Jaarverslag 2014 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 maart 2015"

Transcriptie

1 maart 2015 Jaarverslag 2014

2 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stimenz, de fusieorganisatie van MD Veluwe en Wisselwerk over het jaar Op 1 mei 2014 fuseerden Wisselwerk en Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe tot Stimenz. In dit jaar is hard gewerkt om qua bedrijfsvoering en vooral inhoudelijk gestalte te geven aan de nieuwe organisatie. En dat zal ook in 2015 nog de nodige aandacht vragen. Stimenz levert als brede welzijnsinstelling zowel in Apeldoorn als op de Veluwe een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van transitie en transformatie om burgers zelf regie over hun leven te geven, hen te activeren en zwaardere zorg te voorkomen. Burgers in het werkgebied kunnen vertrouwen op de inzet en betrokkenheid van de 180 medewerkers van Stimenz. Zij doen waar zij goed in zijn: mensen ondersteunen op weg naar optimale zelfredzaamheid en actief meebouwen aan sociale verbinding in wijken en buurten. Ook de bijna 800 vrijwilligers zetten zich hier graag voor in. Over onze inzet en resultaten per gemeente rapporteren wij separaat via de gebruikelijke kwartaal- en jaarrapportage. Onze missie: Stimenz bevordert een samenleving waarin iedereen meedoet en van betekenis is. Greet Bouman, Directeur/bestuurder Stimenz jaarverslag van

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 Een eind en een nieuw begin 5 Visie Stimenz 5 2. Dichtbij & Respectvol 6 Het netwerk en de kennis van de medewerkers 6 Apeldoorn samenwerking en welzijnsnetwerken 6 Ede van gebiedsteam naar sociaal team 8 Wijkteam Ermelo 9 Nijkerk - gebiedsteams 9 Barneveld vergroten samenwerking 9 Basisteams Jeugd op de Noord Veluwe 10 Elburg buurtgericht werken 10 Putten gezamenlijke ontwikkeling dienstverlening 10 Harderwijk ontwikkeling naar sociaal wijkteam 10 Nunspeet doorontwikkeling sociaal netwerk 10 Oldebroek ontwikkeling naar sociaal team Overstijgend 11 Buurten in de wijk kennis en kunde bundelen ter ondersteuning inwoners 11 Vrijwilligersbeleid het informele netwerk 12 Privacybeleid en de beweging naar wijkgebonden teams 12 Eigen kracht meten de zelfredzaamheidsmatrix 12 HKZ-certificering voor Stimenz 12 Cliënttevredenheid 12 Klachten Onafhankelijk 13 Zelfstandige professional 13 Ouderenadviseurs linking pin naar netwerk dementie 13 Sociaal Raadslieden 14 Beleidsvorming en inspreken bij gemeenteraad 14 Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) in SHG wordt Veilig Thuis Ondernemend 16 Lokaal maatwerk op de Noord Veluwe 16 Maatwerktrajecten voor bijstandsjongeren 16 Participatie van jongeren 17 Buurthuiskamer de Velden 17 Verenigingsburo Apeldoorn expertisecentrum voor verenigingen en vrijwilligerswerk 18 Hfftig - van project naar methodiek 18 Ede samenwerkingsverband rond cursussen en groepswerk Met passie 18 Intervisie 19 Werkinhoudelijke ondersteuning 19 Deskundigheidsbevordering 19 Opleidingstraject Sociaal Werker 19 Stimenz jaarverslag van

4 In voor zorg! 19 Protocol van Handelen SHG Personeel en organisatie 20 Fusieorganisatie 20 Arbeidsomstandigheden RI&E, BHV en preventie 21 Verzuim Bestuur, toezicht en medezeggenschap 22 Raad van Bestuur 22 Van de Raad van Toezicht 22 Ondernemingsraad Nawoord 25 Bijlage I: Organogram 26 Stimenz jaarverslag van

5 1. Inleiding Een eind en een nieuw begin In mei 2014 zijn de organisaties MD Veluwe en Wisselwerk gefuseerd. De twee organisaties werkten in Apeldoorn al op veel vlakken samen. De doelen van MD Veluwe en van Wisselwerk sloten naadloos op elkaar aan. Met de fusie is beoogd om de expertise die de medewerkers van beide organisaties hebben nog beter op elkaar af te stemmen, teneinde de burger beter te kunnen ondersteunen. De fusieorganisatie heeft de naam Stimenz gekregen. De naam geeft het doel van de organisatie weer: mensen stimuleren betrokken te zijn, aan te haken en te participeren. Zodat iedereen mee kan blijven doen, want: iedereen telt mee. De nieuwe organisatie biedt binnen het sociale domein aanvulling en synergie, een volledig palet aan vrijwilligers, generalistische sociale werkers, efficiency en innovatie. Verder biedt de fusie de strategische meerwaarde in bedrijfsvoering: schaalvoordelen, vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van personeel en het feit dat er een bedrijfsbureau is ter ondersteuning van de primaire processen. Voor de fusie hebben zowel MD Veluwe als Wisselwerk een interim bestuurder gekend. Met de komst van Greet Bouman als directeur/bestuurder van Stimenz is op alle fronten een nieuw begin gemaakt. Stimenz biedt in 2014 sociaal werk diensten aan in tien gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek en Putten. Daarnaast voert zij diensten uit voor Art.1 Noord Oost Gelderland en Steunpunt Huiselijk Geweld/Veilig Thuis voor 22 gemeenten in de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Visie Stimenz Mensen krijgen zelfvertrouwen als ze ervaren dat ze van betekenis zijn en grip hebben op hun eigen leven. Stimenz ondersteunt mensen op weg naar optimale zelfredzaamheid. Geloven in de talenten van mensen om kansen te pakken, problemen te voorkomen en op te lossen is het uitgangspunt. Daarom bouwt iedereen mee aan sociale verbinding in wijken, buurten en straten. Dit wordt gedaan vanuit vijf kernwaarden; de: DROO OM Dichtbij Zichtbaar en toegankelijk in het dorp, de buurt of wijk; we signaleren en gaan er op af. Respectvol De ondersteuning is gericht op mogelijkheden, niet op beperkingen. Overstijgend Kijkend met een brede blik, worden al vroeg problemen gesignaleerd en opgepakt. Collectief of individueel en in samenwerking met andere organisaties. Onafhankelijk We zijn er voor iedereen en werken samen met iedereen. Ondernemend Medewerkers pakken hun verantwoordelijkheid en stemmen hun aanpak af op de behoefte van bewoners en cliënten. Met passie Gedreven door inspiratie, betrokkenheid en enthousiasme wordt het vak uitgeoefend. Stimenz draagt bij aan de sociale frontlinie in dorpen, buurten en wijken. De effecten van het werk van de medewerkers van Stimenz komen vooral terug in de verhalen van inwoners. Zij geven de ware betekenis van het werk van de sociaal werker weer. Stimenz jaarverslag van

6 2. Dichtbij & Respectvol Het netwerk en de kennis van de medewerkers Het netwerk van de medewerkers is de afgelopen jaren opgebouwd door presentie, ontmoeting en verbinding. Presentie, ontmoeting en verbinding in het dorp/de buurt/de wijk, op straat, bij de mensen thuis, op scholen en ook op de ontmoetingsplekken. Het is een investering om een netwerk op te bouwen, niet alleen om de mensen in de buurt te leren kennen, maar ook om gekend en vertrouwd te worden. Medewerkers geven de eerste aanzet in de totstandkoming van contact, koppelen bereidwillige bewoners en mensen die ondersteuning nodig hebben of juist gelijkgestemden aan elkaar. Daarmee schalen zij de zorg af. Het opvangen van signalen en die vervolgens op de juiste plek neer kunnen leggen is een belangrijke functie. Soms is juist meer zorg nodig dan via vrijwillige inzet of professional/eerste lijn gegeven kan worden. Dan is het nodig om op te schalen naar de zorgorganisaties. De ketenaanpak is daarbij belangrijk, de oplossing moet zo laag en simpel mogelijk worden gevonden. De medewerkers werken breed, integraal en vraaggericht of op basis van signalen. Dat betekent dat de hulp of ondersteuning zich richt op één probleem met oog voor eventuele andere problemen of meerdere problemen op meerdere leefgebieden. Buurtonderzoek In de meeste straten en buurten leven bewoners rustig samen of wat anoniem naast elkaar. Maar soms is het ook lastiger... Op verzoek van een wooncorporatie, de stadsdeelregisseur zorg (voorzitter sociaal wijkteam) en de stadsdeelmanager doe ik een buurtonderzoek in een straatje in de Vogelbuurt (sociaal zwakkere buurt). De aanleiding is ernstige overlast door een familie in afgelopen jaren. Deze overlast uitte zich onder andere in verbale agressie en ernstige intimidatie van andere buurtbewoners. Van de 20 woningen in dit straatje hebben er afgelopen jaar 11 nieuwe bewoners gekregen. Dit was geen toeval. De betreffende familie is intussen om deze en ook andere redenen gedwongen verhuisd. Dat is nu enkele maanden geleden en de rust lijkt wedergekeerd. In overleg met de bovengenoemde samenwerkingspartners is afgesproken dat ik in deze straat een buurtonderzoek ga doen. Ik ga persoonlijk bij iedereen langs om kennis te maken en te horen hoe zij het wonen in hun buurtje nu ervaren. Hebben ze contacten met elkaar? Zo ja, hoeveel en op welke wijze? Helpen ze elkaar bij kleine of grotere (zorg)vragen? En zo nee, is er behoefte aan meer contact en verbindende activiteiten? Waar denken de mensen dan bijvoorbeeld aan, en willen ze zich daar dan ook voor inzetten? Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoekje kijken we samen verder wat er gewenst en eventueel nodig is aan verdere inzet en ondersteuning. Monique Bijlsma Buurtregisseur De jongerenwerkers staan dichtbij de groep en de individuele jongere. Zij werken nauw samen met de vrijwilligers en hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor de jongeren die ze thuis vaak missen. Vanuit de opgebouwde relatie wordt dat geaccepteerd door de jongeren. Apeldoorn samenwerking en welzijnsnetwerken Stimenz vormt een belangrijke basis in de wijk; die basis is stevig en uitgebreid door de samenwerking met andere organisaties. In de welzijnsnetwerken wordt samengewerkt met De Kap, Don Bosco en MEE Veluwe. De medewerkers in de wijken zijn positief over die samenwerking. In de welzijnsnetwerken worden signalen gedeeld en cases onderling besproken. De vier genoemde organisaties vormen de basis van het welzijnsnetwerk. Deze basis wordt uitgebreid met partners zoals het CJG, vertegenwoordigers van de politie, woningbouwcorporatie, de gemeente en/of zorgorganisaties. In de samenwerking met andere partijen kent het welzijnsnetwerk een natuurlijke dynamiek. Een trend is dat preventie belangrijker wordt en dat de nulde en eerste lijn nadrukkelijk preventief samenwerken met de tweede lijn om inzet van maatwerk van de Wmo te voorkomen of te beperken. De welzijnsnetwerken hebben direct contact met bewoners, vrijwilligers in de buurten, werkers van woningcorporaties, wijkagenten, hulpverleners en eerste lijns werkers. In de buurten wordt gewerkt aan een sociale structuur waarin mensen met elkaar zorgen voor een veilige, schone en leefbare buurt. In deze buurt helpen mensen elkaar waardoor ze mee kunnen blijven doen en samen problemen kunnen oplossen. Stimenz jaarverslag van

7 De basis van deze informele netwerken wordt gelegd door met de bewoners te zorgen voor een bruisende buurt waarin mensen elkaar ontmoeten en tegenkomen. De welzijnsnetwerken ondersteunen en faciliteren bewoners bij het organiseren van buurtactiviteiten, schoonmaakacties, buurtpreventie, kinderactiviteiten, ontmoeting in buurt- en wijkcentra, jongerenhonken, kunst-, cultuuren sportevenementen. De verschillende buurtwerkers, vrijwilligers en mantelzorgers stimuleren honderden bewoners die aan de basis staan van een samenleving die er voor zorgt dat je omziet naar elkaar en elkaar helpt om mee te blijven doen. Voor mensen die een duwtje in de rug nodig hebben, of ze nu jong of oud zijn, hebben de welzijnsnetwerken verschillende mogelijkheden om iemand weer op de rit te krijgen. Van een aantal gesprekken met een maatschappelijk werker tot een buurtwerker die je meeneemt naar een plek waar je mensen kunt ontmoeten of de Nederlandse taal kunt leren. Van een huisbezoek om in je vertrouwde omgeving je problemen met de opvoeding van je kinderen te (h)erkennen tot een cursus Kr8kidzz waarin jouw dochter weer leert om van zich af te bijten als het nodig is. Als je ouder wordt en niet precies weet waar je moet zijn met je vragen, wordt je geholpen en ook nog gewezen op een leuke koffieochtend in de buurt en een buurvrouw die de boodschappen wil doen. Zo zijn er in 2014 weer honderden mensen geholpen. En het mooie is dat honderden mensen in de buurt een bijdrage hebben geleverd aan deze hulp. Zo draagt het welzijnsnetwerk bij aan een samenleving waarin eerst samen oplossingen worden gezocht. Stimenz, Don Bosco, de Kap en MEE -Veluwe hebben een palet aan professionele kwaliteit in huis om deze rol samen met bewoners goed op te pakken. We dragen hierdoor bij aan een vermindering van de vraag naar meer intensieve zorg en maken tegelijk de straat en de buurt een stuk leuker om samen in te wonen. We ervaren het belang van onze preventieve rol, omdat we dagelijks de positieve gevolgen zien en bewoners ons bedanken voor onze inzet die hen weer verder heeft geholpen. Ontmoetingsplekken Het welzijnsnetwerk waar Stimenz onderdeel van uitmaakt, zorgt in Apeldoorn voor de verbinding tussen de ontmoetingsplek en de buurt. Zij zorgen dat bewoners komen, aan activiteiten meedoen of zelf een rol spelen in het beheer en de organisatie van de ontmoetingsplek. Zij faciliteren (krachtige) bewoners om met hun kwaliteiten wat te betekenen voor hun buurtbewoners. De buurtregisseur zorgt onder andere voor verbinding en bevordert de samenwerking tussen de ketenpartners uit de nulde en de eerste lijn met de zorgpartners (partners ontmoetingsplekken) en tussen de formele - en informele netwerken. De sociaal cultureel werkers leiden bewoners toe naar een andere ontmoeting op de ontmoetingsplek. Zij stimuleren en faciliteren bewoners vanuit de ontmoeting in de buurthuizen, (sport)verenigingen en op straat. Hiermee wordt de sociale samenhang in de buurt versterkt. Vrijwillige inzet in wijk en buurt en de ondersteuning ervan De link met vrijwillige inzet vormt de basis voor de werkzaamheden van Stimenz in wijken, buurten en dorpen. De professional pakt het signaal op en legt vervolgens de basis voor de taak of activiteit. Samen met de cliënt wordt gekeken of ondersteuning kan worden gegeven door iemand uit het eigen sociaal netwerk, een vrijwilliger of een professional. Soms is het een combinatie van alle mogelijkheden. Met het uiteindelijke doel dat de cliënt weer zelfredzaam is. Bij twaalf ontmoetingsplekken in Apeldoorn zijn infopunten gehuisvest. Vrijwilligers bemensen deze infopunten. De buurtbewoners worden hier geholpen met de eerste stappen in verschillende aanvragen, krijgen informatie en worden verwezen naar organisaties. Buurtbewoners kunnen op een laagdrempelige manier dichtbij, in de wijk naar een punt toe voor hun (ondersteunings)vragen. Stimenz werkt hierbij samen met de collega s op de ontmoetingsplekken, de woningbouwcorporatie of Stichting Contactorgaan Apeldoornse Ouderenorganisaties. De praktische ondersteuning van deze vrijwilligers vindt plaats door de instelling waar de ontmoetingsplek is gehuisvest. Stimenz zorgt voor de werving, deskundigheidsbevordering en de inhoudelijke ondersteuning. Stimenz is een van de stuwende krachten bij vele ontmoetingsplekken. Vrijwilligers organiseren tientallen activiteiten van koersbal, Bewegen Voor Ouderen, Kinderkookclubs tot koffieochtenden, voorlichtingsbijeenkomsten en filmmiddagen. We zijn sterk in het ondersteunen van die vrijwilligers. Stimenz jaarverslag van

8 Zij werken zelfstandig met groot verantwoordelijkheidsgevoel aan deze activiteiten. We faciliteren, trainen en geven een schouderklopje. We hechten veel waarde aan het creëren van mogelijkheden zodat bewoners zich met hun talent in kunnen zetten in hun buurt. Sommigen schenken een kopje koffie, anderen organiseren evenementen en weer anderen staan bewoners te woord in de infopunten die in 12 ontmoetingsplekken zijn gesitueerd. Vermeldenswaard in dit verband zijn de Kerstdiners die vrijwilligers van Stimenz in 8 buurten hebben georganiseerd waaraan 260 bewoners deel hebben kunnen nemen. Ook hebben 250 mensen die het héél goed konden gebruiken, na bemiddeling van Stimenz, een kerstpakket gekregen. Ik vond het geweldig dat ik was uitgenodigd en heb genoten van het eten, de mensen en de muziek, dit was mijn mooiste kerst in jaren, aldus een bewoner die deelnam aan het Kerstdiner. In 2014 wordt voorgesorteerd op de nieuwe participatiewet die in 2015 van kracht wordt. Mede met geld van het Oranje Fonds worden in Apeldoorn participatieplekken binnen Stimenz gecreëerd. Mensen die al jaren niet of nauwelijks deelnemen aan de maatschappij kunnen via deze plekken structuur terugkrijgen in het leven. Van daaruit kunnen ze verder werken naar meer zelfredzaamheid. Inzet voor jeugd Stimenz is kernpartner in het CJG. De laatste jaren is de samenwerking met het CJG geïntensiveerd. Er zijn korte lijnen met ouders/verwijzer, JGZ verpleegkundige, kinder- en buitenschoolse opvang, basisscholen, schoolmaatschappelijk werk, welzijnsnetwerken, en andere kernpartners binnen CJG. Groepswerk bereikt veel jeugdigen, bijvoorbeeld in echtscheidingszaken. Verder wordt er in de uitvoering en werving samengewerkt met Doorstart, een project voor kinderen vanaf 7 tot 12 jaar. Onze schoolmaatschappelijk werkers zijn nauw verbonden met basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. In het Zorg Advies Team (ZAT) worden signalen besproken. We verbinden buurt, school en gezin waardoor het ontwikkelingsklimaat voor jongeren verbetert. In Orden noemen we dat groot worden in Orden. Ook in het voortgezet onderwijs en het MBO zijn schoolmaatschappelijk werkers actief. Nauw verbonden met het CJG vindt ook ons jongerenwerk plaats. De jongerenwerkers organiseren activiteiten in accommodaties maar zijn daarnaast juist ook sterk is in het vindplaatsgerichte werk. Zij hebben zicht op de jeugd die elkaar op straat ontmoet. Zij houden contact en zoeken oplossingen in situaties van overlast. De Jongerenbus is hierin onmisbaar, evenals het contact met straatgroepen. Ede van gebiedsteam naar sociaal team Met de komst van het Welzijn Nieuwe Stijl denken is het werk van het team in Ede ingrijpend veranderd. Deze verandering heeft zich niet zozeer ontwikkeld in de kennis en vaardigheden, maar in de organisatiestructuur. De verandering van werken in gebiedsteams naar sociale teams in het laatste kwartaal van 2014 zal in 2015 nog de nodige aanpassingen vergen. Het maatschappelijk werk in Ede is onderdeel geworden van de sociale teams in Ede en onderdeel van het CJG. Het sociaal team is een multidisciplinair team die functioneel aangestuurd wordt door een coördinator vanuit de gemeente. Stimenz maakt deel uit van dit team, samen met Opella, RIBW, MEE Veluwe, consulent van de gemeente Ede en de wijkverpleegkundige. In Ede zijn er vier sociale teams waar burgers terecht kunnen met vragen die zich niet beperken tot een leefgebied. We gaan met mensen in gesprek waarin we kijken wat er al goed gaat en wat ze zelf graag willen veranderen. We vinden het belangrijk om hierbij het eigen netwerk te betrekken en werken veel samen met vrijwilligers die veel voor de mensen kunnen betekenen. We werken vanuit de diverse locaties in de wijk en buurt. Zoals in het sociale team Veldhuizen /Kernhem in de wijkpost op de Langenhorst en buurtcentrum. We willen vanuit de wijk werken en werken samen met mensen die ook in de wijk actief zijn. In de toekomst zullen het CJG en het sociaal team in elkaar opgaan. Stimenz jaarverslag van

9 Sociaal team Veldhuizen/Kernhem in Ede: uitgaan van wat wél kan. Vanuit het sociaal team Veldhuizen/Kernhem komt er een aanmelding van de woningcorporatie Woonstede. Het betreft een man van Poolse afkomst met een hoge huurachterstand waarbij een dagvaarding tot huisuitzetting dreigde. Hij werkt in een Turkse bakkerij. Zijn werkgever is zeer betrokken en helpt de man bij zijn administratie. De man kan niet weg van zijn werk; de maatschappelijk werker van Stimenz besluit daarom naar de bakkerij te gaan om kennis te maken en te luisteren hoe de man ondersteund kan worden. Kort daarop gaat de maatschappelijk werker samen met de incassoconsulent van Woonstede opnieuw naar de bakkerij. De huurachterstand is inmiddels dermate groot dat er een regeling gemaakt moet worden. De man spreekt gebrekkig Nederlands. Via een collega uit het sociaal team komt de werker in contact met een Poolse vrouw die bereid is om te tolken. Nu is het mogelijk om afspraken te maken en een plan van aanpak op te stellen om hem uit de schulden te halen. Zo wordt afgesproken dat hij zich meldt bij beschermingsbewind. Ook de werkgever wordt betrokken bij het plan. Het wordt duidelijk dat de man ook bekend is bij de gemeente en afspraken heeft lopen bij een reintegratieconsulent en een inkomensconsulent. De maatschappelijk werker kijkt samen met de consulenten en de man en hoe voorkomen kan worden dat hij nog verder in de problemen komt. Bij de man is goed doorgedrongen wat hij moet doen. Hij is aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid om zich te houden aan zijn afspraken. Zoals op tijd naar zijn werk, naar taallessen gaan. Inmiddels is hij op eigen gelegenheid naar de rechtbank gegaan in Arnhem zodat beschermingsbewind opgestart kan worden. Dit bevestigt het zelf oplossend vermogen. Voor de maatschappelijk werker is het zoeken naar wat de man wel en niet kan, wat hij begrijpt. En of misverstanden komen door een gebrekkige talenkennis of omdat hij niet zelfredzaam genoeg is. Door af te stemmen met anderen en duidelijke afspraken te maken slaagt de werker erin meer beeld bij te krijgen, zodat interventies goed kunnen worden afgestemd. Wijkteam Ermelo In 2013 is gestart met het wijkteam Ermelo. Hierin werkten medewerkers van de organisaties Pinel, SWOE, MD Veluwe, gemeente, politie en UWOON samen met als doel de burger beter te kunnen helpen. Begin 2014 is het wijkteam zover dat ze een wijkkrant uitbrengt met de wensen en behoeften uit twee buurten in Ermelo; Horst en Oost. Samen met de bewoners wordt gekeken hoe bewoners en organisaties kunnen zorgen voor het behouden en mogelijk verbeteren van het welzijn in de gemeente. Het wijkteam breidt medio 2014 haar werkzaamheden uit naar andere gebieden binnen de gemeente. Uiteindelijk is onder andere het wijkteam de opmars tot verdergaande samenwerking naar een brede welzijnsorganisatie SWE voor heel Ermelo. Deze is vanaf januari 2015 een feit. Nijkerk - gebiedsteams In Nijkerk is de beweging naar gebiedsteams ingezet. Opvallend in Nijkerk is dat het CJG en de gebiedsteams geïntegreerd werken in het gebiedsteam. De medewerkers van Stimenz zijn met andere partners in dit team geïntegreerd voor minimaal 20 uur per week. Zij worden functioneel aangestuurd door kwartiermakers van de gemeente Enkelvoudige vragen, cursussen en groepswerk zijn in 2014 in Nijkerk nog wel apart door maatschappelijk werk uitgevoerd. Schoolmaatschappelijk werk en jeugd worden vanuit een oude structuur in het nieuwe schooljaar geïntegreerd in het gebiedsteam. Barneveld vergroten samenwerking In Barneveld heeft Simenz proactief met Elan en de welzijnsorganisatie Welzijn Barneveld ingezet op een vergrote samenwerking rond de kanteling en effecten voor de cliënten. Eind 2014 presenteerden de drie organisaties in een gezamenlijke stand op de sociale beurs in Barneveld. De grootste verandering die in 2014 is ingezet, ligt op het gebied van jeugd en de samenwerking met scholen. De gemeente heeft in samenwerking met Stimenz en Elan een nieuw beleidsstuk geschreven Stimenz jaarverslag van

10 waarin de taken veranderen voor het maatschappelijk werk voor de jeugd. In 2015 wordt dit verder met alle partners, waaronder MEE-Veluwe, BJZ, en JGZ uitgewerkt. Basisteams Jeugd op de Noord Veluwe De zes gemeenten op de Noord Veluwe (Oldebroek, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg) werken intensief samen in het samenwerkingsverband Regio Noord Veluwe (RNV). Dit resulteerde in aanloop naar de transitie jeugd al vanaf 2013 in een samenwerking binnen het CJG van waaruit de zogenaamde Basisteams Jeugd hun werk doen. Deze basisteams en de medewerkers die daar onder vallen zijn voor een groot deel per januari 2015 opgegaan in een nieuwe juridische entiteit: Stichting Jeugd Noord Veluwe. Elburg buurtgericht werken In Elburg is het team algemeen maatschappelijk werk (AMW) nauw betrokken bij buurtgericht werken en de vorming van een sociaal team in samenwerking met het Wmo-loket, MEE Veluwe en stichting Wiel. Verder geeft het AMW-team een groep voor mannen die hun werk hebben verloren, is de Assertiviteitstraining gecontinueerd en is het team samen met stichting Wiel en de gemeente in gesprek over het preventief schuldbeleid. Wat betreft schulddienstverlening werkt het AMW nauw samen met de thuisadministratie van stichting Wiel, vrijwilligers van Humanitas, Sociaal.nl en Budgetbureau Perspectief. De ervaring is dat de samenwerking goed loopt. Huisartsen blijven voor het AMW een belangrijke verwijzer. Putten gezamenlijke ontwikkeling dienstverlening De werkzaamheden in de gemeente Putten staan in het teken van een gezamenlijke ontwikkeling van dienstverlening die aansluit bij de nieuwe wensen. In het beleidsplan Wmo van de gemeente Putten is vastgesteld dat gemeente zich richt op integratie van sectoren en (nog) niet gaat werken met een sociaal (wijk)team. Voor Stimenz betekende dit dat zij in 2014 vanuit het algemeen maatschappelijk werk zich meer is gaan richten op preventie en financiële problematiek en dat zij de samenwerking in deze heeft geïntensiveerd. Doelstellingen hiervan zijn: het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid; het voorkomen van duurdere hulp; het bieden van informatie, advies en vraagverheldering en het verminderen van maatschappelijke onrust en overlast. Het AMW werkt in Putten samen met tal van partners in het sociale domein: huisartsen; woningbouwverenigingen; politie; zorgorganisaties en deelname in diverse ketens waaronder Jeugd, Huiselijk geweld, OGGZ, Problematische Schulden, Preventie huurschulden en Jeugdprostitutie. Harderwijk ontwikkeling naar sociaal wijkteam Vanaf begin 2014 werkt Stimenz samen met de gemeente, ketenpartners en inwoners aan de gezamenlijke ontwikkeling van het Sociaal Wijkteam in Harderwijk. Daarnaast vormt Stimenz in Harderwijk de toegang tot schulddienstverlening (ook wel loket Financiën & Schulden oftewel FenS) en heeft zij haar collectieve aanbod op dit terrein verder doorontwikkeld. Daarnaast is in 2014 gestart met een samenwerking met UWOON (woningbouwvereniging) om het aantal exploten en huisuitzettingen terug te dringen. Harderwijker Krachtteam Het Harderwijker Krachtteam is een samenwerking tussen ZorgDat, Stimenz, UWOON en de gemeente Harderwijk. Het team werkt wijkgericht en experimenteert met een nieuwe outreachende en interdisciplinaire aanpak vooralsnog in twee wijken: Stromenwaard en de Tinnegieter. Het team is zichtbaar in deze wijken aanwezig. Oplossingen voor problemen van burgers zoekt het team dichtbij huis, zoveel mogelijk in de directe leefomgeving van de burger: het eigen netwerk wat mensen hebben, familie of buren. Waar nodig kijkt het team ook naar andere soms meer ingrijpende oplossingen. Nunspeet doorontwikkeling sociaal netwerk Het maatschappelijk werk in Nunspeet werkt nauw samen met ketenpartners als CJG, de GGD, Iriszorg, de GGZ, huisartsen, Voedselhulp Nunspeet, Het Venster, Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet, Omnia en de gemeente Nunspeet zelf. Vanaf begin 2014 werkt Stimenz samen met de gemeente, ketenpartners en inwoners aan de gezamenlijke (door)ontwikkeling van het sociaal netwerk in Nunspeet. Deze ontwikkeling borduurt Stimenz jaarverslag van

11 voort op het bestaande aanbod en de bestaande samenwerkingsrelaties. Aansluiten bij wat er al is, sluit aan bij de uitgangspunten van het Wmo-beleid in de gemeente Nunspeet. De uitgangspunten van het sociaal netwerk zijn opgenomen in Meedoen! Beleidsnota Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het voorstel organisatiestructuur transities. De gemeente wil het AMW als basisvoorziening toegankelijk houden voor haar inwoners. Stimenz levert met AMW een bijdrage aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente rondom het voorkómen van zorg; ondersteuning en vangnet. Oldebroek ontwikkeling naar sociaal team Stimenz levert in de gemeente Oldebroek maatschappelijk werk. De maatschappelijk werkers werken nauw samen met ketenpartners als SWO, het CJG, Gemeente Oldebroek, de GGD, Iriszorg, de GGZ, huisartsen, MEE-Veluwe, woningbouwverenigingen, Politie en Humanitas. Vanaf begin 2014 werkt Stimenz samen met de gemeente, ketenpartners en inwoners aan de de gezamenlijke ontwikkeling van het Oldebroekse model voor een sociaal team. Stimenz heeft in 2014 een start gemaakt om haar gehele dienstverlening in dit team integreren. Onderdeel hiervan is ook de ontwikkeling van een nieuwe functie die aansluit bij de nieuwe actualiteit in het sociale domein: de Consulent Informele Ondersteuning. Daarnaast leverde Stimenz in 2014 inhoudelijke teambegeleiding en een stuk deskundigheidsbevordering in samenwerking met de Hogeschool in Zwolle (Viaa) en Ede (CHE). Met deze inzet beoogt Stimenz de ondersteuning van inwoners van de gemeente Oldebroek effectiever en efficiënter te organiseren en de verantwoordelijkheid voor wat mensen nog kunnen, hun mogelijkheid te verleggen van het publieke naar het openbare en privédomein. Het sociaal team is op 1 oktober 2014 gestart. 3. Overstijgend De richting voor de toekomst voor de fusieorganisatie Stimenz moet worden bepaald in een omgeving waarin veel veranderd; de drie transities, de rol van de sociale professional verandert, gemeenten gaan over op andere vormen van financiering en de participatiemaatschappij krijgt steeds meer gestalte. Het tweede halfjaar van 2014 heeft dan ook in het teken gestaan van een externe verkenning en een interne analyse over de organisatie. - Waar kan Stimenz haar bijdrage leveren aan een maatschappij die aan het veranderen is? - Hoe kan Stimenz, vanuit haar brede achtergrond, een samenleving bevorderen waarin iedereen meedoet en van betekenis is? - Waarin blinkt Stimenz uit en waar is zij juist minder goed in? - Waar kan Stimenz een vernieuwende bijdrage leveren aan de (lokale) samenleving? Al deze vragen zijn de revue gepasseerd, informatie is opgehaald en een eerste analyse is gemaakt. In het tweede kwartaal van 2015 zal dit proces resulteren in een meerjarenbeleidsplan dat de richting geeft voor Stimenz Buurten in de wijk kennis en kunde bundelen ter ondersteuning inwoners Samen met Brotherwood Apeldoorn, gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties is Stimenz gestart met Buurten in de wijk. Binnen deze samenwerking hebben verschillende organisaties op het gebied van welzijn en zorg hun kennis en kunde gebundeld, om inwoners van Apeldoorn zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen in alle veranderingen die op hen afkomen. Eind 2014 is gestart met een serie bijeenkomsten waarin inwoners vragen kunnen stellen en men kan vertellen waar men zich zorgen over maakt. Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden in de vier stadsdelen en begin 2015 krijgen deze een vervolg in de omliggende dorpen. Het organiseren van de bijeenkomsten is een onderdeel van de zoektocht naar nieuwe onderlinge verhoudingen: tussen burgers, tussen organisaties en tussen burgers en organisaties. Buurten in de wijk wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling naar haalbare zelfredzaamheid, onderlinge zorg en samenwerking. Stimenz jaarverslag van

12 Vrijwilligersbeleid het informele netwerk Stimenz heeft in 2014 een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Er zijn veel vrijwilligers aan Stimenz verbonden en Stimenz wil een organisatie zijn die hen faciliteert en stimuleert. In het nieuw ontwikkelde vrijwilligersbeleid heeft dit meer handen en voeten gekregen. Privacybeleid en de beweging naar wijkgebonden teams In vrijwel alle gemeenten die Stimenz bedient, is een beweging gaande naar wijkgebonden teams. Per gemeente verschilt de benaming, maar overal ontstaan samenwerkingsverbanden tussen organisaties. Deze toegenomen samenwerking vroeg om een herbezinning op het privacybeleid van Stimenz. In het tweede halfjaar van 2014 heeft deze bezinning plaatsgevonden en dit heeft geresulteerd in een herzien privacybeleid en een herzien privacyprotocol voor de medewerkers van Stimenz. Uitgangspunt in deze beleidsstukken is steeds de open en transparante samenwerking met de burger of cliënt en slechts in uiterste noodzaak wordt er informatie over de cliënt buiten de wil of wetenschap van de cliënt met anderen gedeeld. Eigen kracht meten de zelfredzaamheidsmatrix Stimenz heeft in 2014 de Zelfredzaamheid-matrix (ZRM) geïmplementeerd in alle individuele hulp- en dienstverlening die meer dan drie gesprekken duurt. Doel hiervan is een instrument te bieden dat helpt om breed en integraal naar de hulpvraag van een burger te kijken. De ZRM is een instrument om de zelfredzaamheid van een burger in kaart te brengen. Door dit instrument zowel aan het begin als aan het einde van de hulp- of dienstverlening in te zetten kan gemeten worden welke stappen in zelfredzaamheid de burger gemaakt heeft met ondersteuning van onder andere Stimenz. Dit geeft een indicatie voor het effect van de geboden hulp- of dienstverlening. HKZ-certificering voor Stimenz Zowel Wisselwerk als MD Veluwe waren op het moment van fusie HKZ-gecertificeerd. Voor beide organisaties verloopt het HKZ-certificaat in 2015 en zal in dat jaar her-certificering plaatsvinden. Na 1 mei is dan ook in snel tempo een start gemaakt met de integratie van beide kwaliteitssystemen tot één kwaliteitssysteem voor Stimenz. Concreet betekende dit: - Van de kwaliteitsdocumenten waar een Wisselwerk- en een MD Veluwe-variant van bestonden, is de meest passende gekozen als uitgangspunt voor Stimenz. - Het kwaliteitshandboek is samengevoegd tot één handboek dat digitaal toegankelijk is voor alle medewerkers. - De kwaliteitsinstrumenten (interne audit, directiebeoordeling, tevredenheidsonderzoeken) zijn enkel nog gezamenlijk uitgevoerd. Op deze manier ontstond een selectie van kwaliteitsinstrumenten die passend zijn voor Stimenz. In 2015 zal dit proces nog verder plaatsvinden. In december 2014 heeft een focusaudit vanuit Lloyds plaatsgevonden ter voorbereiding op de hercertificering HKZ in Deze audit is afgesloten zonder minors en gaf een aantal aandachtspunten mee ter voorbereiding op de hercertificering. Stimenz is daarmee een HKZgecertificeerde organisatie op basis van de certificatieschema s Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal Cultureel Werk / Welzijn Ouderen. In 2014 is in veel gemeenten de beweging gemaakt naar (sociale) wijkteams. Ook Stimenz neemt in veel gemeenten deel aan deze teams. Stimenz staat geheel achter deze ontwikkeling en bezint zich ondertussen op de vraag hoe zij kan bijdragen aan de kwaliteit van dienstverlening in deze teams. Deze zoektocht zal in 2015 resulteren in kwaliteitsbeleid dat past bij de ontwikkelingen anno Cliënttevredenheid Cliënten geven Stimenz gemiddeld een 8,1 over Dit cijfer is al jaren stabiel en geeft aan dat de bevraagde burgers tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Zichtbare trend is wel dat de respons daalt. Ook binnen andere diensten is deze trend landelijk te zien. Voor Stimenz is een mogelijke oorzaak van de dalende respons de veranderende, kortdurende dienstverlening en het veranderende werk in de wijken. Stimenz jaarverslag van

13 Klachten In de periode januari 2014 t/m december 2014 zijn de volgende klachten geregistreerd: regio aantal klachten aantal klachten Apeldoorn (MD Veluwe) - 4 Wisselwerk - Apeldoorn Noord 11 Apeldoorn Zuid 0 Veluwe Noord 1 2 Veluwe Vallei 0 0 Alle klachten zijn tussen Stimenz en de cliënt besproken, wat heeft geleid tot oplossingen / verbeterpunten. Geen van deze klachten is gemeld bij de externe klachtencommissie van Stimenz. 4. Onafhankelijk Stimenz is onafhankelijk. Zij is er voor iedereen, werkt samen met iedereen en levert onafhankelijke cliëntondersteuning. Zelfstandige professional Uitgangspunt voor Stimenz is de zelfstandige professional die in allerlei samenwerkingsverbanden en netwerken zijn bijdrage kan leveren, vanuit de eigen expertise en onafhankelijkheid. Stimenz werkt via opleiding van de professional, facilitering en ondersteuning vanuit management en het bedrijfsbureau aan de verdere professionalisering van de organisatie. Ouderenadviseurs linking pin naar netwerk dementie De ouderenadviseurs in Apeldoorn zijn onderdeel van het welzijnsnetwerk en leiden toe naar de ontmoetingsplekken, het Wmo-loket en andere voorzieningen. De ouderenadviseurs zijn onafhankelijk en zetten in op preventie. De oudere inwoners blijven hierdoor zo lang mogelijk zelfredzaam. De ouderenadviseurs gebruiken het netwerk van de oudere, vrijwilligers en de woningcorporaties, om te bekijken wat er aan de hand is. Zij zijn laagdrempelig en opgeleid in signaleren volgens de niet-pluis-methodiek. Daarnaast wordt de tweede lijn moeilijker bereikbaar en niet elke oudere wil diagnostiek; hierdoor blijft veel in eerstelijns gezondheidszorg. Toename mensen met dementie Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe; tot en met 2020 met 14%. Deze mensen met dementie wonen steeds meer thuis. Een steeds groter probleem wordt het ontbreken van een sociaal netwerk en eenzaamheid, wie signaleert dat de oudere dementeert? Voor de cliëntondersteuning in de niet-pluis-fase zijn de ouderenadviseurs een belangrijke schakel. Zij signaleren wat er aan de hand is, geven informatie en advies, verhelderen de vraag, bieden ondersteuning. Doordat een ouderenadviseur tevens casemanager is in het Netwerk Dementie Oost- Veluwe, is zij de linking pin met de ketenpartners in het netwerk. Consulent Informele Ondersteuning Oldebroek Vanaf eind 2014 zijn de mantelzorgconsulent en de ouderenadviseur in Oldebroek geïntegreerd in een nieuwe functie die onderdeel uitmaakt van het sociaal team in Oldebroek: de consulent informele ondersteuning. De consulent ondersteunt inwoners bij vragen en problemen op het gebied van verschillende vormen van informele ondersteuning waaronder vrijwilligerswerk en mantelzorg en heeft een belangrijke rol bij het versterken en bekrachtigen van de nulde lijn in Oldebroek. Artikel 1 Noord Oost Gelderland Discriminatie is niet los te koppelen van de maatschappelijke context. Actualiteiten zorgen voor meer of juist minder discriminatiemeldingen. Niet alle maatschappelijke tendensen zijn terug te lezen in cijfers en mensen melden niet alle discriminatie-ervaringen. In 2014 heeft Art.1 Noord Oost Gelderland meer meldingen binnengekregen dan in andere jaren. In totaal zijn er 201 Stimenz jaarverslag van

14 discriminatiemeldingen geregistreerd dat is een stijging van 36% (waarvan een deel door meldingen uitlatingen Wilders). Preventief huurschuldenbeleid in de Regio Noord Veluwe In 2014 is in vrijwel alle gemeenten in de RNV geïnvesteerd in de samenwerking met woningbouwverenigingen en gemeenten om verdere oploop van huurschulden te voorkomen ten einde huisuitzettingen en maatschappelijke kosten te voorkomen. Het bijzondere in deze samenwerking is dat Stimenz hierin vanuit haar onafhankelijke rol (zonder directe financiële belangen en uit het oogpunt van en kennis over passende zorg en ondersteuning) voor de cliënt een cruciale bijdrage heeft in het voorkomen van verder oplopende betalingsachterstanden bij de woningbouwvereniging en stabilisatie en / of verbetering van de leefkwaliteit van de cliënt. Sociaal Raadslieden Sociaal Raadslieden komen elke week bij elkaar voor uitwisseling van alle wijzigingen in wet- en regelgeving. Daardoor kunnen zij burgers en ketenpartners actueel informeren en adviseren over maatregelen en gevolgen. Met het oog op de nieuwe wetgeving per 2015, zijn zij met alle raadslieden uit de regio geschoold in de participatiewet. Workshop Sociaal Raadslieden bij de Stadsbank In samenwerking met de Stadsbank, de Kap en de sociaal raadslieden is er bij de Stadsbank twee keer per week een workshop voor de aanmelding voor de schuldhulpverlening. Elke klant (1200 per jaar) wordt hiervoor uitgenodigd om informatie over de schuldhulpverlening te krijgen, de administratie op orde te krijgen door vrijwilligers en tot slot te bekijken of alle voorzieningen zijn aangevraagd en belastingaangiften zijn gedaan. De sociaal raadslieden werken hierbij samen met een vrijwilliger. De Stadsbank is tevreden over deze workshop: het blijkt dat de klanten gemotiveerder zijn om aan het traject te beginnen; er is minder uitval. Sociaal Raadslieden adviseren cliënten Werkplein Activerum Een alleenstaande moeder meldt zich in verband met diverse schulden bij het Werkplein Activerium. Zij volgt een workshop bij het Activerium en komt daar in contact met de Sociaal Raadslieden die een onderdeel verzorgen van de workshop. Nadat zij samen met een vrijwilliger haar dossier op orde heeft gemaakt, wordt haar dossier bekeken. Hieruit blijkt dat zij een bijstandsuitkering van de gemeente Apeldoorn ontvangt. Uit de uitkeringsspecificatie blijkt dat er beslag op haar inkomen ligt. Maandelijks wordt er een bedrag van 90 euro op haar uitkering ingehouden door een deurwaarder vanwege het niet nakomen van betalingsverplichtingen uit het verleden. Omdat er sprake is van een minimuminkomen is het beslag in haar situatie veel te hoog. Na berekening van de beslagvrije voet door de Sociaal Raadslieden, blijkt dat er helemaal geen ruimte voor beslag is. Sociaal Raadslieden voert hierover correspondentie met de deurwaarder. Deze erkent de fout. Het beslag komt te vervallen en de vrouw is zo weer in staat om in ieder geval haar maandelijkse zorgpremie te kunnen voldoen. Wanneer verder wordt doorgevraagd over haar situatie, blijkt dat de vrouw in januari van het voorgaande jaar is gescheiden. Aangezien zij sinds dit moment een uitkering ontvangt, heeft zij een inkomen waarmee zij recht op Zorgtoeslag heeft. Met deze regeling was zij niet bekend. Een vrijwilliger, ingezet tijdens het spreekuur van het Sociaal Raadsliedenwerk, helpt haar met de aanvraag. Ook over het voorgaande jaar kan zij nog haar recht laten uitbetalen. Door de uitbetaling van dit recht met terugwerkende kracht, kan de vrouw ook haar achterstallige schuld bij de zorgverzekering voldoen. Op deze manier wordt voorkomen dat zij de bestuursrechtelijke premie moet gaan betalen, waardoor zij nog veel meer geld kwijt zou zijn. De vrouw is blij dit te horen. Zij kan nu verder in het schulphulpverleningstraject bij het Activerium en werken aan een goede oplossing voor de toekomst. Beleidsvorming en inspreken bij gemeenteraad Stimenz is betrokken bij beleidsontwikkeling in de verschillende gemeenten. Dit gebeurt onder andere in de kwartaaloverleggen, soms in aanwezigheid van de medewerker die werkzaam is in die gemeente. Deze medewerker kan een toelichting geven hoe het in de buurt werkt en kan concrete voorbeelden geven. Zo komt het gemeentehuis in aanraking met de dagelijkse praktijk. Daarnaast geeft Stimenz in samenwerking met ketenpartners een reactie op beleidsnota s aan het college en de gemeenteraad indien bepaalde doelgroepen niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, zoals jongeren en mensen met een WWB-uitkering. Verder is er overleg met de Wmo-raad in Apeldoorn over de ontwikkelingen in de transities. Stimenz jaarverslag van

15 Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) in 2014 Het Steunpunt Huiselijk Geweld is een fysiek, telefonisch en loket waar iedereen met vragen rond huiselijk geweld terecht kan. Het steunpunt kent een brede doelgroep: slachtoffers, plegers, kinderen, omstanders en professionals. Naast kennis van alle vormen van huiselijk geweld is er bij het steunpunt tevens veel expertise aanwezig over de problematiek rond eerwraak, loverboys/ mensenhandel, huwelijksdwang en achterlating. Meldingen huiselijk geweld In 2014 zijn er bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Noord- en Oost Veluwe/ Midden- IJssel meldingen binnengekomen. Dit is voor het eerst in jaren een afname ten opzichte van het jaar ervoor (2.583). Wet Tijdelijk Huisverbod en complexe meldingen In 2014 zijn er 144 complexe meldingen opgepakt en zijn er 44 huisverboden opgelegd. SHG wordt Veilig Thuis In artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bepaald dat elke gemeente per 1 januari 2015 een Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) moet organiseren. Inmiddels is de naam AMHK landelijk gewijzigd in Veilig Thuis. Veilig Thuis is de samenvoeging van de Steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van Bureau Jeugdzorg. Snelle inzet werkt Vanuit een politiemelding bij het SHG blijkt, dat snelle inzet voor betrokkenen ondersteunend kan zijn en hulp snel opgestart kan worden. Terugkoppeling van een van de slachtoffers, waar we contact mee hebben gehad was: ze voelt zich gesteund in onze beschikbaarheid, betrouwbaarheid en snelle inzet in zaken, die daar om vragen. Het jaar 2013 stond in het teken van de ontwikkeling van AMK en SHG naar het AMHK en dit heeft zich verder geconcretiseerd in Veilig Thuis is wat betreft inhoud, tempo, financiering en besluitvorming verbonden aan drie beleidsvelden: Huiselijk geweld, Jeugdzorg en Veiligheid. Het samengaan is daarom een complexe opgave. Besloten is dat Veilig Thuis een projectorganisatie wordt, die zich in 2015 en 2016 verder ontwikkelt. In 2014 is het basismodel (Op weg naar een solide AMHK) en het inrichtingsmodel opgesteld en goedgekeurd. Begin september 2014 is met een proeftuin gestart. Vanaf november 2014 werken de medewerkers van het AMK Noord en Oost Gelderland samen met SHG op de locatie van Stimenz aan de Brinklaan in Apeldoorn. De onderlinge samenwerking en afstemming verloopt soepel en aanvullend. Door de start van Veilig Thuis worden de regio s gelijk getrokken met de indeling van de veiligheidsregio s. Dit houdt in dat vanaf die datum ook de gemeenten uit de Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) en Hattem onder het werkgebied - van voorheen SHG - vallen. Meldpunt Loverboys/Jeugdprostitutie Medewerkers van het SHG bemensen tevens het Meldpunt Loverboys/Jeugdprostitutie. Ze geven advies en onderzoeken (vermoedelijke) situaties van loverboy problematiek en brengen waar nodig de juiste hulp op gang. Het Meldpunt is op een apart nummer bereikbaar: Naast alle andere activiteiten vanuit de voorlichtingsclub was er in 2014 een theatervoorstelling georganiseerd voor moeders en dochters over de gevaren op het gebied van loverboys/ jeugdprostitutie via internet. Daarnaast is er een rapp battle georganiseerd, waarbij jongeren een rap maakten over dit onderwerp en opvoerden. Op deze manier werden ook jongens meer en beter bereikt. Stimenz jaarverslag van

16 Meldingen jeugdprostitutie In 2014 zijn er bij het Meldpunt Jeugdprostitutie Noord- en Oost Veluwe/ Midden- IJssel 47 meldingen binnengekomen. Zorgcoördinatie Jeugdprostitutie Wanneer er daadwerkelijk sprake is van jeugdprostitutie of er een groot vermoeden is van loverboyproblematiek, wordt er een zorgcoördinator JP ingezet. In 2014 was dit bij 25 zaken het geval. Zorgcoördinatie Jeugdprostitutie Vanuit de zorgcoördinatie Jeugdprostitutie hebben we grote veranderingen bij één van de slachtoffers gezien en wel: Meisje heeft haar eigenwaarde weer beetje terug en het vertrouwen in mensen. Drugsgebruik is gestopt, omdat ze inziet dat drugs haar niet verder helpt. Ze weet dat ze nog een lange weg heeft te gaan, omdat ze jaren haar gevoel heeft Geblokt. Haar gevoel begint nu, ondanks de angst hiervoor, voorzichtig terug te komen. Meisje staat open voor hulp. Meisje voelt zich gehoord en is dankbaar voor inzet van politie en zorgcoördinator. 5. Ondernemend Stimenz stemt haar aanpak af op de behoeften van bewoners en cliënten en stuurt daarbij op duurzame zelfredzaamheid van mensen. Stimenz ontwikkelt hiertoe graag innovatieve plannen en is in die zin ondernemend. De transitie en transformatie vragen heel nadrukkelijk om vernieuwing. Zij signaleert, neemt initiatief en spant zich actief in om concrete resultaten en doelstellingen te behalen. Lokaal maatwerk op de Noord Veluwe Stimenz werkt voor veel gemeenten in de Veluwe en verricht een gevarieerd pakket aan dienstverlening. Iedere gemeente verschilt als het gaat om kenmerken, behoeften en wensen. Stimenz streeft er naar lokaal maatwerk te leveren en optimaal aan te sluiten bij de kenmerken, behoeften en wensen in de verschillende gemeenten. Stimenz is een flexibele organisatie kennen en heeft veel ervaringen. Soms kan opgebouwde kennis en ervaring in de ene gemeenten ingezet worden in de andere gemeente. Lokaal maatwerk betekent ook dat we in staat zijn te participeren in netwerkorganisaties, bij te dragen aan verdergaande samenwerking, fusie of overdracht en/of dé uitvoeringsorganisatie in te richten die nodig wordt geacht om het sociaal werk in een gemeente te faciliteren. Maatwerktrajecten voor bijstandsjongeren In 2014 is Apeldoorn een proef gestart met maatwerktrajecten waarbij bijstandsjongeren, die zeer moeilijk een baan kunnen vinden, intensief worden begeleid. Doel van deze zogenaamde Intensieve Maatwerktrajecten is deze jongeren te begeleiden naar betaald werk of naar een opleidingstraject waardoor de kans op betaald werk wordt vergroot. Wanneer dit niet lukt, wordt geprobeerd een vorm van dagbesteding te vinden die dicht bij de arbeidsmarkt ligt, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De jongeren zijn door de gemeente Apeldoorn geselecteerd. Stimenz is een van de organisaties die deze maatwerktrajecten heeft uitgevoerd. Hiervoor heeft zij haar jongerenwerkers ingezet, deze staan dicht bij de doelgroep en daardoor een lage drempel hebben voor jongeren. Ook is een re- Stimenz jaarverslag van

17 integratiemedewerker ingezet, met kennis van de arbeidsmarkt, re-integratie, de wegen en de instrumenten. Samen hebben zij verschillende middelen ingezet, waaronder coachgesprekken, oriëntatie op beroepen en scholing, arbeidsmarktoriëntatie, schuldhulpverlening, participatie, sport, sollicitatietraining, proefplaatsing, hulp bij huisvestiging en nazorg. De resultaten zijn zeer goed: jongeren zijn aan het werk, naar school of participeren. De aanpak is een welzijnsaanpak die aansluiting bij de jongeren garandeert. Het Activerium is positief en zeer tevreden over de resultaten. We hebben de hoogste percentages gerealiseerd. Van de achttien jongeren met een maatwerktraject zijn inmiddels zes kandidaten aan het werk waarvan bij twee van hen ook de uitkering gestopt kon worden. Twee kandidaten zijn naar scholing begeleid, waarbij een uitkering gestopt kon worden. Zeven kandidaten vervullen een zinvolle dagbesteding en nemen daarmee actief deel aan de samenleving. Twee trajecten lopen nog. Slechts één kandidaat is uitgevallen. Stimenz zal ook in 2015 doorgaan met deze aanpak gezien het maatschappelijk belang dat hiermee is gediend. Participatie van jongeren Sport blijkt een uitstekend middel tot participatie en letterlijk bewegen van jongeren. OSSO staat voor Op Straat Sportief Ontmoeten. OSSO organiseert voetbal en zaalvoetbal op verschillende plaatsen in Apeldoorn en concentreert zich op het ontwikkelen van talent, omgangsvormen, vriendschap en het bieden van kansen. Hierbij bindt OSSO jeugd en jongeren met elkaar, zorgt voor begeleiding door voorbeeldfiguren en zoekt verbinding met de wijk. Door middel van OSSO wil het project van positieve en sportieve invloed zijn op het opgroeien van jeugd en jongeren in de openbare ruimte van de wijken Stimenz ontvangt in 2014 hiervoor een subsidie van ZonMw en er is waardering voor de invulling van dit project door Apeldoornse jongerenwerkers van Stimenz. De programmasecretaris van ZonMw (Sportimpuls): U bent er in de afgelopen 2 jaar in geslaagd om schoolzaalvoetbalcompetitie Futsal School League op te zetten in Apeldoorn. Door vanuit de sport samen te werken met voortgezet onderwijs, Stichting Wisselwerk en de KNVB heeft u een project opgezet dat goed aansluit bij de behoefte van de jeugd in Apeldoorn. Binnen het project hebben 447 jongeren en 57 vrijwilligers deelgenomen. Hiermee zijn de doelstelling die u zich vooraf had gesteld ruimschoots bereikt. Bovendien wordt de samenwerking met de betrokken partijen gecontinueerd en is het aanbod door een kleine eigen bijdrage van de deelnemers kostendekkend. Dat zijn uitstekende resultaten waar wij u bij deze graag mee willen complimenteren. Wij zijn er trots op dat de Sportimpuls u in staat heeft gesteld om lokaal meer mensen fysiek in beweging te brengen en wij wensen u een sportieve toekomst! Buurthuiskamer de Velden De sociaal cultureel werkers kunnen bewoners toeleiden naar een andere ontmoeting dan op de ontmoetingsplek. Zij stimuleren en faciliteren bewoners om vanuit ontmoeting in de buurthuizen, (sport)verenigingen en op straat. Hiermee wordt de sociale samenhang in de buurt versterkt. Stimenz heeft tevens kennis van het werken met vrijwillige inzet, vrijwilligers en hoe zij ondersteund dienen te worden. Buurthuiskamer de Velden Buurthuiskamer de Velden is een laagdrempelige ontmoetingsplek in de buurt. Enthousiaste en betrokken vrijwilligers staan elke week klaar om de bezoekers een fijne dag te bezorgen. De buurthuiskamer is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan het ontmoeten van anderen, een doorbreking van de dagelijkse structuur of voor mensen die zich soms alleen voelen; én het kan de thuissituatie (mantelzorg) ontlasten. Onder het motto Alles mag en niets moet is er ruimte voor bijvoorbeeld een gesprek, een spelletje, knutselen, een wandeling én een gezamenlijke warme lunch. De bezoekers worden uitgenodigd zelf met hun wensen en ideeën te komen; zo biedt de buurthuiskamer datgene waar op dat moment behoefte aan is. De vrijwilligers voelen zich gesteund en gesterkt in hun uitvoering door de begeleiding door professionals van Stimenz. Zij geven aan dat dit nodig is om hun werk zelfstandig en verantwoord te kunnen blijven doen. Zonder deze ondersteuning vinden zij de verantwoording te groot. Stimenz jaarverslag van

18 Verenigingsburo Apeldoorn expertisecentrum voor verenigingen en vrijwilligerswerk Het Verenigingsburo is het expertisecentrum voor verenigingen en vrijwilligerswerk. Het Verenigingsburo legt door zijn brede netwerk verbindingen tussen de bewoners, organisaties, verenigingen en professionals. Het Verenigingsburo verbindt, faciliteert, informeert, adviseert en stimuleert. Zo ontstaan verbindingen en ontstaan innovatieve projecten met sport en welzijn. Het buro signaleert mogelijkheden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Daar waar geen aanbod is op de vraag, zoekt het buro naar mogelijkheden om het aanbod te creëren. Het Verenigingsburo zorgt dat krachtige inwoners iets betekenen voor anderen door vrijwillige inzet en dat mensen gaan meedoen aan de samenleving. Er zijn 771 nieuwe vrijwilligers ingeschreven en 747 bemiddelingen naar vrijwilligersvacatures geweest. Ook is er aandacht voor het blijven binden en boeien van vrijwilligers door onder andere de Vrijwilligersacademie. De Bestuurdersacademie is voor de bestuurders van verenigingen en stichtingen. Verder is het project Kies je aangepaste sport (Sportimpuls ZonMw), bijzonder sporten voor unieke mensen gehonoreerd. Dit is een gezamenlijke aanvraag met sportverenigingen, de Sportraad, organisaties voor mensen met een beperking en het Verenigingsburo. Hfftig - van project naar methodiek Hfftig in Apeldoorn heeft zich ontwikkeld van project naar methodiek. Het is bedoeld voor jongeren van jaar die vastlopen en met een duwtje of steuntje in de rug weer verder kunnen. De jongere gaat maximaal een jaar met een vrijwillige coach aan de slag om doelen te halen. Hfftig levert onder andere een bijdrage aan het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, het vinden van passend werk, het invullen van vrije tijd, het op orde krijgen van financiën, het vergroten van (sociaal) netwerk, zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van jongeren. Hfftig helpt jongeren op weg naar participatie en het vinden van eigen oplossingen. Hfftig is effectief. De kracht is de persoonlijke aandacht van iemand die los staat van de eigen omgeving en geen hulpverlener is. Mijn coach heeft geholpen mijn steentjes bij elkaar te vinden en er één geheel van te maken, zodat ik nu een stevige fundering heb, aldus een 20-jarige deelnemer. Er hebben 50 jongeren en 45 vrijwilligers aan deelgenomen. 85% van deze jongeren heeft de doelen behaald. Er is een hardloopgroep en er zijn workshops voor jongeren georganiseerd. Ede samenwerkingsverband rond cursussen en groepswerk In Ede is Stimenz in 2014, samen met andere partnerorganisaties, een samenwerkingsverband aangegaan om te komen tot een meer effectievere manier om cursussen en groepswerkzaamheden met partners te verbinden over de diverse doelgroepen heen. Ook wordt gedacht om een gezamenlijke front- en backoffice te maken om zodoende de werkzaamheden van de medewerkers zuiver te houden, in het kader van cliëntgerichtheid. 6. Met passie Sociaal werkers werken met veel passie en deskundigheid. Dit wordt op verschillende manieren ondersteund. Stimenz schoolt medewerkers voortdurend in lijn met de actuele ontwikkelingen. Stimenz investeert in verschillende vormen van werkinhoudelijke ondersteuning en deskundigheidsbevordering. Dit heeft tot doel om kwalitatief goede hulp te kunnen bieden aan haar Stimenz jaarverslag van

19 cliënten, bij te dragen aan het professioneel en gezond functioneren van medewerkers en te zorgen voor afstemming en werken vanuit gezamenlijk beleid. Intervisie In intervisie wisselen sociaal werkers met vakgenoten uit en leren van elkaar. Er wordt de tijd genomen voor het uitdiepen van situaties en de vakvolwassenheid groeit steeds verder. Werkinhoudelijke ondersteuning Werkbegeleiding heeft als doel het ondersteunen van de professional, borging van kwaliteit, implementatie van instrumenten en nieuw beleid. Vanuit deze gedachte is er in 2014 veel aandacht geweest voor de drie transities die in 2015 aanvang hebben genomen. De transities in het sociale domein vragen om een herijking van de maatschappelijke ondersteuningsstructuur. De meeste gemeenten hebben de afgelopen jaren sociale teams of wijkteams geformeerd. Voor professionals betekent dit dat zij in een nieuw team worden geplaatst met collega s van andere organisaties. Vragen die de werkbegeleiders met de professionals bespreken: - Hoe kunnen we de burger ondersteunen in zijn eigen kracht in relatie tot zijn eigen omgeving? - Hoe geven we de samenwerking op de werkvloer concreet vorm, met name in het wijkgerichte werken? Afschalen waar mogelijk, opschalen waar nodig? - Hoe kun je als professional werken aan informele sociale netwerken rond mensen? - Wat betekent dit voor mijn rol als professional? De ondersteuning door de werkbegeleiders heeft in 2014 verschillende vormen gekend, passend bij wat de situatie vroeg. Per team is gekeken hoe de medewerkers het best ondersteund konden worden. Dit was in het ene geval op individueel niveau en voor een ander team vond de ondersteuning gezamenlijk plaats. Individuele contacten hebben het doel om casussen te bespreken en samen te reflecteren op de ingezette interventies en op dossiervoering. De werkbegeleiders worden naast de regulier geplande afspraken ook ad hoc door de professionals ingeschakeld. In de werkbegeleidingscontacten is onder meer aandacht geweest voor de implementatie en borging van de Verwijsindex en de Zelfredzaamheidsmatrix. Deskundigheidsbevordering In 2014 is net als voorgaande jaren de follow up training omgaan met agressie aangeboden. Deze (basis)agressietraining bestaat uit een algemeen theoretisch gedeelte waarin eveneens kennisgenomen werd van het Inzet ervaringsdeskundige Een cliënt die een woonbegeleidingstraject achter de rug had, vroeg zich af of hij misschien een rol zou kunnen spelen als ervaringsdeskundige. Hij wist nu immers wat het traject inhield en tegen welke problemen mensen aan kunnen lopen. Dergelijke ideeën worden door Stimenz van harte ondersteund. Het betekent dat deze cliënt de woonbegeleider nu in bepaalde trajecten ondersteunt, waardoor de cliënten zien dat het mogelijk is om uit de problemen te komen en het misschien minder ingewikkeld is dan ze dachten. agressiebeleid en het -protocol. Daarnaast zijn medewerkers getraind in vaardigheden in het omgaan met agressie. Harmonisatie van dit beleid dient nog plaats te vinden. Opleidingstraject Sociaal Werker Movisie heeft in 2014 het nieuwe competentieprofiel Sociaal Werker vastgesteld. Onder de medewerkers van Stimenz is een scan uitgevoerd om de leerbehoefte passend in de ontwikkeling naar een generalistische sociaal werker in kaart te brengen. In gesprekken met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is een opleidingstraject samengesteld voor Stimenz, welke in 2015 door de medewerkers gevolgd gaat worden. In voor zorg! In voor zorg! is een landelijke stimuleringsprogramma dat ondersteuning biedt aan zorgaanbieders die willen werken aan hun toekomstbestendigheid. In 2015 start een Thematranche Welzijn. De thematranche biedt welzijnsorganisaties ondersteuning in het bijdragen van sociaal werk aan de Stimenz jaarverslag van

20 transformatie van zorg. Het programma In voor zorg! helpt zorg- en welzijnsorganisaties hun werkprocessen in te richten met het oog op deze toekomst. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in hun eigen veranderingstraject. Stimenz heeft zich hiervoor in november 2014 aangemeld en eind december 2014 volgde een intakegesprek met de tranchemanager. De ondersteuning is daarna vervolgd met een organisatiescan. Hierna is begin 2015 een intern projectleider aangewezen die samen met een coach van In voor zorg! de organisatie ondersteunt in het veranderingstraject. Gemeenten en ketenpartners worden in de klankbordgroep betrokken bij het projectplan. Protocol van Handelen SHG Het SHG werkte al met een protocol van handelen. Door het Protocol van Handelen beschikt het SHG over een kader, waarmee de taken op een zorgvuldige en uniforme werkwijze kunnen worden uitgevoerd. Ook het AMK had een protocol van handelen (daar was het protocol van handelen van het SHG op geënt). In 2014 is er landelijk een gezamenlijk protocol van handelen opgesteld voor de medewerkers van veilig Thuis en zijn medewerkers van Veilig Thuis daarin geschoold. Daarnaast is een triage instrument ontwikkeld en een veiligheids- en herstelplan. 7. Personeel en organisatie De omgeving is ook voortdurend in ontwikkeling en Stimenz speelt hierop in. De oprichting van nieuwe stichtingen heeft eind 2014 geleid tot een overdracht van een aantal professionals. De gemeente Apeldoorn heeft in 2011 besloten tot een bezuiniging op een aantal welzijnstaken. Stimenz is als gevolg van beide ontwikkelingen gekrompen in haar formatie. Dit kon worden opgevangen via natuurlijk verloop en tijdelijke formatie. Bij verdergaande bezuiniging kan gedwongen ontslag niet worden uitgesloten. Tijdelijke aanstellingen blijven nodig terwijl investering in kwaliteit en continuïteit van groot belang is. Met het oog op het samengaan van de instellingen is voorzien in een sociaal plan dat er op is gericht om gedwongen ontslagen zoveel als mogelijk te voorkomen. Fusieorganisatie Per 1 mei 2014 is een nieuwe organisatiestructuur van kracht. Nieuwe eenheden zijn gevormd, leidinggevenden zijn benoemd. Het integreren en harmoniseren van culturen, voorwaarden, procedures en werkwijzen zal enige tijd in beslag nemen. In 2014 zijn vele personele wijzigingen geweest. Per 1 mei heeft Stimenz een nieuwe bestuurder. Vrijwel het gehele managementteam is in 2014 vernieuwd. Daarbij is besloten de aansturing in het primaire proces terug te brengen van 4 naar 3 managers. Het voornemen onder de regiomanagers teams te positioneren, die binnen 2 jaar zelforganiserend moeten zijn is bijgesteld, als gevolg van de ontwikkeling van externe teams waarin de professionals participeren. Dit geldt ook voor het vervallen van de functies van werkbegeleider en coördinator MD en invullen van een nieuwe functie teamcoach. In 2015 wordt de ondersteuningsstructuur nader uitgewerkt. Uitgangspunt is de zelfstandige professional. Er is en wordt uitvoering gegeven aan boventalligheid als gevolg van de fusie. Voorgenomen effectuering van de personele consequenties binnen de overhead is gefaseerd. Voorgenomen krimp bij de onderdelen managementondersteuning, frontoffice, kwaliteit en communicatie is geëffectueerd en gerealiseerd behoudens boventalligheid bij de frontoffice. Deze is als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en samenwerking binnen Veilig Thuis opgeschort tot september In 2014 is een bezwarencommissie Sociaal Plan gevormd welke bestaat uit één lid benoemd door werkgever, één lid benoemd door de OR en deze leden hebben een onafhankelijk voorzitter gekozen van buiten de organisatie. Arbeidsvoorwaarden Per 1 mei 2014 zijn medewerkers overgegaan naar de nieuwe werkgever met behoud van arbeidsvoorwaarden. Zolang het harmonisatieproces niet is afgerond gelden de arbeidsvoorwaarden Stimenz jaarverslag van

Stimenz in ontwikkeling. Terugkijken naar 2015 en een blik vooruit

Stimenz in ontwikkeling. Terugkijken naar 2015 en een blik vooruit Stimenz in ontwikkeling Terugkijken naar 2015 en een blik vooruit De kracht van de zwerm 2015 is het jaar waarin ons verandertraject De kracht van de zwerm verder vorm heeft gekregen. We hebben onze veranderdoelen

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius september 2016 Begrippen vullen Jaren geleden was ik bij een bijeenkomst in de

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant ONS welzijn De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant Wat doet ONS welzijn ONS welzijn adviseert en helpt mensen als dat nodig is. De medewerkers van ONS welzijn denken met je mee om samen een goede

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Achtergrondinformatie: De transitie van de jeugdzorg dient één centrale missie: er voor zorgen dat jeugdigen gezond en

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Voorwoord Nu de transitie jeugdzorg voor de deur staat verandert er veel in het jeugdhulpveld. In Holland Rijnland wordt het huidige Centrum voor

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie