voorwoord Het bestuur Met trots presenteren wij u het digitale VTV jaarbericht 2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorwoord Het bestuur Met trots presenteren wij u het digitale VTV jaarbericht 2012."

Transcriptie

1 voorwoord Het bestuur Met trots presenteren wij u het digitale VTV jaarbericht Het jaar 2012 kenmerkt zich door een aantal belangrijke ontwikkelingen. De economische terugval wordt steeds meer zichtbaar in de teruglopende budgetten, minder lange toekenningperiode van subsidies en meer nadruk op de zelfwerkzaamheid van betrokkenen. Hoewel we erkennen dat de inzet gebaseerd moet zijn op dat wat mensen zelf kunnen ook zelf moeten doen, is het van groot belang voortdurend alert te zijn op datgene waarvoor wel inzet en ondersteuning nodig is en ervoor te zorgen dat wij er dan zijn. Want ook in deze moeilijke tijden moet het motto een ieder doet mee recht overeind blijven staan. Hans de vos Opnieuw hebben wij dit jaar voor duizenden vanuit onze centra in Delft, Den Haag en Leiden talrijke activiteiten kunnen uitvoeren. Met de inzet van honderden vrijwilligers, vakkrachten en medewerkers is het gelukt een uitstekend activiteitenaanbod te bieden. Zoals elders in dit verslag uit de productiecijfers blijkt, is zelfs sprake van een toename in het aantal. Voor het VTV een signaal dat het activiteitenaanbod in een behoefte voorziet. Er blijft echter nog veel te doen: de vernieuwing van ons activiteitencentrum in Leiden, de verruiming van het activiteitenaanbod en de vergroting van de toegankelijkheid van de algemene centra voor onze doelgroep zijn speerpunten die de komende jaren blijvend onze aandacht zullen vragen. Met dit jaarbericht hopen wij u op een plezierige en beknopte wijze inzicht te geven in alles wat Stichting VTV in 2012 heeft gerealiseerd. Ram Ramlal Het bestuur Mr. H. de Vos Drs. D. Ramlal

2 MissiE En visie Het VTV officieel de Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteitenbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten, dat een bijdrage levert aan de kwaliteit van hun bestaan. Daarnaast ondersteunt VTV mensen met een beperking en hun ouders/ verzorgers in de thuissituatie. Ook dit gebeurt door de inzet van vrijwilligers (oppashulp, gastgezinnen, vriendenkringen, logeerkringen en maatjesprojecten). VTV biedt activiteiten die aansluiten bij de behoeften en wensen van de deelnemers. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Bovendien wordt gewerkt aan mogelijkheden tot integratie in de samenleving, om mensen met een beperking 'erbij' te laten horen en volwaardig deelnemer aan de samenleving te kunnen laten zijn. Om deze taken professioneel te kunnen uitvoeren, biedt de Stichting VTV haar medewerkers en de vrijwilligers goede voorwaarden en een werkomgeving waarin zij tot hun recht kunnen komen, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Onze missie is gebaseerd op onze visie op leven, wonen, werken en vrije tijd van mensen met een verstandelijke beperking. In de visie geven we aan welke waarden belangrijk zijn bij het verwezenlijken van onze missie. In het realiseren van een aanbod vrijetijds- en vormingsactiviteiten laten we ons leiden door de deelnemers. Zij willen als mens aangesproken worden; erbij horen, deel uit kunnen maken van een netwerk of vriendschap ervaren. Zij hebben behoefte aan aandacht, ontspanning en plezier. Dit op een veilige plek die bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar is. Deze wensen, behoeften en vragen van de deelnemers nemen we als uitgangspunt voor een: Professioneel en samenhangend aanbod Stichting VTV organiseert een professioneel, samenhangend en innovatief aanbod van vormende- en vrijetijdsactiviteiten en vrijwillige thuishulp. Door de regionale spilfunctie zijn wij in staat om lacunes en knelpunten in het aanbod te signaleren en indien mogelijk (samen met anderen) op te lossen. Werkomgeving Ons aanbod van activiteiten krijgt vorm door de betrokkenheid, inzet en deskundigheid van onze medewerkers en vrijwilligers. Aandacht voor hun werkomgeving en persoonlijke ontwikkeling is daarom essentieel. Positieve waarden en normen Bij het uitvoeren van onze taken en de wijze waarop mensen met elkaar omgaan, laten we ons vaak onbewust leiden door waarden en normen. Wat we belangrijk vinden, hoe we problemen oplossen en waar we op letten. Binnen de Stichting VTV hanteren we een aantal waarden en normen waar de wijze van handelen uit voortvloeit. Dit zijn: Respect Wij tonen respect voor de fundamentele rechten van de persoon met een beperking. Ook geven we ruimte aan anderen om te mogen zijn wie ze zijn. Dit geldt zowel voor mensen die aan de activiteiten deelnemen als voor collega s en vrijwilligers. Verantwoordelijkheid De medewerkers zijn zich bewust van zijn of haar professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van de persoon met een beperking en de maatschappij. Hij of zij vermijdt gedrag waardoor het vertrouwen wordt geschaad. Gezamenlijkheid Het aanbod kan pas gerealiseerd worden in samenwerking met collega s, voorzieningen, scholen, gemeenten enz. Deelnemersgerichte instelling De deelnemers worden serieus genomen en het uitgangspunt is de wensen en behoeften van de deelnemers. Belangrijk hierbij is de persoonlijke ontwikkeling en een correcte bejegening.

3 MissiE En visie Kwaliteit bij vtv Het VTV stelt zich ten doel om haar diensten op een hoog niveau uit te voeren. Het leveren van kwaliteit dus! Kwantiteit wordt hierbij niet vergeten, want ons doel is tevens zo effi ciënt mogelijk te werken. Dit doen wij door het stellen van doelen die in de jaarplannen van de verschillende afdelingen worden vastgelegd. Tweemaal per jaar zijn deze doelen in het Centraal Management Team onderwerp van gesprek en wordt gekeken of de planning nog in de pas loopt of dat deze bijgesteld moet worden Kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld! is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). In 2012 ontving Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten opnieuw de landelijke kwaliteitsonderscheiding 'Goed Geregeld' en liet daarmee zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk heeft georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze bij het VTV kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Financiers, samenwerkingspartners en klanten weten dat het VTV haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld! Klachtbehandeling VTV ZHN 2012 In 2012 zijn geen klachten van leden ontvangen en/of behandeld door de Provinciale Klachtencommissie voor MEE/VTV organisaties in Zuid-Holland. De Provinciale Klachtencommissie MEE/VTV organisaties in Zuid-Holland De Provinciale Klachtenregeling MEE Rotterdam Rijnmond, MEE Zuid-Holland Noord (MEE/VTV en +Support) en MEE Plus groep in Zuid-Holland is met ingang van 1 januari 2010 in werking getreden met een looptijd tot 1 januari 2015, nadat instemming is verkregen vanuit de cliëntenraad van MEE ZHN/VTV. Voor de beoordeling van klachten over een MEE/VTV organisatie in de provincie Zuid Holland is de Provinciale Klachtencommissie actief. In deze commissie hebben vertegenwoordigers zitting namens cliënten en op voordracht van de MEE organisaties. Op dit moment bestaat de commissie uit een viertal personen ( er is een vacature). De coördinatie van de klachtbehandeling door deze commissie berust bij MEE/VTV ZHN. De behandeling van een klacht wordt steeds door 3 leden ( één namens de cliënten, één namens de MEE/VTV organisaties en een onafhankelijk voorzitter) gedaan. Een klacht, wil die door de commissie in behandeling worden genomen, moet gericht zijn op het- uiteraard naar de mening van de klager(s)- niet juist handelen van een of meerdere medewerkers van een MEE/VTV organisatie. Ook het achterwege laten van handelen/ondersteuning waarop wel recht zou bestaan kan tot een klacht leiden. In 2012 is een aantal ingediende klachten door de commissie beoordeeld, echter niet van toepassing op de VTV organisatie. Cliëntvertrouwenspersoon Via het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) is aan dezelfde deelnemende MEE/VTV organisaties voor klachtbehandeling, een cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar gesteld. Deze cliëntvertrouwenspersoon heeft als doel de individuele cliënt te ondersteunen in het verwoorden van klachten en het ondersteunen bij het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat. Op deze wijze wordt de onafhankelijkheid het meest gegarandeerd en is sprake van een weloverwogen partijdigheid voor de cliënt. De cliëntvertrouwenspersoon maakt jaarlijks een geanonimiseerde rapportage van de inhoud van het werk voor de MEE/VTV organisaties. Dit gebeurt volgens de hiervoor ontwikkelde standaarden. Het LSR voert verder op basis van dit verslag en de ervaringen van de cliëntvertrouwenspersoon een adviesgesprek met directies van de organisaties waar de cliëntvertrouwenspersoon voor werkt.

4 vrijwillige thuishulp Sinds januari 2011 is de Vrijwillige Thuishulp onder gebracht binnen Stichting VTV (Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten). Stichting VTV richt zich op het professioneel organiseren van vrijwilligerswerk ten behoeve van mensen met een beperking o.a. door het organiseren van vrijetijdsactiviteiten en het bieden van ondersteuning in de thuissituatie. Doelstelling Vrijwillige Thuishulp biedt hulp en ondersteuning in de thuissituatie aan kinderen en volwassenen met een beperking of een chronische ziekte en aan hun verzorgers door het inzetten van vrijwilligers. De hulp heeft als doel ouders, verzorgers en/of hun partners (de mantelzorgers) te ontlasten bij de dagelijkse begeleiding en verzorging. Daarnaast heeft de hulp als doel mensen met een beperking te ondersteunen om aan het gewone leven te kunnen deelnemen. Doelgroep Kinderen en volwassenen met een: verstandelijke beperking lichamelijke beperking meervoudige beperking zintuiglijke beperking autisme spectrum stoornis chronische ziekte Ondersteuning De ondersteuning wordt gegeven door een vrijwilliger, bij voorkeur iemand uit de omgeving. Daarbij wordt gestreefd naar het koppelen van een vaste vrijwilliger aan een leefeenheid waarbij de hulpvraag centraal staat. De inzet van een vrijwilliger komt niet in de plaats van de professionele zorg maar is aanvullend en aan de thuissituatie gerelateerd. Deze ondersteuning kan bestaan uit: Actieve of passieve oppashulp Speelhulp Hulp bij vrijetijdsbesteding of samen erop uit Hulp bij vervoer Hulp d.m.v. een gastgezin (logeerhulp) Project Logeerkring (respijtzorg) In de gemeente Den Haag is in september 2011 het project logeerkring gestart. Een logeerkring bestaat uit een aantal ouderparen (mantelzorgers) met een thuiswonend kind met een beperking. Twee gezinnen worden aan elkaar gekoppeld, zodat de deelnemers per toerbeurt gebruik kunnen maken van een logeermoment bijvoorbeeld één keer per maand of eens in de zes weken. In 2012 is dit project gecontinueerd.

5 vrijwillige thuishulp samenwerking en externe contacten; Overleg informele Zorgorganisaties in Delft, Vrijwilligerswerk Delft en de gemeente. Platform Jonge Kind in Delft. Deelnemers platform: Integrale Vroeghulp, Jeugdformaat, MEE, Ipse de Bruggen Kinderdienstencentrum Kind&Zo en Speciale Thuiszorg, Sophia Revalidatie, Centrum voor Jeugd en Gezin. Netwerkoverleg Informele zorg in de gemeente Westland met Vitis Welzijn Mantelzorg en organisaties die betrokken zijn bij mantelzorgondersteuning en de gemeente. In oktober is een innovatief samenwerkingsproject (pilot) rond respijtzorg gestart in het Westland middels een online marktplaats voor zorg en welzijn, Zorgvoorelkaar. Vitis Welzijn Mantelzorg heeft het initiatief genomen. Mantelzorgcafé in de gemeente Pijnacker-Nootdorp met verschillende organisaties die mantelzorgondersteuning bieden. Brede bijeenkomst Samenwerken aan Informele Zorg met de gesubsidieerde organisaties als niet-gesubsidieerde organisaties in DWO gemeenten. Samenwerking tussen MEE Berkel en Rodenrijs (onderdeel van MEE Rotterdam Rijnmond) en Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp in de gemeente Lansingerland. Platform Zorgvrijwilligers Den Haag. Overleg gemeenschappelijke thema s, uitwisseling expertise en afstemming met de organisaties voor informele zorg in Den Haag waarbij de 1 op 1 relatie centraal staat. Daarnaast worden inhoudelijke thema s uitgewerkt in werkgroepen. HOF (Promotie Haags Vrijwilligerswerk) ondersteunt het Platform. De coördinator van de Vrijwillige Thuishulp neemt deel aan de werkgroep inhoudelijke vernieuwing. Overleg met organisaties die professionele thuisondersteuning bieden in de regio Den Haag en randgemeenten, zoals Steinmetz de Compaan, Ipse de Bruggen, s Heeren Loo en Stichting Mantelzorg Den Haag. Platform Informele Zorg Haagse Randgemeenten. Deelnemers: Stichting Rondom Mantelzorg en de organisaties voor intensieve vrijwilligerszorg die werkzaam zijn in de Haagse Randgemeenten. Mezzo / Landelijk Platform Vrijwillige Thuishulp De Vrijwillige Thuishulp is lid van Mezzo, vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Mezzo geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van mantelzorgers, organisaties die mantelzorgers ondersteunen en lokale en regionale organisaties die vrijwilligers in de zorg inzetten. Het gaat om organisaties voor Vrijwillige Thuishulp, Steunpunten Mantelzorg, Platforms Belangenbehartiging Mantelzorg, organisaties voor Buddyzorg, Vriendendiensten en sinds 2011 ook de georganiseerde Burenhulp. De Vrijwillige Thuishulp neemt ongeveer vier keer per jaar deel aan het overleg van het Landelijk Platform Vrijwillige Thuishulp. Daarnaast is de coördinator lid van de agendacommissie van het Landelijk Platform. In 2012 zal het Platform overgaan in kringen in oprichting. De Platforms hadden onder meer als functie de voorbereiding van de ledenraadsvergaderingen, deze functie vervalt. De kringen kunnen o.a. werken aan inhoudelijke werkontwikkeling.

6 vrijwillige thuishulp resultaten vrijwillige thuishulp Onderstaand de totalen van alle gemeenten in het werkgebied van VT: Delft Westland Pijnacker-Nootdorp Lansingerland Den-Haag Leidschendam-Voorburg Rijswijk Wassenaar Cliënt gegevens Jaar van rapportage Aantal cliënten Aantal ingevulde hulpvragen Beëindigde hulpvragen Hulpvragen op wachtlijst per Gegevens vrijwilligers Jaar van rapportage Aantal vrijwilligers Aantal ingezette vrijwilligers Nieuwe vrijwilligers Uitgeschreven vrijwilligers Koppelingen cliënt /vrijwilliger Jaar van rapportage Aantal nieuwe koppelingen

7 Leeftijdscategorie cliënten (ingeschreven cliënten; peildatum 31 december 2011 en 2012) Jaar v. rapportage Man Vrouw Totaal < 16 jaar t/m 24 jaar t/m 44 jaar t/m 64 jaar t/m 74 jaar Totaal Leeftijdscategorie vrijwilligers (ingeschreven vrijwilligers; peildatum 31 december 2012 ) Man Vrouw Totaal 16 t/m 24 jaar t/m 44 jaar t/m 64 jaar t/m 74 jaar t/m 84 jaar Totaal

8 UitgElicht vtv regio den haag dance Unlimited 2012 De derde editie van Dance Unlimited was wederom een waanzinnig succes en super goed bezocht! Vanuit de hele regio kwamen mensen naar Station One in Den Haag om te dansen en te feesten. Dit keer was gekozen voor Dance Classics uit de jaren en een spectaculair optreden. De menigte ging volledig uit zijn dak op de verlichte dansvloer in het midden van de zaal. Een sfeervolle avond met familie, begeleiders, vrijwilligers en buddy s. Ruim 200 mensen bezochten dit festijn. Aanzienlijk meer dan het jaar daarvoor. Dit jaar vooral veel jongeren zoals op de foto s is te zien. Groepen die vanuit het werk kwamen of vanuit de woonvoorziening. Voorafgaand is aandacht gevraagd via de social media: Facebook en Hyves, inclusief een eigen blogspot genaamd dance-unlimitid.blogspot.com, wat ongetwijfeld heeft bijgedragen tot het grote aantal van dit festijn. Ook werd het publiek op de hoogte gebracht via: Regionale radio zenders Den Haag FM en Radio discus Regionale nieuwsbladen AD Haagse editie redactioneel en de Posthoorn. Evenementenwebsites Disco-train, easyticket.nl en evenementenkalender MEE Mee nieuwsbrief en Intranet MEE. Vrijwilligersorganisaties HOF, Den Haag cares, Jomazo, MAS en BestBuddies Gemeente Den Haag en handicap Alle woonvoorzieningen in Den Haag en regio, welzijnsorganisaties in Den Haag, sportclubs voor mensen met een beperking, mantelzorg, en nog meer relevante organisaties hebben een fl yer en een begeleidende brief ontvangen. Full color advertentie in de Posthoorn. Editie centrum met een oplage van TV West is langs geweest op de avond zelf voor een interview met een dansbuddy en heeft gefi lmd. Donderdagavond 15 november zonden ze het nieuwsitem uit. Zomaar een reactie op Dance Unlimited; Hallo organisatoren van Dance Unlimited, Ik wil jullie het compliment doorgeven van de begeleiding en bewoners van het Thomashuis De Oliemolen, waar Matthijs woont. Ze hebben 9 november een geweldige avond gehad bij Dance Unlimited! De dansers, de DJ, de hapjes, de muziek, de lichtjes in de vloer. Ze hebben ervan genoten! Ze vonden het jammer dat het maar 1x per jaar is... Hartelijke groet, Tussendoor konden de genieten van een spectaculair optreden van twee professionele dansers en een spontane, eigen hiphopdemonstratie. Kijk voor de foto's en het TV West-item op: Dance Unlimited 2012: de sfeer was goed, de muziek was goed, het optreden spectacular, de organisatie was goed, kortom...een topavond!!

9 UitgElicht vtv regio den haag actief interculturalisatie beleid vtv den haag Vanaf februari 2012 is een interne stuurgroep interculturalisatie actief. In het verslagjaar is de stuurgroep viermaal bijeen geweest en zijn de volgende zaken gerealiseerd: VTV-folders zijn vertaald; ambassadeurs (moeders/stagiaires van niet-westerse komaf) zijn ingezet bij het VTV; doelgroep bi-culturele achtergrond zichtbaar gemaakt; actievere benadering van de doelgroep met een bi-culturele achtergrond; moeders bevraagd Vier stagiaires zijn actief binnen het VTV van niet Westerse afkomst; waaronder taalstagiaires en hbo- en mbo-stagiaires; er is een nieuwe medewerker aangenomen van niet-westerse komaf; Er zijn foto s van medewerkers opgehangen in de hal en op de website geplaatst; Er is een internationale welkomstbanner in de hal van het VTV gebouw geplaatst; Binnen de horeca zijn zaken aangepast zoals: aanpassen van de lunches voor de verhuur, meer vegetarische gerechten op menukaart, mogelijkheid van Halal. Opbouw van netwerken: VTV heeft actief deelgenomen aan de kerngroep en stedelijke alliantie cultuursensitiviteit organisaties voor Hagenaars met een beperking; Het VTV heeft een integraal interculturalisatieplan ontworpen voor de organisatie en dit is in verschillende stadia besproken in de Stedelijke Alliantie met de vraag om feedback; De Stedelijke alliantie heeft de stichting VTV duidelijk in het proces van interculturalisatie geplaatst.de stedelijke alliantie heeft door de interviews, conferenties, de overleggen binnen de kerngroep, de bijeenkomsten van de Stedelijke alliantie, de werkmethodieken, de uitwisselingen met Nador en door de nieuwe contacten, sterk bijgedragen aan bewustzijn op dit onderwerp. Dit besef heeft bijgedragen aan het nemen van managementverantwoordelijkheid en de betrokkenheid van het management vergroot. Het is nu voor alle betrokkenen duidelijk geworden dat niemand buiten het interculturalisatieproces staat.

10 UitgElicht vtv regio den haag Een bijzonder project - openbaar vervoer in alphen aan den rijn (regio leiden) In 2012 hebben MEE en VTV samengewerkt om het project Trainen van leerlingen van het speciaal onderwijs in het omgaan met het openbaar vervoer goed van de grond te laten komen. Dit heeft geleid tot een succes! De gemeente Alphen aan den Rijn is zo enthousiast dat er voor 2013 een nieuwe aanbod mag worden uitgeschreven. De aangemelde leerlingen krijgen een intake van de MEE consulent, deze verzamelt informatie bij de ouders, de school en het netwerk over de leerbaarheid en de kwetsbaarheid van de jongere. Vervolgens geeft de consulente van MEE een advies aan de ouders. In het negatieve geval gaat het advies ook naar de gemeente en wordt er niet getraind. Een positief advies wordt direct gevolgd door een training door VTV Leiden. Na gemiddeld 6 trainingen wordt er een eindadvies opgesteld door de trainster van VTV. Alle adviezen worden altijd eerst door ouders gelezen en ondertekend. In totaal zijn er 14 leerlingen getraind. De meesten van hen waren zeer succesvol. Bij een paar werd er een negatief reisadvies gegeven door de consulent van MEE of de trainster van VTV. De positieve kant was dat deze kinderen dan wel van het georganiseerd vervoer gebruik mochten blijven maken. Het advies werd door de gemeente Alphen zeer serieus genomen.

11 UitgElicht vtv regio den haag Beweegcoach - samenwerken met gemeenten in het werkgebied vtv zhn Gemeenten in onze regio ondersteunen het standpunt dat sporten en bewegen voor iedereen belangrijk is en bijdragen aan de kwaliteit van leven. Gemeenten kiezen veelal voor een integrale en interactieve benadering en de inzet van sport en bewegen in relatie tot een aantal zogenaamde prestatievelden van de Wmo (Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning.) Zo heeft de Gemeente Delft aan MEE ZHN gevraagd mee te denken over het in beweging brengen van mensen met een beperking. Voor veel mensen met een beperking is het belangrijk om te bewegen en zij hebben daar enige begeleiding en stimulans voor nodig. Om de drempel om te gaan bewegen en sporten te verlagen is de beweegcoach ontwikkeld. In 2011 hebben gemeenten Delft, Leiden en Den Haag gekozen voor het initiëren van de beweegcoach/ sportconsulent. Sport heeft een grote maatschappelijke waarde en bevordert participatie en past bij de visie van MEE ZHN en partnerorganisatie VTV. De inzet van de sportcoach in de drie werkgebieden VTV hebben in 2012 voor onder andere de regio Delft tot de volgende resultaten geleid. Resultaten sportcoach De inzet van de sportcoach in de drie werkgebieden VTV hebben in 2011 al tot de volgende resultaten geleid. Uitwerking sportvragen VTV Delft, VTV Leiden en VTV Den Haag 2012 Delft Leiden Den Haag Periode jan dec 2012 jan dec 2012 jan dec 2012 Verenigingsondersteuning 4,5 uur 14 uur Matches maken 4,5 uur 14 uur 18 uur Uren beweegcoach per week 9 uur 28 uur 18 uur Delft Leiden Den Haag Aantal aanmeldingen Delft Leiden Den Haag Aantal matches Aanvraag binnen via: Delft Leiden Den Haag MEE Zorginstellingen Informatiemarkten 2 2

12 Fysiotherapeuten, dokters enz. 4 2 Scholen 2 3 Kranten, folders enzovoorts VTV Overig Welke beperking: Delft Leiden Den Haag Licht verstandelijke beperking Verstandelijke beperking Lichamelijke beperking Chronische aandoening Visuele beperking 2 Complex (meervoudig) 8 2 Psychologische beperking 1 1 Autisme Sporten: Delft Leiden Den Haag Atletiek 6 2 Badminton 3 Bewegen algemeen 5 1 Dansen 1 5 Fietsen 3 Fitness Gymnastiek/kinder gym 2 Judo Korfbal 1 Paardrijden 1 2 Scouting 2 Taekwondo/Hapkido/Aikido 4 Tennis Tafeltennis Voetbal Yoga 1 3 Wandelen/Nordic Walking 1 Zumba Zwemmen Overig

13 productiecijfers 2012 Bezoekersaantallen vtv zhn per regio Het geautomatiseerde ledenbestand van deelnemers aan activiteiten levert belangrijke informatie op en is gekoppeld aan de fi nanciële administratie van Stichting VTV. Dit betekent ondermeer dat leden die deelnemen aan activiteiten automatisch een factuur ontvangen voor dat waaraan is deelgenomen. Onderscheid wordt gemaakt tussen de reguliere activiteiten (men is lid tot wederopzegging) en overige activiteiten zoals de vakantiedagopvang, cursussen, trainingen, etc. Tevens worden bepaalde gegevens automatisch verwerkt tot managementinformatie en onder andere presentielijsten etc. Leden van de reguliere activiteiten en cursussen betalen een zogenaamde basiscontributie en daar bovenop de bijdrage per activiteit. Door dit basislidmaatschap wordt ieder lid geïnformeerd over actuele zaken en te organiseren eenmalige activiteiten zoals vakantiebesteding, cursussen etc. Aan de hand van de ledenadministratie is het mogelijk het totaal aantal per jaar in kaart te brengen. Onderstaande tabel toont aan dat met een aantal in 2012 van de stichting Vrije Tijd en Vorming duidelijk in een behoefte voorziet. Ook blijkt dat in 2012 sprake is van een stijging van het aantal per jaar ten opzichte van het jaar Bezoekersaantallen VTV totaal en per regio Bezoekersaantal totaal 2011 en 2012 (Regio Delft is inclusief Bureau Vrije Tijd en de Regio Den Haag inclusief buitenschoolse opvang) Regio Delft Den Haag Leiden Totaal Jaar Bezoekers per jaar Onderstaand overzicht laat het aantal per activiteit in de regio zien. Bezoekersaantallen 2012 VTV regio Delft en Bureau Vrije Tijd Regio Naam activiteit Frequentie op jaarbasis per keer per jaar Delft Handwerken Delft Handwerken/naaien Delft Houtbewerking dinsdag Delft Houtbewerking woensdag Delft Houtbewerking 1 donderdag Delft Houtbewerking 2 donderdag Delft Koken 1 maandag Delft Koken 2 maandag Delft Koken dinsdag

14 Regio Naam activiteit Frequentie op jaarbasis per keer per jaar Delft Koken woensdag Delft Koken 1 donderdag Delft Koken 2 donderdag Delft Koken woensdagmiddag (gestopt juli 2012) Delft Koken PGB Delft Kre-Aktief Delft Schoonheidsverzorging Delft Schoonheidsverzorging 2 (gestopt juli 2012) Delft Tekenen en Schilderen Delft Tekenclub Kleur en Co (gestopt maart 2012) Delft Muziek Delft Muziek Delft Countrylinedance Delft Volksdansen Delft Club Gegein Delft Eetcafé Likkepot Delft Seniorensoos Delft De eetclub Delft De Vrijdagavondsoos Delft Aerobic Delft Bowlen Delft Delft Poolen-Darten Nootdorp Delft Zaalvoetbal Delft Zwemmen Delft Trimzwemmen Delft Computerclub donderdag Delft Computerclub donderdag Delft Computerclub woensdag Delft Onderwijsclub dinsdag Delft Onderwijsclub woensdag Delft Eetcafé Naaldwijk Delft Bowlen De Lier

15 Regio Naam activiteit Frequentie op jaarbasis per keer per jaar Delft Bowlen De Lier Delft Darten s Gravenzande Delft Bowlen Vlaardingen-Maassluis Delft Bowlen Zoetermeer Delft Darten Zoetermeer Delft Kookclub Zoetermeer Delft Computerclub Westland Delft Handenarbeid Delft Toneel Delft Cursus Engels Delft Delft Zumba Delft Schaakclub Delft 45+soos Waterviolier dinsdag Cn Delft 45+soos Waterviolier zaterdag Cn Delft 45+soos Waterviolier donderdag Cn Delft Cnots/-Boem Cn Delft 45+soos zaterdag Cn Delft Voorleesclub vroeg Paardenmarkt Cn Delft Voorleesclub laat Paardenmarkt Cn Delft Opmaakclub Paardenmarkt Cn Delft Sjoelclub Paardenmarkt Cn Delft Dansclub p1 Cn Delft Combiclub p1 Cn Delft Dartclub p1 Cn Delft Wandelclub p1 Cn Delft Kooklcub donderdag p1 Cn Delft Computerclub vroeg p1 Cn Delft Computerclub laat p1 Cn Delft Opmaakclub donderdag p1 Cn Delft Voorleesclub donderdag p1 Cn Delft Zumba a la Danza vroeg p1 Cn Delft Zumba a la Danza laat p1 Cn

16 Regio Naam activiteit Frequentie op jaarbasis per keer per jaar Delft Muziekclub op woning laat p1 Cn Delft Sjoelclub vroeg p1 Cn Delft Sjoelclub laat p1 Cn Delft Kookclub dinsdag p1 Cn Delft Muziekclub op woning p1 Cn Delft Voorleesclub op woning laat p2 Cn Delft Sjoelclub p2 Cn Delft Kookclub dinsdag p2 Cn Delft Muziekclub op woning p2 Cn Delft Dansclub p2 Cn Delft Combiclub p2 Cn Delft Dartclub p2 Cn Delft Wandelclub 1 p2 Cn Delft Wandelclub 2 p2 Cn Delft Computerclub vroeg p2 Cn Delft Computerclub laat p2 Cn Delft Voorleesclub p2 Cn Delft Lunchkoken zaterdag p2 Cn Delft Zumba p2 Cn Delft Internetcafé p2 Cn Delft Muziekclub op woning laat p2 Cn Delft Visclub Cn Delft Meezingmiddag Delft Toneelvoorstellingen Delft Carnaval Delft Jongerendisco Delft Disco Delft Filmavond Delft Bingo Delft Feesten Delft Club Go Out Delft Vriendschapskring Delft/Westland

17 Regio Naam activiteit Frequentie op jaarbasis per keer per jaar Delft Vriendschapskring Vlaardingen-Maassluis Delft Vriendschapskring Zoetermeer Delft Bloemschikken Delft Eetcafé Extra Delft Vier Seizoenenwandeling Delft Muziekcafé Cn Delft Film Cn Delft Bingo Cn Delft Disco Cn Delft Disney on Ice Cn Delft Bloemschikken Cn Delft Workshop Cn Delft Brunch Cn Delft Nieuwjaarsfeest Cn Delft Carnaval Cn Delft Diner Dansant Cn Delft Deelname Play Bakcshow Cn Delft Koninginnedag Cn Delft Internetcafé Cn Delft Muziekmiddag Cn Delft Kraaienloop Cn Delft Kamperen Cn Delft Bloemschikken Cn Delft Project AAI Cn Delft Kermis Cn Delft Herfstworkshop Cn Delft Themafeest Cn Delft Sinterklaasfeest Cn Delft Kerstworkshop Cn Delft Maak de Droom Waar Cn Delft Kerstdiner Cn Delft Zomeractiviteiten VC Wipmolen

18 Regio Naam activiteit Frequentie op jaarbasis per keer per jaar Delft Zomerproject Westland Delft KVA Kerstvakantie Delft KVA Voorjaarsvakantie Delft KVA Meivakantie Delft Pinksterkamp Delft KVA Huttenbouwen Delft KVA Huttenbouwen Delft KVA Dagje Drievliet Delft KVA Bowlen en Spelen Zoetermeer Delft KVA Delftse Hout Delft KVA Bioscoop en Spelen VC Wipmolen Delft KVA Jeugdland Pijnacker Delft KVA Hefstvakantie Delft KVA Kerstcircus Delft KVA Schat zoeken Cn Delft KVA Knutselen Cn Delft KVA Kinderboerderij Cn Delft KVA Dierenbingo Cn Delft KVA Sportief Cn Delft KVA Disco Cn Totaal aantal regio Delft in Bezoekersaantallen 2012 VTV regio Den Haag Regio Naam activiteit Frequentie op jaarbasis per keer per jaar Den Haag Atelier Vreemde kwasten Den Haag Bowlen najaar Den Haag Bowlen voorjaar Den Haag BSO BuitenSchoolseOpvang parkoers Maandag Den Haag BSO Parkoers Dinsdag Den Haag BSO Parkoers Donderdag Den Haag BSO Parkoers Vrijdag Den Haag BSO Parkoers Woensdag

19 Regio Naam activiteit Frequentie op jaarbasis per keer per jaar Den Haag Burendag rommelmarkt Den Haag Computerclub Den Haag Computercursus Najaar Den Haag Computercursus Najaar Den Haag Computercursus Voorjaar Den Haag Computercursus Voorjaar Den Haag Dagopvang Herfstvakantie PGB Den Haag Dagopvang Herfstvakantie Soos Den Haag Dagopvang Kerstvakantie PGB Den Haag Dagopvang Kerstvakantie Soos Den Haag Dagopvang Meivakantie PGB Den Haag Dagopvang Meivakantie Soos Den Haag Dagopvang Pinksteren PGB Den Haag Dagopvang Pinksteren Soos Den Haag Dagopvang Prinsjesdag PGB Den Haag Dagopvang Prinsjesdag Soos Den Haag Dagopvang Voorjaarsvakantie PGB Den Haag Dagopvang Voorjaarsvakantie Soos Den Haag Dagopvang Zomervakantie PGB Den Haag Dagopvang Zomervakantie Soos Den Haag Dance unlimited Den Haag Dart toernooi Den Haag Darten Den Haag Dinsdagsoos Den Haag Disco Friends Den Haag Doe maar gewoon Den Haag Eetcafé Parkoers Den Haag Hofstedeschool Avondonderwijs-Consumptieve techniek Den Haag Hofstedeschool Avondonderwijs-Creatief schilderen Den Haag Hofstedeschool Avondonderwijs-Nederlands rekenen Den Haag Hofstedeschool Avondonderwijs-Verkeerstheorie rijexamen Den Haag Hofstedeschool Avondonderwijs-Zaalvoetbal Den Haag Inloopsoos

20 Regio Naam activiteit Frequentie op jaarbasis per keer per jaar Den Haag JijRbij Den Haag Jongensgroep Superboys Den Haag Kerstfeest Den Haag Kerstrommelmarkt Den Haag Kookclub najaar Den Haag Kookclub tot juli Den Haag Koor Den Haag Maandagavondclub Den Haag Meidengroep Girlpower Den Haag Nederland doet Bowlen Den Haag Ooxo Den Haag Paardrijden De Oranjeruiters Den Haag Picas Zootje Den Haag Politiek café Den Haag Trivelino Efteling Den Haag Trivelino Integratie Den Haag Trivelino Sevenum Midweek Den Haag Trivelino Spanje reis Den Haag Vriendschapskring Corpus bezoek Den Haag Vriendschapskring Crazy Piano s Den Haag Vriendschapskring de Schakel Den Haag Woensdagavondclub Den Haag Woensdagmiddag soos Den Haag Woman Social Club Den Haag Yoga Den Haag Zaterdagsoos Den Haag Zomerfeest Den Haag Zomeruitje Bowlen Augustus Den Haag Zomeruitje Bowlen Juli Den Haag Zomeruitje Dierentuin Blijdorp Den Haag Zomeruitje High Tea Smulhoeve Den Haag Zomeruitje Madurodam

21 Regio Naam activiteit Frequentie op jaarbasis per keer per jaar Den Haag Zomeruitje Varen in het Westland Den Haag Zomeruitje Varen in het Westland Den Haag Zwemmen Totaal aantal 2012 regio Den Haag Bezoekersaantallen VTV regio Leiden 2012 Regio Naam activiteit Frequentie op jaarbasis per keer per jaar Leiden Computerclub tieners met autisme Leiden Dansclub "De Blauwe Tenen" Leiden Dansclub voor kinderen (Rijnstreek) Leiden Eetcafé donderdag Leiden Eetcafe vrijdag Leiden Fitness Leiderdorp Leiden Hobbyclub (brei-handwerkclub) Leiden Hobbyclub (handwerkclub) Leiden Internetcafe Leiden Judo jeugd Leiden Korfbal Trigon Leiden Korfbal Velocitas Leiden Muziekgroep "De Blauw Vrolijke Sleutels" Leiden Muziekgroep "De Sleutels" Leiden Popband VTV Leiden Streetdance jeugd Leiden Streetdance volwassenen groep "Bounce" Leiden Tienerclub Leiden Leiden Timmerclub tieners met autisme Leiden Timmerclub volwassenen Leiden Toneelclub "De Stralende Sterren" Leiden Voetbal U.V.S Leiden Wandelen Leiden Leiden Waterpolo jeugd Leiden Waterpolo volwassenen

22 Regio Naam activiteit Frequentie op jaarbasis per keer per jaar Leiden Zwemmen jeugd Leiden Zwemmen volwassenen Leiden Bowlen Leiden Leiden Bowlen Sassenheim Leiden Club "Iedereen doet Mee" Leiden Dartclub Leiden Leiden Disco vrijdag Leiden Eetcafé "De Kromme Tafelpoot" Leiden Fietstocht Leiden Funavond (Rijnstreek) Leiden Huifkartocht Noordwijkerhout Leiden Jij & Ik Leiden Kinderclub Piraten (Hillegom) Leiden LaSoos Leiden Leiden beweegt, beweeg Mee Leiden NL-Doet Leiden Openbaars Vervoersproject Rijnstreek Leiden Optreden kerstconcert muziekgroepen Leiden Schaatsen jeugd Leiden Schaatsen volwassenen Leiden Sinterklaasfeest Leiden Skaten jeugd Leiden Skaten volwassenen Leiden Tienerdisco (Rijnstreek) Leiden Toetertoer Leiden Toneelvoorstelling De Stralende Sterren Leiden Viswedstrijd Leiden Vrijetijdsbank Leiden Weekendje weg Leiden Zaterdagavondsoos Leiden Zeilen/sloep varen Leiden Zwemcompetitie (organisatie door Leiden)

23 Regio Naam activiteit Frequentie op jaarbasis per keer per jaar Leiden Computercursus (jeugd + volwassenen) Leiden EHBO-cursus Leiden Kookmiddag voor tieners Leiden Leiden Kookcursus Leiden (volwassenen) Leiden Ontspanningscursus (volwassenen) Leiden Vakantieclub jeugd regio Bollenstreek Leiden Vakantieclub jeugd regio Leiden Leiden Vakantieclub jeugd regio Rijnstreek Leiden Vakantiedagopvang Leiden (kinderen) Leiden Vakantiedagopvang Leiden (tieners) Leiden Vakantiedagopvang Rijnstreek Leiden Vakantieproject kerstvakantie Leiden Vakantieproject voorjaarsvakantie Leiden Vakantieproject zomervakantie Totaal aantal 2012 regio Leiden 18229

24 personeel En ziekteverzuim in 2012 Aantal medewerkers per regio VTV-Delft VTV-Den Haag VTV-Leiden Samenstelling personeelsbestand VTV 2010 t/m Totaal medewerkers Fte Totaal medewerkers Fte Totaal medewerkers Fte Vrouwen 20 13, , ,8 Mannen 2 1,2 1 0,9 2 1,8 VTV 22 15, , ,6 ziekteverzuimcijfers vtv zhn Onderscheid wordt gemaakt in medewerkers die in dienst zijn bij de organisatie MEE ZHN en vanuit de collectieve taken werkzaam zijn voor het VTV in het kader van de maatschappelijke activering. De medewerkers VTV zijn in dienst bij stichting VTV ZHN. Het ziekteverzuimpercentage van medewerkers werkzaam bij de Stichting VTV is in 2012 lager dan het landelijk gemiddelde. Verzuimpercentage Stichting VTV ,2% 5,3% 3,1% CBS landelijk verzuim 4,6% 4,0-4,5% 4,3% Een meldingsfrequentie geeft aan hoeveel keer men zich gemiddeld over een bepaalde periode heeft ziek gemeld. Een uitkomst van 1 of hoger betekent dat iedere medewerker zich in het afgelopen jaar één keer of meer heeft ziek gemeld. Hoe lager de frequentie hoe minder (snel) medewerkers zich ziekmelden. Onderstaand het overzicht meldingsfrequentie van de jaren 2010 t/m De frequentie bij medewerkers VTV laat in 2012 een lichte daling zien, gelijk aan het verslagjaar van Meldingsfrequentie Stichting VTV 1,31 1,55 1,3 CAO-W&MD 1,35 vrijwilligers / vakkrachten en deskundigheidsbevordering Een aantal keer per jaar biedt VTV haar vrijwilligers en vakkrachten workshops aan op het gebied van deskundigheidsbevordering. De workshops vinden afwisselend plaats bij VTV Den Haag, Leiden en Delft. Vanwege het groot aantal aanmeldingen vindt naast de geplande ochtendworkshop ook regelmatig een middagworkshop plaats.

25 toezicht En BEstUUr - ondernemingsraad, clientenraad, raad van toezicht raad van toezicht in 2012 Samenstelling Raad van Toezicht MEE Zuid-Holland Noord Per 1 januari en 31 december 2012 de heer mr. dr. H.K. Fernandes Mendes mevrouw W. Huininga mevrouw drs. H.J. van den Berk de heer R. Ramnath de heer drs. J. Penninga - voorzitter - vervangend voorzitter - lid - lid - lid onderwerpen ter bespreking Vergaderingen Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is in het verslagjaar 2012 vijf maal ter vergadering bijeengekomen. Tweemaal is overleg gevoerd met de Ondernemingsraad in een reguliere overlegvergadering van de Ondernemingsraad. De voorzitter Raad van Toezicht heeft deelgenomen aan het interne jaarlijkse voorzittersoverleg; een overleg georganiseerd voor de voorzitters van Raad van Toezicht en Bestuur, Ondernemingsraad en Cliëntenraad Veel tijd en aandacht is besteed aan strategische vraagstukken, het anticiperen op de toekomst in relatie tot het regeerakkoord en daaruit voortvloeiende bezuinigingsvoorstellen voor de MEE organisatie met mogelijke gevolgen voor de VTV organisatie. Daarnaast zijn andere belangrijke ontwikkelingen gespreksonderwerp geweest. De maximale zittingsperiode van de heer R. Ramnath en mevrouw W. Huininga als leden Raad van Toezicht, wordt verlengd met een periode van één jaar. Gebruik makend van de uitzondering zoals benoemd in artikel 8 van het statuut. Wisseling accountantskantoor mede in het kader van Good Governance is het gebruikelijk dat na een bepaalde periode de controle werkzaamheden voor de jaarrekeningen door een ander accountantsbureau uitgevoerd wordt. Op basis van voordracht wordt een defi nitieve keuze gemaakt door de leden Raad van Toezicht. De jaarrekeningen 2012 worden door het nieuwe kantoor gecontroleerd. De Raad van Toezicht maakt kennis met een afvaardiging van het nieuwe accountantskantoor en wordt geïnformeerd over de controlewerkzaamheden De stand van zaken betreffende de regionale huisvesting te Leiden, Delft en Den Haag. Jaarrekening VTV ZHN 2011, inclusief managementletter wordt goedgekeurd. De managementletter VTV wordt besproken in aanwezigheid van de accountant, evenals de bevindingen bij de controle ervan. In de managementletter zijn geen bijzondere vermeldingen, behoudens de gebruikelijke vermelding dat de beperkte omvang van de organisatie het VTV kwetsbaar maakt. Dit laatste blijft een punt van aandacht. De jaarrekening 2013 is in commissie voorbesproken.

26 Begroting VTV 2013 wordt besproken en goedgekeurd. Ook het VTV ontkomt niet aan bezuinigingsmaatregelen onder andere het aanscherpen van inkoopbeleid, meer inzet door vrijwilligers, waar kan terugdringing ureninzet formatie. Begroting 2013 is voorbesproken in commissie. Jaarbericht VTV ZHN 2011 wordt op inhoud goedkeuring aan verleend. Leden Raad van Toezicht spreken waardering uit voor de samenstelling en de inhoud, met name de overzichten per regio met aantallen wordt bijzonder gewaardeerd. De verspreiding van het jaarverslag VTV ZHN zal digitaal plaatsvinden. Door middel van een VTV-kaart wordt aan belangstellenden de digitale versie kenbaar gemaakt. September 2012 Samenstelling Raad van Bestuur - De leden Raad van Toezicht achten, na het implementatietraject als gevolg van de reorganisatie, aansturing van één bestuurder haalbaar. De leden Raad van Toezicht kunnen zich vinden in de argumenten om de overgang naar een eenhoofdig bestuur later te laten plaatsvinden, medio juli Nader wordt van gedachten gewisseld over de wijze waarop het te lopen traject in gang gezet moet worden. De OR zal door de Raad van Toezicht in kennis gesteld worden. In het kader van de gestelde kwaliteitseisen worden 3 documenten opnieuw vastgesteld, te weten 1) regeling periodieke bespreking van het functioneren en het periodiek beoordelen van het functioneren van de leden Raad van Bestuur, 2) document functieprofi el toekomstige leden Raad van Toezicht en 3) informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. In juli 2012 is een werkbezoek gebracht aan het vrijetijdscentrum Parkoers. De werkzaamheden van de afdeling Vrijwillige Thuishulp en Stichting Mentorschap werden gepresenteerd. Informatie werd verstrekt over de wijze van verhuur op de locatie Parkoers Ziekteverzuim, 1e halfjaar 2012 laat een forse daling zien van het verzuimpercentage naar 4,6 %. Huidige recessie, evenals komst van nwe bedrijfsarts liggen mogelijk ten grondslag aan deze daling. Evaluatie Jaarplan 2012, 1e half jaar - de voortgangsrapportage van het Jaarplan 2012 laat zien dat de meeste doelen goed op schema liggen en daar waar is afgeweken, voldoende verklaring daarvoor is.. De Raad van Toezicht laat weten dat behaalde halfjaarlijkse resultaten tot tevredenheid stemmen. De vergoeding commissariaten is vanaf 1 januari 2013 btw-plichtig. De leden Raad van Toezicht VTV bespreken de informatie en vastgesteld kan worden dat deze regeling in verband met de hoogte van de vergoeding niet in aanmerking zal komen voor deze btw-plicht. Sprake zal zijn van vrijstelling. Samenstelling Raad van Toezicht -overwegende het feit dat het gewenst is een oneven aantal toezichthouders te hebben, verdient het voorkeur tot een samenstelling van vijf leden Raad van Toezicht te komen, ook in de huidige situatie waarin de toekomst van de organisatie niet duidelijk is. Dit betekent dat de vacature die per maart 2013 ontstaat opgevuld zal worden. Extra deskundigheid op het gebied van fi nanciële zaken is gewenst. Vergaderrooster Raad van Toezicht 2013 wordt besproken en vastgesteld Jaarplan 2013 MEE ZHN, VTV en +support met keuze voor integrale aanpak van de drie stichtingen. Doelen zijn geformuleerd op basis van het effectief ontwikkelen en inzetten van netwerkstrategieën. Rode draad binnen de ontwikkelingen is de uitspraak meer welzijn minder zorg. Met name de relatie richting gemeenten zal geïntensiveerd worden, maar evenzeer zal met de andere (welzijns)partners contacten gelegd en uitgebreid worden. De positie van MEE en VTV blijven vooralsnog onduidelijk. Ondanks alle Goedkeuring wordt, mede op advies vanuit de commissie strategisch beleid, verleend. Bespreking van het reorganisatieplan, inclusief de gevolgen voor stichting VTV. Uitvoering van de plannen staan gepland voor begin 2013.

27 raad van toezicht en ondernemingsraad Twee keer in het verslagjaar, in april en november 2012 heeft een overlegvergadering van de Ondernemingsraad met een afvaardiging van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Besproken onderwerpen zijn: De toekomstige positie van MEE ZHN en het VTV, inclusief de uitwerking van de te nemen maatregelen in het kader van de bezuinigingen en de uitvoering van het reorganisatiebesluit door het bestuur. Extra punt van aandacht in de gehele totstandkoming van de reorganisatievoorstellen was de samenstelling Raad van Bestuur. Duidelijkheid vanuit de Raad van Toezicht was wenselijk waar het gaat om de afslanking van Raad van Bestuur. Het gevoerde beleid in relatie tot het ziekteverzuim. commissies raad van toezicht Voorafgaand aan de te bespreken onderwerpen in de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht, vindt bespreking plaats van documenten in één der commissies, te weten: commissie strategisch beleid commissie arbeidsvoorwaarden commissie fi nanciële zaken. Zoals beschreven bij enkele onderwerpen zijn de commissies actief betrokken bij de bespreking van belangrijke documenten waarvoor goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist. Gebruikelijk is dat de commissies 10 dagen voorafgaand aan de vergadering plaatsvinden Informeel voorzittersoverleg Raden van Toezicht en Bestuur, Ondernemingsraad en Cliëntenraad. In september 2012 heeft het jaarlijkse informele overleg plaatsgevonden tussen de voorzitters van de bovengenoemde raden. De Raad van Bestuur opent de bijeenkomst waarin aandacht voor de toekomst van MEE organisaties en de bezuinigingen voor MEE ZHN centraal staan. Deze informele informatie-uitwisseling is als plezierig en positief ervaren.

28 ondernemingsraad En vtv in 2012 samenstelling van de ondernemingsraad per 31 december 2012: Jacqueline de Booij voorzitter Emelie Sloots Chananja Poelman Margriet Neefjes Guus van der Meer Paul Sloots Alexia Tazelaar Fabio Della Vedova Richard van den Engel Ineke Hessing vice-voorzitter; commissie PR secretaris; commissie VGW lid; commissie PR lid; commissie VGW lid; commissie Financiën lid; commissie VGW lid; commissie VGW lid; commissie Financiën ambtelijk secretaris (geen lid van de OR) Medezeggenschap namens de medewerkers van Stichting VTV Zuid-Holland Noord is geregeld en gewaarborgd via de Ondernemingsraad (OR). Onderwerpen die voor V TV van belang zijn, zoals de regeling voor stagiaires van VTV worden besproken met de bestuurder tijdens de overlegvergaderingen. In 2012 trad de ondernemingsraad reglementair af en moest een nieuwe OR worden gekozen. Leonoor van Nieuwenhuijzen en Petra Kanitz hebben zich niet verkiesbaar gesteld, de andere OR leden hebben zich wel herkiesbaar gesteld. Er waren twee nieuwe kandidaten voor de OR: Richard van den Engel en Margriet Neefjes. Aangezien er evenveel kandidaten waren als zetels, was een OR-verkiezing niet nodig.. activiteiten van de ondernemingsraad in 2012 De belangrijkste activiteiten van de Ondernemingsraad in 2012 zijn: Vergaderingen De ondernemingsraad heeft 22 keer vergaderd. Er waren 11 ondernemingsraad vergaderingen en 11 overlegvergaderingen met de directie. Twee overlegvergaderingen, waarbij de algemene gang van zaken werd besproken, vonden plaats in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht. Tijdens het verslagjaar werden drie adviesaanvragen en zes instemmingverzoeken besproken, beoordeeld en beantwoord. Bezuinigingen/ Reorganisatie Begin 2012 heeft de OR een reorganisatieplan ontvangen. Dit plan is uitvoerig in meerdere overlegvergaderingen met de bestuurder besproken. De OR heeft zich ook voor de besluitvorming bij laten staan door een extern adviseur. Voor de OR was het belangrijk dat er een Sociaal Plan zou komen, vastgesteld met de bonden. Echter toen een Sociaal Plan eenzijdig door de bestuurder is vastgesteld, heeft de OR toch een advies uitgebracht, waarin de OR over een aantal punten met betrekking tot de implementatie van de reorganisatie heeft geadviseerd en een positief advies heeft uitgebracht mede vanwege de opgelegde bezuinigingen.

29 Adviesaanvraag outsourcen ICT Eind 2012 heeft de OR de SLA voor de outsourcing ICT ontvangen. Aangezien het hele proces met ICT al was ingezet, heeft de OR de SLA voorbesproken en voor kennisgeving aangenomen. Adviesaanvraag Huisvesting De Ondernemingsraad ontving in het voorjaar van 2012 een adviesaanvraag over het verplaatsen van het Centraal Bureau naar locatie regio Delft. Deze adviesaanvraag is met de bestuurder besproken en de OR heeft positief geadviseerd, vanwege de besparing. Bij deze aanvraag kwam ook het nieuwe werken aan de orde, omdat er minder vaste werkplekken zouden komen en meer flexplekken. De bestuurder gaf aan dat er geen verandering plaatsvond met betrekking tot het thuiswerken en dat bestaande regels zouden blijven gelden. Opleidingsbeleid en studiefaciliteiten In 2012 is met de bestuurder regelmatig gesproken over de noodzaak van een visie ten aanzien van scholing binnen MEE ZHN en VTV. Afgesproken is dat scholing mee zal worden genomen bij de implementatie van het reorganisatieplan in Instemmingsaanvragen De OR heeft in 2012 instemming verleend aan de volgende regelingen: Regeling Leerarbeidsplaatsen Regeling stagiaires MEE Regeling stagiaires VTV Beleidskader arbeidsomstandigheden Regeling arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Diversen Verder heeft de ondernemingsraad over een groot aantal onderwerpen met de directie gesproken. Uiteraard over de begrotingen, de jaarrekeningen, de jaarplannen en de ontwikkelingen binnen MEE ZHN en MEE Nederland. Contacten met de achterban. Deze krijgen vorm door het regelmatig houden van lunches door de contactpersonen voor medewerkers. De OR kent de volgende commissies: commissie PR (Emelie Sloots, Chananja Poelman, Margriet Neefjes) commissie VGW (Guus van der Meer, Alexia Tazelaar, Fabio Della Vedova) fi nanciële commissie.( Richard van den Engel, Paul Sloots)

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

COLOFON. Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum.

COLOFON. Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum. Jaarverslag 2012 COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum. De Strandwal 22A 1851 VM Heiloo t. 072-5627618

Nadere informatie

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram...

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram... DIRECTIEVERSLAG RIBW K/AM 2012 INHOUD 1. Voorwoord... 3 2. Governance... 4 3. Medezeggenschap... 7 3.1 Cliënten... 7 3.2 Medewerkers... 8 4. Transparantie en kwaliteit... 10 4.1 HKZ... 10 4.2 Planning

Nadere informatie

Jaardocument 2011. 13 Maart 2012. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2012, Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 maart 2012.

Jaardocument 2011. 13 Maart 2012. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2012, Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 maart 2012. Jaardocument 2011 13 Maart 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2012, Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 maart 2012. Dr. E.A.M.J Verkaar Directeur / Raad van Bestuur 2012 Zorgbelang

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaardocument 2010. MEE Friesland

Jaardocument 2010. MEE Friesland MEE Friesland Leeuwarden, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Structuur van de organisatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 5. Achtergrond medezeggenschap 7

Inhoud. Inleiding 5. Achtergrond medezeggenschap 7 1 2 Inhoud Inleiding 5 Achtergrond medezeggenschap 7 Cliëntenraad Brijder 9 Cliëntenraad Impegno 13 Cliëntenraad Kessler Stichting 17 Cliëntenraad Leger des Heils 21 Centrale cliëntenraad LIMOR 23 Cliëntenraad

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

in de steigers Jaarverslag 2004 MEE Gelderse Poort

in de steigers Jaarverslag 2004 MEE Gelderse Poort Jaarverslag 2004 MEE Gelderse Poort Inhoud Inleiding 3 De professionele bondgenoot 5 Dienstverlening 7 Training en vorming 11 Publiekstaken 13 Projecten 16 Kwaliteit 20 Cliëntenraad 23 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen Jaardocument Jeugdformaat 2012 Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding I Maatschappelijk verslag 1 Profiel van de organisatie 2 Kernprestaties 3 Maatschappelijk ondernemen 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Participeren en anticiperen. op een nieuwe toekomst APRIL 2015, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE. Jaarverslag over 2014 van stichting de Klup Twente

Participeren en anticiperen. op een nieuwe toekomst APRIL 2015, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE. Jaarverslag over 2014 van stichting de Klup Twente De Klup Twente Participeren en anticiperen op een nieuwe toekomst APRIL 2015, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE Jaarverslag over 2014 van stichting de Klup Twente Jaarverslag 2014 De Klup Twente Met dank

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. De Pieter Raat Stichting

Jaarverslag 2014. De Pieter Raat Stichting Jaarverslag 2014 De Pieter Raat Stichting 2 Inhoud Maatschappelijk verslag 2014... 4 Voorwoord... 5 1 Profiel van de organisatie... 6 1.1 Algemene identificatiegegevens... 6 1.2 Medezeggenschapsstructuur...

Nadere informatie

Jaardocument Care 2004. Siza Dorp Groep

Jaardocument Care 2004. Siza Dorp Groep Jaardocument Care 2004 Siza Dorp Groep Vastgesteld door de raad van bestuur d.d. 18 mei 2005 Goedgekeurd door de raad van toezicht d.d. 25 mei 2005 Inhoud Voorwoord 4 1 Profiel van de organisatie 6 1.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 MEE, Doet!

Jaarverslag 2006 MEE, Doet! Jaarverslag 2006 MEE, Doet! Inhoud Beleidskeuze voortgezet - 2006: Het jaar van herkenbaarheid en resultaat 4 - Innovatie en produktontwikkeling 5 - Toename aantal cliënten met ASS 5 Werkboek legt hiaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk

Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk VOORWOORD... 3 DEEL 1 INHOUDELIJK VERSLAG ALGEMEEN... 4 1. Doelstelling... 4 2. Raad van Toezicht... 5 3. Bestuur / directie... 6 4. Bedrijfsvoering... 8 5. Personele

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie