in t er n f u n ct io n er en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in t er n f u n ct io n er en"

Transcriptie

1 in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en Het r ap p o r t v an d e On d er zo ek sco m m issie in t er n f u n ct io n er en in int t er n f ufn uct nion ct erio en nnza er en in t er n f u n ct io n er en drs. H. Borstlap m r. P.F.M. van der Meer Mohr in t er n f u n ct io n er en drs. L.J.E. Sm its in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en

2

3 Het r ap p o r t v an d e On d er zo ek sco m m issie in t er n f u n ct ion er en NZa 3

4 4

5 I n h o u d Deel I De h o o f d st u k k en 1 DE HOOFDVRAGEN EN DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 9 2 DE W I JZE W AAROP DRS. A.R. GOTLI EB I S BEHANDELD: VAN 1 JANUARI TOT 2 9 N OVEMBER De loopbaan van Arthur Gotlieb bij het CTG: Werken voor de NZa: Resum é DE W I JZE W AAROP DRS. A.R. GOTLI EB I S BEHANDELD: VAN 2 9 N OVEMBER TOT 2 2 JAN UARI EN DE N ASLEEP TOT 9 APRI L Het beoordelingsgesprek De ziekm elding van Arthur Gotlieb op 16 decem ber De terugkeer De indiening van het bezwaarschrift Moeten er niet m eteen m aatregelen worden genom en? De re- integratie van Arthur Gotlieb Arthur Gotlieb verschijnt niet op zijn werk Gesprekken van Marcel Gotlieb m et de leidinggevenden Een extern onderzoek? De instelling van de Onderzoekscom m issie Resum é BELEI D EN PRAKTI JK OP HET GEBI ED VAN HRM HRM- Beleid Praktij k Arthur Gotlieb Resum é W ERKSFEER EN ORGAN I SATI ECULTUUR Analyse van de werksfeer en organisatiecultuur Verdieping van de resultaten Typeringen van de verschillende directies Andere factoren van invloed op de beleving van de werkcultuur Resum é DE BEVEI LI GI N G VAN EN OM GAN G MET VERTROUW ELI JKE I N FORMATI E Ontwikkelingen De inrichting van de I CT Verantwoordelij kheden binnen de organisatie De norm en voor inform atiebeveiliging I nform atiebeveiliging in de praktij k Getroffen m aatregelen Resum é

6 7 DE VERHOUDI NG TUSSEN HET MI N I STERI E EN DE N ZA De verantwoordelijkheidsverdeling tussen het m inisterie en de NZa De casus van de m arktscan m edisch specialistische zorg De casus van het Oogziekenhuis Rotterdam Waarborging van het wettelij k kader in de praktij k Resum é CON CLUSI ES EN AAN BEVELI N GEN Vooraf Conclusies Aanbevelingen Deel I I Ov er h et b ezw aa r sch r if t 1. I nleiding Bej egening van Arthur Gotlieb door zijn leidinggevenden en HRM Beleid en praktij k op het gebied van HRM Werksfeer en organisatiecultuur binnen de NZa De beveiliging van en om gang m et vertrouwelij ke inform atie De verhouding tussen het m inisterie en de NZa Deel I I I De b i j l ag en 1. I nstellingsbesluit Lijst van afkortingen en begrippen De ontst aansgeschiedenis van de NZa en haar organisatie Het wett elijk kader van de verhouding t ussen het m inisterie en de NZa Organogram m en van het m inisterie en de NZa Enkele feitelij ke gegevens Chronologisch overzicht Lijst van personen Geraadpleegde docum entatie Verantwoording van het onderzoek naar de werksfeer en organisatiecultuur Verant woording van het onderzoek van de Onderzoekscom m issie Over de Onderzoekscom m issie

7 Deel I De h o o f d st u k k en 7

8 8

9 1 DE HOOFDVRAGEN EN DE OPZET VAN HET ON DERZOEK Dit eerste inleidende hoofdstuk beschrijft de hoofdvragen en de opzet van het onderzoek naar het interne functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa). De ach t er g r o n d v an d it o n d er zo ek Op 8 april 2014 inform eerde de toenm alige voorzitter van de raad van bestuur van de NZa de m inister van Volksgezondheid, Welzij n en Sport over in aantocht zij nde publicaties in NRC Handelsblad en uitzendingen van het NOS- journaal. Het belangrijkste bronnenm ateriaal voor deze publicaties en uitzendingen was een om vangrij k bezwaarschrift van drs. A.R. ( Arthur) Gotlieb, senior beleidsm edewerker van de directie zorgm arkten cure van de NZa. Arthur Gotlieb was sinds 1 j anuari 2000 in dienst van de NZa en van een van haar rechtsvoorgangers. Op 29 novem ber 2013 vond het j aarlij kse beoordelingsgesprek plaats, waarvan de uitkom st luidde dat Arthur Gotlieb onvoldoende functioneerde. Tegen dit beoordelingsbesluit, dat op 4 decem ber 2013 form eel werd vastgelegd, stond de m ogelijkheid van bezwaar open. Van deze m ogelij kheid heeft Arthur Gotlieb gebruik gem aakt. Op donderdag 9 j anuari 2014 zond hij zij n bezwaarschrift naar de toenm alige voorzitter van de raad van bestuur van de NZa. Arthur Gotlieb m aakte op woensdag 22 j anuari 2014 een eind aan zijn leven. Zij n bezwaarschrift is een docum ent sui generis. Het kent een voor een bezwaarschrift ongebruikelij ke om vang. Het bezwaarschrift telt zeshonderd bladzij den m et daarnaast nog digitale bijlagen, die gezam enlijk de om vang van het hoofddocum ent overtreffen. De opbouw volgt niet die van het beoordelingsform ulier m aar die van een chronologisch- them atische beschrij ving van de periode tussen 2000 en 2013, m et een accent op de reorganisatie van de NZa die in 2010 startte. Aan de hand van deze beschrijving gaat Arthur Gotlieb in op de door hem ondervonden bej egening door opeenvolgende leidinggevenden binnen de directie zorgm arkten cure. Hij doet dat onder m eer door de naar zij n m ening onterechte kritiek aan zijn adres te plaatsen tegenover het falen van de organisatie en vooral van een aantal van zij n ( voorm alige) m anagers. Zijn aanklacht bestaat daarbij uit gedetailleerde en m in of m eer gedocum enteerde beschrij vingen van wat er op allerlei terreinen binnen de NZa naar zijn m ening is m isgegaan of nog steeds m isgaat. De toon en de stijl die Arthur Gotlieb hierbij hanteert verraden som s ( heftige) em oties over wat hij heeft ondervonden. Tegelijkertij d gebruikt hij regelm atig hum or en ironie, die hij - zo schrij ft hij - bewust heeft gekozen als stijlm iddelen om voor de lezer het om vangrijke leeswerk te verlichten. Wie die beoogde lezer is, valt niet gem akkelij k uit zij n bezwaarschrift op te m aken. Arthur Gotlieb richt zich herhaaldelijk persoonlijk tot een denkbeeldige lezer die buiten de NZa lijkt te staan. De beoogde lezer is dan een buitenstaander die bij de hand m oet worden genom en om hem of haar door het relaas te leiden. Tegelij kertijd laat Arthur Gotlieb niet na om te benadrukken dat zijn bezwaarschrift onder geen beding buiten de NZa terecht m ag kom en en uitsluitend voor intern gebruik bedoeld is. Arthur Gotlieb geeft aan dat hij beslist geen klokkenluider wil zij n m aar hoopt bij te dragen aan een verbetering van het functioneren van de NZa. I nhoudelijk liggen de voornaam ste kritische accenten van het bezwaarschrift op een aantal hoofdthem a s: de m anier waarop hij zelf is bejegend; de cultuur en werksfeer binnen de NZa; de gebreken bij I CT- beveiliging; de volgens Arthur Gotlieb som s problem atische relatie van de NZa m et haar stakeholders en m et het m inisterie van Volksgezondheid, Welzij n en Sport. Het feit dat Arthur Gotlieb op 2 februari 2012 begonnen is m et het op schrift stellen van wat uiteindelij k als een bezwaarschrift zou dienen, duidt erop dat het op 9 j anuari 2014 verzonden docum ent en het beoordelingsbesluit van 4 decem ber 2013 niet onlosm akelijk m et elkaar zij n verbonden. Het beoordelingsbesluit heeft de tim ing van verzending bepaald, m aar niet het toen reeds grotendeels voltooide docum ent. 9

10 Dit onderzoeksrapport bestaat uit drie delen. I n deel I kom en de onderzoeksvragen aan de orde. Een uitgebreidere weergave van het bezwaarschrift kom t aan bod in deel I I. Deel I I I bestaat uit twaalf bijlagen. De m inister van Volksgezondheid, Welzij n en Sport droeg op 8 april 2014 nog geen kennis van de inhoud van het bezwaarschrift m aar zag desalniettem in voldoende aanleiding om een externe, onafhankelijke com m issie ( verder: de Onderzoekscom m issie) in te stellen en deze m et een onderzoeksopdracht te belasten. Meer inform atie over de sam enstelling van de Onderzoekscom m issie en haar onderzoekssecretariaat is te vinden in bij lage 12. De m inister heeft de Onderzoekscom m issie gevraagd de handelwij ze van de NZa j egens Arthur Gotlieb te onderzoeken, alsm ede de hierm ee verband houdende werksfeer binnen de NZa. Tevens heeft zij gevraagd het borgen van de I CT-veiligheid en de vertrouwelijkheid van dossiers bij de NZa te onderzoeken. I n dit verband vraagt de m inister een beoordeling van de inm iddels door de NZa genom en m aatregelen. Op 9 m ei 2014 heeft de m inister de Onderzoekscom m issie een aanvullende opdracht gegeven. Ze heeft de Onderzoekscom m issie gevraagd aan de hand van de casus van de m arktscan m edisch specialistische zorg en de casus van het Oogziekenhuis Rotterdam een oordeel te geven over de verhouding tussen het m inisterie en de NZa. Dit, tegen de achtergrond van het geldende wettelij ke kader van de Wet m arktordening gezondheidszorg ( Wm g), de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en het I nform atiestatuut VWS NZa en in aanvulling op de reeds lopende evaluatie van de NZa op basis van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Voor het I nstellingsbesluit en de aanvulling hierop verwij st de Onderzoekscom m issie naar bij - lage 1. De hoofdonderzoeksvragen die de m inister aan de Onderzoekscom m issie heeft voorgelegd kom en aan de orde in deel I van dit onderzoeksrapport. Dat geldt ook voor 109 schriftelij - ke vragen van de Tweede Kam er. On d er zoek sv r ag en : 1. Hoe was de handelwijze van de NZa j egens drs. A.R. Gotlieb? 2. Hoe kan de hierm ee verband houdende werksfeer binnen de NZa worden beschreven? 3. Hoe is de ICT-veiligheid en de vertrouwelijkheid van dossiers bij de NZa geborgd en hoe m oeten de inm iddels door de NZa genomen maatregelen op dat vlak worden beoordeeld? 4. Hoe oordeelt de Onderzoekscom m issie aan de hand van de casus van de m arktscan m edisch specialistische zorg en de casus van het Oogziekenhuis Rotterdam over de verhouding tussen de NZa en het m inisterie? I n hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 gaat de Onderzoekscom m issie in op de eerste onderzoeksvraag. De tweede onderzoeksvraag is aan de orde in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. De derde onderzoeksvraag kom t aan bod in hoofdstuk 6. De vierde onderzoeksvraag wordt aan de hand van twee casussen onderzocht in hoofdstuk 7. De o p zet v an h et o n d er zo ek De Onderzoekscom m issie heeft zowel van het m inisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als van de NZa alle relevante inform atie verkregen die betrekking heeft op de hoofdvragen die aan dit onderzoek ten grondslag liggen. Voor zover nodig heeft de Onderzoekscom - m issie een beroep gedaan op de broer van Arthur Gotlieb: de heer M.E. ( Marcel) Gotlieb. Het betreft dan in het bij zonder inform atie van persoonlij ke aard. Hiernaast heeft de Onderzoekscom m issie gesprekken gevoerd m et tachtig personen. Met tien personen heeft de Onderzoekscom m issie twee of m eer gesprekken gevoerd. Een deel van deze gesprekken was oriënterend en inform eel van aard. Deze oriënterende gesprekken kregen een vervolg in form ele gesprekken. Alle gesprekken zij n op basis van vertrouwelijkheid gevoerd. Van de form ele gesprekken zij n gespreksverslagen gem aakt die voor aanvullingen en verbeteringen zij n voorgelegd aan de gesprekspartners. Alle verslagen zijn geautoriseerd. Waar citaten zij n gebruikt uit deze verslagen zij n deze citaten m et de hierbij horende context voorgelegd voor goedkeuring. Het gespreksprotocol dat voorafgaande aan elk gesprek aan de betrokkenen is voorgelegd is opgenom en in bij lage

11 De Onderzoekscom m issie heeft m edewerkers van de NZa de gelegenheid geboden om zich rechtstreeks te wenden tot de Onderzoekscom m issie m et alle benodigde waarborgen van vertrouwelijkheid. Meer dan twintig m edewerkers hebben van deze m ogelij kheid gebruik gem aakt. Met een aantal van deze m edewerkers heeft de Onderzoekscom m issie gesproken. De Onderzoekscom m issie heeft ongeveer vijftig ( oud- ) m edewerkers van de NZa voor gesprekken uitgenodigd en gesproken. De Onderzoekscom m issie heeft ook m et m edewerkers van het m inisterie, de m inister en verschillende ( oud- ) bewindspersonen gesproken. De Onderzoekscom m issie heeft m et enkele personen gesproken m et deskundigheid en ervaring bij het functioneren van zogeheten zelfstandige bestuursorganen. Ten slotte verm eldt de Onderzoekscom - m issie dat zij m et de broer van Arthur Gotlieb heeft gesproken. I n bij lage 11 is een verantwoording opgenom en waarin wordt ingegaan op de wij ze waarop de Onderzoekscom m issie m et alle verkregen inform atie is om gegaan. De Onderzoekscom m issie heeft ervoor gekozen om geen op personen herleidbare inform atie te gebruiken, behoudens voor zover dit voor een goede uitvoering van de onderzoeksopdracht onverm ij delij k is. Dit betekent dat personen die vanuit hun functie als zichtbaar boegbeeld fungeren of in de m edia als zodanig zelf naar buiten zijn getreden m et naam in dit rapport worden genoem d. Dit geldt voor de ( oud- ) bewindspersonen, ( oud- ) leden van de raad van bestuur van de NZa, am btenaren van het m inisterie van Volksgezondheid, Welzij n en Sport die deel uitm aken van de Algem ene Bestuursdienst ( ABD), alsm ede Arthur Gotlieb en Marcel Gotlieb. De overige personen die in dit rapport worden genoem d worden aangeduid m et een geanonim iseerde om schrijving, tenzij zij anders hebben aangegeven. Voor collega s Co l leg a m et hieraan toegevoegd een num m er, voor m edewerkers van de NZa Med ew er k er m et hieraan toegevoegd een num m er, voor leidinggevenden van Arthur Gotlieb Leid in g g ev en d e m et hieraan toegevoegd een num m er, voor andere leidinggevenden binnen de NZa An d er e Leid in g g ev en d e m et hieraan toegevoegd een num m er en voor overigen Ov er ig e m et hieraan toegevoegd een num m er. Wellicht ten overvloede wijst de Onderzoekscom m issie erop dat haar onderzoek betrekking heeft op beleidsvragen, zoals vragen naar de wij ze waarop de NZa is om gegaan m et een van haar m edewerkers en naar de wij ze waarop de NZa door Arthur Gotlieb geconstateerde problem en naar m aatstaven van professionaliteit heeft aangepakt. Het is goed erop te wij zen dat zulke m aatstaven niet dezelfde zij n die een rechter zou aanleggen indien hij of zij tot beoordeling van hetzelfde handelen zou zij n geroepen. Dit betekent dat de oordelen van de Onderzoekscom m issie niet zij n vervat in j uridische term en en daarin ook niet kunnen worden vertaald. De Onderzoekscom m issie heeft de tekstdelen van de hoofdstukken die feitelij k van aard zijn voorgelegd aan de m inister van Volksgezondheid, Welzij n en Sport. Voor zover tekstdelen berusten op inform atie afkom stig van de NZa zijn deze voor hoor en wederhoor voorgelegd aan de NZa. Het hoofdstuk m et de conclusies en aanbevelingen is niet voorgelegd aan de opdrachtgever. Na ontvangst van feitelij k com m entaar heeft de Onderzoekscom m issie haar conclusies en aanbevelingen geform uleerd en vastgesteld. Hierbij heeft de Onderzoekscom m issie dankbaar gebruik gem aakt van het com m entaar dat ze heeft m ogen ontvangen van een klankbordgroep. Meer inform atie over de leden van deze klankbordgroep en over de wijze waarop ze aan de afronding van dit onderzoeksrapport hebben bijgedragen is te vinden in bij lage 11. Voordat de Onderzoekscom m issie het bezwaarschrift behandelt en ingaat op de onderzoeksvragen die de m inister haar heeft voorgelegd, worden - voor een goed begrip van het geheel - eerst het ontstaan en de taken van de NZa kort toegelicht. De oprichting van de NZa op 1 oktober 2006 viel sam en m et de inwerkingtreding van de Wm g. De introductie van een nieuwe toezichthouder in de zorgsector hield direct verband m et de grote veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel op dat m om ent. Op 1 j anuari 2006 was de Zorgverzekeringswet in werking getreden, waarm ee de overheidssturing van het zorgaanbod geleidelijk zou worden verm inderd en gereguleerde m arktwerking het nieuwe sturingsconcept zou worden. Bij de oprichting van de NZa zij n het College tarieven gezondheidszorg (CTG), belast m et de uitvoering van de Wet tarieven gezondheidszorg ( Wtg), en het College toezicht op de zorgverzekeringen ( CTZ), belast m et het toezicht op de uitvoering van de zorgverzekeringswetten, 11

12 opgegaan in de NZa. De taken van het CTG en het CTZ werden voortgezet, m aar tegelij kertij d nam de NZa nieuwe taken als m arktm eester op zich, hetgeen gepaard ging m et een vergroting van het dom ein van toezicht. Om de nieuwe taken als m arktm eester en toezichthouder goed te kunnen uitoefenen, traden m edewerkers tot de nieuwe organisatie toe m et kennis van en ervaring m et het ontwikkelen van de m arkt. Met hen werd het bestaande personeelsbestand van werknem ers van het CTG en het CTZ aangevuld. Het sam enbrengen van deze drie verschillende groepen van werknem ers en het uitoefenen van haar nieuwe taken, in com binatie m et het achterstallige onderhoud wat de interne bedrijfsvoering betreft, de erfenis die de NZa van haar voorgangers had m eegekregen, m aakten dat de beginj aren van de NZa turbulent waren. De NZa is vier taken toebedeeld: regulering, toezicht, handhaving en advisering. Over de com binatie van regulering ( het om zetten van - politiek geïnspireerde - beleidskaders in bekostigingsregels) en toezicht (op de m ededinging en de doelm atige en rechtm atige uitvoering van de zorgverzekeringswetten) binnen dezelfde organisatie is altij d veel discussie geweest. Op de wij ze waarop het NZa is ontstaan en zich toelegt om deze taken uit te voeren wordt ingegaan in bijlage 3. 12

13 2 DE W I JZE W AAROP DRS. A.R. GOTLI EB I S BEHAN DELD: VAN 1 JANUARI TOT 2 9 N OVEMBER W at sch r ij f t Ar t h u r Go t li eb in zi j n b ezw aar sch r if t o v er d e w ij ze w aar o p d e N Za h em h eef t b eh an d el d? Arthur Gotlieb geeft in zijn bezwaarschrift zijn grieven over door m anagem ent ondernom en acties als volgt weer: 1. Het actief belem m eren, weigeren of negeren van door Arthur voorgestelde of aangev raagde t rainings- en ont plooiingkansen. 2. Onzorgvuldige HRM- procedures. Evident onzorgvuldige beoordelingen. Het weigeren van verzoeken om gesprekken te voeren in het kader van de jaarlij kse HR- cyclus. Het negeren van her inner ingen daarover. 3. Het tekortschieten in de zorgplicht die werkgever dient te betonen tegenover werknem er. Nalaten van reactie op signalen m edewerker over arbeidsom standigheden, in het bij zonder hoge werkdruk. 4. Het uitsluiten van deelnam e aan overleg dat cruciaal is voor het goed volbrengen van toegekende taken. Het buitensluiten van overleg waarbij Arthur Gotlieb eerder betrokken was. 5. Het creëren van situaties m et aanm erkelijk afbreukrisico voor Arthur Gotlieb. 6. Het ontnem en van verworvenheden zonder (deugdelijke) m otivering ( persoonlijke toeslag, voorzitterschap technisch overleg). 7. Het verhinderen van prom otie of grati catie, door de opzettelij ke onderwaardering in de j aarlijkse HR- cyclus ( gesprekken en form ulieren). 8. Het toekennen van een topzwaar werkpakket, m et de nadruk op werkzaam heden van de m inste voorkeur. 9. Afzijdigheid van de afdeling personeelszaken ( HRM), ook als Arthur Gotlieb daarop een nadrukkelij k beroep doet. 10. Het uitblij ven van belangrij ke en herhaalde verzoeken om reactie per e- m ail door leidinggevenden. 11. Het toebrengen van een slechte reputatie aan Arthur Gotlieb, gevoed door de vlootschouw en vervolgens geform aliseerd in de beoordeling. Aantasting van de goede naam. 12. Het uitspreken of opschrij ven van aanm atigende en intim iderende taal j egens Arthur Gotlieb. Het geven van een onveilig gevoel en het aanjagen van stress, m et als resultaat dat Arthur Gotlieb in een m edisch traj ect beland is. 13. Een onzorgvuldige uitgevoerde reorganisatie. De vrij e invulling die de raad van bestuur toestond aan de directeuren om via m aatwerk personeelsbeleid te sturen op m obiliteit. Zonder enige duiding van de term m aatwerk, kan dit een vrij brief voor psychoterreur betekenen. Het uitventen van de m ethode creatieve destructie. 14. Een obstructieve en destructieve aanpak, die zich onder andere uit in professionele belem m ering, het opblazen van trivialiteiten, het onder het tapijt vegen van goed werk en het bewust opsparen van zaken om in de beoordeling ten laste te kunnen leggen. 15. Afwezigheid van coaching of een per soonlij k ont wikkelingsplan. 16. Achterhouden of doen verdwijnen van bewijsstukken. Het verdraaien van de waarheid. Het onthouden van relevante inform atie. Het verantwoordelijk m aken van Arthur Gotlieb voor fout en van collega s. 17. Het doelbewust toewerken naar een vertrek van Arthur Gotlieb bij de NZa. Zie voor een uitgebreidere weergave van het bezwaarschrift deel I I 13

14 Hieronder wordt ingegaan op de wij ze waarop Arthur Gotlieb is behandeld vanaf het m om ent van indiensttreding tot aan het beoordelingsgesprek op 29 novem ber I n hoofdstuk 3 gaat de Onderzoekscom m issie in op de handelwij ze van de NZa na die periode. De Onderzoekscom m issie heeft gekozen voor een feitelij ke, chronologische reconstructie De loopbaan v an Ar t h u r Go t lieb b ij h et CTG: Op 11 septem ber 1999 solliciteerde de toen bij na 36- j arige Arthur René Gotlieb bij het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg ( COTG) in Utrecht. Op dat m om ent was hij werkzaam bij de TNT Post Groep in Hoofddorp. De in Groningen afgestudeerde bedrij fseconoom had ervaring bij bedrij ven als Sara Lee/ Douwe Egberts, Avery Dennison en Digital Equipm ent. Op 23 novem ber 1999 voerde de algem een directeur, drs. A.L.M. ( Arnold) Barendregt, een gesprek m et hem en beiden tekenden de arbeidsovereenkom st. Op 1 j anuari 2000 trad Arthur Gotlieb in dienst van het inm iddels tot het CTG om gedoopte Centraal Orgaan. 2 I n de loop van de tij d passeren verschillende leidinggevenden die zich regelm atig uitspraken over het functioneren van Arthur Gotlieb. I n zij n bezwaarschrift heeft Arthur Gotlieb een overzicht opgenom en: Periode Direct leidinggevende Functie Leid in g g ev en d e 1 Secretaris Kam er I Leid in g g ev en d e 2 Sectorhoofd som atiek 2006 Leid in g g ev en d e 3 Directeur zorgm arken cure Leid in g g ev en d e 4 Unitm anager cure TSZ januari 2010 juni 2010 Leid in g g ev en d e 5 Unitm anager cure TSZ ad interim juni 2010 juni 2012 Leid in g g ev en d e 6 Unitm anager cure TSZ juni 2012 decem ber 2012 Leid in g g ev en d e 7 Unitm anager cure TSZ januari 2013 [ 22 januari 2014] Leid in g g ev en d e 8 Unitm anager cure GGZ Bron: Bezwaarschrift, blz. 8 Naast de in dit overzicht genoem de leidinggevenden besteedt Arthur Gotlieb in zijn bezwaarschrift veel aandacht aan zijn directeur, Lei d i n g g ev en d e 9. I n dit hoofdstuk volgt de Onderzoekscom m issie de in het personeelsdossier van Arthur Gotlieb vastgelegde inform atie en docum entatie over hoe de NZa m et hem en m et zij n functioneren als beleidsm edewerker is om gegaan. Waar nodig grij pt de Onderzoekscom m issie terug op wat hij in zij n bezwaarschrift heeft opgenom en en op de zienswij ze van zij n toenm alige leidinggevenden, te beginnen m et Leid i n g g ev en d e Leid in g g ev en d e 1 Secretaris Kam er I Op 14 j uni 2001 vond het eerste functioneringsgesprek plaats. Lei d i n g g ev en d e 1 roem de de collegialiteit en de hulpvaardigheid van Arthur Gotlieb, alsm ede de uitstekende m otivatie en werklust. De resultaatgerichtheid en planm atige werkwijze van Arthur Gotlieb spraken zij n leidinggevende aan en zouden als voorbeeld voor anderen kunnen dienen. Ze waren het ook eens over een van de m inder sterke punten van Arthur Gotlieb: zou zoals hij zelf vindt iets m eer relativeringsverm ogen m oeten hebben om werk los te laten/ afstand te nem en. Het op 3 decem ber 2001 gevoerde beoordelingsgesprek verliep positief: op negen van de elf gezichtspunten in het functiepro el scoorde Arthur Gotlieb een voldoende. Wat nauwkeurigheid betreft ging hij zelfs boven de eisen uit, m aar besluitvaardigheid leverde een m inpunt op: Arthur functioneert naar volle tevredenheid. [ ] Alleen ten aanzien van zij n besluitvaardigheid kom ik tot een B, om dat [ hij ] ten onrechte zijn onzekerheid probeert te beperken. En som s bevestiging vraagt van zijn zienswij ze op zaken. Hij zou m eer lef/ risico m oeten tonen/ nem en. Dat m aakt zij n optreden daadkrachtiger. Op grond van deze beoordeling kreeg Arthur Gotlieb een periodieke verhoging en een grati catie van duizend gulden ( 450 euro). 14

15 Op 23 juli 2002 volgde het tweede functioneringsgesprek, waarvan Arthur Gotlieb het conceptverslag had geschreven. Weer kreeg Arthur Gotlieb com plim enten voor zijn planm atigheid en nauwkeurigheid, voor zijn collegialiteit en hulpvaardigheid. Zijn m inder sterke punt lag bij zijn neiging naar onzekerheid. Die verm inderde de besluit vaardigheid en daadkracht van Art hur Gotlieb, m aar werd allengs beter. Arthur Gotlieb had een goede band en constructieve sam enwerking m et collega s. De afdeling waar hij werkte (Kam er I ) was een goed op elkaar ingespeeld team : dit heeft een m otiverende invloed. Er werden geen concrete afspraken gem aakt. Het tweede beoordelingsgesprek volgde op 4 december Dit keer voldeed Arthur Gotlieb aan alle eisen. Voor nauwkeurigheid en organisatieverm ogen kreeg hij een extra plus: Oordeel over Arthur is positief. Daadkrachtiger geworden in optreden door ontwikkeling van kennis/ inzicht in Kam er I-m aterie. Vanaf 1 januari 2003 zou hij een functionele toelage krijgen: daar had hij als coördinerend beleidsm edewerker recht op. Hij zou die toelage negen jaar lang houden. Van het functioneringsgesprek op 9 juli 2003 is geen verslag in zij n personeelsdossier beschikbaar. Het derde beoordelingsgesprek op 19 j anuari 2004 leverde exact hetzelfde beeld op als dat van 2002: Beoordeling van Arthur is positief. Weet zich goed te redden m et relatief zwaar pakket instellingen en andere taken Leid in g g ev en d e 2 Sectorhoofd som atiek Op 9 j uni 2004 voerde Lei d i n g g ev en d e 2 een functioneringsgesprek m et Arthur Gotlieb. Ook toen volgde hetzelfde patroon als eerder. Leidinggevende en Arthur Gotlieb waren het geheel m et elkaar eens dat Arthur Gotliebs sterke punten planm atigheid en nauwkeurigheid, hulpvaardigheid en collegialiteit alsm ede plezier in het werk waren. Arthur Gotlieb noem de zelf als m inder sterk punt dat hij zich niet pro leerde en onvoldoende afstand kon nem en, m aar Lei d i n g g ev en d e 2 noteerde dat er geen aandachtspunten waren die er direct uitspringen, hoewel hij aandacht vroeg voor op tijd aanwezig zij n. Zij n beoordeling op 16 decem ber 2004 vertoonde een stij gende lij n. Naast nauwkeurigheid en organisatieverm ogen ging nu ook vakkennis boven de eisen uit. Zijn collegialiteit werd extra genoem d. Het is in het personeelsdossier de laatste beoordeling voordat het CTG op 1 oktober 2006 opging in de NZa W er k en v o o r d e N Za: Leid in g g ev en d e 3 Directeur zorgm arken cure Het duurde vervolgens twee j aar - tij dens de overgang van het CTG naar de NZa - voordat de volgende beoordeling volgde. Op 14 decem ber Maar het ver slag in het per soneelsdossier is niet ondertekend. Noch door Arthur Gotlieb, noch door zij n nieuwe leidinggevende. De totale beoordeling was ongewij zigd, m aar op onderdelen waren er verschuivingen. Analytisch verm ogen was nog steeds voldoende, m aar zijn nieuwe leidinggevende plaatste wel een kanttekening. Hiertegenover stond dat Arthur Gotliebs optreden, intern en extern, positief werd beoor deeld: gaat boven de eisen uit. Het verslag van het functioneringsgesprek op 4 januari 2007 zou een apart vel m oeten bevatten waarop zijn leidinggevende de sterke en m inder sterke punten van Arthur Gotlieb heeft genoteerd. Het ontbreekt echter in zij n personeelsdossier. Hij was inm iddels coördinator algem ene ziekenhuizen en er was sprake van cum ulerende werkdruk, ook door het vertrek van ervaren collega s. Dit gesprek zou een m aand na het laatste beoordelingsgesprek hebben plaatsgevonden. Op het verslag staat dat het laatste beoordelingsgesprek op 7 juli 2005 en het laatste functioneringsgesprek op 7 decem ber 2005 zouden hebben plaatsgevonden. Verslagen van beide gesprekken ont br eken in het per soneelsdossier. 15

16 Leid in g g ev en d e 4 Unitm anager cure TSZ Uit h et b ezw aar sch r if t : HR- cy clu s I n het j aar 2007 heb ik geen Planningsgesprek gehad, geen Functioneringsgesprek en geen Beoordelingsgesprek. Van de afdeling HRM geen teken van leven HR- cy clu s Op 10 april heb ik m ijn Planningsgesprek 2008 m et Lei d i n g g ev en d e 4. Op zich is dat al bijzonder laat in het j aar. Een week later stuur ik hem een e- m ail m et het verzoek het conceptform ulier te accorderen. Leid in g g ev en d e 4 reageert niet op m ij n m ail. I n het eerder door m ij ingevulde conceptform ulier verzoek ik Lei d in g g ev en d e 4 om deel te m ogen nem en aan een cursus Tim e Managem ent. Gezien de hoge werkdruk, lijkt m ij dat een nuttige training. Daar zou ik graag een antwoord op krij gen. Lei d i n g g ev en d e 4 reageert wederom niet. Drie m aanden na het Planningsgesprek, op 10 juli 2008, staat m ij n Functioneringsgesprek gepland. Lei d i n g g ev en d e 4 heeft echter nog steeds m ijn Planningsgesprek form ulier niet geaccordeerd. Feitelij k ontbreekt dan de basis om het functioneren te m eten. Daarom heb ik Lei d i n g g e- v en d e 4 tussentij ds al enkele m alen aan zij n j asj e getrokken. Diens reactie luidt steevast: Goed dat je het ze. Maar vervolgens gebeurt er niets. Daarom stuur ik hem een tweede herinnering per e- m ail. Ook m ij n verzoek van 7 juli blijft onbeant woor d. Op 10 j uli 2008 voerde Lei d i n g g ev en d e 4 het functioneringsgesprek m et Arthur Gotlieb. Lei - d i n g g ev en d e 4 gaf aan dat Arthur een belangrij ke bij drage levert aan het I - team. Hij heeft een brede kennis van de sector en stelt zich dienstverlenend op naar buiten toe. Daarnaast heeft hij als PI A/ Key- user een belangrij ke rol om de ondersteunende I CT- system en goed te laten ( blij ven) werken. Hoewel daar veel tij d in gaat zitten, is Arthur verder weinig zichtbaar binnen de unit. Arthur m ag zich nog wel wat m eer pro leren op de dossiers waar hij op zit. Nog geen drie weken later, op 29 j uli 2008, verscheen het door drs. H. (Hans) Andersson uitgevoerde (evaluatie) onderzoek van de NZa: Bij de uitvoering van de evaluatie is ons opgevallen dat de organisatie zwaar wordt belast. Dit geldt in ieder geval voor [ ], farm acie/ dure geneesm iddelen. De werkdruk m oet m inder. Er wordt op een deel van de m edewerkers roofbouw gepleegd m et alle risico s van dien voor de m edewerkers zelf. 3 Opm erkelij k is dat het verslag van het op 10 j uli gevoerde functioneringsgesprek pas op 15 decem ber 2008 is ondertekend door Leid in g g ev en d e 4 en Arthur Gotlieb. Kort daarvoor, op 7 decem ber 2008, volgde een beoordeling, die positief was. Maar m et een enkele kanttekening. Hij zou zich wat m eer m oeten pro leren en m eer eigen initiatief m oeten nem en. Zij n schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid kreeg een hoge waardering. Ook dit verslag is op 15 decem ber 2008 ondertekend. Terugblikkend, in zij n gesprek m et de Onderzoekscom m issie, noem t Leid i n g g ev en d e 4 Arthur Gotlieb ter zake kundig, m aar hij plaatste ook kritische kanttekeningen: oude regels dienden echter herij kt te worden en Arthur Gotlieb had m oeite m et deze verandering. [ Hij] had hierover contact m et Arthur Gotlieb en de relatie verliep vrij stroef. Hij om schrij ft Arthur Gotlieb als sociaal enigszins onhandig, bangelij k en defensief. Arthur Gotlieb kon m oeilij k m et veranderingen om gaan [ ]. 16

17 Verslagen die betrekking hebben op het j aar 2009 ontbreken in het personeelsdossier. Uit h et b ezw aar sch r if t : HR- cy clu s De geschiedenis herhaalt zich. Op 16 april 2009 verzoek ik per e-m ail aan Leid in g g ev en de 4 om het form ulier van het op 12 februari gevoerde Planningsgesprek 2009, te accorderen. Uit m ij n e-m ail van 16 april: Op 12 februari hadden we m n planningsgesprek. Het door m ij ingevulde form ulier hebben we toen besproken. Kan ik s.v.p. een kopietje krijgen als j e akkoord bent? I n hetzelfde bericht vraag ik nadrukkelijk om m ijn werkpakket door te lichten. I k doe concrete voorstellen en geef m ijn voorkeuren aan. Lei d i n g g ev en d e 4 antwoordt m et één zin: wellicht kunnen we dat m aandag even m eenem en in ons gesprek. I k krij g dus geen inhoudelij ke reactie, terwij l ik m ij niet voor niets zorgen m aak over m ijn pakket. I n het gesprek zelf blijkt Lei d i n g g ev en d e 4 m ij n m ail niet te hebben gelezen en als ik het toelicht er geen m ening over te hebben. Zie m aar even hoe het loopt, zegt hij. Op 15 j uli 2009 stuur ik een voorzet voor het form ulier Functioneringsgesprek naar Lei - d i n g g ev en d e 4. Ook op deze m ail krijg ik geen antwoord. Het is vergeefse arbeid. Er kom t geen gesprek en geen verslag. Zou het zin hebben om te klagen bij HRM? Daar is bekend dat Leid in g g ev en d e 4 een slons is en m en berust erin. Dus er kom t geen geluid van HRM, niet van Leid in g g ev en d e 9, noch van zij n secret aris. Zesm aal vragen om het Beoordelingsgesprek Een lichte irritatie begint zich van m ij m eester te m aken. Aangezien ik m ij j aar in j aar uit m axim aal inzet, verneem ik graag tegen j aareinde van werkgever hoe de geleverde diensten bevallen zijn. Een beoordelingsgesprek is naast m eetm om ent ook de gelegenheid om eventuele salarisgroei te bespreken. Daar zit echter nul beweging in. Na het lezen van bovenstaande alinea s hebt u ongetwij feld een indruk. Het was slechts een opwarm ertje. Hoe schrijnend de situatie werkelijk is, blij kt uit het navolgende. Op 12 novem ber 2009 stuurt Leid in g g ev en d e 4 naar een groot aantal m edewerkers een e- m ail m et standaardtekst over vertraging in de Beoordeling Hij zal er snel m ee aan de slag gaan. Er volgt niets. Sinterklaas, Kerst en Nieuwj aar passeren m aar geen Beoordelingsgesprek. I n de eerste week van 2010 lees ik op het NZa I ntranet dat de Raad van Bestuur heeft besloten Leid i n g g ev en d e 4 te benoem en tot Plaatsvervangend directeur Zorgm arkten Cure. Toe m aar. Waar om eigenlij k? Kort daarop ontvang ik van de Directiesecretaris een uitnodiging voor een borrel m et de hele directie Cure om de prom oties en grati caties 2009 te vieren : Het MT nodigt j ullie uit voor een borrel op 4 februari van 17: 00 tot 19: 00 uur in het Polm an s huis. Tij dens deze bij eenkom st zal Lei d i n g g ev en d e 9 toelichting geven op de toekenning van de grati caties en de bevorderingen binnen Cure. Ook is dit dé gelegenheid m een toost uit te brengen ( en m isschien een leuke sketch...!!!; - ) op de benoem ing van Lei d i n g g ev en d e 4 tot plaatsvervangend directeur. 17

18 Dat is wel wrang. Kennelij k m ag ik klinken op het succes van collega s die wél hun Beoordelingsgesprek hadden, terwij l ik daar zelf nog steeds op zit te wachten. Voor m ij betekent een Beoordeling een terugblik en gem otiveerde waardering. Dan weet je waar j e staat en hoe j e verder m oet. Nu sta ik dubbel m et lege handen. Daarbij kom t dat ik uitgerekend in 2009 m ij een slag in de rondte heb gewerkt en bovendien m ijn halve Kerstvakantie opofferde om enkele conceptrapporten van een consultancy bedrij f te becom m entariëren. Zonder bedankje van Leid i n g g ev en d e 4. Toch ga ik opgewekt naar de feestelij ke gebeurtenis. I n café Polm an s Huis proost ik m et collega s op hun grati catie en schud Lei d in g g ev en d e 4 de hand ter gelegenheid van zijn Bevordering. I k neem nog m aar een slok van m ijn bitter lem on. Een consum ptie van de zaak; dat is in elk geval iets. Dus terwij l het m anagem ent zichzelf en collega s lauwert, wordt aan m ij onthouden waarop ik recht heb en waarom ik bij herhaling vroeg; m ij n j aarlij kse Beoordelingsgesprek. I n het halfj aar dat verstrijkt m aak ik vij fm aal afspraken m et Leid i n g g ev en d e 4 om hem alsnog tot een Beoordeling 2009 te bewegen. Steeds belooft hij er snel aan te zullen werken. Minstens driem aal sta ik op een afgesproken m om ent voor zij n kantoor, m aar telkens blij kt hij de afspraak vergeten te zij n: Hebben we wat?. Door het ontbreken van de verslagen uit 2009 is het niet m ogelij k na te gaan of er een verandering in de waardering voor Arthur Gotlieb optreedt. Wel vroeg Arthur Gotlieb op 16 april 2009 aan zijn unitm anager om zijn werkpakket door te lichten. 4 Hij kreeg hierop - zie hierboven - de reactie dat hij m aar even zelf m oest aanzien. De toenm alige unitm anager liet in zij n gesprek m et de Onderzoekscom m issie weten: in de periode [ werden m edewerkers] [ naar zij n idee] anders/ strenger beoordeeld dan voorheen. Dat had niet alleen te m aken m et de beoordeling, m aar ook m et de ontwikkeling. Het beoordelingssysteem was bij zij n binnenkom st vrij kwalitatief en weinig gericht op ontwikkeling van m ensen. I n de j aren daarna is de slag gem aakt naar een beoordeling die m eer is gericht op het ontwikkelen en vasthouden van m edewerkers en het voorkom en dat m ensen vastlopen of de ontwikkelingen niet bij kunnen houden. Er werden daardoor ook hogere eisen gesteld om de lastige veranderingstraj ecten te handelen. Er was een doorstroom van j ongeren naar verantwoordelij ke functies; tegelij kertij d was er aandacht voor de ontwikkeling van de oudere werknem er op een plek binnen of buiten de NZa. Deze m edewerkers waren in het algem een langer in dienst en iets ouder ( ) en kwam en voor een deel uit het CTG en het CTZ. Zij zaten goed in de ( beleids- ) regels en stonden hoog aangeschreven in het veld. Som m igen voelden zich bedreigd door de nieuwe ontwikkelingen en com petenties die gevraagd werden. Uit h et b ezw aar sch r if t : Een halfj aar verstrijkt Het uur U is daar. Het Beoordelingsgesprek 2009 vindt plaats op 18 j uni Eindelij k zitten wij aan tafel. De totaalscore is zoals altijd voldoende. Toch krij g ik de wind van voren: er schort veel aan m ij n com m unicatie, ik ben iem and die op zijn strepen staat, zit op solistische dossiers en ben beperkt inzetbaar. Dat is nogal wat. Hij voegt eraan toe: En die e-m ail bom bardem enten van j ou werken natuurlijk ook niet. Tja, denk ik: wie geen kennis neem t van de inhoud, kan altij d natrappen over de hoeveelheid. Een zwaktebod. Had Leid in g g ev en d e 4 m ij ooit eerder iets van die strekking gem eld? Dat had hij niet. Zijn kritiek kom t uit de lucht vallen. Sterker nog; het lijkt de m iddag ervoor ontstaan te zijn. Gepikeerd als hij is over m ijn e-m ail m et kopie aan Leid in g g ev en d e 9. Dat zal ik bezuren. 18

19 Maar we zijn er nog niet. Leid in g g ev en d e 4 heeft nog m eer kritiek. Op pagina 4 schrijft hij: Arthur heeft m oeite verandering te weeg te brengen op het dossier dure geneesm iddelen, terwij l dat wel nodig is. Kan zich daar m eer op storten. Zou goed zij n als hij zij n tanden eens zet in een dossier waarin hij nog geen jarenlange ervaring heeft. I k sta voor een raadsel. Wat voor verandering? Het lij kt m ij dat de gewenste verandering concreet en m eetbaar bij de Planningsafspraken 2009 opgenom en had kunnen worden. Of tussentijds aangekaart. Dat was niet het geval. Wat Lei d in g g ev en d e 4 bedoelt weet hij nam elij k zelf niet. Dat kan ook niet, om dat hij m ijn initiatieven niet leest. Een m anager die plotseling en zonder enige toelichting verandering had willen zien, m ist blijkbaar de kennis van de inhoud om speci eker te zijn. Een stapj e hoger kun j e j e afvragen of hij de basisbeginselen van m edewerkersbegeleiding wel snapt. Haalbare doelen stellen, coachen, bij sturen enz. Bovendien gaat niet de m edewerker, m aar het MT over de werktoedeling. Als ik m ij op een ander dossier had m oeten storten; prim a. Maar stel dat dan in het Planningsgesprek aan de orde en niet anderhalf j aar na dato. Van de grootste schrik bekom en, stuur ik Lei d in g g ev en d e 4 op 22 juni 2010 een beleefde m ail m et het verzoek om het geschrevene eens te heroverwegen. Lei d i n g g ev en d e 4 beantwoordt deze m ail niet. Dezelfde dag geef ik aan Leid in g g ev en d e 4 m ijn uitgeprinte opm erkingen bij het form ulier. Lei d i n g g ev en d e 4 doet er niets m ee, reageert in het geheel niet. I k ben geen arbeidsrechtdeskundige, m aar het lij kt m ij dat hij hier nogal over de schreef gaat. I k geef schriftelijk, op keurige wij ze, te kennen grote problem en te hebben m et de Beoordeling. Daarop kan geen radiostilte volgen. Nooit afgerond De onverkwikkelij ke gang van zaken rond m ijn Beoordeling 2009, deel ik m et een vertrouwde collega. Waarom? Het m anagem ent geeft geen reactie, dus vraag ik om feedback aan een lotgenoot die m ij goed kent. Het door Lei d i n g g ev en d e 4 ingevulde conceptform u- lier laat ik haar zien en eveneens m ij n ingediende com m entaar. Zij zegt Leid in g g ev en d e 4 s opm erkingen in het geheel niet te kunnen plaatsen en dit weer geen stij l van hem te vinden. De problem atiek kaart ik overigens ook kort aan bij een collega- unitm anager van Lei d i n g - g ev en d e 4, in de hoop ergens gehoor te vinden. Het is duidelij k dat ik er radeloos van word. The end of the story is dat er nooit een gezam enlij k ondertekend Beoordelingsform ulier 2009 tot stand is gekom en. Het kladj e dat Leid in g g ev en d e 4 in elkaar ge anst had, is ergens in een la verdwenen. Of in de blauwe kliko, waar hij vaker stukken deponeerde waarvan de houdbaarheidsdat um was verst reken. I n m ij n personeelsdossier zal dan ook geen ondertekend Beoordelingsverslag 2007 en 2009 te vinden zij n. Erg vervelend, na j aren van hard werken. januari 2010 juni 2010 Leid in g g ev en d e 5 Unitm anager cure TSZ ad interim I n 2010 werd een nieuwe HR- cyclus ingevoerd. Het planningsgesprek m et een nieuwe leidinggevende, Leid i n g g ev en d e 5, vond plaats op 31 m ei 2010, bij na halverwege het j aar waarop de planning betrekking had. Zeventien - SMART- geform uleerde - werkafspraken werden vastgelegd plus vij f ontwikkelingsafspraken. Om alle doelstellingen te kunnen halen kwam Arthur Gotlieb in zij n planning ruim vij ftig dagen tekort: Kortom : het bovengenoem de pakket is niet 19

20 haalbaar binnen het beschikbare aantal werkdagen. I n de loop van 2010 zullen keuzes gem aakt m oeten worden / prioriteiten gesteld. Op 2 juni 2010, het j aar zat er toen bij na voor de helft op, werd het form ulier ondertekend door Leid i n g g ev en d e 5. Het gevoel dat zij n directe leidinggevenden het op hem hadden gem unt m oet bij Arthur Gotlieb zijn versterkt door twee voorvallen. De studiereis naar Milaan en zij n beoordeling aan het einde van het jaar. Over de studiereis verm eldt Arthur Gotlieb het volgende: Uit h et b ezw aar sch r i f t : Niet m ee m et sch o o l r eis I n m aart 2010 stelt een lid van de Raad van Bestuur voor dat het voor de Raadsadviseur en m ij interessant zou zij n om deel te nem en aan een tweedaagse studiereis over de nanciering van weesgeneesm iddelen in Milaan. Een buitenkansje. Het gaat over een zeer actueel onderwerp waar ik m ij op dat m om ent vij f jaar m ee bezighoud. De Nederlandse delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van VWS, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, en patiëntenverenigingen. Cathy [ van Beek] s voorstel ervaar ik als een opsteker. Voor m ij zou het de eerste keer zij n dat ik een buitenlandse dienstreis m aak bij de NZa. Lei d i n g g ev en d e 9 en Leid i n g g ev en d e 5 blokkeren m ij n deelnam e aan deze studiereis. Lei d i n g g ev en d e 9 zet persoonlij k zij n voet voor een goed voorstel van de Raad van Bestuur dat in m ij n voordeel uitwerkt. Wanneer de Raadsadviseur inform eert naar de reden, stuurt Lei d in g g ev en d e 5 hem het volgende antwoord: An d er e Leid in g g ev en d e 3, Dit verzoek is door dir. Cure afgewezen, wil j ij dat m elden bij de organisatoren? Even inzoom end op de m ogelijke deelnam e van Arthur, vind ik een sterke betrokkenheid bij een reis, die m ede wordt ge nancierd door de branche, niet wenselijk vanuit de onafh. rol als toezichthouder. Gr. Lei d in g g ev en d e 5 An d er e Leid i n g g ev en d e 3 reageert: Hallo Lei d in g g ev en d e 5, Helder. En jam m er voor Arthur. Hij verdient wel een schouderklopj e. I k snap het dus niet, m aar dat hoeft ook niet. VWS en wij betalen overigens zelf onze reis. Dus dat argum ent lijkt m e niet valide. Vr.Gr. An d er e Leid i n g g ev en d e 3 Na ingrijpen van de Voorzitter in dit m achtspelletj e, geeft Leid i n g g ev en d e 5 tandenknarsend toe en stuurt m ij een week later een m ail m et de volgende tekst: Er is veel over en weer gepraat, m aar j e kunt m ee naar I talië. Wel is een uitgebreid verslag noodzakelij k en overdracht in team na de reis. Gr. Het lid van de raad van bestuur dat de reis voorstelde was m evrouw drs. C.C. ( Cathy) van Beek MCM, die vond dat Arthur Gotlieb een pluim had verdiend en dat het voor het volgen van ontwikkelingen in andere landen en voor de betekenis daarvan voor de Nederlandse gezondheidszorg van belang was dat Arthur Gotlieb aan deze bijeenkom st in Milaan zou m eedoen. Ze had hierm ee de directe leidinggevenden van Arthur Gotlieb gepasseerd. 5 20

21 juni 2010 juni 2012 Leid in g g ev en d e 6 Unitm anager cure TSZ Op 30 augustus 2010 vond het functioneringsgesprek plaats. Lei d in g g ev en d e 5 had het stokj e op 1 j uni overgedragen aan Leid in g g ev en d e 6. Het verslag, dat Arthur Gotlieb zelf heeft opgesteld, heeft een positieve boventoon: Arthur heeft een zeer divers pakket ( inhoud en procesdossiers) waar veel ballen in de lucht gehouden m oeten worden. Over het algem een gaat dit Arthur goed af. Maar er is ook een kritische ondertoon: belangrij k aandachtspunt is het onderscheid tot hoofdlij n en detail. Arthur heeft de neiging om veel in details te treden ( m ondeling, nota s, m ail), terwij l dit som s niet nodig is. Dit kost niet alleen ( te) veel tij d, m aar heeft ook het risico dat de boodschap verloren gaat. Verder zou Arthur - naast de inhoud - m eer aandacht [ m oeten] besteden aan rollen, strategie, proces en relatie. I n zijn bezwaarschrift geeft Arthur Gotlieb aan dat hij in die periode voor zijn toekom st bij de NZa begon te vrezen. Op 13 septem ber 2010 stond het volgende bericht op het NZa intranet: Welke functies, en in welke aantallen, hebben we nodig om de taken van de NZa goed uit te kunnen voeren? Aan de hand van deze vraag is onlangs het functiegebouw van de NZa ingevuld. De kom ende tij d zullen we naar dit functiegebouw toegroeien. Hij tekent in zij n bezwaarschrift het volgende op over deze aankondiging: Wél was ik expliciet 6 aangem erkt als vallend in een groep m edewerkers waarvan er op term ij n twee fte s zouden m oeten vertrekken. 7 Hij ziet zij n unitm anager als degene die hem uit de organisatie van de NZa zou m oeten werken: Met ingang van 21 septem ber 2010 begint Leid in g g ev en d e 6 m ij de afgrond in te duwen. 8 Bij Arthur Gotlieb leeft het idee dat zij n unitm anager een in alles gehoorzam e uitvoerder van de wil van zij n directeur was: Vanaf de dag dat de reorganisatie wordt afgekondigd, 9 begint m ij n unitmanager Lei d i n g g ev en d e 6 m ij actief te breken. Waarom? Hij is in sneltreinvaart geprom oveerd; voor wat hoort wat. Quid pro quo. 10 Zij n directeur speelde een prom inente plek in de door Arthur Gotlieb veronderstelde plannen om een einde te m aken aan zijn dienstverband m et de NZa: Hoewel ik Lei d i n g g ev en d e 6 al een j aar of vier ken als naaste collega, bem erk ik na 21 septem ber 2010 een radicale m indset -verandering tegenover m ij. Net als Lei d i n g g e- v en d e 5 is hij overduidelijk door Lei d i n g g ev en d e 9 voorgeprogram m eerd en geïnstrueerd. Als het zo uitkom t, verwijzen beiden naar Leid i n g g ev en d e 9 of het MT. Met het noem en van de naam van de Directeur is elk onderwerp daarm ee voldoende beargum enteerd, in hun ogen. Al vrij spoedig na zij n aantreden als unitm anager geeft Leid i n g g ev en d e 6 in zij n com - m unicatie naar m ij, waar m ogelij k, een negatieve draai aan de dingen. I k keek daarvan op, kon het aanvankelij k niet goed plaatsen. Ook m erkte ik dat hij m et m ij anders om - ging dan m et anderen. Deze houding versterkte zich in de loop der tijd en had naar m ij n stellige overtuiging één duidelijk doel, nam elij k m ij uit de organisatie te verwij deren. 11 Acht dagen later bezocht Arthur Gotlieb zijn huisarts: I k m eld m ij bij de huisarts m et klachten van spanning, slapeloosheid en depressie. Na een lang consult, waarin de exacte aanleiding van m ij n klachten genoteerd is, ben ik onder behandeling gesteld m et een antidepressivum. Bij m ij n huisartsenpraktij k sta ik ingeschreven sinds 1988, dus zo n vij fentwintig jaar. Niet eerder m eldde ik bij m ij n dokter werkgerelateerde spanningsklachten. Onafgebroken was ik in loondienst gedurende hetzelfde aantal jaren. Dan is er wel iets bij zonders aan de hand. Een m edicij n in je lij f is niet j n, m aar de nadelen neem ik op de koop toe. Hij kreeg m irtazapine (Rem erol ), een antidepressivum, voorgeschreven en zij n huisarts noteerde dat de op zij n werk aangekondigde reorganisatie de aanleiding was voor zijn ziektebeeld

intern functioneren intern functioneren intern functioneren intern functioneren Het rapport van de Onderzoekscommissie intern functioneren

intern functioneren intern functioneren intern functioneren intern functioneren Het rapport van de Onderzoekscommissie intern functioneren intern functioneren intern functioneren intern functioneren intern functioneren Het rapport van de Onderzoekscommissie intern functioneren intern functioneren NZa intern functioneren drs. H. Borstlap mr.

Nadere informatie

Luistervaardigheid - 1

Luistervaardigheid - 1 bijlage - 4.1 Luistervaardigheid - 1 In het bezoekwerk zij n wij kt eam leden regelm at ig m et m ensen in gesprek. Tij dens deze gesprekken kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen. 1 Wat is volgens

Nadere informatie

Samen werken in de gemeente

Samen werken in de gemeente Wijkteams Samen werken in de gemeente Uitgangspunten In de Bijbel wordt over de gem eente geschreven in allerlei beelden die verschillende aspecten aangeven. Deze beelden zou j e kunnen zien als de facet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen (Tekst geldend op: 09-09-2013) Wet van 7 juli 2006, houdende regels inzake m arktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg)

Nadere informatie

Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Sam enw erkingsregeling Netbeheerders Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaim er: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden

Nadere informatie

De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening

De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 21 Zou u Kaailanden 6191 bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1 Ervaringen m et m aaltijden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

Instructie excelmeetinstrument Op Eigen Benen Vooruit In het datam anagem entprotocolen het voorbeeld m eetplan (bijlage IIprojectplan)w ordt verw ezen naar excelsheets voor het m eten van de centrale

Nadere informatie

Malaise in E- Land. De hype is over. W at is er aan de hand? Hoe m oet het nu w el? Hoe nu verder?

Malaise in E- Land. De hype is over. W at is er aan de hand? Hoe m oet het nu w el? Hoe nu verder? Malaise in E- Land De hype is over Na een bloeiperiode, ook wel gezien als hype-periode is dan nu de bezinning gekom en en blijken veel internet -ideeën niet zo goed van de grond te kom en. Daar waar kort

Nadere informatie

Partijen zullen hierna My Dream Music en de Nederlandse Energie Maatschappij genoem d worden.

Partijen zullen hierna My Dream Music en de Nederlandse Energie Maatschappij genoem d worden. LJN: BU9597, Rechtbank Rotterdam, 377379 / HA ZA 11-1016 Datum uitspraak: 23-11-2011 Datum publicatie: 29-12-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

O tn N. https://db3prd0611.outlook.com/owa/info~dewaardwerkt.nl/ Aan de leden van de Raad

O tn N. https://db3prd0611.outlook.com/owa/info~dewaardwerkt.nl/ Aan de leden van de Raad Aan de leden van de Raad Geachte raad, E-mail Bijgaand ontvangt uw raad de motie Schijnconstructies Agenda Arbeidsmigranten van de raad van Westland. Deze motie is op 22 januari 2013 door de raad van Westland

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Dit soort verzekeringen keert eenm alig een bedrag uit als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of kom t t e overlij den.

Dit soort verzekeringen keert eenm alig een bedrag uit als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of kom t t e overlij den. $GYLHVZLM]HU=DNHOLMN$GYLHV %HKHHU :LH]LMQZLM" Wij zij n adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om sam en m et u een inventarisatie t e m aken van de risico

Nadere informatie

Beleid beoordelingsgesprekken

Beleid beoordelingsgesprekken Beleid beoordelingsgesprekken 1 Regeling beoordelingsgesprekken Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van St. PCBO Baarn - Soest Voor akkoord: april 2012 De voorzitter van de Stichting PCBO, De

Nadere informatie

11 DE OPLEIDING TOT ZWEEFVLIEGINSTRUCTEUR 11.1 Algemene opzet

11 DE OPLEIDING TOT ZWEEFVLIEGINSTRUCTEUR 11.1 Algemene opzet 71-1 11 DE OPLEIDING TOT ZWEEFVLIEGINSTRUCTEUR 11.1 Algemene opzet De wet kent nog steeds de instructeur: solisten van 14 jaar en ouder m ogen onder zijn of haar toezicht solo vliegen. In principe m ag

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 104265 - Geschil over de toepassing van artikel I-12b lid 2 De werkgever kent de werkneemster geen bindingstoelage toe omdat zij niet op alle beoordelingscriteria van de functie positief beoordeeld

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico H oud rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Doel en opzet van de Statistiek Logiesaccommodaties

Doel en opzet van de Statistiek Logiesaccommodaties Doel en opzet van de Statistiek Logiesaccommodaties Doel van de statistiek De Statistiek Logiesaccommodaties beoogt een cijfermatig inzicht te geven in aanbod en gebruik van logiesverstrekkende accommodaties

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Arbeidsm arktbrief 2 0 0 9. 1. I nleiding

Arbeidsm arktbrief 2 0 0 9. 1. I nleiding Arbeidsm arktbrief 2 0 0 9 1. I nleiding I n de Arbeidsm arktbrief 2008 hebben wij ons gericht op de instroom van scholieren en allochtonen, arbeidsom standigheden en de uitstroom van ouder personeel 1.

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

N EDERLANDSE SAMENVATTI NG

N EDERLANDSE SAMENVATTI NG N EDERLANDSE SAMENVATTI NG I nleiding Het grootste gedeelte van reclam ebudgetten wordt besteed aan de inkoop van reclam eruim te in de m edia. Naar schatting werd in 2002 al m eer dan 4 m iljard Euro

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Klacht ontvangen op : 12 augustus 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers 105679 - Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007 Rapport Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen Datum: 22 januari 2013 Rapportnummer: 2013/007 2 De klacht en de achtergronden De Nationale ombudsman ontving in het voorjaar van 2012

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 Rapport Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Amsterdam, tot op 8 januari 2001: 1. nog steeds niet de beschikking

Nadere informatie

Spreken of zwijgen. Luistervaardigheid. Voorbeelden uit de Bijbel Spreken is zilver, zwijgen is goud!

Spreken of zwijgen. Luistervaardigheid. Voorbeelden uit de Bijbel Spreken is zilver, zwijgen is goud! Luistervaardigheid Spreken of zwijgen Voorbeelden uit de Bijbel Spreken is zilver, zwijgen is goud! We kennen nat uurlij k allem aal dit bekende spreekwoord, m aar wie denkt dat dit een woord is uit de

Nadere informatie

Beheerovereenkomst. Extra betaalde werkzaamheden vanouds verricht. De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

Beheerovereenkomst. Extra betaalde werkzaamheden vanouds verricht. De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Beheerovereenkomst. Extra betaalde werkzaamheden vanouds verricht. Klager is sinds enige jaren eigenaar van een tweetal panden die voorheen eigendom van klagers vader waren. Beklaagde voert al sinds jaar

Nadere informatie

INGEKOMEN STUKKEN (EXTERNE BRIEVEN t/m 31 januari 2013)

INGEKOMEN STUKKEN (EXTERNE BRIEVEN t/m 31 januari 2013) INGEKOMEN STUKKEN (EXTERNE BRIEVEN t/m 31 januari 2013) Behorende bij punt 4 van de agenda Van de vergadering van de raad gehouden op 26 februari 2013 Nr. adressant datum onderwerp besluit 1. Gemeente

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers Inleiding Het klachtenreglement heeft tot doel om het mogelijk te maken dat klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers of andere direct bij de cliënt betrokken personen, goed en zo snel mogelijk

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen pas in juni 2008 middels een definitieve berekening te kennen heeft gegeven dat verzoeker alsnog recht heeft op de huurtoeslag

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voorm eld vonnis.

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voorm eld vonnis. LJN: BU4770, Gerechtshof 's-hertogenbosch, HD 200.079.650 Datum 01-02-2011 uitspraak: Datum 23-11-2011 publicatie: Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Auteursrecht

Nadere informatie

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen 107336 UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder,

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laren. Nr. 122910 17 december 2015 Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken Begripsbepalingen De Cao- afspraken over salarisverhoging en mogelijke

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Wij willen graag van u leren De medewerkers van de CvZG verlenen aan veel mensen diverse soorten zorg. In verreweg de meeste gevallen verloopt die zorg naar tevredenheid

Nadere informatie

Negeren of trotseren

Negeren of trotseren Relatieproblemen Negeren of trotseren Vooraf Gezien de om vang van dit onderwerp zullen we ons hier m oet en beperken t ot enkele hoofdlij nen. I n het vervolg van deze syllabus kunnen verschillende aspect

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340

Rapport. Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340 Rapport Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV, kantoor Groningen, tot het moment dat hij laatstelijk contact had met de Nationale ombudsman (2 september

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland

Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Definitie bed & breakfast... 4 3. W ettelijke kaders... 6 3.1 Jurisprudentie Raad van State... 6 3.2 Bestemmingsplan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Uitgangspunt In deze werkinstructie wordt uiteengezet op welke wijze de Ombudscommissie haar werkzaamheden zal invullen en uitvoeren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/332

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/332 Rapport Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/332 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Minister van Algemene Zaken niet heeft gereageerd op zijn brief van 31 oktober 2000, die een persoonlijk tegen

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken 16 september 2009 RA0942396

Nadere informatie

Belastingen en heffingen in de luchtvaart. Sam envatting

Belastingen en heffingen in de luchtvaart. Sam envatting Sam envatting Terugkerende discussie Belastingen en heffingen voor vliegverkeer zijn een terugkerend onderwerp van discussie. Voorstanders van belastingen vinden het onrechtvaardig dat de internationale

Nadere informatie

toerusting voor wij kteam s in de gemeente van Jezus Christus

toerusting voor wij kteam s in de gemeente van Jezus Christus toerusting voor wij kteam s in de gemeente van Jezus Christus ds. Jan K.C. Kronenberg 3e druk - september 2009 samengesteld door ds. Jan K.C. Kronenberg Handen en Voeten toerusting voor wijkteams in de

Nadere informatie

Het blad dat bij deze polis hoort m et de gegevens en de nadere bepalingen om trent de voorwaarden van deze verzekering.

Het blad dat bij deze polis hoort m et de gegevens en de nadere bepalingen om trent de voorwaarden van deze verzekering. %HGULMYHQHQEHURHSHQ zie artikel Begripsom schrijvingen 1 Om schrijving van de dekking 2 Algem ene uitsluitingen 3 Schade 4-6 Betaling en terugbetaling van prem ie 7-11 Herziening van tarieven en/ of voorwaarden

Nadere informatie

Klachtenreglement. Klachtenbeleid

Klachtenreglement. Klachtenbeleid Klachtenreglement Iskander Connect BV wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste kwaliteitsniveau te borgen. Iskander Connect BV heeft een klachten procedure

Nadere informatie

13-02-12 Rechtspraak.nl - LJN: BV3748. LJN: BV3748, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.082.649/01 Datum. 17-01-2012 uitspraak: Datum

13-02-12 Rechtspraak.nl - LJN: BV3748. LJN: BV3748, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.082.649/01 Datum. 17-01-2012 uitspraak: Datum LJN: BV3748, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.082.649/01 Datum 17-01-2012 uitspraak: Datum 13-02-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Intellectuele eigendom

Nadere informatie

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur Directiereglement Salut (vastgesteld 17.05.2017) Artikel 1. Structuur 1. Het bestuur is belast met het besturen van Salut, welzijnsorganisatie voor de Hof van Twente, en is eindverantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum: 15 oktober 2014. Rapportnummer: 2014 /139. 20 14/139 d e Natio nale o mb ud sman 1/6

Rapport. Publicatiedatum: 15 oktober 2014. Rapportnummer: 2014 /139. 20 14/139 d e Natio nale o mb ud sman 1/6 Rapport Publicatiedatum: 15 oktober 2014 Rapportnummer: 2014 /139 20 14/139 d e Natio nale o mb ud sman 1/6 Rapport Een onderzoek naar de titel op grond waarvan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

03-01-12 Rechtspraak.nl - LJN: BU9904. LJN: BU9904,Sector kanton Rechtbank Breda, 638063 cv 10-9331 Datum. 21-12-2011 uitspraak: Datum

03-01-12 Rechtspraak.nl - LJN: BU9904. LJN: BU9904,Sector kanton Rechtbank Breda, 638063 cv 10-9331 Datum. 21-12-2011 uitspraak: Datum LJN: BU9904,Sector kanton Rechtbank Breda, 638063 cv 10-9331 Datum 21-12-2011 uitspraak: Datum 03-01-2012 publicatie: Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

De inhoud van het tussenarrest d.d. 31 augustus 2010 wordt hier overgenom en.

De inhoud van het tussenarrest d.d. 31 augustus 2010 wordt hier overgenom en. LJN: BU8934, Gerechtshof Leeuwarden, 200.071.241/01 Datum 20-12-2011 uitspraak: Datum 21-12-2011 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Geen schadevergoeding

Nadere informatie

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij Individueel Transitieplan voor Jongeren N aam : D atum van invullen: 1. Ik kan m ijn A. M IJN A A N D OEN IN G aandoening beschrijven. 2. Ik begrijp w at m ijn arts vertelt. 3. Ik w eet w elke m edicijnen

Nadere informatie

Nijmegen, 23 juli 2012. Betreft: klacht over gedrag advocaat. Geachte heer Wilmink,

Nijmegen, 23 juli 2012. Betreft: klacht over gedrag advocaat. Geachte heer Wilmink, Emile Gemmeke De Geerkamp 1014 6545 HB Nijmegen Aan De Deken van de Orde van Advocaten Mr. P.M. Wilmink t.a.v. Mw. mr. M-L.A.J. Hoppenbrouwers Bureau van de Orde van Advocaten Nijmegen, 23 juli 2012 Betreft:

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 21 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 21 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Basiskennis Correspondentie Nederlands Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 21 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Nadere informatie

Intern klachtenreglement

Intern klachtenreglement Intern klachtenreglement Intern klachtenregelement Akkoord directie: 01-09-2017 Datum: 01-09-2017 Evaluatie: 01-09-2021 1 Klachtenreglement intern BTO Thuiszorg Voorwoord Hierbij treft u het klachtenreglement

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 januari 2011 Rapportnummer: 2011/013

Rapport. Datum: 14 januari 2011 Rapportnummer: 2011/013 Rapport Datum: 14 januari 2011 Rapportnummer: 2011/013 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) naar aanleiding van de aanvraag deskundigenoordeel van

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT JUPITERZORG B.V. JUPITERZORG SAFEHOUSE

KLACHTENREGLEMENT JUPITERZORG B.V. JUPITERZORG SAFEHOUSE Proceseigenaar: Directie Pagina: 1 KLACHTENREGLEMENT JUPITERZORG B.V. JUPITERZORG SAFEHOUSE 1 Proceseigenaar: Directie Pagina: 2 Klachtenregeling Jupiter Zorg / Jupiterzorg B.V. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Advies te hanteren discontovoet bij de Life Cycle Cost analyse. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Advies te hanteren discontovoet bij de Life Cycle Cost analyse. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Advies te hanteren discontovoet bij de Life Cycle Cost analyse Notitie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Sytze Rienstra Wim Groot Septem ber 2012 Analyses van m obiliteit en m obiliteitsbeleid. Dat

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

COMPLIMENT OF KLACHT. In dit document kunt u de Regeling Complimenten en Klachten van Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht lezen.

COMPLIMENT OF KLACHT. In dit document kunt u de Regeling Complimenten en Klachten van Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht lezen. COMPLIMENT OF KLACHT Gemeente Utrecht biedt haar burgers sociale basiszorg via buurtteams. Voor elke Utrechter is er vanaf 1 januari 2015 een buurtteam. Achter de schermen werken hier twee teams, een team

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie