"AA. Gemeente Delft G.A. mr. mr. J. Krul. Geachte leden van de raad,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""AA. Gemeente Delft G.A. mr. mr. J. Krul. Geachte leden van de raad,"

Transcriptie

1 "AA Gemeente Delft Martlnus Nijhoffiaan ES Delft Bankrekening BNG , t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Boris Crijnen Bestuursadvisering Retouradres : Centrale Staf, Postbus 78, 2600 ME Delft Telefoon Internet Aan de eden van de gemeenteraad Datum Ons kenmerk uw brief van Betalingsregeling Spoortunnel Delft Uw kenmerk Bijlage 2 Geachte leden van de raad, Ter informatie zenden wij u hierbij de reactie van het ministerie van lnfrastructuur en Milieu op de brief van het College van waarin Delft het ministerie verzoekt om een aangepaste betalingsregeling. Voor de volledigheid sturen wij u ook dit verzoek van het college mee. Wij hebben kennisgenomen van de reactie van de Staatssecretaris. Het college is teleurgesteld en beziet het effect van deze reactie in het licht van het totale financiele herstelplan van Delft. We zullen de reactie daarom nader inhoudelijk bestuderen. Het college gaat uiteraard in op het aanbod van de Staatssecretaris om nader in gesprek te gaan. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft, mr. burgemeester G.A. secr aris mr. J. Krul

2 Besturing en Controlling Besturing Bert den uiji Retouradres : Besturing, Postbus 76, 2600 ME Delft Be Tore nhove Martlnus Nijhoffiaan ES Delft Bankrekening BNG t.n.v. gemeente Delft Aan: Ministerie van infrastructuur en Milieu Staatssecretaris mevrouw WI. Mansveld Plesmanweg JG Den Haag VERZONDFN 3 0 APR Datum: 28 sprit 2015 Ond,nverp: voorstel unstel van betaling Ons kenmerk: Uw brief van Uw kenmerk Bijlage: Geachte mevrouw Mansveld, Delft vraagt uw hulp. In deze brief doen wij u een voorstel voor uitstel van betaling van de nog resterende gemeentelijke bijdrage (nu nog 32 miljoen) aan de spoortunnel, als onderdeel van het project Spoorzone Delft. Graag willen wij ons voorstel persoonlijk toelichten en met u bespreken. Aanleiding voor dit voorstel is de slechte financiele situatie van Delft. Delft wil zijn bijdrage betalen, maar later dan we in 2008 hebben afgesproken. Wij vragen van u Delft in de gelegenheid te stellen onze resterende gemeentelijke bijdrage (nu nog 32 miljoen) aan de tunnel te voldoen zodra Delft ook de relevante opbrengsten heeft. Deze bijdrage wordt immers voor een belangrijk deal opgebracht vanuit de benefits van de bovengrondse ontwikkeling. De stedelijke ontwikkeling is in de afgelopen periode echter gestagneerd door de vastgoedcrisis. Nu vasthouden aan het huidige schema van betaling drukt Delft dieper in de problemen. Wij vragen uw coulance, omdat het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Delft in dit specifieke project eendrachtig samenwerken. Het felt dat niet marktpartijen en overheid, maar hoge en lege overheden zo nauw samenwerken, maakt onze situatie uniek. We vragen het ministerie van 18,M niet om het probleem van de opbrengst van de vastgoed- en gebiedsontwikkeling (die is "lager en later") van ons over te nemen. Dat zien we nadrukkelijk als onze eigen verantwoordelijkheid. U kunt erop rekenen dat we ons maximaal in blijven zetten om zeif al het noodzakelijke te doen om weer financieel gezond te worden. Zoals wij ons als samenwerkingspartner ook maximaal ingezet hebben om de realisatie van de spoortunnel te faciliteren en dat voortzeften in de afronding van de deelprojecten in uitvoering bij Prorail. In deze brief geven we een toelichting op de financiele situatie van Delft en op de stappen die we zelf hebben gezet op wag near financieel herstel. Voor de volledigheid grijpen we kort terug op de samenwerking in het project Spoorzone Delft vanaf 2005 en op eerder gevoerde gesprekken.

3 28 april 2016 Een bijzondere samenwerking Rijk en gemeente werken nauw samen aan het project Spoorzone Delft. De Bestuurlijke Uitvoeringsovereenkomst (BUOK) van 5 oktober 2005 was het formele startpunt voor de integrale ontwikkeling van het Spoorzonegebiedl. Op 9 juli 2008 hebben de samenwerkingspartners Infrastructuur en Milieu en de gemeente Delft het addendum op de BUOK gesloten. Spoorzone Delft is een bijzonder project, vanwege de verwevenheid van de deelprojecten en de doelstellingen voor spoorlijncapaciteit, leefomgeving en duurzaamheid. Een ontwikkeling met nieuwe spoorweginfrastructuur (tunnel en station), een knooppunt voor openbaar vervoer en een nieuw stuk binnenstad, met onder meer een stadskantoor, parkeren en woningen. De voortgang is indrukwekkend: de Willem van Oranjetunnel is in gebruik genomen, het stationsgebouw is geopend en de deelprojecten van de uitvoeringsorganisaties Prorail en OBS (Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft) warden verder uitgevoerd. Het hele gebied met de nieuwe infrastructuur is dus een belangrijke aanwinst voor stad, regio en Rijk. Er zijn weinig grote (binnenstedelijke!) Infraprojecten met een zo breed draagvlak onder de bevolking. Het naargeestige spoorviaduct wordt momenteel gesloopt. De openbare ruimte wordt met de dag mooier! De bijdrage van Delft In de BUOK zijn we overeengekomen dat de gemeente Delft E 117 miljoen bijdraagt aan de tunnel. Deze bijdrage bestaat uit 37 miljoen aan subsidies aan Delft van de provincie Zuid-Holland2, stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden. Het resterende gedeelte ( 80 miljoen) is gebaseerd op de toen verwachte opbrengst van Delft uit de bovengrondse ontwikkeling. lnmiddels heeft Delft van daze 117 miljoen een bedrag van E 85 miljoen voldaan. Er resteert dus nog E 32 miljoen. Volgens de huidige afspraken moeten we dit bedrag betalen in termijnen van elk 8 miljoen, in de jaren 2014 tot en met We spreken dus over een probleem van net iets meer dan een kwart van de totale Delftse verplichtingen. Door de vastgoedcrisis zijn de grondopbrengsten sterk gedaald. De opbrengsten komen bovendien vertraagd tot stand, in de periode /2030. Dit betekent dat Delft van zijn eigen bijdrage al 48 miljoen heeft Weald zonder dat dear feitelijk grondopbrengsten tegenover staan. En dat was allerminst het idee en de verwachting toen we in 2008 onze overeenkomst sloten. Dit heeft direct effecten voor de financiele positie van Delft: we hebben fors afgeboekt op grondwaardes, terwijl onze betalingen aan het Rijk gefinancierd moeten worden. Kortom: we beginnen met een min-stand van 48 miljoen, waarbij er at flink ontwikkeld moet zijn voordat de grondopbrengsten daar bovenuit komen. Dit zal volgens de bestaande Businesscase Spoorzone Delft pas in de periods het geval zijn. We proberen dit jaar in samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Den Haag de ontwikkeling te versnellen. Overigens zullen we noolt de opbrengsten behalen die we in 2008 hadden verwacht. de Minister van VROM mevrouw S.M. Dekker en de Minister van V&W mevrouw drs. K.M.H. Peijs, vertegenwoordigden bij de ondertekening de Staat. VROM verstrekte aan de gemeente vanuit de Beleidsregeling Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) subsidie voor de Spoorzone Delft. 2 Naast VROM heeft ook de Provincie Zuid-Holland via een (meerjarige) subsidie bijgedragen aan de gebiedsontwikkeling Spoorzone. 2/6

4 28 april 2015 Gesprekken met l&m Gelet op de inmiddels ontstane discrepantie tussen uitgaven (onze bijdrage aan de tunnel) en opbrengsten heeft de gemeente Delft eind 2013, begin 2014 gesprekken gevoerd om te verkennen of het mogelijk was gelet de gewijzigde omstandigheden de resterende betalingsverplichting van 32 miljoen uit te stellen. Deze gesprekken zijn voor ons gevoerd door de heer Weak, voormalig DG Algemene Bestuursdienst. Het ministerie van l&m Week in het voorjaar van 2014 bereid tot enig uitstel van betaling, namelijk tot We hebben dit traject toen niet verder met het ministerie afgerond. Reden hiervoor was dat de begrotingspositie van Delft sterk was verslechterd. De wethouders Hekker en Harpe hebben op 11 maart 2015 in de stuurgroep Rijk/gemeente, namens het gemeentebestuur, een toelichting gegeven op de financiele positie van Delft en het project Spoorzone Delft. Er is daarbij besproken of een verdergaand ultstel van de resterende 32 miljoen tot omstreeks 2025 (in pleats van 2018) voor het ministerie bespreekbaar is. De stuurgroep Rijk/gemeente heeft gevraagd om een integraal voorstel, dat niet alleen ingaat op het betaalschema, maar ook op de deeldossiers. Die gaan over de inspanningsverplichting voor het treasuryresultaat en de risic,opost bij de gemeente ad E 5 miljoen ten gevolge van de eerder piaatsgevonden kostenoverschrijding bij de tunnel. Ook werd om inzicht gevraagd wat de gevolgen zijn als het voorstel niet gehonoreerd wordt. In afwachting van de verdere bespreking in de vervolgstuurgroep op 22 april 2015 (met mogelijk nog een vervolggesprek in juni) is het ministerie akkoord gegaan met het opschorten van de betalingsverplichting van Delft van de nog niet betaalde factuur 2014 (ad 8 miljoen). In de stuurgroep van 22 april j.l. is de conceptbrief besproken, waarop de definitieve brief aan u is gezonden. Financiele situatie De Delftse begroting kent een structureel tekort, de schuldenpositie van Delft is zeer hoog en de lokaie fasten zijn hoog. Daarom staat de gemeente nu onder preventief toezicht. We voorzien dat er een langdurige periode nodig is om tot herstel te komen van gezonde gemeentelijke financien. Dat gaat lukken, maar heeft tijd nodig. Hier horen verschillende scenario's en handelingsperspectieven bij. We zien daarbij twee van elkaar te onderscheiden vraagstukken: een herstelplan voor een financieel gezonde gemeente en het oplossen van de financiele probiemen rand het project Spoorzone Delft. Werken aan herste1 De begroting kent een structureel tekort. Delft werkt een herstelplan met oak eigen maatregelen uit: Enkele kengetallen: Omvang van de begroting: 365 miljoen Tekort: 2015 E 11,3 mlljoen, door extra bezuinigingen teruglopend near 2018 structureel E 6,3 miljoen Schuldpositie: 523 miljoen verder stijgend near miljoen Lokale lasten: Delft is in de COELO atlas van 35 grootste gemeenten de een na duurste, alleen Zaanstad heeft hogere woonlasten Bezuinigingen: afgelopen 4 jeer 57 miljoen, komende periode E 12 miljoen extra (20% van de begroting is gesaneerd) Personele organisatie halveert door noodzakelijke bezuinigingen en verzeffstandigingen: 2004: 1430 Fte, 2010:1200 Fte, 2018 totes 700 Fte. 316

5 28 april 2015 Daarnaast geldt dat Delft, zoals vele andere gemeenten, meerdere gebiedsontwikkelingen heeft die zijn tegengevallen. De Spoorzone is daarvan voor Delft de belangrijkste. De financiele impact van de gebiedsontwikkeling Spoorzone vormde voor Delft de aanleiding ook de Delftse positie in het Gemeentefonds eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dit wijst er op dat voor Delft sprake is van significante onevenwichtigheden in de werking van het gemeentefonds. Hoewel er ook andere Gemeentefondsparameters relevant zijn, wordt met name de centrumfunctie van Delft structureel onvoldoende gehonoreerd. We gaan hierover in gesprek met het ministerie van BZK. Financiele situatie Spoorzone Delft heeft financiele problemen door de stedelijke ontvvikkeling van de Spoorzone. Dat moeten we zelf oplossen. We kijken near mogelijkheden cm tot een versnelde ontwikkeling van het gebied te komen. We willen met ISM het vraagstuk van het betaalritme oplossen. In het bredere kader van de bereikbaarheid van Delft kijken we ook near nadere afspraken met de Metropoolregio. En we dragen ook via de Delftse begroting lasten voor de Spoorzone. Enkele kengetallen: Voorzien tekort van het integrale project Spoorzone Delft op Eindwaarde miljoen De gemeentelijke bijdrage voor de totale ontwikkeling van de Spoorzone stijgt van miljoen met E 140 miljoen tot een bedrag van 275 miljoen Er wordt ten gevolge van de vastgoedcrisis rekening gehouden met afboeking op grondwaardes van 75 miljoen Van de afgesproken bijdrage aan de tunnel ad 117 miljoen is inmiddels E 85 miljoen betaald Wat zijn gevolgen ale verzoek niet gehonoreerd wordt Als Delft moet blijven bijdragen aan de spoortunnel zonder dat dear opbrengsten tegenover staan, verslechtert dat de schuldpositie van de gemeente, met de daarbij behorende lasten. De schuldpositie is anno miljoen. Doze bedragen zijn voor een gemeente als Delft enorm. Ze liggen ook fors hoger dan algemeen aanvaarde normen voor een gezonde gemeentelijke schuldpositie. Zoals aangegeven breekt voor Delft een periode aan van herstel near gezonde gemeentelijke financier'. Dit betekent: verminderen van de negatieve algemene reserve (en deze weer positief maken), verminderen van schulden, en vanuit een positief saldo op de gemeentebegroting weer kunnen sparen. In deze lijn doorreclenerend hebben we eerst weer substantiele grondopbrengsten nodig voor we kunnen voldoen aan de resterende betalingsverplichting van E 32 miljoen. Anders verlichten we onze schuldpositie niet, maar verzwaren deze om weer tot gezonde gemeentelijke financier" to komen. Dit betekent ook een 'anger verblijf onder preventief toezicht, en zelfs ook een mogelijke opmaat naar een eventuate artikel-12-status van de gemeente. Nu zal Delft dear vooral eerst zelf last van hebben. Oak het ministerie van l&m en ProRail kunnen er last van ondervinden zodra in projectonderdelen sprake is van meerwerk. 4/6

6 28 april 2015 Als het verzoek wel gehonoreerd wordt, verlicht dat onze Businesscase: het tekort in 2030 wordt verlaagd met 10 tot 15 miljoen. Ons voorstel aan u A. Ultstel van betaling Het hoofdpunt voor deze brief is uitstel van betaling van de nog openstaande E 32 miljoen. Naar de huidige Businesscase duurt het tot in de periode voordat de substantiele grondopbrengsten er weer zijn. ZoaIs aangegeven nemen we gericht actie om, indien mogelijk, te versnellen met een aantrekkende vastgoedmarkt. Onderzoek near mogelijke interesse van buitenlandse investeerders is onderdeel van onze aanpak. Als het lukt om te versnellen en we hebben daar nu voorzichtig goede hoop op kan het voldoen van de resterende betalingsverplichting ook vervroegd warden. Uitstel van betaling roept de vraag op onder welke condities dit toegepast wordt. Met name kan daarbij gedacht worden aan rentecondities. Het denkmodel van het addendum BUOK is dat de afgesproken bedragen van de betalingsverplichtingen nominaal zijn, oftewel zonder rente. Dit afgezien van een relatief klein bedrag waarvoor de IBOI van toepassing is. Ons voorstel is dat l&m dit mechanisme (renteloos) gelet op de ingrijpend gewijzigde en bij de BUOK niet voorziene omstandigheden ook toepast bij een eventueel uitstel van betaling. Versnelling? Delft heeft de diensten stadsontwikkeling van de gemeenten Den Haag en Rotterdam benaderd met het verzoek near optimaliseringsmogelijkheden te kijken voor de Spoorzone. Los van enkele opmerkingen m.b.t. programma ligt naar hun inzicht de belangrijkste optimaliseringsmogelijkheid in versnelling van het project in combinatie met verkoop van (grote delen van) het project aan ook Internationale vastgoedbeleggers. Dat heeft geleid tot de bereidheid om hun contacten op de ook Internationale beleggers-/investeringsmarkt in te zetten ten behoeve van de Spoorzone Delft. Daartoe is in Den Haag -op verzoek van Delft- inmiddels door het College ambtelijk een opdracht verstrekt. B. De inspanningsverpfichting treasuryresultaat In het addendum BUOK is de inspanningsverplichting voor het treasuryresultaat opgenomen. Delft heeft subsidiegelden van derden verkregen en deze in eerste aanleg op spaardeposito gezet. De inspanningsverplichting was op deze wijze 12 miljoen extra te genereren voor de bijdrage aan de tunnel. Deze opbrengst wordt naar huidig inzicht niet gerealiseerd. Door de toekomstige rentekosten verdampt het tot nu toe gerealiseerde renteresultaat. Het komt ons hoe dan ook logisch voor dat het treasuryresultaat pas betaald kan worden aan het einde van het project (nu ), omdat dan pas definitief het treasuryresultaat vastgesteld kan worden. C. Bijdrage aan de kostenoverschniding van de tunnel In het addendum BUOK van juli 2008 is ook aangegeven dat bij kostenoverschrijding van de tunnel (wet zich inmiddels ook heeft voortgedaan) Delft voor een extra betalingsverplichting tot 5 miljoen staat. Ons verzoek 516

7 28 april 2015 aan u is om deze extra bijdrage te laten vervallen. Wij doen u dit verzoek vanwege de bestuurlijke opgaaf voor Delft am via een langjarig traject tot financieel herstel te komen. Uw steun daarbij helpt en wordt door ons ten zeerste op prijs gesteld. Ter afs I u iti ng Delft is goed voor zijn geld. Maar gezien de huidige financiele positie van de gemeente is latere betaling zeer noodzakelijk. Ons verzoek heeft betrekking op net lets meer dart een kwart van de totale Delftse verplichtingen. Bijna driekwart is reeds voidaan. Ook dat laatste kwart wil Delft voldoen. Maar dan onder zodanige omstandigheden, dat daardoor niet de Delftse financiele positie, meer in het bljzonder onze benarde schuidpositie, nog verder wordt verslechterd. Daarbij is dus ook niet de vraag of l&m wil deien in de tegenvallende gebiedsopbrengsten, maar of l&m als mede-overheid bereid zou zijn dit laatste kwart te innen op een later moment. Het momenteel gehahteerde tijdsschema voor de voltooiing van de Spoorzone gaat uit van de periode Omdat we echter een paging doen opbrengsten te versnellen, is een 'zoveel eerder als gezien de opbrengsten mogelijk' voor Delft bespreekbaar. Detft staat zelf nu voor de bestuurlijke opgaaf om in een langdurige herstelperiode weer tot gezonde gemeentelijke financier' te komen. Een verdere verslechtering van deze financiele situatie brengt de ongewenste artikel-12-status volgens de Financiele Verhoudingswet dichterbij. Het lijkt ons onwenselijk dat het Rijk hieraan bijdraagt door geen of onvoldoende ruimte te geven in de betalingsverplichtingen van de gemeente. Wij treden graag met u over dit onderwerp nader in overleg. Tot slot melden wij u dat deze brief vanwege het preventief toezicht van de Provincie Zuid- Holland door ons ook in afschrift ter kennis van Gedeputeerde Staten wordt gebracht. Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester r. drs. G.A.A. Verkerk, secretaris 'Tr. V. Aralleisen Ls. 6/6

8 Arrg:x.t, Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus EX Den Haag College van burgemeester en wethouders van Delft Martinus Nijhofflaan ES Delft Bestuurskern Directie Openbaar Vervoer en Spoor Plesmamveg 1-6 Den Haag Postbus EX Den Haag Contactpersoon r. L.C.M. Postma 7' M -I-31(0) F Leo.Postma minienm.nt Datum Betreft 0 9 JUL/ MI5 Spoorzone Delft, voorstel uitstel van betaling One kenmerk lenm/dsk-2015/ Uw kenmerk Geacht college, In verband met de slechte financiele situatie van Delft verzoekt u mu j om: uitstel van betaling van de nog resterende gemeentelijke bijdrage van C 32 miljoen aan de bouw van spoortunnel in Delft zonder renteverrekening; kwijtschelding van een bijdrage van Delft in de meerkosten van C 5 miljoen; instemming met het pas aan het eind van het project Spoorzone Delft uitbetalen van het treasuryresultaat van gemeente Delft, verkregen uit het in deposito zetten van subsidies, met de inspanningsverplichting om daarmee C 12 miljoen extra bijdrage te genereren voor de bouw van de spoortunnel Delft. De in uw brief genoemde bedragen zijn excl. BTW. Ik begrijp de achtergrond van uw verzoek, maar kan hier niet aan meewerken aangezien het ministerie niet de aangewezen instantie is om uitstel van betaling te verlenen en geen budgettaire mogelijkheden heeft om bedragen kwijt te schelden. De bereidheid bij het ministerie om uitstel van betaling toe te staan, is eind 2013 en begin 2014 door de gemeente afgetast in gesprekken met het ministerie. Deze gesprekken zijn voor u gevoerd door de heer Weck. De gesprekken zijn voortgezet in de Stuurgroep Spoorzone Delft, waarin gemeente en het ministerie beide zitting hebben. Uitgangspunt voor het ministerie in die gesprekken was, en is nog altijd, dat de aannemerscombinatie, die de spoortunnel bouwt, wordt betaald door ProRail voor de werkzaamheden die de aannemerscombinatie heeft verricht. Dat houdt in dat betaling de termijn van oplevering van de spoortunnel in 2017 niet kan overschrijden. Bovendien blijkt de mogelijkheld van het naar voren halen van betalingen door IenM, om de gemeente In staat te stellen betalingen uit te stellen, niet meer uitvoerbaar te zijn, daar IenM inmiddels alle kosten, die ten laste van IenM kunnen worden gebracht, al heeft betaald. Het ministerie is bovendien niet de aangewezen instantie en in de gelegenheid om langlopende (renteloze) leningen te verstrekken aan de gemeente Delft. Het verlenen van uitstel van betaling tot 2025, zoals u wenst, is om die reden niet mogelijk. Daarnaast zou van het honoreren van uw verzoek een in mijn ogen ongewenste precedentwerking uitgaan. Evenmin kan lk akkoord gaan met kwijtschelding van de gemeentelijke bijdrage Pagina 1 van 2

9 ad. C 5 miljoen in de extra kosten van de bouw van de spoortunnel. Ten eerste omdat ik hiervoor geen budgettaire mogelijkheden heb en ten tweede omdat mijn ministerie reeds ruim heeft bijgedragen aan de financiele problematiek, te weten het afdekken naast scopewijzigingen van C 124 mm. aan optredende risico's. In 2004 bood het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel mede namens de Provincie Zuid- Holland, het Stadsgewest Haaglanden en gemeente Delft aan om met een vaste bijdrage van het Rijk van C 344 miljoen voor eigen kosten en risico de aanbesteding en de bouw van de spoortunnel ter hand to nemen. Inmiddels bedragen de uitgaven van het Rijk voor de spoortunnel Delft in totaal C 552 miljoen. Eerdere verzoeken van de gemeente aan het Rijk voor het opvangen van opgetreden risico's als ook in 2008 voor het overnemen van de verantwoordelijkheid voor de bouw van de spoortunnel, nadat door de gemeente was aangegeven dat de gemeente de risico's van het project niet meer kan dragen, zijn door het Rijk gehonoreerd. Het Rijk heeft daarmee ruimschoots haar deel bijgedragen om de financiele problematiek road de bouw van de spoortunnel Delft op to lossen. Bestuurskern Directiedpenbaar Vervoer en Spoor Datum One kenmerk lenm/b5k-2015/ Ten aanzien van uw derde verzoek om uitstel van de afdracht van het treasuryresultaat moet worden geconstateerd dat het leidt tot een tekort aan financiering bij ProRail en is om die reden niet gewenst. Ik wil u verzoeken het treasuryresultaat af te dragen ruim voor de oplevering door de aannemerscombinatie van de spoortunnel in Delft, opdat ProRail in staat wordt gesteld de aannemerscombinatie tijdig te beta len. De oplevering van de spoortunnel Delft is voorzien in Indien gewenst kan de wnd. Directeur-Generaal Bereikbaarheid een nadere toelichting geven op mijn stand punt. Ik hoop en verwacht dat u begrip kunt opbrengen voor mijn zakelijke overwegingen. Hoogachtend, E STMT ECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Wilma J. M nsveld Paglna 2 van 2

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

HKPD Verslavingszorg in breder verband

HKPD Verslavingszorg in breder verband HKPD Verslavingszorg in breder verband Onderzoek naar de aansturing van verslavingszorg in Vlissingen Rekenkamercommissie Vlissingen Colofon Uitgebracht door: Informatie: Rekenkamercommissie Vlissingen

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

stadhouders advocaten

stadhouders advocaten stadhouders advocaten PER AANGETEKENDE PST Gemeenteraad Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam mr..j. Brommer mr. P.S. Fluit mr. D.M. van Cenderen mr. CP. Mesker mr. M.E. Stefels mr. E.A.T.M. Steverink*

Nadere informatie

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Besluit Algemeen Bestuur Bleizo juli 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 Bijlage(n): a) Jaarrekening 2014 b) Controleverklaring (Accountantsverslag 2014) c) Advies Rekeningcommissie Toelichting: De jaarrekening

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716 1. Inleiding In november 2011 is, als vervolg op een burgerinitiatief, raadsbreed de Motie 9 Glashelder aangenomen (veranderd in

Nadere informatie

AB-OFGV. 4 febr. 2015. 10:00 uur

AB-OFGV. 4 febr. 2015. 10:00 uur AB-OFGV 4 febr. 2015 10:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 4 februari 2015 Tijd : 10:00-11:30 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap [1] Datum : 17 februari 2012 Aan : De gemeenteraad Meridio : 683767 Van : Het college van B&W Onderwerp : Financiering door middel van een swap Inleiding Tijdens de Politieke Markt van 25 januari 2012

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M.

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 november 2012 in het gemeentehuis te Diemen, aanvang 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

INLEIDING. Samen aan zet

INLEIDING. Samen aan zet INLEIDING Samen aan zet Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2015 aan. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is dit de eerste programmabegroting in deze nieuwe raads- en collegeperiode. We

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 2 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 1. Samenvatting

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 1. Samenvatting gemeente Haarlemmermeer onderwerp Raadsvoorstel 2013.0030720 Afronding dossier Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO), kredietaanvraag projecten Mainport & Groen en Park21 en subsidieaanvraag PASO-middelen

Nadere informatie

Commissie Tijd voor keuzes Opgesteld in opdracht van de gemeenteraad van Sittard-Geleen, 10 maart 2006

Commissie Tijd voor keuzes Opgesteld in opdracht van de gemeenteraad van Sittard-Geleen, 10 maart 2006 Tijd voor keuzes Commissie Tijd voor keuzes Opgesteld in opdracht van de gemeenteraad van Sittard-Geleen, 10 maart 2006 INHOUD Pagina Inleiding 02 1. Samenvatting aanbevelingen 05 2. Probleemstelling:

Nadere informatie

Kees van Nieuwamerongen/Pier. +5999 4619081 Hornstra/Sandrien de Klerk. 29 december 2014 info@cft.cw. Cft 201400242 1/12 1

Kees van Nieuwamerongen/Pier. +5999 4619081 Hornstra/Sandrien de Klerk. 29 december 2014 info@cft.cw. Cft 201400242 1/12 1 Aan De minister van Financiën van Aruba College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefax (+5999) 4619088

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt in

Nadere informatie