Baby Talysa het feitenrelaas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Baby Talysa het feitenrelaas"

Transcriptie

1 Raad Stadsregio Rotterdam 16 december (010) Rapporten n.a.v. overlijden baby Talysa Geachte raad, Hierbij bieden wij u de rapporten aan van de diverse onderzoeken naar het functioneren van de verschillende hulpverlenende instanties rond het overlijden van baby Talysa op 5 december Dit betreft de rapporten van: De Inspectie Jeugdzorg over de rol van Bureau Jeugdzorg De Jeugdconsul over het functioneren van de zorg- en hulpverleningsketen in deze casus De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft onderzoek verricht naar o.a. de rol van het consultatiebureau Ouder- en Kindzorg (OEK) en een aantal andere instanties, zoals de verloskundigenpraktijk en de huisarts. Deze rapportages worden door de Inspectie niet openbaar gemaakt. Wel heeft deze ons in kennis gesteld van haar conclusies ten aanzien van OEK. In deze brief zetten we voor u de belangrijkste conclusies op een rij en geven we aan waar deze conclusies en aanbevelingen wat ons betreft leiden tot nieuwe maatregelen dan wel aanscherpingen van eerder getroffen maatregelen. Als bijlage sturen we een overzicht mee van reeds gerealiseerde en ingevoerde verbetervoorstellen binnen de jeugdketen naar aanleiding van het Maasmeisje, Gessica. Baby Talysa het feitenrelaas Op 5 december 2007 wordt de ambulancedienst gebeld door de moeder van baby Talysa met de mededeling dat haar dochtertje is overleden. Ambulancemedewerkers en politiepersoneel treffen kort daarna ter plekke de dode baby aan. Omdat de verklaringen van ouders daartoe aanleiding geven worden zij beiden als verdachte aangehouden. Autopsie wijst later uit dat sprake is van een niet natuurlijke dood.

2 De ouders van baby Talysa hebben tot mei 2007 een zwervend bestaan geleid. Hun eerste kind R., geboren op 8 november 2006, is direct na de geboorte ondertoezicht gesteld en uit huis geplaatst. Het betreffende kind verblijft in een pleeggezin. De ouders van Talysa hebben periodiek contact met de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg (BJZ) en zien hun kind R. met enige regelmaat onder begeleiding. De ouders meldden zich begin mei 2007 bij de trajecttoewijzingscommissie voor maatschappelijke opvang (TTC). Via de TTC wordt hen een woning toegewezen, onder intensieve begeleiding door het Leger des Heils. Op dat moment is er sprake van het vermoeden van een zwangerschap, wat in latere contacten wordt bevestigd. Met de ouders worden door de gezinsbegeleidster van Leger des Heils afspraken gemaakt om hun situatie te verbeteren. Daarnaast benoemt de gezinsvoogd van BJZ een aantal voorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat ook het tweede kind na de geboorte niet onmiddellijk uit huis wordt geplaatst. Daartoe behoren stabiele huisvesting, een stabiele financiële situatie en hulp van de GGZ, een assertiviteitstraining voor de moeder en een agressieregulatietraining voor de vader bij de GGZ-instelling De Waag. Tot slot dienen de ouders gezinsondersteuning te accepteren. Met het oog op de naderende bevalling neemt het ziekenhuis op 22 augustus en 31 oktober 2007 contact op met het AMK, in verband met de voorgeschiedenis van de ouders. Op 6 november 2007 is er contact tussen het AMK en de gezinsvoogd, waarbij deze aangeeft geen beletselen te zien om baby Talysa bij de ouders te laten. Daarin wordt meegewogen dat het Leger des Heils tweemaal per week op huisbezoek gaat, vader een training volgt en moeder therapie heeft gevolgd. Tevens wordt de voorwaarde gesteld dat er gezinsbegeleiding plaats vindt door Context zodra het kind wordt geboren. Baby Talysa wordt niet onder toezicht gesteld. Wel wordt afgesproken dat bij enig zorgsignaal een melding zal volgen voor ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Op 9 november 2007 wordt Talysa geboren. Het AMK checkt bij de gezinsvoogd of Talysa met de ouders mee naar huis mag. Het AMK laat het ziekenhuis weten dat dit is toegestaan. Talysa verlaat op 12 november 2007 met haar ouders het ziekenhuis. Tussen 12 en 16 november 2007 worden moeder en de baby ondersteund door een kraamhulp, gedurende 3 uur per dag. Deze laatste geeft op 16 november aan OEK te kennen dat extra aandacht voor het gezin nodig is. Bij OEK is de voorgeschiedenis van het gezin dan niet bekend, mede omdat het oudste kind buiten de gemeente Rotterdam in een pleeggezin is geplaatst. Op 13 november 2007 bezoekt de gezinsvoogd het gezin. In dezelfde periode voelt vader zich bedreigd en gaat deze gewapend met messen op zoek naar zijn belager. Naar aanleiding hiervan vergezelt de medewerkster van het Leger des Heils vader naar diens therapie bij De Waag. BJZ en de gezinsvoogd worden hiervan niet op de hoogte gesteld. Op 21 november 2007 vindt een regulier huisbezoek plaats door de wijkverpleegkundige van OEK. Op basis van de daarbij uitgevoerde risicoanalyse wordt baby Talysa aangemerkt als risicokind. De behandeling wordt overgedragen aan de interventieverpleegkundige van OEK, die het Programma Stevig Ouderschap zal starten. Op 23 november 2007 wordt Talysa tijdens het inloopspreekuur van OEK gewogen. Bij OEK wordt niet opgemerkt dat Talysa als risicokind staat aangemerkt. Reden waarom dan geen speciale acties worden ondernomen. Op 29 november 2007 komt de Context preventiewerker van de GGZ voor het eerst in het gezin. De afspraak voor 1 december 2007 wordt door de ouders afgezegd.

3 Op 4 december 2007 komt alleen de moeder opdagen voor het door de gezinsvoogd begeleide bezoek aan het oudere kind R. Vader past, aldus moeder, op Talysa, die verkouden zou zijn. Een dag later is sprake van de melding waarmee dit relaas start. In oktober 2008 zijn beide ouders door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, in combinatie met TBS. Conclusies van de inspecties en de Jeugdconsul Inspectie Jeugdzorg De inspectie Jeugdzorg concludeert in haar rapport dat Bureau Jeugdzorg Rotterdam geen verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming heeft ingediend. De overwegingen die aan deze keuze ten grondslag hebben gelegen zijn voor de inspectie niet overtuigend. De keuze van BJZ om geen ondertoezichtstelling van Talysa aan de Raad te verzoeken, noch vrijwillige hulpverlening in het gezin in te zetten, maar de melding van het AMK over te dragen aan de gezinsvoogd van R. heeft, aldus de Inspectie, geleid tot een onduidelijke rol van BJZ. In feite was er niemand die de formele verantwoordelijkheid en daarmee de regie in handen had ten aanzien van de zorg rond Talysa. BJZ was naar het oordeel van de inspectie de aangewezen instantie om zicht te houden op de veiligheid van Talysa en vanuit die verantwoordelijkheid de regie te voeren over de ingezette hulp. De Inspectie jeugdzorg is van oordeel dat Bureau Jeugdzorg Rotterdam onvoldoende duidelijk haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoedingssituatie rondom Talysa heeft genomen. Inspectie voor de Gezondheidszorg De inspectie voor de Gezondheidszorg concludeert ten aanzien van het functioneren van OEK: - Er was geen sprake van actieve benadering van het risicokind baby Talysa door OEK - Er waren manco s in de verslaglegging en er werd onvoldoende gebruik gemaakt van het dossier waardoor het ontbrak continuïteit in de zorg - Het ontbrak aan adequate samenwerking tussen OEK en de ketenpartners Jeugdconsul Uit het onderzoek komt vooral naar voren, dat de informatie-uitwisseling gebreken vertoonde en geen van de betrokken hulpverlenende instanties de regie heeft opgepakt. Daarnaast concludeert de Jeugdconsul, dat een meer integrale vorm van risicoafweging heeft ontbroken. Tot slot stelt de betreffende functionaris vast, dat er sprake lijkt te zijn van een zekere preoccupatie ten aanzien van de effectiviteit van de hulpverlening. Het enkele feit, dat sprake is van hulpverlening lijkt aanleiding om, zonder inhoudelijke afweging, af te zien van andere c.q. verdere interventies.

4 Naar aanleiding van conclusies en aanbevelingen van de inspecties De casus baby Talysa toont enige gelijkenis met die van het Maasmeisje, Gessica, dat in 2006 op een tragische wijze is omgekomen. Mede naar aanleiding van de over deze kwestie uitgebrachte Inspectierapporten hebben zowel de gemeente Rotterdam als de Stadsregio een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat risicokinderen eerder worden gesignaleerd en dat zij op tijd het juiste zorgaanbod krijgen. Als bijlage van deze brief treft u een overzicht aan van de verbeterinitiatieven die sinds 2006 zijn ingezet respectievelijk zijn gerealiseerd. Wij zijn van opvatting dat de naar aanleiding van Gessica ondernomen initiatieven passen bij de problematiek in de jeugdketen, zoals die op basis van toentertijd uitgevoerd onderzoek is vastgesteld. Het programma Ieder Kind Wint biedt een robuust fundament voor de benodigde veranderingen en verbeteringen voor de stadsregio: - het bewerkstelligt de benodigde structuurwijzigingen in de keten, - heeft de informatiepositie in de keten inmiddels danig verbeterd, - voorziet in een sterk verbeterde instrumentatie, - draagt fors bij aan samenhang in initiatieven en een gedeeld referentiekader. Dat laat onverlet dat de problematiek binnen de jeugdketen complex en weerbarstig is. Het vergt tijd, energie en doorzettingsvermogen om veranderingen voor elkaar te krijgen tot het niveau van elke betrokken medewerker. Er kan niet worden volstaan met quick wins. Het aantal betrokken partijen is enorm en de systemen waarbinnen zij opereren zijn lang niet altijd op elkaar afgestemd. Dat maakt dat ondanks de goede wil van het merendeel van de betrokken partijen er nog steeds sprake is van domeindenken en dat de doorlooptijden om tot implementatie van de diverse initiatieven te komen lang zijn, temeer omdat veel ervan zich slechts op basis van consensus laten realiseren. Dit maakt ook, dat ten tijde van het overlijden van baby Talysa begin december 2007 nog tal van initiatieven in progress waren en nog niet volledig operationeel. Conclusies college B&W en Dagelijks Bestuur Stadsregio Het voorgaande overziend komen wij tot de volgende conclusies: 1 Aanpassing van de systemen van BJZ en bevordering van de professionaliteit Het onderzoek toont aan dat op professioneel niveau diverse beoordelingsfouten zijn gemaakt. Het zou een misvatting zijn aan te nemen, dat met perfecte systemen alle fouten kunnen worden vermeden. Ook en wellicht juist het werken in de jeugdketen is mensenwerk. Wij zijn er van overtuigd, dat ook de betrokken gezinsvoogd geheel naar eer en geweten heeft gehandeld en het belang van het kind in haar afwegingen centraal heeft gesteld. Dat laat onverlet dat zowel op het niveau van professionaliteit als de systemen van BJZ en vermoedelijk ook andere ketenorganisaties nog veel te winnen is. Onder het begrip professionaliteit

5 volstaan wij tevens de attitude van de betrokken professionals om zich tijdig en adequaat te verstaan met collega s buiten de eigen organisatie. Het onderzoek heeft genoegzaam aangetoond dat daar omissies zijn ontstaan. BJZ heeft naar aanleiding van het overlijden van baby Talysa al een aantal maatregelen getroffen, waarvan de Inspectie concludeert, dat deze adequaat zijn. Wij zullen erop toezien dat BJZ op voortvarende wijze de aanbevelingen uit het rapport van de inspectie implementeert en medewerkers actief daarbij betrekt en daarover informeert. Wij zullen BJZ eveneens verzoeken om maatregelen te treffen die zich richten op de bevordering van de professionaliteit van de medewerkers en hun vermogen om in samenhang en samenwerking met andere professionals vorm te geven aan de zorg voor kwetsbare kinderen. 2 Investeren in professionaliteit kwaliteit en cultuur in de gehele keten Niet alleen binnen BJZ verdient de factor professionaliteit en kwaliteit aandacht. Dat geldt voor de gehele keten. Binnen het programma Ieder Kind Wint zullen wij aanvullende initiatieven ontwikkelen die zich richten op de versterking van de professionaliteit en kwaliteit van instellingen en hun medewerkers en het stimuleren van een cultuur, die zich -vanuit het perspectief en het belang van het kind- richt op samenwerking en samenhang, analoog aan hetgeen hiervoor ten aanzien van BJZ geldt. 3 Verruimen van het budget en het verlagen van de werkdruk in de keten Nauw met het voorgaande verwant is het vraagstuk van de werkbelasting, die zowel geldt voor de jeugdzorg als voor de jeugdgezondheidszorg. Met het verbeterde inzicht in de keten en de omvang van de problematiek, dat is ontstaan met het vraagontwikkelingsonderzoek, wordt ook de uitzonderlijke situatie duidelijk waarmee we binnen de stadsregio van doen hebben (zie ook de bijlage). Deze heeft niet alleen een forse impact heeft op de keten in het geheel en de organisaties die daarvan deel uitmaken, maar ook op de professionals die aan het front opereren. Het geschetste feitencomplex illustreert de complexiteit van de opgave van o.a. een gezinsvoogd. Hoewel recent de cliëntratio is verlaagd, is het maar zeer de vraag of de geschetste problematiek zich daarbinnen laat lenigen. Daar komt nog bij, dat zeker in de grootstedelijke context zich forse problemen voordoen rondom de uitstroom van professionals. Beoordelingsfouten die gemaakt worden in het veld kunnen mede samenhangen met deze werkdruk en een afnemende ervaringsgraad van de betrokken professionals. Wij zullen, met gebruikmaking van het onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren met betrekking tot de financiering van de jeugdzorg, nog steviger inzetten op het overleg met het kabinet. Onze inzet hierbij zal zijn dat, rekening houdend met de werkdruk van professionals en de complexiteit van juist de Rotterdamse opgave, het voor een adequate jeugdzorg binnen de stadsregio Rotterdam noodzakelijke budget beschikbaar wordt gesteld. Met dat budget zullen wij erop inzetten ruimte te creëren voor professionals zodat zij meer tijd en aandacht aan hun cliënten kunnen besteden en hun kennis en vaardigheden kunnen verdiepen. Wij zullen tevens het initiatief nemen voor overleg met instellingen, betrokken koepelorganisaties

6 en de minister om gezamenlijk actie te ondernemen om het imago van het beroep van professional in de jeugdketen te verbeteren om daarmee de (te) hoge uitstroom te keren en instroom van gekwalificeerde professionals te bevorderen. 4 Versterken van de informatiepositie binnen de keten Los van capaciteit en professionaliteit is het noodzakelijk dat de informatiepositie adequaat is. De onderzoeken rond baby Talysa tonen aan, dat dit december 2007 nog niet het geval was. Hoewel het afgelopen jaar daarin het nodige is verbeterd, zijn wij de mening toegedaan, dat zolang er geen breed EKD het zeer moeilijk blijft voor hulpverleners om tijdig over de juiste informatie te beschikken. Wij zullen het lopende overleg met de minister over dit brede EKD intensiveren met als inzet het verkrijgen van ruimte en de benodigde faciliteiten om in stadsregionaal verband te komen tot een breed EKD, toegankelijk voor alle hulpverleners in de keten, dan wel tenminste tot de medewerking van de minister om op basis van een interfacestructuur tot (geprotocolleerde) uitwisseling van informatie tussen sectoren te komen. Via de hierboven bedoelde andere initiatieven zullen wij bevorderen dat professionals een actief gebruik van die systemen zullen maken en elkaar, vanuit het belang van het kind, proactief informeren. 5 Eenduidige invulling van de zorgcoördinatie binnen de stadsregio De onderzoeken rond baby Talysa schetsen opnieuw het belang van een goede en heldere zorgcoördinatie. Sinds Gessica is daarin fors geïnvesteerd met als resultaat dat in Rotterdam de nodige werkafspraken bestaan. Duidelijk is ook dat deze vorm van coördinatie veel capaciteit vergt waarop de huidige bekostiging niet is toegesneden. Veel van de betrokken organisaties opereren bovenlokaal en ook cliënten migreren over de stadsgrenzen heen. In dat licht is het van groot belang dat de afspraken ook stadsregionaal gelden. In 2009 zullen de werkprocessen van het CJG (w.o. die inzake de zorgcoördinatie) in de gehele regio implementeren en daarbij gemeenten, instellingen en professionals nauw betrekken. Tot slot Wij zetten onze inspanningen om het functioneren van de jeugdketen te verbeteren onverminderd en met kracht voort. We zijn daarbij van mening dat we op de goede weg zijn. Het onderzoek van de inspecties toont tegelijkertijd aan dat we er nog zijn. We benutten de aanbevelingen uit de rapportages van de Inspecties voor de Jeugdzorg en de Gezondheidszorg en de Jeugdconsul om de gekozen aanpak op diverse onderdelen te verstevigen. Eveneens zullen wij ons overleg met minister Rouvoet en het Kabinet intensiveren voor die onderdelen waarvan het noodzakelijk is dat we steun van die zijde krijgen voor de opgave waar we in Rotterdam en de stadsregio voor staan. Het is, in het belang van kinderen en hun ouders in Rotterdam en de stadsregio, dat wij al het mogelijke doen om risico s die kinderen in hun leven

7 lopen te beperken, Daarop zijn wij ook aanspreekbaar. Dit laat onverlet dat de overheid nooit in staat zal zijn om excessen te voorkomen. Hoogachtend, het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam, mr M.C. Jansen, secretaris. mr I.W. Opstelten, voorzitter. Bijlagen: Overzicht reeds gerealiseerde verbetermaatregelen Rapport Inspectie jeugdzorg Rapport Jeugdconsul

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst Jeugdconsul 2011 Fundament voor de Toekomst Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kwantitatieve analyse 2011 6 3 Kwalitatieve analyse 18 4 Stand van zaken aanbevelingen analyse 2010 30 5 Borging jeugdconsulfunctie

Nadere informatie

Naar verbeteringen in de hulpverlening

Naar verbeteringen in de hulpverlening Naar verbeteringen in de hulpverlening Een calamiteit als leerproces Een gemeente in samenwerking met Integraal Toezicht Jeugdzaken INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 7 1.1. Aanleiding... 7 1.2. Doel- en probleemstelling...

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

ACTIEPLAN AANPAK KINDERMISHANDELING. Kinderen Veilig Thuis

ACTIEPLAN AANPAK KINDERMISHANDELING. Kinderen Veilig Thuis ACTIEPLAN AANPAK KINDERMISHANDELING Kinderen Veilig Thuis 5 juli 2007 1 1. Kinderen veilig thuis? Een veilig thuis, een plek waar je je geborgen en beschermd weet, waar aandacht is voor jou als persoon,

Nadere informatie

De raad in positie. Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen

De raad in positie. Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek De raad in positie Onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad bij de transitie en de transformatie

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg. Utrecht, juni 2014

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg. Utrecht, juni 2014 Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg Utrecht, juni 2014 Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg

Nadere informatie

In deze brief ga ik nader in op de bevindingen van deze onderzoeken en plaats die in het licht van mijn visie op het toezicht door de IGZ.

In deze brief ga ik nader in op de bevindingen van deze onderzoeken en plaats die in het licht van mijn visie op het toezicht door de IGZ. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld Een handreiking

Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld Een handreiking Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld Een handreiking TransAct Utrecht Oktober 2005 TransAct ondersteunt hulpverleners, beleidsmakers, managers, opleiders, artsen en andere intermediairen in

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011 Strategisch Meerjarenplan 2011-2014 Jaarplan 2011 September 2010 Inhoudsopgave Pagina Woord vooraf 3 1. Missie, visie en ontwikkelingen 1.1 : Veiligheid voorop! 4 1.2 Gemeentelijke ontwikkelingen 6 1.3

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 1. Aanleiding De kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland staat volop in de belangstelling en wordt nauwlettend gevolgd door overheid, verzekeraars, cliënten en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 10 dec. 07 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beschermd en weerbaar,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 2 1. Perspectief voor jeugd en gezin 5 1.1 Benutten en versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin 5 1.2 Afgestemde voorzieningen in de buurt 5 1.3 Laagdrempelige opvoedondersteuning

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Methode voogdij. Herziene versie juni 2015

Methode voogdij. Herziene versie juni 2015 Methode voogdij Herziene versie juni 2015 Methode Voogdij Handleiding voor jeugdbeschermers Woerden, juni 2015 Tekst: Joost van den Braak, Adri van Montfoort, Pauline Willems 2015 VanMontfoort VanMontfoort

Nadere informatie

Jeugdzorg dichterbij. Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg

Jeugdzorg dichterbij. Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg Jeugdzorg dichterbij Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg 18 mei 2010 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Inleiding...5 2. Samenvatting bevindingen...8 3. Toename vraag naar jeugdzorg...10 4. Preventie en

Nadere informatie

Onderzoek door IJZ, IGZ en ISt naar casus kindermishandeling Deelrapport reclassering. Inspectierapport. Inspectie voor de Sanctietoepassing

Onderzoek door IJZ, IGZ en ISt naar casus kindermishandeling Deelrapport reclassering. Inspectierapport. Inspectie voor de Sanctietoepassing Ministerie van Justitie Onderzoek door IJZ, IGZ en ISt naar casus kindermishandeling Deelrapport reclassering Inspectierapport Oktober 2006 Ministerie van Justitie a Onderzoek door IGZ, IJZ en ISt naar

Nadere informatie

Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015

Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Hoe houden de inspecties toezicht?...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkafspraken aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de (geestelijke) gezondheidszorg en partijen in de Jeugdzorg en de aanpak Huiselijk

Nadere informatie