"AA. Gemeente Delft G.A. mr. mr. J. Krul. Geachte leden van de raad,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""AA. Gemeente Delft G.A. mr. mr. J. Krul. Geachte leden van de raad,"

Transcriptie

1 "AA Gemeente Delft Martlnus Nijhoffiaan ES Delft Bankrekening BNG , t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Boris Crijnen Bestuursadvisering Retouradres : Centrale Staf, Postbus 78, 2600 ME Delft Telefoon Internet Aan de eden van de gemeenteraad Datum Ons kenmerk uw brief van Betalingsregeling Spoortunnel Delft Uw kenmerk Bijlage 2 Geachte leden van de raad, Ter informatie zenden wij u hierbij de reactie van het ministerie van lnfrastructuur en Milieu op de brief van het College van waarin Delft het ministerie verzoekt om een aangepaste betalingsregeling. Voor de volledigheid sturen wij u ook dit verzoek van het college mee. Wij hebben kennisgenomen van de reactie van de Staatssecretaris. Het college is teleurgesteld en beziet het effect van deze reactie in het licht van het totale financiele herstelplan van Delft. We zullen de reactie daarom nader inhoudelijk bestuderen. Het college gaat uiteraard in op het aanbod van de Staatssecretaris om nader in gesprek te gaan. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft, mr. burgemeester G.A. secr aris mr. J. Krul

2 Besturing en Controlling Besturing Bert den uiji Retouradres : Besturing, Postbus 76, 2600 ME Delft Be Tore nhove Martlnus Nijhoffiaan ES Delft Bankrekening BNG t.n.v. gemeente Delft Aan: Ministerie van infrastructuur en Milieu Staatssecretaris mevrouw WI. Mansveld Plesmanweg JG Den Haag VERZONDFN 3 0 APR Datum: 28 sprit 2015 Ond,nverp: voorstel unstel van betaling Ons kenmerk: Uw brief van Uw kenmerk Bijlage: Geachte mevrouw Mansveld, Delft vraagt uw hulp. In deze brief doen wij u een voorstel voor uitstel van betaling van de nog resterende gemeentelijke bijdrage (nu nog 32 miljoen) aan de spoortunnel, als onderdeel van het project Spoorzone Delft. Graag willen wij ons voorstel persoonlijk toelichten en met u bespreken. Aanleiding voor dit voorstel is de slechte financiele situatie van Delft. Delft wil zijn bijdrage betalen, maar later dan we in 2008 hebben afgesproken. Wij vragen van u Delft in de gelegenheid te stellen onze resterende gemeentelijke bijdrage (nu nog 32 miljoen) aan de tunnel te voldoen zodra Delft ook de relevante opbrengsten heeft. Deze bijdrage wordt immers voor een belangrijk deal opgebracht vanuit de benefits van de bovengrondse ontwikkeling. De stedelijke ontwikkeling is in de afgelopen periode echter gestagneerd door de vastgoedcrisis. Nu vasthouden aan het huidige schema van betaling drukt Delft dieper in de problemen. Wij vragen uw coulance, omdat het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Delft in dit specifieke project eendrachtig samenwerken. Het felt dat niet marktpartijen en overheid, maar hoge en lege overheden zo nauw samenwerken, maakt onze situatie uniek. We vragen het ministerie van 18,M niet om het probleem van de opbrengst van de vastgoed- en gebiedsontwikkeling (die is "lager en later") van ons over te nemen. Dat zien we nadrukkelijk als onze eigen verantwoordelijkheid. U kunt erop rekenen dat we ons maximaal in blijven zetten om zeif al het noodzakelijke te doen om weer financieel gezond te worden. Zoals wij ons als samenwerkingspartner ook maximaal ingezet hebben om de realisatie van de spoortunnel te faciliteren en dat voortzeften in de afronding van de deelprojecten in uitvoering bij Prorail. In deze brief geven we een toelichting op de financiele situatie van Delft en op de stappen die we zelf hebben gezet op wag near financieel herstel. Voor de volledigheid grijpen we kort terug op de samenwerking in het project Spoorzone Delft vanaf 2005 en op eerder gevoerde gesprekken.

3 28 april 2016 Een bijzondere samenwerking Rijk en gemeente werken nauw samen aan het project Spoorzone Delft. De Bestuurlijke Uitvoeringsovereenkomst (BUOK) van 5 oktober 2005 was het formele startpunt voor de integrale ontwikkeling van het Spoorzonegebiedl. Op 9 juli 2008 hebben de samenwerkingspartners Infrastructuur en Milieu en de gemeente Delft het addendum op de BUOK gesloten. Spoorzone Delft is een bijzonder project, vanwege de verwevenheid van de deelprojecten en de doelstellingen voor spoorlijncapaciteit, leefomgeving en duurzaamheid. Een ontwikkeling met nieuwe spoorweginfrastructuur (tunnel en station), een knooppunt voor openbaar vervoer en een nieuw stuk binnenstad, met onder meer een stadskantoor, parkeren en woningen. De voortgang is indrukwekkend: de Willem van Oranjetunnel is in gebruik genomen, het stationsgebouw is geopend en de deelprojecten van de uitvoeringsorganisaties Prorail en OBS (Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft) warden verder uitgevoerd. Het hele gebied met de nieuwe infrastructuur is dus een belangrijke aanwinst voor stad, regio en Rijk. Er zijn weinig grote (binnenstedelijke!) Infraprojecten met een zo breed draagvlak onder de bevolking. Het naargeestige spoorviaduct wordt momenteel gesloopt. De openbare ruimte wordt met de dag mooier! De bijdrage van Delft In de BUOK zijn we overeengekomen dat de gemeente Delft E 117 miljoen bijdraagt aan de tunnel. Deze bijdrage bestaat uit 37 miljoen aan subsidies aan Delft van de provincie Zuid-Holland2, stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden. Het resterende gedeelte ( 80 miljoen) is gebaseerd op de toen verwachte opbrengst van Delft uit de bovengrondse ontwikkeling. lnmiddels heeft Delft van daze 117 miljoen een bedrag van E 85 miljoen voldaan. Er resteert dus nog E 32 miljoen. Volgens de huidige afspraken moeten we dit bedrag betalen in termijnen van elk 8 miljoen, in de jaren 2014 tot en met We spreken dus over een probleem van net iets meer dan een kwart van de totale Delftse verplichtingen. Door de vastgoedcrisis zijn de grondopbrengsten sterk gedaald. De opbrengsten komen bovendien vertraagd tot stand, in de periode /2030. Dit betekent dat Delft van zijn eigen bijdrage al 48 miljoen heeft Weald zonder dat dear feitelijk grondopbrengsten tegenover staan. En dat was allerminst het idee en de verwachting toen we in 2008 onze overeenkomst sloten. Dit heeft direct effecten voor de financiele positie van Delft: we hebben fors afgeboekt op grondwaardes, terwijl onze betalingen aan het Rijk gefinancierd moeten worden. Kortom: we beginnen met een min-stand van 48 miljoen, waarbij er at flink ontwikkeld moet zijn voordat de grondopbrengsten daar bovenuit komen. Dit zal volgens de bestaande Businesscase Spoorzone Delft pas in de periods het geval zijn. We proberen dit jaar in samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Den Haag de ontwikkeling te versnellen. Overigens zullen we noolt de opbrengsten behalen die we in 2008 hadden verwacht. de Minister van VROM mevrouw S.M. Dekker en de Minister van V&W mevrouw drs. K.M.H. Peijs, vertegenwoordigden bij de ondertekening de Staat. VROM verstrekte aan de gemeente vanuit de Beleidsregeling Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) subsidie voor de Spoorzone Delft. 2 Naast VROM heeft ook de Provincie Zuid-Holland via een (meerjarige) subsidie bijgedragen aan de gebiedsontwikkeling Spoorzone. 2/6

4 28 april 2015 Gesprekken met l&m Gelet op de inmiddels ontstane discrepantie tussen uitgaven (onze bijdrage aan de tunnel) en opbrengsten heeft de gemeente Delft eind 2013, begin 2014 gesprekken gevoerd om te verkennen of het mogelijk was gelet de gewijzigde omstandigheden de resterende betalingsverplichting van 32 miljoen uit te stellen. Deze gesprekken zijn voor ons gevoerd door de heer Weak, voormalig DG Algemene Bestuursdienst. Het ministerie van l&m Week in het voorjaar van 2014 bereid tot enig uitstel van betaling, namelijk tot We hebben dit traject toen niet verder met het ministerie afgerond. Reden hiervoor was dat de begrotingspositie van Delft sterk was verslechterd. De wethouders Hekker en Harpe hebben op 11 maart 2015 in de stuurgroep Rijk/gemeente, namens het gemeentebestuur, een toelichting gegeven op de financiele positie van Delft en het project Spoorzone Delft. Er is daarbij besproken of een verdergaand ultstel van de resterende 32 miljoen tot omstreeks 2025 (in pleats van 2018) voor het ministerie bespreekbaar is. De stuurgroep Rijk/gemeente heeft gevraagd om een integraal voorstel, dat niet alleen ingaat op het betaalschema, maar ook op de deeldossiers. Die gaan over de inspanningsverplichting voor het treasuryresultaat en de risic,opost bij de gemeente ad E 5 miljoen ten gevolge van de eerder piaatsgevonden kostenoverschrijding bij de tunnel. Ook werd om inzicht gevraagd wat de gevolgen zijn als het voorstel niet gehonoreerd wordt. In afwachting van de verdere bespreking in de vervolgstuurgroep op 22 april 2015 (met mogelijk nog een vervolggesprek in juni) is het ministerie akkoord gegaan met het opschorten van de betalingsverplichting van Delft van de nog niet betaalde factuur 2014 (ad 8 miljoen). In de stuurgroep van 22 april j.l. is de conceptbrief besproken, waarop de definitieve brief aan u is gezonden. Financiele situatie De Delftse begroting kent een structureel tekort, de schuldenpositie van Delft is zeer hoog en de lokaie fasten zijn hoog. Daarom staat de gemeente nu onder preventief toezicht. We voorzien dat er een langdurige periode nodig is om tot herstel te komen van gezonde gemeentelijke financien. Dat gaat lukken, maar heeft tijd nodig. Hier horen verschillende scenario's en handelingsperspectieven bij. We zien daarbij twee van elkaar te onderscheiden vraagstukken: een herstelplan voor een financieel gezonde gemeente en het oplossen van de financiele probiemen rand het project Spoorzone Delft. Werken aan herste1 De begroting kent een structureel tekort. Delft werkt een herstelplan met oak eigen maatregelen uit: Enkele kengetallen: Omvang van de begroting: 365 miljoen Tekort: 2015 E 11,3 mlljoen, door extra bezuinigingen teruglopend near 2018 structureel E 6,3 miljoen Schuldpositie: 523 miljoen verder stijgend near miljoen Lokale lasten: Delft is in de COELO atlas van 35 grootste gemeenten de een na duurste, alleen Zaanstad heeft hogere woonlasten Bezuinigingen: afgelopen 4 jeer 57 miljoen, komende periode E 12 miljoen extra (20% van de begroting is gesaneerd) Personele organisatie halveert door noodzakelijke bezuinigingen en verzeffstandigingen: 2004: 1430 Fte, 2010:1200 Fte, 2018 totes 700 Fte. 316

5 28 april 2015 Daarnaast geldt dat Delft, zoals vele andere gemeenten, meerdere gebiedsontwikkelingen heeft die zijn tegengevallen. De Spoorzone is daarvan voor Delft de belangrijkste. De financiele impact van de gebiedsontwikkeling Spoorzone vormde voor Delft de aanleiding ook de Delftse positie in het Gemeentefonds eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dit wijst er op dat voor Delft sprake is van significante onevenwichtigheden in de werking van het gemeentefonds. Hoewel er ook andere Gemeentefondsparameters relevant zijn, wordt met name de centrumfunctie van Delft structureel onvoldoende gehonoreerd. We gaan hierover in gesprek met het ministerie van BZK. Financiele situatie Spoorzone Delft heeft financiele problemen door de stedelijke ontvvikkeling van de Spoorzone. Dat moeten we zelf oplossen. We kijken near mogelijkheden cm tot een versnelde ontwikkeling van het gebied te komen. We willen met ISM het vraagstuk van het betaalritme oplossen. In het bredere kader van de bereikbaarheid van Delft kijken we ook near nadere afspraken met de Metropoolregio. En we dragen ook via de Delftse begroting lasten voor de Spoorzone. Enkele kengetallen: Voorzien tekort van het integrale project Spoorzone Delft op Eindwaarde miljoen De gemeentelijke bijdrage voor de totale ontwikkeling van de Spoorzone stijgt van miljoen met E 140 miljoen tot een bedrag van 275 miljoen Er wordt ten gevolge van de vastgoedcrisis rekening gehouden met afboeking op grondwaardes van 75 miljoen Van de afgesproken bijdrage aan de tunnel ad 117 miljoen is inmiddels E 85 miljoen betaald Wat zijn gevolgen ale verzoek niet gehonoreerd wordt Als Delft moet blijven bijdragen aan de spoortunnel zonder dat dear opbrengsten tegenover staan, verslechtert dat de schuldpositie van de gemeente, met de daarbij behorende lasten. De schuldpositie is anno miljoen. Doze bedragen zijn voor een gemeente als Delft enorm. Ze liggen ook fors hoger dan algemeen aanvaarde normen voor een gezonde gemeentelijke schuldpositie. Zoals aangegeven breekt voor Delft een periode aan van herstel near gezonde gemeentelijke financier'. Dit betekent: verminderen van de negatieve algemene reserve (en deze weer positief maken), verminderen van schulden, en vanuit een positief saldo op de gemeentebegroting weer kunnen sparen. In deze lijn doorreclenerend hebben we eerst weer substantiele grondopbrengsten nodig voor we kunnen voldoen aan de resterende betalingsverplichting van E 32 miljoen. Anders verlichten we onze schuldpositie niet, maar verzwaren deze om weer tot gezonde gemeentelijke financier" to komen. Dit betekent ook een 'anger verblijf onder preventief toezicht, en zelfs ook een mogelijke opmaat naar een eventuate artikel-12-status van de gemeente. Nu zal Delft dear vooral eerst zelf last van hebben. Oak het ministerie van l&m en ProRail kunnen er last van ondervinden zodra in projectonderdelen sprake is van meerwerk. 4/6

6 28 april 2015 Als het verzoek wel gehonoreerd wordt, verlicht dat onze Businesscase: het tekort in 2030 wordt verlaagd met 10 tot 15 miljoen. Ons voorstel aan u A. Ultstel van betaling Het hoofdpunt voor deze brief is uitstel van betaling van de nog openstaande E 32 miljoen. Naar de huidige Businesscase duurt het tot in de periode voordat de substantiele grondopbrengsten er weer zijn. ZoaIs aangegeven nemen we gericht actie om, indien mogelijk, te versnellen met een aantrekkende vastgoedmarkt. Onderzoek near mogelijke interesse van buitenlandse investeerders is onderdeel van onze aanpak. Als het lukt om te versnellen en we hebben daar nu voorzichtig goede hoop op kan het voldoen van de resterende betalingsverplichting ook vervroegd warden. Uitstel van betaling roept de vraag op onder welke condities dit toegepast wordt. Met name kan daarbij gedacht worden aan rentecondities. Het denkmodel van het addendum BUOK is dat de afgesproken bedragen van de betalingsverplichtingen nominaal zijn, oftewel zonder rente. Dit afgezien van een relatief klein bedrag waarvoor de IBOI van toepassing is. Ons voorstel is dat l&m dit mechanisme (renteloos) gelet op de ingrijpend gewijzigde en bij de BUOK niet voorziene omstandigheden ook toepast bij een eventueel uitstel van betaling. Versnelling? Delft heeft de diensten stadsontwikkeling van de gemeenten Den Haag en Rotterdam benaderd met het verzoek near optimaliseringsmogelijkheden te kijken voor de Spoorzone. Los van enkele opmerkingen m.b.t. programma ligt naar hun inzicht de belangrijkste optimaliseringsmogelijkheid in versnelling van het project in combinatie met verkoop van (grote delen van) het project aan ook Internationale vastgoedbeleggers. Dat heeft geleid tot de bereidheid om hun contacten op de ook Internationale beleggers-/investeringsmarkt in te zetten ten behoeve van de Spoorzone Delft. Daartoe is in Den Haag -op verzoek van Delft- inmiddels door het College ambtelijk een opdracht verstrekt. B. De inspanningsverpfichting treasuryresultaat In het addendum BUOK is de inspanningsverplichting voor het treasuryresultaat opgenomen. Delft heeft subsidiegelden van derden verkregen en deze in eerste aanleg op spaardeposito gezet. De inspanningsverplichting was op deze wijze 12 miljoen extra te genereren voor de bijdrage aan de tunnel. Deze opbrengst wordt naar huidig inzicht niet gerealiseerd. Door de toekomstige rentekosten verdampt het tot nu toe gerealiseerde renteresultaat. Het komt ons hoe dan ook logisch voor dat het treasuryresultaat pas betaald kan worden aan het einde van het project (nu ), omdat dan pas definitief het treasuryresultaat vastgesteld kan worden. C. Bijdrage aan de kostenoverschniding van de tunnel In het addendum BUOK van juli 2008 is ook aangegeven dat bij kostenoverschrijding van de tunnel (wet zich inmiddels ook heeft voortgedaan) Delft voor een extra betalingsverplichting tot 5 miljoen staat. Ons verzoek 516

7 28 april 2015 aan u is om deze extra bijdrage te laten vervallen. Wij doen u dit verzoek vanwege de bestuurlijke opgaaf voor Delft am via een langjarig traject tot financieel herstel te komen. Uw steun daarbij helpt en wordt door ons ten zeerste op prijs gesteld. Ter afs I u iti ng Delft is goed voor zijn geld. Maar gezien de huidige financiele positie van de gemeente is latere betaling zeer noodzakelijk. Ons verzoek heeft betrekking op net lets meer dart een kwart van de totale Delftse verplichtingen. Bijna driekwart is reeds voidaan. Ook dat laatste kwart wil Delft voldoen. Maar dan onder zodanige omstandigheden, dat daardoor niet de Delftse financiele positie, meer in het bljzonder onze benarde schuidpositie, nog verder wordt verslechterd. Daarbij is dus ook niet de vraag of l&m wil deien in de tegenvallende gebiedsopbrengsten, maar of l&m als mede-overheid bereid zou zijn dit laatste kwart te innen op een later moment. Het momenteel gehahteerde tijdsschema voor de voltooiing van de Spoorzone gaat uit van de periode Omdat we echter een paging doen opbrengsten te versnellen, is een 'zoveel eerder als gezien de opbrengsten mogelijk' voor Delft bespreekbaar. Detft staat zelf nu voor de bestuurlijke opgaaf om in een langdurige herstelperiode weer tot gezonde gemeentelijke financier' te komen. Een verdere verslechtering van deze financiele situatie brengt de ongewenste artikel-12-status volgens de Financiele Verhoudingswet dichterbij. Het lijkt ons onwenselijk dat het Rijk hieraan bijdraagt door geen of onvoldoende ruimte te geven in de betalingsverplichtingen van de gemeente. Wij treden graag met u over dit onderwerp nader in overleg. Tot slot melden wij u dat deze brief vanwege het preventief toezicht van de Provincie Zuid- Holland door ons ook in afschrift ter kennis van Gedeputeerde Staten wordt gebracht. Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester r. drs. G.A.A. Verkerk, secretaris 'Tr. V. Aralleisen Ls. 6/6

8 Arrg:x.t, Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus EX Den Haag College van burgemeester en wethouders van Delft Martinus Nijhofflaan ES Delft Bestuurskern Directie Openbaar Vervoer en Spoor Plesmamveg 1-6 Den Haag Postbus EX Den Haag Contactpersoon r. L.C.M. Postma 7' M -I-31(0) F Leo.Postma minienm.nt Datum Betreft 0 9 JUL/ MI5 Spoorzone Delft, voorstel uitstel van betaling One kenmerk lenm/dsk-2015/ Uw kenmerk Geacht college, In verband met de slechte financiele situatie van Delft verzoekt u mu j om: uitstel van betaling van de nog resterende gemeentelijke bijdrage van C 32 miljoen aan de bouw van spoortunnel in Delft zonder renteverrekening; kwijtschelding van een bijdrage van Delft in de meerkosten van C 5 miljoen; instemming met het pas aan het eind van het project Spoorzone Delft uitbetalen van het treasuryresultaat van gemeente Delft, verkregen uit het in deposito zetten van subsidies, met de inspanningsverplichting om daarmee C 12 miljoen extra bijdrage te genereren voor de bouw van de spoortunnel Delft. De in uw brief genoemde bedragen zijn excl. BTW. Ik begrijp de achtergrond van uw verzoek, maar kan hier niet aan meewerken aangezien het ministerie niet de aangewezen instantie is om uitstel van betaling te verlenen en geen budgettaire mogelijkheden heeft om bedragen kwijt te schelden. De bereidheid bij het ministerie om uitstel van betaling toe te staan, is eind 2013 en begin 2014 door de gemeente afgetast in gesprekken met het ministerie. Deze gesprekken zijn voor u gevoerd door de heer Weck. De gesprekken zijn voortgezet in de Stuurgroep Spoorzone Delft, waarin gemeente en het ministerie beide zitting hebben. Uitgangspunt voor het ministerie in die gesprekken was, en is nog altijd, dat de aannemerscombinatie, die de spoortunnel bouwt, wordt betaald door ProRail voor de werkzaamheden die de aannemerscombinatie heeft verricht. Dat houdt in dat betaling de termijn van oplevering van de spoortunnel in 2017 niet kan overschrijden. Bovendien blijkt de mogelijkheld van het naar voren halen van betalingen door IenM, om de gemeente In staat te stellen betalingen uit te stellen, niet meer uitvoerbaar te zijn, daar IenM inmiddels alle kosten, die ten laste van IenM kunnen worden gebracht, al heeft betaald. Het ministerie is bovendien niet de aangewezen instantie en in de gelegenheid om langlopende (renteloze) leningen te verstrekken aan de gemeente Delft. Het verlenen van uitstel van betaling tot 2025, zoals u wenst, is om die reden niet mogelijk. Daarnaast zou van het honoreren van uw verzoek een in mijn ogen ongewenste precedentwerking uitgaan. Evenmin kan lk akkoord gaan met kwijtschelding van de gemeentelijke bijdrage Pagina 1 van 2

9 ad. C 5 miljoen in de extra kosten van de bouw van de spoortunnel. Ten eerste omdat ik hiervoor geen budgettaire mogelijkheden heb en ten tweede omdat mijn ministerie reeds ruim heeft bijgedragen aan de financiele problematiek, te weten het afdekken naast scopewijzigingen van C 124 mm. aan optredende risico's. In 2004 bood het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel mede namens de Provincie Zuid- Holland, het Stadsgewest Haaglanden en gemeente Delft aan om met een vaste bijdrage van het Rijk van C 344 miljoen voor eigen kosten en risico de aanbesteding en de bouw van de spoortunnel ter hand to nemen. Inmiddels bedragen de uitgaven van het Rijk voor de spoortunnel Delft in totaal C 552 miljoen. Eerdere verzoeken van de gemeente aan het Rijk voor het opvangen van opgetreden risico's als ook in 2008 voor het overnemen van de verantwoordelijkheid voor de bouw van de spoortunnel, nadat door de gemeente was aangegeven dat de gemeente de risico's van het project niet meer kan dragen, zijn door het Rijk gehonoreerd. Het Rijk heeft daarmee ruimschoots haar deel bijgedragen om de financiele problematiek road de bouw van de spoortunnel Delft op to lossen. Bestuurskern Directiedpenbaar Vervoer en Spoor Datum One kenmerk lenm/b5k-2015/ Ten aanzien van uw derde verzoek om uitstel van de afdracht van het treasuryresultaat moet worden geconstateerd dat het leidt tot een tekort aan financiering bij ProRail en is om die reden niet gewenst. Ik wil u verzoeken het treasuryresultaat af te dragen ruim voor de oplevering door de aannemerscombinatie van de spoortunnel in Delft, opdat ProRail in staat wordt gesteld de aannemerscombinatie tijdig te beta len. De oplevering van de spoortunnel Delft is voorzien in Indien gewenst kan de wnd. Directeur-Generaal Bereikbaarheid een nadere toelichting geven op mijn stand punt. Ik hoop en verwacht dat u begrip kunt opbrengen voor mijn zakelijke overwegingen. Hoogachtend, E STMT ECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Wilma J. M nsveld Paglna 2 van 2

WELKOM. Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014. Isidoor Hermans, directeur OBS

WELKOM. Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014. Isidoor Hermans, directeur OBS WELKOM Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014 Isidoor Hermans, directeur OBS Inhoud 1. Financiering project 2. Opzet van de businesscase 3. Aanleiding voor stresstest 4. Resultaten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 000184414Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 Raadsvoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Gemeente Delft. Actualisatie investerings- en exploitatiebegroting HNK

Gemeente Delft. Actualisatie investerings- en exploitatiebegroting HNK Programma's en Projecten hm Gemeente Delft De Torenhova Martinus Nljhomaan 2 2624 ES DeIn Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delff Retouradres : Pmjectmanagen, PoMbus 78.2600 ME Delft De leden

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is,

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, BIJLAGE ONTWERPBESLUIT De Regioraad van de stadsregio Rotterdam, overwegende dat ; een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, de regioraad op 23 juni 2004 het regionaal beleidskader

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Onderzoeksopdracht beveiligingsproject Museum Prinsenhof Delft

Gemeente Delft. Onderwerp Onderzoeksopdracht beveiligingsproject Museum Prinsenhof Delft Semen!eying Programmeren Gemeente Delft De Torenhove Madinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Programmeren, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Spoorzone Delft. Stand van zaken per 1 april 2008

Voortgangsrapportage Spoorzone Delft. Stand van zaken per 1 april 2008 Voortgangsrapportage Spoorzone Delft Stand van zaken per 1 april 2008 Geachte lezer, Voor u ligt de derde voortgangsrapportage van het project Spoorzone Delft. Deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp nazending lokaal inkoopplannen jeugd en Wmo 2016 obv meicirculaire

Gemeente Delft. Onderwerp nazending lokaal inkoopplannen jeugd en Wmo 2016 obv meicirculaire Samenleving Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad. Behandeld door Olga

Nadere informatie

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden.

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Afkoop besluit Woninggebonden subsidies De heer ir. B. Emmens Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 8 Wonen Instemmen met

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : raadsinformatiebrief beëindigingsovereenkomst Ballast Nedam Aard : Actieve informatie, wensen en bedenkingen Portefeuillehouder : Van Veen en Baudet Datum college : 24

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 13.0615 d.d. 9-7-2013 Onderwerp Afronding stopzetten samenwerking ontwikkelaar Nieuweroord Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1.

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1. a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

OBS bedankt! REGNR: 1735512 Rapportage stresstest Ontwikkeling Spoorzone Delft 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 7 3. Businesscase per 31-12-2013... 8 3.1. Structuur businesscase...

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565 bhared Services Organisatie IVlinisterie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20906, 2500 EX DEN HAAG Bedrijf HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND T.A.V. HET DAGELIJKS BESTUUR Postbus 3061 2601

Nadere informatie

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken.

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken. Jaarverslag 2011 1 Algemeen Bij besluit van de gemeenteraad d.d. 30 november 1964 werd ingaande 1 januari 1965 de Stichting Westermeer in het leven geroepen. Op 25 november 1965 werd de notariële akte

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven gemeente Eindhoven 16R6734 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00376 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.251 Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven Inleiding Bij nieuwbouw

Nadere informatie

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013 gemeente roerdalen 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTE Roerdalen stuknummer RD/2013-3937 Ontvangstdatum: 15-8-2013 Raadsinformatiebrief uw

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n) 3 Datum

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Hobby-handwerkclub Drunen is voornemens het 10-jarig jubileum te vieren op 12 maart 2008.

Samenvatting: Inleiding: Hobby-handwerkclub Drunen is voornemens het 10-jarig jubileum te vieren op 12 maart 2008. Burgemeester V200701212 Onderwerp: Verzoek van de Hobby-handwerkclub te Drunen (club houdende in de Hunenhof te Drunen) om een bijdrage voor het vieren van het 10-jarig bestaan van de hobbyhandwerkclub

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

urn in ii inn inn ii ii

urn in ii inn inn ii ii urn in ii inn inn ii ii B15-022966 BIJLAGE 01 Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Ondernemersvereniging Stad En

Nadere informatie

^chnft van het antwoord! Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastmctmir en Milieu

^chnft van het antwoord! Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastmctmir en Milieu ^ste auteur, denkt u a a n h e t ^chnft van het antwoord! Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastmctmir en Milieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag De Gemeenteraad van de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire Contactpersoon Telefoonnummer Vera van der Molen +5999 461 9081 Datum E-mail 14 augustus 2013 info@cft.an Ons kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 30 maart 2016. Voorstel van : college van Burgemeester en Wethouders. Onderwerp : BoekelNet

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 30 maart 2016. Voorstel van : college van Burgemeester en Wethouders. Onderwerp : BoekelNet GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 30 maart 2016 Voorstel van : college van Burgemeester en Wethouders Onderwerp : BoekelNet Samenvatting Bij de start van het glasvezelproject heeft de gemeente

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1]

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1] SPOORZONE DELFT Van ROK naar GUO Charlie Martens 15-11-2012 [1] Geluidoverlast en hinder [2] Bestaande situatie tot 2010 [3] Plangebied in de stad [4] Mijlpalen in het proces 1993: Motie voor duurzame

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postadres: Postbus 2301 8901. 1H Leeuwarden Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directeur Generaal De heer J.H. Dronkers Bezoekadres: Zuidersingel

Nadere informatie

Gemeente Delft. Hoogheemraadschap van Delfland T.a.v. het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

Gemeente Delft. Hoogheemraadschap van Delfland T.a.v. het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden Gemeente Delft Hoogheemraadschap van Delfland T.a.v. het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB Delft Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord Postbus 3061

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

Projectgeschiedenis. Periode 1988-1992 Onderzoek naar alternatieven. Periode 1993-1998 Draagvlak voor tunnel groeit

Projectgeschiedenis. Periode 1988-1992 Onderzoek naar alternatieven. Periode 1993-1998 Draagvlak voor tunnel groeit Projectgeschiedenis Het project Spoorzone kent een lange voorgeschiedenis. Die begint rond 1988, als NS in het kader van de toekomstvisie Rail 21 de eerste plannen ontvouwt voor een spoorverdubbeling in

Nadere informatie

Stuknummer: AM2.06095

Stuknummer: AM2.06095 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagefn) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Ontwikkelingen FLO/U201200941 22 juni 2012 woningcorporatiesector

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Gemeenteraad van Leiden Gemeente Leiden Bezoekadres Stadhuis Stadhuisplein 1 Postadres Postbus 9100 2300 PC Leiden Telefoon 071-5165165

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

Gemeente Delft 1 6 APR. 2009. Gescand r. Geachte dames en heren,

Gemeente Delft 1 6 APR. 2009. Gescand r. Geachte dames en heren, Centrale Staf Strategie en control Gemeente Delft Martinus Nijhofllaan 2 2624 ES Delft Retouradres : Centrale Staf, Postbus 78, 2600 ME Delft Leden van de gemeenteraad van de gemeente Delft Behandeld door

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor Gemeente jj Eergen op Zoom d.d. RAADSVERGADERING Beslissing:. O2OO Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 15 december 24 : SM/4/8 : aankoop stadskantoor Aan de gemeenteraad, Voorstel - een krediet beschikbaar

Nadere informatie

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen.

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Het college van burgemeester en wethouders 2050 AE verveen Betreft onderzoek "Gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen" Nederland Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, ARCHIEFEXEMPLAAR Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO GEMEENTEBESTUUR uw kenmerk 2011.HDr002 uw brief d.d. 31 oktober 2011 onderwerp Subsidieverlening 2012

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Betreft: Verzoek SRE extra bijdrage Ruit Eindhoven & financiering HOV Zuidoost-Brabant 29 mei 2013 Geacht college, Op donderdag

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen -Raadsver&s Jvï,g 2 ü f "l- 'P O Besluit: Voorstelnummer: E E R H U G O R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 14 2007-017 normatieve grondexploitatie de Horst Y*T?V- V--X vv3'* v /--' \ M 's

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor de financiële verhoudingen Korte Voorhout

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

2 *APR, 2011. GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2 *APR, 2011. GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Het algemeen bestuur van Natuur- en Recreatieschap Ijsselmonde Postbus 341 GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM 2 *APR, 2011 j 1. j Datum 18 april

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Gemeente Delft. VERZONDEN 3 1 OKTn 2013. Geachte commissieleden,

Gemeente Delft. VERZONDEN 3 1 OKTn 2013. Geachte commissieleden, Samenleving km Gemeente Delft Advies Westlandseweg 40 2624 AD Delft Bankrekening ENG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delfl Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delfl Aan de commissie Samenleving & Volkshuisvesting.

Nadere informatie

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Gemeente Oosterhout T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders SLOTJESVELD

Nadere informatie

AAA Gemeente Delft. se c r_eta_ ris. drs, T,VV. Andriessen.s. Geachte eden van de Raad,

AAA Gemeente Delft. se c r_eta_ ris. drs, T,VV. Andriessen.s. Geachte eden van de Raad, Programma's en Projecten Projectmanagers AAA Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Projectmanagers, Postbus

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, Stadszaken. Economieen Cultuur

Gemeente Haarlem, Stadszaken. Economieen Cultuur Gemeente Haarlem, Stadszaken Economieen Cultuur Haarlem Retouradres Postbus 511,2003PB Haarlem Aan de heer T. Bruggeman, bestuurslid van de Gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid- Kennemerland,

Nadere informatie

mm Provincie Noord-Holland - 3 MOV. 2014

mm Provincie Noord-Holland - 3 MOV. 2014 mm Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Aan de gemeenteraden in de provincies Noord-Holland en Flevoland door tussenkomst van burgemeester en wethouders Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

FINANCIERING AANPASSING HOGE EN LAGE WALDORPSTRAAT IN HET KADER VAN HET PROJECT STATIONSENTREE DEN HAAG HOLLANDS SPOOR LAAKHAVENZIJDE.

FINANCIERING AANPASSING HOGE EN LAGE WALDORPSTRAAT IN HET KADER VAN HET PROJECT STATIONSENTREE DEN HAAG HOLLANDS SPOOR LAAKHAVENZIJDE. Gemeente Den Haag DSO/2014.869 RIS 279676 FINANCIERING AANPASSING HOGE EN LAGE WALDORPSTRAAT IN HET KADER VAN HET PROJECT STATIONSENTREE DEN HAAG HOLLANDS SPOOR LAAKHAVENZIJDE. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Advies en Beheer. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen. Advies & Beheer

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Advies en Beheer. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen. Advies & Beheer zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Advies en Beheer Regnr B&W dd 16062015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Verlenen opstalrecht en verstrekking hypothecaire geldlening aan N.V. Sportfondsen Nijmegen voor nieuwbouw zwembad Oost Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico Bijlage b: : risicoanalyse r nieuwbouw MFA/BHS Bij de raadsbehandeling van de informatie omtrent de mogelijkheden om het MFA/BHS nieuw te bouwen heeft de raad gevraagd om een risicoanalyse op de beoogde

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

gemeente AM. O (Z JKop,'ie Nummer Ontvangstbev. sl wesk: onze referentie dir/gh/wl

gemeente AM. O (Z JKop,'ie Nummer Ontvangstbev. sl wesk: onze referentie dir/gh/wl directie Kruisbergseweg 25 postbus 1 69, 7000 AD Doetinchem telefoon (0314) 32 99 11 telefax (0314)32 39 43 gemeente AM. O (Z JKop,'ie Nummer Ontvangstbev. sl wesk: s I ï n g e I a n d ziekenhuis Aan het

Nadere informatie

Overeenkomst ter uitwerking van de Collectieve regeling zoals bedoeld in het Akkoord Collectieve regeling bouwnijverheid d.d. 24 juni 2005.

Overeenkomst ter uitwerking van de Collectieve regeling zoals bedoeld in het Akkoord Collectieve regeling bouwnijverheid d.d. 24 juni 2005. CONVENANT COLLECTIEVE REGELING BOUWNIJVERHEID Overeenkomst ter uitwerking van de Collectieve regeling zoals bedoeld in het Akkoord Collectieve regeling bouwnijverheid d.d. 24 juni 2005. ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40 O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 30 september 2008 nr. 40 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1.

Nadere informatie

ons kenmerk ECFD/U201500493 Lbr. 15/039

ons kenmerk ECFD/U201500493 Lbr. 15/039 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Green Deal "Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201500493 Lbr.

Nadere informatie