"AA. Gemeente Delft G.A. mr. mr. J. Krul. Geachte leden van de raad,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""AA. Gemeente Delft G.A. mr. mr. J. Krul. Geachte leden van de raad,"

Transcriptie

1 "AA Gemeente Delft Martlnus Nijhoffiaan ES Delft Bankrekening BNG , t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Boris Crijnen Bestuursadvisering Retouradres : Centrale Staf, Postbus 78, 2600 ME Delft Telefoon Internet Aan de eden van de gemeenteraad Datum Ons kenmerk uw brief van Betalingsregeling Spoortunnel Delft Uw kenmerk Bijlage 2 Geachte leden van de raad, Ter informatie zenden wij u hierbij de reactie van het ministerie van lnfrastructuur en Milieu op de brief van het College van waarin Delft het ministerie verzoekt om een aangepaste betalingsregeling. Voor de volledigheid sturen wij u ook dit verzoek van het college mee. Wij hebben kennisgenomen van de reactie van de Staatssecretaris. Het college is teleurgesteld en beziet het effect van deze reactie in het licht van het totale financiele herstelplan van Delft. We zullen de reactie daarom nader inhoudelijk bestuderen. Het college gaat uiteraard in op het aanbod van de Staatssecretaris om nader in gesprek te gaan. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft, mr. burgemeester G.A. secr aris mr. J. Krul

2 Besturing en Controlling Besturing Bert den uiji Retouradres : Besturing, Postbus 76, 2600 ME Delft Be Tore nhove Martlnus Nijhoffiaan ES Delft Bankrekening BNG t.n.v. gemeente Delft Aan: Ministerie van infrastructuur en Milieu Staatssecretaris mevrouw WI. Mansveld Plesmanweg JG Den Haag VERZONDFN 3 0 APR Datum: 28 sprit 2015 Ond,nverp: voorstel unstel van betaling Ons kenmerk: Uw brief van Uw kenmerk Bijlage: Geachte mevrouw Mansveld, Delft vraagt uw hulp. In deze brief doen wij u een voorstel voor uitstel van betaling van de nog resterende gemeentelijke bijdrage (nu nog 32 miljoen) aan de spoortunnel, als onderdeel van het project Spoorzone Delft. Graag willen wij ons voorstel persoonlijk toelichten en met u bespreken. Aanleiding voor dit voorstel is de slechte financiele situatie van Delft. Delft wil zijn bijdrage betalen, maar later dan we in 2008 hebben afgesproken. Wij vragen van u Delft in de gelegenheid te stellen onze resterende gemeentelijke bijdrage (nu nog 32 miljoen) aan de tunnel te voldoen zodra Delft ook de relevante opbrengsten heeft. Deze bijdrage wordt immers voor een belangrijk deal opgebracht vanuit de benefits van de bovengrondse ontwikkeling. De stedelijke ontwikkeling is in de afgelopen periode echter gestagneerd door de vastgoedcrisis. Nu vasthouden aan het huidige schema van betaling drukt Delft dieper in de problemen. Wij vragen uw coulance, omdat het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Delft in dit specifieke project eendrachtig samenwerken. Het felt dat niet marktpartijen en overheid, maar hoge en lege overheden zo nauw samenwerken, maakt onze situatie uniek. We vragen het ministerie van 18,M niet om het probleem van de opbrengst van de vastgoed- en gebiedsontwikkeling (die is "lager en later") van ons over te nemen. Dat zien we nadrukkelijk als onze eigen verantwoordelijkheid. U kunt erop rekenen dat we ons maximaal in blijven zetten om zeif al het noodzakelijke te doen om weer financieel gezond te worden. Zoals wij ons als samenwerkingspartner ook maximaal ingezet hebben om de realisatie van de spoortunnel te faciliteren en dat voortzeften in de afronding van de deelprojecten in uitvoering bij Prorail. In deze brief geven we een toelichting op de financiele situatie van Delft en op de stappen die we zelf hebben gezet op wag near financieel herstel. Voor de volledigheid grijpen we kort terug op de samenwerking in het project Spoorzone Delft vanaf 2005 en op eerder gevoerde gesprekken.

3 28 april 2016 Een bijzondere samenwerking Rijk en gemeente werken nauw samen aan het project Spoorzone Delft. De Bestuurlijke Uitvoeringsovereenkomst (BUOK) van 5 oktober 2005 was het formele startpunt voor de integrale ontwikkeling van het Spoorzonegebiedl. Op 9 juli 2008 hebben de samenwerkingspartners Infrastructuur en Milieu en de gemeente Delft het addendum op de BUOK gesloten. Spoorzone Delft is een bijzonder project, vanwege de verwevenheid van de deelprojecten en de doelstellingen voor spoorlijncapaciteit, leefomgeving en duurzaamheid. Een ontwikkeling met nieuwe spoorweginfrastructuur (tunnel en station), een knooppunt voor openbaar vervoer en een nieuw stuk binnenstad, met onder meer een stadskantoor, parkeren en woningen. De voortgang is indrukwekkend: de Willem van Oranjetunnel is in gebruik genomen, het stationsgebouw is geopend en de deelprojecten van de uitvoeringsorganisaties Prorail en OBS (Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft) warden verder uitgevoerd. Het hele gebied met de nieuwe infrastructuur is dus een belangrijke aanwinst voor stad, regio en Rijk. Er zijn weinig grote (binnenstedelijke!) Infraprojecten met een zo breed draagvlak onder de bevolking. Het naargeestige spoorviaduct wordt momenteel gesloopt. De openbare ruimte wordt met de dag mooier! De bijdrage van Delft In de BUOK zijn we overeengekomen dat de gemeente Delft E 117 miljoen bijdraagt aan de tunnel. Deze bijdrage bestaat uit 37 miljoen aan subsidies aan Delft van de provincie Zuid-Holland2, stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden. Het resterende gedeelte ( 80 miljoen) is gebaseerd op de toen verwachte opbrengst van Delft uit de bovengrondse ontwikkeling. lnmiddels heeft Delft van daze 117 miljoen een bedrag van E 85 miljoen voldaan. Er resteert dus nog E 32 miljoen. Volgens de huidige afspraken moeten we dit bedrag betalen in termijnen van elk 8 miljoen, in de jaren 2014 tot en met We spreken dus over een probleem van net iets meer dan een kwart van de totale Delftse verplichtingen. Door de vastgoedcrisis zijn de grondopbrengsten sterk gedaald. De opbrengsten komen bovendien vertraagd tot stand, in de periode /2030. Dit betekent dat Delft van zijn eigen bijdrage al 48 miljoen heeft Weald zonder dat dear feitelijk grondopbrengsten tegenover staan. En dat was allerminst het idee en de verwachting toen we in 2008 onze overeenkomst sloten. Dit heeft direct effecten voor de financiele positie van Delft: we hebben fors afgeboekt op grondwaardes, terwijl onze betalingen aan het Rijk gefinancierd moeten worden. Kortom: we beginnen met een min-stand van 48 miljoen, waarbij er at flink ontwikkeld moet zijn voordat de grondopbrengsten daar bovenuit komen. Dit zal volgens de bestaande Businesscase Spoorzone Delft pas in de periods het geval zijn. We proberen dit jaar in samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Den Haag de ontwikkeling te versnellen. Overigens zullen we noolt de opbrengsten behalen die we in 2008 hadden verwacht. de Minister van VROM mevrouw S.M. Dekker en de Minister van V&W mevrouw drs. K.M.H. Peijs, vertegenwoordigden bij de ondertekening de Staat. VROM verstrekte aan de gemeente vanuit de Beleidsregeling Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) subsidie voor de Spoorzone Delft. 2 Naast VROM heeft ook de Provincie Zuid-Holland via een (meerjarige) subsidie bijgedragen aan de gebiedsontwikkeling Spoorzone. 2/6

4 28 april 2015 Gesprekken met l&m Gelet op de inmiddels ontstane discrepantie tussen uitgaven (onze bijdrage aan de tunnel) en opbrengsten heeft de gemeente Delft eind 2013, begin 2014 gesprekken gevoerd om te verkennen of het mogelijk was gelet de gewijzigde omstandigheden de resterende betalingsverplichting van 32 miljoen uit te stellen. Deze gesprekken zijn voor ons gevoerd door de heer Weak, voormalig DG Algemene Bestuursdienst. Het ministerie van l&m Week in het voorjaar van 2014 bereid tot enig uitstel van betaling, namelijk tot We hebben dit traject toen niet verder met het ministerie afgerond. Reden hiervoor was dat de begrotingspositie van Delft sterk was verslechterd. De wethouders Hekker en Harpe hebben op 11 maart 2015 in de stuurgroep Rijk/gemeente, namens het gemeentebestuur, een toelichting gegeven op de financiele positie van Delft en het project Spoorzone Delft. Er is daarbij besproken of een verdergaand ultstel van de resterende 32 miljoen tot omstreeks 2025 (in pleats van 2018) voor het ministerie bespreekbaar is. De stuurgroep Rijk/gemeente heeft gevraagd om een integraal voorstel, dat niet alleen ingaat op het betaalschema, maar ook op de deeldossiers. Die gaan over de inspanningsverplichting voor het treasuryresultaat en de risic,opost bij de gemeente ad E 5 miljoen ten gevolge van de eerder piaatsgevonden kostenoverschrijding bij de tunnel. Ook werd om inzicht gevraagd wat de gevolgen zijn als het voorstel niet gehonoreerd wordt. In afwachting van de verdere bespreking in de vervolgstuurgroep op 22 april 2015 (met mogelijk nog een vervolggesprek in juni) is het ministerie akkoord gegaan met het opschorten van de betalingsverplichting van Delft van de nog niet betaalde factuur 2014 (ad 8 miljoen). In de stuurgroep van 22 april j.l. is de conceptbrief besproken, waarop de definitieve brief aan u is gezonden. Financiele situatie De Delftse begroting kent een structureel tekort, de schuldenpositie van Delft is zeer hoog en de lokaie fasten zijn hoog. Daarom staat de gemeente nu onder preventief toezicht. We voorzien dat er een langdurige periode nodig is om tot herstel te komen van gezonde gemeentelijke financien. Dat gaat lukken, maar heeft tijd nodig. Hier horen verschillende scenario's en handelingsperspectieven bij. We zien daarbij twee van elkaar te onderscheiden vraagstukken: een herstelplan voor een financieel gezonde gemeente en het oplossen van de financiele probiemen rand het project Spoorzone Delft. Werken aan herste1 De begroting kent een structureel tekort. Delft werkt een herstelplan met oak eigen maatregelen uit: Enkele kengetallen: Omvang van de begroting: 365 miljoen Tekort: 2015 E 11,3 mlljoen, door extra bezuinigingen teruglopend near 2018 structureel E 6,3 miljoen Schuldpositie: 523 miljoen verder stijgend near miljoen Lokale lasten: Delft is in de COELO atlas van 35 grootste gemeenten de een na duurste, alleen Zaanstad heeft hogere woonlasten Bezuinigingen: afgelopen 4 jeer 57 miljoen, komende periode E 12 miljoen extra (20% van de begroting is gesaneerd) Personele organisatie halveert door noodzakelijke bezuinigingen en verzeffstandigingen: 2004: 1430 Fte, 2010:1200 Fte, 2018 totes 700 Fte. 316

5 28 april 2015 Daarnaast geldt dat Delft, zoals vele andere gemeenten, meerdere gebiedsontwikkelingen heeft die zijn tegengevallen. De Spoorzone is daarvan voor Delft de belangrijkste. De financiele impact van de gebiedsontwikkeling Spoorzone vormde voor Delft de aanleiding ook de Delftse positie in het Gemeentefonds eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dit wijst er op dat voor Delft sprake is van significante onevenwichtigheden in de werking van het gemeentefonds. Hoewel er ook andere Gemeentefondsparameters relevant zijn, wordt met name de centrumfunctie van Delft structureel onvoldoende gehonoreerd. We gaan hierover in gesprek met het ministerie van BZK. Financiele situatie Spoorzone Delft heeft financiele problemen door de stedelijke ontvvikkeling van de Spoorzone. Dat moeten we zelf oplossen. We kijken near mogelijkheden cm tot een versnelde ontwikkeling van het gebied te komen. We willen met ISM het vraagstuk van het betaalritme oplossen. In het bredere kader van de bereikbaarheid van Delft kijken we ook near nadere afspraken met de Metropoolregio. En we dragen ook via de Delftse begroting lasten voor de Spoorzone. Enkele kengetallen: Voorzien tekort van het integrale project Spoorzone Delft op Eindwaarde miljoen De gemeentelijke bijdrage voor de totale ontwikkeling van de Spoorzone stijgt van miljoen met E 140 miljoen tot een bedrag van 275 miljoen Er wordt ten gevolge van de vastgoedcrisis rekening gehouden met afboeking op grondwaardes van 75 miljoen Van de afgesproken bijdrage aan de tunnel ad 117 miljoen is inmiddels E 85 miljoen betaald Wat zijn gevolgen ale verzoek niet gehonoreerd wordt Als Delft moet blijven bijdragen aan de spoortunnel zonder dat dear opbrengsten tegenover staan, verslechtert dat de schuldpositie van de gemeente, met de daarbij behorende lasten. De schuldpositie is anno miljoen. Doze bedragen zijn voor een gemeente als Delft enorm. Ze liggen ook fors hoger dan algemeen aanvaarde normen voor een gezonde gemeentelijke schuldpositie. Zoals aangegeven breekt voor Delft een periode aan van herstel near gezonde gemeentelijke financier'. Dit betekent: verminderen van de negatieve algemene reserve (en deze weer positief maken), verminderen van schulden, en vanuit een positief saldo op de gemeentebegroting weer kunnen sparen. In deze lijn doorreclenerend hebben we eerst weer substantiele grondopbrengsten nodig voor we kunnen voldoen aan de resterende betalingsverplichting van E 32 miljoen. Anders verlichten we onze schuldpositie niet, maar verzwaren deze om weer tot gezonde gemeentelijke financier" to komen. Dit betekent ook een 'anger verblijf onder preventief toezicht, en zelfs ook een mogelijke opmaat naar een eventuate artikel-12-status van de gemeente. Nu zal Delft dear vooral eerst zelf last van hebben. Oak het ministerie van l&m en ProRail kunnen er last van ondervinden zodra in projectonderdelen sprake is van meerwerk. 4/6

6 28 april 2015 Als het verzoek wel gehonoreerd wordt, verlicht dat onze Businesscase: het tekort in 2030 wordt verlaagd met 10 tot 15 miljoen. Ons voorstel aan u A. Ultstel van betaling Het hoofdpunt voor deze brief is uitstel van betaling van de nog openstaande E 32 miljoen. Naar de huidige Businesscase duurt het tot in de periode voordat de substantiele grondopbrengsten er weer zijn. ZoaIs aangegeven nemen we gericht actie om, indien mogelijk, te versnellen met een aantrekkende vastgoedmarkt. Onderzoek near mogelijke interesse van buitenlandse investeerders is onderdeel van onze aanpak. Als het lukt om te versnellen en we hebben daar nu voorzichtig goede hoop op kan het voldoen van de resterende betalingsverplichting ook vervroegd warden. Uitstel van betaling roept de vraag op onder welke condities dit toegepast wordt. Met name kan daarbij gedacht worden aan rentecondities. Het denkmodel van het addendum BUOK is dat de afgesproken bedragen van de betalingsverplichtingen nominaal zijn, oftewel zonder rente. Dit afgezien van een relatief klein bedrag waarvoor de IBOI van toepassing is. Ons voorstel is dat l&m dit mechanisme (renteloos) gelet op de ingrijpend gewijzigde en bij de BUOK niet voorziene omstandigheden ook toepast bij een eventueel uitstel van betaling. Versnelling? Delft heeft de diensten stadsontwikkeling van de gemeenten Den Haag en Rotterdam benaderd met het verzoek near optimaliseringsmogelijkheden te kijken voor de Spoorzone. Los van enkele opmerkingen m.b.t. programma ligt naar hun inzicht de belangrijkste optimaliseringsmogelijkheid in versnelling van het project in combinatie met verkoop van (grote delen van) het project aan ook Internationale vastgoedbeleggers. Dat heeft geleid tot de bereidheid om hun contacten op de ook Internationale beleggers-/investeringsmarkt in te zetten ten behoeve van de Spoorzone Delft. Daartoe is in Den Haag -op verzoek van Delft- inmiddels door het College ambtelijk een opdracht verstrekt. B. De inspanningsverpfichting treasuryresultaat In het addendum BUOK is de inspanningsverplichting voor het treasuryresultaat opgenomen. Delft heeft subsidiegelden van derden verkregen en deze in eerste aanleg op spaardeposito gezet. De inspanningsverplichting was op deze wijze 12 miljoen extra te genereren voor de bijdrage aan de tunnel. Deze opbrengst wordt naar huidig inzicht niet gerealiseerd. Door de toekomstige rentekosten verdampt het tot nu toe gerealiseerde renteresultaat. Het komt ons hoe dan ook logisch voor dat het treasuryresultaat pas betaald kan worden aan het einde van het project (nu ), omdat dan pas definitief het treasuryresultaat vastgesteld kan worden. C. Bijdrage aan de kostenoverschniding van de tunnel In het addendum BUOK van juli 2008 is ook aangegeven dat bij kostenoverschrijding van de tunnel (wet zich inmiddels ook heeft voortgedaan) Delft voor een extra betalingsverplichting tot 5 miljoen staat. Ons verzoek 516

7 28 april 2015 aan u is om deze extra bijdrage te laten vervallen. Wij doen u dit verzoek vanwege de bestuurlijke opgaaf voor Delft am via een langjarig traject tot financieel herstel te komen. Uw steun daarbij helpt en wordt door ons ten zeerste op prijs gesteld. Ter afs I u iti ng Delft is goed voor zijn geld. Maar gezien de huidige financiele positie van de gemeente is latere betaling zeer noodzakelijk. Ons verzoek heeft betrekking op net lets meer dart een kwart van de totale Delftse verplichtingen. Bijna driekwart is reeds voidaan. Ook dat laatste kwart wil Delft voldoen. Maar dan onder zodanige omstandigheden, dat daardoor niet de Delftse financiele positie, meer in het bljzonder onze benarde schuidpositie, nog verder wordt verslechterd. Daarbij is dus ook niet de vraag of l&m wil deien in de tegenvallende gebiedsopbrengsten, maar of l&m als mede-overheid bereid zou zijn dit laatste kwart te innen op een later moment. Het momenteel gehahteerde tijdsschema voor de voltooiing van de Spoorzone gaat uit van de periode Omdat we echter een paging doen opbrengsten te versnellen, is een 'zoveel eerder als gezien de opbrengsten mogelijk' voor Delft bespreekbaar. Detft staat zelf nu voor de bestuurlijke opgaaf om in een langdurige herstelperiode weer tot gezonde gemeentelijke financier' te komen. Een verdere verslechtering van deze financiele situatie brengt de ongewenste artikel-12-status volgens de Financiele Verhoudingswet dichterbij. Het lijkt ons onwenselijk dat het Rijk hieraan bijdraagt door geen of onvoldoende ruimte te geven in de betalingsverplichtingen van de gemeente. Wij treden graag met u over dit onderwerp nader in overleg. Tot slot melden wij u dat deze brief vanwege het preventief toezicht van de Provincie Zuid- Holland door ons ook in afschrift ter kennis van Gedeputeerde Staten wordt gebracht. Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester r. drs. G.A.A. Verkerk, secretaris 'Tr. V. Aralleisen Ls. 6/6

8 Arrg:x.t, Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus EX Den Haag College van burgemeester en wethouders van Delft Martinus Nijhofflaan ES Delft Bestuurskern Directie Openbaar Vervoer en Spoor Plesmamveg 1-6 Den Haag Postbus EX Den Haag Contactpersoon r. L.C.M. Postma 7' M -I-31(0) F Leo.Postma minienm.nt Datum Betreft 0 9 JUL/ MI5 Spoorzone Delft, voorstel uitstel van betaling One kenmerk lenm/dsk-2015/ Uw kenmerk Geacht college, In verband met de slechte financiele situatie van Delft verzoekt u mu j om: uitstel van betaling van de nog resterende gemeentelijke bijdrage van C 32 miljoen aan de bouw van spoortunnel in Delft zonder renteverrekening; kwijtschelding van een bijdrage van Delft in de meerkosten van C 5 miljoen; instemming met het pas aan het eind van het project Spoorzone Delft uitbetalen van het treasuryresultaat van gemeente Delft, verkregen uit het in deposito zetten van subsidies, met de inspanningsverplichting om daarmee C 12 miljoen extra bijdrage te genereren voor de bouw van de spoortunnel Delft. De in uw brief genoemde bedragen zijn excl. BTW. Ik begrijp de achtergrond van uw verzoek, maar kan hier niet aan meewerken aangezien het ministerie niet de aangewezen instantie is om uitstel van betaling te verlenen en geen budgettaire mogelijkheden heeft om bedragen kwijt te schelden. De bereidheid bij het ministerie om uitstel van betaling toe te staan, is eind 2013 en begin 2014 door de gemeente afgetast in gesprekken met het ministerie. Deze gesprekken zijn voor u gevoerd door de heer Weck. De gesprekken zijn voortgezet in de Stuurgroep Spoorzone Delft, waarin gemeente en het ministerie beide zitting hebben. Uitgangspunt voor het ministerie in die gesprekken was, en is nog altijd, dat de aannemerscombinatie, die de spoortunnel bouwt, wordt betaald door ProRail voor de werkzaamheden die de aannemerscombinatie heeft verricht. Dat houdt in dat betaling de termijn van oplevering van de spoortunnel in 2017 niet kan overschrijden. Bovendien blijkt de mogelijkheld van het naar voren halen van betalingen door IenM, om de gemeente In staat te stellen betalingen uit te stellen, niet meer uitvoerbaar te zijn, daar IenM inmiddels alle kosten, die ten laste van IenM kunnen worden gebracht, al heeft betaald. Het ministerie is bovendien niet de aangewezen instantie en in de gelegenheid om langlopende (renteloze) leningen te verstrekken aan de gemeente Delft. Het verlenen van uitstel van betaling tot 2025, zoals u wenst, is om die reden niet mogelijk. Daarnaast zou van het honoreren van uw verzoek een in mijn ogen ongewenste precedentwerking uitgaan. Evenmin kan lk akkoord gaan met kwijtschelding van de gemeentelijke bijdrage Pagina 1 van 2

9 ad. C 5 miljoen in de extra kosten van de bouw van de spoortunnel. Ten eerste omdat ik hiervoor geen budgettaire mogelijkheden heb en ten tweede omdat mijn ministerie reeds ruim heeft bijgedragen aan de financiele problematiek, te weten het afdekken naast scopewijzigingen van C 124 mm. aan optredende risico's. In 2004 bood het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel mede namens de Provincie Zuid- Holland, het Stadsgewest Haaglanden en gemeente Delft aan om met een vaste bijdrage van het Rijk van C 344 miljoen voor eigen kosten en risico de aanbesteding en de bouw van de spoortunnel ter hand to nemen. Inmiddels bedragen de uitgaven van het Rijk voor de spoortunnel Delft in totaal C 552 miljoen. Eerdere verzoeken van de gemeente aan het Rijk voor het opvangen van opgetreden risico's als ook in 2008 voor het overnemen van de verantwoordelijkheid voor de bouw van de spoortunnel, nadat door de gemeente was aangegeven dat de gemeente de risico's van het project niet meer kan dragen, zijn door het Rijk gehonoreerd. Het Rijk heeft daarmee ruimschoots haar deel bijgedragen om de financiele problematiek road de bouw van de spoortunnel Delft op to lossen. Bestuurskern Directiedpenbaar Vervoer en Spoor Datum One kenmerk lenm/b5k-2015/ Ten aanzien van uw derde verzoek om uitstel van de afdracht van het treasuryresultaat moet worden geconstateerd dat het leidt tot een tekort aan financiering bij ProRail en is om die reden niet gewenst. Ik wil u verzoeken het treasuryresultaat af te dragen ruim voor de oplevering door de aannemerscombinatie van de spoortunnel in Delft, opdat ProRail in staat wordt gesteld de aannemerscombinatie tijdig te beta len. De oplevering van de spoortunnel Delft is voorzien in Indien gewenst kan de wnd. Directeur-Generaal Bereikbaarheid een nadere toelichting geven op mijn stand punt. Ik hoop en verwacht dat u begrip kunt opbrengen voor mijn zakelijke overwegingen. Hoogachtend, E STMT ECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Wilma J. M nsveld Paglna 2 van 2

WELKOM. Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014. Isidoor Hermans, directeur OBS

WELKOM. Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014. Isidoor Hermans, directeur OBS WELKOM Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014 Isidoor Hermans, directeur OBS Inhoud 1. Financiering project 2. Opzet van de businesscase 3. Aanleiding voor stresstest 4. Resultaten

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is,

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, BIJLAGE ONTWERPBESLUIT De Regioraad van de stadsregio Rotterdam, overwegende dat ; een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, de regioraad op 23 juni 2004 het regionaal beleidskader

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden.

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken.

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken. Jaarverslag 2011 1 Algemeen Bij besluit van de gemeenteraad d.d. 30 november 1964 werd ingaande 1 januari 1965 de Stichting Westermeer in het leven geroepen. Op 25 november 1965 werd de notariële akte

Nadere informatie

OBS bedankt! REGNR: 1735512 Rapportage stresstest Ontwikkeling Spoorzone Delft 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 7 3. Businesscase per 31-12-2013... 8 3.1. Structuur businesscase...

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postadres: Postbus 2301 8901. 1H Leeuwarden Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directeur Generaal De heer J.H. Dronkers Bezoekadres: Zuidersingel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n) 3 Datum

Nadere informatie

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565 bhared Services Organisatie IVlinisterie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20906, 2500 EX DEN HAAG Bedrijf HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND T.A.V. HET DAGELIJKS BESTUUR Postbus 3061 2601

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Hobby-handwerkclub Drunen is voornemens het 10-jarig jubileum te vieren op 12 maart 2008.

Samenvatting: Inleiding: Hobby-handwerkclub Drunen is voornemens het 10-jarig jubileum te vieren op 12 maart 2008. Burgemeester V200701212 Onderwerp: Verzoek van de Hobby-handwerkclub te Drunen (club houdende in de Hunenhof te Drunen) om een bijdrage voor het vieren van het 10-jarig bestaan van de hobbyhandwerkclub

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Gemeenteraad van Leiden Gemeente Leiden Bezoekadres Stadhuis Stadhuisplein 1 Postadres Postbus 9100 2300 PC Leiden Telefoon 071-5165165

Nadere informatie

Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire Contactpersoon Telefoonnummer Vera van der Molen +5999 461 9081 Datum E-mail 14 augustus 2013 info@cft.an Ons kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1]

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1] SPOORZONE DELFT Van ROK naar GUO Charlie Martens 15-11-2012 [1] Geluidoverlast en hinder [2] Bestaande situatie tot 2010 [3] Plangebied in de stad [4] Mijlpalen in het proces 1993: Motie voor duurzame

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, ARCHIEFEXEMPLAAR Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO GEMEENTEBESTUUR uw kenmerk 2011.HDr002 uw brief d.d. 31 oktober 2011 onderwerp Subsidieverlening 2012

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Betreft: Verzoek SRE extra bijdrage Ruit Eindhoven & financiering HOV Zuidoost-Brabant 29 mei 2013 Geacht college, Op donderdag

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

Projectgeschiedenis. Periode 1988-1992 Onderzoek naar alternatieven. Periode 1993-1998 Draagvlak voor tunnel groeit

Projectgeschiedenis. Periode 1988-1992 Onderzoek naar alternatieven. Periode 1993-1998 Draagvlak voor tunnel groeit Projectgeschiedenis Het project Spoorzone kent een lange voorgeschiedenis. Die begint rond 1988, als NS in het kader van de toekomstvisie Rail 21 de eerste plannen ontvouwt voor een spoorverdubbeling in

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Stuknummer: AM2.06095

Stuknummer: AM2.06095 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagefn) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Ontwikkelingen FLO/U201200941 22 juni 2012 woningcorporatiesector

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen.

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

ons kenmerk ECFD/U201500493 Lbr. 15/039

ons kenmerk ECFD/U201500493 Lbr. 15/039 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Green Deal "Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201500493 Lbr.

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Advies Renteloze lening Onderwijshuisvesting Openbaar Lichaam Bonaire

Advies Renteloze lening Onderwijshuisvesting Openbaar Lichaam Bonaire Aan De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Contactpersoon Telefoonnummer Dwight Tjin Kon Kiem (Cft) +5999 461 9081 Datum E-mail 23 mei 2013 info@cft.an Ons kenmerk Uw kenmerk Pagina Bijlagen 1/5

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40 O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 30 september 2008 nr. 40 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1.

Nadere informatie

rd) provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

rd) provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

2 *APR, 2011. GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2 *APR, 2011. GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Het algemeen bestuur van Natuur- en Recreatieschap Ijsselmonde Postbus 341 GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM 2 *APR, 2011 j 1. j Datum 18 april

Nadere informatie

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen -Raadsver&s Jvï,g 2 ü f "l- 'P O Besluit: Voorstelnummer: E E R H U G O R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 14 2007-017 normatieve grondexploitatie de Horst Y*T?V- V--X vv3'* v /--' \ M 's

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor de financiële verhoudingen Korte Voorhout

Nadere informatie

subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting Hockeysport Venlo (SHV)

subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting Hockeysport Venlo (SHV) Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2013 28 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Gemeente Oosterhout T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders SLOTJESVELD

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Verlenen opstalrecht en verstrekking hypothecaire geldlening aan N.V. Sportfondsen Nijmegen voor nieuwbouw zwembad Oost Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie Frans van der Lee inzake de aanbestedingsprocedure van het centrumplan Vlijmen

Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie Frans van der Lee inzake de aanbestedingsprocedure van het centrumplan Vlijmen Onderwerp Zaaknummer: CCTH01 Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie Frans van der Lee inzake de aanbestedingsprocedure van het centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding In de brief van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Advies en Beheer. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen. Advies & Beheer

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Advies en Beheer. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen. Advies & Beheer zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Advies en Beheer Regnr B&W dd 16062015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193 o [p[r vdöi] De /& groningen o Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van Provinciale Staten, de heren Luitjens en Blom. a- C/) 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012

RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012 gemeente Steenbergen min in MI in inn ii BM1202123 RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012 Onderwerp besluit tot

Nadere informatie

ZITTING 2014 2018 A.1

ZITTING 2014 2018 A.1 ZITTING 2014 2018 A.1 BESLUITENLIJST VAN DE 1 e VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN, GEHOUDEN OP 9 juli 2014, AANVANG 13.45 UUR TE ROTTERDAM Aanwezig: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: mw. B.C. van Tongeren Behandelende afdeling: staf Datum: 21-02-2011 TITEL: Starterslening KORTE PROBLEEM STELLING/ONDER WERP: Het huidige budget starterslening

Nadere informatie

De raad van de gemeente Hoorn. Hoorn, Geachte raad,

De raad van de gemeente Hoorn. Hoorn, Geachte raad, 1 van 5 De raad van de gemeente Hoorn Bureau Planning en Control Contactpersoon : H.A. Sünder Telefoonnr. : 0229-252408 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.41727 Bijlage(n)

Nadere informatie

Garantstelling hockeyvereniging Union

Garantstelling hockeyvereniging Union Openbaar Onderwerp Garantstelling hockeyvereniging Union Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings/B. Jeene Samenvatting Hockeyvereniging Union heeft vanwege haar

Nadere informatie

Cools, Luuk 24-12-2014

Cools, Luuk 24-12-2014 Inlichten instantie via e-mail Page 1 of 2 Cools, Luuk Van: VNG [VNG@VNG.NL] Verzonden: dinsdag 23 december 2014 16:24 Aan: VNG Onderwerp: Lbr. 14/097 - Uitkomst ledenraadpleging informatievoorziening

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken.

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1 Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd.

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. Investeren in ontwikkelingen De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. B&W 11 februari 2003 1. INLEIDING 1.1. Algemeen In de notitie Ruimte voor ontwikkelen van de ruimte voorstel tot het

Nadere informatie

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858 Gemeenteraad van Nijmegen GEMEENTE Ijmegen Aan de gemeenteraad van Nijmegen 6 i^oqyy^)('< ^'^ Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail Postadres

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Besluitenlijst College van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2010. Onderwerp Advies Besluit

Besluitenlijst College van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2010. Onderwerp Advies Besluit Besluitenlijst vergadering B&W van 12 januari 2010 t.b.v. raad en pers. Aanpassing drempelbedragen inkooptrajecten en aanbestedingen. Garantiefonds volmacht aan de Stichting bewaarneming voor tax reclaim/relief.

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 4 september 2015 ons kenmerk : 2015/8590/SS Naar aanleiding van uw brief van 4 augustus 2015 met kenmerk mjm.15.20 waarin u vraagt om een bijdrage in de kosten van het Beter

Nadere informatie

Gemeente Assen. A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig:

Gemeente Assen. A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig: BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2015 Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders T. Dijkstra - secretaris

Nadere informatie

Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen

Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen Datum 13 januari 2015 Onskenmerk Contactpersoon J. Kippersluis Doorkiesnummer

Nadere informatie

f" Provincie Noord-Holland

f Provincie Noord-Holland f" Provincie Noord-Holland 2 5 MEI 2012 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland Postbus 20 1530 AA WORMER (., OP Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.v.d.Plas

Nadere informatie

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015 Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem 26 maart 2015 Inhoud Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem... 1 Liquidatieplan Gemeenschappelijke

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 02-12-2014 -

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 02-12-2014 - zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr 14 / 10147 B&W dd 02-12-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties.

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties. Verheijen, Peter OCSW S2 RAD: RAD150325 woensdag 25 maart 2015 BW: BW150224 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2015 Portefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627; Gemeenteraad V.R. nummer: 2010/122 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ede, De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

>tr. fc - O L- LO l5. l, to. E e-strt. 6ú.o l. ! Niet akkoord. n A-stuk. n nkkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder! Anders, nl.

>tr. fc - O L- LO l5. l, to. E e-strt. 6ú.o l. ! Niet akkoord. n A-stuk. n nkkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder! Anders, nl. I 6ú.o l >tr l, to IE IE GEMEENTE vve E RT Sector Inwoners Openbaar: Ø Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Portefeu i I lehouder(s) ONDERWERP Garantstelling voor financiering

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

Overeenkomst ter uitwerking van de Collectieve regeling zoals bedoeld in het Akkoord Collectieve regeling bouwnijverheid d.d. 24 juni 2005.

Overeenkomst ter uitwerking van de Collectieve regeling zoals bedoeld in het Akkoord Collectieve regeling bouwnijverheid d.d. 24 juni 2005. CONVENANT COLLECTIEVE REGELING BOUWNIJVERHEID Overeenkomst ter uitwerking van de Collectieve regeling zoals bedoeld in het Akkoord Collectieve regeling bouwnijverheid d.d. 24 juni 2005. ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

Betreft cie MO: Voorstel inzake eenkredietverstrekking ten behoeve van de. verbouwing van het pand Zoutstraat 2 van de Stichting Pop Ei

Betreft cie MO: Voorstel inzake eenkredietverstrekking ten behoeve van de. verbouwing van het pand Zoutstraat 2 van de Stichting Pop Ei gemeente Eindhoven Concerngtaf Bestuermecretariaat Retouradres Postbus gorso, 9600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen;

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen; Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen fractie Gewoon Nijmegen over de DAR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gewoon

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie