiten aan in projecten; - kijk naar mogelijkheden om politieke themamarkt te beleggen met uitleg van bevoegdheden per thema en over wanneer thema s/projecten zijn afgerond. Blase Opdrachtformulering in Drechtraad 5 maart 2013 vastgesteld.

68 Nr. Onderwerp Datum toezegging Toezeggingen Drechtraad versie 11 april 2013 Toezegging PFH Motie, amend. of toez. MIDDELEN Financiën De voorzieningennotitie komt in november 2012 aan de orde in de vergadering van de Auditcommissie Korteland Ingenieursbureau DS Korteland Drechtraad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en discussie rondom IBD Proeftuinen Korteland Een financiële paragraaf van de proeftuinen komt in het najaar ri. de DR Sociaal statuut De DR wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het sociaal statuut. Verwacht wordt dat in het 2e kw 2013 er een nieuw statuut zal zijn T Stand van zaken toezegging Discussienota komt in januari in PFO, daarna (als daartoe besloten wordt) komt er een geactualiseerde nota Reserves en Voorzieningen richting DSB en DB, zal pas eind 1e kwartaal 2013 zijn. AT : PFH heeft tijdens carrousel (dec 2012) aangegeven dat in het 1e kw 2013 de nota er ligt Toezegging wordt betrokken bij uitwerking voorstel. Raad is via raadsinformatiebrief in februari geinformeerd (nr. 13/040) Tanis T Het Drechtstedenbestuur heeft in april de werkgeversinzet bepaald, waarna overleg met het NGO zal plaatsvinden Notitie reserves en voorzieningen Overschotten: 1e kwartaal, vóór de behandeling van de begroting notitie reserves en voorzieningen, hoe om te gaan met overschotten binnen dochters en de vorming van reserves en voorzieningen. Korteland T Voorstel zal in 2013 worden voorgelegd Presenteren jaarresultaat Inrichten begroting Uitkomst van die discussie bepaalt de wijze waarop jaarresultaat wordt gepresenteerd. Begroting 2014: Resultaatgericht inrichten; procesvoorstel en opzetvoorstel voorleggen aan Drechtraad, in samenspraak met Auditcommissie Frictiekosten Frictiekosten: In de jaarrekening 2012 toelichten wat de stand van zaken is Topinkomens Topinkomens: In carrouselverband hier een keer nader op ingaan Korteland T Voorstel is onderdeel van behandeling Jaarrekeningresultaat, zoals op basis van het spoorboekje P&C is gepland met de agendacommissie. Korteland T In aanvullende afspraken is gesteld dat de nieuwe begrotingsopzet geimplementeerd zal worden in de nieuwe bestuursperiode. In 2014 zullen hier de concrete voorstellen worden aangeboden. In de aanloop hier naar toe zal uiteraard ook in 2013 al overleg plaatsvinden met de Auditcommissie. Korteland T Is opgenomen in de concept-jaarrekening Tanis T Is opgenomen in de concept-jaarrekening

69 Toezeggingen uit carrousels (bron: terugkoppelingsformulier van de Carrousel) versie 11 april 2013 Nr. Onderwerp Datum afspraken of adviezen PFH Stand van zaken toezegging toezegging MIDDELEN ICT transitieplan In het voorjaar 2013 wordt het ICT transitieplan voorgelegd zodat de DR Korteland Is in procedure een keuze kan maken Afdracht loonbelasting Er komt een nadere toelichting op het risico loonbelasting bij de SDD Korteland Raad heeft in januari informatie ontvangen (zie 13/007 lijst ingekomen stukken) mio Participatie Nadere (technische) toelichting op overschot participatiebudget in relatie tot (eerdere) bezuinigingsnoodzaak Korteland Raad heeft in januari informatie ontvangen (zie 13/007 lijst ingekomen stukken) Dekking 9 ton bestuur en staf In het voorjaar 2013 zullen er keuzes worden voorgelegd aan de DR Korteland leden (keuzes inkoop) Voorstel zal in 2e kwartaal worden voorgelegd. Ingenieursbureau DS DR op de hoogte houden van draagvlak onder gemeenten plus doorkijk vervolgprocedure in januari 2013 (zie ook toezegging in DR , Raad is via raadsinformatiebrief in februari nr ) Korteland geinformeerd (nr. 13/040) Transitieplan I&A In de Carrouselbijeenkomst is gevraagd om een heldere onderbouwing wie waar over dient te besluiten, ofwel welke bevoegdheid ligt lokaal en welke regionaal? Er is een lokale Mirck Beantwoording van deze vragen is geplaatst op de lijst van ingekomen stukken, nr. 13/071b. bevoegdheid m.b.t. de 6,5 euro per inwoner. Zit die nu geïntegreerd in dit voorstel voor projecten m.b.t. wettelijke taken? Zo ja, wat dient dan lokaal te worden besloten en voor welk deel is de Drechtraad bevoegd? En waar in onze GR is dat verankerd? Transitieplan I&A De antwoorden op de vragen van de PvdA worden Mirck Zie lijst van ingekomen stukken, nr. 13/071a toegezonden Transitieplan I&A Het uitgewerkte verslag van deze Carrousel wordt ter beschikking gesteld op korte termijn. Mirck Zie het audioverslag op de site van de Drechtraad, onder verslagen Drechtraad Transitieplan I&A De second opinion van PWC op het huidige plan in relatie tot Mirck Zie bijlage 1 van het Transitieplan. het onderdeel ICT in hun rapport over de fijnstructuur van het SCD uit Transitieplan I&A Wanneer er akkoord is op dit voorstel zal portefeuillehouder Mirck zorg dragen voor goede en regelmatige procesinformatie bijvoorbeeld wanneer daadwerkelijk investeringen worden gedaan of contracten worden gesloten. Hij informeert dan zijn collega-bestuurders die lokaal ICT in portefeuille hebben tenminste 1x per 3 maanden en de Drechtraad tenminste 1x per 6 maanden. Hierbij komt ook procesinformatie over de reductie van het aantal applicaties, van de stand van zaken van de dienstverlening, de uniformering van processen, de vervanging van hardware en software, de inrichting en het totale proces incl. de kostencomponent. Mirck Rapportagevoorstel (opzet) is in ontwikkeling.

70 13-12 Transitieplan I&A De lokale portefeuillehouders kennen detailinformatie van omvangrijke projecten zoals bv het contract met Microsoft voor licenties voor de komende 7 jaar. U kunt deze informatie desgewenst van hen krijgen. Mirck Transitieplan I&A Eerdaags komen de definitieve kosten per gemeente gereed. Dit komt vervolgens z.s.m. naar de Drechtraad. De totale opgave is reeds helder, in de verdeling tussen de gemeenten zit nog een marge. Mirck Nr. Onderwerp Datum toezegging P&O Boventallige medewerkers Percentages ziekteverzuim GrD Toezeggingen Drechtraad versie 11 april 2013 Toezegging PFH Motie, Stand van zaken toezegging amend. of toez. in RIB inzicht geven in aantal boventallige medewerkers en hoeveel van hen aan het werk zijn inzicht geven in verlagingspercentages ziekteverzuim van de dochters Tanis T Raad is middels raadsinformatiebrief in april geinformeerd (nr. 13/073 lijst ingekomen stukken) Tanis T Raad is middels raadsinformatiebrief in april geinformeerd (nr. 13/073 lijst ingekomen stukken) Dochters GrD IBD voorstel van 2 naar 6 ook meenemen wat meerwaarde van IBD is en duidelijk aangeven wat gaat ontbreken bij opheffing IBD. Tanis T Toezegging wordt betrokken bij uitwerking voorstel. Raad is via raadsinformatiebrief in februari geinformeerd (nr. 13/040)

71 Toezeggingen Drechtraad versie 27 februari 2013 Nr. Onderwerp Datum toezegging Toezegging PFH Motie, amend. of toez. Stand van zaken toezegging FYSIEK ROM-D pfh zegt toe dat de middellange termijn visie op de ROM-D na de zomer wordt besproken met de Drechtraad Korteland Toezegging pfh. in de Carrousel Fysiek van 5 februari 2013: voor de zomer komt het Drechtstedenbestuur bij de Drechtraad over de positionering van de ROM-D Toerisme N.a.v. motie 3-7 hierover. Pfh meldt dat bestuur overleg gevoerd heeft met bestuur Albl.waard/Vijh.over de toeristisch recr. Mogelijkheden. Er komt een vervolg. inzet van middelen en menskracht voor deze plannen wordt meegenomen in de integrale afweging van het werkprogramma Vervolgens zal er een reactie op de motie richting DR gaan Wonen In overleg met Agendacommissie bezien hoe eea mbt tot wonen richting Drechtraad kan worden gebracht. Stoop T 14 mei is hiervoor gereserveerd. De voorbereiding is in volle gang Topsector water Themabijeenkomst voor raads- en collegeleden toelichting over topsector water (diverse invalshoeken belichten van dit thema) Noordoevers Na het eerste kwartaal 2013 tussenrapportage; besluitvorming over financiële consequenties van bevriezing van het project voor de zomer 2013 voorzien VdBurgt/ Tanis Sleeking T T Verzoek AGC : verzoek aan pfh. Om een memo met uitleg hierover te maken tbv de AGC. Na 28 februari 2013 zal in afstemmening met pfh. een behandelvoorstel worden gedaan Motie onderzoek OZHZ De DR draagt de portefeuillehouder duurzaamheid van het DSB op te bewerkstelligen om samen met zijn collega s portefeuillehouders naar het functioneren wat betreft beoordeling van vergunningaanvraag en of toezicht/controle bij grote projecten waarbij de provincie opdrachtgever en/of toezichthouder en de resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk met de Drechtraad te delen. Mirck M Het onderzoek is onderwerp van bespreking met de partners (de andere regio's en de provincie) in het algemeen bestuur OZHZ. Dit om draagvlak te verkrijgen bij de partners. Vervolgens wordt in afstemming met de partners zorgvuldig de opdracht geformuleerd.

72 Toezeggingen uit carrousels (bron: terugkoppelingsformulier van de Carrousel) versie 27 februari 2013 Nr. Onderwerp Datum afspraken of adviezen PFH Stand van zaken toezegging toezegging FYSIEK Noordoevers In de toekomst komt halfjaarlijks een rapportage over project Noordoevers naar lokale raden en Drechtraad. Sleeking Noordoevers Er komt schriftelijke informatie aan de lokale raden en de Drechtraad over de termijn waarop het bestemmingsplan naar de lokale raden van HIA en Zwijndrecht komt voor besluitvorming en over de termijn waarop de overeenkomsten naar lokale raden gaan. Hierin zijn ook de nieuwe grondexploitatie en de financiële randvoorwaarden van het project opgenomen. Sleeking Eerste informatie was opgenomen in de RIB d.d en staat op de lijst van ingekomen stukken (nr. 357). In december zal nadere informatie volgen ROM-D Dit jaar worden namens de Drechtsteden drie commissarissen ROM-D voordragen. In de Raadsinformatiebrief wordt ook informatie hierover opgenomen. Korteland Uitvoeringsprogramma ec. Agenda Zuidvleugel In de gehouden presentatie is aangegeven dat voor de Kerst voorstellen over allianties en mogelijke nieuwe acitiviteiten worden aangeboden. Scholten Is in de Carrousel Fysiek op 5 februari 2013 aan de orde geweest. Toezegging gedaan: In maart komt een plan van aanpak met een tijdsplanning. In maart besluit DSB op welke onderdelen van het werkprogramma in welke mate wordt ingezet. Binnen die kaders volgt dan zo spoedig mogelijk de uitwerking Regionaal Mobiliteitsplan In 1e DR 2014 komt de stand van zaken van de uitvoering/het plan Noordoevers Einddebat over Noordoevers en samenwerking in de Drechtraad. (Het betreft hier de samenwerkingsovereenkomst NO -T Noordoevers De pfh. Zegt toe het feitenrelaas van het afgelopen jaar, zoals het nu opgeschreven is transparant en meer to the point op papier te zetten. Veerman Sleeking Het mobiliteitsplan wordt uitgevoerd door middel van een groot aantal projecten en trajecten (waaronder lobby omdat we iets verwachten van rijk en/of provincie). Soms kortdurend, soms langjarig, zeker als het gaat om de grote infrastructuur. Soms regionaal, maar overwegend lokaal aangestuurd. In december 2013 rapporteren we over de voortgang van deze uitvoering. komt in de Carrousel van mei 2013.

73 Toezeggingen Drechtraad versie 10 april 2013 Nr. Onderwerp Datum toezegging SOCIAAL Toezegging PFH Motie, amend. of toez. Stand van zaken toezegging Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Aantallen bijstandsgerechtigden Excursie Duurzaamheidsfabriek DR informeren over de aantallen bezwaarschriften en hoe die zich verhouden t.o.v. de ouder situatie. Pfh zegt toe dat dit gekoppeld wordt aan de reguliere begrotingsstukken. Kamsteeg T Wordt opgenomen in Buraps en Jaarrekening I.o.v. met vragensteller (dhr. Exoo) zal pfh een evaluatie van het door de DS gevoerde beleid plaatsvinden via bestuursrapportages. 1 rapportage voor de zomervakantie. Na de vakantie een vooruitblik op de veranderingen in 2014 en eind van het jaar een uitgebreidere evaluatie van het hele jaar van allerlei onderdelen Kamsteeg T Inzicht geven in maandelijkse fluctuaties 2012 in de aantallen bijstandsgerechtigden VdBurgt T Suggestie aan Drechtraad gedaan excursie naar Duurzaamheidsfabriek VdBurgt/ Mirck T Wordt regulier opgenomen in buraps en jaarrekening en eind 2013 komt evaluatie door Kamsteeg hierover met Exoo en SDD gesproken. Planning: onderzoeksvoorstel in sept in carrousel en in dec resultaten in DR, tegelijk met wijzigingsvoorstel Wmo-verordening a.g.v. wetswijzigingen. Afgehandeld: staat op lijst ingekomen stukken van DR 5 maart. Zie nr. 13/034 Betrekken bij ideeen invulling interne excursies op 3 september Toezeggingen uit carrousels (bron: terugkoppelingsformulier van de Carrousel) versie 10 april 2013 Nr. Onderwerp Datum afspraken of adviezen PFH Stand van zaken toezegging toezegging SOCIAAL 12-06b Plan van aanpak WWnV Kenmerken doelgroep 3 beter in beeld bregen (regionale insteek met lokale inslag) VdBurgt Resultaat in beeld brengen. Wordt geprobeerd in de Carrousel van te brengen c Plan van aanpak WWnV Vrijwilligerswerk bij betrekken VdBurgt 12-06d Plan van aanpak WWnV Notitie stapeling effecten van beleidswijzigingen en bezuinigingen G32 voorleggen VdBurgt Maakt deel uit van opdracht afstemming samenhang 3D. Verwachting in Carrousel WMO-beleidsplannen (prestatievelden 7, 8, 9) Een volgende keer komt er een stuk, waarin de WMObeleidsplannen van de verschillende gemeenten naast elkaar zijn gelegd, waarbij de verschilpunten en overeenkomsten zijn aangegeven met extra aandacht voor preventie en zorg Wagemakers Vervolg n.a.v. Carrousel mbt vraag naar lokale taken in de maatschappelijke zorg in WMObeleidsplan in Carrousel behandeld PMB pfh Vd Burgt zegt toe dat eind 1e kw 2013 een evaluatie komt van het persoonlijk minima budget VdBurgt Planning: PFO Sociaal april 2013 => voorstel in PFO Sociaal van mei 2013

74 INITIATIEFVOORSTELLEN versie 10 april 2013 Nr. Onderwerp Datum afspraken of adviezen PFH Stand van zaken toezegging SOCIAAL Initiatiefvoorstel VVD iz startersbeurs arbeidsmarkt N.a.v. behandeling in de Carrousel Sociaal zal de VVD het voorstel verder uitwerken, waarna het opnieuw in de Carrousel terug komt. Behandeld in de Carrousel van 2 april Staat geagendeerd voor DR 14 mei Het DSB komt met een bestuurlijke reactie.

75 AGC bijlage 9 MEMO aan van Agendacommissie van de Drechtraad De coördinerend griffier onderwerp Vergaderplanning Drechtstedendinsdagen 2014 datum 20 maart 2013 bijlage Jaaroverzicht 2014: DDD op de 1ste dinsdag en DDD op de 3de dinsdag van de maand 1. Vooraf Besloten is om vanaf september 2010 de Drechtstedendinsdag op de 1 e dinsdag van iedere maand te organiseren, met dien verstande dat deze tienmaal per jaar wordt gehouden (met uitzondering van juli en augustus). Tot in ieder geval de gemeenteraadsverkiezingen 2014 geldt deze afspraak. Tijdens de heisessie van de Agendacommissie op 29 augustus 2012 is afgesproken in kaart te brengen wat de consequenties zijn als de Drechtstedendinsdag verplaatst zou worden van de 1 e naar de 3 e dinsdag van de maand. In beide overzichten zijn ook de twee excursies opgenomen: Zaterdag 17 mei 2014 zal flankerend aan de formele Drechtraad-cyclus een informatief programma in de regio worden georganiseerd, zodat de raads- en collegeleden uit de Drechtstedengemeenten elkaar in een meer informele setting kunnen ontmoeten (gelijk aan 2010). Een introductie over de Drechtsteden zal in het programma worden geïntegreerd. Dinsdag 5 september 2014 staat de excursie naar buiten de regio gepland. 2. Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 en de relatie tussen lokaal en regionaal 2014 is in een bijzonder jaar, omdat de gemeenteraadsverkiezingen dan zullen worden gehouden. Een wetsvoorstel dat nu bij de Eerste Kamer ligt zal er waarschijnlijk toe leiden dat de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 plaatsvinden. De verkiezingen hebben direct effect hebben op de planning van de DDD s in het eerste halfjaar van Immers, zaken als installatie van nieuwe raadsleden, het op lokaal niveau kiezen van de afgevaardigden richting Drechtraad, vorming colleges van B&W, vorming DSB zullen in de vergaderplanning moeten worden ingepast. Dit betekent dat in de periode van januari t/m half april 2014 de twee varianten gelijk zijn. De toelichting op het schema voor deze periode luidt: (December) /januari tot en met april December: het vaststellen van het overdrachtsdocument van de huidige Drechtraad. Januari: gebruik is, in verband met het Kerstreces en de nieuwjaarsrecepties van de diverse organisaties, in januari de DDD in de 2 e week te organiseren. De Drechtraad staat dan in het teken van de algemene beschouwingen. De gemeenteraadsverkiezingen zullen hier zeker hun schaduw op vooruitwerpen. Februari: DDD en Drechtraad staat in het teken van: - het afscheid nemen van elkaar. Een goede afstemming met de activiteiten op lokaal niveau maakt dat de DDD en de DR in februari hun beslag krijgen in de 2 e week. Maart: DDD en Drechtraad vervallen in verband met de lokale activiteiten die noodzakelijk zijn voor wat betreft het afscheid op lokaal niveau van de raadsperiode en het proces rondom de verkiezingen. April: een korte Drechtraad wordt georganiseerd: - een (herbevestiging) van de benoeming van de (plv.) Drechtraadleden, zoals die op het gemeentelijk niveau plaats heeft gevonden inclusief het stemgewicht per lid; 1

76 - de installatie van de nieuwe Drechtraad vindt plaats; - het door de nieuwe Drechtraad kennisnemen / herbevestigen van het door de vorige Drechtraad vastgestelde overdrachtsdocument; - het vaststellen door de Drechtraad van de formatieopdracht, inclusief een voorstel van de te doorlopen procesarchitectuur: onder meer zal aandacht worden besteed aan hoe, wanneer en op wat voor wijze de colleges en raden worden betrokken; - het door de Drechtraad benoemen van de formateur. Het naadloos in de tijd laten aansluiten van dit regionale proces op het lokale proces maakt dat de Drechtraad op 15 april zal plaatsvinden. 3. Twee varianten: de 1 e dinsdag en de 3 e dinsdag van de maand Het is de verwachting dat de mei en juni-vergadering nog in het teken zullen staan van het verkiezingsproces: zaken als de terugkoppeling vanuit de formatieopdracht, benoeming van de leden van het DSB, benoeming van de voorzitter en de plv. voorzitter, enz. zullen dan aan snee komen. In bijgevoegd jaaroverzicht zijn in meer technische zin de twee varianten opgenomen: het plannen van de DDD op 1 e dinsdag van de maand en de het plannen van de DDD op de 3 e dinsdag van de maand (na ). De 1 ste dinsdag van de maand Conclusies ten aanzien van het handhaven van de DDD op de 1 e dinsdag van de maand in het perspectief van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Mei tot en met december Vanaf mei vindt de DDD en de Drechtraad voor de rest van 2014 in het oorspronkelijke ritme van de 1 e dinsdag van de maand plaats. Enige uitzondering is wellicht een verschuiving in juni in verband met het dan te houden jaarlijkse VNG-congres. De datum van het VNG-congres is op dit moment nog niet bekend (of in de 1 e week van juni of in de 2 e week van juni). De Agendacommissie van 20 augustus 2014 vervalt. Er vindt wel digitale afstemming plaats. De 3 e dinsdag van de maand (met ingang van ) Mei tot en met december Vanaf mei vindt de DDD en de Drechtraad voor de rest van 2014 op de 3 e dinsdag van de maand. September levert een probleem op in verband met Prinsjesdag (ervaring leert dat velen in ons netwerk in Den Haag aanwezig willen/moeten zijn). Oplossing: 2 e dinsdag van september Oktober levert een probleem op in verband met de herfstvakantie. Oplossing: 2 e dinsdag van oktober. December levert een probleem op in verband met het Kerstreces. Oplossing: de AGC vervalt in december. Wel vindt digitale afstemming plaats. Aandachtspunt hierbij is dat tijdige verzending voor het Kerstreces van de stukken voor de Drechtraad in januari niet mogelijk is. de Agendacommissie van 27 augustus 2014 vervalt. Er vindt wel digitale afstemming plaats. 4. Voorstel 1. De Drechtstedendinsdag qua principe handhaven op de 1 e dinsdag van de maand. 2. Dit betekent akkoord gaan met het schema DDD: 1 e dinsdag van de maand. Voor 2014 komt dit neer op (rekening houdend met de verkiezingen): * 14 januari * 11 februari (laatste Drechtraad) * 15 april (korte vergadering: installatie en benoemen formateur) * 6 mei * 2 juni (met voorbehoud van doorschuiven naar 10 juni i.v.m. VNG-congres, dit wordt in juni 2013 bekend) * 1 juli * 2 september * 7 oktober * 4 november * 2 december 2. Na installatie van de nieuwe Drechtraad dit bevestigen dan wel heroverwegen in de nieuw geïnstalleerde Agendacommissie van de Drechtraad. 2

77 Jaaroverzicht 2014 Uitgangspunt: DDD op 1e dinsdag van de maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec = AGC 18 = DDD: PFO'S + DR 19 = DR (installatie en benoemen formateur) 20 = vr 5-9 jaarlijkse excursie en 21 za 17-5 kennismaking raads- en collegeleden 22 = bid- of dankstond voor gewas en arbeid: 23 = gemeenteraadsverkiezingen (nog o.v.) 24 = 15-7 uiterste datum indienen begr. bij Prov = weekend 27 = feestdag 28 = schoolvakantie VNG-congres 1e of 2e week van juni 31 - Agendacommissie in aug. is dig.afstemming Uitgangspunt: DDD op 3e dinsdag van de maand (m.i.v ) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 1 Schoolvakanties Kerst t/m Voorjaar 15 t/m Mei 26-4 t/m Zomer 19-7 t/m Herfst 18 t/m Kerst t/m Feestdagen Nieuwjaar 1 januari 12 Bidstond voor gewas en arbeid 12 maart 13 Goede Vrijdag 18 april 14 Pasen 20 en 21 april 15 Koningsdag 27 april (vieren 26 april) 16 Bevrijdingsdag 5 mei 17 Hemelvaartsdag 29 mei 18 Pinksteren 8 en 9 juni 19 Dankstond voor gewas en arbeid 5 november 20 Kerst 25 en 26 december e di sept is Prinsjesdag > DDD naar de 2e 24-3e di van okt is herfstvakantie > DDD naar de 2e 25 - AGC 22 okt. valt in herfstvakantie 26-3e di van dec DDD: agenda jan. lukt niet voor AGC 17 dec. 27 voor te bereiden > dig. afstemming 28 - Verzending stukken tijdig voor Kerstreces lukt niet

78 AGC Bijlage 10a Raadsinformatiebrief d.d. 8 april 2013 inzake seniorentreffen op 28 maart 2013

79

80

81

82

83 AGC bijlage 10b MEMO aan de Agendacommissie van de Drechtraad van de coördinerend griffier onderwerp Teruglik 2012 en activiteitenplan tot de verkiezingen van 2014 datum 9 april Context functioneren Drechtraad De plannen uit het regeerakkoord zullen in 2013 en volgende jaren worden uitgewerkt met consequenties voor iedereen. Bezuinigingen en hervormingen op terreinen als zorg en werk, omvangrijke decentralisaties met kortingen en ingrijpende hervormingen van het openbaar bestuur ( discussie, naar 5 landsdelen) zullen gevolgen voor de gemeenten en haar inwoners en bedrijven hebben. De samenhang tussen de operaties is complex en de effecten enorm. De 4 de Conjunctuurnotitie van het OnderzoeksCentrum Drechtsteden laat een verdere verslechtering van de conjunctuur en arbeidsmarkt in onze regio zien. Ondanks de sombere vooruitzichten, ook voor 2013 wijzen alle prognoses op een oplopende werkloosheid, is er volop dynamiek op de arbeidsmarkt in het Drechtstedengebied. Daar, en ook op andere terreinen liggen dan ook zeker kansen! Veel stof voor debat De met het bovenstaande samenhangende politiek-bestuurlijke discussies zullen niet aan de Drechtsteden voorbij gaan. De debatten die in de Drechtraad gevoerd worden rondom het sociaal domein zijn daar een voorbeeld van. Diezelfde Drechtraad heeft om gesteld te staan een aantal raadwerkgroepen/klankbordgroepen in het leven geroepen. Tegelijkertijd staan in 2014 de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Ook die werpen hun schaduw vooruit. Er is dan ook behoefte aan een kwalitatief hoogwaardig debat in de Drechtraad om onze regio succesvol door deze zware opgaven te leiden. In deze memo wordt een aantal doelen en aandachtspunten geformuleerd die gericht zijn op een goede ondersteuning van bovengenoemd debat in de Drechtraad. Deze zijn mede gebaseerd op de in 2012 behaalde resultaten. De suggesties gedaan in het seniorentreffen van 28 maart jl. zijn meegenomen. 2. Agendacommissie Tot de verkiezingen van maart 2014 blijft de wijze van vergaderen en het daarbij behorende mechanisme van overlegstructuren binnen de configuratie van de Drechtraad ongewijzigd. Wel wordt verder gewerkt aan de optimalisering van het systeem. Zoals gebruikelijk stelt de agendacommissie de agenda s op voor de Drechtraad, de Drechtcarrousels en de themabijeenkomst voor de raads- en collegeleden. Hierbij zal extra aandacht worden besteed aan het behandelvoorstel, inclusief het doel van bespreking. De agendacommissie blikt in haar maandelijkse bijeenkomst terug en vooruit op vergaderingen. Voordeel hiervan is dat verbeter- een aandachtspunten zo op korte termijn aan de orde komen. De ambtelijke organisatie stelt de bestuurlijke jaaragenda op en levert deze via de Drechtstedensecretaris aan bij de coördinerend griffier. Op basis van deze bestuurlijke jaaragenda kan de agendacommissie onderwerpen naar voren/achteren te verplaatsen om zo tot meer evenwichtige agenda s te komen. En om op deze wijze de gebruikelijke pieken vlak voor het zomer- en kerstreces tegen te gaan. Resultaten 2012 Het afgelopen jaar zijn de processen richting de agendacommissie en de Drechtstedendinsdag onder de loep genomen en verder verbeterd. Zo is de ondersteuning van de Drechtraad, de agendacommissie, de voorzitters van de Drechtcarrousels en de (coördinerend) griffier(s) in 2012 een aantal malen herijkt en (meer) in overeenstemming gebracht met het profiel dat de Drechtraad zich wenst: een plaats waar op basis van de inhoud een kwalitatief goed gesprek en Teruglik 2012 en activiteitenplan tot de verkiezingen van 2014 Pagina 1

84 onderling (politiek) debat plaats vindt. Het onderliggende arrangement is door de agendacommissie in een notitie van 8 november jl. vastgelegd. De agendacommissie agendeert proactief onderwerpen die zij belangrijk acht in de interactie met het Drechtstedenbestuur. Het gaat hier onder meer om onderwerpen zoals de Toekomst Drechtsteden, het rmjp, Noordoevers en onderwerpen binnen het sociale domein. Deze onderwerpen zijn het afgelopen jaar behandeld in de Drechtcarrousels en de Drechtraad. De agendacommissie heeft hiermee de wens om inhoudelijke onderwerpen te agenderen op de Drechtstedendinsdag omgezet in daden. Doelen/aandachtspunten 2013/2014 Het vergaderschema 2014 wordt door de agendacommissie in april 2013 vastgesteld. De gemeenteraadsverkiezingen hebben hierop in de eerste helft van 2014 forse impact. Opstellen van evenwichtige agenda s, waarbij het formuleren van het behandelvoorstel een instrument is. De onderwerpen van het rmjp dienen leidend te zijn voor de inhoud van de agenda van de Drechtraad en de Drechtcarrousels. Vooraf kaders stellen met een startnotitie en het controleren van (uitgevoerd) beleid op vooraf afgesproken momenten (in de startnotitie) bieden helderheid aan iedereen. De raadsplanning (onderwerpen en locaties) moet steeds één jaar vooruit bevatten. Door een intensievere samenwerking tussen de coördinerend griffier en Drechtstedensecretaris wordt permanent gewerkt aan een optimalisering (o.a. meer betrouwbare aanlevermomenten). Dit is noodzakelijk om de agendacommissie de tools te bieden zodat piekbelastingen worden voorkomen. Evaluatie binnen de agendacommissie hoe het loopt. Hoe worden de taken van de agendacommissie beoordeeld? Op wat voor wijze vindt de rolinvulling plaats? Is er sprake van een optimale samenstelling? Moeten er aanpassingen komen? Zijn er tips voor de nieuwe raadsperiode? Een dergelijke evaluatie is in lijn met de suggestie vanuit het Seniorentreffen van 28 maart jl. 3. Themabijeenkomsten voor raads- en collegeleden, inclusief werkbezoeken De themabijeenkomst heeft als doel tijdig (achtergrond)informatie te geven over een (actueel, nieuw, zich doorontwikkeld) politiek bestuurlijk onderwerp. Een dergelijk issue hoeft niet te belanden in een Drechtcarrousel of ter besluitvorming aan de Drechtraad te worden aangeboden. De kracht van de themabijeenkomst is om op een ongedwongen wijze informatie te vergaren voor zowel raadsleden als collegeleden. Een interactieve opzet van het programma versterkt dit mechanisme. De themabijeenkomsten zijn (juist) voor instellingen, verenigingen, bedrijfsleven en medeoverheden het podium om actief bij de Drechtsteden te worden betrokken. Ter bevordering van de externe oriëntatie zijn ook werkbezoeken productief. De themabijeenkomsten waren in de afgelopen periode als volgt gevuld: Resultaten 2012 themadeel Maand Onderwerp Wie Februari 2012 Het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) bracht eind 2011 de Monitor Communicatie en bestuur uit. Voor het eerst is in alle zes gemeenten gevraagd naar de tevredenheid van inwoners over communicatie en het gemeentebestuur. Maart 2012 April 2012 Mei 2012 Juni 2012 Oktober 2012 Informatie is verstrekt over de visie van het Rijk, de Provincie, de regio en de gemeenten op de woningbouwontwikkeling. Lezing over kansen voor de Drechtsteden in Brussel. Visie op de versterking van de economische positie van onze regio. Is de koers van het regionaal beleid nog juist? Is er behoefte aan bijstelling? Halverwege de planperiode van het rmjp is er aanleiding voor een Tussenbalans. Visie op decentralisatie van extramurale begeleiding in de Drechtsteden Directeur M. Weide van het OCD en Professor M. Leyenaar, hoogleraar Vergelijkende Politicologie Dhr. P. van Dalen Europarlementariër Dhr. J. Franssen, CdK Interactieve sessie onder leiding van de voorzitter de heer Brok. O.a. bespreking casussen in de praktijk door vertegenwoordigers van de Stichting MEE Teruglik 2012 en activiteitenplan tot de verkiezingen van 2014 Pagina 2

85 Maand Onderwerp Wie November 2012 December 2012 Februari 2013 Maart 2013 April 2013 Kindermishandeling. Uitgangspunt is het onderzoeksrapport Kinderen in Tel 2011 waarin cijfers zijn gepresenteerd over meldingen van (vermoedens van) kindermishandeling. De Drechtsteden vormen een belangrijke schakel tussen het Randstedelijke netwerk richting het noorden en het Havenindustriële netwerk richting Antwerpen. De opgave is de dynamiek van beide systemen te benutten ter versterking van de internationale concurrentiepositie van het gebied als geheel. Veilig achter de dijk, een dichterbij uw bed show! Waterveiligheid in de Drechtsteden, Deltadeelprogramma Rijnmond Drechtsteden. In interactie met de regio werkt het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden toe naar voorstellen voor kansrijke strategieën om de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in de regio ook voor de lange termijn te garanderen Transitie jeugdzorg. Gericht op het vraagstuk van sturing en schaal. Per wordt de jeugdzorg gedecentraliseerd naar gemeenten. De 17 gemeenten in ZHZ bereiden zich hier gezamenlijk op voor. Decentralisaties sociaal domein. Er is veel beweging in het sociale domein. Grote stelselwijzigingen in de jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet. De VNG is hierover, namens alle gemeenten, in een onderhandelspositie met het rijk. Interactieve sessie met onder andere het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, de Politie ZHZ, de GGD en het Openbaar Ministerie. Inspiratiesessie Zuid- Westelijke Delta met de heer dr. ir. R. Waterman. Interactief programma met onder andere mevr. I. van der hee, lid van de stuurgroep en de heer L. de Vries lid van het Deltadeelprogrammateam. Toelichting door de heer J. Hamming voorzitter van de VNG-commissie werk en inkomen. Het aantal aanwezige (burger)raadsleden bij de themabijeenkomsten is de afgelopen periode relatief stabiel op een hoog niveau. Het aantal overige belangstellenden is afhankelijk van het onderwerp. Aandachtspunt is het gewenste interactieve karakter van de bijeenkomsten: soms lukt dit goed, andere keren minder. Resultaten 2012 werkbezoeken In september is een korte excursie gemaakt naar de Noordoevers en de Sofhiapolder. Door middel van dit bezoek zijn de raadsleden in de gelegenheid gesteld ter plekke nader inzicht te krijgen in de onderliggende dossiers. Op 16 november heeft het werkbezoek van raadsleden uit de Drechtsteden aan Brussel plaatsgevonden. De dag is als leerzaam ervaren; zeker ook in verbinding met de Drechtstedelijke agenda. Doelen/aandachtspunten 2013/2014 De themabijeenkomsten zo blijven inrichten (flexibel en informeel), dat deze tijdig extra informatie bieden als (mogelijke) opmaat richting besluitvorming. Onder andere het vanuit nieuwe ontwikkelingen tijdig en gestructureerd inspelen op de actualiteit. Het delen van kennis omtrent ontwikkelingen bij de netwerkpartners: elkaar kennen en van daaruit functioneren als netwerk en weten wat je wel en niet voor elkaar kunt betekenen. De introductie van een thema kan, maar dat hoeft niet, door middel van een presentatie plaatsvinden. Richtlijn: een introductie van maximaal 30 minuten, vervolgens 30 minuten gelegenheid voor vragen en/of discussie. Expliciete aandacht voor het gewenste interactieve karakter is aan de orde. In voorkomende gevallen kan een parallelle sessie worden georganiseerd, rekening houdend met de onderwerpen (sociaal, fysiek, bestuur/middelen). Daaraan dienen echter zwaarwegende argumenten ten grondslag te liggen; dit ter finale beoordeling van de agendacommissie Teruglik 2012 en activiteitenplan tot de verkiezingen van 2014 Pagina 3

86 Onderwerpen themabijeenkomsten 2013 tot en met februari 2014 Mei 2013 Juni 2013 Oktober 2013 November 2013 December 2013 Wonen. Gefocust wordt op info-overdracht en het beantwoorden vragen. Het doel is om te laten zien dat het wonen is veranderd, dat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn en dat dit effect heeft op de ambities, doelstellingen en het realisatietempo van de woonvisie & PALT. Regionale Structuurvisie. Deze komt na de zomer in de besluitvormende fase. De RSV is voor de Drechtsteden van belang omdat het het ruimtelijk kader vormt voor nieuwe ontwikkelingen. De RSV wordt herzien vanwege de gewijzigde economische omstandigheden en de trendmatige ontwikkelingen. Invulling actualisering rmjp. O.a. presentatie van landschapsprojecten, de gebiedsvisie Deltapoort, de transformatievisie Merwedezone en de Dordtse Biesbosch. Wettelijke ontwikkelingen in de sfeer van middelen. Denk aan de Wet Hof, schatkistbankieren, wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector en de Wet markt en overheid. Stuk voor stuk onderwerpen die vanuit de rol van een raadslid relevant zijn. University College. Informerend vanuit agenda economie en arbeidsmarkt Toelichting door de portefeuillehouder en de heer H. Gravesteijn (directeur-bestuurder van Tablis Wonen). Achtergrondinfo in het Drechtstedenjournaal van Deloitte. Werkbezoeken 2013 en 2014 Het jaarlijkse externe werkbezoek zal op 30 augustus 2013 plaatsvinden. Het werkbezoek wordt gestructureerd rondom de lijnen van de inhoud en zal aansluiting zoeken bij de thematiek zoals die vorig jaar in Brussel aan de orde is geweest. Concreet: de Zuidwestelijke Delta met aandacht voor onder meer bio based economy, kennis en logistiek. De themagerichte werkbezoeken zullen op 3 september 2013 plaatsvinden. Deze zullen worden verbonden aan de majeure thema s voortvloeiend uit onze Drechtstedelijke agenda. Naast beleidsgerichte onderwerpen (fysiek, economie, sociaal) is er ook een mogelijkheid aandacht aan een of meer GrD-dochters te besteden. De suggestie is inmiddels gedaan om de duurzaamheidsfabriek te bezoeken. Deze is gebouwd op het Leerpark in Dordrecht door de Cooperatie (gemeente Dordrecht en het Da Vinci College). Onderwijs en bedrijfsleven komen hier samen in een highteck leeromgeving. De nieuwe Drechtraad krijgt wederom een inwerkprogramma aangeboden. Daarin zijn inhoudelijke bijeenkomsten opgenomen in de vorm van excursies. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de ervaringen in Tevens zal afstemming plaatsvinden met de inwerkprogramma s van de lokale raden (inhoud en data). 4. Drechtraadcarrousels en Drechtraad Algemeen De participatiegraad in de Drechtraad is hoog: 80% of meer. Ook de Drechtcarrousels kunnen zich verheugen in een forste belangstelling van (Drecht)raadsleden. De door de AGC geagendeerde onderwerpen leven dan ook volop! Resultaten 2012 Naast de Drechtraad worden vanaf begin 2012 ook alle Drechtcarrousels opgenomen (audio verslaglegging). De geluidsbestanden zijn na afloop te beluisteren. Voor de Drechtcarrousels is een terugkoppelingsformulier ontwikkeld. Dit is primair bestemd voor de agendacommissie, zodat zij in positie wordt gebracht haar rol te nemen. De dag na de Drechtraad worden de terugkoppelformulieren nu ook breder verspreid via de regisseurs op Bureau Drechtsteden, zodat ook zij snel weten welke acties (mogelijk) moeten worden uitgezet ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst(en). Direct na de Drechtraad vindt een gesprek plaats tussen de regisseurs op Bureau Drechtsteden en de medewerkers van de regiogriffie onder leiding van de coördinerend griffier met als doel terug te blikken en de volgende bijeenkomsten (planning/programmering) door te nemen Teruglik 2012 en activiteitenplan tot de verkiezingen van 2014 Pagina 4

87 Tijdens de verschillende Drechtcarrousels is geëxperimenteerd met de opstelling. In een aantal gevallen is gebruik gemaakt van een zogenoemde Lagerhuisopstelling; dat komt de interactie c.q. het onderlinge debat zeker ten goede. Neveneffect hiervan is dat de beschikbare ruimtes efficiënt worden gebruikt. Doelen/aandachtspunten 2013/2014 Opstellen van een protocol waaraan een ruimte voor een vergadering van de Drechtraad en een Drechtcarrousel dient te voldoen (minimaal 50 zitplaatsen, geluidsinstallatie e.d.). Het zoeken naar (nieuwe) locaties tegen een scherpe prijs blijft een punt van aandacht. Uitgangspunt hierbij is en blijft dat alle Drechtstedengemeenten periodiek worden aangedaan. 5. Raadswerkgroepen Algemeen Er is een werkgroep Toekomst Drechtsteden en een klankbordgroep Participatiewet (de oude klankbordgroep Wet Werken naar Vermogen). Beide zijn door de Drechtraad geaccordeerd. Zij functioneren ter voorbereiding van een onderwerp in relatie tot het reguliere politiek-bestuurlijke besluitvormingstraject. De inhoudelijke discussie vindt vanzelfsprekend openbaar en plenair plaats. De regiogriffie ondersteunt en adviseert deze werkgroepen. Daarnaast is er een klankbordgroep Transitie Jeugdzorg en de klankbordgroep AWBZ. Resultaten 2012 De activiteiten van de werkgroep Toekomst Drechtsteden hebben geleid tot een vruchtbare en regelmatige agendering en behandeling van de met dit thema samenhangende onderwerpen. Idem ten aanzien van de Klankbordgroep Participatiewet. Doelen/aandachtspunten 2013/2014 Nut, noodzaak en meerwaarde van de diverse werk- en klankbordgroepen zal door de coördinerend griffier worden betrokken bij de input die hij zal leveren ten behoeve van het overdrachtsdossier gemeenteraadsverkiezingen 2014.(zie ook onder paragraaf 7, onderdeel gemeenteraadsverkiezingen van dit memo). 6. Auditcommissie Algemeen 2007 is de Auditcommissie ingesteld. Deze commissie vindt haar grondslag in de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het Openbaar Lichaam Drechtsteden, kortweg de Controleverordening of Verordening artikel 213. Defacto had de Auditcommissie een brede functie. In het kader van de evaluatie van de GR Drechtsteden (Scholten 2) is opnieuw gekeken naar de uitwerking van de samenstelling, taken en bevoegdheden van de Auditcommissie. Dat heeft deze Raadsperiode geresulteerd in een nieuwe opzet van de Auditcommissie, inclusief een protocol waarin een en ander is vastgelegd. De Auditcommissie is op basis hiervan een technische commissie geworden. Resultaten 2012 Centrale aanbesteding van de accountant. Op verzoek van de coördinerend griffier fungeert de heer B. Poiesz als secretaris. Hij is verantwoordelijk voor de agenda en de organisatie. Hij heeft daartoe de nodige initiatieven genomen. Overigens is de ondersteuning van de griffier wisselend en in die zin voor verbetering vatbaar (verslaglegging, etc.). Doelen/aandachtspunten 2013/2014 Aan de hand van het protocol interne evaluatie binnen de Auditcommissie over het functioneren van de Auditcommissie. Het gaat dan om zaken als: - Moeten er aanpassingen in de samenstelling worden aangebracht? - Hoe wordt de rolneming van de diverse deelnemers beoordeeld? - Hoe wordt de vergaderfrequentie beoordeeld? Moeten er aanpassingen in het takenpakket komen? - Hoe vertaalt zich dit naar de nieuwe raadsperiode?/aanbevelingen? Werken aan stabiele ondersteuning van de Auditcommissie Teruglik 2012 en activiteitenplan tot de verkiezingen van 2014 Pagina 5

88 7. Seniorentreffen Bij brief van oktober 2012 hebben de voorzitter en de vicevoorzitter van de Drechtraad de verschillende politieke groeperingen uitgenodigd om nut en noodzaak van een zogenoemd seniorentreffen met elkaar te bespreken. Op 28 maart jl. heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden. Resultaten 2012 Bijeenkomst op 28 maart 2013 voorbereid om nut, noodzaak en meerwaarde van een seniorentreffen te bespreken. Dit in een gesprek met vertegenwoordigers van alle politieke groeperingen, zoals gevormd bij de start van de huidige raadsperiode, voorzitter en vicevoorzitter van de Drechtraad, bestuurlijk portefeuillehouder netwerkontwikkeling, Drechtstedensecretaris en de coördinerend griffier. Doelen/aandachtspunten 2013/2014 : Conclusie over nut, noodzaak en meerwaarde van een seniorentreffen worden gedeeld met de Drechtraad door middel van een Raadsinformatiebrief. Verzoeken aan twee te formeren werkgroepen en een suggestie aan de agendacommissie: - Verzoek aan een te formeren werkgroep met voorstellen te komen over de toekomst van de regiogriffie. Aan deze werkgroep wordt tevens gevraagd met ideeën te komen met betrekking tot de organisatie van de controlefunctie van de Drechtraad i.c. het toewerken naar een regionale rekenkamercommissie. Beide bewegingen zouden budgettair neutraal moeten verlopen.. - Verzoek aan een te formeren werkgroep met voorstellen te komen met betrekking tot het proces in relatie tot de totstandkoming van een politiek/maatschappelijk rmjp. - Suggestie aan de agendacommissie om te komen tot een reflectie op haar functioneren (interne evaluatie; zie ook paragraaf 2 van dit memo) Gezien de samenhang van deze verzoeken/suggesties en het feit dat het geheel onder regie van raadsleden zijn beslag zal krijgen fungeert de coördinerend griffier (in samenwerking met de Drechtstedensecretaris) als linking-pin om op die wijze de integraliteit te waarborgen. 8. Procedures/protocollen Resultaten 2012 Het Reglement van Orde voor de Drechtraad is na invoering van de Drechtstedendinsdag herzien en op 7 december 2010 in de Drechtraad vastgesteld. Inmiddels draait de Drechtstedendinsdag op volle toeren. Echter, het Reglement bleek niet altijd voor alle procedures richtlijnen te bevatten. Het Reglement van Orde is in die zin aangescherpt. Ook de 7de wijziging van de GrD is inmiddels een feit. RvO en GrD zijn nu ook voor wat betreft de besluitvorming in de Drechtraad congruent: de regeling is conform de wens van de Drechtraad in overeenstemming gebracht met de vergelijkbare bepaling in het RvO voor de Drechtraad. Het format voor de vergadernotitie is verbeterd. Voor de Drechtraad is er nu duidelijkheid waar bevoegdheden liggen. Een format ter codificering van een Raadsbesluit is ontwikkeld en vastgesteld. Er wordt een uniform format voor de Raadsinformatiebrief gebruikt. Dit komt de herkenning en toegankelijkheid ten goede. De terugkoppelformulieren ten behoeve van de Drechtcarrousels zijn gestandaardiseerd. De gemaakte afspraken over het vervolgtraject, gedane toezeggingen door de portefeuillehouder(s) en politiek-bestuurlijke dilemma s krijgen daarbij de aandacht die ze verdienen. Afspraken zijn gemaakt over de stroomlijning van de verzending van stukken. Idem over de beweging naar papierloos vergaderen. Doelen/aandachtspunten 2013/2014 De kwaliteit is gebaat bij een goede beschrijving van de onderliggende procedures. Hiertoe zal een aantal protocollen worden opgesteld, te weten: o hoe te handelen bij ingekomen stukken voor de Drechtraad o hoe te handelen bij indienen van moties en amendementen o hoe te handelen bij schriftelijke vragen artikel 33 Reglement van orde o hoe te handelen bij technische vragen o hoe te handelen bij afscheid en benoemingen van Drechtraadsleden c.q. leden van het Drechtstedenbestuur o hoe te handelen bij overlijden van (Drecht)raadsleden o de logistieke organisatie Drechtstedendinsdagen, w.o. de vereisten voor een zaalgebruik o waaraan dient een ruimte voor een vergadering van de Drechtraad en een Drechtcarrousel te voldoen o Teruglik 2012 en activiteitenplan tot de verkiezingen van 2014 Pagina 6

89 Elke gemeente en ook de GrD heeft zijn eigen regels en gebruiken als het gaat om de verzending van stukken naar de respectievelijke raden. Een inventarisatie is gemaakt. Het totaalbeeld is divers. Twee acties zijn door de agendacommissie in gang gezet: Actie 1 Het inzicht en overzicht om de procesvoering beter op elkaar af te stemmen; bijvoorbeeld in het geval van vertrouwelijke aangelegenheden en verzending van stukken. Aan het Netwerkoverleg Griffiers Drechtsteden (NOG-D) is door de coördinerend griffier gevraagd een voor de zeven organisaties geldende richtlijn stukkenstroom vertrouwelijke aangelegenheden te ontwerpen. Concreet zullen de griffiers van Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht met een advies richting coördinerend griffier komen. Actie 2 Ten aanzien van papierloos vergaderingen wordt voor de GrD in casu de Drechtraad de beweging ingezet om de stukken alleen digitaal beschikbaar te stellen. Dit heeft inmiddels per 1 april zijn beslag gekregen. De lokale griffiers hebben aangegeven welke (plv.) (Drecht)raadsleden en burgerraadsleden de stukken enkel nog op papier willen blijven ontvangen. Ontwikkelingen en nieuwe inzichten vragen om een regelmatige (jaarlijkse) doorlichting van het Reglement van orde van de Drechtraad, de Drechtcarrousels en de themabijeenkomsten. Ook dit jaar zal dat gebeuren. Idem ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. De gemeenteraadsverkiezingen In maart 2014 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Waarschijnlijk zullen deze op 19 maart plaatsvinden (svz 9 april 2013). De verkiezingen hebben direct gevolgen voor de samenstelling van de raden (verlengd bestuur) en daarmee effect op de planning van de DDD in het eerste halfjaar van Immers, zaken als installatie van nieuwe raadsleden, het op lokaal niveau kiezen van de afgevaardigden richting Drechtraad, vorming colleges van B&W, vorming Drechtstedenbestuur, etc. zullen in de vergaderplanning worden ingepast. Afstemming lokaal regionaal is aan de orde. Een memo met bijbehorend concept vergaderplanning met mijlpalen is inmiddels opgesteld. Door de zittende Drechtraad zal voor de verkiezingsdatum een overdrachtsdocument worden opgesteld. Dit document wordt zo mogelijk direct na de verkiezingen door de nieuwe Drechtraad herbevestigd. Door de coördinerend griffier wordt onder meer input geleverd in relatie tot de tekst van de gemeenschappelijke regeling, het reglement van orde van de Drechtraad, de gewenste vormgeving en ondersteuning van de regiogriffie en nut, noodzaak en meerwaarde van de diverse raadswerkgroepen. Dit op basis van de (mogelijke) evaluaties van de agendacommissie, auditcommissie en mogelijk zaken uit de suggesties en verzoeken gedaan door het Seniorentreffen op 28 maart jl. Het verkiezingsproces kan in een aantal onderdelen worden opgeknipt : 1) de aanloop naar de verkiezingen 2) de verkiezingsperiode sec (!) en 3) de periode na de verkiezingen op weg naar een nieuwe Drechtraad en een nieuw Drechtstedenbestuur (inclusief formatie en programmavorming). Hierover zal een memo worden opgesteld: voor alle betrokkenen dient hierin helder te worden uiteengezet wie op welk moment welke rol, welke taak en welke verantwoordelijkheid heeft. 9. Communicatie Resultaten 2012 De Drechtstedendinsdag in een notendop is geherintroduceerd. Hierin wordt een terugblik gegeven op de gehouden Drechtstedendinsdag: de portefeuillehoudersoverleggen, de themabijeenkomst voor collegeleden, de themabijeenkomst voor raads- en collegeleden, de Drechtcarrousels en de plenaire Drechtraad. Doelen/aandachtspunten 2013/2014 Voortzetting en optimalisering van de Drechtstedendinsdag in een notendop. In elk geval tot de verkiezingen besteedt RTV Dordrecht aandacht aan lokale en regionale politiek. In de Drechtsteden eenmaal per maand, gekoppeld aan de Drechtstedendinsdag. Een proef rondom de themabijeenkomst transities in de jeugdzorg is bevredigend verlopen. Hierop zal worden voortgebouwd. Om misverstanden te voorkomen: het gaat hier om onafhankelijke journalistieke producties. Mogelijkheden en toepassingen van sociale media bekijken en het inzetten ten behoeve van de Drechtraad (en breder in het netwerk) worden onderzocht Teruglik 2012 en activiteitenplan tot de verkiezingen van 2014 Pagina 7

90 10. De regiogriffie De intensieve fase van opbouw van de vier naar tien Drechtraden per jaar is zoveel mogelijk gefaciliteerd. De verkoop gaat immers door tijdens de verbouwing. Gegeven het door de Drechtraad gewenste profiel van de ondersteuning zijn de aan de regiogriffie toegekende taken hierop steeds zo goed mogelijk afgestemd. Resultaten 2012 In de notitie Urgentie voor ondersteuning regiogriffie, welke in de agendacommissie van 14 maart 2012 is besproken en vastgesteld, zijn de lijnen van een betere ondersteuning van de Drechtraad verwoord. Per april 2012 kon worden gestart met de omvorming van de ondersteuning. Rond de zomer bleek het de procedurele ondersteuning van de carrouselvoorzitters door de regisseurs van Bureau Drechtsteden niet te voldoen. Tijdens de heisessie op 29 augustus 2012 heeft een aanscherping plaatsgevonden van de afspraken naar aanleiding van de genoemde urgentienotitie. Concreet zijn de lokale griffiers ingezet om op carrouselniveau de genoemde procedurele ondersteuning te verlenen. Organisatorisch is de coördinerend griffier een halve dag per week actief voor de Drechtraad. Naast de ongeveer halve werkdag, zoals ook de andere vijf lokale raadsgriffiers op basis van oude afspraken voor hun gemeenteraad invulling geven aan het regionale aspect van hun functie. formatie (stand van zaken per 1 april heden) Functie Aantal fte Coördinerend griffier 0,1 Lokale griffiers (volgens oude afspraken: zesmaal 01, fte) 0,6 Medewerkers Bureau Drechtsteden 1,8 Totaal 2,5 Doelen/aandachtspunten 2013/2014 Op verzoek van de coördinerend griffier heeft een delegatie vanuit de agendacommissie met de coördinerend griffier in augustus 2012 de wederzijdse verwachtingen uitgewisseld. Het betrof het verbeteren van de ondersteuning van de agendacommissie, het realiseren van meer grip op de agenda van de Drechtraad, het beter toespitsen van de voorstellen op de Drechtraad en het meer focussen op majeure onderwerpen en het toewerken naar een betere programmering. In het voorafgaande zijn de stappen geschetst die zijn gemaakt en de stappen die voor 2013/2014 als wenselijk worden gezien. Het verslag van het hiervoor genoemde gesprek is in de agendacommissie van 15 november 2012 besproken. Aandachtspunten 2013/2014 Ten aanzien van de ondersteunende medewerkers van Bureau Drechtsteden zal medio 2013 een mutatie plaatsvinden (vertrek). De coördinerend griffier komt met een voorstel komen hoe hier in het resterende deel van deze raadsperiode mee om te gaan; dit mede tegen de achtergrond van: - de ervaringen die in de afgelopen periode van opbouw zijn opgedaan - de discussies over de toekomst van de regiogriffie (zie ook bovengenoemd overdrachtsdossier) en - het feit dat deze raadsperiode maart 2014 afloopt Voorbereidingen treffen voor het (budgettair neutraal) verder professionaliseren van de ondersteuning van de Drechtraad (zie ook paragraaf zes van dit memo). Het onderzoeken van de mogelijkheden (budgettair neutraal) om de beweging in te zetten naar een regionale rekenkamercommissie (zie ook paragraaf zes van dit memo) Teruglik 2012 en activiteitenplan tot de verkiezingen van 2014 Pagina 8

91 AGC Bijlage 11 Mail inzake voorzitterschap Carrousels

92

93 AGC bijlage 12 MEMO aan Agendacommissie van de Drechtraad van De regiogriffie onderwerp Protocollen t.b.v. kwaliteitsbording functioneren configuratie Drechtraad datum 20 maart 2013 bijlage 4 protocollen In de notitie Terugblik 2012 en activiteitenplan tot de verkiezingen van 2014 (zie bijlage 10b) wordt het belang van protocollen aangaande het functioneren van de Drechtraad benadrukt. Dit om de kwaliteit van procedures zoals neergelegd in de GrD en RvO te borgen. In betreffende notitie worden de volgende protocollen onderscheiden: o hoe te handelen bij ingekomen stukken voor de Drechtraad * o hoe te handelen bij indienen van moties en amendementen * o hoe te handelen bij schriftelijke vragen artikel 33 Reglement van orde * o hoe te handelen bij technische vragen * o hoe te handelen bij afscheid en benoemingen van Drechtraadsleden c.q. leden van het Drechtstedenbestuur o hoe te handelen bij overlijden van (Drecht)raadsleden o de logistieke organisatie Drechtstedendinsdagen o waaraan dient een ruimte voor een vergadering van de Drechtraad en een Carrousel te voldoen o enz. Inmiddels is een aantal protocollen gereed (zie *). Deze zijn ter informatie hierbij gevoegd.

94 Protocol hoe te handelen bij ingekomen stukken voor de Drechtraad Indiening 1. De ingekomen stukken worden ingediend bij In de mail dient vermeld te worden dat dit aan de (plv) leden van de Drechtraad wordt aangeboden en/of het verzoek dient erin te staan het op te nemen op de lijst van ingekomen stukken. 2. Als de indiener vraagt het naast de Drechtraad ook aan alle gemeenteraden door te zenden, wordt de mail door de regiogriffie doorgestuurd naar alle griffiers en hun medewerkers (groep in outlook Raadsgriffiers+extra). De raadsgriffiers hebben de verantwoordelijkheid dit verder door te zetten. Verwerking 1. De regiogriffie zet het document in de directory DR/ingekomen stukken en geeft het een nummer. Ieder jaar wordt opnieuw met de nummering begonnen (13/001, enz.) 2. Direct na ontvangst wordt het op de site Drechtraad/ingekomen stukken geplaatst (altijd in pdf) 3. Welke stukken worden op de lijst van ingekomen stukken geplaatst: A. (Intern) verkeer tussen Drechtstedenbestuur en Drechtraad en vice versa A.1 - raadsinformatiebrieven - ingediende vragen artikel 33 RvO en de beantwoording daarvan (bij deze laatste verwijzen naar het ingekomen nummer waarmee de vragen op de lijst van ingekomen stukken zijn gezet) A.2 - brieven die het DSB verstuurd heeft, waarbij de DR een afschrift (c.c.) ontvangt - besluitenlijsten van DSB-vergaderingen A.3 - stukken (agenda s, verslagen, documenten) van door de Drechtraad aangestelde werk- of klankbordgroepen, waarvoor geen aparte site is (bijvoorbeeld Klankbordgroep participatiewet) B. Verkeer tussen Drechtraad en Drechtstedengemeenten en andere instanties en vice versa - besluiten van gemeenteraden aangaande benoemingen Drechtraadsleden (bij aftreden van gemeenteraadsleden), regiovoorstellen waarover gemeenteraden ook een besluit hebben genomen - brieven gericht aan de Drechtraad (bijv. van het Ministerie, Provincie, Drechtstedengemeenten, Deloitte, burgers, organisaties, enz.) C. Communicatie - informatievoorziening: bijvoorbeeld: DDD in een notendop, WMO-krant - persberichten vanuit het Drechtstedenbestuur - persberichten die door een politieke partij zijn verstuurd en die worden aangeboden om deze ter kennis te brengen van de DR D. Diversen - brieven en berichten van politieke partijen aan bijv. gemeentebesturen en gemeenteraden, waarbij als het aan de regiogriffie wordt aangeboden het verzoek wordt gedaan deze ter kennisgeving aan de DR te sturen e.d. - rapporten, notities, uitnodigingen, informatie die voor kennisgeving of ter informatie aan de Drechtraad worden gestuurd, uitnodigingen. - etc. Afhandeling 1. Over de onder A.1 genoemde documenten wordt na aanbieding direct per mail een mededeling gestuurd naar de (plv) leden Drechtraad (groepen in outlook: Drechtraad-leden, Drechtraadplaatsvervangend, Drechtraad-overig). De griffiers ontvangen een cc (zij staan in de groep overig ) en stellen hun eigen raadsleden daarvan in kennis op de voor hun gebruikelijke wijze.

95 - 2 - Geachte (plv) leden van de Drechtraad, Namens de coördinerend griffier deel ik u mee dat de volgende Raadsinformatiebrief/brieven op de lijst van ingekomen stukken zijn/is geplaatst -. (onderwerp)(nr. 13/.) -. (onderwerp)(nr. 13/.) of Namens de coördinerend griffier deel ik u mee dat er door..(naam) vragen zijn gesteld ex artikel 33 van het Reglement van orde. Deze vragen zijn op de lijst van ingekomen stukken geplaatst, onder nr. 13/.. of Namens de coördinerend griffier deel ik u mee dat op.(datum) door..(naam) vragen ex artikel 33 van het Reglement van orde zijn gesteld. Deze vragen zijn onder nr. 13/.. op de lijst van ingekomen stukken geplaatst. De vragen zijn door het Drechtstedenbestuur beantwoordt en treft u op de lijst van ingekomen stukken aan onder nr. 13/.. Hopend u hiermee te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, de regiogriffie 2. Iedere donderdagmiddag wordt over de overige stukken genoemd per mail een bericht aan de (plv) leden Drechtraad gestuurd (groepen in outlook: Drechtraad-leden, Drechtraad-plaatsvervangend, Drechtraadoverig). De griffiers ontvangen een c.c. (zij staan in de groep overig ) en stellen hun eigen raadsleden daarvan in kennis op de voor hun gebruikelijke wijze. Geachte (plv) leden van de Drechtraad, De lijst van ingekomen stukken is weer aangevuld en is via de link in te zien. De lijst is ook via / ingekomen stukken/2013 te bereiken. Hopend u hiermee te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, de regiogriffie 3. Op de maandag voorafgaande aan de Drechtstedendinsdag sluit om uur de lijst van ingekomen stukken voor de Drechtraad op de dinsdagavond. De lijst van ingekomen stukken voor die betreffende vergadering wordt in een document gekopieerd. Dit is de bijlage behorende bij het agendapunt ingekomen stukken. 4. Op de maandagmiddag voorafgaande aan de DR wordt het volgende bericht naar de (plv.) leden Drechtraad gestuurd (groepen in outlook: Drechtraad-leden, Drechtraad-plaatsvervangend, Drechtraad-overig) en wordt het document (genoemd onder 3.) in pdf meegestuurd: Geachte (plv) leden van de Drechtraad, De lijst van ingekomen stukken is weer aangevuld en is via de link in te zien. De lijst is ook via /ingekomen stukken/2013 te bereiken. Dit is tevens de lijst die morgen in de Drechtraad wordt behandeld, bijgaand treft u deze aan (bijlage 2a ten behoeve van de Drechtraad). Hopend u hiermee te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, de regiogriffie 5. Tijdens de Drechtraad kan een Drechtraadslid verzoeken (door het noemen van het onderwerp en het nummer op de lijst van ingekomen stukken) of een bepaald stuk op de lijst van ingekomen stukken door te geleiden naar de Agendacommissie of een Carrousel. Indien dit zo is wordt deze op de agenda voor de volgende AGC geplaatst.

96 - 3 - Het Reglement van orde zegt hierover in artikel 17 het volgende: 1. De bij de Drechtraad ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt digitaal of schriftelijk aan de Drechtraadleden gezonden en met de stukken ter inzage gelegd. 2. Na de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering stelt de Drechtraad, op voorstel van de Carrousel dan wel van de voorzitter, de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. Versie 11 maart 2013

97 Protocol hoe te handelen bij indienen moties en amendementen, geredeneerd vanuit de regiogriffie Indiening 1. De praktijk leert dat de motie(s) en/of amendementen veelal vooraf worden toegezonden naar 2. Zodra een motie of amendement binnenkomt bij de regiogriffie wordt deze doorgestuurd naar de (plv.) Drechtraadsleden met de volgende tekst: Geachte (plv.) leden van de Drechtraad, Op verzoek van de coördinerend griffier treft u bijgaand aan de motie/amendement. (onderwerp) van.(partij)) ten behoeve van de vergadering van de Drechtraad op. (datum). Hopend u hiermee te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, de regiogriffie 3. Als de mail aan de Drechtraad verzonden is, wordt deze ook doorgestuurd naar: secretaris Drechtsteden, bureauhoofd BDS, betreffende beleidsambtenaar, betreffende regisseur en coördinator bij Bureau Drechtsteden en in cc aan de voorzitter DR en de coördinerend griffier, betreffende portefeuillehouder, met de volgende tekst: Geachte.., Op verzoek van de coördinerend griffier treft u bijgaand de motie/amendement over.. (onderwerp) aan die zojuist is binnengekomen ten behoeve van de vergadering van de Drechtraad op. (datum). Het verzoek is om deze hiertoe voor te bereiden met de portefeuillehouder. Hopend u hiermee te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, de regiogriffie Tijdens de Drechtraad 1. Als de originele ondertekende motie/amendement ter vergadering aan de voorzitter wordt aangeboden, wordt deze door de voorzitter genummerd. 2. De ondersteuning kopieert deze direct en deelt deze uit (te beginnen bij) aan de voorzitter, de coördinerend griffier, leden van de Drechtraad en aanwezigen op de publieke tribune. 3. De coördinerend griffier zet op de motie/amendement of deze (al dan niet met wijzigingen) wordt aangenomen, wordt verworpen of wordt ingetrokken. Afhandeling 1. (De dag) na de Drechtaadsvergadering wordt (worden) de aangenomen motie(s)/ amendement(en) op betreffende site ( moties en amendementen ) van de Drechtraad geplaatst. 2. Tevens wordt de originele motie/amendement gescand (pdf-bestand van gemaakt) en toegestuurd aan de secretaris DS, bureauhoofd BDS, regisseur en coördinator BDS ten behoeve van het uitvoeren/afwerken van de motie(s)/amendement(en). 3. De ingescande aangenomen motie(s)/amendement(en) wordt (worden) aan het verslag van betreffende Drechtraadvergadering toegevoegd. 4. De regiogriffie zet deze op het overzicht moties en amendementen die t.b.v. van de jaarrekening en buraps bijgehouden wordt.

98 - 2 - Artikel 27 van het Reglement van orde voor de Drechtraad zegt over amendementen het volgende: 1. Een Drechtraadlid kan tot het sluiten van de beraadslaging over een onderwerp of een voorstel één of meer amendementen indienen. Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. 2. Alleen Drechtraadleden die de presentielijst hebben getekend en die in de vergadering aanwezig zijn kunnen amendementen indienen. 3. Een Drechtraadlid dat in de vergadering aanwezig is kan op een amendement dat door een andere Drechtraadlid is ingediend een wijziging voorstellen; een dergelijk wijzigingsvoorstel is een subamendement. 4. Een amendement of een subamendement moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter oordeelt dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. 5. De indiener van een (sub)amendement kan zijn voorstel intrekken, totdat over het voorstel besluitvorming door de Drechtraad heeft plaatsgevonden. 6. Besluitvorming over een amendement vindt plaats tijdens het besluitvormende gedeelte van de Drechtraadvergadering. Artikel 28 van het Reglement van orde voor de Drechtraad zegt over moties het volgende: 1. Een Drechtraadlid kan tijdens de vergadering een motie indienen. 2. Een motie moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 3. De behandeling van een motie over een onderwerp of een voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats. 4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. 5. De indiener van een motie kan zijn voorstel intrekken, totdat over de motie besluitvorming door de Drechtraad heeft plaatsgevonden. 6. Besluitvorming over een motie vindt plaats tijdens het besluitvormende gedeelte van de Drechtraadvergadering. Versie 20 februari 2013

99 Protocol hoe te handelen bij schriftelijke vragen artikel 33 Reglement van orde, geredeneerd vanuit de regiogriffie Indiening 1. De schriftelijke vragen artikel 33 RvO worden ingediend bij Als er niet expliciet wordt aangegeven dat beantwoording mondeling kan, wordt er schriftelijke gereageerd. 2. De regiogriffie zendt de indiener een ontvangstbevestiging via de mail: Geachte heer/mevrouw. (naam indiener) Hierbij bevestig ik namens de coördinerend griffier de ontvangst van uw schriftelijke vraag/vragen ex artikel 33 Reglement van orde voor de Drechtraad. De vraag/vragen zijn aangeboden aan het Drechtstedenbestuur voor beantwoording. Zoals het reglement aangeeft vindt de beantwoording zo spoedig mogelijk plaats, maar zoveel mogelijk binnen dertig dagen na de dag waarop de vragen zijn ingediend. Hopend u hiermee te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, de regiogriffie 3. regiogriffie zet namens de coördinerend griffier de vragen door naar de secretaris Drechtsteden en het hoofd Bureau Drechtsteden: Beste., Door (naam indiener) is een schriftelijke vraag/aantal schriftelijke vragen gesteld ex artikel 33 van het Reglement van orde. Bijgaand treffen jullie deze aan. Namens de coördinerend griffier is het vriendelijke verzoek of deze vragen in behandeling kunnen worden genomen c.q. kunnen worden beantwoord. Graag zie ik de beantwoording voor a.s. (30 dagen later dan ingediend) tegemoet. Het Reglement van orde geeft aan dat als dit niet lukt de verantwoordelijke portefeuillehouder de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis stelt, waarbij de termijn wordt aangegeven waarbinnen inhoudelijke beantwoording alsnog zal plaatsvinden. Via de regiogriffie zal hierover worden gecommuniceerd met de indiener. Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, de regiogriffie 1. De regiogriffie stuurt namens de coördinerend griffier de vragen door naar de voorzitter DR. 2. De regiogriffie zet deze op de lijst van ingekomen stukken, waarmee de Drechtraadleden hiervan in kennis worden gesteld. 3. De regiogriffie zendt de vragen naar het secretariaat BDS om in te laten boeken en naar de procescoördinator DSB ten behoeve van de lijst van ingekomen stukken van het DSB. Intern Bureau Drechtsteden 1. Via het bureauhoofd neemt de organisatie de vragen in behandeling en beantwoordt de vragen via het format dat hiervoor beschikbaar is. 2. Via de secretaris Drechtsteden (c.q. via procescoördinator DSB of regisseur B&N) wordt de beantwoording aan de regiogriffie aangeboden. Afhandeling 1. De regiogriffie stuurt de beantwoording naar de indiener:

100 Geachte.. (naam indiener), Op (datum indienen) heeft u een vraag/een aantal vragen ex artikel 33 van het reglement van orde ingediend. Bijgaand treft u de beantwoording aan. Hopend u hiermee te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, de regiogriffie 2. De regiogriffie zet de beantwoording op de lijst van ingekomen stukken Drechtraad (en maakt de verwijzing naar de ingekomen vragen c.q. het nr. op de lijst van ingekomen stukken noemen). Bij mondelinge afhandeling vindt deze plaats in de eerstvolgende Drechtraadvergadering. Artikel 33 van het Reglement van orde voor de Drechtraad zegt hierover het volgende: 1. Schriftelijke vragen van Drechtraadleden aan het Drechtstedenbestuur worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven of een schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. 2. De vragen worden middels de coördinerend griffier bij de voorzitter ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige Drechtraadleden, het Drechtstedenbestuur en de Drechtstedensecretaris worden gebracht. 3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats maar zoveel mogelijk binnen dertig dagen na de dag waarop de vragen bij de voorzitter zijn ingediend. Mondelinge beantwoording van de vragen vindt plaats in de eerstvolgende Drechtraadvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijke lid van het Drechtstedenbestuur de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn wordt aangegeven waarbinnen inhoudelijke beantwoording alsnog zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. 4. De antwoorden van het Drechtstedenbestuur worden door tussenkomst van de coördinerend griffier aan de Drechtraadleden toegezonden en op de ingekomen stukkenlijst van de eerstvolgende Drechtraadvergadering geplaatst.. 5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende Drechtraadvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde Drechtraadvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door het Drechtstedenbestuur gegeven antwoord, tenzij de Drechtraad anders beslist. Versie 20 februari 2013

101 Protocol hoe te handelen bij technische vragen, geredeneerd vanuit de regiogriffie Indiening 1. De technische vragen worden ingediend bij Dit kunnen vragen zijn die gesteld worden over een onderwerp die op een eerstvolgende Drechtstedendinsdag aan de orde komen of achteraf worden gesteld. 2. De regiogriffie zendt de indiener een ontvangstbevestiging (per mail): Geachte heer/mevrouw. (naam indiener) Namens de coördinerend griffier bevestig ik hierbij de ontvangst van uw technisch vraag/vragen over... Zodra de beantwoording gereed is krijgt u deze toegestuurd.. Hopend u hiermee te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, de regiogriffie 3. De regiogriffie zet namens de coördinerend griffier de vragen door naar de secretaris Drechtsteden en het hoofd Bureau Drechtsteden en in cc naar betreffende regisseur BDS en coördinerend griffier: Beste.., Door (naam indiener) is een technische vraag/een aantal technische vragen gesteld. Bijgaand treffen jullie deze aan. Namens de coördinerend griffier is het vriendelijke verzoek of deze vraag/ vragen in behandeling kunnen worden genomen c.q. kunnen worden beantwoord. Graag zie ik de beantwoording voor a.s. (de dag voor betreffende DDD en anders1 week na indiening)) tegemoet, zodat deze via de regiogriffie naar de indiener gestuurd kan worden. Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, de regiogriffie Intern Bureau Drechtsteden 1. Via de secretaris DS/hoofd BDS neemt de organisatie de vragen in behandeling en beantwoordt de vragen via het format dat hiervoor beschikbaar is. 2. Via de secretaris Drechtsteden/hoofd BDS wordt de beantwoording aan de regiogriffie aangeboden. Afhandeling 1. De regiogriffie stuurt de beantwoording naar de indiener: Geachte.. (naam indiener), Op (datum indienen) heeft u een technische vraag/een aantal technische vragen ingediend. Bijgaand treft u de beantwoording aan. Hopend u hiermee te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, namens de coördinerend griffier, de regiogriffie Het Reglement van orde kent geen technische vragen. Versie 11 maart 2013

102 AGC bijlage 13 MEMO aan Agendacommissie Drechtraad (t.k. 17-4)) & Auditcommissie Drechtraad (14-5) van De coördinerend griffier & de secretaris van de Auditcommissie onderwerp P&C cyclus: het goede debat over de juiste dingen datum 3 april Aanleiding Het vergaderschema voor de Drechtraad van 2013 is al weer enige tijd geleden vastgesteld. Op basis hiervan heeft uw agendacommissie op 17 oktober gesproken over het proces van behandeling van de P&C stukken voor U hebt toen het volgende ritme vastgesteld: P&C stuk Opiniërend Drechtraad Jaarrekening 2012 (mei auditcie) 11 juni juli e burap juli juli 2013 Primaire begroting 2014 (voor 15-7) 11 juni juli e burap december december 2013 Actualisering begroting december januari 2014 In beginsel worden de stukken eerst opiniërend besproken en tijdens een volgende Drechtstedendinsdag in de plenaire Drechtraad geagendeerd en vastgesteld. Met dien verstande dat de 1 e bestuursrapportage voor de zomer wordt vastgesteld; gelijktijdig met de behandeling van de jaarrekening 2012 en de primaire begroting Voor de 2 e bestuursrapportage vindt concentratie van de opiniërende behandeling en de vaststellende behandeling op 3 december plaats. Voor de goede orde: de 2 e bestuursrapportage dient voor het eind van het jaar te worden vastgesteld in verband met begrotingsrechtmatigheid. Bij eerdere gelegenheden is door een aantal fracties in de Drechtraad de vraag gesteld of het twee maal houden van algemene beschouwingen binnen een P&C-cyclus efficiënt en effectief is: draagt dat bij tot het goede debat over de juiste dingen? Deze memo bevat voor de kortere termijn 1 twee voorstellen: Voorstel 1: Voorstel 2: De laatste DR voor 15 juli inrichten als Drechtstedelijke verantwoordingsdag. Deze koppelen aan de behandeling van de jaarrekening in de DR.. De eerste DR van het jaar inrichten als als algemene beschouwingen. Deze koppelen aan de behandeling van de geactualiseerde begroting is de DR.. De notitie bevat in die zin suggesties om de hele cyclus te ontbureaucratiseren. Dat geeft een handvat om de bestuursrapportages (nog) meer inhoud te geven en bieden zo een betere mogelijkheid tot bijsturing van het beleid lopende het jaar. In het vervolg wordt een en ander kort toegelicht. 2. De primaire begroting Proces De besluitvorming over de primaire begroting dient op basis van de bestaande regelgeving voor 15 juli te zijn afgerond, zodat deze aan de Provincie ter goedkeuring kan worden aangeboden. Dit stelt onze eigenaren in casu de gemeenten in staat tot een doorvertaling in hun begroting te komen. In concreto betekent dit dat de primaire begroting in het jaar 2013 op 2 juli door de Drechtraad dient te worden vastgesteld. Zes weken daaraan voorafgaand wordt de primaire begroting aan de colleges van B & W aangeboden ter doorgeleiding naar hun respectievelijke gemeenteraden. 1 Voor de wat langere termijn heeft de accountant aangegeven dat de nieuwe Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen van invloed kan zijn op de regionale P & C cyclus. 1

103 Beleidsarm Effecten van Prinsjesdag kunnen logischerwijs niet worden meegenomen in de primaire begroting. Het wettelijk bepaalde moment van indiening (15 juli) is dan ook zeer betekenisvol voor het karakter van de primaire begroting: het is in hoge mate een staand beleid begroting, c.q. de primaire begroting is per definitie relatief beleidsarm. Dit is tegenstelling tot de geactualiseerde begroting die bol staat van het beleid en dan ook uitnodigt tot debat over het te voeren beleid. Ter illustratie wordt kortheidshalve verwezen naar het zeer levendige en inhoudsvolle debat van 15 januari jl. 3. Verantwoording De gemeenschappelijke regeling is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Dat houdt in dat de (wettelijke) verantwoordingslijn als volgt loopt: - Het DSB is verantwoording schuldig aan de DR, waarbij de leden van het DSB formeel ook deel uitmaken van de DR. - De DR is verantwoording schuldig aan de lokale gemeenteraden. Daarbij geldt dat elk DR-lid individueel ter verantwoording kan worden geroepen door zijn eigen gemeenteraad. Deze vorm van toezicht is ingericht op basis van de P & C cyclus. Sturing loopt via de begroting, de bestuursrapportages en de jaarrekening. Concreet voor 2013: op 2 juli 2013 vindt de besluitvormende behandeling plaats van de jaarrekening 2012, de 1 ste burap 2013 en de primaire begroting Inkadering in één dag van de verantwoording is gezien het karakter van de respectievelijke documenten goed mogelijk en logisch. Op de dag van de verantwoording legt het Drechtstedenbestuur dan verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Plaatsing in het perspectief van de meerjarige ontwikkelingen op het gebied van financiën en wetgeving is daarbij een interessante optie. In het debat komen beleidsvragen nadrukkelijk aan de orde: hoe gaat het met het aantal werkzoekenden in onze regio? Zijn de duurzaamheidsdoelstellingen bereikt? Hebben de investeringslijnen de gewenste effecten gesorteerd? etc. Zo nodig kan op basis van het debat het beleid worden bijgestuurd. In het verlengde van het debat wordt door het DSB de geactualiseerde begroting voor het komende jaar opgesteld. In die zin geeft het verantwoordingsdebat een duidelijke boodschap naar het bestuur, via de primaire begroting, richting opstelling geactualiseerde begroting. Voorstel 1: De laatste DR voor 15 juli inrichten als Drechtstedelijke verantwoordingsdag. Deze koppelen aan de behandeling van de jaarrekening in de DR.. 4. Algemene beschouwingen Voordat het DSB plannen gaat uitvoeren, moet de DR deze beoordelen en goedkeuren. De geactualiseerde begroting is op te vatten als het plan van het DSB en de financiële onderbouwing daarvan. In de geactualiseerde begroting zijn ook de effecten van Prinsjesdag zoals het DSB die ziet - op het te voeren beleid opgenomen. Dat betekent dat de behandeling van de geactualiseerde begroting een goed moment is om de algemene beschouwingen te houden. Een goed debat is gebaat bij goede stukken. De vertaling van doelen in een goede, leesbare begroting biedt de raad houvast in het maken van keuzes. Daartoe is echte informatie nodig die ondersteunend is voor de kaderstellende (en controlerende) rol van de DR. Het werken aan de kwaliteit van de stukken is een permanent proces. De portefeuillehouder financiën heeft hiertoe het discussiedocument Kanteling Programmabegroting GRD in de auditcommissie van november 2012 ingebracht.. De algemene beschouwingen zijn, het is evident, een belangrijk debat. Erosie van het belang van het debat moet worden voorkomen. Daarom is er veel voor te zeggen de algemene beschouwingen één keer per jaar te houden. Tegen de achtergrond van bovenstaande is het zeer de vraag of de gegroeide praktijk van algemene beschouwingen in januari (geactualiseerde begroting) én juli (primaire begroting) voortzetting verdient. Centrale vraag is wat nut en noodzaak daarvan is. Voorstel 2: De eerste DR van het jaar inrichten als als algemene beschouwingen. Deze koppelen aan de behandeling van de geactualiseerde begroting is de DR.. 2

104 Als beide voorstellen worden overgenomen ziet de P & C- kalander er voor 2014 als volgt uit: P&C stuk Opiniërend Drechtraad Jaarrekening 2013 (mei auditcie) 2 juni 2014 dag van de verantwoording 1 juli e burap juli juli 2014 Primaire begroting 2015 (voor 15-7) 2 juni juli e burap december december 2014 Actualisering begroting december 2014 algemene beschouwingen januari 2015 P.M.: De begroting 2015 is de eerste van de Drechtraad in de nieuwe samenstelling in verband met de verkiezingen van maart Hier ligt uiteraard een verband met het nieuw op te stellen rmjp

105 Bijlage tbv voorbereiding discussie in agendacommissie en auditcommissie Regionale P&C producten Bestuursrapportages: Met de bestuursrapportages informeert het Drechtstedenbestuur de Drechtraad over de uitvoering van de begroting. Twee maal per jaar (gegevens tot en met 4 e maand en 8 e maand) leveren de dochters een inhoudelijke en financiële analyse van de prestaties tot dan toe. Op basis van deze informatie kunnen raad, college en management bijsturen als dat nodig is. In de eerste bestuursrapportage licht het accent op bijsturing van de begrotingsuitvoering. Daar waar financiële afwijkingen een hard gegeven zijn, wordt een voorstel voor begrotingswijziging gedaan. Daar waar afwijkingen nog bijgestuurd kunnen worden, melden we de afwijking wel en voorzien we deze van de voorgestelde bijsturingsmaatregel. Doel van de tweede bestuursrapportage is het zo betrouwbaar voorspellen van het te verwachten rekeningresultaat. Alle niet meer beïnvloedbare afwijkingen moeten uitmonden in een begrotingswijziging, met het oog op de begrotingsrechtmatigheid en de daaraan verbonden accountantscontrole van de jaarrekening. Melden van verwachte afwijkingen per en voorstel hoe deze afwijking te corrigeren Primaire Begroting: Bevat de beleidsdoelen en beoogde effecten op de gekozen programma s, inclusief de daarvoor uit te voeren activiteiten (op hoofdlijnen). Daarbij hoort ook het meerjarig financieel beeld per programma. Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad de budgetten op het niveau van de programma s. De primaire begroting wordt door de Drechtraad voor de zomer van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld. Geactualiseerde Begroting: Aan het einde van het jaar wordt de begroting geactualiseerd en worden inhoudelijke ontwikkelingen die zich in de tussentijds hebben voorgedaan benoemd en vertaald naar financiële consequenties. Ook worden gehanteerde percentages voor kostenstijgingen e.d. geactualiseerd op basis van recente CPB ramingen. De structurele doorwerkingen van de rekeningresultaten van het voorgaande jaar worden verwerkt alsook de eventuele effecten van de miljoenennota van september. De actualisatie van de begroting wordt door de Drechtraad in december van het voorgaande jaar vastgesteld. Jaarrekening: Na afloop van ieder begrotingsjaar legt het Drechtstedenbestuur daarover verantwoording af aan de Drechtraad middels de jaarrekening. De jaarrekening gaat enerzijds in op de mate van doel- en effectrealisatie. Anderzijds bevat de jaarrekening de financiële resultaten van het afgelopen begrotingsjaar met een programmarekening. De accountant toetst de rechtmatigheid van de jaarrekening en geeft daartoe een verklaring af. De jaarrekening en de verklaring dienen uiterlijk 15 juli te worden ingediend bij de provinciale toezichthouder. De P&C cyclus van de Drechtraad De Drechtraad heeft twee rollen: een kaderstellende rol en een controlerende rol. Deze rollen worden op vaste momenten in de P&C-cylcus ingevuld: A. Kaderstellend: Het meest logische moment voor een gemeenteraad om haar kaderstellende rol in te vullen is bij de bespreking van de begroting. In het geval van de GRD-begroting zijn daarbij echter twee besluitvormingsmomenten: de primaire begroting in juni/juli en de geactualiseerde begroting in december. De bespreking van de primaire begroting kan theoretisch worden vergeleken met de bespreking van de lokale voorjaarsnota s of perspectiefnota s. Deze ieder voorjaar te maken nota s bevatten de nieuwe of gewijzigde meerjarige beleidsvoornemens van het college en het bijgestelde meerjarig financieel perspectief voor de volgende vier jaar. Het college bespreekt de perspectiefnota voor de zomer met de raad, om vervolgens die beleids- en financiële kaders te (laten) verwerken in de programmabegroting. Kaders voor de perspectiefnota zijn het raadsprogramma en de programmabegroting van het lopende jaar. 4

106 Als je dit vertaalt naar de GRD, zou je kunnen stellen dat de regionale primaire begroting overeenkomst (qua moment) vergelijkbaar is met de lokale voorjaars- en perspectiefnota s. Echter, inhoudelijk is de regionale primaire begroting té beleidsarm om als zodanig te kunnen worden beschouwd. Uiteraard kan dit worden veranderd als de raad die wens uitspreekt. De inhoudelijke wensen en kaders die bij de bespreking van de primaire begroting (in een nieuwe vorm dan) door de Drechtraad worden meegegeven aan het DSB, verwerkt het bestuur vervolgens in de Geactualiseerde Begroting. Dan is ook het meest geschikte moment m.i. om algemene beschouwingen te organiseren. De Drechtraad kan dan discussiëren over de plannen die het DSB in de uitgewerkte begroting presenteren. B. Controlerend: De controlerende rol van de Drechtraad wordt ingevuld bij de beoordeling van de Jaarrekening en Jaarverantwoording (één document), in juni/juli. Daarin zijn m.i. geen andere opties mogelijk (behoudens de optie die ik hieronder nader toelicht, maar dat is onderdeel van een grotere wijziging in de P&C cyclus). Suggestie (valt voor nu buiten de vraag die is gesteld over het juiste moment voor de algemene beschouwingen maar wellicht wel interessant): Voorgesteld kan worden om uit te werken hoe de beleidscyclus (het inhoudelijk debat) losgeknipt kan worden van de administratieve onderdelen van het begrotings- en rekeningproces. Uiteraard hoort bij een debat over inhoud ook het debat over de inzet van middelen, maar dit hoeft niet direct gekoppeld te worden aan de technische verwerking en/of verantwoording daarvan. Losknippen van de cyclus levert op dat focus echt op het inhoudelijk debat komt te liggen, dat documenten korter en meer to the point worden en binnen de organisatie de werkdruk beter verdeeld wordt over het jaar. Een jaarplanning zou er dan op hoofdlijnen als volgt kunnen uitzien (indicatief): Een nadere toelichting op deze gedachte is terug te lezen in bijgevoegd artikel. 5

107 6

108 7

109 8

110 9

Strategische agenda Drechtsteden en de programmering

Strategische agenda Drechtsteden en de programmering sterke, aantrekkelijke, bereikbare regio politiek/maatschappelijk gestuurd rmjp Strategische agenda Drechtsteden en de programmering Subnotitie programmering: helder belegde bevoegdheden doortastend bestuur,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: A.B. Blase en de voorzitter van de werkgroep uit de Drechtraad M. van der Plaat.

Portefeuillehouder: A.B. Blase en de voorzitter van de werkgroep uit de Drechtraad M. van der Plaat. Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 14 mei 2013 Locatie: Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 te Alblasserdam 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Wonen in de Drechtsteden

Nadere informatie

Uitwerking programmering

Uitwerking programmering sterke, aantrekkelijke, bereikbare regio politiek/maatschappelijk gestuurd rmjp Uitwerking programmering Procesnotitie voor debatten en regionaal 29 november 2013 programmering: helder belegde bevoegdheden

Nadere informatie

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Postadres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 9 oktober 2013 van uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 9 oktober 2013 van uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 9 oktober 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Netwerkdemocratie Drechtsteden

Netwerkdemocratie Drechtsteden Netwerkdemocratie Drechtsteden Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Opdracht Drechtraad 16 juni jl. Op basis van de rapporten commissies Scholten II en Meijdam 1. Instellen en organiseren van de Drechtstedendinsdag

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Kennisnemen van de overwegingen van de coördinatie/stuurgroep fusie die tot het voorstel hebben geleid;

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Kennisnemen van de overwegingen van de coördinatie/stuurgroep fusie die tot het voorstel hebben geleid; 2.1.10 Raadsinformatiebrief fusie Westrom Risse 1 Dossier 1070 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1070 Vertrouwelijk Ja Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v

Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v. 27-11-2012 Aanleiding De samenwerking in de Drechtsteden heeft vernieuwing nodig. De ervaring van de afgelopen jaren laat een aantal

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 11 juni 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 11 juni 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 11 juni 2013 Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 4 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Overbeek, J.K. de Jong a.overbeek@sliedrecht.nl( (0184) 495 989 Onderwerp Onafhankelijk

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 2 april 2013

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 2 april 2013 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 2 april 2013 Locatie: Koninklijke Boskalis Westminster N.V., Rosmolenweg 20, Papendrecht 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raads- en collegeleden Decentralisaties

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

(naar het idee van dualistische stelsel).

(naar het idee van dualistische stelsel). 1 - De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden en belast met het algemeen bestuur waaronder kaderstelling en toezicht - Leden: leden worden lokaal aangewezen waarbij het aantal leden

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013 enlijst agendacommissie 27 augustus 2013 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch, Van Dongen, Witsen Elias, Veldhuijzen- ten Kate en Van Hall (griffier) en

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 14 MEI 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 11 JUNI 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 14 MEI 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 11 JUNI 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 14 MEI 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 11 JUNI 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel H.L.J. Mirck 12-03-2013 Opiniërend Steller E-mail Telefoonnummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden en principebesluit oprichting

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 rmjp 2011-2014 Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Inhoud presentatie Voor welke opgave staan we Welke focus brengen we aan Wat gaan we hiervoor doen (programma s) Hoe financieren

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 28 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer Marien Jongkind marien.jongkind@gemeentemolenwaard.

Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 28 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer Marien Jongkind marien.jongkind@gemeentemolenwaard. VOORSTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 28 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer Marien Jongkind marien.jongkind@gemeentemolenwaard.nl 06-10525667 Onderwerp Raadsopdracht en financiering

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Otten, Paul GRIFFIE S0GRI RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten - de leden van het Drechtstedenbestuur Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht BNG 28.51.27.748 Telefoon (078)

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 mei 2010 Agendanummer: 8 Status: Opiniërend Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 Reg.nr: FLO/2012/3693 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw 1. Samenvatting De bezuinigingen op

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Voorstel tot het niet deelnemen aan het Regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL) met uitzondering van het deel Volwasseneducatie en RMC/Team VSV. 1. Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening. Onderwerp: Ontwerpbegroting 2014 Servicepunt71

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening. Onderwerp: Ontwerpbegroting 2014 Servicepunt71 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Ontwerpbegroting 2014 Servicepunt71 Aanleiding: In de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van Bijlage 9 Concept MEMO aan van Coördinerend griffier onderwerp Stukkenstroom richting raden datum 9 januari 2013/15 januari 2013 bijlage stukkenstroom per organisatie 1. Inleiding Elke gemeente en ook

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Alblasserdam stap verder in discussie bestuurlijke toekomst De gemeente Alblasserdam bezint zich op haar bestuurlijke toekomst.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 12 april 2011. nummer 14

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 12 april 2011. nummer 14 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 april 2011 nummer 14 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, P.J. Verheij, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 Portefeuillehouder Steller E. van de Burgt M.J. van der Hammen Onderwerp Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Drechtsteden 2015 DE DRECHTRAAD Gezien

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit:

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit: Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr.

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 1 oktober 2013 Locatie: Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 in Alblasserdam

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 1 oktober 2013 Locatie: Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 in Alblasserdam Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 1 oktober 2013 Locatie: Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 in Alblasserdam 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Topsector Water

Nadere informatie

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 '1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 Hendrik-Ido-Ambacht Drechtraad en Drechtstedenbestuur p/a Bureau Drechtsteden Postbus 619 3300 AP DORDRECHT uw brief van uwkenmerk SBC/aooS/gsS onskenmerk 65111 datum \ O/V*2-/ '^CrCiCS

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO Opgesteld door: A. Franken Datum: 23 december 2015 Overleg gepleegd met:

Nadere informatie

Besluitenlijst Agendacommissie 10 april 2012

Besluitenlijst Agendacommissie 10 april 2012 enlijst Agendacommissie 10 april 2012 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, Witsen Elias, Van Dongen, De Smoker en Van Hall (griffier)

Nadere informatie

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 juni 2016

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 juni 2016 gemeente Hardinxveld-Giessendam BIJLAGE 1 Concept-besluitenlijst van de op woensdag 12 oktober gehouden openbare vergadering van de Klankbordgroep Koersplan HG. Aanvang 19.30 uur; Einde 21.00 uur. Aanwezig

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie