De benomingder mochine-delen. vdr sílp.ràíài.íne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De benomingder mochine-delen. vdr sílp.ràíài.íne"

Transcriptie

1 T De benomingder mochine-delen MoroÍ8.i d'iirviêl I,{ vdr sílp.ràíài.íne 4

2 Hel spoelen Gerrijts Handelsstraat í ET Stadskanael ret.0599$124í9 en Een lege spoel (l ) wordl no.hel ofnemen von het driifwieltie, dif gebeurl door een linkse drooiing, op de vrije motoros (2)door een lichte drooiing opgepersl. De drood wordi von de gorenklos door droodgeleider (3) door drood geleidehoo k (4)door droodvoorsponning (5) en de droodgeleiders (ó en 7), zools door de pijlen is oongegeven, gehoold. Hierno wordt de drood enkele molen iegen de drooiing von de wiizers von de klok in om de spoel gewikkeld. Door een links drooien von de koppelingsknop (8) wordt de mochine uiigeschokeld. De motor kunl U loten lopen, door de schokelhefboom noor redrls te drukken. No het spoelen wordt de koppelingsknop (8) wederom noqr rechis vosigedrooid.

3 Het uitschokelen en smeíen von de lronsporteur voorkople lopenl tronsporleuí schuif Voor siop- en borduurwerk wordl de ironsporleur uitgeschokeld door het uiitrekken von de rood gemerkle schuif. Dit mog olleen geschieden ols de nooldstong, olsook persstong, in hoqr hoogsie slond sloon. Eveneens moet de stelschroef voor de steeklengte op O gesteld worden. Voor normool nooiwerk. kon de schuif wederom ingedrukt worden, doch ook dit olleen in de hoogste siond von nooldsiong en persstong. Het smeren von de tronsporteur mog slechts gebeuren, ols de stelschroef voor de sieeklengte op O stooi en wel bii het op bovensioonde schels oongegeven PUnt. 8

4 Hel doorholen von de bovendrosd Gerrijts t-iandelsst aat i ET Stadskanaal. - _ tet.0599s12419 cnm en Het nooivoelie {l) sloot in de bovenste stond. Men drooit hel hondwiel zo ver toi de droodgever (2) in het bovenste punt stooi. Men trekt de kloshouder uil de mochine en plootst er een klosje goren op. De drood wordt door de droodgeleiders (3-4) over de droodvoorsponning (5)gefrokken en tussen de schiiven {ó) von de droodsponningsregeloor gelegd. Hierno wordi de drood over hel hookie von de sponveer (7) en onder de geleidebeugel gelegd. Vondoor wordt de droqd door hei oog von de droodgever (2) von rechls noor links gesíokên. Von de droodgever trekt men de drood door geleidekrul (9) en geleidebeugel (10) en steekt deze von links noor rechts door hel oog von de noold. t4

5 Het uitnemen en inzellen von hel spoelhuis l. Hei spoelhuis wordt uit de irilpur. g"nor"n door eeíst het voorkopje le openen en de noold in de hoogsie slond ie brengen. Nu kunï U het lipje von het spoelhuis, lipje o, met de duim en wiisvinger von de linkerhond von hei spoelhuis wegbuigen en is het gemokkelijk het spoelhuis uit de g.iiper le nemen. 2. Het spoelhuis kon gemokkelijk in de griiper geplooist worden door eerst het lipie (o) von het spoelhuis of te buigen en don sieekl,men met de linkerhond het spoelhuis in de grijper. Dif mog olleen gebeuren ols de noold op de hoogste stond stool. Het lidie moet don horizontool sioon en hêt einde doorvon in de uitsporing von de grijper komen. Het spoelhuis goed in de griiper geplootst ols het got von hel lipie goed om de grijperpen post, wot door eeri klik von het lioie te hoíen is. t5

6 Het stopvoetie De eersle hondeling voor hei sioppen is de stelschroef voor de sleeklengie op 0 te stellen en de tronsporteuí door middelvon de Íoodgemerkte schuif uit te schokelen. Voor het stoppen is het besle links oetwiind qoren qeschikt. Wonneer U het stopvoetie op de peàstoni] bevestigt-moet U er op letten, dol het hefboompie von het voetie, onderde nooldbevestigin gsschroef blilft. De bovensponning von de drood wordt ol noor de drooddikie kleineí gemookt en het nooíwerk over de sleekplool von de sloporm gespo nnen. lndien U een stoproom gêbruikt moet hei te stoppen moteriool, hetwelk.in het room iigesponnen, onder de Slopvoel gescnoven wofden. Voor hei begin von heí stoppen moel men het slopvoetie loten zokken. Men Lon nu de mochine loten lopen en wii roden U oon bii de eersle steken de beide droden vost te hoiden. Het le sïop: pen moleriool beweegt men nu geliikmotig, eeíst von voor noor ochler en von ochter noor voor en tegeliikertiid von links noor rechls, hieíno drooit men het te stopp;n motei-iool een kwortslog en herhoolt men bovenstoonde Ëondeling. Mochi de bovendrood breken, don betekenl dit, dot de bovensponning le groot is en moel deze kleiner gemookt worden. tveneens kon mel het stopvoelie de konl von de siop gemok_ keliik zig.zog ofgewerkt worden. Door men met de Messerschmitt nooimochine gemokkeliik kon stoppen is hel verstellen overbodig, ls hei sfopwerk von dien oord, dot het moteíiool slechis door verslellen kon worden gereporeeíd,- don kon het stukie stoí gemokkeliik mel de slopvoei worden ingezet. Dit gebeurt gemokkelijk, door het te sloppen nooiwerk, olsook het.in te zetten stukie stof, op dun popier vost ie hechten. ue konlen von het.gol en.von het stukie slof moeien don legen elloor.l,ggen. en elko-or niet overloppen. ue berde stukles slot. worden nu door een zig-zogbewegino regen etkooí genoord. 21

7 Het opbergen von de mochine Wili U er voorol op lelten, wonneer U de mochine weer in de koffer plootst, dot dii gebeurt volgens bovensloonde schets.dotde kloshouder (l ) is ingeduwo en het nooivoelje op de steekploot slooi. Het is oon te bevelen een klein sfukje stof lussen het nooivoetie en de sïeekplool te klemmen. Wonneer U de mochine niet gebruikt, roden wij U oon de koffer zo neer te zeiten, dot hel hondvol noor boven sioot. Hiermede bereikt men, dol de olie op hoor ploots blijft. 26

8 A 1 ) lnhoud Wot U weten moet voor U beginl De benoming der mochine-delen. Hei spoelen Het omschokelen op longzoom Het insiellen v. d,steeklengle Het uilschokelen en smeren v. d. tronsporleur Toebehoren, hetgeen wordi medegeleverd De electrische gegevens, Het verwisselen von het verlichtingslompie Hel schoonmoken smeren v. d. mochine Hel smeren von de grijper De invloed von koude en vocht. Het doorhqlen von de bovendrood. Slz. 4 5 ó 7 I l0 ll 12 't3 l3 '14 Het uitnemen en inzetlen von het spoelhuis Hei inzetten von de noold Het opholen von de onderdrood. De iuisie bovensponning Nooiwerk en de druk von hel nooivoetie Het beweegbore nooivoetie Het zoomvoetie Het stopvoeiie De instelbore kontbteedte Hef borduren Storingen Noold en gorentobel Het opbergen von de mochine 8lz. l5 ló t7 l8 l

DoÍum: - Aon heï eersie octiepunt toevoegen: 'inclusief een mogelijke ledenroodpleging' - Actiepunt 2 wordl deze vergodering oon de orde gebrocht.

DoÍum: - Aon heï eersie octiepunt toevoegen: 'inclusief een mogelijke ledenroodpleging' - Actiepunt 2 wordl deze vergodering oon de orde gebrocht. Verslog Algemene Ledenvergodering von de Vereniging von Woonombionce Jon de Loulerhof DoÍum: dinsdog 24 opril2012 Ploots: Vooziiter: De heer Chr. von Andel (70) Beheerder: Notulist: Morjon von Hees "Multibox",

Nadere informatie

l. Opening door voozitler Mw. Verwe'rj (84) opent de vergodering en heet een ieder von horte welkom.

l. Opening door voozitler Mw. Verwe'rj (84) opent de vergodering en heet een ieder von horte welkom. Algemene Ledenvergodering von de Vereniging von Woonombionce Jon de Loulerhof Dotum: Ploots: Tijd: Vooziiter: Beheerder: Notulist: donderdog 21 oktober 201a "Multibox:", Jon de Louterstroot l5 te Amsterdom

Nadere informatie

c-{g L-Uë o c C--* \à Kortom: wij vinden dot je door best wot hulp bij kan gebruiken InleidÍn9

c-{g L-Uë o c C--* \à Kortom: wij vinden dot je door best wot hulp bij kan gebruiken InleidÍn9 InleidÍn9 Dit boekj e hebben we gemaokt om je te helpen bij het moken von je spreekbeurt. Wont dot is best lostig, zeker ols je dit voor het eerst goot doen. Je moet door heel wot voor kunnen:. je moet

Nadere informatie

M*ffi SMART W '... Êp ij:.^

M*ffi SMART W '... Êp ij:.^ r@" @w M*ffi SMART Yrr' rr t t MAKELAARDIJ W '.... Êp ij:.^ -nrrli,r,i,..v.1r,s. HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE (Bepoolde tijd) Model door de Rood voor Onroerende Zoken (ROZ) op 30 juli 2003 vosigesleld.

Nadere informatie

s*e '"'1 .,.t.-,..1,. Í'f *,;:11:::''r ffi.'atwa*arc, * WsÊrewvaese*

s*e ''1 .,.t.-,..1,. Í'f *,;:11:::''r ffi.'atwa*arc, * WsÊrewvaese* s*e '"'1.,.t.-,..1,. Í'f *,;:11:::''r :: ffi.'atwa*arc, * WsÊrewvaese* lnleiding lj zult de lootste tijd vost één en onder over osteoporose hebben gehoord of gelezen. Osteoporose is de medische oonduiding

Nadere informatie

om te d.orhet lkwilvrij zijn' in een Honig-fabriek, en later via de sociale werkplaats in de groenvoorziening. Dat ging arbeids- SlfeSS mee.

om te d.orhet lkwilvrij zijn' in een Honig-fabriek, en later via de sociale werkplaats in de groenvoorziening. Dat ging arbeids- SlfeSS mee. 54 ECONOM I E 27 JUNI 2015 ELSEVIER om te ultkertttg / Nederland telt 820.330 arbeidsongeschikten en dat aantal wil maar niet echt dalen. Velen staan met een psychische aandoening langs de kant. Dat kost

Nadere informatie

Geachte leden van de gemeenteraad,

Geachte leden van de gemeenteraad, Van: marvel62 [mailto:vaneechoud03@xs4all.nl] Verzonden: vrijdag 3 mei 2013 14:27 Aan: Vergunst, Noël BM40; Zwart, Rutger BM40; Jetten, Rob BM40; Hooft, Hans van; Veldman, Hayke BM40; Hees, Ben van BM40;

Nadere informatie

WIIUW. RO C K I }I ARO U }I. RlI I{ O U Ï.

WIIUW. RO C K I }I ARO U }I. RlI I{ O U Ï. WIIUW. RO C K I }I ARO U }I DÏ U RlI I{ O U Ï. BE GeachteLezer, Wie dqcht dat Rockin' Around Turnhout no 18 succesvolle edities op zijn louweren zou goon rusten,heeft het mis : ochter de schermen wordt

Nadere informatie

Daarom hebben we een stappenplan opgesteld, zodat u de meest voorkomende eenvoudige problemen zelf kunt oplossen.

Daarom hebben we een stappenplan opgesteld, zodat u de meest voorkomende eenvoudige problemen zelf kunt oplossen. Matri zal er natuurlijk alles aan doen om eventuele problemen tijdens de garantieperiode professioneel op te lossen... maar heel vaak blijkt dat het niet nodig is om de naai-, borduur- of lockmachine te

Nadere informatie

weuro_line ,,4.. :Á$È= Dè moduloire totool oplossing... #R#il--*

weuro_line ,,4.. :Á$È= Dè moduloire totool oplossing... #R#il--* weuro_line,,4.. Dè moduloire totool oplossing... :Á$È= Y #R#il--* Euro-Line Dè moduloire totosl oplossing.'. o og o oo Uitoering buitenziide: qntroclet gecoot plootstool (optloneel: fronten in RVS, AlSl

Nadere informatie

opril 'Iz p-tu t;y 2A12 DEVLOEDLUN VolkstuinPork Mededelingen Kontoktorgoon {we[strooít

opril 'Iz p-tu t;y 2A12 DEVLOEDLUN VolkstuinPork Mededelingen Kontoktorgoon {we[strooít L opril 'Iz p-tu t;y 2A12 DEVLOEDLUN VolkstuinPork Mededelingen {we[strooít Kontoktorgoon & lngeschreven KvK. Alkmaar Nr. V40634356 Adres Bank E-mail Facebook Texelstroomlaan 3 Rabo reknr. 103930043 atv_texelstroom@ziggo.

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Brief d.d. 3 mei 2013 inzake Koers West, verwerving Slachthuis Nijmegen. Van:

Toelichting over de behandeling van: Brief d.d. 3 mei 2013 inzake Koers West, verwerving Slachthuis Nijmegen. Van: Toelichting over de behandeling van: Brief d.d. 3 mei 2013 inzake Koers West, verwerving Slachthuis Nijmegen Van: Doel: Toelichting: Stichting administratiekantoor Slachthuis Nijmegen Opinie vormen 1.

Nadere informatie

Ftt. Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden. Nieuwsbrief 2OI5-2

Ftt. Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden. Nieuwsbrief 2OI5-2 Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Ftt Postbus 907 730'l BD Apeldoorn 8: 071-5210070 Leiden, september 2015 Nieuwsbrief 2OI5-2 Beste leden, De zomer is oqn het overgoon in deherf st. Het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK BJ 2007 Lees voor gebruik van de krik om veiligheidsredenen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. STEBER C.B. Techniek www.gaswinkel.com TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

Spoel opspoelen. 1: garen op de houder. 2: spoel op de spoelopwinder. 3: draad door de geleider heen. (afbeelding 2)

Spoel opspoelen. 1: garen op de houder. 2: spoel op de spoelopwinder. 3: draad door de geleider heen. (afbeelding 2) Spoel opspoelen 1: garen op de houder. 2: spoel op de spoelopwinder 3: draad door de geleider heen. (afbeelding 2) 4: draad door een gaatje van de spoel halen. 5: spoelopwinder naar zijkant duwen (afbeelding

Nadere informatie

Reparatie. Reparatie. 1.1 Vervangen van schakelkabels bij eendelige asring

Reparatie. Reparatie. 1.1 Vervangen van schakelkabels bij eendelige asring . Vervangen van schakelkabels (0,9mm specialerohloff kabel). Vervangen van schakelkabels bij eendelige asring Bij vervanging van versleten of geknapte schakelkabels moeten twee mogelijke asringversies

Nadere informatie

Te,?ugbf. MÁQUETTEPREsENÏÁTÏE. 1 juni 2009

Te,?ugbf. MÁQUETTEPREsENÏÁTÏE. 1 juni 2009 ffi 7t Te,?ugbf ík be Berk'èeti octiviteiten in het teken von het BLOEMENCORSO. Vanol deze I activiteiten proberen wij u vio het lod op de hoogte te brengen. In dít nummer spitsen wij het toe rondom de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Instellingen...16 Instellen van de draadspanning...16 Controleren van de draadspanningen...17

INHOUDSOPGAVE. Instellingen...16 Instellen van de draadspanning...16 Controleren van de draadspanningen...17 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave................................. 2 Veiligheidsadviezen.............................. 4 Over deze handleiding..............................4 Elektrische apparaten zijn geen kinderspeelgoed............4

Nadere informatie

201gl10ï1B. orchifect: Bort Von Beversluys BVBA. Antoon Cotriestroof 7, 9031 Drongen dolum: 0710712010 , $ESCHRIJVENDE NOTA

201gl10ï1B. orchifect: Bort Von Beversluys BVBA. Antoon Cotriestroof 7, 9031 Drongen dolum: 0710712010 , $ESCHRIJVENDE NOTA :r,) ti, $ESCHRIJVENDE NOTA 201gl10ï1B bouwheer: NV Villobouw Froncis Bostoen project: oonvroog tot regulorisotie von ofwijkingen t.o.v. de vergunningen tot : - het bouwen von loodsen C en D - het bouwen

Nadere informatie

D YLOEDLUN. !1 q. nl ti. Vo[kstuinpàrk. Mededelingen & Kontaktorgaan. 64r;[styoonï

D YLOEDLUN. !1 q. nl ti. Vo[kstuinpàrk. Mededelingen & Kontaktorgaan. 64r;[styoonï D YLOEDLUN!1 q. \- nl ti É ; Vo[kstuinpàrk 64r;[styoonï i. Mededelingen & Kontaktorgaan lngeschreven K.v.K. Alkmaar Nr. V40634356 UITGAVE APRIL 2011 Adres: Bank: E-mail: Texelstroomlaan 3 1784 EA Den Helder

Nadere informatie

Wie zich oppervlokkig verdiept in de opleiding tot psychioter bii Rivierduinen, kon in de wor roken.

Wie zich oppervlokkig verdiept in de opleiding tot psychioter bii Rivierduinen, kon in de wor roken. lrt 2012 23 Beri von Hemert en Roos von der Most, respeciieveliik plooisvervongend opleider en hoofdopleider LUMC. Wie zich oppervlokkig verdiept in de opleiding tot psychioter bii Rivierduinen, kon in

Nadere informatie

ISUFT. Terug in de tijd. OLSiokoololdenkboor. TOEKOffiST

ISUFT. Terug in de tijd. OLSiokoololdenkboor. TOEKOffiST ISUFT TOEKOffiST Zullen goederen over so joor nog steeds over de weg, door de Iucht, over water of per spoor vervoerd worden? Omdot we geen tijdmochine hebben, leren we het ontwoord pas in de toekomst.

Nadere informatie

Nederlandse handleiding

Nederlandse handleiding Nederlandse handleiding Het plaatsen van de kous op de EZY-AS Stap 1. Plaats de EZY-AS voor u met de ronding naar u toe. Let op dat de kous niet binnenste buiten gekeerd is. Stap 2. Zorg ervoor dat de

Nadere informatie

n CO Bloe un1ceren 9 DECEMBER T SEO CONGRES INSCHRIJVEN!. MAKE YOUR EVENT BLOOM

n CO Bloe un1ceren 9 DECEMBER T SEO CONGRES INSCHRIJVEN!. MAKE YOUR EVENT BLOOM INSCHRIJVEN!. T SEO CONGRES 9 DECEMBER LEARN FROM THE BEST! 'GOOGLE GOEROE' EN SCHRIJVER VAN HET HANDBOEK ZOE KMACHINE MARKETING KEESJAN DEELSTRA (INTERNETEFFECT) MAAKT U OP DONDERDAG 9 DECEMBER A.S. DEELGENOOT

Nadere informatie

HET ELECTRISCH SLOT VOOR WISSELSTROOM

HET ELECTRISCH SLOT VOOR WISSELSTROOM N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Seinwezen Onderwerp: MECH. BEVEILIGING (Binnenapp. en schema's) Aflevering 2 Cursus voor opleiding tot Technisch Ambtenaar (Nadruk verboden) HET ELECTRISCH SLOT VOOR WISSELSTROOM

Nadere informatie

~ ~ Just SEW It! Knoopsgaten

~ ~ Just SEW It! Knoopsgaten ~ ~ Just SEW It! Knoopsgaten Knoopsgaten Knoopsgaten zitten in bijna alle naaiprojecten, zowel in kleding als in decoratieve projecten en zijn in de meeste gevallen de finishing touch van uw project. Ze

Nadere informatie

xyt D VLOEDLIJN fríenbíusrfirerrytíe Volkstuinpork WíturàígÍng $tcxe[stroorn Mededelingen & Kontoktorgoon

xyt D VLOEDLIJN fríenbíusrfirerrytíe Volkstuinpork WíturàígÍng $tcxe[stroorn Mededelingen & Kontoktorgoon D VLOEDLIJN WíturàígÍng fríenbíusrfirerrytíe Het bestuur vctn A.IV Texelstroom nodlgt u uiï voor de nieuwjoorsreceptie op zolerdog 7 jonuori 20ï 2 von ï 0.00 tot.l3.00 uur in hel Proolhuis Wij hopen u

Nadere informatie

Clinicol studies on ossessment ond 'Over Medicotie' is geschreven op bosis von de lootste informotie. Verder redigeert ze verschillende ^ ^.

Clinicol studies on ossessment ond 'Over Medicotie' is geschreven op bosis von de lootste informotie. Verder redigeert ze verschillende ^ ^. ï OVER MEDCATE voor volwqssenen mef ADHD is geschreven voor d"genen die medicotie (willen goon) gebruiken. Het doel von het boek is snel een overzicht te bieden von de medicomenteuze mogeliikheden, von

Nadere informatie

- Natuurlijk eiken. hout afwerking - Natuurlijk beukenhout afwerking - Witte esdoorn. afwerking. eikenhout met een kurklinoleum laag

- Natuurlijk eiken. hout afwerking - Natuurlijk beukenhout afwerking - Witte esdoorn. afwerking. eikenhout met een kurklinoleum laag Naaimachlne Meubilair/ Prljslijst 2011 ENA Danzigerbocht 23 1013 AM Amsterdam Nederland Tel: 020-68 40 440 Fax: 020-68 40 440 Website: www.elna.com Email: info@andrevo.nl iin vermeld incl. 19% BTW Pagina

Nadere informatie

Bouw zelf een windmolen

Bouw zelf een windmolen Bouw zelf een windmolen Met dit bouwplan is een windmolen maken niet moeilijk! Bouw thuis of op school een echte windmolen die een klein lampje (LED) laat branden. Aan het einde van de beschrijving vind

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschriften Belangrijke veiligheidsvoorschriften GEVAAR Om het risico van een elektrische schok te vermijden:

Veiligheidsvoorschriften Belangrijke veiligheidsvoorschriften GEVAAR Om het risico van een elektrische schok te vermijden: aanraking 3 4 1 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 19 20 21 12 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 36 28 29 30 37 5 Standard 1 2 3 4 T I D 502020.69.03 502020.59.99 502020.59.98 502020.70.20 5 6 7 A

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. TOYOTA SP20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3007887

Uw gebruiksaanwijzing. TOYOTA SP20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3007887 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding GE-2009.02 Geluids pc Lees voor het opzetten en gebruiken van de geluidsset deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de geluidsset. Handel

Nadere informatie

Medezeggenschapsr aad

Medezeggenschapsr aad +*+tt F q I o afr' Huishoudel ijk reglement Medezeggenschapsr aad C.B.S. De Voorhof DeLooch3-5 4133 DK VIANEN Versie 3.0 mei 2009 Huishoudelijk reglement 3 0.doc Algemeen Dit document behelst de afspraken

Nadere informatie

trétie l g Begerken E E E E E E I 10 E E . Werk ie logboek bij door de naam van de taak en de datum in te vutlen.

trétie l g Begerken E E E E E E I 10 E E . Werk ie logboek bij door de naam van de taak en de datum in te vutlen. Behve rekenen kn xcel veel meer. Zeker wnneer he om groe hoeveelheden gegevens g. Je kun me he progrmm snel ies opzoeken in een nge iis. ln deze k g ie d doen. OpdmchT Logboek bijwerken. Werk ie logboek

Nadere informatie

NV1100 & NV1300 NV1100 & NV1300

NV1100 & NV1300 NV1100 & NV1300 NV1100 & NV1300 NV1100 & NV1300 Grote, krachtige naai- en quiltmachines met een schat aan mogelijkheden. Groot werkoppervlak van 210 mm rechts van de naald SFDS Square Feed Drive System Geavanceerd draadinrijgsysteem

Nadere informatie

Informotie voor potienten no een hernio-operotie:

Informotie voor potienten no een hernio-operotie: Le Informotie voor potienten no een hernio-operotie: U heeft een hernia-operatie ondergaan. In deze brochure staat informatie over wat een hernia is, de bijkomende gevolgen en het behandelprogramma. Deze

Nadere informatie

Hoe om te naaien met een priem

Hoe om te naaien met een priem Hoe om te naaien met een priem Leer te naaien met een priem. Geschreven door: Brittany McCrigler INTRODUCTIE Dus je hebt je hebt Patagonia Expedition Naaien Kit en je bent klaar om het parcours te raken

Nadere informatie

Master Classic II Stethoscope

Master Classic II Stethoscope Master Classic II Stethoscope Excellent acoustic sensitivity Patented tunable diaphragm for monitoring low and high frequencies Compact and portable design High-performance single-lumen tubing Patented

Nadere informatie

Matrimatic Bronze; extra uitleg steken en voetjes. Het wisselen van de voetjes: Rechte steek:

Matrimatic Bronze; extra uitleg steken en voetjes. Het wisselen van de voetjes: Rechte steek: Matrimatic Bronze; extra uitleg steken en voetjes. Het wisselen van de voetjes: Zet de naald in de hoogste stand (1) en zet het voetje ook omhoog (2) met de persvoethendel. Druk op het knopje aan de achterkant

Nadere informatie

VWM-Basic. Quick install video wall Installatie systeem. Audipack

VWM-Basic. Quick install video wall Installatie systeem. Audipack VWM-Basic Quick install video wall Installatie systeem Voor een juiste installatie zijn de onderstaande gereedschappen benodigd. De minimale benodigdheden voor een videowall systeem bestaat uit: VWM-BPH,

Nadere informatie

Het herstellen van Microsoft Wedge Touch Mouse Battery Cover behouden Clip

Het herstellen van Microsoft Wedge Touch Mouse Battery Cover behouden Clip Het herstellen van Microsoft Wedge Touch Mouse Battery Cover behouden Clip Demontage, reparatie en montage van Wedge Touch muis wanneer de batterijklep niet gesloten zal blijven. Ook is een goede gids

Nadere informatie

De Haagse. Fotokarton snijden met de Speed Mat. Door. Johan van den Broek

De Haagse. Fotokarton snijden met de Speed Mat. Door. Johan van den Broek De Haagse Fotokarton snijden met de Speed Mat Door Johan van den Broek Foto karton snijden met de Speed Mat Voordat je gaat beginnen zijn de volgende dingen noodzakelijk om te weten. 1 de maat van je passe

Nadere informatie

1/10 SECONDEN RETROGRADE CHRONOGRAAF Cal. VD50. Gebruiksaanwijzing. Daniël Pichotstraat 17-33, 3115 JB Schiedam Postbus 330, 3100 AH Schiedam

1/10 SECONDEN RETROGRADE CHRONOGRAAF Cal. VD50. Gebruiksaanwijzing. Daniël Pichotstraat 17-33, 3115 JB Schiedam Postbus 330, 3100 AH Schiedam 1/10 SECONDEN RETROGRDE CHRONOGRF Cal. VD50 Gebruiksaanwijzing Daniël Pichotstraat 17-33, 3115 J Schiedam Postbus 330, 3100 H Schiedam Gefeliciteerd U bent nu de trotse eigenaar van een Pulsar 1/10 Seconden

Nadere informatie

Upgrade KIT I Gebruiksaanwijzing. Lees voordat u dit upgradepakket gebruikt eerst deze Handleiding, zodat u weet hoe u te werk moet gaan.

Upgrade KIT I Gebruiksaanwijzing. Lees voordat u dit upgradepakket gebruikt eerst deze Handleiding, zodat u weet hoe u te werk moet gaan. Upgrade KIT I Gebruiksaanwijzing Lees voordat u dit upgradepakket gebruikt eerst deze Handleiding, zodat u weet hoe u te werk moet gaan. INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Uit LandIdee nr 3 2013 (juni-juli) Zelf maken Tafeldecoraties van vilt Decoratieve doppen pagina 120

Uit LandIdee nr 3 2013 (juni-juli) Zelf maken Tafeldecoraties van vilt Decoratieve doppen pagina 120 Uit LandIdee nr 3 2013 (juni-juli) Zelf maken Tafeldecoraties van vilt Decoratieve doppen pagina 120 Deze schitterende ranken met doppen en bloemen kunt u in een handomdraai van eenvoudige materialen maken

Nadere informatie

CAL. AS32 Horloge op zonne-energie

CAL. AS32 Horloge op zonne-energie CAL. AS32 Horloge op zonne-energie l Uur-, minuut- en secondewijzer l De datum wordt weergegeven in cijfers l Opladen met zonne-energie l Energie bijna-op waarschuwing NEDERLANDS Uurwijzer DISPLAY EN KROON

Nadere informatie

8 et eindproduct is tot draad gesponnen wol. De draden worden meestal opgewonden tot bollen. 4 De geschoren wol wordt gewassen en gekamd.

8 et eindproduct is tot draad gesponnen wol. De draden worden meestal opgewonden tot bollen. 4 De geschoren wol wordt gewassen en gekamd. oofdstk : Draden In dit hoofdstuk leer je hoe draden gemaakt worden. Je gaat ook zelf een draad maken. Draden kunnen van verschillende grondstoffen worden gemaakt. ijvoorbeeld van wol, zijde of katoen.

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de IPSO buismotoren. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich

Nadere informatie

Huawei Ascend P6-U06 moederbord vervanging

Huawei Ascend P6-U06 moederbord vervanging Huawei Ascend P6-U06 moederbord vervanging Vervang de Huawei Ascend P6-U06 moederbord. Geschreven door: Victor Munoz INTRODUCTIE Vervang het moederbord naar uw telefoon te geven een nieuwe start. GEREEDSCHAPPEN:

Nadere informatie

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N MONTAGE-INSTRUCTIES DEUREN Inhoudsopgave Inleiding. Inleiding. Voorbereiding voor montage. Waterpas zetten. Vlakke deuren en paneeldeuren Deuren monteren Deuren stellen Paneeldeurrand verstellen Paneeldeuren

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

INSTRUCTIES M.B.T. SYMBOLEN. Breng de naai voet omhoog. Breng de naald omhoog. Breng de naai voet omlaag

INSTRUCTIES M.B.T. SYMBOLEN. Breng de naai voet omhoog. Breng de naald omhoog. Breng de naai voet omlaag HANDLEIDING 200 c INSTRUCTIES M.B.T. SYMBOLEN Breng de naald omhoog Breng de naai voet omhoog Breng de naai voet omlaag VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Deze huishoudnaaimachine voldoet aan de eisen van IEC/EN 60335-2-28.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Product overzicht 4. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 5. Beginnen 6. Batterijen plaatsen 7. Borstelkop plaatsen 7.

Inhoudsopgave: Product overzicht 4. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 5. Beginnen 6. Batterijen plaatsen 7. Borstelkop plaatsen 7. GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Product overzicht 4 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 5 Beginnen 6 Batterijen plaatsen 7 Borstelkop plaatsen 7 Opbergen 8 Poetsinstructies 8 Tongschraper 11 De borstel

Nadere informatie

BETREFT : Projectplan organisatie ringonderzoeken KDLL 2012-2014

BETREFT : Projectplan organisatie ringonderzoeken KDLL 2012-2014 VERGADERING : ALGEMEEN BESTUUR DATUM : 2 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 7 BIJLAGE : OB-11-42 BETREFT : Projectplan organisatie ringonderzoeken KDLL 2012-2014 Al lange tijd organiseert het Productschap Diervoeder

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

Handleiding. Marantz solid state recorder

Handleiding. Marantz solid state recorder Handleiding Marantz solid state recorder OPSTARTEN EN BASISOPSTELLING ONDERDELEN - het toestel - een adapter - een USB-kabel - een tafelmicrofoon - de flash card AANSLUITEN Opm: de gegeven beschrijvingen

Nadere informatie

H'cl ii, tsb[ecl. Nurfirner 4

H'cl ii, tsb[ecl. Nurfirner 4 H'cl ii, tsb[ecl Nurfirner 4 Golofon Berkeblad nr. 1 Jaargang 20 2007 Het Berkeblad is een uitgave van Stichting Buurtschap De Berk De schrijvers Ton Peter Corrie Alweer een nieuw joor, een nieuw ontwerp

Nadere informatie

Riet en koper instrumenten.

Riet en koper instrumenten. In elkaar zetten Riet en koper instrumenten. Bij het in elkaar zetten van de klarinet moet goed opgelet worden. Het is namelijk een ontzettend kwetsbaar instrument. De stukken passen makkelijk in elkaar

Nadere informatie

Onderhoud Koperen Blaasinstrumenten.

Onderhoud Koperen Blaasinstrumenten. Pagina 1 van 7 Onderhoud Koperen Blaasinstrumenten. Als er een Trompet, Trombone, Bugel, Euphonium, Hoorn of welk ander koperen blaasinstrument aan je wordt uitgeleend, moet dit natuurlijk wel in goede

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

7 C.,^- 4'**,**í'ru & t,,.

7 C.,^- 4'**,**í'ru & t,,. Versfog ALV gehouden op 15 ap? 2OO?. 7 C.,^ 4'**,**í'ru & t,,. ':á g'. *íf.r5a*..,f"*. Ooé; t. 2. Opening en mededelingen De voorzitter opent om 20.10 uur de vergoderang met de mededeling dot tot zijn

Nadere informatie

Montage handleiding Roldeur BP77 MET ROLCONSOLES

Montage handleiding Roldeur BP77 MET ROLCONSOLES Montage handleiding Roldeur BP77 MET ROLCONSOLES Montage roldeur met rolconsoles zonder kast, pagina 1 Controle AS: Controleer of de motor is geborgd in de as. Dat doet u door te kijken of de motor uit

Nadere informatie

Nu de BMP goed is voorbereid kunnen we naar PE Design en kies voor Design Center.

Nu de BMP goed is voorbereid kunnen we naar PE Design en kies voor Design Center. Basiscursus PE DESIGN deel 2 Caroline van Langeveld www.cvanlangeveld.nl Deze les is voor alle versies van PE Design te gebruiken, de verschillen tussen de versies komen pas vanaf stadium 4 tot uiting

Nadere informatie

Scrat de eekhoorn van Ice Age

Scrat de eekhoorn van Ice Age Scrat de eekhoorn van Ice Age (Nederlandse vertaling van patroon: http://greatgreycrochet.blogspot.fr/2012/12/scrat-squirrel.html) Het origineel patroon heeft wel enkele foutjes in de toeren, die ik er

Nadere informatie

CAL. 5Y85 ANALOOG QUARTZHORLOGE

CAL. 5Y85 ANALOOG QUARTZHORLOGE NEDERLANDS CAL. 5Y85 ANALOOG QUARTZHORLOGE De tijd wordt aangeduid door middel van uren-, minuten en secondewijzers. De datum wordt aangeduid met de datumwijzer De dag van de week wordt aangeduid met de

Nadere informatie

loo típs voor een veranlwoorde typografre en loyout

loo típs voor een veranlwoorde typografre en loyout loo típs voor een veranlwoorde typografre en loyout ,'ll,'', '., :',,' /..'\, il'l ''...-,,' t, ',,'l,.,) ' ' 'l v(x)r een \reíantwfi)rde typografie en layout císonal compurcrs, ln samenhang mct laser

Nadere informatie

Het aanpassen van de achterderailleur

Het aanpassen van de achterderailleur Het aanpassen van de achterderailleur Afstellen van de achterderailleur om in de juiste positie voor optimale verschuiven. Geschreven door: Travis Tonder INTRODUCTIE De derailleur is van uw fiets schakelen

Nadere informatie

De compacte naai- en borduurmachine

De compacte naai- en borduurmachine 900 De compacte naai- en borduurmachine 900 LCD touchscreen Automatische naaldinrijger Verlengtafel 170 borduurontwerpen 129 functionele en decoratieve steken Snel spoelsysteem Maakt het opwinden van

Nadere informatie

Gemaakt door: Gijs Willemsen Klas: 20M2A1A Vakdocent: Dhr. te Spenke Datum: 1 oktober 2008 Gijs Willemsen 1

Gemaakt door: Gijs Willemsen Klas: 20M2A1A Vakdocent: Dhr. te Spenke Datum: 1 oktober 2008 Gijs Willemsen 1 1 Gemaakt door: Klas: 20M2A1A Vakdocent: Dhr. te Spenke Datum: 1 oktober 2008 Inhoudsopgave. Pag. Nr. Voorpagina 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Innovatie in olie Single, - en multi-grade 4 Dopes 4 Low-saps

Nadere informatie

i stichting wasserii-instituut t.n.o.

i stichting wasserii-instituut t.n.o. I i stichting wasserii-instituut t.n.o. I I iaar,erslag 1957 niivcrheid3organiratic l. n.o. WASSERIJ-INSTITUUT T. N.O. VERSLAG OVER HET JAAR I957 BESTUUR. Door het bedqnken vqn de heren A.S,v.d,IJssei,

Nadere informatie

Bediening... 12 Handwiel...12 Frontklep...12 Vrije arm...12

Bediening... 12 Handwiel...12 Frontklep...12 Vrije arm...12 Inhoudsopgave Hoofdcomponenten.......................... 3/4 Naaimechaniek............................42/43 Veiligheidsadviezen............................ 7 Houd elektrische apparaten buiten bereik van

Nadere informatie

Nintendo Wii-afstandsbediening & Wii Nunchuk Accessory Demontage / Montage

Nintendo Wii-afstandsbediening & Wii Nunchuk Accessory Demontage / Montage Nintendo Wii-afstandsbediening & Wii Nunchuk Accessory Demontage / Montage De Wii werd voor het eerst uitgebracht op 19 november 2006. Het modelnummer van de originele Wii-afstandsbediening zal ik uit

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Hudson, douchebrancard elektrisch in hoogte verstelbaar Installatiehandleiding Aangepast sanitair Populierenlaan 59, 1911 BK Telefoon (0251) 316482 Fax (0251) 314043 Website www.sanmedi.nl E-mail mail@sanmedi.nl

Nadere informatie

TALO.S GEBRUIKSAANWIJZING. Motorisch in hoogte verstelbare tafels met Piëzo zender met veiligheidssensoren

TALO.S GEBRUIKSAANWIJZING. Motorisch in hoogte verstelbare tafels met Piëzo zender met veiligheidssensoren TALO.S GEBRUIKSAANWIJZING Motorisch in hoogte verstelbare tafels met Piëzo zender met veiligheidssensoren Leest u deze gebruiksaanwijzing voor ingebruikname aandachtig door. Gebruiksaanwijzing van aanvullende

Nadere informatie

NAAIMACHINE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK GEBRUIKS- AANWIJZING

NAAIMACHINE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK GEBRUIKS- AANWIJZING SP100-serie NAAIMACHINE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK GEBRUIKS- AANWIJZING Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg steeds de instructies. Houd de handleiding bij de hand om deze gemakkelijk te kunnen

Nadere informatie

Product toelichting voor het vervangen van het ventiel voor de HD7810 serie

Product toelichting voor het vervangen van het ventiel voor de HD7810 serie Product toelichting voor het vervangen van het ventiel voor de HD7810 serie Detail foto: Het is normaal dat een deel van het water terug loopt in de watertank. Zou dit niet gebeuren, dan kan de boiler

Nadere informatie

Algemene informatie. Tips: Voor uw veiligheid:

Algemene informatie. Tips: Voor uw veiligheid: Tips: - Gaat u de tuin ruim water geven, schuif de by-pass kraan dan dicht, vergeet niet om na het sproeien deze weer open te schuiven. - Twijfelt u of de ontharder het wel doet, kijk dan of er op uw thee

Nadere informatie

È:r' 7 DAFTrucks UIT. EN INBOUWEN >>Y.1. STUURWIEL EN STUURKOLOM (West-Af rika uitvoering)

È:r' 7 DAFTrucks UIT. EN INBOUWEN >>Y.1. STUURWIEL EN STUURKOLOM (West-Af rika uitvoering) 7 DAFTrucks W E R KPLAATS I N STRU KTI ES STUURWIEL EN STUURKOLOM (West-Af rika uitvoering) UIT. EN INBOUWEN UIT. EN INBOUWEN UITBOUWEN Het is mogelijk om de stuurkolom compleet met de stuuras uit te bouwen.

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

Gehuwd má Jan Nootenboom uit Rhoon.

Gehuwd má Jan Nootenboom uit Rhoon. 1 Csfé "De Hdve Mran" ann de Slotsedijk le Poortugarl De geschiedenis var 'De Halve Maan", soms café en soms koífiehuis genoemd is t!íug t vinden tot circa 1830. De oudst bekende eigonaar moet Pieter Barendrecht

Nadere informatie

Hoe aan Hem Jeans. Verkort je jeans met behoud van de oorspronkelijke zoom / manchet. Geschreven door: Brittany McCrigler

Hoe aan Hem Jeans. Verkort je jeans met behoud van de oorspronkelijke zoom / manchet. Geschreven door: Brittany McCrigler Hoe aan Hem Jeans Verkort je jeans met behoud van de oorspronkelijke zoom / manchet. Geschreven door: Brittany McCrigler INTRODUCTIE Jeans een beetje te lang? Geen probleem. Zoom je eigen jeans voor de

Nadere informatie

9. Verzorging. Protocol

9. Verzorging. Protocol 32 9. Verzorging Protocol Ieder ziekenhuis heeft haar eigen protocol. De informatie in de volgende paragrafen is daarom zo algemeen mogelijk gehouden en kan afwijken van de informatie die u via het ziekenhuis

Nadere informatie

MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) Ziekenhuis Gelderse Vallei

MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) Ziekenhuis Gelderse Vallei MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) Ziekenhuis Gelderse Vallei Hard snurken kan een hinderlijk probleem zijn, niet alleen voor de mensen in uw omgeving, maar ook voor u zelf. Snurken kan, gewoon snurken

Nadere informatie

TI-84 Plus Silver Edition moederbord en scherm vervangen

TI-84 Plus Silver Edition moederbord en scherm vervangen TI-84 Plus Silver Edition moederbord en scherm vervangen Deze gids zal u tonen hoe u het moederbord en het scherm voor de TI-84 Plus Silver Edition vervangen. Geschreven door: Kale McKinney INTRODUCTIE

Nadere informatie

SoloStar. informatiebrochure

SoloStar. informatiebrochure SoloStar informatiebrochure 2 Inhoudsopgave Bewaren 4 Belangrijke informatie voor gebruik van de SoloStar 5 Leer uw SoloStar kennen 6 Stap 1. Controleer uw insuline 7 Stap 2. Bevestigen van de naald 7

Nadere informatie

TURNY Bladomslagapparaat. Handleiding

TURNY Bladomslagapparaat. Handleiding TURNY Bladomslagapparaat Handleiding INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 Opbouw 4 Voedingskabel 4 Kabel van de arm 4 Kabel van de dwarsbalk 4 Luchtdrukschakelaar 4 Alternatief voor de blaasbalg 5 Gevoeligheid van

Nadere informatie

iltl o Nöaawshtia( novantaa 20r+

iltl o Nöaawshtia( novantaa 20r+ R.K. Basisschool "A gene Wienberg" Hilleshagerweg 32 62814E Mechelen Tel.: 043-4559059 E-ma il : info@wien berg.innovo.nl iltl o Nöaawshtia( novantaa 20r+ De derde nieuwsbrief verschijnt midden in de herfst

Nadere informatie

News. Borduren. Naaien. Accessoires & Voorbereiding Voorbereiding voor het borduren 123

News. Borduren. Naaien. Accessoires & Voorbereiding Voorbereiding voor het borduren 123 Naaien Accessoires & Voorbereiding Onderdraad opspoelen 15 Spoel verwijderen/inzetten 16 Draadspanning 23 Naaifuncties & Instellingen Functietoetsen 28 Naaien 32-33 Basisbeeldscherm 34 Naai-instellingen

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Uiterlijke verzorging

Ik en de maatschappij. Uiterlijke verzorging Ik en de maatschappij Uiterlijke verzorging Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Tessel Mulder, Philein Educatieve Teksten Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

Injectiehuis Magneti Marelli (1.1i) reinigen

Injectiehuis Magneti Marelli (1.1i) reinigen In navolging van MBa@NL's injectiehuis reiniging voor BOSCH injectiehuizen, hier de How-To voor Magneti Marelli dat te vinden is in de 1.1i AX-en (enkele zeldzame uitzonderingen met Bosch MA2.2 daargelaten).

Nadere informatie

Activiteitenfiche naaihoek 1. Ik kan naaien. Leeftijd : vierjarigen. Aantal kinderen : maximaal 3. Locatie : naaihoek in de klas

Activiteitenfiche naaihoek 1. Ik kan naaien. Leeftijd : vierjarigen. Aantal kinderen : maximaal 3. Locatie : naaihoek in de klas Activiteitenfiche naaihoek 1 Ik kan naaien Leeftijd : vierjarigen Aantal kinderen : maximaal 3 Locatie : naaihoek in de klas Materialen : Lesverloop : naalden : verschillende diktes van dikke naalden (best

Nadere informatie

ElEktriscHE rollenwalsen HU W1300x1,5

ElEktriscHE rollenwalsen HU W1300x1,5 Elektrische rollenwalsen HU W1300x1,5 Inhoudsopgave 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3 2. Extra veiligheidsvoorschriften 4 3. Kenmerken 4 4. Bussen buigen 4 5. Rollen aanpassen aan materiaaldikte 4

Nadere informatie

Er zijn diverse merken naaimachine naalden te koop, waarvan Schmetz het bekendste merk is.

Er zijn diverse merken naaimachine naalden te koop, waarvan Schmetz het bekendste merk is. Naaimachinenaalden. Welke naald voor welke toepassing/gebruik. Als je net een naaimachine hebt gekocht dan ben je in de eerste plaats vooral geïnteresseerd in hoe je die machine moet bedienen. Je bladert

Nadere informatie

STUART EN NANDA SLEUTELHANGERS. Door Tirza Haasnoot, The Purple Lady

STUART EN NANDA SLEUTELHANGERS. Door Tirza Haasnoot, The Purple Lady STUART EN NANDA SLEUTELHANGERS Door Tirza Haasnoot, The Purple Lady STUART DE STUUR- SLEUTELHANGER Moeitegraad: **** Dit is een klein, schattig sleutelhangertje. Leuk al cadeautje aan je rijinstructeur,

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE POSTKASTSYSTEMEN Briefkleppen. Briefklep type C. Briefklep type W. Briefklep type X WWW.OOSTWOUD.COM

PRODUCTINFORMATIE POSTKASTSYSTEMEN Briefkleppen. Briefklep type C. Briefklep type W. Briefklep type X WWW.OOSTWOUD.COM PRODUCTINFORMATIE POSTKASTSYSTEMEN Briefkleppen Briefklep type C MATERIAAL Gepoedercoat zincor, corrosievast staal kwaliteit.40 (AISI 04) gepoedercoat of geborsteld, corrosievast staal kwaliteit.440 (AISI

Nadere informatie

my baby carrier NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING LET OP! BEWAAR DE GEBRUIKS- AANWIJZING VOOR LATERE REFERENTIE!

my baby carrier NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING LET OP! BEWAAR DE GEBRUIKS- AANWIJZING VOOR LATERE REFERENTIE! my baby carrier GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS Geïntegreerde hoofdsteun LET OP! BEWAAR DE GEBRUIKS- AANWIJZING VOOR LATERE REFERENTIE! > WAARSCHUWINGEN WAARSCHUWING: Je evenwicht kan door je eigen bewegingen

Nadere informatie

TaART TAART PODIUM VOOR TILBURGSE CULTUUR PODIUM VOOR TILBURGSE CULTU UR. Joris van den Braak student architectuur, s44b363

TaART TAART PODIUM VOOR TILBURGSE CULTUUR PODIUM VOOR TILBURGSE CULTU UR. Joris van den Braak student architectuur, s44b363 TaART PODIUM VOOR TILBURGSE CULTU UR TAART PODIUM VOOR TILBURGSE CULTUUR Joris van den Braak student architectuur, s44b363 technische universiteit eindhoven, faculteit bouwkunde copociteitsgroep o rchitectuur

Nadere informatie

ijzerdraadbouwsels en ander gaaf spul*

ijzerdraadbouwsels en ander gaaf spul* let op: al het klooien is op eigen risico! ;) Lekker samen klooien! Klooikoffer voor ouders & kinderen die samen aan de slag willen ijzerdraadbouwsels en ander gaaf spul* klooikoffer #3: de soldeerbout!

Nadere informatie