De voorzitter, de heer Professor dr. C.P. Veerman, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter, de heer Professor dr. C.P. Veerman, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom."

Transcriptie

1 Versie d.d M /1/ / NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE TE APELDOORN GEVESTIGDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ROYAL REESINK N.V. GEHOUDEN OP 20 MEI 2015 AANVANG 14:00, LOCATIE: DE CANTHAREL (HOTEL VAN DER VALK) TE APELDOORN, VAN GOLSTEINLAAN Opening De voorzitter, de heer Professor dr. C.P. Veerman, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens geeft de voorzitter te kennen dat: Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink een volmacht heeft afgegeven waardoor certificaathouders die ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn stemrecht kunnen uitoefenen terzake van de met de betreffende certificaten corresponderende aandelen. Hij zal mededelen hoeveel aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hoeveel stemmen zij kunnen uitbrengen, zodra de presentielijst hem bekend wordt. Een aantal personen is uitgenodigd de vergadering als toehoorder bij te wonen waartegen niemand ter vergadering bezwaren heeft geuit. Het betreft hier onder andere leden van de Centrale Ondernemingsraad alsmede enkele representanten van de directie, het management van onze bedrijven of bedrijven waarin wij participeren en tevens de beoogde nieuwe commissaris mevrouw Bergkamp. De accountant van de vennootschap, onder wiens verantwoordelijkheid de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2014 is afgegeven, te weten de heer drs. A.J.E. Jansman RA van Deloitte, welkom wordt geheten. De externe accountant een korte toelichting zal geven over zijn controlewerkzaamheden. Van het verhandelde in de vergadering notulen zullen worden gemaakt, waartoe de voorzitter Professor mr. M. van Olffen tot secretaris heeft 1 / 35

2 aangewezen. Tevens deelt de voorzitter mee dat ten behoeve van het opstellen van de notulen een bandopname van de vergadering wordt gemaakt. Stemming zal plaatsvinden bij acclamatie. Personen die tegen een voorstel wensen te stemmen dan wel zich van stemming wensen te onthouden worden vriendelijk verzocht om bij het betreffende agendaonderdeel en voorstel dit aan te geven door hun hand op te steken, naam te noemen en aan te geven ten behoeve van wie tegen het voorstel wordt gestemd dan wel wie zich onthoudt alsmede het aantal aandelen waarvoor deze stemmen worden uitgebracht. Alvorens over te gaan tot de behandeling van het verslag van de directie, doet de voorzitter de volgende mededeling. In de algemene vergadering van vorig jaar kwam in de rondvraag het punt aan de orde van de gespannen verhoudingen die bestaan, of bestonden, tussen de heer Ten Doeschate en de voorzitter ten gevolge van een verschil in inzicht in het verhandelde in de algemene vergadering van Inmiddels heeft de voorzitter de heer Ten Doeschate gevraagd op welke wijze hij de excuses van de voorzitter verwoord zou willen zien, dat heeft geleid tot een voorstel van de heer Ten Doeschate voor een brief. De voorzitter heeft deze brief in zijn geheel overgenomen waarin zijn verontschuldigingen zijn vervat voor de gedane uitlatingen. Deze brief is ondertekend en bij de heer Ten Doeschate bezorgd. De voorzitter hoopt dat daarmee de zaak uit de wereld is, hetgeen daarbij ook afgesproken is. De voorzitter zegt dat hij dat graag voorafgaand aan de algemene vergadering wilde zeggen. Een van de aandeelhouders vraagt of deze brief mag worden gelezen. De voorzitter geeft aan dat het hier gaat om correspondentie tussen de heer Ten Doeschate en hemzelf. Van zijn kant is er geen bezwaar en de voorzitter vindt dat verder prima als de heer Ten Doeschate daar ook geen bezwaar tegen heeft. De heer Ten Doeschate spreekt zijn erkentelijkheid uit over het feit dat hij de brief, precies vijf jaar nadat het voorval zich voordeed, heeft gekregen. Hij geeft aan dat de voorzitter de brief eindigt met de vraag of hij nu ook wil bevestigen of zij elkaar zo over en weer goed begrijpen en dat er geen sprake meer zal zijn van getroebleerde verhoudingen in de toekomst. De heer Ten Doeschate geeft aan dat hij dat graag wil bevestigen en dat wat hem betreft er nu een streep is getrokken onder hetgeen zich heeft voorgedaan. De heer Ten Doeschate geeft aan het wel jammer te vinden dat dit vijf jaar heeft geduurd, maar, hoe het ook zij, ze er met elkaar uit zijn gekomen en hij spreekt zijn dank uit aan de betrokken beleggers, mevrouw Reesink en de heer Valkhof in het bijzonder, maar ook aan een aantal anderen buiten de orde van de vergadering die dit op een nette manier hebben afgewikkeld. De heer Ten Doeschate dankt de 2 / 35

3 voorzitter en geeft aan dat hij geen enkel probleem heeft met het ter kennis brengen van de brief onder de aandeelhouders. De voorzitter geeft aan dat hij daar evenmin problemen mee heeft en dat hij graag een streep trekt onder deze zaak. De voorzitter zegt dat hij zich gesterkt voelt door de woorden van Abraham Kuyper: "het boetekleed ontsiert den man niet". De voorzitter geeft een van de aandeelhouders het woord alvorens over te gaan tot het verslag van de directie. De heer Van Leeuwen brengt, als een punt van orde, de voorzitter ter kennis de transparantiegedachte die leeft in het land van aandeelhouders. De heer Van Leeuwen brengt de compensatieregeling van Imtech onder de aandacht. Bij deze compensatieregeling kunnen aandeelhouders aangeven hoeveel aandelen ze hebben bij de Vereniging van Effectenbezitters ("VEB"). De heer Van Leeuwen geeft aan dat deze gelden zijn ingebracht in een stichting en met deze stichting gaat VEB aan de sier door het starten van een colportageregeling in plaats van een compensatieregeling. De voorzitter onderbreekt de heer Van Leeuwen en wijst hem erop dat hij een punt van orde wilde aandragen. De heer Van Leeuwen geeft aan dat hij de onrechtmatigheid die de VEB inbrengt in het aantal stemmen op deze vergadering, naar voren wil brengen. De voorzitter geeft aan dat hij het punt van de heer Van Leeuwen heeft verstaan, maar dat hij dit verder kan toelichten in de rondvraag. De heer Van Leeuwen vervolgt dat zijn punt is dat men vier soorten aandeelhouders bij de VEB heeft. Ten eerste zijn er de leden die betalen voor hun aandelen. Daarnaast bestaat er een en/of rekening, waarbij men bijvoorbeeld voor aandelen Imtech die men aanbiedt ter compensatie, aandelen ter compensatie terug kan krijgen. De andere aandelen kunnen van een echtgenote zijn die geen lid is. Ten tweede zijn er ook directeur-grootaandeelhouders in die constructie betrokken. De heer Van Leeuwen geeft aan dat daarbij wordt gevraagd of men in gemeenschap van goederen of onder huwelijksvoorwaarden is getrouwd. De heer Van Leeuwen geeft aan dat dit, naar zijn gevoel, in ieders privacy ligt. De heer Van Leeuwen vraagt aan de voorzitter hoe men in dit geval rechtmatig kan bepalen van welk soort aandelen nu het geboden stemrecht verschilt van het daadwerkelijke aantal aandelen dat aan de VEB wordt aangeboden. De heer Van Leeuwen geeft aan dat dit een minimaal punt is, maar dat het hem gaat om de transparantie hierbij. 3 / 35

4 De voorzitter geeft aan dat de heer Van Leeuwen zijn punt heeft gemaakt en gaat over tot het verslag van de directie. 2. Verslag van de directie De voorzitter geeft het woord aan de heer Van der Scheer om een toelichting op het verslag van de directie te geven. De heer Van der Scheer geeft een presentatie van de highlights die genoemd zijn in het jaarverslag en de stand van zaken op dit moment. De heer Linnenbank geeft daarbij een toelichting op de jaarrekening. De presentatie is via de website, te downloaden. De voorzitter stelt de algemene vergadering in de gelegenheid vragen te stellen over het verslag van de directie, dat in het jaarverslag van 2014 is opgenomen op de pagina's 20 tot en met 83, of opmerkingen hierover te maken. Alvorens de aandeelhouders het woord te geven, geeft de voorzitter de algemene vergadering de stand van de aanwezige certificaathouders en aandeelhouders door. Ter vergadering zijn blijkens de getekende presentielijst 16 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd tezamen vertegenwoordigende aandelen, zijnde 26,5% van het geplaatste kapitaal. Tevens zijn aanwezig of vertegenwoordigd 84 houders van certificaten van aandelen Royal Reesink, tezamen vertegenwoordigende certificaten, zijnde 52,3% van het geplaatste kapitaal. De heer Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) merkt op dat er een nieuw model, genaamd "Huur & Stuur" is ingevoegd en dat hij graag zou willen weten wat voor effect dit heeft op de financiering van de bedrijven. Daarnaast geeft de heer Stevense aan dat ze niets meer horen over de TYM tractoren en hij vraagt of deze nog in het pakket van Reesink zitten. Tot slot zegt de heer Stevense dat hij het toch niet kan laten om over de fruitteelt te beginnen. Tractoren zijn op korte tijd hard nodig gezien de pluktijd. De heer Stevense merkt op dat men tegenwoordig steeds meer met pluktreintjes werkt en vraagt de voorzitter of er aan gedacht is om de TYM tractoren te verhuren in deze periode. Vervolgens geeft de heer Stevense aan dat hij begrijpt dat het bedrijf in Kazachstan ook wil doorgaan met bouwmachines om het assortiment te verbreden. De heer Stevense vraagt hoe dat wordt gezien en hoe lang daarover zal worden gedaan. Ten derde is de heer Stevense opgevallen dat op pagina 45 van het jaarverslag een paar punten staan vermeld waar hij van geschrokken is. Het onvoldoende op de hoogte zijn van elkaars best practices, nog niet optimale cross-overs, cultuurverschillen, ICT infrastructuur en distributiemodellen vindt de heer Stevense iets wat toch nog een probleem zou kunnen worden en hij vraagt wat daaraan gedaan gaat worden. Ook viel het de heer Stevense 4 / 35

5 op dat er nog niets wordt gedaan met tweedehands heftrucks. Hij geeft aan dat men in de landbouw eigenlijk alleen in de herfst een heftruck nodig heeft en dat deze daarmee maar een week of zes echt nodig is. Tot slot stelt de heer Stevense dat het management van Reesink problemen had om monteurs aan te trekken. Dit vond de heer Stevense typisch, nu specifiek in deze sector er toch monteurs moeten zijn die '24/7' beschikbaar zijn. De heer Reesink geeft aan blij te zijn met het herstelde contact tussen de heer Ten Doeschate en de voorzitter. Verder feliciteert hij de directie en medewerkers met het bereikte resultaat wat in 2014 is bereikt. Het overnemen van en fuseren met een bedrijf is één ding, maar om daarna met de medewerkers ervoor te zorgen dat het één geheel wordt, is een hele andere affaire. De heer Reesink geeft aan dat hij tussen de regels door leest dat het overal niet helemaal vlekkeloos is gegaan en dat hij in het jaarverslag een duidelijk dankwoord mist, in tegenstelling tot het dankwoord opgenomen in de presentatie van het jaarverslag richting het personeel. Hij geeft aan dat dit bedrijf zonder personeel natuurlijk niets is. Ten tweede gaat de heer Reesink verder met zijn andere punt inzake de beurs. Hij constateert dat op 8 april 2014 het bedrijf te horen heeft gekregen dat Alternext stopt. Op 10 april 2015 wordt het jaarverslag opgemaakt en 15 april 2015 komt Euronext met de mededeling dat er een nieuwe beurs op poten wordt gezet. De heer Reesink stelt dat hij het van Euronext schandelijk beleid vindt en dat hij niet snapt dat Euronext, dat een professionele organisatie moet zijn, op deze manier met haar klanten omgaat. Hij geeft aan dat het feit dat de heer Van der Scheer in zijn voorwoord van het jaarverslag daar al mee begint, bewijst dat hij daar ook kwaad over is. De heer Reesink vraagt of er niet moet worden nagedacht over of er bij de Autoriteit Financiële Markten een klacht kan worden ingediend tegen Euronext, maar ook tegen de Autoriteit Financiële Markten zelf, over hoe zij dit aanpakken. De heer Reesink zegt benieuwd te zijn naar waarom in de presentatie wordt gezegd dat er over een aantal jaren naar Euronext moet worden gegaan. Hij vraagt waarom het bedrijf niet op de andere beurs kan blijven nu hij heeft begrepen dat het een kostbaar en tijdrovend beslag legt op ieders tijd om naar Euronext te gaan. Het maken van een prospectus kost volgens de heer Reesink handen vol geld, terwijl, als men het Financieel Dagblad leest, deze nieuwe beurs wordt beschermd met zeer lage kosten. De heer Reesink dringt aan om hier nog goed naar te kijken. De voorzitter bedankt de heer Reesink voor zijn vragen. De heer Rienks, aansluitend op de heer Reesink, zegt dat hij nog goed weet dat Euronext IFRS verplicht stelde en dat de onderneming er toen ook aan moest geloven. Hij meent zelfs dat de cijfers over drie jaren naar IFRS zijn gerapporteerd. De heer Rienks geeft aan dat de heer Linnenbank misschien exact zal weten hoe het zit, maar dat er niet kan worden teruggegrepen op eerder opgedane ervaring. De heer Rienks herinnert zich de bezwaren goed die de heer Ten Doeschate destijds aanvoerde tegen IFRS welke neerkwamen op twee punten. Ten eerste werd geen gesegmenteerde informatie gegeven nu dat de concurrentie teveel zou helpen. De heer Rienks vraagt 5 / 35

6 hoe het nu zit met die bezwaren tegen gesegmenteerde informatie? Het tweede bezwaar ging om prijsontwikkelingen van de voorraden die bij IFRS kunnen leiden tot grote wisselingen in de waardering van de voorraden en daarmee ook tot bijstellen van de winst en andere cijfers. Ook geeft de heer Rienks aan dat hij bedenkingen heeft bij Kazachstan. Hij geeft aan dat Kazachstan niet tot de Europese Unie behoort en vraagt of het daar meevalt met corruptiepraktijken. Daarnaast vraagt hij aan de voorzitter wat men vindt van het politieke risico van het uitvoeren van werk in Kazachstan. Als laatste vraagt de heer Rienks waarom er bij de nabetaling aan Pon geen korting is verkregen gezien de hogere kosten en resultaatbijdrage van de onderneming en hetgeen vermeld stond in de gemaakte afspraken met Pon. De heer Van der Scheer begint met de beantwoording van de vragen van de heer Stevense: Hij geeft aan dat Huur & Stuur geen leaseconstructie is en dat dit om daadwerkelijke korte termijn verhuur gaat die wordt gefinancierd door de onderneming zelf. Dit is niet 'off-balance' gefinancierd en kan worden teruggevonden op de balans van de vennootschap. De heer Van der Scheer geeft aan dat ze zeer tevreden zijn met de aanpak van Huur & Stuur. Voor wat betreft de TYM tractoren zegt de heer Van der Scheer dat de TYM tractoren zowel in Nederland als België op de markt worden gezet en met name in de sectoren waar Jean Heybroek zit. Verder geeft hij aan dat Jean Heybroek bijvoorbeeld een grote order heeft gekregen van een grote toeleverancier die werk doet voor golfbanen van EUR ,-- aan Toro machines, TYM compact tractoren en Claas tractoren, waardoor de synergie tussen de sectoren zichtbaar is. Hij zegt dat er zeker nog groeikansen zijn nu het gaat om een nieuw merk tractor, maar dat een langere aanloopperiode nodig is om een behoorlijk marktaandeel te creëren. De heer Van der Scheer beantwoordt vervolgens de vraag over Kazachstan en of daar in andere sectoren zal worden gestart. Er zijn gesprekken gaande met Linde over Kazachstan. Linde heeft daar zijn eigen organisatie en wil gebruik maken van de organisatie van Reesink in Kazachstan. Hij geeft aan dat er ook gekeken is naar bouwmachines, maar dat daar op dit moment geen prioriteit aan wordt gegeven, omdat de vraag van Linde tussendoor kwam. De heer Van der Scheer gaat in op de vraag over de 'zwakke punten' die worden genoemd in het jaarverslag. Hij geeft aan dat bij overnames elk bedrijf zijn eigen cultuur heeft en dat het een uitdaging is om die cultuur te mengen met de cultuur van de groep. Dit is zeker een aandachtspunt en moet goed begeleid worden. Ten aanzien van de vooruitzichten zegt de heer Van der Scheer dat er hier en daar nog meer uit te halen valt en dat niet alles in één keer gedaan kan worden. Om die reden is dit als een 'zwak punt' neergezet, en 6 / 35

7 de gerealiseerde 'cross-sales' kunnen nog worden verbeterd. De heer Van der Scheer noemt daarbij de mogelijkheid tot het vermarkten van gebruikte heftrucks. Deze gaan doorgaans direct naar de handel, maar nu wil Reesink een 'used center' opzetten in Apeldoorn. Deze trucks kunnen bijvoorbeeld naar de landbouw worden afgezet. De heer Van der Scheer geeft aan dat Reesink streeft naar één ICT platform voor de equipment divisie. De onderneming is nu bezig om dit platform op te zetten door Microsoft Dynamics te implementeren in de equipment divisie, zodat gaandeweg alle bedrijven in de equipment divisie hier gebruik van kunnen maken. Vervolgens gaat de heer Van der Scheer in op de vraag met betrekking tot distributiemodellen en geeft hij aan dat distributiemodellen snel veranderen, omdat de markten sneller veranderen en daarin moet worden mee bewogen. De heer Van der Scheer stipt aan dat Reesink koploper wil zijn in verschillende landen op dit gebied. De heer Van der Scheer zegt dat het aantrekken van monteurs een 'issue' is en dat goede monteurs moeilijk te vinden zijn. Door het hebben van bedrijven in zowel de landbouw als in de construction equipment, is Reesink hopelijk interessant voor monteurs. Door deze diversiteit kunnen monteurs die bijvoorbeeld in de landbouw hebben gewerkt bij construction equipment gaan werken of vice versa. De heer Van der Scheer geeft aan dat Reesink zich zeker zal inzetten om dit beleid door te zetten en goede vakmensen binnen te halen. De heer Van der Scheer beantwoordt vervolgens de vragen van de heer Reesink. Hij geeft aan dat er een hele discussie met Euronext is geweest en dat de heer Reesink ook heeft gezegd dat hij daar altijd op een gepaste manier op reageert, maar dat de emoties dit keer wel getoond zijn, gezien het spel dat er gespeeld werd. De heer Van der Scheer geeft aan dat dit niet alleen geldt voor Euronext, maar ook voor de Autoriteit Financiële Markten, die toch voor de belangen van de beleggers in moet staan. Door een bedrijf te dwingen binnen een half jaar over te gaan naar een ander platform hebben ze niet gehandeld in het belang van de beleggers. Hij geeft aan dat er evenmin rekening is gehouden met de belangen van het bedrijf en haar stakeholders. Er is een nieuwe CEO begonnen bij Euronext die de problematiek rondom Euronext heeft opgepakt en met een nog niet uitgewerkt voorstel is gekomen. De heer Van der Scheer geeft aan dat dit voorstel een alternatief is dat serieus onderzocht moet worden. De heer Van der Scheer benadrukt dat Reesink uiteindelijk toch naar Euronext wil vanwege de internationale positie van het bedrijf en dat ze internationaal gezien meer herkenbaar zijn dan met een notering op Alternext. Hij geeft aan dat dit een onderwerp is dat zich met de tijd zal uitwijzen. De heer Van der Scheer zegt dat hij daarmee ook min of meer de vragen van de heer Rienks over Euronext en IFRS heeft beantwoord en geeft aan dat er altijd overeenstemming is geweest over het feit dat segmentatie voor 7 / 35

8 Reesink lastig is. De invloed van de staalhandel is nu geringer dan in het verleden toen staal nog een belangrijke pijler was binnen Reesink en het goed ging in de staalbranche. Vervolgens gaat de heer Van der Scheer in op Kazachstan en of Reesink daar corruptie tegenkomt. Het antwoord daarop is nee. Hij geeft aan dat er met private ondernemingen zaken wordt gedaan, welke ondernemingen verantwoordelijk zijn voor hun eigen portemonnee. Met betrekking tot de nabetaling aan Pon geeft de heer Van der Scheer aan dat er een nabetaling is geweest omdat 2013 een goed jaar is geweest. Het jaar 2014 was niet helemaal wat Reesink ervan had verwacht, maar hij vermeldt daar direct bij dat het jaar ook niet slecht was en dat hij kan zeggen dat Reesink erg tevreden is met de overname. De heer Kuilman geeft aan een paar vragen te hebben voor de CFO. Ten eerste verbaasde het hem dat het netto resultaat van de onderneming is verdubbeld, maar de liquide middelen zijn gehalveerd. Hij vraagt of dit verklaard kan worden. Ten tweede vraagt de heer Kuilman of de activiteiten in Kazachstan inderdaad hebben bijgedragen aan de groei van Reesink. Hij geeft aan dat zich nog een aantal risico's kunnen voordoen, onder meer nu de Tenge, de munteenheid van Kazachstan, met 19% is gedevalueerd. Dat kan een onzekere factor zijn en vormt dit niet een toenemend risico voor de activiteiten van Reesink in de toekomst? Tot slot vraagt de heer Kuilman of bij de agendapunten 5, 6 en 7 een duidelijke toelichting kan worden gegeven die voor iedereen begrijpelijk is. De voorzitter zegt dat hij dit zal proberen bij het laatste punt. De heer Jorna (Vereniging van Effectenbezitters) geeft aan dat het gevoel heerst dat alles goed gaat en men op de goede weg zit. Als men naar de strategie van de onderneming kijkt, bevreesd die hem toch een beetje. De strategie is erg gericht op groei en door het hele jaarverslag heen worden zorgpunten gezien. Als de heer Jorna kijkt naar de voornemens van Reesink, ziet hij een wens voor autonome groei, maar vooral via acquisities en het worden van systeemintegrator, het op de kaart zetten van veiligheid, het uitbreiden van het landenportfolio, het aanbieden van financieringen met leasemaatschappijen, kortom, van alles. De financiële middelen zijn echter beperkt en de heer Jorna geeft aan nog geen enkele keer te horen dat er wordt gestuurd op het nettorendement op het geïnvesteerde vermogen. Hij vraag wat hierbij de doelstellingen zijn van het bedrijf. Daarnaast geeft hij aan dat men ook moet kijken of de interne controle een dergelijke groei wel kan bijbenen en dat hij leest dat de groei van Reesink gepaard gaat met een hogere kredietbehoefte, het ICT-systeem, de carve-out en het weer invlechten. Hij geeft aan dat een grote voetbalstrateeg zei: "zorg dat je je verdediging goed op orde hebt en ga dan pas aanvallen". 8 / 35

9 Hij vervolgt door te melden dat in het jaarverslag is gezegd dat de ICT strategie opnieuw wordt geformuleerd en vraagt of dat betekent dat er naar één platform wordt gegaan of heeft Reesink nog meer wensen op dat gebied? De heer Jorna vraagt of er niet teveel hooi op de vork wordt genomen nu men in veel dingen wil uitbreiden en nieuwe focus wil aanbrengen. Hij vraagt of Reesink autonoom naar de veiligheidsproducten kijkt of dat het bedrijf daar ook overnames in gaat doen en welke risico's zijn er dan als het bedrijf als financier optreedt. De heer Jorna zegt dat op bladzijde 67 van het jaarverslag wordt aangekondigd dat men zich over de strategie van Reesink Industries gaat beraden en dat dit ook een kleine speler aan het worden is, als men kijkt naar de omzet. Hij vraagt of daar eventuele vervreemdingsuitkomsten in zitten. Voorts geeft de heer Jorna aan dat het jaar 2015 een goed jaar zou worden. In het eerste kwartaal is een omzet gedraaid die men in 2014 ook gewend was. Hij vraagt of daar nog een versnelling inzit. De heer Jorna vraagt verder of de margedruk bij Material Handling verdwijnt en of het bedrijf die ziet verminderen of dat deze op hetzelfde niveau blijft. Hij gaat vervolgens verder door op de overname van Imav in begin 2015 en vraagt of dat een winstgevend bedrijf was, hoeveel omzet ze hebben gedraaid en wat daarvoor is betaald. De heer Jorna geeft tot slot aan dat hij een persbericht miste met betrekking tot de vervanging van de directeur bij Motrac waarbij de heer Vos de leiding heeft genomen. De voorzitter zegt dat de heer Vos is teruggetreden als commissaris op het moment dat hij bij Motrac is aangetreden en dat het hier van belang was om snel te handelen. De heer Jorna zegt dat dit ook kan met een persbericht, maar geeft aan dat hij zijn antwoord heeft gekregen. Vervolgens zegt hij dat IFRS al een paar keer aan de orde is geweest. Hij vraagt of Reesink niet bang is voor waarderingsverschillen in die zin dat men een grote post aan goodwill gaat krijgen waar waarschijnlijk op afgeschreven moet gaan worden. De heer Jorna vraagt of dat ook een overweging is die Reesink huiverig maakt voor IFRS. Voorts gaat de heer Jorna door op de parallelimport, een onderwerp dat ook tijdens de vorige vergadering is besproken, en vraagt of dat plaats gaat vinden en of dit gepareerd kan worden. Met betrekking tot het vraagstuk van de valuta Tenge begrijpt de heer Jorna eigenlijk niet wat voor invloed de devaluatie van de Tenge heeft. De heer Van der Scheer geeft aan een groot deel van de vragen te beantwoorden en enkele specifieke vragen aan de heer Linnenbank door te geven: Op de vraag met betrekking tot Kazachstan kan hij antwoorden dat Reesink ook minder is geraakt door de devaluatie van de munteenheid omdat de opbrengsten ook in dollars zijn en de betalingen deels in euro's en deels in dollars. Hij geeft aan dat de producten die worden verkocht uit Noord-Amerika worden afgerekend in dollars en de producten die worden verkocht vanuit Duitsland in euro's. Dit is één van de redenen dat Reesink hier minder door geraakt is dan in eerste instantie gedacht. 9 / 35

10 De heer Van der Scheer geeft aan dat de strategie van Reesink gericht is op groei en specifiek groei op een voorzichtige manier. Hij geeft aan dat er natuurlijk in het jaarverslag ook de zorgen van het bedrijf worden vermeld en wat dat betekent voor de onderneming omdat men een zo getrouw mogelijk beeld wil geven van de onderneming. De heer Van der Scheer zegt dat er op geen enkele wijze bij het bestuur het idee is dat het bedrijf door de groei de zaken niet 'in control' zou hebben en dat de organisatie van het bedrijf daar goed op is aangepast. Hij geeft aan dat men natuurlijk kijkt naar nieuwe mogelijkheden in het kader van goed ondernemerschap. De heer Van der Scheer geeft verder aan dat veiligheid belangrijk is en met name veiligheid ten aanzien van hoe klanten met hun apparatuur omgaan en hoe medewerkers daarmee omgaan. De heer Van der Scheer benadrukt dat de strategie van Industries wordt herijkt en dat dat ook noodzakelijk is gezien de slechte bouwsector en gezien het feit dat men meer op wil schuiven richting industrie. Met betrekking tot het punt van Kazachstan zegt de heer Van der Scheer dat men hoopt daar dit jaar weer een groei te realiseren. Het bedrijf Imav is, in combinatie met Motrac Hydraulics, een onderneming geworden dat goed bij zal kunnen dragen aan de winstgevendheid van Reesink. Tot slot geeft de heer Van der Scheer aan dat de parallelimport geen 'issue' hoeft te zijn als men zorgt dat men goed concurreert en de service voor elkaar heeft. De heer Linnenbank vervolgt met beantwoording van de eerste vraag van de heer Kuilman en zegt dat het belangrijk is om te zien op de pagina van het jaarverslag over kasstromen dat er bij de operationele activiteiten een goede kasstroom is binnen gekomen. Men ziet deze kasstroom niet terug in de post liquide middelen, maar in de schuldposities. Hij geeft aan dat hij, met het goedvinden van de heer Kuilman, er graag met de heer Kuilman na de vergadering doorheen loopt. Vervolgens gaat de heer Linnenbank over tot de vraag over de goodwill. Hij geeft aan dat Reesink niet wordt geraakt nu het eerste moment van waardering van de goodwill na 2013 plaatsvindt. Tot slot behandelt de heer Linnenbank de vraag inzake de ICT strategie. Hij geeft aan dat deze strategie twee verschillende componenten heeft en dat zijn IT governance en IT strategie. Met verschillende geledingen binnen de onderneming is onder begeleiding van een deskundige een project gestart voor het vaststellen en vastleggen van de IT Governance en IT strategie. De heer Van Riet vraagt of het bedrijf zich niet zorgen maakt over 'turn key' leveringen bij de ICT nu daar in de afgelopen jaren veel missers in zijn geweest. Verder geeft hij aan dat de heer Van der Scheer eerder sprak over Caterpillar, een van de belangrijkste 10 / 35

11 grondmachines van Pon, en de heer Van Riet had het gevoel dat daar niet erg positief over werd gedacht en dat Linde een dealerschap van Pon was, tenzij hij zich daarin vergist. De voorzitter geeft aan die gedachte meteen bij de heer Van Riet weg te kunnen nemen. Linde is van Reesink en de Caterpillar is van Pon. Met het nieuwe merk van Reesink is de markt behoorlijk bediend. De heer Van Riet vraagt hoe waardevol het geluid dan is van de tien procent (10%) aandeelhouder. De voorzitter zegt dat dit van elkaar moet worden gescheiden. Er zijn zakelijke en financiële betrekkingen en Reesink doet haar best om zoveel mogelijk Kobelco's te verkopen, althans bij Kemp, en daar kan Pon van profiteren doordat ze aandeelhouder is. De heer Van Riet had begrepen dat er ook in Kazachstan 101 medewerkers zijn en dat dit een groot aantal medewerkers is ten opzichte van de omzet. Verder vraagt hij of de Toro's met GPS-gestuurde velden of holes op de golfbaan ook door Reesink zijn gefaciliteerd of dat dit meer een ontwikkeling is van de golfbaan zelf, de Turfvaert in Rijsbergen. De voorzitter geeft aan dat de heer Van Riet daar antwoord op krijgt en vraagt of er verder nog vragen zijn. De heer Hartenlust (Project Holland Fonds) dankt de voorzitter en merkt alleen op dat PHF, in tegenstelling tot eerdere opmerkingen, juist wel een voorstander is van de Euronext route. Zij ziet daar een aantal grote voordelen in en, zonder daarbij verder in detail te treden, denkt dat de negatieve kanten ruimschoots worden gecompenseerd. Hij geeft aan dat het fonds er een groot voorstander van is om dit traject in ieder geval parallel naast het onderzoek van het alternatief in volle kracht voort te zetten om niet te worden geconfronteerd met het feit dat het straks niet meer haalbaar is. De voorzitter geeft aan dat hij deze eerste vraag opvat als een 'statement', hetgeen de heer Hartenlust bevestigt. De heer Swinkels merkt allereerst op dat hij er moeite mee heeft dat de autonome groei van deze activiteiten achterblijft. Als hij naar het tien-jarenoverzicht in het jaarverslag kijkt is hij teleurgesteld in de ontwikkeling van de waarden die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd. De heer Swinkels geeft goedkeuring voor het opnieuw emitteren van nieuwe aandelen voor groei, maar de intrinsieke waarde van tien jaar terug ziet hij nog steeds niet terugkomen op zijn aandelen. Verder heeft de heer Swinkels een vraag over een activiteit in België waar Reesink ook Tennant heeft en waar servicediensten worden geleverd. Hij vraagt of Reesink mogelijkheden ziet om een slag te slaan om de 11 / 35

12 klanten in Nederland te kunnen bedienen met Tennant machines. De heer Swinkels sluit aan bij het punt van Alternext en geeft aan dat de 'babybeurs' Alternext niets is geworden. Hij vraagt voorts of het nieuwe platform dat Euronext Reesink aanbiedt, wel een model platform is dat van toegevoegde waarde kan zijn en of er ook meer deelnemers voor dit platform zijn. De heer Swinkels zegt dat hij ook een beetje teleurgesteld is over de groei van het bedrijfsresultaat met 5% en dat hij dit toch een beetje aan de magere kant vindt, ook gezien de overnames die het afgelopen jaar zijn gedaan. Hij vraagt waarom er dan toch een 'earn-out' betaling is gedaan. Tot slot vraagt de heer Swinkels waarom Reesink niet handelt naar de geest van IFRS nu hij dacht dat de verslaglegging op dit moment geheel naar de geest van IFRS zou gebeuren. De voorzitter dankt de heer Swinkels voor zijn vragen en vraagt of er nog iemand vragen heeft. De heer Ten Doeschate wil graag aanhaken bij de opmerking van de heer Jorna en geeft aan dat hij de zorgen deelt dat er geweldig wordt gegroeid en dat hij de wens naar groei snapt, maar toch vindt dat men voorop moet blijven staan en dat gekeken moet worden naar wat men onderaan de streep overhoudt en wat men verdiend in termen van winst per aandeel. De heer Ten Doeschate denkt dat er veel wordt gemopperd over de koersontwikkeling van Reesink, maar dat het ook heel belangrijk is dat Reesink duidelijker maakt wat haar verdienmodel is en wat men verwacht ten aanzien van de rentabiliteit van het aandeel in de komende jaren. Wat hem betreft zou het aardig zijn om een benchmark te hanteren en de aandeelhouders duidelijk te maken wanneer het bedrijf weer op het winstniveau van 2008, in termen van winst per aandeel, terug is. De heer Ten Doeschate geeft aan er voor te willen pleiten om dit verdienmodel meer centraal te stellen. Ten tweede heeft de heer Ten Doeschate een vraag over THR (op pagina 35 van het jaarverslag) en de nieuwe toekomst die werd geschetst voor het bedrijf door de doe-het-zelf te verlaten. Hij geeft aan, zoals ook verwoord in een aan het bestuur en later op een aandeelhoudersvergadering, het jammer te vinden dat Reesink niet gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zelf de optelsom van die twee volumes uit te nutten in het nieuwe magazijn in Apeldoorn. Er heeft zich vervolgens een drama in de markt voltrokken waardoor het bedrijf geen positie meer heeft in de markt en van de in het vooruitzicht gestelde verwachting ten aanzien van de huuropbrengsten niets terecht is gekomen. Hij vraagt wat hier nog verder van wordt verwacht. De heer Ten Doeschate geeft aan dat wel wordt gezegd dat dit allemaal wordt terug betaald door THR, maar hij vraagt zich af of Reesink, niet tegen beter weten in tegen de aandeelhouders zegt dat het allemaal terug gaat komen. Verder vraagt de heer Ten Doeschate of hij het goed begrijpt dat op het onroerend goed van het bedrijf, dat dienstbaar is aan de bedrijfsuitoefening, EUR ,-- is afgeboekt ten laste van de resultatenrekening, zoals vermeld op pagina 35 van het jaarverslag, en vraagt of de afboekingen aan panden, zoals verderop in het jaarverslag gemeld, ook via de resultatenrekening had moeten worden afgeboekt. 12 / 35

13 De heer Van der Scheer vervolgt met beantwoording van de vragen en geeft aan dat de Toro met GPS eigen ontwikkelingen van Reesink zijn en het bedrijf daar zelf knowhow en kennis voor heeft ingebracht. Voorts meldt hij dat de 'earn-out' betaling is gedaan nu de overgenomen onderneming uiteindelijk over 2013 een prima resultaat heeft gedraaid. Hij geeft voorts aan dat het agentschap van Tennant wordt gedaan in België via Motrac Handling & Cleaning. In Nederland is er nog een concurrent van Tennant die Reesink vertegenwoordigt via Jean Heybroek, Factory Cat, en voor dit merk werkt Jean Heybroek samen met Motrac in Almere. De heer Van der Scheer geeft aan dat ook Reesink zorgen heeft over Alternext en het nieuwe platform en dat er daarom ook goed onderzoek wordt gedaan voordat daar een beslissing over wordt genomen. Voorts geeft hij aan dat er nu niet in de geest van IFRS wordt gerapporteerd, maar dat wordt gerapporteerd op basis van Dutch GAAP. De heer Van der Scheer geeft aan dat de koersontwikkeling van Reesink niet altijd gerelateerd is aan haar performance en dat dit veel meer heeft te maken met de verhandelbaarheid van Reesink. Vanuit die optiek gaat de heer Van der Scheer wel mee met de heer Hartenlust en dan moet toch moet ook gekeken worden naar Euronext voor de toekomst. Dat zal ten gunste komen van de verhandelbaarheid. Met betrekking tot het punt inzake THR geeft de heer Van der Scheer aan dat daar al regelmatig in aandeelhoudersvergaderingen over is gesproken en dat Ter Hoeven Reesink nu weer goed op koers is om zijn positie in de markt terug te krijgen. De heer Linnenbank gaat door op de vraag met betrekking tot de afboeking op het onroerend goed. De basisregel luidt dat een afboeking van actuele waarde van het onroerend goed dienstbaar aan de eigen bedrijfsuitoefening ten laste van het vermogen wordt afgeboekt (het verschil).dit via een herwaarderingsreserve die specifiek op dat object ziet. Als er geen herwaarderingsreserve op dat object zit, dan wordt de afboeking ten laste van het resultaat gebracht. Hierdoor zie je een splitsing van afboekingen op het onroerend goed voor eigen bedrijvigheid via het vermogen en een deel via het resultaat. De heer Jorna komt terug op zijn vraag uit de eerste ronde over de doelstelling die Reesink heeft voor het rendement op het geïnvesteerde vermogen. De heer Van der Scheer geeft aan dat het bedrijf nu zit op een rendement van 10,3% en dit met name te maken heeft met het slechte rendement van Industries door de staalactiviteiten en het pand dat Reesink nog steeds heeft aan de Ecofactorij. De doelstelling voor het rendement op het geïnvesteerd vermogen is het behalen van 12,5%. De heer Hartog (Teslin) merkt op dat er met de overname van Pon Material Handling een substantiële stap is gemaakt waar ook een substantiële notering bij hoort en hij zich dus aansluit bij de opmerking van de heer Hartenlust. Voor wat betreft de overname van Material Handling merkt hij op dat groei heel mooi is, maar waardering 13 / 35

14 een stuk beter. Daarom verzoekt hij om in de toekomst goed na te denken of dit soort grote acquisities passen bij een onderneming als Reesink. De heer Hartog geeft aan dat ze graag de koers verder zien stijgen waardoor er ook vanzelf een mooi dividendrendement komt. Tot slot vraagt de heer Hartog in hoeverre het verdienmodel nog houdbaar is gezien de terugloop van de servicebereidheid bij Material Handling. De heer Snel zegt dat hij het zeer zou waarderen als Reesink toch naar Alternext [noot: bedoeld werd Euronext] gaat en niet naar België. De heer Haaksema complimenteert ten eerste de directie voor de gedane overname en gemaakte resultaten en spreekt zijn waardering uit naar het personeel van Reesink. Ten tweede geeft hij aan het afgelopen bedrijfsbezoek gewaardeerd te hebben, ondanks een klein minpuntje waar hij nog op terug zal komen. Ten derde vraagt de heer Haaksema of de slechte verkoop van aardolie in Kazachstan repercussies heeft voor de werkzaamheden die Reesink daar verricht. Tot slot heeft de heer Haaksema een opmerking over maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft hij aan dat hij het erg leuk vindt dat Reesink dit doet via het ISO model. Hij heeft daarbij twee kritiekpunten waarvan er een het 'green washing' is waarbij de bedrijfsdoelstellingen als 'groen' worden verkocht, dus je verkoopt iets met een groen etiket wat eigenlijk gewoon bedrijfsdoelstellingen zijn. Ten tweede kaart hij het ambitieniveau aan en vraagt hoe dit moet worden gezien. Het opschroeven van het ambitieniveau zou hij toejuichen. Tot slot merkt de heer Haaksema op dat hij de heer van de VEB heeft geïnterrumpeerd omdat hij het vreemd vindt dat de VEB slechts met 1 aandeel is vertegenwoordigd. De voorzitter merkt op dat dit niet de plek is om het beleid van de VEB te bespreken en dat daar ongetwijfeld andere gelegenheden voor zijn. De heer Van der Scheer plaatst nog een aantal opmerkingen bij de vragen die zijn gesteld. Hij geeft aan dat Reesink zelf nog veel kan doen aan waardering en koersstijging door bijvoorbeeld meer te doen aan roadshows en de IR communicatie te verbeteren. De heer Van der Scheer merkt op dat de verandering van verbrandingsmotoren naar elektro bij vorkheftrucks een trend betreft die goed uitpakt aangezien Linde hier een mooi gamma voor heeft en dat er op het marktaandeel van verbrandingstrucks nog behoorlijke stappen kunnen worden gemaakt. Hij geeft aan dat er verder nog mogelijkheden zijn in het verbrandingssegment om verder te groeien alsmede in elektrotrucks. Het punt van de heer Snel inzake de notering zal zeker worden meegenomen. De heer Van der Scheer vindt het goed om de opmerking van de heer Haaksema te horen. Met betrekking tot het effect op de investeringsbereidheid in Kazachstan gezien de aardolieprijs merkt de heer Van der Scheer op dat dit wel meespeelt, omdat olie/gas een belangrijke grondslag vormt voor de ontwikkeling van de economie in Kazachstan maar dat je dit in de landbouw niet direct tegenkomt. Dat wordt meer gezien bij financieringsmaatschappijen en bijvoorbeeld leasemaatschappijen waar Reesink ook zaken mee doet. Die zijn per definitie wat voorzichtiger. De heer Van der Scheer zegt de opmerking inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen ter harte 14 / 35

15 te nemen, dat dit breed binnen het bedrijf is ingezet en men probeert ook buiten ISO meer dingen te doen op dit gebied. De voorzitter geeft ruimte voor vragen voor de tweede ronde. De heer Stevense vraagt of het bestuur nog kan aangeven wat de voordelen voor de boer zijn op het gebied van fiscaliteit en financiering in de landbouw in combinatie met Reesink, hoe het zit met het verhuren van TYM in de fruitoogst, de export naar Rusland gezien het feit dat Rusland weer op weg is om zelfvoorzienend te worden en hij vraagt naar de situatie met betrekking tot Reesink Staal. De heer Van Leeuwen geeft aan dat de complimenten die gemaakt zijn door de heer Reesink en anderen ook voor de voorzitter gelden, alsmede voor de directie en de Raad van Commissarissen. Er is een hele omslag gemaakt in het bedrijf en de complimenten zijn ook voor alle medewerkers. De heer Van Leeuwen geeft aan problemen te hebben met de insteek van de AFM, DNB en ook de VEB. Het is allemaal politiek gedreven. De heer Van Leeuwen geeft aan dat SNS Securities niet de liquidity provider van Reesink moet zijn en dat Van Kempen moet worden aangenomen nu dat een onafhankelijke en betrouwbare liquidity provider is. De heer Jorna vraagt hoe ruim Reesink in zijn jasje zit om acquisities te kunnen doen en welk budget het bedrijf in de EUR herfinanciering al gealloceerd heeft. De voorzitter zegt dat de heer Jorna weet dat ze voorzichtig zijn. De heer Jorna zegt nieuwsgierig te zijn en daarom graag te willen weten wat ervoor betaald is in deze markt. Hij geeft aan dat Reesink Euribor plus tweehonderdzestien (216) basispunten betaalde. De heer Jorna vraagt aan de voorzitter of dat goedkoper is gekregen. De voorzitter bevestigt dit. De heer Jorna vraagt of men toch niet wil overwegen om de certificering af te schaffen nu het administratiekantoor EUR ,-- kost en de bestuursleden voor één keer vergaderen EUR 5.000,-- krijgen. De voorzitter geeft aan dat het punt van de heer Jorna duidelijk is alsmede het standpunt van Reesink. De heer Jorna vraagt of dit toch niet voor een tweede keer overwogen kan worden en of in de toekomst vergaderingen van de certificaathouders kunnen worden belegd waarop 15 / 35

16 het administratiekantoor zijn standpunt bij het stemmen op een vergadering kenbaar kan maken. De voorzitter dankt de heer Jorna voor zijn opmerkingen. De heer Rienks vraagt of het een reëel scenario is dat Reesink over een of twee jaar bij verassing met een nieuw land komt om in te investeren, zoals bijvoorbeeld Turkije, doordat Claas dit bijvoorbeeld aan Reesink gunt en of dit een toekomstbeeld zou kunnen zijn. De voorzitter geeft aan dat dat zo beantwoord zal worden. De heer Ten Doeschate geeft aan het jammer te vinden dat de heer Van der Scheer op zijn pleidooi om het verdienmodel wat duidelijker te maken zegt dat het verdienen niet het probleem is, maar de verhandelbaarheid. Hij geeft aan dat eerst duidelijk moet worden gemaakt wat waar verdiend wordt en wat daarbij verwacht wordt om vervolgens die verhandelbaarheid beter van de grond te zien komen. Daarbij wil de heer Ten Doeschate terug komen op THR. De heer Ten Doeschate geeft aan dat het al die jaren een grote mer à boire is geweest. Hij vraagt daarbij waar die geldstromen zijn gebleven die in het vooruitzicht werden gesteld in de vorm van huur en winstbijdrage uit die hoek en om een concreet antwoord op wat men hier nu van mag verwachten. Aansluitend geeft hij wat betreft het verdienmodel aan dat indertijd met de beleggers is afgesproken dat duidelijk aangegeven zou worden in welke mate de bedrijvigheid boven of onder de doelstellingen zou scoren qua rendement. Na 2008 is dat volledig nagelaten en wordt alles in termen van macro getoond maar niet op rendementsniveau per activiteit. De heer Van der Scheer begint met de vraag van de heer Stevense en zegt dat de boeren ook in zijn voor leasing. Dit komt vooral doordat banken duidelijk aangeven dat zij alternatieven zoeken voor directe financiering, waar Reesink op in springt samen met de leveranciers. Verder geeft hij aan dat de beperking van export van agrarische producten naar Rusland inderdaad een effect heeft op de slechte prijzen die nu in de landbouw worden gerealiseerd. Aan de andere kant kan men ook dat zien het geleden verlies door Rusland wordt gecompenseerd met het zoeken naar nieuwe markten. De heer Van der Scheer vervolgt met te zeggen dat de TYM trekkers ook gebruikt kunnen worden in de fruitteelt, maar dat daar nog niet de juiste positie voor gevonden is. Er zijn een aantal sterke merken die daar zitten en dit heeft ook nog niet direct de aandacht gehad omdat TYM meer is ingezet voor landschappelijk onderhoud en op de golfbaan. Ten aanzien van de opmerking van de heer Van Leeuwen over SNS Securities als liquidity provider meldt de heer Van der Scheer dat zij tevreden zijn met SNS Securities en SNS Securities de enige was die met Reesink in zee wilde gaan als liquidity provider toen er moest worden gezocht naar een alternatief voor het Amsterdamse Effecten Kantoor (AEK). De heer Van der Scheer geeft als antwoord aan de Vereniging van Effectenbezitters, dat bij de herfinanciering ook zeker rekening is gehouden met 16 / 35

17 toekomstige overnames. Die ruimte zit in die financiering waarbij wel de afspraak is gemaakt met de banken dat 40% van de acquisitie gefinancierd wordt door de onderneming zelf en 60% via vreemd vermogen. Ten aanzien van certificering merkt de heer Van der Scheer op dat de voorzitter daar reeds genoeg over heeft gezegd en hij zich daarbij aansluit. De heer Van der Scheer gaat in op de opmerking van de heer Rienks over Claas door te vermelden dat men natuurlijk kijkt naar mogelijkheden die een principaal geeft, maar ook sterk naar het vinden van externe partners. De heer Van der Scheer geeft vervolgens aan niet te lang stil te willen blijven staan bij de opmerkingen over THR nu dit een herhaling is van zetten van de laatste algemene vergaderingen van aandeelhouders. De heer Van der Scheer benadrukt in elk geval te weten dat op dit moment in 2015 de onderneming goed presteert. De heer Swinkels vraagt of er ook iets gezegd kan worden over het rentepercentage van de financiering. In antwoord daarop geeft de heer Linnenbank aan dat het tarief ongeveer gelijk is, maar maakt daarbij de aantekening dat Reesink nu een vijfjaars faciliteit heeft die in de markt ongeveer 25 basispunten duurder zou zijn dan een driejaars faciliteit. Desondanks is het tarief nagenoeg gelijk gebleven en zit er wel degelijk voordeel in deze financiering. 3. Verslag van de Raad van Commissarissen De voorzitter stelt de algemene vergadering in de gelegenheid over het bericht van de Raad van Commissarissen, dat in het jaarverslag 2014 is opgenomen op de pagina's 84 tot en met 88, vragen te stellen. De heer Haaksema geeft aan te willen beginnen met een hartenkreet. Hij geeft aan dat het de certificaathouders en aandeelhouders frustreert dat zij eigenlijk niet serieus genomen worden. Hij wilde dat graag uitgesproken hebben en geeft aan een hartgrondig voorstander te zijn van het weghalen van de certificaten en deze om te zetten in aandelen. Verder heeft de heer Haaksema een aantal vragen en opmerkingen aan de directie. Ten eerste spreekt hij zijn complimenten uit aan de Raad van Commissarissen voor de juiste wijze waarop ze de directie hebben begeleid dit jaar. Ten tweede complimenteert hij het feit dat de voorzitter de zaak met de heer Ten Doeschate heeft bijgelegd. Ten derde geeft hij aan dat hij een voorstander is van de bedrijfsbezoeken omdat dat bij uitstek een manier is om ook met de directie en de Raad van Commissarissen op een informele wijze te kunnen praten. De heer Haaksema geeft aan dat het prettig zou zijn geweest als de voorzitter ook bij het bedrijfsbezoek was geweest. Hij begrijpt dat de voorzitter een zeer druk bezet man is. Maar ook de overige commissarissen werden daarbij gemist. 17 / 35

18 De voorzitter geeft aan dat het punt van de heer Haaksema helder is, maar dat de heer Vos toch echt wel aanwezig was. De heer Haaksema biedt zijn excuses aan voor zijn foute waarneming. De heer Ten Doeschate geeft aan dat hij het buitengewoon aardig vond om te lezen in het bericht van de Raad van Commissarissen dat de Raad van Commissarissen zich ook de vraag heeft gesteld wat te doen in het geval de bedrijvigheid van Reesink Equipment als distributeur zou worden uitgeschakeld. Hetgeen ook als een 'bedreiging' wordt vermeld in het bericht. Hij vraagt of daar nog verder op kan worden ingegaan, aangezien daar zijns inziens nog geen goed antwoord op was gegeven. Voorts geeft hij aan dat het heel kwalijk is dat de onderdelendistributie van Reesink uit handen is genomen door Claas, omdat Claas nu precies weet waar in de te onderscheiden marktgebieden welke machines te vinden zijn en ze zaken doen op het niveau van dealers die voor specifieke machines die onderdelen bestellen, ook al wordt daarvoor een commissie ontvangen dan is die informatie toch al beschikbaar voor Claas. De heer Ten Doeschate waarschuwt dat er vervolgens druk wordt gelegd op de distributeurs om naar de grootschalige dealers te gaan. De heer Ten Doeschate geeft aan de hamvraag daarom graag beantwoord te zien alsmede de vraag hoe de interactie tussen de Raad van Commissarissen en de directie daarover was. De voorzitter dankt de heer Ten Doeschate voor zijn opmerkingen en vraagt of er nog meer vragen zijn. Hij geeft aan dat de door de heer Ten Doeschate genoemde tendensen met betrekking tot distributie ook door de Raad van Commissarissen wordt onderkend en dat het een onderdeel is van de discussies met de directie hoe daarop ingespeeld kan worden. De voorzitter geeft voorts aan zijn best te doen om de volgende keer bij een bedrijfsbezoek de heer Haaksema expliciet tegen het lijf te lopen. De heer Ten Doeschate geeft aan het jammer te vinden dat er niet dieper op dit punt wordt doorgevraagd door de Raad van Commissarissen en vraag of dat in de toekomst toch gedaan kan worden. Hij geeft aan het buiten spel zetten van distributeurs een zorgelijke ontwikkeling te vinden als belegger. De voorzitter geeft aan dat de Raad van Commissarissen deze trend onderkent en dat zij zeer intensief met de directie hierover spreken. De heer Jorna geeft aan te willen weten, ook als aandeelhouder en in navolging van de heer Ten Doeschate, hoe de Raad van Commissarissen dit beeld heeft gekregen en hoe dit gepareerd gaat worden? Ziet de voorzitter daarbij het gevaar, en zo ja, wat wordt eraan gedaan. De voorzitter merkt op dat de heer Van der Scheer kan aangeven wat het overleg tussen de directie en de Raad van Commissarissen op dit punt inhoudt nu dit een taak van de directie betreft en de directie de onderneming bestuurt. 18 / 35

19 De heer Jorna geeft aan gevraagd te hebben naar de rol van de Raad van Commissarissen. De voorzitter benadrukt dat die rol is om dit samen met de directie in een verstandige lijn in uit te zetten en men deze lijn nu zal gaan horen. De heer Van der Scheer beaamt dat de directie juist met deze Raad van Commissarissen over dit onderwerp zeer goed kan sparren omdat men weet hoe het achterland in elkaar zit, men verstand heeft van zaken en met name in de distributielanden en de markten waar Reesink zit. Hij benadrukt dat de directie en de Raad van Commissarissen ervoor zorgen dat zij met hun principalen op een dusdanige manier dit soort uitdagingen aangaan dat er absoluut geen risico voor de beleggers van Reesink zal zijn. De wijze waarop de distributie wordt vorm gegeven in de landen waar Reesink verantwoordelijk voor is, vormt voor Reesinks principalen een reden om met Reesink in zee te gaan. De heer Ten Doeschate geeft aan dat dit altijd al de tendens is geweest, dat Claas en al die andere importeurs distribiteurs laten beginnen om de markt te exploreren en aan te boren en te ontwikkelen. De heer Ten Doeschate wil echte graag waarschuwen voor een vervolgtendens waarbij het komt tot een ontwikkeling dat distributeurs worden uitgeschakeld. Dat het tot de ontwikkeling komt dat zo'n producent na een tijd een kant en klare structuur heeft met weinig grote dealers en dat de distribiteur dan buitenspel wordt gezet. De heer Van der Scheer wijst er op dat in Kazachstan Reesink zelf de duurorganisatie is en niet een vreemde partij waardoor Claas niet om Reesink heen kan in Kazachstan. De heer Ten Doeschate geeft aan dat men dan een marge als dealer krijgt en niet een marge die als distributeur kan worden verkregen. De heer Van der Scheer antwoordt daarop dat een marge als dealer weleens beter zou kunnen zijn als importeur. De voorzitter geeft aan dat het punt van de heer Ten Doeschate genoteerd is en dat overleg tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur ook vruchtbaar is geweest op dit punt. 4a. Uitvoering remuneratiebeleid directie De voorzitter geeft aan over te gaan naar punt 4a inzake de uitvoering van het remuneratiebeleid van de directie en vraagt of er vragen zijn op dit punt van de agenda. 19 / 35

20 De heer Haaksema geeft aan vorig jaar ook gesproken te hebben over de remuneratie van de directie. Hij citeert daarbij eerst een opmerking uit het jaarverslag: "Voor wat betreft de remuneratie van de CEO is nu een niveau bereikt dat Reesink en de CEO passend vinden". De heer Haaksema vraagt of aangegeven kan worden wat ten opzichte van het jaar daarvoor de procentuele stijging is van de verdiensten van zowel het bestuur tegenover de 'doorsnee' Reesink werknemer en of gezegd kan worden dat dit nu geëffectueerd wordt? Ten tweede viel hem de volgende opmerking uit het jaarverslag op: "De voorzitter zegt toe volgend jaar een notitie over het remuneratiebeleid aan de algemene vergadering van aandeelhouders te overleggen". De heer Haaksema vraagt waar hij deze notitie kan vinden. De heer Jorna vraagt naar de reden voor de eenmalige pensioenuitkering van EUR ,-- die bij de remuneratie van de heer Van der Scheer is gegeven. Ten tweede vraagt hij hoe is gemeten dat bepaalde doelstellingen zijn bereikt voor het verkrijgen van dit bedrag. Ten derde vraagt hij of overwogen is om de uitkering gedeeltelijk in cash maar ook in aandelen te maken, want dan zouden de belangen van de heer Van der Scheer en zijn beleggers parallel kunnen gaan lopen. De voorzitter dankt de heren voor hun vragen en belijdt dat hij de belofte niet is nagekomen om een notitie over het remuneratiebeleid te presenteren. Voor wat betreft de vragen omtrent het salaris van de heer Van der Scheer antwoordt hij dat dit gaat om een stijging van EUR ,-- naar EUR ,-- en de reden daarvoor was om dat bedrag in overeenstemming te brengen met wat in de markt gebruikelijk is voor de omvang van deze onderneming ook met oog op de continuïteit van de onderneming. Er is geen vast bedrag, maar de Raad van Commissarissen meent dat dit jaar aangeeft dat er weer een bijzonder goede prestatie is geleverd, ook gezien de overname van Pon waarbij heel veel extra werk is verricht, meer dan normaal gesproken. Hij eindigt met de opmerking dat het pensioen van de heer Van der Scheer op een buitengewoon laag niveau ligt en de mogelijkheid is benut om hier iets aan te repareren. Daarbij zegt de voorzitter toe volgend jaar een notitie over het remuneratiebeleid te zullen verstrekken. De heer Jorna vraagt of de doelstellingen met betrekking tot het toekennen van een tantième van een ton dan nog niet zijn gesteld. De voorzitter antwoordt daarop dat deze wel zijn gemaakt, maar nog niet expliciet zijn opgenomen in een notitie zoals beloofd. De heer Jorna vraagt of op die doelstellingen de toekenning van een ton is gebaseerd. De voorzitter beantwoordt deze vraag bevestigend. De heer Haaksema geeft aan dat deze zaak vorig jaar ook wat breder naar voren is gebracht, ook gekoppeld aan de bonussen waar toen scheef naar werd gekeken. Hij 20 / 35

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE TE APELDOORN GEVESTIGDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ROYAL REESINK N.V.

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE TE APELDOORN GEVESTIGDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ROYAL REESINK N.V. Versie d.d. 25 september 2017 NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE TE APELDOORN GEVESTIGDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ROYAL REESINK N.V. GEHOUDEN OP 29 MEI 2017, AANVANG 10:00 UUR, LOCATIE: KEMP GROEP

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSVERGADERING ROYAL REESINK N.V.

AANDEELHOUDERSVERGADERING ROYAL REESINK N.V. AANDEELHOUDERSVERGADERING ROYAL REESINK N.V. 20 MEI 2015 Kernpunten 2014 Green Equipment Investeringsbereidheid agrarische afnemers geremd door dalende prijzen landbouwproducten Hogere omzet landschappelijk

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. 26 augustus

Halfjaarcijfers. 26 augustus 2015 Halfjaarcijfers 26 augustus 2015 Algemeen HOLDING Omzettoename bijna 4% autonoom en 1% door acquisities Aanpassingen RMHE, meer focus service en used Start RGE in Turkije (75% belang) Overname IMAV

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V.

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. 24 mei 2012 Focus op twee segmenten Groene segment Industriële segment Verslag van de directie 2 Groene Segment Strategie: Autonome groei

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V.

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., gevestigd te Breukelen, gehouden

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer drs. P.C. van der Linden, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer drs. P.C. van der Linden, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag om 13.00 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade 71 te

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

KONINKLIJKE REESINK N.V. DOET MAJEURE OVERNAME EN VOEGT STERKE MERKEN TOE

KONINKLIJKE REESINK N.V. DOET MAJEURE OVERNAME EN VOEGT STERKE MERKEN TOE PERSBERICHT KONINKLIJKE REESINK N.V. DOET MAJEURE OVERNAME EN VOEGT STERKE MERKEN TOE De voorgenomen overname betreft de activiteiten van Pon Material Handling Europe (PMH-E). PMH-E is met sterke merken

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V.

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. 1 PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. Op zes oktober tweeduizend vijftien vanaf vier uur post meridium, heb ik, mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, ten

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. GEHOUDEN OP 16 NOVEMBER 2015 TE NIEUWEGEIN

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. GEHOUDEN OP 16 NOVEMBER 2015 TE NIEUWEGEIN NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. GEHOUDEN OP 16 NOVEMBER 2015 TE NIEUWEGEIN 1. Opening en mededelingen De heer J.G. van der Werf, voorzitter van de Raad

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 december 2014

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 december 2014 Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 december 2014 Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

Conference call 27 augustus 2014

Conference call 27 augustus 2014 Conference call 27 augustus 2014 Kernpunten H1 2014 Algemeen HOLDING Forse omzettoename door acquisities en autonome groei. Goede bijdrage CT Agro ondanks devaluatie lokale valuta. Principe overeenstemming

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 zoals opgenomen in een notariële akte van proces-verbaal, verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

De voorzitter, de heer Prof. Dr. C.P. Veerman, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

De voorzitter, de heer Prof. Dr. C.P. Veerman, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE TE APELDOORN GEVESTIGDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KONINKLIJKE REESINK N.V. GEHOUDEN OP 27 MEI 2014 AANVANG 14:00, LOCATIE: DE CANTHAREL (HOTEL

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap VastNed Retail N.V. op vrijdag 15 mei 2009 om 11.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark 1. Opening en

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

10-02 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM

10-02 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 10-02 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Risicodragende projectontwikkeling via echtgenote. Verantwoordelijkheid als leidinggevende. De

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: 5 september 2016 Aanvang 11.00 uur Locatie: Hotel Van der Valk De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn

Nadere informatie

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur.

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur. Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot, gehouden op dinsdag 1 maart 2011 om 16.00 uur te s-hertogenbosch Aanwezig: het voltallige bestuur van de Stichting

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Verslag vergadering Certificaathouders Funda d.d. 26 april van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel

Verslag vergadering Certificaathouders Funda d.d. 26 april van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Verslag vergadering Certificaathouders Funda d.d. 26 april 2011/blz. 1 Verslag vergadering Certificaathouders Funda d.d. 26 april van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V. NOTULEN

KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V. NOTULEN KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V. NOTULEN Van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) Van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op woensdag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014 Stichting Administratiekantoor van aandelen Jaarstukken 2014 9 april 2015 /1 Inhoud Blad Jaarstukken 2014 3 Verslag 2014 van de stichting 4 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2014 10 Rekening van baten

Nadere informatie

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 8 juli 2015 aanvang 10.30 uur in NH Hotels te Amersfoort

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 8 juli 2015 aanvang 10.30 uur in NH Hotels te Amersfoort Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 8 juli 2015 aanvang 10.30 uur in NH Hotels te Amersfoort 1 Opening De Voorzitter, de heer Ten Cate, opent de vergadering

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2014 ML

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2014 ML VERSLAG van de vergadering van houders van Certificaten van Aandelen van Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op dinsdag 8 om 14.00 uur in het TMG-gebouw, Basisweg 30 te Amsterdam. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2013 IT

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2013 IT VERSLAG van de vergadering van houders van Certificaten van Aandelen van Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op donderdag 11 om 14.00 uur in het TMG-gebouw, Basisweg 30 te Amsterdam. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

De voorzitter, de heer Prof. Dr. C.P. Veerman, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

De voorzitter, de heer Prof. Dr. C.P. Veerman, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE TE APELDOORN GEVESTIGDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KONINKLIJKE REESINK N.V. GEHOUDEN OP 27 MEI 2014 AANVANG 14:00, LOCATIE: DE CANTHAREL (HOTEL

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Verschillende overheidsregelingen eisen van ondernemingen financiële bijdragen voor de kosten van het opruimen van producten of productiefaciliteiten van die

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 mei 2014 aanvang 14.30 uur in NH Hotels te Amersfoort

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 mei 2014 aanvang 14.30 uur in NH Hotels te Amersfoort Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 mei 2014 aanvang 14.30 uur in NH Hotels te Amersfoort 1& 2 Opening & Mededelingen De Voorzitter, de heer Ten Cate, opent de vergadering

Nadere informatie

KONINKLIJKE REESINK N.V. REALISEERT AANZIENLIJKE STIJGING RESULTAAT

KONINKLIJKE REESINK N.V. REALISEERT AANZIENLIJKE STIJGING RESULTAAT PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 9 september 2011 De handelsondernemingen van de Reesink-groep leveren uit voorraad een breed scala producten. Daarbij gaat het om, walserijproducten (Reesink

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014

Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014 Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014 Soort vergadering Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke DSM Datum 14.00 uur, 7 mei 2014 Locatie Hoofdkantoor, Het Overloon

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 7 april 2011. Fors hogere winst en dividenduitkering Koninklijke Reesink N.V.

PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 7 april 2011. Fors hogere winst en dividenduitkering Koninklijke Reesink N.V. De handelsondernemingen van de Reesink-groep leveren uit voorraad een breed scala producten. Daarbij gaat het om, walserijproducten (Reesink Staal B.V. en Nederlandse Staal Unie B.V.), kabeldraagsystemen

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 17.45 uur en heet

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie