over het jaar 2012 van de te Voorschoten gevestigde stichting genaamd Stichting Duivenvoorde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "over het jaar 2012 van de te Voorschoten gevestigde stichting genaamd Stichting Duivenvoorde"

Transcriptie

1 VERSLAG over het jaar 2012 van de te Voorschoten gevestigde stichting genaamd Stichting Duivenvoorde Het doel van de stichting is het behoud van het kasteel met inboedel en landgoed Duivenvoorde te Voorschoten als cultuur- en natuurmonument en het behoud van de daarbij behorende archieven (artikel 2 der statuten). Bestuur. De bestuurssamenstelling per 31 december 2012: Mevrouw Drs A. Vriesendorp-Dutilh, voorzitter* Mr. W.J.W.J. van Roijen, secretaris-penningmeester* mevrouw Drs. E. Hartkamp-Jonxis, lid Jhr. W.A. Mock, lid Jhr. Mr. A.W. Beelaerts van Blokland, lid Mr. A.G.J. baron Van Wassenaer van Catwijck, lid Mw Mr E. baronnesse Schimmelpenninck van der Oye, lid Mr R.W. baron Snouckaert van Schauburg taakstelling: algemene zaken, ruimtelijke ordening**, stichting Horst en Voorde***, cie. Haagwijk*** financiële zaken en R.O.** kasteel met inboedel en park agrarische zaken en bouwzaken Externe betrekkingen, archiefzaken Juridische zaken, cie. Haagwijk Juridische zaken financiële zaken en R.O.**** * leden van het Dagelijks Bestuur ** in samenspraak met de voorzitter *** voorzitterschap **** beoogd opvolger van de secretaris-penningmeester Algemeen. Het bestuur kwam in het verslagjaar vijf maal in vergadering bijeen. De afgelopen jaren is door de Stichting Duivenvoorde veel geïnvesteerd in onderhoud van het kasteel (en brug) en woningen/boerderijen en de ontwikkelplannen voor Haagwijk en het parkherstelplan. Dit verslagjaar sluit om deze (bekende) redenen negatief af. In dit jaar zijn ook de voorbereidingen getroffen om zowel via kostenreductie als inkomstengroei de 1

2 exploitatiebegroting binnen afzienbare termijn te laten sluiten wordt hierin een overgangsjaar. Algemeen Nut Beogende Instelling. In het verslagjaar heeft de Belastingdienst naar aanleiding van een verzoek in 2011, een beschikking afgegeven waardoor de Stichting per 1 januari 2011 als Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt. Aan de beschikking zijn voorwaarden verbonden, zoals het hanteren van zakelijke voorwaarden bij alle overeenkomsten die de Stichting aangaat, en toetsing (door de belastingdienst) van de werkzaamheden van de Stichting bij de ontwikkeling van Haagwijk. De ANBI-status maakt het mogelijk om fiscaal vrijgesteld giften te ontvangen. Leningen o/g. In verband met het opeisbaar worden van een lening van de gemeente Voorschoten aan de Stichting per 1 januari 2010, vond eind 2009 overleg plaats met de gemeente Voorschoten. Terugbetaling van de lening komt niet goed uit in verband met de benodigde liquiditeit voor de herontwikkeling van Haagwijk en de renovatie van het park. De gemeente heeft uitstel van terugbetaling verleend tot 1 januari In mei 2013 heeft de gemeente medegedeeld dat de lening in 10 gelijke jaarlijkse termijnen mag worden afgelost. Assurantie. De premies voor de opstalverzekering zijn gestegen met de (monumenten) bouwkosten index. De inventarisverzekering is geïndexeerd. Sinds 2011 is er voor het museum een doorlopende verzekering afgesloten voor transport en verblijf van kunstobjecten elders i.v.m. restauraties en voor verzekering van bruiklenen voor tentoonstellingen op Duivenvoorde Personeel. De vaste personeelsbezetting bestond per 31 december 2012: Mw Dr. A. de Vries, directeur en conservator, A.W. Slot, kasteelbeheerder, T.J.W. de Vlieger, terreinopzichter, mevrouw M.E. Beckers, medewerker kasteel/museum, E.J. Hoogstraat, medewerker bosbouw. De loonkosten stegen conform de CAO-bosbouw. 2

3 Eind april overleed directeur mr. D.J. Meulemeester volkomen onverwacht. Mr. F.J. Baron van Lynden van Sandenburg heeft tot 1 november als directeur ad interim gefungeerd. Na een langdurige herstelperiode als gevolg van een ongeval in 2010 heeft kasteelbeheerder Slot zijn werkzaamheden in het verslagjaar kunnen hervatten. De beheer- en administratiekosten van t Schoutenhuis b.v. stegen ten opzichte van 2011 met 5 %. Dit werd onder meer veroorzaakt doordat tijdelijk extra werkzaamheden in het kader van het parkherstelplan werden uitgevoerd na het wegvallen van de directeur. Voorts vroeg de procedure inzake de bouwvergunning van de maatschap Kriege-Van de Marel, en met name het hoger beroep daartegen door erfpachter Nollen-Wesselink bij de Raad van State, veel aandacht. Daarna is uitvoerig (her)onderhandeld over de verkaveling van de agrarische percelen met de maatschap Van der Marel-Kriege, en moest de verbouwing van de hoeve Beerestein begeleid worden. In 2013 zal de boerderijverplaatsing voltooid worden. In het verslagjaar is voor het eerst weidevogelbeheer op Duivenvoorde uitgevoerd. De kosten daarvan bedroegen uiteindelijk ,-- in plaats van de geraamde 9.000,--. De oorzaak hiervan is gelegen in de kosten van monitoring en het enthousiasme van de pachters om beheerovereenkomsten aan te gaan. Gedurende het verslagjaar werd periodiek KLM-overleg (Kasteel, Landgoed, Museum) tussen directeur, kasteelbeheerder, terreinopzichter en de administratief medewerker planning&coordinatie gevoerd. De rentmeester schoof daar enkele malen (naar behoefte) bij aan. Onroerende zaken. De samenstelling van het landgoed Duivenvoorde luidt per 31 december 2012 als volgt: Kasteel Duivenvoorde en verhuurde woningen ha park, bos, moestuin, wegen en watergangen ha verpachte hoeven en los land ha bloot-eigendom erfpachtpercelen ha Dillenburgsingel 59 Leidschendam ha (exclusief 1/8 onverdeeld van ha) Totaal ha 3

4 Ruimtelijke ordening. Haagwijk In het verslagjaar heeft de Stichting een aantoonbare inspanning geleverd om ondanks de lastige marktsituatie de verkoop van percelen op Haagwijk te bevorderen. Het terrein van Haagwijk is opgeschoond en de verbinding naar de historische vijver is toegankelijk gemaakt. Tevens is gestart met de intensieve renovatie/restauratie van het koetshuis/bouwhuis op Haagwijk (zie ook hierna). Er was op beperkte schaal belangstelling van potentiële kopers, maar dit heeft in het verslagjaar niet geleid tot concrete verkoop. De landgoedvisie blijft leidend bij het beoordelen van ruimtelijke vraagstukken op verschillende niveaus. Onderhoud algemeen In het verslagjaar werden door de architect enkele aanvragen voor onderhoudssubsidie BRIM (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten) voorbereid om begin 2013 in te kunnen dienen. De onderhoudsprogrammering wordt aan de hand daarvan in de 3-jaren begroting verwerkt. De inzake Haagwijk 4 (de noordelijke helft van Haagwijk 4/6) ingediende aanvraag werd in het verslagjaar toegewezen. Aan het einde van het verslagjaar zijn de werkzaamheden aan Haagwijk 6 aangevangen. In de laatste bestuursvergadering werd de door architect De Boer opgestelde, maar na intern overleg geactualiseerde 3-jaren planning met begroting door het bestuur goedgekeurd. Deze 3- jaren planning is richtsnoer voor de jaarlijkse onderhoudsplanning, maar de beslissing over de feitelijk uit te voeren werkzaamheden vindt jaarlijks bij de begrotingsvaststelling plaats. Aan het eind van 2011 werd gestart met grootschalig onderhoud aan het metselwerk van de bruggen. Als gevolg van de hiervoor noodzakelijke peilverlaging van de gracht rond het kasteel, kwam aan het licht dat het metselwerk van de fundering van het kasteel eveneens dringend onderhoud nodig had. Dit is eveneens uitgevoerd en leidde tot aanzienlijke meerkosten. 4

5 Kasteel Museum Het aantal museumbezoekers bedroeg dit jaar circa (de bezoekersaantallen bedroegen respectievelijk 6.500, (jubileumjaar) en 7.500). De tentoonstelling Passie voor schilderijen. De verzameling Steengracht van Duivenvoorde trok veel belangstelling, mede dankzij een aantal bruiklenen van voormalige Steengrachtschilderijen, thans in Nederlands particulier bezit. De gelijknamige publicatie is goed verkocht en bleef niet onopgemerkt in de kunsthistorische wereld. Ook in 2012 waren er bijzondere openstellingdagen (d.w.z. toegang zonder rondleiding en met suppoosten op zaal): Museumweekend, Landelijke Kastelendag en Open Monumentendag. Naast de reguliere rondleidingen waren er regelmatig groepsarrangementen (o.a. voor museumkaarthouders) en specials (voor specialistisch geïnteresseerden in bijvoorbeeld boeken en porselein). Voor kinderen uit de basisschoolleeftijd waren er gezinsrondleidingen, schoolrondleidingen en in samenwerking met Huygensmuseum Hofwijck colleges in het kader van de Museum Jeugd Universiteit. De jaarlijkse kaarslichtrondleidingen in oktober (ter afsluiting van het museumseizoen) waren zoals altijd een groot succes. De museumvisie Naar een open Duivenvoorde werd in september 2012 door het bestuur vastgesteld. In het verslagjaar vond een grote publieksactie plaats om gelden bijeen te brengen voor de restauratie van het historisch torenuurwerk van het kasteel. Aan het einde van het museumseizoen was opgehaald (niet meegerekend van het PBCF na afrekening). De restauratie heeft inmiddels plaatsgevonden. Het uiteindelijke resterende bedrag wordt gestort in het Restauratiefonds Duivenvoorde. Historisch interieur en collectie In het verslagjaar heeft de restauratie van het neogotisch portaal en van de bestuurskamer plaatsgevonden. Vier schilderijen uit de voormalige collectie Steengracht Visstilleven van Jan de Bont, Gezicht op Montfoort van Jan van Goyen, Van Wassenaerhuis van Johannes Bosboom en Vogels in een landschap van/naar Aert Schouman zijn gerestaureerd. Hetzelfde geldt voor enkele meubelstukken. 5

6 Verhuur In het verslagjaar werden door Maison van den Boer/OSeven in totaal 13 betaalde partijen in het kasteel georganiseerd (2010 en 2011 beide 18 partijen). Het aantal concerten bedroeg 13. Het aantal huwelijksvoltrekkingen in het kasteel bedroeg 33 (in 2010 en 2011 was dit respectievelijk 56 en 42). De neergaande trend heeft zich dus verder doorgezet. Het aantal bruidsreportages was 86. Park. In het verslagjaar werd de aanleg van de nieuwe parkeerplaats voorbereid en zijn de benodigde omgevingsvergunningen aangevraagd. Begin 2013 is het parkeerterrein aangelegd. De kerstboomverkoop vond wederom in december plaats en mocht net als in voorgaande jaren weer op grote belangstelling van veel (vaste) klanten rekenen. Verpachte hoeven en landerijen De pacht van landerijen is door het besluit van de minister van ELI met 2% gedaald, van het tuinland zelfs 26%. De pacht van bedrijfsgebouwen resp. de bedrijfswoning stegen met 3,15% en 2,52%. Het netto effect is circa 4,5 % lagere pachtinkomsten. In 2013 zal zich dat herstellen omdat in het verslagjaar een pachtverhoging voor los land van 30 % werd aangekondigd. Aan het eind van 2011 kwamen bezwaarmaker Nollen-Wesselink en Van de Marel en Kriege een alternatief bouwplan overeen. De gemeente Wassenaar heeft in april een wijzigingsvergunning verleend, waarna in de tweede helft van het verslagjaar met de bouw werd aangevangen. Aan de maatschap Van de Marel en Kriege is een hypothecaire lening verstrekt van ,--. Het is een 2 e recht van hypotheek. Als onderpand dienen de door hen opgerichte opstallen die zich bevinden op het gedeelte van de agrarische bouwkavel van (circa) ha dat aan hen in erfpacht uitgegeven werd. Verhuurde woningen. De huurprijzen van de woningen die onder de wettelijke huurprijsherziening vallen, werden per 1 juli met de maximaal toegestane 2,3 % verhoogd. 6

7 Erfpachten. In de loop van het verslagjaar hebben de erfpachters Zeilstra en Nollen-Wesselink om uitstel van betaling verzocht, hetgeen in overleg met de secretaris-penningmeester op zakelijke voorwaarden werd toegestaan. Juni 2013, w.g. w.g. Ing. J.L. Scheffer 't Schoutenhuis b.v. Dr A. de Vries Stichting Duivenvoorde 7

over het jaar 2013 van de te Voorschoten gevestigde stichting genaamd Stichting Duivenvoorde

over het jaar 2013 van de te Voorschoten gevestigde stichting genaamd Stichting Duivenvoorde VERSLAG over het jaar 2013 van de te Voorschoten gevestigde stichting genaamd Stichting Duivenvoorde Het doel van de stichting is het behoud van het kasteel met inboedel en landgoed Duivenvoorde te Voorschoten

Nadere informatie

Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS. www.stadsherstel.nl

Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS. www.stadsherstel.nl JAARVERSLAG 2014 Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS www.stadsherstel.nl STICHTING STADSHERSTEL AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 INHOUD

Nadere informatie

De eigen woning: A never ending story

De eigen woning: A never ending story Vakblad Financiële Planning, De eigen woning: A never ending story Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/94 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Auteur: Drs. J.E. van den

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 07 Financiële kerngegevens

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Jaarverslag Woningbouwvereniging Utrecht 2012

BIJLAGE 2. Jaarverslag Woningbouwvereniging Utrecht 2012 BIJLAGE 2 Jaarverslag Woningbouwvereniging Utrecht 2012 1 2 Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Utrecht Gemeente waar de instelling haar woonplaats heeft: Utrecht Adres en secretariaat:

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer Jaarverslag 2012 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 Bijlage 3 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 1 Inleiding p. 3-5 - Algemeen p. 3 - Bezuinigingstaakstelling p. 3-4 -

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 278 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP WADDINXVEEN

Prospectus voor de plaatsing van 278 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP WADDINXVEEN Prospectus voor de plaatsing van 278 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP WADDINXVEEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87

Nadere informatie

Kwaliteit in transport begint bij de NIWO. Jaarverslag 2012

Kwaliteit in transport begint bij de NIWO. Jaarverslag 2012 Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Jaarverslag 2012 pagina DEEL 1 pagina DEEL 2 5 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 Organisatie Directieverslag Het bureau van de NIWO ISO-certificering Klachtenprocedure

Nadere informatie

Jaarverslag Woningbouwvereniging Utrecht 2010

Jaarverslag Woningbouwvereniging Utrecht 2010 Jaarverslag Woningbouwvereniging Utrecht 2010 1 2 Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Utrecht Gemeente waar de instelling haar woonplaats heeft: Utrecht Adres en secretariaat: Hobbemastraat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

INHOUD. Missie 5. Samenstelling Raad van Commissarissen en Directie 7. Preadvies van de Raad van Commissarissen 9. Om de schoonheid 13

INHOUD. Missie 5. Samenstelling Raad van Commissarissen en Directie 7. Preadvies van de Raad van Commissarissen 9. Om de schoonheid 13 JAARVERSLAG 2013 STADSHERSTEL AMSTERDAM N.V. JAARVERSLAG 2013 INHOUD Missie 5 Samenstelling Raad van Commissarissen en Directie 7 Preadvies van de Raad van Commissarissen 9 Om de schoonheid 13 Verslag

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 14/27 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, voorzitter, dr. C.H.R. Bosman, wonende te Wassenaar, en mr. R.P.D. Kievit,

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE DIRECTIE

VERSLAG VAN DE DIRECTIE Inhoud 1. VERSLAG VAN DE DIRECTIE 2. VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG Kwaliteit van het woningbezit Huisvesting van de doelgroep Betrokkenheid bewoners Leefbaarheid Wonen en zorg Financiën 3. RAAD VAN COMMISSARISSEN

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N

S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N Jaarverslag 2009 Stichting Oude Groninger Kerken Stichting Der Aa-kerk Groningen Jaarverslag 2009 vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door

Nadere informatie

Voorwoord 4. Een begeleidend woord 5. 1. Waarom een jaarverslag 8. 2. Positie van het Faunafonds 8. 3. Samenwerking met de provincies 9

Voorwoord 4. Een begeleidend woord 5. 1. Waarom een jaarverslag 8. 2. Positie van het Faunafonds 8. 3. Samenwerking met de provincies 9 Faunafonds Jaarverslag 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 4 Een begeleidend woord 5 Deel I 1. Waarom een jaarverslag 8 2. Positie van het Faunafonds 8 3. Samenwerking met de provincies 9 4. Bedrijfsvoering 9 5.

Nadere informatie

- provincie :: Utrecht LANDGOED PIJNENBURG

- provincie :: Utrecht LANDGOED PIJNENBURG - provincie :: Utrecht LANDGOED PIJNENBURG conven A NT l nndgoed Pijnenlwrg ' Samenvatting Onder de noemer convenant landgoed Pijnenburg werken drie partijen intensief samen om het landgoed te voorzien

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter! 7 februari 2013 Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg 7 februari 2013 Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15. 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17

Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15. 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17 Jaarstukken 2014 Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17 Programmaverantwoording 23

Nadere informatie