BRIDGING THE GAP. sterker aan het werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRIDGING THE GAP. sterker aan het werk"

Transcriptie

1 BRIDGING THE GAP sterker aan het werk

2 Alcoholthematiek in de werkcontext Aanbod tbv. de arbeidssector

3 UIT DE PRAKTIJK Ik heb twee kinderen, een zoon van 13 jaar en een dochter van 11 jaar. Mijn zoon voetbalt. Ik ga steevast elke wedstrijd supporteren. Mijn zoon vindt het tof dat ik er ben, en ondertussen heb ik er wel al enkele kameraden aan overgehouden. Uiteraard hoort daar een pint bij. Aanvankelijk dronken we enkel tijdens de rust, maar al gauw stonden we ook met een glas aan de zijlijn. Na de wedstrijd wordt er nog menig glas gedronken. Ik vond het allemaal heel erg plezant, tot mijn zoon me erop wees dat ik vooral veel dronk maar weinig supporterde Karel (46 jaar) Ik ben getrouwd met een lieve man en heb twee dochters, die allebei recentelijk het huis uit zijn. Ik heb altijd al graag een glas gedronken, bij het eten of wanneer er vrienden op bezoek kwamen. De laatste maanden bleef dit echter niet meer beperkt tot deze gelegenheden. Van t een kwam t ander en ik dronk in de week meermaals diverse porto s. Ik was vaak moe op het werk en mijn concentratie was opvallend minder. Mijn collega s, met wie ik een bureau deel, merkten dit op en maakten zich zorgen om mij Melanie (53 jaar) Ik werk sinds drie jaar als kinderverzorgster in een peutertuin. Ik doe mijn job heel erg graag. Ik heb toffe collega s, die allemaal wel wat ouder zijn. Ik zet graag eens de bloemetjes buiten met een aantal goede vrienden. Wanneer ik enkele glazen op heb barst het feest pas echt los en wordt het snel een stuk in de nacht. Het opstaan om de volgende dag te gaan werken valt soms heel zwaar, maar het lukt. Tot ik op het werk de opmerking kreeg dat ik er vaak onfris en moe uitzie en dit geen manier van werken is, zeker niet bij kleine kinderen Jessica (27 jaar) Ik werk nu twee jaar als onderhoudstechnieker in een bedrijf. Het is soms wel best zwaar werk door het ploegensysteem, maar dat ben ik gewoon en vind ik ook helemaal niet zo erg. De spanningen die er heersen tussen sommige collega s wegen wel door. Gelukkig heb ik een collega waarmee ik het echt goed kan vinden en samen af en toe een pint ga drinken om al de stress weg te spoelen. Dat helpt ook wel, want wanneer ik een paar pintjes op heb voel ik me veel rustiger en zelfzekerder. Het aantal pintjes nam met de tijd almaar toe. Na een tijd dronken we in onze middagpauze ook wel eens iets. Ik had aanvankelijk het gevoel hier controle over te hebben, tot ik enkele steken liet vallen op het werk en hierop aangesproken werd David (36 jaar) 4 5

4 PROBLEEMSTELLING Alcohol neemt in onze cultuur een prominente plaats in. Voor velen stellen zich weinig tot geen problemen. Voor een aanzienlijke minderheid van de bevolking vormt alcoholgebruik wel degelijk een ernstig probleem. Berichtgeving naar aanleiding van recente onderzoeksdata meldt dat er in Belgi ongeveer volwassenen een problematische verhouding hebben met alcohol. Overwegend gaat het hier om mensen die dagdagelijks over de limiet gaan naast diegenen die occasioneel excessief drinken. Globaal wordt berekend dat dit een maatschappelijk prijskaartje van 4,2 miljard betekent. Die kost omvat niet enkel de uitgaven voor de gezondheidszorg, maar ook de kosten voor justitie en het economisch verlies. In 2003 kwam Prof. Pacolet reeds tot de slotsom dat onaangepast drinkgedrag de arbeidssector zelf jaarlijks 2,2 miljard kost. Alcohol op het werk is een van de factoren die veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers en hun omgeving be nvloeden. Gebruik tijdens de werkuren scoort volgens Nederlands onderzoek vrij laag, maar ook gebruik voorafgaand, tussen en zelfs (onmiddellijk) na de werktijd hebben impact op het werkgegeven. Met betrekking tot directe kosten dienen we stil te staan bij het gegeven dat ongeveer 5 à 10% van de beroepsbevolking het etiket problematisch drinker draagt, absente sme ongeveer 2 tot 6 keer hoger ligt en de verhoogde kans op arbeidsongevallen 2 tot 4 keer hoger is. Men schat dat hierbij 15 tot 30% gebeurt onder invloed van alcohol. Mogelijke gevolgen differenti ren tussen acute veiligheidssituaties ten gevolge van misbruik en gevolgen te wijten aan eerder chronisch problematisch gebruik. Beiden raken naast de betrokken werknemer eveneens de werkomgeving en de bedrijfsdoelstellingen. Occasioneel excessief en chronisch misbruik leiden onmiskenbaar tot functioneringsproblemen op de werkvloer en prestatieverlies. Veelal na een fase van zorgend toedekken door de omgeving, riskeert de drinker ge soleerd te geraken en dreigt er uiteindelijk jobverlies. 5 tot 10% van de beroepsbevolking = problematisch drinker excessieve drinkers in Belgi 15 tot 30% van de arbeidsongevallen gebeurt onder invloed ONS CGG ANTWOORD: "BRIDGING THE GAP" CGG Eclips Drugpreventie en Verslavingszorg stelt zich ten behoeve van de arbeidssector op als dienstverlenende partner. We bieden ondersteuning bij preventief en hulpverlenend geori nteerde initiatieven kaderend in een algemeen alcohol- en drugsbeleid. Onze aanpak is conform aan de visie van VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) - onze Vlaamse koepelorganisatie die betrokken werd door de sociale partners bij het tot stand komen van de CAO 100. Onder Bridging the Gap verstaan we ons totaalaanbod ten behoeve van de arbeidssector. Onze missie vertaalt zich in het leveren van een kwalitatieve bijdrage in het dichten van de kloof tussen de (potenti le) probleemervaring m.b.t. middelenmisbruik (in bijzonder alcohol) in werkcontext en preventieve en/of hulpverlenende antwoorden. Het Eclipsteam staat u graag bij door middel van info, consult, coaching, vorming en/of training in het (verder) ontwikkelen en implementeren van een gestructureerd alcohol- en drugbeleid op de werkvloer, uitwerken van sensibiliseringsacties, Daarnaast bieden wij eveneens een vroeghulpmodule aan voor werknemers. Hierbij trachten we personen met riskant of problematisch gebruik zo vroeg mogelijk te motiveren tot gedragsverandering. ons aanbod CAO 100 Door middel van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO 100) sloten de sociale partners een interprofessioneel akkoord waarin beslist werd dat een preventief alcohol- en drugbeleid in elke onderneming een vereiste is. De CAO wil geen strak omlijnd en universeel geldend alcohol- en drugbeleid voor elke private werkomgeving opleggen. CAO 100 wenst de bakens uit te zetten voor een preventief alcohol- en drugbeleid dat in de ondernemingen moet worden uitgedacht met aandacht voor te nemen (preventieve) maatregelen, voorlichting en vorming, hulpverlening en periodieke evaluatie. 4,2 miljard hoest de maatschappij op 1. Bridging the Gap : info & Consult 2. Bridging the Gap : Coaching 3. Bridging the Gap : Vorming & trainingen 4. Bridging the Gap : Vroeghulpmodule Sterker aan het werk 6 7

5 bridging the gap consult bridging the gap coaching Wat doe je als een werknemer minder goed presteert door alcohol- of ander druggebruik? Mag je werknemers testen op vermoedelijk druggebruik? Welke invloed hebben alcohol en andere drugs op werkgedrag? Wat houdt een degelijk alcohol- en drugbeleid op de werkvloer eigenlijk in? Hoe verwijs je werknemers met een genotsmiddelenprobleem naar (externe) hulpverlening? Waar kan je terecht voor ondersteuning bij het uitwerken van preventie-initiatieven op de werkvloer? Geldt een alcohol- en drugbeleid op de werkvloer voor alle bedrijfsactoren? Met onze Infopunt-module staan medewerkers klaar om vragen telefonisch, per mail of op de dienst zelf te beantwoorden. Ingeval van een consult op onze dienst vragen we graag om een afspraak te maken, zo kunnen we voldoende tijd voor je reserveren. Contact CONSULT / COACHING Marc Tack M Rudy Goossens M Als externe begeleider ondersteunen we ondernemingen die in het kader van CAO 100 (verder) werken aan de totstandkoming van een integraal alcohol- en drugsbeleid. Onze positie als extern begeleider biedt het voordeel dat we het proces neutraal en met enige afstand kunnen overschouwen om hiaten tegen te gaan en evaluatie te ondersteunen. De neutrale positie maakt het eveneens makkelijker een bemiddelaarsrol op te nemen wanneer tegenstrijdige standpunten opduiken. In het coachingsproces besteden we aandacht aan: de uitgangspunten en motivering voor het uitwerken van een integraal alcohol- en drugsbeleid; het bepalen van de doelstellingen; het evalueren van de bestaande regelgeving en de detectie van mogelijke hiaten; het uitwerken en bereiken van een consensus rond de aangepaste regelgeving; het uitwerken en bereiken van een consensus over aangepaste procedures ingeval van acuut en chronisch misbruik; het bepalen en uitvoeren van communicatiemethodieken rond alcohol- en drugsbeleid t.a.v. alle medewerkers; het plannen en uitvoeren van sensibiliserings- en vormingsactiviteiten; de verkenning en (verdere) inplanting van interne en externe hulpverleningsmogelijkheden; de periodieke evaluatie van een alcohol- en drugsbeleid en de gelieerde activiteiten. welzijnsbeleid CGG Eclips Drugpreventie & Verslavingszorg veiligheidsbeleid procedures bij acuut en chronisch misbruik hulpverlening integraal alcohol- en drugbeleid regelgeving vorming en voorlichting gezondheidsbeleid bron: VAD globaal personeelsbeleid 8 9

6 bridging the gap v.orming + training Een alcohol- en drugsbeleid heeft, grenzen in acht genomen, het doel kansen en mogelijkheden te bieden aan de werknemers ten aanzien van de problematiek van alcohol- of drugsmisbruik. In het licht van CAO 100 wordt geopteerd een integraal alcohol- en drugbeleid, conform het veiligheids-, gezondheids- en globaal personeelsbeleid, te voeren gebaseerd op de pijlers vorming en voorlichting, regelgeving, procedures en hulpverlening. Vanuit CGG Eclips Drugpreventie en Verslavingszorg wensen we eveneens op vormingsvlak een kwalitatieve bijdrage te leveren en worden vormingen en trainingen op maat verzorgd. Voor de arbeidssector bieden we hoofdzakelijk volgende vormingen en trainingen aan: Vorming "Productinfo" Alcohol houdt in onze samenleving weinig geheimen in. Loutere detectie van gebruik en misbruik los van hierop gepast reageren stelt globaal gezien weinig problemen. De signalen zijn welbekend. Voor menigeen brengt het ongekende gamma aan illegale producten zoals cannabis, XTC, coca ne, bij disfunctioneren op vlak van detectie wel enige problemen met zich mee. De infosessie behandelt thema s als de actuele drugproblematiek, productinformatie, wetgeving, (werkgebonden) risico's, signalen van gebruik en testing. Vorming Drugtesting De media berichten regelmatig over drugtesten. Vaak worden deze snel- of zelftesten voorgesteld als een makkelijke en betrouwbare manier om eigenhandig druggebruik te kunnen nagaan. Het gebruik van deze relatief goedkope testen wordt hierbij soms voorgesteld als de oplossing voor de aanpak van het druggebruik bij jongeren, medewerkers,. De realiteit dient zich echter wel een stuk complexer aan. In de infosessie rond drugtesting staan we stil bij het hoe en wat, de mogelijkheden naargelang het beschikbare staal, de relativiteit van testen, zowel technisch als beleidsmatig, juridische beperkingen en mogelijke alternatieven. Basisvorming Verslaving Druggebruik en verslaving, twee begrippen die samen lijken te hangen en daarom een emotionele lading krijgen, lijden soms tot paniekerige actie of net tot angstig negeren. Meer weten kan tot nuance leiden. Wat maakt een drug tot drug? Hoe werken die dingen en wat trekt de gebruiker daarin aan? Gebruik, misbruik, afhankelijkheid, Wanneer is er in onze cultuur een probleem? Wat draagt daartoe bij en zijn er ook beschermende factoren? En hoe zit dat dan met televisie kijken, gokken of games? Je kan aan alles verslaafd geraken, toch? Wanneer wordt gedrag een gewoonte, een verslaving? Een kwestie van genetica of van een zwak karakter? Is er een weg terug? Ook thema s als wetgeving of een overzicht van de hulpverlening kunnen aan bod komen. Er wordt, afhankelijk van de doelgroep, gezocht naar de juiste balans tussen concreet actief visueel en informatief academisch. Training Grenzen stellen De training Grenzen stellen focust op omgaan met genotsmiddelen, gebruik, misbruik en probleemgedrag. Accenten worden gelegd op adequater reageren op een regelovertreding, omgaan met een vermoeden van een regelovertreding en het stellen van grenzen zonder de professionele relatie te verstoren. Training Motivationele gesprekstechnieken Deze training legt het accent op het motiveren tot gedragsverandering bij vaststelling van druggebruik. Thema s die aan bod komen zijn actief luisteren, het probleem defini ren, de zelfwaarde ondersteunen en drijfveren onderzoeken. In intervisie worden ervaringen bij de begeleiding van probleemgedrag gedeeld, strategie n uitgewisseld en het eigen begeleidingsprofiel ge xploreerd. Hiernaast werken we in onderling overleg, en voor zover uw vraag voldoende raakpunten heeft met ons werkthema middelengebruik, graag specifieke vormingen op maat uit. Contact Marc Tack M Rudy Goossens M CGG Eclips Drugpreventie & Verslavingszorg

7 bridging the gap v.roeghulpmodule sterker aan het werk Deze module omvat een vroeghulpaanbod waarin zowel in kleine groep als individueel gewerkt wordt. Dit initiatief richt zich tot werknemers waarbij signalen, klachten en symptomen problematisch gebruik laten vermoeden waarbij er nog geen sprake is van echte afhankelijkheid of verslaving. Onder de noemer 'vroeghulp' vallen methodologisch onderbouwde acties met de bedoeling personen met riskant of problematisch middelengebruik zo vroeg mogelijk te motiveren tot gedragsverandering en verder te ondersteunen bij deze veranderingsstrategie. We trachten de kans op het verder zetten van het gebruikspatroon te reduceren en verdere schade te voorkomen. Doelstellingen Met de module Sterker aan het werk wensen we de deelnemers: aan te zetten tot het kritisch beschouwen van eigen drinkgedrag; aan te zetten tot het exploreren van de eigen lastervaring; aan te zetten tot het exploreren van de lastervaring door de werkomgeving; motivationeel te ondersteunen om gebruiksgedrag te wijzigen; te motiveren voor eventuele verdere hulpverlening indien wenselijk. Het uiteindelijke doel bestaat uit de zorg de ontwikkeling van verdere problematiek tegen te gaan en het behoud op kwaliteitsvol werk te stimuleren. Programma Elke cyclus bestaat uit zes sessies waarbij voorzien wordt in een aantal individuele sessies, (online)huiswerk en groepssessies op het centrum zelf. Er wordt gewerkt met en rond objectieve informatie over alcohol en werk, gebruik en misbruik, gedragsverandering, oefeningen geori nteerd op sterkte- en probleemervaring, zelfwerkzaamheid, Hierbij wordt op vlak van motivatiebevordering met de deelnemers stilgestaan bij de eigen lastbeleving en de wijze waarop de werkvloer last ervaart. Het traject wordt afgesloten met een individueel feedbackgesprek waaraan een therapeutisch advies gekoppeld kan worden. Hierbij worden evt. verdere hulpverleningsmogelijkheden overlopen en/of zelfhulpmateriaal belicht. Tevens wordt stilgestaan bij de wijze waarop de werkvloer de betrokkene verder kan helpen. Tussen de begeleiding en de verwijzer worden geen inhoudelijke of evaluatieve contacten voorzien. Deelnemers ontvangen een deelnameattest na afronding van de cyclus. Aanmelding Elke maand start een cyclus, zodat uw medewerker maximaal enkele weken hoeft te wachten om in te stappen. Werknemers kunnen op eigen initiatief instappen of op verwijzing vanwege de werkgever. Aandrang kan hier heel nuttig zijn. Aanmelden via het secretariaat met vermelding van de referentie Bridging the Gap. Kostprijs De prijs per sessie zal maximaal 11 bedragen. Betaling geschiedt via de modulebegeleider. Contact Elsie Ponnet M De begeleide sessies vinden plaats bij CGG Eclips Drugpreventie & Verslavingszorg Meer praktische info?

8 HulPv.erleningsaanbod v.erslav.ingszorg cgg eclips Kortdurende behandeling De kortdurende individuele behandeling bestaat uit 10 gestructureerde gesprekken. Deze gesprekken staan in functie van het verhogen van de zelfcontrole met betrekking tot alcohol-, cannabisgebruik en/of gokken en leefstijlverandering. Het kortdurende groepsaanbod bestaat uit wekelijkse groepsessies van 2 uur en dit gedurende 10 weken. Aandacht gaat uit naar het herwinnen van zelfcontrole met betrekking tot alcoholgebruik en leefstijl en hervalpreventie. Individuele behandeling Tijdens een individuele behandeling wordt, aan de hand van motiverende en inzichtverruimende gesprekken, een veranderingsproces gestimuleerd wat betreft middelengebruik of gokken, het verbeteren van het psychisch en sociaal welbevinden en het verstevigen van de draagkracht. De frequentie van de gesprekken en de duur van de therapie is afhankelijk van de begeleidingsdoelstellingen. Open consult Open consult staat in functie van een langdurige zorg na behandeling en dit voor mensen met een chronische problematiek. Het gaat om herstelgerichte ondersteuning met betrekking tot middelen of gokken en het functioneren op diverse levensdomeinen. Groepsprogramma met focus op cannabis Een groepsdynamische, motiverende en oplossingsgerichte begeleiding richt zich op het veranderingsproces met betrekking tot cannabisgebruik en leefstijl. Het is een gesloten groep voor afhankelijke cannabisgebruikers (+18j) die wekelijks doorgaat gedurende 10 weken en dit telkens op maandag (14-16u). Nazorggroepen Gemengde nazorggroep De gemengde nazorggroep is gericht op duurzame zelfcontrole, het verankeren van leefstijlveranderingen en hervalpreventie. Deelname aan de groep is mogelijk gedurende twee jaar (eerste jaar 2-wekelijks, tweede jaar maandelijks). De groepsessies gaan door op dinsdag (17u45 19u45). Vrouwspecifieke nazorggroep De vrouwspecifieke nazorggroep is gericht op duurzame zelfcontrole, het verankeren van leefstijlveranderingen en hervalpreventie en dit met bijzondere aandacht voor genderspecifieke thema s. Deelname aan de groep is mogelijk gedurende twee jaar (eerste jaar 2-wekelijks, tweede jaar maandelijks). De groepsessies gaan door op dinsdag (17u45 19u45). Onze interventies richten zich zowel op het bereiken als het ondersteunen van totale abstinentie, gecontroleerd gebruik of een schadebeperkende leefstijl (harm reduction). Omgevingszorg Ons aanbod omgevingszorg richt zich naar partners en ouders van gezinsleden met een middelenproblematiek. Zij kunnen terecht voor advies, ondersteuning en begeleiding. Dit kan zowel individueel als in groep. De persoon die een middelenproblematiek heeft, hoeft zelf niet in het centrum in begeleiding te zijn. Aanmelding Aanmelden kan telefonisch op het nummer Op dat moment wordt een telefonische screening afgesproken waarin de hulpvraag van de aanmelder uitgebreider bekeken wordt. Deze screeningsgegevens worden gebruikt om na te gaan of de cli nt kan instromen in de werking van verslavingszorg en welk aanbod het best aansluit bij de hulpvraag. Indien de cli nt niet kan aansluiten bij ons aanbod, wordt een alternatief voorgesteld. De vlotheid van instroom en de toegankelijkheid is afhankelijk van het aanbod. Kostprijs De prijs bedraagt maximaal 11 euro per sessie. Meer informatie over bijdrage vindt u op onze website. Contact en locatie Secretariaat M Elsie Ponnet M De sessies vinden plaats bij CGG Eclips Drugpreventie & Verslavingszorg

9 BRIDGING THE GAP Wekt ons aanbod uw interesse, contacteer ons gerust voor verdere info. Vraag eveneens naar de mogelijkheid tot een servicepakket op maat van uw bedrijf. CGG Eclips Drugpreventie & Verslavingszorg v.u. Guido Schelfaut, voorzitter CGG Eclips vzw

Preventie als basis voor een alcohol- en drugbeleid in het bedrijf. Pleidooi voor een actief fase 2 -beleid op de werkvloer

Preventie als basis voor een alcohol- en drugbeleid in het bedrijf. Pleidooi voor een actief fase 2 -beleid op de werkvloer Preventie als basis voor een alcohol- en drugbeleid in het bedrijf Pleidooi voor een actief fase 2 -beleid op de werkvloer Marc TACK teamleider preventie CGG Eclips Gent ssies 2012-2013 Van waaruit? CGG

Nadere informatie

gezonde stad Gent drinkt wijs: intersectorale informatiereeks

gezonde stad Gent drinkt wijs: intersectorale informatiereeks gezonde stad Gent drinkt wijs: intersectorale informatiereeks JE GERAAKT VERDER MET EEN GLAASJE MINDER Gent drinkt wijs: intersectorale informatiereeks Onder het motto je komt verder met een glaasje minder

Nadere informatie

Alcohol- en drugpreventie op de werkvloer

Alcohol- en drugpreventie op de werkvloer Alcohol- en drugpreventie op de werkvloer M A A I K E D E C O N I N C K C G G VA G G A B O O M G A A R D S T R A A T 7 2018 A N T W E R P E N 0 3. 2 5 6. 9 1. 4 1 W W W. V A G G A. B E Eigen normen en

Nadere informatie

Middelenbeleid in een onderneming

Middelenbeleid in een onderneming Team psychosociaal welzijn Middelenbeleid in een onderneming Deel 1: Motieven (Waarom?) Inhoud Deel 2: Wat kun je er aan doen? (Wat?) Deel 3: Ontwikkeling beleid (Hoe?) 1 Deel 1: Waarom moet uw organisatie

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Belang van het implementeren van een alcohol- en drugsbeleid. Sabine Stevens Preventieadviseur psychosociale aspecten

Belang van het implementeren van een alcohol- en drugsbeleid. Sabine Stevens Preventieadviseur psychosociale aspecten Belang van het implementeren van een alcohol- en drugsbeleid Sabine Stevens Preventieadviseur psychosociale aspecten Wist u dat? Het aantal probleemdrinkers bij de beroepsbevolking wordt geschat op 5 tot

Nadere informatie

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Kennismaking Preventiewerker van het Alcohol- en drugteam De Meander De Meander is onderdeel van het Centrum voor Geestelijke

Nadere informatie

Waar staan we na drie jaar Cao 100?

Waar staan we na drie jaar Cao 100? Waar staan we na drie jaar Cao 100? Update resultaten vragenlijst Q-ADO 1.0 (18-12-2009 tot 01-04-2013) Om organisaties te ondersteunen bij de uitwerking van een preventief alcohol- en drugbeleid ontwikkelde

Nadere informatie

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV 'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV +HWJHPHHQWHOLMNDDQERGYDQGUXJSUHYHQWLHHQ YURHJLQWHUYHQWLHLQ$VVHQHGH 'UXJSUHYHQWLHGLHQVW$VVHQHGH 0DUNW*HPHHQWHKXLV $VVHQHGH %HVWHGLUHFWLH %HVWHOHHUNUDFKWHQHQOHHUOLQJHQEHJHOHLGHUV

Nadere informatie

Alcohol en drugsbeleid van de VGC

Alcohol en drugsbeleid van de VGC Alcohol en drugsbeleid van de VGC p. 45 Een beleid? Het alcohol en drugsbeleid van de VGC geldt voor iedereen en past in het globaal personeels, gezondheids en veiligheidsbeleid. Opzet ervan is preventief

Nadere informatie

Face it, Work it. Overzicht

Face it, Work it. Overzicht Face it, Work it Dr. H. Peuskens Psychiater Psychiatrische kliniek Broeders Alexianen Tienen Overzicht Middelengebruik in Vlaanderen CAO 100 Middelengerelateerde problematiek Expertise in residentiële

Nadere informatie

Doelgroepen kasteelplus. Kerngedachten bij de visie. Ontwennen meer dan stoppen. Visie : controleverlies betekent totale abstinentie

Doelgroepen kasteelplus. Kerngedachten bij de visie. Ontwennen meer dan stoppen. Visie : controleverlies betekent totale abstinentie Doelgroepen kasteelplus Ontwennen meer dan stoppen. Hoe helpen we mensen om te veranderen? dag van de zorg 17/03/2013 Patrick Lobbens Hoofdverpleegkundige verslavingszorg kasteelplus Kasteelplus 1 : mensen

Nadere informatie

Departement Psychosociale Aspecten

Departement Psychosociale Aspecten Departement Psychosociale Aspecten (bron FOD) Model 1 : beleidsverklaring waarbij de onderneming ervoor kiest om het alcohol- en drugsbeleid niet verder uit te werken (zie Art. 3, 3 en 4 van het KB van

Nadere informatie

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen Drugpunt 24 februari 2015 Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen DRUGPUNT TEAM Filip Claeys filip.claeys@drugpunt.be 09/381 86 63 of 0498

Nadere informatie

Hoe zet ik een alcohol- en drugpreventiebeleid op in mijn onderneming? Informatiebrochure voor werkgevers

Hoe zet ik een alcohol- en drugpreventiebeleid op in mijn onderneming? Informatiebrochure voor werkgevers WG Hoe zet ik een alcohol- en drugpreventiebeleid op in mijn onderneming? Informatiebrochure voor werkgevers Wist u dat...? Het aantal probleemdrinkers bij de beroepsbevolking wordt geschat op 5 tot 10%.

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie Presenteert Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie (9 september 2014) http://www.skillville.be 1 Doelstelling van het pakket Alcohol-, tabak-, en drugspreventie... 4 1.1 Alcohol... 4 1.2 Tabak...

Nadere informatie

Alcohol en drugbeleid

Alcohol en drugbeleid Alcohol en drugbeleid Probleemstelling Er waren in de organisatie verschillende meldingen van problemen rond drankmisbruik. Het arbeidsreglement was niet voldoende uitgewerkt om tot een duidelijke aanpak

Nadere informatie

Middelen, delictgedrag en leefstijltraining. Marscha Mansvelt

Middelen, delictgedrag en leefstijltraining. Marscha Mansvelt Middelen, delictgedrag en leefstijltraining Marscha Mansvelt Inhoud Hoe gaat de Waag om met middelengebruik als risicofactor voor delictgedrag? Leefstijltraining 1. Alcohol is de meest sociaal geaccepteerde

Nadere informatie

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN MODULE 2

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN MODULE 2 PSYCHOSOCIAAL WELZIJN MODULE 2 HOE EFFICIËNT OMGAAN ALS WERKGEVER/LEIDINGGEVENDE MET EEN ALCOHOL EN/OF DRUGPROBLEEM OP DE WERKVLOER Sabine Stevens Preventieadviseur psychosociale aspecten, Idewe Prenne

Nadere informatie

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen!

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! INFO LOKAAL ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! Mei: Drugs- en alcoholbeleid Alcohol en andere drugs worden frequent gebruikt door jongeren, in het uitgaansleven, maar ook in de jeugdvereniging

Nadere informatie

Unplugged, van intentie tot implementatie. Hoe laten we alle puzzelstukjes samenvallen?

Unplugged, van intentie tot implementatie. Hoe laten we alle puzzelstukjes samenvallen? Unplugged, van intentie tot implementatie Hoe laten we alle puzzelstukjes samenvallen? Drugbeleid op school Regelgeving Persoonlijke normen en waarden van de begeleiders Begeleiding Visie Educatie en structurele

Nadere informatie

CROSS-OVER 2/12/2014

CROSS-OVER 2/12/2014 CROSS-OVER 2/12/2014 SKILLVILLE: Alcohol, tabak en cannabis Historiek Start Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) september 2012 Impact van het ontwikkelen en inzetten van een educatieve game ter

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs

Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs V E R E N I G I N G V O O R A L C O H O L - E N A N D E R E D R U G P R O B L E M E N ( V A D ) W W W. V A D. B E Een beleid opzetten Middelengebruik

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Vroegsignalering alcoholgebruik op de Spoedeisende hulp

Vroegsignalering alcoholgebruik op de Spoedeisende hulp Vroegsignalering alcoholgebruik op de Spoedeisende hulp Samenwerking tussen algemeen ziekenhuis en GGZ Roxanne Izendooren Projectleider Vroegsignalering alcoholgebruik 23 april 2012 Opdracht: Vragenlijst

Nadere informatie

Psychosociaal welzijnsbeleid in de praktijk. Vaststellingen in de toepassing van de wetgeving

Psychosociaal welzijnsbeleid in de praktijk. Vaststellingen in de toepassing van de wetgeving Psychosociaal welzijnsbeleid in de praktijk Vaststellingen in de toepassing van de wetgeving Klachten Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk Evolutie in cijfers Slide 2 % personen dat te maken

Nadere informatie

De SEM-J in cijfers. Wat is de SEM-J?

De SEM-J in cijfers. Wat is de SEM-J? De SEM-J in cijfers 12-18 jaar Wat is de SEM-J? individuele begeleidingscontext op eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier: een ernstinschatting maken van het middelengebruik van de jongere & nood aan

Nadere informatie

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Verstandelijke beperking en middelengebruik Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Johan woont al enkele jaren zelfstandig. Als begeleider ga jij twee

Nadere informatie

PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID

PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID Alcohol en drugsbeleid in de ondernemingen PRINCIPE Werknemers of uitzendkrachten die op het werk alcohol en drugs gebruiken of onder invloed ervan zijn kunnen de veiligheid, de gezondheid en het welzijn

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

Checklist Inventarisatie risico s psychosociale belasting Tool voor kleine ondernemingen

Checklist Inventarisatie risico s psychosociale belasting Tool voor kleine ondernemingen Psychosociale risico s regelmatig in kaart brengen is belangrijk voor het mentale welzijn van een onderneming. U kan uw eigen psychosociale risico s in kaart brengen door onderstaande checklist in te vullen.

Nadere informatie

Vroegdetectie CGG Waas en Dender

Vroegdetectie CGG Waas en Dender Vroegdetectie CGG Waas en Dender DELTA VROEGINTERVENTIE Vroeginterventie vormt een belangrijke brug tussen preventie en hulpverlening. Het heeft tot doel middelengebruik zo vroeg mogelijk te identificeren

Nadere informatie

Anti-alcoholbeleid op het werk. ACV-Openbare Diensten juli 2013

Anti-alcoholbeleid op het werk. ACV-Openbare Diensten juli 2013 Anti-alcoholbeleid op het werk ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 Krachtlijnen voor een alcoholbeleid op het werk Zowel werknemers als werkgevers winnen bij een duidelijk alcoholbeleid. De uitwerking

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

ZELFDODING OP DE WERKVLOER PRE EN POSTVENTIE

ZELFDODING OP DE WERKVLOER PRE EN POSTVENTIE ZELFDODING OP DE WERKVLOER PRE EN POSTVENTIE IMPOSSIBLE IS NOTHING. Nico De fauw Psycholoog Beleidsmedewerker Voorzitter Werkgroep Verder www.passant.be www.werkgroepverder.be WELZIJN OP HET WERK Welzijnswet

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit sirikruit@live.nl iri Kruit Voorlichting en training 1 Programma Introductie - Kennismaking - Studiehandleiding, opbouw van de lessen

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie?

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie? VZW LOOPBAANCENTRUM Tevreden met je huidige werksituatie? Kompas loopbaancentrum: een kwarteeuw aan ervaring met diverse loopbaanvragen, coaching op maat van de klant. Kompas is erkend door de Vlaamse

Nadere informatie

Preventie en hulpverlening in een evoluerend drugsbeleid. Frieda Matthys, MD, PhD

Preventie en hulpverlening in een evoluerend drugsbeleid. Frieda Matthys, MD, PhD Preventie en hulpverlening in een evoluerend drugsbeleid Frieda Matthys, MD, PhD Overzicht Cannabis en gezondheid Prevalentie van gebruik Problemen door gebruik Drugbeleid vanuit gezondheidsperspectief

Nadere informatie

reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming

reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming Instituut voor de autocar ar en de autobus v.z.w. 1 Institut pour l autocar ar et l autobus a.s.b.l. reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming CAO n 100 P R E V E N T I E F A L C O H O L

Nadere informatie

Hoe ver reikt het controlerecht?

Hoe ver reikt het controlerecht? Sterke drank, zwak werk 25-6-2015 2015 Hildegard Schmidt Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Een drugbeleid op onze school

Een drugbeleid op onze school Een drugbeleid op onze school 1. Waarom een drugbeleid? We zijn het er allemaal over eens dat jongeren het zeker niet gemakkelijk hebben in onze samenleving. Jongeren met problemen zijn zeer vatbaar voor

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

PATIËNTEN VERWIJZEN BIJ PROBLEMEN MET ALCOHOL EN DRUGS

PATIËNTEN VERWIJZEN BIJ PROBLEMEN MET ALCOHOL EN DRUGS Informatie voor huisartsen PATIËNTEN VERWIJZEN BIJ PROBLEMEN MET ALCOHOL EN DRUGS Wanneer verwijst u naar de BasisGGZ (Novae) of de Specialistische GGZ (VNN)? WANNEER VERWIJST U NAAR DE BASISGGZ (NOVAE)

Nadere informatie

Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht

Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht naar de kinderen Acties gericht naar hulpverlening en

Nadere informatie

1 Wat is er met me aan de hand? 11

1 Wat is er met me aan de hand? 11 Leven met een alcoholprobleem 07-03-06 09:25 Pagina 7 Inhoud Voorwoord 1 Wat is er met me aan de hand? 11 Typerend beeld van de kwaal 11 Symptomen 12 Vroege en late symptomen 14 Diagnostiek 14 Een paar

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING ------------------------ VERSLAG -------------- In het interprofessioneel

Nadere informatie

Jawel, je staat model!

Jawel, je staat model! Jawel, je staat model! Jawel, je staat model! Als ouder, grootouder, heb je een voorbeeldfunctie voor de jongere generaties. Zeker voor hun puberteit is het gezin voor kinderen een belangrijk referentiekader.

Nadere informatie

Reflectievoormiddag OGGPA 06 12 2013

Reflectievoormiddag OGGPA 06 12 2013 Wie zoet is krijgt lekkers. Wie stout is de roe? Reflectievoormiddag OGGPA 06 12 2013 CGG Kempen De Meander Inge Goetstouwers en Katleen Bosman Nultolerantie voor drugskopers in Antwerpen-Noord 29/10/10,

Nadere informatie

De praktijk vandaag: Alcohol- en drugsbeleid KBC

De praktijk vandaag: Alcohol- en drugsbeleid KBC De praktijk vandaag: Alcohol- en drugsbeleid KBC Luc Bracke Preventieadviseur Psychosociaal Welzijn Uitgangspunten Beleid KBC werken en alcohol/drugs gaan absoluut niet samen; regelmatig alcoholgebruik

Nadere informatie

Workshop 9 En morgen gezond weer op

Workshop 9 En morgen gezond weer op 23 april 2012 Symposium Ouderen & Alcohol Workshop 9 En morgen gezond weer op Complementair werken in de zorg voor ouderen Yildiz Gecer Tactus Henk Snijders Carintreggeland Voorstellen Wie zijn wij? Wie

Nadere informatie

Hulpverlening bij middelenmisbruik (verslavingszorg)

Hulpverlening bij middelenmisbruik (verslavingszorg) Dit rapport is bedoeld voor intern gebruik De info per dienst is beperkt om het volledige landschap overzichtelijk in beeld te brengen Als echter gegevens onjuist of gedateerd zijn, il dan correcties mailen

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Doelstelling De leerlijn is een praktisch instrument dat het schoolteam wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol,

Nadere informatie

Dat doet mijn kind toch niet?! Informatie over alcohol en drugs

Dat doet mijn kind toch niet?! Informatie over alcohol en drugs Dat doet mijn kind toch niet?! Informatie over alcohol en drugs 16 oktober 2012 marion.kooij@brijder.nl 023 5307400 www.twitter.com/brijderjeugd Hoeveel alcoholspelletjes kent u? Kingsen Boeren Zap een

Nadere informatie

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB Marijke Dijkstra Trimbos instituut Focus op onderzoek Utrecht, 2 december 2011 Improving Mental Health by Sharing Knowledge Programma Middelengebruik

Nadere informatie

LVB en verslaving nu en in de toekomst

LVB en verslaving nu en in de toekomst LVB en verslaving nu en in de toekomst Joanneke van der Nagel Psychiater Tactus Inhoud Middelengebruik en LVB Signaleren en bespreken Zorgmogelijkheden LVG en Verslaving QUIZZZ Alcohol is schadelijker

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Inhoudstafel

De Sociale plattegrond. Inhoudstafel De Sociale plattegrond Sector: Verslaving Spreker: Marc Tack (CAT CGG Eclips) Inhoudstafel I. Kenmerken van problematisch alcoholen middelengebruik II. Implicaties voor de hulpverlening III. Overzicht

Nadere informatie

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen Positionering dienstverlening uitdaging Preventief: focus op groei probleem klachten huisarts psycholoog Curatief: focus op genezen Ik wil iets in mijn leven veranderen en ik zoek daar ondersteuning in,

Nadere informatie

Inspiratiemap. voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs

Inspiratiemap. voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs inspiratiemap Inspiratiemap voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs Campagne over cannabispreventie Cannabis is de meest gebruikte illegale drug in Vlaanderen.

Nadere informatie

Cao 100 alcohol- en drugbeleid

Cao 100 alcohol- en drugbeleid Cao 100 alcohol- en drugbeleid Leen De MEY preventiewerker CGG VAGGA/Verslavingspreventie Marie-Claire LAMBRECHTS VAD/coördinator sector arbeid Studienamiddag CPBW-leden Provinciehuis Antwerpen, 10 november

Nadere informatie

Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts

Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts 1. De rol van de huisarts De huisarts kijkt op basis van de anamnese m.b.v. de Audit C of ICD 10 de cliënt alcoholafhankelijk is en doorverwezen moet worden naar

Nadere informatie

Integraal samenwerkingsproject Tactus Ambiq (2010-2012, e.v.)

Integraal samenwerkingsproject Tactus Ambiq (2010-2012, e.v.) www.ambiq.nl Integraal samenwerkingsproject Tactus Ambiq (2010-2012, e.v.) Februari 2013 Inhoud Geschiedenis samenwerking Ambiq-Tactus Visie en uitgangspunten Beleid Plannen 2013 e.v. Vragen Geschiedenis

Nadere informatie

DRUGS. Inhoudstafel: Heb je vragen over drugs? Heb je problemen met drugs? In deze wegwijzer staan alle diensten die jou kunnen helpen.

DRUGS. Inhoudstafel: Heb je vragen over drugs? Heb je problemen met drugs? In deze wegwijzer staan alle diensten die jou kunnen helpen. DRUGS Drugwegwijzer: alcohol tabak medicatie illegale drugs Inhoudstafel: Zoek je de juiste dienst? 4 Wil je informatie over drank, drugs, pillen, gokken? 5 Heb je een zoon of dochter die drugs gebruikt?

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst Drugsbeleid

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst Drugsbeleid KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst Drugsbeleid De hulpverlening in KIDS is gericht op de maximale ontplooiing van de totale persoon. Communicatie neemt daarin een belangrijke plaats, en is zowel middel als

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Tips voor Ouders van drinkende pubers

Tips voor Ouders van drinkende pubers Tips voor Ouders van drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: - Kies als ouders samen regels voor het gezin. - Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk

Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk Voorstelling CAD Limburg Hulpverlening Enerzijds hebben wij bij de CAD verschillende hulpverleners ter beschikking. Dit zijn mensen die iedere dag bezig zijn met de begeleiding

Nadere informatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010 De g-factor in uw bedrijf of organisatie Achtergrond G-factor Kadert in toenemende aandacht voor laaggeletterdheid op de werkvloer: Pact van Vilvoorde (2001)

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

Drugspreventie-beleid

Drugspreventie-beleid Lommel United stelt zich tot doel om voetballers professioneel op te leiden. In kwaliteitsvolle omstandigheden en in een gezonde competitieve én aangenaam constructieve geest wil Lommel United zoveel mogelijk

Nadere informatie

WELKOM Ten Huize van UZ Gent

WELKOM Ten Huize van UZ Gent Absenteïsme WELKOM Ten Huize van UZ Gent 15 DECEMBER 2015 HEALTH & SAFETY Proces van uitval en werkhervatting Asbenteïsme HEALTH & SAFETY 3 Onze visie missie Duurzame Inzetbaarheid Asbenteïsme HEALTH &

Nadere informatie

Bert Vinken. Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg. Presentatie alcohol en opvoeding Trimbos-instituut

Bert Vinken. Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg. Presentatie alcohol en opvoeding Trimbos-instituut Nee tegen alcohol (en drugs) schade Bert Vinken Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg Programma 19.30 uur 20.30 uur 20.45 uur 21.30 uur Presentatie Pauze vraag en antwoord Einde Drugs Definities

Nadere informatie

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: Kies als ouders samen regels voor het gezin. Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Sessies voor personen met langdurige pijn

Patiënteninformatie. Sessies voor personen met langdurige pijn Patiënteninformatie Sessies voor personen met langdurige pijn Wat doet de pijnkliniek? Het Multidisciplinair Pijn Team (of de pijnkliniek ) bekijkt chronische pijn vanuit verschillende invalshoeken. De

Nadere informatie

Visietekst drugbeleid

Visietekst drugbeleid TU1.UT TUVisie TU2.UT TUHet TU3.UT TUDrugpuntUT TUA.UT TUDrugsUT TUB.UT TUComplex TUC.UT TUKritisch TUA.UT TUGeïntegreerd TUB.UT TUGlobaal TUC.UT TUDrie TUD.UT TULange TUE.UT TUIntergemeentelijke TUF.UT

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJK COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING AAN DE HAVEN VAN ANTWERPEN ALCOHOL- EN DRUGSBELEID

GEMEENSCHAPPELIJK COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING AAN DE HAVEN VAN ANTWERPEN ALCOHOL- EN DRUGSBELEID GEMEENSCHAPPELIJK COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING AAN DE HAVEN VAN ANTWERPEN Brouwersvliet 33 Bus 7 2000 ANTWERPEN 1 VEILIGHEIDSBERICHTEN 5 SEPTEMBER 2007 ALCOHOL- EN DRUGSBELEID Binnen het Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Workshops geestelijke gezondheid. Locoregionale uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen

Workshops geestelijke gezondheid. Locoregionale uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Workshops geestelijke gezondheid Locoregionale uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Work shop Voel je goed met NokNok! Je goed in je vel voelen en sterk in je schoenen staan, kan

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Dit voorbeeld alcoholbeleid is gebaseerd op het beleid van de Hamelandgroep Hacron en dient ter inspiratie voor andere SW bedrijven.

Dit voorbeeld alcoholbeleid is gebaseerd op het beleid van de Hamelandgroep Hacron en dient ter inspiratie voor andere SW bedrijven. Voorbeeld alcoholbeleid Sociale Werk voorziening 1. Inleiding Dit voorbeeld alcoholbeleid is gebaseerd op het beleid van de Hamelandgroep Hacron en dient ter inspiratie voor andere SW bedrijven. Binnen

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Regeling Alcohol - en drugsbel eid

Regeling Alcohol - en drugsbel eid Regeling Alcohol - en drugsbel eid to M e n s e n w e r k, v a k w e r k. Versie : 110221 definitief Datum : 21 februari 2011 Regeling alcohol en drugsbeleid Hierbij verklaart de directie van Top-Craft

Nadere informatie

VZW LOOPBAANCENTRUM. Voor u zit iemand met een burn-out. wat nu?

VZW LOOPBAANCENTRUM. Voor u zit iemand met een burn-out. wat nu? VZW LOOPBAANCENTRUM Voor u zit iemand met een burn-out wat nu? Voor u zit iemand met een burn-out... wat nu? Een burn-out heb je niet alleen Voordat iemand een burn-out krijgt, is hij al lange tijd roofbouw

Nadere informatie

Alcoholgebruik bij helft van de studenten niet zonder risico

Alcoholgebruik bij helft van de studenten niet zonder risico Derde grote bevraging brengt middelengebruik bij Vlaamse studenten in kaart Alcoholgebruik bij helft van de studenten niet zonder risico De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) en onderzoekers

Nadere informatie

Studienamiddag 21/04/2015

Studienamiddag 21/04/2015 Studienamiddag 21/04/2015 SKILLVILLE: online leerplatform in de klas Hoe SKILLVILLE je kan helpen bij de vakoverschrijdende eindtermen Aanloop Start Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) september

Nadere informatie

Vroegbegeleiding. Vroegbegeleiding. Onthaalbrochure

Vroegbegeleiding. Vroegbegeleiding. Onthaalbrochure 9 o Vroegbegeleiding Vroegbegeleiding Onthaalbrochure 2 Wat is vroegbegeleiding? Het vroegbegeleidingsprogramma is een ambulant, multidisciplinair begeleidingsprogramma dat zich richt naar personen met

Nadere informatie

Cannabis en andere illegale drugs zijn ten allen tijde verboden op de school, in de naaste omgeving van de school en op uitstappen en schoolreizen.

Cannabis en andere illegale drugs zijn ten allen tijde verboden op de school, in de naaste omgeving van de school en op uitstappen en schoolreizen. Alcohol- en drugbeleid ( pijler sanctioneren ) Cannabis en andere illegale drugs Cannabis en andere illegale drugs zijn ten allen tijde verboden op de school, in de naaste omgeving van de school en op

Nadere informatie

Maandag 7 december 2015

Maandag 7 december 2015 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene directie Humanisering van de Arbeid Nationaal Opleidingscentrum 249 ste seminarie Van risicoanalyse tot psychosociaal welzijnsbeleid:

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor consulenten in het sociaal domein om eigen initiatief

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-203-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-203- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-203- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN STEVEN VANACKERE VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 257 van 25 juni

Nadere informatie

NODENBEVRAGING HORECA

NODENBEVRAGING HORECA NODENBEVRAGING HORECA VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, wil nagaan hoe er in horecazaken in Vlaanderen omgegaan wordt met alcohol en andere drugs. Daarnaast willen we weten of u,

Nadere informatie

Cannabis preventie IrisZorg

Cannabis preventie IrisZorg Cannabis preventie IrisZorg Inleiding Een effectieve preventie van drugsproblemen zoals cannabis vraagt een integrale aanpak. Dat betekent dat samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties

Nadere informatie

Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren

Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren VAD-leerlingenbevraging Doel: aanvullend bij educatieve pakketten een zicht geven op middelengebruik bij leerlingen Survey, o.b.v. vragenlijst Gebaseerd op

Nadere informatie

Toolbox NL_19b_ Alcohol op het werk rev.1. VCA invorm.eu. VCA invorm

Toolbox NL_19b_ Alcohol op het werk rev.1. VCA invorm.eu. VCA invorm Alcohol op het werk Toolbox 1 De Wet Het gebruik van alcohol op het werk is niet bij de wet verboden. Wel is bij de wet geregeld dat de werkgever een werknemer mag ontslaan, wanneer deze zich ondanks waarschuwing

Nadere informatie