Elektronische identificatie (eid) Nederland versus Europa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronische identificatie (eid) Nederland versus Europa"

Transcriptie

1 Elektronische identificatie (eid) Nederland versus Europa postadres: Postbus 19121, 2500 CC Den Haag bezoekadres: Oude Middenweg 55, 2491 AC Den Haag telefoon: (070) ; fax: (070) ; 1

2 Elektronische identificatie Elektronische identificatie, Nederland versus Europa Den Haag, Augustus 2009 Auteurs: Tessa Frank en Doortje Boshuizen Opdrachtgever: Nictiz Aantal pagina s: 14 Nummer : KA001 Contactgegevens: Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg Postbus CC Den Haag Oude Middenweg AC Den Haag T F E: I: De in dit rapport opgenomen informatie mag worden gebruikt met bronvermelding. 2

3 Management samenvatting Hoe staan wij er in Nederland voor op het gebied van elektronische identificatie (eid)? Wat kunnen wij op dit vlak van andere landen leren? En wat is het belang van deze ontwikkelingen voor de Nederlandse gezondheidszorg? In dit artikel krijgt u een antwoord op deze vragen. Naar aanleiding van The European e-id Interoperability Conference die in maart werd gehouden in Brussel heeft Nictiz geïnventariseerd hoe eid in Europa wordt gebruikt. Verschillende landen in Europa zijn actief op het gebied van eid. Voor Nederland is het interessant om te leren van de ervaringen van andere landen. Daarom worden vier Europese landen uitgelicht die relatief ver zijn in de ontwikkeling van een nationaal eid systeem. Uit de inventarisatie blijkt dat de uitrol van eid systemen over het algemeen succesvol verloopt, maar dat het daadwerkelijke gebruik door burgers laag blijft. Een mogelijke oplossing ligt in het aanbieden van één elektronisch identificatiesysteem voor zowel publieke als private diensten. Denk bijvoorbeeld aan elektronische belastingaangifte, toepassingen in de zorg en internet bankieren. Voor de Nederlandse situatie verdient het daarom aanbeveling om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar het gebruik van eid voor publieke en private diensten. Er zijn een aantal hindernissen die moeten worden genomen voordat eid systemen binnen Europa interoperabel zijn. De volgende randvoorwaarden moeten gerealiseerd zijn: Europese standaarden om beveiligingsniveaus aan te geven; Duidelijkheid over consequenties van publiek én privaat gebruik; Duidelijke verantwoordelijkheden tussen Europa en de landen (denk aan omgang met identiteitsdiefstal); Overkoepelend privacybeleid en wet- en regelgeving; Ontwikkeling van standaarden en middleware 1. In het tweede deel van het artikel wordt het gebruik van eid in de Nederlandse gezondheidszorg besproken. In de toekomst zal ook gezondheidsinformatie binnen Europa (elektronisch) uitwisselbaar worden, met behulp van elektronische identificatie. Voordat dit mogelijk is, komen we bijna dezelfde hindernissen tegen als hierboven benoemd. Specifiek aandachtspunt voor Nederland is dat Nederlandse zorgverleners zich niet identificeren met het generieke eid systeem. Zij maken (als ze in functie zijn) gebruik van een speciale zorgverlenerspas (UZI-pas) waarmee zij aantonen wie zij zijn. Binnen Europa loopt een project (STORK), dat het doel heeft om de verschillende nationale eid systemen interoperabel te maken. De UZI-pas valt buiten dit traject, omdat deze zich richt op een specifieke doelgroep. Er is een apart traject nodig om binnen Europa interoperabele elektronische identificatie van zorgverleners te realiseren. Aanbevolen wordt dat het Europese project (epsos), dat zich richt zich op internationale uitwisseling van zorginformatie, een belangrijke rol speelt in de realisatie hiervan. Aan het einde van dit document heeft u een beeld van wat de belangrijkste uitdagingen zijn op het gebied van eid en wat het gebruik van één elektronisch identificatiesysteem betekent voor de Nederlandse gezondheidszorg. 1 Software met een functie tussen applicatie en platform. Over het algemeen zorgt middleware ervoor dat verschillende programma`s met elkaar kunnen praten. 3

4 Inhoudsopgave 1. Management Samenvatting 3 2. Inleiding 5 3. Nationale eid systemen 6 4. Europese samenwerking Hindernissen eid in de Nederlandse gezondheidszorg Conclusie 14 4

5 1. Inleiding eid staat voor elektronische identiteit. Het stelt mensen in staat om elektronisch te bewijzen dat zij zijn wie zij zeggen dat ze zijn. Elektronische identiteitssystemen worden door private en publieke organisaties gebruikt, denk bijvoorbeeld aan elektronisch bankieren en elektronische belastingaangifte. Het verifiëren van de identiteit, ook wel authenticatie genoemd, kan globaal op drie manieren: Door iets wat je weet (wachtwoord, PIN-code, shared secret ). Door iets wat je hebt (magneetstripkaart, chipcard, hardware token, software token). Door iets wat je uniek maakt (biometrie, bijvoorbeeld vingerafdruk of iriscopie). Ook worden de mogelijkheden in combinatie gebruikt (bijvoorbeeld een bankpas met een PIN-code) 2. In dit document wordt beschreven wat er op Europees niveau gebeurt om interoperabele elektronische identificatie (eid) mogelijk te maken. Aanleiding is het epsos project (European Patients Smart Open Services) waarin Nictiz participeert. Het project is gericht op de ontwikkeling van een praktisch ehealth raamwerk en ICT infrastructuur die het mogelijk maakt om patiëntinformatie uit te wisselen tussen verschillende Europese zorgsystemen. Het gaat daarbij expliciet om de uitwisseling van patiëntensamenvattingen en elektronisch voorschrijven van medicatie 3. Om dit te kunnen realiseren is elektronische identificatie en authorisatie vereist. Vanwege het belang van eid heeft Nictiz deelgenomen aan The European eid Interoperability Conference die op 17 en 18 maart werd gehouden in Brussel. Dit bezoek maakte duidelijk dat verschillende landen in Europa actief zijn op het gebied van eid. Voor Nederland is het interessant om te leren van de ervaringen van andere landen. Daarom besloot Nictiz op nader onderzoek uit te gaan en deze ervaringen in kaart te brengen. Het resultaat is dit artikel. Hierin wordt de situatie in vier (Europese) landen beschreven die relatief ver zijn in de ontwikkeling van een nationaal eid systeem. In deze analyse wordt gekeken wat de belangrijkste hindernissen zijn om interoperabiliteit van eid te realiseren en wat de geleerde lessen in de verschillende landen zijn. Dit is overigens geen uitputtende weergave van de Europese stand van zaken, maar geeft inzicht in de ontwikkeling van eid in Europa. In het tweede deel van het artikel wordt het gebruik van eid in de Nederlandse gezondheidszorg besproken. In twee casussen wordt geschetst waarom interoperabele eid systemen voor de zorg nodig zijn. In de toekomst zal ook gezondheidsinformatie binnen Europa (elektronisch) uitwisselbaar worden, met behulp van elektronische identificatie. Welke hindernissen komen we tegen voordat dit mogelijk is? Aan het einde van dit document heeft u een beeld van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van eid en het belang hiervan binnen de gezondheidszorg april 2009 Voor een uitgebreide weergave van de Europese stand van zaken, verwijzen wij u naar het rapport van Enisa Report on the state of pan-european eidm initiatives. 3 5

6 2. Nationale eid systemen Verschillende landen in Europa zijn actief op het gebied van eid. Voor Nederland is het interessant om te leren van de ervaringen van andere landen en deze af te zetten tegen de lessen die wij in Nederland hebben geleerd. Daarom zijn in de kaders vier voorbeelden opgenomen van landen waar een nationaal eid systeem is geïmplementeerd. Specifiek is gekeken naar het aantal mensen dat gebruik maakt van de systemen, waarvoor eid kan worden gebruikt en wat de belangrijkste uitdagingen zijn. Lessons learned Ondanks succesvolle uitrol van nationale eid systemen, wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt omdat er te weinig toepassingen zijn. Dit heeft tot gevolg dat burgers niet bereid zijn om te investeren in bijvoorbeeld een kaartlezer (België) of dat ze vaak een nieuw wachtwoord aanvragen omdat ze het vorige zijn vergeten (Nederland). Desondanks ziet men wel de toegevoegde waarde van het gebruik van een eid systeem, bijvoorbeeld om elektronisch belastingaangifte te doen. Om het gebruik te vergroten, werkt een aantal landen samen met commerciële organisaties, zoals de veilingsite ebay. De les die Europa kan leren van de individuele lidstaten, is dat enkel uitrol van een systeem niet voldoende is. Het gebruik moet gestimuleerd worden, door meer private en publieke toepassingen aan te bieden. Dit zorgt ervoor dat burgers hun eid vaak zullen gebruiken, waardoor het gebruik verankerd raakt in de samenleving. Daarnaast moeten de kosten en de baten van Europese uitwisseling tegen elkaar afgewogen worden. Immers, als de systemen op nationaal niveau al nauwelijks worden gebruikt, wat kunnen we dan verwachten van internationaal gebruik? Land Start uitrol Voor wie? Estland 2002 iedereen 81% bezit, ( ) 22% hiervan gebruikt het ( ) Oostenrijk jaar 1.5 % bezit ( ) Gebruik niet bekend, indicatie 16% Belgie jr 1% (2006) Vanaf sept % bezit Nederland 2006 iedereen 41 % bezit (6,8 milj.) 17 milj. keer gebruikt (2,5 keer p.p.) Bezit en Toepassing Vorm Uitdagingen Gebruik 4 Publiek Privaat Publiek Privaat Publiek Privaat Pas + lezer Pas + lezer Verschillende passen mogelijk Pas + lezer Publiek Inlognaam + wachtwoord (+ smscode) Hoge uitrol, maar laag gebruik. Lage uitrol en laag gebruik. Laag gebruik 8% heeft lezer Laag gebruik Vergeten wachtwoord uitlenen 4 Bezit: het aantal inwoners dat een eid systeem bezit. Gebruik: Hoeveel van deze mensen gebruikt het eid systeem daadwerkelijk. De informatie over Nederland is niet gespecificeerd naar het aantal mensen dat gebruik maakt van het eid systeem. Daarom is informatie opgenomen over het totale jaarlijkse gebruik. 5 Deze cijfers zijn het resultaat van literatuurstudie, maar (nog) niet bevestigd door de Belgische autoriteiten. 6

7 Estland In Estland is de uitrol van een Identificatiepas in 2002 gestart. Deze kaart is verplicht gesteld voor alle inwoners van 15 jaar en ouder, en voor alle buitenlanders die voor langere tijd in Estland verblijven. In oktober 2006 stond het aantal verstrekte identificatiekaarten op één miljoen, bijna de gehele bevolking. Op dat moment maakten 25 duizend inwoners (2,5%) gebruik van de kaart. In 2009 maakt 22% van de kaarthouders gebruik van elektronsiche identificatie. De identificatiekaart in Estland heeft verschillende functionaliteiten. De kaart kan worden gebruikt voor het elektronisch bestellen van tickets, beveiligde , authenticatie voor internetbankieren en websites van de overheid. Kinderen kunnen met hun kaart inloggen bij e-school om hun cijfers te bekijken. Bovendien dient de kaart als digitale handtekening en kan deze worden gebruikt om via het internet te stemmen 6. Kanttekening hierbij is dat de digitale handtekening bijvoorbeeld voor kinderen niet rechtsgeldig is. Dit is bij wet bepaald. De succesfactor van Estland is dat de identificatiepas in korte tijd onder een groot deel van de bevolking is verspreid. Ander positief punt is dat de basissoftware die nodig is om een nieuwe gebruikstoepassing met de eid-kaart te realiseren publiek beschikbaar is voor alle ontwikkelaars 7. Iedere organisatie kan hierdoor applicaties ontwerpen die gebaseerd zijn op de basisprincipes van de eid kaart. Een probleem is dat de kaart relatief weinig wordt gebruikt. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Zo zijn de functies van de identificatiepas vooral gericht op diensten van de overheid 8. Het publiek beschikbaar stellen van de basissoftware van de eid-kaart voor de ontwikkeling van nieuwe diensten heeft nog niet tot een groot aanbod van private diensten geleid. In de praktijk blijkt dat elektronische contacten met de overheid slechts enkele malen per jaar voorkomen. Voor andere diensten zijn er nog veel alternatieven, bijvoorbeeld identificatie door middel van het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor zijn mensen weinig gemotiveerd om gebruik te maken van deze kaart en is hij onvoldoende in het psychologische systeem van de Esten verankerd. Tot slot heeft niet iedereen de benodigde vaardigheden om de kaart te gebruiken. Motivatie en training van de Esten moet een oplossing voor het lage gebruik bieden Spreker op het congres., brussel, datum. 7

8 Oostenrijk In het najaar van 2000 besloot de Oostenrijkse overheid om chipkaart technologie te gebruiken om de toegang van burgers tot publieke diensten te verbeteren. Er werd besloten om de geplande zorgverzekeringspas te voorzien van elektronische identificatie. In februari 2003 werd de eerste eid kaart uitgegeven en in 2004 werd de wettelijke basis voor het elektronische identificatie managementsysteem in de wet verankerd. In de jaren die volgden ontstonden er verschillende publieke en private initiatieven met elektronische identificatie. Bankpassen, verzekeringspassen, mobiele telefoons en studentenkaarten werden voorzien van elektronische identificatie. Ook werd onderzocht in hoeverre de Oostenrijkse eid initiatieven geïntegreerd konden worden met buitenlandse eid systemen. Hieruit bleek dat Belgische, Finse, Estse en Italiaanse eid systemen geïntegreerd konden worden met het Oostenrijkse system. Bijzonder aan het Oostenrijkse model is dat elke sector die van eid gebruik maakt, een eigen sectorcode gebruikt. Deze sectorcodes worden gecombineerd met de basis-pincode die de burger gebruikt. Hierdoor kan informatie over één persoon niet door de overheid aan elkaar gekoppeld worden, en is de privacy beschermd. Er wordt weinig gebruik gemaakt van de pas, omdat het beperkte functionaliteiten heeft. Mensen kunnen de pas bijvoorbeeld niet gebruiken om mee te reizen. Dit zorgde er in 2004 voor dat er elektronische identiteitskaarten zijn aangevraagd, ten opzichte van reisdocumenten. Oostenrijkers kunnen verschillende passen gebruiken als elektronische identificatie. Zij kunnen bijvoorbeeld een bankpas activeren door specifieke software te downloaden. Op dit moment zijn er identiteitskaarten geactiveerd, ten opzichte van ongeveer 8,2 miljoen inwoners. Precieze cijfers over het gebruik zijn niet bekend. 8

9 België België heeft sinds 2002 een identiteitskaart die geschikt is voor elektronische identificatie 9. In de kaart is een chip verwerkt waarin een aantal elektronische sleutels zijn opgeslagen, zoals een identificatie- en handtekeningsleutel 10. Met behulp van een kaartlezer worden de gegevens van de pas uitgelezen. De nieuwe identiteitskaarten worden eerst uitgereikt aan burgers van wie de huidige kaart vervalt. Alle Belgen ouder dan 12 jaar worden voor einde 2009 opgeroepen om de eid af te halen 11. Primaire doel van de kaart is de elektronische communicatie tussen overheid en burger. Belgen zijn vanaf 1 januari 2009 verplicht om hun Belastingaangifte elektronisch in te dienen, maar de kaart wordt ook voor commerciële doeleinden gebruikt. Sinds 2008 heeft bijvoorbeeld Ebay op haar website elektronische identificatie in België ingevoerd 12. Bezoekers worden naar een nationale site geleid voor authenticatie. Deze dienst zorgt ervoor dat de verkopende partij zekerheid heeft over wie de potentiële koper is. Er is echter ook een schaduwzijde aan de Belgische eid. Onderzoek 13 wijst uit dat de identiteitskaart in 2006 nog nauwelijks werd gebruikt. Ruim 42 procent van de Belgische internetgebruikers had in 2006 een elektronische identiteitskaart (eid), maar minder dan één procent maakte daar online gebruik van. Een mogelijke reden voor het geringe gebruik was het kleine percentage (slechts 8%) dat over een kaartlezer beschikte die nodig is om online eidtoepassingen te gebruiken. Het overheidsprogramma waarbij jongeren onder de 18 zo'n kaartlezer gratis konden verkrijgen heeft daar geen verandering in kunnen brengen. Bovendien had bijna niemand de benodigde software geïnstalleerd. Slechts 16 van de 754 ondervraagden beschikten over deze software. Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat de Belgen wel degelijk met de kaart wilden werken. Veel Belgen gaven aan bereid te zijn een kaartlezer aan te schaffen. Probleem was echter volgens de respondenten dat er te weinig beschikbare toepassingen waren om over te gaan tot de aanschaf van een kaartlezer

10 Nederland In Nederland wordt voor de elektronische identificatie gebruik gemaakt van DigiD 15. DigiD heeft drie verschillende zekerheidsniveaus: Basis, Midden en (in de toekomst) Hoog. Hoe hoger het zekerheidsniveau van de DigiD, hoe sterker de overheid erop kan vertrouwen dat iemand is wie hij zegt dat hij is. Met een persoonlijke DigiD kunnen alle Nederlanders inloggen op websites van de overheid om zaken te regelen. Bijvoorbeeld om een vergunning of uittreksel aan te vragen, of om belastingaangifte te doen. DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord, eventueel aangevuld met een smscode om het beveiligingsniveau midden te bereiken. Het is de bedoeling dat het hoogste zekerheidsniveau op termijn wordt ingevuld door de elektronische Nederlandse Identiteitskaart (enik). Ongeveer 6,8 miljoen Nederlands hebben een DigiD aangevraagd, waarvan zij gemiddeld 2,5 keer gebruik van hebben gemaakt. Probleem dat zich bij DigiD voordoet zijn de hoge kosten van het elektronische identificatiemiddel. Doordat het aantal contactmomenten met de overheid per jaar gering is, vergeten mensen hun DigiD wachtwoord, waardoor ze deze opnieuw aanvragen. Dit brengt administratieve lasten met zich mee. Ook zijn er verschillende beveiligingsproblemen met DigiD. Zo geven mensen hun DigiD aan hun belastingadviseur, zodat deze de belasting elektronisch kan aangeven. Ook het uitgifteproces van DigiD is niet optimaal, omdat de inloggegevens niet face-to-face, maar per post worden verstrekt. Hierdoor kunnen derden relatief eenvoudig gebruik maken van iemands elektronische identiteit

11 3. Europese samenwerking Op dit moment worden er in verschillende landen allerlei nationale initiatieven voor eid ontplooid, maar het is het nog niet mogelijk om binnen Europa informatie van verschillende eid systemen uit te wisselen. Daarom is vanuit de EU het project Stork (Secure Identity Across Borders Linked) gestart. Doel van dit project is te onderzoeken hoe digitale overheidsdiensten in andere lidstaten toegankelijk kunnen worden met de elektronische identiteitskaart uit eigen land. Achter het project zit een consortium van dertien lidstaten en IJsland. Het project is gestart met een aantal studies over wat er al is op gebied van identiteitskaarten. In Europa zijn tien nationale eid-kaarten geïntroduceerd en zitten er dertien eid-kaarten in de pijplijn. De kaarten worden vooral gebruikt voor overheidsdiensten, bijvoorbeeld voor het doen van belastingaangifte. Daarnaast worden ze in sommige landen gebruikt voor commerciële doeleinden 16. Europa benadrukt dat het geen eenvormige oplossing wil opdringen aan de lidstaten. De verschillende vormen van eid s zullen blijven bestaan. Doel van het project is op termijn een laag boven de eid s van de verschillende landen te realiseren, waardoor internationale uitwisseling mogelijk wordt Hindernissen Voordat Europese uitwisseling van eid s mogelijk is, zijn er een aantal hindernissen te nemen op onder andere organisatorisch, juridisch en technisch vlak. Welke hindernissen moeten genomen worden om tot deze Europese samenwerking te komen? In dit hoofdstuk worden deze hindernissen beschreven. Wettelijk kader Er is op Europees niveau een richtlijn op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (95/46/EG). Deze voorziet in een regelgevingskader dat tot doel heeft een evenwicht tot stand te brengen tussen een hoog niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het vrij verkeer van persoonsgegevens in de Europese Unie. Deze richtlijn heeft een generiek karakter. Er is geen Europese wetgeving die specifiek gericht is op elektronische identificatie. Dit heeft tot gevolg dat Europese landen, binnen het door Europa gestelde kader, eigen regels en richtlijnen hanteren. Zo heeft ieder land eigen standaarden en criteria voor beveiligingsniveaus. Bovendien worden de identificatiemiddelen in sommige landen zowel in de publieke als in de private sector gebruikt, terwijl in andere landen dit gebruik tot de publieke sector is beperkt. Een derde punt betreft de vraag wie de eigenaar is van een kaart of applicatie en wie er verantwoordelijk is voor het gebruik. Dit speelt bijvoorbeeld bij identiteitsdiefstal. Bij wie kan de burger in dit geval terecht: zijn eigen land, Europa? Tot slot zijn er discussie over de privacy aspecten van eid kaarten. De Decker et al (2008) laten in hun essay Kritische beoordeling van het gebruik van de Belgische eid

12 kaart met behulp van een aantal casussen zien dat er in België nog een aantal privacyhobbels genomen moeten worden. Dit geldt evenzeer voor andere Europese landen. Al deze nationale hobbels maken het moeilijk om dit lokale niveau te overstijgen en tot een Europees kader te komen. Volgens ENISA is privacy het grootste obstakel voor de acceptatie van eid kaarten en het gebruik ervan in de dagelijkse praktijk. Dit kan een groot obstakel worden voor grensoverschrijdende Eid interoperabiliteit 18. Aanbevolen wordt dat deze vier punten door Europa worden uitgewerkt. Standaarden en middleware Het is van groot belang dat er Europese standaarden worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor de middleware. Middleware zorgt ervoor dat verschillende toepassingen aan elkaar gekoppeld kunnen worden en informatie uit kunnen wisselen, ondanks de verschillende interfaces. Om interoperabele eid te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat deze middleware van verschillende nationale eid systemen met elkaar interoperabel is. Zoals een reisstekker het mogelijk maakt om met een Engelse stekker aan te sluiten op het Nederlands elektriciteitsnetwerk, zo is er één Europees systeem (de reisstekker) vereist, waarop alle landelijke eid systemen kunnen aansluiten. Zoals het er nu uitziet, zal het nog even duren voordat dit gerealiseerd kan worden

13 5. eid in de Nederlandse gezondheidszorg In de vorige hoofdstukken is aandacht besteed aan het gebruik van eid in verschillende landen. In dit hoofdstuk worden twee praktijken in de Nederlandse gezondheidszorg beschreven waar elektronische identificatie wordt gebruikt. In de toekomst zal ook gezondheidsinformatie binnen Europa (elektronisch) uitwisselbaar worden, met behulp van elektronische identificatie. Welke hindernissen komen we tegen voordat dit mogelijk is? Toegang patiënt In Nederland is er een ontwikkeling gaande die burgers de mogelijkheid geeft om zelf, via internet, medische gegevens in te zien. Om toegang te krijgen kunnen mensen gebruik maken van DigiD met een SMS-code. Voordat ze hiervan gebruik kunnen maken, moeten ze zich eenmalig legitimeren (face-to-face controle) bij een nog te bepalen instantie. Er is voor deze extra maatregel gekozen, omdat het College Bescherming Persoonsgegevens heeft vastgesteld dat het beveiligingniveau voor deze gegevens hoog moet zijn. De elektronische identiteitskaart, die dit beveiligingsniveau moet garanderen, is nog niet beschikbaar. Daarom is voor deze tussenoplossing gekozen. Door het gebruik van DigiD kan elke Nederlandse burger in de toekomst, overal ter wereld, de zorginformatie inzien die in Nederland bekend is. Dit kan hij bijvoorbeeld gebruiken bij een artsbezoek in het buitenland. Twee aandachtspunten hierbij zijn dat de informatie in het Nederlands is en dat diegene die een arts bezoekt in staat moet zijn om (zelf) zijn medische informatie op te vragen. Dit kan bij een spoedopname een probleem zijn. Om online in Nederland vastgelegde medische gegevens in te zien, hebben buitenlanders die in Nederland verblijven een burgerservicenummer nodig. Als zij dit hebben, kunnen zij gebruik maken van DigiD. Overigens wordt medische informatie van buitenlanders verstuurd naar het land van herkomst, of aan de patiënt meegegeven. Op deze manier heeft iedereen toegang tot zijn eigen medische informatie. Daarom zijn er op dit gebied geen hindernissen. Toegang voor zorgverleners, de UZI-pas Toegang voor zorgverleners tot een landelijk elektronisch patiënten dossier is geregeld via UZI-passen (Unieke Zorgverlener Identificatie-passen). De UZI-pas is een elektronisch authenticatie- en autorisatiemiddel, bedoeld voor mensen die met zorggegevens werken. Deze pas werkt als een elektronisch paspoort die niet alleen laat zien wie iemand is, maar ook welke functie deze persoon heeft. Toegang tot informatie wordt verleend op basis van deze functie (autorisatie). Zo heeft een huisarts toegang tot andere informatie dan een apotheker. De UZI-pas is ontwikkeld voor zorgverleners in Nederland, maar patiënten reizen overal naar toe. Denk bijvoorbeeld aan (veelal) ouderen die overwinteren in Spanje en s zomers in Nederland wonen. Zij maken in twee landen gebruik van de zorg. Ook laten Nederlandse zorgconsumenten zich in toenemende mate in het buitenland opereren om lange wachtlijsten te vermijden, of bijvoorbeeld omdat zij in een grensgebied wonen. Op dit moment is het niet mogelijk voor een buitenlandse zorgverlener om op eenvoudige wijze inzage te krijgen in het elektronisch dossier van de Nederlandse arts en vice versa. Wel is het in de toekomst denkbaar dat de patiënt zelf zijn medische informatie meeneemt, omdat deze wél overal ter wereld toegang heeft. 13

14 De hindernissen In deze casus komen we een aantal hindernissen tegen, die het internationaal uitwisselen van informatie tussen zorgverleners belemmeren. De UZI-pas is niet het nationale eid systeem waar alle burgers in Nederland gebruik van maken, maar is bedoeld voor zorgverleners. Binnen Europa loopt een project (STORK), dat het doel heeft om de verschillende nationale eid systemen interoperabel te maken. De UZI-pas valt buiten dit traject, omdat het niet het nationale identificatiesysteem is, maar zich richt op een specifieke doelgroep. Dit betekent dat een apart traject nodig is om binnen Europa interoperabele elektronische identificatie van zorgverleners te realiseren. Het Europese project (epsos), dat zich richt zich op internationale uitwisseling van zorginformatie, zou een belangrijke rol kunnen spelen in de realisatie hiervan. Landen hebben individueel afspraken gemaakt over de informatie die elke medische functiegroep mag inzien. Zo mogen verpleegkundigen in sommige landen medische informatie inzien, terwijl in andere landen dit recht is voorbestemd aan artsen. Europese afspraken hierover zijn nodig. Europa werkt met een vertrouwensmodel, dat ervan uitgaat dat elk land de beveiliging van zorgverlener authenticatie goed geregeld heeft. Doordat er geen criteria zijn opgesteld over de vertrouwensniveaus, kan de beveiliging per land verschillen. We moeten onszelf de vraag stellen of dit een goede uitgangssituatie is, of dat er afspraken nodig zijn over een basisniveau. 6. Conclusie In de voorgaande hoofdstukken zijn verschillende ontwikkelingen en ervaringen met eid in verschillende Europese landen beschreven. Centrale vraag was: wat betekent dit voor het gebruik van eid in de Nederlandse gezondheidszorg? Uit de analyse van vier landen blijkt dat een succesvolle uitrol van eid systemen niet garant staat voor een succesvolle implementatie. Er zijn voorbeelden van landen waarin veel burgers een eid-kaart bezitten, maar waar de kaart nauwelijks wordt gebruikt. Zolang de systemen niet gebruikt worden, hebben zij weinig toegevoegde waarde. Wij moeten ons daarom afvragen of de business case voldoende is uitgekristalliseerd. Om het gebruik van eid te stimuleren kiezen sommige landen voor een aanpak waarbij naast publieke diensten, ook private diensten worden aangeboden. Het idee is dat burgers hierdoor vaker gebruik maken van eid, waardoor het verankert raakt in het psychologische systeem van burgers. Als we naar het gebruik van eid in Nederland kijken, lijkt het zinvol om te werken met een eid systeem dat gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden: voor publieke én private diensten. Voor de Nederlandse situatie zou het daarom zinvol zijn om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheden. Specifiek aandachtspunt voor Nederland is dat Nederlandse zorgverleners zich niet identificeren met het generieke eid systeem. Zij maken (als ze in functie zijn) gebruik van een speciale zorgverlenerspas (UZI-pas) waarmee zij aantonen wie zij zijn. Binnen Europa loopt een project (STORK), dat het doel heeft om de verschillende nationale eid systemen interoperabel te maken. De UZI-pas valt buiten dit traject, omdat deze zich richt op een specifieke doelgroep. Er is een apart traject nodig om binnen Europa interoperabele elektronische identificatie van zorgverleners te realiseren. Aanbevolen wordt dat het Europese project (epsos), dat zich richt zich op internationale uitwisseling van zorginformatie, een belangrijke rol speelt in de realisatie hiervan. 14

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen;

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; de stand van zaken. PATIENT GEZONDHEID 2.0 BEVEILIGING Datum ID Nummer 11 november 2010 KA10044 Auteur Nictiz - Gé Klein Wolterink Zorgportalen

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN

SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN Congres Digitaal Zakendoen en eid SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN 11 juni, Bunnik Antoon van Luxemburg AGENDA Resultaten onderzoek patiëntportalen Authenticatie patiëntportalen en online

Nadere informatie

Grensoverschrijdend eid gebruik in Europa

Grensoverschrijdend eid gebruik in Europa Grensoverschrijdend eid gebruik in Europa ECP.nl Hans van der Burght Agenda 1. Aanleiding: EU-verordening eidas 2. Het STORK project 3. Introductie van de crossborder use cases 4. Demo: Nederlandse burger

Nadere informatie

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief Authenticatiemiddelen volgens de Strategische Verkenning Groeiende behoefte aan veilige(re) elektronische dienstverlening in private en publieke sector Hoog betrouwbare

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Privacyverklaring FMdesk bv

Privacyverklaring FMdesk bv Privacyverklaring FMdesk bv Deze privacyverklaring heeft betrekking op www.fmdesk.nl, www.support.fmdesk.nl en de klantensites die onder het label FMdesk aan klanten ter beschikking worden gesteld. Via

Nadere informatie

Abonnee van het UZI-register

Abonnee van het UZI-register Abonnee van het UZI-register en dan Abonnee van het UZI-register en dan 02 Inhoudsopgave Inleiding 04 Wat regelt u als eerste? 05 Aanpassing systeem 05 Kaartlezers aanvragen 05 Beveiligen werkplek 06

Nadere informatie

Privacyverklaring Amsio BV

Privacyverklaring Amsio BV Privacyverklaring Amsio BV Via de website en de diensten van hostingbedrijf Amsio BV (www.amsio.com en www.netwerkstatus.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Amsio bv

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen Authenticatie en autorisatie buiten applicaties Onderscheid in micro-

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

Abonnee van het UZI-register. en dan...

Abonnee van het UZI-register. en dan... Abonnee van het UZI-register en dan... Inhoudsopgave Inleiding 05 Wat regelt u als eerste? 06 Aanpassing systeem 06 Kaartlezers aanvragen 06 Beveiligen werkplek 07 Veilig gebruik UZI-pas 07 Hoe is misbruik

Nadere informatie

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De zorgverlener is verplicht om een

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening Elektronische handtekening eid als middel om elektronische documenten rechtsgeldig te ondertekenen Demo Demo Demo eid : Toepassingen The Sky is the Limit! eid-toolkits > 2 Toolkits: GUI + PKCS#11: lezen,

Nadere informatie

Veilig samenwerken met de supply-chain

Veilig samenwerken met de supply-chain Veilig samenwerken met de supply-chain TSCP RIG bijeenkomst Rotterdam, 18 mei 2011 mr. Patrick Paling RE Senior Manager KPMG Advisory N.V. TSCP We toetsen als gespecialiseerde auditor of de centrale TSCP-beveiligingsinfrastructuur

Nadere informatie

Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. InsightYou: InsightYou B.V., gevestigd te Rotterdam, KvK 54690692.

Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. InsightYou: InsightYou B.V., gevestigd te Rotterdam, KvK 54690692. Privacy Code. Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. 1. Definities (in alfabetische volgorde). Biologische gegevens: de gegevens, verzameld uit het door jou aangeleverde biologisch

Nadere informatie

1. Identificatie & aangifte dmv persoonlijke elektronische identiteitskaart (e-id) en kaartlezer

1. Identificatie & aangifte dmv persoonlijke elektronische identiteitskaart (e-id) en kaartlezer AANGIFTE ALARMSYSTEMEN BIJ HET MELDPUNT Iedere aangifte van een elektronisch alarmsysteem, dat niet is aangesloten op een meldkamer, dient online te gebeuren bij het Meldpunt alarmsysteem via website http://www.policeonweb.be

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Handleiding Installatie ABVV Card-Reader

Handleiding Installatie ABVV Card-Reader Handleiding Installatie ABVV Card-Reader Handleiding Installatie ABVV Card-Reader BELANGRIJK: eerst software installeren! pas achteraf kaartlezer aansluiten op de computer! De eid (elektronische identiteitskaart)

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding... 2 methode... 2 respondenten... 2 resultaten... 2 AANTAL COMPUTERS

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Huisartsenpost Nightcare BV te Heerlen. Rapport definitieve bevindingen

College bescherming persoonsgegevens. Huisartsenpost Nightcare BV te Heerlen. Rapport definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar het gebruik van waarneemdossiers bij Stichting. Gezondheidscentra Haarlemmermeer

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar het gebruik van waarneemdossiers bij Stichting. Gezondheidscentra Haarlemmermeer POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 2.1 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 9 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 9 3.2 Algemene

Nadere informatie

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte 22-10-2015 Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte Hoogleraar en Lector Technologie in de Zorg Directeur Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) TIJD 16.00 tot 16.30 Waar staan

Nadere informatie

Kant en klare HANDLEIDING voor u als klant om uw alarmsysteem te kunnen registreren bij het meldpunt

Kant en klare HANDLEIDING voor u als klant om uw alarmsysteem te kunnen registreren bij het meldpunt Kant en klare HANDLEIDING voor u als klant om uw alarmsysteem te kunnen registreren bij het meldpunt Beste klant, Iedere aangifte van een elektronisch alarmsysteem, dat niet is aangesloten op een meldkamer,

Nadere informatie

Business Case publieke eid-middelen

Business Case publieke eid-middelen Business Case publieke eid-middelen Door: Walter Hulsker, Frank van Zutphen, Jenny Verheyen (Ecorys) Versie: definitief Inleiding Voor een digitale overheid is het belangrijk dat er een systeem is voor

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. MedKey is een single sign- on dienst waarbij medische professionals na eenmalige

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

ehealth & interoperabiliteit

ehealth & interoperabiliteit ehealth & interoperabiliteit Doortje Boshuizen Adviseur 24 juni 2010 Congres Domotica & ehealth Wat is ehealth? Het begrip 1) ehealth is een overkoepelende term voor gebruik van internet, mobiele en ambient

Nadere informatie

Vitalink Medication Viewer Handleiding

Vitalink Medication Viewer Handleiding Versie 0.5 INHOUDSTAFEL 1 Context... 2 2 Installatie... 3 3 Toepassing... 9 4 Updates... 20 5 FAQ... 24 6 Bijkomende tips voor een goed gebruik... 25 1 CONTEXT De Vitalink Medication Viewer is een software

Nadere informatie

Adobe s positionering op document beveiliging

Adobe s positionering op document beveiliging Adobe s positionering op document beveiliging Colin van Oosterhout Business Development Manager 1 Beveiliging: een funndamentele eis voor electronische documenten Electronische processen moeten gelijk

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 CVIII Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Q BRIEF

Nadere informatie

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving e-creabis Voor u begint Algemene beschrijving Toekennen van een bisnummer Rijksregisternummer of bisnummer met Algemeen e-creabis e-creabis is een onlinedienst waarmee de gemeentebesturen een bisnummer

Nadere informatie

A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T

A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T Z O R G A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T Balans tussen toegankelijkheid en beveiliging "Is het mogelijk dat de medische staf overal en snel over medische gegevens kan beschikken, terwijl

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Internetbankieren nu en in de toekomst

Internetbankieren nu en in de toekomst Betalen via internetbankieren is populair geworden. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek bedroeg het aantal internetgebruikers dat online zijn bankzaken regelt 7,3 miljoen personen in 2006. De

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam

PRIVACYBELEID. Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam PRIVACYBELEID Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Documentinformatie... 2 1.1. Documentgeschiedenis... 2 2. Privacybeleid Pseudonimiseer

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Rapport definitieve bevindingen

Rapport definitieve bevindingen Onderzoek naar de verwerking van medicatiegegevens door Farmazorg BV te Nijmegen Z2013-131 Rapport definitieve bevindingen 12 november 2013 Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft in 2012-2013

Nadere informatie

mijnradboud Altijd en overal het medisch dossier binnen handbereik

mijnradboud Altijd en overal het medisch dossier binnen handbereik mijnradboud Altijd en overal het medisch dossier binnen handbereik Wat is mijnradboud? Met mijnradboud kunt u in een beveiligde digitale omgeving een deel van het persoonlijke medische dossier raadplegen.

Nadere informatie

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12. PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM HIMMS 2012 Las Vegas Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.00 uur Gezondheidscentrum Middenland Het Gezondheidscentrum Middenland

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart toegang willen verkrijgen tot beveiligde web sites. In deze handleiding leggen we je

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

eid middleware v2.6 voor Mac OS X

eid middleware v2.6 voor Mac OS X Gebruikshandleiding eid middleware v2.6 voor Mac OS X pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Inleiding...3 Installatie...4 De onderdelen van de eid software...5 De PKCS#11 module...6 Toepassing om de kaart te lezen

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Waarom een Keurmerk Fysio-EPD? -verwachtingen -van u, van uw patiënt, van de overheid, van uw samenwerkingspartners, van uw IT leverancier, van mij

Waarom een Keurmerk Fysio-EPD? -verwachtingen -van u, van uw patiënt, van de overheid, van uw samenwerkingspartners, van uw IT leverancier, van mij Waarom een Keurmerk Fysio-EPD? -verwachtingen -van u, van uw patiënt, van de overheid, van uw samenwerkingspartners, van uw IT leverancier, van mij Bijeenkomst: RGF Twente en IJsselzoom datum: 6 november

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart documenten van Microsoft Office wil ondertekenen. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck Patiëntengegevens delen via Vitalink Thomas Van Langendonck Inhoud Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Concreet Meebouwen aan Vitalink Wat is Vitalink? Kerngedachte Veilig delen van gegevens die niet 24u/24

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Elektronisch Farmaceutisch Voorschrift Project Recip-e (R/-e) Apr. L. Baert MWS (23/04/2009) Scope van het Recip-e e systeem Elektronisch versturen van elektronische voorschriften van arts naar apotheker

Nadere informatie

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar?

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? WHITEPAPER Datum ID Nummer 23 april 2012 120006 Auteur Arina Burghouts - Nictiz Samenvatting Telemonitoring is een instrument dat zorgverleners ondersteunt

Nadere informatie

Toetsingskader leden Thuiswinkel.org

Toetsingskader leden Thuiswinkel.org Toetsingskader leden Thuiswinkel.org Het lidmaatschap van Thuiswinkel.org kan worden aangevraagd als uw organisatie in Nederland actief is en Nederlandse consumenten op afstand producten en/of diensten

Nadere informatie

Privacy Verklaring. MoneYou

Privacy Verklaring. MoneYou Privacy Verklaring MoneYou Inhoudsopgave Privacy Verklaring Moneyou 1 Verwerking van persoonsgegevens 3 2 Voorwerp van deze privacyverklaring 3 3 Verwerkte persoonsgegevens en doelen van de verwerking

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Afsprakenstelsel ElD. september 2013. 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software

Afsprakenstelsel ElD. september 2013. 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software Afsprakenstelsel ElD september 2013 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software Wat zijn de feiten 2012.10.26 Publicatie Strategische verkenning EID-stelsel 2013.06.07 Publicatie Werking EID-stelsel

Nadere informatie

Handleiding. MyCareNet in Baltes

Handleiding. MyCareNet in Baltes Handleiding MyCareNet in Baltes 26/02/2015 Handleiding MyCareNet in Baltes Colofon Nr versie van de Software: Nr revisie handleiding: 1.5 Datum: 26 februari 2015 Adres: Corilus NV Hogenakkerhoek 5 9150

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

Welke persoonlijke gegevens zamelen we in en waarom?

Welke persoonlijke gegevens zamelen we in en waarom? Privacy Algemeen Coca-Cola Enterprises Belgium bvba, Steenweg op Bergen 1424, 1070 Brussel of één van haar verbonden vennootschappen, zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet van

Nadere informatie

Onderzoek naar de verwerking van medicatiegegevens door Emma. Apotheek Nijmegen BV te Nijmegen. Rapport definitieve bevindingen

Onderzoek naar de verwerking van medicatiegegevens door Emma. Apotheek Nijmegen BV te Nijmegen. Rapport definitieve bevindingen Onderzoek naar de verwerking van medicatiegegevens door Emma Apotheek Nijmegen BV te Nijmegen Z2013-130 Rapport definitieve bevindingen 12 november 2013 Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

4Problemen met zakendoen op Internet

4Problemen met zakendoen op Internet Intranet Telematica Toepassingen Hoofdstuk 18 4gebruik Internet toepassingen voor netwerk binnen een organisatie 4In plaats van gespecialiseerde netwerkprogramma's 4Vooral WWW en e-mail 4WWW browser toegang

Nadere informatie

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven)

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) EINDRAPPORTAGE Cor Franke Voorzitter Achtergrond steeds meer contacten tussen overheid en bedrijven vinden langs elektronische weg

Nadere informatie