BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN"

Transcriptie

1 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S ) de Berlaimontlaan Brussel ACTIVITEITENVERSLAG & JAARREKENING 2014 Goedgekeurd door het Bestuurscomité op 28 mei 2015

2 Afkortingen Beschermingsfonds : Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten Bijzonder Fonds : Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen Protocol : Protocol van 15 februari 1999 afgesloten tussen het Beschermingsfonds en de aangesloten kredietinstellingen en beleggingsondernemingen NBB : Nationale Bank van België DCK : Deposito- en Consignatiekas IADI : International Association of Deposit Insurers EFDI : European Forum of Deposit Insurers HWI : Herdiscontering- en Waarborginstituut CIF : Interventiefonds van de beursvennootschappen Verantwoordelijke uitgever Hans D Hondt Voorzitter Contact voor de publicatie Secretariaat van het Beschermingsfonds Tel. : Correspondentieadres : de Berlaimontlaan Brussel Layout NBB AG Prepress & Image Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding.

3 Inhoudstafel Organen van het Beschermingsfonds 4 Voorwoord 5 1. De bescherming van deposito s 7 2. De bescherming van financiële instrumenten 7 3. Administratief beheer in Beheer en evolutie van de financiële middelen van het Beschermingsfonds 9 5. Beheer van de overgenomen HWI-interventiedossiers 9 6. Beheer van de overgenomen CIF-interventiedossiers Hervorming van de beschermingsregelingen Jaarrekening BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

4 Organen van het Beschermingsfonds (op 31 mei 2015) Bestuurscomité VOORZITTER Hans D Hondt LEDEN vertegenwoordigers vertegenwoordigers van de kredietinstellingen van de overheid en van de beleggingsondernemingen Marc Monbaliu Jean Hilgers Norbert De Batselier Herman Debremaeker Eric Struye de Swielande Michel Vermaerke Luc Versele Luc Aspeslagh Patrick Tans Rik Vandenberghe plaatsvervangende leden Omer Van Driessche Agnes Van den Berge plaatsvervangende leden Yvan Peeters Dirk De Cort Véronique Leleux Wim Descamps Regeringscommissaris Luc Keuleneer College van Revisoren Dirk Stragier Xavier Doyen 4 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2014

5 Voorwoord Het financiële veiligheidsnet omvat mechanismes op het vlak van controle, toezicht, liquiditeitsverstrekking en crisisbeheer. De beschermingsregelingen vormen daarnaast een bijkomende ondersteuning van het vertrouwen in de financiële en bancaire structuur van het land. Als grondslag geldt de Europese regelgeving die in de nasleep van de crisis van eind 2008 een eerste reeks dringende wijzigingen onderging, onder meer door het beschermingsniveau voor deposito s te harmoniseren op een vast bedrag van In België werd daartoe in de schoot van de Deposito- en Consignatiekas het Bijzonder Fonds opgericht dat garant staat voor de uitvoering van deze bescherming. Op 16 april 2014 hechtte het Europees Parlement en de Raad zijn goedkeuring aan de Richtlijn 2014 / 49 / EU inzake depositogarantiestelsels. Deze nieuwe richtlijn hervormt de bestaande richtlijn en vult deze op meerdere vlakken aan. Zo beoogt de nieuwe richtlijn een grotere Europese harmonisering die zich ook uit op het vlak van de financiering van depositogarantiestelsels. De hiermee gepaard gaande herstructurering van de Belgische beschermingsregeling zal uiteindelijk leiden tot de vereffening van het Beschermingsfonds waarna het Bijzonder Fonds, dat hernoemd zal worden als Garantiefonds voor financiële diensten, de enige instelling zal zijn die bevoegd is op het vlak van uitkeringen aan deposanten en beleggers in geval van faling van de instelling waarbij deze laatsten hun deposito s en financiële instrumenten hebben ondergebracht. Deze herstructurering zal gerealiseerd worden via een nieuwe wetgeving op Belgisch niveau. Het Beschermingsfonds zag gedurende de periode een aanzienlijk deel van zijn beschikbare middelen verplaatst worden naar het Bijzonder Fonds. Daarenboven werden ook middelen uit vorige beschermingsregelingen waarover het in 1999 tijdelijk beschikking had gekregen, teruggestort aan de oorspronkelijke deelnemers aan die regelingen. In 2014 werd een laatste tranche van deze middelen teruggestort, wat geleid heeft tot een negatief bedrijfsresultaat van 21,8 miljoen. Dit bedrag wordt aangerekend op de Interventiereserve die op 31 december 2014 wordt teruggebracht tot 43,- miljoen. * * * BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

6

7 1. De bescherming van deposito s Het zwaartepunt van de Belgische depositobeschermingsregeling werd sinds 2008 verlegd naar het Bijzonder Fonds voor deposito s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen opgericht bij KB van 14 november 2008 (hierna het Bijzonder Fonds ). Het is immers deze instantie die finaal de garantie biedt dat uitvoering wordt gegeven overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in het KB van 16 maart 2009 aan de tegemoetkoming (ten belope van maximaal ) ten gunste van deposanten van een instelling die in gebreke zou blijven. In het verlengde van deze hervorming werden de financiële middelen van het Beschermingsfonds in aanzienlijke mate verplaatst naar dit Bijzonder Fonds. Voor de werkingsregels van de depositogarantieregeling wordt verwezen naar de websites en alsook naar de vorige jaarverslagen van de Deposito- en Consignatiekas, in de schoot waarvan het Bijzonder Fonds is opgericht, en deze van het Beschermingsfonds. Op 16 april 2014 heeft het Europees Parlement en de Raad zijn goedkeuring gehecht aan de Richtlijn 2014 / 49 / EU die de vorige richtlijn inzake depositogarantiestelsels vervangt en aanvult. De nieuwe maatregelen ingevoerd door deze richtlijn zullen in het algemeen van toepassing zijn vanaf 3 juli De aanpassingen van de Belgische wetgeving hebben voornamelijk betrekking op : beschikkingen in verband met het toepassingsgebied van de bescherming (harmonisering van beschermde deposito s en deposanten) ; een gefaseerde inkorting tot zeven kalenderdagen van de termijn waarbinnen een beschermingsregeling deposanten van een deficiënte instelling moet vergoeden ; een financieringsmechanisme met vaststelling van een streefbedrag en van uitzonderlijke bijdragen ingeval van ontoereikendheid van de middelen van het depositogarantiestelsel ; een verbetering van de informatie aan deposanten ; een bijkomende bescherming voor tijdelijke hoge deposito s die betrekking hebben op onroerendgoedtransacties van particuliere woningen of die in nationaal recht vast te stellen sociale of andere doelen dienen ; een versteviging van de samenwerking tussen nationale garantiestelsels ingeval van tegemoetkomingen met grensoverschrijdende implicaties. 2. De bescherming van financiële instrumenten In geval van ingebrekestelling van de depothoudende instelling beschikken de houders van financiële instrumenten (aandelen, obligaties, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, ) over een rechtstreeks recht op teruggave zodat deze instrumenten niet in de boedel van activa van een eventueel faillissement terechtkomen. Indien om een bepaalde reden (fraude, administratieve nalatigheid) vastgesteld zou worden door de curator dat bepaalde van die financiële instrumenten ontbreken, kan deze beschermingsregeling aangesproken worden ten belope van maximum per persoon (zie eveneens en vorige verslagen). BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

8 Op 12 juli 2010 legde de Europese Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad een voorstel voor tot wijziging van de richtlijn van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels, teneinde de bescherming van de beleggers te versterken. De geformuleerde voorstellen hebben onder meer als doel het dekkingsniveau te verhogen tot een geharmoniseerd vast bedrag, de regels inzake de informatieverstrekking aan beleggers over de geboden bescherming te versterken, een verplicht ex ante financieringsmechanisme in te voeren en de bescherming uit te breiden tot gevallen van deficiëntie van een derde depositaris die effecten van een gedekte beleggingsonderneming in bewaring heeft genomen of van een depositaris of subdepositaris van beleggingsfondsen. Er werd sinds 2010 geen enkele vooruitgang geboekt in de behandeling van deze richtlijn gezien de prioriteit die gegaan is naar de diverse andere Europese initiatieven die een versteviging van de financiële stabiliteit beogen. 3. Administratief beheer in 2014 Het Beschermingsfonds is een openbare instelling waarvan het beheer is toevertrouwd aan een Bestuurscomité waarin zowel de autoriteiten als de financiële instellingen (kredietinstellingen en beursvennootschapen) paritair vertegenwoordigd zijn. De administratieve activiteiten van het Secretariaat omvatten onder meer de voorbereiding en organisatie van de vergaderingen van het Bestuurscomité, de toetreding van deelnemers en de organisatie van de aangifteprocedure door de deelnemers van de gegevens over de deposito s en financiële instrumenten die in aanmerking komen voor tegemoetkoming. Het Beschermingsfonds onderhoudt eveneens contacten met het publiek en met de financiële sector, ten einde een goede doorstroming te verzekeren van informatie aan geïnteresseerden over draagwijdte en praktische toepassingsmodaliteiten van de bescherming. Het Beschermingsfonds is lid van de International Association of Deposit Insurers (IADI) en van het European Forum of Deposit Insurers (EFDI). In deze hoedanigheid draagt het Beschermingsfonds bij tot de uitwisseling van informatie en ervaring. Tenslotte houden de administratieve taken het beheer in van de financiële middelen van het Beschermingsfonds (zie punt 4 hierna) alsook de opvolging van dossiers overgenomen van vroegere beschermingsregelingen (zie punten 5 en 6 hierna). 8 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2014

9 4. Beheer en evolutie van de financiële middelen van het Beschermingsfonds In het kader van de toekenning van bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake depositobescherming aan het Bijzonder Fonds heeft het Beschermingsfonds sinds 2012 belangrijke tegoeden overgedragen (meer dan 750 miljoen) aan dit Bijzonder Fonds, middels tussenkomst van bepaalde betrokken financiële instellingen. Daarnaast heeft het Beschermingsfonds conform de beschikkingen van het Protocol dat met de betrokken kredietinstellingen en beursvennootschappen overeengekomen was in 1999 middelen voortkomend uit de voorgaande beschermingsregelingen terugbetaald aan de deelnemers hieraan (waarvan een bedrag van 21,8 miljoen in 2014). Tenslotte bedroeg het financiële resultaat van de beleggingen, na belastingen en bedrijfskosten, 0,3 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan een voorziening voor kosten verbonden aan de latere vereffening van het Beschermingsfonds. Bovenstaande verrichtingen leidden tot een negatief bedrijfsresultaat dat het bedrag van de Interventiereserve eind 2014 terugbracht van 64,8 miljoen tot 43,- miljoen. Zoals voorgeschreven door de wet zal het Beschermingsfonds zijn beschikbare middelen in eerste instantie moeten aanwenden voor de beschermingsregeling voor financiële instrumenten. 5. Beheer van de overgenomen HWI-interventiedossiers Het Beschermingsfonds nam op grond van zijn oprichtingswet de rechten en verplichtingen over van de vroegere depositobeschermingsregelingen die het HWI sinds 1975 had opgezet. De middelen overgedragen door het HWI zijn in de Interventiereserve geboekt. Hun aanwending of terugbetaling gebeurt volgens precieze overeenkomsten. Recuperaties van dividenden worden doorgestort aan de kredietinstellingen die het schadegeval toentertijd hebben gefinancierd. Deze middelen afkomstig van het HWI ondergingen in de periode de volgende bewegingen : door het HWI in 1999 overgedragen liquiditeiten 12,2 miljoen terugwinningen (o.a. faillissementsdividenden) + 15,3 miljoen terugbetalingen aan kredietinstellingen (en kosten) 12,8 miljoen toekenning van beleggingsinteresten en diverse + 7,4 miljoen uitzonderlijke uitkering 2012 / ,4 miljoen saldo op ,7 miljoen Het saldo van deze middelen is ondergebracht in de Interventiereserve. BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

10 6. Beheer van de overgenomen CIF-interventiedossiers Krachtens zijn oprichtingswet heeft het Beschermingsfonds de rechten en verplichtingen van de Interventiekas van de beursvennootschappen (CIF) overgenomen. Het CIF organiseerde in de periode verschillende interventies waarvan de afwikkeling door het Beschermingsfonds diende te worden verdergezet. Krachtens precieze bepalingen overeengekomen in 1999 worden de gerecupereerde of vrijgemaakte middelen aan de gewezen leden van het CIF teruggestort. Het Beschermingsfonds heeft de overgenomen dossiers in 2014 verder beheerd en betaalde aan de gewezen CIF-leden een totaalbedrag van 3,6 miljoen uit. De financiële middelen die van het CIF werden overgenomen ter dekking van de overgenomen interventiedossiers, vertoonden in de periode de volgende bewegingen : in 1999 overgenomen CIF-middelen 14,4 miljoen uitgekeerde schadeloosstellingen (en kosten) 7,7 miljoen terugwinningen van dividenden + 12,7 miljoen terugbetalingen aan gewezen CIF-leden 17,5 miljoen toekenning van beleggingsinteresten (na kosten) + 7,1 miljoen saldo op ,0 miljoen Dit saldo dekt ten belope van 7,2 miljoen een beperkt aantal openstaande betwistingen alsook voor 1,8 miljoen liquiditeiten, die onder bepaalde voorwaarden kunnen worden teruggestort aan gewezen CIF-leden. 7. Hervorming van de beschermingsregelingen De bankenwet van 25 april 2014 voorziet dat het Bijzonder Fonds zal aangeduid worden als enige instelling met bevoegdheid inzake depositogarantie en dat diens naam gewijzigd zal worden in Garantiefonds voor financiële diensten. Deze operatie zal in 2015 bevestigd worden door de nieuwe wet die de richtlijn 2014 / 49 / EU inzake depositogarantiestelsels zal omzetten in Belgisch recht. Deze wet zal eveneens een einde stellen aan de opdracht van het Beschermingsfonds op het vlak van depositobescherming. Het Beschermingsfonds zal tijdelijk de bescherming van financiële instrumenten verderzetten, totdat deze activiteit eveneens bij wet zal worden overgedragen aan het Garantiefonds voor financiële diensten. Het Beschermingsfonds bevindt zich dus in de aanloopfase van zijn ontbinding. In afwachting van deze wetgevende stappen en inherente implicaties, werd de jaarrekening van het Beschermingsfonds verder opgesteld op basis van het principe van continuïteit van de activiteiten maar werd het eveneens opportuun geacht een voorziening aan te leggen ter dekking van kosten verbonden met de latere vereffening van het Beschermingsfonds. 10 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2014

11 Jaarrekening 2014 Balans na resultaatverwerking Resultatenrekening Resultaatverwerking Posten buiten-balanstelling Toelichting bij de jaarrekening BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

12 Balans na resultaatverwerking (in ) Activa Beleggingsportefeuille , ,42 Geldbeleggingen , ,00 Liquide middelen , ,28 rekening courant , ,38 zichtrekeningen bij kredietinstellingen 0, ,90 Overlopende rekeningen , ,07 Totaal activa , ,77 Passiva Kapitaal , ,76 Interventiereserve , ,77 reserve van de kredietinstellingen , ,35 reserve van de beursvennootschappen 0, ,65 gemeenschappelijke reserve , ,41 diverse , ,36 Voorzieningen voor risico s en kosten , ,93 verbintenissen overgenomen van het CIF , ,93 voorziening voor kosten (vereffening) ,00 Schulden op ten hoogste één jaar , ,09 Overlopende rekeningen 0, ,22 Totaal passiva , ,77 12 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2014

13 Resultatenrekening (in ) Ontvangen bijdragen 3 694, ,00 Terugbetalingen aan toegetreden instellingen , ,64 Uitzonderlijke uitkering 0, ,50 Terugwinningen van schuldvorderingen 0, ,11 Wijziging van de voorzieningen voor risico s en kosten , ,01 toevoegingen , ,37 aanwendingen ,78 0,00 terugnemingen , ,38 Bedrijfskosten , ,63 Financiële opbrengsten , ,65 rente opbrengsten , ,23 meerwaarden n.a.v. realisaties 0, ,42 Financiële kosten 2 159, ,42 Belastingen , ,21 Te bestemmen resultaat van het boekjaar , ,63 Resultaatverwerking (in ) Toevoeging aan (+) of afname van ( ) de gemeenschappelijke reserve , ,73 de reserve van de kredietinstellingen , ,58 de reserve van de beursvennootschappen , ,52 diverse , ,80 Totale afname van de Interventiereserve , ,63 Posten buiten balanstelling (in ) Indeplaatsstelling ingevolge tegemoetkomingen , ,56 Ontvangen waarborgen 0, ,85 Activa waaraan voorrechten zijn verbonden 0, ,90 Tegoeden gehouden bij derden ,44 0,00 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

14 Toelichting bij de jaarrekening 2014 De jaarrekening van het Beschermingsfonds wordt opgesteld overeenkomstig de principes van de boekhoudwet van 17 juli 1975 en van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen. Gelet op de specifieke activiteit van het Beschermingsfonds, worden bovendien bepaalde boekhoudprincipes gevolgd die van toepassing zijn in de sector van de kredietinstellingen, meer bepaald voor de registratie en waardering van de financiële activa. De benaming van sommige posten wordt eveneens aangepast om de leesbaarheid van de jaarrekening te verhogen. De waarderingsregels zijn niet gewijzigd ten opzichte van het vorige jaar. Voor bijkomende informatie over de rubrieken van de jaarrekening wordt verwezen naar het voorafgaande activiteitenverslag. BALANS (NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Beleggingsportefeuille De beleggingsportefeuille bevat enkel effecten met een Staatswaarborg ( 30,1 miljoen OLO s uitgegeven door de Belgische Staat). De OLO s worden gewaardeerd volgens de principes die in België gelden voor de beleggingsportefeuille van de kredietinstellingen op een niet-geconsolideerde basis. Op het ogenblik van de aankoop worden de effecten geboekt tegen aanschaffingsprijs en vervolgens gewaardeerd op grond van hun actuarieel rendement, berekend bij de aankoop, met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op vervaldag. De geprorateerde agio s of disagio s ten opzichte van de terugbetalingswaarde worden gelijkgesteld met renteopbrengsten. De marktwaarde van de portefeuille op 31 december 2014 bedraagt 30,6 miljoen wat een niet-gerealiseerde meerwaarde inhoudt van 0,5 miljoen. Geldbeleggingen Een bedrag van 19 miljoen werd op zeer korte termijn belegd bij de Schatkist. Liquide middelen Rekening-courant Onder deze rubriek bevinden zich onmiddellijk beschikbare liquiditeiten ( 1,3 miljoen) aangehouden op rekening-courant bij de NBB. Zichtrekeningen bij kredietinstellingen Op deze rekeningen stonden de bijdragen van de kredietinstellingen die deelnamen aan de depositobeschermingsregelingen die van kracht waren van 1985 tot Deze fondsen kunnen worden teruggestort aan kredietinstellingen, krachtens in 1999 met de deelnemers afgesloten overeenkomsten weergenomen in het Protocol. In 2014 werd een laatste tranche van 18,2 miljoen teruggestort aan kredietinstellingen. Overlopende rekeningen Deze rekeningen bevatten de gelopen en niet-ontvangen interesten (en gelijkgestelde opbrengsten) van de beleggingen in vastrentende effecten. 14 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2014

15 PASSIVA Kapitaal Het Beschermingsfonds ontving een kapitaaldotatie van ,76 die onttrokken werd aan het aandeel van de reserves van het HWI die aan de Staat toekwamen naar aanleiding van de vereffening van deze instelling. Interventiereserve De Interventiereserve bevat het saldo van de middelen die het Beschermingsfonds ter beschikking kan stellen ter financiering van tegemoetkomingen naar aanleiding van een deficiëntie van een kredietinstelling of een beleggingsonderneming. De daling van deze middelen in 2014 volgt voornamelijk uit de terugbetalingen krachtens het Protocol van middelen voortkomend van vorige beschermingsstelsels. Voorzieningen voor risico s en kosten Deze voorzieningen dekken verbintenissen in verband met interventiedossiers die het Beschermingsfonds heeft overgenomen van het CIF. Bovendien werd een voorziening van aangelegd ter dekking van latere kosten verbonden aan de geplande vereffening van het Beschermingsfonds. Overige posten van de passiva De schulden op ten hoogste één jaar omvatten te betalen facturen en te storten vergoedingen. De overlopende rekeningen bevatten geprorateerde kosten. RESULTATENREKENING Ontvangen bijdragen Aangezien de bijdragen aan het Beschermingsfonds sinds 2010 werden opgeschort, bevat deze post slechts een klein bedrag dat voortvloeit uit de deelname in de algemene kosten door andere beleggingsondernemingen dan beursvennootschappen. Terugbetalingen aan toegetreden instellingen Tegoeden die voortkomen uit vorige beschermingsregelingen worden overeenkomstig het in 1999 met de deelnemers afgesloten Protocol, teruggestort aan de deelnemers ( 20,8 miljoen). Daarnaast betaalde het Beschermingsfonds een ontvangen dividend terug aan de gewezen CIF-leden ( 1 miljoen). Wijziging van de voorzieningen voor risico s en kosten Deze voorzieningen voor risico s en kosten worden hetzij aangevuld hetzij teruggenomen, afhankelijk van de vooruitgang van de onderliggende dossiers. Een voorziening werd aangelegd als dekking van latere kosten verbonden aan de geplande vereffening van het Beschermingsfonds. Bedrijfskosten Deze rubriek bevat de vergoeding verschuldigd aan de Nationale Bank van België voor het administratief beheer (terbeschikkingstelling van personeel en diensten) van het Beschermingsfonds, de vergoedingen van de organen van het Beschermingsfonds, diverse rechtstreekse werkingskosten en diverse prestaties van diensten door derden. Financiële opbrengsten Deze opbrengsten zijn de interesten en gelijkgestelde opbrengsten van de portefeuille vastrentende effecten. BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

16 Financiële kosten Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit de bewaarlonen voor de portefeuille met financiële activa. Belastingen Deze rubriek omvat de roerende voorheffing die werd ingehouden op de uit de beleggingen ontvangen interesten. * * * RESULTAATVERWERKING 2014 Het bedrijfsresultaat wordt overeenkomstig de beschikkingen van het Protocol van 12 februari 1999, steeds verrekend met de diverse sub-rubrieken van de Interventiereserve. De belangrijkste sub-rubriek is de Gemeenschappelijke Reserve waarin het saldo van de middelen zijn ondergebracht die sinds 1999 aan het Beschermingsfonds werden gestort. Daarnaast zijn er twee sub-rubrieken, waarin de middelen beheerd worden die afkomstig zijn van de vorige beschermingsregelingen die door het Beschermingsfonds werden overgenomen, respectievelijk van de sector van de kredietinstellingen en die van de beursvennootschappen. Tenslotte bevat de sub-rubriek Diverse bepaalde sommen van uiteenlopende oorsprong en bestemming. Het negatieve bedrijfsresultaat, dat hoofdzakelijk voortkomt van de terugbetaling van middelen uit vorige beschermingsregelingen werd aangerekend op de diverse rubrieken van de Interventiereserve overeenkomstig de beschikkingen van het Protocol. POSTEN BUITEN-BALANSTELLING Indeplaatsstelling ingevolge tegemoetkomingen De schuldvorderingen die voortvloeien uit de indeplaatsstelling in de rechten van de deposanten en beleggers die het Beschermingsfonds - of voorheen het HWI of het CIF - terugbetaalde of vergoedde, worden buiten balans vermeld. Het mechanisme van indeplaatsstelling kan aanleiding geven tot gedeeltelijke terugwinningen in de vorm van vereffenings- of faillissementsdividenden. Aangezien de omvang hiervan niet op voorhand te bepalen is, wordt er met deze eventuele terugwinningen pas rekening gehouden op het ogenblik dat ze als definitief kunnen beschouwd worden. Het bedrag dat geboekt is onder deze rubriek stemt bijgevolg overeen met de uitbetalingen aan deposanten en beleggers in tegemoetkomingsdossiers waarvan de vereffening of het faillissement nog niet werd afgesloten, na aftrek van ontvangen of als verschuldigd geboekte dividenden. Tegoeden gehouden bij derden Dit bedrag vertegenwoordigt faillissementsdividenden die aan het Beschermingsfonds toekomen ingevolge het principe van de subrogatie. Ingevolge een betwisting vanwege bepaalde cliënten die vergoed werden, werd deze som bij de DCK gedeponeerd in afwachting van een gerechtelijke uitspraak. 16 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2014

17

18

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

Bijlage 1 HOOFDSTUK 1 : INSTELLING VAN EEN BESCHERMINGSREGELING VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Bijlage 1 HOOFDSTUK 1 : INSTELLING VAN EEN BESCHERMINGSREGELING VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Bijlage 1 Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds gecoördineerde versie van de publicaties in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 1999 en 13 juli 2000 HOOFDSTUK 1 : INSTELLING VAN EEN BESCHERMINGSREGELING

Nadere informatie

De depositobescherming in deze tijden van beroering

De depositobescherming in deze tijden van beroering DOSSIER: De financiële crisis: eerste balans/la crise financière: un premier bilan De depositobescherming in deze tijden van beroering Herman DEBREMAEKER Secretaris-generaal van het Beschermingsfonds voor

Nadere informatie

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief het BElgischE depositogarantiestelsel vanuit EEn EuropEEs perspectief Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief ch. van nieuwenhuyze m. D. zachary Inleiding Een depositogarantiestelsel

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. RICHTLIJN 2014/49/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels.

RICHTLIJNEN. RICHTLIJN 2014/49/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels. 12.6.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 173/149 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/49/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (herschikking) (Voor

Nadere informatie

Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2004, medegedeeld aan de regering en aan de wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de

Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2004, medegedeeld aan de regering en aan de wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2004, medegedeeld aan de regering en aan de wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de wet van 5 september 2001 tot voortdurende vermindering

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN 1 OVER HET REGLEMENT OP HET EIGEN VERMOGEN VAN DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN

BESLUIT VAN DE COMMISIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN 1 OVER HET REGLEMENT OP HET EIGEN VERMOGEN VAN DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN BESLUIT VAN DE COMMISIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN 1 OVER HET REGLEMENT OP HET EIGEN VERMOGEN VAN DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN Officieuze coördinatie dd 01.11.04 1 Er dient te worden opgemerkt

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht Openbare aanbieding tot inschrijving in België van obligaties op naam voor een totaal bedrag van maximaal

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 03.07.2014 C(2014) 1021 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 03.07.2014 C(2014) 1021 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 03.07.2014 C(2014) 1021 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 03.07.2014

Nadere informatie

Bulletin. Commissie voor Boekhoudkundige Normen. januari

Bulletin. Commissie voor Boekhoudkundige Normen. januari Bulletin 67 cbn Commissie voor Boekhoudkundige Normen januari 2014 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Sociaal van het

jaarverslag 2011 Sociaal van het Sociaal Fonds van het ANPCB jaarverslag 2011 Stuiversstraat 8 Rue des Sols 1000 Brussel - Bruxelles T 02-512 93 36 F 02-514 59 94 info@sfonds218.be www.sfonds218.be Sociaal Fonds van het ANPCB Inhoud

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS VZW

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS VZW BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS VZW Erkend door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 Bus 2 1210 Brussel Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 21 mei 2015

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de voor doorlopende

Nadere informatie

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN voor een maximum bedrag

Nadere informatie

Handelsregister nr. 33224298

Handelsregister nr. 33224298 BELGISCH PROSPECTUS 3 december 2002 AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht maatschappelijke zetel: Burgemeester Haspelslaan 131 NL-1181 NC Amstelveen (Nederland) Handelsregister

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV Wilgenlaan 39 8610 Kortemark RPR (Veurne) 0445.949.778 Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht www.terra2.be

Nadere informatie