in t er n f u n ct io n er en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in t er n f u n ct io n er en"

Transcriptie

1 in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en Het r ap p o r t v an d e On d er zo ek sco m m issie in t er n f u n ct io n er en in int t er n f ufn uct nion ct erio en nnza er en in t er n f u n ct io n er en drs. H. Borstlap m r. P.F.M. van der Meer Mohr in t er n f u n ct io n er en drs. L.J.E. Sm its in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en in t er n f u n ct io n er en

2

3 Het r ap p o r t v an d e On d er zo ek sco m m issie in t er n f u n ct ion er en NZa 3

4 4

5 I n h o u d Deel I De h o o f d st u k k en 1 DE HOOFDVRAGEN EN DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 9 2 DE W I JZE W AAROP DRS. A.R. GOTLI EB I S BEHANDELD: VAN 1 JANUARI TOT 2 9 N OVEMBER De loopbaan van Arthur Gotlieb bij het CTG: Werken voor de NZa: Resum é DE W I JZE W AAROP DRS. A.R. GOTLI EB I S BEHANDELD: VAN 2 9 N OVEMBER TOT 2 2 JAN UARI EN DE N ASLEEP TOT 9 APRI L Het beoordelingsgesprek De ziekm elding van Arthur Gotlieb op 16 decem ber De terugkeer De indiening van het bezwaarschrift Moeten er niet m eteen m aatregelen worden genom en? De re- integratie van Arthur Gotlieb Arthur Gotlieb verschijnt niet op zijn werk Gesprekken van Marcel Gotlieb m et de leidinggevenden Een extern onderzoek? De instelling van de Onderzoekscom m issie Resum é BELEI D EN PRAKTI JK OP HET GEBI ED VAN HRM HRM- Beleid Praktij k Arthur Gotlieb Resum é W ERKSFEER EN ORGAN I SATI ECULTUUR Analyse van de werksfeer en organisatiecultuur Verdieping van de resultaten Typeringen van de verschillende directies Andere factoren van invloed op de beleving van de werkcultuur Resum é DE BEVEI LI GI N G VAN EN OM GAN G MET VERTROUW ELI JKE I N FORMATI E Ontwikkelingen De inrichting van de I CT Verantwoordelij kheden binnen de organisatie De norm en voor inform atiebeveiliging I nform atiebeveiliging in de praktij k Getroffen m aatregelen Resum é

6 7 DE VERHOUDI NG TUSSEN HET MI N I STERI E EN DE N ZA De verantwoordelijkheidsverdeling tussen het m inisterie en de NZa De casus van de m arktscan m edisch specialistische zorg De casus van het Oogziekenhuis Rotterdam Waarborging van het wettelij k kader in de praktij k Resum é CON CLUSI ES EN AAN BEVELI N GEN Vooraf Conclusies Aanbevelingen Deel I I Ov er h et b ezw aa r sch r if t 1. I nleiding Bej egening van Arthur Gotlieb door zijn leidinggevenden en HRM Beleid en praktij k op het gebied van HRM Werksfeer en organisatiecultuur binnen de NZa De beveiliging van en om gang m et vertrouwelij ke inform atie De verhouding tussen het m inisterie en de NZa Deel I I I De b i j l ag en 1. I nstellingsbesluit Lijst van afkortingen en begrippen De ontst aansgeschiedenis van de NZa en haar organisatie Het wett elijk kader van de verhouding t ussen het m inisterie en de NZa Organogram m en van het m inisterie en de NZa Enkele feitelij ke gegevens Chronologisch overzicht Lijst van personen Geraadpleegde docum entatie Verantwoording van het onderzoek naar de werksfeer en organisatiecultuur Verant woording van het onderzoek van de Onderzoekscom m issie Over de Onderzoekscom m issie

7 Deel I De h o o f d st u k k en 7

8 8

9 1 DE HOOFDVRAGEN EN DE OPZET VAN HET ON DERZOEK Dit eerste inleidende hoofdstuk beschrijft de hoofdvragen en de opzet van het onderzoek naar het interne functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa). De ach t er g r o n d v an d it o n d er zo ek Op 8 april 2014 inform eerde de toenm alige voorzitter van de raad van bestuur van de NZa de m inister van Volksgezondheid, Welzij n en Sport over in aantocht zij nde publicaties in NRC Handelsblad en uitzendingen van het NOS- journaal. Het belangrijkste bronnenm ateriaal voor deze publicaties en uitzendingen was een om vangrij k bezwaarschrift van drs. A.R. ( Arthur) Gotlieb, senior beleidsm edewerker van de directie zorgm arkten cure van de NZa. Arthur Gotlieb was sinds 1 j anuari 2000 in dienst van de NZa en van een van haar rechtsvoorgangers. Op 29 novem ber 2013 vond het j aarlij kse beoordelingsgesprek plaats, waarvan de uitkom st luidde dat Arthur Gotlieb onvoldoende functioneerde. Tegen dit beoordelingsbesluit, dat op 4 decem ber 2013 form eel werd vastgelegd, stond de m ogelijkheid van bezwaar open. Van deze m ogelij kheid heeft Arthur Gotlieb gebruik gem aakt. Op donderdag 9 j anuari 2014 zond hij zij n bezwaarschrift naar de toenm alige voorzitter van de raad van bestuur van de NZa. Arthur Gotlieb m aakte op woensdag 22 j anuari 2014 een eind aan zijn leven. Zij n bezwaarschrift is een docum ent sui generis. Het kent een voor een bezwaarschrift ongebruikelij ke om vang. Het bezwaarschrift telt zeshonderd bladzij den m et daarnaast nog digitale bijlagen, die gezam enlijk de om vang van het hoofddocum ent overtreffen. De opbouw volgt niet die van het beoordelingsform ulier m aar die van een chronologisch- them atische beschrij ving van de periode tussen 2000 en 2013, m et een accent op de reorganisatie van de NZa die in 2010 startte. Aan de hand van deze beschrijving gaat Arthur Gotlieb in op de door hem ondervonden bej egening door opeenvolgende leidinggevenden binnen de directie zorgm arkten cure. Hij doet dat onder m eer door de naar zij n m ening onterechte kritiek aan zijn adres te plaatsen tegenover het falen van de organisatie en vooral van een aantal van zij n ( voorm alige) m anagers. Zijn aanklacht bestaat daarbij uit gedetailleerde en m in of m eer gedocum enteerde beschrij vingen van wat er op allerlei terreinen binnen de NZa naar zijn m ening is m isgegaan of nog steeds m isgaat. De toon en de stijl die Arthur Gotlieb hierbij hanteert verraden som s ( heftige) em oties over wat hij heeft ondervonden. Tegelijkertij d gebruikt hij regelm atig hum or en ironie, die hij - zo schrij ft hij - bewust heeft gekozen als stijlm iddelen om voor de lezer het om vangrijke leeswerk te verlichten. Wie die beoogde lezer is, valt niet gem akkelij k uit zij n bezwaarschrift op te m aken. Arthur Gotlieb richt zich herhaaldelijk persoonlijk tot een denkbeeldige lezer die buiten de NZa lijkt te staan. De beoogde lezer is dan een buitenstaander die bij de hand m oet worden genom en om hem of haar door het relaas te leiden. Tegelij kertijd laat Arthur Gotlieb niet na om te benadrukken dat zijn bezwaarschrift onder geen beding buiten de NZa terecht m ag kom en en uitsluitend voor intern gebruik bedoeld is. Arthur Gotlieb geeft aan dat hij beslist geen klokkenluider wil zij n m aar hoopt bij te dragen aan een verbetering van het functioneren van de NZa. I nhoudelijk liggen de voornaam ste kritische accenten van het bezwaarschrift op een aantal hoofdthem a s: de m anier waarop hij zelf is bejegend; de cultuur en werksfeer binnen de NZa; de gebreken bij I CT- beveiliging; de volgens Arthur Gotlieb som s problem atische relatie van de NZa m et haar stakeholders en m et het m inisterie van Volksgezondheid, Welzij n en Sport. Het feit dat Arthur Gotlieb op 2 februari 2012 begonnen is m et het op schrift stellen van wat uiteindelij k als een bezwaarschrift zou dienen, duidt erop dat het op 9 j anuari 2014 verzonden docum ent en het beoordelingsbesluit van 4 decem ber 2013 niet onlosm akelijk m et elkaar zij n verbonden. Het beoordelingsbesluit heeft de tim ing van verzending bepaald, m aar niet het toen reeds grotendeels voltooide docum ent. 9

10 Dit onderzoeksrapport bestaat uit drie delen. I n deel I kom en de onderzoeksvragen aan de orde. Een uitgebreidere weergave van het bezwaarschrift kom t aan bod in deel I I. Deel I I I bestaat uit twaalf bijlagen. De m inister van Volksgezondheid, Welzij n en Sport droeg op 8 april 2014 nog geen kennis van de inhoud van het bezwaarschrift m aar zag desalniettem in voldoende aanleiding om een externe, onafhankelijke com m issie ( verder: de Onderzoekscom m issie) in te stellen en deze m et een onderzoeksopdracht te belasten. Meer inform atie over de sam enstelling van de Onderzoekscom m issie en haar onderzoekssecretariaat is te vinden in bij lage 12. De m inister heeft de Onderzoekscom m issie gevraagd de handelwij ze van de NZa j egens Arthur Gotlieb te onderzoeken, alsm ede de hierm ee verband houdende werksfeer binnen de NZa. Tevens heeft zij gevraagd het borgen van de I CT-veiligheid en de vertrouwelijkheid van dossiers bij de NZa te onderzoeken. I n dit verband vraagt de m inister een beoordeling van de inm iddels door de NZa genom en m aatregelen. Op 9 m ei 2014 heeft de m inister de Onderzoekscom m issie een aanvullende opdracht gegeven. Ze heeft de Onderzoekscom m issie gevraagd aan de hand van de casus van de m arktscan m edisch specialistische zorg en de casus van het Oogziekenhuis Rotterdam een oordeel te geven over de verhouding tussen het m inisterie en de NZa. Dit, tegen de achtergrond van het geldende wettelij ke kader van de Wet m arktordening gezondheidszorg ( Wm g), de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en het I nform atiestatuut VWS NZa en in aanvulling op de reeds lopende evaluatie van de NZa op basis van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Voor het I nstellingsbesluit en de aanvulling hierop verwij st de Onderzoekscom m issie naar bij - lage 1. De hoofdonderzoeksvragen die de m inister aan de Onderzoekscom m issie heeft voorgelegd kom en aan de orde in deel I van dit onderzoeksrapport. Dat geldt ook voor 109 schriftelij - ke vragen van de Tweede Kam er. On d er zoek sv r ag en : 1. Hoe was de handelwijze van de NZa j egens drs. A.R. Gotlieb? 2. Hoe kan de hierm ee verband houdende werksfeer binnen de NZa worden beschreven? 3. Hoe is de ICT-veiligheid en de vertrouwelijkheid van dossiers bij de NZa geborgd en hoe m oeten de inm iddels door de NZa genomen maatregelen op dat vlak worden beoordeeld? 4. Hoe oordeelt de Onderzoekscom m issie aan de hand van de casus van de m arktscan m edisch specialistische zorg en de casus van het Oogziekenhuis Rotterdam over de verhouding tussen de NZa en het m inisterie? I n hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 gaat de Onderzoekscom m issie in op de eerste onderzoeksvraag. De tweede onderzoeksvraag is aan de orde in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. De derde onderzoeksvraag kom t aan bod in hoofdstuk 6. De vierde onderzoeksvraag wordt aan de hand van twee casussen onderzocht in hoofdstuk 7. De o p zet v an h et o n d er zo ek De Onderzoekscom m issie heeft zowel van het m inisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als van de NZa alle relevante inform atie verkregen die betrekking heeft op de hoofdvragen die aan dit onderzoek ten grondslag liggen. Voor zover nodig heeft de Onderzoekscom - m issie een beroep gedaan op de broer van Arthur Gotlieb: de heer M.E. ( Marcel) Gotlieb. Het betreft dan in het bij zonder inform atie van persoonlij ke aard. Hiernaast heeft de Onderzoekscom m issie gesprekken gevoerd m et tachtig personen. Met tien personen heeft de Onderzoekscom m issie twee of m eer gesprekken gevoerd. Een deel van deze gesprekken was oriënterend en inform eel van aard. Deze oriënterende gesprekken kregen een vervolg in form ele gesprekken. Alle gesprekken zij n op basis van vertrouwelijkheid gevoerd. Van de form ele gesprekken zij n gespreksverslagen gem aakt die voor aanvullingen en verbeteringen zij n voorgelegd aan de gesprekspartners. Alle verslagen zijn geautoriseerd. Waar citaten zij n gebruikt uit deze verslagen zij n deze citaten m et de hierbij horende context voorgelegd voor goedkeuring. Het gespreksprotocol dat voorafgaande aan elk gesprek aan de betrokkenen is voorgelegd is opgenom en in bij lage

11 De Onderzoekscom m issie heeft m edewerkers van de NZa de gelegenheid geboden om zich rechtstreeks te wenden tot de Onderzoekscom m issie m et alle benodigde waarborgen van vertrouwelijkheid. Meer dan twintig m edewerkers hebben van deze m ogelij kheid gebruik gem aakt. Met een aantal van deze m edewerkers heeft de Onderzoekscom m issie gesproken. De Onderzoekscom m issie heeft ongeveer vijftig ( oud- ) m edewerkers van de NZa voor gesprekken uitgenodigd en gesproken. De Onderzoekscom m issie heeft ook m et m edewerkers van het m inisterie, de m inister en verschillende ( oud- ) bewindspersonen gesproken. De Onderzoekscom m issie heeft m et enkele personen gesproken m et deskundigheid en ervaring bij het functioneren van zogeheten zelfstandige bestuursorganen. Ten slotte verm eldt de Onderzoekscom - m issie dat zij m et de broer van Arthur Gotlieb heeft gesproken. I n bij lage 11 is een verantwoording opgenom en waarin wordt ingegaan op de wij ze waarop de Onderzoekscom m issie m et alle verkregen inform atie is om gegaan. De Onderzoekscom m issie heeft ervoor gekozen om geen op personen herleidbare inform atie te gebruiken, behoudens voor zover dit voor een goede uitvoering van de onderzoeksopdracht onverm ij delij k is. Dit betekent dat personen die vanuit hun functie als zichtbaar boegbeeld fungeren of in de m edia als zodanig zelf naar buiten zijn getreden m et naam in dit rapport worden genoem d. Dit geldt voor de ( oud- ) bewindspersonen, ( oud- ) leden van de raad van bestuur van de NZa, am btenaren van het m inisterie van Volksgezondheid, Welzij n en Sport die deel uitm aken van de Algem ene Bestuursdienst ( ABD), alsm ede Arthur Gotlieb en Marcel Gotlieb. De overige personen die in dit rapport worden genoem d worden aangeduid m et een geanonim iseerde om schrijving, tenzij zij anders hebben aangegeven. Voor collega s Co l leg a m et hieraan toegevoegd een num m er, voor m edewerkers van de NZa Med ew er k er m et hieraan toegevoegd een num m er, voor leidinggevenden van Arthur Gotlieb Leid in g g ev en d e m et hieraan toegevoegd een num m er, voor andere leidinggevenden binnen de NZa An d er e Leid in g g ev en d e m et hieraan toegevoegd een num m er en voor overigen Ov er ig e m et hieraan toegevoegd een num m er. Wellicht ten overvloede wijst de Onderzoekscom m issie erop dat haar onderzoek betrekking heeft op beleidsvragen, zoals vragen naar de wij ze waarop de NZa is om gegaan m et een van haar m edewerkers en naar de wij ze waarop de NZa door Arthur Gotlieb geconstateerde problem en naar m aatstaven van professionaliteit heeft aangepakt. Het is goed erop te wij zen dat zulke m aatstaven niet dezelfde zij n die een rechter zou aanleggen indien hij of zij tot beoordeling van hetzelfde handelen zou zij n geroepen. Dit betekent dat de oordelen van de Onderzoekscom m issie niet zij n vervat in j uridische term en en daarin ook niet kunnen worden vertaald. De Onderzoekscom m issie heeft de tekstdelen van de hoofdstukken die feitelij k van aard zijn voorgelegd aan de m inister van Volksgezondheid, Welzij n en Sport. Voor zover tekstdelen berusten op inform atie afkom stig van de NZa zijn deze voor hoor en wederhoor voorgelegd aan de NZa. Het hoofdstuk m et de conclusies en aanbevelingen is niet voorgelegd aan de opdrachtgever. Na ontvangst van feitelij k com m entaar heeft de Onderzoekscom m issie haar conclusies en aanbevelingen geform uleerd en vastgesteld. Hierbij heeft de Onderzoekscom m issie dankbaar gebruik gem aakt van het com m entaar dat ze heeft m ogen ontvangen van een klankbordgroep. Meer inform atie over de leden van deze klankbordgroep en over de wijze waarop ze aan de afronding van dit onderzoeksrapport hebben bijgedragen is te vinden in bij lage 11. Voordat de Onderzoekscom m issie het bezwaarschrift behandelt en ingaat op de onderzoeksvragen die de m inister haar heeft voorgelegd, worden - voor een goed begrip van het geheel - eerst het ontstaan en de taken van de NZa kort toegelicht. De oprichting van de NZa op 1 oktober 2006 viel sam en m et de inwerkingtreding van de Wm g. De introductie van een nieuwe toezichthouder in de zorgsector hield direct verband m et de grote veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel op dat m om ent. Op 1 j anuari 2006 was de Zorgverzekeringswet in werking getreden, waarm ee de overheidssturing van het zorgaanbod geleidelijk zou worden verm inderd en gereguleerde m arktwerking het nieuwe sturingsconcept zou worden. Bij de oprichting van de NZa zij n het College tarieven gezondheidszorg (CTG), belast m et de uitvoering van de Wet tarieven gezondheidszorg ( Wtg), en het College toezicht op de zorgverzekeringen ( CTZ), belast m et het toezicht op de uitvoering van de zorgverzekeringswetten, 11

12 opgegaan in de NZa. De taken van het CTG en het CTZ werden voortgezet, m aar tegelij kertij d nam de NZa nieuwe taken als m arktm eester op zich, hetgeen gepaard ging m et een vergroting van het dom ein van toezicht. Om de nieuwe taken als m arktm eester en toezichthouder goed te kunnen uitoefenen, traden m edewerkers tot de nieuwe organisatie toe m et kennis van en ervaring m et het ontwikkelen van de m arkt. Met hen werd het bestaande personeelsbestand van werknem ers van het CTG en het CTZ aangevuld. Het sam enbrengen van deze drie verschillende groepen van werknem ers en het uitoefenen van haar nieuwe taken, in com binatie m et het achterstallige onderhoud wat de interne bedrijfsvoering betreft, de erfenis die de NZa van haar voorgangers had m eegekregen, m aakten dat de beginj aren van de NZa turbulent waren. De NZa is vier taken toebedeeld: regulering, toezicht, handhaving en advisering. Over de com binatie van regulering ( het om zetten van - politiek geïnspireerde - beleidskaders in bekostigingsregels) en toezicht (op de m ededinging en de doelm atige en rechtm atige uitvoering van de zorgverzekeringswetten) binnen dezelfde organisatie is altij d veel discussie geweest. Op de wij ze waarop het NZa is ontstaan en zich toelegt om deze taken uit te voeren wordt ingegaan in bijlage 3. 12

13 2 DE W I JZE W AAROP DRS. A.R. GOTLI EB I S BEHAN DELD: VAN 1 JANUARI TOT 2 9 N OVEMBER W at sch r ij f t Ar t h u r Go t li eb in zi j n b ezw aar sch r if t o v er d e w ij ze w aar o p d e N Za h em h eef t b eh an d el d? Arthur Gotlieb geeft in zijn bezwaarschrift zijn grieven over door m anagem ent ondernom en acties als volgt weer: 1. Het actief belem m eren, weigeren of negeren van door Arthur voorgestelde of aangev raagde t rainings- en ont plooiingkansen. 2. Onzorgvuldige HRM- procedures. Evident onzorgvuldige beoordelingen. Het weigeren van verzoeken om gesprekken te voeren in het kader van de jaarlij kse HR- cyclus. Het negeren van her inner ingen daarover. 3. Het tekortschieten in de zorgplicht die werkgever dient te betonen tegenover werknem er. Nalaten van reactie op signalen m edewerker over arbeidsom standigheden, in het bij zonder hoge werkdruk. 4. Het uitsluiten van deelnam e aan overleg dat cruciaal is voor het goed volbrengen van toegekende taken. Het buitensluiten van overleg waarbij Arthur Gotlieb eerder betrokken was. 5. Het creëren van situaties m et aanm erkelijk afbreukrisico voor Arthur Gotlieb. 6. Het ontnem en van verworvenheden zonder (deugdelijke) m otivering ( persoonlijke toeslag, voorzitterschap technisch overleg). 7. Het verhinderen van prom otie of grati catie, door de opzettelij ke onderwaardering in de j aarlijkse HR- cyclus ( gesprekken en form ulieren). 8. Het toekennen van een topzwaar werkpakket, m et de nadruk op werkzaam heden van de m inste voorkeur. 9. Afzijdigheid van de afdeling personeelszaken ( HRM), ook als Arthur Gotlieb daarop een nadrukkelij k beroep doet. 10. Het uitblij ven van belangrij ke en herhaalde verzoeken om reactie per e- m ail door leidinggevenden. 11. Het toebrengen van een slechte reputatie aan Arthur Gotlieb, gevoed door de vlootschouw en vervolgens geform aliseerd in de beoordeling. Aantasting van de goede naam. 12. Het uitspreken of opschrij ven van aanm atigende en intim iderende taal j egens Arthur Gotlieb. Het geven van een onveilig gevoel en het aanjagen van stress, m et als resultaat dat Arthur Gotlieb in een m edisch traj ect beland is. 13. Een onzorgvuldige uitgevoerde reorganisatie. De vrij e invulling die de raad van bestuur toestond aan de directeuren om via m aatwerk personeelsbeleid te sturen op m obiliteit. Zonder enige duiding van de term m aatwerk, kan dit een vrij brief voor psychoterreur betekenen. Het uitventen van de m ethode creatieve destructie. 14. Een obstructieve en destructieve aanpak, die zich onder andere uit in professionele belem m ering, het opblazen van trivialiteiten, het onder het tapijt vegen van goed werk en het bewust opsparen van zaken om in de beoordeling ten laste te kunnen leggen. 15. Afwezigheid van coaching of een per soonlij k ont wikkelingsplan. 16. Achterhouden of doen verdwijnen van bewijsstukken. Het verdraaien van de waarheid. Het onthouden van relevante inform atie. Het verantwoordelijk m aken van Arthur Gotlieb voor fout en van collega s. 17. Het doelbewust toewerken naar een vertrek van Arthur Gotlieb bij de NZa. Zie voor een uitgebreidere weergave van het bezwaarschrift deel I I 13

14 Hieronder wordt ingegaan op de wij ze waarop Arthur Gotlieb is behandeld vanaf het m om ent van indiensttreding tot aan het beoordelingsgesprek op 29 novem ber I n hoofdstuk 3 gaat de Onderzoekscom m issie in op de handelwij ze van de NZa na die periode. De Onderzoekscom m issie heeft gekozen voor een feitelij ke, chronologische reconstructie De loopbaan v an Ar t h u r Go t lieb b ij h et CTG: Op 11 septem ber 1999 solliciteerde de toen bij na 36- j arige Arthur René Gotlieb bij het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg ( COTG) in Utrecht. Op dat m om ent was hij werkzaam bij de TNT Post Groep in Hoofddorp. De in Groningen afgestudeerde bedrij fseconoom had ervaring bij bedrij ven als Sara Lee/ Douwe Egberts, Avery Dennison en Digital Equipm ent. Op 23 novem ber 1999 voerde de algem een directeur, drs. A.L.M. ( Arnold) Barendregt, een gesprek m et hem en beiden tekenden de arbeidsovereenkom st. Op 1 j anuari 2000 trad Arthur Gotlieb in dienst van het inm iddels tot het CTG om gedoopte Centraal Orgaan. 2 I n de loop van de tij d passeren verschillende leidinggevenden die zich regelm atig uitspraken over het functioneren van Arthur Gotlieb. I n zij n bezwaarschrift heeft Arthur Gotlieb een overzicht opgenom en: Periode Direct leidinggevende Functie Leid in g g ev en d e 1 Secretaris Kam er I Leid in g g ev en d e 2 Sectorhoofd som atiek 2006 Leid in g g ev en d e 3 Directeur zorgm arken cure Leid in g g ev en d e 4 Unitm anager cure TSZ januari 2010 juni 2010 Leid in g g ev en d e 5 Unitm anager cure TSZ ad interim juni 2010 juni 2012 Leid in g g ev en d e 6 Unitm anager cure TSZ juni 2012 decem ber 2012 Leid in g g ev en d e 7 Unitm anager cure TSZ januari 2013 [ 22 januari 2014] Leid in g g ev en d e 8 Unitm anager cure GGZ Bron: Bezwaarschrift, blz. 8 Naast de in dit overzicht genoem de leidinggevenden besteedt Arthur Gotlieb in zijn bezwaarschrift veel aandacht aan zijn directeur, Lei d i n g g ev en d e 9. I n dit hoofdstuk volgt de Onderzoekscom m issie de in het personeelsdossier van Arthur Gotlieb vastgelegde inform atie en docum entatie over hoe de NZa m et hem en m et zij n functioneren als beleidsm edewerker is om gegaan. Waar nodig grij pt de Onderzoekscom m issie terug op wat hij in zij n bezwaarschrift heeft opgenom en en op de zienswij ze van zij n toenm alige leidinggevenden, te beginnen m et Leid i n g g ev en d e Leid in g g ev en d e 1 Secretaris Kam er I Op 14 j uni 2001 vond het eerste functioneringsgesprek plaats. Lei d i n g g ev en d e 1 roem de de collegialiteit en de hulpvaardigheid van Arthur Gotlieb, alsm ede de uitstekende m otivatie en werklust. De resultaatgerichtheid en planm atige werkwijze van Arthur Gotlieb spraken zij n leidinggevende aan en zouden als voorbeeld voor anderen kunnen dienen. Ze waren het ook eens over een van de m inder sterke punten van Arthur Gotlieb: zou zoals hij zelf vindt iets m eer relativeringsverm ogen m oeten hebben om werk los te laten/ afstand te nem en. Het op 3 decem ber 2001 gevoerde beoordelingsgesprek verliep positief: op negen van de elf gezichtspunten in het functiepro el scoorde Arthur Gotlieb een voldoende. Wat nauwkeurigheid betreft ging hij zelfs boven de eisen uit, m aar besluitvaardigheid leverde een m inpunt op: Arthur functioneert naar volle tevredenheid. [ ] Alleen ten aanzien van zij n besluitvaardigheid kom ik tot een B, om dat [ hij ] ten onrechte zijn onzekerheid probeert te beperken. En som s bevestiging vraagt van zijn zienswij ze op zaken. Hij zou m eer lef/ risico m oeten tonen/ nem en. Dat m aakt zij n optreden daadkrachtiger. Op grond van deze beoordeling kreeg Arthur Gotlieb een periodieke verhoging en een grati catie van duizend gulden ( 450 euro). 14

15 Op 23 juli 2002 volgde het tweede functioneringsgesprek, waarvan Arthur Gotlieb het conceptverslag had geschreven. Weer kreeg Arthur Gotlieb com plim enten voor zijn planm atigheid en nauwkeurigheid, voor zijn collegialiteit en hulpvaardigheid. Zijn m inder sterke punt lag bij zijn neiging naar onzekerheid. Die verm inderde de besluit vaardigheid en daadkracht van Art hur Gotlieb, m aar werd allengs beter. Arthur Gotlieb had een goede band en constructieve sam enwerking m et collega s. De afdeling waar hij werkte (Kam er I ) was een goed op elkaar ingespeeld team : dit heeft een m otiverende invloed. Er werden geen concrete afspraken gem aakt. Het tweede beoordelingsgesprek volgde op 4 december Dit keer voldeed Arthur Gotlieb aan alle eisen. Voor nauwkeurigheid en organisatieverm ogen kreeg hij een extra plus: Oordeel over Arthur is positief. Daadkrachtiger geworden in optreden door ontwikkeling van kennis/ inzicht in Kam er I-m aterie. Vanaf 1 januari 2003 zou hij een functionele toelage krijgen: daar had hij als coördinerend beleidsm edewerker recht op. Hij zou die toelage negen jaar lang houden. Van het functioneringsgesprek op 9 juli 2003 is geen verslag in zij n personeelsdossier beschikbaar. Het derde beoordelingsgesprek op 19 j anuari 2004 leverde exact hetzelfde beeld op als dat van 2002: Beoordeling van Arthur is positief. Weet zich goed te redden m et relatief zwaar pakket instellingen en andere taken Leid in g g ev en d e 2 Sectorhoofd som atiek Op 9 j uni 2004 voerde Lei d i n g g ev en d e 2 een functioneringsgesprek m et Arthur Gotlieb. Ook toen volgde hetzelfde patroon als eerder. Leidinggevende en Arthur Gotlieb waren het geheel m et elkaar eens dat Arthur Gotliebs sterke punten planm atigheid en nauwkeurigheid, hulpvaardigheid en collegialiteit alsm ede plezier in het werk waren. Arthur Gotlieb noem de zelf als m inder sterk punt dat hij zich niet pro leerde en onvoldoende afstand kon nem en, m aar Lei d i n g g ev en d e 2 noteerde dat er geen aandachtspunten waren die er direct uitspringen, hoewel hij aandacht vroeg voor op tijd aanwezig zij n. Zij n beoordeling op 16 decem ber 2004 vertoonde een stij gende lij n. Naast nauwkeurigheid en organisatieverm ogen ging nu ook vakkennis boven de eisen uit. Zijn collegialiteit werd extra genoem d. Het is in het personeelsdossier de laatste beoordeling voordat het CTG op 1 oktober 2006 opging in de NZa W er k en v o o r d e N Za: Leid in g g ev en d e 3 Directeur zorgm arken cure Het duurde vervolgens twee j aar - tij dens de overgang van het CTG naar de NZa - voordat de volgende beoordeling volgde. Op 14 decem ber Maar het ver slag in het per soneelsdossier is niet ondertekend. Noch door Arthur Gotlieb, noch door zij n nieuwe leidinggevende. De totale beoordeling was ongewij zigd, m aar op onderdelen waren er verschuivingen. Analytisch verm ogen was nog steeds voldoende, m aar zijn nieuwe leidinggevende plaatste wel een kanttekening. Hiertegenover stond dat Arthur Gotliebs optreden, intern en extern, positief werd beoor deeld: gaat boven de eisen uit. Het verslag van het functioneringsgesprek op 4 januari 2007 zou een apart vel m oeten bevatten waarop zijn leidinggevende de sterke en m inder sterke punten van Arthur Gotlieb heeft genoteerd. Het ontbreekt echter in zij n personeelsdossier. Hij was inm iddels coördinator algem ene ziekenhuizen en er was sprake van cum ulerende werkdruk, ook door het vertrek van ervaren collega s. Dit gesprek zou een m aand na het laatste beoordelingsgesprek hebben plaatsgevonden. Op het verslag staat dat het laatste beoordelingsgesprek op 7 juli 2005 en het laatste functioneringsgesprek op 7 decem ber 2005 zouden hebben plaatsgevonden. Verslagen van beide gesprekken ont br eken in het per soneelsdossier. 15

16 Leid in g g ev en d e 4 Unitm anager cure TSZ Uit h et b ezw aar sch r if t : HR- cy clu s I n het j aar 2007 heb ik geen Planningsgesprek gehad, geen Functioneringsgesprek en geen Beoordelingsgesprek. Van de afdeling HRM geen teken van leven HR- cy clu s Op 10 april heb ik m ijn Planningsgesprek 2008 m et Lei d i n g g ev en d e 4. Op zich is dat al bijzonder laat in het j aar. Een week later stuur ik hem een e- m ail m et het verzoek het conceptform ulier te accorderen. Leid in g g ev en d e 4 reageert niet op m ij n m ail. I n het eerder door m ij ingevulde conceptform ulier verzoek ik Lei d in g g ev en d e 4 om deel te m ogen nem en aan een cursus Tim e Managem ent. Gezien de hoge werkdruk, lijkt m ij dat een nuttige training. Daar zou ik graag een antwoord op krij gen. Lei d i n g g ev en d e 4 reageert wederom niet. Drie m aanden na het Planningsgesprek, op 10 juli 2008, staat m ij n Functioneringsgesprek gepland. Lei d i n g g ev en d e 4 heeft echter nog steeds m ijn Planningsgesprek form ulier niet geaccordeerd. Feitelij k ontbreekt dan de basis om het functioneren te m eten. Daarom heb ik Lei d i n g g e- v en d e 4 tussentij ds al enkele m alen aan zij n j asj e getrokken. Diens reactie luidt steevast: Goed dat je het ze. Maar vervolgens gebeurt er niets. Daarom stuur ik hem een tweede herinnering per e- m ail. Ook m ij n verzoek van 7 juli blijft onbeant woor d. Op 10 j uli 2008 voerde Lei d i n g g ev en d e 4 het functioneringsgesprek m et Arthur Gotlieb. Lei - d i n g g ev en d e 4 gaf aan dat Arthur een belangrij ke bij drage levert aan het I - team. Hij heeft een brede kennis van de sector en stelt zich dienstverlenend op naar buiten toe. Daarnaast heeft hij als PI A/ Key- user een belangrij ke rol om de ondersteunende I CT- system en goed te laten ( blij ven) werken. Hoewel daar veel tij d in gaat zitten, is Arthur verder weinig zichtbaar binnen de unit. Arthur m ag zich nog wel wat m eer pro leren op de dossiers waar hij op zit. Nog geen drie weken later, op 29 j uli 2008, verscheen het door drs. H. (Hans) Andersson uitgevoerde (evaluatie) onderzoek van de NZa: Bij de uitvoering van de evaluatie is ons opgevallen dat de organisatie zwaar wordt belast. Dit geldt in ieder geval voor [ ], farm acie/ dure geneesm iddelen. De werkdruk m oet m inder. Er wordt op een deel van de m edewerkers roofbouw gepleegd m et alle risico s van dien voor de m edewerkers zelf. 3 Opm erkelij k is dat het verslag van het op 10 j uli gevoerde functioneringsgesprek pas op 15 decem ber 2008 is ondertekend door Leid in g g ev en d e 4 en Arthur Gotlieb. Kort daarvoor, op 7 decem ber 2008, volgde een beoordeling, die positief was. Maar m et een enkele kanttekening. Hij zou zich wat m eer m oeten pro leren en m eer eigen initiatief m oeten nem en. Zij n schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid kreeg een hoge waardering. Ook dit verslag is op 15 decem ber 2008 ondertekend. Terugblikkend, in zij n gesprek m et de Onderzoekscom m issie, noem t Leid i n g g ev en d e 4 Arthur Gotlieb ter zake kundig, m aar hij plaatste ook kritische kanttekeningen: oude regels dienden echter herij kt te worden en Arthur Gotlieb had m oeite m et deze verandering. [ Hij] had hierover contact m et Arthur Gotlieb en de relatie verliep vrij stroef. Hij om schrij ft Arthur Gotlieb als sociaal enigszins onhandig, bangelij k en defensief. Arthur Gotlieb kon m oeilij k m et veranderingen om gaan [ ]. 16

17 Verslagen die betrekking hebben op het j aar 2009 ontbreken in het personeelsdossier. Uit h et b ezw aar sch r if t : HR- cy clu s De geschiedenis herhaalt zich. Op 16 april 2009 verzoek ik per e-m ail aan Leid in g g ev en de 4 om het form ulier van het op 12 februari gevoerde Planningsgesprek 2009, te accorderen. Uit m ij n e-m ail van 16 april: Op 12 februari hadden we m n planningsgesprek. Het door m ij ingevulde form ulier hebben we toen besproken. Kan ik s.v.p. een kopietje krijgen als j e akkoord bent? I n hetzelfde bericht vraag ik nadrukkelijk om m ijn werkpakket door te lichten. I k doe concrete voorstellen en geef m ijn voorkeuren aan. Lei d i n g g ev en d e 4 antwoordt m et één zin: wellicht kunnen we dat m aandag even m eenem en in ons gesprek. I k krij g dus geen inhoudelij ke reactie, terwij l ik m ij niet voor niets zorgen m aak over m ijn pakket. I n het gesprek zelf blijkt Lei d i n g g ev en d e 4 m ij n m ail niet te hebben gelezen en als ik het toelicht er geen m ening over te hebben. Zie m aar even hoe het loopt, zegt hij. Op 15 j uli 2009 stuur ik een voorzet voor het form ulier Functioneringsgesprek naar Lei - d i n g g ev en d e 4. Ook op deze m ail krijg ik geen antwoord. Het is vergeefse arbeid. Er kom t geen gesprek en geen verslag. Zou het zin hebben om te klagen bij HRM? Daar is bekend dat Leid in g g ev en d e 4 een slons is en m en berust erin. Dus er kom t geen geluid van HRM, niet van Leid in g g ev en d e 9, noch van zij n secret aris. Zesm aal vragen om het Beoordelingsgesprek Een lichte irritatie begint zich van m ij m eester te m aken. Aangezien ik m ij j aar in j aar uit m axim aal inzet, verneem ik graag tegen j aareinde van werkgever hoe de geleverde diensten bevallen zijn. Een beoordelingsgesprek is naast m eetm om ent ook de gelegenheid om eventuele salarisgroei te bespreken. Daar zit echter nul beweging in. Na het lezen van bovenstaande alinea s hebt u ongetwij feld een indruk. Het was slechts een opwarm ertje. Hoe schrijnend de situatie werkelijk is, blij kt uit het navolgende. Op 12 novem ber 2009 stuurt Leid in g g ev en d e 4 naar een groot aantal m edewerkers een e- m ail m et standaardtekst over vertraging in de Beoordeling Hij zal er snel m ee aan de slag gaan. Er volgt niets. Sinterklaas, Kerst en Nieuwj aar passeren m aar geen Beoordelingsgesprek. I n de eerste week van 2010 lees ik op het NZa I ntranet dat de Raad van Bestuur heeft besloten Leid i n g g ev en d e 4 te benoem en tot Plaatsvervangend directeur Zorgm arkten Cure. Toe m aar. Waar om eigenlij k? Kort daarop ontvang ik van de Directiesecretaris een uitnodiging voor een borrel m et de hele directie Cure om de prom oties en grati caties 2009 te vieren : Het MT nodigt j ullie uit voor een borrel op 4 februari van 17: 00 tot 19: 00 uur in het Polm an s huis. Tij dens deze bij eenkom st zal Lei d i n g g ev en d e 9 toelichting geven op de toekenning van de grati caties en de bevorderingen binnen Cure. Ook is dit dé gelegenheid m een toost uit te brengen ( en m isschien een leuke sketch...!!!; - ) op de benoem ing van Lei d i n g g ev en d e 4 tot plaatsvervangend directeur. 17

18 Dat is wel wrang. Kennelij k m ag ik klinken op het succes van collega s die wél hun Beoordelingsgesprek hadden, terwij l ik daar zelf nog steeds op zit te wachten. Voor m ij betekent een Beoordeling een terugblik en gem otiveerde waardering. Dan weet je waar j e staat en hoe j e verder m oet. Nu sta ik dubbel m et lege handen. Daarbij kom t dat ik uitgerekend in 2009 m ij een slag in de rondte heb gewerkt en bovendien m ijn halve Kerstvakantie opofferde om enkele conceptrapporten van een consultancy bedrij f te becom m entariëren. Zonder bedankje van Leid i n g g ev en d e 4. Toch ga ik opgewekt naar de feestelij ke gebeurtenis. I n café Polm an s Huis proost ik m et collega s op hun grati catie en schud Lei d in g g ev en d e 4 de hand ter gelegenheid van zijn Bevordering. I k neem nog m aar een slok van m ijn bitter lem on. Een consum ptie van de zaak; dat is in elk geval iets. Dus terwij l het m anagem ent zichzelf en collega s lauwert, wordt aan m ij onthouden waarop ik recht heb en waarom ik bij herhaling vroeg; m ij n j aarlij kse Beoordelingsgesprek. I n het halfj aar dat verstrijkt m aak ik vij fm aal afspraken m et Leid i n g g ev en d e 4 om hem alsnog tot een Beoordeling 2009 te bewegen. Steeds belooft hij er snel aan te zullen werken. Minstens driem aal sta ik op een afgesproken m om ent voor zij n kantoor, m aar telkens blij kt hij de afspraak vergeten te zij n: Hebben we wat?. Door het ontbreken van de verslagen uit 2009 is het niet m ogelij k na te gaan of er een verandering in de waardering voor Arthur Gotlieb optreedt. Wel vroeg Arthur Gotlieb op 16 april 2009 aan zijn unitm anager om zijn werkpakket door te lichten. 4 Hij kreeg hierop - zie hierboven - de reactie dat hij m aar even zelf m oest aanzien. De toenm alige unitm anager liet in zij n gesprek m et de Onderzoekscom m issie weten: in de periode [ werden m edewerkers] [ naar zij n idee] anders/ strenger beoordeeld dan voorheen. Dat had niet alleen te m aken m et de beoordeling, m aar ook m et de ontwikkeling. Het beoordelingssysteem was bij zij n binnenkom st vrij kwalitatief en weinig gericht op ontwikkeling van m ensen. I n de j aren daarna is de slag gem aakt naar een beoordeling die m eer is gericht op het ontwikkelen en vasthouden van m edewerkers en het voorkom en dat m ensen vastlopen of de ontwikkelingen niet bij kunnen houden. Er werden daardoor ook hogere eisen gesteld om de lastige veranderingstraj ecten te handelen. Er was een doorstroom van j ongeren naar verantwoordelij ke functies; tegelij kertij d was er aandacht voor de ontwikkeling van de oudere werknem er op een plek binnen of buiten de NZa. Deze m edewerkers waren in het algem een langer in dienst en iets ouder ( ) en kwam en voor een deel uit het CTG en het CTZ. Zij zaten goed in de ( beleids- ) regels en stonden hoog aangeschreven in het veld. Som m igen voelden zich bedreigd door de nieuwe ontwikkelingen en com petenties die gevraagd werden. Uit h et b ezw aar sch r if t : Een halfj aar verstrijkt Het uur U is daar. Het Beoordelingsgesprek 2009 vindt plaats op 18 j uni Eindelij k zitten wij aan tafel. De totaalscore is zoals altijd voldoende. Toch krij g ik de wind van voren: er schort veel aan m ij n com m unicatie, ik ben iem and die op zijn strepen staat, zit op solistische dossiers en ben beperkt inzetbaar. Dat is nogal wat. Hij voegt eraan toe: En die e-m ail bom bardem enten van j ou werken natuurlijk ook niet. Tja, denk ik: wie geen kennis neem t van de inhoud, kan altij d natrappen over de hoeveelheid. Een zwaktebod. Had Leid in g g ev en d e 4 m ij ooit eerder iets van die strekking gem eld? Dat had hij niet. Zijn kritiek kom t uit de lucht vallen. Sterker nog; het lijkt de m iddag ervoor ontstaan te zijn. Gepikeerd als hij is over m ijn e-m ail m et kopie aan Leid in g g ev en d e 9. Dat zal ik bezuren. 18

19 Maar we zijn er nog niet. Leid in g g ev en d e 4 heeft nog m eer kritiek. Op pagina 4 schrijft hij: Arthur heeft m oeite verandering te weeg te brengen op het dossier dure geneesm iddelen, terwij l dat wel nodig is. Kan zich daar m eer op storten. Zou goed zij n als hij zij n tanden eens zet in een dossier waarin hij nog geen jarenlange ervaring heeft. I k sta voor een raadsel. Wat voor verandering? Het lij kt m ij dat de gewenste verandering concreet en m eetbaar bij de Planningsafspraken 2009 opgenom en had kunnen worden. Of tussentijds aangekaart. Dat was niet het geval. Wat Lei d in g g ev en d e 4 bedoelt weet hij nam elij k zelf niet. Dat kan ook niet, om dat hij m ijn initiatieven niet leest. Een m anager die plotseling en zonder enige toelichting verandering had willen zien, m ist blijkbaar de kennis van de inhoud om speci eker te zijn. Een stapj e hoger kun j e j e afvragen of hij de basisbeginselen van m edewerkersbegeleiding wel snapt. Haalbare doelen stellen, coachen, bij sturen enz. Bovendien gaat niet de m edewerker, m aar het MT over de werktoedeling. Als ik m ij op een ander dossier had m oeten storten; prim a. Maar stel dat dan in het Planningsgesprek aan de orde en niet anderhalf j aar na dato. Van de grootste schrik bekom en, stuur ik Lei d in g g ev en d e 4 op 22 juni 2010 een beleefde m ail m et het verzoek om het geschrevene eens te heroverwegen. Lei d i n g g ev en d e 4 beantwoordt deze m ail niet. Dezelfde dag geef ik aan Leid in g g ev en d e 4 m ijn uitgeprinte opm erkingen bij het form ulier. Lei d i n g g ev en d e 4 doet er niets m ee, reageert in het geheel niet. I k ben geen arbeidsrechtdeskundige, m aar het lij kt m ij dat hij hier nogal over de schreef gaat. I k geef schriftelijk, op keurige wij ze, te kennen grote problem en te hebben m et de Beoordeling. Daarop kan geen radiostilte volgen. Nooit afgerond De onverkwikkelij ke gang van zaken rond m ijn Beoordeling 2009, deel ik m et een vertrouwde collega. Waarom? Het m anagem ent geeft geen reactie, dus vraag ik om feedback aan een lotgenoot die m ij goed kent. Het door Lei d i n g g ev en d e 4 ingevulde conceptform u- lier laat ik haar zien en eveneens m ij n ingediende com m entaar. Zij zegt Leid in g g ev en d e 4 s opm erkingen in het geheel niet te kunnen plaatsen en dit weer geen stij l van hem te vinden. De problem atiek kaart ik overigens ook kort aan bij een collega- unitm anager van Lei d i n g - g ev en d e 4, in de hoop ergens gehoor te vinden. Het is duidelij k dat ik er radeloos van word. The end of the story is dat er nooit een gezam enlij k ondertekend Beoordelingsform ulier 2009 tot stand is gekom en. Het kladj e dat Leid in g g ev en d e 4 in elkaar ge anst had, is ergens in een la verdwenen. Of in de blauwe kliko, waar hij vaker stukken deponeerde waarvan de houdbaarheidsdat um was verst reken. I n m ij n personeelsdossier zal dan ook geen ondertekend Beoordelingsverslag 2007 en 2009 te vinden zij n. Erg vervelend, na j aren van hard werken. januari 2010 juni 2010 Leid in g g ev en d e 5 Unitm anager cure TSZ ad interim I n 2010 werd een nieuwe HR- cyclus ingevoerd. Het planningsgesprek m et een nieuwe leidinggevende, Leid i n g g ev en d e 5, vond plaats op 31 m ei 2010, bij na halverwege het j aar waarop de planning betrekking had. Zeventien - SMART- geform uleerde - werkafspraken werden vastgelegd plus vij f ontwikkelingsafspraken. Om alle doelstellingen te kunnen halen kwam Arthur Gotlieb in zij n planning ruim vij ftig dagen tekort: Kortom : het bovengenoem de pakket is niet 19

20 haalbaar binnen het beschikbare aantal werkdagen. I n de loop van 2010 zullen keuzes gem aakt m oeten worden / prioriteiten gesteld. Op 2 juni 2010, het j aar zat er toen bij na voor de helft op, werd het form ulier ondertekend door Leid i n g g ev en d e 5. Het gevoel dat zij n directe leidinggevenden het op hem hadden gem unt m oet bij Arthur Gotlieb zijn versterkt door twee voorvallen. De studiereis naar Milaan en zij n beoordeling aan het einde van het jaar. Over de studiereis verm eldt Arthur Gotlieb het volgende: Uit h et b ezw aar sch r i f t : Niet m ee m et sch o o l r eis I n m aart 2010 stelt een lid van de Raad van Bestuur voor dat het voor de Raadsadviseur en m ij interessant zou zij n om deel te nem en aan een tweedaagse studiereis over de nanciering van weesgeneesm iddelen in Milaan. Een buitenkansje. Het gaat over een zeer actueel onderwerp waar ik m ij op dat m om ent vij f jaar m ee bezighoud. De Nederlandse delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van VWS, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, en patiëntenverenigingen. Cathy [ van Beek] s voorstel ervaar ik als een opsteker. Voor m ij zou het de eerste keer zij n dat ik een buitenlandse dienstreis m aak bij de NZa. Lei d i n g g ev en d e 9 en Leid i n g g ev en d e 5 blokkeren m ij n deelnam e aan deze studiereis. Lei d i n g g ev en d e 9 zet persoonlij k zij n voet voor een goed voorstel van de Raad van Bestuur dat in m ij n voordeel uitwerkt. Wanneer de Raadsadviseur inform eert naar de reden, stuurt Lei d in g g ev en d e 5 hem het volgende antwoord: An d er e Leid in g g ev en d e 3, Dit verzoek is door dir. Cure afgewezen, wil j ij dat m elden bij de organisatoren? Even inzoom end op de m ogelijke deelnam e van Arthur, vind ik een sterke betrokkenheid bij een reis, die m ede wordt ge nancierd door de branche, niet wenselijk vanuit de onafh. rol als toezichthouder. Gr. Lei d in g g ev en d e 5 An d er e Leid i n g g ev en d e 3 reageert: Hallo Lei d in g g ev en d e 5, Helder. En jam m er voor Arthur. Hij verdient wel een schouderklopj e. I k snap het dus niet, m aar dat hoeft ook niet. VWS en wij betalen overigens zelf onze reis. Dus dat argum ent lijkt m e niet valide. Vr.Gr. An d er e Leid i n g g ev en d e 3 Na ingrijpen van de Voorzitter in dit m achtspelletj e, geeft Leid i n g g ev en d e 5 tandenknarsend toe en stuurt m ij een week later een m ail m et de volgende tekst: Er is veel over en weer gepraat, m aar j e kunt m ee naar I talië. Wel is een uitgebreid verslag noodzakelij k en overdracht in team na de reis. Gr. Het lid van de raad van bestuur dat de reis voorstelde was m evrouw drs. C.C. ( Cathy) van Beek MCM, die vond dat Arthur Gotlieb een pluim had verdiend en dat het voor het volgen van ontwikkelingen in andere landen en voor de betekenis daarvan voor de Nederlandse gezondheidszorg van belang was dat Arthur Gotlieb aan deze bijeenkom st in Milaan zou m eedoen. Ze had hierm ee de directe leidinggevenden van Arthur Gotlieb gepasseerd. 5 20

21 juni 2010 juni 2012 Leid in g g ev en d e 6 Unitm anager cure TSZ Op 30 augustus 2010 vond het functioneringsgesprek plaats. Lei d in g g ev en d e 5 had het stokj e op 1 j uni overgedragen aan Leid in g g ev en d e 6. Het verslag, dat Arthur Gotlieb zelf heeft opgesteld, heeft een positieve boventoon: Arthur heeft een zeer divers pakket ( inhoud en procesdossiers) waar veel ballen in de lucht gehouden m oeten worden. Over het algem een gaat dit Arthur goed af. Maar er is ook een kritische ondertoon: belangrij k aandachtspunt is het onderscheid tot hoofdlij n en detail. Arthur heeft de neiging om veel in details te treden ( m ondeling, nota s, m ail), terwij l dit som s niet nodig is. Dit kost niet alleen ( te) veel tij d, m aar heeft ook het risico dat de boodschap verloren gaat. Verder zou Arthur - naast de inhoud - m eer aandacht [ m oeten] besteden aan rollen, strategie, proces en relatie. I n zijn bezwaarschrift geeft Arthur Gotlieb aan dat hij in die periode voor zijn toekom st bij de NZa begon te vrezen. Op 13 septem ber 2010 stond het volgende bericht op het NZa intranet: Welke functies, en in welke aantallen, hebben we nodig om de taken van de NZa goed uit te kunnen voeren? Aan de hand van deze vraag is onlangs het functiegebouw van de NZa ingevuld. De kom ende tij d zullen we naar dit functiegebouw toegroeien. Hij tekent in zij n bezwaarschrift het volgende op over deze aankondiging: Wél was ik expliciet 6 aangem erkt als vallend in een groep m edewerkers waarvan er op term ij n twee fte s zouden m oeten vertrekken. 7 Hij ziet zij n unitm anager als degene die hem uit de organisatie van de NZa zou m oeten werken: Met ingang van 21 septem ber 2010 begint Leid in g g ev en d e 6 m ij de afgrond in te duwen. 8 Bij Arthur Gotlieb leeft het idee dat zij n unitm anager een in alles gehoorzam e uitvoerder van de wil van zij n directeur was: Vanaf de dag dat de reorganisatie wordt afgekondigd, 9 begint m ij n unitmanager Lei d i n g g ev en d e 6 m ij actief te breken. Waarom? Hij is in sneltreinvaart geprom oveerd; voor wat hoort wat. Quid pro quo. 10 Zij n directeur speelde een prom inente plek in de door Arthur Gotlieb veronderstelde plannen om een einde te m aken aan zijn dienstverband m et de NZa: Hoewel ik Lei d i n g g ev en d e 6 al een j aar of vier ken als naaste collega, bem erk ik na 21 septem ber 2010 een radicale m indset -verandering tegenover m ij. Net als Lei d i n g g e- v en d e 5 is hij overduidelijk door Lei d i n g g ev en d e 9 voorgeprogram m eerd en geïnstrueerd. Als het zo uitkom t, verwijzen beiden naar Leid i n g g ev en d e 9 of het MT. Met het noem en van de naam van de Directeur is elk onderwerp daarm ee voldoende beargum enteerd, in hun ogen. Al vrij spoedig na zij n aantreden als unitm anager geeft Leid i n g g ev en d e 6 in zij n com - m unicatie naar m ij, waar m ogelij k, een negatieve draai aan de dingen. I k keek daarvan op, kon het aanvankelij k niet goed plaatsen. Ook m erkte ik dat hij m et m ij anders om - ging dan m et anderen. Deze houding versterkte zich in de loop der tijd en had naar m ij n stellige overtuiging één duidelijk doel, nam elij k m ij uit de organisatie te verwij deren. 11 Acht dagen later bezocht Arthur Gotlieb zijn huisarts: I k m eld m ij bij de huisarts m et klachten van spanning, slapeloosheid en depressie. Na een lang consult, waarin de exacte aanleiding van m ij n klachten genoteerd is, ben ik onder behandeling gesteld m et een antidepressivum. Bij m ij n huisartsenpraktij k sta ik ingeschreven sinds 1988, dus zo n vij fentwintig jaar. Niet eerder m eldde ik bij m ij n dokter werkgerelateerde spanningsklachten. Onafgebroken was ik in loondienst gedurende hetzelfde aantal jaren. Dan is er wel iets bij zonders aan de hand. Een m edicij n in je lij f is niet j n, m aar de nadelen neem ik op de koop toe. Hij kreeg m irtazapine (Rem erol ), een antidepressivum, voorgeschreven en zij n huisarts noteerde dat de op zij n werk aangekondigde reorganisatie de aanleiding was voor zijn ziektebeeld

intern functioneren intern functioneren intern functioneren intern functioneren Het rapport van de Onderzoekscommissie intern functioneren

intern functioneren intern functioneren intern functioneren intern functioneren Het rapport van de Onderzoekscommissie intern functioneren intern functioneren intern functioneren intern functioneren intern functioneren Het rapport van de Onderzoekscommissie intern functioneren intern functioneren NZa intern functioneren drs. H. Borstlap mr.

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Onderzoek Personeelsbeleid

Onderzoek Personeelsbeleid ONDERZOEK PERSONEELSBELEID MEI 2010 Gemeen tewah E RLAN D Onderzoek Personeelsbeleid Vastgesteld: 21 mei 2010 Samenstelling rekenkamercommissie Externe leden De heer G.D. Scholtes, voorzitter De heer mr.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

FNV-quick-scan bedrijfsarts en preventiemedewerker

FNV-quick-scan bedrijfsarts en preventiemedewerker FNV-quick-scan bedrijfsarts en preventiemedewerker Hoe denken werknemers in Nederland over de bedrijfsarts en de preventiemedewerker? FNV Vakcentrale, februari 2011 Wim van Veelen / Marianne Overbeeke

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Samen op weg naar zelfsturende teams

Samen op weg naar zelfsturende teams BACHELORSTUDIE: BUSINESS ADMINISTRATION Samen op weg naar zelfsturende teams - Onderzoek naar de ontwikkeling van zelfsturing binnen Zorggroep Manna Bachelor onderzoeksverslag Naam: Heleen van den Berg

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG

ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend woord 5 2. Signalen

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie

Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie Beleidsdoorlichting artikel 35.02, mainport Roterdam en overige havens Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Van Bijsterveldt-Vliegenthart

Van Bijsterveldt-Vliegenthart Van Bijsterveldt-Vliegenthart gelet op de betrokkenheid die er vaak in die kringen nog is. Ik ben ervan overtuigd dat de wet die mogelijkheid echt biedt. Die vorm is vrij. Het gaat om de kwintessens: de

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Inhoudsopgave Voorwoord 2. 1. Inleiding 3. 2. Verantwoording 7. 3. Toekomstige situatie 8. 4. Haalbaarheid 9. 5. Actieplan 10. 6. Inzet van mensen en middelen 11. 7. Conclusie 12. Bijlage 1 Overzicht van

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het tuchtrecht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het tuchtrecht De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het tuchtrecht Meer uniformiteit bij het indienen van tuchtzaken en minder jaarlijkse fluctuatie in aantal tuchtklachten gewenst F.A.G. Hout, R. Stibane, Msc., B.J.M.

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Pagina 16 Agenda. Autoverzekeraars branchebreed aan de slag met Gedragscode Behandeling Letselschade

Pagina 16 Agenda. Autoverzekeraars branchebreed aan de slag met Gedragscode Behandeling Letselschade piv Bulletin 1 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Pagina 6 Werkgeversaansprakelijkheid & ingeleend personeel Pagina 8 4 Docenten over leergang MzL Pagina 10 Mediation in letselschade; praktijkervaring Pagina

Nadere informatie

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen Voorwoord Van 1 januari 2011 tot en met 16 augustus was ik waarnemend bestuurder van Cello, een organisatie voor zorg en begeleiding van verstandelijke gehandicapten. Een bijzondere ervaring in de zorg

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein 23 juni 2014 Drs. G.A. Oostdijk M.A.E. Schuurmans MSc. Drs. J. Zondag A.J. Baan MSc. 1 Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente

Nadere informatie