locatie Buys Ballot Schoolgids 2014/2015 vmbo-tl, havo en vwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "locatie Buys Ballot Schoolgids 2014/2015 vmbo-tl, havo en vwo"

Transcriptie

1 locatie Buys Ballot Schoolgids 2014/2015 vmbo-tl, havo en vwo

2 2 Colofon Adres Courtine DH Zaltbommel Telefoon (0418) Fax (0418) In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken we de mannelijke voornaamwoorden. Daar waar hij geschreven staat kan ook zij gelezen worden. Website Colofon: Tekst: Drost Tekstproduktie, Zaltbommel Fotografie: Gerrit Groeneveld, Zaltbommel Vormgeving: Twin Media bv, Culemborg 2014 Drost Tekstproduktie

3 3 Inhoud Inhoud Voorwoord Welkom Eén school, twee locaties Onze leerlingen doen het goed! Onderwijs en opvoeding Een veilige school Onderwijstijd Vijf afdelingen, vier deelscholen Toelating tot de brugklas Onderwijs Naar de brugklas Kunstprofiel Sportprofiel Taal en rekenen Technasium Het vmbo-tl Het havo Het vwo Tweede Fase Cijfers en rapporten Overgaan, blijven zitten of doorstromen Examentraining Begeleiding Passend onderwijs Mentor Leerlingenmentoraat Bijles van bovenbouwleerlingen Huiswerkbegeleiding Opvang door een pedagogisch medewerker Onderwijs en begeleiding bij ziekte Hulp bij (leer)problemen Zorgteam Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Activiteiten Maatschappelijke stage Presentaties Op pad in binnen- en buitenland Workshops en cursussen Muziek en theater Sportactiviteiten en feesten Ouders Informatievoorziening Medezeggenschap Kosten Schoolboeken, andere leermiddelen, excursies en werkweken Vrijwillige bijdragen: diversen, ouderfonds en calamiteitenfonds Gedragscode Schoolkosten Verzekeringen Voorbeeld ouderbijdrageovereenkomst Cijfers en tabellen Aantal leerlingen per woonplaats Examenresultaten 2013 Examenresultaten 2014 Instroom, uitstroom en doorstroom Lessentabel brugklassen Lessentabel klas 2 Lessentabel klas 3 Lessentabel 4TL Lessentabel 4 en 5 havo Lessentabel vwo Tweede Fase Doorstromen in het voortgezet onderwijs

4 4 Voorwoord Voorwoord Het Cambium College is een moderne school met een onderwijsaanbod dat past bij deze tijd. In deze digitale schoolgids vindt u informatie over ons onderwijsaanbod, de begeleiding van de leerlingen, diverse activiteiten en zaken als schoolboeken en de ouderbijdrage. In de (papieren) ouderkalender vindt u praktische informatie zoals de adressen van onze medewerkers, lestijden, vakantiedata en adressen van belangrijke partners van onze school. belangrijke meetpunten, in de afgelopen periode minder goed dan het landelijk gemiddelde. Uiteraard trekken wij ons dat aan. Op verschillende manieren zijn we bezig om goed en degelijk onderwijs te (blijven) bieden, waarbij we voor een aanscherping zorgen door onder meer de doorlopende begeleiding van leerlingen die dat nodig hebben ook in het kader van passend onderwijs, didactische en vakinhoudelijke scholing van docenten en speciale examentrainingen voor eindexamenleerlingen. en vooral veel succes. Want of het nu een brugjaar of een eindexamenjaar betreft: elk schooljaar heeft zijn eigen verrassingen, uitdagingen en is altijd ook spannend. Dat geldt voor onze leerlingen, maar ook voor u als ouder. En mocht u vragen, wensen of suggesties hebben: neem dan zeker contact met ons op. Wij staan u graag te woord. W.A. van der Veer, rector Het Cambium College is opgedeeld in kleinere eenheden, de deelscholen. Maar of uw zoon of dochter nu BB, KB, TL, havo of vwo doet: in alle gevallen geldt dat wij uw kind zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs. Daar kunt u op vertrouwen en ons ook op aanspreken! In de komende periode krijgen we te maken met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Er is nu al meer aandacht voor taal en rekenen en in het schooljaar zal de bovenbouw van het vmbo anders georganiseerd zijn. We komen daar tegen die tijd op terug. Nu waren de resultaten van onze leerlingen, op voor de Inspectie van het Onderwijs Tot slot wil ik u en uw zoon of dochter een prettig en leerzaam schooljaar toewensen

5 5 Welkom Welkom bij het Cambium College Het Cambium College in Zaltbommel is een brede, openbare school voor voortgezet onderwijs. Ook van buiten de Bommelerwaard trekken leerlingen naar het Cambium. Het is een prettige, laagdrempelige, veilige en goed bereikbare school die de leerlingen veel kansen biedt. Zij kunnen zich bij ons optimaal voorbereiden op een vervolgopleiding. Afhankelijk van de schoolsoort is dit een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, soms gecombineerd met werk, het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. Eén school, twee locaties Het Cambium College heeft twee locaties: De Waard aan de Oude Bosscheweg en Buys Ballot aan de Courtine. Locatie De Waard telt ongeveer 400 leerlingen die vmbo-bb of vmbo-kb volgen. Er werken ongeveer 35 docenten en een onderwijsondersteunend team van 5 personen. Op de locatie Buys Ballot volgen circa 1400 leerlingen vmbo-tl, havo of vwo. Er werken Onze leerlingen doen het goed! Successen laten zich vaak meten en vertalen in getallen, maar het echte succes zijn onze leerlingen, zij zijn de ambassadeurs van onze school. Adeldom verplicht is een oud gezegde dat ons erg aanspreekt. Wij kiezen voor kwaliteit door degelijk en goed onderwijs. Maar kwaliteit komt nooit vanzelf. Daar werken we hard aan, want kwaliteit moet je onderhouden, elke dag opnieuw. Wij werken graag samen met leerlingen, ouders/verzorgers en collega s van basisongeveer 105 docenten en een onderwijsondersteunend team van ruim 30 personen. Veel docenten hebben naast hun werk als leraar ook andere taken. Zo zijn er mentoren, decanen, leerlingbegeleiders, leerlingcoördinatoren, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen en tal van mensen met een aparte taak die geen officiële titel heeft. Beide locaties zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur.

6 6 Welkom scholen aan de kwaliteit van onze school. Een school waar het voor leerlingen en medewerkers goed toeven is. Een school om trots op te zijn. Onderwijs en opvoeding Leerlingen, docenten en ouders maken met elkaar de school. U kent uw kind(eren) beter dan wij en we hebben elkaar nodig om het onderwijs te laten slagen. Daarom zullen we er alles aan doen om u zo goed mogelijk te informeren over de vorderingen en ook over de eventuele struikelblokken. Wij stellen het op prijs als u op uw beurt ons op de hoogte stelt van bijzonderheden en vermeldenswaardige ervaringen. Naast een onderwijstaak hebben we ook ruimte voor een opvoedende taak. Hoewel de leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en werk en we ze daarop ook aanspreken, begeleiden we ze wel. We streven naar een optimaal evenwicht tussen belangrijke individuele vrijheden en de noodzaak van regels. Streng zijn we niet, maar wat we hebben afgesproken en soms: wat we eisen moet gebeuren. Daarvoor is een veilige omgeving een belangrijke voorwaarde. Een veilige school Veiligheid op school is een belangrijk onderwerp. We vinden het van groot belang dat leerlingen en medewerkers zich bij ons veilig en vertrouwd voelen. Elke klas heeft een eigen klassenmentor, we hebben pedagogisch medewerkers voor leerlingenzaken, medewerkers die toezicht houden op alles wat zich in en op de buitenterreinen van de school afspeelt en er zijn elk lesuur absentencontroles. De school kan in voorkomende gevallen een beroep doen op externe hulpverleners. We hanteren het Verdrag van het Cambium, besteden veel aandacht aan pestpreventie en werken aan de hand van het Convenant Veilige School. Verdrag van het Cambium In het Verdrag van het Cambium staat dat we: wangedrag zoveel mogelijk voorkomen; leerlingen die er het slachtoffer van worden waar mogelijk helpen; en tegen hen die zich er schuldig aan maken duidelijke maatregelen nemen, in overeenstemming met het leerlingenstatuut. Met wangedrag bedoelen we pesten, discriminatie, uitlokking van onderlinge tegenstelling of strijd, lichamelijk geweld, intimidatie (lichamelijk of geestelijk), seksuele intimidatie, fraude, aantasting van eigendommen van anderen en diefstal. De school belooft bovendien maatregelen te nemen tegen hen die zich schuldig maken aan het in bezit hebben van, gebruiken van,

7 7 Welkom onder invloed zijn van of handelen in drugs en alcohol, vervuiling of vernieling binnen de schoolgebouwen of in de omgeving van de schoolgebouwen en roken binnen de gebouwen. De school meldt wangedrag altijd bij de politie en doet, afhankelijk van aard en zwaarte ervan, aangifte. Het Verdrag van het Cambium geldt voor leerlingen en medewerkers en we verwachten van hen dat zij het onderschrijven. We vertrouwen erop dat u de school hierin wilt ondersteunen. Handhaving van de geest van het verdrag zien wij als een belangrijke taak. Immers, wie zich veilig voelt, kan goed leren. Pestpreventie Het Cambium College neemt duidelijk stelling tegen pesten. Op de locatie Buys Ballot nemen de brugklassers onder leiding van hun mentor deel aan de antipestdag. Bij deze activiteit zijn ook speciaal getrainde leerlingen van de bovenbouw betrokken. Zij vertellen over hun eigen ervaringen met gepest worden en geven nuttige adviezen zoals hoe je het kunt vermijden om gepest te worden en dat je erover moet praten als het je onverhoopt toch overkomt. Andere leerlingen zingen, begeleid door de schoolband, bij het onderwerp passende nummers. Later op de dag gaan de brugklassers naar hun lokaal, waar ze met elkaar afspraken maken over op een prettige en respectvolle manier van met elkaar omgaan zowel rechtstreeks als via de mobiele telefoon en de computer. Over de aanpak van digitaal pesten vindt u informatie op Convenant Veilige School Het Cambium College en praktijkschool De Brug hebben met de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, de politie en het openbaar ministerie een overeenkomst gesloten met als belangrijkste doel: kinderen op het goede spoor houden. In het convenant "Het Cambium College neemt duidelijk stelling tegen pesten" check de website staat hoe we als school omgaan met allerlei ongewenst of strafbaar gedrag zoals lichamelijk of verbaal geweld, diefstal, discriminatie of drugsbezit, vernieling maar ook schoolverzuim. Een paar keer per jaar krijgt elke locatie bezoek van een schoolagent, een vertrouwd persoon met wie de leerlingen kunnen

8 8 Welkom praten en die bepaalde leerlingen zo nodig bijstuurt. Onderwijstijd Alle leerlingen hebben in hun schoolloopbaan recht op een bepaalde hoeveelheid onderwijstijd. In de onderbouw is dat meer dan in de bovenbouw. Het Cambium College stelt alles in het werk om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Bij kortdurend ziekteverlof van een docent, worden de lessen overgenomen door een andere docent. In geval van langdurige ziekte van een docent probeert de school zo snel mogelijk een vervanger te vinden. In de tussentijd hanteren we de kaasschaafmethode : de leerlingen krijgen van alle lessen wat minder. Vijf afdelingen, vier deelscholen Het Cambium College biedt vijf onderwijsvormen: vmbo-bb = basisberoepsgerichte leerweg; vmbo-kb = kaderberoepsgerichte leerweg; vmbo-tl = theoretische leerweg; havo = hoger algemeen vormend onderwijs; vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Wij hebben het onderwijs verdeeld over vier deelscholen. Het vmbo (BB en KB) staat onder leiding van een locatiedirecteur. TL, havo en vwo staan elk onder leiding van een conrector. Uw kind volgt vmbo-tl, havo of vwo. In deze schoolgids vindt u hierover allerhande informatie. De leerlingen krijgen les in efficiënt ingerichte lokalen. Alle drie de onderwijstypen hebben een eigen afdeling in het gebouw. De aula s bieden diverse ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden. In de pauzes kunnen de leerlingen er hun zelf meegebrachte lunch eten. Er is een beperkt assortiment broodjes, soep, frisdrank en (zoete en hartige) snacks verkrijgbaar. Mediatheek De school heeft een goed geoutilleerde mediatheek. Hier kunnen de leerlingen materialen vinden ter ondersteuning van hun studie: boeken voor de leesdossiers van de talen, informatieve materialen, naslagwerken en digitale databanken als hulpmiddel bij het uitvoeren van praktische opdrachten voor alle schoolvakken. Ook is er een kleine collectie luisterboeken beschikbaar voor dyslectische leerlingen. Voor zelfstudie zijn 15 computers beschikbaar en 26 werkplekken.

9 9 Welkom De mediatheek is te bereiken via de website en via een app en is geopend van 8.15 tot uur. Toelating tot de brugklas Wanneer het advies van de basisschool overeenstemt met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS), wordt uw kind automatisch toegelaten tot de geadviseerde brugklas. singscommissie probeert de leerling zo goed mogelijk in overeenstemming met zijn aanleg en capaciteiten te plaatsen. Tegen de beslissing van de plaatsingscommissie is beroep mogelijk door een onafhankelijke test te laten verrichten. De uitslag van deze test is bindend. Met een zogenoemd drempelonderzoek gaan wij na welke leerlingen achterstanden hebben en dus in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Dat is extra taal- en rekenonderwijs en wordt bij ons op school gegeven. Wanneer advies en LVS niet met elkaar overeenstemmen, zijn er verschillende mogelijkheden. Meestal kunnen we na overleg met de basisschool alsnog een beslissing nemen over de toelating tot een bepaalde brugklas. In andere gevallen buigt de plaatsingscommissie zich over alle gegevens. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van het Cambium College, Praktijkschool De Brug en het basisonderwijs. De plaat-

10 10 Onderwijs Onderwijs Onze leerlingen hebben een overwegend theoretische leerstijl en vinden het leuk om te leren en daarop te worden aangesproken. Zij komen in aanraking met kennis van allerlei aard, leren vaardigheden aan en verbanden doorzien. We proberen de leerlingen actief bij het leerproces te betrekken. Dat doen we enerzijds door met de lesstof zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun belevingswereld. Anderzijds stimuleren we de leerlingen zoveel mogelijk zelf en zelfstandig aan het werk te gaan. Dat betekent: plannen, informatie verzamelen, keuzes maken, de opdracht uitvoeren en de resultaten kritisch beoordelen. De leerlingen hebben een doorgaans positieve houding: ze tonen zich betrokken bij anderen en zetten zich zo nodig met verve in voor de school. Omdat wij veel belang hechten aan cultuur, kunnen de leerlingen deelnemen aan de schoolband, een koor, toneelproducties, theaterdagen en muziekavonden. Naar de brugklas Het woord brug in brugklas slaat op de overbrugging van het gat tussen de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs, waar de manier van leren heel anders is. De brugklasmentor begeleidt de leerling hierbij. Zo besteedt de mentor veel tijd aan de kennismaking met de school, de klas en bijvoorbeeld met de aanpak van het huiswerk. Ook u kunt al in de eerste schoolwe- ken kennismaken met de mentor van uw kind. U ontvangt daarvoor een uitnodiging. We begeleiden de brugklassers optimaal en streven ernaar dat ze uiterlijk aan het begin van klas 2 in díe onderwijsvorm zitten waar wij en zijzelf eruit kunnen halen wat erin zit. Leerlingen die niet voldoen aan de verwachtingen die op de basisschool zijn gewekt, worden getest om te achterhalen waaraan dat ligt. We gaan kort in op het introductieprogramma, de leerlingprofielen en het Cambium-uur.

11 11 Onderwijs Het introductieprogramma De introductie start al vóór de zomervakantie en staat vooral in het teken van kennismaking met de nieuwe klasgenoten, de mentor en leerlingenmentoren. Op de eerste lesdag na de zomervakantie maken we de brugklasser wegwijs in en om de school. Er zijn diverse spellen en bezigheden, waaronder een kennismaking met de docenten, het ontcijferen van het lesrooster en het invullen van de agenda. De introductie wordt afgesloten met (sportieve) activiteiten gericht op samenwerking en op vrijdagavond is er een brugklasdisco. "Onze school besteedt veel aandacht aan leren leren" check de website Leerlingprofielen Voor vmbo-tl, havo en vwo hebben wij een leerlingprofiel gemaakt. Mentor en docenten bekijken bij welk profiel uw kind het beste past als het gaat om zijn sterke en minder sterke kanten op het gebied van werkhouding, oplossingsgerichtheid en zelfstandigheid. Het leerlingprofiel laat, meer dan alleen met vorderingen op het gebied van kennis, zien wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. en rekenen en bij vakachterstanden) of een training (faalangstreductie of sociale vaardigheden) nodig heeft. Deze activiteiten vinden voor vmbo-tl en havo plaats tijdens het zogenoemde Cambium-uur. In klas 1 en 2 van het vwo verzorgt de mentor een begeleidingsuur. Tijdens deze uren wordt vooral aandacht besteed aan leren leren. Indien er sprake is van een taal- of rekenachterstand neemt de betreffende leerling verplicht deel aan het Cambium- of begeleidingsuur. Mogelijk heeft dit consequenties voor de extra uren sport of kunst. Kunstprofiel In de kunstklas ontwikkelen de leerlingen hun kunstzinnige en creatieve talenten. In Cambium-uur en begeleidingsuur Na een eerste gewenningsperiode stellen de docenten onder leiding van de mentor vast of uw kind op zijn plek is bij steun (taal

12 12 Onderwijs klas 1 en 2 krijgen zij elke week 3 lesuren, in klas 3 krijgen ze 2 lesuren (vwo-leerlingen hebben 3 uren in klas 3). Er wordt projectmatig gewerkt vanuit de beeldende vakken met uitstapjes naar andere vormen van kunst zoals muziek, film, fotografie en theater. Regelmatig nemen we deel aan kunstprojecten bijvoorbeeld 'Pracht in de Gracht', de samenwerking met het Jeroen Bosch Art Centrum of het Stedelijk Museum Den Bosch. Buiten het lesrooster om kunnen er bezoeken zijn aan bijvoorbeeld een voorstelling of expositie. Ook workshops maken onderdeel uit van het programma. Sportprofiel Voor de brugklassen TL/havo en havo/ vwo is er bovendien de sportklas in de onderbouw. In de sportklas wordt extra veel aandacht besteed aan sport en beweging, omgaan met verschillen, leidinggeven, coachen en fair play. De leerlingen krijgen in het eerste jaar elke week 6 lesuren lichamelijke opvoeding. Zij maken kennis met verschillende sporten zoals tennis, zwemmen, rugby, freerunnen, hockey, volleybal, turnen en nog veel meer. Daarnaast zijn er extra sportactiviteiten in de vorm van trainingen, clinics en excursies. Voor extra materialen, sportkleding en activiteiten in de kunstklas en de sportklas betaalt u 100,- per jaar. Taal en rekenen De overheid heeft de Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen vastgesteld. In het referentiekader staat wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Het referentiekader is een leidraad voor onze docenten en ons onderwijsprogramma. Met ons onderwijsprogramma zorgen we ervoor dat de leerlingen voldoen aan het referentieniveau van hun afdeling. In het schooljaar zullen de leerlingen daarop worden getoetst. De resultaten wegen mee bij de zak-/slaagregeling. Technasium Het technasium is uitdagend en ondernemend bèta-onderwijs gericht op natuur, techniek en gezondheid. Zelfstandig en in groepsverband werken aan praktijkopdrachten staan bij ons centraal, waarbij de resultaten door de leerlingen zelf aan (externe) opdrachtgevers worden gepresenteerd. Een vast team van gedreven docenten met

13 13 Onderwijs stevig gewortelde relaties binnen het (regionale) bedrijfsleven helpt ze hierbij. Ons technasium is een springplank voor innovatie. We bereiden de leerlingen voor op de toekomst door hun nieuwsgierigheid te prikkelen en ze te laten nadenken buiten de gebaande paden. Ze leren samenwerken op basis van uitdagingen uit de praktijk. Daarbij staan denken en doen centraal, meer in het bijzonder: denken in kansen en oplossingen. Daarbij speelt ondernemerschap zeker een rol, mede dankzij de intensieve samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Het vmbo-tl Via de theoretische leerweg (TL) bereiden we de leerlingen voor op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, afgekort vmbo. In deze leerweg krijgen de leerlingen alleen algemeen vormende vakken. "Met een diploma vmbo-tl is uw kind goed voorbereid op een mbo-studie op het hoogste niveau" check de website Aan het eind van klas 3 kiezen ze een vakkenpakket van 6 of 7 vakken. Ze kiezen er 7 als ze naar het havo willen. De inhoud van een 6-vakkenpakket hangt af van de sector waarin ze verder gaan op het mbo. Voor alle sectoren zijn Nederlands en Engels verplicht. Daarnaast zijn voor de sector Techniek wiskunde en natuurkunde/scheikunde 1 verplicht. Voor de sector Zorg en Welzijn is biologie verplicht en daarnaast één van de volgende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis of wiskunde. Aan het eind van klas 2 kiezen ze twee van de volgende vakken: economie; natuurkunde/scheikunde 1; Frans; biologie.

14 14 Onderwijs Voor de sector Economie is economie verplicht en daarnaast wiskunde of een moderne vreemde taal. Voor de sector Groen is wiskunde verplicht en daarnaast biologie of natuurkunde/scheikunde 1. Naast deze gekozen vakken volgen alle leerlingen maatschappijleer, kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding. werken. Hierdoor kunnen ze alvast kennismaken met een of meer afdelingen en opleidingen van dit ROC. Dat verhoogt de kans op een goede en verantwoorde keuze voor vervolgonderwijs. Tijdens een bijeenkomst op school presenteren de leerlingen hun werkstuk aan u en de andere ouders. De beste presentatie wordt genomineerd voor de jaarlijkse sectorwerkstuk Competition op het Koning Willem I College. In leerjaar 3 oriënteren de leerlingen zich aan de hand van opdrachten en stages op verschillende beroepen en beroepsrichtingen. In leerjaar 4 maken ze op het Koning Willem I College in Den Bosch (een regionaal opleidingscentrum of ROC) een sectorwerkstuk. Dat is een verplicht onderdeel van het examen, waar de leerlingen 20 uur aan Het havo De afkorting havo staat voor hoger algemeen vormend onderwijs. Dit duurt 5 jaar en is een uitstekende voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Met het havo-diploma op zak bestaat tevens de mogelijkheid (onder bepaalde voorwaarden) het 5 e en 6 e leerjaar van het vwo te volgen en een vwo-diploma te halen. In de onderbouw (klas 1 t/m 3) volgen de leerlingen het programma van de basisvorming. De vakken, de vakinhoud en het huiswerk staan ten dienste van de theoretische scholing. In klas 4 start de gerichte voorbereiding op het examen, de Tweede Fase. Vanaf deze klas volgen de leerlingen een vakkenpakket op basis van het gekozen profiel. Het vwo Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), duurt 6 jaar en bereidt de leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs en meer in het bijzonder op het wetenschappelijk onderwijs zoals dat aan de universiteiten wordt gegeven. Het type vwo dat wij aanbieden is het atheneum. We spreken echter van vwo. Op het vwo krijgen de leerlingen een nog grotere hoeveelheid leerstof te verwerken dan op het havo. Bovendien gaan we uit van een nog sterkere mate van zelfstandigheid.

15 15 Onderwijs Tweede Fase Tweede Fase is de naam voor de bovenbouw van havo (leerjaar 4 en 5) en vwo (leerjaar 4, 5 en 6). Elke leerling krijgt binnen het gekozen profiel een samenhangend onderwijsprogramma. De leerling kan kiezen uit de volgende vier profielen: Cultuur en Maatschappij. Economie en Maatschappij. Natuur en Gezondheid. Natuur en Techniek. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel met de vakken die voor iedereen verplicht zijn, een profieldeel (deels een vaste combinatie van vakken die kenmerkend zijn voor dat profiel, deels keuzevakken) en een vrij deel, waarin de leerling nog een examenvak kiest. De keuze wordt voorbereid in de mentorlessen, die gegeven worden door de mentor en de decaan in klas 3. In het gemeenschappelijk deel zijn voor de havo-leerling verplicht: Nederlands; Engels; maatschappijleer; culturele en kunstzinnige vorming; lichamelijke opvoeding. Het gemeenschappelijk deel van het vwo kent als verplichte vakken: Nederlands; Engels; maatschappijleer; lichamelijke opvoeding; Frans of Duits; culturele kunstzinnige vorming of culturele klassieke vorming. Met ons onderwijs streven we naar een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden. Naast het vakkenpakket van het profiel ligt in de Tweede Fase de nadruk op zelfstandigheid en actief studeren: het studiehuis. De klassikale les blijft belangrijk, maar daarnaast is er ruimte voor andere werkvormen. Bijvoorbeeld samen werken aan een opdracht, zelf op zoek gaan naar informatie, interviews afnemen of een cultu- rele activiteit ondernemen. De taak van de leraar is hierin meer begeleidend. Profielwerkstuk Aan het eind van de bovenbouw werken de leerlingen aan een afsluitende opdracht waarmee ze minstens 80 studie-uren bezig zijn: het profielwerkstuk. Hiermee laten ze zien dat ze het hele scala van onderzoeksvaardigheden beheersen, van het formuleren van een concrete onderzoeksvraag tot en met verslaglegging en presentatie. Door hiertoe de nodige initiatieven te nemen, tonen ze aan de schoolbanken te zijn ontgroeid. De profielwerkstukken worden gepresenteerd aan ouders, docenten, medeleerlingen en andere belangstellenden. Algemene informatie over de Tweede Fase, en ook over andere aspecten van het voortgezet onderwijs, is onder meer te vinden op Cijfers en rapporten In het overgangsreglement is vastgelegd aan welke eisen een leerling aan het eind van een leerjaar moet voldoen om bevorderd te worden naar een volgend leerjaar.

16 16 Onderwijs aangepaste lestijden voor alle leerlingen. We brengen leerlingen en ouders tijdig op de hoogte van de inhoud van de projecten en de planning van de CTW s. wat voor reden dan ook, niet lukt, kunnen blijven zitten. In voorkomende gevallen zal de mentor dit met de leerling en zijn ouders bespreken. Door het geven van cijfers kunnen we vaststellen of een leerling de leerdoelen naar behoren heeft behaald en of wij zelf, als school, onze onderwijsdoelen hebben bereikt. Vier keer in het schooljaar is er een Cambium toets- en projectweek (CTW). Na elke achtste week zijn er geen gewone lessen, maar projecten of toetsen. In de eerste en derde CTW zijn er verschillende projecten voor alle leerlingen en enkele toetsen. De tweede en vierde CTW zijn volledige toetsweken. De examenleerlingen hebben vanzelfsprekend alleen maar toetsen, de schoolexamens. Voor deze weken gelden Een aantal afdelingen geeft centrale proefwerken of cp s, die door alle leerlingen van een bepaald leerjaar moeten worden gemaakt. Daarnaast zijn er kleine schriftelijke overhoringen (so s) en andersoortige toetsen die cijfers opleveren zoals spreekbeurten en praktische opdrachten. Vooraf wordt vastgesteld wat de waarde van het cijfer zal zijn ten opzichte van andere cijfers. We werken met een systeem van doortellen van cijfers. De cijfers die behaald worden blijven het hele schooljaar staan. Rapporten geven dus een tussenstand aan. De leerlingen krijgen elk schooljaar drie keer een rapport. Overgaan, blijven zitten of doorstromen Leerlingen die aan het eind van een leerjaar aan de bevorderingseisen voldoen, gaan over naar het volgende leerjaar. Dat geldt voor verreweg de meeste leerlingen van onze school. Leerlingen bij wie dit, om Doorstromen naar een andere afdeling is per schooltype en doorstroommogelijkheid aan voorwaarden gebonden. Wanneer dit voor een leerling aan de orde is, krijgt hij de nodige informatie mee naar huis. Overleg met de mentor, en vaak ook de decaan, is in geval van doorstromen noodzakelijk. Examentraining Vorig jaar zijn we gestart met het geven van examentraining. Tijdens deze trainingen krijgen leerlingen extra verduidelijking en een realistisch(er) beeld van wat hen te wachten staat. Op deze manier hopen we onze leerlingen extra houvast en zelfvertrouwen te geven zodat zij hun examen succesvol kunnen afronden.

17 17 Begeleiding Begeleiding Om onze leerlingen zo goed mogelijk door het voortgezet onderwijs te kunnen loodsen, bieden we verschillende vormen van begeleiding, variërend van de normale leerlingenbegeleiding tot meer specifieke hulp. De mentor heeft een spilfunctie bij de begeleiding van leerlingen. Voor een leerling die op school onverhoopt vastloopt, kan de mentor het zorgteam inschakelen. Steeds vaker spelen ook medeleerlingen uit hogere klassen een rol bij de begeleiding, want daarmee worden bijzonder goede resultaten bereikt. We doelen hier op het leerlingenmentoraat, dat onder onze verantwoordelijkheid plaatsvindt, en op de bijlessen door bovenbouwleerlingen waarvoor wij bemiddelen. Passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Het Cambium College is onderdeel van het samenwerkingsverband de Meierij. De Meierij en de school hebben een ondersteuningsplan waarin het zorgaanbod en het basisondersteuningsprofiel worden be- schreven. Voor het zorgplan van de school kunt u inloggen op het besloten gedeelte van onze website. Mentor Elke klas heeft een mentor. Samen met u volgt de mentor de resultaten en het welbevinden van het kind. De mentor bouwt met de leerlingen een vertrouwensband op en is het eerste aanspreekpunt, ook voor collega-docenten. De mentor bereidt de leerlingbesprekingen met het klassenteam voor en is voorzitter van de rapportvergadering van zijn klas. Hij praat met en luistert naar de leerlingen, biedt ondersteuning bij (leer) problemen en behartigt in voorkomende gevallen hun belangen. Verder bemoeit de mentor zich met leerlingen die de schoolregels (herhaaldelijk) overtreden en met leerlingen die hulp nodig hebben. De mentor zal indien nodig en gewenst ook één of meer gesprekken met u voeren. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen

18 18 Begeleiding met de mentor. Dat kan via het telefoonnummer van de school, (0418) , of via het adres van de mentor. U vindt dit in de ouderkalender. Bijna alle klassen hebben een mentoruur, waarin algemene zaken aan de orde kunnen komen. Dit zijn onder meer de kennismaking met de gewoonten en gebruiken op school, studiebegeleiding en het aanleren van studievaardigheden. In de hogere leerjaren begeleidt de mentor samen met de decaan de leerlingen bij de keuze voor een sector, afdeling, profiel of vervolgopleiding. De mentoren worden ondersteund door de leerlingcoördinatoren. Zij praten samen over organisatorische en begeleidingszaken in een bepaalde klas of een bepaald leerjaar. Leerlingenmentoraat Met het leerlingenmentoraat willen we brugklasleerlingen zich zo snel mogelijk thuis laten voelen op onze school. Zo zijn er al gauw een paar goede bekenden in de school, die de brugklassers bij van alles op weg kunnen helpen. Een groepje van twee of drie vierdeklassers wordt gekoppeld aan een brugklas. In de introductieweek stellen zij zich voor aan de brugklas en tijdens de eerste ouderavond aan de ouders. De leerlingmentoren geven adviezen en tips, maken de brugklassers wegwijs in de school. Zij zijn aanwezig bij de mentoruren van die klas en zij overleggen bepaalde vragen of problemen van brugklassers met de mentor. Naarmate het schooljaar vordert en de brugklassers zich beter thuis voelen op school, zal er minder contact zijn. Bijles van bovenbouwleerlingen De bijlessen die bovenbouwleerlingen geven aan door de brugklascoördinator geselecteerde brugklasleerlingen (en in uitzonderlijke gevallen ook tweedeklassers) zijn een schot in de roos. De school vervult een bemiddelende rol en koppelt de leerlingen aan elkaar. Daarna maken ze zelf verdere afspraken. De bijlessen worden vrijwel altijd op school gegeven, in een tussenuur of aan het eind van de lesdag. We hanteren een richtprijs van 3,50 per lesuur.

19 19 Begeleiding Huiswerkbegeleiding Het Cambium College biedt huiswerkbegeleiding binnen de school aan. Hiermee komen wij tegemoet aan de wens van veel ouders en ook leerlingen. In de huiswerkklas besteden we aandacht aan planning en het aanleren van studievaardigheden, en controleren en overhoren we het maak- en leerwerk. Wij houden regelmatig contact met u over de voortgang van uw zoon en/of dochter. Wij maken gebruik van een online leerlingvolgsysteem, dat ook voor u via internet toegankelijk is. Daarnaast verloopt het contact veelal telefonisch en persoonlijk. De kosten voor een kwartaal huiswerkbegeleiding bedragen 200,-. Opvang door een pedagogisch medewerker De pedagogisch medewerker houdt de absenten bij en informeert mentoren over eventuele bijzonderheden in verband met ziekte of afwezigheid van leerlingen. Daarnaast vangt de pedagogisch medewerker leerlingen op die uit de les zijn gestuurd. Hij luistert, laat de leerling stoom afblazen en zo nodig tot rust komen. Vervolgens meldt de leerling zich weer bij de docent die hem verwijderd heeft. Deze maakt nadere afspraken met de leerling en past zo nodig een strafmaatregel toe. De pedagogisch medewerkers werken nauw samen met de leerlingcoördinatoren. "Hij luistert, laat de leerling stoom afblazen en zo nodig tot rust komen" check de website Onderwijs en begeleiding bij ziekte Wanneer een leerling regelmatig of langdurig ziek is en daardoor niet naar school kan komen, bekijken we samen met de ouders hoe we het onderwijs kunnen voortzetten. Daarbij houden we zo goed mogelijk rekening met de ziekte van het kind. Minstens zo belangrijk vinden wij het dat de leerling contact blijft houden met zijn klasgenoten en mentor. Zo nodig schakelen we een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen in via Marant Educatieve Diensten in Tiel. Voor meer informatie kunt u ook eens kijken op de website van het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs. Hulp bij (leer)problemen Sommige leerlingen krijgen tijdens hun schoolloopbaan met (leer)problemen te maken. Soms zijn die op de basisschool ook al gesignaleerd, soms duiken ze pas in het voortgezet onderwijs op. Wanneer ze een soepele leerroute blokkeren, moet er iets aan worden gedaan. Een leerling kan bijvoorbeeld hulp krijgen van de mentor of een van onze dyslexiespecialisten. Leerlingen bij wie door een deskundige is vastgesteld dat zij dyslectisch zijn, kunnen op basis van ons dyslexieprotocol bovendien gebruikmaken van extra mogelijkheden, bijvoorbeeld meer tijd en het gebruik van hulpmiddelen bij proefwerken en examens. Het dyslexieprotocol staat op de website. Tevens vindt u er de beoordelingsrichtlijnen voor de moderne vreemde talen en het vak Nederlands.

20 20 Begeleiding Daarnaast biedt de school: begeleiding door de counselor; opvang door een vertrouwenspersoon; schoolmaatschappelijk werk; training Bewust omgaan met faalangst ; training Sociale vaardigheden ; meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Namen en bereikbaarheidsgegevens vindt u in de ouderkalender. Begeleiding door de counselor Allerlei omstandigheden, binnen en buiten school, kunnen het goed functioneren van een leerling in de weg zitten. Soms leidt dit tot tegenvallende leerresultaten of tot pro- Training Bewust omgaan met faalangst Een leerling die slechter presteert dan op grond van aanleg en inzet verwacht mag worden, zou wel eens last kunnen hebblemen die misschien geen effect hebben op het schoolwerk, maar wel zwaar wegen. Leerlingen die hiermee te maken hebben, en die behoefte hebben aan deskundige begeleiding, kunnen hiervoor terecht bij een speciaal opgeleide docent, de counselor. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Zo nodig verwijst hij een leerling naar professionele hulpverlening buiten de school. Opvang door een vertrouwenspersoon Een leerling die op school onverhoopt te maken krijgen met ongewenste seksuele intimiteiten en/of intimidatie (door medeleerlingen of medewerkers van de school), adviseren wij dringend dit te melden bij de vertrouwenspersoon. Deze zal in overleg met de leerling eventuele vervolgacties in gang zetten. persoon de leerling naar het schoolmaatschappelijk werk. Een leerling kan ook zelf een afspraak maken of eerst eens kennismaken tijdens het inloopspreekuur op school. Vaak zijn enkele gesprekken genoeg om weer verder te kunnen. Soms is er meer en/of andere hulp nodig. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Scholen kunnen dan een beroep doen op de speciale jeugdteams van de gemeenten. Schoolmaatschappelijk werk Het schoolmaatschappelijk werk ondersteunt de school op het gebied van leerlingenzorg, maar is er vooral voor leerlingen met problemen op school. Deze problemen kunnen met school te maken hebben en ook met thuis of met anderen. Meestal verwijst de mentor, decaan of vertrouwens-

21 21 Begeleiding Begeleiding door het zorgteam Het zorgteam stelt voor iedere leerling die speciale begeleiding nodig heeft een begeben van negatieve faalangst. Om te leren omgaan met de spanningen die een toets of examen met zich meebrengt, kan een faalangstreductietraining ook wel bewust omgaan met faalangst genoemd uitkomst bieden. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur, waaronder een terugkombijeenkomst, en wordt gegeven door speciaal daarvoor opgeleide Cambiumdocenten. De school overlegt over deelname met de ouders. Training Sociale vaardigheden Door het volgen van de training Sociale vaardigheden leren leerlingen makkelijker omgaan met klasgenoten, maar ook met mensen buiten de school. Vooral leerlingen die gepest zijn, kunnen baat hebben bij een dergelijke training. Vooraf vindt overleg plaats met de ouders. mishandeling en geweld. Het doel van de meldcode is kinderen en jongeren hiertegen te beschermen, mishandeling en geweld zo snel mogelijk te stoppen en de school te ondersteunen bij deze complexe problematiek. Onze vertrouwenspersoon speelt hierbij in voorkomende gevallen een rol. Zorgteam Het zorgteam stelt voor iedere leerling die speciale begeleiding nodig heeft een ontwikkelingsplan op. Voor de docenten en deels ook voor de ouders vormen de adviezen die hierin staan een leidraad voor de dagelijkse praktijk. In voorkomende gevallen kan het team zich laten adviseren door een deskundige van buitenaf. Om de schoolloopbaan van onder anderen deze leerlingen in goede banen te leiden, werken we met een leerlingenbegeleider. leidingsplan op. Voor de docenten en deels ook voor de ouders vormen de adviezen die hierin staan een leidraad voor de dagelijkse praktijk. In voorkomende gevallen kan het team zich laten adviseren door een deskundige van buitenaf. Voor leerlingen met een bepaalde beperking of handicap krijgt de school of krijgen de ouders extra geld van de overheid, het persoonsgebonden budget. Met dit geld kunnen deze leerlingen speciaal onderwijs volgen, maar sommige ouders en leerlingen kiezen voor regulier onderwijs. Om de schoolloopbaan van Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld De overheid verplicht het onderwijs een meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld te gebruiken. Deze meldcode bestaat uit een stappenplan waarin staat wat de school moet doen bij (vermoedens van) We gaan kort in op begeleiding door het zorgteam en aanmelding bij het Zorg Advies Team.

22 22 Begeleiding Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Wij stellen alles in het werk om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. We gaan naonder anderen deze leerlingen in goede banen te leiden, werken we met een leerlingenbegeleider. Aanmelding bij het Zorg Advies Team Als er sprake is van meervoudige problemen, kan het zorgteam een leerling inbrengen in het Zorg Advies Team (ZAT). Doel daarvan is om externe deskundigen advies te vragen hoe de school en eventueel ook de ouders/verzorgers verder kunnen met de problematiek van de leerling. Het ZAT bestaat vanuit de school uit de zorgcoördinator van de betreffende locatie en van buiten de school uit de consulent Leerplichtzaken, een schoolmaatschappelijk werker, een medewerker van Bureau Jeugdzorg en de schoolarts. Het ZAT komt geregeld bijeen om ingebrachte leerlingen te bespreken. Ouders geven van te voren toestemming en krijgen na afloop te horen wat er besproken is binnen het ZAT en welk advies er is uitgebracht. Is de leerling ouder dan 16 jaar, dan moet hij ook zelf het toestemmingsformulier ondertekenen. Adviezen van het ZAT zoals het volgen van een cursus of training of Rebound op het Cambium Voor het vmbo en de onderbouw van havo en vwo heeft de school een reboundvoorziening, waar leerlingen die daarvoor in aanmerking komen een intensief begeleidingstraject kunnen volgen. De plaatsing van leerlingen binnen deze voorziening verloopt via de AdviesCommissie Toewijzing (ACT) van De Meierij. De rebound bevindt zich op de locatie Buys Ballot. De docenten van deze time-outvoorziening fungeren als persoonlijke coach van de leerlingen en coördineren alle contacten met en over hen. Gedurende enige tijd krijgen de leerlingen een intensief begeleidingstraject. Zij volgen het onderwijsprogramma dat nodig is om hun diploma te kunnen halen. Daarnaast krijgen zij les in conflicthantering, agressiebeheersing en bijvoorbeeld assertiviteitstraining (want ook stille leerlingen kunnen buiten de boot dreigen te vallen). Het is overigens onze ervaring dat juist de combinatie van drukke en stille leerlingen goed werkt. Ook de ouders van de leerlingen die naar de rebound gaan krijgen begeleiding, bijhet deelnemen aan een of meer individuele gesprekken zijn niet vrijblijvend. Wij gaan er vanuit dat ouders en/of leerling zich hieraan houden. Alle leden van het ZAT hebben geheimhoudingsplicht. In bijzondere omstandigheden wordt een leerling naar hulpverlening buiten de school verwezen. Een overzicht hiervan vindt u in de ouderkalender. "Wij stellen alles in het werk om voortijdig schoolverlaten te voorkomen" check de website der in op de reboundvoorziening, de bovenschoolse voorziening en de VSV-mentor.

23 23 Begeleiding sieve opvang en begeleiding door speciaal getrainde docenten van de Meierij in Den Bosch. Er zal alles aan worden gedaan om de leerlingen die hier terechtkomen door te geleiden naar een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 of voor te bereiden op een reguliere baan. Er wordt veel aandacht besteed aan beroepsoriëntatie, omgangsvormen en je houden aan afspraken, en zaken als leren solliciteren. VSV-mentor De VSV-mentor (een speciale mentor voor voortijdige schoolverlaters) begeleidt leerlingen die voortijdig het Cambium dreigen te verlaten. Deze begeleiding bestaat uit overleg met ouders, leerling, leerplichtconsulent en medewerkers van andere instanties om te zorgen dat de leerling geplaatst kan worden op een passende vervolgopleiding. Bovenschoolse voorziening Is de rebound onverhoopt geen succes, dan kan de leerling deelnemen aan de bovenschoolse voorziening (BSV): intenvoorbeeld van het (school)maatschappelijk werk. Verwijzing naar Bureau Jeugdzorg of andere vormen van hulpverlening is mogelijk. Als de leerling weer terug kan naar zijn eigen klas, bespreken we met zijn klasgenoten en docenten hoe we dit tot een succes kunnen maken. De rebound is bedoeld voor circa 15 leerlingen van de onderbouw, dat wil zeggen: tot en met klas 3. Ook leerlingen met een vmbo-diploma (dat is geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt) die op het mbo uit de boot dreigen te vallen worden, in overleg met de leerplichtconsulent, begeleid naar bijvoorbeeld een andere opleiding.

24 24 Activiteiten Activiteiten buiten de les Naast de lessen vinden op en vanuit de school diverse activiteiten plaats, bedoeld om kennis te maken met medeleerlingen, het onderwijs te verrijken, een extra bijdrage te leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerlingen of gewoon, ter ontspanning. Maatschappelijke stage Op het Cambium College is de maatschappelijke stage een verplicht onderdeel van het onderwijs. Gedurende 20 klokuren ervaren de leerlingen van 3 vmbo-tl, 4 havo of 4 vwo wat vrijwilligerswerk bij een externe organisatie inhoudt. Naast het maatschappelijke aspect kent de stage voor de leerlingen ook leerelementen op het gebied van zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid, beleefdheid, omgangsvormen en respect naar de medemens. De stagiairs worden begeleid door docenten en ontvangen na afloop van hun stage een certificaat. Wilt u meer weten over de maatschappelijke stage, stuur dan een mailtje naar Wij beantwoorden uw vragen graag. Presentaties Jezelf en je werkstuk presenteren is een belangrijk leerpunt op onze school. De leerlingen kunnen hiermee onder meer kennis en ervaring opdoen tijdens de presentatieavonden van de sector- en profielwerkstukken.

25 25 Activiteiten Presentatieavonden sector- en profielwerkstukken Eenmaal per jaar presenteren de vierdeklassers van vmbo-tl hun sectorwerkstuk en de bovenbouwleerlingen van havo en vwo hun profielwerkstuk aan ouders, docenten en andere belangstellenden. Op pad in binnen- en buitenland Elk jaar zijn er diverse lesgebonden buitenschoolse activiteiten. Voorbeelden zijn de brugklasexcursie naar een dierentuin, een excursie naar kasteel Loevestein en het waterproject voor de leerlingen van 2 havo en 2 vwo, sportdagen, excursies naar musea en veldwerk voor biologie. Werkweken Klas 2 TL gaat vier dagen naar Ameland. Eén van de programmaonderdelen is wadlopen. Voor klas 4 TL organiseren we een werkweek met buitenlandse bestemming. Ook de derdeklassers van havo en vwo gaan op werkweek. Klas 4 havo gaat naar Praag, York of op outdoorkamp. "De Dag van 't Huys is inmiddels een traditie" check de website Ook de reizen naar Rome en Parijs voor bovenbouwleerlingen vallen onder de lesgebonden buitenschoolse activiteiten. Daarnaast zijn er werkweken en internationale uitwisselingsprogramma s. Workshops en cursussen Er zijn verschillende workshops, cursussen en trainingen. We geven twee voorbeelden. Workshop dans Alle eersteklassers worden onder leiding van medewerkers van het Scapino Ballet Rotterdam uitgedaagd om in een halve dag een theaterproductie van een uur te maken. Het enthousiaste publiek bestaat uit ouders, familieleden en andere belangstellenden. Dag van t Huys Eind december organiseren we een dag vol activiteiten en workshops voor de leerlingen van de onderbouw, deskundig begeleid door mensen van buiten de school. De leerlingen kunnen vooraf intekenen op onderdelen als Afrikaans trommelen, aerobic en

26 26 Activiteiten Sportactiviteiten en feesten Elk schooljaar worden er één of meer discoavonden georganiseerd. Alle tweedeklassers sluiten het jaar sportief af met een bezoek aan het Sportiom in Den Bosch. Verder mogen de Nacht van t Huys en de gala-avond niet onvermeld blijven. Nacht van t Huys Een traditioneel en sportief hoogtepunt in de bovenbouw: vlak voor de kerstvakantie wordt er een nacht gevolleybald door teams van leerlingen en docenten. Tussendoor zijn er (cabaret)optredens. Gala-avond Tussen het examen en de diploma-uitreiking wordt er op landgoed Groenhoven in Bruchem een gala-avond georganiseerd. Er zijn prijzen te winnen door leerlingen die op de meest originele wijze hun opwachting maken. dans. Voor de derdeklassers organiseren we in samenwerking met Amnesty International een filmfestival. Muziek en theater Eén keer in de twee jaar is er een musical, toneelstuk of muziekproductie voor en door leerlingen, het andere jaar zijn er een klassieke en een moderne muziekavond. Naast veel plezier, doen leerlingen er veel ervaring mee op.

27 27 Ouders Ouders en school Ouders en school hebben een gezamenlijk belang: goed onderwijs aan de leerlingen. Wij stellen het dan ook op prijs als u het onderwijs kritisch volgt en zo nodig met ons in contact treedt. Andersom kunt u erop rekenen dat ook wij het onderwijs kritisch volgen en zo nodig met u contact opnemen. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat u vooral naar de school en naar het schoolklimaat kijkt vanuit emotionele betrokkenheid bij uw kind(eren). Terwijl voor ons, mentoren en docenten, vooral de groep van belang is, en de wijze waarop individuele leerlingen uw kind en vele anderen daarin functioneren. Communicatie tussen u en ons over waarden en normen, aanpak en afspraken kan helpen om misverstanden te voorkomen. Wij doen ons best daarvoor open te staan en willen graag, vanuit wederzijds respect, met u van gedachten wisselen. Informatievoorziening Het Cambium College vindt een goede informatievoorziening van groot belang. Wij willen u graag een zo helder en compleet mogelijk beeld geven van de school van uw kind(eren). Anderzijds stellen wij het op prijs om het van u te horen als er eens iets is of als er omstandigheden zijn die de leerresultaten van uw kind kunnen beïnvloeden. De school kent de volgende vormen van informatievoorziening: telefonisch contact; contact; persoonlijk contact; informatieavonden; 10-minutengesprekken; telefonisch spreekuur zorgteam; digitale nieuwsbrieven; website. Telefonisch contact De eerste persoon met wie u contact heeft als u de school belt is de receptioniste/ telefoniste. Zij noteert en verwerkt door u gemelde bijzonderheden over leerlingen, zoals ziekte en absentie. Verder kan zij u veel algemene informatie geven over bijvoorbeeld het rooster, de vakanties en eventuele afwezigheid van docenten. Omdat docenten tijdens de lessen niet aan de telefoon kunnen komen, zorgt zij er ook voor dat berichten worden doorgegeven en dat de mentor of betreffende docent u zo nodig terugbelt.

28 28 Ouders Uw kind is op school altijd bereikbaar via de receptie. contact Alle docenten zijn via bereikbaar. U vindt de adressen in de ouderkalender. Ook brieven, jaarplanners (en aanvullingen daarop) en andere berichten vanuit de school ontvangt u zoveel mogelijk via . Wij vertrouwen erop dat u wijzingen in uw adres tijdig aan ons doorgeeft. Persoonlijk contact Voor het bespreken van individuele zaken kunt u voorkomende gevallen een afspraak maken met de mentor, de leerlingcoördinator, de counselor, een vertrouwenspersoon of de decaan. Als bij deze functionarissen geen oplossing is bereikt, kunt u zich wenden tot de conrector. Informatieavonden Wij organiseren regelmatig een ouderavond, te beginnen met de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar. U kunt de mentor dan ontmoeten, praten over uw kind, de begeleiding, examens en andere algemene onderwerpen. Daarnaast zijn er thema-avonden en bijeenkomsten over bijvoorbeeld de sector- of profielkeuze. De precieze data van de ouderavonden staan op de ouderkalender die de leerlingen krijgen en ze worden tevens via de digitale nieuwsbrieven aan u meegedeeld. "Als ouder/verzorger kunt op verschillende manieren bij de school betrokken zijn" check de website 10-Minutengesprekken Wij nodigen u twee keer per jaar uit voor een 10-minutengesprek met de mentor en de vakdocenten, namelijk na het eerste en na het tweede rapport. Met vragen over de leerprestaties van uw kind kunt u de mentor of een vakdocent op school bellen. Buiten schooltijd kunt u ook via contact opnemen. Telefonisch spreekuur zorgteam Indien uw kind begeleiding nodig heeft bij leerproblemen, sociaal-emotionele en/ of gedragsproblemen die met de school of het onderwijs te maken hebben, kunt u daarover telefonisch vragen stellen aan de coördinator van het zorgteam. U kunt via de receptie een afspraak maken. Digitale nieuwsbrieven Elke deelschool verstuurt geregeld een digitale nieuwsbrief met actuele informatie en mededelingen. Website Op de website staat een groeiende hoeveelheid informatie gericht op leerlingen, ouders en medewerkers. Leerlingen en ouders kunnen inloggen om persoonlijke gegevens zoals cijfers in te zien. Medezeggenschap Als ouder/verzorger kunt op verschillende manieren bij de school betrokken zijn. We gaan kort in op de oudervereniging

Locatie Buys Ballot. Schoolgids 2015-2016. vmbo-tl, havo en vwo

Locatie Buys Ballot. Schoolgids 2015-2016. vmbo-tl, havo en vwo Locatie Buys Ballot Schoolgids 2015-2016 vmbo-tl, havo en vwo 2 Colofon Adres Courtine 2 5301 DH Zaltbommel Telefoon (0418) 51 25 00 Fax (0418) 51 25 43 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Welkom. bij het Cambium College. Beste lezer,

Welkom. bij het Cambium College. Beste lezer, Informatieboekje Welkom bij het Cambium College Beste lezer, Wat fijn dat u dit boekje openslaat! Dat betekent dat u geïnteresseerd bent in onze school. Dat is terecht, want we hebben leerlingen veel te

Nadere informatie

schoolgids vmbo-tl, havo en vwo

schoolgids vmbo-tl, havo en vwo schoolgids vmbo-tl, havo en vwo D E E L 1 l o c a t i e B u y s B a l l o t Voorwoord 3 Welkom bij het Cambium College 5 Eén school, twee nieuwe locaties Onze leerlingen doen het goed! Onderwijs en opvoeding

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN

Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN De stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voelt soms als een grote stap aan. Luuk van Bussel, Conrector deelschool TL De positie van

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

maandag 24 november 2014

maandag 24 november 2014 I N F O R M A T I E A V O N D woensdag 19 november 2014 en maandag 24 november 2014 L E E U W A R D E R L Y C E U M Beste leerling, Welkom bij het Leeuwarder Lyceum! We zijn blij dat je interesse hebt

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

schoolgids vmbo-bb en vmbo-kb D E E L 1

schoolgids vmbo-bb en vmbo-kb D E E L 1 schoolgids vmbo-bb en vmbo-kb D E E L 1 2013-2014 l o c a t i e D e W a a r d Voorwoord 3 Welkom bij het Cambium College 5 Eén school, twee locaties Onze leerlingen doen het goed! Onderwijs en opvoeding

Nadere informatie

Locatie De Waard. Schoolgids 2015-2016. vmbo-bb en vmbo-kb

Locatie De Waard. Schoolgids 2015-2016. vmbo-bb en vmbo-kb Locatie De Waard Schoolgids 2015-2016 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

zaanlands lyceum onze havo-afdeling

zaanlands lyceum onze havo-afdeling zaanlands lyceum onze havo-afdeling onze havo-afdeling zaanlands ly Het Zaanlands Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school is gesticht in 1866 en bestaat in schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging Elke dag vertrouwd Sint-Michielsgestel elke dag een uitdaging Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een hele verandering. Als het aan het Elde College in Sint-Michelsgestel ligt, een prettige

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar het Wessel Gansfortcollege vestiging

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Schoolgids Locatie Van Heemstraweg DEEL 1

Schoolgids Locatie Van Heemstraweg DEEL 1 Schoolgids Locatie Van Heemstraweg DEEL 1 Welkom op Scholengroep Cambium 3 Inhoud Voorwoord 3 1 Welkom op Scholengroep Cambium 4 Eén school, twee locaties Onze leerlingen doen het goed! Onderwijs en opvoeding

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs RSG WOLFSBOS vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs WELKOM Daar sta je dan: op de drempel van de middelbare school. Een volgende stap in je leven. Een nieuwe school kiezen is niet gemakkelijk. Want waar kies

Nadere informatie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie Begeleidingscommissie Aandacht voor elke leerling In deze brochure vindt u alle informatie over individuele begeleiding voor leerlingen op het Don Bosco College Wie doet wat? Het Don Bosco College besteedt

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017 INFORMATIE voor ouders & verzorgers Welkom 2016/2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Typisch De Heemgaard 5 Onderwijs 6 Keuzes & kansen 8 Begeleiding 11 Contact met thuis 12 Meer informatie 14 Praktisch 15 Zet

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

Inrichting van de Tweede Fase op het HML

Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1 tweede fase Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1. Uitgangspunten van de school 2. De profielen 3. Werken in de bovenbouw 4. Examendossier 5. Het studiehuis op het HML 6. Leerlingbegeleiding 7.

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Cambium College

Dyslexieprotocol Cambium College Dyslexieprotocol Cambium College Inhoud: Wat is dyslexie? Diagnosetraject op het Cambium. De dyslexieverklaring. Overzicht dispenserende en compenserende maatregelen: o Dispenserende maatregelen. (Vrijstellingen)

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Groot in kleinschaligheid. Op het Vecht-College heb ik mijn beste schooljaar ooit gehad. vecht-college.nl. Alexandra Bots, 17 jaar

Groot in kleinschaligheid. Op het Vecht-College heb ik mijn beste schooljaar ooit gehad. vecht-college.nl. Alexandra Bots, 17 jaar Groot in kleinschaligheid vecht-college.nl Op het Vecht-College heb ik mijn beste schooljaar ooit gehad Alexandra Bots, 17 jaar Veel succes en plezier dit schooljaar! Kies voor het Vecht-College Met persoonlijke

Nadere informatie

Groot in kleinschaligheid. Op het Vecht-College heb ik mijn beste schooljaar ooit gehad. vecht-college.nl. Alexandra Bots, 17 jaar

Groot in kleinschaligheid. Op het Vecht-College heb ik mijn beste schooljaar ooit gehad. vecht-college.nl. Alexandra Bots, 17 jaar Groot in kleinschaligheid vecht-college.nl Op het Vecht-College heb ik mijn beste schooljaar ooit gehad Alexandra Bots, 17 jaar Kies voor het Vecht-College Met persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave

Inleiding. Inhoudsopgave Inleiding Soms heeft een kind extra zorg nodig om beter te kunnen functioneren op de middelbare school. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wat die reden ook is, wij willen er graag voor zorgen dat

Nadere informatie