De benomingder mochine-delen. vdr sílp.ràíài.íne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De benomingder mochine-delen. vdr sílp.ràíài.íne"

Transcriptie

1 T De benomingder mochine-delen MoroÍ8.i d'iirviêl I,{ vdr sílp.ràíài.íne 4

2 Hel spoelen Gerrijts Handelsstraat í ET Stadskanael ret.0599$124í9 en Een lege spoel (l ) wordl no.hel ofnemen von het driifwieltie, dif gebeurl door een linkse drooiing, op de vrije motoros (2)door een lichte drooiing opgepersl. De drood wordi von de gorenklos door droodgeleider (3) door drood geleidehoo k (4)door droodvoorsponning (5) en de droodgeleiders (ó en 7), zools door de pijlen is oongegeven, gehoold. Hierno wordt de drood enkele molen iegen de drooiing von de wiizers von de klok in om de spoel gewikkeld. Door een links drooien von de koppelingsknop (8) wordt de mochine uiigeschokeld. De motor kunl U loten lopen, door de schokelhefboom noor redrls te drukken. No het spoelen wordt de koppelingsknop (8) wederom noqr rechis vosigedrooid.

3 Het uitschokelen en smeíen von de lronsporteur voorkople lopenl tronsporleuí schuif Voor siop- en borduurwerk wordl de ironsporleur uitgeschokeld door het uiitrekken von de rood gemerkle schuif. Dit mog olleen geschieden ols de nooldstong, olsook persstong, in hoqr hoogsie slond sloon. Eveneens moet de stelschroef voor de steeklengte op O gesteld worden. Voor normool nooiwerk. kon de schuif wederom ingedrukt worden, doch ook dit olleen in de hoogste siond von nooldsiong en persstong. Het smeren von de tronsporteur mog slechts gebeuren, ols de stelschroef voor de sieeklengte op O stooi en wel bii het op bovensioonde schels oongegeven PUnt. 8

4 Hel doorholen von de bovendrosd Gerrijts t-iandelsst aat i ET Stadskanaal. - _ tet.0599s12419 cnm en Het nooivoelie {l) sloot in de bovenste stond. Men drooit hel hondwiel zo ver toi de droodgever (2) in het bovenste punt stooi. Men trekt de kloshouder uil de mochine en plootst er een klosje goren op. De drood wordt door de droodgeleiders (3-4) over de droodvoorsponning (5)gefrokken en tussen de schiiven {ó) von de droodsponningsregeloor gelegd. Hierno wordi de drood over hel hookie von de sponveer (7) en onder de geleidebeugel gelegd. Vondoor wordt de droqd door hei oog von de droodgever (2) von rechls noor links gesíokên. Von de droodgever trekt men de drood door geleidekrul (9) en geleidebeugel (10) en steekt deze von links noor rechts door hel oog von de noold. t4

5 Het uitnemen en inzellen von hel spoelhuis l. Hei spoelhuis wordt uit de irilpur. g"nor"n door eeíst het voorkopje le openen en de noold in de hoogsie slond ie brengen. Nu kunï U het lipje von het spoelhuis, lipje o, met de duim en wiisvinger von de linkerhond von hei spoelhuis wegbuigen en is het gemokkelijk het spoelhuis uit de g.iiper le nemen. 2. Het spoelhuis kon gemokkelijk in de griiper geplooist worden door eerst het lipie (o) von het spoelhuis of te buigen en don sieekl,men met de linkerhond het spoelhuis in de grijper. Dif mog olleen gebeuren ols de noold op de hoogste stond stool. Het lidie moet don horizontool sioon en hêt einde doorvon in de uitsporing von de grijper komen. Het spoelhuis goed in de griiper geplootst ols het got von hel lipie goed om de grijperpen post, wot door eeri klik von het lioie te hoíen is. t5

6 Het stopvoetie De eersle hondeling voor hei sioppen is de stelschroef voor de sleeklengie op 0 te stellen en de tronsporteuí door middelvon de Íoodgemerkte schuif uit te schokelen. Voor het stoppen is het besle links oetwiind qoren qeschikt. Wonneer U het stopvoetie op de peàstoni] bevestigt-moet U er op letten, dol het hefboompie von het voetie, onderde nooldbevestigin gsschroef blilft. De bovensponning von de drood wordt ol noor de drooddikie kleineí gemookt en het nooíwerk over de sleekplool von de sloporm gespo nnen. lndien U een stoproom gêbruikt moet hei te stoppen moteriool, hetwelk.in het room iigesponnen, onder de Slopvoel gescnoven wofden. Voor hei begin von heí stoppen moel men het slopvoetie loten zokken. Men Lon nu de mochine loten lopen en wii roden U oon bii de eersle steken de beide droden vost te hoiden. Het le sïop: pen moleriool beweegt men nu geliikmotig, eeíst von voor noor ochler en von ochter noor voor en tegeliikertiid von links noor rechls, hieíno drooit men het te stopp;n motei-iool een kwortslog en herhoolt men bovenstoonde Ëondeling. Mochi de bovendrood breken, don betekenl dit, dot de bovensponning le groot is en moel deze kleiner gemookt worden. tveneens kon mel het stopvoelie de konl von de siop gemok_ keliik zig.zog ofgewerkt worden. Door men met de Messerschmitt nooimochine gemokkeliik kon stoppen is hel verstellen overbodig, ls hei sfopwerk von dien oord, dot het moteíiool slechis door verslellen kon worden gereporeeíd,- don kon het stukie stoí gemokkeliik mel de slopvoei worden ingezet. Dit gebeurt gemokkelijk, door het te sloppen nooiwerk, olsook het.in te zetten stukie stof, op dun popier vost ie hechten. ue konlen von het.gol en.von het stukie slof moeien don legen elloor.l,ggen. en elko-or niet overloppen. ue berde stukles slot. worden nu door een zig-zogbewegino regen etkooí genoord. 21

7 Het opbergen von de mochine Wili U er voorol op lelten, wonneer U de mochine weer in de koffer plootst, dot dii gebeurt volgens bovensloonde schets.dotde kloshouder (l ) is ingeduwo en het nooivoelje op de steekploot slooi. Het is oon te bevelen een klein sfukje stof lussen het nooivoetie en de sïeekplool te klemmen. Wonneer U de mochine niet gebruikt, roden wij U oon de koffer zo neer te zeiten, dot hel hondvol noor boven sioot. Hiermede bereikt men, dol de olie op hoor ploots blijft. 26

8 A 1 ) lnhoud Wot U weten moet voor U beginl De benoming der mochine-delen. Hei spoelen Het omschokelen op longzoom Het insiellen v. d,steeklengle Het uilschokelen en smeren v. d. tronsporleur Toebehoren, hetgeen wordi medegeleverd De electrische gegevens, Het verwisselen von het verlichtingslompie Hel schoonmoken smeren v. d. mochine Hel smeren von de grijper De invloed von koude en vocht. Het doorhqlen von de bovendrood. Slz. 4 5 ó 7 I l0 ll 12 't3 l3 '14 Het uitnemen en inzetlen von het spoelhuis Hei inzetten von de noold Het opholen von de onderdrood. De iuisie bovensponning Nooiwerk en de druk von hel nooivoetie Het beweegbore nooivoetie Het zoomvoetie Het stopvoeiie De instelbore kontbteedte Hef borduren Storingen Noold en gorentobel Het opbergen von de mochine 8lz. l5 ló t7 l8 l

Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen.

Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen. D. Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen. Plaats de motorfiets op een vlakke ondergrond en zet de motorfiets op de zijstandaard. Schakel de eerste versnelling in (om te

Nadere informatie

De Onderdelen Van de Machine. n GERR JTS

De Onderdelen Van de Machine. n GERR JTS De Onderdelen Van de Machine 1. RegelschroeÍ voor de Persvoet 2. Bovenste díaadgeleideí 3. Drukknop voor patíoonnaaien 4. Schaalverdeling vooí knoopsgaten en patroon naaien 5. Patroonkeuzeknop 6. Spoelwinder

Nadere informatie

Doel van het spel. Een spel van Matthias Cramer voor 2-5 spelers vanaf 10 jaar

Doel van het spel. Een spel van Matthias Cramer voor 2-5 spelers vanaf 10 jaar Een spel van Matthias Cramer voor 2-5 spelers vanaf 10 jaar Het is 1413. De nieuwe koning van Engeland Henry V van Lancaster heeft grootste plannen: de vereniging van Engeland en het veroveren van de Franse

Nadere informatie

Schroefdraad tappen en schroefdraad snijden. Wat is schroefdraad:

Schroefdraad tappen en schroefdraad snijden. Wat is schroefdraad: Schroefdraad tappen en schroefdraad snijden Wat is schroefdraad: Schroefdraad is een groef in een gat die in een spiraalvorm loopt. Wanneer je die groef volgt ga je steeds rond door het gat en hierbij

Nadere informatie

Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine.

Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Veiligheidsvoorschriften Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat U het apparaat gaat gebruiken en bewaar

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait)

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) Installatiehandleiding Easy Roof Evolution Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) 1. Voorbereiding Stel de bovenkant van de schroeven van de eindklem in op dezelfde hoogte als de bovenkant van de pv module.

Nadere informatie

"4@ Ea* -33. Bedieningsdelen van de naaimachine

4@ Ea* -33. Bedieningsdelen van de naaimachine Bedieningsdelen van de naaimachine 19 17 36 1 38 39 15 14 12 24 42 2 7 6 5 3 I GaÍenstandaard 2 HandgÍeep 3 Linker naaldd raadspa n ning 4 Rechter naalddraadspanning 5 Rechter grijperdraadspanning 6 Linker

Nadere informatie

Motor info HeliCoils

Motor info HeliCoils Auteur: GSXF club Motor info HeliCoils Last update:7-oct-04 Benodigdheden Boormachine Helicoil Helicoil gereedschap Tap gereedschap Duct tape Tie-wraps Intro Helicoil is een merknaam, en zoals bij bekende

Nadere informatie

Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel

Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel Inleiding Er is bij u een zwachtel om de enkel aangelegd. U draagt de zwachtel in elk geval 2 weken. Als het nodig is, kunt u de zwachtel 2 weken langer dragen.

Nadere informatie

Deel 1: het maken van een werktekening voor een aanrechtblad met een aan de voorkant uitstekende massieve bak.

Deel 1: het maken van een werktekening voor een aanrechtblad met een aan de voorkant uitstekende massieve bak. Deel 1: het maken van een werktekening voor een aanrechtblad met een aan de voorkant uitstekende massieve bak. Maatbepaling voor het gat in het blad waar de spoelbak onder komt Van het kastje waar de bak

Nadere informatie

Oefeningen voor reumapatiënten

Oefeningen voor reumapatiënten Oefeningen voor reumapatiënten afdeling fysiotherapie U bent bekend met reuma en heeft oefeningen gekregen voor uw ontstoken gewrichten. In deze folder staan deze oefeningen beschreven. Doel van de oefeningen

Nadere informatie

* * * Boekje met opdrachten * * *

* * * Boekje met opdrachten * * * * * * Boekje met opdrachten * * * Hallo allemaal! Welkom op de faculteit informatica van de Technische Universiteit Delft Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren.

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren. SPEEDHUB 500/14 "Sneller dan de branding" Frankrijk 1994. Het contact met de teams en de teammonteurs van de Tour de France was zoals altijd zeer spannend. Onze fietsketting Rohloff S-L-T 99 is succesvol

Nadere informatie

Onderhoud. Functiediagnose. Foutdiagnose

Onderhoud. Functiediagnose. Foutdiagnose Techniek Onderhoud Functiediagnose Foutdiagnose Märklin service-handboek 0734 Voorwoord Robuuste techniek en verfijnde detaillering zijn de typerende kenmerken van Märklinlocomotieven. De toch al lange

Nadere informatie

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u:

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u: Montage handleiding Verpakking Naast de referentie van het meubel staat soms nog een getal op het verpakkingslabel. Dit betekent dat het gaat om één meubel wat is verpakt in meerdere pakketten, tezamen

Nadere informatie

1 Handleiding Picassa

1 Handleiding Picassa 1 Handleiding Picassa 1.1 Inleiding Picasa is een eenvoudig foto bewerkingsprogramma. De mogelijkheden zijn beperkt. Voor een beginneling is het een aardig programma om de basisvaardigheden onder de knie

Nadere informatie

Een dromenvanger maken

Een dromenvanger maken Een dromenvanger maken Wat is een dromenvanger? Dit wordt uitgelegd in De legende van de dromenvanger. Een echte dromenvanger wordt gemaakt van wilgenhout, leerband en runderpees, of namaak pees (sinew).

Nadere informatie

Er zijn diverse merken naaimachine naalden te koop, waarvan Schmetz het bekendste merk is.

Er zijn diverse merken naaimachine naalden te koop, waarvan Schmetz het bekendste merk is. Naaimachinenaalden. Welke naald voor welke toepassing/gebruik. Als je net een naaimachine hebt gekocht dan ben je in de eerste plaats vooral geïnteresseerd in hoe je die machine moet bedienen. Je bladert

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE Veiligheid bij het werken met de zaagmachine Zorg ervoor dat de buis stabiel ligt; denk hierbij aan het feit dat de buis eerst uit één en na het zagen uit twee delen bestaat! Draag tijdens het zagen een

Nadere informatie

Het maken van kaarten in Word 2007

Het maken van kaarten in Word 2007 Het maken van kaarten in Word 2007 Voorbereidende werkzaamheden: pagina-indeling veranderen naar liggend en de marges wijzigen werkblad indelen in kolommen rasterlijnen zichtbaar maken 1. De pagina-indeling

Nadere informatie

Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen

Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen Op de startpagina zie je in chronologische volgorde tweets binnenkomen. Onder de tweet staat bij de ene tweet: Foto weergeven, bij

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

Hoe verwerk je gegevens met de Grafische Rekenmachine?

Hoe verwerk je gegevens met de Grafische Rekenmachine? Hoe verwerk je gegevens met de Grafische Rekenmachine? Heb je een tabel met alleen gegevens? Kies STAT EDIT Vul L 1 met je gegevens (als de lijst niet leeg is, ga je met de pijltjes helemaal naar boven,

Nadere informatie

GOOCHELEN MET WOORDEN

GOOCHELEN MET WOORDEN GOOCHELEN MET WOORDEN EERSTE START VOOR DE ONTHAALKLAS BASISONDERWIJS KOPIEERBLADEN BLOK 1 KRINGACTIVITEITEN Welkom in onze school! Naam van de school:... Adres:... Tel:... Ik heet... Dit ben ik! Teken

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Revalidatie na geplande totale heupprothese

Patiënteninformatie. Revalidatie na geplande totale heupprothese Patiënteninformatie Revalidatie na geplande totale heupprothese Dr. T. De Baets Heup-, enkel- en voetchirurgie Dr. M. Mombert Hand-, pols- en elleboogchirurgie Dr. J. De Wachter Enkel- en voetchirurgie

Nadere informatie

Een regenmeter of pluviometer maken

Een regenmeter of pluviometer maken Een regenmeter of pluviometer maken Wil je weten hoeveel regen er valt? Volg dan de stappen van dit stappenplan om zelf een pluviometer te maken. Materiaal: plastic fles van 0,5 liter kiezelstenen (tegen

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie