BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN"

Transcriptie

1 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S ) de Berlaimontlaan Brussel ACTIVITEITENVERSLAG & JAARREKENING 2014 Goedgekeurd door het Bestuurscomité op 28 mei 2015

2 Afkortingen Beschermingsfonds : Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten Bijzonder Fonds : Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen Protocol : Protocol van 15 februari 1999 afgesloten tussen het Beschermingsfonds en de aangesloten kredietinstellingen en beleggingsondernemingen NBB : Nationale Bank van België DCK : Deposito- en Consignatiekas IADI : International Association of Deposit Insurers EFDI : European Forum of Deposit Insurers HWI : Herdiscontering- en Waarborginstituut CIF : Interventiefonds van de beursvennootschappen Verantwoordelijke uitgever Hans D Hondt Voorzitter Contact voor de publicatie Secretariaat van het Beschermingsfonds Tel. : Correspondentieadres : de Berlaimontlaan Brussel Layout NBB AG Prepress & Image Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding.

3 Inhoudstafel Organen van het Beschermingsfonds 4 Voorwoord 5 1. De bescherming van deposito s 7 2. De bescherming van financiële instrumenten 7 3. Administratief beheer in Beheer en evolutie van de financiële middelen van het Beschermingsfonds 9 5. Beheer van de overgenomen HWI-interventiedossiers 9 6. Beheer van de overgenomen CIF-interventiedossiers Hervorming van de beschermingsregelingen Jaarrekening BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

4 Organen van het Beschermingsfonds (op 31 mei 2015) Bestuurscomité VOORZITTER Hans D Hondt LEDEN vertegenwoordigers vertegenwoordigers van de kredietinstellingen van de overheid en van de beleggingsondernemingen Marc Monbaliu Jean Hilgers Norbert De Batselier Herman Debremaeker Eric Struye de Swielande Michel Vermaerke Luc Versele Luc Aspeslagh Patrick Tans Rik Vandenberghe plaatsvervangende leden Omer Van Driessche Agnes Van den Berge plaatsvervangende leden Yvan Peeters Dirk De Cort Véronique Leleux Wim Descamps Regeringscommissaris Luc Keuleneer College van Revisoren Dirk Stragier Xavier Doyen 4 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2014

5 Voorwoord Het financiële veiligheidsnet omvat mechanismes op het vlak van controle, toezicht, liquiditeitsverstrekking en crisisbeheer. De beschermingsregelingen vormen daarnaast een bijkomende ondersteuning van het vertrouwen in de financiële en bancaire structuur van het land. Als grondslag geldt de Europese regelgeving die in de nasleep van de crisis van eind 2008 een eerste reeks dringende wijzigingen onderging, onder meer door het beschermingsniveau voor deposito s te harmoniseren op een vast bedrag van In België werd daartoe in de schoot van de Deposito- en Consignatiekas het Bijzonder Fonds opgericht dat garant staat voor de uitvoering van deze bescherming. Op 16 april 2014 hechtte het Europees Parlement en de Raad zijn goedkeuring aan de Richtlijn 2014 / 49 / EU inzake depositogarantiestelsels. Deze nieuwe richtlijn hervormt de bestaande richtlijn en vult deze op meerdere vlakken aan. Zo beoogt de nieuwe richtlijn een grotere Europese harmonisering die zich ook uit op het vlak van de financiering van depositogarantiestelsels. De hiermee gepaard gaande herstructurering van de Belgische beschermingsregeling zal uiteindelijk leiden tot de vereffening van het Beschermingsfonds waarna het Bijzonder Fonds, dat hernoemd zal worden als Garantiefonds voor financiële diensten, de enige instelling zal zijn die bevoegd is op het vlak van uitkeringen aan deposanten en beleggers in geval van faling van de instelling waarbij deze laatsten hun deposito s en financiële instrumenten hebben ondergebracht. Deze herstructurering zal gerealiseerd worden via een nieuwe wetgeving op Belgisch niveau. Het Beschermingsfonds zag gedurende de periode een aanzienlijk deel van zijn beschikbare middelen verplaatst worden naar het Bijzonder Fonds. Daarenboven werden ook middelen uit vorige beschermingsregelingen waarover het in 1999 tijdelijk beschikking had gekregen, teruggestort aan de oorspronkelijke deelnemers aan die regelingen. In 2014 werd een laatste tranche van deze middelen teruggestort, wat geleid heeft tot een negatief bedrijfsresultaat van 21,8 miljoen. Dit bedrag wordt aangerekend op de Interventiereserve die op 31 december 2014 wordt teruggebracht tot 43,- miljoen. * * * BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

6

7 1. De bescherming van deposito s Het zwaartepunt van de Belgische depositobeschermingsregeling werd sinds 2008 verlegd naar het Bijzonder Fonds voor deposito s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen opgericht bij KB van 14 november 2008 (hierna het Bijzonder Fonds ). Het is immers deze instantie die finaal de garantie biedt dat uitvoering wordt gegeven overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in het KB van 16 maart 2009 aan de tegemoetkoming (ten belope van maximaal ) ten gunste van deposanten van een instelling die in gebreke zou blijven. In het verlengde van deze hervorming werden de financiële middelen van het Beschermingsfonds in aanzienlijke mate verplaatst naar dit Bijzonder Fonds. Voor de werkingsregels van de depositogarantieregeling wordt verwezen naar de websites en alsook naar de vorige jaarverslagen van de Deposito- en Consignatiekas, in de schoot waarvan het Bijzonder Fonds is opgericht, en deze van het Beschermingsfonds. Op 16 april 2014 heeft het Europees Parlement en de Raad zijn goedkeuring gehecht aan de Richtlijn 2014 / 49 / EU die de vorige richtlijn inzake depositogarantiestelsels vervangt en aanvult. De nieuwe maatregelen ingevoerd door deze richtlijn zullen in het algemeen van toepassing zijn vanaf 3 juli De aanpassingen van de Belgische wetgeving hebben voornamelijk betrekking op : beschikkingen in verband met het toepassingsgebied van de bescherming (harmonisering van beschermde deposito s en deposanten) ; een gefaseerde inkorting tot zeven kalenderdagen van de termijn waarbinnen een beschermingsregeling deposanten van een deficiënte instelling moet vergoeden ; een financieringsmechanisme met vaststelling van een streefbedrag en van uitzonderlijke bijdragen ingeval van ontoereikendheid van de middelen van het depositogarantiestelsel ; een verbetering van de informatie aan deposanten ; een bijkomende bescherming voor tijdelijke hoge deposito s die betrekking hebben op onroerendgoedtransacties van particuliere woningen of die in nationaal recht vast te stellen sociale of andere doelen dienen ; een versteviging van de samenwerking tussen nationale garantiestelsels ingeval van tegemoetkomingen met grensoverschrijdende implicaties. 2. De bescherming van financiële instrumenten In geval van ingebrekestelling van de depothoudende instelling beschikken de houders van financiële instrumenten (aandelen, obligaties, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, ) over een rechtstreeks recht op teruggave zodat deze instrumenten niet in de boedel van activa van een eventueel faillissement terechtkomen. Indien om een bepaalde reden (fraude, administratieve nalatigheid) vastgesteld zou worden door de curator dat bepaalde van die financiële instrumenten ontbreken, kan deze beschermingsregeling aangesproken worden ten belope van maximum per persoon (zie eveneens en vorige verslagen). BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

8 Op 12 juli 2010 legde de Europese Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad een voorstel voor tot wijziging van de richtlijn van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels, teneinde de bescherming van de beleggers te versterken. De geformuleerde voorstellen hebben onder meer als doel het dekkingsniveau te verhogen tot een geharmoniseerd vast bedrag, de regels inzake de informatieverstrekking aan beleggers over de geboden bescherming te versterken, een verplicht ex ante financieringsmechanisme in te voeren en de bescherming uit te breiden tot gevallen van deficiëntie van een derde depositaris die effecten van een gedekte beleggingsonderneming in bewaring heeft genomen of van een depositaris of subdepositaris van beleggingsfondsen. Er werd sinds 2010 geen enkele vooruitgang geboekt in de behandeling van deze richtlijn gezien de prioriteit die gegaan is naar de diverse andere Europese initiatieven die een versteviging van de financiële stabiliteit beogen. 3. Administratief beheer in 2014 Het Beschermingsfonds is een openbare instelling waarvan het beheer is toevertrouwd aan een Bestuurscomité waarin zowel de autoriteiten als de financiële instellingen (kredietinstellingen en beursvennootschapen) paritair vertegenwoordigd zijn. De administratieve activiteiten van het Secretariaat omvatten onder meer de voorbereiding en organisatie van de vergaderingen van het Bestuurscomité, de toetreding van deelnemers en de organisatie van de aangifteprocedure door de deelnemers van de gegevens over de deposito s en financiële instrumenten die in aanmerking komen voor tegemoetkoming. Het Beschermingsfonds onderhoudt eveneens contacten met het publiek en met de financiële sector, ten einde een goede doorstroming te verzekeren van informatie aan geïnteresseerden over draagwijdte en praktische toepassingsmodaliteiten van de bescherming. Het Beschermingsfonds is lid van de International Association of Deposit Insurers (IADI) en van het European Forum of Deposit Insurers (EFDI). In deze hoedanigheid draagt het Beschermingsfonds bij tot de uitwisseling van informatie en ervaring. Tenslotte houden de administratieve taken het beheer in van de financiële middelen van het Beschermingsfonds (zie punt 4 hierna) alsook de opvolging van dossiers overgenomen van vroegere beschermingsregelingen (zie punten 5 en 6 hierna). 8 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2014

9 4. Beheer en evolutie van de financiële middelen van het Beschermingsfonds In het kader van de toekenning van bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake depositobescherming aan het Bijzonder Fonds heeft het Beschermingsfonds sinds 2012 belangrijke tegoeden overgedragen (meer dan 750 miljoen) aan dit Bijzonder Fonds, middels tussenkomst van bepaalde betrokken financiële instellingen. Daarnaast heeft het Beschermingsfonds conform de beschikkingen van het Protocol dat met de betrokken kredietinstellingen en beursvennootschappen overeengekomen was in 1999 middelen voortkomend uit de voorgaande beschermingsregelingen terugbetaald aan de deelnemers hieraan (waarvan een bedrag van 21,8 miljoen in 2014). Tenslotte bedroeg het financiële resultaat van de beleggingen, na belastingen en bedrijfskosten, 0,3 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan een voorziening voor kosten verbonden aan de latere vereffening van het Beschermingsfonds. Bovenstaande verrichtingen leidden tot een negatief bedrijfsresultaat dat het bedrag van de Interventiereserve eind 2014 terugbracht van 64,8 miljoen tot 43,- miljoen. Zoals voorgeschreven door de wet zal het Beschermingsfonds zijn beschikbare middelen in eerste instantie moeten aanwenden voor de beschermingsregeling voor financiële instrumenten. 5. Beheer van de overgenomen HWI-interventiedossiers Het Beschermingsfonds nam op grond van zijn oprichtingswet de rechten en verplichtingen over van de vroegere depositobeschermingsregelingen die het HWI sinds 1975 had opgezet. De middelen overgedragen door het HWI zijn in de Interventiereserve geboekt. Hun aanwending of terugbetaling gebeurt volgens precieze overeenkomsten. Recuperaties van dividenden worden doorgestort aan de kredietinstellingen die het schadegeval toentertijd hebben gefinancierd. Deze middelen afkomstig van het HWI ondergingen in de periode de volgende bewegingen : door het HWI in 1999 overgedragen liquiditeiten 12,2 miljoen terugwinningen (o.a. faillissementsdividenden) + 15,3 miljoen terugbetalingen aan kredietinstellingen (en kosten) 12,8 miljoen toekenning van beleggingsinteresten en diverse + 7,4 miljoen uitzonderlijke uitkering 2012 / ,4 miljoen saldo op ,7 miljoen Het saldo van deze middelen is ondergebracht in de Interventiereserve. BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

10 6. Beheer van de overgenomen CIF-interventiedossiers Krachtens zijn oprichtingswet heeft het Beschermingsfonds de rechten en verplichtingen van de Interventiekas van de beursvennootschappen (CIF) overgenomen. Het CIF organiseerde in de periode verschillende interventies waarvan de afwikkeling door het Beschermingsfonds diende te worden verdergezet. Krachtens precieze bepalingen overeengekomen in 1999 worden de gerecupereerde of vrijgemaakte middelen aan de gewezen leden van het CIF teruggestort. Het Beschermingsfonds heeft de overgenomen dossiers in 2014 verder beheerd en betaalde aan de gewezen CIF-leden een totaalbedrag van 3,6 miljoen uit. De financiële middelen die van het CIF werden overgenomen ter dekking van de overgenomen interventiedossiers, vertoonden in de periode de volgende bewegingen : in 1999 overgenomen CIF-middelen 14,4 miljoen uitgekeerde schadeloosstellingen (en kosten) 7,7 miljoen terugwinningen van dividenden + 12,7 miljoen terugbetalingen aan gewezen CIF-leden 17,5 miljoen toekenning van beleggingsinteresten (na kosten) + 7,1 miljoen saldo op ,0 miljoen Dit saldo dekt ten belope van 7,2 miljoen een beperkt aantal openstaande betwistingen alsook voor 1,8 miljoen liquiditeiten, die onder bepaalde voorwaarden kunnen worden teruggestort aan gewezen CIF-leden. 7. Hervorming van de beschermingsregelingen De bankenwet van 25 april 2014 voorziet dat het Bijzonder Fonds zal aangeduid worden als enige instelling met bevoegdheid inzake depositogarantie en dat diens naam gewijzigd zal worden in Garantiefonds voor financiële diensten. Deze operatie zal in 2015 bevestigd worden door de nieuwe wet die de richtlijn 2014 / 49 / EU inzake depositogarantiestelsels zal omzetten in Belgisch recht. Deze wet zal eveneens een einde stellen aan de opdracht van het Beschermingsfonds op het vlak van depositobescherming. Het Beschermingsfonds zal tijdelijk de bescherming van financiële instrumenten verderzetten, totdat deze activiteit eveneens bij wet zal worden overgedragen aan het Garantiefonds voor financiële diensten. Het Beschermingsfonds bevindt zich dus in de aanloopfase van zijn ontbinding. In afwachting van deze wetgevende stappen en inherente implicaties, werd de jaarrekening van het Beschermingsfonds verder opgesteld op basis van het principe van continuïteit van de activiteiten maar werd het eveneens opportuun geacht een voorziening aan te leggen ter dekking van kosten verbonden met de latere vereffening van het Beschermingsfonds. 10 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2014

11 Jaarrekening 2014 Balans na resultaatverwerking Resultatenrekening Resultaatverwerking Posten buiten-balanstelling Toelichting bij de jaarrekening BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

12 Balans na resultaatverwerking (in ) Activa Beleggingsportefeuille , ,42 Geldbeleggingen , ,00 Liquide middelen , ,28 rekening courant , ,38 zichtrekeningen bij kredietinstellingen 0, ,90 Overlopende rekeningen , ,07 Totaal activa , ,77 Passiva Kapitaal , ,76 Interventiereserve , ,77 reserve van de kredietinstellingen , ,35 reserve van de beursvennootschappen 0, ,65 gemeenschappelijke reserve , ,41 diverse , ,36 Voorzieningen voor risico s en kosten , ,93 verbintenissen overgenomen van het CIF , ,93 voorziening voor kosten (vereffening) ,00 Schulden op ten hoogste één jaar , ,09 Overlopende rekeningen 0, ,22 Totaal passiva , ,77 12 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2014

13 Resultatenrekening (in ) Ontvangen bijdragen 3 694, ,00 Terugbetalingen aan toegetreden instellingen , ,64 Uitzonderlijke uitkering 0, ,50 Terugwinningen van schuldvorderingen 0, ,11 Wijziging van de voorzieningen voor risico s en kosten , ,01 toevoegingen , ,37 aanwendingen ,78 0,00 terugnemingen , ,38 Bedrijfskosten , ,63 Financiële opbrengsten , ,65 rente opbrengsten , ,23 meerwaarden n.a.v. realisaties 0, ,42 Financiële kosten 2 159, ,42 Belastingen , ,21 Te bestemmen resultaat van het boekjaar , ,63 Resultaatverwerking (in ) Toevoeging aan (+) of afname van ( ) de gemeenschappelijke reserve , ,73 de reserve van de kredietinstellingen , ,58 de reserve van de beursvennootschappen , ,52 diverse , ,80 Totale afname van de Interventiereserve , ,63 Posten buiten balanstelling (in ) Indeplaatsstelling ingevolge tegemoetkomingen , ,56 Ontvangen waarborgen 0, ,85 Activa waaraan voorrechten zijn verbonden 0, ,90 Tegoeden gehouden bij derden ,44 0,00 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

14 Toelichting bij de jaarrekening 2014 De jaarrekening van het Beschermingsfonds wordt opgesteld overeenkomstig de principes van de boekhoudwet van 17 juli 1975 en van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen. Gelet op de specifieke activiteit van het Beschermingsfonds, worden bovendien bepaalde boekhoudprincipes gevolgd die van toepassing zijn in de sector van de kredietinstellingen, meer bepaald voor de registratie en waardering van de financiële activa. De benaming van sommige posten wordt eveneens aangepast om de leesbaarheid van de jaarrekening te verhogen. De waarderingsregels zijn niet gewijzigd ten opzichte van het vorige jaar. Voor bijkomende informatie over de rubrieken van de jaarrekening wordt verwezen naar het voorafgaande activiteitenverslag. BALANS (NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Beleggingsportefeuille De beleggingsportefeuille bevat enkel effecten met een Staatswaarborg ( 30,1 miljoen OLO s uitgegeven door de Belgische Staat). De OLO s worden gewaardeerd volgens de principes die in België gelden voor de beleggingsportefeuille van de kredietinstellingen op een niet-geconsolideerde basis. Op het ogenblik van de aankoop worden de effecten geboekt tegen aanschaffingsprijs en vervolgens gewaardeerd op grond van hun actuarieel rendement, berekend bij de aankoop, met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op vervaldag. De geprorateerde agio s of disagio s ten opzichte van de terugbetalingswaarde worden gelijkgesteld met renteopbrengsten. De marktwaarde van de portefeuille op 31 december 2014 bedraagt 30,6 miljoen wat een niet-gerealiseerde meerwaarde inhoudt van 0,5 miljoen. Geldbeleggingen Een bedrag van 19 miljoen werd op zeer korte termijn belegd bij de Schatkist. Liquide middelen Rekening-courant Onder deze rubriek bevinden zich onmiddellijk beschikbare liquiditeiten ( 1,3 miljoen) aangehouden op rekening-courant bij de NBB. Zichtrekeningen bij kredietinstellingen Op deze rekeningen stonden de bijdragen van de kredietinstellingen die deelnamen aan de depositobeschermingsregelingen die van kracht waren van 1985 tot Deze fondsen kunnen worden teruggestort aan kredietinstellingen, krachtens in 1999 met de deelnemers afgesloten overeenkomsten weergenomen in het Protocol. In 2014 werd een laatste tranche van 18,2 miljoen teruggestort aan kredietinstellingen. Overlopende rekeningen Deze rekeningen bevatten de gelopen en niet-ontvangen interesten (en gelijkgestelde opbrengsten) van de beleggingen in vastrentende effecten. 14 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2014

15 PASSIVA Kapitaal Het Beschermingsfonds ontving een kapitaaldotatie van ,76 die onttrokken werd aan het aandeel van de reserves van het HWI die aan de Staat toekwamen naar aanleiding van de vereffening van deze instelling. Interventiereserve De Interventiereserve bevat het saldo van de middelen die het Beschermingsfonds ter beschikking kan stellen ter financiering van tegemoetkomingen naar aanleiding van een deficiëntie van een kredietinstelling of een beleggingsonderneming. De daling van deze middelen in 2014 volgt voornamelijk uit de terugbetalingen krachtens het Protocol van middelen voortkomend van vorige beschermingsstelsels. Voorzieningen voor risico s en kosten Deze voorzieningen dekken verbintenissen in verband met interventiedossiers die het Beschermingsfonds heeft overgenomen van het CIF. Bovendien werd een voorziening van aangelegd ter dekking van latere kosten verbonden aan de geplande vereffening van het Beschermingsfonds. Overige posten van de passiva De schulden op ten hoogste één jaar omvatten te betalen facturen en te storten vergoedingen. De overlopende rekeningen bevatten geprorateerde kosten. RESULTATENREKENING Ontvangen bijdragen Aangezien de bijdragen aan het Beschermingsfonds sinds 2010 werden opgeschort, bevat deze post slechts een klein bedrag dat voortvloeit uit de deelname in de algemene kosten door andere beleggingsondernemingen dan beursvennootschappen. Terugbetalingen aan toegetreden instellingen Tegoeden die voortkomen uit vorige beschermingsregelingen worden overeenkomstig het in 1999 met de deelnemers afgesloten Protocol, teruggestort aan de deelnemers ( 20,8 miljoen). Daarnaast betaalde het Beschermingsfonds een ontvangen dividend terug aan de gewezen CIF-leden ( 1 miljoen). Wijziging van de voorzieningen voor risico s en kosten Deze voorzieningen voor risico s en kosten worden hetzij aangevuld hetzij teruggenomen, afhankelijk van de vooruitgang van de onderliggende dossiers. Een voorziening werd aangelegd als dekking van latere kosten verbonden aan de geplande vereffening van het Beschermingsfonds. Bedrijfskosten Deze rubriek bevat de vergoeding verschuldigd aan de Nationale Bank van België voor het administratief beheer (terbeschikkingstelling van personeel en diensten) van het Beschermingsfonds, de vergoedingen van de organen van het Beschermingsfonds, diverse rechtstreekse werkingskosten en diverse prestaties van diensten door derden. Financiële opbrengsten Deze opbrengsten zijn de interesten en gelijkgestelde opbrengsten van de portefeuille vastrentende effecten. BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG

16 Financiële kosten Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit de bewaarlonen voor de portefeuille met financiële activa. Belastingen Deze rubriek omvat de roerende voorheffing die werd ingehouden op de uit de beleggingen ontvangen interesten. * * * RESULTAATVERWERKING 2014 Het bedrijfsresultaat wordt overeenkomstig de beschikkingen van het Protocol van 12 februari 1999, steeds verrekend met de diverse sub-rubrieken van de Interventiereserve. De belangrijkste sub-rubriek is de Gemeenschappelijke Reserve waarin het saldo van de middelen zijn ondergebracht die sinds 1999 aan het Beschermingsfonds werden gestort. Daarnaast zijn er twee sub-rubrieken, waarin de middelen beheerd worden die afkomstig zijn van de vorige beschermingsregelingen die door het Beschermingsfonds werden overgenomen, respectievelijk van de sector van de kredietinstellingen en die van de beursvennootschappen. Tenslotte bevat de sub-rubriek Diverse bepaalde sommen van uiteenlopende oorsprong en bestemming. Het negatieve bedrijfsresultaat, dat hoofdzakelijk voortkomt van de terugbetaling van middelen uit vorige beschermingsregelingen werd aangerekend op de diverse rubrieken van de Interventiereserve overeenkomstig de beschikkingen van het Protocol. POSTEN BUITEN-BALANSTELLING Indeplaatsstelling ingevolge tegemoetkomingen De schuldvorderingen die voortvloeien uit de indeplaatsstelling in de rechten van de deposanten en beleggers die het Beschermingsfonds - of voorheen het HWI of het CIF - terugbetaalde of vergoedde, worden buiten balans vermeld. Het mechanisme van indeplaatsstelling kan aanleiding geven tot gedeeltelijke terugwinningen in de vorm van vereffenings- of faillissementsdividenden. Aangezien de omvang hiervan niet op voorhand te bepalen is, wordt er met deze eventuele terugwinningen pas rekening gehouden op het ogenblik dat ze als definitief kunnen beschouwd worden. Het bedrag dat geboekt is onder deze rubriek stemt bijgevolg overeen met de uitbetalingen aan deposanten en beleggers in tegemoetkomingsdossiers waarvan de vereffening of het faillissement nog niet werd afgesloten, na aftrek van ontvangen of als verschuldigd geboekte dividenden. Tegoeden gehouden bij derden Dit bedrag vertegenwoordigt faillissementsdividenden die aan het Beschermingsfonds toekomen ingevolge het principe van de subrogatie. Ingevolge een betwisting vanwege bepaalde cliënten die vergoed werden, werd deze som bij de DCK gedeponeerd in afwachting van een gerechtelijke uitspraak. 16 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2014

17

18

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2004 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998

Nadere informatie

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders DMAT TASK FORCE Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders Inleiding Als antwoord op de problemen die zich de jongste maanden op de financiële markten hebben voorgedaan, heeft de wetgever een aantal

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2002 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2000 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding. Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten

Hoofdstuk 1: Inleiding. Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Toepassingsmodaliteiten van de bescherming van deposito's en financiële instrumenten bij kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (1 januari

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

JAARVERSLAG 2006 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2006 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2003 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998

Nadere informatie

Bijlage 1 HOOFDSTUK 1 : INSTELLING VAN EEN BESCHERMINGSREGELING VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Bijlage 1 HOOFDSTUK 1 : INSTELLING VAN EEN BESCHERMINGSREGELING VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Bijlage 1 Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds gecoördineerde versie van de publicaties in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 1999 en 13 juli 2000 HOOFDSTUK 1 : INSTELLING VAN EEN BESCHERMINGSREGELING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

1. Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds (gecoördineerde versie van 21 september 2009)

1. Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds (gecoördineerde versie van 21 september 2009) 1. Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds (gecoördineerde versie van 21 september 2009) Voorafgaande opmerking: Vergeleken met de vorige gecoördineerde versie van 14 april 2009, onderging het

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tegemoetkomingsmodaliteiten van het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten (12 mei 2016) Voorafgaande mededeling

Tegemoetkomingsmodaliteiten van het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten (12 mei 2016) Voorafgaande mededeling 1 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten c/o Algemene Administratie van de Thesaurie lokaal C 636 Handelsstraat 96 1040 Brussel www.beschermingsfonds.be protectionfund.treasury@minfin.fed.be

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

1. Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds

1. Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds 1. Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds Voorafgaande opmerking: De voorwaarden en procedures in verband met een tussenkomst van het Beschermingsfonds ondergingen sinds de oprichting van deze

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 125 Stichting Scouting Nederland Fonds, Leusden (alle bedragen in euro's) Jaarrekening 2010 Balans per

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies NFP 5 van 29 oktober 2008 Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille Aan de Commissie werden door een belangrijke private stichting twee vragen

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 1999 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Controledienst voor de Verzekeringen, betreffende het vrij vermogen van de herverzekeringsonderneming (1) I. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2002 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017. CA 23.10.2017 S-961 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2017 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 3 2 Winst-en-verliesrekening over 1 januari 2014

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF Blz 1 Geldbeleggingen in liquide middelen Aandelen Aanschaffingswaarde 510.000 Aandelen Petercam 17.241,40 TOTAAL Aanschaffingswaarde 17.241,40 Waardeverminderingen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Vrienden van de Populier binnen Stichting de Zorgboog FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM

Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Financiële verantwoording 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Financiële verantwoording Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie