TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE. 10e jaargang. driemaandelijks lijdschrift

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE. 10e jaargang. driemaandelijks lijdschrift"

Transcriptie

1 TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE 10e jaargang nr.2 mel1980 driemaandelijks lijdschrift

2 TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE UITGAVE VAN DE NEDERLANDSTALIGE OPLEIDINGEN LOGOPEDIE (BELGIË) REDACTIE M. Claeys, lic. Orthopedagogiek L. Moerman-Coetsier, lic. Germaanse Filologie L. Plasschaert, lic. Pedagogiek, gegr. Logopedie A.M. Schaerlaekens. dr. Germ. Filologie. lic. Logopedie G. Van Maele. lic. en gegr. Logopedie REDACTIE-ADRES G. Van Maele. De Waterwilgen 9, 8310 Brugge (België) Publicaties in drievoud aan dit adres in te zenden WETENSCHAPPELIJKE RAAD M. Callens. prol. dr. Neurofysiologie L. Engels, prol. dr. Linguïstiek G. Forrez. prol. dr. Fysica P. Kluyskens. prol. dr. Otorinolaryngologie J. Tyberghein. prol. dr. Otorinolaryngologie P. Bastijns. dr. Psychologie, lic. Logopedie D. Boedts. dr. Otorinolaryngologie W. Vandereyken. dr. Neuropsychiatrie R. Vandierendonck. dr. Neuropsychiatrie W. Wellens. dr. Neuropsychiatrie P. De Baere, lic. Orthopedagogiek S. Lievens. dr. Psychologie J. Adriaens, gegr. Logopedie W. Brans, gegr. Logopedie R. Stas. lic. en gegr. Logopedie Y. Van Hylte, gegr. Logopedie BESCHERMCOMITE L. Ulens, ere-inspecteur rijkstechnisch onderwijs De directies van de nederlandstalige opleidingen Logopedie ABONNEMENTEN - België: De abonnementsprijs bedraagt 250 Ir per jaar (150 Ir voor studenten) te betalen op rekening van <Tijdschrilt voor Logopedie en Audiologie< -Buitenland: De abonnementsprijs bedraagt 309.-Blr (250 fr ab fr bankonkosten en BTW) te betalen op rekening van <Tijdschrift voor Logopedie en Audiologie-, De Waterwilgen 9. B8310 Brugge (België) (Bank van Bru.. el) OVERDRUKKEN De auteurs ontvangen tien exemplaren van hun artikel; extra-overdrukken kunnen gevraagd worden bij het Inzenden van de kopij. enworden in rekening gebracht. Overname van artikels wordt slechts toegestaan na schriftelijke overeenkomst met de redactie.

3 TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE 1980 (10) - 2 ERVÁRINGEN MET EN EVALUATIE VAN THERA- PIE BIJ HESE KINDEREN C. De Bal, gegr. logopedie C. H. Waar, dr, afd. Foniatrie van het AL Dijkzigt, Rotterdam 1. INLEIDING Bij iedere vorm van behandeling komt vaak de behoefte naar voren om het resultaat te evalueren. Het 1s dan noodzakelijk om.de afwijking, die behandeld wordt, te omschrijven alsmede alle bijkomstige factoren te onderscheiden. kriterla van belangrijkheid en graden van ernst a~n te leggen. De invloed van de behandeling dient 1n verband gezien te worden met het spontane verloop. Oe indicatie tot behandeling wordt vaak anders na bestu~ering van het spontane verloop en het soms geringe resulta~t van Ben behandelingsgang. De heesheid bij kinderen stelt ons voor allerlei problemen vooral als mén weet dat in individuele gevallen stembehandeling nodig is. Door ongeruste ouders. speciale belangstelling van de therapeut of onjuiste interpretatie van de stemproblematiek kan voorbijgegaan worden aan het feit dat de meeste stemstoornissen tijdens de mutatie van de _~tem in de puber~eit_verdwijnen. Daarbij komt dat de meeste kinderen hun stemafwijking niet als hinderl.ijk ervaren. Oe therapie zal dan een extra belasting kunnen zijn en gericht op een toch al zwak element in het~funct1oneren van het kind. Als besloten wordt tot stembehandelingis het goed te bedenken dat het doel dient te Zijn een resultaat dat voor de toekomst van de stem van het pati~ntje een 57

4 . zo optimaal mogelijke reserve biedt. Totaal helder zal het stemgeluid niet..altijd'ho~ven te worden. Perfectionisme kan ook hierbij voor patiênt en therapeut een lijdensweg betekenen. 2. THERAPEUTlSCI-!E METHODE We beschikken nog niet over een volledig uitgewerkte en p~skla~e therapie voor kinderheesheid. Dat betekent dat je uit iedere therapi~ elementen haalt. die je kunt toepassen bij kinderen. Onze therapie 1s da~ óok voor een' stuk gebaseerd op de oefengan~ bij vo:lwasserief!.' De oefeningen' voor kinderen worden echter wel zoveel mogeli~~ 'in spelvorm gegeven" sn moeten wo~den aang~past aan het niveau van h~t kind. De therapi~ steunt pp de basisprincip~s die te Rotterdam worden toegep?st. Het.is duidelij~ dat deze oe!e~gang slechts een bepaalde aanpak is.en dus niet str1kt en voliepig moe~ worden toegepast bij ieder nees kind. Het is qe therapeut. die door zijn p~rsoon~ijke inbreng'en inlevingsvermogen, de therapie een eigen vorm zal g~ven. 1. Enkele inleidende opmerking~n,lijqens de sc;:hoolleeftijd is de..hyghln~ van de st~m zéer bel.a!1grijk. De kinderen.zullen hun stem zowel th~is als op school vaak overbèlasten. waardoor op Kortere of langere term~jn ~eesheid kon'ontstaen. Qe log?pedist zal'de,ouders e~leerkrachten trachten te motiveren om h~t'stemmisbrulk en fo~tlef 5temge~ruik bij het kind te helpen b~pérken. Zo kan men.~uders en leerkrachten'voorlichten door een a~nt~l st8mhygi~nische advie~en op.papier te zetten. Men kar, bijvoorbeeld wij~eh op de 'n~delig~.gevolgeh van schreeuwen, roepen, flulste:ç-en" kuctie'nen s'c'hr~peh. An-der.zijds kan men het ~eláng van een,rustige om~evlng. een goede houding. gebit~verzorging en,neusedemhel1ng voor ogen houden. Kirid~rén. bij wie de. heesheid en secunda~re organische st~mbanda~wijkinge~ het &evoig ~ijn.v;n.ov~rgevoelige sl1jmvl1ezen~ zwerrmen best niet in zwembaden. Chïoor. prl'j\kelt namelijk de si.1jmvlfezen eh h'st -schreeuwen w'ordt Jn. het zwembad bevorderd. In de ltteratuur vinden wa verschillende ~pváttingen ove~ :de 'al dan niet chl'l"urgl.schebehelndel1ng VfHJ 'stembandknèbbeltjes. Nochtans.zijn de 58

5 meeste auteurs van mening dat stembandknobbeltjes bij kinderen - als het enigszins kan - niet verwijderd mogen worden. Oe stemtherapie krijgt hier dus het hoofdaccent. Het is belangrijk om bij het begin van de therapie een gedetailleerde gedragsanalyse te maken van het kind. Dit kan men doen aan de hand van vragenlijsten. gesprekken met ouders en leerkrachten en observatie van het kind. Op deze manier kunnen we de achtergronden en oorzaken van de heesheid leren kennen om tenslotte een antwoord te vinden op de vraag waarom schreeuwt dit kind; waarom is dit kind hees? Het einddoel van de therapie is het bekomen van een gezonde.stemgeving en het opheffen van eventueel aanwezige organische veranderingen (b.v. stembandknobbeltjesj. We streven dus niet onmiddellijk naar een mooi stemgeluid maar naar een verbetering van de verkeerde stemfunctie. 2. TQerapie Volgens Hermer en Smit (1976J zouden in de opbouw van een individuele therapie de volgende punten aan bod moeten komen : motivatie. discriminatie. ontspanning.houdingcorrectie. ademcorrectie en gezonde stemgeving. We bespreken deze punten hier verder systematisch; een gedetailleerde beschrijving en opsomming van de oefeningen kunnen we hier niet geven; we verwijzen hiervoor naar ons proefschrift dat in de literatuurlijst vermeld is. MOTIVATIE Gewenst gedrag kun je versterken door beloning en ook door positieve aandacht van de ouders. Oe therapeut moet ervoor zorgen dat de behandeling zo aangenaam mogelijk verloopt. In het begin mogen we niet te veel van het kind eisen; ieder gunstig resultaat - hoe miniem ~ok moet positief bekrachtigd worden. Het belonen is belangrijk omdat het de pati~nt zekerheid geeft. 59

6 DISCRIMINATIE Deze fase blijft belangrijk gedurende d~ verdere opbouw van de therapie. Het doel van de discriminatie is : het onderscheid leren maken tussen gewenst en ongewenst stemgedrag: Het kind moet kunnen discrimineren 1n toonhoogte (te hoog - te laag), 1n stemkwalltelt (hees niet hees). 1n intensiteit (te luid te zacht). 1n spanning (gespannen - ontspannen] en 1n ademhaling (borst - buik). Wilson beschrijft in zijn boek ~Volce problems of children" een hele reeks van deze oefeningen. ONTSPANNING Vooral drukke en nerveuze kinderen komen voor deze. vorm van ther~plb 1n "aanmerking. We kunnen aan algemene ontspanning en/of aan ontspanning van de larynx doen. Oe actieve ontspanning is één van de methodes van ontspanningsoefeningen; de pati~nt moet eerst spannen en daarna loslaten.~ Zo leert het kind zelf voelen hoe de toestand van de spieren is. Cladder B.a. geven in hun boek een voorbeeld van deze methode. We kunnen kleine kinderen ook de suggestie geven "doe alsof je slaapt" of "doe alsof je een ledenpop bent". De therapeut beweegt dan zelf armen en benen van het kind. Foutief st.emgebruik geeft vaak een gevoel van moeheid en pijn in de keel en geeft vaak aanleiding tot foutieve spanningen. We kunnen dan het larynxgebied ontspannen. In slikstand is de la~ynx gespannen en in geeuwstand ontspannen. Ontspanning bij kinderen is moeilijks daarom moeten we niet te lang bezig blijven met deze oefen~ngen. HOUDING Het Is D~l~ngrijk dbt het kind een goede houding heeft. Deze kan te gespannen zijn (hypertonie), of te slap (hypotonie). We ~unnen staande. liggend of zittend oefenen. Bij deze laatste vorm streven we naar een ~Oo-houdlng opbo~w. 60

7 ADEMHALING Het ademtypeblj hese kinderen 15 dikwijls hoog thoracaal met.paradoxale adembewegingen en ontbreken.van abdominale activiteit. De beste inademing Is de "costo-abdomlnale"," beter nog de "diafragma-oostale" ademhaling. Bij de.hyperkinetisc.he dysfonie gaan we het kind efficiant leren gebruik. ma~en van de vrije ademstroornj bij de,hypokinetische dysfonie. gaan we de adem en adembeheersing vergroten. Het kind moet leren een lage ademhaling te gebruik.en. Bij ha~,inademen (passleij komt de buik. naar voor. bij het..uitademen (actief) gaat de buik weer In. Noske geeft In haar'sdemtneraple Ben aantal geschikte oefeningen (o.a.. blaasoefeningen. zuchten... ). Voorbeelden van adembeheersingsoefeningen"zijn : zuigoefeningen. teloefeningen. zinnetjes- om de adem te "regeleh. We geven geen zuigobfeningen bij ernstige organische stoornissen (oedeem. stemba~dvét.lamming). STEMGEVING De meeste s~emoefeningen hebben een regulerende functie; het doel is de kracht van de stemspleetsluiting in overeenstemming te brengen met de ademdruk en omgekeerd. Bij de stemoefeningen'streven we zoveel mogelijk naar een" speelse aanpak. - De Akzent-mEthode van Svend Smith. Bij deze ritmische fonatiemethode wordt vanuit een ontspannen. veerkrachtige lichaamshouding de abdominale adembeweg1ng gekoppeld aan ritmische stemgeving. Deze oefengang 1s voor sommige kinderen etg prettig; andere kinderen worden er minder door aangesproken. Dit hang~ waarschijnlijk samen met het ~eit dat de methode bij het ene kind gemakkelijker ts aan "te leren dan bij het andere. - Kaatsend ademgebru1k. Het doel van deze oefening is een zo helder mogelijk stemgebruik te bekomen. Veld kamp (1973) beschrijft de oefeningen uitvoerig in zijn boek. Het is vrij moeilijk om deze oefeningen bij jongere kinderen juist te "leren uitvoeren. 61

8 - Resonansoefeningen. Een goed ~ebruik van de resonans is ven belang voor de stemverbetering. Door een goede resonans krijgt de stem h~ar draagkracht en mooie volle toon. Deze oefeningen zijn vooral geschikt om in spelvorm aan te bieden. Oe kinderen vinden ze meestal heel prettig. We vinden de oefeningen terug bij Eldar (1976) en Veldkamp (1973)". - Glijoefeningen. We kunnen deze oefeningen geven voor de ontwikkeling van de totale stemomvang. Ze zijn geschikt voor stemmen met weinig melodie en om het toonbereik uit te breiden. We noemen "deze oefening de "glijbaan" J eerst gaan we op de glijbaan (foneren van laag naar hoog), dan glijden we near beneden (foneren van hoog naar laag). Oe oefening is vrij gemakkelijk uit te voeren en de kinderen vinden ze bovendien erg prettig. - Klanketen van Moolenaar-Bijl. Men geeft de pati~nt,de suggestie dat alle klanken als het ware vlak voor de mond in de lucht zweven en men ze ophapt. Kauwoefeningen zijn geschikt voor kinderen met een stijve kaakmusculatuur en ze hebben een ontspannende werking op het hele aanzetstuk. " - Inzetoefeningen. Ze hebben als oefening een grote betekenis voor de adembeheersing en de fijnere instelling van de stemspleet. Enerzijds streven ze na~r een heldere klank. anderzijds proberen ze een ontspannen steminzet te bekomen. Veldkamp en Elder beschrijven verschillende middeltjes om een juiste inzet aan te leren. We kiezen hieruit de gemakkelijkste methode die bovendien nog het best aanslaat bij,het kind. - Druppel- en spett~roefenlngen. Een uitgebreide beschrijving van deze oefeningen treffen we aan bij Damsté in zijn boek "De pathologische stembandfunctie". De-toepassing van deze methode bij kinderen 15 vrij moeilijkj de ~ypokinetische dysfonie. waarbij deze ~efeningen worden gebruikt. komt bij kinderen toch niet zo vaak voor. 62

9 - Pittige artikulatieoefenlngen. Deze kunnen eventueel toegepast worden bij de hypo kinetische dysfonie. Het zijn vooral oefeningen voor een lichte en vaardige artikulatie met kleinmechanisme. - Verdere oèfeng~ng. Als we met de vorige oefeningen een gezond en goed basisgeluid verkregen hebben~ kunnen we dit gaan toepassen in onze spraak. Tijdens deze oefeningen blijven we eveneens letten op houding. adem en stem. We beginnen hier met tellen. het noemen van de dagen van de week en de maanden. de namen van klasgenoten. Oe opbouw gebeurt als volgt - voordoen (therapeut) - nadoen (kind) voordoen - nadoen - zelf doen zelf_doen (kind) Daarna oefenen we het naspreken en het lezen van korte en langere zinnetjes en ook tekstjes.. Vervolgens gaan we over near de spontane spraak: vertellen over platen.verhaaltjes navertellen. rollenspel We kunnen het gezonde stemgeluid o~k oefenen tijdens het roepen; de gemiddelde toonhoogte ligt dan boven de gemiddelde spreektoonhoogte4 Het is belangrijk dat de kinderen op een effici~nte wijze leren roepen. Bij Eldar vinden we deze oefeningen terug. 3. Stabilisatie van de stem en afbouw van de therapie Het nieuwe stemgebruik moet een gewoonte worden bij het kind. Opze stem moet ook buiten de therapiesituatie gebruikt worden; steun geven bij het. leren toepassen is dan ook belangrijk. De behandelingen worden op het einde minder frequent. Na het stopzetten van de therapie. blijft, toch een halfjaarlijkse of jaarlijkse controle door KNO-arts en logopedist gewenst. 63

10 3. INDICATIESTELLING VOLGENS TYPERING Sinds 1875 wordt de indicatie tot stembehandel1ng bij kinderen op de afdeling Foniatrie van het Dijkzlgtzlakenhuis gesteld aan de hand van een indeling 1n typen of graden van ernst. Hierin zijn de volgende factoren ( verwerkt..oe verbetering van de sternfunctle in de puberteit is afhankelijk van de mate waarin de stemmutatie optreedt. Hoe lager de stem wordt te meer zal de functie verbeteren (functiestabiliserend effect van de mutatie), Kinderen dissen opmerkelijk andere spreekstemllgging hebben vragen meer onze aandachtj dit zijn. de te lage stemmen bij meisjes en de te hoge.stbrrrnen bij jongens.. Dit stemgedrag gaat v~ak door na de mutatie en geeft ons inziens "bij jongens aan~eiding tot een incomplete mutatie. De organische stembandafwijkingen secundair aan de functiestoornis komen niet. altijd overeen met de ernst van de te vèrnemen hee~heid. Bijvoorbeeld kan een rauwe lage meisj~sstem slechts met l~cht gezwollen stembanden samenhangen. Grote stembandknobbels maken ook een lichte heesheid op rustige momenten mogelijk. Even belangr~jk is de langdurige controle van het behandelingsresultaat. Ook wanneer een getncideerde behandeling niet uitgevoerd kan worden is de controle nuttig ook in het pelang van ~e pati~nt. Men komt dan vaak veel te weten over de achtergronden van de stoornis hetgeen de indicatiestelling nog wel kan wijzigen. Nog een enkel woord over de indirecte laryngoscopie bij kinderen. Dit lukt vroeger af late~ altijd. Een laryngosc~pib onder narcose voor diagnostische doeleinden.i~ all~en gelndiceerd bij ernstige heesheid tot afonie en wisselende ademhalingsproblematiek. Dan kan immers een belangrijke organische afwijking verwacht worden., Wij zijn er van overtuigd dat onderstaande type-indeling nog wel iets zal veranderen, maar hebben toch het gevoel da~ deze.opzet.tot de beste aanpak van heesheid bij kinderen leidt. 64

11 Type I Lichte sterk wisselende heesheid - voorbijgaand van aard - functionele stoornis met soms minimale secundaire organische stembandafwijk1ngen. Therapie : Stemhygläne. Type Ir Matig ernstige heesheid - continu aanwezige functionele stoornis met kieine secundaire organische stembandafwijklngen~ Therapie: Stemhyg1ane (M+Vl en logopedie (V), Type 111 Matig tot ernstige heesheid - continu aanwezige stemstoornis door functionele en secundair organische stembandafwijkingen (grote 'stembandknobbels. diffuus oedeem van ~B stembanden. vlakke poliep). Te lage meisjesstemmen en t~ hoge jongen~st~mmen. Therapie : Logopedie (M+Vlen eventueel chiru.rgische therapie.bij blijvende stembandafwijkingen. Meestel ernstige heeshbid door overwegend organische stembandaf- ~ijkingen - ook bijkomendb KNO- Bn anderb ziekten - vaak sbcundaire functionele stoornissen, (compensatiemechanismenj. ThBrapiB : MBdische (chirurgischb) met "logopedische begeleiding en (nalbehandeling. 4. NA-ONDERZOEK VAN BEHANDELDE HESE KINDEREN 1. Werkwijze bij het na-onderzoek" De kinderen die voor de nacontrole werden opgeroepen, kregbn logopedische" therapie in het Academisch Ziekenhuis Oijkzigt te Rotterdam tijdens de periode 1974 tot begin Het is de bedoeling om na "te gaan indien door middel van therapie stemverbetering kan optreden of de stemstoornis volledig kan verdwijnen. We vergblijken hiervoor de gbgevens van de dossibrs van het bbgin van db behandeling met dbze van op hbt einde. Op dbzb manier kunnbn we controleren of hbt kind van een erge graad van heesheid (type 3 of 4) naar Ben lichtere vorm 65

12 (type of 2) ge~volueerd is. of nagenoeg niet veranderd is. Er werd een stemonderzoek gedaan bij het kind en een vragenlijst afgenomen van de ouders. We letten op de toonhoogte. de intensiteit. de stemkwaliteit. de houding. de ademhaling en bijkomende factoren zoals artikulatie. nasaliteit en psychologische kenmerken. De stem wordt beoordeeld in verschillende spreeksitueties : lezen. tellen (21 tot 40). maanden opnoemen, zingen. roepen en spontane spraak. De stem werd op het moment zelf beoordeeld. Van ieder kind werd nog een bandopname gemaakt om de eerste bevindingen te controleren en bij aan te vullen. Er werd eveneens door de KND-arts een indirecte laryngoscopie gedaan om eventueel aanwezige stembandafwijkingen op te sporen. Aan de hand van de vragenlijst kunnen we de motivatie bij de ouders leren kennen. We vernemen ook of het kind de stemhygi~ne al dan niet naleeft; Horen zijzelf een mogelijke verbetering van de stem en hebben ze hieraan meegeholpen? We geven nu in tabel vorm globaal onze bevindingen weer. Voor een volledige beschrijving van ieder hees kind verwijzen we naar ons proefschrift. 66

13 , I! ;,., I H ; t I ; :c f I, H U ;.;,. I < I,! {d I j~ i, ; I1 tip ; 11',.,.. t, Hl. mi'; --'---!, ;. I 1.. fi' i,.;.. q!, L.: p': i l:!'.ii I - - ".1 :,!,. r..;, J i ij L! i n,- i~, Ii I, ".; ~~ I ;,!;., i I t 1., t ~ I, lî - ;,., ;.; ~i! H li.h P" - -'''-~jj:" ij ;..,., :: ~, &~~, I.-., I '"' ;...:Ï i' i. ï i f" I.., I ij..-. i 0, ::ii!t., " mnl i ;li~.,,!. " P..;...! '"..; f' - ;, IJ 11 '., i i ' H'Ir r~h I,. E!..;, q f' L I. 1 i {Hul,! - - ", r, ; mlll., 0, 1 "... q, ti f! ;, n II Ij. r J, i. Ir'lll I.; I, F.~ I; <...; ii! 0, 'lil;, <, n ~~ :! p u~~,,'-.- "' i d. :l.; :î.. i""1!i, n'.,..1,- ~~.,1 :: 0 i~ l', ~ "f'i'''1. ~~ -. : i U-iP..; - q ij lj,, :a i7 "I..l pe. - I. ï H!"!,,.;.iJ :;., f. 10- ;. ~ ill r t I1 ;,, r ~~ï -i7~ ij pe..., '" li ii. j.. -, I!L f'" ril - I p.,., t, i lï; - ':d,. lt, î7! ~! ~i I h i, t.:~i -,!! ~ li i Hi~ 67

14 Gebruikte afkortingen in de tabel - ATE : adenotonsillectomie - AT adenotomie - TE tonsillectomie stemhyg : stemhygi~ne ademh : ademhalingsoefeningen discrim discriminatieoefeningen ontspan ontspanningsoefeningen 3. Bijzondere ervaringen met enkele kinderen als illustratie van de ~oeilijkheden die kunnen voorkomen - Geval 1 : meisje met functionele heesheid. M. is 13 jaar. Zij heeft reeds een lage stem vanaf de geboorte en is thuis erg druk. De stembanden vertonen geen afwijkingen. Naast de heesheid kreeg vooral de te lage fonatie aandachf in de therapie. De stemoefeningen brachten vlug'verbetering in de heesheid; dè fonatie zelf bleef echter laag. Een jaar later. bij de nacontrole. zagen we hetzelfde beeld. Hieruit mag blijken dat een laag stemgeluid moeilijk te behandelen is. - Geval 2 : jongen met habituele dysfonie. P. is 10 jaar. Het is een erg onrustige en gespannen jongen. Als baby is hij 3 weken in het Ziekenhuis geweest en werd toen verwend door de moeder. P. maakt vaak ruzie met zijn jongere broertje omdat hij erg jaloers is op hem. Oe moeder zit hem dan op de huid en dit heeft een duidelijke invloed op zijn afwijkend gedrag. Wat de stemhygi~ne betreft. hij schreeuwt tijdens het spel en forceert zijn stem tijdens de ruzies met zijn broer. De familiale.situatie werkt zijn nerveuziteit sterk in de hand. die zich dan weer ontlaadt via de stem.. De stemtherapie verbeterde de fonatie wel. maar nam de oorzakelijke factor (stemmisbruikj niet weg. Een drukke omgeving en geringe motivatie voor stemhyghlne beïnvloeden het resultaat duidel,ijk in negatieve zin. Na het stopzetten van de behandeling. verminderde de stem dan ook vlug in kwaliteit. lis

15 - Geval 3 : jongen met,functionele dysfonie. L. is 12 jaar. Hij h~eft reeds een 6 jaar durende heesheid die zou ontstaan zijn na een adenotonsi~lectomie. De ~arynx zelf is normaal. Oe moeilijkheid die"zich bij hem voordeed, situeerde zich 1n het begin van de therapie. Oe behandeling had toen namelijk weinig effect; als het goede geluid door de therapeut positief-werd bekrachtigd. was er een negatief resultaat bij L. te onderkennen. Hij kon dan geen stem meer geven (psychische componente). Na een tijd loste dit probleem zich echter op en maakte hij snel goede vooruitgang.. - Enkele bijkomende opmerkingen~ Zodra de motivatie bij ouders en/of kind gering is. wordt- de therapie hierdoor ten zeerste bemoeilij-kt. Onregelmatig volgen van de behandeling.. niet herhalen van de oefeningen of niet letten op de stemhygi~ne kunnen soms voorkomen. Ook kan de indirecte leryngoscopie verhinderd worden door een wurgreflexl hierdoor wordt het organisc~ aspect van de larynx moeilijk te overzien. In de.ther~pie zelf kunnen de kinderen de oefeningen vrij vlug toepassen. Overdracht ~aar de praktijk blijkt echter voor velepati~ntjes ~en moeilijke opgave. De therapeut dient hieraan ruime aandacht te besteden. 5. BESCHOUWINGEN EN CONCLUSIES In het algemeen kunnen we stellen da~ het organisch aspect van de stembanden en de stemkwaliteit bij het na-onderzoek gunstig waren. ge~volueerd. Een erge graad van heesheid'gaat niet altijd gepaard met stembandafwijkingenl meestal is dit echter wel het geval. Oe stemhygi~ne.b~j al deze ~inderen was slecht. Na de adviezen w<;ls.de stemhygi~ne bij de enen verbeterd. bij de anderen' niet; de ene moeder lette er goed op. de andere vona het. moeilijk. Dit hangt voor een groot deel samen met het feit dat de meeste pati~ntj8s drukke, nerveuze en levendige kinderen zijn, die hun emoties via de stem ontladen. ~it de vragenlijst bleek. dat de ouders, op één uitzondering na, de therapie geschikt en interessant' vonden. Ze waren ook goed gemotiveerd om hun "kind 69

16 te helpen en naar de therapie te komen. Uit het onderzoek 15 gebleken dat het goed mogelijk is om stemfunct1estoornissen bij kinderen te behandelen. We weten nog niet in hoeverre de verbetering van stemfunctiestoornissen en organische stembandafwijkingen voor de toekomst van belang is. nochtans durven we het voorkomen en genezen van stemstoornissen in de kinderleeftijd - in het bijzonder bij meisjes - voor de latere stemfunctie van belang noemen. We kunnen slechts met zekerheid tot het volledig slagen van de therapie besluiten. als we de kinderen tot in de volwassen leeftijd zouden blijven volgen. Dit is onderzoekstechnisch. wat betreft de or~anisatie. bijna niet mogelijk. Al de kinderen uit ons onderzoek werden uitsluitend logopedisch behandeld. Dit is een bewijs temeer dat de heesheid en secundaire organische stembandafwijkingen kunnen verbeteren zonder chirurgische ingreep. We zouden het zelfs sterker durven stellen : chirurgische ingreep bij kinderen is uit den boze. LITERATUURLIJST BAARSMA. E.A WAAR. C.H. : ChroniSChe laryngitis. rapport uitgebracht een de vergadering van de Nederlandse KNO heelkundige vereniging te Leiden. Schiedam. De Eendracht CLADDER. J.M. TRUYENS-VANBERKEL. D.A.M. : Gedragstherapie bij pud~r en kind. Amsterdam. Swets & Zeitlinger DAMSTE. P.H. : Oe pathologische stembandfunctie. Leiden. Stafleu DE BAL. C. : Heesheid bij kinderen : therapeutische aspecten. proefschrift logopedie o.l.v. C.H. Waar. KNO-arts - foniater. Hoger Technisch Instituut Brugge ELOAR. A.M. : Spreken en zingen. Assen Amsterdam. Van Gorcum Instituut voor de opleiding logopedie te Utrecht. De Akzent-methode van Svend Smith. niet gepubliceerd KAMMER. M. : Adv1esformul1er (stemhygh!nej. niet gepubliceerd NOSKE-FABIUS. J.A. : Adentherap1e. niet gepubliceerd SMIT. I.A.C. HERMER. S.A.L. : Oe betekenis van kinderheesheid. Logopedie &.Foniatrie. 48. pag VAN RAVESTEYN. A.C. : Kinderheesheid. niet gepubliceerd VELDKAMP. K. : De techniek ven het spreken. Groningen. WOlters-Noordhoff

17 WILSON. D.K..Voice problems of c~ildren. Baltimore. Williams & Wilkins en 1979 Tot slot willen we nog een woord van dank richten tot Dr. E.J. Gerritsma. arts - foniater en de logopedistes Mevr. S. Hermer. Mevr. C. Van Grinsven. Mevr. G. Hooikaas en Mevr. M. Luyten. voor hun vriendelijke medewerking. Adressen van de auteurs Dr.C.H. Waar. Afdeling KNO-Foniatrie. Academisch Ziekenhuis 01jkzigt. Or. Molewaterplein GO Rotterdam C. Oe Bal. Or. Vandeperrestraat Geel 71

18 TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE 1980 (10) - 2 STOTTEREN ANTICIPEREN BIJ LEZEN EN SPONTAAN SPREKEN: EEN ONDERZOEK BIJ 23 VOLWASSEN STOTTERAARS C. Claes - Lambers, gegr. en lic. logopedie Vooraf wil ik graag een woord van dank richten tot dhr. R. stes voor zijn waardevolle suggesties en opmerkingen INLEIDING WendelI JOHNSON formuleerde jaren geleden een belangrijke hypothese i.v.m. het ontstaan van stotteren. Hij meent dat normale onvloeiendheden van het jonge kind door sommige ouders gediagnostiseerd worden als niet-normale onvloeiendheden. als 'stotteren'. Door zowel onbewuste als bewuste.reacties van de ouders begint het kind de normale onvloeiendheden te anticiperen. Wanneer het kind de angsten en spanningen van de ouders overneemt en erop begint te reageren, dan worden de normale onvloeiendheden van zijn spraak stilaan omgevormd naar meer ernstige en gespannen herhalingen of stop-reacties. Het stottergedrag is volgens JOHNSON aldus een geleerd gedrag dat als volgt kan gedefinieerd worden (JOHNSON, p. 240) : "stotteren is wat de spreker doet terwij 1 hij tracht niet opnieuw te stotteren". "Stotteren is wat de spreker doet wanneer hij 1. verwacht te stotteren t. vreest te stotteren 3. negatief reageert - gewoonlijk met spann1ng.- niet alleen door anticipatie van stotteren, maar ook door een poging om het stotteren te vermijden. 72

19 Wat hij doet om het stotteren te vermijden, leidt tot een onvloeiendheid. wat een volledige of gedeeltelijke blokkering van de spraak kan" betekenen." In deze definitie.komt duidelijk tot uiting dat 'verwachten' te stotteren een belangrijk aspect zou zijn bij stotteren. Wat in deze definitie niet gespecifieerd wordt, is of met 'verwaçhting van stotteren' een 'vaag voorgevoel', dan wel 'zeer concrete moeilijkheden voorzien' bedoeld wordt. Ook blijft er de vraag: anticipeert men stotteren vlak voor het spreken, of kan men stotteren anticiperen lang voor het spreken begint. Ook therapeuten die geconfronteerd worden met het probleem van stotteren hebben zich wellicht reeds vragen gesteld in dit verband : komt stotteren plots op, of verwacht iemand die stottert reeds op voorhand dat hij zàl gaan stotteren..' Op dit vlak zijn er in de loop der jaren verschillende'ond~rzoeken gebeurd. Zo zijn er de onderzoeken van VAN RIPER (1936). KNOTT. JOHNSON en WEBSTER (1937), JOHNSON 8n SINN [1937), JOHNSON 8n SOlOMON (1937). JOHNSON 8n AINSWORTH (1938), MILISEN (193B), VAN RIPER 8n MILISEN (1939), WISCHNER (1952). PEINS (1961). MARTIN 8n HAROlOSON (1967), WINGATE (1975), KENIS (1979). e.a. KNOlT. JOHNSON en WEBSTER {1937) lieten h~r proefpersonen een tekst luidop lezen. Wanneer men meende op het volgend woord te zullen stotteren, diende men zijn hand op te steken-. Uit de resultaten bleek dat stotteraars stotterden op 94 à 96% van de woorden waarop zij dit zeker verwachtten. -Ook MILISEN (1938) gebruikte deze procedure bij een deel van zijn onderzoe~..oe proefpersonen stotterden op 85% van de verwachte.woorden. \ Het tijdsinterval bleek echter een belangrijke ro~ te spelen bij anticipatie van stotteren. Wanneer JOHNSON en SOLOMON (1937) een pauze lieten van ongeveer 15 minuten tussen anticipatie van stotteren en lezen. dan daalde de overeenkomst in gr~te mate : in een eerste lezing stotterden de proefpersonen pp 53% van de verwachte stotterwoorden~ in een tweede lezing op 64%. Bij een pauze van 1 à 7 dagen tussen anticipatie van stotteren en lezen was. 7.3

20 er een overeenkomst van 51%. Oe resultaten van de mate van overeenkomst tussen verwachting van stotteren en e~fectief stottergedrag liggen dus in dezelfde lijn wanneer men een pauze laat van 15 minuten of één tot meer dagen. In het onderzoek van MILISEN. (1938) werd er gestotterd op 48% van de verwachte woorden wanneer de proefpersonen eerst de tekst stil lazen en aanduidden waar ze verwachtten te stotteren. en hem daarna luidop lazen (pauze is ~ijd van de lezing). uit het onderzoek van WINGATE (1975) bleek eveneens dat de relatie 'verwachting van stotteren' en 'stotteren tijdens luidop lezen' niet erg hoog is wanneer men een groot tijdsinterval laat tussen beide. WINGATE meent dat bij onderzoeken waarbij slechts een minieme pauze gelaten wordt tussen anticiperen en lezen. de autosuggestie een rol speelt : men denkt : "Ik zal seffens stotteren". en stottert dan ook. Hij meent dat men anticipatie moet beschouwen als een 'voorgevoel dat men bij de volgende woorden moeilijkheden zal hebben'. WINGATE gaat er niet mee akkoord dat sommige auteurs anticipatie beschouwen als iets wat over een langere periode geldig is. Uit het voorgaande blijkt dat als aan stotteraars gevraagd wordt. op we~ke woorden zij verwachten te stotteren. hun verwachting in grote mate klopt met het werkelijke stotteren wanneer het tijdsinterval tussen verwa~hting en lezen minimaal is: vanaf het ogenblik dat er een grotere pauze is, al is het slechts de tijd van een lezing:. daalt. het aantal correcte voorspellingen in grote mate. In dit verband kun~en we VAN RIPER (1971. p. 169) citeren waar hij schrijft dat een stotteraar di~wijls vrees heeft voor bepaalde situaties. "Maar deze vrees is dikwijls vaag en zonder focus. Het is pas wanneer de stotteraar begint te formuleren wat hij wil zeggen (en dikwijls pas wanneer hij bezig is te spreken) dat het zich richten (scanning) op moeilijke woorden, klanken en bepaalde posities plaatsvindt. Wanneer deze geidentificeerd zijn. wordt de vrees plots groter. Zij vindt een focus." 74

21 DOEL VAN HET ONDERZOEK Geboeid door bovenvermelde gegevens, hebben wij zelf een onderzoek opgesteld waarbij wij trachtten na te gaan in welke mate stotteraars verwachten te stotteren op bepaalde woorden en in welke mate die verwachtingen realiteit worden. d.w.z. in welke mate er inderdaad gestotterd wordt. wanneer men een pauze laat van één dag. Wanneer het zo is dat het tijdsinterval een belangrijke factor is bij de mate van overeenkomst tussen verwachten van stotteren op woorden en er inderdaad op stotteren (zoals tot uiting komt in de resultaten van JOHNSON en SQLOMON. 1937; MILISEN. 1938;.WINGATE en in de uiteenzetting van VAN RIPER. 1971), dan zou er in ons onderzoek slechts een beperkte overeenkomst mogen zijn tussen beide. Daarnaast hebben we ook nagegaan in welke mate stotteraars verwachten te stotteren tijdens spontaan spreken. Bij dit deel dienden we ons te beperken tot 'verwachting van stotteren' en konden we de resultaten niet vergelijken met het werkelijke spreekgedrag. METHODIEK VAN HET ONDERZOEK (LAMBERS 1978) 1. Proelwoorden De proefwoorden voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zij~ van minder belang voor het onderzoek dat hier beschreven wordt J doch waren no~ig voor een ander deel van het onderzoek. waarvan wij de resultaten hier buiten beschouwing laten. Er wordt gebruik gemaakt van S1 verschillende proefw~orden. De proefwoorden zijn als volgt samengesteld. 1. Alle probfwoorden beginnen met een medeklinker~ 2. Elke medeklinker (beh?lve c, q. x en y) komt drie maal voor aan het begin van een woord. 3. Alle proefwdorden zijn inhoudswoorden : zelfstandige naamwoorden 75

22 (hoof9~akelijk). werkwoorden, adjectieven, bijwoorden. 4. Alle proefwoorden zijn tweelettergre~ig. Oe proefwoorden worden aangeboden in een zin. Ze komen voor vanaf de derde plaats in de aangeboden z1n. In het totaal zijn er 17 verschillende medeklinkers (c, q, x, en y zijn niet opgenomen). Alle komen drie maal voor aan het begin van een woord. Het totaal aantal proefwoorden is dus (17 x 3) Het onderzoek Het onderzoek bestaat. uit twee delen. In een eerste vragenlijst vragen we aan de proefpersonen op welke woorden zij verwachten te stotteren indien zij de aangeboden zinnen zouden moeten lezen. In een tweede vrageniijst vragen we aan de proefpersonen op welkè ptoefwoorden zij verwachten te stotteren indien zij zouden voorkomen tijdens het. spontaan spreken. In de twee delen worden dezelfde zinnen aangeboden. 2.1 ANTICIPATIE-ONOER20EK BIJ LEZEN Het anticipatie-onderzoek bij lezen bestaat uit twee delen al Oe proefpersonen krijg~n bladen waarop de 51 zinnen getypt staan (zie appendix al. Oe.proefwoorden zijn onderlijnd. De volgende instructies worden mondeling voorgelezen : flhler voor je ligt een lijst,met 51 zinnen. Denk je dat je op, dat woord zou stotteren indien het zou voorkomen tijdens de volgende situatie : men vraagt je deze zinnen luidop voor te lezen. Tijdens het lezen is er één vreemde persoon aanwezig en er wordt tegelij- Kertijd een bandopname gemaakt. Indien je meent dat je in die situatie zou stotteren op het onderlijnde woord', antwoord je JA. Indi~n je denkt hiet te zullen stotteren op het onderlijnde woord. antwoord je NEEN". 76

23 Dit deel van het onderzoek gebeurt collectief. Na het onderzoek wordt aan de proefpersonen me~egedeeld dat ze de volgende dag nog een tekst zullen moeten lezen in het kader van het gehele onderzoek. Er wordt niet medegedeeld dat het om bovenstaande zinnen gaat. b) Eén dag na het invullen van bovengenoemde scorebladen wordt aan elke proefpersoon gevraagd 'de volgende zinnen' luidop te lezen. Het zijn dezelfde zinnen als in het eerste deel van het onderzoek, doch de proeifwoorden zijn niet onderlijnd.- dit om te voorkomen dat de proefpersoon zich op hoog-bewust niveau ZOu herinneren wat hij de vorige dag geantwoord heeft. Om diezelfde reden. worden de proefzinnen in een andere volgorde aangeboden (appendix b). Om die reden ook wordt een pauze va~ één dag gelaten tussen het schriftelijk deel van he~ onderzoek en het luidop lezen van de tekst. Tijdens het lezen wordt een bandopname gemaakt (de bandopnemer staat naast de proefpersoon) en enkel de proèfleider is aanwezig. 2.2 ANTICIPATIE-ONDERZOEK BIJ SPONTAAN SPREKEN Wij hebben de proefpersonen dezelfde proefzinnen een tweede maal aangeboden, doch nu met de volgende instructies "Hier voor je ligt een lij st met 51 zinnen. In elke zin werd één woord onderlijnd. Denk je dat je op dat woord zou stotteren indien het zou voorkomen tijdens een spreeksituatie die jij moeilijk vindt (geen leessituatie). Vul JA af NEEN in." 3. Proefpersonen Het onderzoek werd afgenomen bij 23 volwassen ~totteraars : 18 mannen, waarvan de leeftijd varieert tussen 18~6 jaar en 41 jaar ex: 28 jaar] en 5 vrouwen, waarvan de "leeftijd tussen 18 en 23 jaar ligt (X ::: 2Q jaar). 77

24 N.B.,Hierboven hebben we gezien dat er In het totaal 51 verschillende proefwoorden zijn [17 medeklinkers~x 3 proefwoorden per medeklinker). Daar elke proefpe~soon deze S1 proefwoorden beoordeelde. zijn er in het totaal 51 x 23 : beoordeelde items. RESULTATEN c 1. Anticipatie-onderzoek bij lezen 1.1 RESULTATEN VAN ONS ONDERZOEK In het totaal kan de proefgroep op wooraen al dan niet verwachten te stotteren : er zijn- immer:!,51 verschillende proefwoorden.en 23 proefpers~nen : S1 x 23 = Daar één proefpersoon geen antwoord gaf op twee items, is het totaal aantal proefwoorden waarop onze resultaten gebaseerd zijn De volgende tabel geeft een overzicht van"de resultaten absolute resultaten!!!ti ~~~ niet wel wel' &2 lol 163 llis!!re!! niet

25 T~bel 1 Absolute en procentuele resultaten van anticipatie van stotteren en het stottergedrag tijdens het lezen. 1. De proefgroep verwacht op 842 woorden niet te stotteren 71,90%. 2. De proefgroep.verwacht.op 329 woorden wel te stotteren 28.10%. 3. De proefgroep stottert op woorden niet - 86;08%. 4. De proefgroep stottert op 163 woorden wel 13.92%. Het percentage woorden waarop de proefgroep verwacht te zullen stotteren is vrij klein : 28%. Het percentage woorden waarop tijdens het lezen effectief gestotterd wordt is echter veel kleiner : 14%. 5. Op 66,61% van de proefwoorden verwachten de proefpersonen n~et te stotteren en stotteren zij ook niet. Op 8.63% van de proefwoorden anticiperen zij te stotteren en stotteren zij ook tijdens het voorlezen van de zinnen. In het totaal klopt de verwachting met de fea~iteit bij 75% van de proefwoorden. 6. Bij de overige 25% van de proefwoorden anticiperen de stotteraars foutief. _ 79

26 Op ~~geveer 20% (19.47%) van de proefwoorden verwacht de groep wél te zullen stotteren. doch stottert niet. Up slechts 5.29% van de proefwoorden wordt toch gestotterd wanneer het niet verwacht wordt. Er blijkt dus een opmerkelijk verschil te zijn in het soort foutieve ver.wachtingen : er zijn veel meer proefwoorden waarop stotteraars verwachten te stotteren en het uiteindelijk niet doen (20% betekent ç op 5 woorden) dan omgekeerd. In de volgende tabellen zullen we het aantal woorden waarop de proefgroep anticipeert te zullen stotteren als één geheel beschouwen en dan nagaan in welke mate men inderdaad stottert of niet stottert. H~tzelfde zullen we doen voor de woorden waarop de proefgroep verwacht te zullen stotteren.. Anticipatie van stotteren 329 woorden % ~. niet stotteren wel stotteren 228 woorden 101 woorden - 69,30 % - 30,70 % Tabel 2 Binnen het aantal woorden waarop men anticipeert te zullen stotteren. het percentage woorden waarop wel/niet gestotterd wordt. Anticipatie van niet-stotteren 842 woorden ~ niet stotteren wel stotteren 780 woorden 62 woorden -.92,64 % ~ 7,36 % Tabel 3 Binnen het.aantal woorden waarop men anticipeert niet te zullen stotteren. het percentage woorden waarop wel/niet gestotterd wordt. 80

27 In tabel 2 merken we dat wanneer stotteraars verwachten te stotteren. zij in ongeveer twee derden Vdn de gevallen niet stotteren (69.30%) en dus in ongeveer twee derden van de gevallen eeh foutieve voórspell1ng doen. Zij stotteren slechts op 30,70% van de woorden waarop zij dit verwachten. Daarentegen blijkt uit tabel 3 dat de stott'eraars vrij goed kunnen anticiperen wanneer zij niet zullen stotteren. Immers op 92% van de woorden waarop. zij niet verwachten te stotteren. stotteren zij ook niet. 1.2 VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN VAN ONS ONDERZOEK MET DE RESULTATEN VAN ANDERE AUTEURS Omdat de gegevens van een eigen onderzoek meestal in zekere mate beperkt zijn, is het interessant om ze te vergelijken met de resultaten van ande.re gelijkaardige onderzoeken. Wij zullen onze resultaten vergelijken met deze van JOHNSON en SOlOMON (1937], WINGATE ( n KENIS ( n het onderzoek van JOHNSON en SOlOMON worden er in het totaal woorden gelezen. Op woorden (= 21.3%) verwacht de proefgroep te zullen stotteren. Oe pauze tussen anticipatie en lezen is één à zeven dagen. In het onderzoek van WINGATE worden in het totaal woorden '(echte woorden) gelezen. Op 181 woorden (= 3.36%) verwacht de proefgroep te zullen stotteren. De pauze tussen anticipatie en lezliln"is één week. In het onderzoek van KENIS worden in het totaal woorden gelezen] op 350 woorden (= 17.18%) verwacht de proefgroep te zullen stotteren. De pauze tussen anticipatie en lezen is één à zeven dagen. Opmerkelijk bij de verschillende onderzoeken zijn de uiteenlopende percen-' tages woorden waarop de proefpersonen verwachten te stotteren. 21J3% bij JOHNSON. 3J 36%. bij WINGATE % bij. KENIS."... ~.~.10% in ons onderzoek. Factoren die hierbij mogelijk een rol spelen zijn :de moeilijkheidsgraad van. de aangeboden woorden. de testsitu8tie. de proefpersonen zelf. 81

28 82 ::J'.. Z ~ 0- ~ U> ~... 0 ê 0 z.. ~ "'''.- "'" "'" ~o NO U M ~.~ 0 '" M '" M~ '" N N ~ 0. M N 0- ~I ~ ~ ~ ~ '" ~ ~.. ~ < 0 f>l ~ '" ~ 0 ê ~ ~ 0 M '" ~0 0-0 ":;; "''' ~ "'" ". " '" N 00." 0 "'~ -. Cl :r ;0 0'" Z.- '" 0 Z... M ~0. '"!il '" -, M Ol '" '" ~,~ ~'" ~ 0 0 '" 0 U> ~... 0 ~ 0 '" N Z g...!:: 0.,~ '"..., ~,~ '" 0 13 ~ U> ij ~ Z '" ~" " ".. ~ 0 0 > U'" ~ U> ~ > Z '0.;... ~ S 0." , '" N... '" >'" ~ ~ < " 0. N.~... '" 0 o ~ U 0 ~ ~... ~... ~!\,... ê ê.. 0 ~ ~ ~ ~... '"... ~ O'~ -. N "'''.- N ~0 ~ ~ "'" ~ "'" ~ ~ ~ M '" 00 0 ~ '" o '" "'Ol M- 0 N N ~ '" ~ 0 M N 0 ~. 0 ~ 0 0 o a 0 >..... ~ ~ 0 ij..,~...,...,~ ~ é z... z...".. " ij g ::J.. ~ ::J!:: > > 13 ~ U> 13 U>." Z -" '"...

29 Bij de onderzoeken waarmee wij ohze resultaten zullen vergelijken is er steeds een pauze tussen anticipatie van stotteren en lezen. wat aak bij ons onderzoek het geval is. " In tabel 4 wordt weergegeven op welk percentage van de 'verwachte stotterwoorden ' wel/niet gestotterd wordt tijdens het "lezen. Uit de vier onderzoeken komt naar voor dat de stotteraars vaar een deel juist anticiperen. doch voor het grootste deel foutief : bij WINGATE, KENIS en wij zelf stotteren de proefpersonen op ongeveer één" derde van de verwachte stotterwoorden. doch stotteren zij niet op ongeveer twee derden van de verwachte stotterwoordenl bij JOHNSON en SOLOMON komt het stotterged~ag overeen met ongeveer de helft van de stotterverwachting. We merken dat de mate van overeenkomst tussen verwachting en effectief stottergedrag zeer beperkt is. In het bovenstaande vergeleken we de overeenkomst tussen verwachting van stotteren en effectief stattergedragl in wat nu volgt willen we de overeenkomst nagaan tussen 'verwachting van niet-stotteren' en 'effectief niet-stotteren'. Bij dit onderdeel kunnen we het onderzoek van"wingate n~et betrekken wegens de, beperkte gegevens. ANTICIPATIE.VAN NtET-S1;OTTEREN ons onderzoek JOHNSON 842 woorden 100.% "9.916 woorden 100 % woorden % NIET STOTTEREN 92;64 % (780 woorden) 91,8 %..91,76 % (1.548 woorden) WEL STOTTEREN 7,36. % (62 woorden) 8,2 %..._-. 8,24 % (139 woorden) Tabel 5 Vergelijking van ons onderzoek met het onderzoek van JOHNSON en SOlOMON (1.937). en KENIS (1979). Van het aantal woorden waarop de praefgroep NIET verwacht te stotteren wordt telkens het percentage woorden gegeven waarop niet/wel gestotterd wordt tijdens het luidop lezen. 83

30 Uit de drie vermelde.onderzoeken in tabel 5 blijkt dat stotteraars 66k op lange termijn vrij goed kunnen voorspellen wanneer ze NIET zullen stotteren. Immers binnen het aantal woorden waarop ze verwachten niet te stotteren. stotteren ze ook niet op meer dan 90% van de woorden. en dit is het geval in drie onderzoeken. Het onverwacht stotteren blijft steeds beneden 10% van de woorden. c Wanneer. we de gegevens van tabel 4 en tabel 5 vergelijken met elkaar,' dan merken we een opvallend verschil stotteraars stotteren slechts op Dngeveer één derde van de woorden waarop zij verwachten te stotteren (bij JOHNSON op de helft]. Als stotteraars verwachten NIET te stotteren',dan stotteren zij ook niet. en dit is het geval voor meer dan 90% van de woorden. Onverwacht stotteren komt op minder dan 10% van de woorden voor. 2. Anllclpatle-onderzoek bij spontaan spreken Bij 'het voorstellen van het onderzoek meldden we reeds dat we de proefpersonen ook vroegen op welke woorden zij verwachtten te stotteren. tijdens het spontaan spreken. Het is immers een onmogelijke taak te wachten tot de proefpersonen al de proefwoorden in het spontaan spreken gebruikt hebben. Oe resultate~ van verwachting van stotteren tijdens het spontaan spreken zijn de volgende : absolute resulaten procentueel Anticipatie wel ,28 % niet ,72 % I ,00 % Tabel 6 Absolute en procentuelé resultaten van anticipatie van stotteren tijdens spontaan spreken. Oe stotteraars verwachten op 31.28% van de proefwoorden te zullen stotteren tijdens' het spontaan spreken. en op 68.?2% van de woorden niet. 84

31 Als we de resultaten vergelijken van het onderzoek bij lezen en bij spontaan spreken. dan zien we dat : bij lezen de proefgroep verwacht te stotteren op 28~10% van de woorden; en bij spontaan.spreken de proefgroep verwacht te stotteren op 31~28% van de proefwoorden-. Deze resultaten liggen in dezelfde lijn. Of de proefpersonen al dan niet stotteren in realiteit. hebben we enkel nagegaan bij lezen en dat was. zoals we gezien hebben. op ongeveer de helft van het verwachte aantal woorden. nl. ongeveer 14%. BESLUITEN 1. Wanneer we de definitie van JDHNSON (1967) nog even opnemen~ nl. "Stotteren is wat de spreker doet wanneer hij 1) verwacht te stotteren; 2) vreest te stotteren; 3) negatief reageert - gewoonlijk met spanning.- niet alleen door anticipatie van stotteren. maar ook door een poging om het stotteren te vermijden. Wat hij doet om het stotteren te vermijden~ leidt tot een onvloeiendheid~ wat een volledige of gedeeltelijke blokkering van de spraak kan betekenen." dan kunnen we het volgende zeggen i.v.m. anticipatie van stotteren: correct anticiperen. verwachten. te stotteren op bepaalde woorden blijkt beperkt te zijn wanneer er een tijdspanne is tussen het anticiperen en het spreekgedrag. Dit blijkt duidelijk uit onze eigen onderzoeksresultaten. alsook uit o.m. de onderzoeken van JOHNSON en SOlOMON (1937). WINGATE (1975) en KENIS (1979). De anticipatie van stotteren op bepaalde woorden blijkt echtér vrij nauwkeurig te kunnen gebeuren wanneer anticipatie en het uitspreken van de betreffende woorden onmiddellijk op elkaar volgen. Dit komt o.m. in de onderzoeken van KNPTT. JOHNSON en WEBSTER (1937) en MILISEN (1936) tot uiting. 85

32 2. ZOwel uit onze resultaten als uit de gegevens van JOHNSON en SOlOMON (1937) en KENIS (1979) blijkt dat verwachten niet te stotteren en effectief ~ stotteren tijdens het lezen in hoge mate overeenkomt (bij meer dan 90% van de woorden). ook al is er een lange tijdspanne tussen beide. 3. uit het voorgaande (punt 1 en 2) kunnen we afleiden dat wanneer er een pauze gelaten wordt tussen anticipatie van stotteren en lezen. stotteraars méér verwachten te stotteren dan ze uiteindelijk doen. 4. Uit de algemene resultaten (tabel 1) blijkt dat stotteraars op slechts een beperkt aantal woorden (13.92%) stotteren en de grote meerderheid van woorden vloeiend uitspreekt. dit tijdens' een leessituatie. Hoewel vele therapeuten weten dat dit bij de meeste stotteraars zo is. en hoewel zij dit meestal ook 1n realiteit gemerkt hebben. menen w~j dat het ook van h~t allergrootste belang is dat diegene die stottert dit 60k inziet : hij spreekt voor een groot deel vloeiend en slechts in bepaalde mate onvloeiend. Voor de individuele stotteraar is het niet voldoende dat men' hem dit ;meedeelt' in de therapie; het is belangrijk dat hij dit zelf ontdekt en inziet. geleid door de therapeut. BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES JOHNSON. W.J. et al. : Speech handicapped school children. Harper & Row, New Vork pp. JOHNSON. W.J. end AlNSWORTH. S. : Studies in the psychology of stuttering. X. Constancy of loci of expectancy of stuttering. J.S.D p JOHNSON. W.J. end SINN. A. : Studies in the psychology of stuttering. V. Frequency of stuttering with expectetion of stuttering controlled. J.5.D p JOHNSON. W.J. and SOLOMON, A. : Studies in the psychology of stuttering. IV. A quantitative study of expectation of stuttering as a process inval ving a low degree of consciousness. J.S.D p KENIS. M. : Verwachting van stotteren bij het lezen van een woordenlijst~ Niet-gepubliceerde scriptie. Katholieke Vlaamse Hogeschool. Antwerpen pp. KNOTT. J.R., JOHNSON. W.J. and WEBSTER. M.J. : Studies in the psychology of stuttering. 11. A quantitative evaluation of expectation of stuttering in 86

33 relation to the occurrence of stuttering. J.S.o p LAMBERS. C. : Anticipatie van stotteren op woorden beginnend met bepaalde medeklinkers. bij leien en spontaan spreken. Anticipatie van ontwijking van woorden tijdens het spontaan spreken. Niet-gepubliceerde verhandeling o.l.v. P. BASTIJNS. Katholieke Universiteit Leuven pp. MARTIN. R.R. and HAROLOSON. S.K. : The relationship between anticipation and consistency of stuttered words. J.S.H.R p MILISEN. R. : Frequency of stuttering with anticipation of stuttering controlled. J.S.O PEINS. M. : Consistency effect in stuttering expectency. J.S.H.R p VAN RIPER. C. : Study of the thoracic breath1ng of stutterers during expectancy end occurrence of stuttering spasms. J.S.O p VAN RIPER. C. : The nature of stutter1ng. Prentice Hall. Englewood Cliffs. New Vork pp. VAN RIPER. C. end MILISEN. R.L. : A study of the predieted duration of ~e stutterer's bloeks es releted to their eetual durat1en. J.S.O p WINGATE. M.E. : Expectancy as basically a short-term precess. J.S.H.R. 1975, p WISCHNER. G:J. :_An experimentel approach te expectancy and anxiety in stuttering behaviour. J.S.H.O p " Adres van de auteur Oude Zandstraat Beveren APPENDICES Appendix a 1. Hij kocht een boeket rozen voor zijn vrouw. 2. Van 10 tot 12 uur houdt de dokter spreekuur. 3. Als het zeer warm is smaakt een frisse dra~'. 4. Er is genoeg taart voor iedereen. 5. Oe soep smaakte heerlijk. 6. Zijn vrouw is zeer jaloers.. ".. 87 _

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Kwaliteit: buitenlandse kinderen

Kwaliteit: buitenlandse kinderen Kwaliteit: buitenlandse kinderen Artsen en allochtone kinderen 4 De communicatie tussen artsen en Turkse of Marokkaanse patiëntjes en hun ouders. Door drs. C. Kalmeijer-Mesker, dr. E. Hamstra-Bletz en

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 1.0 16 augustus 2010 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding 3 1. Geen indicatie-uitspraken.

Nadere informatie

Zelfverzekerd spreken voor publiek

Zelfverzekerd spreken voor publiek Zelfverzekerd spreken voor publiek Ontwikkeling van een methode voor mensen met lichte speechangst Jolien Strous Studentnummer: s1424947 E- mailadres: Jolien@live.nl Begeleider: Prof. Dr. J.C. de Jong

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen. Patiëntenversie voor ouders

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen. Patiëntenversie voor ouders Multidisciplinaire richtlijn ADHD Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen Patiëntenversie voor ouders 2007 De multidisciplinaire richtlijn ADHD is ontwikkeld onder

Nadere informatie

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen.

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Infobrochure voor jeugdwerkers Jeugd & Vrede 1 Deze brochure is gebaseerd op Pesten voorkomen stap voor stap - De No Blame-aanpak in theorie en

Nadere informatie

Praktische psychologie voor leren en onderwijzen

Praktische psychologie voor leren en onderwijzen Praktische psychologie voor leren en onderwijzen Gert Alblas Arjan Endeman Roel Heinstra Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers Groningen/Houten Omslagillustratie:

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi)

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010 A.J.P. van Hemert MA Drs. C. Koolhaas (NVLF en logopedist) (NVLF) Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) 1 Inhoud Voorwoord... 3 Deel I

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

EMDR BIJ VERSLAVING (UITGEWERKT VOOR ALCOHOL AFHANKELIJKHEID) Hellen Hornsveld en Wiebren Markus. Versie: Mei 2014

EMDR BIJ VERSLAVING (UITGEWERKT VOOR ALCOHOL AFHANKELIJKHEID) Hellen Hornsveld en Wiebren Markus. Versie: Mei 2014 EMDR BIJ VERSLAVING (UITGEWERKT VOOR ALCOHOL AFHANKELIJKHEID) Hellen Hornsveld en Wiebren Markus Versie: Mei 2014 1 Dit protocol is financieel mede mogelijk gemaakt door IrisZorg, het Fonds Psychische

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

47 VRAGEN OVER HET SYNDROOM VAN KLINEFELTER

47 VRAGEN OVER HET SYNDROOM VAN KLINEFELTER 47 VRAGEN OVER HET SYNDROOM VAN KLINEFELTER COLOFON Het 47 Vragen Boekje is een uitgave van: Nederlandse Klinefelter Vereniging. Stationsplein 6 3818 LE Amersfoort Tel: 033 422 65 40 Website: www.klinefelter.nl

Nadere informatie

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW Drukke kinderen Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen Draaiboek voor een oudercursus NIZW 2000 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Dit draaiboek kwam tot

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Verlengde Coaching 0708

Verlengde Coaching 0708 Onderzoeksrapport Onderwijsstudies Universiteit Leiden Onderzoeksrapport Universiteit Leiden oktober 2008 dr. Daphne Hijzen (HenK onderwijsadvies) dr. Marie-José Koerhuis (HenK onderwijsadvies) dr. Nadira

Nadere informatie

Adolescenten & Alcohol

Adolescenten & Alcohol Adolescenten & Alcohol De achtergronden van alcoholgebruik door jongeren in de gemeente Teylingen: Interviews met 15-jarige jongeren en hun moeders Winnie Gebhardt, Sarie van Torenburg, Marloes Vooijs,

Nadere informatie

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn VLOT 5 V O L G S Y S T E E M L A G E R O N D E RW I J S : T A A LVA A R D I G H E I D ISBN 11 301 0493 1 Wolters Plantyn 9 781130 104936 redactie: Marleen Colpin Sara Gysen Koen Jaspaert Saskia Timmermans

Nadere informatie

HR voor ZO's. Eerste Hulp bij Rekrutering en Ontwikkeling, het EHRO-basispakket voor zelfstandige ondernemers (ZO's)

HR voor ZO's. Eerste Hulp bij Rekrutering en Ontwikkeling, het EHRO-basispakket voor zelfstandige ondernemers (ZO's) HR voor ZO's, DEEL1: een aanpak voor rekrutering & selectie HR voor ZO's Eerste Hulp bij Rekrutering en Ontwikkeling, het EHRO-basispakket voor zelfstandige ondernemers (ZO's) INHOUD 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Sociaal (v)aardig? De ontwikkeling van een spel rond sociale vaardigheden en pesten voor kinderen met en zonder autisme

Sociaal (v)aardig? De ontwikkeling van een spel rond sociale vaardigheden en pesten voor kinderen met en zonder autisme Tis mcampus Aalst Studiegebied onderwijs Bachelor lager onderwijs - BALO Sociaal (v)aardig? De ontwikkeling van een spel rond sociale vaardigheden en pesten voor kinderen met en zonder autisme Academiejaar

Nadere informatie

UITSTELGEDRAG VAN LEERLINGEN

UITSTELGEDRAG VAN LEERLINGEN maart 2002 nummer 43 UITSTELGEDRAG VAN LEERLINGEN Wat steekt erachter en wat doe je eraan? Studie huis Auteur Harry Schouwenburg, Rijksuniversiteit Groningen Redactie Harry Schouwenburg Jos Zuylen onder

Nadere informatie