Baby Talysa het feitenrelaas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Baby Talysa het feitenrelaas"

Transcriptie

1 Raad Stadsregio Rotterdam 16 december (010) Rapporten n.a.v. overlijden baby Talysa Geachte raad, Hierbij bieden wij u de rapporten aan van de diverse onderzoeken naar het functioneren van de verschillende hulpverlenende instanties rond het overlijden van baby Talysa op 5 december Dit betreft de rapporten van: De Inspectie Jeugdzorg over de rol van Bureau Jeugdzorg De Jeugdconsul over het functioneren van de zorg- en hulpverleningsketen in deze casus De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft onderzoek verricht naar o.a. de rol van het consultatiebureau Ouder- en Kindzorg (OEK) en een aantal andere instanties, zoals de verloskundigenpraktijk en de huisarts. Deze rapportages worden door de Inspectie niet openbaar gemaakt. Wel heeft deze ons in kennis gesteld van haar conclusies ten aanzien van OEK. In deze brief zetten we voor u de belangrijkste conclusies op een rij en geven we aan waar deze conclusies en aanbevelingen wat ons betreft leiden tot nieuwe maatregelen dan wel aanscherpingen van eerder getroffen maatregelen. Als bijlage sturen we een overzicht mee van reeds gerealiseerde en ingevoerde verbetervoorstellen binnen de jeugdketen naar aanleiding van het Maasmeisje, Gessica. Baby Talysa het feitenrelaas Op 5 december 2007 wordt de ambulancedienst gebeld door de moeder van baby Talysa met de mededeling dat haar dochtertje is overleden. Ambulancemedewerkers en politiepersoneel treffen kort daarna ter plekke de dode baby aan. Omdat de verklaringen van ouders daartoe aanleiding geven worden zij beiden als verdachte aangehouden. Autopsie wijst later uit dat sprake is van een niet natuurlijke dood.

2 De ouders van baby Talysa hebben tot mei 2007 een zwervend bestaan geleid. Hun eerste kind R., geboren op 8 november 2006, is direct na de geboorte ondertoezicht gesteld en uit huis geplaatst. Het betreffende kind verblijft in een pleeggezin. De ouders van Talysa hebben periodiek contact met de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg (BJZ) en zien hun kind R. met enige regelmaat onder begeleiding. De ouders meldden zich begin mei 2007 bij de trajecttoewijzingscommissie voor maatschappelijke opvang (TTC). Via de TTC wordt hen een woning toegewezen, onder intensieve begeleiding door het Leger des Heils. Op dat moment is er sprake van het vermoeden van een zwangerschap, wat in latere contacten wordt bevestigd. Met de ouders worden door de gezinsbegeleidster van Leger des Heils afspraken gemaakt om hun situatie te verbeteren. Daarnaast benoemt de gezinsvoogd van BJZ een aantal voorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat ook het tweede kind na de geboorte niet onmiddellijk uit huis wordt geplaatst. Daartoe behoren stabiele huisvesting, een stabiele financiële situatie en hulp van de GGZ, een assertiviteitstraining voor de moeder en een agressieregulatietraining voor de vader bij de GGZ-instelling De Waag. Tot slot dienen de ouders gezinsondersteuning te accepteren. Met het oog op de naderende bevalling neemt het ziekenhuis op 22 augustus en 31 oktober 2007 contact op met het AMK, in verband met de voorgeschiedenis van de ouders. Op 6 november 2007 is er contact tussen het AMK en de gezinsvoogd, waarbij deze aangeeft geen beletselen te zien om baby Talysa bij de ouders te laten. Daarin wordt meegewogen dat het Leger des Heils tweemaal per week op huisbezoek gaat, vader een training volgt en moeder therapie heeft gevolgd. Tevens wordt de voorwaarde gesteld dat er gezinsbegeleiding plaats vindt door Context zodra het kind wordt geboren. Baby Talysa wordt niet onder toezicht gesteld. Wel wordt afgesproken dat bij enig zorgsignaal een melding zal volgen voor ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Op 9 november 2007 wordt Talysa geboren. Het AMK checkt bij de gezinsvoogd of Talysa met de ouders mee naar huis mag. Het AMK laat het ziekenhuis weten dat dit is toegestaan. Talysa verlaat op 12 november 2007 met haar ouders het ziekenhuis. Tussen 12 en 16 november 2007 worden moeder en de baby ondersteund door een kraamhulp, gedurende 3 uur per dag. Deze laatste geeft op 16 november aan OEK te kennen dat extra aandacht voor het gezin nodig is. Bij OEK is de voorgeschiedenis van het gezin dan niet bekend, mede omdat het oudste kind buiten de gemeente Rotterdam in een pleeggezin is geplaatst. Op 13 november 2007 bezoekt de gezinsvoogd het gezin. In dezelfde periode voelt vader zich bedreigd en gaat deze gewapend met messen op zoek naar zijn belager. Naar aanleiding hiervan vergezelt de medewerkster van het Leger des Heils vader naar diens therapie bij De Waag. BJZ en de gezinsvoogd worden hiervan niet op de hoogte gesteld. Op 21 november 2007 vindt een regulier huisbezoek plaats door de wijkverpleegkundige van OEK. Op basis van de daarbij uitgevoerde risicoanalyse wordt baby Talysa aangemerkt als risicokind. De behandeling wordt overgedragen aan de interventieverpleegkundige van OEK, die het Programma Stevig Ouderschap zal starten. Op 23 november 2007 wordt Talysa tijdens het inloopspreekuur van OEK gewogen. Bij OEK wordt niet opgemerkt dat Talysa als risicokind staat aangemerkt. Reden waarom dan geen speciale acties worden ondernomen. Op 29 november 2007 komt de Context preventiewerker van de GGZ voor het eerst in het gezin. De afspraak voor 1 december 2007 wordt door de ouders afgezegd.

3 Op 4 december 2007 komt alleen de moeder opdagen voor het door de gezinsvoogd begeleide bezoek aan het oudere kind R. Vader past, aldus moeder, op Talysa, die verkouden zou zijn. Een dag later is sprake van de melding waarmee dit relaas start. In oktober 2008 zijn beide ouders door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, in combinatie met TBS. Conclusies van de inspecties en de Jeugdconsul Inspectie Jeugdzorg De inspectie Jeugdzorg concludeert in haar rapport dat Bureau Jeugdzorg Rotterdam geen verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming heeft ingediend. De overwegingen die aan deze keuze ten grondslag hebben gelegen zijn voor de inspectie niet overtuigend. De keuze van BJZ om geen ondertoezichtstelling van Talysa aan de Raad te verzoeken, noch vrijwillige hulpverlening in het gezin in te zetten, maar de melding van het AMK over te dragen aan de gezinsvoogd van R. heeft, aldus de Inspectie, geleid tot een onduidelijke rol van BJZ. In feite was er niemand die de formele verantwoordelijkheid en daarmee de regie in handen had ten aanzien van de zorg rond Talysa. BJZ was naar het oordeel van de inspectie de aangewezen instantie om zicht te houden op de veiligheid van Talysa en vanuit die verantwoordelijkheid de regie te voeren over de ingezette hulp. De Inspectie jeugdzorg is van oordeel dat Bureau Jeugdzorg Rotterdam onvoldoende duidelijk haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoedingssituatie rondom Talysa heeft genomen. Inspectie voor de Gezondheidszorg De inspectie voor de Gezondheidszorg concludeert ten aanzien van het functioneren van OEK: - Er was geen sprake van actieve benadering van het risicokind baby Talysa door OEK - Er waren manco s in de verslaglegging en er werd onvoldoende gebruik gemaakt van het dossier waardoor het ontbrak continuïteit in de zorg - Het ontbrak aan adequate samenwerking tussen OEK en de ketenpartners Jeugdconsul Uit het onderzoek komt vooral naar voren, dat de informatie-uitwisseling gebreken vertoonde en geen van de betrokken hulpverlenende instanties de regie heeft opgepakt. Daarnaast concludeert de Jeugdconsul, dat een meer integrale vorm van risicoafweging heeft ontbroken. Tot slot stelt de betreffende functionaris vast, dat er sprake lijkt te zijn van een zekere preoccupatie ten aanzien van de effectiviteit van de hulpverlening. Het enkele feit, dat sprake is van hulpverlening lijkt aanleiding om, zonder inhoudelijke afweging, af te zien van andere c.q. verdere interventies.

4 Naar aanleiding van conclusies en aanbevelingen van de inspecties De casus baby Talysa toont enige gelijkenis met die van het Maasmeisje, Gessica, dat in 2006 op een tragische wijze is omgekomen. Mede naar aanleiding van de over deze kwestie uitgebrachte Inspectierapporten hebben zowel de gemeente Rotterdam als de Stadsregio een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat risicokinderen eerder worden gesignaleerd en dat zij op tijd het juiste zorgaanbod krijgen. Als bijlage van deze brief treft u een overzicht aan van de verbeterinitiatieven die sinds 2006 zijn ingezet respectievelijk zijn gerealiseerd. Wij zijn van opvatting dat de naar aanleiding van Gessica ondernomen initiatieven passen bij de problematiek in de jeugdketen, zoals die op basis van toentertijd uitgevoerd onderzoek is vastgesteld. Het programma Ieder Kind Wint biedt een robuust fundament voor de benodigde veranderingen en verbeteringen voor de stadsregio: - het bewerkstelligt de benodigde structuurwijzigingen in de keten, - heeft de informatiepositie in de keten inmiddels danig verbeterd, - voorziet in een sterk verbeterde instrumentatie, - draagt fors bij aan samenhang in initiatieven en een gedeeld referentiekader. Dat laat onverlet dat de problematiek binnen de jeugdketen complex en weerbarstig is. Het vergt tijd, energie en doorzettingsvermogen om veranderingen voor elkaar te krijgen tot het niveau van elke betrokken medewerker. Er kan niet worden volstaan met quick wins. Het aantal betrokken partijen is enorm en de systemen waarbinnen zij opereren zijn lang niet altijd op elkaar afgestemd. Dat maakt dat ondanks de goede wil van het merendeel van de betrokken partijen er nog steeds sprake is van domeindenken en dat de doorlooptijden om tot implementatie van de diverse initiatieven te komen lang zijn, temeer omdat veel ervan zich slechts op basis van consensus laten realiseren. Dit maakt ook, dat ten tijde van het overlijden van baby Talysa begin december 2007 nog tal van initiatieven in progress waren en nog niet volledig operationeel. Conclusies college B&W en Dagelijks Bestuur Stadsregio Het voorgaande overziend komen wij tot de volgende conclusies: 1 Aanpassing van de systemen van BJZ en bevordering van de professionaliteit Het onderzoek toont aan dat op professioneel niveau diverse beoordelingsfouten zijn gemaakt. Het zou een misvatting zijn aan te nemen, dat met perfecte systemen alle fouten kunnen worden vermeden. Ook en wellicht juist het werken in de jeugdketen is mensenwerk. Wij zijn er van overtuigd, dat ook de betrokken gezinsvoogd geheel naar eer en geweten heeft gehandeld en het belang van het kind in haar afwegingen centraal heeft gesteld. Dat laat onverlet dat zowel op het niveau van professionaliteit als de systemen van BJZ en vermoedelijk ook andere ketenorganisaties nog veel te winnen is. Onder het begrip professionaliteit

5 volstaan wij tevens de attitude van de betrokken professionals om zich tijdig en adequaat te verstaan met collega s buiten de eigen organisatie. Het onderzoek heeft genoegzaam aangetoond dat daar omissies zijn ontstaan. BJZ heeft naar aanleiding van het overlijden van baby Talysa al een aantal maatregelen getroffen, waarvan de Inspectie concludeert, dat deze adequaat zijn. Wij zullen erop toezien dat BJZ op voortvarende wijze de aanbevelingen uit het rapport van de inspectie implementeert en medewerkers actief daarbij betrekt en daarover informeert. Wij zullen BJZ eveneens verzoeken om maatregelen te treffen die zich richten op de bevordering van de professionaliteit van de medewerkers en hun vermogen om in samenhang en samenwerking met andere professionals vorm te geven aan de zorg voor kwetsbare kinderen. 2 Investeren in professionaliteit kwaliteit en cultuur in de gehele keten Niet alleen binnen BJZ verdient de factor professionaliteit en kwaliteit aandacht. Dat geldt voor de gehele keten. Binnen het programma Ieder Kind Wint zullen wij aanvullende initiatieven ontwikkelen die zich richten op de versterking van de professionaliteit en kwaliteit van instellingen en hun medewerkers en het stimuleren van een cultuur, die zich -vanuit het perspectief en het belang van het kind- richt op samenwerking en samenhang, analoog aan hetgeen hiervoor ten aanzien van BJZ geldt. 3 Verruimen van het budget en het verlagen van de werkdruk in de keten Nauw met het voorgaande verwant is het vraagstuk van de werkbelasting, die zowel geldt voor de jeugdzorg als voor de jeugdgezondheidszorg. Met het verbeterde inzicht in de keten en de omvang van de problematiek, dat is ontstaan met het vraagontwikkelingsonderzoek, wordt ook de uitzonderlijke situatie duidelijk waarmee we binnen de stadsregio van doen hebben (zie ook de bijlage). Deze heeft niet alleen een forse impact heeft op de keten in het geheel en de organisaties die daarvan deel uitmaken, maar ook op de professionals die aan het front opereren. Het geschetste feitencomplex illustreert de complexiteit van de opgave van o.a. een gezinsvoogd. Hoewel recent de cliëntratio is verlaagd, is het maar zeer de vraag of de geschetste problematiek zich daarbinnen laat lenigen. Daar komt nog bij, dat zeker in de grootstedelijke context zich forse problemen voordoen rondom de uitstroom van professionals. Beoordelingsfouten die gemaakt worden in het veld kunnen mede samenhangen met deze werkdruk en een afnemende ervaringsgraad van de betrokken professionals. Wij zullen, met gebruikmaking van het onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren met betrekking tot de financiering van de jeugdzorg, nog steviger inzetten op het overleg met het kabinet. Onze inzet hierbij zal zijn dat, rekening houdend met de werkdruk van professionals en de complexiteit van juist de Rotterdamse opgave, het voor een adequate jeugdzorg binnen de stadsregio Rotterdam noodzakelijke budget beschikbaar wordt gesteld. Met dat budget zullen wij erop inzetten ruimte te creëren voor professionals zodat zij meer tijd en aandacht aan hun cliënten kunnen besteden en hun kennis en vaardigheden kunnen verdiepen. Wij zullen tevens het initiatief nemen voor overleg met instellingen, betrokken koepelorganisaties

6 en de minister om gezamenlijk actie te ondernemen om het imago van het beroep van professional in de jeugdketen te verbeteren om daarmee de (te) hoge uitstroom te keren en instroom van gekwalificeerde professionals te bevorderen. 4 Versterken van de informatiepositie binnen de keten Los van capaciteit en professionaliteit is het noodzakelijk dat de informatiepositie adequaat is. De onderzoeken rond baby Talysa tonen aan, dat dit december 2007 nog niet het geval was. Hoewel het afgelopen jaar daarin het nodige is verbeterd, zijn wij de mening toegedaan, dat zolang er geen breed EKD het zeer moeilijk blijft voor hulpverleners om tijdig over de juiste informatie te beschikken. Wij zullen het lopende overleg met de minister over dit brede EKD intensiveren met als inzet het verkrijgen van ruimte en de benodigde faciliteiten om in stadsregionaal verband te komen tot een breed EKD, toegankelijk voor alle hulpverleners in de keten, dan wel tenminste tot de medewerking van de minister om op basis van een interfacestructuur tot (geprotocolleerde) uitwisseling van informatie tussen sectoren te komen. Via de hierboven bedoelde andere initiatieven zullen wij bevorderen dat professionals een actief gebruik van die systemen zullen maken en elkaar, vanuit het belang van het kind, proactief informeren. 5 Eenduidige invulling van de zorgcoördinatie binnen de stadsregio De onderzoeken rond baby Talysa schetsen opnieuw het belang van een goede en heldere zorgcoördinatie. Sinds Gessica is daarin fors geïnvesteerd met als resultaat dat in Rotterdam de nodige werkafspraken bestaan. Duidelijk is ook dat deze vorm van coördinatie veel capaciteit vergt waarop de huidige bekostiging niet is toegesneden. Veel van de betrokken organisaties opereren bovenlokaal en ook cliënten migreren over de stadsgrenzen heen. In dat licht is het van groot belang dat de afspraken ook stadsregionaal gelden. In 2009 zullen de werkprocessen van het CJG (w.o. die inzake de zorgcoördinatie) in de gehele regio implementeren en daarbij gemeenten, instellingen en professionals nauw betrekken. Tot slot Wij zetten onze inspanningen om het functioneren van de jeugdketen te verbeteren onverminderd en met kracht voort. We zijn daarbij van mening dat we op de goede weg zijn. Het onderzoek van de inspecties toont tegelijkertijd aan dat we er nog zijn. We benutten de aanbevelingen uit de rapportages van de Inspecties voor de Jeugdzorg en de Gezondheidszorg en de Jeugdconsul om de gekozen aanpak op diverse onderdelen te verstevigen. Eveneens zullen wij ons overleg met minister Rouvoet en het Kabinet intensiveren voor die onderdelen waarvan het noodzakelijk is dat we steun van die zijde krijgen voor de opgave waar we in Rotterdam en de stadsregio voor staan. Het is, in het belang van kinderen en hun ouders in Rotterdam en de stadsregio, dat wij al het mogelijke doen om risico s die kinderen in hun leven

7 lopen te beperken, Daarop zijn wij ook aanspreekbaar. Dit laat onverlet dat de overheid nooit in staat zal zijn om excessen te voorkomen. Hoogachtend, het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam, mr M.C. Jansen, secretaris. mr I.W. Opstelten, voorzitter. Bijlagen: Overzicht reeds gerealiseerde verbetermaatregelen Rapport Inspectie jeugdzorg Rapport Jeugdconsul

Rapport Baby Josephlaan

Rapport Baby Josephlaan Rapport Baby Josephlaan Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2008 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Onderzoek naar de casus...5 1.3 Onderzoeksbronnen...5

Nadere informatie

Onderzoek naar casus kindermishandeling

Onderzoek naar casus kindermishandeling Onderzoek naar casus kindermishandeling Inspectie jeugdzorg Inspectie voor de Sanctietoepassing Inspectie voor de Gezondheidszorg Utrecht, oktober 2007 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK)

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) Artikel 3 IRVK 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Introductie Voorbeeld op film Visie op jeugdbescherming Vormgeving jeugdbescherming. Vragen?

Inhoud presentatie. Introductie Voorbeeld op film Visie op jeugdbescherming Vormgeving jeugdbescherming. Vragen? De nieuwe jeugdbescherming Lelystad, 4 november 2013 Adri van Montfoort 1 Inhoud presentatie Introductie Voorbeeld op film Visie op jeugdbescherming Vormgeving jeugdbescherming Vernieuwing: Verve/SAVE

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ons kenmerk Inlichtingen bij Datum maarten.vollenbroek@jeugdengezin.nl Onderwerp

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s

Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Eind 2009

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Slinkend vertrouwen in de jeugdzorg: opbouw betoog. jeugdzorg onder vuur: veiligheidsdenken en controle bemoeizorg overheid? Wat moet anders of beter?

Slinkend vertrouwen in de jeugdzorg: opbouw betoog. jeugdzorg onder vuur: veiligheidsdenken en controle bemoeizorg overheid? Wat moet anders of beter? Slinkend vertrouwen EVRM, IVRK in en de familierecht jeugdzorg een juridische blik vanuit Bureau Jeugdzorg - Utrecht, 3 november VU Podium 2006 Mariëlle R. Bruning 11 oktober 2007, Universiteit Leiden

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA)

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:13810

ECLI:NL:RBDHA:2013:13810 ECLI:NL:RBDHA:2013:13810 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-09-2013 Datum publicatie 18-10-2013 Zaaknummer C-09-450866, JE RK 12-2366 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij De ondergetekenden: Convenant 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering en 2. De provincies en de grootstedelijke regio

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht ECLI:NL:GHSHE:2016:416 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 11-02-2016 Datum publicatie 12-02-2016 Zaaknummer 200 180 361_01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2017:2587

ECLI:NL:RBZWB:2017:2587 ECLI:NL:RBZWB:2017:2587 Instantie Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 26-04-2017 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/02/327890 / JE RK 17-430 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

Vraag 2: Bent u van mening dat de afspraken destijds door wethouder Geluk wel of niet helder zijn geformuleerd?

Vraag 2: Bent u van mening dat de afspraken destijds door wethouder Geluk wel of niet helder zijn geformuleerd? Rotterdam, 8 februari 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden de heer R. Buijt en mevrouw drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over baby s probleemgezinnen die zijn

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Complexe scheidingen/ vechtscheidingen en het kind?

Complexe scheidingen/ vechtscheidingen en het kind? Complexe scheidingen/ vechtscheidingen en het kind? Stem van het kind: Villa Pinedo 2 1 3 4 2 Terminologie: vechtscheiding / complexe scheiding Terminologie: In maatschappelijk debat: vechtscheiding Vraag:

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort Jeugdbescherming en jeugdreclassering Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort 1 Baby Hendrikus In 2009 wordt Hendrikus geboren Zijn beide ouders zijn zwakbegaafd Hendrikus wordt

Nadere informatie

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

Richtlijn Kindermishandeling (2016)

Richtlijn Kindermishandeling (2016) Richtlijn Kindermishandeling (2016) Onderbouwing De informatie en aanbevelingen in dit thema zijn gebaseerd op het Standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg van het RIVM (Dunnink, 2010), aangevuld met

Nadere informatie

Casusonderzoek Gelderland. Onderzoek na overlijden van een ondertoezichtgestelde peuter

Casusonderzoek Gelderland. Onderzoek na overlijden van een ondertoezichtgestelde peuter Casusonderzoek Gelderland Onderzoek na overlijden van een ondertoezichtgestelde peuter Inspectie Jeugdzorg in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg Utrecht, april 2012 Samenvatting Begin

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven Bijlage Conclusies en aandachtspunten van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) naar aanleiding van de zelfevaluatie door de gemeente van het actieplan Versterking Ketenregie SPILcentra Eindhoven (29 april

Nadere informatie

Casusonderzoek Utrecht. Onderzoek na overlijden van een peuter

Casusonderzoek Utrecht. Onderzoek na overlijden van een peuter Casusonderzoek Utrecht Onderzoek na overlijden van een peuter Inspectie Jeugdzorg in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg Utrecht, juni 2012 Samenvatting Begin 2011 overleed peuter C.

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2005. Onderzoek naar de kwaliteit van het hulpverleningsproces aan S.

Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2005. Onderzoek naar de kwaliteit van het hulpverleningsproces aan S. Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2005 Onderzoek naar de kwaliteit van het hulpverleningsproces aan S. Samenvatting 1.1 Aanleiding tot het onderzoek De Inspectie jeugdzorg heeft op verzoek van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland BINNENGEKOMEN 1 4 SEP, 2012 Zr, 2-L)C4.A.8 - Integraal Toezicht Jeugdzaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - cot_ Lete > Retouradres Postbus 19201 3501 DE Utrecht Gemeente Wormerland t.a.v.

Nadere informatie

Casusonderzoek SGJ. Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje

Casusonderzoek SGJ. Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje Casusonderzoek SGJ Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2012 Samenvatting In september 2011 ontvangt de Inspectie Jeugdzorg een melding van Stichting Gereformeerd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

PROTOCOL SIGNALEREN EN MELDEN MISHANDELING/MISBRUIK/VERWAARLOZING. Smidserweg 4 6419 CP Heerlen Telefoon 045-5741409

PROTOCOL SIGNALEREN EN MELDEN MISHANDELING/MISBRUIK/VERWAARLOZING. Smidserweg 4 6419 CP Heerlen Telefoon 045-5741409 CATHARINASCHOOL (V.)S.O. voor Z.M.L.K. PROTOCOL SIGNALEREN EN MELDEN MISHANDELING/MISBRUIK/VERWAARLOZING Smidserweg 4 6419 CP Heerlen Telefoon 045-5741409 1 Je hebt een vermoeden van kindermishandeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Brede zorgcoördinatie noodzakelijk Onderzoek naar de hulpverlening rond het meisje Gessica

Brede zorgcoördinatie noodzakelijk Onderzoek naar de hulpverlening rond het meisje Gessica Brede zorgcoördinatie noodzakelijk Onderzoek naar de hulpverlening rond het meisje Gessica Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie van het Onderwijs Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Inspectie

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Per Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN

Per   Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht Per e-mail: GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN Bezoekadres: Stadsplateau

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Opvoedproblemen? Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley In deze brochure de belangrijkste opbrengsten van vier jaar hard werken met een grote groep mensen. Niet alleen de projectleiders,

Nadere informatie

De Raad In/En* de Keten

De Raad In/En* de Keten De Raad In/En* de Keten *) Omcirkel wat volgens u van toepassing is Neuhuyskade 40 2596 XL 's-gravenhage 070-3742300 April 2016 Conny Meijer en Annet van der Sman Indeling workshop Kennismaking De Raad

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-10-2012 Datum publicatie 28-11-2012 Zaaknummer 200.111.854 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Inleiding Voor u ligt de nieuwste versie van het protocol en samenwerkingsafspraken betreffende kinderen met ernstig toegebracht

Nadere informatie

Rapport. Verslag betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Gelderland te Apeldoorn. Datum: 26 maart Rapportnummer: 2012/045

Rapport. Verslag betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Gelderland te Apeldoorn. Datum: 26 maart Rapportnummer: 2012/045 Rapport Verslag betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Gelderland te Apeldoorn. Datum: 26 maart 2012 Rapportnummer: 2012/045 2 Klacht Op 3 oktober 2011 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift

Nadere informatie

Zorgverlening door Jeugdgezondheidszorg, GGZ en huisartsen aan Gessica vanuit het perspectief van een veilige ontwikkeling van het kind

Zorgverlening door Jeugdgezondheidszorg, GGZ en huisartsen aan Gessica vanuit het perspectief van een veilige ontwikkeling van het kind Zorgverlening door Jeugdgezondheidszorg, GGZ en huisartsen aan Gessica vanuit het perspectief van een veilige ontwikkeling van het kind Verdiepingsrapport IGZ Den Haag, augustus 2007 2 INSPECTIE VOOR DE

Nadere informatie

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016.

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016. Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov. 2015 en stand van zaken op 1 maart 2016. Inleiding In oktober 2015 hebben de inspecties onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Hollands

Nadere informatie

Aan : De commissie jeugdzorg en sociaal beleid d.d. 12 maart 2009 Van : J. Stuifzand Datum : 5 maart 2009 : : Agendapunt 8

Aan : De commissie jeugdzorg en sociaal beleid d.d. 12 maart 2009 Van : J. Stuifzand Datum : 5 maart 2009 : : Agendapunt 8 Aan : De commissie jeugdzorg en sociaal beleid d.d. 12 maart 2009 Van : J. Stuifzand Datum : 5 maart 2009 : : Agendapunt 8 Onderwerp: Financiering Elektronisch Kind Dossier stadsregio Rotterdam Gevraagde

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 105698 - Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO Een gescheiden vader klaagt erover dat de school hem onvoldoende informeert over zijn kinderen en informatie aan de Raad

Nadere informatie

Dochter xxx is sinds 20 augustus 2007 geplaatst op een speelzaalvestiging van organisatie.

Dochter xxx is sinds 20 augustus 2007 geplaatst op een speelzaalvestiging van organisatie. 08-100 Melding AMK 2008 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft interne klachtenbehandeling Inleiding 1. De klacht Ouders/verzorgers klagen erover dat de organisatie op 10 november 2008

Nadere informatie

Ruimte voor de professional. Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg

Ruimte voor de professional. Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg Ruimte voor de professional Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Wat is een CKG? Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (IVA Kind en Gezin) Mobiele begeleiding Ambulante begeleiding Residentiële

Nadere informatie