Stichting Onderwijs Oost-Afrika. Jaarverslag verlengd boekjaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Onderwijs Oost-Afrika. Jaarverslag verlengd boekjaar 2010-2011"

Transcriptie

1 Stichting Onderwijs Oost-Afrika Jaarverslag verlengd boekjaar

2 Stichting Onderwijs Oost-Afrika Jaarverslag verlengd boekjaar blz. Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Doel en werkwijze 2 Bestuur 2 Activiteiten in het verslagjaar 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de jaarrekening 6 Toelichting op posten van de Balans 6 Toelichting op de Staat van baten en lasten 7 Overige toelichting Bezoldiging bestuurders en uitvoerend manager 8 Personeel in dienst 8 Nevenfuncties 8 Gegevens controller/administrateur 8 1

3 Jaarverslag Het bestuur van de Stichting Onderwijs Oost-Afrika, statutaire vestigingsplaats Amsterdam, presenteert hierbij haar jaarrekening over het verlengde boekjaar lopende 1 november 2010 tot en met 31 december Het jaarverslag is conform Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen opgesteld. De Stichting heeft geen keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) aangevraagd omdat de kosten hiervoor betrekkelijk hoog zijn en de draagkracht van een kleine instelling als Stichting Onderwijs Oost-Afrika te boven gaan. Doel en werkwijze Stichting Onderwijs Oost-Afrika is in augustus 2010 opgericht en notarieel geregistreerd. De Stichting stelt zich ten doel kansarme kinderen in de regio een kans te geven onderwijs te volgen, zodat zij later zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Zij doet dat door het verlenen van financiële en materiële ondersteuning aan onderwijsinstellingen, middels het werven van fondsen in Nederland en in het buitenland. De Stichting wordt beheerd door vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk; de door giften en schenkingen verworven gelden worden direct, in hun geheel en zonder kosten, door de uitvoerend manager ter plaatse, aan de hulpvragers overgemaakt. De stichting verkreeg in juli 2011 met terugwerkende kracht (per 26 augustus 2010) de status van Algemeen Nut Beogende Doelstelling (ANBI). Bestuur De oprichters van de Stichting vormen tevens het bestuur. Per ultimo december 2011 was het bestuur als volgt samengesteld: Djûke Poppinga, voorzitter Marijke Wessel, secretaris Joost van Schendel, penningmeester Activiteiten in het verslagjaar Na oprichting heeft de Stichting een bestaand privé-hulpproject overgenomen: financiële steun aan de New Salamaschool, gelegen in Jabarona, een ontheemdenwijk in het westen van Omdurman, Soedan. Dit project is in maart 2006 gestart op initiatief van Rianne Tamis, een Nederlandse die sinds 2001 in Khartoem woont en werkt. De goed lopende school waar gratis onderwijs wordt gegeven, werd met sluiting bedreigd, omdat een eerdere subsidie in 2004 was stopgezet en de vrijwillige leerkrachten het zich niet meer konden veroorloven hun activiteiten zonder inkomen voort te zetten. Rianne heeft daarop haar familie en vrienden benaderd met het verzoek maandelijks een klein bedrag te doneren om de maandelijkse inkomens van het schoolpersoneel te kunnen bekostigen. Daarnaast ontving zij éénmalige, vaak grotere donaties, die worden gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen, schoolmateriaal, e.d. De overname van het New Salamaschoolproject door de Stichting heeft niets aan de werkwijze veranderd. Het totaalbedrag van de maandelijkse donaties, bestemd voor het inkomen van het schoolpersoneel, wordt door Rianne Tamis, nu 'uitvoerend manager ter plaatse', zonder aftrek van onkosten e.d. elke maand direct aan de school afgedragen. Hierdoor genieten tien leerkrachten, twee bewakers, een kokkin en een schoonmaakster tot op heden van een maandelijks inkomen. Hoewel dit inkomen onder het minimum ligt, heeft het personeel de school tot op heden open kunnen houden, dankzij een groep van meer dan dertig trouwe maandelijkse donateurs. 2

4 De Stichting heeft extra bestedingen, zoals voor het opknappen van het schoolgebouw e.d. in 2011 minimaal gehouden. Dit komt omdat 2011 een uitzonderlijk roerig jaar is geweest voor Soedan. In januari werd er in Zuidelijk Soedan een referendum gehouden over een eventuele afscheiding van Soedan, met als resultaat dat op 9 juli 2011 Zuid Soedan een onafhandelijk land werd. Helaas hadden de twee scheidende landen een aantal belangrijke zaken niet afgehandeld, waaronder de status van burgers in beide landen. Dit had zijn weerslag op veel zogeheten selfhelp scholen zoals de New Salamaschool, die grotendeels waren geregistreerd onder auspiciën van Zuiderlijke kerken. Na de afscheiding was het onduidelijk of de kerken en hun scholen nog bestaansrecht hadden. Om deze reden is slechts een deel van de extra gelden die tijdens het verslagjaar zijn ontvangen, daadwerkelijk besteed: aan het ontbijt voor het schoolpersoneel en de allerarmste leerlingen, inschrijvingskosten van de eindexamenleerlingen, onderhoud van de ezelkar (die het drinkwater verzorgt), twee uitstapjes van de lagere klassen, en aan eenvoudig onderhoud van meubilair en de omheining. Naast het New Salamaschoolproject besloot de Stichting in 2011 een tweede project van kleinere omvang in dezelfde wijk te ondersteunen: SHIRAD Kleuteropvang, een initiatief van een jonge Soedanese vrouw, die zich het lot van armlastige jonge (straat)kinderen in haar buurt aantrekt. Het bedrag van 417 dat SHIRAD heeft ontvangen, is gebruikt voor onderhoud van de muren en het dak, en voor de aanschaf van waterkruiken. Financiën In het jaar bedroegen de inkomsten van de Stichting Onderwijs Oost-Afrika uit schenkingen en giften: ,51 ( ,89 uit maandelijkse en éénmalige giften en 3.828,62 uit acties van derden). In december 2010 gaven 37 maandelijkse donateurs (met bedragen van 10 tot 60) een totaalbedrag van 795, bestemd voor het maandelijkse inkomen van het schoolpersoneel. Aan het einde van de verslagperiode, in december 2011, brachten 35 maandelijkse donateurs gezamelijk 870 in voor het inkomen van het personeel. De Stichting heeft voor ,95 aan financiële hulp voorzien voor de New Salamaschool en SHIRAD Kleuteropvang in Jabarona, Khartoem. Een bedrag van 1.664,54, bestaande uit liquide middelen, werd overgeboekt naar 2012 voor lopende en toekomstige verplichtingen. De kosten van oprichting van de Stichting, 1.161,44 zijn geheel bekostigd door Marijke Wessel, medeoprichter en Secretaris van de Stichting. Deze kosten zijn daarom niet opgenomen in de boekhouding. De Stichting heeft, behalve driemaandelijkse bankkosten en de jaarlijkse contributie voor de Kamer van Koophandel, geen lasten. Vooruitblik In het jaar 2012 worden beide bestaande projecten voortgezet, op basis van de verwachte continuering van de maandelijkse donaties. Mochten deze dusdanig teruglopen dat de ondersteuning gevaar loopt, dan stelt het stichtingsbestuur zich voor de duur van één jaar garant voor het ontbrekende bedrag. Daarnaast wil het bestuur, samen met de uitvoerend manager, zich bezinnen op uitbreiding van de fondsenwerving voor de bestaande projecten, door middel van het indienen van projectplannen bij verschillende fondsen en de distributie van folders. Als de New Salamaschool opnieuw geregistreerd is -onder auspiciën van een kerk die wel erkend wordt door het Noorden- zal voor 2012 een budget worden beraamd voor de kosten van het opknappen van de gebouwen en andere noodzakelijke uitgaven. 3

5 Balans per 31 december 2011 ACTIVA Omschrijving 31 december oktober 2010 EURO EURO EURO EURO Immateriele vaste activa 0,00 0,00 Materiele vaste activa 0,00 0,00 Financiele vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 Voorraden 0,00 0,00 Vorderingen en overlopende activa 0,00 0,00 Effecten 0,00 0,00 Liquide middelen ,10 0, ,10 0,00 Totaal 6.773,10 0,00 PASSIVA Reserves en fondsen Reserves: Continuiteitsreserve 2 464,54 0,00 Bestemmingsreserves ,00 0,00 Herwaarderingsreserve 0,00 0,00 Overige reserves 0,00 0, ,54 0,00 Fondsen: Bestemmingsfondsen 0,00 0,00 0,00 0,00 Voorzieningen 0,00 0,00 Langlopende schulden 0,00 0,00 Kortlopende schulden ,56 0,00 Totaal 6.773,10 0,00 4

6 Staat van baten en lasten over verlengd boekjaar Omschrijving EURO EURO Baten Baten uit eigen fondswerving ,89 Baten uit gezamelijke acties 0,00 Baten uit acties van derden ,62 Subsidie van overheden 0,00 Baten uit beleggen 0,00 Overige baten 0,00 Som der baten ,51 Lasten Besteed aan doelstelling , ,95 Werving baten Kosten uit fondswerving 0,00 Kosten gezamenlijke acties 0,00 Kosten acties derden 0,00 Kosten verkrijging subsidies overheden 0,00 Kosten van beleggingen 0,00 0,00 Beheer en administratie Kosten beheer en administratie 7 131,02 131,02 Som der lasten ,97 Resultaat 1.664,54 5

7 Toelichting behorende bij de Jaarrekening, verlengd boekjaar Stichting Onderwijs Oost-Afrika is opgericht in augustus 2010 en heeft als statutaire vestigingsplaats Amsterdam. De Stichting verkreeg haar bankrekening bij de Triodos bank in oktober De Stichting wordt beheerd door vrijwilligers: een driekoppig bestuur, een uitvoerend manager ter plaatse en een websitebeheerder. De vrijwilligers zijn tevens donateur en rekenen geen kosten voor hun inzet. De euro's worden door de uitvoerend manager in Khartoem gewisseld in Soedanese ponden en volgens de plaatselijke koersen afgerekend (www.oanda.com). Zij rapporteert hierover maandelijks aan de Penningmeester van de Stichting. Toelichting op posten van de Balans per 31 december Liquide middelen 31 dec okt Kasmiddelen 0,00 0,00 Triodos bank rekening-courant 6.773,10 0,00 Totaal liquide middelen 6.773,10 0,00 2. Continuïteitsreserve Het bedrag voor de continuïteitsreserve is bijzonder klein: 464,54. Dit komt door de werkwijze van de Stichting tot op heden: het totaalbedrag van de maandelijkse bijdragen wordt in z'n geheel gespendeerd aan het maandelijkse inkomen van het schoolpersoneel. De éénmalige giften worden gebruikt voor de overige lasten van de Salamaschool en SHIRAD. 3. Bestemmingsreserves Het bedrag van 1200 is een gift van de Lions Club te Eindhoven, geoormerkt voor schoolmateriaal of een cursus voor de vrijwillige leerkrachten. 4. Kortlopende schulden De Stichting maakt periodiek het bedrag dat de uitvoerend manager in de maand ervoor heeft uitgegeven, over naar de bankrekening van de uitvoerend manager. De kortlopende schulden zijn gelijk aan het bedrag dat nog moet worden overgeboekt naar de rekening van de uitvoerend manager. 6

8 Toelichting op posten van de Staat van baten en lasten over verlengd boekjaar Baten uit acties van derden De Lions Club te Eindhoven heeft tweemaal een schenking gedaan, in december 2010 een geoormerkt bedrag van 1.200, en in december 2011 een bedrag van In juni 2011 heeft klas 5 van het Barleus Gymnasium te Amsterdam met verschillende activiteiten een bedrag van opgebracht. Caroline Schmidt in Washington bracht in december een bedrag van 628,62 bijeen, als tegemoetkoming in de kosten voor de inschrijving van de eindexamens. 6. Besteed aan doelstelling Het bedrag besteed aan de doelstelling tijdens het verlengd boekjaar , ,95, kan als volgt worden gespecificeerd: euro maandelijkse tegemoetkoming personeel Salamaschool ,12 temoetkomingen maaltijden personeel en een aantal leerlingen, medische kosten personeel en leerlingen, en openbaar vervoer voor enkele leerkrachten 1.662,96 schoolmateriaal Salamaschool 217,30 temoetkoming inschrijvingskosten eindexamens Salamaschool 930,82 onderhoud gebouwen, omheining en meubilair Salamaschool & SHIRAD 1.300,32 huishoudelijke uitgaven (petty cash, huur generator, onderhoud ezelkar, etc.) 419,43 totaal ,95 7. Kosten beheer en administratie De beheer- en administratiekosten bestaan uitsluitend uit de driemaandelijkse bankkosten, 104,38 in totaal, en de jaarlijkse contributie voor de Kamer van Koophandel : 26,64. 7

9 Overige toelichting Bezoldiging bestuurders De bestuurders genieten geen beloning (in welke vorm ook) voor de door hen uitgeoefende werkzaamheden. Personeel in dienst De Stichting heeft geen werknemers in dienst. De uitvoerend manager en de websitebeheerder zijn vrijwilligers en genieten geen beloning (in welke vorm dan ook) voor de door hun uitgeoefende werkzaamheden. Nevenfuncties De bestuursleden en beide vrijwilligers hebben geen nevenfuncties die kunnen leiden tot tegenstrijdige belangen. Gegevens controller/administrateur Paul van Leeuwen/Leeuw bedrijfsadvies BV Donker Curtiusstraat 7-500a 1051 JL Amsterdam Tel Amsterdam, 12 juni 2012 Het bestuur Djûke Poppinga, voorzitter Marijke Wessel, secretaris Joost van Schendel, penningmeester 8

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Fidesco Nederland

Jaarrekening 2012. Stichting Fidesco Nederland Jaarrekening 2012 Stichting Fidesco Nederland 8 december 2013 Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Algemene toelichting Balans Exploitatierekening Blad 3 7 8 10 11 2 Jaarverslag van het bestuur

Nadere informatie

DE BRUG Jaarverslag 2012

DE BRUG Jaarverslag 2012 1 Directe hulp aan de allerarmsten versie: definitief 2 Bestuursverslag Naam en vestigingsplaats De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 22 mei

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Stichting Filibata Jaarverslag 2011

Stichting Filibata Jaarverslag 2011 Stichting Filibata Jaarverslag 2011 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 1 Algemene informatie Activiteiten in boekjaar 2011 Verwachte gang van zaken voor 2012 2. Balans per 31 december

Nadere informatie

VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013

VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013 VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013 In de strijd tegen de armoede is goed onderwijs van essentieel belang 1 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation Inhoud 1 Basisgegevens stichting... 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

DE BRUG Jaarverslag 2014. Januari 2015

DE BRUG Jaarverslag 2014. Januari 2015 1 Januari 2015 2 Bestuursverslag Naam en vestigingsplaats De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 22 mei 1978 en is statutair gevestigd te Zwolle.

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Diabetesvereniging Nederland Leusden

Diabetesvereniging Nederland Leusden Diabetesvereniging Nederland Leusden Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2014 aan. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ640, die

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Dankzij uw hulp kunnen zij weer lachen! Jaarverslag 2013

Dankzij uw hulp kunnen zij weer lachen! Jaarverslag 2013 Dankzij uw hulp kunnen zij weer lachen! Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir Colofon Postbus 530 3700 AM ZEIST Telefoon: 06 1993 3955 E-mail: info@sumbingbibir.com Bankrekeningnummer:

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord blz. 3 Algemeen blz. 5 Jaarrekening 2014 blz. 7 Financieel verslag 2014 blz. 8 Projecten algemeen blz. 19 Project Accra (Ghana) blz. 20 Project Nkokonjeru (Oeganda) blz.

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN

GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN JAARVERSLAG 2013 / 2014 GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN 1 INHOUDSOPGAVE 3 6 7 18 19 20 21 26 27 31 Voorwoord Verslag van de Raad van Toezicht Bestuursverslag Balans per 31 december 2014 Staat van baten-

Nadere informatie

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 Inhoud Voorwoord... 4 I.1 Inleiding... 5 I.2 Doelstelling... 5 I.3 Organisatie en bestuur... 6 I.4 Communicatie... 8 II. Activiteiten en besteding giften... 8 II.1 Theaterinnovaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein. Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014. Aanbiedingsbrief 2. Jaarrekening

Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein. Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014. Aanbiedingsbrief 2. Jaarrekening Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Aanbiedingsbrief 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Staat van baten en

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over Stichting Beat Batten! 4 1.1. Algemene informatie over de stichting 1.2. Missie en doelstellingen 1.3. Organisatie structuur 1.4. Het netwerk 2. Wat is

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar 2013 2015

BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar 2013 2015 BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar 2013 2015 Stichting Help Flores! De Morgen 22 8252 JP Dronten The Netherlands (Negeri Belanda) Telefoon: +31 (0) 6 51 353 184 internet: www.helpflores.com www.stichtinghelpflores.nl

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2014 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2014 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Voor jullie ligt het jaarverslag over 2014. Wat is het jaar weer snel voorbijgevlogen. 2014 begon fantastisch voor mij, namelijk in Peru. De

Nadere informatie